ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ εθθίλεζε ππεξεζηψλ NGA. Ωζηφζν ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε παξνρή δηαθφξσλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ θαιχηεξα, ηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ ελππάξρνπλ ζηελ ππνδνκή NGA, ψζηε λα παξέρεηαη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αξρή ηεο ηερλνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο θαη ην δηθαίσκα ηνπ ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ λα παξέρεη πιεηάδα επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κε δηαθνξεηηθή ηερλνινγία απφ ηελ POTS ηερλνινγία, εμαζθαιίδνληαο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ θαη ηελ πνηνηηθή παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο νη νπνίνη δηθαηνχληαη λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ηεο επηινγήο ηνπο. Όπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη ζηελ Δπηηξνπή, ζπληζηά πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ε χπαξμε αλνηθηήο αξρηηεθηνληθήο πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο δηαθνξνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ αλά Πάξνρν. Σν πξνηεηλφκελν κε ηελ παξνχζα δηαβνχιεπζε πξντφλ VPU απνηειεί ην ζπλδπαζκφ δχν δηαθξηηψλ ππεξεζηψλ (LLU θαη επξπδσληθή ππεξεζία) θαη ζην ζχλνιφ ηνπ δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ ιεηηνπξγία ελφο παξφρνπ κε VoIP ηερλνινγία. Δηδηθφηεξα θξίλνπκε φηη ην λέν πξντφλ VPU δελ είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξν θαη εμνπδεηεξψλεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ΙP ηερλνινγίαο ζηελ νπνία ε Δηαηξεία καο έρεη επελδχζεη, ελψ θαηά ηελ άπνςε καο ε σο άλσ ππεξεζία ζα έπξεπε λα αλαδεηθλχεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ψζηε λα ζπληειέζεη θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κειινληηθψλ επελδχζεσλ απφ ην ζχλνιν ηεο αγνξάο πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ωο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξεία καο, πέξαλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζηελ παξνχζα δηαβνχιεπζε πξντφληνο VPU, θξίλεη απαξαίηεηε ηελ δηάζεζε ελφο αλεμάξηεηνπ πξντφληνο (κνληέιν naked xdsl), φπνπ δελ ζα είλαη ππνρξεσηηθφο ν ζπλδπαζκφο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ bitstream, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην πξνηεηλφκελν θείκελν, ήηνη κε ηελ κίζζσζε ράιθηλνπ ζπλδξνκεηηθνχ βξφρνπ έσο ην Αζηηθφ Κέληξν ΟΣΔ. Σα κεηνλεθηήκαηα απφ ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλδπαζηηθήο ππεξεζίαο - ιεηηνπξγίαο γηα έλα πάξνρν κε VoIP ηερλνινγία, αθνξνχλ: 1

2 α) ζην θνζηνινγηθφ κέξνο, φρη κφλν ζρεηηθά κε ην θφζηνο ηνπ βξφρνπ αιιά θαη σο πξνο ην επηπξφζζεην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ππνρξεσηηθή δηαηήξεζε ζπλεγθαηάζηαζεο (θπζηθήο ή απνκαθξπζκέλεο) γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ βξφρσλ, ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε απφ ηελ πιεπξά ηνπ σο άλσ παξφρνπ γηα εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, β) ην ιεηηνπξγηθφ κέξνο, φπνπ πηζαλή έιιεηςε βξφρσλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζηνπο θπζηθνχο βξφρνπο ζα ζεκαίλεη θαζπζηέξεζε ζηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, θαη γ) ην ζθέινο βιαβνδηαρείξηζεο, φπνπ ε δηθή καο πινπνίεζε δηαθέξεη απφ ησλ άιισλ παξφρσλ. Σν σο άλσ εχινγν αίηεκά καο αλαθέξεηαη ζηελ δηακφξθσζε ελφο επηπξφζζεηνπ αλεμάξηεηνπ πξντφληνο ην νπνίν απαηηεί θαηαξρήλ δηαθνξεηηθή θνζηνιφγεζε απφ ηελ ΔΔΣΣ. Ωο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξεία καο ζπκθσλεί κε ηελ εθθίλεζε παξνρήο ππεξεζηψλ κε ην ππάξρνλ πξντφλ VPU πνπ πινπνίεζε ν ΟΣΔ θαζφζνλ ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξπδσληθήο ππεξεζίαο δελ δηαθέξνπλ, ιακβάλνληαο σζηφζν ηηο θάησζη πεξηγξαθφκελεο επηθπιάμεηο θαη παξαηεξήζεηο καο θαη λννπκέλνπ φηη εληφο εχινγνπ δηαζηήκαηνο ζα γίλεη θαη ε δηάζεζε ηνπ λένπ απηφλνκνπ επξπδσληθνχ πξντφληνο. Δπηπξφζζεηα θαη πέξαλ ηεο δηακφξθσζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο πνπ ζα αληαγσλίδνληαη επί ίζνηο φξνηο ηα αληίζηνηρα πξντφληα ιηαληθήο ΟΣΔ, ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, λα δηαζθαιίδεηαη ε εηνηκφηεηα ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ ρνλδξηθή δηάζεζε απηψλ, ηερληθή θαη εκπνξηθή. Ωο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν πξνηεηλφκελν πξντφλ VPU, επηζεκαίλνπκε φηη ζα πξέπεη ν ΟΣΔ λα παξέρεη αλεμάξηεηα VLAN απφ θάζε DSLAM πξνο ην δίθηπν ηνπ ελαιιαθηηθνχ Παξφρνπ κε ξπζκηδφκελε πξνηεξαηφηεηα αλά ππεξεζία. Δπηπξφζζεηα θξίλνπκε απαξαίηεην λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ Πάξνρν λα κεηαβάιιεη ηα VLAN ή/θαη λα πξνζζέηεη αλαιφγσο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα δηαζέζεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ κε εγγπεκέλε πνηφηεηα θαη ε δηαρξνληθή αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ επηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί έλα εχινγν πεξηζψξην πγηνχο ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο απηήο αγνξάο, ρσξίο θαηλφκελα ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ (margin squeeze). ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλνπκε φηη ε Δηαηξεία καο εθηηκά φηη πθίζηαηαη ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη νη ελ ιφγσ ηηκέο ζα νδεγήζνπλ ζε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαζψο αληαγσλίδνληαη κε άληζνπο φξνπο αθφκε θαη ηα ιηαληθά παθέηα ADSL ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. ην πιαίζην απηφ θαινχκε ηελ Δπηηξνπή λα επαλεμεηάζεη άκεζα ηηο ηηκέο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί βηψζηκε ε ππεξεζία ρνλδξηθήο VPU γηα ηνπο παξφρνπο κε έλα εχινγν πεξηζψξην θέξδνπο. Β. Δπί ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ζα ζέιακε λα ζέζνπκε ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ καο θαζψο νη πάξνρνη θαινχληαη κέζα ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 2

3 δηάζηεκα λα πινπνηήζνπλ έλα λέν πξντφλ ρσξίο λα είλαη δηαζέζηκα φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη πιεξνθνξίεο. Δίλαη άθξσο απαξαίηεην λα δνζεί ζηνπο παξφρνπο δνθηκαζηηθφ πεξηβάιινλ γηα έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηζηνηρεί ζε δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο, φπσο παξέρεηαη ζηελ παξνχζα θάζε. ε απηφ ην δηάζηεκα δελ κπνξνχκε λα νινθιεξψζνπκε ηνλ έιεγρν νχηε ζηηο πηινηηθέο ζπλδέζεηο ζηα δχν Α/Κ πνπ καο δηέζεζε ν ΟΣΔ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ φινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη θαη δνθηκέο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηεο λέαο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ιεηηνπξγήζεη νξζά ε ππεξεζία παξέρεηαη επζέσο πξνβάδηζκα ζηνλ θπξίαξρν πάξνρν λα εθθηλήζεη ηελ ιηαληθή ππεξεζία VDSL φληαο ζε πιήξε εηνηκφηεηα ιεηηνπξγηθά θαη εκπνξηθά έλαληη ησλ ινηπψλ παξφρσλ. Έλα ηέηνην γεγνλφο επηζεκαίλνπκε φηη ζα αιιάμεη ηνπο φξνπο πγηνχο αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ηειεπηθνηλσληψλ. Δπίζεο ήδε γλσξίδνπκε φηη ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηνπ λένπ πξντφληνο δελ είλαη νινθιεξσκέλα αθνχ απνπζηάδνπλ δπλαηφηεηεο φπσο ε δπλαηφηεηα καδηθήο ππνβνιήο αηηεκάησλ ζην WCRM. Αίηεκά καο είλαη λα δνζεί άκεζα κε ηελ εθθίλεζε ηεο εκπνξηθήο δηάζεζεο, ε δπλαηφηεηα ηεο καδηθήο ππνβνιήο αηηεκάησλ βξφρσλ ζην WCRM-LLU. Διιείυεη ηφλ δηεπαθώλ (API s) ποσ εθθρεκεί λα δοζούλ από ηολ ΟΣΔ εδώ θαη αρθεηά έηε, φια ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο καο ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο καδηθήο ππνβνιήο αξρείσλ ζην WCRM, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ ήδε ηεξνχκε κε ηνλ ΟΣΔ ζην πιαίζην παξνρήο ησλ κεκνλσκέλσλ ππεξεζηψλ ΑΠΣΒ, ΥΔΠ. Η κε παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο απηήο γηα ην πξντφλ VPU ζπληζηά πνιχ ζεκαληηθή έιιεηςε θαη δελ κπνξεί λα γίλεη απνδερηή γηα ηελ έλαξμε ηνπ πξντφληνο. Οπνηαδήπνηε άιιε αιιαγή σο πξνο ηελ ππνβνιή αξρείσλ, πέξαλ ηνπ ηεξάζηηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο ζα επέθεξε θαη ζνβαξή θαζπζηέξεζε πινπνίεζεο ηνπ πξντφληνο κέζα ζηα ζπζηήκαηα καο. Δπηζεκαίλνπκε φηη ζχκθσλα κε ελεκέξσζε ηνπ ΟΣΔ ζα καο απνζηείινπλ λέα γξακκνγξάθεζε γηα ηελ δπλαηφηεηα καδηθήο ππνβνιήο αξρείσλ ηελ 1/12/2012 θαη ε δπλαηφηεηα ζα είλαη δηαζέζηκε απφ ηηο 10/12/2012. Ο ρξφλνο ησλ πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηεο λέαο γξακκνγξάθεζεο κέρξη ηελ δηάζεζε ηεο δπλαηφηεηαο καδηθήο ππνβνιήο δελ είλαη επαξθήο, αθνχ ζε απηφ ην δηάζηεκα ζα πξέπεη λα πξνβνχκε ζε αιιαγέο ζηα ζπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο ηεο Δηαηξείαο καο θαη λα δηεμάγνπκε δνθηκέο ηφζν γηα ηελ λέα ρνλδξηθή ππεξεζία VPU, φζν θαη γηα ηηο ππάξρνπζεο ππεξεζίεο ΑΠΣΒ θαη ΥΔΠ νη νπνίεο επεξεάδνληαη. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε ιάβεηε ππφςηλ ζαο φηη απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο ηνπ ΟΣΔ πνπ ιάβακε ηελ Παξαζθεπή 16/11 θαίλεηαη φηη ζα ππάξμνπλ αιιαγέο ζην καδηθφ αξρείν θαηάζηαζεο αηηεκάησλ ΑΠΣΒ πνπ θαηεβάδνπκε γηα λα παξαθνινπζνχκε ηελ πνξεία ησλ αηηεκάησλ ΑΠΣΒ θαη πηζαλφηεηα λα κελ είλαη εθηθηή απφ 26/11 θαη έσο 10/12 ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ελεξγνπνίεζεο ησλ λέσλ πειαηψλ ΑΠΣΒ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ δηαδηθαζία θαη ζηνπο πειάηεο. Δπίζεο, ίζσο λα κελ είλαη εθηθηή νχηε ε καδηθή απνζηνιή αηηήζεσλ ΑΠΣΒ θαζψο ην interface ηνπ UI είηε γηα ηελ κία αίηεζε είηε γηα ηελ καδηθή απνζηνιή είλαη θνηλφ. 3

4 Δάλ δελ ηθαλνπνηεζνχλ ηα αλσηέξσ δεηήκαηα επηζεκαίλνπκε φηη ην πξντφλ ρνλδξηθήο ΔΜΑ δελ ζα είλαη δηαζέζηκο θαη πιήρφς ιεηηοσργηθό προς ηοσς ελαιιαθηηθούς παρότοσς, ηόζο γηα σθηζηάκελοσς όζο θαη γηα λέοσς ζσλδροκεηές ηελ 26ε/11/12, ζύκθφλα κε ηα ορηδόκελα ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 665/005/ Παραηερήζεης επί ηφλ άρζρφλ: 1. Ως προς ηο Μέρος Α, ελόηεηα «Περηγραθή Τπερεζίας», άρζρο 2.2 «Προϋποζέζεης δηάζεζες ηες σπερεζίας ΔΜΑ» «Προϋπόζεζε 1: Ο ΠΑΡΟΥΟ ζα πξέπεη λα έρεη ππνγξάςεη ηελ ηζτύοσζα ζύκβαζε RUO θαη λα ιακβάλεη ήδε ππεξεζίεο Πιήξνπο Σνπηθνχ Βξφρνπ (ΠΣνΒ).. Προϋπόζεζε 2: Ο ΠΑΡΟΥΟ ζα πξέπεη λα έρεη ππνγξάςεη ηελ ηζτύοσζα ύκβαζε RBO ε νπνία λα πξνβιέπεη παξνρή ππεξεζηψλ ηερλνινγίαο VDSL.» Γελ πξέπεη λα ζεσξείηαη πξνυπφζεζε ε ππνγξαθή ηεο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο γηα ηελ εθθίλεζε δηάζεζεο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ. Θα πξέπεη λα αξθεί ε ππνγξαθή ζχκβαζεο RUO θαη αληίζηνηρα RBO. Θα πξέπεη επίζεο λα πξνζηεζεί φηη ζε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. 2. Ως προς ηο Μέρος Α, ελόηεηα «Περηγραθή Τπερεζίας», άρζρο 2.3 «Περηορηζκοί ζηε δηάζεζε ηες σπερεζίας ΔΜΑ» «..Η ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ δελ είλαη εθηθηή ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ είλαη αληηζηνίρσο εθηθηή ε ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV] (φπσο νη πεξηπηψζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ζτεηηθή ύκβαζε RBO)..Η δπλαηφηεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ δελ είλαη εμαζθαιηζκέλε ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ είλαη αληηζηνίρσο εμαζθαιηζκέλε θαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.. (φπσο νη πεξηπηψζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ζτεηηθή ύκβαζε RBO». Η αλαθνξά ζηελ ζρεηηθή ζχκβαζε RBO λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξάο Αλαθνξάο RBO. 4

5 3. Ως προς ηο Μέρος Α, ελόηεηα «Τπερεζίες ΔΜΑ», άρζρο 3.4 «Γηαδηθαζία Παροτής ΔΜΑ» Θεσξνχκε φηη ζηελ πεξίπησζε έιιεηςεο θπξίνπ δηθηχνπ, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο κφλν ηνπ απεξρνκέλνπ(ππνβξφρνο) ζηηο πεξηπηψζεηο αηηεκάησλ παξφρσλ κε ηερλνινγία VoIP, θαζψο νπζηαζηηθά απαηηείηαη κφλν ε πξφζβαζε ζε επίπεδν ππνβξφρνπ (απεξρφκελν δίθηπν). Θεσξνχκε απαξαίηεην λα δνζεί ζηνπο παξφρνπο πιήξεο δηεπζπλζηνιφγην ησλ KV, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ θαιχηεξε εηθφλα ζε πνηα KV αληηζηνηρνχλ νη πειάηεο, θαη λα δηαζθαιίδεηαη ν νξζφο έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο θαη αθνινχζσο ε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ. ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο κέζσ ησλ Π ΟΣΔ ν αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ πνπ θαιχπηεη θάζε KV, πξνθεηκέλνπ νη πάξνρνη λα είλαη ζε ζέζε, φπσο θαη ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ, λα θαζνξίδνπλ επηρεηξεζηαθά θαη γεσγξαθηθά ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο. Άιισζηε αληίζηνηρα ζηνηρεία παξέρνληαη θαη ζε επίπεδν Α/Κ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγγειηνιεςίαο ην αίηεκα ΔΜΑ απνξξηθζεί κε ηελ αηηηνινγία ηεο έιιεηςεο αθξαίνπ δηθηχνπ, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπ KV ζην νπνίν αλήθεη ν Πειάηεο. 4. Ως προς ηο Μέρος Α, ελόηεηα «Τπερεζίες ΔΜΑ», άρζρο 3.5 «Μεηαβάζεης Τπερεζηώλ» Να αληηθαηαζηαζεί ε φπνηα αλαθνξά ζηε «χκβαζε RUO» θαη «χκβαζε RBO» κε ηελ «εθάζηνηε ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο». 5. Ως προς ηο Μέρος Α, ελόηεηα «Τπερεζίες ΔΜΑ», άρζρο 3.8 «Γηαδηθαζία Βιαβοιευίας/Βιαβοδηατείρηζες», παρ & χκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία γηα ηελ δηαρείξηζε κηαο βιάβεο δελ επηηξέπεηαη ε παξάιιειε ππνβνιή βιάβεο ζην WCRM-LLU θαη WCRM-VDSL. Έλαο πάξνρνο κε ηερλνινγία VoIP, φπσο ε Δηαηξεία καο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλήζεη θαη αληίζηνηρα λα εληνπίδεη εάλ κηα βιάβε αθνξά ζηνλ βξφρν θαη ηδίσο ζε επίπεδν ππνβξφρνπ (π.ρ. θνκκέλε γξακκή). Αθνινχζσο ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεηαη ε Δηαηξεία καο ζα αλαγθάδεηαη λα δειψλεη βιάβε αξρηθά ζην WCRM-VDSL θαη αλ ην πξφβιεκα παξακέλεη θαη ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδεη αθξηβψο ην ζεκείν βιάβεο λα δειψλεη θαηφπηλ βιάβε θαη ζην WCRM-LLU. Να επηζεκάλνπκε φηη θαζ φιν απηφ ην δηάζηεκα ν πειάηεο δελ ζα έρεη ππεξεζία. Η ππεξεζία ΔΜΑ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο εληαία ππεξεζία θαη ηδίσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν έλαο πάξνρνο δειψλεη φηη παξέρεη ηελ ππεξεζία κέζσ VoIP ηερλνινγίαο. ην πιαίζην απηφ πξνηείλνπκε εάλ έλαο πάξνρνο δειψζεη φηη παξέρεη ππεξεζία κε VoIP ηερλνινγία, κέζσ ηνπ WCRM-VDSL, λα πξνβαίλεη ν ΟΣΔ ζε ζπλνιηθφ έιεγρν θαη δηαρείξηζε ηεο βιάβεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ βξφρνπ. 5

6 Θα πξέπεη λα θαζνξηζηεί έλα ειάρηζην επίπεδν απνδεθηήο ηαρχηεηαο ζην πιαίζην βιαβνδηαρείξηζεο ηφζν γηα ηα 30mbps φζν θαη γηα ηα 50mbps. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηαζθαιίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ηαρχηεηα είλαη ρακειφηεξε απφ ην ελ ιφγσ φξην, ν ΟΣΔ ζα πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ έιεγρν ηνπ βξφρνπ θαη ζε αιιαγή νξίνπ αηειψο, εθφζνλ απαηηείηαη. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε θαη βάζεη ηεο εκπεηξίαο καο σο πξνο ηηο βιάβεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο είλαη βέβαην φηη νη βιάβεο ζα δηαηεξνχληαη θαη δελ ζα εμεηάδνληαη πεξαηηέξσ εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ. Γηα λα κπνξνχλ νη ΣΠ λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο θαη λα εληνπίδνπλ πηζαλέο βιάβεο, ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ κεηξήζεηο ζε επίπεδν VDSL (πρ. actual data rate, noise margin, attenuation) θαζψο θαη λα εθηεινχλ δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο SELT. Οη κεηξήζεηο θαη νη δηαγλσζηηθνί έιεγρνη ζα πξέπεη λα είλαη εθηειέζηκνη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ηνπο ΣΠ κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ. Δπηπιένλ, πηζηεχνπκε φηη νη ΣΠ ζα πξέπεη λα έρνπλ πιεξνθφξεζε θαη γηα ηηο ξπζκίζεηο ζε επίπεδν VDSL πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο γξακκέο ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπο (πρ. maximum data rate, minimum data rate, target noise margin, θιπ) θαζψο θαη λα κπνξνχλ λα δεηήζνπλ αιιαγέο κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή κε ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο ππεξεζίαο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, ν ΟΣΔ ζα κπνξνχζε λα νξίζεη πξνθαζνξηζκέλα πξνθίι ξπζκίζεσλ DSL εθ ησλ νπνίσλ ζα επηιέγνπλ νη ΣΠ. 6. Ως προς ηο Μέρος Α, ελόηεηα «Τπερεζίες ΔΜΑ», άρζρο 3.9 «Θέκαηα Σηκοιόγεζες» Ο πάξνρνο ν νπνίνο ζα παξέρεη ηελ ππεξεζία ΔΜΑ κέζσ VoIP ηερλνινγίαο, ζηελ νπζία δελ ζα ρξεζηκνπνηεί ηνλ βξφρν θαζψο ε ππεξεζία ζα παξέρεηαη κέζσ ηνπ bitstream access, ελ αληηζέζεη κε ηνπο παξφρνπο πνπ παξέρνπλ POTS ηερλνινγία φπνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην βξφρν πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θσλήο. Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα πεξαηηέξσ έθπησζε ή ελ γέλεη ηηκνινγηαθή δηαθνξνπνίεζε γηα ηνλ πάξνρν κε VoIP ηερλνινγία δεδνκέλνπ φηη ε κεληαία θνζηνιφγεζε κφλν ηνπ ππνβξφρνπ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πξντφλ ΔΜΑ, δίλεηαη ηφζν γηα ηνλ πάξνρν κε POTS ηερλνινγία φζν θαη γηα ηνλ πάξνρν κε VoIP ηερλνινγία. Θεσξνχκε φηη ζηα πιαίζηα δηαζθάιηζεο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο παξφρνπο αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία πνπ θαηέρνπλ, λα ηηκνινγνχληαη αληίζηνηρα κφλν γηα ηελ ππεξεζία πνπ πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηνχλ. χκθσλα κε ελεκέξσζε πνπ ιάβακε απφ ηνλ ΟΣΔ ζηηο 12/11/12 «εθφζνλ ππάξρεη δηαζέζηκε πφξηα, ζα πξνρσξνχλ ηα δχν αηηήκαηα ζηα επηκέξνπο Π.. γηα θαηαζθεπή, ελψ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα απνξξίπηνληαη κε ιφγν απφξξηςεο «Με δηαζεζηκφηεηα πφξσλ DSL δηθηχνπ». Δάλ θαη ε αλσηέξσ δηάηαμε δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ, παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί απφ 6

7 ηελ Δπηηξνπή εάλ ζα πθίζηαηαη ηέινο απφξξηςεο ηνπ βξφρνπ κε ηελ σο άλσ αηηηνινγία θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ην χςνο απηνχ. «..ε θάζε πεξίπησζε, ε παξερφκελε απφ ηνλ ΟΣΔ αλσηέξσ έθπησζε θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο αλαπαξαγσγήο ιηαληθψλ πξνζθνξψλ απφ πιεπξάο ηνπ Παξφρνπ ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ρνλδξηθήο αληίζηνηρσλ πξνζθνξψλ δεζκνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΣΔ.» Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ηελ αληίζεζε καο πξνο ηελ αλσηέξσ δηάηαμε - δήισζε, θαη αηηνχκαζηε ηελ δηαγξαθή ηεο. O Πάξνρνο γηα λα κπνξεί λα παξέρεη ππεξεζίεο κέζσ ηερλνινγίαο VDSL απφ KV, έρεη πνιχ πςειφηεξν εθάπαμ θαη κεληαίν θφζηνο απφ φηη κέζσ ηνπ Α/Κ. πγθεθξηκέλα: Σα ηέιε ελεξγνπνίεζεο/κεηαθνξάο ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.. [Α/Κ] θαη V-Α.ΡΤ.. [KV] είλαη 23,17 θαη 42,37 αληίζηνηρα, ελψ γηα ηηο πξνζθνξέο VDSL ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ (ζχκθσλα κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 665/005/ , ΦΔΚ 2731/Β/ ) δελ πθίζηαηαη ηέινο ελεξγνπνίεζεο. Δπίζεο, ηα κεληαία ηέιε ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.. [A/K] αλέξρνληαη ζε 3,38 (γηα ηα 30/2,5Mbps) θαη ζε 3,80 (γηα ηα 50/5Mbps), ελψ ηα κεληαία ηέιε ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.. [KV] αλέξρνληαη ζε 11,65 (γηα ηα 30/2,5Mbps) θαη ζε 13,23 (γηα ηα 50/5Mbps),δειαδή 3,46 (θαηά κ.ν.) θνξέο απμεκέλν θφζηνο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο απφ KV. Δπηπξφζζεηα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ VDSL κε ηδία κέζα απφ ην Α/Κ, ην θφζηνο ηνπ βξφρνπ γηα ηνλ Πάξνρν είλαη 7,78 /κήλα (γηα Πιήξε ΣνΒ). Σα κεληαία ηέιε ρξήζεο VPU ηχπνπ Γ αθφκε θαη κε ηελ έθπησζε (2,87 ) αλέξρνληαη ζε 15,49 (γηα ηα 30/2,5Mbps) θαη ζε 16,35 (γηα ηα 50/5Mbps). Σα κεληαία ηέιε ρξήζεο VPU ηχπνπ Β είλαη αθφκε πςειφηεξα. 7. Ως προς ηο Μέρος Α, ελόηεηα «Τπερεζίες ΔΜΑ», άρζρο 3.10 «SLA Τπερεζίας ΔΜΑ» Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί θαη πξνζδηνξηζηεί ξεηψο εάλ ην sla παξάδνζεο αηηήκαηνο ΔΜΑ ζε πθηζηάκελν βξφρν αθνινπζεί ην sla παξάδνζεο ηνπ V-ΑΡΤ, θαζψο ζε επηζηνιή πνπ ιάβακε απφ ηνλ ΟΣΔ αλαθέξεηαη φηη «ν ρξφλνο παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο VPU ηαπηίδεηαη κε ηνλ εθάζηνηε ρξφλν παξάδνζεο πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ΣνΒ (γηα παξάδεηγκα 15ΔΗ γηα αίηεκα Αλελεξγνχ ΣνΒ)». ηελ πεξίπησζε πνπ ηζρχεη ην αλσηέξσ θαινχκε ηελ ΔΔΣΣ λα δηεξεπλήζεη θαη νξίζεη ην ίδην sla πνπ εθαξκφδεη θαη ν ΟΣΔ γηα ην ιηαληθφ ηνπ άθξν. 8. Ως προς ηο Μέρος Β, ελόηεηα «Τπερεζίες VPU». Ωο πξνο ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο VPU, θαη θαηφπηλ ηεο απφ 13/11/2012 ιήςεο απφ ηνλ ΟΣΔ ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ην νπνίν θαη ζπλππνβάιινπκε κε ηελ παξνχζα, επηζεκαίλνπκε ηα εμήο: 7

8 Αλαθνξηθά κε ηελ ππεξεζία V-ΑΡΤ_DSLAM KV θαη ηελ αλαζεσξεκέλε πξφηαζε ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ δηάζεζε ηξηψλ VLAN επηζεκαίλνπκε φηη πξάγκαηη είλαη βειηησκέλε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή, σζηφζν θξίλνπκε φηη ζην πιαίζην ζσζηήο θαη νινθιεξσκέλεο πινπνίεζεο ηνπ πξντφληνο ΔΜΑ, ζα πξέπεη λα παξαζρεζνχλ 4 VLAN. Μφλν κε ηε δηάζεζε ελφο επηπιένλ VLAN ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε έλαλ πάξνρν κε VoIP ηερλνινγία, φπσο ε Δηαηξεία καο, λα δηαζέζεη ην λέν πξντφλ ΔΜΑ ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο κε εγγπεκέλε αζθάιεηα θαη πνηφηεηα, θαη κε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ ηερλνινγίαο IP (Internet, VoIP, CPE management, IPTV). Ωο εθ ηνχηνπ θξίλνπκε απαξαίηεηε ηελ σο άλσ δηάζεζε, ήηνη ελφο επηπιένλ VLAN θαζψο επίζεο θαη ηελ δπλαηφηεηα πξνηεξαηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο αλά ππεξεζία(priority queuing). Δπηζεκαίλνπκε δε φηη ηερληθά ε πινπνίεζε ελφο επηπιένλ VLAN απφ πιεπξάο ΟΣΔ δελ δεκηνπξγεί ζνβαξή πξφζζεηε δηαρεηξηζηηθή εξγαζία. Γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνπο Παξφρνπο κε αζθάιεηα, ρξεηάδεηαη έλαο ηξφπνο αλαγλψξηζεο ηεο ζπλδξνκεηηθήο γξακκήο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ε θίλεζε δεδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, δεηείηαη λα ελεξγνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο ζπλδξνκεηηθήο γξακκήο γηα ηα πξσηφθνιια PPPoE θαη IPoE (DHCP), σο εμήο: PPPoE: Δλεξγνπνίεζε ηνπ PPPoE Intermediate Agent ζην DSLAM, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ηερληθή αλαθνξά TR-101 ηνπ Broadband Forum. Καηά ην uplink, ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ζπλδξνκεηηθνχ βξφρνπ ζα ελζσκαηψλεηαη ζην Agent Circuit ID sub-option 1 ησλ κελπκάησλ PADI, PADR θαη PADT ηνπ πξσηνθφιινπ PPoE. IPoE (DHCP): Δλεξγνπνίεζε ηνπ DHCP relay agent information option (option 82) ζην DSLAM γηα θάζε ππεξεζία πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ελ ιφγσ πξσηφθνιιν, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα TR-101 ηνπ Broadband Forum θαη IETF RFC Καηά ην uplink, ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ζπλδξνκεηηθνχ βξφρνπ ζα ελζσκαηψλεηαη ζην Agent Circuit ID sub-option 1 ηνπ DHCP option 82, ελψ θαηά ην downlink ην DSLAM ζα αθαηξεί ην DHCP option 82. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε πιεξνθνξία γηα ηε ζπλδξνκεηηθή γξακκή ζα πξέπεη λα κνξθνπνηείηαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην TR-101 ηνπ Broadband Forum. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Παξφρσλ, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα παξέρεη θαηάινγν ησλ access node identifiers πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα DSLAMs ζε θάζε αζηηθφ θέληξν. Θα πξέπεη λα δνζνχλ θαη ζηελ ππεξεζία V-ΑΡΤ_BRAS KV(ηχπνπ Β) πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο VLAN θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη ιηγφηεξα απφ ηέζζεξα (4) ζε ζπλδπαζκφ κε πξνηεξαηνπνίεζε πνηφηεηαο ππεξεζίαο αλά ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ πάξνρνο κε ηερλνινγία VoIP λα παξέρεη κε εγγπεκέλε αζθάιεηα θαη πνηφηεηα ηε λέα ππεξεζία ΔΜΑ ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο. 8

9 Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί εάλ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ είδνπο ηνπ πξντφληνο (ηχπνπ Β ή ηχπνπ Γ) αλά αίηεκα ή ζα πξέπεη ν Πάξνρνο λα επηιέγεη αλά VDSLAM ην είδνο ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη εάλ ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ε δηαζχλδεζε ελφο πξντφληνο πνπ ήδε έρεη ελεξγνπνηεζεί απφ ηχπνπ Β ζε ηχπνπ Γ ή ην αληίζεην. ηελ πεξίπησζε ηνπ πξντφληνο ηχπνπ Γ νξίδεηαη φηη ελδέρεηαη ε επξπδσληθή θίλεζε λα παξαδίδεηαη ζηνλ Πάξνρν ζε δηαθνξεηηθφ Α/Κ απφ ην Α/Κ ζην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλα ηα V-DSLAMs θαη φηη ε ελ ιφγσ αληηζηνίρηζε ζα θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζηνπο Παξφρνπο. Θα πξέπεη ν ελ ιφγσ πίλαθαο λα δηαηεζεί άκεζα ζηνπο παξφρνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε επηθαηξνπνίεζή ηνπ λα θνηλνπνηείηαη ζηνπο παξφρνπο πξηλ ηελ εθάζηνηε επηθείκελε αιιαγή παξέρνληαο εχινγν ρξφλν πξνεηνηκαζίαο. Οκνίσο θαη σο πξνο ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε ζηαδηαθή επέθηαζε (roll-out) ηνπ δηθηχνπ VDSL2 [KV], ε ελεκέξσζε σο πξνο ηελ ελ ιφγσ επέθηαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα πξηλ ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ KV, ψζηε νη πάξνρνη λα έρνπλ έλα εχινγν ρξνληθφ πεξηζψξην λα πξνεηνηκαζηνχλ ηερληθά θαη εκπνξηθά. Θα πξέπεη φιεο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ θαη αιιαγέο επί ηεο δηαδηθαζίαο λα ελζσκαησζνχλ ξεηψο ζην θείκελν ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΥΔΠ. 9

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 1. Ως προς ηο Άρζρο 2.2 «Προϋποζέζεης δηάζεζες ηες σπερεζίας VPU» «Προϋπόζεζε 1: Ο Πάροτος ζα πρέπεη λα σπογράυεη ηελ ηζτύοσζα ύκβαζε RUO, ε οποία λα ηοσ δίλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ πξφηαζε πινπνίεζεο λένπ πξντφληνο Virtual Partially Unbundled Light (VPU light), θαζψο ε πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθέο παξαηεξήζεηο: 1. Ωο πξνο ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ «premium» ADSL παθέησλ Σαρχηεηαο Πξφζβαζεο: Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο δελ ζπληζηνχλ κηα απιή πξνζζήθε δηαθνξνπνηεκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011

Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011 Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011 Γεληθέο Παξαηεξήζεηο: 1. Γεδνκέλεο ηεο ζπλάθεηαο ησλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ. Διδικόηεπα: Ι. Ππόζβαζη ζηον ΣοΒ:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ. Διδικόηεπα: Ι. Ππόζβαζη ζηον ΣοΒ: Α. Απόψεισ/προτάςεισ τησ εταιρείασ Forthnet AE επί τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ για την Προςφορά Αναφοράσ Αδεςμοποίητησ Πρόςβαςησ ςτον Τοπικό Βρόχο OTE 2012 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006] Απαληήζεηο ηεο ΕΕΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξόρσλ επί ηεο από 20.05.2011 δηεμαρζείζαο Εζληθήο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γύξν αλάιπζεο ηεο ΕΕΣΣ γηα ηνλ νξηζκό, ηελ αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα