ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ εθθίλεζε ππεξεζηψλ NGA. Ωζηφζν ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε παξνρή δηαθφξσλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ θαιχηεξα, ηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ ελππάξρνπλ ζηελ ππνδνκή NGA, ψζηε λα παξέρεηαη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αξρή ηεο ηερλνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο θαη ην δηθαίσκα ηνπ ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ λα παξέρεη πιεηάδα επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κε δηαθνξεηηθή ηερλνινγία απφ ηελ POTS ηερλνινγία, εμαζθαιίδνληαο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ θαη ηελ πνηνηηθή παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο νη νπνίνη δηθαηνχληαη λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ηεο επηινγήο ηνπο. Όπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη ζηελ Δπηηξνπή, ζπληζηά πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ε χπαξμε αλνηθηήο αξρηηεθηνληθήο πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο δηαθνξνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ αλά Πάξνρν. Σν πξνηεηλφκελν κε ηελ παξνχζα δηαβνχιεπζε πξντφλ VPU απνηειεί ην ζπλδπαζκφ δχν δηαθξηηψλ ππεξεζηψλ (LLU θαη επξπδσληθή ππεξεζία) θαη ζην ζχλνιφ ηνπ δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ ιεηηνπξγία ελφο παξφρνπ κε VoIP ηερλνινγία. Δηδηθφηεξα θξίλνπκε φηη ην λέν πξντφλ VPU δελ είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξν θαη εμνπδεηεξψλεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ΙP ηερλνινγίαο ζηελ νπνία ε Δηαηξεία καο έρεη επελδχζεη, ελψ θαηά ηελ άπνςε καο ε σο άλσ ππεξεζία ζα έπξεπε λα αλαδεηθλχεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ψζηε λα ζπληειέζεη θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κειινληηθψλ επελδχζεσλ απφ ην ζχλνιν ηεο αγνξάο πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ωο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξεία καο, πέξαλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζηελ παξνχζα δηαβνχιεπζε πξντφληνο VPU, θξίλεη απαξαίηεηε ηελ δηάζεζε ελφο αλεμάξηεηνπ πξντφληνο (κνληέιν naked xdsl), φπνπ δελ ζα είλαη ππνρξεσηηθφο ν ζπλδπαζκφο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ bitstream, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην πξνηεηλφκελν θείκελν, ήηνη κε ηελ κίζζσζε ράιθηλνπ ζπλδξνκεηηθνχ βξφρνπ έσο ην Αζηηθφ Κέληξν ΟΣΔ. Σα κεηνλεθηήκαηα απφ ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλδπαζηηθήο ππεξεζίαο - ιεηηνπξγίαο γηα έλα πάξνρν κε VoIP ηερλνινγία, αθνξνχλ: 1

2 α) ζην θνζηνινγηθφ κέξνο, φρη κφλν ζρεηηθά κε ην θφζηνο ηνπ βξφρνπ αιιά θαη σο πξνο ην επηπξφζζεην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ππνρξεσηηθή δηαηήξεζε ζπλεγθαηάζηαζεο (θπζηθήο ή απνκαθξπζκέλεο) γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ βξφρσλ, ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε απφ ηελ πιεπξά ηνπ σο άλσ παξφρνπ γηα εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, β) ην ιεηηνπξγηθφ κέξνο, φπνπ πηζαλή έιιεηςε βξφρσλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζηνπο θπζηθνχο βξφρνπο ζα ζεκαίλεη θαζπζηέξεζε ζηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, θαη γ) ην ζθέινο βιαβνδηαρείξηζεο, φπνπ ε δηθή καο πινπνίεζε δηαθέξεη απφ ησλ άιισλ παξφρσλ. Σν σο άλσ εχινγν αίηεκά καο αλαθέξεηαη ζηελ δηακφξθσζε ελφο επηπξφζζεηνπ αλεμάξηεηνπ πξντφληνο ην νπνίν απαηηεί θαηαξρήλ δηαθνξεηηθή θνζηνιφγεζε απφ ηελ ΔΔΣΣ. Ωο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξεία καο ζπκθσλεί κε ηελ εθθίλεζε παξνρήο ππεξεζηψλ κε ην ππάξρνλ πξντφλ VPU πνπ πινπνίεζε ν ΟΣΔ θαζφζνλ ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξπδσληθήο ππεξεζίαο δελ δηαθέξνπλ, ιακβάλνληαο σζηφζν ηηο θάησζη πεξηγξαθφκελεο επηθπιάμεηο θαη παξαηεξήζεηο καο θαη λννπκέλνπ φηη εληφο εχινγνπ δηαζηήκαηνο ζα γίλεη θαη ε δηάζεζε ηνπ λένπ απηφλνκνπ επξπδσληθνχ πξντφληνο. Δπηπξφζζεηα θαη πέξαλ ηεο δηακφξθσζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο πνπ ζα αληαγσλίδνληαη επί ίζνηο φξνηο ηα αληίζηνηρα πξντφληα ιηαληθήο ΟΣΔ, ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, λα δηαζθαιίδεηαη ε εηνηκφηεηα ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ ρνλδξηθή δηάζεζε απηψλ, ηερληθή θαη εκπνξηθή. Ωο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν πξνηεηλφκελν πξντφλ VPU, επηζεκαίλνπκε φηη ζα πξέπεη ν ΟΣΔ λα παξέρεη αλεμάξηεηα VLAN απφ θάζε DSLAM πξνο ην δίθηπν ηνπ ελαιιαθηηθνχ Παξφρνπ κε ξπζκηδφκελε πξνηεξαηφηεηα αλά ππεξεζία. Δπηπξφζζεηα θξίλνπκε απαξαίηεην λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ Πάξνρν λα κεηαβάιιεη ηα VLAN ή/θαη λα πξνζζέηεη αλαιφγσο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα δηαζέζεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ κε εγγπεκέλε πνηφηεηα θαη ε δηαρξνληθή αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ επηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί έλα εχινγν πεξηζψξην πγηνχο ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο απηήο αγνξάο, ρσξίο θαηλφκελα ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ (margin squeeze). ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλνπκε φηη ε Δηαηξεία καο εθηηκά φηη πθίζηαηαη ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη νη ελ ιφγσ ηηκέο ζα νδεγήζνπλ ζε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαζψο αληαγσλίδνληαη κε άληζνπο φξνπο αθφκε θαη ηα ιηαληθά παθέηα ADSL ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. ην πιαίζην απηφ θαινχκε ηελ Δπηηξνπή λα επαλεμεηάζεη άκεζα ηηο ηηκέο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί βηψζηκε ε ππεξεζία ρνλδξηθήο VPU γηα ηνπο παξφρνπο κε έλα εχινγν πεξηζψξην θέξδνπο. Β. Δπί ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ζα ζέιακε λα ζέζνπκε ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ καο θαζψο νη πάξνρνη θαινχληαη κέζα ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 2

3 δηάζηεκα λα πινπνηήζνπλ έλα λέν πξντφλ ρσξίο λα είλαη δηαζέζηκα φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη πιεξνθνξίεο. Δίλαη άθξσο απαξαίηεην λα δνζεί ζηνπο παξφρνπο δνθηκαζηηθφ πεξηβάιινλ γηα έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηζηνηρεί ζε δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο, φπσο παξέρεηαη ζηελ παξνχζα θάζε. ε απηφ ην δηάζηεκα δελ κπνξνχκε λα νινθιεξψζνπκε ηνλ έιεγρν νχηε ζηηο πηινηηθέο ζπλδέζεηο ζηα δχν Α/Κ πνπ καο δηέζεζε ν ΟΣΔ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ φινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη θαη δνθηκέο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηεο λέαο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ιεηηνπξγήζεη νξζά ε ππεξεζία παξέρεηαη επζέσο πξνβάδηζκα ζηνλ θπξίαξρν πάξνρν λα εθθηλήζεη ηελ ιηαληθή ππεξεζία VDSL φληαο ζε πιήξε εηνηκφηεηα ιεηηνπξγηθά θαη εκπνξηθά έλαληη ησλ ινηπψλ παξφρσλ. Έλα ηέηνην γεγνλφο επηζεκαίλνπκε φηη ζα αιιάμεη ηνπο φξνπο πγηνχο αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ηειεπηθνηλσληψλ. Δπίζεο ήδε γλσξίδνπκε φηη ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηνπ λένπ πξντφληνο δελ είλαη νινθιεξσκέλα αθνχ απνπζηάδνπλ δπλαηφηεηεο φπσο ε δπλαηφηεηα καδηθήο ππνβνιήο αηηεκάησλ ζην WCRM. Αίηεκά καο είλαη λα δνζεί άκεζα κε ηελ εθθίλεζε ηεο εκπνξηθήο δηάζεζεο, ε δπλαηφηεηα ηεο καδηθήο ππνβνιήο αηηεκάησλ βξφρσλ ζην WCRM-LLU. Διιείυεη ηφλ δηεπαθώλ (API s) ποσ εθθρεκεί λα δοζούλ από ηολ ΟΣΔ εδώ θαη αρθεηά έηε, φια ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο καο ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο καδηθήο ππνβνιήο αξρείσλ ζην WCRM, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ ήδε ηεξνχκε κε ηνλ ΟΣΔ ζην πιαίζην παξνρήο ησλ κεκνλσκέλσλ ππεξεζηψλ ΑΠΣΒ, ΥΔΠ. Η κε παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο απηήο γηα ην πξντφλ VPU ζπληζηά πνιχ ζεκαληηθή έιιεηςε θαη δελ κπνξεί λα γίλεη απνδερηή γηα ηελ έλαξμε ηνπ πξντφληνο. Οπνηαδήπνηε άιιε αιιαγή σο πξνο ηελ ππνβνιή αξρείσλ, πέξαλ ηνπ ηεξάζηηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο ζα επέθεξε θαη ζνβαξή θαζπζηέξεζε πινπνίεζεο ηνπ πξντφληνο κέζα ζηα ζπζηήκαηα καο. Δπηζεκαίλνπκε φηη ζχκθσλα κε ελεκέξσζε ηνπ ΟΣΔ ζα καο απνζηείινπλ λέα γξακκνγξάθεζε γηα ηελ δπλαηφηεηα καδηθήο ππνβνιήο αξρείσλ ηελ 1/12/2012 θαη ε δπλαηφηεηα ζα είλαη δηαζέζηκε απφ ηηο 10/12/2012. Ο ρξφλνο ησλ πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηεο λέαο γξακκνγξάθεζεο κέρξη ηελ δηάζεζε ηεο δπλαηφηεηαο καδηθήο ππνβνιήο δελ είλαη επαξθήο, αθνχ ζε απηφ ην δηάζηεκα ζα πξέπεη λα πξνβνχκε ζε αιιαγέο ζηα ζπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο ηεο Δηαηξείαο καο θαη λα δηεμάγνπκε δνθηκέο ηφζν γηα ηελ λέα ρνλδξηθή ππεξεζία VPU, φζν θαη γηα ηηο ππάξρνπζεο ππεξεζίεο ΑΠΣΒ θαη ΥΔΠ νη νπνίεο επεξεάδνληαη. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε ιάβεηε ππφςηλ ζαο φηη απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο ηνπ ΟΣΔ πνπ ιάβακε ηελ Παξαζθεπή 16/11 θαίλεηαη φηη ζα ππάξμνπλ αιιαγέο ζην καδηθφ αξρείν θαηάζηαζεο αηηεκάησλ ΑΠΣΒ πνπ θαηεβάδνπκε γηα λα παξαθνινπζνχκε ηελ πνξεία ησλ αηηεκάησλ ΑΠΣΒ θαη πηζαλφηεηα λα κελ είλαη εθηθηή απφ 26/11 θαη έσο 10/12 ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ελεξγνπνίεζεο ησλ λέσλ πειαηψλ ΑΠΣΒ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ δηαδηθαζία θαη ζηνπο πειάηεο. Δπίζεο, ίζσο λα κελ είλαη εθηθηή νχηε ε καδηθή απνζηνιή αηηήζεσλ ΑΠΣΒ θαζψο ην interface ηνπ UI είηε γηα ηελ κία αίηεζε είηε γηα ηελ καδηθή απνζηνιή είλαη θνηλφ. 3

4 Δάλ δελ ηθαλνπνηεζνχλ ηα αλσηέξσ δεηήκαηα επηζεκαίλνπκε φηη ην πξντφλ ρνλδξηθήο ΔΜΑ δελ ζα είλαη δηαζέζηκο θαη πιήρφς ιεηηοσργηθό προς ηοσς ελαιιαθηηθούς παρότοσς, ηόζο γηα σθηζηάκελοσς όζο θαη γηα λέοσς ζσλδροκεηές ηελ 26ε/11/12, ζύκθφλα κε ηα ορηδόκελα ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 665/005/ Παραηερήζεης επί ηφλ άρζρφλ: 1. Ως προς ηο Μέρος Α, ελόηεηα «Περηγραθή Τπερεζίας», άρζρο 2.2 «Προϋποζέζεης δηάζεζες ηες σπερεζίας ΔΜΑ» «Προϋπόζεζε 1: Ο ΠΑΡΟΥΟ ζα πξέπεη λα έρεη ππνγξάςεη ηελ ηζτύοσζα ζύκβαζε RUO θαη λα ιακβάλεη ήδε ππεξεζίεο Πιήξνπο Σνπηθνχ Βξφρνπ (ΠΣνΒ).. Προϋπόζεζε 2: Ο ΠΑΡΟΥΟ ζα πξέπεη λα έρεη ππνγξάςεη ηελ ηζτύοσζα ύκβαζε RBO ε νπνία λα πξνβιέπεη παξνρή ππεξεζηψλ ηερλνινγίαο VDSL.» Γελ πξέπεη λα ζεσξείηαη πξνυπφζεζε ε ππνγξαθή ηεο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο γηα ηελ εθθίλεζε δηάζεζεο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ. Θα πξέπεη λα αξθεί ε ππνγξαθή ζχκβαζεο RUO θαη αληίζηνηρα RBO. Θα πξέπεη επίζεο λα πξνζηεζεί φηη ζε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. 2. Ως προς ηο Μέρος Α, ελόηεηα «Περηγραθή Τπερεζίας», άρζρο 2.3 «Περηορηζκοί ζηε δηάζεζε ηες σπερεζίας ΔΜΑ» «..Η ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ δελ είλαη εθηθηή ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ είλαη αληηζηνίρσο εθηθηή ε ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV] (φπσο νη πεξηπηψζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ζτεηηθή ύκβαζε RBO)..Η δπλαηφηεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ δελ είλαη εμαζθαιηζκέλε ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ είλαη αληηζηνίρσο εμαζθαιηζκέλε θαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.. (φπσο νη πεξηπηψζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ζτεηηθή ύκβαζε RBO». Η αλαθνξά ζηελ ζρεηηθή ζχκβαζε RBO λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξάο Αλαθνξάο RBO. 4

5 3. Ως προς ηο Μέρος Α, ελόηεηα «Τπερεζίες ΔΜΑ», άρζρο 3.4 «Γηαδηθαζία Παροτής ΔΜΑ» Θεσξνχκε φηη ζηελ πεξίπησζε έιιεηςεο θπξίνπ δηθηχνπ, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο κφλν ηνπ απεξρνκέλνπ(ππνβξφρνο) ζηηο πεξηπηψζεηο αηηεκάησλ παξφρσλ κε ηερλνινγία VoIP, θαζψο νπζηαζηηθά απαηηείηαη κφλν ε πξφζβαζε ζε επίπεδν ππνβξφρνπ (απεξρφκελν δίθηπν). Θεσξνχκε απαξαίηεην λα δνζεί ζηνπο παξφρνπο πιήξεο δηεπζπλζηνιφγην ησλ KV, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ θαιχηεξε εηθφλα ζε πνηα KV αληηζηνηρνχλ νη πειάηεο, θαη λα δηαζθαιίδεηαη ν νξζφο έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο θαη αθνινχζσο ε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ. ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο κέζσ ησλ Π ΟΣΔ ν αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ πνπ θαιχπηεη θάζε KV, πξνθεηκέλνπ νη πάξνρνη λα είλαη ζε ζέζε, φπσο θαη ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ, λα θαζνξίδνπλ επηρεηξεζηαθά θαη γεσγξαθηθά ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο. Άιισζηε αληίζηνηρα ζηνηρεία παξέρνληαη θαη ζε επίπεδν Α/Κ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγγειηνιεςίαο ην αίηεκα ΔΜΑ απνξξηθζεί κε ηελ αηηηνινγία ηεο έιιεηςεο αθξαίνπ δηθηχνπ, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπ KV ζην νπνίν αλήθεη ν Πειάηεο. 4. Ως προς ηο Μέρος Α, ελόηεηα «Τπερεζίες ΔΜΑ», άρζρο 3.5 «Μεηαβάζεης Τπερεζηώλ» Να αληηθαηαζηαζεί ε φπνηα αλαθνξά ζηε «χκβαζε RUO» θαη «χκβαζε RBO» κε ηελ «εθάζηνηε ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο». 5. Ως προς ηο Μέρος Α, ελόηεηα «Τπερεζίες ΔΜΑ», άρζρο 3.8 «Γηαδηθαζία Βιαβοιευίας/Βιαβοδηατείρηζες», παρ & χκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία γηα ηελ δηαρείξηζε κηαο βιάβεο δελ επηηξέπεηαη ε παξάιιειε ππνβνιή βιάβεο ζην WCRM-LLU θαη WCRM-VDSL. Έλαο πάξνρνο κε ηερλνινγία VoIP, φπσο ε Δηαηξεία καο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλήζεη θαη αληίζηνηρα λα εληνπίδεη εάλ κηα βιάβε αθνξά ζηνλ βξφρν θαη ηδίσο ζε επίπεδν ππνβξφρνπ (π.ρ. θνκκέλε γξακκή). Αθνινχζσο ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεηαη ε Δηαηξεία καο ζα αλαγθάδεηαη λα δειψλεη βιάβε αξρηθά ζην WCRM-VDSL θαη αλ ην πξφβιεκα παξακέλεη θαη ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδεη αθξηβψο ην ζεκείν βιάβεο λα δειψλεη θαηφπηλ βιάβε θαη ζην WCRM-LLU. Να επηζεκάλνπκε φηη θαζ φιν απηφ ην δηάζηεκα ν πειάηεο δελ ζα έρεη ππεξεζία. Η ππεξεζία ΔΜΑ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο εληαία ππεξεζία θαη ηδίσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν έλαο πάξνρνο δειψλεη φηη παξέρεη ηελ ππεξεζία κέζσ VoIP ηερλνινγίαο. ην πιαίζην απηφ πξνηείλνπκε εάλ έλαο πάξνρνο δειψζεη φηη παξέρεη ππεξεζία κε VoIP ηερλνινγία, κέζσ ηνπ WCRM-VDSL, λα πξνβαίλεη ν ΟΣΔ ζε ζπλνιηθφ έιεγρν θαη δηαρείξηζε ηεο βιάβεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ βξφρνπ. 5

6 Θα πξέπεη λα θαζνξηζηεί έλα ειάρηζην επίπεδν απνδεθηήο ηαρχηεηαο ζην πιαίζην βιαβνδηαρείξηζεο ηφζν γηα ηα 30mbps φζν θαη γηα ηα 50mbps. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηαζθαιίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ηαρχηεηα είλαη ρακειφηεξε απφ ην ελ ιφγσ φξην, ν ΟΣΔ ζα πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ έιεγρν ηνπ βξφρνπ θαη ζε αιιαγή νξίνπ αηειψο, εθφζνλ απαηηείηαη. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε θαη βάζεη ηεο εκπεηξίαο καο σο πξνο ηηο βιάβεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο είλαη βέβαην φηη νη βιάβεο ζα δηαηεξνχληαη θαη δελ ζα εμεηάδνληαη πεξαηηέξσ εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ. Γηα λα κπνξνχλ νη ΣΠ λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο θαη λα εληνπίδνπλ πηζαλέο βιάβεο, ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ κεηξήζεηο ζε επίπεδν VDSL (πρ. actual data rate, noise margin, attenuation) θαζψο θαη λα εθηεινχλ δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο SELT. Οη κεηξήζεηο θαη νη δηαγλσζηηθνί έιεγρνη ζα πξέπεη λα είλαη εθηειέζηκνη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ηνπο ΣΠ κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ. Δπηπιένλ, πηζηεχνπκε φηη νη ΣΠ ζα πξέπεη λα έρνπλ πιεξνθφξεζε θαη γηα ηηο ξπζκίζεηο ζε επίπεδν VDSL πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο γξακκέο ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπο (πρ. maximum data rate, minimum data rate, target noise margin, θιπ) θαζψο θαη λα κπνξνχλ λα δεηήζνπλ αιιαγέο κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή κε ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο ππεξεζίαο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, ν ΟΣΔ ζα κπνξνχζε λα νξίζεη πξνθαζνξηζκέλα πξνθίι ξπζκίζεσλ DSL εθ ησλ νπνίσλ ζα επηιέγνπλ νη ΣΠ. 6. Ως προς ηο Μέρος Α, ελόηεηα «Τπερεζίες ΔΜΑ», άρζρο 3.9 «Θέκαηα Σηκοιόγεζες» Ο πάξνρνο ν νπνίνο ζα παξέρεη ηελ ππεξεζία ΔΜΑ κέζσ VoIP ηερλνινγίαο, ζηελ νπζία δελ ζα ρξεζηκνπνηεί ηνλ βξφρν θαζψο ε ππεξεζία ζα παξέρεηαη κέζσ ηνπ bitstream access, ελ αληηζέζεη κε ηνπο παξφρνπο πνπ παξέρνπλ POTS ηερλνινγία φπνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην βξφρν πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θσλήο. Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα πεξαηηέξσ έθπησζε ή ελ γέλεη ηηκνινγηαθή δηαθνξνπνίεζε γηα ηνλ πάξνρν κε VoIP ηερλνινγία δεδνκέλνπ φηη ε κεληαία θνζηνιφγεζε κφλν ηνπ ππνβξφρνπ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πξντφλ ΔΜΑ, δίλεηαη ηφζν γηα ηνλ πάξνρν κε POTS ηερλνινγία φζν θαη γηα ηνλ πάξνρν κε VoIP ηερλνινγία. Θεσξνχκε φηη ζηα πιαίζηα δηαζθάιηζεο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο παξφρνπο αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία πνπ θαηέρνπλ, λα ηηκνινγνχληαη αληίζηνηρα κφλν γηα ηελ ππεξεζία πνπ πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηνχλ. χκθσλα κε ελεκέξσζε πνπ ιάβακε απφ ηνλ ΟΣΔ ζηηο 12/11/12 «εθφζνλ ππάξρεη δηαζέζηκε πφξηα, ζα πξνρσξνχλ ηα δχν αηηήκαηα ζηα επηκέξνπο Π.. γηα θαηαζθεπή, ελψ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα απνξξίπηνληαη κε ιφγν απφξξηςεο «Με δηαζεζηκφηεηα πφξσλ DSL δηθηχνπ». Δάλ θαη ε αλσηέξσ δηάηαμε δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ, παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί απφ 6

7 ηελ Δπηηξνπή εάλ ζα πθίζηαηαη ηέινο απφξξηςεο ηνπ βξφρνπ κε ηελ σο άλσ αηηηνινγία θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ην χςνο απηνχ. «..ε θάζε πεξίπησζε, ε παξερφκελε απφ ηνλ ΟΣΔ αλσηέξσ έθπησζε θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο αλαπαξαγσγήο ιηαληθψλ πξνζθνξψλ απφ πιεπξάο ηνπ Παξφρνπ ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ρνλδξηθήο αληίζηνηρσλ πξνζθνξψλ δεζκνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΣΔ.» Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ηελ αληίζεζε καο πξνο ηελ αλσηέξσ δηάηαμε - δήισζε, θαη αηηνχκαζηε ηελ δηαγξαθή ηεο. O Πάξνρνο γηα λα κπνξεί λα παξέρεη ππεξεζίεο κέζσ ηερλνινγίαο VDSL απφ KV, έρεη πνιχ πςειφηεξν εθάπαμ θαη κεληαίν θφζηνο απφ φηη κέζσ ηνπ Α/Κ. πγθεθξηκέλα: Σα ηέιε ελεξγνπνίεζεο/κεηαθνξάο ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.. [Α/Κ] θαη V-Α.ΡΤ.. [KV] είλαη 23,17 θαη 42,37 αληίζηνηρα, ελψ γηα ηηο πξνζθνξέο VDSL ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ (ζχκθσλα κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 665/005/ , ΦΔΚ 2731/Β/ ) δελ πθίζηαηαη ηέινο ελεξγνπνίεζεο. Δπίζεο, ηα κεληαία ηέιε ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.. [A/K] αλέξρνληαη ζε 3,38 (γηα ηα 30/2,5Mbps) θαη ζε 3,80 (γηα ηα 50/5Mbps), ελψ ηα κεληαία ηέιε ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.. [KV] αλέξρνληαη ζε 11,65 (γηα ηα 30/2,5Mbps) θαη ζε 13,23 (γηα ηα 50/5Mbps),δειαδή 3,46 (θαηά κ.ν.) θνξέο απμεκέλν θφζηνο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο απφ KV. Δπηπξφζζεηα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ VDSL κε ηδία κέζα απφ ην Α/Κ, ην θφζηνο ηνπ βξφρνπ γηα ηνλ Πάξνρν είλαη 7,78 /κήλα (γηα Πιήξε ΣνΒ). Σα κεληαία ηέιε ρξήζεο VPU ηχπνπ Γ αθφκε θαη κε ηελ έθπησζε (2,87 ) αλέξρνληαη ζε 15,49 (γηα ηα 30/2,5Mbps) θαη ζε 16,35 (γηα ηα 50/5Mbps). Σα κεληαία ηέιε ρξήζεο VPU ηχπνπ Β είλαη αθφκε πςειφηεξα. 7. Ως προς ηο Μέρος Α, ελόηεηα «Τπερεζίες ΔΜΑ», άρζρο 3.10 «SLA Τπερεζίας ΔΜΑ» Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί θαη πξνζδηνξηζηεί ξεηψο εάλ ην sla παξάδνζεο αηηήκαηνο ΔΜΑ ζε πθηζηάκελν βξφρν αθνινπζεί ην sla παξάδνζεο ηνπ V-ΑΡΤ, θαζψο ζε επηζηνιή πνπ ιάβακε απφ ηνλ ΟΣΔ αλαθέξεηαη φηη «ν ρξφλνο παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο VPU ηαπηίδεηαη κε ηνλ εθάζηνηε ρξφλν παξάδνζεο πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ΣνΒ (γηα παξάδεηγκα 15ΔΗ γηα αίηεκα Αλελεξγνχ ΣνΒ)». ηελ πεξίπησζε πνπ ηζρχεη ην αλσηέξσ θαινχκε ηελ ΔΔΣΣ λα δηεξεπλήζεη θαη νξίζεη ην ίδην sla πνπ εθαξκφδεη θαη ν ΟΣΔ γηα ην ιηαληθφ ηνπ άθξν. 8. Ως προς ηο Μέρος Β, ελόηεηα «Τπερεζίες VPU». Ωο πξνο ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο VPU, θαη θαηφπηλ ηεο απφ 13/11/2012 ιήςεο απφ ηνλ ΟΣΔ ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ην νπνίν θαη ζπλππνβάιινπκε κε ηελ παξνχζα, επηζεκαίλνπκε ηα εμήο: 7

8 Αλαθνξηθά κε ηελ ππεξεζία V-ΑΡΤ_DSLAM KV θαη ηελ αλαζεσξεκέλε πξφηαζε ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ δηάζεζε ηξηψλ VLAN επηζεκαίλνπκε φηη πξάγκαηη είλαη βειηησκέλε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή, σζηφζν θξίλνπκε φηη ζην πιαίζην ζσζηήο θαη νινθιεξσκέλεο πινπνίεζεο ηνπ πξντφληνο ΔΜΑ, ζα πξέπεη λα παξαζρεζνχλ 4 VLAN. Μφλν κε ηε δηάζεζε ελφο επηπιένλ VLAN ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε έλαλ πάξνρν κε VoIP ηερλνινγία, φπσο ε Δηαηξεία καο, λα δηαζέζεη ην λέν πξντφλ ΔΜΑ ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο κε εγγπεκέλε αζθάιεηα θαη πνηφηεηα, θαη κε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ ηερλνινγίαο IP (Internet, VoIP, CPE management, IPTV). Ωο εθ ηνχηνπ θξίλνπκε απαξαίηεηε ηελ σο άλσ δηάζεζε, ήηνη ελφο επηπιένλ VLAN θαζψο επίζεο θαη ηελ δπλαηφηεηα πξνηεξαηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο αλά ππεξεζία(priority queuing). Δπηζεκαίλνπκε δε φηη ηερληθά ε πινπνίεζε ελφο επηπιένλ VLAN απφ πιεπξάο ΟΣΔ δελ δεκηνπξγεί ζνβαξή πξφζζεηε δηαρεηξηζηηθή εξγαζία. Γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνπο Παξφρνπο κε αζθάιεηα, ρξεηάδεηαη έλαο ηξφπνο αλαγλψξηζεο ηεο ζπλδξνκεηηθήο γξακκήο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ε θίλεζε δεδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, δεηείηαη λα ελεξγνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο ζπλδξνκεηηθήο γξακκήο γηα ηα πξσηφθνιια PPPoE θαη IPoE (DHCP), σο εμήο: PPPoE: Δλεξγνπνίεζε ηνπ PPPoE Intermediate Agent ζην DSLAM, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ηερληθή αλαθνξά TR-101 ηνπ Broadband Forum. Καηά ην uplink, ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ζπλδξνκεηηθνχ βξφρνπ ζα ελζσκαηψλεηαη ζην Agent Circuit ID sub-option 1 ησλ κελπκάησλ PADI, PADR θαη PADT ηνπ πξσηνθφιινπ PPoE. IPoE (DHCP): Δλεξγνπνίεζε ηνπ DHCP relay agent information option (option 82) ζην DSLAM γηα θάζε ππεξεζία πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ελ ιφγσ πξσηφθνιιν, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα TR-101 ηνπ Broadband Forum θαη IETF RFC Καηά ην uplink, ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ζπλδξνκεηηθνχ βξφρνπ ζα ελζσκαηψλεηαη ζην Agent Circuit ID sub-option 1 ηνπ DHCP option 82, ελψ θαηά ην downlink ην DSLAM ζα αθαηξεί ην DHCP option 82. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε πιεξνθνξία γηα ηε ζπλδξνκεηηθή γξακκή ζα πξέπεη λα κνξθνπνηείηαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην TR-101 ηνπ Broadband Forum. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Παξφρσλ, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα παξέρεη θαηάινγν ησλ access node identifiers πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα DSLAMs ζε θάζε αζηηθφ θέληξν. Θα πξέπεη λα δνζνχλ θαη ζηελ ππεξεζία V-ΑΡΤ_BRAS KV(ηχπνπ Β) πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο VLAN θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη ιηγφηεξα απφ ηέζζεξα (4) ζε ζπλδπαζκφ κε πξνηεξαηνπνίεζε πνηφηεηαο ππεξεζίαο αλά ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ πάξνρνο κε ηερλνινγία VoIP λα παξέρεη κε εγγπεκέλε αζθάιεηα θαη πνηφηεηα ηε λέα ππεξεζία ΔΜΑ ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο. 8

9 Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί εάλ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ είδνπο ηνπ πξντφληνο (ηχπνπ Β ή ηχπνπ Γ) αλά αίηεκα ή ζα πξέπεη ν Πάξνρνο λα επηιέγεη αλά VDSLAM ην είδνο ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη εάλ ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ε δηαζχλδεζε ελφο πξντφληνο πνπ ήδε έρεη ελεξγνπνηεζεί απφ ηχπνπ Β ζε ηχπνπ Γ ή ην αληίζεην. ηελ πεξίπησζε ηνπ πξντφληνο ηχπνπ Γ νξίδεηαη φηη ελδέρεηαη ε επξπδσληθή θίλεζε λα παξαδίδεηαη ζηνλ Πάξνρν ζε δηαθνξεηηθφ Α/Κ απφ ην Α/Κ ζην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλα ηα V-DSLAMs θαη φηη ε ελ ιφγσ αληηζηνίρηζε ζα θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζηνπο Παξφρνπο. Θα πξέπεη ν ελ ιφγσ πίλαθαο λα δηαηεζεί άκεζα ζηνπο παξφρνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε επηθαηξνπνίεζή ηνπ λα θνηλνπνηείηαη ζηνπο παξφρνπο πξηλ ηελ εθάζηνηε επηθείκελε αιιαγή παξέρνληαο εχινγν ρξφλν πξνεηνηκαζίαο. Οκνίσο θαη σο πξνο ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε ζηαδηαθή επέθηαζε (roll-out) ηνπ δηθηχνπ VDSL2 [KV], ε ελεκέξσζε σο πξνο ηελ ελ ιφγσ επέθηαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα πξηλ ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ KV, ψζηε νη πάξνρνη λα έρνπλ έλα εχινγν ρξνληθφ πεξηζψξην λα πξνεηνηκαζηνχλ ηερληθά θαη εκπνξηθά. Θα πξέπεη φιεο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ θαη αιιαγέο επί ηεο δηαδηθαζίαο λα ελζσκαησζνχλ ξεηψο ζην θείκελν ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΥΔΠ. 9

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS.

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS. ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σ.Δ.Η. ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΝΗΚΟΛΟΤΕΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ - ΣΑΒΑΛΑ ΑΡΖ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ζε Αζύξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Πνιπκέζσλ Σερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e

Παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ζε Αζύξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Πνιπκέζσλ Σερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ Παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ζε Αζύξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Πνιπκέζσλ Σερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα