Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για ΣηελέσηΔιασείπιζηρ Αποβλήηων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για ΣηελέσηΔιασείπιζηρ Αποβλήηων"

Transcript

1 DG Education & Culture Lifelong Learning Leonardo da Vinci - Vocational Training Program Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για ΣηελέσηΔιασείπιζηρ Αποβλήηων (Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers - SWFM-QF) Ενημεπωηική Ημεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα 07/03/2014 Παρουσίαση: Dr. Καραγιαννίδης Λ., SIGMA Consultants ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη "This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

2 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Φοπείρ πος Σςμμεηέσοςν Δπικεθαλήρ Δηαίπορ: SIGMA Consultants Ltd., Διιάδα Partners: 1. Παλειιήληνο Σύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΣΔΠΠΔ), Διιάδα 2. Saxon Education Company for Environmental Protection and Chemical Occupations Dresden Ltd. (SBG-DD), Γεξκαλία 3. Research Institute for Vocational Education & Training (F-BB), Γεξκαλία 4. SINERGIE Società Consortile a responsabilità limitata (SINERGIE) Ιηαιία 5. Szent Istvan University, Οπγγαξία 6. Association of Environmental Enterprises (KSZGYSZ), Οπγγαξία 7. Trust Waste Management Limited (TWML), Αγγιία (Σθσηία) 8. National Research Institute of Environmental Protection (IEP-NRI), Πνισλία 9. Polish Chamber of Commerce (PCC), Πνισλία 10. Kaunas University of Technology - Institute of Environmental Engineering (KTU- APINI), Ληζνπαλία 11. Alytus Region Waste Management Center (ARWMC), Ληζνπαλία 12. Bulgarian Industrial Association (BIA), Βνπιγαξία 1/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

3 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Γιαηί ςλοποιείηαι ηο έπγο SWFM-QF (1/2) Η Γηαρείξηζε Σηεξεώλ Απνβιήησλ είλαη ν κεγαιύηεξνο ηνκέαο ηεο πεξηβαιινληηθήο βηνκεραλίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ζπλνιηθό θύθιν εξγαζηώλ 92,2 δηζ. (2008) θαη ηελ απαζρόιεζε λα ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε 1,5 εθαηνκκύξην εξγαδόκελνπο. Η πιήξεο λνκνζεηηθή ζπκκόξθσζε γηα ηα απόβιεηα ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη έλα επηπιένλ αξηζκό ζέζεσλ εξγαζίαο εληόο ηεο ΔΔ θαη έλα επηπιένλ εηήζην θύθιν εξγαζηώλ ύςνπο 42 δηζεθαηνκκπξίσλ. Η εθαξκνγή λέσλ, δηαθνξεηηθώλ Τερλνινγηώλ Γηαρείξηζεο κε απμαλόκελε ηελ ππεξγνιαβία δξαζηεξηνηήησλ θαζώο θαη ηε Γηεζλνπνίεζε ηεο αγνξάο αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο αγνξάο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ. Η "λέα γεληά" ησλ εθαξκνδόκελσλ θαηλνηνκηθώλ θαη κε ηερλνινγηώλ, ησλ λέσλ πιηθώλ, έρνπλ κεηαηξέςεη ηηο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ζε ζύγρξνλεο ηερλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Απνηέιεζκα είλαη λα επεξεάδεηαη ε δνκή θαη νη απαηηήζεηο ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ. 2/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

4 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Γιαηί ςλοποιείηαι ηο έπγο SWFM-QF (2/2) Τα θξάηε κέιε: Δθαξκόδνπλ διαθοπεηικέρ ηεσνικέρ διασείπιζηρ. Σεκαληηθό ξόιν παίδεη ν ρξόλνο εηζόδνπ ζηε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην επίπεδν εθαξκνγήο ηεο Ννκνζεζίαο. Γελ ππάξρνπλ επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα εζληθά πιαίζηα πξνζόλησλ γηα επίπεδν 6 θαη άλσ. Η εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ ζηειερώλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ είλαη δηαθνξεηηθή. Γιαθοπεηικέρ πποηεπαιόηηηερ ζηα ππογπάμμαηα επαγγελμαηικήρ καηάπηιζηρ. Τα ζηειέρε δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηερληθά πξνζόληα γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ πξνεγκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο. Θα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηνπλ δηνηθεηηθά πξνζόληα, νηθνλνκηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο. 3/28

5 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Βαζικόρ Σηόσορ ηος έπγος SWFM-QF Η αλάπηπμε ελόο θνηλνύ πιαηζίνπ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ην Γιασειπιζηή Δγκαηαζηάζευν Δπεξεπγαζίαρ Σηεπεών Αποβλήηυν ην νπνίν ζα αλαιύεηαη ζηηο απαηηνύκελεο Γλώζεηο Γεμηόηεηεο Ιθαλόηεηεο ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ (EQF) γηα ην επίπεδν πξνζόλησλ 6. Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ επαγγεικαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΓΔΔΣΑ). Γιαδικαζίερ Δγκαηαζηάζειρ Σπιινγήο, Μεηαθνξάο & Γηαρσξηζκνύ, Αλαθύθισζεο, Υγεηνλνκηθήο Ταθήο, Θεξκηθήο Δπεμεξγαζίαο, Ληπαζκαηνπνίεζεο, Αλαεξόβηαο Φώλεπζεο 4/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

6 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Δπιμέποςρ Σηόσοι ηος Έπγος Πξνζδηνξηζκόο, ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ηνπ ΓΔΔΣΑ ζηελ επξσπατθή αγνξά Γηεξεύλεζε θαη Σύγθξηζε ησλ δηαδηθαζηώλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γηα ηελ απόθηεζε ησλ απαηηνύκελσλ πξνζόλησλ Αλάπηπμε - Παξνπζίαζε κηαο θνηλήο κεζνδνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δηεπθόιπλζε ηεο αλαγλώξηζε ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ κεηαμύ ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ Γεκηνπξγία ελόο εξγαιείνπ πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ ΓΔΔΣΑ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 5/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

7 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Βαζικέρ Δνέπγειερ Γηεξεύλεζε ησλ δεηνύκελσλ πξνζόλησλ, ηεο πθηζηάκελεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζρεηηθά κε ην επάγγεικα ηνπ Γηαρεηξηζηή Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΓΔΔΣΑ) Σπληάρζεθαλ, απνζηάιζεθαλ θαη απαληήζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα από Σηειέρε Μνλάδσλ Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ θαη Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Σπληάρζεθε Σπγθξηηηθή Μειέηε κε Σηνηρεία από 8 Δπξσπατθέο Φώξεο Γεκηνπξγήζεθε έλα Γίθηπν Φνξέσλ θαη Φπζηθώλ Πξνζώπσλ Πξνζδηνξηζκόο ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λεηηνπξγηώλ ηνπ ΓΔΔΣΑ (Τερληθέο θαη κε) Αλάιπζε ησλ Απαηηνύκελσλ Πξνζόλησλ ζε Γλώζεηο, Γεμηόηεηεο, Ιθαλόηεηεο Πίλαθαο Πξνζόλησλ ζύκθσλα κε ην EQF 6 Πξόηαζε Πξνγξάκκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Αμηνιόγεζε ηνπ Πξνηεηλόκελνπ Πιαηζίνπ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο 6/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

8 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι ηο έπγο SWFM-QF Γνκέο θνξείο, πνπ αλαπηύζζνπλ επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα (θνηλσληθνί εηαίξνη, ΔΟΠΠΔΠ), ζε εζληθό θαη Δπξσπατθό επίπεδν Γνκέο, Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, Φνξείο πνπ ζρεδηάδνπλ πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζε εζληθό θαη Δπξσπατθό επίπεδν Δξεπλεηηθά Ιλζηηηνύηα ζε ζέκαηα Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ, Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δθπαηδεπηηθνί Φνξείο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Γεκόζηνη θαη Ιδησηηθνί Φνξείο Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Δθπαηδεπηέο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Δξγαδόκελνη ζε εγθαηαζηάζεηο Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Δζληθνί θαη Γηεζλείο Οξγαληζκνί ζε ζέκαηα Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 7/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

9 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Η Σςγκπιηική Μελέηη Comparison Report Σε όιεο (8) ηηο ρώξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζε: Δπηρεηξήζεηο θαη Φνξείο Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Οξγαληζκνύο, Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαζώο θαη γηα ηηο απαηηήζεηο εξγαζίαο θαη ηα απαηηνύκελα επαγγεικαηηθά πξνζόληα ησλ εξγαδνκέλσλ. Η έξεπλα έγηλε κέζσ δύν εξσηεκαηνινγίσλ ζε: δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ, Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (είραλ νξγαλώζεη ζην παξειζόλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα ηε δηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήησλ), θπξίσο κε πξνζσπηθέο επαθέο θαη ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. 8/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

10 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Κςπιόηεπα Αποηελέζμαηα Σςγκπιηικήρ Μελέηηρ (1/2) Μεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε θαηάξηηζε. Δπηθέληξσζε ζε ηερληθά ζέκαηα (Παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα). Σεκαληηθή αλάγθε γηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε ζέκαηα κε ηερληθά θαη λνκνζεηηθά, ιόγσ ηνπ κεηαβαιιόκελνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ. Σεκαληηθό θελό κεηαμύ ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ησλ πθηζηάκελσλ ζηειερώλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη ησλ αλαγθώλ ησλ επηρεηξήζεσλ, εηδηθόηεξα γηα ζηειέρε δηεύζπλζεο. Οι ανάγκερ καηάπηιζηρ θα ενηείνονηαι ηα επόμενα σπόνια λόγυ: ηεο απαίηεζεο γηα εθαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ (π.ρ. πνζνζηά αλαθύθισζεο αζηηθώλ θαη βηνκεραληθώλ απνβιήησλ) ηεο αλάγθεο απαίηεζεο γηα πεξηζζόηεξε αμηνπνίεζε (πιηθά, ελέξγεηα) ησλ παξαγόκελσλ απνβιήησλ θαη ηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ ή/θαη λέσλ ηερλνινγηώλ (π.ρ. Πεξηβαιινληηθά όξηα, Υγεία θαη Αζθάιεηα). 9/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

11 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Κςπιόηεπα Αποηελέζμαηα Σςγκπιηικήρ Μελέηηρ (2/2) Οη εξγαδόκελνη ζηηο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ αιιά θαη νη παιαηόηεξα εθπαηδεπόκελνη δεηνύλ: πεξηζζόηεξα, πην εμεηδηθεπκέλα θαη πνηνηηθόηεξα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηόζν από πιεπξάο εθπαηδεπηώλ, εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη πξαθηηθήο άζθεζεο. Γηαπηζηώζεθε ζεκαληηθή έιιεηςε πξνγξακκάησλ δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο (online learning) θαη αληίζηνηρνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 10/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

12 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Βαθμολογία Σημανηικόηηηαρ ηυν Απαιηούμενυν Γνώζευν 11/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

13 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Σύγκπιζη ηηρ ζποςδαιόηηηαρ ηυν γνώζευν και ηος ποζοζηού κάλςτηρ ηοςρ 12/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

14 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Αποηελέζμαηα Σςγκπιηικήρ Μελέηηρ για ηην Δλλάδα Σηελ Διιάδα ηα αθόινπζα ζέκαηα παξνπζηάδνπλ πεξαηηέξσ ελδηαθέξνλ θαηάξηηζεο (είηε ιόγσ έιιεηςεο εθπαίδεπζεο ή/θαη αιιαγήο αξκνδηνηήησλ): Αξρέο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ Γηαπξαγκαηεπηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο Γηαρείξηζε έξγσλ θαη δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε Πεξηβαιινληηθόο Έιεγρνο θαη αληίζηνηρεο Παξάκεηξνη Δπξσπατθό θαη Δζληθό Ννκνζεηηθό Πιαίζην Τερληθέο απαηηήζεηο γηα δηεξγαζίεο θαη ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο Τερληθέο απαηηήζεηο εμνπιηζκνύ δηαρείξηζεο Αξρέο Δηνηκόηεηαο θαη Σρεδηαζκόο γηα Καηαζηάζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο 13/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

15 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Μεθοδολογία Ανάπηςξηρ Πλαιζίος Πποζόνηυν Η κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ελαξκνληζκέλνπ πιαηζίνπ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ βαζίζηεθε ζηε κεζνδνινγία πνπ εθαξκόδεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ελόο επαγγεικαηηθνύ πεξηγξάκκαηνο. Δηδηθόηεξα πινπνηείηαη: Πξνζδηνξηζκόο ησλ θπξίσο επαγγεικαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, εηδηθώλ επαγγεικαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ/δξαζηεξηνηήησλ, επαγγεικαηηθώλ εξγαζηώλ Πξνζδηνξηζκόο ησλ πξνζόλησλ (γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο), πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ απόθηεζεο απηώλ ησλ πξνζόλησλ (π.ρ. πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζεο, εθπαίδεπζεο, θξηηήξηα γηα εθπαηδεπηέο, εθπαηδεπόκελνπο, θιπ). 14/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

16 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Μεθοδολογία Ανάπηςξηρ Πλαιζίος Πποζόνηυν Γηαρσξηζκόο Γιοικηηικών και Άλλυν απαιηούμενυν Πποζόνηυν από ηα Τεσνικά Πποζόνηα Δπαγγεικαηηθέο Λεηηνπξγίεο Γιοικηηικέρ και Άλλερ Λειηοςπγίερ Πποζδιοπιζμόρ Πποζόνηυν για: Γιασείπιζη Λειηοςπγιών Δγκαηάζηαζηρ Σσεδιαζμόρ - Γιασείπιζη Νέυν Έπγυν Γιοίκηζη Ανθπώπινος Γςναμικού Οικονομική Γιασείπιζη Πεπιβαλλονηική Γιασείπιζη Γιασείπιζη ζε Θέμαηα Υγείαρ και Αζθάλειαρ 15/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

17 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Μεθοδολογία Ανάπηςξηρ Πλαιζίος Πποζόνηυν Τεσνικά Πποζόνηα Δπαγγελμαηικέρ Λειηοςπγίερ ζε Δγκαηαζηάζειρ Σςλλογήρ και Γιασυπιζμού Ανακύκλυζηρ Θεπμικήρ Δπεξεπγαζίαρ Λιπαζμαηοποίηζηρ Υγειονομικήρ Ταθήρ Αναεπόβιαρ Φώνεςζηρ 16/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

18 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Main Professional Function: HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT Professional Activity: MANAGE OCCUPATIONAL HAZARDS Professional Task: Identify and Describe Occupational Hazards associated with Solid Waste Facility work activities LO_1: Manage the control of facility hazards and risks LO_2: Investigate and Evaluate H&S Accidents and Near-Misses Professional Task: Ensure necessary Human and Financial Resources on the management of H&S conditions LO_1: Plan and certify Human and Financial Resources for the management of H&S conditions Professional Task: Develop and implement training programs LO_1: Plan and implement training programs addressed to the monitoring and control of Occupational Hazards 17/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

19 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Main Professional Function: MANAGEMENT of TECHNICAL OPERATIONS at Landfill site Professional Activity: DESCRIBE, MONITOR AND CONTROL ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES Professional Task: Manage Storm water LO_1: Prevent and manage Water runoff and Storm water consequences Professional Task: Leachates Control LO_1: Control and Monitor Leachates production Professional Task: Solid Waste dispersion along site access routes LO_1: Control Solid Waste Dispersion in the landfill site and along the access routes 18/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

20 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Δπαγγελμαηικά Πποζόνηα (Γνώζειρ (Κ), Γεξιόηηηερ (S), Ικανόηηηερ (C)) Professional Task: Manage Storm water LO_1: Prevent and manage Water runoff and Stormwater consequences K Identify causes and conditions for surface water run on and runoff from the landfill K Define the techniques and good practices to mitigate and control storm water and surface run on and runoff from the landfill S Develop a storm water prevention and management plan (including environmental consequences) S Apply techniques and good practices to control storm water surface run on and runoff from the landfill C Assume responsibility of prevention and management of a storm water incident C Assume responsibility of control and mitigation of environmental consequences due to surface water run on and runoff from the landfill 19/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

21 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Γείγμα Πίνακα Δπαγγελμαηικά Πποζόνηα ΓΔΔΣΑ 20/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

22 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Γίκηςο Έπγος SWFM-QF (1/2) Τν δίθηπν αξηζκεί πεξηζζόηεξα από 200 κέιε ζε όιεο ηηο ρώξεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν κε εηδηθέο γλώζεηο πάλσ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Σε θάζε ρώξα έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ιεηηνπξγεί έλα μερσξηζηό δίθηπν. Πλεονεκηήμαηα Σςμμεηοσήρ ζηο Γίκηςο SWFM-QF Τα κέιε ηνπ δηθηύνπ έρνπλ πξόζβαζε ζε όιε ηελ πιεξνθνξία θαη ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ. Δηδηθόηεξα ζηα ζηνηρεία ηεο γλσζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ, πνπ εκπινπηίδεηαη ζπλέρεηα κε ζρεηηθή πιεξνθόξεζε. Μόλνλ κέιε ηνπ δηθηύνπ κπνξνύλ λα αλαξηήζνπλ θάπνην άξζξν ηνπο ζηε γλσζηαθή βάζε. Μόλνλ ηα κέιε κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ νπνηαδήπνηε εξώηεζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ή/θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη λα έρνπλ απάληεζε άκεζα από θάπνηνλ εηαίξν ή/θαη από άιια κέιε ηνπ δηθηύνπ, κέζσ εηδηθνύ forum, εθαξκνγήο chat πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα. 21/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

23 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Γίκηςο Έπγος SWFM-QF (2/2) Πλεονεκηήμαηα Σςμμεηοσήρ ζηο Γίκηςο SWFM-QF Θα είλαη αμηνινγεηέο ηνπ πιαηζίνπ πξνζόλησλ θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ. Θα ιακβάλνπλ πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ην έξγν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Η διαδικαζία εγγπαθήρ είναι απλή. Απαιηεί ελάσιζηο σπόνο και καηασώπηζη λίγυν οπιζμένυν ζηοισείυν. Η εγγπαθή γίνεηαι μέζυ ηηρ ιζηοζελίδαρ ηος έπγος - 22/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

24 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Δγγπαθή ζηο Γίκηςο έπγος SWFM-QF 23/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

25 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Μέλη Γικηύος έπγος SWFM-QF 24/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

26 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Γνυζιακή Βάζη SWFM-QF Πεξηιακβάλεη άξζξα θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζέκαηα γηα: ηηο Δγθαηαζηάζεηο Τερλνινγίεο Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ ηνπο Δξγαδόκελνπο θαη ηελ Δθπαίδεπζε ζε Δγθαηαζηάζεηο Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ ην Δπξσπατθό Πιαίζην Πξνζόλησλ (EQF) θαη ην Σύζηεκα Πηζησηηθώλ Μνλάδσλ (ECVET) ην Πεξηβάιινλ, ηε Ννκνζεζία, ηελ Υγεία & Αζθάιεηα Η ενημέπυζη είναι ζςνεσήρ, από ηα μέλη ηος δικηύος και μη. Κάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα αλεβάζεη ζρεηηθό κε ηελ παξαπάλσ ζεκαηνινγία άξζξν ή/θαη θάπνηα άιιε πιεξνθνξία, αξθεί λα είλαη κέινο ηνπ δηθηύνπ SWFM-QF. Τα αλαξηώκελα άξζξα πιεξνθνξίεο ειέγρνληαη πξηλ από ηε δεκνζίεπζή ηνπο. 25/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

27 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Γνυζιακή Βάζη SWFM-QF 26/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

28 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Ιζηοζελίδα έπγος SWFM-QF 27/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

29 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Δπικοινυνία με ηο έπγο SWFM-QF ζηην Δλλάδα Dr. Lefteris Karagiannidis - Mr. Themistoklis Kasampalis Mrs Metaxenia Delaki Mrs Androniki Kokkali Mr. Aris Gkorogias 28/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

30 Ημερύδα ΠΑΣΕΠΠΕ 7 Μαρτύου 2014, «Ανϊπτυξη Επαγγελματικού Περιγρϊμματοσ για Στελϋχη ΔΣΑ-SWFM-QF»

31 Νομοθεςύα ςτην Ελλϊδα 0 Η Ελλϊδα ωσ πλόρεσ μϋλοσ τησ ΕΕ πρϋπει να προςαρμόζει το νομικό τησ πλαύςιο ώςτε να εύναι ςύμφωνο με την ευρωπαώκό νομοθεςύα. 0 H ευρωπαώκό νομοθεςύα εύναι καλϊ ενςωματωμϋνη ςτο εθνικό δύκαιο, και το νομοθετικό πλαύςιο μπορεύ να θεωρηθεύ επαρκϋσ. Συνόθωσ τα προβλόματα εμφανύζονται ςτο επύπεδο τησ εφαρμογόσ. 2

32 Το πλαύςιο πολιτικόσ ΔΣΑ η ενιαύα και ολοκληρωμϋνη αντιμετώπιςη του ςυνόλου των ρευμϊτων αποβλότων, η ιερϊρχηςη των δραςτηριοτότων με προτεραιότητα ςτην πρόληψη, προετοιμαςύα για επαναχρηςιμοπούηςη, ανακύκλωςη, ανϊκτηςη πόρων και ενϋργειασ, η διευρυμϋνη ευθύνη του παραγωγού, και η αντιμετώπιςη τησ παραβατικόσ ςυμπεριφορϊσ. Το πλαύςιο αυτό ςηματοδοτεύται με την ψόφιςη του νόμου-πλαύςιο για τα απόβλητα, του ν. 4042/2012 που ενςωματώνει την οδηγύα 2008/98/EE για τα απόβλητα. 3

33 Ο νϋοσ ΕΣΔΑ Οι αφορμϋσ 0 Νϋεσ οδηγύεσ που δεν εύχαν προβλεφθεύ ςτον υφιςτϊμενο ΕΣΔΑ, 0 Η οικονομικό κρύςη που βιώνει η χώρα μασ. Επαναπροςϋγγιςη μϋρουσ του ςχεδιαςμού με βϊςη: περιβαλλοντικϋσ οικονομικϋσ, αναπτυξιακϋσ & κοινωνικϋσ προτεραιότητεσ. 4

34 Οι θϋςεισ τησ ΕΕΔΣΑ 0 βαςικϋσ αρχϋσ που πρϋπει να διϋπουν τον νϋο ΕΣΔΑ 0 Σημεύα που αφορούν τα κεύμενα τησ μελϋτησ που τϋθηκαν πρόςφατα ςε διαβούλευςη 5

35 Το ολοκληρωμϋνο μοντϋλο ΔΣΑ Στόχοσ : η επύλυςη του προβλόματοσ τησ ΔΣΑ και η βιώςιμη ανϊπτυξη τησ χώρασ. Ολοκληρωμϋνη ΔΣΑ Θεςμικόσ Κοινωνικόσ Τ.Α.- Κοινωνύα των Πολιτών Εργαςιακόσ Αναπτυξιακόσ (Απαςχόληςη Έρευνα, Βιώςιμη Ανϊπτυξη) 6 Αδειοδοτικόσ- Ελεγκτικόσ

36 Α) Θεςμικόσ 0 Συμμόρφωςη με το Ευρωπαΰκό & Εθνικό πλαίςιο 0 Θεςμική ολοκλήρωςη του νομοθετικού πλαιςίου 0 Αναμόρφωςη του θεςμικού πλαιςίου παραγωγήσ δημοςίων έργων/μελετών ή υπηρεςιών 0 Συμπλήρωςη του θεςμικού πλαιςίου όςον αφορά τη θέςπιςη προδιαγραφών 0 Αναγνώριςη & προβολή του πραγματικού κόςτουσ διαχείριςησ & ανϊδειξη των ωφελειών από την ορθολογικό διαχεύριςη. 7

37 Β) Κοινωνικόσ (Τοπικό Αυτοδιούκηςη - Κοινωνύα των Πολιτών) 0 Ουςιαςτική ςυμμετοχήσ τησ κοινωνίασ των πολιτών, με ςυμμετοχό ςτα περιβαλλοντικϊ και ϊλλα οφϋλη. 0 Ενίςχυςη του ρόλου τησ Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ ιδιαύτερα των ΦοΔΣΑ (πόρουσ και αρμοδιότητεσ). 0 Ενίςχυςη των αρμόδιων φορέων με πόρουσ. 8

38 Γ) Εργαςιακόσ Αναπτυξιακόσ Απαςχόληςη Έρευνα, Βιώςιμη Ανϊπτυξη 0 Επιλογέσ διαχείριςησ που τονώνουν την απαςχόληςη, 0 Ορθολογική κατανομή των πόρων 0 Ενίςχυςη τησ έρευνασ και καινοτομίασ 9

39 Δ) Αδειοδοτικόσ- Ελεγκτικόσ 0 Επιτϊχυνςη του πλαιςύου αδειοδότηςησ και ενύςχυςη των περιβαλλοντικών ελϋγχων, 0 Αυςτηρόσ ϋλεγχοσ από ΥΠΕΚΑ και ΕΟΑΝ για τη λειτουργύα και αποτελεςματικότητϊ των ΕΣΕΔ. 10

40 Γενικϋσ παρατηρόςεισ για τον νϋο ΕΣΔΑ 0 Επϋκταςη του χρονικού ορύζοντα κατϊρτιςησ του νϋου ΕΣΔΑ ςε χρονικό ορύζοντα 20-ετύασ. 0 Εξϋταςη των αρμοδιοτότων των ΦοΔΣΑ ςχετικϊ με τα ρεύματα των αποβλότων που διαχειρύζονται και παρακολουθούν. 11

41 Αςτικϊ Στερεϊ Απόβλητα Η ανϊλυςη, οι ςτόχοι & τα μϋτρα κρύνονται ικανοποιητικϊ ενιςχύεται η επαναχρηςιμοπούηςη & η ανακύκλωςη με ΔςΠ 0 Για την κατϊρτιςη των ςεναρύων ςε εθνικό επύπεδο η κατανομό ςτισ επιμϋρουσ 13 Περιφϋρειεσ να λϊβει υπ όψη τησ ςε κϊθε Περιφϋρεια: τη διαφοροποίηςη τησ ςύςταςησ των ΑΣΑ το διαφορετικό % υλικών ςυςκευαςίασ ςτο ςύνολο ϋκαςτησ κατηγορύασ υλικού 0 Να αναφερθεί ςαφώσ ο ςτόχοσ (% κ.β.) ΔςΠ των βιοαποβλήτων για κϊθε Περιφϋρεια. 0 Ο ςτόχοσ εκτροπήσ του βιοαποδομήςιμου από την ταφό ςτη νηςιωτικό χώρα δεν θα πρέπει να είναι μηδενικόσ 0 Να διευκρινιςτεύ ο τρόποσ που θα επιτευχθεύ η χωριςτή ςυλλογή χαρτιού & γυαλιού. 12

42 0 Να τεκμηριωθεύ η τόρηςη (ό μη) των απαιτόςεων του Νόμου 4042/2012 για ξεχωριςτό ςυλλογό τουλϊχιςτον 4 ρευμϊτων. 0 Να αναλυθεύ η Μϋθοδοσ Υπολογιςμού 2 που ϋχει όδη θεςπιςτεύ. 0 Να αποτυπωθεύ η προςφορϊ τησ ενεργειακόσ αξιοπούηςησ από την τςιμεντοβιομηχανύα, με το να: ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφϋσ τησ τςιμεντοβιομηχανύασ ςτουσ εν εξελύξει διαγωνιςμούσ, μϋςω ςχετικόσ ΚΥΑ, υπϊρξει αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ RDF υφιςτϊμενων μονϊδων επεξεργαςύασ, 0 Επικαιροπούηςη των ςτοιχεύων τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ των ΜΕΑ, κ.α. ςτοιχεύων. 13

43 Ιλύεσ Οι ςτόχοι για αξιοπούηςό τουσ αποτελούν ςημαντικό βόμα για εκτροπό από την ταφό - Θα πρϋπει να γύνουν επαναδιατυπώςεισ ςτο ςχϋδιο Νόμου. 0 Η αναερόβια χώνευςη δεν μπορεύ να περιλαμβϊνεται ςτισ εργαςύεσ ανϊκτηςησ R1 (εντϊςςεται ςτο R3). 0 Το υπόλειμμα από τισ μονϊδεσ αναερόβιασ χώνευςησ θα πρϋπει να διατύθεται ςτουσ ΧΥΤΑ εφόςον ϋχει καλυφθεύ ο ςτόχοσ του R1. 0 O ςτόχοσ επ ωφελεύα τησ γεωργύασ, εντϊςςεται ςτισ εργαςύεσ ανϊκτηςησ R3 μόνο αν ϋχει υποςτεύ κομποςτοπούηςη ό αναερόβια χώνευςη. (κωδικόσ R10). 14

44 0 Οι ςτόχοι για την υγειονομικό ταφό, εντϊςςονται ςτισ εργαςύεσ διϊθεςησ D1 όταν οδηγούνται για ταφό & ςτισ D2 για τη διϊθεςη ιλύοσ. Οι 2 κωδικού θα πρϋπει να προςτεθούν και να οριςτούν ςύμφωνα με το εγχειρύδιο τησ EUROSTAT. 0 H ανϊπλαςη-αποκατϊςταςη τοπύου θεωρεύται ανϊκτηςη, εφόςον προκύπτουν οικολογικϋσ βελτιώςεισ ςύμφωνα και με την ϋγκριςη περιβαλλοντικών όρων - δεν θα πρϋπει να εντϊςςεται ςτον ςτόχο ταφόσ D1/D2 αλλϊ ςτο ςτόχο R3 & R10. 0 Θα πρϋπει να αφαιρεθεύ η από κοινού διαχεύριςη τησ ιλύοσ με προδιαλεγμϋνο οργανικό κλϊςμα των ΑΣΑ, διότι ςύμφωνα με την τελευταύα ϋκθεςη αποχαρακτηριςμού των αποβλότων, αυτό δεν θα εύναι επιτρεπτό. 0 Θα πρϋπει να γύνει η κατανομό των ευθυνών και ρόλων των ΔΕΥΑ, ΦοΔΣΑ και ιδιωτών ςτην αξιοπούηςη τησ ιλύοσ. Ύπαρξη ςαφόσ πρόταςησ με πιθανό ςυνεργαςύα των 2 πρώτων φορϋων. 15

45 Βιομηχανικϊ Για τα μη επικύνδυνα, κρύνονται ιδιαύτερα θετικϊ τα μϋτρα για τη ςυνδιϊθεςη με τουσ ΧΥΤ ΑΣΑ. Για τα ανόργανα μη επικύνδυνα, όπου προτεύνεται η εξϊντληςη των δυνατοτότων διϊθεςησ ςε λατομεύα/ορυχεύα, θα πρϋπει να περιγραφεύ κατϊ πόςο επιτρϋπεται από το θεςμικό πλαύςιο & πωσ. Πρϋπει να δρομολογηθεύ ϊμεςα, ςε κεντρικό επύπεδο- ΥΠΕΚΑ-η χωροθϋτηςη των επικινδύνων αποβλότων. Απαραύτητη για τον αποχαρακτηριςμό των αποβλότων, η ϊμεςη θϋςπιςη αυςτηρών κριτηρύων από τη κεντρικό διούκηςη. 16

46 Περιθώριο επιτϊχυνςησ και βελτύωςησ των διαδικαςιών αδειοδότηςησ. Χωροθϋτηςη ΧΥΤΕΑ ειδικότερα κοντϊ ςε βιομηχανικϋσ περιοχϋσ (π.χ. Θριϊςιο, Βοιωτύα, κλπ.) Ανϊπτυξη ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ παραγωγόσ και διαχεύριςησ αποβλότων. 17

47 Ζωικϊ Υποπροώόντα Το κεφϊλαιο αυτό κρύνεται ανεπαρκϋσ και θα πρϋπει να αναθεωρηθεύ ςυνολικϊ ςε ςυνδυαςμό με το Κεφϊλαιο για τα Γεωργοκτηνοτροφικϊ. Ο οριςμόσ των ΖΥ δεν ςυνϊδει με τον οριςμό του Κανονιςμού 1069/2009. Ο κωδικόσ ΕΚΑ (02 02) περιλαμβϊνει μόνο ϋνα τμόμα των ΖΥ. Τα ΖΥ, που καλύπτονται από τον Κανονιςμό υπ αρ. 1069/2009 πρϋπει να εξαιρούνται από το Νόμο 4042/2012 και την Οδηγύα 2008/2008, και ςυμπεριλαμβϊνονται μόνο αυτϊ που οδηγούνται για αποτϋφρωςη, υγειονομικό ταφό ό χρόςη ςε εγκαταςτϊςεισ βιοαερύου ό κομποςτοπούηςησ ό λιπαςματοπούηςησ. Θα πρϋπει να καθοριςτούν ςτον ΕΣΔΑ οι αρμοδιότητεσ του ΥΠΕΚΑ ςε ςχϋςη με το ΥΠΠΑΤ. Θα πρϋπει να γύνεται αναφορϊ ςτισ προδιαγραφϋσ που θϋτει ο Κανονιςμόσ 142/2011 για τισ μονϊδεσ κομποςτοπούηςησ και παραγωγόσ βιοαερύου. 18

48 Απόβλητα από ΟΚΩ Οι προτεινόμενεσ νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ εύναι καινοτόμεσ. 0 Θα πρϋπει να εύναι ςαφϋσ, ποιοι οργανιςμού εμπύπτουν ςτουσ Οργανιςμούσ Κοινόσ Ωφϋλειασ 0 Θα πρϋπει η χωριςτό ςυλλογό να καθιερωθεύ για τουλϊχιςτον 4 ρεύματα (χαρτύ, πλαςτικό, γυαλύ, μϋταλλο) όπωσ ορύζει ο Ν.4042/

49 Γεωργοκτηνοτροφικϊ 0 Να αφαιρεθούν όλα τα ΖΥ από την κατηγορύα αυτό, εφόςον καλύπτονται από ενιαύο θεςμικό πλαύςιο με την κατηγορύα ΖΥ. 0 Να τονύζεται η υποχρϋωςη εφαρμογόσ του Κώδικα Ορθόσ Γεωργικόσ Πρακτικόσ για τα γεωργικϊ απόβλητα. 20

50 ΑΕΚΚ Το ςχϋδιο τησ κατηγορύασ αυτόσ εύναι ικανοποιητικό και καλύπτει τισ απαιτόςεισ του Νόμου 4042/2012 και τησ ΚΥΑ 36259/1757/2010. Ο οριςμόσ των ΑΕΚΚ δεν ςυνϊδει με την ανϊλυςη που ακολουθεύ καθώσ ςε κανϋνα ςημεύο του ςχεδύου δεν περιλαμβϊνονται τα απόβλητα από εκςκαφϋσ και η περύςςεια ςκυροδϋματοσ. Δεν αναφϋρεται το ειδικό τϋλοσ ταφόσ για την κατηγορύα αυτό (Άρθρο 43, Ν.4042/2012) και ο τρόποσ υπολογιςμού του. Δεν υπϊρχει καμύα αναφορϊ ςτα απόβλητα εκςκαφών. 21

51 Ουδεμύα αναφορϊ γύνεται ςτο Νόμο 4030/2011 όπου προβλϋπονται τα ακόλουθα: η εγκατϊςταςη μονϊδων επεξεργαςύασ ΑΕΚΚ ςε ανενεργϊ λατομεύα Επιτρϋπεται η απόθεςη προώόντων εκςκαφών από την καταςκευό δημόςιων ϋργων, ςε ανενεργϊ λατομεύα για μερικό ό ολικό αποκατϊςταςό τουσ. Η αποκατϊςταςη των χώρων που ανόκουν ςτο Δημόςιο γύνεται με δαπϊνη και μϋριμνα των εγκεκριμϋνων ςυςτημϊτων εναλλακτικόσ διαχεύριςησ ΑΕΚΚ. Απαιτεύται η εξαύρεςη των υλικών περύςςειασ ςκυροδϋματοσ από την υποχρϋωςη εφόςον οδηγούνται ςε νόμιμα αδειοδοτημϋνο αποδϋκτη χωρύσ να απαιτεύται η επεξεργαςύα τουσ και προκειμϋνου να ανακτηθούν ςτη παραγωγικό διαδικαςύα του αποδϋκτη. 22

52 Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψησ 0 Να ενταχθούν και ϊλλα ρεύματα ωσ προτεραιότητεσςτόχοι 0 Οι τομεύσ προτεραιότητασ να επεκταθούν και ςε ϊλλουσ τομεύσ δραςτηριότητασ όπωσ δημόςιοσ τομϋασ, ςχολεύα, τοπικό αυτοδιούκηςη, επιχειρόςεισ κλπ 0 Προώθηςη Οικονομικών Εργαλεύων 0 Προώθηςη ςυνεργειών διαφόρων παραγωγών ό αρμοδύων 0 Συςτηματοπούηςη των πολλών προγραμμϊτων πρόληψησ που ϋχουν ωσ ςόμερα τρϋξει αποςπαςματικϊ και αξιοπούηςη των ςυμπεραςμϊτων τουσ 0 Προώθηςη καινοτομύασ, π.χ. βιομηχανικού ςχεδιαςμού που ςυντεύνει ςτην πρόληψη 23

53 Σασ ευχαριςτώ πολύ! 24

54 Δίκτυο Υο.Δ..Α

55 Ο ρόλος των Υο.Δ..Α στην ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων

56 Δίκτυο Υο.Δ..Α το Δίκτυο συμμετέχουν 48 Υο.Δ..Α από όλη την χώρα 27 ύνδεσμοι 18 Ανώνυμες Εταιρείες & Διαδημοτικές επιχειρήσεις 3 Δήμοι

57 υμμετοχή του Δικτύου τα αρμόδια Τπουργεία τις επιτροπές της Βουλής την ΚΕΔΕ τις ΠΕΔ ε υνέδρια & Ημερίδες Σο Δίκτυο είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης Δημοτικών Απορριμμάτων (Municipal Waste Europe)

58 υνέδρια του Υο.Δ..Α Θήβα - Νοέμβριο 2007 Ρόδος -Μάιο 2008 Φανιά - Ιούλιο 2009 Ζάκυνθος -Ιούνιο 2010 Κοζάνη - Μάιο 2011 Βόλος - Ιούλιο 2012 Φίος Ιούνιο 2013

59 Υο.Δ..Α & Διαχείριση Έργων Για την ορθή λειτουργία των έργων και την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων απαιτείται η ύπαρξη αποτελεσματικών Υο.Δ..Α Οικονομικά εύρωστων τελεχωμένων Οργανωμένων

60 Έσοδα των Υο.Δ..Α Η Κ.Τ.Α. 2527/2009 και το άρθρο 9 του Ν. 3854/2010 προβλέπει την τιμολογιακή πολιτική των Υο.Δ..Α, προσδιορίζοντας την ετήσια εισφορά των Δήμων

61 τελέχωση-προσωπικό Υο.Δ..Α Μόνιμη σχέση εργασίας 495 άτομα (Αορίστου Φρόνου & Μόνιμο Προσωπικό) Εποχιακή σχέση εργασίας 622 άτομα (ΜΕ & ΟΦ) Διαχείριση 77 ΧΥΤΑ σε όλη τη χώρα, εκτός Αττικής

62 ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΕ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε ΦΤΣΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΟ ύμφωνα με τον Οδηγό Εσωτερικού Ελέγχου Λειτουργίας και Ασφάλειας ΦΥΤΑ οι ειδικότητες που απαιτούνται, για την άρτια λειτουργία του είναι οι εξής: 1. Απασχόληση στην εποπτεία του Έργου: - Μηχανικός Προϊστάμενος (Διοικητικός) - Εργοδηγός (Μηχανικός) - Επόπτης (Μηχανικός) - Τπεύθυνος Εργαστηρίου (Μηχανικός, Φημικός, Βιολόγος κλπ)

63 ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΕ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε ΦΤΣΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΟ 2. Εργαζόμενοι στο Φώρο Εισόδου - Προϊστάμενος Ελεγκτής - Ζυγιστής εισερχόμενων απορριμμάτων - Ελεγκτής - Ζυγιστής εισερχόμενων απορριμμάτων -Υύλακας 3. Εργαζόμενοι στο Φώρο Διάθεσης - Φειριστής ειδικού μηχανοκίνητου εξοπλισμού - ηματωρός (κουμανταδόρος) - Οδηγός οχημάτων

64 ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΕ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε ΦΤΣΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΟ 4. Εργαζόμενοι Γενικών Καθηκόντων - Εργάτης γενικών καθηκόντων - Τπάλληλος καθαριότητας 5. Εργαζόμενοι στα υνεργεία - Μηχανικός συνεργείου - Ηλεκτρολόγος - Αποθηκάριος 6. Τγειονομικοί Εργαζόμενοι - Τγειονομικός εργαζόμενος 7. Λοιποί εργαζόμενοι - Λογιστής

65 ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΕ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε ΦΤΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΦΤΣΑ Σο απαιτούμενο προσωπικό του κάθε ΦΤΣΑ διαφέρει ανάλογα με τις ιδιαίτερες λειτουργικές ανάγκες και την δυναμικότητα του ΦYTA Α. ΜΙΚΡΟΙ ΦΤΣΑ: χωρητικότητα μέχρι tn, ετήσια ικανότητα απορρόφησης tn. Απασχολούμενες ειδικότητες εργαζομένων: Ελεγκτής - Υύλακας - Ζυγιστής

66 ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΕ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε ΦΤΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΦΤΣΑ Β. ΦΤΣΑ ΜΕΑΙΑ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ: Ισοδύναμος πληθυσμός μικρότερος των κατοίκων.

67 ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΕ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε ΦΤΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΦΤΣΑ Γ. ΦΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ: Ισοδύναμος πληθυσμός μεγαλύτερος των κατοίκων.

68 Οδηγός Εσωτερικού Ελέγχου Λειτουργίας & Ασφάλειας Φ.Τ.Σ.Α. Σο Δίκτυο βρίσκεται σε επικοινωνία με το ΤΠΕΚΑ για την εγκατάσταση του λογισμικού του Οδηγού Εσωτερικού Ελέγχου Λειτουργίας & Ασφάλειας ΦΤΣΑ Καθημερινή ενημέρωση από τους Υο.Δ..Α Άμεση πρόσβαση του ΤΠΕΚΑ στα δεδομένα

69 Θέματα που απασχολούν τους Υο.Δ..Α Έλλειψη προσωπικού Εκπαίδευση του προσωπικού Κωδικοποίηση των μέχρι σήμερα διατάξεων Επίλυση εκκρεμών θεμάτων (φορολογικά, θέματα μεταβιβάσεων κ.λ.π) Έλεγχος των έργων & εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Θέματα χρηματοδοτήσεων (ενιαία αρχή χρηματοδοτήσεων) Ενιαία αρχή αναφοράς & συγκέντρωσης στοιχείων των Υο.Δ..Α

70 Εκπαίδευση προσωπικού υνεργασία με το ΤΠΕΚΑ & το Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης την Ε.Ε.Σ.Α.Α για να υποβάλλει πρόταση στο ΕΠΑ για υποστήριξη των Υο.Δ..Α την ΚΕΔΕ

71 Οργάνωση Δικτύου Υο.Δ..Α Για την καλύτερη λειτουργία του Δικτύου και την υποστήριξη των μελών του, το Δ. αποφάσισε τη δημιουργία 2 Επιτροπών Εργασίας (Ε.Ε.) με σκοπό την επίλυση τεχνικών, οικονομικών, διοικητικών και νομικών θεμάτων Σεχνική Επιτροπή ΥοΔΑ Επιτροπή Γενικών θεμάτων ΥοΔΑ

72 υμπερασματικά Οι Υο.Δ..Α είναι αυτοί που λειτουργούν τα έργα και τις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων τόχος όλων μας είναι να υπάρξει ένα βιώσιμο & λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο να διασφαλίζει την μέχρι σήμερα καλή πρακτική όπου υπάρχει και να συμβάλλουμε στην επίλυση των χρόνιων προβλημάτων

73 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

74 Leonardo da Vinci: Aπψ ηο Ππψγπαμμα Για Βίος Μάθηζη ζηο Erasmus+ Γπ. Διπήνη Νηποωηζα

75

76

77

78 Τι είναι; Πος ζηοσεύει; Αγγίζει ηο σώπο ηηρ επαγγελμαηικήρ εκπαίδεςζηρ και καηάπηιζηρ και καη επέκηαζη ηηρ αγοπάρ επγαζίαρ Με ποιο τρόπο; Με ηην καηάπηιζη αηόμων ζε θοπέα καηάπηιζηρ/επισείπηζη/οπγανιζμό ηος εξωηεπικού (Εςπώπη) Με ηην ανάπηςξη διακπαηικών ζςνεπγαζιών ανάμεζα ζε ελληνικούρ και εςπωπαϊκούρ θοπείρ για ηη δημιοςπγία αποηελεζμάηων πος καλύπηοςν ανάγκερ ηηρ αγοπάρ επγαζίαρ

79 EΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΑΠΟΣΟΛΗ EΤΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΔΑ ΤΠΟΓΟΥΗ Πρόγραμμα κατάρτισης Δπίσκεψη σε επιχειρήσεις On the job training εμινάρια κατάρτισης Βέλτιστες πρακτικές EΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ ϋ λ ο σ τ η σ ο μ ϊ δ ο σ ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η σ Ε υ ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης. Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης

Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης. Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης 1 Τα αγαθά και τα δεινά του επαγγέλματος της Συντήρησης Πως γίνεται όταν κάτι δουλεύει, να λένε ότι είναι καλο-φτιαγμένο Και όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 23 15 Οκτωβρίου Μαΐου 20152014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Δελτίου: 177/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Προς: ΠΡΟΣ: ΜΜΕ Λέσβου. ΤΗΛ. 22510 54855-56 ΦΑΞ: 22510 29300 & 22510 54854 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Press Release Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches

Press Release Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches GR Press Release Άρτα, Σάββατο 6 Ιουλίου 2013 Curriculum and study plan Τo Σϊββατο, 6 Ιουλύου του 2013 ςτην Άρτα υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

οικο νομία ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΕ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Στην Κρήτη εκατό στρέμματα αμπελώνας στον αέρα ΕΦΙΑΛΤΗΣ Η ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Σελ.

οικο νομία ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΕ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Στην Κρήτη εκατό στρέμματα αμπελώνας στον αέρα ΕΦΙΑΛΤΗΣ Η ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Σελ. οικο #66 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 1 Κωδικός ΕΛΤΑ 3089 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ νομία ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΚΟΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ Στην Κρήτη εκατό στρέμματα αμπελώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Midterm Report / Annex 7.3.9: Local Action Plan for the region of Eastern Macedonia and Thrace 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

2014-12-24 ICS: 03.100.20;03.120.10. Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων Απαιτήσεις και συστάσεις

2014-12-24 ICS: 03.100.20;03.120.10. Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων Απαιτήσεις και συστάσεις 2014-12-24 ICS: 03.100.20;03.120.10 ΕΛΟΤ 1452 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων Απαιτήσεις και συστάσεις Quality management systems in enterprises

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα