Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για ΣηελέσηΔιασείπιζηρ Αποβλήηων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για ΣηελέσηΔιασείπιζηρ Αποβλήηων"

Transcript

1 DG Education & Culture Lifelong Learning Leonardo da Vinci - Vocational Training Program Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για ΣηελέσηΔιασείπιζηρ Αποβλήηων (Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers - SWFM-QF) Ενημεπωηική Ημεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα 07/03/2014 Παρουσίαση: Dr. Καραγιαννίδης Λ., SIGMA Consultants ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη "This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

2 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Φοπείρ πος Σςμμεηέσοςν Δπικεθαλήρ Δηαίπορ: SIGMA Consultants Ltd., Διιάδα Partners: 1. Παλειιήληνο Σύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΣΔΠΠΔ), Διιάδα 2. Saxon Education Company for Environmental Protection and Chemical Occupations Dresden Ltd. (SBG-DD), Γεξκαλία 3. Research Institute for Vocational Education & Training (F-BB), Γεξκαλία 4. SINERGIE Società Consortile a responsabilità limitata (SINERGIE) Ιηαιία 5. Szent Istvan University, Οπγγαξία 6. Association of Environmental Enterprises (KSZGYSZ), Οπγγαξία 7. Trust Waste Management Limited (TWML), Αγγιία (Σθσηία) 8. National Research Institute of Environmental Protection (IEP-NRI), Πνισλία 9. Polish Chamber of Commerce (PCC), Πνισλία 10. Kaunas University of Technology - Institute of Environmental Engineering (KTU- APINI), Ληζνπαλία 11. Alytus Region Waste Management Center (ARWMC), Ληζνπαλία 12. Bulgarian Industrial Association (BIA), Βνπιγαξία 1/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

3 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Γιαηί ςλοποιείηαι ηο έπγο SWFM-QF (1/2) Η Γηαρείξηζε Σηεξεώλ Απνβιήησλ είλαη ν κεγαιύηεξνο ηνκέαο ηεο πεξηβαιινληηθήο βηνκεραλίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ζπλνιηθό θύθιν εξγαζηώλ 92,2 δηζ. (2008) θαη ηελ απαζρόιεζε λα ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε 1,5 εθαηνκκύξην εξγαδόκελνπο. Η πιήξεο λνκνζεηηθή ζπκκόξθσζε γηα ηα απόβιεηα ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη έλα επηπιένλ αξηζκό ζέζεσλ εξγαζίαο εληόο ηεο ΔΔ θαη έλα επηπιένλ εηήζην θύθιν εξγαζηώλ ύςνπο 42 δηζεθαηνκκπξίσλ. Η εθαξκνγή λέσλ, δηαθνξεηηθώλ Τερλνινγηώλ Γηαρείξηζεο κε απμαλόκελε ηελ ππεξγνιαβία δξαζηεξηνηήησλ θαζώο θαη ηε Γηεζλνπνίεζε ηεο αγνξάο αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο αγνξάο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ. Η "λέα γεληά" ησλ εθαξκνδόκελσλ θαηλνηνκηθώλ θαη κε ηερλνινγηώλ, ησλ λέσλ πιηθώλ, έρνπλ κεηαηξέςεη ηηο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ζε ζύγρξνλεο ηερλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Απνηέιεζκα είλαη λα επεξεάδεηαη ε δνκή θαη νη απαηηήζεηο ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ. 2/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

4 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Γιαηί ςλοποιείηαι ηο έπγο SWFM-QF (2/2) Τα θξάηε κέιε: Δθαξκόδνπλ διαθοπεηικέρ ηεσνικέρ διασείπιζηρ. Σεκαληηθό ξόιν παίδεη ν ρξόλνο εηζόδνπ ζηε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην επίπεδν εθαξκνγήο ηεο Ννκνζεζίαο. Γελ ππάξρνπλ επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα εζληθά πιαίζηα πξνζόλησλ γηα επίπεδν 6 θαη άλσ. Η εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ ζηειερώλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ είλαη δηαθνξεηηθή. Γιαθοπεηικέρ πποηεπαιόηηηερ ζηα ππογπάμμαηα επαγγελμαηικήρ καηάπηιζηρ. Τα ζηειέρε δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηερληθά πξνζόληα γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ πξνεγκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο. Θα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηνπλ δηνηθεηηθά πξνζόληα, νηθνλνκηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο. 3/28

5 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Βαζικόρ Σηόσορ ηος έπγος SWFM-QF Η αλάπηπμε ελόο θνηλνύ πιαηζίνπ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ην Γιασειπιζηή Δγκαηαζηάζευν Δπεξεπγαζίαρ Σηεπεών Αποβλήηυν ην νπνίν ζα αλαιύεηαη ζηηο απαηηνύκελεο Γλώζεηο Γεμηόηεηεο Ιθαλόηεηεο ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ (EQF) γηα ην επίπεδν πξνζόλησλ 6. Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ επαγγεικαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΓΔΔΣΑ). Γιαδικαζίερ Δγκαηαζηάζειρ Σπιινγήο, Μεηαθνξάο & Γηαρσξηζκνύ, Αλαθύθισζεο, Υγεηνλνκηθήο Ταθήο, Θεξκηθήο Δπεμεξγαζίαο, Ληπαζκαηνπνίεζεο, Αλαεξόβηαο Φώλεπζεο 4/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

6 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Δπιμέποςρ Σηόσοι ηος Έπγος Πξνζδηνξηζκόο, ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ηνπ ΓΔΔΣΑ ζηελ επξσπατθή αγνξά Γηεξεύλεζε θαη Σύγθξηζε ησλ δηαδηθαζηώλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γηα ηελ απόθηεζε ησλ απαηηνύκελσλ πξνζόλησλ Αλάπηπμε - Παξνπζίαζε κηαο θνηλήο κεζνδνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δηεπθόιπλζε ηεο αλαγλώξηζε ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ κεηαμύ ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ Γεκηνπξγία ελόο εξγαιείνπ πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ ΓΔΔΣΑ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 5/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

7 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Βαζικέρ Δνέπγειερ Γηεξεύλεζε ησλ δεηνύκελσλ πξνζόλησλ, ηεο πθηζηάκελεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζρεηηθά κε ην επάγγεικα ηνπ Γηαρεηξηζηή Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΓΔΔΣΑ) Σπληάρζεθαλ, απνζηάιζεθαλ θαη απαληήζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα από Σηειέρε Μνλάδσλ Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ θαη Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Σπληάρζεθε Σπγθξηηηθή Μειέηε κε Σηνηρεία από 8 Δπξσπατθέο Φώξεο Γεκηνπξγήζεθε έλα Γίθηπν Φνξέσλ θαη Φπζηθώλ Πξνζώπσλ Πξνζδηνξηζκόο ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λεηηνπξγηώλ ηνπ ΓΔΔΣΑ (Τερληθέο θαη κε) Αλάιπζε ησλ Απαηηνύκελσλ Πξνζόλησλ ζε Γλώζεηο, Γεμηόηεηεο, Ιθαλόηεηεο Πίλαθαο Πξνζόλησλ ζύκθσλα κε ην EQF 6 Πξόηαζε Πξνγξάκκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Αμηνιόγεζε ηνπ Πξνηεηλόκελνπ Πιαηζίνπ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο 6/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

8 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι ηο έπγο SWFM-QF Γνκέο θνξείο, πνπ αλαπηύζζνπλ επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα (θνηλσληθνί εηαίξνη, ΔΟΠΠΔΠ), ζε εζληθό θαη Δπξσπατθό επίπεδν Γνκέο, Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, Φνξείο πνπ ζρεδηάδνπλ πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζε εζληθό θαη Δπξσπατθό επίπεδν Δξεπλεηηθά Ιλζηηηνύηα ζε ζέκαηα Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ, Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δθπαηδεπηηθνί Φνξείο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Γεκόζηνη θαη Ιδησηηθνί Φνξείο Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Δθπαηδεπηέο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Δξγαδόκελνη ζε εγθαηαζηάζεηο Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Δζληθνί θαη Γηεζλείο Οξγαληζκνί ζε ζέκαηα Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 7/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

9 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Η Σςγκπιηική Μελέηη Comparison Report Σε όιεο (8) ηηο ρώξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζε: Δπηρεηξήζεηο θαη Φνξείο Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Οξγαληζκνύο, Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαζώο θαη γηα ηηο απαηηήζεηο εξγαζίαο θαη ηα απαηηνύκελα επαγγεικαηηθά πξνζόληα ησλ εξγαδνκέλσλ. Η έξεπλα έγηλε κέζσ δύν εξσηεκαηνινγίσλ ζε: δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ, Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (είραλ νξγαλώζεη ζην παξειζόλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα ηε δηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήησλ), θπξίσο κε πξνζσπηθέο επαθέο θαη ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. 8/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

10 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Κςπιόηεπα Αποηελέζμαηα Σςγκπιηικήρ Μελέηηρ (1/2) Μεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε θαηάξηηζε. Δπηθέληξσζε ζε ηερληθά ζέκαηα (Παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα). Σεκαληηθή αλάγθε γηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε ζέκαηα κε ηερληθά θαη λνκνζεηηθά, ιόγσ ηνπ κεηαβαιιόκελνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ. Σεκαληηθό θελό κεηαμύ ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ησλ πθηζηάκελσλ ζηειερώλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη ησλ αλαγθώλ ησλ επηρεηξήζεσλ, εηδηθόηεξα γηα ζηειέρε δηεύζπλζεο. Οι ανάγκερ καηάπηιζηρ θα ενηείνονηαι ηα επόμενα σπόνια λόγυ: ηεο απαίηεζεο γηα εθαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ (π.ρ. πνζνζηά αλαθύθισζεο αζηηθώλ θαη βηνκεραληθώλ απνβιήησλ) ηεο αλάγθεο απαίηεζεο γηα πεξηζζόηεξε αμηνπνίεζε (πιηθά, ελέξγεηα) ησλ παξαγόκελσλ απνβιήησλ θαη ηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ ή/θαη λέσλ ηερλνινγηώλ (π.ρ. Πεξηβαιινληηθά όξηα, Υγεία θαη Αζθάιεηα). 9/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

11 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Κςπιόηεπα Αποηελέζμαηα Σςγκπιηικήρ Μελέηηρ (2/2) Οη εξγαδόκελνη ζηηο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ αιιά θαη νη παιαηόηεξα εθπαηδεπόκελνη δεηνύλ: πεξηζζόηεξα, πην εμεηδηθεπκέλα θαη πνηνηηθόηεξα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηόζν από πιεπξάο εθπαηδεπηώλ, εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη πξαθηηθήο άζθεζεο. Γηαπηζηώζεθε ζεκαληηθή έιιεηςε πξνγξακκάησλ δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο (online learning) θαη αληίζηνηρνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 10/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

12 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Βαθμολογία Σημανηικόηηηαρ ηυν Απαιηούμενυν Γνώζευν 11/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

13 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Σύγκπιζη ηηρ ζποςδαιόηηηαρ ηυν γνώζευν και ηος ποζοζηού κάλςτηρ ηοςρ 12/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

14 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Αποηελέζμαηα Σςγκπιηικήρ Μελέηηρ για ηην Δλλάδα Σηελ Διιάδα ηα αθόινπζα ζέκαηα παξνπζηάδνπλ πεξαηηέξσ ελδηαθέξνλ θαηάξηηζεο (είηε ιόγσ έιιεηςεο εθπαίδεπζεο ή/θαη αιιαγήο αξκνδηνηήησλ): Αξρέο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ Γηαπξαγκαηεπηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο Γηαρείξηζε έξγσλ θαη δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε Πεξηβαιινληηθόο Έιεγρνο θαη αληίζηνηρεο Παξάκεηξνη Δπξσπατθό θαη Δζληθό Ννκνζεηηθό Πιαίζην Τερληθέο απαηηήζεηο γηα δηεξγαζίεο θαη ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο Τερληθέο απαηηήζεηο εμνπιηζκνύ δηαρείξηζεο Αξρέο Δηνηκόηεηαο θαη Σρεδηαζκόο γηα Καηαζηάζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο 13/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

15 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Μεθοδολογία Ανάπηςξηρ Πλαιζίος Πποζόνηυν Η κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ελαξκνληζκέλνπ πιαηζίνπ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ βαζίζηεθε ζηε κεζνδνινγία πνπ εθαξκόδεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ελόο επαγγεικαηηθνύ πεξηγξάκκαηνο. Δηδηθόηεξα πινπνηείηαη: Πξνζδηνξηζκόο ησλ θπξίσο επαγγεικαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, εηδηθώλ επαγγεικαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ/δξαζηεξηνηήησλ, επαγγεικαηηθώλ εξγαζηώλ Πξνζδηνξηζκόο ησλ πξνζόλησλ (γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο), πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ απόθηεζεο απηώλ ησλ πξνζόλησλ (π.ρ. πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζεο, εθπαίδεπζεο, θξηηήξηα γηα εθπαηδεπηέο, εθπαηδεπόκελνπο, θιπ). 14/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

16 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Μεθοδολογία Ανάπηςξηρ Πλαιζίος Πποζόνηυν Γηαρσξηζκόο Γιοικηηικών και Άλλυν απαιηούμενυν Πποζόνηυν από ηα Τεσνικά Πποζόνηα Δπαγγεικαηηθέο Λεηηνπξγίεο Γιοικηηικέρ και Άλλερ Λειηοςπγίερ Πποζδιοπιζμόρ Πποζόνηυν για: Γιασείπιζη Λειηοςπγιών Δγκαηάζηαζηρ Σσεδιαζμόρ - Γιασείπιζη Νέυν Έπγυν Γιοίκηζη Ανθπώπινος Γςναμικού Οικονομική Γιασείπιζη Πεπιβαλλονηική Γιασείπιζη Γιασείπιζη ζε Θέμαηα Υγείαρ και Αζθάλειαρ 15/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

17 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Μεθοδολογία Ανάπηςξηρ Πλαιζίος Πποζόνηυν Τεσνικά Πποζόνηα Δπαγγελμαηικέρ Λειηοςπγίερ ζε Δγκαηαζηάζειρ Σςλλογήρ και Γιασυπιζμού Ανακύκλυζηρ Θεπμικήρ Δπεξεπγαζίαρ Λιπαζμαηοποίηζηρ Υγειονομικήρ Ταθήρ Αναεπόβιαρ Φώνεςζηρ 16/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

18 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Main Professional Function: HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT Professional Activity: MANAGE OCCUPATIONAL HAZARDS Professional Task: Identify and Describe Occupational Hazards associated with Solid Waste Facility work activities LO_1: Manage the control of facility hazards and risks LO_2: Investigate and Evaluate H&S Accidents and Near-Misses Professional Task: Ensure necessary Human and Financial Resources on the management of H&S conditions LO_1: Plan and certify Human and Financial Resources for the management of H&S conditions Professional Task: Develop and implement training programs LO_1: Plan and implement training programs addressed to the monitoring and control of Occupational Hazards 17/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

19 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Main Professional Function: MANAGEMENT of TECHNICAL OPERATIONS at Landfill site Professional Activity: DESCRIBE, MONITOR AND CONTROL ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES Professional Task: Manage Storm water LO_1: Prevent and manage Water runoff and Storm water consequences Professional Task: Leachates Control LO_1: Control and Monitor Leachates production Professional Task: Solid Waste dispersion along site access routes LO_1: Control Solid Waste Dispersion in the landfill site and along the access routes 18/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

20 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Δπαγγελμαηικά Πποζόνηα (Γνώζειρ (Κ), Γεξιόηηηερ (S), Ικανόηηηερ (C)) Professional Task: Manage Storm water LO_1: Prevent and manage Water runoff and Stormwater consequences K Identify causes and conditions for surface water run on and runoff from the landfill K Define the techniques and good practices to mitigate and control storm water and surface run on and runoff from the landfill S Develop a storm water prevention and management plan (including environmental consequences) S Apply techniques and good practices to control storm water surface run on and runoff from the landfill C Assume responsibility of prevention and management of a storm water incident C Assume responsibility of control and mitigation of environmental consequences due to surface water run on and runoff from the landfill 19/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

21 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Γείγμα Πίνακα Δπαγγελμαηικά Πποζόνηα ΓΔΔΣΑ 20/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

22 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Γίκηςο Έπγος SWFM-QF (1/2) Τν δίθηπν αξηζκεί πεξηζζόηεξα από 200 κέιε ζε όιεο ηηο ρώξεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν κε εηδηθέο γλώζεηο πάλσ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Σε θάζε ρώξα έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ιεηηνπξγεί έλα μερσξηζηό δίθηπν. Πλεονεκηήμαηα Σςμμεηοσήρ ζηο Γίκηςο SWFM-QF Τα κέιε ηνπ δηθηύνπ έρνπλ πξόζβαζε ζε όιε ηελ πιεξνθνξία θαη ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ. Δηδηθόηεξα ζηα ζηνηρεία ηεο γλσζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ, πνπ εκπινπηίδεηαη ζπλέρεηα κε ζρεηηθή πιεξνθόξεζε. Μόλνλ κέιε ηνπ δηθηύνπ κπνξνύλ λα αλαξηήζνπλ θάπνην άξζξν ηνπο ζηε γλσζηαθή βάζε. Μόλνλ ηα κέιε κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ νπνηαδήπνηε εξώηεζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ή/θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη λα έρνπλ απάληεζε άκεζα από θάπνηνλ εηαίξν ή/θαη από άιια κέιε ηνπ δηθηύνπ, κέζσ εηδηθνύ forum, εθαξκνγήο chat πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα. 21/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

23 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Γίκηςο Έπγος SWFM-QF (2/2) Πλεονεκηήμαηα Σςμμεηοσήρ ζηο Γίκηςο SWFM-QF Θα είλαη αμηνινγεηέο ηνπ πιαηζίνπ πξνζόλησλ θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ. Θα ιακβάλνπλ πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ην έξγν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Η διαδικαζία εγγπαθήρ είναι απλή. Απαιηεί ελάσιζηο σπόνο και καηασώπηζη λίγυν οπιζμένυν ζηοισείυν. Η εγγπαθή γίνεηαι μέζυ ηηρ ιζηοζελίδαρ ηος έπγος - 22/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

24 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Δγγπαθή ζηο Γίκηςο έπγος SWFM-QF 23/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

25 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Μέλη Γικηύος έπγος SWFM-QF 24/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

26 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Γνυζιακή Βάζη SWFM-QF Πεξηιακβάλεη άξζξα θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζέκαηα γηα: ηηο Δγθαηαζηάζεηο Τερλνινγίεο Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ ηνπο Δξγαδόκελνπο θαη ηελ Δθπαίδεπζε ζε Δγθαηαζηάζεηο Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ ην Δπξσπατθό Πιαίζην Πξνζόλησλ (EQF) θαη ην Σύζηεκα Πηζησηηθώλ Μνλάδσλ (ECVET) ην Πεξηβάιινλ, ηε Ννκνζεζία, ηελ Υγεία & Αζθάιεηα Η ενημέπυζη είναι ζςνεσήρ, από ηα μέλη ηος δικηύος και μη. Κάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα αλεβάζεη ζρεηηθό κε ηελ παξαπάλσ ζεκαηνινγία άξζξν ή/θαη θάπνηα άιιε πιεξνθνξία, αξθεί λα είλαη κέινο ηνπ δηθηύνπ SWFM-QF. Τα αλαξηώκελα άξζξα πιεξνθνξίεο ειέγρνληαη πξηλ από ηε δεκνζίεπζή ηνπο. 25/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

27 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Γνυζιακή Βάζη SWFM-QF 26/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

28 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Ιζηοζελίδα έπγος SWFM-QF 27/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

29 Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities Managers / SWFM-QF Δπικοινυνία με ηο έπγο SWFM-QF ζηην Δλλάδα Dr. Lefteris Karagiannidis - Mr. Themistoklis Kasampalis Mrs Metaxenia Delaki Mrs Androniki Kokkali Mr. Aris Gkorogias 28/28 ΕνημεπωηικήΗμεπίδα ΠΑΣΕΠΠΕ, Αθήνα, 07/03/2014

30 Ημερύδα ΠΑΣΕΠΠΕ 7 Μαρτύου 2014, «Ανϊπτυξη Επαγγελματικού Περιγρϊμματοσ για Στελϋχη ΔΣΑ-SWFM-QF»

31 Νομοθεςύα ςτην Ελλϊδα 0 Η Ελλϊδα ωσ πλόρεσ μϋλοσ τησ ΕΕ πρϋπει να προςαρμόζει το νομικό τησ πλαύςιο ώςτε να εύναι ςύμφωνο με την ευρωπαώκό νομοθεςύα. 0 H ευρωπαώκό νομοθεςύα εύναι καλϊ ενςωματωμϋνη ςτο εθνικό δύκαιο, και το νομοθετικό πλαύςιο μπορεύ να θεωρηθεύ επαρκϋσ. Συνόθωσ τα προβλόματα εμφανύζονται ςτο επύπεδο τησ εφαρμογόσ. 2

32 Το πλαύςιο πολιτικόσ ΔΣΑ η ενιαύα και ολοκληρωμϋνη αντιμετώπιςη του ςυνόλου των ρευμϊτων αποβλότων, η ιερϊρχηςη των δραςτηριοτότων με προτεραιότητα ςτην πρόληψη, προετοιμαςύα για επαναχρηςιμοπούηςη, ανακύκλωςη, ανϊκτηςη πόρων και ενϋργειασ, η διευρυμϋνη ευθύνη του παραγωγού, και η αντιμετώπιςη τησ παραβατικόσ ςυμπεριφορϊσ. Το πλαύςιο αυτό ςηματοδοτεύται με την ψόφιςη του νόμου-πλαύςιο για τα απόβλητα, του ν. 4042/2012 που ενςωματώνει την οδηγύα 2008/98/EE για τα απόβλητα. 3

33 Ο νϋοσ ΕΣΔΑ Οι αφορμϋσ 0 Νϋεσ οδηγύεσ που δεν εύχαν προβλεφθεύ ςτον υφιςτϊμενο ΕΣΔΑ, 0 Η οικονομικό κρύςη που βιώνει η χώρα μασ. Επαναπροςϋγγιςη μϋρουσ του ςχεδιαςμού με βϊςη: περιβαλλοντικϋσ οικονομικϋσ, αναπτυξιακϋσ & κοινωνικϋσ προτεραιότητεσ. 4

34 Οι θϋςεισ τησ ΕΕΔΣΑ 0 βαςικϋσ αρχϋσ που πρϋπει να διϋπουν τον νϋο ΕΣΔΑ 0 Σημεύα που αφορούν τα κεύμενα τησ μελϋτησ που τϋθηκαν πρόςφατα ςε διαβούλευςη 5

35 Το ολοκληρωμϋνο μοντϋλο ΔΣΑ Στόχοσ : η επύλυςη του προβλόματοσ τησ ΔΣΑ και η βιώςιμη ανϊπτυξη τησ χώρασ. Ολοκληρωμϋνη ΔΣΑ Θεςμικόσ Κοινωνικόσ Τ.Α.- Κοινωνύα των Πολιτών Εργαςιακόσ Αναπτυξιακόσ (Απαςχόληςη Έρευνα, Βιώςιμη Ανϊπτυξη) 6 Αδειοδοτικόσ- Ελεγκτικόσ

36 Α) Θεςμικόσ 0 Συμμόρφωςη με το Ευρωπαΰκό & Εθνικό πλαίςιο 0 Θεςμική ολοκλήρωςη του νομοθετικού πλαιςίου 0 Αναμόρφωςη του θεςμικού πλαιςίου παραγωγήσ δημοςίων έργων/μελετών ή υπηρεςιών 0 Συμπλήρωςη του θεςμικού πλαιςίου όςον αφορά τη θέςπιςη προδιαγραφών 0 Αναγνώριςη & προβολή του πραγματικού κόςτουσ διαχείριςησ & ανϊδειξη των ωφελειών από την ορθολογικό διαχεύριςη. 7

37 Β) Κοινωνικόσ (Τοπικό Αυτοδιούκηςη - Κοινωνύα των Πολιτών) 0 Ουςιαςτική ςυμμετοχήσ τησ κοινωνίασ των πολιτών, με ςυμμετοχό ςτα περιβαλλοντικϊ και ϊλλα οφϋλη. 0 Ενίςχυςη του ρόλου τησ Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ ιδιαύτερα των ΦοΔΣΑ (πόρουσ και αρμοδιότητεσ). 0 Ενίςχυςη των αρμόδιων φορέων με πόρουσ. 8

38 Γ) Εργαςιακόσ Αναπτυξιακόσ Απαςχόληςη Έρευνα, Βιώςιμη Ανϊπτυξη 0 Επιλογέσ διαχείριςησ που τονώνουν την απαςχόληςη, 0 Ορθολογική κατανομή των πόρων 0 Ενίςχυςη τησ έρευνασ και καινοτομίασ 9

39 Δ) Αδειοδοτικόσ- Ελεγκτικόσ 0 Επιτϊχυνςη του πλαιςύου αδειοδότηςησ και ενύςχυςη των περιβαλλοντικών ελϋγχων, 0 Αυςτηρόσ ϋλεγχοσ από ΥΠΕΚΑ και ΕΟΑΝ για τη λειτουργύα και αποτελεςματικότητϊ των ΕΣΕΔ. 10

40 Γενικϋσ παρατηρόςεισ για τον νϋο ΕΣΔΑ 0 Επϋκταςη του χρονικού ορύζοντα κατϊρτιςησ του νϋου ΕΣΔΑ ςε χρονικό ορύζοντα 20-ετύασ. 0 Εξϋταςη των αρμοδιοτότων των ΦοΔΣΑ ςχετικϊ με τα ρεύματα των αποβλότων που διαχειρύζονται και παρακολουθούν. 11

41 Αςτικϊ Στερεϊ Απόβλητα Η ανϊλυςη, οι ςτόχοι & τα μϋτρα κρύνονται ικανοποιητικϊ ενιςχύεται η επαναχρηςιμοπούηςη & η ανακύκλωςη με ΔςΠ 0 Για την κατϊρτιςη των ςεναρύων ςε εθνικό επύπεδο η κατανομό ςτισ επιμϋρουσ 13 Περιφϋρειεσ να λϊβει υπ όψη τησ ςε κϊθε Περιφϋρεια: τη διαφοροποίηςη τησ ςύςταςησ των ΑΣΑ το διαφορετικό % υλικών ςυςκευαςίασ ςτο ςύνολο ϋκαςτησ κατηγορύασ υλικού 0 Να αναφερθεί ςαφώσ ο ςτόχοσ (% κ.β.) ΔςΠ των βιοαποβλήτων για κϊθε Περιφϋρεια. 0 Ο ςτόχοσ εκτροπήσ του βιοαποδομήςιμου από την ταφό ςτη νηςιωτικό χώρα δεν θα πρέπει να είναι μηδενικόσ 0 Να διευκρινιςτεύ ο τρόποσ που θα επιτευχθεύ η χωριςτή ςυλλογή χαρτιού & γυαλιού. 12

42 0 Να τεκμηριωθεύ η τόρηςη (ό μη) των απαιτόςεων του Νόμου 4042/2012 για ξεχωριςτό ςυλλογό τουλϊχιςτον 4 ρευμϊτων. 0 Να αναλυθεύ η Μϋθοδοσ Υπολογιςμού 2 που ϋχει όδη θεςπιςτεύ. 0 Να αποτυπωθεύ η προςφορϊ τησ ενεργειακόσ αξιοπούηςησ από την τςιμεντοβιομηχανύα, με το να: ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφϋσ τησ τςιμεντοβιομηχανύασ ςτουσ εν εξελύξει διαγωνιςμούσ, μϋςω ςχετικόσ ΚΥΑ, υπϊρξει αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ RDF υφιςτϊμενων μονϊδων επεξεργαςύασ, 0 Επικαιροπούηςη των ςτοιχεύων τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ των ΜΕΑ, κ.α. ςτοιχεύων. 13

43 Ιλύεσ Οι ςτόχοι για αξιοπούηςό τουσ αποτελούν ςημαντικό βόμα για εκτροπό από την ταφό - Θα πρϋπει να γύνουν επαναδιατυπώςεισ ςτο ςχϋδιο Νόμου. 0 Η αναερόβια χώνευςη δεν μπορεύ να περιλαμβϊνεται ςτισ εργαςύεσ ανϊκτηςησ R1 (εντϊςςεται ςτο R3). 0 Το υπόλειμμα από τισ μονϊδεσ αναερόβιασ χώνευςησ θα πρϋπει να διατύθεται ςτουσ ΧΥΤΑ εφόςον ϋχει καλυφθεύ ο ςτόχοσ του R1. 0 O ςτόχοσ επ ωφελεύα τησ γεωργύασ, εντϊςςεται ςτισ εργαςύεσ ανϊκτηςησ R3 μόνο αν ϋχει υποςτεύ κομποςτοπούηςη ό αναερόβια χώνευςη. (κωδικόσ R10). 14

44 0 Οι ςτόχοι για την υγειονομικό ταφό, εντϊςςονται ςτισ εργαςύεσ διϊθεςησ D1 όταν οδηγούνται για ταφό & ςτισ D2 για τη διϊθεςη ιλύοσ. Οι 2 κωδικού θα πρϋπει να προςτεθούν και να οριςτούν ςύμφωνα με το εγχειρύδιο τησ EUROSTAT. 0 H ανϊπλαςη-αποκατϊςταςη τοπύου θεωρεύται ανϊκτηςη, εφόςον προκύπτουν οικολογικϋσ βελτιώςεισ ςύμφωνα και με την ϋγκριςη περιβαλλοντικών όρων - δεν θα πρϋπει να εντϊςςεται ςτον ςτόχο ταφόσ D1/D2 αλλϊ ςτο ςτόχο R3 & R10. 0 Θα πρϋπει να αφαιρεθεύ η από κοινού διαχεύριςη τησ ιλύοσ με προδιαλεγμϋνο οργανικό κλϊςμα των ΑΣΑ, διότι ςύμφωνα με την τελευταύα ϋκθεςη αποχαρακτηριςμού των αποβλότων, αυτό δεν θα εύναι επιτρεπτό. 0 Θα πρϋπει να γύνει η κατανομό των ευθυνών και ρόλων των ΔΕΥΑ, ΦοΔΣΑ και ιδιωτών ςτην αξιοπούηςη τησ ιλύοσ. Ύπαρξη ςαφόσ πρόταςησ με πιθανό ςυνεργαςύα των 2 πρώτων φορϋων. 15

45 Βιομηχανικϊ Για τα μη επικύνδυνα, κρύνονται ιδιαύτερα θετικϊ τα μϋτρα για τη ςυνδιϊθεςη με τουσ ΧΥΤ ΑΣΑ. Για τα ανόργανα μη επικύνδυνα, όπου προτεύνεται η εξϊντληςη των δυνατοτότων διϊθεςησ ςε λατομεύα/ορυχεύα, θα πρϋπει να περιγραφεύ κατϊ πόςο επιτρϋπεται από το θεςμικό πλαύςιο & πωσ. Πρϋπει να δρομολογηθεύ ϊμεςα, ςε κεντρικό επύπεδο- ΥΠΕΚΑ-η χωροθϋτηςη των επικινδύνων αποβλότων. Απαραύτητη για τον αποχαρακτηριςμό των αποβλότων, η ϊμεςη θϋςπιςη αυςτηρών κριτηρύων από τη κεντρικό διούκηςη. 16

46 Περιθώριο επιτϊχυνςησ και βελτύωςησ των διαδικαςιών αδειοδότηςησ. Χωροθϋτηςη ΧΥΤΕΑ ειδικότερα κοντϊ ςε βιομηχανικϋσ περιοχϋσ (π.χ. Θριϊςιο, Βοιωτύα, κλπ.) Ανϊπτυξη ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ παραγωγόσ και διαχεύριςησ αποβλότων. 17

47 Ζωικϊ Υποπροώόντα Το κεφϊλαιο αυτό κρύνεται ανεπαρκϋσ και θα πρϋπει να αναθεωρηθεύ ςυνολικϊ ςε ςυνδυαςμό με το Κεφϊλαιο για τα Γεωργοκτηνοτροφικϊ. Ο οριςμόσ των ΖΥ δεν ςυνϊδει με τον οριςμό του Κανονιςμού 1069/2009. Ο κωδικόσ ΕΚΑ (02 02) περιλαμβϊνει μόνο ϋνα τμόμα των ΖΥ. Τα ΖΥ, που καλύπτονται από τον Κανονιςμό υπ αρ. 1069/2009 πρϋπει να εξαιρούνται από το Νόμο 4042/2012 και την Οδηγύα 2008/2008, και ςυμπεριλαμβϊνονται μόνο αυτϊ που οδηγούνται για αποτϋφρωςη, υγειονομικό ταφό ό χρόςη ςε εγκαταςτϊςεισ βιοαερύου ό κομποςτοπούηςησ ό λιπαςματοπούηςησ. Θα πρϋπει να καθοριςτούν ςτον ΕΣΔΑ οι αρμοδιότητεσ του ΥΠΕΚΑ ςε ςχϋςη με το ΥΠΠΑΤ. Θα πρϋπει να γύνεται αναφορϊ ςτισ προδιαγραφϋσ που θϋτει ο Κανονιςμόσ 142/2011 για τισ μονϊδεσ κομποςτοπούηςησ και παραγωγόσ βιοαερύου. 18

48 Απόβλητα από ΟΚΩ Οι προτεινόμενεσ νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ εύναι καινοτόμεσ. 0 Θα πρϋπει να εύναι ςαφϋσ, ποιοι οργανιςμού εμπύπτουν ςτουσ Οργανιςμούσ Κοινόσ Ωφϋλειασ 0 Θα πρϋπει η χωριςτό ςυλλογό να καθιερωθεύ για τουλϊχιςτον 4 ρεύματα (χαρτύ, πλαςτικό, γυαλύ, μϋταλλο) όπωσ ορύζει ο Ν.4042/

49 Γεωργοκτηνοτροφικϊ 0 Να αφαιρεθούν όλα τα ΖΥ από την κατηγορύα αυτό, εφόςον καλύπτονται από ενιαύο θεςμικό πλαύςιο με την κατηγορύα ΖΥ. 0 Να τονύζεται η υποχρϋωςη εφαρμογόσ του Κώδικα Ορθόσ Γεωργικόσ Πρακτικόσ για τα γεωργικϊ απόβλητα. 20

50 ΑΕΚΚ Το ςχϋδιο τησ κατηγορύασ αυτόσ εύναι ικανοποιητικό και καλύπτει τισ απαιτόςεισ του Νόμου 4042/2012 και τησ ΚΥΑ 36259/1757/2010. Ο οριςμόσ των ΑΕΚΚ δεν ςυνϊδει με την ανϊλυςη που ακολουθεύ καθώσ ςε κανϋνα ςημεύο του ςχεδύου δεν περιλαμβϊνονται τα απόβλητα από εκςκαφϋσ και η περύςςεια ςκυροδϋματοσ. Δεν αναφϋρεται το ειδικό τϋλοσ ταφόσ για την κατηγορύα αυτό (Άρθρο 43, Ν.4042/2012) και ο τρόποσ υπολογιςμού του. Δεν υπϊρχει καμύα αναφορϊ ςτα απόβλητα εκςκαφών. 21

51 Ουδεμύα αναφορϊ γύνεται ςτο Νόμο 4030/2011 όπου προβλϋπονται τα ακόλουθα: η εγκατϊςταςη μονϊδων επεξεργαςύασ ΑΕΚΚ ςε ανενεργϊ λατομεύα Επιτρϋπεται η απόθεςη προώόντων εκςκαφών από την καταςκευό δημόςιων ϋργων, ςε ανενεργϊ λατομεύα για μερικό ό ολικό αποκατϊςταςό τουσ. Η αποκατϊςταςη των χώρων που ανόκουν ςτο Δημόςιο γύνεται με δαπϊνη και μϋριμνα των εγκεκριμϋνων ςυςτημϊτων εναλλακτικόσ διαχεύριςησ ΑΕΚΚ. Απαιτεύται η εξαύρεςη των υλικών περύςςειασ ςκυροδϋματοσ από την υποχρϋωςη εφόςον οδηγούνται ςε νόμιμα αδειοδοτημϋνο αποδϋκτη χωρύσ να απαιτεύται η επεξεργαςύα τουσ και προκειμϋνου να ανακτηθούν ςτη παραγωγικό διαδικαςύα του αποδϋκτη. 22

52 Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψησ 0 Να ενταχθούν και ϊλλα ρεύματα ωσ προτεραιότητεσςτόχοι 0 Οι τομεύσ προτεραιότητασ να επεκταθούν και ςε ϊλλουσ τομεύσ δραςτηριότητασ όπωσ δημόςιοσ τομϋασ, ςχολεύα, τοπικό αυτοδιούκηςη, επιχειρόςεισ κλπ 0 Προώθηςη Οικονομικών Εργαλεύων 0 Προώθηςη ςυνεργειών διαφόρων παραγωγών ό αρμοδύων 0 Συςτηματοπούηςη των πολλών προγραμμϊτων πρόληψησ που ϋχουν ωσ ςόμερα τρϋξει αποςπαςματικϊ και αξιοπούηςη των ςυμπεραςμϊτων τουσ 0 Προώθηςη καινοτομύασ, π.χ. βιομηχανικού ςχεδιαςμού που ςυντεύνει ςτην πρόληψη 23

53 Σασ ευχαριςτώ πολύ! 24

54 Δίκτυο Υο.Δ..Α

55 Ο ρόλος των Υο.Δ..Α στην ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων

56 Δίκτυο Υο.Δ..Α το Δίκτυο συμμετέχουν 48 Υο.Δ..Α από όλη την χώρα 27 ύνδεσμοι 18 Ανώνυμες Εταιρείες & Διαδημοτικές επιχειρήσεις 3 Δήμοι

57 υμμετοχή του Δικτύου τα αρμόδια Τπουργεία τις επιτροπές της Βουλής την ΚΕΔΕ τις ΠΕΔ ε υνέδρια & Ημερίδες Σο Δίκτυο είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης Δημοτικών Απορριμμάτων (Municipal Waste Europe)

58 υνέδρια του Υο.Δ..Α Θήβα - Νοέμβριο 2007 Ρόδος -Μάιο 2008 Φανιά - Ιούλιο 2009 Ζάκυνθος -Ιούνιο 2010 Κοζάνη - Μάιο 2011 Βόλος - Ιούλιο 2012 Φίος Ιούνιο 2013

59 Υο.Δ..Α & Διαχείριση Έργων Για την ορθή λειτουργία των έργων και την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων απαιτείται η ύπαρξη αποτελεσματικών Υο.Δ..Α Οικονομικά εύρωστων τελεχωμένων Οργανωμένων

60 Έσοδα των Υο.Δ..Α Η Κ.Τ.Α. 2527/2009 και το άρθρο 9 του Ν. 3854/2010 προβλέπει την τιμολογιακή πολιτική των Υο.Δ..Α, προσδιορίζοντας την ετήσια εισφορά των Δήμων

61 τελέχωση-προσωπικό Υο.Δ..Α Μόνιμη σχέση εργασίας 495 άτομα (Αορίστου Φρόνου & Μόνιμο Προσωπικό) Εποχιακή σχέση εργασίας 622 άτομα (ΜΕ & ΟΦ) Διαχείριση 77 ΧΥΤΑ σε όλη τη χώρα, εκτός Αττικής

62 ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΕ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε ΦΤΣΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΟ ύμφωνα με τον Οδηγό Εσωτερικού Ελέγχου Λειτουργίας και Ασφάλειας ΦΥΤΑ οι ειδικότητες που απαιτούνται, για την άρτια λειτουργία του είναι οι εξής: 1. Απασχόληση στην εποπτεία του Έργου: - Μηχανικός Προϊστάμενος (Διοικητικός) - Εργοδηγός (Μηχανικός) - Επόπτης (Μηχανικός) - Τπεύθυνος Εργαστηρίου (Μηχανικός, Φημικός, Βιολόγος κλπ)

63 ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΕ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε ΦΤΣΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΟ 2. Εργαζόμενοι στο Φώρο Εισόδου - Προϊστάμενος Ελεγκτής - Ζυγιστής εισερχόμενων απορριμμάτων - Ελεγκτής - Ζυγιστής εισερχόμενων απορριμμάτων -Υύλακας 3. Εργαζόμενοι στο Φώρο Διάθεσης - Φειριστής ειδικού μηχανοκίνητου εξοπλισμού - ηματωρός (κουμανταδόρος) - Οδηγός οχημάτων

64 ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΕ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε ΦΤΣΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΟ 4. Εργαζόμενοι Γενικών Καθηκόντων - Εργάτης γενικών καθηκόντων - Τπάλληλος καθαριότητας 5. Εργαζόμενοι στα υνεργεία - Μηχανικός συνεργείου - Ηλεκτρολόγος - Αποθηκάριος 6. Τγειονομικοί Εργαζόμενοι - Τγειονομικός εργαζόμενος 7. Λοιποί εργαζόμενοι - Λογιστής

65 ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΕ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε ΦΤΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΦΤΣΑ Σο απαιτούμενο προσωπικό του κάθε ΦΤΣΑ διαφέρει ανάλογα με τις ιδιαίτερες λειτουργικές ανάγκες και την δυναμικότητα του ΦYTA Α. ΜΙΚΡΟΙ ΦΤΣΑ: χωρητικότητα μέχρι tn, ετήσια ικανότητα απορρόφησης tn. Απασχολούμενες ειδικότητες εργαζομένων: Ελεγκτής - Υύλακας - Ζυγιστής

66 ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΕ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε ΦΤΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΦΤΣΑ Β. ΦΤΣΑ ΜΕΑΙΑ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ: Ισοδύναμος πληθυσμός μικρότερος των κατοίκων.

67 ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΕ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε ΦΤΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΦΤΣΑ Γ. ΦΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ: Ισοδύναμος πληθυσμός μεγαλύτερος των κατοίκων.

68 Οδηγός Εσωτερικού Ελέγχου Λειτουργίας & Ασφάλειας Φ.Τ.Σ.Α. Σο Δίκτυο βρίσκεται σε επικοινωνία με το ΤΠΕΚΑ για την εγκατάσταση του λογισμικού του Οδηγού Εσωτερικού Ελέγχου Λειτουργίας & Ασφάλειας ΦΤΣΑ Καθημερινή ενημέρωση από τους Υο.Δ..Α Άμεση πρόσβαση του ΤΠΕΚΑ στα δεδομένα

69 Θέματα που απασχολούν τους Υο.Δ..Α Έλλειψη προσωπικού Εκπαίδευση του προσωπικού Κωδικοποίηση των μέχρι σήμερα διατάξεων Επίλυση εκκρεμών θεμάτων (φορολογικά, θέματα μεταβιβάσεων κ.λ.π) Έλεγχος των έργων & εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Θέματα χρηματοδοτήσεων (ενιαία αρχή χρηματοδοτήσεων) Ενιαία αρχή αναφοράς & συγκέντρωσης στοιχείων των Υο.Δ..Α

70 Εκπαίδευση προσωπικού υνεργασία με το ΤΠΕΚΑ & το Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης την Ε.Ε.Σ.Α.Α για να υποβάλλει πρόταση στο ΕΠΑ για υποστήριξη των Υο.Δ..Α την ΚΕΔΕ

71 Οργάνωση Δικτύου Υο.Δ..Α Για την καλύτερη λειτουργία του Δικτύου και την υποστήριξη των μελών του, το Δ. αποφάσισε τη δημιουργία 2 Επιτροπών Εργασίας (Ε.Ε.) με σκοπό την επίλυση τεχνικών, οικονομικών, διοικητικών και νομικών θεμάτων Σεχνική Επιτροπή ΥοΔΑ Επιτροπή Γενικών θεμάτων ΥοΔΑ

72 υμπερασματικά Οι Υο.Δ..Α είναι αυτοί που λειτουργούν τα έργα και τις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων τόχος όλων μας είναι να υπάρξει ένα βιώσιμο & λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο να διασφαλίζει την μέχρι σήμερα καλή πρακτική όπου υπάρχει και να συμβάλλουμε στην επίλυση των χρόνιων προβλημάτων

73 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

74 Leonardo da Vinci: Aπψ ηο Ππψγπαμμα Για Βίος Μάθηζη ζηο Erasmus+ Γπ. Διπήνη Νηποωηζα

75

76

77

78 Τι είναι; Πος ζηοσεύει; Αγγίζει ηο σώπο ηηρ επαγγελμαηικήρ εκπαίδεςζηρ και καηάπηιζηρ και καη επέκηαζη ηηρ αγοπάρ επγαζίαρ Με ποιο τρόπο; Με ηην καηάπηιζη αηόμων ζε θοπέα καηάπηιζηρ/επισείπηζη/οπγανιζμό ηος εξωηεπικού (Εςπώπη) Με ηην ανάπηςξη διακπαηικών ζςνεπγαζιών ανάμεζα ζε ελληνικούρ και εςπωπαϊκούρ θοπείρ για ηη δημιοςπγία αποηελεζμάηων πος καλύπηοςν ανάγκερ ηηρ αγοπάρ επγαζίαρ

79 EΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΑΠΟΣΟΛΗ EΤΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΔΑ ΤΠΟΓΟΥΗ Πρόγραμμα κατάρτισης Δπίσκεψη σε επιχειρήσεις On the job training εμινάρια κατάρτισης Βέλτιστες πρακτικές EΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων

Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων DG Education & Culture Lifelong Learning Leonardo da Vinci - Vocational Training Program Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων (Towards a European Qualification for Solid Waste

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στην Βιώσιμη Ανάπτυξη National Member of the International Solid Waste Association Τηλ.: 213 0405324, 6984

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ τολή Κοινωνικών, Ανθρωπιζηικών Δπιζηημών και Σετνών Σμήμα Γιεθνών και Δσρωπαϊκών ποσδών ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση. Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα

Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση. Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις Μηχανισμός υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Μηχανικός Περιβάλλοντος Beng MSc Βασικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Ηγετική Ικανότητα & Παροχή Κινήτρων. Soft Skills Training for Women in Construction

Αποτελεσματική Ηγετική Ικανότητα & Παροχή Κινήτρων. Soft Skills Training for Women in Construction Αποτελεσματική Ηγετική Ικανότητα & Παροχή Κινήτρων Soft Skills Training for Women in Construction Στόχοι Μαθήματος Οι μύθοι & τα γεγονότα γύρω από την Ηγετική ικανότητα Διοίκηση vs Ηγεσία (είναι διαφορετικά;)

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρηση Χρόνου. Soft Skills Training for Women in Construction

Διαχείρηση Χρόνου. Soft Skills Training for Women in Construction Διαχείρηση Χρόνου Soft Skills Training for Women in Construction Στόχοι Μαθήματος Η έννοια του χρόνου και οι κοινές παρανοήσεις Η σχέση με τον εαυτό σας, τους στόχους σας και τη διαχείρισή του χρόνου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αξιοποίηςη και η ςυμβολή τησ ςτην επίτευξη των ςτόχων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και οικονομικήσ ανάπτυξησ

Η ενεργειακή αξιοποίηςη και η ςυμβολή τησ ςτην επίτευξη των ςτόχων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και οικονομικήσ ανάπτυξησ Αειφόροσ ανϊπτυξη είναι η «ανϊπτυξη που καλύπτει τισ ανϊγκεσ του παρόντοσ χωρίσ να θϋτει ςε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τισ δικϋσ τουσ ανϊγκεσ» Η ενεργειακή αξιοποίηςη και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015

D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015 IDentifEYE D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015 Project Authors Reviewer IDentifEYE CCS, EF COIN This project has been funded with support from the European Commission.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιηθή Μεηαθνξά: Πξνζδηνξηζκόο Καη Αλάιπζε Τωλ Αλαγθώλ Χξεζηώλ Ωο Πξνο Τε Χξήζε Τερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Πνπ Απμάλεη Τα Δπίπεδα Αζθάιεηαο

Σρνιηθή Μεηαθνξά: Πξνζδηνξηζκόο Καη Αλάιπζε Τωλ Αλαγθώλ Χξεζηώλ Ωο Πξνο Τε Χξήζε Τερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Πνπ Απμάλεη Τα Δπίπεδα Αζθάιεηαο Σρνιηθή Μεηαθνξά: Πξνζδηνξηζκόο Καη Αλάιπζε Τωλ Αλαγθώλ Χξεζηώλ Ωο Πξνο Τε Χξήζε Τερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Πνπ Απμάλεη Τα Δπίπεδα Αζθάιεηαο Ιλζηηηνύην Βηώζηκεο Κηλεηηθόηεηαο θαη Γηθηύωλ Μεηαθνξώλ Δζληθό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενύςχυςη Σουριςτικών ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Παππάς Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας 1 ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 6-7-2015 & ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.50917 ΣΜΗΜΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. 1 ε λ ί δ α ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. 1 ε λ ί δ α ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1 ε λ ί δ α ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ... 1 1. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ... 6 1.1. ΠΡΟ ΜΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ... 6 1.1.1. Η ΈΝΝΟΙΑ ΣΗ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ... 6 1.1.2. Η ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ ΣΕΒ. 0 Industry Experts και Πανεπιςτημαικού 0 6 μόνεσ δουλειϊ (β εξϊμηνο 2011) 0 4 ςυναντόςεισ με πρακτικϊ 0 1 Final Report

ΤΠΕ ΣΕΒ. 0 Industry Experts και Πανεπιςτημαικού 0 6 μόνεσ δουλειϊ (β εξϊμηνο 2011) 0 4 ςυναντόςεισ με πρακτικϊ 0 1 Final Report ΤΠΕ Πάνελ @ ΣΕΒ 0 Industry Experts και Πανεπιςτημαικού 0 6 μόνεσ δουλειϊ (β εξϊμηνο 2011) 0 4 ςυναντόςεισ με πρακτικϊ 0 1 Final Report 0 Γόνιμη ςυζότηςη χωρύσ ταμπού και ξύλινη γλώςςα 0 Συμπερϊςματα! 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 Δομό τησ παρουςύαςησ Ανακοινώςεισ Όψη Υπηρεςιών και Υποδομών ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθόνασ Προγρϊμματα ΔΒΕ Εθνικϋσ και Διεθνεύσ Συνϋργειεσ Υπηρεςύεσ Πιςτοπούηςησ

Διαβάστε περισσότερα

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων - Απ' ευθείας πώληση από το αγρόκτημα Περιπτώσεις απ' ευθείας πώλησης Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation]

«Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation] «Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation] Πέκπηε 7 Φεβξνπαξίνπ 2013 Κηίξην «Κσζηήο Παιακάο» Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Φπήζηορ Αποζηολόποςλορ Μέλος ΔΣ του ΣΕΠΤΕ

Φπήζηορ Αποζηολόποςλορ Μέλος ΔΣ του ΣΕΠΤΕ Φπήζηορ Αποζηολόποςλορ Μέλος ΔΣ του ΣΕΠΤΕ MIFST, MBiol CBiol, MSc, PhD 10 η Ετήςια Επιςτημονική Συνάντηςη Ελληνικήσ Ακαδημίασ Παιδιατρικήσ 25-27/09/2015 Πορτο Χελι. Σφνδεςμοσ Επιχειρήςεων Παιδικών Τροφών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΠΑ 2007-2013 / ΔΠΑ 2014-2020 Πςλώνερ Ανάπηςξηρ για ηην Δλλάδα 2 ΔΠΑ 2007-2013 / Σι πεηύσαμε; εκαληηθή αύξηζη αποππόθηζηρ θνηλνηηθώλ πόξσλ Από 41,3% ηνλ Ινύλην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα