ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ τολή Κοινωνικών, Ανθρωπιζηικών Δπιζηημών και Σετνών Σμήμα Γιεθνών και Δσρωπαϊκών ποσδών ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης Notebooks on EU Law and European Integration Πακέηο 2: ΔΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ & ΣΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ: Σδηακπαδίδνπ Σξηάδα This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

2 ΔΙΑΓΧΓΗ Με ηε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη πξνήιζε ε ζηξνθή πξνο ηνλ πνιηηηζκφ ηεο κέρξη πξφηηλνο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ πνιηηηθή Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία ζην άξζξν 3, δειψλεη φηη ζέβεηαη ηνλ πινχην ηεο πνιηηηζηηθήο θαη γισζζηθήο πνιπκνξθίαο ηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απνδερνκέλε ηνλ νξηζκφ ηεο UNESCO γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηα πνιηηηζηηθά αγαζά. 1 Δλ ζπλερεία ζην άξζξν 167 ηνπ θεθαιαίνπ 4 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Έλσζεο (Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηα θξάηε κε λφκηζκα ην Δπξψ) ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνλίδεη φηη: «Η Έλωζε ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηωλ πνιηηηζκώλ ηωλ θξαηώλ κειώλ ηεο θαη ζέβεηαη ηελ εζληθή θαη πεξηθεξεηαθή πνιπκνξθία ηνπο, ελώ ηαπηόρξνλα πξνβάιιεη ηελ θνηλή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά». 2 Βαζηζκέλε φκσο ζηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο Έλσζεο δηεπθξηλίδεη ζην άξζξν 5, φηη φπσο ιακβάλεη ρψξα ζηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ην Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ζεζπίδνπλ δξάζεηο ελζάξξπλζεο ρσξίο φκσο λα ελαξκνλίδνπλ ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, ελψ ην πκβνχιην κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο δηαηππψλεη δηαηάμεηο πξνσζψληαο ηε ζπλεξγαζία ηνπο θαη εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν ππνζηεξίδεη θαη ζπκπιεξψλεη ηε δξάζε ηνπο ζηε βειηίσζε θαη ζηε δηάδνζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηζηνξίαο ησλ επξσπατθψλ ιαψλ, ζηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζηηο κε εκπνξηθέο πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο θαη ζηε θαιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα. 3 ε γεληθφ επίπεδν δηεπθξηλίδεη φηη πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία θαη κε ηξίηεο ρψξεο θαη αξκφδηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ελψ απνζαθελίδεη φηη πάληα ιακβάλεη ππφςε ηηο πνιηηηζηηθέο πηπρέο ζηηο απνθάζεηο πνπ παίξλεη ζε άιινπο ηνκείο απνβιέπνληαο ζηνλ ζεβαζκφ ηεο πνιπκνξθίαο ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Έλσζεο. 4 Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαδξακαηίδεηαη κία ζεκαληηθή πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηεο γηα ηε δηάζσζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, εληφο ηεο λέαο ςεθηαθήο επνρήο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ απηή επέθεξε. Γηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη πξσηνβνπιίεο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο έρνπλ ζηφρν λα θαηαζηεί κία ελσκέλε πνιππνιηηηζκηθή δχλακε κέζα απφ ηελ αλνκνηνγέλεηα ηεο, ράξε ζηνλ ζεβαζκφ ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ άιινπ πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηε γλψζε ηνπ. Απνηέιεζκα κίαο ηέηνηνπ είδνπο Πξσηνβνπιίαο ηεο Δπηηξνπήο ππήξμε θαη EUROPEANA ε επξσπατθή, πνιηηηζηηθή, ςεθηαθή βηβιηνζήθε. EUROPEANA Η EUROPEANA απνηειεί κία δηαδηθηπαθή πχιε πνπ ιεηηνπξγεί σο ε ελδηάκεζε επαθή κε πνιηηηζηηθά αγαζά πνπ έρνπλ ςεθηνπνηεζεί απφ 2300 πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ φπσο βηβιηνζήθεο, κνπζεία θαη νξγαληζκνχο πνπ θαηέρνπλ 1 Europedia. Moussis.eu, Η Πολιτιςτική Πολιτική τησ ΕΕ, 2 Ενοποιημζνη Απόδοςη τησ Συνθήκησ για τη Λειτουργία τησ ΕΕ τησ 26 ησ Οκτωβρίου 2012, ΕΕ C 326, ςελ Ibid. 4 Ibid.

3 αξρεία θαη ζπιινγέο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη κεξηθά εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ είλαη ε Βξεηαληθή Βηβιηνζήθε θαη ην Λνχβξν. 5 Σα ςεθηαθά απηά αληηθείκελα παξακέλνπλ ζηα πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα θαη δεκνζηεχνληαη ζηα δίθηπα ηνπο. Η EUROPEANA ζπιιέγεη ζπλαθείο πιεξνθνξίεο θαη παξνπζηάδεη κία κηθξή εηθφλα ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εληνπίζεη ην πεξηερφκελν πνπ επηζπκεί κεηαβαίλεη ζηελ αξρηθή ππεξεζία δειαδή ζηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη θάηνρνο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 6 Απνηειεί ζηφρν ηεο λα κπνξνχλ νη πνιίηεο λα δηεξεπλήζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Δπξψπεο κε έλα «θιηθ ηνπ πνληηθηνχ» δειαδή κέζα απφ ηνλ ηζηφηνπν ηεο EUROPEANA πνπ ζα πεξηέρεη ηα κεηαδεδνκέλα φισλ ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ηεο επξσπατθήο επείξνπ. Με άιια ιφγηα ζα θαζίζηαηαη ε πξφζβαζε ζηνλ πνιηηηζκφ επθνιφηεξε θαζψο νη πνιίηεο δελ ζα ρξεηάδεηαη λα κεηαβαίλνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηζηφηνπνπο. Απνηέιεζκα ε εχθνιε πξφζβαζε θαη θπξίσο ε δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε γηα ηηο κειινληηθέο γελεέο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε δηαδηθηπαθή απηή βηβιηνζήθε πεξηέρεη αληηθείκελα ησλ παξαθάησ εηδψλ: 7 Δηθφλεο = πίλαθεο δσγξαθηθήο, ζρέδηα, ράξηεο, θσηνγξαθίεο θαη εηθφλεο κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ. Κείκελα = βηβιία, εθεκεξίδεο, επηζηνιέο, εκεξνιφγηα θαη αξρεηαθά έγγξαθα. Ήρνη = κνπζηθή θαη πξνθνξηθφο ιφγνο απφ θπιίλδξνπο, ηαηλίεο, δίζθνπο θαη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο. Βίληεν = ηαηλίεο, επίθαηξα βίληεν θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο. Κάπνηα εθ ησλ δηαζεκφηεξσλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ ηεο είλαη ηα έξγα ηνπ Leonardo Da Vinci θαη ν πίλαθαο ηνπ Γηνράλεο Βεξκέεξ «Σν θνξίηζη κε ην καξγαξηηαξέλην ζθνπιαξίθη», ελψ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην βηβιίν ηνπ Νεχησλα κε ηνπο λφκνπο ηεο θίλεζεο αιιά θαη ν Γνλ Κηρψηεο ηνπ Μηγθέι ληε Θεξβάληεο. Η ζεκεξηλή φκσο κνξθή ηεο EUROPEANA ππήξμε απνηέιεζκα ζηαδηαθψλ βεκάησλ κε ζπλερείο αλαθνηλψζεηο θαη ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ αιιά θαη ηεο ζέιεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο αληηκεηψπηδαλ πξνζπαζνχζαλ λα επηηχρνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Παξαθάησ αθνινπζεί κία ζχληνκε πεξηήγεζε ηεο κέζα απφ ηελ ελσζηαθή έλλνκε ηάμε. Η ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ EUROPEANA ΜΔΧ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΙΚΗ ΔΝΝΟΜΗ ΣΑΞΗ Αθνξκή γηα ηε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηεο EUROPEANA απνηέιεζε ε επηζηνιή πνπ απέζηεηιε ζηηο 28 Απξηιίνπ 2005 o ηφηε Πξφεδξνο ηεο Γαιιίαο Jacques Chirac καδί κε ηνπο Πξνέδξνπο ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ιηαιίαο, ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Οπγγαξίαο, θαη ηεο Πνισλίαο ζηνλ ηφηε Πξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Jose Manuel Durao Barroso δεηψληαο λα θαηαζηεί ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Δπξψπεο εθηθηή ζε φινπο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κίαο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο, ηνλίδνληαο ηελ ήδε ππάξρνπζα δξάζε ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ ηνκέα απηφ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 5 EUROPEANA PROFESSIONAL, 6 WIKIPEDIA, EUROPEANA, 7 EUROPEANA THINK CULTURE,

4 «Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (DG CONNECT)» εληφο ηνπ νπνίνπ ήδε γηα παξαπάλσ απφ κία δεθαεηία είραλ ελζσκαησζεί πξνγξάκκαηα φπσο ε ηειεκαηηθή γηα Βηβιηνζήθεο, θαη είρε δεκηνπξγεζεί ε Δπξσπατθή Βηβιηνζήθε, έλαο ηζηφηνπνο πνπ πεξηέρεη ηα κεηαδεδνκέλα απφ ηηο 28 εζληθέο βηβιηνζήθεο ηεο Έλσζεο. 8 Απνδερφκελε ινηπφλ ε Δπηηξνπή ηελ πξφηαζε, ηελ ελέηαμε ζηελ αλαθνίλσζε ηεο «i2010: Φηθιακές Βιβλιοθήκες» (COM/2005/0465) ζηηο 30/09/2005. ηφρνο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο ήηαλ λα θαηαζηήζεη ηνπο επξσπατθνχο πφξνπο πιεξνθνξηψλ επθνιφηεξνπο ζηελ πξφζβαζε θαη πην ελδηαθέξνληεο ζηε ρξήζε κέζσ ηεο επηγξακκηθήο πξνζβαζηκφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ Δπξσπατθψλ Ηιεθηξνληθψλ Βηβιηνζεθψλ. 9 Οη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο απνηεινχλ νξγαλσκέλεο ζπιινγέο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηαηίζεληαη ζην θνηλφ θαη πξφθεηηαη είηε γηα πιηθφ πνπ έρεη ππνζηεί ςεθηαθνπνίεζε είηε γηα εμαξρήο ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ φπσο πνιιά επηζηεκνληθά άξζξα. 10 Οη ηξεηο ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ βηβιηνζήθε ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ ήηαλ ε ςεθηαθνπνίεζε αλαινγηθψλ ζπιινγψλ, ε επηγξακκηθή πξνζβαζηκφηεηα γηα λα σθειεζεί ε πιεξνθφξεζε θαη ε δηαηήξεζε θαη απνζήθεπζε ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε νη κειινληηθέο γελεέο ελψ σο ηειηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζεο αλαθνίλσζεο νξίζηεθε ε ζπκβνιή ηεο Δπηηξνπήο ζηε γεληθφηεξε δξάζε ηεο Έλσζεο γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαζψο νη πνιίηεο ζα εθηηκήζνπλ επθνιφηεξα ηφζν ηε δηθή ηνπο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά φζν θαη ησλ ππφινηπσλ ιαψλ επηζεκαίλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ην κειινληηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο ζην ηνκέα ηεο εξγαζίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο. 11 Δπηπξνζζέησο δηεπθξίληζε ηα πηζαλά πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθηαθνπνίεζεο, ηεο επηγξακκηθήο πξφζβαζεο θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζε νηθνλνκηθά (θπξίσο έιιεηςε πφξσλ) ηερλνινγηθά (ηαρχηαηε ηερλνινγηθή εμέιημε πνπ νδεγεί ζε αδπλακία παξαθνινχζεζεο ηεο, αιιά θαη γξήγνξε αρξήζηεπζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ απνζήθεπζεο, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ θίλδπλν λα ραζνχλ ηα αξρεία), θαη λνκηθά ( θπξίσο κε ην δήηεκα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, κε ηα έξγα λα είλαη δηαζέζηκα κφλν πξηλ ην 1900 ελψ επηζήκαλε ηελ πεξίπησζε λα θαηέρνπλ δηθαηψκαηα νη εθδφζεηο ζηα ινγνηερληθά θείκελα). 12 Δπηζεκαίλνληαο φηη ε ππάξρνπζα δηαθχκαλζε απνηειεζκάησλ είλαη ινγηθή ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ ηφληζε φηη ζα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη απφ ηελ Δπηηξνπή ελψ πξνσζνχζε ηα θξάηε λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ςεθηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, λα ζέηνπλ πνζνηηθνχο ζηφρνπο, λα πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία δεκνζίνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα άληιεζε θεθαιαίσλ, λα αλαπηχμνπλ εγθαηαζηάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο ςεθηνπνίεζεο, λα εγθξίλνπλ ηελ επξσπατθή ςεθηαθή βηβιηνζήθε θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο ζην ήδε πξνζβάζηκν ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ. 13 Σέινο πξφηεηλε ζπγθξφηεζε εζληθψλ ζρεδίσλ δξάζεο κε ηελ κεηαμχ ηνπο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πξνζεθηηθή εμέηαζε ζηα κέηξα άιισλ θξαηψλ, ηε ζέζπηζε θαηάιιεισλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πνιιαπιή αληηγξαθή θαη κεηαθίλεζε ςεθηαθνχ πιηθνχ EUROPEANA PROFESSIONAL, 9 COM (2005)465 τελικό, «Ανακοίνωςη τησ Επιτροπήσ για τισ ψηφιακζσ βιβλιοθήκεσ», ΕΕ C1194 τησ 30 ησ Σεπτεμβρίου 2005, ς. 3, 10 Ibid. 11 Ibid. 12 COM (2005) 465 τελικό, ό.π., ςελ Ibid, ςελ Ibid.

5 Η παξαπάλσ πξφηαζε έιαβε ηζρπξή ζηήξημε απφ ην πκβνχιην θαη ην Κνηλνβνχιην, θαη ην πκβνχιην κάιηζηα κε ηε ζχζηαζε ηνπ ζηηο 14/11/2005 (2005/835/ΔΚ) επηζήκαλε φηη φια ηα θξάηε έρνπλ απνδερηεί ηελ πξφηαζε γηα ηε βηβιηνζήθε θαη πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία κίαο Δπξσπατθήο Οκάδαο Αξρείσλ δειαδή εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκφ ζε γεληθά ζέκαηα ελψ ζα ζπλεξγάδεηαη θαη κε άιια επξσπατθά θαη εζληθά ηδξχκαηα γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ζην Δπξσπατθφ Γξαθείν Βηβιηνζεθψλ, Πιεξνθνξηψλ θαη Σεθκεξίσζεο (EBLIDA). 15 Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2006 ινηπφλ ε Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επηζήκαλζε ηνπ πκβνπιίνπ ζπλέζηεζε Οκάδα Δκπεηξνγλσκφλσλ Τςεινχ Δπηπέδνπ. ηφρνο ηεο είλαη ε εμεχξεζε απνδεθηψλ ιχζεσλ γηα δπλεηηθψο δχζθνια ζέκαηα θέξλνληαο ζε επαθή πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα, εθδφηεο, ηερλνινγηθέο επηρεηξήζεηο θαη παλεπηζηεκηαθνχο. Γηα ιφγνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο ψζηε λα επηιπζνχλ ηξία βαζηθά ζέκαηα δεκηνπξγήζεθαλ 3 ππννκάδεο : Η νκάδα γηα ηηο ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ε νκάδα γηα ηηο επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο θαη ε νκάδα πνπ πξνζπαζεί λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ δεκηνπξγνχ. 16 Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ζηηο 22/06/2006 ε Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ κέζσ ηεο γλσκνδφηεζεο ηεο (2006/ C229/07) δηεπθξίληζε φηη πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζην ξφιν ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ πφιεσλ ζηελ ςεθηνπνίεζε θαζψο νη ηνπηθέο βηβιηνζήθεο ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε παξέρνπλ πξφζβαζε ζε αλαινγηθά θείκελα αιιά δελ παξέρνπλ ζε ςεθηαθά κε απνηέιεζκα ηνλ θίλδπλν λα ραζνχλ πνιχηηκα ηζηνξηθήο αμίαο αξρεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία κεγάινπ κέξνπο ησλ πνιηηψλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία. 17 Η ζεκαληηθφηεξε φκσο εμέιημε ζηελ πνξεία ψζηε λα θαηαζηεί ε επξσπατθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά δηαζέζηκε ζην internet έιαβε ρψξα κέζσ ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ζηηο 24/08/2006 (2006/585/ΔΚ) θαη ησλ πκπεξαζκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ ζηηο 13/11/2006 (2006/ C297/01). ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ηα θξάηε κέιε ζεζκνζεηήζεθε ε δξάζε ηνπο ζε 3 ηνκείο εληφο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα. 18 πγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ηελ ςεθηαθνπνίεζε θαη ηελ επηγξακκηθή πξνζβαζηκφηεηα ηνπο ζχζηεζε λα ελεκεξψλνληαη γηα εθηεινχκελεο ςεθηαθνπνηήζεηο ζε βηβιία, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, θσηνγξαθίεο, κνπζεηαθά αληηθείκελα, αξρεηαθά ηεθκήξηα, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ψζηε λα κελ ππάξρεη επαλάιεςε, λα ζέηνπλ πνζνηηθνχο ζηφρνπο, λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία πνιηηηζηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα λέεο ρξεκαηνδνηήζεηο, λα ζπγθξνηνχλ κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηαθνπνίεζεο, λα πξνσζήζνπλ ηελ επξσπατθή βηβιηνζήθε σο πνιπγισζζηθφ ζεκείν πξφζβαζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο εληνπίδνληαο κέηξα πνπ κπινθάξνπλ ηε δηαδηθαζία, πξνβαίλνληαο ζηελ επίιπζε ηνπο ή πξνσζψληαο κεραληζκνχο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ρξήζε ησλ νξθαλψλ, ησλ 15 Σφςταςη του Συμβουλίου 2005/835/ΕΚ, ςχετικά με ενζργειεσ προτεραιότητασ για να ενιςχυθεί η ςυνεργαςία ςτον τομζα των αρχείων ςτην Ευρϊπη, ΕΕ L 345, τησ 14 ησ Νοεμβρίου 2005, ςελ 56, 16 SEC(2008) 2372, Commission Staff Working Document, «Europe s cultural heritage at the click of a mouse», τησ 11 ησ Αυγοφςτου 2008, ςελ Γνωμοδότηςη τησ Επιτροπήσ των Περιφερειϊν 2006/C 229/07, ςχετικά ε την Ανακοίνωςη τησ Επιτροπήσ που αφορά τισ ψηφιακζσ βιβλιοθήκεσ τησ 22 ησ Σεπτεμβρίου 2009, ςελ Σφςταςη τησ Επιτροπήσ 2006/585/ΕΚ, ςχετικά με την ψηφιακοποίηςη και την επιγραμμική προςβαςιμότητα πολιτιςτικοφ υλικοφ και για την ψηφιακή διαφφλαξη, ΕΕ L 236, τησ 24 ησ Αυγοφςτου 2006, ςελ 28.

6 εμαληιεκέλσλ ή απνζπξκέλσλ απφ ηελ θπθινθνξία έξγσλ. 19 ηελ ςεθηαθή δηαθχιαμε πξφηεηλε ηε ζέζπηζε εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ κε ζηφρν ηε καθξνρξφληα δηαθχιαμε ζεβφκελε πάληα ηε λνκνζεζία πεξί δηθαησκάησλ δεκηνπξγνχ, ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηα άιια θξάηε γηα ζρέδηα δξάζεο θαη θαηάζεζεο ψζηε λα κελ ππάξρεη κεγάιε απφθιηζε αιιά θαη πξφβιεςε ηεο λνκνζεζίαο γηα πξνζηαζία ηνπ ηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηήξεζε ηεο θνηλνηηθήο θαη δηεζλνχο λνκνζεζίαο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ελψ δήηεζε ηε ζπλερή ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο θάζε δχν ρξφληα. 20 ηε ζπλέρεηα ην πκβνχιην δηεπθξίληζε φηη ππνζηεξίδεη ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ελψ φξηζε ην απαηηνχκελν ρξνλνδηάγξακκα εληφο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεη πνηεο είλαη νη δξάζεηο πξνηεξαηφηεηαο ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ αληίζηνηρα θαη ην ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ έρνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα. 21 Δμίζνπ ζεκαληηθέο απνθάζεηο δξνκνινγήζεθαλ θαη ην Η αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο 14/02/2007 γηα ηηο επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο ζηελ ςεθηαθή επνρή, (COM (2007)56) αλαθεξφκελε ζηελ πξφζβαζε, ηε δηάδνζε θαη ηδηαηηέξσο ζηε δηαθχιαμε αλέιπζε δηάθνξεο ηερληθέο, ελψ παξέζεζε πνιιέο ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, βαζηζκέλε ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη νη βηβιηνζήθεο ψζηε λα βνεζήζεη ηα θξάηε λα ιχζνπλ ηα αληίζηνηρα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. 22 Έλα κήλα αξγφηεξα ζηηο 22/03/2007 έιαβε ρψξα ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζχζηαζε εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηε ςεθηαθνπνίεζε θαη ηε ςεθηαθή δηαθχιαμε (2007/23/ΔΚ). Η επηηξνπή απηή αθφκε θαη ζήκεξα έρεη σο ζηφρν λα αμηνινγεί ηελ πξφνδν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ 2006 θαη απνηειεί ην κέζν ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηηο πξνεγνχκελεο δηεξγαζίεο άιισλ νκάδσλ. 23 Κάζε θξάηνο κέινο εθπξνζσπείηαη απφ 2 αληηπξνζψπνπο (θαηφπηλ επαξθνχο δηθαηνινγίαο κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη θαη ηξίην) θαη δηθαηνχηαη λα έρεη ίζν αξηζκφ αλαπιεξσηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχνπλ νη ίδηνη φξνη. 24 Η Δπηηξνπή αζθεί ηελ πξνεδξία, ελψ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχζηαζεο βνεζεηηθψλ ππννκάδσλ φπνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ παξαηεξεηέο ή εκπεηξνγλψκνλεο. Αμίδεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ηα κέιε δελ πιεξψλνληαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο ελψ ηα έμνδα θαιχπηνληαη ζε έλαλ εκπεηξνγλψκνλα απφ θάζε θξάηνο κέζσ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ παξέρεη ε Δπηηξνπή ζηελ Οκάδα. 25 Σν επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην {(27/09/2007) 2007/320/ΔΚ} πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία ελφο ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ ζε επξσπατθφ επίπεδν πνπ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηηο εζληθέο ζπιινγέο κνπζείσλ θαη αξρείσλ φπσο ε ήδε ππάξρνπζα επξσπατθή ςεθηαθή βηβιηνζήθε θαη ζα ζπγθεληξψλεη πάζεο θχζεσο ςεθηαθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επξσπατθή πνιηηηζηηθή 19 Ibid, ςελ Ibid, ςελ Συμπεράςματα του Συμβουλίου 2006/C 297/01 ςχετικά με την ψηφιοποίηςη και την επιγραμμική προςβαςιμότητα πολιτιςτικοφ υλικοφ και την ψηφιακή διαφφλαξη, τησ 7 ησ Δεκεμβρίου 2006, ςελ COM (2007)56 τελικό, «Ανακοίνωςη τησ Επιτροπήσ για την Πληροφορία ςτην ψηφιακή εποχή» τησ 14 ησ Φεβρουαρίου Απόφαςη 320/2007 τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ για ςφςταςη ομάδασ εμπειρογνωμόνων των κρατϊν μελϊν για την ψηφιακοποίηςη και την ψηφιακή διαφφλαξη, ΕΕ L 119, τησ 22 ασ Μαρτίου 2007, ςελ Ibid. 25 Ibid.

7 θιεξνλνκηά. 26 Πξάγκαηη ζηηο 8/11/2007 ηδξχζεθε ην ίδξπκα ηεο Δπξσπατθήο Ψεθηαθήο Βηβιηνζήθεο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Πνιηηηζκφ πνπ θχξηα κέιε ηνπ είλαη νη επξσπατθέο ελψζεηο βηβιηνζεθψλ, κνπζεία, αξρεία θαη αξρεία νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. Με ιίγα ιφγηα νξγαλψζεηο ή θνξείο πνπ ηνπ παξέρνπλ κείδνλα πιηθφ θαη εδξεχεη ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Οιιαλδίαο. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή ελφο λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο EUROPEANA ψζηε ε πξσηνβνπιία λα θαηαζηεί βηψζηκε. Σαπηφρξνλα ε Δπηηξνπή αλέζεζε ζην πξνζσπηθφ ηεο Δπξσπατθήο Βηβιηνζήθεο ηε δεκηνπξγία ελφο πξσηφηππνπ γηα ηε EUROPEANA. Έλα ρξφλν αξγφηεξα μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλδέζκνπ ηεο EUROPEANA. Καηφπηλ ηεο αλαθνηλψζεσο ηεο Δπηηξνπήο COM(2008)513 ζηηο 11/08/2008 φπνπ πεξηγξαθφηαλ ε κέρξη ηφηε ηθαλνπνηεηηθή εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο θαη επηζεκαίλνληαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξέκελαλ άιπηα ε Δπηηξνπή δξνκνιφγεζε ην άλνηγκα ηεο ηζηνζειίδαο ην Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. 27 Πξάγκαηη ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 2008 μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην πξσηφηππν ηεο EUROPEANA απφ ηελ Viviane Reding (Δπξσπαία Δπίηξνπνο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο) θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Jose Manuel Barroso, παξέρνληαο πξφζβαζε ζε ςεθηαθά αληηθείκελα δηπιάζην ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ πνπ είρε ηεζεί. Μία απξνζδφθεηε φκσο αχμεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ ππνινγίζηεθε ζηα ρηππήκαηα ηελ ψξα είρε σο απνηέιεζκα νη δηαθνκηζηέο λα κελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ην καδηθφ θνξηίν θαη λα δηαθνπεί πξνζσξηλά ε ιεηηνπξγία ηεο πνπ επαλήιζε έλα κήλα αξγφηεξα. Σξία ρξφληα κεηά ηελ πξφηαζε ε ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηνπ Δπξσπατθνχ πνιηηηζκνχ ππήξμε πξαγκαηηθφηεηα. Σα πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηελ ίδηα εκέξα ηεο έλαξμεο (2008/C 319/07) παξαρσξνχζαλ ηα εχζεκα ηφζν ζηα θξάηε φζν θαη ζηελ Δπηηξνπή ελψ δηεπθξίληδαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξέκεηλαλ ζρεδφλ απαξάιιαθηα κέρξη ην Σα πξνβιήκαηα θαη ζε απηφ ην ζεκείν δηαρσξίδνληαη θαη πάιη ζε νηθνλνκηθά, λνκηθά θαη ηερλνινγηθά θαη δελ δηαθέξνπλ πνιχ απφ απηά ηνπ Αλ θαη ην 2009 ε EUROPEANA θαηείρε πνιηηηζηηθά αγαζά ε Δπηηξνπή κε αλαθνίλσζε ηεο (COM(2009)440) ζηηο 28/08/2009 επηζήκαλε ηελ αληζφηεηα αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά ησλ θξαηψλ αιιά θαη ηελ αλνκνηνγέλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, ελψ έζεζε σο ζηφρν ηα γηα ην 2010, λνχκεξν πνπ ζα έπξεπε λα πνιιαπιαζηάδεηαη ηα επφκελα έηε. 28 Ο ζηφρνο επεηεχρζε θαη ε EUROPEANA ην 2011 απέθηεζε έξγα. Γπζηπρψο ην 2012 θαη 2013 πξνζηέζεθαλ κφλν απφ έξγα αληίζηνηρα γεγνλφο γηα ην νπνίν επζχλεηαη ηφζν ε λνκνζεζία ιφγσ ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο φζν θαη ε ρξεκαηνδφηεζε. Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο ππήξμε κείδνλ δήηεκα. Αξρηθά ε Δπηηξνπή ρξεκαηνδφηεζε ηε EUROPEANA κε ην πξφγξακκα e-conteplus, αιιά θαη δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο εηζθνξέο θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηνπνίεζεο. 29 Απφ ην 2009 σο ην 2011 ρξεκαηνδνηήζεθε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο e-content Plus 26 Ψήφιςμα ΤΑ 0416/2007 ςχετικά με τισ ψηφιακζσ βιβλιοθήκεσ, «i2010: προσ μια ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη», τησ 27 ησ Σεπτεμβρίου 2007, ςελ COM (2008)513 τελικό, «Ανακοίνωςη τησ Επιτροπήσ ςχετικά με την πρόοδο ςτην ψηφιακοποίηςη και την επιγραμμική προςβαςιμότητα πολιτιςτικοφ υλικοφ και τη ψηφιακή διαφφλαξη ςτην ΕΕ», ΕΕ C 2372 τησ 11 ησ Αυγοφςτου 2008, ςελ COM( 2009)440 τελικό, «Ανακοίνωςη τησ Επιτροπήσ ςχετικά με την EUROPEANA τα επόμενα βήματα», ΕΕ C 1124 τησ 28 ησ Αυγοφςτου 2009, ς Ψήφιςμα ΤΑ 0129/2010 ςχετικά με την EUROPEANA τα επόμενα βήματα τησ 5 ησ Μαΐου 2010, ςελ 22.

8 Programme ελψ ην Κνηλνβνχιην ζηηο 05/05/2010 (2011/C81/04) πξφηεηλε ηε δσξεά πξφζβαζε ζε φια ηα αγαζά ρσξίο ηειεθφξησζε (πξάγκα αδχλαην ιφγσ ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο) ελψ ηφληζε φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζπληνληζκέλε ιχζε ζηελ ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη φηη κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο ζα έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί ρσξηζηή ζέζε πξνυπνινγηζκνχ ζην πξνζερέο ηφηε λνκνζρέδην. 30 Αλ θαη δελ ππήξμε ρσξηζηή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ EUROPEANA ην πκβνχιην ζηηο 10/05/2010 (2010/C137/07) δηεπθξίληζε φηη είραλ ήδε μεθηλήζεη νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο απφ ην Σειηθά αλ θαη ην 2013 ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Πξφγξακκα Καηλνηνκίαο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο απφ ηελ έλαξμε ηνπ 2014 φπσο δήισζε θαη ην πκβνχιην ζηηο 15/06/2011, (2011/C175/01) ε EUROPEANA είλαη εληαγκέλε κέζα ζην πξφγξακκα ηεο Δπηηξνπήο «ηξαηεγηθή Δπξψπε 2020: Αλάπηπμε έμππλε δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο». πγθεθξηκέλα εληάζζεηαη ζην ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε κία απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπνπ ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ επηγξακκηθνχ πνιηηηζηηθνχ θαη δεκηνπξγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη ε αλάγθε λα εληζρπζεί ε ςεθηνπνίεζε θαη ε δηάδνζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κέζα θαη απφ ηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε «EUROPEANA» 32. Παξφια απηά αθφκε θαη ζήκεξα ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ςεθηνπνίεζε, ηελ δηαδηθηπαθή πξφζβαζε θαη ηε δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απνηειεί επζχλε θπξίσο ησλ θξαηψλ δηφηη ε Δπηηξνπή αξθείηαη ζηελ παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ηδξχκαηνο θαη ηνπ ηζηφηνπνπ ηεο EUROPEANA θαζψο θαη ζε πεξηνξηζκέλεο ρξεκαηνδνηήζεηο θπξίσο ζηα αδχλακα νηθνλνκηθά θξάηε. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά αλαγθαία ηελ ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαζψο ηα πεξηζζφηεξα θξαηηθά ηδξχκαηα δελ δηαζέηνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη κία αιπζίδα πνπ θαηαιήγεη θαη πάιη ζην δήηεκα ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ ππάξμεη ην άιιν βαζηθφ εκπφδην καδί κε ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ζην λα απνθηήζεη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ειεθηξνληθή κνξθή. Παξαθάησ ινηπφλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πξηλ φκσο θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχκε ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ αλνκνηνγέλεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ απφ ηα θξάηε πεξηερφκελνπ ηφζν ζηνλ αξηζκφ φζν θαη ζην κέγεζνο. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΟΓΗΓΟΤΝ ΣΗΝ ΑΝΟΜΟΙΟΓΔΝΔΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ ΜΔΛΧΝ Η αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο ζπλδπαζκέλε πάληα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο πνπ δηέπεη ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ επεξέαζε θαη ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο Europeana. Πηζηεχνληαο φηη ε Έλσζε πξέπεη λα έξζεη πην θνληά ζηνπο πνιίηεο θξνληίδεη λα εμαζθαιίδεη φηη νη απνθάζεηο ζα ιακβάλνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σνηνπηνηξφπσο έδξαζε θαη θαηά ηελ δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Ψεθηαθήο Βηβιηνζήθεο φπνπ ην ηξίπηπρν ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πνπ ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο 30 Ψήφιςμα ΤΑ 0129/2010, ό.π., ςελ Συμπεράςματα του Συμβουλίου 2010/C 137/07 ςχετικά με τη EUROPEANA: Τα επόμενα βήματα, ΕΕ C 137 τησ 10 ησ Μαΐου 2010, ςελ Συμπεράςματα του Συμβουλίου 2011/C 175/01 ςχετικά με τη ςυμβολή του πολιτιςμοφ ςτην εφαρμογή τησ ςτρατηγικήσ Ευρϊπη 2020, ΕΕ C175 τησ 15 ησ Ιουνίου 2011, ςελ 2,

9 θαηά ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία αξθέζηεθε ζε κία Δπηηξνπή πνπ εθδίδεη αλαθνηλψζεηο θαη έλα Κνηλνβνχιην πνπ εθδίδεη κε δεζκεπηηθά ςεθίζκαηα κε πνιχ πεξηνξηζκέλε δξάζε ζε επξσπατθφ επίπεδν, δεκηνπξγψληαο απιά ηνλ νξγαληζκφ ηεο Europeana θαη ζπζηήλνληαο νκάδα εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Ωζηφζν θαλείο δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη ν ηξφπνο δξάζεο ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθφο, ηε ζηηγκή πνπ ε δηαδηθαζία ήηαλ εληφο ηνπ απαηηνχκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη πεξηζζφηεξα αληηθείκελα απφ ηνλ απαηηνχκελν ζρεδφλ θάζε θνξά αξηζκφ εηζήρζεζαλ. Η δξάζε φκσο ζε εζληθφ επίπεδν είρε σο απνηέιεζκα έλαλ κε ηζφηηκν αξηζκφ αληηθεηκέλσλ αλάκεζα ζηα θξάηε, γεγνλφο πνπ ζίγνπξα επεξεάδεηαη θαη απφ ην φηη δελ επέδεημαλ φια ηα ίδην ελδηαθέξνλ θαη δήιν αιιά θαη απφ ηα δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα, κέζα θαη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θαη θαζνξίζηεθαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηθή δηάζηαζε θάζε θξάηνπο. Η ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ην 2006 πξνέηξεςε ηα θξάηε λα ιάβνπλ δξάζε ζε επηιεγκέλνπο βαζηθνχο ηνκείο ελψ ην πκβνχιην θξίλνληαο ηελ εηνηκφηεηα ησλ θξαηψλ ζέζπηζε ην απαηηνχκελν ρξνλνδηάγξακκα. Οη αλαθνξέο πνπ φθεηιαλ λα ζηείινπλ ηα θξάηε σο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008 θαηαδεηθλχνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ νπζηαζηηθά ζηε δηαθχκαλζε. Παξαπάλσ αθνινπζεί κία ζχληνκε αλαθνξά ησλ παξαγφλησλ δηαρσξηζκέλνπο ζηνπο 3 ηνκείο ηεο δηαδηθαζίαο. ΠΔΓΙΟ ΦΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΗ Παξά ηε ζέιεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηα κέζα πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ ςεθηαθνπνίεζε ππήξμε δηαθχκαλζε ησλ απνηειεζκάησλ αλάκεζα ζηα θξάηε. Ωο αξρηθή αηηία ελδείθλπηαη ην γεγνλφο φηη ηα θξάηε δελ ιάκβαλαλ ππφςε ηελ επηζθφπεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ςεθηαθνπνίεζεο δειαδή ηνπ θαζνξηζκνχ ηη είλαη ήδε ςεθηνπνηεκέλν θαη ηη φρη ψζηε λα απνθζερζεί κία κειινληηθή αιιεινεπηθάιπςε ησλ πξνζπαζεηψλ. Διάρηζηεο ρψξεο φπσο ε ινβελία δεκηνχξγεζαλ κεηξψα κε λνκνζεηηθή ζηήξημε ελψ έλαο κεγαιχηεξνο αξηζκφο βαζίζηεθε ζηηο εζληθέο πχιεο. 33 Ωζηφζν απνδείρζεθε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ειέγρνληαλ ζπάληα. Αθφκε ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε δελ έζεζαλ ζαθείο πνζνηηθνχο ζηφρνπο θαη ε ςεθηαθνπνίεζε ήηαλ εληαγκέλε ζε άιιεο πνιηηηθέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε θξάηνπο νδήγεζε ζε δηαθχκαλζε ησλ απνηειεζκάησλ. Η Διιάδα π.ρ. απφ ην ςεθηνπνίεζε 180 δηαθνξεηηθά έξγα δηαζέηνληαο 100 εθαηνκκχξηα επξψ (αληίζηνηρν πνζφ θαη ηελ πεξίνδν ηνπ ) ελψ ε Οιιαλδία δηέζεζε 90 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηελ ςεθηαθνπνίεζε κφλν νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ηελ πεξίνδν Έλαο αθφκε ιφγνο ππήξμε θαη ε δπλαηφηεηα ζχκπξαμεο ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ηνκέα. Η έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ζε ρψξεο κηθξνχ κεγέζνπο θαη ηδηαίηεξα φζεο δελ νκηινχζαλ ηελ αγγιηθή γιψζζα φπσο ε Δζζνλία θαη ε Λεηνλία είρε σο απνηέιεζκα ηελ κε επηζπκία απφ ηδησηηθέο εηαηξίεο λα ζπκπξάμνπλ νηθνλνκηθά θαη λα αξθεζηνχλ απιά ζε ππεξεζηαθή βνήζεηα. 35 Αληίζεηα κεγαιχηεξα θξάηε δέρζεθαλ νηθνλνκηθέο εηζθνξέο απφ ηδηψηεο φπσο ε Ιζπαλία φπνπ ε Telefonica δψξηζε 10 εθαηνκκχξηα επξψ ελψ ε Γεξκαλία, ην Βέιγην θαη ε Μ. Βξεηαλία ζπλεξγάζηεθαλ κε ηελ Google. 36 Αθφκε φζεο ρψξεο δηαζέηνπλ 33 COM (2008)513, ό.π., ςελ COM (2008)513, ό.π., ςελ Commission Staff Working Document, ό.π., ςελ Ibid.

10 θέληξα ςεθηαθνπνίεζεο πνπ ζπλδένληαη κε κεγάινπο νξγαληζκνχο φπσο ε Γεξκαλία κε Παλεπηζηήκην, ε Διιάδα (Τπεξεζία Γεκνζηεχζεσλ) θαη ε Ιηαιία κε αξρείν, παξνπζίαδαλ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα. 37 Σέινο πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη νη ρψξεο κε ήδε ππάξρνπζα εζληθή ζηξαηεγηθή ςεθηνπνίεζεο παξνπζίαδαλ θαιχηεξε εμέιημε. Αλ θαη παξάιιεια ε Δπηηξνπή επηδηψθνληαο λα ιχζεη θάπνηα εθ ησλ δεηεκάησλ εδξαίσλε πξνγξάκκαηα φπσο ην 2007/8 κέζσ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο βνήζεζε λα δεκηνπξγεζνχλ θέληξα ςεθηνπνίεζεο ζε Δπξσπατθφ Δπίπεδν ή κε ηελ κειέηε Numeric πνπ εμέηαδε πνηα κεζνδνινγία ζα επηθέξεη πην αμηφπηζηα ζηνηρεία ψζηε λα απμεζνχλ νη ςεθηνπνηήζεηο, δελ είρε ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα ηνπ ηζφηηκνπ πεξηερνκέλνπ. 38 ΠΔΓΙΟ ΔΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ πσο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο Ψεθηνπνίεζεο έηζη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο ππήξμαλ δεηήκαηα πνπ επεξέαζαλ ηελ πξφνδν ησλ θξαηψλ θαη νδήγεζαλ ζηελ αληζφηεηα. Ο νηθνλνκηθφο ηνκέαο θαη πάιη πξσηνζηαηεί κε ηελ Δπηηξνπή λα ζπζηήλεη ζηα θξάηε κέιε λα δψζνπλ νηθνλνκηθά θίλεηξα ηφζν ζε δεκφζηα ηδξχκαηα φζν θαη ζε ηδηψηεο γηα λα επηηξέςνπλ ηελ δηάζεζε ησλ έξγσλ ηνπο ζηελ EUROPEANA. ηελ Διιάδα ην πξφγξακκα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο κε 100 εθαηνκκχξηα επξψ ρξεκαηνδφηεζε κνπζεία θαη βηβιηνζήθεο, ελψ ην ίδην πνζφ δηαηέζεθε θαη γηα ηελ πεξίνδν θαη ην πιηθφ ήηαλ άκεζα θαη εχθνια δηαζέζηκν ζηε EUROPEANA. 39 Η δεκηνπξγία εζληθψλ ππιψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ν εζληθφο ζχλδεζκνο ηεο EUROPEANA θαη δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ζε πνιιέο ρψξεο φπσο ην πξφγξακκα Minerva θπζηθά επλφεζαλ ηελ εμέιημε ησλ θξαηψλ πνπ ηηο δηαζέηνπλ. 40 Αθφκε εμαξηάηαη φπσο πξναλαθέξζεθε θαη απφ ην θαηά πφζν ηα θξάηε κπφξεζαλ λα πείζνπλ ηδηψηεο λα εθζέζνπλ ηα έξγα ηνπο επηγξακκηθά. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηφζν ε ζπλεξγαζία ηεο Δζληθήο Γαιιηθήο Βηβιηνζήθεο κε ηνλ χλδεζκν ησλ Γάιισλ Δθδνηψλ πνπ ζπλέηαμαλ κία πιαηθφξκα πνπ ζηφρεπε ζην θέξδνο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (Gallica 2)φπνπ νη εθδφηεο νπζηαζηηθά απνθαζίδνπλ ην κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ ζέινπλ λα δείμνπλ θαη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ην πιήξεο πεξηερφκελν απφ ηηο ζειίδεο ησλ εθδνηψλ κε θάπνην ρξεκαηνδνηηθφ αληίηηκν, αιιά θαη ζηελ Ιηαιία φπνπ ν εθδνηηθφο νίθνο LATERZA ζπκθψλεζε κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Κιεξνλνκηάο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηε δσξεάλ δεκνζίεπζε ζην δηαδίθηπν ηεο θιαζζηθήο ζπιινγήο βηβιίσλ «Scrittori d Italia». 41 Η ρξνλνινγία πνπ εληάρζεθε έλα θξάηνο ζην Ίδξπκα ηεο Δπξσπατθήο Ψεθηαθήο Βηβιηνζήθεο ιεηηνπξγεί σο έλαο αθφκε παξάγνληαο. Έλα κεγάιν θνκκάηη πνπ επεξεάδεη ηελ αληαπφθξηζε ησλ θξαηψλ κειψλ απνηεινχλ ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ νδήγεζαλ θαη ζηνλ θίλδπλν λα δεκηνπξγεζεί έλα κεγάιν θελφ ηελ πεξίνδν ηνπ 20 νπ αηψλα εληφο ηεο EUROPEANA γλσζηφ σο «καχξε ηξχπα» θαη ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. 37 COM (2008)513, ό.π., ςελ Commission Staff Working Document, ό.π., ςελ Ibid. 40 COM (2008)513, ό.π., ςελ Commission Staff Working Document, ό.π., ςελ 13.

11 ΠΔΓΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΓΙΑΦΤΛΑΞΗ πσο θαη ζηνπο δχν πξνεγνχκελνπο ηνκείο ε πξφνδνο ησλ θξαηψλ κειψλ επεξεάζηεθε απφ νηθνλνκηθά θαη λνκηθά δεηήκαηα, κε ηελ Δπηηξνπή λα επηζεκαίλεη ηνλ θίλδπλν ηεο θαηαζπαηάιεζεο ησλ πφξσλ θαζψο κε ηελ ηαρχηαηε ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ηελ έιιεηςε θξαηηθήο γλψζεο, ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα κελ κπνξέζνπλ λα δηαζσζνχλ ηα έξγα. Σα πεξηζζφηεξα θξάηε δελ ρξεηάζηεθε λα αλαπηχμνπλ λέεο ζηξαηεγηθέο αιιά έπξεπε λα βειηηψζνπλ ηηο νξγαλσηηθέο ππνδνκέο ηνπο, κε απηά πνπ ήδε είραλ ζεζπίζεη εζληθέο πνιηηηθέο γηα ηελ ςεθηαθή δηαθχιαμε κε νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ λα παξνπζηάδνπλ αξηηφηεξε πξφνδν φρη φκσο φζν απηέο πνπ είραλ ήδε έλαλ νξγαληζκφ κε καθξά πνξεία ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθχιαμεο θαη εληαηηθή ζπλεξγαζία κε νκνιφγνπο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. 42 Παξάδεηγκα απνηειεί ε Μ. Βξεηαλία φπνπ ε Digital Preservation Coalition (DPG) καδί κε ηελ Δζληθή θαη άιιεο βηβιηνζήθεο θαζψο θαη ηνλ JICK θαη άιινπο εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο δξαζηεξηνπνηνχληαλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζηελ παξνρή ελφο θνηλνχ εζληθνχ θφξνπκ. 43 Έλα αθφκε δήηεκα πνπ επεξέαζε ηελ πνξεία ησλ θξαηψλ κειψλ ήηαλ ε αληηγξαθή ζε πεξηζζφηεξα αληίγξαθα γηα ζθνπνχο δηαθχιαμεο, θαζψο θαη ην λνκηθφ θελφ πνπ ππήξρε γηα ην πιηθφ πνπ ήηαλ εμαξρήο ςεθηνπνηεκέλν φκσο ηα θξάηε θξφληηζαλ λα θαιχςνπλ εγθαίξσο απηφ ην θελφ πνπ ππήξρε ζηε λνκνζεζία ηνπο. 44 Ωζηφζν απηφ δεκηνχξγεζε άιιν πξφβιεκα θαζψο ε εζληθνχ επηπέδνπ λνκνζεζία δηέθεξε απφ θξάηνο ζε θξάηνο γη απηφ θαη ε Δπηηξνπή ζχζηεζε ηελ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ. ηα πεξηζζφηεξα θξάηε ε ηζηνζπγθνκηδή δειαδή ε ελεξγή ζπιινγή πιηθνχ απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ έρεη εληαρζεί ζηε λνκνζεζία γηα ηα ςεθηαθά γελλεκέλα έξγα θαη ζπιιέγεηαη απφ ηηο εζληθέο βηβιηνζήθεο αλ θαη είλαη επίζεο πνιχ πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 45 Φπζηθά ε ηερλνινγία καδί κε ηελ νηθνλνκία φπσο πξναλαθέξζεθε ήηαλ έλαο παξάγνληαο πνπ επεξέαδε ηελ πνξεία ησλ θξαηψλ θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο. Η πξφνδνο ζε ηερληθά ζέκαηα είλαη θαζνξηζηηθή ηφζν γηα ηηο εζληθνχο ζπζζσξεπηέο (πχιεο) φπνπ ππάξρνπλ, φζν θαη γηα ηελ εμέιημε ηεο EUROPEANA. Η θζελφηεξε θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο ςεθηνπνίεζε αιιά θαη ε εμίζνπ θζελφηεξε θαη θαιχηεξε ςεθηαθή δηαθχιαμε είλαη απαξαίηεηεο. Απαξαίηεηε φκσο είλαη θαη ε ιχζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ Ωο αιιειέλδεηε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ε ζρέζε αλάκεζα ζηε λνκνζεζία γηα ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζηελ επξσπατθή πνιηηηζηηθή ςεθηαθή βηβιηνζήθε. Απφ ηε κία πιεπξά ηα δηθαηψκαηα θαζηζηνχλ δχζθνιε σο θαη αδχλαηε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηελ έληαμε πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ζηε EUROPEANA απφ ηελ άιιε ράξε ζε απηή ιχζεθαλ πξνβιήκαηα ζηηο λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ είηε ζε εζληθφ είηε ζε επξσπατθφ επίπεδν πνπ εηδάιισο ζα παξέκεηλαλ άιπηα. Πξηλ φκσο επεθηαζνχκε θξίλεηαη απαξαίηεην λα νξίζνπκε ηη είλαη ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο (ΠΟΓΙ) σο πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία νξίδνληαη «νη δεκηνπξγίεο ηνπ κπαινύ δειαδή νη εθεπξέζεηο, ηα 42 COM (2008)513, ό.π., ςελ Ibid. 44 Commission Staff Working Document, ό.π., ςελ Commission Staff Working Document, ό.π., ςελ 20.

12 ινγνηερληθά ή θαιιηηερληθά έξγα, ηα ζύκβνια ηα νλόκαηα θαη νη εηθόλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην εκπόξην θαη ρωξίδεηαη ζε δύν θαηεγνξίεο: ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο θαη βξίζθεηαη ζε δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο γηα εθεπξέζεηο, εκπνξηθά ζήκαηα, βηνκεραληθά ζρέδηα θαη γεωγξαθηθέο ελδείμεηο θαη ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ ππάξρεη ζηα ινγνηερληθά έξγα, ζηηο ηαηλίεο, ζηε κνπζηθή ζηα θαιιηηερληθά έξγα θαη ζηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό». 46 ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα δηθαηψκαηα εθείλα πνπ εθηεινχλ νη θαιιηηέρλεο ζηηο παξαζηάζεηο ηνπο, νη παξαγσγνί θσλνγξαθεκάησλ ζηηο ερνγξαθήζεηο ηνπο, νη εθθσλεηέο ζην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε ραξαθηεξίδνληαη σο ζπγγεληθά δηθαηψκαηα. 47 Σα παξαπάλσ δηθαηψκαηα φπσο θαη θάζε άιιν δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο επηηξέπεη ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζηνλ θάηνρν ηνπ λα επσθειεζεί απφ απηφ, φπσο νξίδεη θαη ην άξζξν 27 ηεο Οηθνπκεληθήο δηαθήξπμεο δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ πνπ δηεπθξηλίδεη φηη «ηνπο παξέρεη ην δηθαίωκα λα επωθεινύληαη από ηελ πξνζηαζία ηωλ εζηθώλ θαη πιηθώλ ζπκθεξόληωλ ηεο παηξόηεηαο ηωλ επηζηεκνληθώλ, ινγνηερληθώλ θαη θαιιηηερληθώλ παξαγωγώλ». 48 Η πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία αλαγλσξίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ ζχκβαζε ησλ Παξηζηψλ γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο (1883), ζηε ζπλέρεηα ζηε χκβαζε ηεο Βέξλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαιιηηερληθψλ θαη ινγνηερληθψλ έξγσλ (1886) θαη ζηηο δχν ζπλζήθεο ηνπ νξγαληζκνχ ηηο νπνίεο έρνπλ ππνγξάςεη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο. Απνδερνκέλε φκσο θαη ε ίδηα ε Έλσζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ζέζπηζε ην 2001 κία νδεγία (2001/29/ΔΚ) πνπ ζηφρεπε ζηελ ελαξκφληζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηνλίδεη φηη ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ηδηνθηεζίαο. 49 ηφρνο ηεο παξνχζεο νδεγίαο είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ δεκηνπξγψλ θαη ησλ εξκελεπηψλ φηη ζα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα έζνδα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απηνλνκία θαη ε αμηνπξέπεηα ηνπο. 50 Οπζηαζηηθά θαζηζηά απαξαίηεηε ηε ζπλαίλεζε ηνπ δεκηνπξγνχ πξηλ βγεη ην έξγν ζην θνηλφ, ελψ ειέγρνπλ ηελ νπνηαδήπνηε αλαπαξαγσγή (κε φπνην κέζν θαη κνξθή) θαζψο επηιέγνπλ νη ίδηνη ζε πνην κέζν ζα παξαρζνχλ ηα δεκηνπξγήκαηα ηνπο. Φπζηθά ε νδεγία νξίδεη φηη κφλν νη ίδηνη επηηξέπνπλ ηε πψιεζε ή ηε δηαλνκή ηνπ ζην θνηλφ θαη θαηφπηλ δηθήο ηνπο άδεηαο κεηαθέξεηαη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ δεκνζίνπ. 51 Βαζηζκέλε ινηπφλ ζηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο ε Δπηηξνπή ζην πξφγξακκα ηεο πνιηηηζκηθήο βηβιηνζήθεο αθήλεη ηα θξάηε ζε ζπλεξγαζία κε ηδηψηεο θαηφρνπο ησλ δηθαησκάησλ λα ιχζνπλ ην δήηεκα ηεο έθζεζεο ησλ έξγσλ ηνπο ζηε EUROPEANA ζχκθσλα κε φηη νξίδεη απηή ε νδεγία. Οπζηαζηηθά παξνηξχλεη ηα θξάηε λα πείζνπλ ηνπο ηδηψηεο ηνλίδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα έρνπλ αλ ηα εθζέζνπλ ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. Η ίδηα αξθέζηεθε ζην λα πξνηείλεη ιχζεηο ζηα δηάθνξα πξνβιήκαηα φπσο ηηο νκαδηθέο άδεηεο κε παλεπξσπατθή ηζρχ ελψ ηφληδε επαλεηιεκκέλσο φηη ε δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο δελ πξέπεη λα παξάγεη δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Θέζπηζε αθφκε φηη ε νξηνζέηεζε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπνζεηείηαη ζηα 70 ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 46 World Intellectual Property Organization, What is intellectual property, no. 450, p.p Ibid. 48 World Intellectual Property Organization, ό.π., p.p Οδηγία 29/2001 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 22 ασ Μαΐου 2001 για την εναρμόνιςη οριςμζνων πτυχϊν του δικαιϊματοσ του δημιουργοφ και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων ςτην κοινωνία τησ πληροφορίασ, ΕΕ L167 τησ 22 ασ Ιουνίου 2001http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/ALL/ 50 Ibid. 51 Ibid.

13 δεκηνπξγνχ φπσο θαη ζηηο ΗΠΑ. 52 Ωζηφζν ε Google ηεο επηζήκαλε φηη ε λνκνινγία ησλ ΗΠΑ έρεη νξίζεη σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ην 1923, πξηλ απφ απηή ηελ επνρή ηα έξγα είλαη θνηλήο ρξήζεο, επνκέλσο αθφκε θαη φηη είλαη επξσπατθφ κπνξεί λα δηαηίζεηαη ζηηο ΗΠΑ ελψ φρη ζηελ Δπξψπε αλνίγνληαο κία κεγάινπ εχξνπο ζπδήηεζε. 53 Η δξάζε ζε εζληθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο EUROPEANA ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζπάζεηα λα εθαξκνζηεί ε νδεγία ηνπ 2001 είρε σο απνηέιεζκα λα εκθαληζηνχλ πξνβιήκαηα ζε ηξηψλ εηδψλ έξγα, ηα εμαληιεκέλα ή απηά πνπ έρνπλ απνζπξζεί απφ ηελ θπθινθνξία, ηα έξγα πνπ απνηεινχλ δεκφζην θηήκα θαη ηα νξθαλά. ζνλ αθνξά ινηπφλ ηα έξγα πνπ απνηεινχλ δεκφζην θηήκα ην βαζηθφ πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε πξνήιζε απφ ηελ έιιεηςε πφξσλ γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπο. Αλ θαη ε Δπηηξνπή ηφληζε φηη πξέπεη λα παξακείλνπλ δεκφζηα θαη κεηά ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηδξχκαηα αμηψλνπλ δηθαηψκαηα ζηα αληίγξαθα θαη ρξέσζε γηα ηειεθφξησζε θαζψο ππάξρεη έληνλε αλάγθε λα απμήζνπλ ηα έζνδα ηνπο. 54 Η έιιεηςε ρξεκαηηθψλ πφξσλ φκσο νδεγεί πνιινχο δεκφζηνπο θνξείο λα θαηαθχγνπλ ζε ηδηψηεο θάηη ην νπνίν πξνηείλεη θαη ε Δπηηξνπή κε απνηέιεζκα νη ίδηνη λα επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ έλα θέξδνο πέξα απφ φζα πξνζέθεξαλ θαη επνκέλσο λα θαηέρνπλ ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ζην ςεθηνπνηεκέλν αγαζφ. 55 Σν γεγνλφο φηη ην επίπεδν πξσηνηππίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ δεκηνπξγνχ δελ είλαη ελαξκνληζκέλν ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν θαζηζηά ηελ παξνχζα δξάζε εθηθηή. Αθξηβψο ίδην είλαη ην πξφβιεκα θαη γηα ηα εμαληιεκέλα έξγα ηνπ νπνίνπ ν θάηνρνο είλαη άγλσζηνο θαη επνκέλσο ελαπφθεηληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ. Σειηθψο παξά ηηο ζπλερείο ζπζηάζεηο ηεο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα παξακέλνπλ δεκφζην θηήκα θαη κεηά ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπο αξθέζηεθαλ λα αλαθνηλψζνπλ φηη αλ γηα ιφγνπο θφζηνπο κεηαθεξζνχλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ηδηψηε κεηά απφ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ θαη ν ίδηνο ζα έρεη απνθηήζεη έλα απαηηνχκελν θέξδνο (πξνθαλψο ζπκθσλεκέλν απφ πξηλ) λα επηζηξέθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ δεκφζηνπ θνξέα. 56 ε γεληθέο γξακκέο πάλησο ηα πεξηζζφηεξα παξακέλνπλ δεκφζην θηήκα θαη κεηά ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπο. Ωζηφζν κεγάιν πξφβιεκα δεκηνπξγήζεθε ζηνλ ηνκέα ησλ νξθαλψλ έξγσλ φπνπ παξά ηελ αξρηθή ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ην 2006 ειάρηζηε εμέιημε ππήξμε ζε εζληθφ επίπεδν. Μέρξη θαη ην 2010 φζεο πξνζπάζεηεο έιαβαλ ρψξα ήηαλ εζληθέο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη λα ιεηηνπξγεί σο εκπφδην ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηδηαίηεξα ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ. Σειηθψο ε Δπηηξνπή αλαγθάζηεθε λα πξνβεί ζε έθδνζε νδεγίαο (πξνο φια ηα θξάηε θπζηθά). Η νδεγία ινηπφλ COM/2011/089 ηνλίδνληαο φηη δελ απεπζχλεηαη ζε έξγα πνπ απνηεινχλ δεκφζην θηήκα, φξηζε ηα νξθαλά έξγα σο ηα έξγα πνπ ν θάηνρνο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ έξγνπ δελ έρεη ηαπηνπνηεζεί ή αθφκε θαη αλ ηαπηνπνηεζεί δελ βξεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 3 ε αλαδήηεζε ιακβάλεη ρψξα απφ ηνλ αληίζηνηρν θάζε θνξά νξγαληζκφ πνπ αλαιακβάλεη ηε ςεθηνπνίεζε θαη έθζεζε ηνπ έξγνπ θαη κπνξεί λα είλαη δεκφζηεο βηβιηνζήθεο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κνπζεία, αξρεία, ηδξχκαηα θηλεκαηνγξαθηθήο 52 Purday Jonathan, 2010, Intellectual property issues and Europeana, Europe s digital library, museum and archive, v.3, p.p Ibid. 54 Purday Jonathan, ό.π., p.p Ibid. 56 Ibid.

14 θιεξνλνκηάο θαη δεκφζηνη ξαδηνηειενπηηθνί ζηαζκνί. 57 Πνηεο απνηεινχλ ηηο θαηάιιειεο πεγέο γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαζνξίδεηαη απφ ην θάζε θξάηνο θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ην ελδηαθεξφκελν ίδξπκα θαη ε δηελέξγεηα ηεο επηκεινχο αλαδήηεζεο ιακβάλεη ρψξα κφλν ζην εθάζηνηε θξάηνο κέινο πνπ έγηλε ή πξψηε δεκνζίεπζε ή αλακεηάδνζε. 58 Σα θξάηε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο είλαη αλνηρηά γηα ην θνηλφ δειαδή ππάξρεη δηαθάλεηα θαη εθφζνλ έλα έξγν αλαγλσξηζηεί σο νξθαλφ ζε έλα θξάηνο απηφκαηα αλαγλσξίδεηαη θαη απφ ηα ππφινηπα, ελψ φηαλ εκθαληζηεί δηθαηνχρνο πνπ κπνξεί λα απνδείμεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ παχεη λα είλαη νξθαλφ. Σν έξγν ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο νδεγίαο ηνπ Με ηελ παξνχζα νδεγία ινηπφλ ιχζεθε νξηζηηθά ην δήηεκα ησλ νξθαλψλ έξγσλ γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο EUROPEANA. ΔΠΙΛΟΓΟ Γέθα ρξφληα πεξίπνπ κεηά ηελ πξφηαζε ησλ 6 Πξνέδξσλ, ε ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ πθίζηαηαη, έρεη ιάβεη λνκηθή ππφζηαζε θαη είλαη δηαζέζηκε ζηνπο πνιίηεο θαη ησλ 28 θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ν αξηζκφο ησλ έξγσλ απμάλεηαη θαη πέξα απφ ηε δηαδηθηπαθή δηαζεζηκφηεηα πνπ πξνζθέξεη ζην θνηλφ ην ζίγνπξν είλαη φηη ηα πξνθπιάζζεη απφ πηζαλή θαηαζηξνθή ή εμαθάληζεο ηνπο. Παξφια απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ επηζεκάλζεθαλ ην 2006 ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη. Αλ θαη πιένλ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα ζηξαηεγηθή Δπξψπε:2020 ην ρξεκαηηθφ πνζφ είλαη ακπδξφ κπξνζηά ζην εχξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ηεο επξσπατθήο επείξνπ γεγνλφο πνπ πξνθαιεί θαζπζηέξεζε ζηελ φιε δηαδηθαζία. Μία θαηάζηαζε πνπ κε ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο δηαδηθαζίαο γίλεηαη αθφκε πην δχζθνιε θαζψο πέξαλ ηνπ φηη θαζπζηεξεί νδεγεί θαη ζε αλνκνηνγέλεηα ζην πεξηερφκελν ησλ έξγσλ θαζψο κεγάιν κέξνο ησλ αγαζψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνλ 20 ν αηψλα ππφθεηηαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Απνηέιεζκα ηα πεξηζζφηεξα αγαζά πνπ κπνξεί θάπνηνο λα βξεη εληφο ηεο πνιηηηζηηθήο βηβιηνζήθεο λα αλήθνπλ ζε παιαηφηεξεο επνρέο. Μεγάιν πξφβιεκα αληηκεησπίδνπλ γεληθά ηα θξάηε ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ κε πνιινχο λα επηζεκαίλνπλ ζηελ Δπηηξνπή ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο νδεγίαο θαη γηα άιινπο ηνκείο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ φπσο γηα ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ζην δηαδίθηπν κία νδεγία ρξήζηκε φρη κφλν γηα ηε EUROPEANA αιιά γεληθά ζηε δηαδηθηπαθή επνρή φπνπ δνχκε. Δπνκέλσο ε αλνκνηνγέλεηα ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη φρη φκσο ζην βαζκφ πνπ ππήξρε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο φπνπ ε Γαιιία ζπλεηζέθεξε ην 47% ηνπ ζπλνιηθνχ πεξηερνκέλνπ ελψ άιια θξάηε παξείραλ κφλν κεξηθά αληηθείκελα θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ελφο είδνπο φπσο ε Πνισλία θαη ε Οπγγαξία πνπ ζπλέβαιαλ θπξίσο ζε βηβιία, ε Φηιαλδία θαη ην Λνπμεκβνχξγν ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, ελψ ε Ρνπκαλία ζε εηθφλεο θαη πιηθφ κνπζείσλ. 59 Σα ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ φηη ε αλνκνηνγέλεηα ζπλερψο κεηψλεηαη θαζψο ε Γαιιία ζήκεξα ζπλεηζθέξεη ην 17% ηνπ ζπλφινπ ελψ άιιεο ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία αχμεζαλ ην πνζνζηφ ηνπο πιεζηάδνληαο 57 Οδηγία 289/2011 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 24 ησ Μαΐου 2011 για τισ επιτρεπόμενεσ χρήςεισ των ορφανϊν ζργων, ΕΕ C 615 τησ 24 ησ Μαΐου 2011, ςελ 11, 58 Ibid. 59 Purday Jonathan, ό.π., p.p. 1 11

15 ηελ. Απνηέιεζκα ε χπαξμε κηθξήο δηαθνξάο θαη ε κεηαβνιή απφ ηε κνλνκέξεηα ζε πιεζψξα εηδψλ πνπ ηα θξάηε πιένλ παξέρνπλ λα δείρλνπλ κία ζεηηθή εμέιημε. Θεηηθά ζπκπεξάζκαηα φκσο πξνθχπηνπλ θαη γηα ην πεξηερφκελν ηεο Διιάδαο πνπ απνηειεί πεξίπνπ ην 1,4% ηνπ ζπλνιηθνχ. Σν πεξηερφκελν δελ είλαη απνγνεηεπηηθφ ζε ζρεηηθά κεγέζε θαη αλακέλεηαη λα απμεζεί ηα επφκελα ρξφληα αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ην εχξνο ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. Αλ θαη ε Διιάδα δελ δηαζέηεη αθφκε εζληθφ ζπζζσξεπηή (πχιε) ππάξρνπλ φκσο πνιινί θνξείο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηε δηαδηθαζία, ελψ έρνπλ «εθκεηαιιεπηεί» επξσπατθά πξνγξάκκαηα φπσο ην Europeanalocal φπνπ νξγαληζκνί απφ φιεο ηηο ρψξεο ζπκκεηέρνπλ γηα λα βνεζήζνπλ ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο βηβιηνζήθεο, κνπζεία θηι. Σελ Διιάδα εθπξνζσπεί ε Γεκφζηα θεληξηθή Βηβιηνζήθε Βέξνηαο, πνπ ιεηηνπξγεί σο ζεκείν αλαθνξάο γηα παξφδνπο πεξηερνκέλνπ κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ γηα ςεθηνπνίεζε, ελψ ην πξφγξακκα Athena έρεη ήδε ζπζζσξεχζεη πεξηερφκελν απφ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία. Δληφο ηεο βηβιηνζήθεο ζα κπνξνχζε λα εληνπίζεη θαλείο έξγα ηεο καθεδνληθήο πεξηφδνπ, ζπιινγέο ηνπ αγίνπ φξνπο πνπ εηδάιισο δελ είλαη εθηθηέο ζην επξχ θνηλφ ελψ ην 2010 μεθίλεζε ε πξνεηνηκαζία γηα λα είλαη δηαζέζηκε θαη ζηε EUROPEANA ε δσνθφξνο ηνπ Παξζελψλα 60. ΙΣΟΣΟΠΟΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. EUROPEANA PROFESSIONAL, 2. EUROPEANA THINK CULTURE, 3. Europedia. Moussis.eu, Η Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή ηεο ΔΔ, 4. WIKIPEDIA, EUROPEANA, ΔΠΙΗΜΑ ΚΔΙΜΔΝΑ 1. Δλνπνηεκέλε Απφδνζε ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο ΔΔ ηεο 26 εο Οθησβξίνπ 2012, ΔΔ C COM (2005)465 ηειηθφ, «Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο», ΔΔ C1194 ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2005, 3. χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ 2005/835/ΔΚ, ζρεηηθά κε ελέξγεηεο πξνηεξαηφηεηαο γηα λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ αξρείσλ ζηελ Δπξψπε, ΔΔ L 345, ηεο 14 εο Ννεκβξίνπ 2005, 4. SEC(2008) 2372, Commission Staff Working Document, «Europe s cultural heritage at the click of a mouse», ηεο 11 εο Απγνχζηνπ Συνζδριο Καινοτομία Ζρευνα και Τεχνολογία, «Europeana: η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον ευρωπαϊκό πολιτιςμό», Συνζδριο Καινοτομία Ζρευνα και Τεχνολογία, 2010, p.p

16 5. Γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ 2006/C 229/07, ζρεηηθά ε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ αθνξά ηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο ηεο 22 εο επηεκβξίνπ χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2006/585/ΔΚ, ζρεηηθά κε ηελ ςεθηαθνπνίεζε θαη ηελ επηγξακκηθή πξνζβαζηκφηεηα πνιηηηζηηθνχ πιηθνχ θαη γηα ηελ ςεθηαθή δηαθχιαμε, ΔΔ L 236, ηεο 24 εο Απγνχζηνπ COM (2007)56 ηειηθφ, «Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πιεξνθνξία ζηελ ςεθηαθή επνρή» ηεο 14 εο Φεβξνπαξίνπ Απφθαζε 320/2007 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ζχζηαζε νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ ςεθηαθνπνίεζε θαη ηελ ςεθηαθή δηαθχιαμε, ΔΔ L 119, ηεο 22 αο Μαξηίνπ Ψήθηζκα ΣΑ 0416/2007 ζρεηηθά κε ηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, «i2010: πξνο κηα επξσπατθή ςεθηαθή βηβιηνζήθε», ηεο 27 εο επηεκβξίνπ COM (2008)513 ηειηθφ, «Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ζηελ ςεθηαθνπνίεζε θαη ηελ επηγξακκηθή πξνζβαζηκφηεηα πνιηηηζηηθνχ πιηθνχ θαη ηε ςεθηαθή δηαθχιαμε ζηελ ΔΔ», ΔΔ C 2372 ηεο 11 εο Απγνχζηνπ COM( 2009)440 ηειηθφ, «Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ EUROPEANA ηα επφκελα βήκαηα», ΔΔ C 1124 ηεο 28 εο Απγνχζηνπ Ψήθηζκα ΣΑ 0129/2010 ζρεηηθά κε ηελ EUROPEANA ηα επφκελα βήκαηα ηεο 5 εο Μαΐνπ πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ 2010/C 137/07 ζρεηηθά κε ηε EUROPEANA: Σα επφκελα βήκαηα, ΔΔ C 137 ηεο 10 εο Μαΐνπ πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ 2011/C 175/01 ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020, ΔΔ C175 ηεο 15 εο Ινπλίνπ 2011, Οδεγία 29/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22 αο Μαΐνπ 2001 γηα ηελ ελαξκφληζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ΔΔ L167 ηεο 22 αο Ινπλίνπ 2001http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/ 16. Οδεγία 289/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24 εο Μαΐνπ 2011 γηα ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ησλ νξθαλψλ έξγσλ, ΔΔ C 615 ηεο 24 εο Μαΐνπ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 1. πλέδξην Καηλνηνκία Έξεπλα θαη Σερλνινγία, «Europeana: ε ςεθηαθή βηβιηνζήθε γηα ηνλ επξσπατθφ πνιηηηζκφ», πλέδξην Καηλνηνκία Έξεπλα θαη Σερλνινγία, 2010, p.p Purday Jonathan, 2010, Intellectual property issues and Europeana, Europe s digital library, museum and archive, v.3, p.p World Intellectual Property Organization, What is intellectual property, no. 450, p.p. 1-22

D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015

D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015 IDentifEYE D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015 Project Authors Reviewer IDentifEYE CCS, EF COIN This project has been funded with support from the European Commission.

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Σειηθή έθζεζε ΤΜΠΡΑΞΙ Α.Δ. Αθήνα, Νοέμβριος 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα έθζεζε αθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS

Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS Content 1 ArcMap, γλσξηκία κε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο... 2 1.1 Η δηεπηθάλεηα ηνπ ArcMap... 2 1.2 Η γξακκή εξγαιείσλ... 3 2 Κάληε έλα ζρέδην εξγαζίαο: Έλα ράξηε γελλήζεσλ....

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Βαλασάκη Χρυσάνθη Βιολόγος,, Υπ.Δρ.ΕΚΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΠ Αθήνα 2014 ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή αλαθνξά. Δπαγγελμαηική τρήζη Παρακαλώ να λάβεηε σπόυη πφς ηο ζσγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013. Με εθηίκεζε

ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013. Με εθηίκεζε ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013 ΠΡΟ : Οκνζπνλδία Δκπνξηθώλ πιιόγωλ Κξήηεο Ο Εκπνξηθόο Σύιινγνο Χαλίωλ απνθάζηζε λα δεηήζεη από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαξλανπηάθε Σηαύξν λα κελ ππάξμεη θακία αιιαγή ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

KANTZOS MEMBERS CLUB

KANTZOS MEMBERS CLUB KANTZOS MEMBERS CLUB Όροι σσμμετοτής: 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Σν Πξφγξακκα KANTZOS Members Club είλαη έλα πξφγξακκα αληακνηβήο ζηαζεξψλ πειαηψλ ηεο Εηαηξείαο "Kantzos A.G.N Travel" γηα ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ

Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ Τοσ Κωνζηανηίνοσ Τζοσκαλά* Η επηρείξεζε ηεο δπζθήκεζήο καο (θαη επηηξέςηε κνπ λα ζεσξψ φηη κπνξψ αθφκα λα ληψζσ κέινο ηεο πιεηηφκελεο αθαδεκατθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ 11 Ο Athens Tax Forum Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική του Επιτροπή Κπξίεο θαη θχξηνη, Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα Επικαιρότητα Αζήλα 16-4-2013 Παξαζέηνπκε πην θάησ ηηο ζύληνκεο εηδήζεηο από ηελ επηθαηξόηεηα ηεο εκέξαο. (Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εκεξήζην νηθνλνκηθό ηύπν ή ζην Σκήκα Σύπνπ - Δθδόζεσλ & Γεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

FAMICO Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγχειρίδιο χρήσης για τον Διευκολυντή (Facilitator)

FAMICO Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγχειρίδιο χρήσης για τον Διευκολυντή (Facilitator) FAMILY CAREER COMPASS - Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children s Vocational Career EACEA Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project nr: 2013-1-PL1-LEO05-37576

Διαβάστε περισσότερα

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε.

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. FOODWAX Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. Ειζαγφγή. Τα εζπεξηδνεηδή, όπσο θαη ηα ππόινηπα θξνύηα θαη ιαραληθά, έρνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο πνηόηεηνο κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο Μάηνο 2010 Πεξηερόκελα Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

www.pes.org www.europarl.europa.eu

www.pes.org www.europarl.europa.eu σ Σεύρνο Οθηωβξίνπ 2008 Περιβάλλον Ενέργεια Κοινωνική Πολιτική Πολιτισμός Μ.Μ.Ε Απασχόληση Ανθρώπινα Δικαιώματα Θεσμοί Εκπαίδευση Μεταφορές Διαδίκτυο Περιφερειακή Ανάπτυξη Πολιτικές Ελευθερίες Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΗ ΚΑΣΟΛΙΘΗΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΛΑΜΠΙΡΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΙΑ ΝΟΜΟΤ ΑΦΑΪΑ ΦΑΣΖΑΚΗ ΗΛΕΚΣΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΗΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ & ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΊΑ «Αξιοποίεζε ηάθπος Υαηδεσαλάπ πποεηοιμαζία διαγωνιζηικήρ διαδικαζίαρ» ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ Αζεμίίνα Αϊϊβαλιιώηος Δςάγγελορ Μπεκεπηδήρ Μαπίία Νιικολαΐΐδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΝΔΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Διαυοπετικέρ πποσεγγίσειρ τηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»».

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»». ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΣΙΓΑ ΤΠΕΚΑ Σαρ. Δ/λζε : Κεληξηθή Πιαηεία Καηζηθάο (Πξώελ Δεκαξρείν) ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Σαρ. Κσδ. : 45500 Ισάλληλα Πιεξνθνξίεο: Υησηέιιε Καηεξίλα Ισάλληλα, 23/10/2013 Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΗ ΘΕΡΜΑΣΡΑ ΥΑΛΑΖΘΑ UHQ-822

ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΗ ΘΕΡΜΑΣΡΑ ΥΑΛΑΖΘΑ UHQ-822 ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΗ ΘΕΡΜΑΣΡΑ ΥΑΛΑΖΘΑ UHQ-822 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Σάζε: 230V πρλόηεηα:50hz 2 ξπζκίζεηο ηζρύνο:1100w/2200w Θεξκαληηθό ζηνηρείν ραιαδία Με ζεξκνζηάηε Με δηαθόπηε πξνζηαζίαο πνπ δηαθόπηεη απηόκαηα ηελ ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ.

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ. Παρουςίαςθ-Απολογιςμόσ Σου ςχολικοφ προγράμματοσ Αγωγισ-ταδιοδρομίασμε τίτλο με υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ τισ Αφροδίτθ Σςζα Π.Ε 03 Μακθματικοφ και οφία Κλειοφςθ Π.Ε.02 Φιλολόγου. Χρόνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ. Θεματα: Ομάδα:

ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ. Θεματα: Ομάδα: ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ Θεματα: α) Γυναικείο & αντρικό ςτυλ. β)νφχια & παποφτςια. γ)προβλιματα υγείασ που μποροφν να δθμιουργθκοφν από τα ροφχα και τα παποφτςια. Ομάδα: Σταυροφλα Μιχάλογλου Όλγα Σερμπζηθ Αναςταςία

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΕΦ.1 ΕΙ ΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΕΦ.1 ΕΙ ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΕΦ.1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 1.2 ΟΙ ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 1.3 Η ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ... 3 1.4 Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 3 ΚΕΦ.2 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΕΑ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Π ί ν α κ α ρ 6. Τα 100 σημαντικότεπα ελληνικά εξαγόμενα πποϊόντα στον Κόσμο κατά το ππώτο τπίμηνο τος 2014* (Αξία σε εκατ. & όγκορ σε τόνοςρ)

Π ί ν α κ α ρ 6. Τα 100 σημαντικότεπα ελληνικά εξαγόμενα πποϊόντα στον Κόσμο κατά το ππώτο τπίμηνο τος 2014* (Αξία σε εκατ. & όγκορ σε τόνοςρ) 1 1 33460 Οξπθηέιαηα πεηξειαίνπ πνπ εμάγνληαη από αζθαιηώδε νξπθηά (εθηόο αθαηεξγάζησλ) πνπ πεξηέρνπλ 70% ε πεξηζζόηεξν έιαην πεηξειαίνπ 2.398,2 3.891.153,3 2 3 54293 Φάξκαθα, κ.α.θ., πνπ παξνπζηάδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ ΔΣΙΑ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν.Π.Η.Γ. Πιεξνθνξίεο : ΥΡΖΣΟ ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ηει.: 2653041285-6950850866 fax: 2653041285 e-mail : mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα