ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχηµάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και µοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποοµάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων» της 9 ης οµάδας της Υ.Α. 1958/12 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (Α 209) και συγκεκριµένα το άρθρο 8 αυτού. 2. Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (Α 24), όπως εκάστοτε ισχύει. 3. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις» (Α 82), όπως τροποποιήθηκε Ν. 4093/2012 «Έγκριση µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » (α 222) όπως εκάστοτε ισχύει. 4. Την ΚΥΑ αριθµ. οικ /8501/2011, «Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρµοδιότητας των τοµέων µεταφορών κι επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων στο σύστηµα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β 2663), όπως εκάστοτε ισχύει. 5. Το Ν. 3937/2011 «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α 60), όπως εκάστοτε ισχύει.. 6. Το Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α 303), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α 289), πιο συγκεκριµένα τα άρθρα 14, 45-60, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 1

2 8. Το Ν. 1734/1987 «Βοσκότοποι και ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε κτηνοτροφική αποκατάσταση και µε άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεµάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις» (Α 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Το Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (Α 153), όπως εκάστοτε ισχύει. 10. Την Υ.Α. 1958/2012 «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α 209)» (Β 21), όπως εκάστοτε ισχύει. 11. Την ΥΑ 15277/2012 «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις ΑΕΠΟ της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για τα έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011» (Β 1077). 12. Το Π.. 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίµων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουµένων αδειών» (Α 169), όπως εκάστοτε ισχύει. 13. Το Ν. 1575/85 «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών» (Α 207), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Το Π.. 78/1988 «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευή αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών, ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Το Π.. 163/2009 (ΦΕΚ Α 201) «Τροποποίηση του Π..78/1988 «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευή αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών, ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α 34)», όπως εκάστοτε ισχύει. 16. Την Κ.Υ.Α. οικ /2861/2008 (Β 1543) «Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων τα οποία εκτελούν τις εργασίες που προβλέπονται από τον Κανονισµό 3821/1985 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ψηφιακό ταχογράφο». 17. Το Ν. 3710/2008 «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α 216), όπως εκάστοτε ισχύει. 18. Την Υ.Α /3068/2010 «Καθορισµός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας συνεργείων αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινήτων, εσωτερική διάταξη, µηχανολογικός εξοπλισµός και απαγορευτικές γειτνιάσεις αυτών» (Β 1519), όπως εκάστοτε ισχύει. 19. Tη µε αριθµό 329 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β 1655), όπως έχει τροποποιηθεί από την Απόφαση µε αριθµό 1208/ (Β 1718). 20. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής - Σκοπός 2

3 1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις (ΠΠ ), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (Α 209) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β µε α/α 199 «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, λιπαντήρια οχηµάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και µοτοσικλετών)» της 9 ης Οµάδας «Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» του παραρτήµατος ΙΧ της Υ.Α. 1958/2012 (Β 21), όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας δεν υπάγονται άλλα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της υπ αριθµ. 1958/2012 (Β 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που τυχόν απαιτούνται για την κατασκευή ή/και τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Για τα έργα και τις δραστηριότητες αυτές, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να ακολουθήσει τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4014/2011 (Α 209) και µέχρι την έκδοση των αντίστοιχων σχετικών αποφάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 8, τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ίδιου νόµου. 3. Σκοπός της παρούσας είναι η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η διασφάλιση της δηµόσιας υγείας µε τον προσδιορισµό όλων των αναγκαίων µέτρων και περιορισµών που πρέπει να εφαρµόζονται κατά την κατασκευή και λειτουργία των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 2 Αρµόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠ Αρµόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠ των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας είναι η υπηρεσία η οποία χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύµφωνα µε τις διατάξεις των π.δ. 455/1976 και π.δ. 78/1988, όπως ισχύουν ήτοι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας εντός των ορίων της οποίας προβλέπεται να υλοποιηθεί το έργο. Άρθρο 3 ιαδικασία υπαγωγής σε ΠΠ 1. Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας, δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ. Το περιεχόµενο της δήλωσης αυτής ορίζεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας απόφασης. Η δήλωση αυτή συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης. 2. Στην περίπτωση νέας δραστηριότητας, η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ υποβάλλεται µαζί µε τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας ίδρυσης. 3. Η αρµόδια υπηρεσία του άρθρου 2 συµπληρώνει το έντυπο του Παραρτήµατος Β της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι εφαρµογής των οριζόµενων στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Εφόσον οι ΠΠ προσαρτώνται στην άδεια ίδρυσης µε τη συµπλήρωση του εντύπου του Παραρτήµατος Β, ενσωµατώνονται στη συνέχεια, µε το ίδιο έντυπο, και στην άδεια λειτουργίας χωρίς να απαιτείται εκ νέου δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ. 4. Στην περίπτωση δραστηριοτήτων, για τις οποίες µετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας προβλέπονται αλλαγές σε σχέση µε τα αρχικώς εγκριθέντα σχεδιαγράµµατα, η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ υποβάλλεται µαζί µε τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας λειτουργίας. 3

4 5. Σε περιπτώσεις που η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ δεν είναι συµπληρωµένη σε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούµενα πεδία της ή σε περιπτώσεις που δεν έχουν επισυναφθεί σε αυτή τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσας, η αρµόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών µε έγγραφό της προσδιορίζει στο φορέα της δραστηριότητας τα απαιτούµενα προς συµπλήρωση πεδία και δικαιολογητικά. 6. Εάν από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση της κατά περίπτωση άδειας ή τα στοιχεία της ήλωσης Υπαγωγής, προκύπτει ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα αντίκειται στις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης ή υπάρχει αρνητικό πόρισµα Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης ή ότι το έργο δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας απόφασης, η υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας, εντός 15 εργάσιµων ηµερών ενηµερώνει εγγράφως το φορέα της δραστηριότητας και αναστέλλει την έκδοση της κατά περίπτωση σχετικής άδειας. 7. Η κατά τα ανωτέρω δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του φορέα της δραστηριότητας κατά το ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση ανακριβούς ή ψευδούς δήλωσης ο φορέας της δραστηριότητας υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986 (Α 75) και η υπαγωγή του έργου σε ΠΠ δεν είναι νόµιµη. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν εφαρµογή οι διατάξεις περί κυρώσεων του ν.1650/86 όπως ισχύει. Άρθρο 4 ικαιολογητικά 1. Η ήλωση Υπαγωγής της Εγκατάστασης σε ΠΠ συνοδεύεται από τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 1.1. Για νέες δραστηριότητες, που πρόκειται να υλοποιηθούν σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισµών, υποβάλλονται: 1.1.α. Η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη µε τυχόν πρόσθετους όρους στις ΠΠ, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν.4014/11, εφόσον η περιοχή υλοποίησης της δραστηριότητας εµπίπτει στις προστατευόµενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, οπότε ακολουθείται η διαδικασία υποβολής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. 1.1.β. Οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, προκειµένου τα τυχόν µέτρα, όροι και περιορισµοί που τίθενται σε αυτές να εντάσσονται στις ΠΠ, εφόσον το γήπεδο ή το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή που εµπίπτει στις διατάξεις του ν.3028/2002 (ΦΕΚ Α 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς», όπως εκάστοτε ισχύει. 1.1.γ. Πράξη χαρακτηρισµού της έκτασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 998/ Για υφιστάµενες δραστηριότητες για τις οποίες εκδόθηκε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, αντίγραφο της ΑΕΠΟ µαζί µε τυχόν Απόφαση ανανέωσης ή τροποποίησής της. 2. Σε περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται στον φάκελο έκδοσης των κατά περίπτωση αδειών, αναπόσπαστο τµήµα των οποίων θα αποτελούν οι ΠΠ, αυτά δεν απαιτείται να συνυποβληθούν µε τη ήλωση Υπαγωγής του έργου σε ΠΠ. 4

5 Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια ισχύος 1. Η υπαγωγή σε ΠΠ έχει τη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα. 2. Σε περίπτωση µεταβολής των εγκαταστάσεων της δραστηριότητας και εφόσον η δραστηριότητα εξακολουθεί να υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλλει νέα δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ προκειµένου να ενηµερωθεί σχετικά η αρµόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας. 3. Σε περίπτωση που λόγω µεταβολής των εγκαταστάσεων της δραστηριότητας, αυτή κατατάσσεται πλέον στην Κατηγορία Α (υποκατηγορίες Α1 και Α2) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΥΑ 1958/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, ακολουθούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης που ορίζονται στον ν.4014/2011 (Α 209), όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 6 Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις 1. Στα Παραρτήµατα Γ1, Γ2 και Γ3, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής, περιλαµβάνονται οι ΠΠ που εφαρµόζονται κατ ελάχιστον στις δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας. 2. Τυχόν πρόσθετες ή άλλες ειδικές περιβαλλοντικές δεσµεύσεις που επιβάλλονται στις δραστηριότητες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις περιπτώσεις (α) έως και (γ) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 κατισχύουν των δεσµεύσεων των Παραρτηµάτων Γ1, Γ2, Γ3 ως ειδικότεροι, όταν αφορούν στο ίδιο αντικείµενο. 3. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να τηρεί τις ΠΠ στις οποίες έχει υπαχθεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας της δραστηριότητας. 4. Ο φορέας της δραστηριότητας φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των ΠΠ έστω και αν µέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγµατοποιούνται από τρίτους, ανεξαρτήτως των τυχόν ευθυνών που φέρουν και οι τελευταίοι για κάθε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει τους όρους της παρούσας απόφασης καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 5. Σε κάθε περίπτωση ο φορέας του έργου οφείλει να συµµορφώνεται µε το σύνολο της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις 1. Οι φάκελοι περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτηµάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν.4014/2011 (Α 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΑΕΠΟ και οι αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας της δραστηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας. 2. ραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας και διαθέτουν ΑΕΠΟ, υπάγονται σε ΠΠ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα µε δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ 5

6 που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Σε περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ πρόκειται να πραγµατοποιηθούν εργασίες που απαιτούν τροποποίηση της άδειας λειτουργίας, η υπαγωγή σε ΠΠ γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης και ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης της ΑΕΠΟ. 3. ραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας και διαθέτουν Περιβαλλοντικούς Όρους ως µέρος της ΑΕΠΟ άλλης εγκατάστασης, η οποία ανήκει και αυτή στην κατηγορία Β, ισχύουν µέχρι τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ. Στη συνέχεια οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να υπαχθούν ξεχωριστά σε ΠΠ, από την αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρούσας Απόφασης. Άρθρο 8 Παραρτήµατα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας τα παραρτήµατα Α, Β και Γ 1,Γ 2 και Γ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις (ΠΠ ) δραστηριοτήτων κατηγορίας Β της ΥΑ 1958/2012 (Β 21), όπως ισχύει. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Κατάλογος εφαρµοζόµενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών εσµεύσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ1, Γ2, Γ3: Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις. 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΠ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία φορέα του έργου Επωνυµία: ιεύθυνση έδρας: Τηλ.: Νόµιµος εκπρόσωπος: Fax: Α.2 Στοιχεία έργου Α.2.1 Γενικά στοιχεία Έτος ίδρυσης: (συµπληρώνεται σε περίπτωση υφιστάµενου έργου) Είδος έργου: 1 - Συνεργείο, το οποίο αναλαµβάνει την επισκευή και συντήρηση οχηµάτων Εκτελούνται εργασίες βαφής; ΝΑΙ ΟΧΙ Εκτελούνται εργασίες σφυρηλάτησης; ΝΑΙ ΟΧΙ - Λιπαντήριο - Πλυντήριο Α.2.2 ιεύθυνση/θέση έργου: Οδός: Αριθµός: Θέση: Τ.Κ.: ήµος: Περιφερειακή Ενότητα: Γεωγραφικές Συντεταγµένες για εκτός Σχεδίου περιοχές:.. Βάση: World Geodetic System WGS84 (χρησιµοποιείται από Google Maps, Bing Maps κ.ά.) Βάση: Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ87 (χρησιµοποιείται σε χάρτες Κτηµατολογίου κ.ά.) Αρµόδιος Επικοινωνίας Ονοµατεπώνυµο: Τηλ.: Fax: 1 Ανάλογα µε το είδος των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης µπορούν να σηµειωθούν και περισσότερες της µίας περιπτώσεις Α.3 Σκοπός κατάθεσης ήλωσης Υπαγωγής Α.3.1 Νέα δραστηριότητα προς κατασκευή Α.3.2 Υφιστάµενη δραστηριότητα χωρίς µεταβολή Α.3.3 Υφιστάµενη δραστηριότητα µε µεταβολή 7

8 Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Β.1 Στοιχεία χωροθέτησης δραστηριότητας χρήσεων γης Β.1.1. Εντός περιοχής του ικτύου Natura 2000; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ναι, σηµειώστε το όνοµα και τον κωδικό της περιοχής Natura 2000: (κωδικός). (όνοµα) Β.1.2 Εντός σχεδίου πόλεως και εντός ορίων οικισµού ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ναι, σηµειώστε το όνοµα της πόλης ή του οικισµού Εάν όχι, σηµειώστε την απόσταση από το πλησιέστερο όριο οικισµού Β.1.3 Η έκταση επέµβασης της δραστηριότητας ή τµήµα αυτής βρίσκεται σε περιοχή που εµπίπτει στις διατάξεις του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ Α 153); ΝΑΙ ΟΧΙ Β.1.4 Η εγκατάσταση βρίσκεται εντός δασικής έκτασης; ΝΑΙ ΟΧΙ Β.2 Χαρακτηριστικά δραστηριότητας Υφιστάµενη δραστηριότητα Νέα δραστηριότητα ή Υφιστάµενη δραστηριότητα µετά τη µεταβολή Β.2.1 Έκταση γηπέδου (m 2 ): Β.2.2 Αντικείµενο των επισκευών ή εργασιών συντήρησης που λαµβάνουν χώρα, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Π.. 78/1988 (Α 34) και τις διατάξεις του Π.. 163/2009, της ΚΥΑ οικ.41647/2861/2008 και της Υ.Α /3068/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν: Γ. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Γ.1 Χρήση νερού Γ.1.1 Οι ανάγκες υδροδότησης της δραστηριότητας καλύπτονται από δίκτυο ύδρευσης; Γ.1.2 Οι ανάγκες υδροδότησης της δραστηριότητας καλύπτονται από γεώτρηση; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ναι, διαθέτει άδεια χρήσης νερού; ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Γ.2 Χρήση ενέργειας Γ.2.1 Υπάρχει ή προβλέπεται χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους; ΝΑΙ ΟΧΙ. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Η κατωτέρω δηλούµενες µέθοδοι διαχείρισης και διάθεσης των υγρών αποβλήτων είναι επιτρεπτές και σύµφωνη µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και τους ειδικούς όρους της περιοχής εγκατάστασης του σταθµού..1 Συγκεντρωτικά στοιχεία διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων 8

9 Μέθοδος διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων.1.1 Στεγανή δεξαµενή και τελική διάθεση µέσω βυτιοφόρου οχήµατος σε φορέα επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων Ωφέλιµος όγκος της στεγανής δεξαµενής: m Φορέας διαχείρισης της κεντρικής εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων.1.2 Απευθείας σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της περιοχής Φορέας διαχείρισης του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής:.1.3 Επαναχρησιµοποίηση για τροφοδότηση ή εµπλουτισµό υπόγειων υδροφορέων (σύστηµα σηπτικής δεξαµενής-απορροφητικού βόθρου) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κυα / Εκτιµώµενη ηµερήσια παροχή αστικών υγρών αποβλήτων... m 3.2 Συγκεντρωτικά στοιχεία διαχείρισης υγρών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας ιαχείριση υγρών αποβλήτων (καθαρισµός δαπέδων, λειτουργία πλυντηρίου οχηµάτων, πιστολιών και εξαρτηµάτων βαφής κ.λπ.).2.1 Προκύπτουν υγρά απόβλητα από την λειτουργία της εγκατάστασης ΝΑΙ OXI.2.2 Λειτουργεί σύστηµα ανακύκλωσης νερού; 2 ΝΑΙ OXI.2.3 Λειτουργεί σύστηµα επεξεργασίας των παραγόµενων υγρών αποβλήτων; ΝΑΙ OXI Μέθοδος διαχείρισης και τελικής διάθεσης των υγρών αποβλήτων.2.4 Στεγανή δεξαµενή και τελική διάθεση µέσω βυτιοφόρου οχήµατος σε φορέα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.2.5 Σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής.2.6 Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και επαναχρησιµοποίηση της επεξεργασµένης εκροής για τροφοδότηση ή εµπλουτισµό υπόγειων υδροφορέων*, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ /2011 (Β 354): * Το σύστηµα επεξεργασίας µε σηπτική δεξαµενή και εν συνεχεία απορροφητικό βόθρο αποτελεί έµµεσο εµπλουτισµό υπόγειου υδροφορέα πλύση.2.7 Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και διάθεση της επεξεργασµένης εκροής σε υδάτινο αποδέκτη.2.8 Εκτιµώµενη ηµερήσια ποσότητα υγρών αποβλήτων 2 Συµπληρώνεται µόνο στην περίπτωση πλυντηρίου 3 Συµπληρώνεται µόνο στην περίπτωση βαφείου-φανοποιείου.... m3 3 Ειδικότερα στοιχεία διαχείρισης υγρών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας Ανάλογα µε την µέθοδο διαχείρισης υγρών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας, όπως έχει συµπληρωθεί παραπάνω συµπληρώστε τους ακόλουθους πίνακες: Στην περίπτωση διοχέτευσης υγρών αποβλήτων σε στεγανή δεξαµενή και εν συνεχεία µεταφορά τους σε κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.3.1 Ωφέλιµος όγκος της στεγανής δεξαµενής:.. m Φορέας διαχείρισης της κεντρικής εγκατάστασης επεξεργασίας Στην περίπτωση διοχέτευσης των υγρών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας απευθείας στο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής.3.3 Φορέας διαχείρισης του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής: Στην περίπτωση που εντός της δραστηριότητας προβλέπεται ή υφίσταται εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας και διάθεση ή επαναχρησιµοποίηση της επεξεργασµένης εκροής 9

10 υναµικότητα λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων: Μέγιστη ηµερήσια παροχή υγρών αποβλήτων... (m 3 /ηµέρα) Στην περίπτωση που η επεξεργασµένη εκροή διατίθεται σε υδάτινο αποδέκτη, να προσδιοριστούν τα παρακάτω: Όνοµα υδάτινου αποδέκτη:. Αριθµός απόφασης καθορισµού υδάτινου αποδέκτη. 4 ιαχείριση όµβριων υδάτων.4.1 Η εγκατάσταση διαθέτει σύστηµα συλλογής όµβριων υδάτων; ΝΑΙ ΟΧΙ.4.2 Η εγκατάσταση διαθέτει σύστηµα επεξεργασίας όµβριων υδάτων; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ναι, ποια η χωρητικότητά του;.. m Η επεξεργασµένη εκροή όµβριων υδάτων διατίθεται: ίκτυο όµβριων της περιοχής Εκτός σταθµού µε φυσική ροή Ε. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σηµειωθούν τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται βάσει του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης. Γνωµοδότηση των αρµόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών σχετικά µε το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται ο σταθµός είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, µε τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 4014/2011 (Α 209) όπως ισχύει, και σύµφωνη γνώµη των ως άνω υπηρεσιών, εφόσον ο σταθµός χωροθετείται εν όλω ή εν µέρει εντός κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας Α και Β ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12, 13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του Ν. 3028/2002 (Α 153). Απόφαση του Περιφερειάρχη για δραστηριότητες που χωροθετούνται σε περιοχές του ικτύου Natura 2000 και εφόσον από τη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) προκύπτει ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η ακεραιότητα της προστατευόµενης περιοχής Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή ανανέωση ΑΕΠΟ ή τροποποίηση ΑΕΠΟ, εφόσον υπάρχει Πράξη χαρακτηρισµού της έκτασης του γηπέδου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας Άλλο (περιγράψτε): Ηµεροµηνία:././.. Ο φορέας της δραστηριότητας Υπογραφή & Σφραγίδα 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ Π.Π.. Υπηρεσία:. (συµπληρώνεται το όνοµα της αρµόδιας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης) Άδεια:. (συµπληρώνεται το όνοµα της άδειας στην οποία προσαρτώνται οι ΠΠ ) Ονοµασία, θέση και φορέας δραστηριότητας:... (συµπληρώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία µε βάση τα πεδία της ενότητας Α και Β1 της δήλωσης του Παραρτήµατος Α της παρούσας απόφασης) Η παραπάνω δραστηριότητα και σύµφωνα µε τα δηλωθέντα στοιχεία του φορέα της, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις (ΠΠ ), που περιγράφονται στην ΚΥΑ../ (ΦΕΚ Β ) (σηµειώνεται ο αριθµός και το ΦΕΚ της παρούσας Κ.Υ.Α.) και ειδικότερα στο Παράρτηµα Γ αυτής. Επιπλέον, τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι: (όπου απαιτείται, βάσει σχετικών γνωµοδοτήσεων) Σφραγίδα / υπογραφή από υπηρεσία: 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1 ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των παρόντων Πρότυπων Περιβαλλοντικών εσµεύσεων (ΠΠ ) έστω και αν µέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγµατοποιούνται από τρίτους. 2. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ Κατά το σχεδιασµό και την κατασκευή του έργου, ανάλογα µε το είδος του συνεργείου, να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του Π.. 78/1988 (Α 34), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του άρθρου 10 του Ν. 3897/2010 (Α 208) και της Υ.Α /3068/2010 (Β 1519), όπως εκάστοτε ισχύουν Πριν από κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής (π.χ. δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ) να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του µέσω συνεργασίας µε τους αρµόδιους φορείς Να γίνει οριοθέτηση της έκτασης επέµβασης του έργου µέσω κατάλληλης περίφραξης, ώστε να µην είναι δυνατή η διέλευση εντός του εργοταξίου αναρµόδιων ατόµων και να διασφαλίζεται η πραγµατοποίηση των εργασιών εντός του περιφραγµένου χώρου (α) Να εξασφαλιστεί η αντιπληµµυρική προστασία του εργοταξίου και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων και εκπλύσεων υλικών κατά την διάρκεια της κατασκευής του. (β) Να κατασκευαστεί το σύνολο των απαιτούµενων τεχνικών έργων ώστε κατά την λειτουργία του έργου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των όµβριων) και να αποτρέπονται φαινόµενα πληµµυρών Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται από νοµίµως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών Να µην πραγµατοποιείται αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον χώρο του έργου χωρίς προηγούµενη έγκριση από την αρµόδια αρχή Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυροπροστασίας Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού και των οχηµάτων (εργοταξιακά οχήµατα, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού και υλικών) που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπισθούν ή αποκαλυφθούν αρχαιότητες, οι εργασίες να διακοπούν αµέσως προκειµένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα. Από τα αποτελέσµατα της θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, µετά από γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: (α) να αποµακρυνθούν άµεσα οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να αποκατασταθεί πλήρως το σύνολο των εργοταξιακών χώρων. 12

13 (β) να αποµακρυνθεί το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών και η διαχείρισή τους να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. (γ) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του εργοταξίου. 2.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ Για τη µείωση των αιωρούµενων σωµατιδίων κατά την διάρκεια των εργασιών, κατ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα: Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής, των αποθηκευµένων αδρανών και γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους. Τα φορτηγά µεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυµµένα µε κατάλληλα µέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. Το ύψος πτώσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση χαλαρών δοµικών υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό. 2.3 ΘΟΡΥΒΟΣ & ΟΝΗΣΕΙΣ Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη µείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκποµπών. Κατ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα: α) Τα µηχανήµατα και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιµοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήµανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυηµένη στάθµη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α /2003 (Β 1418) και στην Κ.Υ.Α. 9272/2007 (B 286), όπως εκάστοτε ισχύουν. β) Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαµβάνουν χώρα κοντά σε ευαίσθητες χρήσεις (όπως νοσοκοµεία, σχολεία, κατοικίες κλπ.) να τηρούνται επιπλέον τα κάτωθι: β.1) Να µην λαµβάνουν χώρα εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου κατά τις ώρες κοινής ησυχίας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. β.2) Να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των µηχανηµάτων του εργοταξίου µε σκοπό την µείωση του εκπεµπόµενου θορύβου προς ευαίσθητες χρήσεις. Για περαιτέρω ηχοπροστασία από θορυβώδη µηχανήµατα ή εργασίες να χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση κατάλληλες ηχοπροστατευτικές διατάξεις (ηχοπετάσµατα κλπ.) β.3) Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισµού ή των µηχανηµάτων του εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισµός που δεν χρησιµοποιείται. 2.4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ Τα απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου να συλλέγονται σε κατάλληλο χώρο ή/και σε κατάλληλους περιέκτες εντός του εργοταξίου, εφαρµόζοντας διαλογή των υλικών στην πηγή όπου είναι εφικτό Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, όπως π.χ. γεωµορφολογική εξοµάλυνση επιµέρους χώρων/ τµηµάτων του έργου, στήριξη πρανών κλπ, λαµβάνοντας κάθε δυνατή µέριµνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάµενης µορφολογίας του εδάφους της περιοχής Tυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα µη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων να υφίστανται διαχείριση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της Κ.Υ.Α /2010 (Β 1312), όπως εκάστοτε ισχύει Η διαχείριση των µη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α /2727/2003 (Β 1909) και στο Ν. 4042/2012 (Α 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 13

14 2.4.5 Η διαχείριση των αποβλήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριµένων από το ΥΠΕΚΑ συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή των στερεών αποβλήτων αστικού τύπου. Τα απόβλητα αυτά είτε θα παραλαµβάνονται από απορριµµατοφόρα οχήµατα του οικείου ΟΤΑ, εφόσον εξυπηρετείται η περιοχή του έργου, είτε θα µεταφέρονται στο πλησιέστερο σηµείο συλλογής απορριµµάτων του οικείου ΟΤΑ µε ευθύνη του φορέα του έργου Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία συλλογής και µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α /725/2006 (Β 383) και του Ν. 4042/2012 (Α 24), όπως εκάστοτε ισχύουν Στην περίπτωση που τα απόβλητα αυτά πριν την παράδοση τους αποθηκεύονται προσωρινά εντός του εργοταξίου, να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία κατάλληλων προδιαγραφών, τα οποία να φυλάσσονται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο εντός του εργοταξίου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της Κ.Υ.Α /2006 (Β 791) και στον Ν. 4042/2012 (Α 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 3. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Ανάλογα µε το είδος του συνεργείου να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του Π.. 78/1988 (Α 34), του Π.. 163/2009 (Α 201), της Κ.Υ.Α. οικ.41647/2861/2008 (Β 1543), και της Υ.Α /3068/2010 (Β 1519), όπως εκάστοτε ισχύουν Οι χώροι κίνησης/στάθµευσης των οχηµάτων εντός των ορίων του γηπέδου του έργου να είναι ασφαλτοστρωµένοι ή τσιµεντοστρωµένοι Οι µη δοµηµένοι χώροι του συνεργείου να διατηρούνται καθαροί και να µην υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα άχρηστα υλικά ή απόβλητα (στερεά ή υγρά). Να υπάρχει µέριµνα για την αποψίλωση των χόρτων για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς Απαγορεύεται η στάθµευση οχηµάτων, η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας και η εναπόθεση υλικών ή αποβλήτων, στο πεζοδρόµιο, στο κατάστρωµα του δρόµου και γενικότερα εκτός του αδειοδοτηµένου χώρου της εγκατάστασης Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των όµβριων) µε την κατάλληλη συντήρηση των σχετικών τεχνικών έργων που βρίσκονται εντός του γηπέδου της δραστηριότητας, ώστε να αποτρέπονται φαινόµενα πληµµυρών Να µην πραγµατοποιείται οποιαδήποτε εργασία πλύσης οχηµάτων, εκτός εάν στο συνεργείο υπάρχει κατάλληλα αδειοδοτηµένος χώρος για τον σκοπό αυτό Όλες οι εργασίες να πραγµατοποιούνται αποκλειστικά στους προβλεπόµενους για αυτές ειδικούς χώρους Να γίνεται τακτικός έλεγχος και επιµελής συντήρηση, βάσει των σχετικών προδιαγραφών, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του συνεργείου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και βέλτιστη λειτουργία του. 14

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Συνεργείων & Νομοθεσία Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 30 Μάιος :03

Πιστοποίηση Συνεργείων & Νομοθεσία Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 30 Μάιος :03 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις αδειοδότησης ενός συνεργείου; Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις ενός συνεργείου; Ποιες οι υποχρεώσεις πιστοποίησης μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και προσωπικού; Όλες σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 16 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 85335 / 876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόµιµα αδειοδοτηµένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόµιµα αδειοδοτηµένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)/ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ1. του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 10 /02/ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 96675 /981 /2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς : Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης ήλωσης, πρέπει να συµπληρωθούν πλήρως και µε ακρίβεια από τον ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Δ/νση Ανάπτυξης Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αδειοδότηση Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση των υγρών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα : 14-3-2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα : 14-3-2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα : 14-3-2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. πρωτ. : 1804/ Φ.14 / 2140 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Π.. 163/09 (ΦΕΚ 201 Α/1-10-2009) : Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 78/1963 «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. : οικ. 3015 / Φ.14 / 2867 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Β

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. : οικ. 3015 / Φ.14 / 2867 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Α ΕΙΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χαλκίδα: 10-05 - 2013 Αριθ. Πρωτ. : οικ. 3015 / Φ.14 / 2867 Ταχ..νση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 170613 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για έργα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Σχετικά:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Σχετικά: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα 31-10 - 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ. Πρωτ.: 1119 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 Κοιν:

: 2741-363127.. : 2741363125 Κοιν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 88893 /910 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. : 5456 / Φ14 / κατασκευή αµαξωµάτων ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων του Τσούλη Θεόδωρου.

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. : 5456 / Φ14 / κατασκευή αµαξωµάτων ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων του Τσούλη Θεόδωρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Α ΕΙΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χαλκίδα: 16-10 - 2012 Αριθ. Πρωτ. : 5456 / Φ14 / 1770 Ταχ..νση :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης ήλωσης, πρέπει να συµπληρωθούν πλήρως και µε ακρίβεια από τον ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης ήλωσης, πρέπει να συµπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΑ )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΑ ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΑ ) Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης ήλωσης, πρέπει να συµπληρωθούν πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Aναρτητέα στο ιαδίκτυο

Aναρτητέα στο ιαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση. : Χαινά 93

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χαλκίδα : 23-7-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ (Α ) Αρ. πρωτ. : 6.350/Φ.14/84 Ταχ. Δ/νση. : Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης σε υφιστάμενο κτίριο.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης σε υφιστάμενο κτίριο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ A Λάρισα, 25-04 -2013 Αριθ. Πρωτ. : Δ.Α./Φ.14.1575/1021 Σχετ. : 1278/08-03-13

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΜ7ΛΕ-144 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λευκάδα, 18-4-2013. Αριθ.Πρωτ. ΕΞ/867-1/2012. ΑΡ. Φακέλου: Φ.14.238

ΑΔΑ: ΒΕΑΜ7ΛΕ-144 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λευκάδα, 18-4-2013. Αριθ.Πρωτ. ΕΞ/867-1/2012. ΑΡ. Φακέλου: Φ.14.238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΑ7ΛΗ-Υ89 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΑΑ7ΛΗ-Υ89 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Α ΕΙΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χαλκίδα: 17-04 - 2013 Αριθ. Πρωτ. : 1697/Φ.14/2623 Ταχ..νση : Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 311 00 Λευκάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα σχεδιαγράµµατα (τοπογραφικό διάγραµµα, διάγραµµα κάλυψης, κάτοψη (κτίριο προσωπικού), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

3. Τα σχεδιαγράµµατα (τοπογραφικό διάγραµµα, διάγραµµα κάλυψης, κάτοψη (κτίριο προσωπικού), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 14.01.2010 202/3989 12964/17.12.2009 8910/25.8.2009 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Άδεια εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας-τυποποίησης και συσκευασίας ξηρών καρπών της εταιρείας ALMANDA Α.Ε.'»

ΘΕΜΑ : «Άδεια εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας-τυποποίησης και συσκευασίας ξηρών καρπών της εταιρείας ALMANDA Α.Ε.'» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 9-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 6530 / Φ14 / 3459 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης ήλωσης, πρέπει να συµπληρωθούν πλήρως και µε ακρίβεια από τον ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΨ-ΒΝ4

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΨ-ΒΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΨ-ΒΝ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία, 03-02-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 499 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στην εταιρεία «ΑΡΤΑΙΚΗ Α.Ε», Άδειας Εγκατάστασης (Ίδρυσης) ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ διάρκειας τριών (3) ετών,

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στην εταιρεία «ΑΡΤΑΙΚΗ Α.Ε», Άδειας Εγκατάστασης (Ίδρυσης) ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ διάρκειας τριών (3) ετών, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ7ΛΗ-ΜΞΧ. Ταχ..νση : Λ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικα : 34100 Πληροφορίες :

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ7ΛΗ-ΜΞΧ. Ταχ..νση : Λ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικα : 34100 Πληροφορίες : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χαλκίδα: 21-01 - 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ97Λ9-Ψ1Τ. 2. Την µε αρ.πρωτ.:.α.2260/05-11-2012 αίτηση της εταιρείας «ΖΕΥΣ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Σ97Λ9-Ψ1Τ. 2. Την µε αρ.πρωτ.:.α.2260/05-11-2012 αίτηση της εταιρείας «ΖΕΥΣ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική Συντεταγμένη: Χ:438261.86, Ψ:4457375.64 (ΕΓΣΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΗ

Γεωγραφική Συντεταγμένη: Χ:438261.86, Ψ:4457375.64 (ΕΓΣΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΗ ΑΔΑ: ΒΙ0Β7ΛΛ-ΩΘΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ----------------- ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

EΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

EΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ EΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 10245/ 713/1997(ΦΕΚ 311/Β/1997) «Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α Α /17-06-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις 1. Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια, από τον ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα