1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ."

Transcript

1 ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία Β) πρζπει να κάνετε τα ακόλουκα: 1. Να ςυγκεντρϊςετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά: iii. i. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο απολυτθρίου Λυκείου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ιςότιμου ι αντίςτοιχου τίτλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ. ε περίπτωςθ που πρόκειται για τίτλο τθσ αλλοδαπισ κα αποςτζλλεται ευκρινζσ φωτοαντίγραφο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το ζγγραφο ζχει επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο και κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ. Επιςθμαίνεται ότι απολυτιρια με γενικό βακμό κάτω του δζκα (10) κα πρζπει να ςυνοδεφονται με βεβαίωςθσ πρόςβαςθσ. ii. Ειδικά για το Πρόγραμμα πουδϊν «Ιςπανικι Γλϊςςα και Πολιτιςμόσ», πιςτοποιθτικά που να τεκμθριϊνουν τισ προχποκζςεισ ειςαγωγισ ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν (ευκρινή αντίγραφα). ε περίπτωςθ που πρόκειται για τίτλο τθσ αλλοδαπισ κα αποςτζλλεται ευκρινζσ φωτοαντίγραφο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το ζγγραφο ζχει επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο και κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ. Ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που να τεκμθριϊνουν, όπου αυτό απαιτείται, τθν επαγγελματικι εμπειρία. Η προχπθρεςία πρζπει να αποδεικνφεται με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. 2. Βεβαίωςθ εργοδότθ με ςυνθμμζνα ευκρινι φωτοαντίγραφα ενςιμων Ι.Κ.Α. ι ςχετικι βεβαίωςθ εργαςίασ από το Ι.Κ.Α ι μθχανογραφθμζνθ βεβαίωςθ ενςιμων ΙΚΑ όπου κα αναγράφεται το ςφνολο των ενςιμων. ε περίπτωςθ που υπάρχει Α.Β.Α. πρζπει να αποςτζλλονται ευκρινι φωτοαντίγραφα όλων των ςελίδων του Α.Β.Α. (και οι δφο όψεισ των ςελίδων). Η δεκαετισ επαγγελματικι εμπειρία ακροίηει ςτα ζνςθμα. 3. ε περίπτωςθ αυταςφάλιςθσ απαιτείται βεβαίωςθ Ι.Κ.Α. με ςυνθμμζνο ευκρινζσ φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενςιμων ι μθχανογραφθμζνθ βεβαίωςθ ενςιμων ΙΚΑ όπου κα αναγράφεται το ςφνολο των ενςιμων. ε περίπτωςθ που υπάρχει Α.Β.Α. πρζπει να αποςτζλλονται ευκρινι φωτοαντίγραφα όλων των ςελίδων του Α.Β.Α. (και οι δφο όψεισ των ςελίδων). Η δεκαετισ επαγγελματικι εμπειρία ακροίηει ςτα ζνςθμα. 4. ε περίπτωςθ άςκθςθσ ελεφκερου επαγγζλματοσ απαιτείται ευκρινζσ φωτοαντίγραφο βεβαίωςθσ ζναρξθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια Δ.Ο.Τ. όπου να αναγράφεται θ θμερομθνία ζναρξθσ και θ διάρκεια άςκθςθσ του επαγγζλματοσ, ι ευκρινζσ φωτοαντίγραφο βεβαίωςθσ κφριου αςφαλιςτικοφ φορζα (Σ.Ε.Β.Ε., Σ..Μ.Ε.Δ.Ε, Σ..Α.Τ. κ.λ.π.) όπου να αναφζρεται θ χρονικι περίοδοσ αςφάλιςθσ. 5. ε περίπτωςθ μερικισ απαςχόλθςθσ ι ωρομίςκιασ εργαςίασ θ βεβαίωςθ του εργοδότθ κα πρζπει να αναγάγει τθν επαγγελματικι εμπειρία ςε πλιρθ απαςχόλθςθ. 6. ε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ ςε χϊρα τθσ αλλοδαπισ κα πρζπει να προςκομίηονται ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο, θ βεβαίωςθ του εργοδότθ και θ βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα, μεταφραςμζνεσ από τθν ελλθνικι διπλωματικι αρχι ςτο εξωτερικό ι από τθ Μεταφραςτικι Τπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ ι από δικθγόρο που ζχει το δικαίωμα μετάφραςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 του Ν.Δ. 3026/1954. Ρ Ο Σ Ο Χ Η! Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων, δθλ. θ 10θ Δεκεμβρίου 2014, προςδιορίηει τθν θμερομθνία απόκτθςθσ του απολυτθρίου τίτλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, το τζλοσ του υπολογίςιμου χρόνου προχπθρεςίασ, κακϊσ και τθν θμερομθνία απόκτθςθσ οποιουδιποτε άλλου τίτλου απαιτείται ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ ειςαγωγισ των προγραμμάτων ςπουδϊν (τίτλοσ Ιςπανικισ γλϊςςασ, επάρκεια ςτθν ελλθνικι γλϊςςα κ.λ.π.). iv. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/86 θ οποία κα φζρει θμερομθνία διλωςθσ /12/2014 ι /1/2015, ότι «δεν είμαι εγγεγραμμζνοσ/θ ςε οποιοδιποτε πτυχιακό τμιμα ι πρόγραμμα ςπουδϊν τριτοβάκμιασ 1

2 εκπαίδευςθσ θμεδαπισ (Πανεπιςτθμίου ι A.Σ.Ε.Ι., ςυμπεριλαμβανομζνου και του Ε.Α.Π.)» και ςτθν οποία να αναγράφεται το Α.Φ.Μ. και θ Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία ανικετε. v. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότθτασ. Σε περίπτωςη που ζχει αλλάξει ο αριθμόσ τησ ταυτότητασ με την οποία υποβάλατε την ηλεκτρονική αίτηςή ςασ παρακαλοφμε όπωσ αποςτείλετε υπεφθυνη δήλωςη του ν.1599/86 που να αναφζρει ότι «ο παλιόσ αριθμόσ του δελτίου ταυτότητασ τον οποίο και ςυμπλήρωςα κατά την ηλεκτρονική υποβολή τησ αίτηςησ ςυμμετοχήσ μου ςε πρόγραμμα ςπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό ζτοσ ήταν.» vi. 4 φωτογραφίεσ τφπου ταυτότθτασ ςτισ οποίεσ κα γράφετε ςτο πίςω μζροσ το ονοματεπϊνυμο ςασ, το πρόγραμμα ςπουδϊν και το ζτοσ ειςαγωγισ (2015). ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΦΟΝΣΑΙ. Α ΤΝΙΣΟΤΜΕ ΝΑ ΣΕΙΛΕΣΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΡΩΤΟΤΥΡΑ. 2. Να ςυμπλθρϊςετε το Ζντυπο Διλωςθσ Θεματικϊν Ενοτιτων ΕΝΤΥΡΟ 1. Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά (i, ii, iii, iv v και vi) καθώσ επίςησ και το ΕΝΤΥΡΟ 1, πρζπει να ςταλοφν όλα μαηί ςτο Ε.Α.Ρ., (Διεφκυνςθ: Ε.Α.Ρ., Τμιμα Μθτρϊου Φοιτθτϊν, Ράροδοσ Αριςτοτζλουσ 18, Ρεριβόλα Ρατρϊν, Τ.Κ ), ςε μεγάλο φάκελο το αργότερο μζχρι τισ 16 Ιανουαρίου 2015 με ςυςτθμζνθ επιςτολι (ςφραγίδα ταχυδρομείου) ι μζςω courier. Στο εξωτερικό του φακζλου με τα δικαιολογθτικά κα πρζπει υποχρεωτικά να αναγράψετε ευδιάκριτα τα ςτοιχεία που υπάρχουν ςτο ΕΝΤΥΡΟ 2. Για ηη διεσκόλσνζη ηης διαδικαζίας ηλεκηρονικής αρτειοθέηηζης ηων δικαιολογηηικών ζας, παρακαλούμε όπως όλα ηα ένησπα (δικαιολογηηικά) αποζηαλούν ζε μέγεθος Α4 (30Χ21 εκαηοζηά) Στισ 6 Μαρτίου 2015 οι ανικοντεσ ςτθν Κατθγορία Β, κα πρζπει να επιςκεφκοφν τθν ιςτοςελίδα του Ε.Α.Π. για να δουν τουσ πίνακεσ των υποψθφίων (Κατθγορίασ Β) οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Ε.Α.Π. και, με αυςτθρι ςειρά προτεραιότθτασ, καλφπτουν ακριβϊσ τα κενά από τθν Κατθγορία Α. Οι υποψιφιοι που βρίςκονται ςε αυτοφσ τουσ πίνακεσ κα πρζπει να καταβάλουν τθν οικονομικι τουσ ςυμμετοχι είτε με κατάκεςθ ςτθν Ε.Τ.Ε. είτε με πιςτωτικι κάρτα VISA ι MASTERCARD και να αποςτείλουν τθν απόδειξθ κατάκεςθσ ι τθν θλεκτρονικι αναφορά επιτυχοφσ ςυναλλαγισ μζςω πιςτωτικισ κάρτασ ςτο φαξ /367110, το αργότερο μζχρι τισ 13 Μαρτίου Η ςυμμετοχι αυτι αντιςτοιχεί ςε 550 ΕΥΩ για κάκε Θεματικι Ενότθτα. Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν καταβολι τθσ οικονομικισ ςυμμετοχισ μπορείτε να δείτε ςτθ ςελίδα «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ» του παρόντοσ. Στισ 20 Μαρτίου 2015 οι υποψιφιοι τθσ Κατθγορίασ Β των οποίων τα ονόματα δεν εμφανίηονταν ςτουσ πίνακεσ τθσ 6 θσ Μαρτίου 2015 κα πρζπει να επιςκεφκοφν εκ νζου τθν ιςτοςελίδα του ΕΑΠ προκειμζνου να ενθμερωκοφν για τθν καταβολι τθσ οικονομικισ τουσ ςυμμετοχισ ςε περίπτωςθ που υπάρχουν ακόμα κενζσ κζςεισ. 3. Όςοι από τουσ ανικοντεσ ςτθν Kατθγορία Β επικυμοφν να εξεταςτεί θ δυνατότθτα παροχισ μερικισ ι ολικισ απαλλαγισ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ δαπάνεσ ςπουδϊν του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και με τθ προχπόκεςθ ότι το ονοματεπϊνυμό τουσ βρίςκεται ςτουσ πίνακεσ των υποψιφιων κατθγορίασ Β που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Ε.Α.Π. και με αυςτθρι ςειρά προτεραιότθτασ καλφπτουν ακριβϊσ τα κενά από τθν κατθγορία Α (βλ. προθγοφμενθ παράγραφο), κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν το ΕΝΤΥΡΟ 3 (Αίτθςθ Χοριγθςθσ Τποτροφίασ) το οποίο κα ςυνοδεφεται από τα ςυναφι δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτισ οδθγίεσ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. Κρίνεται απαραίτθτθ θ ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των υποψιφιων ςχετικά με τον Κανονιςμό Χοριγθςθσ Τποτροφιϊν Ε.Α.Π. ο οποίοσ ζχει καταχωρθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: Eκπαίδευςθ/ Κανονιςμοί/ Τποτροφιϊν/ Κανονιςμόσ Χοριγθςθσ Τποτροφιϊν, για να προςκομίςουν τα απαραίτθτα ζγγραφα. Σο ΕΝΣΤΠΟ 3 και τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά κα πρζπει να ςταλοφν ςε ξεχωριςτό φάκελο ςτο Ε.Α.Π. ςτθ διεφκυνςθ: Ε.Α.Π. Γραφείο Τποτροφιϊν, Πάροδοσ Αριςτοτζλουσ 18, Πάτρα, με ςυςτθμζνθ επιςτολι, από τισ 6 Μαρτίου 2015 μζχρι και τισ 30 Απριλίου 2015 (ςφραγίδα ταχυδρομείου). Τονίηεται ότι θ ςυγκεκριμζνθ περίοδοσ υποβολισ αιτιςεων χοριγθςθσ υποτροφιϊν ιςχφει μόνο για τουσ ανικοντεσ ςτθν Kατθγορία Β οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Ε.Α.Ρ. και με αυςτθρι ςειρά προτεραιότθτασ καλφπτουν ακριβϊσ τα κενά από τουσ υποψθφίουσ τθσ Kατθγορίασ Α. το εξωτερικό του φακζλου κα πρζπει να αναγράφονται ο χαρακτθριςμόσ «Αίτθςθ Χοριγθςθσ Τποτροφίασ», κακϊσ επίςθσ, ευδιάκριτα, και όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο ΕΝΤΥΡΟ 2. ΠΡΟΟΧΗ!! Τα ΕΝΣΤΠΑ 1, 2 και 3 πρζπει, με δικι ςασ ευκφνθ, να τα αντλιςετε από το διαδίκτυο. Ειδικά τα ΕΝΤΥΡΑ 1 και 2 βρίςκονται ςτισ ακόλουκεσ ςελίδεσ του παρόντοσ εγγράφου. 2

3 ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑ: ΕΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ: Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Τ.Κ.: ΡΟΛΗ: ΝΟΜΟΣ: E - MAIL: ΤΗΛ. ΗΜΕΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: FAX: ΚΙΝΗΤΟ: ΕΝΣΤΠΟ 1 Εάν είςτε κάτοικοσ των Νομϊν Δωδεκανιςου, Κυκλάδων, Χίου, Σάμου, Λζςβου ι είςτε κάτοικοσ Κριτθσ και δεν δθμιουργθκεί τμιμα εκεί, παρακαλοφμε να δθλϊςετε τον τόπο διεξαγωγισ Ο.Σ.Σ. Ακινα Ρειραιάσ Εάν είςτε κάτοικοσ εξωτερικοφ, παρακαλοφμε να δθλϊςετε τον τόπο διεξαγωγισ Ο.Σ.Σ. Ακινα Θεςςαλονίκθ Α. ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ (ΜΟΝΟ Ε.Τ.Ε.) (ςε περίπτωςθ επιςτροφισ χρθμάτων)*: ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ Ε.Τ.Ε. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ: Για τθν επιλογι των Θεματικϊν Ενοτιτων πρζπει να μελετιςετε προςεκτικά το ζντυπο "Οδηγίεσ για την επιλογή Θ.Ε. για νεοειςαχθζντεσ φοιτητζσ" ι να δείτε ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.Α.Π. τισ Θ.Ε. του πρϊτου ζτουσ. Μπορείτε να επιλζξετε μόνο από αυτζσ. Πριν επιλζξετε τον αρικμό των Θ.Ε. που επικυμείτε να παρακολουκιςετε, ςθμειϊςτε ότι για κάκε Θ.Ε. ζχει υπολογιςτεί ότι χρειάηεται μελζτθ περίπου 10 ωρϊν εβδομαδιαίωσ. Πρζπει επομζνωσ να ςτακμίςετε πολφ προςεκτικά το χρόνο που μπορείτε να διακζςετε για μελζτθ και να μθν επιλζξετε ςε καμία περίπτωςθ περιςςότερεσ Θ.Ε. από αυτζσ που μπορείτε πράγματι να παρακολουκιςετε. Η απόφαςι ςασ αυτι είναι ιδιαίτερα κρίςιμθ για τθν πρόοδό ςασ. Επιςτροφι χρθμάτων ςε φοιτθτζσ που με Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 ηθτοφν τθ διαγραφι τουσ από το πρόγραμμα ςπουδϊν δε γίνεται. Δηλώνω υπεφθυνα ότι προτίθεμαι κατά το ακαδημαϊκό ζτοσ να παρακολουθήςω τισ ακόλουθεσ Θ.Ε. (μπορείτε να δηλώςετε από μία ζωσ τρεισ για τα πτυχιακά προγράμματα): ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Ε *ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εςείσ ι κάποιο ςυγγενικό ςασ πρόςωπο λογαριαςμό ςτθν Ε.Σ.Ε. τα χριματά ςασ κα ςασ επιςτραφοφν με τθλεφωνικι εντολι και χρζωςθ δικαιοφχου. Ε 192.1/1.2 ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 3

4 ΕΝΤΥΡΟ 1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ Θ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ακαδθμαϊκό ζτοσ ) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΗΜΕΣ Κατά το α ζτοσ ςπουδϊν μπορείτε να επιλζξετε από μία ζωσ τρεισ Θ.Ε. του πρϊτου ζτουσ: 1. ΦΥΕ14: Ειςαγωγή ςτισ Φυςικζσ Επιςτήμεσ, 2. ΦΥΕ12: Γενική και Ανόργανη Χημεία και 3. ΦΥΕ10: Γενικά Μαθηματικά Ι. Τπενκυμίηουμε ότι κα πρζπει να ζχετε ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ: 1) τθ Θ.Ε. ΦΥΕ14 του πρϊτου ζτουσ προκειμζνου να εγγραφείτε ςτθ Θ.Ε. ΦΤΕ24 του δεφτερου ζτουσ, 2) τθ Θ.Ε. ΦΤΕ12 του πρϊτου ζτουσ προκειμζνου να εγγραφείτε ςτθ Θ.Ε. ΦΤΕ22 του δεφτερου ζτουσ, 3) τθ Θ.Ε. ΦΤΕ10 του πρϊτου ζτουσ προκειμζνου να εγγραφείτε ςτθ Θ.Ε. ΦΤΕ20 του δεφτερου ζτουσ. ΡΛΗΟΦΟΙΚΗ Κατά το α ζτοσ ςπουδϊν εάν επιλζξετε μία μόνο Θ.Ε., τότε αυτι πρζπει να είναι θ ΠΛΗ10: Ειςαγωγή ςτην Πληροφορική. Εάν επιλζξετε 2 Θ.Ε. ςυνιςτάται να επιλζξετε εκτόσ από τθν ΠΛΗ10, και τθν ΠΛΗ12: Μαθηματικά για Πληροφορική Ι. Εάν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο και επικυμείτε να επιλζξετε τρεισ Θ.Ε. μπορείτε να επιλζξετε και τθν ΠΛΗ11: Αρχζσ Tεχνολογίασ Λογιςμικοφ. Δεν μπορείτε όμωσ να παρακολουκιςετε τθν ΠΛΗ11 ι τθν ΠΛΗ12 εάν δεν παρακολουκείτε ταυτόχρονα τθ Θ.Ε. ΠΛΗ10. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατά το α ζτοσ ςπουδϊν, ςυνιςτάται να επιλζξετε τισ Θ.Ε. ΔΕΟ13: Ποςοτικζσ Μζθοδοι και ΔΕΟ11: Ειςαγωγή ςτη Διοικητική Επιχειρήςεων και Οργανιςμών, οι οποίεσ είναι εναρκτιριεσ. Εάν δεν διακζτετε χρόνο, ςυνιςτάται να επιλζξετε τθ Θ.Ε. ΔΕΟ13. Εάν διακζτετε χρόνο που ςασ επιτρζπει να επιλζξετε πζραν των δφο Θ.Ε., τότε εκτόσ από τισ ΔΕΟ13 και ΔΕΟ11, μπορείτε να μελετιςετε και τθν ΔΕΟ10: Βαςικζσ Αρχζσ Δικαίου και Διοίκηςησ. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟ Κατά το α ζτοσ ςπουδϊν ςυνιςτάται να επιλζξετε δφο Θ.Ε.: τθν ΕΛΠ11: Ελληνική Ιςτορία και τθν ΕΛΠ10: Ειςαγωγή ςτον Ελληνικό Πολιτιςμό. Εάν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο μπορείτε να επιλζξετε και τθν ΕΛΠ12: Τζχνεσ Ι.: Ελληνικζσ Εικαςτικζσ Τζχνεσ, Επιςκόπηςη Ελληνικήσ Αρχιτεκτονικήσ και Πολεοδομίασ. Εάν κατά το α ζτοσ ςπουδϊν δεν ζχετε τον απαιτοφμενο χρόνο για να επιλζξετε δφο Θ.Ε., τότε κα πρζπει να επιλζξετε πρϊτα τθ Θ.Ε. ΕΛΠ11: Ελληνική Ιςτορία, ζπειτα τθ Θ.Ε. ΕΛΠ10: Ειςαγωγή ςτον Ελληνικό Πολιτιςμό και ωσ τρίτθ επιλογι τθ Θ.Ε. ΕΛΠ12: Τζχνεσ Ι.: Ελληνικζσ Εικαςτικζσ Τζχνεσ, Επιςκόπηςη Ελληνικήσ Αρχιτεκτονικήσ και Πολεοδομίασ. ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟ Κατά το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν, ςυνιςτάται να επιλζξετε τισ Θ.Ε. ΕΠΟ10: Γενική Ιςτορία τησ Ευρώπησ και ΕΠΟ31: Οι Επιςτήμεσ τησ Φφςησ και του Ανθρώπου ςτην Ευρώπη, οι οποίεσ είναι εναρκτιριεσ. Εάν δεν διακζτετε χρόνο, πρζπει να επιλζξετε πρϊτα τθ Θ.Ε. ΕΠΟ10. Εάν διακζτετε χρόνο που ςασ επιτρζπει να επιλζξετε πζραν των δφο Θ.Ε., τότε εκτόσ από τισ ΕΠΟ10 και ΕΠΟ31, μπορείτε να επιλζξετε και τθν ΕΠΟ21: Ιςτορία τησ Ευρωπαϊκήσ Λογοτεχνίασ. Προκειμζνου να επιλζξετε οποιαδιποτε από τισ Θ.Ε. ΕΠΟ11 και ΕΠΟ22 του δεφτερου ζτουσ κα πρζπει να ζχετε ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ και τισ δφο Θ.Ε. του πρϊτου ζτουσ ΕΠΟ10 και ΕΠΟ31. ΙΣΡΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ υνιςτάται ιδιαιτζρωσ ςτουσ κατόχουσ του Basico (Nivel intermedio, Nivel B2), αλλά και ςτουσ κατόχουσ του Diploma de Estudios Ηιspanicos Ρανεπιςτθμίων Ιςπανίασ (4ετοφσ φοίτθςθσ), ςτουσ απόφοιτουσ ιςπανόφωνων ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αναγνωριςμζνων από το ΔΟΑΣΑΠ (πρϊθν ΔΙΚΑΣΑ) με επάρκεια ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςτουσ απόφοιτουσ Ιςπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και ςτουσ κατόχουσ Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ Ιςπανικισ Γλϊςςασ Β2, Γ1 για το 1 ο ζτοσ ςπουδϊν, να ακολουκιςουν τθν εξισ ςειρά επιλογισ: ΙΣΠ10: Εκμάθηςη τησ Ιςπανικήσ Επίπεδο Ι, ΙΣΠ11: Εκμάθηςη τησ Ιςπανικήσ Επίπεδο ΙΙ και ΙΣΠ12: Κατανόηςη τησ Γλώςςασ και του Πολιτιςμοφ. Όςοι είναι κάτοχοι του Superior ι του Diploma de Estudios Hispanicos Ρανεπιςτθμίων Ιςπανίασ (4ετοφσ φοίτθςθσ), απόφοιτοι ιςπανόφωνων ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αναγνωριςμζνων από το ΔΟΑΣΑΠ (πρϊθν ΔΙΚΑΣΑ) με επάρκεια ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι απόφοιτοι Ιςπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, μποροφν να επιλζξουν (κατά τθν κρίςθ τουσ) για το 1 ο ζτοσ τθν προαναφερόμενθ ςειρά επιλογισ των Θεματικϊν Ενοτιτων, ι να επιλζξουν πρϊτα τθν Θ.Ε. ΙΣΠ12: Κατανόηςη τησ Γλώςςασ και του Πολιτιςμοφ και να αντικαταςτιςουν τισ Θ.Ε. ΙΠ10: Εκμάθηςη τησ Ιςπανικήσ Επίπεδο Ι και ΙΣΠ11: Εκμάθηςη τησ Ιςπανικήσ Επίπεδο ΙΙ με δφο από τισ ακόλουκεσ Θεματικζσ 4

5 Ενότθτεσ του Προγράμματοσ πουδϊν «ΠΟΤΔΕ ΣΟΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ»: ΕΠΟ11: Κοινωνική και Οικονομική Ιςτορία τησ Ευρώπησ, ΕΠΟ12: Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικόσ Πολιτιςμόσ τησ Ευρώπησ, ΕΠΟ20: Ιςτορία των Τεχνών ςτην Ευρώπη και ΕΠΟ21: Ιςτορία Ευρωπαϊκήσ Λογοτεχνίασ. 5

6 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ Η καταβολι τθσ οικονομικισ ςασ ςυμμετοχισ μπορεί να γίνει με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: 1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΡΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟ Να κατακζςετε ςτθν Εκνικι Τράπεηα και ςυγκεκριμζνα ςτο λογαριαςμό που αντιςτοιχεί ςτο Πρόγραμμα πουδϊν που ζχετε επιλζξει (δείτε παρακάτω) τθ ςυμμετοχι ςασ ςτισ δαπάνεσ ςπουδϊν. Η κατάκεςθ των χρθμάτων πρζπει να γίνει αποκλειςτικά από 6 Μαρτίου 2015 ζωσ 13 Μαρτίου ασ υπενκυμίηουμε ότι θ ςυμμετοχι αυτι αντιςτοιχεί ςε 550 ΕΥΩ για κάκε Θεματικι Ενότθτα. το ζντυπο κατάκεςθσ τθσ Σράπεηασ πρζπει απαραίτθτα να είναι ςυμπλθρωμζνα ευκρινϊσ και με κεφαλαία το ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ςασ, το ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ και οι ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΩΝ Θ.Ε. επιλογισ ςασ. Πρζπει οπωςδιποτε να φυλάξετε το παραπάνω ζντυπο και να ςτείλετε ςτο Ε.Α.Π. αντίγραφο αυτοφ μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά. ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ IBAN ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΡΕΖΑΣ ΑΝΑ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΡΤΥΧΙΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Α. ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ ΠΟΤΔΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΕΛΡ 229/ GR ΠΟΤΔΕ ΣΟΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΕΡΟ 229/ GR ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΙΣΡ 229/ GR ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΔΕΟ 229/ GR ΠΟΤΔΕ ΣΙ ΦΤΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΦΥΕ 229/ GR ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΡΛΗ 229/ GR ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΡΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣ VISA ι MASTERCARD Α. Καταβολι μζςω εφαρμογισ θλεκτρονικοφ εμπορίου (ςελίδα Ηλεκτρονικϊν Ρλθρωμϊν του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου) Για να καταβάλετε τθν οικονομικι ςασ ςυμμετοχι, εφάπαξ ι από 2 ζωσ 5 άτοκεσ δόςεισ με πιςτωτικι κάρτα Visa ι Mastercard που ζχει εκδοκεί ςτθν Ελλάδα επιλζξτε το ςφνδεςμο Εφόςον ολοκλθρϊςετε με επιτυχία τθ χρζωςθ τθσ πιςτωτικισ ςασ κάρτασ κα πρζπει να αποςτείλετε τθν θλεκτρονικι αναφορά επιτυχοφσ ςυναλλαγισ μζςω πιςτωτικισ κάρτασ, μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά. Β. Καταβολι με πιςτωτικι κάρτα με τθν προςωπικι ςασ παρουςία ςτα γραφεία του Τμιματοσ Μθτρϊου Φοιτθτϊν του Ε.Α.Ρ. ςτθν Ράτρα ε περίπτωςθ που επικυμείτε θ χρζωςθ τθσ πιςτωτικισ ςασ κάρτασ να πραγματοποιθκεί δια τθσ παρουςίασ ςασ από ειδικό μθχάνθμα χρζωςθσ πιςτωτικισ κάρτασ, μπορείτε να προςζλκετε ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ιδρφματοσ ςτθν Πάτρα, ςτο Σμιμα Μθτρϊου Φοιτθτϊν, ςτθ διεφκυνςθ Πάροδοσ Αριςτοτζλουσ Περιβόλα Πατρϊν. ε περίπτωςθ που θ κάρτα δεν ανικει ςτον υποψιφιο φοιτθτι κα πρζπει υποχρεωτικά να προςκομίηεται ςχετικι επικυρωμζνθ εξουςιοδότθςθ από Δθμόςια Αρχι, υπόδειγμα τθσ οποίασ ακολουκεί. 3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΡΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ VISA Η MASTERCARD ΡΑΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΡΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟ τθν περίπτωςθ που επικυμείτε να καταβάλετε μζροσ τθσ οικονομικισ ςυμμετοχισ μζςω πιςτωτικισ κάρτασ και το υπόλοιπο με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό κα πρζπει: 1ον) να επιλζξτε το ςφνδεςμο (για τθν καταβολι με πιςτωτικι κάρτα) και 2ον) να καταβάλετε το υπόλοιπο τθσ οικονομικισ ςασ ςυμμετοχισ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του προγράμματοσ ςπουδϊν ςασ. τθ ςυνζχεια κα πρζπει να αποςτείλετε το αντίγραφο του εντφπου κατάκεςθσ τθσ τράπεηασ αφοφ ςυμπλθρϊςετε ευκρινϊσ και με κεφαλαία το ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ςασ, το ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ και τουσ ΚΩΔΙΚΟΤ ΣΩΝ Θ.Ε. επιλογισ ςασ, κακϊσ επίςθσ και τθν θλεκτρονικι αναφορά επιτυχοφσ ςυναλλαγισ μζςω πιςτωτικισ κάρτασ, μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά. 6

7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άπθπο 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Ο Η Όλνκα: Επώλπκν: Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο: Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σόπνο Γέλλεζεο: Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει: Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: ΣΚ: Δ/λζε Ηιεθηξ. Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): Σαρπδξνκείνπ (Εmail): Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: Εμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ θ... (ονομαηεπώνςμο ςποψήθιος θοιηηηή/ηπιαρ) κε ΑΔΣ όπσο πξνβεί ζηε ρξήζε ηεο ππ αξίζκ... πηζησηηθήο κνπ θάξηαο, πνπ έρεη εθδνζεί από ηελ ηξάπεδα.., ζε ρξέσζε ηνπ πνζνύ ησλ. ζε.. άηνθεο δόζεηο (2 έωρ 5 δόζειρ, για ηην εθάπαξ καηαβολή 0 δόζειρ), γηα ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ/ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο δαπάλεο ησλ ζπνπδώλ αθαδεκατθνύ έηνπο , γηα ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Ε.Α.Π «..». Ηκεξνκελία: /.../201. Ο /Η Δειώλ/Δεινύζα (Τπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. (4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 7

8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΥ ΡΕΡΕΙ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΓΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΟΣΤΟΛΕΑ ΕΝΣΤΠΟ 2 1. ΓΙΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ: ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Α ι Β): ΣΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Τ. Κ. 2. ΓΙΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ 10ΕΤΗ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ ΜΕ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ: ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Α ι Β): ΣΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Τ. Κ. 8

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωση αρμόδιου τμήματος ή Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωση αρμόδιου τμήματος ή Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α-Β Για να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο έχετε επιλεγεί πρέπει να κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΟΤ ΣΕΓΑΣΙΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ

ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΟΤ ΣΕΓΑΣΙΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ Αρ.Πρωτ... Ημερ/νία.. ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΟΤ ΣΕΓΑΣΙΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ Αιτοφμαι τθ χοριγθςθ ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ, που ανζρχεται ςτο ποςό των χιλίων (1000) ΕΤΡΩ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αίτηση Δικαιολογητικά Οικονομική συμμετοχή

Α) Αίτηση Δικαιολογητικά Οικονομική συμμετοχή ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ, ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΑΣ & ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Α) Αίτηση Δικαιολογητικά Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αίτηση Δικαιολογητικά Οικονομική συμμετοχή

Α) Αίτηση Δικαιολογητικά Οικονομική συμμετοχή ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Α) Αίτηση Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η προϋπηρεσία πρέπει να αποδεικνύεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 1. Βεβαίωση αρμόδιου τμήματος ή Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.

Η προϋπηρεσία πρέπει να αποδεικνύεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 1. Βεβαίωση αρμόδιου τμήματος ή Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ Προς: Την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού - Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

Αηηνύκαη ηε ρνξήγεζε ζηεγαζηηθνύ θνηηεηηθνύ επηδόκαηνο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ρηιίσλ

Αηηνύκαη ηε ρνξήγεζε ζηεγαζηηθνύ θνηηεηηθνύ επηδόκαηνο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ρηιίσλ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΟΤ ΣΕΓΑΣΙΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ Αηηνύκαη ηε ρνξήγεζε ζηεγαζηηθνύ θνηηεηηθνύ επηδόκαηνο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ρηιίσλ (1.000) ΔΤΡΩ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕ Κηηνιάηρων Ηρακλείοσ με διάρκεια απαζτόληζης έως 8 μήνες. μέτρι ηις ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕ Κηηνιάηρων Ηρακλείοσ με διάρκεια απαζτόληζης έως 8 μήνες. μέτρι ηις , ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΔΛ.Γ.Α. ζα δηελεξγήζεη άκεζα πξνζιήςεηο επνρηθνύ πξνζσπηθνύ (4 αηόκσλ) ηνπ θιάδνπ ΠΕ Κηηνιάηρων ζην Υπνθαηάζηεκα ΔΛ.Γ.Α. Ηρακλείοσ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2190/94, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣTO ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣTO ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣTO ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΑ: "ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ ΣΟΤ ΠΡΟΘΕΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 17: ΙΑΣΑΙΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΤΡΑ ΣΗ ΚΘΛΜΟΘΑΚΑΑ ΑΓΡΘΚΟ"

ΘΕΛΑ: ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ ΣΟΤ ΠΡΟΘΕΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 17: ΙΑΣΑΙΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΤΡΑ ΣΗ ΚΘΛΜΟΘΑΚΑΑ ΑΓΡΘΚΟ Σαρ. Γ/λζε : Γεκνηηθό Καηάζηεκα Αλέδαο Σαρ. Κσδ. : 47100 Αλέδα Άξηαο Σει. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πιεξνθνξίεο : Πέηξνο Καξαγεώξγνο Άξηα, 19/11/2014 Αξ. Πξση.: 1510 ΘΕΛΑ: "ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 170 αηόμφν ηοσ κλάδοσ ΠΕ Γεφπόνφν 30 αηόμφν ηοσ κλάδοσ ΠΕ Κηηνιάηρφν με διάρκεια απαζτόληζης έφς 8 μήνες. μέτρι ηις ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 170 αηόμφν ηοσ κλάδοσ ΠΕ Γεφπόνφν 30 αηόμφν ηοσ κλάδοσ ΠΕ Κηηνιάηρφν με διάρκεια απαζτόληζης έφς 8 μήνες. μέτρι ηις , ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΔΛ.Γ.Α. ζα δηελεξγήζεη άκεζα πξνζιήςεηο επνρηθνύ πξνζσπηθνύ 200 αηόκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 170 αηόμφν ηοσ κλάδοσ ΠΕ Γεφπόνφν θαη 30 αηόμφν ηοσ κλάδοσ ΠΕ Κηηνιάηρφν ζηα Υπνθαηαζηήκαηα ηνπ ΔΛ.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ χολι: Επιςτθμϊν Σροφίμων Πανεπιςτθμιοφπολθ 1 Σμιμα: Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου & Ποτϊν Ημερομθνία: 12/2/2019 Σθλζφωνο: 210 5385364 E-mail: ekoussissi@uniwagr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΕΩ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Β ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΘΕΕΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Β ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΘΕΕΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίασ Τομζασ Προϊκθςθσ και Προβολισ, Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τθλ. 22894304 θλ. διεφκυνςθ: prinfo@ucy.ac.cy, ιςτοςελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Λευκωςία, 29 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ - JUNIOR S & BAMBINI ΕΡΑΙΣΕΦΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΣΗ Ε. Π.. ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ - JUNIOR S & BAMBINI ΕΡΑΙΣΕΦΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΣΗ Ε. Π.. ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ - JUNIOR S & BAMBINI ΕΡΑΙΣΕΦΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΣΗ Ε. Π.. ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2017 2018 αφού έλαβε υπόψη της : Η ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Α.Π. Γραφείο Ε.Α.Π. Υποτροφιών

Ε.Α.Π. Γραφείο Ε.Α.Π. Υποτροφιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α-Β-Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α-Β-Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α-Β-Γ Για να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο έχετε επιλεγεί πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ

Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ ΑΠΘ/ΤΑΤΜ ΓΤΟ/ΚΦΧ/ΣΥΕ 7 ο Εξάμηνο Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ Ακαδθμαϊκι Χρονιά: 2011 2012 Γραφείο ΠΑ: Γ.Σ. Βζργοσ (Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ) Β.Ν. Γρθγοριάδθσ

Διαβάστε περισσότερα

Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και κριτιρια επιλογισ για το μάκθμα ΠΑ0801 Π.Α. ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ ΕΣΠΑ. Π.Α. εκτόσ του Προγράμματοσ ΕΣΠΑ

Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και κριτιρια επιλογισ για το μάκθμα ΠΑ0801 Π.Α. ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ ΕΣΠΑ. Π.Α. εκτόσ του Προγράμματοσ ΕΣΠΑ Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και κριτιρια επιλογισ για το μάκθμα ΠΑ0801 Π.Α. ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ ΕΣΠΑ Ώρεσ Π.Α. και δραςτθριότθτεσ φοιτθτϊν/τριϊν Ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα Π.Α. Π.Α. εκτόσ του Προγράμματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αίτηση Δικαιολογητικά Οικονομική συμμετοχή

Α) Αίτηση Δικαιολογητικά Οικονομική συμμετοχή ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ, ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΑΣ & ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (Δ.Μ.Υ), Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (Δ.Τ.Ε), Εκπαίδευση Ενηλίκων με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣTO ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣTO ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίηεται ότι δεν επιτρζπεται θ Εξζταςθ του Τποψθφίου ςε περιςςότερεσ από μία Επιτροπζσ.

Διευκρινίηεται ότι δεν επιτρζπεται θ Εξζταςθ του Τποψθφίου ςε περιςςότερεσ από μία Επιτροπζσ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΘΔΑΛΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Σρίκαλα,17-05 -2018 Σαχ. Γ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ Προς: Ση Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού - Σμήμα Γ ταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι Κατηγορίας Β Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία κατάκεςθσ διπλωματικϊν εργαςιϊν και διδακτορικϊν διατριβϊν ςτο Τμιμα Φιλολογίασ και ςτθ Βιβλιοκικθ (ΒΚΠ) 1. Γραμματεία Τμιματοσ Φιλολογίασ

Διαδικαςία κατάκεςθσ διπλωματικϊν εργαςιϊν και διδακτορικϊν διατριβϊν ςτο Τμιμα Φιλολογίασ και ςτθ Βιβλιοκικθ (ΒΚΠ) 1. Γραμματεία Τμιματοσ Φιλολογίασ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Διαδικαςία κατάκεςθσ διπλωματικϊν εργαςιϊν και διδακτορικϊν διατριβϊν ςτο Τμιμα Φιλολογίασ και ςτθ Βιβλιοκικθ (ΒΚΠ) 1 Σφμφωνα με τον Κανονιςμό Π.Μ.Σ «Κοραήσ» του Τμήματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αίτηση Δικαιολογητικά Οικονομική συμμετοχή

Α) Αίτηση Δικαιολογητικά Οικονομική συμμετοχή ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ, ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΑΣ & ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Α) Αίτηση Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Κοηάνθ Αρικμ. Πρωτ. 1570/

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Κοηάνθ Αρικμ. Πρωτ. 1570/ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ Ακινα, Ιανουάριοσ 2017 1 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Πιςτοποίθςθ χριςτθ... 3 3. Επιλογι κατθγορίασ ςυνταξιοδοτικοφ αιτιματοσ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γερμανικήσ Γλώςςασ και Φιλολογίασ Α.Π.Θ. Πρακτική Άςκηςη

Τμήμα Γερμανικήσ Γλώςςασ και Φιλολογίασ Α.Π.Θ. Πρακτική Άςκηςη Τμήμα Γερμανικήσ Γλώςςασ και Φιλολογίασ Α.Π.Θ. Πρακτική Άςκηςη 2018-19 1 Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο μάκθμα ΠΑ0801 Κριτιρια επιλογισ Π.Α. και ΕΣΠΑ Ώρεσ Π.Α. και δραςτθριότθτεσ φοιτθτϊν Ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΜ) ΣΗΔΙΟΙΚΗΗΣΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Master in Business Administration

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΑ 1: ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΩΝ (i) Κινητικότητα για ςπουδζσ (ii) Κινητικότητα για πρακτική άςκηςη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΑ 1: ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΩΝ (i) Κινητικότητα για ςπουδζσ (ii) Κινητικότητα για πρακτική άςκηςη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΣΙ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Τ Σ Α Ν Ε Ι Α Γενι κή Δι εύθυνση Δι οι κητι κών Τ πηρεσι ών & Ακαδημαϊ κών Τ ποθέσεων Δι εύθυνση Δι εθνών & Δημοσί ων χέσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΑ 1: ΜΑΘΗΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομένων. Εγχειρίδιο Χριςθσ Υπθρεςίεσ Φοιτθτι Σελίδα 1 / 9

Πίνακασ Περιεχομένων. Εγχειρίδιο Χριςθσ Υπθρεςίεσ Φοιτθτι Σελίδα 1 / 9 Πίνακασ Περιεχομένων 1. Υπθρεςίεσ Φοιτθτι... 2 1.1 Ακαδθμαϊκι Δομι... 2 1.2 Καρτζλα Φοιτθτι... 2 Στακερι Διεφκυνςθ... 2 Επιςκόπθςθ Διεφκυνςθσ... 2 Στοιχεία Ανεξάρτθτα από Διεφκυνςθ... 3 1.3 Ζλεγχοσ Κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ζναρξησ-κατάθεςησ πτυχιακήσ εργαςίασ

Οδηγίεσ ζναρξησ-κατάθεςησ πτυχιακήσ εργαςίασ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. Οδηγίεσ ζναρξησ-κατάθεςησ πτυχιακήσ εργαςίασ Εσωτερικός Κανονισμός Α.Ε.Ι. Πειραιά Σ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 3257/20.12.2013) Οδθγίεσ ζναρξθσ - κατάκεςθσ πτυχιακισ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίδομα βαριάσ αναπηρίασ. Αρμόδιοσ φορζασ: Διευκφνςεισ Τγείασ και Πρόνοιασ (Νομαρχιακών Αυτοδιοικιςεων)

Επίδομα βαριάσ αναπηρίασ. Αρμόδιοσ φορζασ: Διευκφνςεισ Τγείασ και Πρόνοιασ (Νομαρχιακών Αυτοδιοικιςεων) Επίδομα βαριάσ αναπηρίασ Πθγι: http://amea-blog.blogspot.gr/2010/09/blog-post_8065.html Αρμόδιοσ φορζασ: Διευκφνςεισ Τγείασ και Πρόνοιασ (Νομαρχιακών Αυτοδιοικιςεων) Νομικό Πλαίςιο: ΦΕΚ τ. Β 906/17.07.2002

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΩΝ Θ.Ε. ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017» Περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων: 20/2/2017

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ χρόςησ του ςυςτόματοσ ORFEAS

Οδηγύεσ χρόςησ του ςυςτόματοσ ORFEAS Οδηγύεσ χρόςησ του ςυςτόματοσ ORFEAS εγγραφό υποψηφύων καταβολό εξετϊςτρων με χρϋωςη πιςτωτικόσ κϊρτασ καταβολό εξετϊςτρων μϋςω τραπεζικόσ κατϊθεςησ orfeas.hau.gr Περιεχόμενα Είςοδοσ ςτο ςφςτθμα ORFEAS...

Διαβάστε περισσότερα

Σο 10o Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανώνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ξάνκθ-Κομοτθνι-Θεςςαλονίκθ από 30 Μαρτίου 2017 ωσ 1 Απριλίου 2017.

Σο 10o Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανώνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ξάνκθ-Κομοτθνι-Θεςςαλονίκθ από 30 Μαρτίου 2017 ωσ 1 Απριλίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Ιωάννινα, 22-2-2017 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΠΕΙΡΟΤ Αρ. Πρωτ.: 49 ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Χρη ςησ ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Χρη ςησ ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Χρη ςησ ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ για το Φα κελο του Εκπαιδευτικου Ημερομηνία Τροποποίηςησ: 15/6/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ Πλοι οι ςπουδαςτζσ ακολουκοφν το νζο πρόγραμμα ςπουδών από το παρόν εξάμθνο που βρίςκονται. Για τα

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν των ζργων υπό τθ διαχείριςθ του ΕΛΚΕ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν των ζργων υπό τθ διαχείριςθ του ΕΛΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.04.27 14:41:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΙ6469Β7Ι-ΤΜΗ Υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙ ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙ ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙ ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Κοινοτικοί εκλογείσ είναι οι πολίτεσ των λοιπϊν κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι διαμζνουν ςτθν Ελλάδα. Το δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι των κοινοτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ERASMUS+ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ERASMUS+ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ERASMUS+ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Διαδικαςία αξιολόγθςθσ αιτιςεων υποψθφίων για Πρακτικι Άςκθςθ ςτο εξωτερικό και κριτιρια επιλογισ φοιτθτϊν για το ζτοσ 2018-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/17/3650

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/17/3650 Ηράκλειο, 14-5-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/17/3650 ΤΠ. ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Β ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: Σχολικζσ Μονάδεσ Δ/νςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΑ 1: ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΩΝ (i) Κινητικότητα για ςπουδζσ ή (ii) Κινητικότητα για πρακτική άςκηςη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΑ 1: ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΩΝ (i) Κινητικότητα για ςπουδζσ ή (ii) Κινητικότητα για πρακτική άςκηςη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΣΙ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Τ Σ Α Ν Ε Ι Α Γενι κή Δι εύθυνση Δι οι κητι κών Τ πηρεσι ών & Ακαδημαϊ κών Τ ποθέσεων Δι εύθυνση Δι εθνών & Δημοσί ων χέσεων Ιωάννινα, 18 Μαρτίου 2019

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ 3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΩΔΕΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Κανονιςμόσ Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί από 07 ζωσ 11 Απριλίου 2017 ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων Μελίνα Μερκοφρθ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Σο 10o Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανώνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Βουλι των Ελλινων (Ακινα) από 2-4 Φεβρουαρίου 2017.

Σο 10o Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανώνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Βουλι των Ελλινων (Ακινα) από 2-4 Φεβρουαρίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Ιωάννινα, 16/12/2016 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΠΕΙΡΟΤ Αρ. Πρωτ.: 371 ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Κοηάνθ Αρικμ. Πρωτ. 381/

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Κοηάνθ Αρικμ. Πρωτ. 381/ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΕΛΛΗΝΕ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΑΤΣΕ

ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΕΛΛΗΝΕ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΑΤΣΕ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΚΑΛ ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΓΑΝΩΣΘΣ & ΔΛΕΞΑΓΩΓΘΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α ----- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 8-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική παρουςίαςη διαδικαςίασ πραγματοποίηςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ φοιτητή

Αναλυτική παρουςίαςη διαδικαςίασ πραγματοποίηςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ φοιτητή 1 Αναλυτική παρουςίαςη διαδικαςίασ πραγματοποίηςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ φοιτητή ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Σι είναι? Η Πρακτικι Άςκθςθ (ΠΑ) είναι μία δυνατότθτα που δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Για το ακαδημαϊκό ζτοσ θα γίνουν δεκτοί ςυνολικά 40 φοιτητζσ.

Για το ακαδημαϊκό ζτοσ θα γίνουν δεκτοί ςυνολικά 40 φοιτητζσ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΜ) «Διοίκηςη των Επιχειρήςεων - Master in Business Administration»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΒ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΒ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΒ 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα