ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ"

Transcript

1 ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ

2 ΠEPIEXOMENA Aηομικά ζηοισεία Σποςδέρ Υποηποθίερ Τιμηηικέρ διακπίζειρ Δθεςπέζειρ Δπαγγελμαηική δπαζηηπιόηηηα Δκπαιδεςηική δπαζηηπιόηηηα Γιοικηηικό έπγο ζηο Τμήμα Νοζηλεςηικήρ Σςμβολή ζηο μεηαπηςσιακό έπγο ηος Τμήμαηορ Μεηαδιδακηοπικό έπγο Πποζκλήζειρ για ζςμμεηοσή ζε διεθνή ζςνέδπια - forum Σςγγπαθικό έπγο Ξενόγλυζζερ Γημοζιεύζειρ ζε ππακηικά διεθνών ζςνεδπίυν. Δλληνικέρ δημοζιεύζειρ ζε ππακηικά ζςνεδπίυν Γημοζιεύζειρ επγαζιών ζε ξενόγλυζζα πεπιοδικά Γημοζιεύζειρ επγαζιών ζε Δλληνικά πεπιοδικά Πεπιλήτειρ πος καηασυπούνηαι ζηο citation index Δπεςνηηικά ππογπάμμαηα Πειπαμαηικά επεςνηηικά ππυηόκολλα Γιδαζκαλία ζε ππογπάμμαηα καηάπηιζηρ σπημαηοδοηούμενα από ηην ΔΟΚ Σςμμεηοσή ζε ππογπάμμαηα επιηποπέρ Κοινυνική δπαζηηπιόηηηα Μέλορ επιζηημονικών εηαιπειών Citation Index Παπακολούθηζη ζςνεδπίυν - Σεμιναπίυν 2

3 ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπώνςμο: Σόπορ Γέννηζηρ: Γιεύθςνζη: Σηλέθωνο: Διέλε Θενδνζνπνύινπ Δπζπκίνπ Άγηνο Γεώξγηνο Σπκθξεζηνύ Λακίαο Κσζηή Παιακά 14, Πεηξνύπνιε (εξγ.) (νηθ.) Κηλ ηει/πν Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: ΠΟΤΓΔ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ A1.Βαζικοί ηίηλοι 1976 Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λακίαο 1979 Πηπρίν αλσηέξαο ρνιήο Ννζειεπηώλ ε «ΟΛΤΜΠΗΑ» 1986 Πηπρίν ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελσλ. Α2.ΜΔΤΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ Μεηεκπαίδεςζη ζηο εζυηεπικό Μεηεθπαίδεπζε ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ζηα κεηεθπαηδεπηηθά καζήκαηα θπζηνινγίαο δηάξθεηαο ελόο έηνπο. Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο Management θαη πιεξνθνξηθή Σκήκα Ννζειεπηηθήο Γηαηκεκαηηθό, ζύλνιν 250 ώξεο Γιδακηοπικό Γίπλωμα Σκήκα Ννζειεπηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Δθπαίδεπζε ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Ναξθσηηθά απεμάξηεζε» ηνπ Οξγαληζκνύ θαηά ησλ Ναξθσηηθώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αληηζηνίρνπο νξγαληζκνύο ηεο Μεγ. Βξεηαλίαο θαη Οιιαλδίαο (ζύλνιν 75 ώξεο) Παξαθνινύζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηώλ ζπληνληζηώλ ζρνιώλ γνλέσλ» κε αληηθείκελν ην Δμειηθηηθό ύζηεκα ηεο Μαξίαο Υνπξδάθε, ςπρνιόγνο, Δπίηηκνο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 3

4 Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.Hellenic Parent Schools Association. Σκήκα ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Παξαθνινύζεζε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, πξσηνγελήο πξόιεςε από ηηο εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο. Διιεληθόο Δξπζξόο ηαπξόο Γηεύζπλζε Κέληξνπ Δλεκέξσζεο & Πξόιεςεο ηεο Σνμηθνκαλίαο & ηνπ AIDS. Γηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έξι μήνερ. ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ Basic Rescuer Cardiopulmonary Resusutation and emergency cardiac care of America Heart Association. Minneapolis Minnesota U.S.A Course in palliative care Palliative care Department, Chair of Oncology Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznan,ζε ζπλεξγαζία κε sir Michael of Sobell House U.K Course in <Current methods of cannulation of peripheral and central blood vessels>.bialystok, April Diploma B, of Electro Acupuncture, Voll International medizinische Gesellschaft fur Elektroakupunktur nach Voll e.v. Stuttgart, Germany. Γηάξθεηα δύο σπόνια part-time Course in Homotoxicology Baden- Baden Germany 2006 Course in Antiomotoxic therapy Baden Baden Germany 2007 Course in Role of therapeutic team in care for cancer patient suffering from pain. Academia Medyczna Bialystock Poland 2007 Course in Palliative care, Hospice in Brasov Casa Sperantei Romania 2009 Course in Body talk System Μodule 1 U.K Course in Body talk System Μodule 2 U.K 2010 Advance course in Homotoxicology Baden Baden Germany 4

5 ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ Δηδηθή Μεηαπηπρηαθή Τπόηξνθνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ε δηάξθεηα ηεο ππνηξνθίαο ήηαλ έμη ρξόληα. ΣΙΜΗΣΙΚΔ ΓΙΑΚΡΙΔΙ - ΒΡΑΒΔΙΑ Honorary Citizen of the City of Minneapolis Minnesota U.S.A (Ηνύιηνο 1982) Μεηάιιην «Αείθπιισλ Δπεξγεηώλ». Γήκαξρνο Αζελώλ Γ.Αβξακόπνπινο Μέινο ζηελ Δπίζεκε Σηκεηηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ εθδειώζεσλ πξνο ηηκή ησλ Δζληθώλ Δπεξγεηώλ 1997 Letter of appreciation in recognition of active participation in the games of the 6 th IAAF World Championships in Athletics. By pr. Nebiol and Ad.Foura. Απνλνκή ηηκεηηθνύ δηπιώκαηνο από ηνπο γηαηξνύο ηνπ θόζκνπ γηα ηελ αλζξσπηζηηθή πξνζθνξά ζηελ πξνώζεζε ηεο παγθόζκηαο αιιειεγγύεο Αλαθνξά ηνπ ΜAGAZYN PIELEGNIARKI I POLOZNEJ No 9 ηο 2004 ζηελ αλζξσπηζηηθή πξνζθνξά ζηηο ρώξεο ηηο Αθξηθήο.(θαηαρώξηζε ζε εμώθπιιν θαη νπηζζόθπιιν) Αλαθνξά ζην ΜAGAZYN PIELEGNIARKI I POLOZNEJ No 4 ηo 2005 ζηελ αλζξσπηζηηθή πξνζθνξά ζηηο ρώξεο ηηο Αθξηθήο.(θαηαρώξηζε ζε εμώθπιιν θαη νπηζζόθπιιν. Απνλνκή ηηκεηηθήο πιαθέηαο από ηνλ ηέσο πξύηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Poznan γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ πξνζπάζεηα πξνώζεζεο ηνπ ζεζκνύ ηεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο. Βπαβεύζειρ επγαζιών Βξάβεπζε ηεο εξγαζίαο (2 st prize) Dermatomycosis in Military School Cadets: Prevalence, Risk Factors AndCountermeasures, 18 th congress of balcan military medical committee Istanbul, Turkey Βξάβεπζε ηεο εξγαζίαο (1 st prize) A study to ascertain the patients satisfaction of the quality of hospital care in Greece compared with the patients satisfaction in Poland. 5 th International Scientific Conference Therapeutic- nursing problems since born to old age. Department of General Nursing of Medical University of Bialystok

6 Βξάβεπζε ηεο εξγαζίαο (2 st prize) Factors that influence the consumption of materials in hospital. On behaft scientific conference of 5 th international International Scientific Conference Therapeutic- nursing problems since born to old age. In Bialystok Βξάβεπζε ηεο εξγαζίαο.γξάζεηο ζηαηηθώλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ ιίαλ ρακειώλ εληάζεσλ ζε θαξθηληθά θύηηαξα ιεηνκπνζαξθώκαηνο επίκπνο wistar. 5 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεηθηώλ Καξθίλνπ & ηνρεπκέλεο Θεξαπείαο Αζήλα Βξάβεπζε ηεο εξγαζίαο The global burden of respiratory disease (1 st prize) από ην 3 rd Mediterranean congress on thoracic disease Crete Δπίζημη πποζκεκλημένη από ηιρ επιζηημονικέρ επιηποπέρ ηων ζςνεδπίων και Forum πος ακολοςθούν: Greetings from OMICS Group. It s our honor and privilege to invite you to participate as a speaker at International Conference on Nursing & Emergency Medicine (Nursing -2013) going to be held during December 2-4, 2013 at Las Vegas, USA. The conference will be organized around the theme "Exploring the Current Issues and Challenges in the Path of Nursing and Emergency Medicine" which covers latest updates and reviews in the core of Nursing, Health care and Emergency Medicine. Prof. Eleni Theodosopoulou On behalf of the Organizing Committee I have the honor to invite the Professor once again, to Bialystok, the capital of the region, an important center of administrative, scientific, economic and cultural Polish Northeast. Great opportunity for doing so will VIII International Conference Training Life- Giving Death - Memory Elizabeth Kubler- Ross, to be held on May 2013 in Bialystok, Poland. I also hope you will agree to include your person as a member of the Scientific Council of the Conference. First of all, please accept the sincere invitation and warm welcomes from the Chinese Association of rehabilitation medicine, the Institute of Burn Research, Southwest Hospital, Third Military Medical University, as well as the organizing committee. You are cordially invited to have an oral presentation for the Symposium on Burn Rehabilitation and Wound Healing in Conjunction with the Burn Rehabilitation Workshop, on 29 th April 1 st May, 2012, in Chongqing, China. And it is a great honor for us to invite you as the instructor of the Burn Rehabilitation Workshop. It is my great honor and pleasure to invite you to attend the Melbourne International Forum on Family Medicine 2012 and present your most recent research achievements and ideas at this meeting. This event will take place in Melbourne, Australia duringapril 4-5, Shanghai 2012 International Forum on Family Medicine will be held on May 10-12, 2012 in Shanghai, China. It is one of the highest-profile meetings of this field in China. Well-known experts and scholars will join us to give excellent speeches. On behalf of the organizing committee, I am honored and pleased to invite you to attend 6

7 this exciting event.we cordially expect you could present your most recent research achievements and ideas, and share your knowledge in this specific field It is my great honor and pleasure to invite you attend the Tokyo International conference on neuroscience 2012 in Tokyo, Japan (from March 15-16, 2012) The international conference: DAY-HOSPITAL, DAY-SURGERY and HOME HEALTHCARE improvement from technological advancements, will take place in RAVELLO - AMALFI COAST (SA), ITALY on, December 15th - 17th, On behalf of the organizing committee, we cordially invite you to attend the conference to present your recent work and ideas and share your knowledge in this specific field. International Editor Fukumoto Risaku, Walter Reed National Military Medical Center, Bethesda, USA Theodosopoulou Eleni, University of Athens, Faculty of Nursing, Greece ΔΦΔΤΡΔEI Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο κε ζεσξεκέλα όια ηα θαηά λόκνλ επηζπλαπηόκελα ζρεηηθά έγγξαθα ζηελ Θενδνζνπνύινπ-Δπζπκίνπ Διέλε.Αξηζκ Δθεπξέηεο Θενδνζνπνύινπ-Δπζπκίνπ Διέλε. ΓΙΔΘΝΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ( INT.CL 7) : A61K35/78, A61K35/ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Ννζειεύηξηα Υεηξνπξγείνπ, Ννκαξρηαθό Γεληθό Ννζνθνκείνπ Παηεζίσλ (Ν.Γ.Ν.Π.) Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ ζην Ν.Γ.Ν.Π Τπεύζπλε ηεο επηηξνπήο ηαρύξπζκεο εθπαίδεπζεο Ννζειεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ ζην Ν.Γ.Ν.Π. & ζην Ννζνθνκείν Ννζεκάησλ Θώξαθνο, ζπκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία, ηελ θιηληθή άζθεζε θαη ππεύζπλε ηεο ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ Γηεπζύληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο ζην Ννκαξρηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Παηεζίσλ (Ν.Γ.Ν.Π.) Δπγελίδεην Θεξαπεπηήξην σο λνζειεύηξηα (Υεηξνπξγηθή Κιηληθή Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 7

8 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ ζην Δπγελίδεην Θεξαπεπηήξην Τπεύζπλε νξγάλσζεο θαη δηδαζθαιίαο καζεκάησλ ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο Ννζειεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ ζην Δπγελίδεην Θεξαπεπηήξην Πξντζηάκελε Ννζειεύηξηα ζην πεηξακαηηθό πξόγξακκα ππνθαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνύ θαηά ησλ λαξθσηηθώλ (ΟΚΑΝΑ) Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Υεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο, Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Μέινο ηεο επηηξνπήο εθπαίδεπζεο κεηεθπαίδεπζεο ζην Κεληξηθό πκβνύιην Τγείαο (ΚΔΤ) Μέινο ηεο Δπηηξνπήο εηδηθνηήησλ ηνπ Ννζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζην ΚΔΤ. Δπηζηεκνληθά ππεύζπλε ζηελ επηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο θνηλόηεηαο γηα ηελ αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΜΣΔΝ. Μέινο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηνπ ΚΔΤ γηα ηε ρεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή εηδηθόηεηα Μέινο ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Ννζειεπηώλ Διιάδνο. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Έθηαθηε Καζεγήηξηα ζηε Μ.Σ.Δ.Ν ρνιή, Ακαιία Φιέκηγθ Καζεγήηξηα κε σξηαία αληηκηζζία ζην Ηλζηηηνύην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) Χξνκίζζηα Καζεγήηξηα Δθαξκνγώλ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Β, Σ.Δ.Η. Αζήλαο πλεπηθνπξία ζηα καζήκαηα Ννζειεπηηθή Υεηξνπξγείνπ, Υεηξνπξγηθή, Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Αλάζεζε από ην Υεηξνπξγηθό Ννζειεπηηθό Σνκέα θαη ηεν Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ζηεν βαζκίδα 8

9 ηνπ Δπηζθέπηε Λέθηνξα γηα ην κάζεκα Ννζειεπηηθή Υεηξνπξγείνπ Αλάζεζε γηα ην κάζεκα Ννζειεπηηθή Υεηξνπξγείνπ ζηε Βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα ζύκθσλα κε ην Π.Γ Αλάζεζε από ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ζηε Βαζκίδα ηνπ Δπηζθέπηε Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 407 γηα ην κάζεκα «Ννζειεπηηθή Υεηξνπξγείνπ» Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Υεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο, Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 2001 Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη δηδαζθαιία ζηνπο λνζειεπηέο ηεο Αηγύπηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γηαηξνύο ηνπ θόζκνπ θαη ηνλ ππνπξγό πγείαο ηεο Αηγύπηνπ Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη δηδαζθαιία ζην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ζην Δπγελτδεην ζεξαπεπηήξην Έληαμε ζην Μεηξών Δθπαηδεπηώλ πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεύηξηα θαη επηζηεκνληθά, ππεύζπλε ζην πξόγξακκα πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε επαγγεικαηηώλ πγείαο, ζηα πιαίζηα ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνγξάκκαηνο Δ 1 «Τγεία Πξόλνηα» ηνπ Β Κνηλνηηθνύ Πιαηζίνπ ηήξημεο, ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηεο ηνπ Ννζνθνκείνπ σηεξία, κε ζέκα «Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα» 2006 ζήμεπα Αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα ρεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο ηκήκα Ννζειεπηηθήο Δζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Γιδαζκαλία ζηο εξωηεπικό Αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα (επηζθέπηεο) ζην ηκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Σερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνο. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Mέινο ηνπ ρεηξνπξγηθνύ ηνκέα Μέινο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ Π.Μ.. Μέινο ηεο επηηξνπήο επηινγήο κεηαπηπρηαθώλ γηα ην Π.Μ.. Μέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο 9

10 Μέινο ηεο ηξηκεινύο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο Ννζειεπηηθήο ηνπ ΓΗΚΑΣΑ ζήκεξα ΓΟΑΣΑΠ ( ) Μέινο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο γηα ηηο πξπηαληθέο εθινγέο ηνπ Πελεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Μέινο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο γηα εθινγέο πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ 3 νπ Mediterranean congress on thoracic disease Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ 1νπ Γηεζλνύο Ννζειεπηηθνύ πλεδξίνπ Δπηζηεκνληθή ππεύζπλε γηα ην ζπληνληζκό ησλ αλαγθώλ ηνπ ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ζε επηζηεκνληθά βηβιία θαη πεξηνδηθά. Δμεηαζηήο γηα ηελ επείγνπζα Ννζειεπηηθή Μ.Δ.Θ. γηα ηελ αλαδεημε ππνηξόθσλ ζην εμσηεξηθό. Γηεύζπλζε θιεξνδνηεκαησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Αηξεηή εθπξόζσπνο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ζηε ύγθιεην. Μέινο ζηελ επηηξνπή ζπνπδώλ. Μέινο ηεο επηηξνπήο γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ Ννζειεπηώλ Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. Μέινο ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο ηνπ κε αλαιώζηκνπ πιηθνύ ηνπ ρεηξνπξγηθνύ λνζειεπηηθνύ ηνκέα. Μέινο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ Π.Μ.. δηαπνιηηηζκηθή λνζειεπηηθή ΤΜΒΟΛΗ ΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΔΡΓΟ. Δπηβιέπσλ θαζεγήηξηα ζε δέθα δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη νη επηά έρνπλ εθπνλεζεί. Δπηβιέπσλ θαζεγήηξηα ζε 40 κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο (master) νη 37 έρνπλ πεξαηώζεη. Μέινο ζε 39 ηξηκειείο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο γηα master Μέινο ζε 16 επηακειήο επηηξνπέο δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ Γηδαζθαιία ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ Δπίβιεςε θιηληθήο άζθεζεο εηδίθεπζεο ρεηξνπξγηθή λνζειεπηηθή 960 ώξεο ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο. ΜΔΣΑΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟ ΔΡΓΟ 2005 I am professor s Maria Isabel Ceribelli tutor in her Postdoc Research Optimizing the Enteral Nutrition Therapy by Reducing the complications during the infusion of nutrients Professor Maria Isabel Ceribelli is holder of a scholarship of the Ministry of Education for people with a foreign nationality from Latin America.(απόθαζε Γεληθήο πλέιεπζεο 1 ε / ) 10

11 ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ - ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ, ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΓΙΔΘΝΧΝ ΤΝΔΓΡΙΧΝ 1. Loutas Theodoros, Kalogeropoulos Athanasios, Papaspyrou Evanthia, Theodosopoulou Eleni, Gallos Parisis, Kalogeropoulou Maria. Dermatomycosis in military school cadets: prevalence, risk factors and counter measures Istanbul, Turkey. 2 nd prize. 2. Theodosopoulos, G, Chousmerioti, E, Efthimiou,, M, Chatzopoulou, M, Igoumenidis, M, Kokkinopoulou, M & Theodosopoulou, E, 'The perspectives of Greek population in establishing and operating palliative care units (hospices) in Greece' Hellenic Republic, Ministry of Health and Social Welfare, Nursing Association,4th Pan-Hellenic & 3rd European Scientific and Professional conference, Athens, Greece, 15/03/12, 3. Theodosopoulou E.,Konstantinou E.,Toulia G., Koutsopoulou V., Chadzopulu A., Krajewska Kulak E., Wronska I., Tsokadaridis C., Kamba E. Σhe attitude of nurses for the enhancement of palliative care in Greece.The 4 th Internasional Scientific Conference in Bialystok. April A.Chadzopulu,V.Dame-Ostapowicz,E.Theodosopoulou,H. Tsokadaridis,The concept of gender studies and their connection with nursing.the 4th International Scientific Conference in Bialystok.April C.Tsokadaridis, E.Nagy, E.Theodosopoulou,A. Chadzopulu. Home care services in Greece.The 4th international Scientific Conference in Bialystok.April Lukaszuk C., Krajewska-Kulak E.,Niczyporuk W., Thedosopoulou E.,Hatzopulu A., Krawczuk-Rybak M., Wojtukiewicz M.Variations of enzymatic activity and enzymatic biotypes of the yeast like fungi starins isolated from patients with cancer disease.the 4 th International Scientific Conference in Bialystok April E. Theodosopoulou, A. Papalois, D. Kletsas, D. Vlahodimitropoulos, N. Goutas, E. Konstantinou, S. Karkabounas, V. Rousis, G. Bonatsos, J. Gioti, J.Zelovitis and A. Evangelou.Anticarcinogenic effect of an extract of the 11

12 fungus clathrus ruben on a malignant.cell lines and tumor-bearing wistar rats.the 4th International scientific Conference in Bialystok April E. Theodosopoulou.Infection in operating room. International Conference and training Course on recent technology in the field of infection control and environmental aspects in hospitals, Cairo,26-30 June, E. Theodosopoulou, Salfe examination of breast Ηnternational Conference and training Course on recent technology in the field of infection control and environmental aspects in hospitals,cairo,26-30 June, E.Theodosopoulou, Palliative care in patients with cancer. International Conference and training Course on recent technology in the field of infection control and environmental aspects in hospitals,cairo,26-30 June, E.Theodosopoulou. The role of nurses in operating room. International Conference and training Course on recent technology in the field of infection control and environmental aspects in hospitals,cairo,26-30 June, E. Theodosopoulou.Infections in intravenous catheter. International Conference and training Course on recent technology in the field of infection control and environmental aspects in hospitals,cairo,26-30 June, E.Bibidakis, A. Papalois, S. kontalexis, E. Lykoudis, A.Gravvanis, E. Theodosopoulou, D.Dimitropoulos, I. Sfiniadakis P. Dedeilias, E. Felekouras, M.Kontogiorgi. L.Papadimitriou, I. Papadimitriou. Evaluation of the beneficial effect of mycophenolate mofetil as immuosupressive agent in the experimental co-transplantation of hepatocytes and islets in ratswith fulminant hepatic failure (F.H.F).The 6 th International Conference on New Trends in Immunosuppression. Salzburg, Austria, February 5-8, S. Kontalexis, A. Papalois, E. Bibidakis, A. Gravvanis, E. Lykoudis, E. Theodosopoulou, D. Dimitropoulos, I. Sfiniadakis, A.Prachalias,E. Felekouras, P. Dedeilias, M. Kontogiorgi,L. Papadimitriou, I. Papadimitriou. The use of mycophenolate mofetil in the experimental allo-transplantation of hepatocytes in rats with fulminant hepatic failure.the 6 th International Conference on New Trends in Immunosuppression Salzburg, Austria, February 5-8, A. Papalois,L. Papadimitriou, V. Sfiniadakis, N. Tsaroucha, N. Demesticha,E. Lykoudis, A. Gravvanis, P. Dedeilias, E. Theodosopoulou, E. Felekouras, M. Kontogiorgi, E. Triadafillidi, I. Papadimitriou, G. Tolis. Pathological study of an isolated (ex vivo) swine pancreas. Evaluation of a model for the test of new molecules and immunosuppressive agents. The 6 th International Conference on New Trends in Immunosupression. Salzburg, Austria, February 5-8, I. Tsiolis A. Papalois, I. Loukopoulos, A. Gravvanis, E. Lykoydis, E. Theodosopoulou, A. Chairakakis, D. Dimitropoulos,I. Sfiniadakis, I> Vassiliou,E. Felekouras, P. Dedeilias, M. Kontogiorgi, L. Papadimitriou, I. Papadimitriou. Experimental isolation and allo-transplantation of hapatocytes 12

13 with the use of antibody against interleukin-2 receptor as immunosuppressive agent. The 6 th International Conerence on New Trends in Immunosupression. Salzburg, Austria, February 5-8, E.Bibidakis, A. Papalois, S. kontalexis, E. Lykoudis, A.Gravvanis, E. Theodosopoulou, D.Dimitropoulos, I. Sfiniadakis P. Dedeilias, E. Felekouras, M.Kontogiorgi. L.Papadimitriou, I. Papadimitriou. Evaluation of the beneficial effect of mycophenolate mofetil as immuosupressive agent in the experimental co-transplantation of hepatocytes and islets in ratswith fulminant hepatic failure (F.H.F). The 3rd International Congress on Immunosuppression. San Diego California, U.S.A. December 8-11,2004. (poster) 18. S. Kontalexis, A. Papalois, E. Bibidakis, A. Gravvanis, E. Lykoudis, E. Theodosopoulou, D. Dimitropoulos, I. Sfiniadakis, A.Prachalias,E. Felekouras, P. Dedeilias, M. Kontogiorgi,L. Papadimitriou, I. Papadimitriou. The use of mycophenolate mofetil in the experimental allo-transplantation of hepatocytes in rats with fulminant hepatic failure.the 3rd International Congress on Immunosuppression San Diego California, U.S.A December 8-11,2004.(poster) 19. I. Loukopoylos, A. Papalois, I. Tsiolis, I. Sfiniadakis, P. Tsardis, E. Karampela,Th. Grigoriou, M. Sideris E. Theodosopoulou, I. Bramis, E. Douzinas,and E. Leandros. Improvement of animal survival with the use of mycophenolate mofetil and sirolimus as immunosuppressive drugs in an experimantal model of hepatocyte transplantation in rats with acute liver failure.the 3rd International Congress on Immunosupression San Diego California, U.S.A. December 8-11, 2004.(poster) 20. I. Tsiolis A. Papalois, I. Loukopoulos, A. Gravvanis, E. Lykoydis, E. Theodosopoulou, A. Chairakakis, D. Dimitropoulos,I. Sfiniadakis, I. Vassiliou, E. Felekouras, P. Dedeilias, M. Kontogiorgi, L. Papadimitriou, I. Papadimitriou. Experimental isolation and allo-transplantation of hapatocytes with the use of antibody against interleukin-2 receptor(daclizumab) as immunosuppressiv agent.the 3rd International Congress on Immunosupression. San Diengo California, U.S.A. December 8-11, 2004.(poster) 21. Δ. Σheodosopoulou, E. Kotrotsiou, I. Papathanasiou. The pre-operative anxiety of patients and its relatively with their post operative course. In Central European Congress of Nursing, Munich Germany October E. Theodosopoulou, M. Nikolaou, E. Konstadinou, B. Raftopoulos, A. Katsapi, E. Andreou. COPD. Patients quality of life and care provided from nursing perpective. In Abstracts of the 3 rd Mediterranean Congress on Thoracic Diseases. Nov Crete. 23. B. Raftopoulos, E. Theodosopoulou, M. Nicolaou, E. Kotrotsiou, J. Papathanasiou, E. Konstadinou. The Global burden of respiratory deseases. In Abstracts of the 3 rd Mediterranean Congress on Thoracic Diseases. Nov Crete. 13

14 24. Δ. Theodosopoulou, E. Konstadinou, B. Raftopoulos, E. Evagelopoulou, M. Nikolaou. N.S.E. monitoring small cell Lung cancer. In Abstracts of the 3 rd Mediterranean Congress on Thoracic Deseases.Nov Crete. 25. Theodosopoulou E. Lavdaniti M. Andreou E. Kotrotsiou E. Raftopoulos B. Papathanasiou S. Treatment related fatigue in patients with lung cancer. In Abstracts of the 3 rd Mediterranean Congress on Thoracic Disease. 1-4 Nov Crete Greece Andreou E. Theodosopoulou E. Kokevi A. Tzavelas G. Raftopoulos B. Kotrotsiou E. Psychological support for patients with lung cancer. In Abstracts of the 3 rd Mediterranean Congress on Thoracici Disease. 1-4 Nov Crete Greece. 27. E. Theodosopoulou, A. Katsapi, M. lavdaniti, G. Tzavelas, B. Drosou, X. Tsiou. Anxiety and depression can lead to asthma: A Biopsychosocial reviw. In abstracts of 3 rd Mediterranean Congress on thoracic disease 1-4 Nov Crete Greece. 28. E. Theodosopoulou E., Ev. Kotrotsiou, A. Hatzinis, E. Votsi., Ch. Tsiou, E. Kaba frequency of accidents of nursing staff and prevention abstracts of the 5 th Mediterranean Congress sept 1998 Samos (18). 29. Ev. Kotrotsiou, E. Theodosopoulou, Laxana, E. Andreou. The effects of living in a nursing home on the physical health and psychosocial functioning of the residents. In abstracts of the 5 th Mediterranean Congress Sept 1998 Samos (19). 30. Andreou E., E.Theodosopoulou. Smoking cessation with seven day stop smoking program vs neurolinguistic programming method Abstracts of Current Trends in European Psychotherapy 1 st European conference on Psychotherapy. Athens Greece Spt Nomikos J. Notis Ph.., Theodosopoulou H., Papatheofanis J., Kiriakou K. Need for Accurate Anatomical Localization of the Anorectal Suppurative Disease. Δπηζηεκνληθό έθζεκα. Παξνπζηάζζεθε ζην 83 rd Annual Clinical Congress of the American College of Surgeons USA. Chicago Andreou E., Theodosopoulou E., Reziti V., Mouzakitis Ch., Kokkoris Ch. Multi Family Therapy in an Outpatient METHADONE Programme. A relationship between Patient Family Functioning and Success. In Abstracts of the Internation Family Therapy Associatiion. July 1996.Greece. 33. C. Konstantinou, S. Giahounti, Ph. Notis, E. Konstantinou, E. Theodosopoulou. Frequency of bladder catheterization in elderly patients. Πεξίιεςε ζηα πξαθηηθά ηνπ international nursing congress, quality in nursing : Realities and visions, Αζήλα

15 34. Nomikos I, Notis Ph., Doukas G., Mariolis Th., Theodosopouloy E., Kiriakou K. Necrotizing perineal infections (Fournier s disease). Old remedies for an old disease 6 th European Congress of Surgery, Rome, Italy, October A.Hatzinis, E.Theodosopoulou, A.Likostrati, E.Batali, F.Notis, I.Bellenis. Intrapleural Bupivacaine in the control of posthoracotomy pain. In Abstracts of the 1th international Nursing Congress Quality in Nursing: Realities and Visions June Athens Greece. 36. F.Notis, A.Licostrati, D.Philippou, A.Hatzinis, E.Theodosopoulou. Post operative pain control preliminary results. In Abstracts of the 1th International Nursing Congress Quality in Nursing : Realities and Visions. June Athens Greece. 37. C. Tsiou, E.Theodosopoulou, Ph.Notis, K.Kiriakou. Noise Sources and levels in the Evgenidio Hospital Intensive Care unit. In Abstracts of the 1th International Nursing Congress : Quality in Nursing:Realities and Visions. June 1995 Athens Greece. 38. C. Konstadinou, S.Giahoudi, Ph.Notis, E.Konstantinou, E.Theodosopoulou. Frequency of cystic catheterization in elderly patients. In program and Abstracts of the 1th International Nursing. Congress Quality in Nursing : Realities and Visions. June 1995 Athens Greece 39. E.Kalazi, C.Konstadinou, S.Manetas, E.Theodosopoulou, Ph.Notis. Frequency of Hospital nurses accidents and interventions of preventive. In Abstracts of the 1th International Nursing Congress Quality in Nursing: Realities and visions June 1995 Athens Greece. 40. I.Nomikos, Ph.Notis, A.Karachristos, E.Theodosopoulou, K.Kiriakou. The intra abdominal approach for complicated hernias of the inguinal region. In Abstracts of the 5th European Congress of Surgery. Barcelona, Spain. November H. Theodosopoulou. Burn Accidents in Greece: an Epidemiological study. Mediterranean Burns club. Fifth Meeting November 1991, Athens. ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΠΔΡΙΛΗΦΔΙ ΤΝΔΓΡΙΧΝ 1. Δ. Θεοδοζοπούλος, Αηθ. Μαλδξαβέιε, Α. Γεσξγηάδνπ, Β. Μπαισηή. Ζ δξάζε ηεο αζπαξηάκεο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. 6 ν Παλειιήλην θαη 5 ν Παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην Λεπθάδα Β. Μπαισηή, Α. Γεσξγηάδνπ, Αηθ. Μαλδξαβέιε, Δ. Θεοδοζοπούλος. Ο ξόινο ηεο λαλνζεξαπείαο ζην ρώξν ηεο πγείαο. 6 ν Παλειιήλην θαη 5 ν 15

16 Παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην Λεπθάδα Α. Γεσξγηάδνπ, Αηθ. Μαλδξαβέιε, Β. Μπαισηή, Δ. Θεοδοζοπούλος. Ο ξόινο ηεο βηηακίλεο C ζηε ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Οξζνκνξηαθή πξνζέγγηζε. 6 ν Παλειιήλην θαη 5 ν Παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην Λεπθάδα Λεκνληά Μαλσιά, Δλένη Θεοδοζοπούλος, Γήκεηξα Γειεζενδώξνπ, Νitsa Κiliari, Μαξία Δπζπκίνπ, Παύινο αξάθεο. Ζ ζηαζε ησλ ειιήλσλ ζρεηηθά κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ελαιιαθηηθέο ζεξαπεύεηεο. 5 ν παλειιήλην θαη 4 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην Κέξθπξα Γήκεηξα Γειεζενδώξνπ, Δλένη Θεοδοζοπούλος, Λεκνληά Μαλσιά, Μηράιεο Ηγνπκελίδεο, Αληηγόλε Υαηδνπνύινπ, Παύινο αξάθεο. Ζ ζηάζε ησλ ειιήλσλ ζρεηηθά κε ηελ επζαλαζία, 5 ν παλειιήλην θαη 4 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην Κέξθπξα Δλένη Θεοδοζοπούλος, Γήκεηξα Γειεζενδώξνπ (2011)Δπζαλαζία: Αλζξώπηλν δηθαίσκα ή ηαηξηθό θαζήθνλ.4 ν παλειιελην θαη 3 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην, Αζήλα Έλένη Θεοδοζοπούλος, Υξηζηίλα Υέικε Ζ δξάζε ηνπ DCA ζε θαθνήζε θαη εθθπιηζηηθά λνζήκαηα: 4 ν παλειιελην θαη 3 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην, Αζήλα Δλένη Θεοδοζοπούλος, πύξνο Αξκπνύδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ κπνζθειεηηθνύ πόλνπ κε βεινληζκό θαη ηνπηθή δηήζεζε ηζηώλ. 4 ν παλειιελην θαη 3 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην, Αζήλα Διέλε Παπαδνπνύινπ, Δλένη Θεοδοζοπούλος Καηαγξαθή λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ ζε παηδηά κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο.4 ν παλειιελην θαη 3 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην, Αζήλα Διπίδα Υνπζκεθηάξε, Γξεγόξηνο Θενδνζόπνπινο, Μαξία Δπζπκίνπ, Αληηγόλε Υαηδνπνύινπ, Μηράιεο Ηγνπκελίδεο, Φσηεηλή Κνθθηλνπνύινπ, Δλένη Θεοδοζοπούλος Ζ ζηάζε ησλ Διιήλσλ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία μελώλσλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο. 4 ν Παλειιήλην θαη 3 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην Αζήλα Αγγειηθή-Μαξία Γθέηηελκπηθ, Δλένη Θεοδοζοπούλος, Παύινο αξάθεο, Μαξία Δπζπκίνπ, Αληηγόλε Υαηδνπνύινπ ρέζεηο ρεηξνπξγώλ - λνζειεπηώλ: Ζ ιεθηηθή βία ζηνλ ρώξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ.4 ν παλειιελην θαη 3 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην Αζήλα,

17 12. Φσηεηλή Κνθθηλνπνύινπ, Δλένη Θεοδοζοπούλος, Αληηγόλε Υαηδνπνύινπ,Παύινο αξάθεο, Λεσλίδαο Μπόθεο, Διπίδα Υνπζκεθηάξε, Μαξία Δπζπκίνπ.Ζ ζηάζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο πξνο ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο ζηελ Διιάδα. 4 ν παλειιελην θαη 3 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην Αζήλα, Θεόδσξνο Λνύηαο, Δλένη Θεοδοζοπούλος, Παύινο αξάθεο, Νηθόιανο Σαΐξεο, Γεώξγηνο Αλαγλσζηάθεο, Μαξία Μαιιηαξνύ, Ησάλλεο Καθιακάλνο ύγθξηζε ελδείμεσλ θαη απνηειεζκάησλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο λνζνγόλνπ παρπζαξθίαο 4 ν παλειιελην θαη 3 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην Αζήλα, ππξίδσλ Καξθακπνύλαο, Αληώληνο Απδίθνο, Όιγα Κσζηνύια, Κσλζηαληίλνο Υαβέιαο, Παλαγηώηεο Βειηζίζηαο, Ησάλλεο Εεινβίηεο, Διέλε Θενδνζνπνύινπ, Απόζηνινο Μέηζηνο θαη Άγγεινο Δπαγγέινπ.Γξάζεηο ζηαηηθώλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ ρακειήο έληαζεο ζε ιεηνκπνζαξθσκαηηθά θύηηαξα θαη θαξθηλνπαζείο επίκπεο Wistar. 6ν Παλειιήλην πλέδξην Γεηθηώλ Καξθίλνπ θαη ηνρεπκέλεο Θεξαπείαο, Αζήλα, Βηβιίν Πεξηιήςεσλ, Ννέκβξηνο, Z. Tδακπαιάθε, Δ.Θεοδοζοπούλος. Πνηόηεηα δσήο ζε αξξώζηνπο πνπ εθδήισζαλ ιεκθνίδεκα σο απόηνθν ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο λενπιαζκαηηθήο λόζνπ.32 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην Δ. Γνύζεο, Α. Καινθαηξηλνύ, Δ. Θεοδοζοπούλος, Γηεξεύλεζε ηεο ύπαξμεο θαλνληζκώλ ιεηηνπξγίαο ρεηξνπξγείσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο ηνπο- απόςεηο ηεο λνζειεπηηθήο δηνίθεζεο.32 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην Μπειιάιε Θ. Μαδηαλόο Μ. Θεοδοζοπούλος Δ. Παπαδάηνπ Γ. Γηεξγαζία ιήςεο απόθαζεο ησλ γνληώλ γηα ηε δσξεά ηζηώλ /νξγάλσλ ζώκαηνο ηνπ παηδηνύ ηνπο. ην 31 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην Μάηνο Θεοδοζοπούλος Δ. Σζακπαιάθε Ε. Ο ξόινο ησλ αληηνμεηδσηηθώλ ζε αζζελείο κε πξνρσξεκέλε θαθνήζε λόζν.ην 31 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην Μάηνο Γ. Κιέηζαο, Α. Παπαιόεο, Δ. Θεοδοζοπούλος. Γνθηκή ηεο πηζαλήο αληηθαξθηληθήο δξάζεο ελόο κύθεηα ζε in Vitro πλζήθεο (θπηηαξηθέο ζεηξέο).4 ν Διιεληθό πλέδξην Ογθνινγίαο Πεπηηθνύ Α. Παπαιόεο, Δ. Θεοδοζοπούλος, Γ. Βιαρνδεκεηξόπνπινο.Γνθηκή ηεο πηζαλήο αληηθαξθηληθήο δξάζεο ελόο θπηνύ κπθεηηαζηθήο πξνέιεπζεο ζε Πεηξακαηηθά Πξόηππα Καξθίλνπ θαη Κνιίηηδαο ζε αξνπξαίνπο. 4 ν Διιεληθό πλέδξην Ογθνινγίαο Πεπηηθνύ Καξθακπνύλαο, Γ. Καξηζηνύλε, Α. ηεθάλνπ, Η. Εεινβίηεο, Π. Λέθαο, Δ. Θεοδοζοπούλος, Η. Γηώηε, Α. Μπαηηζηάηνπ θαη Α. Δπαγγέινπ.Γξάζεηο ηνπ 17

18 ησδηνμεηθνύ νμένο ζε ιεηνκπνζαξθσκαηηθά θύηηαξα επίκπνο θαη ζε θαξθηλνπαζείο επίκπεο Wistar.ην 5 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεηθηώλ Καξθίλνπ & ηνρεπκέλεο Θεξαπείαο.Ννέκβξηνο Η. Εεινβίηεο, Α.Μ. Βιάρνπ, Π. Λέθθαο, Α. ηεθάλνπ, Α. Μπαηηζηάηνπ, Η. θνύθνο, Δ. Θεοδοζοπούλος, Η. Γηώηε, Κ. Υαξαιακπόπνπινο,. Μαξθνπνύινπ, Α. Δπαγγέινπ θαη. Καξθακπνύλαο. Αληηθαξθηληθέο θαη Αληηκεηαζηαηηθέο Ηδηόηεηεο Σηηινπνηεκέλσλ Αηζαλνιηθώλ εθρπιηζκάησλ ησλ θνηηώλ Αbies Alba θαη Viscum Album.ην 5 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεηθηώλ Καξθίλνπ & ηνρεπκέλεο Θεξαπείαο. Ννέκβξηνο, Καξθακπνύλαο, Π. Βέιηζηζηαο, Σ. Μπηλόιε, Ρ. Ληάζθν, Α. ηεθάλνπ, Η. Εεινβίηεο, Α. Μπαηηζηάηνπ, Η. Γηώηε, Δ. Θεοδοζοπούλος θαη Α. Δπαγγέινπ.Κπηηαξνηνμηθέο θαη Αληηκεηαζηαηηθέο Γξάζεηο ελόο πκπιόθνπ ηνπ Βαλαδίνπ κε πνπηξεζθίλε, πηζαλή ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ Αλαζηνιή ηεο Ληπνμπγνλάζεο.ην 5ν Παλειιήλην πλέδξην Γεηθηώλ Καξθίλνπ & ηνρεπκέλεο Θεξαπείαο Ννέκβξηνο Καξθακπνύλαο, Κ. Υαβέιαο, Γ. Υαηδεαβάδεο, Σ. Μπηλόιε, Α. ηεθάλνπ, Α. Απδίθνο, Δ. Θεοδοζοπούλος, Η. Γηώηεο, Ν. Απνζηνιίθαο, Κ. Υαξαιακπόπνπινο θαη Α. Δπαγγέινπ.Γξάζεηο ζηαηηθώλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ ιίαλ ρακειώλ εληάζεσλ ζε θαξθηληθά θύηηαξα ιεηνκπνζαξθώκαηνο επίκπνο Wistar.ην 5o Παλειιήλην πλέδξην Γεηθηώλ Καξθίλνπ & ηνρεπκέλεο Θεξαπείαο. Ννέκβξηνο Καξθακπνύλαο, Ρ. Ληάζθν, Σ. Μπηιηόλε, Α. ηεθάλνπ, Η. Εεινββίηεο, Η. Γηώηε, Δ. Θεοδοζοπούλος, Κ. Υαξαιακπόπνπινο,. Μαξθνπνύινπ θαη Α. Δπαγγέινπ.Δλα λέν ζύκπινθν ηνπ βαλαδίνπ θαη ηεο θπζηεηλεο κε αληηθαξθηληθέο αληηκεηαζηαηηθέο θαη αληηαηκνπεηαιηαθέο ηδηόηεηεο,πηζαλή ζπζρέηηζε κε ηελ αλαζηνιή ηεο ιηπνμπγελάζεο.ην 5 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεηθηώλ Καξθίλνπ & ηνρεπκέλεο Θεξαπείαο. Ννέκβξηνο Kνθθηλνπνύινπ Φ.,Παπά Γ.,Θεοδοζοπούλος Δ. Οκνηνπαζεηηθή θαη βνηαλνινγία. ην 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Φνηηεηώλ Ννζειεπηηθήο Γεθεκβξίνπ Παπά Γ., Κνθθηλνπνύινπ Φ.,Θεοδοζοπούλος Δ. Ηξηδνινγία θαη ηξηδνδηάγλσζε. ην 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Φνηηεηώλ Ννζειεπηηθήο Γεθεκβξίνπ Καξαθνπνύινπ Μ., Κνπινπκαξηέηνπ Μ., Μαπξνζαιαζζίηε Δ., Μπνπξκαιε Μ., Υαινύιεο., Θεοδοζοποςλος Δ. Αληηνμεηδσηηθνί παξάγνληεο θαη ρξόληα λνζήκαηα. ην 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Φνηηεηώλ Ννζειεπηηθήο Γεθεκβξίνπ E.Θεοδοζοπούλος, Δ.Κσλζηαληίλνπ, Α.Υαληδνπνύινπ, Β.Κνπηζνπνύινπ. Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα, Καη νίθνλ λνζειεία, Οιηζηηθή αληηκεηώπηζε «εθπαίδεπζε Ννζειεπηώλ»2 ε Ζκεξίδα γλσξηκίαο κε ηελ παξεγνξεηηθή θξνληίδα. Διιεληθή Δηαηξεία Παξεγνξεηηθήο θαη πκπησκαηηθήο Φξνληίδαο θαξθηλνπαζώλ θαη κε αζζελώλ. Αζήλα, 18 Οθησβξίνπ

19 30. E Θεοδοζοπούλος, Γ. Σζαβέιαο, Α. Υαηζνπνύινπ, Δ. Κσλζηαληίλνπ, Γ. Σνπιηά, Β. Κνπηζνπνύινπ.Δθηίκεζε ηνπ ηξόπνπ πνπ νη αζζελείο κε θαξθίλν βηώλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο λόζνπ.30 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην,αιεμαλδξνύπνιε Δ. Βιάρνπ, Α.Καπγά, Α. Ράπηε,. Αλδξεά, Θ. Καηνζηάξαο, Δ. Θεοδοζοπούλος.Ζ επίδξαζε ηεο νξκνληθεο ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ εκκελνπαπζηαθώλ γπλαηθώλ.30 ν ΠαλειιήληνΝνζειεπηηθό πλέδξην, Αιεμαλδξνύπνιε Θ.Σόιε Δ. Θεοδοζοπούλος. Ο ξόινο ηνπ λνζειεπηή ζηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα. 30 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην, Αιεμαλδξνύπνιε Δ. Κσλζηαληίλνπ, Β.Κνπηζνπνύινπ, Δ. Θεοδοζοπούλος,Β. Ραπηόπνπινο. Ζ εηδηθή ελνιάζε ησλ λεπξόλσλ σο πξνγλσζηηθόο δείθηεο εγθαηάζηαζεο κεηεγρεηξεηηθήο εγθεθαιηθήο βιάβεο. 30 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην, Αιεμαλδξνύπνιε Δ. Κηνύζε, Λ.Παππά, Δ. Θεοδοζοπούλος, Β. Ραπηόπνπινο. Γηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ εθαξκνγήο ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνθύιαμεο από ην Ννζειεπηηθό θαη ηαηξηθό πξνζσπηθό ζηα θέληξα εγθαπκάησλ κε ζθνπό ηε λ απνθπγή ησλ λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ. 30 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην, Αιεμαλδξνύπνιε Δ.Θεοδοζοπούλος. Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα Ννζειεπηηθή εθπαίδεπζε.5 ν Παλειιήλην πλέδξην Πεξηνρηθήο Αλαηζζεζίαο, Θεξαπείαο Πόλνπ & Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο.Γειθνί 3-5 Οθησβξίνπ Kνπηζνπνύινπ Β. Θεοδοζοπούλος Δ. Σνπιηά Γ. Σζαβέιαο Γ.Κσλζηαληίλνπ Δ. Αδακαθίδνπ Θ. Οη δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ αζζελώλ κε ρξόληα νπξαηκία. 30 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην, Αιεμαλδξνύπνιε Γηακάληε Δ. Γξάθνπ Μ. Κνπάθε Π. Σδαβέιια Δ.Καηνζηάξαο Θ. Θεοδοζοπούλος Δ.Ζ πνηόηεηα δσήο ζε άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 30 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην, Αιεμαλδξνύπνιε Ζ. Σζηώιεο, Α. Παπαιόεο, Η. Λνπθόπνπινο, Α. Γξαββάλεο, Δ. Λπθνύδεο, Δ. Θεοδοζοπούλος, Α. Υαηξαθάθε, Γ. Γεκεηξνπιόπνπινο, Η. θεληαδάθεο, Η. Βαζηιείνπ, Λ. Παπαδεκεηξίνπ, Η.Παπαδεκεηξίνπ. Πεηξακαηηθή απνκόλσζε θαη κεηακόζρεπζε επαηηθώλ θπηηάξσλ κε ρξήζε σο αλνζνθαηαζηαιηηθήο ζεξαπείαο αληηζώκαηνο ελαληίνλ ηνπ ππνδνρέα ηεο Ηληεξιεπθίλεο -2. ην 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Μεηακνζρεύζεσλ. Αζήλα Γεθεκβξίνπ Δ.Mπηκπηδάθεο, Α. Παπαιόεο,. Κνληαιέμεο, Δ. Λπθνύδεο, Α. Γξαββάλλεο, Δ. Θεοδοζοπούλος, Γ. Γεκεηξνπιόπνπινο, Η. θεληαδάθεο, Λ. Παπαδεκεηξίνπ, Η. Παπαδεκεηξίνπ. Μειέηε ηνπ πηζαλνύ επεξγεηηθνύ ξόινπ ηνπ Mycophenolate Mofetil (MMF) σο αλνζνθαηαζηαιηηθνύ θαηά ηελ πεηξακαηηθή ζπλδηαζκέλε αιινκεηακόζρεπζε επαηηθώλ θπηηάξσλ θαη λεζηδίσλ Langerhans ζε αξνπξαίνπο κε επαηηθή αλεπάξθεηα. ην 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Μεηακνζρεύζεσλ. Αζήλα Γεθεκβξίνπ

20 40. Ζ. Σζηόιεο, Α. Παπαιόεο, Η. Λνπθόπνπινο, Α. Γξαββάλεο, Δ.Λπθνύδεο, Δ. Θεοδοζοπούλος, Α. Υαηξαθάθε, Γ. Γεκεηξνπιόπνπινο, Η. θεληαδάθεο, Η. Βαζηιείνπ, Λ. Παπαδεκεηξίνπ,Η. Παπαδεκεηξίνπ. Πεηξακαηηθή απνκόλσζε θαη κεηακόζρεπζε επαηηθώλ θπηηάξσλ κε ρξήζε σο αλνζνθαηαζηαιηηθήο ζεξαπείαο αληηζώκαηνο ελαληίνλ ηνπ ππνδνρέα ηεο Ηληεξιεπθίλεο-2.ην 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Μεηακνζρεπζεσλ. Αζήλα Γεθεκβξίνπ Κνληαιέμεο, Α. Παπαιόεο, Δ.Μπηκπηδάθεο, Α. Γξαββάλεο, Δ. Λπθνύδεο, Δ. Θεοδοζοπούλος, Γ. Γεκεηξνπιόπνπινο, Η. θεληαδάθεο, Α. Πξαραιηάο, Λ. Παπαδεκεηξίνπ, Η. Παπαδεκεηξίνπ.. Μειέηε ηνπ πηζαλνύ επεξγεηηθνύ ξόινπ ηνπ Mycophenolate Mofetil (MMF) σο αλνζνθαηαζηαιηηθνύ θαηά ηελ πεηξακαηηθή αιινκεηακόζρεπζε επαηηθώλ θπηηάξσλ ζε αξνπξαίνπο κε επαηηθή αλεπάξθεηα. ην 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Μεηακνζρεύζεσλ. Αζήλα Γεθεκβξίνπ Π. Σζηθξαγνύιαο, Δ. Θεοδοζοπούλος, Δ. Κνηξώηζηνπ,. Μέδξα, Κ. Κνύλα, Β. Ραθηόπνπινο. Ζ ιεηηνπξγεία ηεο κνλάδαο ζηεθαληαίαο λόζνπ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο.29 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην Ησάλληλα Β.Ραθηόπνπινο, Δ.Θεοδοζοπούλος, Γ. Σζαβέιαο, Δ. Σξνύινπ, Δ. ώνπ, Η Μαληάο.ηάζκηζε κηαο θιίκαθαο πνπ εθηηκά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ειηθησκέλσλ αζζελώλ από ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζηελ Διιάδα. 29 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην Ησάλληλα Δ. Θεοδοζοπούλος, Δ. Κνηξώηζηνπ, Β. Ραθηόπνπινο, Θ. Παξαιίθαο,Α. Νηνπλάθεο Κ. Βαζηιεηάδνπ.ηάζκηζε θιίκαθαο πνπ εθηηκά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζελώλ από ηελ ρεηξνπξγηθή θξνληίδα. 29 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην Ησάλληλα Δ. ώινπ, Α.Βαδέθε, Δ. Βόηζε, Α. Ενπκβξνύιε Δ. Θεοδοζοπούλος, Β. Ραπηόπνπινο.Ζ βία θαηά ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζε ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία.. 29 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην Ησάλληλα Δ. Θεοδοζοπούλος, Μ. Σζεξώλε, Λ. Παιηνύξα. Ζ Γηεζλήο Αλζξσπηζηηθή Πξνζθνξά ηεο Ννζειεπηηθήο.ην 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Φνηηεηώλ Ννζειεπηηθήο.Αζήλα Γεθεκβξίνπ Θεοδοζοπούλος Δ., Wojnowska-Dawiskida Halina, Kνηξώηζηνπ Δ., Κνπηζνπνύινπ Β., Ραθηόπνπινο Β., Κακπά Δ.Γηαθξαηηθή κειέηε αλάπηπμεο κνληέισλ παλεπηζηεκηαθήο Ννζειεπηηθήο Δθπαίδεπζεο. ην Παγθύπξην Ννζειεπηηθό πλέδξην.λεπθσζία Η. Ησαλλίδεο, Δ. Θεοδοζοπούλος. Τπάξρνπλ όξηα ζηελ αλζξώπηλε επηζηήκε; Μηα αλαδήηεζε από ηε ζθνπηά ησλ ελαιιαθηηθώλ ζεξαπεηώλ..ην 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Φνηηεηώλ Ννζειεπηηθήο.Αζήλα. 7-9 Γεθεκβξίνπ Λ. Παππά, Δ. Κηνύζε,Δ. Θεοδοζοπούλος.Ζ γλώζε θαη ε ελαξκόλεζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ κνλάδσλ εγθαπκάησλ ζηα πξνθπιαθηηθά κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ησλ λνζνθνκεηαθώλ ιεηκώμεσλ ζηνπο εγθαπκαηίεο. 20

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2015 Επαγγεζηα δεό εαδ Επδ ηηοθδεό Ϋργο υζδαθά Κο ρώ δου

22/3/2015 Επαγγεζηα δεό εαδ Επδ ηηοθδεό Ϋργο υζδαθά Κο ρώ δου Η Γ Φ Η Ε Ω Η Η Ω ΘΗΓΗ ΕΦ ΓΩ Η Η Ε Η Ε ΘΕ 2015 ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 1 Ε Ε Ε Ω 1. Ω 2. Β 3. Γ Ω Γ Ω 4. Β ΓΓ 5. 5.1 Β Θ Β 5.2 Β Β Γ 5.3 Β Β Γ Ω (Β ) Β Ω 5.4 Β Β Γ EδAεMτε 6. Β Γ Ω Θ Γ Φ ΓΩ (Θ ) 7. Γ

Διαβάστε περισσότερα

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο 20-21 Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr

The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr Mednutrition.eu is the exclusive Communication Sponsor of the Seminar "Physical Activities, Nutrition and Quality of Aging", held on April 1st-3rd,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL The After School Program is a program which extends beyond the school day and provides a supportive environment

Διαβάστε περισσότερα

Private Practice-Office 9 Papadiamantopoulou Street, Athens, 1 st floor, Tel : 00302107213580 Fax : 00302107213581 Email : mvenet@teiath.

Private Practice-Office 9 Papadiamantopoulou Street, Athens, 1 st floor, Tel : 00302107213580 Fax : 00302107213581 Email : mvenet@teiath. MS VENETIKOU, MD (Athens), DipEndo (Lond), PhD (Lond) Dr (Med) Athens University Medical School, Professor in Pathophysiology and Nosology (Medicine), Endocrinologist Home Adress : 88, Agias Varvaras Street,

Διαβάστε περισσότερα

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος...

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια

Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια των οµιλητών στην 1 η Ετήσια Ερευνητική Ηµερίδα διδακτορικών φοιτητών και αποφοίτων του Τµήµατος Νοσηλευτικής, ΤΕ.ΠΑ.Κ «Έρευνα κοντά στον Άνθρωπο». 70

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH LECTURES 1 WORKSHOPS 5 SYMPOSIA 6 ANNOUNCEMENTS 11 GREEK ANNOUNCEMENTS 25 POSTERS 27

ENGLISH LECTURES 1 WORKSHOPS 5 SYMPOSIA 6 ANNOUNCEMENTS 11 GREEK ANNOUNCEMENTS 25 POSTERS 27 16 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN Congress Series (6): Neuropsychiatric, Psychological and Social Updates and Challenges May

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα