ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ"

Transcript

1 ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ

2 ΠEPIEXOMENA Aηομικά ζηοισεία Σποςδέρ Υποηποθίερ Τιμηηικέρ διακπίζειρ Δθεςπέζειρ Δπαγγελμαηική δπαζηηπιόηηηα Δκπαιδεςηική δπαζηηπιόηηηα Γιοικηηικό έπγο ζηο Τμήμα Νοζηλεςηικήρ Σςμβολή ζηο μεηαπηςσιακό έπγο ηος Τμήμαηορ Μεηαδιδακηοπικό έπγο Πποζκλήζειρ για ζςμμεηοσή ζε διεθνή ζςνέδπια - forum Σςγγπαθικό έπγο Ξενόγλυζζερ Γημοζιεύζειρ ζε ππακηικά διεθνών ζςνεδπίυν. Δλληνικέρ δημοζιεύζειρ ζε ππακηικά ζςνεδπίυν Γημοζιεύζειρ επγαζιών ζε ξενόγλυζζα πεπιοδικά Γημοζιεύζειρ επγαζιών ζε Δλληνικά πεπιοδικά Πεπιλήτειρ πος καηασυπούνηαι ζηο citation index Δπεςνηηικά ππογπάμμαηα Πειπαμαηικά επεςνηηικά ππυηόκολλα Γιδαζκαλία ζε ππογπάμμαηα καηάπηιζηρ σπημαηοδοηούμενα από ηην ΔΟΚ Σςμμεηοσή ζε ππογπάμμαηα επιηποπέρ Κοινυνική δπαζηηπιόηηηα Μέλορ επιζηημονικών εηαιπειών Citation Index Παπακολούθηζη ζςνεδπίυν - Σεμιναπίυν 2

3 ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπώνςμο: Σόπορ Γέννηζηρ: Γιεύθςνζη: Σηλέθωνο: Διέλε Θενδνζνπνύινπ Δπζπκίνπ Άγηνο Γεώξγηνο Σπκθξεζηνύ Λακίαο Κσζηή Παιακά 14, Πεηξνύπνιε (εξγ.) (νηθ.) Κηλ ηει/πν Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: ΠΟΤΓΔ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ A1.Βαζικοί ηίηλοι 1976 Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λακίαο 1979 Πηπρίν αλσηέξαο ρνιήο Ννζειεπηώλ ε «ΟΛΤΜΠΗΑ» 1986 Πηπρίν ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελσλ. Α2.ΜΔΤΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ Μεηεκπαίδεςζη ζηο εζυηεπικό Μεηεθπαίδεπζε ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ζηα κεηεθπαηδεπηηθά καζήκαηα θπζηνινγίαο δηάξθεηαο ελόο έηνπο. Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο Management θαη πιεξνθνξηθή Σκήκα Ννζειεπηηθήο Γηαηκεκαηηθό, ζύλνιν 250 ώξεο Γιδακηοπικό Γίπλωμα Σκήκα Ννζειεπηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Δθπαίδεπζε ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Ναξθσηηθά απεμάξηεζε» ηνπ Οξγαληζκνύ θαηά ησλ Ναξθσηηθώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αληηζηνίρνπο νξγαληζκνύο ηεο Μεγ. Βξεηαλίαο θαη Οιιαλδίαο (ζύλνιν 75 ώξεο) Παξαθνινύζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηώλ ζπληνληζηώλ ζρνιώλ γνλέσλ» κε αληηθείκελν ην Δμειηθηηθό ύζηεκα ηεο Μαξίαο Υνπξδάθε, ςπρνιόγνο, Δπίηηκνο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 3

4 Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.Hellenic Parent Schools Association. Σκήκα ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Παξαθνινύζεζε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, πξσηνγελήο πξόιεςε από ηηο εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο. Διιεληθόο Δξπζξόο ηαπξόο Γηεύζπλζε Κέληξνπ Δλεκέξσζεο & Πξόιεςεο ηεο Σνμηθνκαλίαο & ηνπ AIDS. Γηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έξι μήνερ. ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ Basic Rescuer Cardiopulmonary Resusutation and emergency cardiac care of America Heart Association. Minneapolis Minnesota U.S.A Course in palliative care Palliative care Department, Chair of Oncology Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznan,ζε ζπλεξγαζία κε sir Michael of Sobell House U.K Course in <Current methods of cannulation of peripheral and central blood vessels>.bialystok, April Diploma B, of Electro Acupuncture, Voll International medizinische Gesellschaft fur Elektroakupunktur nach Voll e.v. Stuttgart, Germany. Γηάξθεηα δύο σπόνια part-time Course in Homotoxicology Baden- Baden Germany 2006 Course in Antiomotoxic therapy Baden Baden Germany 2007 Course in Role of therapeutic team in care for cancer patient suffering from pain. Academia Medyczna Bialystock Poland 2007 Course in Palliative care, Hospice in Brasov Casa Sperantei Romania 2009 Course in Body talk System Μodule 1 U.K Course in Body talk System Μodule 2 U.K 2010 Advance course in Homotoxicology Baden Baden Germany 4

5 ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ Δηδηθή Μεηαπηπρηαθή Τπόηξνθνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ε δηάξθεηα ηεο ππνηξνθίαο ήηαλ έμη ρξόληα. ΣΙΜΗΣΙΚΔ ΓΙΑΚΡΙΔΙ - ΒΡΑΒΔΙΑ Honorary Citizen of the City of Minneapolis Minnesota U.S.A (Ηνύιηνο 1982) Μεηάιιην «Αείθπιισλ Δπεξγεηώλ». Γήκαξρνο Αζελώλ Γ.Αβξακόπνπινο Μέινο ζηελ Δπίζεκε Σηκεηηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ εθδειώζεσλ πξνο ηηκή ησλ Δζληθώλ Δπεξγεηώλ 1997 Letter of appreciation in recognition of active participation in the games of the 6 th IAAF World Championships in Athletics. By pr. Nebiol and Ad.Foura. Απνλνκή ηηκεηηθνύ δηπιώκαηνο από ηνπο γηαηξνύο ηνπ θόζκνπ γηα ηελ αλζξσπηζηηθή πξνζθνξά ζηελ πξνώζεζε ηεο παγθόζκηαο αιιειεγγύεο Αλαθνξά ηνπ ΜAGAZYN PIELEGNIARKI I POLOZNEJ No 9 ηο 2004 ζηελ αλζξσπηζηηθή πξνζθνξά ζηηο ρώξεο ηηο Αθξηθήο.(θαηαρώξηζε ζε εμώθπιιν θαη νπηζζόθπιιν) Αλαθνξά ζην ΜAGAZYN PIELEGNIARKI I POLOZNEJ No 4 ηo 2005 ζηελ αλζξσπηζηηθή πξνζθνξά ζηηο ρώξεο ηηο Αθξηθήο.(θαηαρώξηζε ζε εμώθπιιν θαη νπηζζόθπιιν. Απνλνκή ηηκεηηθήο πιαθέηαο από ηνλ ηέσο πξύηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Poznan γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ πξνζπάζεηα πξνώζεζεο ηνπ ζεζκνύ ηεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο. Βπαβεύζειρ επγαζιών Βξάβεπζε ηεο εξγαζίαο (2 st prize) Dermatomycosis in Military School Cadets: Prevalence, Risk Factors AndCountermeasures, 18 th congress of balcan military medical committee Istanbul, Turkey Βξάβεπζε ηεο εξγαζίαο (1 st prize) A study to ascertain the patients satisfaction of the quality of hospital care in Greece compared with the patients satisfaction in Poland. 5 th International Scientific Conference Therapeutic- nursing problems since born to old age. Department of General Nursing of Medical University of Bialystok

6 Βξάβεπζε ηεο εξγαζίαο (2 st prize) Factors that influence the consumption of materials in hospital. On behaft scientific conference of 5 th international International Scientific Conference Therapeutic- nursing problems since born to old age. In Bialystok Βξάβεπζε ηεο εξγαζίαο.γξάζεηο ζηαηηθώλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ ιίαλ ρακειώλ εληάζεσλ ζε θαξθηληθά θύηηαξα ιεηνκπνζαξθώκαηνο επίκπνο wistar. 5 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεηθηώλ Καξθίλνπ & ηνρεπκέλεο Θεξαπείαο Αζήλα Βξάβεπζε ηεο εξγαζίαο The global burden of respiratory disease (1 st prize) από ην 3 rd Mediterranean congress on thoracic disease Crete Δπίζημη πποζκεκλημένη από ηιρ επιζηημονικέρ επιηποπέρ ηων ζςνεδπίων και Forum πος ακολοςθούν: Greetings from OMICS Group. It s our honor and privilege to invite you to participate as a speaker at International Conference on Nursing & Emergency Medicine (Nursing -2013) going to be held during December 2-4, 2013 at Las Vegas, USA. The conference will be organized around the theme "Exploring the Current Issues and Challenges in the Path of Nursing and Emergency Medicine" which covers latest updates and reviews in the core of Nursing, Health care and Emergency Medicine. Prof. Eleni Theodosopoulou On behalf of the Organizing Committee I have the honor to invite the Professor once again, to Bialystok, the capital of the region, an important center of administrative, scientific, economic and cultural Polish Northeast. Great opportunity for doing so will VIII International Conference Training Life- Giving Death - Memory Elizabeth Kubler- Ross, to be held on May 2013 in Bialystok, Poland. I also hope you will agree to include your person as a member of the Scientific Council of the Conference. First of all, please accept the sincere invitation and warm welcomes from the Chinese Association of rehabilitation medicine, the Institute of Burn Research, Southwest Hospital, Third Military Medical University, as well as the organizing committee. You are cordially invited to have an oral presentation for the Symposium on Burn Rehabilitation and Wound Healing in Conjunction with the Burn Rehabilitation Workshop, on 29 th April 1 st May, 2012, in Chongqing, China. And it is a great honor for us to invite you as the instructor of the Burn Rehabilitation Workshop. It is my great honor and pleasure to invite you to attend the Melbourne International Forum on Family Medicine 2012 and present your most recent research achievements and ideas at this meeting. This event will take place in Melbourne, Australia duringapril 4-5, Shanghai 2012 International Forum on Family Medicine will be held on May 10-12, 2012 in Shanghai, China. It is one of the highest-profile meetings of this field in China. Well-known experts and scholars will join us to give excellent speeches. On behalf of the organizing committee, I am honored and pleased to invite you to attend 6

7 this exciting event.we cordially expect you could present your most recent research achievements and ideas, and share your knowledge in this specific field It is my great honor and pleasure to invite you attend the Tokyo International conference on neuroscience 2012 in Tokyo, Japan (from March 15-16, 2012) The international conference: DAY-HOSPITAL, DAY-SURGERY and HOME HEALTHCARE improvement from technological advancements, will take place in RAVELLO - AMALFI COAST (SA), ITALY on, December 15th - 17th, On behalf of the organizing committee, we cordially invite you to attend the conference to present your recent work and ideas and share your knowledge in this specific field. International Editor Fukumoto Risaku, Walter Reed National Military Medical Center, Bethesda, USA Theodosopoulou Eleni, University of Athens, Faculty of Nursing, Greece ΔΦΔΤΡΔEI Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο κε ζεσξεκέλα όια ηα θαηά λόκνλ επηζπλαπηόκελα ζρεηηθά έγγξαθα ζηελ Θενδνζνπνύινπ-Δπζπκίνπ Διέλε.Αξηζκ Δθεπξέηεο Θενδνζνπνύινπ-Δπζπκίνπ Διέλε. ΓΙΔΘΝΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ( INT.CL 7) : A61K35/78, A61K35/ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Ννζειεύηξηα Υεηξνπξγείνπ, Ννκαξρηαθό Γεληθό Ννζνθνκείνπ Παηεζίσλ (Ν.Γ.Ν.Π.) Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ ζην Ν.Γ.Ν.Π Τπεύζπλε ηεο επηηξνπήο ηαρύξπζκεο εθπαίδεπζεο Ννζειεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ ζην Ν.Γ.Ν.Π. & ζην Ννζνθνκείν Ννζεκάησλ Θώξαθνο, ζπκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία, ηελ θιηληθή άζθεζε θαη ππεύζπλε ηεο ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ Γηεπζύληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο ζην Ννκαξρηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Παηεζίσλ (Ν.Γ.Ν.Π.) Δπγελίδεην Θεξαπεπηήξην σο λνζειεύηξηα (Υεηξνπξγηθή Κιηληθή Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 7

8 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ ζην Δπγελίδεην Θεξαπεπηήξην Τπεύζπλε νξγάλσζεο θαη δηδαζθαιίαο καζεκάησλ ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο Ννζειεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ ζην Δπγελίδεην Θεξαπεπηήξην Πξντζηάκελε Ννζειεύηξηα ζην πεηξακαηηθό πξόγξακκα ππνθαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνύ θαηά ησλ λαξθσηηθώλ (ΟΚΑΝΑ) Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Υεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο, Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Μέινο ηεο επηηξνπήο εθπαίδεπζεο κεηεθπαίδεπζεο ζην Κεληξηθό πκβνύιην Τγείαο (ΚΔΤ) Μέινο ηεο Δπηηξνπήο εηδηθνηήησλ ηνπ Ννζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζην ΚΔΤ. Δπηζηεκνληθά ππεύζπλε ζηελ επηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο θνηλόηεηαο γηα ηελ αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΜΣΔΝ. Μέινο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηνπ ΚΔΤ γηα ηε ρεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή εηδηθόηεηα Μέινο ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Ννζειεπηώλ Διιάδνο. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Έθηαθηε Καζεγήηξηα ζηε Μ.Σ.Δ.Ν ρνιή, Ακαιία Φιέκηγθ Καζεγήηξηα κε σξηαία αληηκηζζία ζην Ηλζηηηνύην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) Χξνκίζζηα Καζεγήηξηα Δθαξκνγώλ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Β, Σ.Δ.Η. Αζήλαο πλεπηθνπξία ζηα καζήκαηα Ννζειεπηηθή Υεηξνπξγείνπ, Υεηξνπξγηθή, Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Αλάζεζε από ην Υεηξνπξγηθό Ννζειεπηηθό Σνκέα θαη ηεν Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ζηεν βαζκίδα 8

9 ηνπ Δπηζθέπηε Λέθηνξα γηα ην κάζεκα Ννζειεπηηθή Υεηξνπξγείνπ Αλάζεζε γηα ην κάζεκα Ννζειεπηηθή Υεηξνπξγείνπ ζηε Βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα ζύκθσλα κε ην Π.Γ Αλάζεζε από ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ζηε Βαζκίδα ηνπ Δπηζθέπηε Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 407 γηα ην κάζεκα «Ννζειεπηηθή Υεηξνπξγείνπ» Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Υεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο, Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 2001 Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη δηδαζθαιία ζηνπο λνζειεπηέο ηεο Αηγύπηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γηαηξνύο ηνπ θόζκνπ θαη ηνλ ππνπξγό πγείαο ηεο Αηγύπηνπ Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη δηδαζθαιία ζην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ζην Δπγελτδεην ζεξαπεπηήξην Έληαμε ζην Μεηξών Δθπαηδεπηώλ πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεύηξηα θαη επηζηεκνληθά, ππεύζπλε ζην πξόγξακκα πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε επαγγεικαηηώλ πγείαο, ζηα πιαίζηα ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνγξάκκαηνο Δ 1 «Τγεία Πξόλνηα» ηνπ Β Κνηλνηηθνύ Πιαηζίνπ ηήξημεο, ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηεο ηνπ Ννζνθνκείνπ σηεξία, κε ζέκα «Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα» 2006 ζήμεπα Αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα ρεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο ηκήκα Ννζειεπηηθήο Δζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Γιδαζκαλία ζηο εξωηεπικό Αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα (επηζθέπηεο) ζην ηκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Σερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνο. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Mέινο ηνπ ρεηξνπξγηθνύ ηνκέα Μέινο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ Π.Μ.. Μέινο ηεο επηηξνπήο επηινγήο κεηαπηπρηαθώλ γηα ην Π.Μ.. Μέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο 9

10 Μέινο ηεο ηξηκεινύο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο Ννζειεπηηθήο ηνπ ΓΗΚΑΣΑ ζήκεξα ΓΟΑΣΑΠ ( ) Μέινο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο γηα ηηο πξπηαληθέο εθινγέο ηνπ Πελεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Μέινο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο γηα εθινγέο πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ 3 νπ Mediterranean congress on thoracic disease Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ 1νπ Γηεζλνύο Ννζειεπηηθνύ πλεδξίνπ Δπηζηεκνληθή ππεύζπλε γηα ην ζπληνληζκό ησλ αλαγθώλ ηνπ ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ζε επηζηεκνληθά βηβιία θαη πεξηνδηθά. Δμεηαζηήο γηα ηελ επείγνπζα Ννζειεπηηθή Μ.Δ.Θ. γηα ηελ αλαδεημε ππνηξόθσλ ζην εμσηεξηθό. Γηεύζπλζε θιεξνδνηεκαησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Αηξεηή εθπξόζσπνο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ζηε ύγθιεην. Μέινο ζηελ επηηξνπή ζπνπδώλ. Μέινο ηεο επηηξνπήο γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ Ννζειεπηώλ Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. Μέινο ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο ηνπ κε αλαιώζηκνπ πιηθνύ ηνπ ρεηξνπξγηθνύ λνζειεπηηθνύ ηνκέα. Μέινο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ Π.Μ.. δηαπνιηηηζκηθή λνζειεπηηθή ΤΜΒΟΛΗ ΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΔΡΓΟ. Δπηβιέπσλ θαζεγήηξηα ζε δέθα δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη νη επηά έρνπλ εθπνλεζεί. Δπηβιέπσλ θαζεγήηξηα ζε 40 κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο (master) νη 37 έρνπλ πεξαηώζεη. Μέινο ζε 39 ηξηκειείο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο γηα master Μέινο ζε 16 επηακειήο επηηξνπέο δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ Γηδαζθαιία ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ Δπίβιεςε θιηληθήο άζθεζεο εηδίθεπζεο ρεηξνπξγηθή λνζειεπηηθή 960 ώξεο ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο. ΜΔΣΑΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟ ΔΡΓΟ 2005 I am professor s Maria Isabel Ceribelli tutor in her Postdoc Research Optimizing the Enteral Nutrition Therapy by Reducing the complications during the infusion of nutrients Professor Maria Isabel Ceribelli is holder of a scholarship of the Ministry of Education for people with a foreign nationality from Latin America.(απόθαζε Γεληθήο πλέιεπζεο 1 ε / ) 10

11 ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ - ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ, ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΓΙΔΘΝΧΝ ΤΝΔΓΡΙΧΝ 1. Loutas Theodoros, Kalogeropoulos Athanasios, Papaspyrou Evanthia, Theodosopoulou Eleni, Gallos Parisis, Kalogeropoulou Maria. Dermatomycosis in military school cadets: prevalence, risk factors and counter measures Istanbul, Turkey. 2 nd prize. 2. Theodosopoulos, G, Chousmerioti, E, Efthimiou,, M, Chatzopoulou, M, Igoumenidis, M, Kokkinopoulou, M & Theodosopoulou, E, 'The perspectives of Greek population in establishing and operating palliative care units (hospices) in Greece' Hellenic Republic, Ministry of Health and Social Welfare, Nursing Association,4th Pan-Hellenic & 3rd European Scientific and Professional conference, Athens, Greece, 15/03/12, 3. Theodosopoulou E.,Konstantinou E.,Toulia G., Koutsopoulou V., Chadzopulu A., Krajewska Kulak E., Wronska I., Tsokadaridis C., Kamba E. Σhe attitude of nurses for the enhancement of palliative care in Greece.The 4 th Internasional Scientific Conference in Bialystok. April A.Chadzopulu,V.Dame-Ostapowicz,E.Theodosopoulou,H. Tsokadaridis,The concept of gender studies and their connection with nursing.the 4th International Scientific Conference in Bialystok.April C.Tsokadaridis, E.Nagy, E.Theodosopoulou,A. Chadzopulu. Home care services in Greece.The 4th international Scientific Conference in Bialystok.April Lukaszuk C., Krajewska-Kulak E.,Niczyporuk W., Thedosopoulou E.,Hatzopulu A., Krawczuk-Rybak M., Wojtukiewicz M.Variations of enzymatic activity and enzymatic biotypes of the yeast like fungi starins isolated from patients with cancer disease.the 4 th International Scientific Conference in Bialystok April E. Theodosopoulou, A. Papalois, D. Kletsas, D. Vlahodimitropoulos, N. Goutas, E. Konstantinou, S. Karkabounas, V. Rousis, G. Bonatsos, J. Gioti, J.Zelovitis and A. Evangelou.Anticarcinogenic effect of an extract of the 11

12 fungus clathrus ruben on a malignant.cell lines and tumor-bearing wistar rats.the 4th International scientific Conference in Bialystok April E. Theodosopoulou.Infection in operating room. International Conference and training Course on recent technology in the field of infection control and environmental aspects in hospitals, Cairo,26-30 June, E. Theodosopoulou, Salfe examination of breast Ηnternational Conference and training Course on recent technology in the field of infection control and environmental aspects in hospitals,cairo,26-30 June, E.Theodosopoulou, Palliative care in patients with cancer. International Conference and training Course on recent technology in the field of infection control and environmental aspects in hospitals,cairo,26-30 June, E.Theodosopoulou. The role of nurses in operating room. International Conference and training Course on recent technology in the field of infection control and environmental aspects in hospitals,cairo,26-30 June, E. Theodosopoulou.Infections in intravenous catheter. International Conference and training Course on recent technology in the field of infection control and environmental aspects in hospitals,cairo,26-30 June, E.Bibidakis, A. Papalois, S. kontalexis, E. Lykoudis, A.Gravvanis, E. Theodosopoulou, D.Dimitropoulos, I. Sfiniadakis P. Dedeilias, E. Felekouras, M.Kontogiorgi. L.Papadimitriou, I. Papadimitriou. Evaluation of the beneficial effect of mycophenolate mofetil as immuosupressive agent in the experimental co-transplantation of hepatocytes and islets in ratswith fulminant hepatic failure (F.H.F).The 6 th International Conference on New Trends in Immunosuppression. Salzburg, Austria, February 5-8, S. Kontalexis, A. Papalois, E. Bibidakis, A. Gravvanis, E. Lykoudis, E. Theodosopoulou, D. Dimitropoulos, I. Sfiniadakis, A.Prachalias,E. Felekouras, P. Dedeilias, M. Kontogiorgi,L. Papadimitriou, I. Papadimitriou. The use of mycophenolate mofetil in the experimental allo-transplantation of hepatocytes in rats with fulminant hepatic failure.the 6 th International Conference on New Trends in Immunosuppression Salzburg, Austria, February 5-8, A. Papalois,L. Papadimitriou, V. Sfiniadakis, N. Tsaroucha, N. Demesticha,E. Lykoudis, A. Gravvanis, P. Dedeilias, E. Theodosopoulou, E. Felekouras, M. Kontogiorgi, E. Triadafillidi, I. Papadimitriou, G. Tolis. Pathological study of an isolated (ex vivo) swine pancreas. Evaluation of a model for the test of new molecules and immunosuppressive agents. The 6 th International Conference on New Trends in Immunosupression. Salzburg, Austria, February 5-8, I. Tsiolis A. Papalois, I. Loukopoulos, A. Gravvanis, E. Lykoydis, E. Theodosopoulou, A. Chairakakis, D. Dimitropoulos,I. Sfiniadakis, I> Vassiliou,E. Felekouras, P. Dedeilias, M. Kontogiorgi, L. Papadimitriou, I. Papadimitriou. Experimental isolation and allo-transplantation of hapatocytes 12

13 with the use of antibody against interleukin-2 receptor as immunosuppressive agent. The 6 th International Conerence on New Trends in Immunosupression. Salzburg, Austria, February 5-8, E.Bibidakis, A. Papalois, S. kontalexis, E. Lykoudis, A.Gravvanis, E. Theodosopoulou, D.Dimitropoulos, I. Sfiniadakis P. Dedeilias, E. Felekouras, M.Kontogiorgi. L.Papadimitriou, I. Papadimitriou. Evaluation of the beneficial effect of mycophenolate mofetil as immuosupressive agent in the experimental co-transplantation of hepatocytes and islets in ratswith fulminant hepatic failure (F.H.F). The 3rd International Congress on Immunosuppression. San Diego California, U.S.A. December 8-11,2004. (poster) 18. S. Kontalexis, A. Papalois, E. Bibidakis, A. Gravvanis, E. Lykoudis, E. Theodosopoulou, D. Dimitropoulos, I. Sfiniadakis, A.Prachalias,E. Felekouras, P. Dedeilias, M. Kontogiorgi,L. Papadimitriou, I. Papadimitriou. The use of mycophenolate mofetil in the experimental allo-transplantation of hepatocytes in rats with fulminant hepatic failure.the 3rd International Congress on Immunosuppression San Diego California, U.S.A December 8-11,2004.(poster) 19. I. Loukopoylos, A. Papalois, I. Tsiolis, I. Sfiniadakis, P. Tsardis, E. Karampela,Th. Grigoriou, M. Sideris E. Theodosopoulou, I. Bramis, E. Douzinas,and E. Leandros. Improvement of animal survival with the use of mycophenolate mofetil and sirolimus as immunosuppressive drugs in an experimantal model of hepatocyte transplantation in rats with acute liver failure.the 3rd International Congress on Immunosupression San Diego California, U.S.A. December 8-11, 2004.(poster) 20. I. Tsiolis A. Papalois, I. Loukopoulos, A. Gravvanis, E. Lykoydis, E. Theodosopoulou, A. Chairakakis, D. Dimitropoulos,I. Sfiniadakis, I. Vassiliou, E. Felekouras, P. Dedeilias, M. Kontogiorgi, L. Papadimitriou, I. Papadimitriou. Experimental isolation and allo-transplantation of hapatocytes with the use of antibody against interleukin-2 receptor(daclizumab) as immunosuppressiv agent.the 3rd International Congress on Immunosupression. San Diengo California, U.S.A. December 8-11, 2004.(poster) 21. Δ. Σheodosopoulou, E. Kotrotsiou, I. Papathanasiou. The pre-operative anxiety of patients and its relatively with their post operative course. In Central European Congress of Nursing, Munich Germany October E. Theodosopoulou, M. Nikolaou, E. Konstadinou, B. Raftopoulos, A. Katsapi, E. Andreou. COPD. Patients quality of life and care provided from nursing perpective. In Abstracts of the 3 rd Mediterranean Congress on Thoracic Diseases. Nov Crete. 23. B. Raftopoulos, E. Theodosopoulou, M. Nicolaou, E. Kotrotsiou, J. Papathanasiou, E. Konstadinou. The Global burden of respiratory deseases. In Abstracts of the 3 rd Mediterranean Congress on Thoracic Diseases. Nov Crete. 13

14 24. Δ. Theodosopoulou, E. Konstadinou, B. Raftopoulos, E. Evagelopoulou, M. Nikolaou. N.S.E. monitoring small cell Lung cancer. In Abstracts of the 3 rd Mediterranean Congress on Thoracic Deseases.Nov Crete. 25. Theodosopoulou E. Lavdaniti M. Andreou E. Kotrotsiou E. Raftopoulos B. Papathanasiou S. Treatment related fatigue in patients with lung cancer. In Abstracts of the 3 rd Mediterranean Congress on Thoracic Disease. 1-4 Nov Crete Greece Andreou E. Theodosopoulou E. Kokevi A. Tzavelas G. Raftopoulos B. Kotrotsiou E. Psychological support for patients with lung cancer. In Abstracts of the 3 rd Mediterranean Congress on Thoracici Disease. 1-4 Nov Crete Greece. 27. E. Theodosopoulou, A. Katsapi, M. lavdaniti, G. Tzavelas, B. Drosou, X. Tsiou. Anxiety and depression can lead to asthma: A Biopsychosocial reviw. In abstracts of 3 rd Mediterranean Congress on thoracic disease 1-4 Nov Crete Greece. 28. E. Theodosopoulou E., Ev. Kotrotsiou, A. Hatzinis, E. Votsi., Ch. Tsiou, E. Kaba frequency of accidents of nursing staff and prevention abstracts of the 5 th Mediterranean Congress sept 1998 Samos (18). 29. Ev. Kotrotsiou, E. Theodosopoulou, Laxana, E. Andreou. The effects of living in a nursing home on the physical health and psychosocial functioning of the residents. In abstracts of the 5 th Mediterranean Congress Sept 1998 Samos (19). 30. Andreou E., E.Theodosopoulou. Smoking cessation with seven day stop smoking program vs neurolinguistic programming method Abstracts of Current Trends in European Psychotherapy 1 st European conference on Psychotherapy. Athens Greece Spt Nomikos J. Notis Ph.., Theodosopoulou H., Papatheofanis J., Kiriakou K. Need for Accurate Anatomical Localization of the Anorectal Suppurative Disease. Δπηζηεκνληθό έθζεκα. Παξνπζηάζζεθε ζην 83 rd Annual Clinical Congress of the American College of Surgeons USA. Chicago Andreou E., Theodosopoulou E., Reziti V., Mouzakitis Ch., Kokkoris Ch. Multi Family Therapy in an Outpatient METHADONE Programme. A relationship between Patient Family Functioning and Success. In Abstracts of the Internation Family Therapy Associatiion. July 1996.Greece. 33. C. Konstantinou, S. Giahounti, Ph. Notis, E. Konstantinou, E. Theodosopoulou. Frequency of bladder catheterization in elderly patients. Πεξίιεςε ζηα πξαθηηθά ηνπ international nursing congress, quality in nursing : Realities and visions, Αζήλα

15 34. Nomikos I, Notis Ph., Doukas G., Mariolis Th., Theodosopouloy E., Kiriakou K. Necrotizing perineal infections (Fournier s disease). Old remedies for an old disease 6 th European Congress of Surgery, Rome, Italy, October A.Hatzinis, E.Theodosopoulou, A.Likostrati, E.Batali, F.Notis, I.Bellenis. Intrapleural Bupivacaine in the control of posthoracotomy pain. In Abstracts of the 1th international Nursing Congress Quality in Nursing: Realities and Visions June Athens Greece. 36. F.Notis, A.Licostrati, D.Philippou, A.Hatzinis, E.Theodosopoulou. Post operative pain control preliminary results. In Abstracts of the 1th International Nursing Congress Quality in Nursing : Realities and Visions. June Athens Greece. 37. C. Tsiou, E.Theodosopoulou, Ph.Notis, K.Kiriakou. Noise Sources and levels in the Evgenidio Hospital Intensive Care unit. In Abstracts of the 1th International Nursing Congress : Quality in Nursing:Realities and Visions. June 1995 Athens Greece. 38. C. Konstadinou, S.Giahoudi, Ph.Notis, E.Konstantinou, E.Theodosopoulou. Frequency of cystic catheterization in elderly patients. In program and Abstracts of the 1th International Nursing. Congress Quality in Nursing : Realities and Visions. June 1995 Athens Greece 39. E.Kalazi, C.Konstadinou, S.Manetas, E.Theodosopoulou, Ph.Notis. Frequency of Hospital nurses accidents and interventions of preventive. In Abstracts of the 1th International Nursing Congress Quality in Nursing: Realities and visions June 1995 Athens Greece. 40. I.Nomikos, Ph.Notis, A.Karachristos, E.Theodosopoulou, K.Kiriakou. The intra abdominal approach for complicated hernias of the inguinal region. In Abstracts of the 5th European Congress of Surgery. Barcelona, Spain. November H. Theodosopoulou. Burn Accidents in Greece: an Epidemiological study. Mediterranean Burns club. Fifth Meeting November 1991, Athens. ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΠΔΡΙΛΗΦΔΙ ΤΝΔΓΡΙΧΝ 1. Δ. Θεοδοζοπούλος, Αηθ. Μαλδξαβέιε, Α. Γεσξγηάδνπ, Β. Μπαισηή. Ζ δξάζε ηεο αζπαξηάκεο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. 6 ν Παλειιήλην θαη 5 ν Παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην Λεπθάδα Β. Μπαισηή, Α. Γεσξγηάδνπ, Αηθ. Μαλδξαβέιε, Δ. Θεοδοζοπούλος. Ο ξόινο ηεο λαλνζεξαπείαο ζην ρώξν ηεο πγείαο. 6 ν Παλειιήλην θαη 5 ν 15

16 Παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην Λεπθάδα Α. Γεσξγηάδνπ, Αηθ. Μαλδξαβέιε, Β. Μπαισηή, Δ. Θεοδοζοπούλος. Ο ξόινο ηεο βηηακίλεο C ζηε ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Οξζνκνξηαθή πξνζέγγηζε. 6 ν Παλειιήλην θαη 5 ν Παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην Λεπθάδα Λεκνληά Μαλσιά, Δλένη Θεοδοζοπούλος, Γήκεηξα Γειεζενδώξνπ, Νitsa Κiliari, Μαξία Δπζπκίνπ, Παύινο αξάθεο. Ζ ζηαζε ησλ ειιήλσλ ζρεηηθά κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ελαιιαθηηθέο ζεξαπεύεηεο. 5 ν παλειιήλην θαη 4 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην Κέξθπξα Γήκεηξα Γειεζενδώξνπ, Δλένη Θεοδοζοπούλος, Λεκνληά Μαλσιά, Μηράιεο Ηγνπκελίδεο, Αληηγόλε Υαηδνπνύινπ, Παύινο αξάθεο. Ζ ζηάζε ησλ ειιήλσλ ζρεηηθά κε ηελ επζαλαζία, 5 ν παλειιήλην θαη 4 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην Κέξθπξα Δλένη Θεοδοζοπούλος, Γήκεηξα Γειεζενδώξνπ (2011)Δπζαλαζία: Αλζξώπηλν δηθαίσκα ή ηαηξηθό θαζήθνλ.4 ν παλειιελην θαη 3 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην, Αζήλα Έλένη Θεοδοζοπούλος, Υξηζηίλα Υέικε Ζ δξάζε ηνπ DCA ζε θαθνήζε θαη εθθπιηζηηθά λνζήκαηα: 4 ν παλειιελην θαη 3 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην, Αζήλα Δλένη Θεοδοζοπούλος, πύξνο Αξκπνύδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ κπνζθειεηηθνύ πόλνπ κε βεινληζκό θαη ηνπηθή δηήζεζε ηζηώλ. 4 ν παλειιελην θαη 3 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην, Αζήλα Διέλε Παπαδνπνύινπ, Δλένη Θεοδοζοπούλος Καηαγξαθή λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ ζε παηδηά κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο.4 ν παλειιελην θαη 3 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην, Αζήλα Διπίδα Υνπζκεθηάξε, Γξεγόξηνο Θενδνζόπνπινο, Μαξία Δπζπκίνπ, Αληηγόλε Υαηδνπνύινπ, Μηράιεο Ηγνπκελίδεο, Φσηεηλή Κνθθηλνπνύινπ, Δλένη Θεοδοζοπούλος Ζ ζηάζε ησλ Διιήλσλ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία μελώλσλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο. 4 ν Παλειιήλην θαη 3 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην Αζήλα Αγγειηθή-Μαξία Γθέηηελκπηθ, Δλένη Θεοδοζοπούλος, Παύινο αξάθεο, Μαξία Δπζπκίνπ, Αληηγόλε Υαηδνπνύινπ ρέζεηο ρεηξνπξγώλ - λνζειεπηώλ: Ζ ιεθηηθή βία ζηνλ ρώξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ.4 ν παλειιελην θαη 3 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην Αζήλα,

17 12. Φσηεηλή Κνθθηλνπνύινπ, Δλένη Θεοδοζοπούλος, Αληηγόλε Υαηδνπνύινπ,Παύινο αξάθεο, Λεσλίδαο Μπόθεο, Διπίδα Υνπζκεθηάξε, Μαξία Δπζπκίνπ.Ζ ζηάζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο πξνο ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο ζηελ Διιάδα. 4 ν παλειιελην θαη 3 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην Αζήλα, Θεόδσξνο Λνύηαο, Δλένη Θεοδοζοπούλος, Παύινο αξάθεο, Νηθόιανο Σαΐξεο, Γεώξγηνο Αλαγλσζηάθεο, Μαξία Μαιιηαξνύ, Ησάλλεο Καθιακάλνο ύγθξηζε ελδείμεσλ θαη απνηειεζκάησλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο λνζνγόλνπ παρπζαξθίαο 4 ν παλειιελην θαη 3 ν παλεπξσπατθό επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό λνζειεπηηθό ζπλέδξην Αζήλα, ππξίδσλ Καξθακπνύλαο, Αληώληνο Απδίθνο, Όιγα Κσζηνύια, Κσλζηαληίλνο Υαβέιαο, Παλαγηώηεο Βειηζίζηαο, Ησάλλεο Εεινβίηεο, Διέλε Θενδνζνπνύινπ, Απόζηνινο Μέηζηνο θαη Άγγεινο Δπαγγέινπ.Γξάζεηο ζηαηηθώλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ ρακειήο έληαζεο ζε ιεηνκπνζαξθσκαηηθά θύηηαξα θαη θαξθηλνπαζείο επίκπεο Wistar. 6ν Παλειιήλην πλέδξην Γεηθηώλ Καξθίλνπ θαη ηνρεπκέλεο Θεξαπείαο, Αζήλα, Βηβιίν Πεξηιήςεσλ, Ννέκβξηνο, Z. Tδακπαιάθε, Δ.Θεοδοζοπούλος. Πνηόηεηα δσήο ζε αξξώζηνπο πνπ εθδήισζαλ ιεκθνίδεκα σο απόηνθν ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο λενπιαζκαηηθήο λόζνπ.32 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην Δ. Γνύζεο, Α. Καινθαηξηλνύ, Δ. Θεοδοζοπούλος, Γηεξεύλεζε ηεο ύπαξμεο θαλνληζκώλ ιεηηνπξγίαο ρεηξνπξγείσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο ηνπο- απόςεηο ηεο λνζειεπηηθήο δηνίθεζεο.32 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην Μπειιάιε Θ. Μαδηαλόο Μ. Θεοδοζοπούλος Δ. Παπαδάηνπ Γ. Γηεξγαζία ιήςεο απόθαζεο ησλ γνληώλ γηα ηε δσξεά ηζηώλ /νξγάλσλ ζώκαηνο ηνπ παηδηνύ ηνπο. ην 31 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην Μάηνο Θεοδοζοπούλος Δ. Σζακπαιάθε Ε. Ο ξόινο ησλ αληηνμεηδσηηθώλ ζε αζζελείο κε πξνρσξεκέλε θαθνήζε λόζν.ην 31 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην Μάηνο Γ. Κιέηζαο, Α. Παπαιόεο, Δ. Θεοδοζοπούλος. Γνθηκή ηεο πηζαλήο αληηθαξθηληθήο δξάζεο ελόο κύθεηα ζε in Vitro πλζήθεο (θπηηαξηθέο ζεηξέο).4 ν Διιεληθό πλέδξην Ογθνινγίαο Πεπηηθνύ Α. Παπαιόεο, Δ. Θεοδοζοπούλος, Γ. Βιαρνδεκεηξόπνπινο.Γνθηκή ηεο πηζαλήο αληηθαξθηληθήο δξάζεο ελόο θπηνύ κπθεηηαζηθήο πξνέιεπζεο ζε Πεηξακαηηθά Πξόηππα Καξθίλνπ θαη Κνιίηηδαο ζε αξνπξαίνπο. 4 ν Διιεληθό πλέδξην Ογθνινγίαο Πεπηηθνύ Καξθακπνύλαο, Γ. Καξηζηνύλε, Α. ηεθάλνπ, Η. Εεινβίηεο, Π. Λέθαο, Δ. Θεοδοζοπούλος, Η. Γηώηε, Α. Μπαηηζηάηνπ θαη Α. Δπαγγέινπ.Γξάζεηο ηνπ 17

18 ησδηνμεηθνύ νμένο ζε ιεηνκπνζαξθσκαηηθά θύηηαξα επίκπνο θαη ζε θαξθηλνπαζείο επίκπεο Wistar.ην 5 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεηθηώλ Καξθίλνπ & ηνρεπκέλεο Θεξαπείαο.Ννέκβξηνο Η. Εεινβίηεο, Α.Μ. Βιάρνπ, Π. Λέθθαο, Α. ηεθάλνπ, Α. Μπαηηζηάηνπ, Η. θνύθνο, Δ. Θεοδοζοπούλος, Η. Γηώηε, Κ. Υαξαιακπόπνπινο,. Μαξθνπνύινπ, Α. Δπαγγέινπ θαη. Καξθακπνύλαο. Αληηθαξθηληθέο θαη Αληηκεηαζηαηηθέο Ηδηόηεηεο Σηηινπνηεκέλσλ Αηζαλνιηθώλ εθρπιηζκάησλ ησλ θνηηώλ Αbies Alba θαη Viscum Album.ην 5 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεηθηώλ Καξθίλνπ & ηνρεπκέλεο Θεξαπείαο. Ννέκβξηνο, Καξθακπνύλαο, Π. Βέιηζηζηαο, Σ. Μπηλόιε, Ρ. Ληάζθν, Α. ηεθάλνπ, Η. Εεινβίηεο, Α. Μπαηηζηάηνπ, Η. Γηώηε, Δ. Θεοδοζοπούλος θαη Α. Δπαγγέινπ.Κπηηαξνηνμηθέο θαη Αληηκεηαζηαηηθέο Γξάζεηο ελόο πκπιόθνπ ηνπ Βαλαδίνπ κε πνπηξεζθίλε, πηζαλή ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ Αλαζηνιή ηεο Ληπνμπγνλάζεο.ην 5ν Παλειιήλην πλέδξην Γεηθηώλ Καξθίλνπ & ηνρεπκέλεο Θεξαπείαο Ννέκβξηνο Καξθακπνύλαο, Κ. Υαβέιαο, Γ. Υαηδεαβάδεο, Σ. Μπηλόιε, Α. ηεθάλνπ, Α. Απδίθνο, Δ. Θεοδοζοπούλος, Η. Γηώηεο, Ν. Απνζηνιίθαο, Κ. Υαξαιακπόπνπινο θαη Α. Δπαγγέινπ.Γξάζεηο ζηαηηθώλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ ιίαλ ρακειώλ εληάζεσλ ζε θαξθηληθά θύηηαξα ιεηνκπνζαξθώκαηνο επίκπνο Wistar.ην 5o Παλειιήλην πλέδξην Γεηθηώλ Καξθίλνπ & ηνρεπκέλεο Θεξαπείαο. Ννέκβξηνο Καξθακπνύλαο, Ρ. Ληάζθν, Σ. Μπηιηόλε, Α. ηεθάλνπ, Η. Εεινββίηεο, Η. Γηώηε, Δ. Θεοδοζοπούλος, Κ. Υαξαιακπόπνπινο,. Μαξθνπνύινπ θαη Α. Δπαγγέινπ.Δλα λέν ζύκπινθν ηνπ βαλαδίνπ θαη ηεο θπζηεηλεο κε αληηθαξθηληθέο αληηκεηαζηαηηθέο θαη αληηαηκνπεηαιηαθέο ηδηόηεηεο,πηζαλή ζπζρέηηζε κε ηελ αλαζηνιή ηεο ιηπνμπγελάζεο.ην 5 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεηθηώλ Καξθίλνπ & ηνρεπκέλεο Θεξαπείαο. Ννέκβξηνο Kνθθηλνπνύινπ Φ.,Παπά Γ.,Θεοδοζοπούλος Δ. Οκνηνπαζεηηθή θαη βνηαλνινγία. ην 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Φνηηεηώλ Ννζειεπηηθήο Γεθεκβξίνπ Παπά Γ., Κνθθηλνπνύινπ Φ.,Θεοδοζοπούλος Δ. Ηξηδνινγία θαη ηξηδνδηάγλσζε. ην 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Φνηηεηώλ Ννζειεπηηθήο Γεθεκβξίνπ Καξαθνπνύινπ Μ., Κνπινπκαξηέηνπ Μ., Μαπξνζαιαζζίηε Δ., Μπνπξκαιε Μ., Υαινύιεο., Θεοδοζοποςλος Δ. Αληηνμεηδσηηθνί παξάγνληεο θαη ρξόληα λνζήκαηα. ην 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Φνηηεηώλ Ννζειεπηηθήο Γεθεκβξίνπ E.Θεοδοζοπούλος, Δ.Κσλζηαληίλνπ, Α.Υαληδνπνύινπ, Β.Κνπηζνπνύινπ. Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα, Καη νίθνλ λνζειεία, Οιηζηηθή αληηκεηώπηζε «εθπαίδεπζε Ννζειεπηώλ»2 ε Ζκεξίδα γλσξηκίαο κε ηελ παξεγνξεηηθή θξνληίδα. Διιεληθή Δηαηξεία Παξεγνξεηηθήο θαη πκπησκαηηθήο Φξνληίδαο θαξθηλνπαζώλ θαη κε αζζελώλ. Αζήλα, 18 Οθησβξίνπ

19 30. E Θεοδοζοπούλος, Γ. Σζαβέιαο, Α. Υαηζνπνύινπ, Δ. Κσλζηαληίλνπ, Γ. Σνπιηά, Β. Κνπηζνπνύινπ.Δθηίκεζε ηνπ ηξόπνπ πνπ νη αζζελείο κε θαξθίλν βηώλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο λόζνπ.30 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην,αιεμαλδξνύπνιε Δ. Βιάρνπ, Α.Καπγά, Α. Ράπηε,. Αλδξεά, Θ. Καηνζηάξαο, Δ. Θεοδοζοπούλος.Ζ επίδξαζε ηεο νξκνληθεο ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ εκκελνπαπζηαθώλ γπλαηθώλ.30 ν ΠαλειιήληνΝνζειεπηηθό πλέδξην, Αιεμαλδξνύπνιε Θ.Σόιε Δ. Θεοδοζοπούλος. Ο ξόινο ηνπ λνζειεπηή ζηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα. 30 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην, Αιεμαλδξνύπνιε Δ. Κσλζηαληίλνπ, Β.Κνπηζνπνύινπ, Δ. Θεοδοζοπούλος,Β. Ραπηόπνπινο. Ζ εηδηθή ελνιάζε ησλ λεπξόλσλ σο πξνγλσζηηθόο δείθηεο εγθαηάζηαζεο κεηεγρεηξεηηθήο εγθεθαιηθήο βιάβεο. 30 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην, Αιεμαλδξνύπνιε Δ. Κηνύζε, Λ.Παππά, Δ. Θεοδοζοπούλος, Β. Ραπηόπνπινο. Γηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ εθαξκνγήο ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνθύιαμεο από ην Ννζειεπηηθό θαη ηαηξηθό πξνζσπηθό ζηα θέληξα εγθαπκάησλ κε ζθνπό ηε λ απνθπγή ησλ λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ. 30 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην, Αιεμαλδξνύπνιε Δ.Θεοδοζοπούλος. Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα Ννζειεπηηθή εθπαίδεπζε.5 ν Παλειιήλην πλέδξην Πεξηνρηθήο Αλαηζζεζίαο, Θεξαπείαο Πόλνπ & Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο.Γειθνί 3-5 Οθησβξίνπ Kνπηζνπνύινπ Β. Θεοδοζοπούλος Δ. Σνπιηά Γ. Σζαβέιαο Γ.Κσλζηαληίλνπ Δ. Αδακαθίδνπ Θ. Οη δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ αζζελώλ κε ρξόληα νπξαηκία. 30 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην, Αιεμαλδξνύπνιε Γηακάληε Δ. Γξάθνπ Μ. Κνπάθε Π. Σδαβέιια Δ.Καηνζηάξαο Θ. Θεοδοζοπούλος Δ.Ζ πνηόηεηα δσήο ζε άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 30 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην, Αιεμαλδξνύπνιε Ζ. Σζηώιεο, Α. Παπαιόεο, Η. Λνπθόπνπινο, Α. Γξαββάλεο, Δ. Λπθνύδεο, Δ. Θεοδοζοπούλος, Α. Υαηξαθάθε, Γ. Γεκεηξνπιόπνπινο, Η. θεληαδάθεο, Η. Βαζηιείνπ, Λ. Παπαδεκεηξίνπ, Η.Παπαδεκεηξίνπ. Πεηξακαηηθή απνκόλσζε θαη κεηακόζρεπζε επαηηθώλ θπηηάξσλ κε ρξήζε σο αλνζνθαηαζηαιηηθήο ζεξαπείαο αληηζώκαηνο ελαληίνλ ηνπ ππνδνρέα ηεο Ηληεξιεπθίλεο -2. ην 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Μεηακνζρεύζεσλ. Αζήλα Γεθεκβξίνπ Δ.Mπηκπηδάθεο, Α. Παπαιόεο,. Κνληαιέμεο, Δ. Λπθνύδεο, Α. Γξαββάλλεο, Δ. Θεοδοζοπούλος, Γ. Γεκεηξνπιόπνπινο, Η. θεληαδάθεο, Λ. Παπαδεκεηξίνπ, Η. Παπαδεκεηξίνπ. Μειέηε ηνπ πηζαλνύ επεξγεηηθνύ ξόινπ ηνπ Mycophenolate Mofetil (MMF) σο αλνζνθαηαζηαιηηθνύ θαηά ηελ πεηξακαηηθή ζπλδηαζκέλε αιινκεηακόζρεπζε επαηηθώλ θπηηάξσλ θαη λεζηδίσλ Langerhans ζε αξνπξαίνπο κε επαηηθή αλεπάξθεηα. ην 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Μεηακνζρεύζεσλ. Αζήλα Γεθεκβξίνπ

20 40. Ζ. Σζηόιεο, Α. Παπαιόεο, Η. Λνπθόπνπινο, Α. Γξαββάλεο, Δ.Λπθνύδεο, Δ. Θεοδοζοπούλος, Α. Υαηξαθάθε, Γ. Γεκεηξνπιόπνπινο, Η. θεληαδάθεο, Η. Βαζηιείνπ, Λ. Παπαδεκεηξίνπ,Η. Παπαδεκεηξίνπ. Πεηξακαηηθή απνκόλσζε θαη κεηακόζρεπζε επαηηθώλ θπηηάξσλ κε ρξήζε σο αλνζνθαηαζηαιηηθήο ζεξαπείαο αληηζώκαηνο ελαληίνλ ηνπ ππνδνρέα ηεο Ηληεξιεπθίλεο-2.ην 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Μεηακνζρεπζεσλ. Αζήλα Γεθεκβξίνπ Κνληαιέμεο, Α. Παπαιόεο, Δ.Μπηκπηδάθεο, Α. Γξαββάλεο, Δ. Λπθνύδεο, Δ. Θεοδοζοπούλος, Γ. Γεκεηξνπιόπνπινο, Η. θεληαδάθεο, Α. Πξαραιηάο, Λ. Παπαδεκεηξίνπ, Η. Παπαδεκεηξίνπ.. Μειέηε ηνπ πηζαλνύ επεξγεηηθνύ ξόινπ ηνπ Mycophenolate Mofetil (MMF) σο αλνζνθαηαζηαιηηθνύ θαηά ηελ πεηξακαηηθή αιινκεηακόζρεπζε επαηηθώλ θπηηάξσλ ζε αξνπξαίνπο κε επαηηθή αλεπάξθεηα. ην 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Μεηακνζρεύζεσλ. Αζήλα Γεθεκβξίνπ Π. Σζηθξαγνύιαο, Δ. Θεοδοζοπούλος, Δ. Κνηξώηζηνπ,. Μέδξα, Κ. Κνύλα, Β. Ραθηόπνπινο. Ζ ιεηηνπξγεία ηεο κνλάδαο ζηεθαληαίαο λόζνπ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο.29 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην Ησάλληλα Β.Ραθηόπνπινο, Δ.Θεοδοζοπούλος, Γ. Σζαβέιαο, Δ. Σξνύινπ, Δ. ώνπ, Η Μαληάο.ηάζκηζε κηαο θιίκαθαο πνπ εθηηκά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ειηθησκέλσλ αζζελώλ από ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζηελ Διιάδα. 29 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην Ησάλληλα Δ. Θεοδοζοπούλος, Δ. Κνηξώηζηνπ, Β. Ραθηόπνπινο, Θ. Παξαιίθαο,Α. Νηνπλάθεο Κ. Βαζηιεηάδνπ.ηάζκηζε θιίκαθαο πνπ εθηηκά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζελώλ από ηελ ρεηξνπξγηθή θξνληίδα. 29 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην Ησάλληλα Δ. ώινπ, Α.Βαδέθε, Δ. Βόηζε, Α. Ενπκβξνύιε Δ. Θεοδοζοπούλος, Β. Ραπηόπνπινο.Ζ βία θαηά ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζε ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία.. 29 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην Ησάλληλα Δ. Θεοδοζοπούλος, Μ. Σζεξώλε, Λ. Παιηνύξα. Ζ Γηεζλήο Αλζξσπηζηηθή Πξνζθνξά ηεο Ννζειεπηηθήο.ην 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Φνηηεηώλ Ννζειεπηηθήο.Αζήλα Γεθεκβξίνπ Θεοδοζοπούλος Δ., Wojnowska-Dawiskida Halina, Kνηξώηζηνπ Δ., Κνπηζνπνύινπ Β., Ραθηόπνπινο Β., Κακπά Δ.Γηαθξαηηθή κειέηε αλάπηπμεο κνληέισλ παλεπηζηεκηαθήο Ννζειεπηηθήο Δθπαίδεπζεο. ην Παγθύπξην Ννζειεπηηθό πλέδξην.λεπθσζία Η. Ησαλλίδεο, Δ. Θεοδοζοπούλος. Τπάξρνπλ όξηα ζηελ αλζξώπηλε επηζηήκε; Μηα αλαδήηεζε από ηε ζθνπηά ησλ ελαιιαθηηθώλ ζεξαπεηώλ..ην 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Φνηηεηώλ Ννζειεπηηθήο.Αζήλα. 7-9 Γεθεκβξίνπ Λ. Παππά, Δ. Κηνύζε,Δ. Θεοδοζοπούλος.Ζ γλώζε θαη ε ελαξκόλεζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ κνλάδσλ εγθαπκάησλ ζηα πξνθπιαθηηθά κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ησλ λνζνθνκεηαθώλ ιεηκώμεσλ ζηνπο εγθαπκαηίεο. 20

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΠΟΤΓΔ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ A1.Βαζικοί ηίηλοι 1976 Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λακίαο 1979 Πηπρίν αλσηέξαο ρνιήο Ννζειεπηώλ ε «ΟΛΤΜΠΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rethymno, Crete 13 March 2013 6.30 pm Xenia Hall, Rethymno TITLE: THE MENTAL HEALTH TODAY: THE ROLE OF THE BRAIN 1 Title of the 2 Title of

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιλτιάδης Ιωάννου Ματσάγκας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαυρόγιαννη Γεωργία 1, Καραντζούλα Ευαγγελία 2, Τουλιά Γεωργία 3, Κυριακόπουλος Βασίλης 4, Καδδά Όλγα 5 EΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Εισαγωγή Στις µέρες µας έχει αναγνωριστεί η ιδιαίτερη αξία της άσκησης και η συµβολή της στην προάσπιση της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκριτική Books review

Βιβλιοκριτική Books review ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 20 (2), 2009 171 Βιβλιοκριτική Books review Β.Π. Κονταξάκης, Κ.Θ. Κόλλιας, Μπ. Χαβάκη-Κονταξάκη Πρώιμες Ψυχωσικές Εκδηλώσεις: Σημεία, Συμπτώματα & Παρεμβάσεις ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αθήνα 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση

Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση Καδδά Όλγα 1, Αργυρίου Γιώργος 2

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ημερίδες

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών (ΕΛ.Ο.Ε.) Hellenic Stroke Organization Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων Divani Caravel, Αθήνα 2015-2016 19 Δεκέμβριου 2015 16 Ιανουαρίου 2016 20 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud Πρόσκληση 2 ο μινι-σχολείο στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της οικογένειας στη φροντίδα του αρρώστου στο νοσοκομείο

Η συμβολή της οικογένειας στη φροντίδα του αρρώστου στο νοσοκομείο Τόμος 9 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος - Μάρτιος 2010 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η συμβολή της οικογένειας στη φροντίδα του αρρώστου στο νοσοκομείο Παναγιώτα Μπέλλου-Μυλωνά 1, Γεωργία Κ. Γερογιάννη 2 1. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Το μέλλον του PinCLOUD Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Ο πληθυσμός που γερνάει: Ένα πραγματικό πρόβλημα αλλά και μια επιχειρηματική ευκαιρία Indicative market opportunities: Monitoring services - annual

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ...

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ... INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΝΟ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή του Εργαστηρίου της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Wiki. Wiki. Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups

Wiki. Wiki. Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups Wiki Wiki Wiki Wiki qwikweb Wiki Wiki Wiki Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups Satoshi V. Suzuki, Koichiro Eto, Keiki Shimada, Shinobu Shibamura and Takuichi Nishimura Wikis are

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ Τόπος Γέννησης Κολυμβάρι Χανίων Έτος Γέννησης 12-3-1949 Κατοικία Αλ. Παναγούλη 7, 18648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η Διερεύνηση των Επιδράσεων που Επιφέρει ο Βελονισμός στους Καρκινοπαθείς Ευάγγελος Μπέρος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Νικολία Κ. Παπαδημητροπούλου ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2013 ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA).

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). Th. Vontetsianos, MD, PhD Consultant Pulmonary Physician Head, E-health Unit http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010. Ειδίκευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010. Ειδίκευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010 ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα