Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων"

Transcript

1 DG Education & Culture Lifelong Learning Leonardo da Vinci - Vocational Training Program Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων (Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers - SWFM-QF) Ενημεπωηική Ημεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα 07/03/2014 Παρουσίαση: Dr. Καραγιαννίδης Λ., SIGMA Consultants ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη "This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

2 Φοπείρ πος Σςμμεηέσοςν Δπικεθαλήρ Δηαίπορ: SIGMA Consultants Ltd., Διιάδα Partners: 1. Παλειιήληνο Σύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΣΔΠΠΔ), Διιάδα 2. Saxon Education Company for Environmental Protection and Chemical Occupations Dresden Ltd. (SBG-DD), Γεξκαλία 3. Research Institute for Vocational Education & Training (F-BB), Γεξκαλία 4. SINERGIE Società Consortile a responsabilità limitata (SINERGIE) Ιηαιία 5. Szent Istvan University, Οπγγαξία 6. Association of Environmental Enterprises (KSZGYSZ), Οπγγαξία 7. Trust Waste Management Limited (TWML), Αγγιία (Σθσηία) 8. National Research Institute of Environmental Protection (IEP-NRI), Πνισλία 9. Polish Chamber of Commerce (PCC), Πνισλία 10. Kaunas University of Technology - Institute of Environmental Engineering (KTU- APINI), Ληζνπαλία 11. Alytus Region Waste Management Center (ARWMC), Ληζνπαλία 12. Bulgarian Industrial Association (BIA), Βνπιγαξία 1/28

3 Γιαηί ςλοποιείηαι ηο έπγο SWFM-QF (1/2) Η Γηαρείξηζε Σηεξεώλ Απνβιήησλ είλαη ν κεγαιύηεξνο ηνκέαο ηεο πεξηβαιινληηθήο βηνκεραλίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ζπλνιηθό θύθιν εξγαζηώλ 92,2 δηζ. (2008) θαη ηελ απαζρόιεζε λα ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε 1,5 εθαηνκκύξην εξγαδόκελνπο. Η πιήξεο λνκνζεηηθή ζπκκόξθσζε γηα ηα απόβιεηα ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη έλα επηπιένλ αξηζκό ζέζεσλ εξγαζίαο εληόο ηεο ΔΔ θαη έλα επηπιένλ εηήζην θύθιν εξγαζηώλ ύςνπο 42 δηζεθαηνκκπξίσλ. Η εθαξκνγή λέσλ, δηαθνξεηηθώλ Τερλνινγηώλ Γηαρείξηζεο κε απμαλόκελε ηελ ππεξγνιαβία δξαζηεξηνηήησλ θαζώο θαη ηε Γηεζλνπνίεζε ηεο αγνξάο αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο αγνξάο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ. Η "λέα γεληά" ησλ εθαξκνδόκελσλ θαηλνηνκηθώλ θαη κε ηερλνινγηώλ, ησλ λέσλ πιηθώλ, έρνπλ κεηαηξέςεη ηηο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ζε ζύγρξνλεο ηερλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Απνηέιεζκα είλαη λα επεξεάδεηαη ε δνκή θαη νη απαηηήζεηο ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ. 2/28

4 Γιαηί ςλοποιείηαι ηο έπγο SWFM-QF (2/2) Τα θξάηε κέιε: Δθαξκόδνπλ διαθοπεηικέρ ηεσνικέρ διασείπιζηρ. Σεκαληηθό ξόιν παίδεη ν ρξόλνο εηζόδνπ ζηε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην επίπεδν εθαξκνγήο ηεο Ννκνζεζίαο. Γελ ππάξρνπλ επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα εζληθά πιαίζηα πξνζόλησλ γηα επίπεδν 6 θαη άλσ. Η εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ ζηειερώλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ είλαη δηαθνξεηηθή. Γιαθοπεηικέρ πποηεπαιόηηηερ ζηα ππογπάμμαηα επαγγελμαηικήρ καηάπηιζηρ. Τα ζηειέρε δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηερληθά πξνζόληα γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ πξνεγκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο. Θα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηνπλ δηνηθεηηθά πξνζόληα, νηθνλνκηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο. 3/28

5 Σηόσορ ηος έπγος SWFM-QF Η αλάπηπμε ελόο θνηλνύ πιαηζίνπ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ην Γιασειπιζηή Δγκαηαζηάζευν Δπεξεπγαζίαρ Σηεπεών Αποβλήηυν ην νπνίν ζα αλαιύεηαη ζηηο απαηηνύκελεο Γλώζεηο Γεμηόηεηεο Ιθαλόηεηεο ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ (EQF) γηα ην επίπεδν πξνζόλησλ 6. Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ επαγγεικαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΓΔΔΣΑ). Γιαδικαζίερ Δγκαηαζηάζειρ Σπιινγήο, Μεηαθνξάο & Γηαρσξηζκνύ, Αλαθύθισζεο, Υγεηνλνκηθήο Ταθήο, Θεξκηθήο Δπεμεξγαζίαο, Ληπαζκαηνπνίεζεο, Αλαεξόβηαο Φώλεπζεο 4/28

6 Δπιμέποςρ Σηόσοι ηος Έπγος Πξνζδηνξηζκόο, ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ηνπ ΓΔΔΣΑ ζηελ επξσπατθή αγνξά Γηεξεύλεζε θαη Σύγθξηζε ησλ δηαδηθαζηώλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γηα ηελ απόθηεζε ησλ απαηηνύκελσλ πξνζόλησλ Αλάπηπμε - Παξνπζίαζε κηαο θνηλήο κεζνδνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δηεπθόιπλζε ηεο αλαγλώξηζε ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ κεηαμύ ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ Γεκηνπξγία ελόο εξγαιείνπ πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ ΓΔΔΣΑ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 5/28

7 Βαζικέρ Δνέπγειερ Πξνζδηνξηζκόο ησλ απαηηνύκελσλ πξνζόλησλ, δηεξεύλεζε ηεο πθηζηάκελε αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ παξερόκελε εθπαίδεπζε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ην επάγγεικα ηνπ Γηαρεηξηζηή Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΓΔΔΣΑ) Σπληάρζεθαλ, απνζηάιζεθαλ θαη απαληήζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα από Σηειέρε Μνλάδσλ Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ θαη Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Σπληάρζεθε Σπγθξηηηθή Μειέηε κε Σηνηρεία από 8 Δπξσπατθέο Φώξεο Γεκηνπξγήζεθε έλα Γίθηπν Φνξέσλ θαη Φπζηθώλ Πξνζώπσλ Πξνζδηνξηζκόο ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λεηηνπξγηώλ ηνπ ΓΔΔΣΑ (Τερληθέο θαη κε) Αλάιπζε ησλ Απαηηνύκελσλ Πξνζόλησλ ζε Γλώζεηο, Γεμηόηεηεο, Ιθαλόηεηεο Πίλαθαο Πξνζόλησλ ζύκθσλα κε ην EQF 6 Πξόηαζε Πξνγξάκκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Αμηνιόγεζε ηνπ Πξνηεηλόκελνπ Πιαηζίνπ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο 6/28

8 Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι ηο έπγο SWFM-QF Γνκέο θνξείο, πνπ αλαπηύζζνπλ επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα (θνηλσληθνί εηαίξνη, ΔΟΠΠΔΠ), ζε εζληθό θαη Δπξσπατθό επίπεδν Γνκέο, Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, Φνξείο πνπ ζρεδηάδνπλ πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζε εζληθό θαη Δπξσπατθό επίπεδν Δξεπλεηηθά Ιλζηηηνύηα ζε ζέκαηα Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ, Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δθπαηδεπηηθνί Φνξείο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Γεκόζηνη θαη Ιδησηηθνί Φνξείο Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Δθπαηδεπηέο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Δξγαδόκελνη ζε εγθαηαζηάζεηο Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Δζληθνί θαη Γηεζλείο Οξγαληζκνί ζε ζέκαηα Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 7/28

9 Η Σςγκπιηική Μελέηη Comparison Report Σε όιεο (8) ηηο ρώξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζε: Δπηρεηξήζεηο θαη Φνξείο Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Οξγαληζκνύο, Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαζώο θαη γηα ηηο απαηηήζεηο εξγαζίαο θαη ηα απαηηνύκελα επαγγεικαηηθά πξνζόληα ησλ εξγαδνκέλσλ. Η έξεπλα έγηλε κέζσ δύν εξσηεκαηνινγίσλ ζε: δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ, Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (είραλ νξγαλώζεη ζην παξειζόλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα ηε δηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήησλ), θπξίσο κε πξνζσπηθέο επαθέο θαη ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. 8/28

10 Κςπιόηεπα Αποηελέζμαηα Σςγκπιηικήρ Μελέηηρ Μεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε θαηάξηηζε. Δπηθέληξσζε ζε ηερληθά ζέκαηα (Παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα). Σεκαληηθή αλάγθε γηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε ζέκαηα κε ηερληθά θαη λνκνζεηηθά, ιόγσ ηνπ κεηαβαιιόκελνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ. Σεκαληηθό θελό κεηαμύ ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ησλ πθηζηάκελσλ ζηειερώλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη ησλ αλαγθώλ ησλ επηρεηξήζεσλ, εηδηθόηεξα γηα ζηειέρε δηεύζπλζεο. Οη αλάγθεο θαηάξηηζεο ζα εληείλνληαη ηα επόκελα ρξόληα ιόγσ: ηεο απαίηεζεο γηα εθαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ (π.ρ. πνζνζηά αλαθύθισζεο αζηηθώλ θαη βηνκεραληθώλ απνβιήησλ) ηεο αλάγθεο απαίηεζεο γηα πεξηζζόηεξε αμηνπνίεζε (πιηθά, ελέξγεηα) ησλ παξαγόκελσλ απνβιήησλ θαη ηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ ή/θαη λέσλ ηερλνινγηώλ (π.ρ. Πεξηβαιινληηθά όξηα, Υγεία θαη Αζθάιεηα). 9/28

11 Κςπιόηεπα Αποηελέζμαηα Σςγκπιηικήρ Μελέηηρ Οη εξγαδόκελνη ζηηο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη νη παιαηόηεξα εθπαηδεπόκελνη δεηνύλ: πεξηζζόηεξα, πην εμεηδηθεπκέλα θαη πνηνηηθόηεξα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηόζν από πιεπξάο εθπαηδεπηώλ, εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη πξαθηηθήο άζθεζεο. Γηαπηζηώζεθε ζεκαληηθή έιιεηςε πξνγξακκάησλ δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο (online learning) θαη αληίζηνηρνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 10/28

12 Βαθμολογία Σημανηικόηηηαρ ηυν Απαιηούμενυν Γνώζευν 11/28

13 Σύγκπιζη ηηρ ζποςδαιόηηηαρ ηυν γνώζευν και ηος ποζοζηού κάλςτηρ ηοςρ 12/28

14 Αποηελέζμαηα Σςγκπιηικήρ Μελέηηρ για ηην Δλλάδα Σηελ Διιάδα ηα αθόινπζα ζέκαηα παξνπζηάδνπλ πεξαηηέξσ ελδηαθέξνλ θαηάξηηζεο (είηε ιόγσ έιιεηςεο εθπαίδεπζεο ή/θαη αιιαγήο αξκνδηνηήησλ): Αξρέο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ Γηαπξαγκαηεπηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο Γηαρείξηζε έξγσλ θαη δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε Πεξηβαιινληηθόο Έιεγρνο θαη αληίζηνηρεο Παξάκεηξνη Δπξσπατθό θαη Δζληθό Ννκνζεηηθό Πιαίζην Τερληθέο απαηηήζεηο γηα δηεξγαζίεο θαη ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο Τερληθέο απαηηήζεηο εμνπιηζκνύ δηαρείξηζεο Αξρέο Δηνηκόηεηαο θαη Σρεδηαζκνύ γηα Καηαζηάζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο 13/28

15 Μεθοδολογία Ανάπηςξηρ Πλαιζίος Πποζόνηυν Η κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ελαξκνληζκέλνπ πιαηζίνπ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ βαζίζηεθε ζηε κεζνδνινγία πνπ εθαξκόδεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ελόο επαγγεικαηηθνύ πεξηγξάκκαηνο. Δηδηθόηεξα γίλεηαη Πξνζδηνξηζκόο ησλ θπξίσο επαγγεικαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, εηδηθώλ επαγγεικαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ/δξαζηεξηνηήησλ, επαγγεικαηηθώλ εξγαζηώλ Πξνζδηνξηζκόο ησλ πξνζόλησλ (γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο), πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ απόθηεζεο απηώλ ησλ πξνζόλησλ (π.ρ. πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζεο, εθπαίδεπζεο, θξηηήξηα γηα εθπαηδεπηέο, εθπαηδεπόκελνπο, θιπ). 14/28

16 Μεθοδολογία Ανάπηςξηρ Πλαιζίος Πποζόνηυν Γηαρσξηζκόο Γιοικηηικών και Άλλυν Πποζόνηυν από Τεσνικά Πποζόνηα Δπαγγεικαηηθέο Λεηηνπξγίεο Γιοικηηικέρ και Άλλερ Λειηοςπγίερ Πποζόνηα Γιασείπιζη Λειηοςπγιών Δγκαηάζηαζηρ Σσεδιαζμόρ - Γιασείπιζη Νέυν Έπγυν Γιοίκηζη Ανθπώπινος Γςναμικού Οικονομική Γιασείπιζη Πεπιβαλλονηική Γιασείπιζη Γιασείπιζη ζε Θέμαηα Υγείαρ και Αζθάλειαρ 15/28

17 Μεθοδολογία Ανάπηςξηρ Πλαιζίος Πποζόνηυν Τεσνικά Πποζόνηα Δπαγγελμαηικέρ Λειηοςπγίερ ζε Δγκαηαζηάζειρ Μεηαθοπάρ και Γιασυπιζμού Ανακύκλυζηρ Θεπμικήρ Δπεξεπγαζίαρ Λιπαζμαηοποίηζηρ Υγειονομικήρ Ταθήρ Αναεπόβιαρ Φώνεςζηρ 16/28

18 Main Professional Function: HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT Professional Activity: MANAGE OCCUPATIONAL HAZARDS Professional Task: Identify and Describe Occupational Hazards associated with Solid Waste Facility work activities LO_1: Manage the control of facility hazards and risks LO_2: Investigate and Evaluate H&S Accidents and Near-Misses Professional Task: Ensure necessary Human and Financial Resources on the management of H&S conditions LO_1: Plan and certify Human and Financial Resources for the management of H&S conditions Professional Task: Develop and implement training programs LO_1: Plan and implement training programs addressed to the monitoring and control of Occupational Hazards 17/28

19 Main Professional Function: MANAGEMENT of TECHNICAL OPERATIONS at Landfill site Professional Activity: DESCRIBE, MONITOR AND CONTROL ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES Professional Task: Manage Storm water LO_1: Prevent and manage Water runoff and Storm water consequences Professional Task: Leachates Control LO_1: Control and Monitor Leachates production Professional Task: Solid Waste dispersion along site access routes LO_1: Control Solid Waste Dispersion in the landfill site and along the access routes 18/28

20 Δπαγγελμαηικά Πποζόνηα (Γνώζειρ (Κ), Γεξιόηηηερ (S), Ικανόηηηερ (C)) Professional Task: Manage Storm water LO_1: Prevent and manage Water runoff and Stormwater consequences K Identify causes and conditions for surface water run on and runoff from the landfill K Define the techniques and good practices to mitigate and control storm water and surface run on and runoff from the landfill S Develop a storm water prevention and management plan (including environmental consequences) S Apply techniques and good practices to control storm water surface run on and runoff from the landfill C Assume responsibility of prevention and management of a storm water incident C Assume responsibility of control and mitigation of environmental consequences due to surface water run on and runoff from the landfill 19/28

21 Γείγμα Πίνακα Δπαγγελμαηικά Πποζόνηα ΓΔΔΣΑ 20/28

22 Γίκηςο Έπγος SWFM-QF (1/2) Τν δίθηπν αξηζκεί πεξηζζόηεξα από 200 κέιε ζε όιεο ηηο ρώξεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν κε εηδηθέο γλώζεηο πάλσ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Σε θάζε ρώξα έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ιεηηνπξγεί έλα μερσξηζηό δίθηπν. Πλεονεκηήμαηα Σςμμεηοσήρ ζηο Γίκηςο SWFM-QF Τα κέιε ηνπ δηθηύνπ έρνπλ πξόζβαζε ζε όιε ηελ πιεξνθνξία θαη ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ. Δηδηθόηεξα ζηα ζηνηρεία ηεο γλσζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ, πνπ εκπινπηίδεηαη ζπλέρεηα κε ζρεηηθή πιεξνθόξεζε. Μόλνλ κέιε ηνπ δηθηύνπ κπνξνύλ λα αλαξηήζνπλ θάπνην άξζξν ηνπο ζηε γλσζηαθή βάζε. Μόλνλ ηα κέιε κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ νπνηαδήπνηε εξώηεζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ή/θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη λα έρνπλ απάληεζε άκεζα από θάπνηνλ εηαίξν ή/θαη από άιια κέιε ηνπ δηθηύνπ, κέζσ εηδηθνύ forum, chat πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα. 21/28

23 Γίκηςο Έπγος SWFM-QF (2/2) Πλεονεκηήμαηα Σςμμεηοσήρ ζηο Γίκηςο SWFM-QF Θα είλαη αμηνινγεηέο ηνπ πιαηζίνπ πξνζόλησλ θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ. Θα ιακβάλνπλ πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ην έξγν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Η διαδικαζία εγγπαθήρ είναι απλή. Απαιηεί ελάσιζηο σπόνο και οπιζμένα ζηοισεία. Η εγγπαθή γίνεηαι μέζυ ηηρ ιζηοζελίδαρ ηος έπγος - 22/28

24 Δγγπαθή ζηο Γίκηςο έπγος SWFM-QF 23/28

25 Μέλη Γικηύος έπγος SWFM-QF 24/28

26 Γνυζιακή Βάζη SWFM-QF Πεξηιακβάλεη άξζξα θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζέκαηα γηα: ηηο Δγθαηαζηάζεηο Τερλνινγίεο Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ ηνπο Δξγαδόκελνπο θαη ηελ Δθπαίδεπζε ζε Δγθαηαζηάζεηο Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ ην Δπξσπατθό Πιαίζην Πξνζόλησλ (EQF) θαη ην Σύζηεκα Πηζησηηθώλ Μνλάδσλ (ECVET) ην Πεξηβάιινλ, ηε Ννκνζεζία, ηελ Υγεία & Αζθάιεηα Η ενημέπυζη είναι ζςνεσήρ, από ηα μέλη ηος δικηύος και μη. Κάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα αλεβάζεη ζρεηηθό κε ηελ παξαπάλσ ζεκαηνινγία άξζξν ή/θαη θάπνηα άιιε πιεξνθνξία, αξθεί λα είλαη κέινο ηνπ δηθηύνπ SWFM-QF. Τα αλαξηώκελα άξζξα πιεξνθνξίεο ειέγρνληαη πξηλ από ηε δεκνζίεπζή ηνπο. 25/28

27 Γνυζιακή Βάζη SWFM-QF 26/28

28 Ιζηοζελίδα έπγος SWFM-QF 27/28

29 Δπικοινυνία με ηο έπγο SWFM-QF ζηην Δλλάδα Dr. Lefteris Karagiannidis - Mr. Themistoklis Kasampalis Mrs Metaxenia Delaki Mr. Aris Gkorogias Mrs Androniki Kokkali 28/28

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη

Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 03 / Μάιος 2010 Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη ηεο Γέζπνηλαο Σαξαληίδνπ Μεηαπηπρηαθήο Φνηηήηξηαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ... 28 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 69 ΔΝΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) Υποέργο: 3 «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τίτλοσ: «Σχεδιαςμόσ, Ανάπτυξη και Αξιολόγηςη Σεναρίων Μικτήσ Μάθηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο a.ξακα θαη απνζηνιή 2 Σν ξακα γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα