ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β"

Transcript

1 ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία Β) πρζπει να κάνετε τα ακόλουκα: 1. Να ςυγκεντρϊςετε τα παρακάτω πζντε δικαιολογθτικά: i. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο πτυχίου ι διπλϊματοσ Ρανεπιςτθμίου ι ΤΕΙ ι ιςότιμου ι / και αντίςτοιχου πτυχίου τθσ αλλοδαπισ αναγνωριςμζνου από το ΔΟΑΤΑΡ (πρϊθν ΔΙΚΑΤΣΑ) ι το ΙΤΕ, όπωσ απαιτείται από τισ προχποκζςεισ ειςαγωγισ για κάκε πρόγραμμα. Σε περίπτωςθ που πρόκειται για τίτλο τθσ αλλοδαπισ κα αποςτζλλεται ευκρινζσ φωτοαντίγραφο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το ζγγραφο ζχει επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο και κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςη που πρόκειται για τίτλο ΚΑΤΕΕ 2ετοφσ φοίτηςησ απαιτείται ιςοτιμία από το Τ.Ε.Ι. ii. Ριςτοποιθτικά (ευκρινι φωτοαντίγραφα) που να τεκμθριϊνουν τισ προχποκζςεισ ειςαγωγισ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν όπου ζχετε επιλεγεί, όπωσ πχ. ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία (βλ. ςελ. 2 «Διευκρινίςεισ ςχετικά με προχπθρεςία»), γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ κ.ά. Ειδικότερα, για τθν πιςτοποίθςθ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ, πρζπει να αποςτείλετε ευκρινζσ αντίγραφο του ξενόγλωςςου τίτλου που κατζχετε (π.χ. First Certificate κ.ά.) ι υπεφκυνθ διλωςθ (για όςουσ δεν είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ) όπου να αναφζρεται ότι γνωρίηετε επαρκϊσ μια ξζνθ γλϊςςα, ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ του προγράμματοσ. Από τθν υπεφκυνθ διλωςθ εξαιρείται το πρόγραμμα Κοινό ΜΠΣ «Master in Business Administration» (ΜΒΑ) που για τθν παρακολοφκθςι του απαιτείται ςυγκεκριμζνοσ τίτλοσ που να πιςτοποιεί τθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. iii. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/86 όπου κα δθλϊνετε ΑΦΜ και ΔΟΥ ςτθν οποία ανικετε. iv. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότθτασ. Σε περίπτωςθ που ζχει αλλάξει ο αρικμόσ τθσ ταυτότθτασ με τθν οποία υποβάλατε τθν θλεκτρονικι αίτθςι ςασ παρακαλοφμε όπωσ αποςτείλετε υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 που να αναφζρει ότι «ο παλιόσ αριθμόσ του δελτίου ταυτότητασ τον οποίο και ςυμπλήρωςα κατά την ηλεκτρονική υποβολή τησ αίτηςησ ςυμμετοχήσ μου ςε πρόγραμμα ςπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό ζτοσ ήταν.» v. 4 φωτογραφίεσ τφπου ταυτότθτασ ςτισ οποίεσ κα αναγράφεται ςτο πίςω μζροσ το ονοματεπϊνυμο ςασ, το πρόγραμμα ςπουδϊν και το ζτοσ ειςαγωγισ (2015). ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ΤΑ ΡΑΑΡΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΡΙΣΤΕΦΟΝΤΑΙ. ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΑΝΤΙΓΑΦΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΡΩΤΟΤΥΡΑ. 2. Να ςυμπλθρϊςετε το Ζντυπο Διλωςθσ Θεματικϊν Ενοτιτων ΕΝΤΥΡΟ 1. Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά (i, ii, iii, iv και v) και το ΕΝΤΥΡΟ 1 πρζπει να ςταλοφν όλα μαηί ςτο Ε.Α.Ρ., (Διεφκυνςθ: Ε.Α.Ρ., Τμιμα Μθτρϊου Φοιτθτϊν, Ράροδοσ Αριςτοτζλουσ 18, Ρεριβόλα Ρατρϊν, Τ.Κ ), ςε μεγάλο φάκελο το αργότερο μζχρι τισ 16 Ιανουαρίου 2015 με ςυςτθμζνθ επιςτολι (ςφραγίδα ταχυδρομείου) ι μζςω courier. Στο εξωτερικό του φακζλου με τα δικαιολογθτικά κα πρζπει υποχρεωτικά να αναγράψετε ευδιάκριτα τα ςτοιχεία που υπάρχουν ςτο ΕΝΤΥΡΟ 2. ΡΟΣΟΧΗ! Για τθ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αρχειοκζτθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςασ, παρακαλοφμε όπωσ όλα τα ζντυπα (δικαιολογθτικά) αποςταλοφν ςε μζγεκοσ Α4 (30Χ21 εκατοςτά) Στισ 6 Μαρτίου 2015 οι ανικοντεσ ςτθν Κατθγορία Β, κα πρζπει να επιςκεφκοφν τθν ιςτοςελίδα του Ε.Α.Ρ. για να δουν τουσ πίνακεσ των υποψθφίων (Κατθγορίασ Β) οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Ε.Α.Ρ. και, με αυςτθρι ςειρά προτεραιότθτασ, καλφπτουν ακριβϊσ τα κενά από τθν Κατθγορία Α. Οι υποψιφιοι που βρίςκονται ςε αυτοφσ τουσ πίνακεσ κα πρζπει να καταβάλουν τθν οικονομικι τουσ ςυμμετοχι είτε με κατάκεςθ ςτθν Ε.Τ.Ε. είτε με πιςτωτικι κάρτα VISA ι MASTERCARD και να αποςτείλουν τθν απόδειξθ κατάκεςθσ ι το ζντυπο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΙΣΤΩΤΙΚΘΣ ΚΑΤΑΣ ςτο φαξ , το αργότερο μζχρι τισ 13 Μαρτίου Θ ςυμμετοχι αυτι αντιςτοιχεί ςε 700 ΕΥΩ για κάκε Θεματικι Ενότθτα (πλθν των υποενοτιτων τθσ Θ.Ε. ΔΙΡ40 (ΔΙΡ40 & ΔΙΡ40Α) του Μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ, όπου θ οικονομικι ςυμμετοχι για κάκε υποενότθτα αντιςτοιχεί ςε 350). Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν καταβολι τθσ οικονομικισ ςυμμετοχισ μπορείτε να δείτε ςτθ ςελίδα «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ» του παρόντοσ. 1

2 Στισ 20 Μαρτίου 2015 οι υποψιφιοι τθσ Κατθγορίασ Β των οποίων τα ονόματα δεν εμφανίηονταν ςτουσ πίνακεσ τθσ 6 θσ Μαρτίου 2015 κα πρζπει να επιςκεφκοφν εκ νζου τθν ιςτοςελίδα του ΕΑΡ προκειμζνου να ενθμερωκοφν για τθν καταβολι τθσ οικονομικισ τουσ ςυμμετοχισ ςε περίπτωςθ που υπάρχουν ακόμα κενζσ κζςεισ. 3. Πςοι από τουσ ανικοντεσ ςτθν Κατθγορία Β επικυμοφν να εξεταςτεί θ δυνατότθτα παροχισ μερικισ ι ολικισ απαλλαγισ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ δαπάνεσ ςπουδϊν του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ονοματεπϊνυμό τουσ βρίςκεται ςτουσ πίνακεσ των υποψιφιων Κατθγορίασ Β που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Ε.Α.Ρ. και με αυςτθρι ςειρά προτεραιότθτασ καλφπτουν ακριβϊσ τα κενά από τθν Κατθγορία Α ( βλ. προθγοφμενθ παράγραφο), κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν το ΕΝΤΥΡΟ 3 (ΑΙΤΘΣΘ ΧΟΘΓΘΣΘΣ ΥΡΟΤΟΦΙΑΣ) το οποίο κα ςυνοδεφεται από τα ςυναφι δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτισ οδθγίεσ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. Κρίνεται απαραίτθτθ θ ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των υποψθφίων ςχετικά με τον Κανονιςμό Χοριγθςθσ Υποτροφιϊν Ε.Α.Ρ., ο οποίοσ είναι αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ : Χοριγθςθσ Υποτροφιϊν, για να προςκομίςουν τα απαραίτθτα ζγγραφα. Το ΕΝΤΥΡΟ 3 και τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά κα πρζπει να ςταλοφν ςε ξεχωριςτό φάκελο ςτο Ε.Α.Ρ. ςτθ διεφκυνςθ: Ε.Α.Ρ. Γραφείο Υποτροφιϊν Ράροδοσ Αριςτοτζλουσ Ράτρα, με ςυςτθμζνθ επιςτολι, από τισ 6 Μαρτίου 2015 μζχρι και τισ 30 Απριλίου 2015 (ςφραγίδα ταχυδρομείου). Τονίηεται ότι θ ςυγκεκριμζνθ περίοδοσ υποβολισ αιτιςεων χοριγθςθσ υποτροφιϊν ιςχφει μόνο για τουσ ανικοντεσ ςτθν Κατθγορία Β οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Ε.Α.Ρ. και με αυςτθρι ςειρά προτεραιότθτασ καλφπτουν ακριβϊσ τα κενά από τουσ υποψθφίουσ τθσ Κατθγορίασ Α. Στο εξωτερικό του φακζλου κα πρζπει να αναγράφονται ο χαρακτθριςμόσ «Αίτθςθ Χοριγθςθσ Υποτροφίασ», κακϊσ επίςθσ, ευδιάκριτα, και όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο ΕΝΤΥΡΟ 2. ΡΟΣΟΧΗ!! Τα ΕΝΤΥΡΑ 1, 2, και 3 πρζπει, με δικι ςασ ευκφνθ, να τα αντλιςετε από το διαδίκτυο. Ειδικά τα τα ΕΝΤΥΡΑ 1 και 2 βρίςκονται ςτισ ακόλουκεσ ςελίδεσ του παρόντοσ εγγράφου. Δ Ι Ε Τ Κ Ρ Ι Ν Ι Ε Ι Υ Ε Σ Ι Κ Α Μ Ε Π Ρ Ο Ϋ Π Η Ρ Ε Ι Α Θ επαγγελματικι εμπειρία πρζπει να αποδεικνφεται με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Υπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Ρ.Δ.Δ. 2. Βεβαίωςθ εργοδότθ με ςυνθμμζνα ευκρινι φωτοαντίγραφα ενςιμων Ι.Κ.Α. ι ςχετικι βεβαίωςθ εργαςίασ από το Ι.Κ.Α ι μθχανογραφθμζνθ βεβαίωςθ ενςιμων ΙΚΑ όπου κα αναγράφεται το ςφνολο των ενςιμων. Σε περίπτωςθ που υπάρχει Α.Β.Α. πρζπει να ςτζλνονται φωτοτυπθμζνεσ και επικυρωμζνεσ όλεσ οι ςελίδεσ του Α.Β.Α. (και οι δφο όψεισ των ςελίδων). Θ δεκαετισ επαγγελματικι εμπειρία ακροίηει ςτα ζνςθμα. 3. Σε περίπτωςθ αυταςφάλιςθσ απαιτείται βεβαίωςθ Ι.Κ.Α. με ςυνθμμζνο ευκρινζσ φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενςιμων ι μθχανογραφθμζνθ βεβαίωςθ ενςιμων ΙΚΑ όπου κα αναγράφεται το ςφνολο των ενςιμων. Σε περίπτωςθ που υπάρχει Α.Β.Α. πρζπει να ςτζλνονται ευκρινι φωτοαντίγραφα όλων των ςελίδων του Α.Β.Α. (και οι δφο όψεισ των ςελίδων). Θ δεκαετισ επαγγελματικι εμπειρία ακροίηει ςτα ζνςθμα. 4. Σε περίπτωςθ άςκθςθσ ελεφκερου επαγγζλματοσ απαιτείται ευκρινζσ φωτοαντίγραφο βεβαίωςθσ ζναρξθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου να αναγράφεται θ θμερομθνία ζναρξθσ και θ διάρκεια άςκθςθσ του επαγγζλματοσ, ι ευκρινζσ φωτοαντίγραφο βεβαίωςθσ κφριου αςφαλιςτικοφ φορζα (Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, Τ.Σ.Α.Υ. κ.λ.π.) όπου να αναφζρεται θ χρονικι περίοδοσ αςφάλιςθσ. 5. Στα Ρρογράμματα Σπουδϊν όπου απαιτείται ςυγκεκριμζνθ επαγγελματικι εμπειρία (Διοίκθςθ Μονάδων Υγείασ) ςτθ βεβαίωςθ του εργοδότθ, κα πρζπει (επιπλζον των παραπάνω) να προςδιορίηεται το είδοσ τθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ. 2

3 Στθν περίπτωςθ που υπάρχει αυταςφάλιςθ ι άςκθςθ ελεφκερου επαγγζλματοσ κα πρζπει ο υποψιφιοσ να τεκμθριϊνει με ςτοιχεία το είδοσ τθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ προςκομίηοντασ ςχετικι βεβαίωςθ του φορζα όπου προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του. 6. Σε περίπτωςθ μερικισ απαςχόλθςθσ ι ωρομίςκιασ εργαςίασ θ βεβαίωςθ του εργοδότθ κα πρζπει να αναγάγει τθν επαγγελματικι εμπειρία ςε πλιρθ απαςχόλθςθ. 7. Σε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ ςε χϊρα τθσ αλλοδαπισ κα πρζπει να προςκομίηονται ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο, θ βεβαίωςθ του εργοδότθ και θ βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα, μεταφραςμζνεσ από τθν ελλθνικι διπλωματικι αρχι ςτο εξωτερικό ι από τθ Μεταφραςτικι Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ ι από δικθγόρο που ζχει το δικαίωμα μετάφραςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 του Ν.Δ. 3026/1954 Ρ Ο Σ Ο Χ Η! Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων, δθλ. η 10η Δεκεμβρίου 2014 προςδιορίηει το τζλοσ του υπολογίςιμου χρόνου προχπθρεςίασ, τθν θμερομθνία απόκτθςθσ του τίτλου ι τθσ ιςοτιμίασ ι / και αντιςτοιχίασ του τίτλου ςπουδϊν ςασ κακϊσ και οποιουδιποτε άλλου τίτλου απαιτείται ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ ειςαγωγισ των προγραμμάτων ςπουδϊν *εξομοίωςθ (Σπουδζσ ςτθν Εκπαίδευςθ), τίτλοσ αγγλικισ γλϊςςασ (Διοίκθςθ Επιχειριςεων ΜΒΑ), κ.λ.π+. 3

4 ΕΝΣΤΠΟ 1 ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑ: ΕΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ: Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Τ.Κ.: ΡΟΛΗ: ΝΟΜΟΣ: E - MAIL: ΤΗΛ. ΗΜΕΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: FAX: ΚΙΝΗΤΟ: Εάν είςτε κάτοικοσ εξωτερικοφ, παρακαλοφμε να δθλϊςετε τον τόπο διεξαγωγισ Ο.Σ.Σ. Ακινα Θεςςαλονίκθ Α. ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ (ΜΟΝΟ Ε.Τ.Ε.) (ςε περίπτωςθ επιςτροφισ χρθμάτων)*: ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ Ε.Τ.Ε. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ: Για τθν επιλογι των Θεματικϊν Ενοτιτων πρζπει να μελετιςετε προςεκτικά το ζντυπο "Οδηγίεσ για την επιλογή Θ.Ε. για νεοειςαχθζντεσ φοιτητζσ" (βλ. επόμενθ ςελίδα) ι να δείτε ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΑΡ τισ Θ.Ε. του πρϊτου ζτουσ. Μπορείτε να επιλζξετε μόνο από αυτζσ. Ρριν επιλζξετε τον αρικμό των Θ.Ε. που επικυμείτε να παρακολουκιςετε, ςθμειϊςτε ότι για κάκε Θ.Ε. ζχει υπολογιςτεί ότι χρειάηεται μελζτθ περίπου 10 ωρϊν εβδομαδιαίωσ. Ρρζπει, επομζνωσ, να ςτακμίςετε πολφ προςεκτικά το χρόνο που μπορείτε να διακζςετε για μελζτθ και να μθν επιλζξετε ςε καμία περίπτωςθ περιςςότερεσ Θ.Ε. από αυτζσ που μπορείτε πράγματι να παρακολουκιςετε. Θ απόφαςι ςασ αυτι είναι ιδιαίτερα κρίςιμθ για τθν πρόοδό ςασ. Επιςτροφι χρθμάτων ςε φοιτθτζσ που με Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 ηθτοφν τθ διαγραφι τουσ από το πρόγραμμα ςπουδϊν δε γίνεται. Δθλϊνω υπεφκυνα ότι προτίκεμαι κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ να παρακολουκιςω τισ ακόλουκεσ Θ.Ε. (παρακαλοφμε να μελετήςετε με προςοχή τισ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ Θ.Ε. ΓΙΑ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ςτισ αμζςωσ επόμενεσ ςελίδεσ ςχετικά με το μζγιςτο αριθμό Θ.Ε. που μπορείτε να παρακολουθήςετε ςτο πρώτο ζτοσ ςπουδών ςασ): ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Ε *Σε περίπτωςθ που δεν ζχετε εςείσ ι κάποιο ςυγγενικό ςασ πρόςωπο λογαριαςμό ςτθν Ε.Τ.Ε. τα χριματά ςασ κα ςασ επιςτραφοφν με τθλεφωνικι εντολι και χρζωςθ δικαιοφχου. Ε 192.1/1.2 ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 4

5 ΕΝΤΥΡΟ 1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ Θ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ακαδθμαϊκό ζτοσ ) ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 1. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Από το και μετά, οι φοιτθτζσ που εγγράφονται για πρϊτθ φορά ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν κα πρζπει να επιλζξουν πρϊτα τθ ΘΕ ΕΚΕ 50 θ οποία είναι ειςαγωγικι Θ.Ε. ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν. Μποροφν παράλλθλα, ςτο πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν να επιλζξουν και τθ ΘΕ ΕΚΕ51. Στο δεφτερο ζτοσ πρζπει να επιλζξουν πρϊτα τθ ΘΕ ΕΚΕ 52 και τελευταία τθ Θ.Ε. ΕΚΡ51. Εάν ζχετε ιδθ ολοκλθρϊςει τθ ΘΕ ΕΚΡ64 μόνο ςτο πλαίςιο Ρρογραμμάτων Μεταπτυχιακισ Επιμόρφωςθσ ι τθ ΘΕ ΕΚΡ51 ςτο πλαίςιο Ρρογραμμάτων Μεταπτυχιακισ Επιμόρφωςθσ ι του ΡΜΣ «Σπουδζσ ςτθν Εκπαίδευςθ» μπορείτε να παρακολουκιςετε μόνο τισ τρεισ ΘΕ ΕΚΕ50, ΕΚΕ51 και ΕΚΕ52 του ΡΜΣ «Εκπαίδευςθ Ενθλίκων». 2. ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κατά το α ζτοσ ςπουδϊν ςυνιςτάται, εάν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο, να επιλζξετε και τισ δφο Θ.Ε. ΑΓΓ52 και ΑΓΓ53 του α ζτουσ. Εάν δεν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο, πρζπει να επιλζξετε πρϊτα τθ Θ.Ε. ΑΓΓ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κατά το α ζτοσ ςπουδϊν ςυνιςτάται, εάν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο, να επιλζξετε και τισ δφο Θ.Ε. ΓΕ50 και ΓΕ51 του α ζτουσ. Εάν δεν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο, μπορείτε να επιλζξετε πρϊτα οποιαδιποτε κεματικι ενότθτα του πρϊτου ζτουσ. 4. ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κατά το α ζτοσ, πρζπει να παρακολουκιςετε υποχρεωτικά πρϊτα τθ Θ.Ε. ΓΑΛ50 και εάν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο να επιλζξετε παράλλθλα και τθ Θ.Ε. ΓΑΛ ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ Οι φοιτθτζσ κατά το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν τουσ πρζπει να επιλζξουν υποχρεωτικά πρϊτα τθ Θ.Ε. ΕΚΡ51. Για τθν απόκτθςθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ πρζπει να ολοκλθρϊςετε με επιτυχία τθ Θ.Ε. ΕΚΡ51, άλλεσ τρεισ Θ.Ε. του προγράμματοσ (τθσ επιλογισ ςασ) και να εκπονιςετε Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία. Φοιτθτζσ ι απόφοιτοι του προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ Ενθλίκων» που ειςάγονται από το και μετά ςτο ΡΜΣ «Σπουδζσ ςτθν Εκπαίδευςθ» πρζπει να ολοκλθρϊςουν επιτυχϊσ 4 διαφορετικζσ Θ.Ε. από αυτζσ που ολοκλιρωςαν ςτο πρόγραμμα «Εκπαίδευςθ Ενθλίκων» ςυν τθ Διπλωματικι Εργαςία. 6. ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Κατά το α ζτοσ ςπουδϊν ςυνιςτάται, εάν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο, να επιλζξετε και τισ δφο Θ.Ε. ΟΘ50 και ΟΘ60 του α ζτουσ. Εάν δεν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο, ςυνιςτάται να επιλζξετε πρϊτα τθ Θ.Ε. ΟΘ50. Για να επιλζξετε οποιαδιποτε ΘΕ του δεφτερου ζτουσ κα πρζπει να ζχετε ιδθ ολοκλθρϊςει και τισ δφο Θ.Ε. του πρϊτου ζτουσ. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1. ΓΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΡΟΛΥΜΕΣΑ Κατά το α ζτοσ ςπουδϊν ςυνιςτάται, εάν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο, να επιλζξετε και τισ δφο Θ.Ε. ΓΤΡ50 και ΓΤΡ51 του α ζτουσ. Εάν δεν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο, κα πρζπει να επιλζξετε πρϊτα τθ Θ.Ε. ΓΤΡ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΟΛΥΜΕΣΑ Κατά το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν, ςυνιςτάται (εάν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο) να επιλζξετε και τισ δφο Θ.Ε., ΣΦΡ 50 και ΣΦΡ 51. Εάν επιλζξετε μία Θ.Ε. τότε κα πρζπει να επιλζξετε πρϊτα τθ Θ.Ε. ΣΦΡ 50. 5

6 3. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΥΜΕΣΑ Κατά το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν, ςυνιςτάται (εάν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο) να επιλζξετε και τισ δφο Θ.Ε., ΑΣΡ50 και ΑΣΡ51. Εάν επιλζξετε μία Θ.Ε. τότε κα πρζπει να επιλζξετε πρϊτα τθν ΑΣΡ50. ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ Εάν είςτε πτυχιοφχοσ Ρανεπιςτθμίου, κατά το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν ςασ ςυνιςτάται να επιλζξετε πρϊτα τθ Θ.Ε. ΔΙΡ50 «Βαςικά Εργαλεία και Μζκοδοι για τον Ζλεγχο τθσ Ροιότθτασ» και, εάν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο, να επιλζξετε και τθ Θ.Ε. ΔΙΡ51 «Ρρογραμματιςμόσ για τθν Ροιότθτα». Θ Θ.Ε. ΔΙΡ40 αποτελείται από δφο ανεξάρτθτεσ υποενότθτεσ, τθ ΔΙΡ40 «Μακθματικά για τθ Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ» και τθ ΔΙΡ40Α «Μθχανολογικι Σχεδίαςθ για τθ Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ», τισ οποίεσ μπορείτε προαιρετικά να επιλζξετε εάν υπάρχει ανάγκθ ςυμπλιρωςθσ των γνϊςεϊν ςασ. Θ εγγραφι ςτθ μία ι και ςτισ δφο υποενότθτεσ τθσ ΔΙΡ40 είναι προαιρετικι για τουσ πτυχιοφχουσ Ρανεπιςτθμίου. Εάν επιλζξετε τθ μία από τισ δφο υποενότθτεσ τθσ Θ.Ε. ΔΙΡ40 πρζπει να καταβάλετε οικονομικι ςυμμετοχι ίςθ προσ το ½ τθσ Θ.Ε., δθλαδι 350. Σε καμιά περίπτωςθ, όμωσ, θ Θ.Ε. ΔΙΡ40 δε μπορεί να αντικαταςτιςει κάποια από τισ υπόλοιπεσ τζςςερισ Θ.Ε. του προγράμματοσ ςπουδϊν. ΣΘΜΕΙΩΣΘ!! Στο δεφτερο ζτοσ ςπουδϊν δε κα μπορείτε να επιλζξετε τθ Θ.Ε. ΔΙΡ60, εάν δεν ζχετε ιδθ ολοκλθρϊςει με επιτυχία τθ Θ.Ε. ΔΙΡ50. ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ κατά το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν δφο Θ.Ε. (ςφμφωνα με τισ παραπάνω οδθγίεσ) και κατά το δεφτερο ζτοσ τισ δφο τελευταίεσ Θ.Ε. παράλλθλα με τθ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία. όλων των Θ.Ε. του προγράμματοσ ςπουδϊν. Εάν είςτε πτυχιοφχοσ Τ.Ε.Ι. (Α.Τ.Ε.Ι.) κατά το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν ςασ υποχρεοφςτε να εγγραφείτε ςτθν πρϊτθ υποενότθτα τθσ Θ.Ε. ΔΙΡ40 (ΔΙΡ40 «Μακθματικά για τθ Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ») και παράλλθλα, προαιρετικά, μπορείτε, εφόςον το επικυμείτε, να εγγραφείτε ςτθ δεφτερθ υποενότθτα τθσ Θ.Ε. ΔΙΡ40 (ΔΙΡ40Α «Μθχανολογικι Σχεδίαςθ για τθ Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ»). Επίςθσ, κατά το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν ςασ, μπορείτε μαηί με τθν ΔΙΡ40 (ι και τθ ΔΙΡ40Α) να επιλζξετε να παρακολουκιςετε και τθ Θ.Ε. ΔΙΡ51 «Ρρογραμματιςμόσ για τθν Ροιότθτα», αλλά ςε καμιά περίπτωςθ τθ Θ.Ε. ΔΙΡ50. Εάν επιλζξετε από τθ Θ.Ε. ΔΙΡ40 μόνο τθν υποενότθτα ΔΙΡ40 «Μακθματικά για τθ Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ» πρζπει να καταβάλετε οικονομικι ςυμμετοχι ίςθ προσ το ½ τθσ Θ.Ε., δθλαδι 350. Εφόςον, όμωσ, δεν ολοκλθρϊςετε με επιτυχία, κατά το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν ςασ, τθν πρϊτθ υποενότθτα τθσ ΔΙΡ40 (ΔΙΡ40 «Μακθματικά για τθ Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ»), ακόμα κι αν ζχετε ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τθ ΘΕ ΔΙΡ51, δε κα ζχετε δικαίωμα να εγγραφείτε ςε άλλθ Θ.Ε. του προγράμματοσ ςπουδϊν, παρά μόνο ςτθν ίδια (ΔΙΡ40). Σε καμιά περίπτωςθ, όμωσ, θ Θ.Ε. ΔΙΡ40 δε μπορεί να αντικαταςτιςει κάποια από τισ υπόλοιπεσ τζςςερισ Θ.Ε. του προγράμματοσ ςπουδϊν. ΣΘΜΕΙΩΣΘ!! Δε κα μπορείτε (ςε επόμενο ζτοσ ςπουδϊν) να επιλζξετε τθ Θ.Ε. ΔΙΡ60, εάν δεν ζχετε ιδθ ολοκλθρϊςει με επιτυχία τθ Θ.Ε. ΔΙΡ50. όλων των Θ.Ε. του προγράμματοσ ςπουδϊν. Θ ελάχιςτθ διάρκεια φοίτθςθσ (για πτυχιοφχουσ ΤΕΙ) για τθν απόκτθςθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ είναι τρία ακαδθμαϊκά ζτθ. 2. ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ Κατά το α' ζτοσ ςπουδϊν, αν ο φοιτθτισ διακζτει τον απαιτοφμενο χρόνο, μπορεί να επιλζξει τρεισ Θ.Ε., υποχρεωτικά τθ Θ.Ε. ΔΙΑ50 (Φυςικό Ρεριβάλλον και φπανςθ) και δφο εκ των άλλων τριϊν ΔΙΑ51, ΔΙΑ60 και ΔΙΑ61. Ο φοιτθτισ μπορεί να επιλζξει τθ Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία παράλλθλα με τθν τελευταία Θ.Ε., εφόςον ζχει επιτυχϊσ ολοκλθρϊςει τισ τρεισ κεματικζσ ενότθτεσ. Θ.Ε. του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. 3. ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ 6

7 Στο πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν πρζπει να επιλζγονται πρϊτα οι Θ.Ε. ΔΧΤ50 ι/και ΔΧΤ51 ενϊ, αν επιλεγεί και τρίτθ Θ.Ε., αυτι μπορεί να είναι είτε θ ΔΧΤ60 ι θ ΔΧΤ61. Οι φοιτθτζσ δε μποροφν να επιλζξουν και τισ δφο Θ.Ε. ΔΧΤ60 και ΔΧΤ61 παρά μόνο αν ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον μία από τισ Θ.Ε. ΔΧΤ50 και ΔΧΤ51. Θ εκπόνθςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ πραγματοποιείται είτε μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ όλων των Θ.Ε. ι παράλλθλα με τθν παρακολοφκθςθ τθσ τελευταίασ Θ.Ε. του προγράμματοσ ςπουδϊν (ΔΧΤ60 ι ΔΧΤ61). όλων των Θ.Ε. του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. 4. ΚΑΤΑΛΥΣΗ & ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κατά το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν ο φοιτθτισ μπορεί να επιλζξει και τισ τρεισ Θ.Ε. ΚΡΡ50, ΚΡΡ51 και ΚΡΡ60. Εάν ο φοιτθτισ δεν διακζτει τον απαιτοφμενο χρόνο κα πρζπει να επιλζξει πρϊτα τθ Θ.Ε. ΚΡΡ50 ι τισ Θ.Ε. ΚΡΡ50 και ΚΡΡ51. Ο φοιτθτισ μπορεί να επιλζξει τθν Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία παράλλθλα με τθν τελευταία Θ.Ε., εφόςον ζχει επιτυχϊσ ολοκλθρϊςει τισ τρεισ κεματικζσ ενότθτεσ. όλων των Θ.Ε. του προγράμματοσ ςπουδϊν. 5. ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατά το α ζτοσ ςπουδϊν ςυνιςτάται, εάν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο, να επιλζξετε και τισ δφο Θ.Ε. ΡΛΣ50 και ΡΛΣ51 του α ζτουσ. Εάν δεν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο, πρζπει να επιλζξετε πρϊτα τθ Θ.Ε. ΡΛΣ50. Από τισ Θ.Ε. του δεφτερου ζτουσ πρζπει να επιλζξετε δφο από τισ 3 ΘΕ του δευτζρου ζτουσ ΡΛΣ60, ΡΛΣ61 και ΡΛΣ62. Ρροκειμζνου να επιλζξετε τισ κεματικζσ ενότθτεσ ΡΛΣ60 ι ΡΛΣ61 κα πρζπει να ζχετε πρϊτα ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τθ ΘΕ ΡΛΣ50. Ρροκειμζνου να επιλζξετε τθ κεματικι ενότθτα ΡΛΣ62 κα πρζπει πρϊτα να ζχετε ολοκλθρϊςει με επιτυχία τθν ΡΛΣ51. ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ κατά το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν δφο Θ.Ε. (ςφμφωνα με τισ παραπάνω οδθγίεσ) και κατά το δεφτερο ζτοσ τισ δφο τελευταίεσ Θ.Ε. παράλλθλα με τθ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία. όλων των Θ.Ε. του προγράμματοσ ςπουδϊν. 6. ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Στο Α ζτοσ πρζπει να επιλζξετε πρϊτθ τθ ΘΕ ΜΣΜ50 ι και τισ δφο παράλλθλα (ΜΣΜ50 και ΜΣΜ60). Στο Β ζτοσ, πρζπει να επιλζξετε πρϊτθ τθ ΘΕ ΜΣΜ61 ι και τισ δφο παράλλθλα. (ι ΜΣΜ61 και ΜΣΜ51 ι ΜΣΜ61 και ΜΣΜ62). Στο Β ζτοσ θ επιλογι τθσ ΘΕ ΜΣΜ51 οδθγεί ςε κατεφκυνςθ με ζμφαςθ ςτθν ιςτορικι εξζλιξθ και διδακτικι των μακθματικϊν ενϊ θ επιλογι τθσ ΘΕ ΜΣΜ62 οδθγεί ςε κατεφκυνςθ με ζμφαςθ ςτθν ανάλυςθ μακθματικϊν προτφπων. ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ κατά το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν δφο Θ.Ε. (ςφμφωνα με τισ παραπάνω οδθγίεσ) και κατά το δεφτερο ζτοσ τισ δφο τελευταίεσ Θ.Ε. παράλλθλα με τθ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία. όλων των Θ.Ε. του προγράμματοσ ςπουδϊν. 7. ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ Κατά το α' ζτοσ ςπουδϊν ςυνιςτάται ο φοιτθτισ, εάν διακζτει τον απαιτοφμενο χρόνο, να επιλζξει μζχρι τρεισ Θ.Ε εκ των ΚΦΕ 51, ΚΦΕ 52, ΚΦΕ 53 και ΚΦΕ60. Εάν δεν διακζτει τον απαιτοφμενο χρόνο, ςυνιςτάται να επιλζξει ωσ πρϊτθ Θ.Ε. αυτιν, θ οποία βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτο αντικείμενο των προπτυχιακϊν ςπουδϊν του και ωσ δεφτερθ μια εκ των υπολοίπων τριϊν Θ.Ε. Ο φοιτθτισ μπορεί να επιλζξει τθ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία είτε με ταυτόχρονθ παρακολοφκθςθ τθσ τελευταίασ Θ.Ε. ΚΦΕ51, ΚΦΕ52, ΚΦΕ53, ΚΦΕ60 ι ΚΦΕ61 είτε μετά τθν ολοκλιρωςθ των τεςςάρων Θ.Ε. του προγράμματοσ. Ρροκειμζνου ο φοιτθτισ να επιλζξει τθ Θ.Ε. ΚΦΕ61, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει με επιτυχία τθ Θ.Ε. ΚΦΕ51. 7

8 Θ.Ε. του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. 8. ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΡΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΙΩΝ Το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν ο φοιτθτισ μπορεί να επιλζξει από μία ζωσ τρεισ Θ.Ε., αρχικά τισ ενότθτεσ ΡΣΡ50 ι/και ΡΣΡ51, κακϊσ και μία από τισ ΡΣΡ60 ι ΡΣΡ61. Ο φοιτθτισ μπορεί να επιλζξει τθ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία είτε με ταυτόχρονθ παρακολοφκθςθ τθσ τελευταίασ Θ.Ε. ΡΣΡ60 ι ΡΣΡ61 είτε μετά τθν ολοκλιρωςθ των τεςςάρων Θ.Ε. του προγράμματοσ. Θ.Ε. του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ΡΣΡ. 9. ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΩΝ ΥΡΟΔΟΜΗΣ Το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν ο φοιτθτισ μπορεί να επιλζξει από μία ζωσ τρεισ Θ.Ε.: Υποχρεωτικά τισ ΡΣE50 και ΡΣE51 και μία από τισ ΡΣΕ60 ι ΡΣE61. Ο φοιτθτισ μπορεί να επιλζξει τθ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία είτε με ταυτόχρονθ παρακολοφκθςθ τθσ Θ.Ε. ΡΣΕ60 ι τθσ ΡΣΕ61 που δεν επιλζγει το 1ο ζτοσ, είτε μετά τθν ολοκλιρωςθ των τεςςάρων Θ.Ε. του προγράμματοσ. Κατά τθ διαδικαςία διλωςθσ ΘΕ πρζπει να εξαντλοφνται πρϊτα οι ΘΕ προθγοφμενου ζτουσ και κατόπιν να αρχίηει θ διλωςθ ΘΕ επόμενου ζτουσ. Θ.Ε. του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ΡΣΕ. Για τθν απόκτθςθ του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτικι θ επιτυχισ παρακολοφκθςθ και των τεςςάρων Θ.Ε., κακϊσ και θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ τθσ Μεταπτυχιακι Διπλωματικισ Εργαςίασ 10. ΡΟΧΩΗΜΕΝΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Κατά το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν οι φοιτθτζσ μποροφν να επιλζξουν από μία ζωσ τρεισ Θ.Ε., τισ ΡΣΦ50, ΡΣΦ51 και ΡΣΦ60. Εάν επιλζξει μία Θ.Ε. τότε αυτι κα πρζπει να είναι είτε θ ΡΣΦ50 είτε θ ΡΣΦ51.Εάν επιλζξει δφο Θ.Ε. αυτζσ κα πρζπει να είναι οι ΡΣΦ50 και ΡΣΦ51. Από τισ Θ.Ε. του δεφτερου ζτουσ ο φοιτθτισ πρζπει να επιλζξει μία από τισ Θ.Ε. ΡΣΦ61 ι ΡΣΦ62. Ο φοιτθτισ μπορεί να επιλζξει τθ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία είτε με ταυτόχρονθ παρακολοφκθςθ τθσ τελευταίασ Θ.Ε. είτε μετά τθν ολοκλιρωςθ των τεςςάρων Θ.Ε. του προγράμματοσ. Θ.Ε. του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ΡΣΦ. 11. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κατά το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν ο φοιτθτισ μπορεί να επιλζξει και τισ τρεισ Θ.Ε. ΣΜΑ50, ΣΜΑ51 και ΣΜΑ60. Εάν ο φοιτθτισ δεν διακζτει τον απαιτοφμενο χρόνο κα πρζπει να επιλζξει πρϊτα τθ Θ.Ε. ΣΜΑ50 ι τισ Θ.Ε. ΣΜΑ50 και ΣΜΑ51. Ο φοιτθτισ μπορεί να επιλζξει τθν Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία παράλλθλα με τθν Θ.Ε. ΣΜΑ61, εφόςον ζχει επιτυχϊσ ολοκλθρϊςει τισ τρεισ κεματικζσ ενότθτεσ. Ζτςι το Ρρόγραμμα μπορεί να ολοκλθρωκεί ςε δφο ακαδθμαϊκά ζτθ. Θ.Ε. του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. 12. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κατά τθν ζναρξθ τθσ φοίτθςθσ, οι φοιτθτζσ μποροφν να επιλζξουν όποια από τισ ΘΕ ΣΔΥ50 «Βαςικζσ τεχνολογίεσ δικτφων και λογιςμικοφ» ι ΣΔΥ51 «Συςτιματα διάχυτου και ςφαιρικοφ υπολογιςμοφ», επικυμοφν. 8

9 Στο δεφτερο ζτοσ κα πρζπει υποχρεωτικά να επιλζξουν τθ ΘΕ ΣΔΥ60 «Σχεδίαςθ και ανάλυςθ ςυςτθμάτων υλικολογιςμικοφ» και επιπλζον μία από τισ υπόλοιπεσ ΘΕ του δεφτερου ζτουσ. Θ επιλογι τθσ ΘΕ ΣΔΥ61 «Συςτιματα κινθτοφ υπολογιςμοφ» οδθγεί ςτθν κατεφκυνςθ «Συςτιματα κινθτοφ υπολογιςμοφ». Θ επιλογι τθσ ΘΕ ΣΔΥ62 «Ενςωματωμζνα ςυςτιματα» οδθγεί ςτθν κατεφκυνςθ «Ενςωματωμζνα ςυςτιματα». ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ κατά το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν δφο Θ.Ε. (ςφμφωνα με τισ παραπάνω οδθγίεσ) και κατά το δεφτερο ζτοσ τισ δφο τελευταίεσ Θ.Ε. παράλλθλα με τθ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία. όλων των Θ.Ε. του προγράμματοσ ςπουδϊν. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Κατά το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν οι φοιτθτζσ μποροφν να δθλϊνουν μζχρι 3 ΘΕ ωσ εξισ: τθν ΘΕ ΜΒΑ50 (εάν επικυμοφν να δθλϊςουν 1 ΘΕ), είτε τισ ΘΕ ΜΒΑ50 και ΜΒΑ60 (εάν επικυμοφν να δθλϊςουν 2 ΘΕ), είτε τισ ΘΕ ΜΒΑ50 και ΜΒΑ60 και κατ' επιλογι μία εκ των ΜΒΑ51 ι ΜΒΑ61 (εάν επικυμοφν να δθλϊςουν 3 ΘΕ). Θ Διπλωματικι Εργαςία μπορεί να δθλϊνεται παράλλθλα με τισ ΘΕ ΜΒΑ51 και ΜΒΑ61. Ζτςι το Ρρόγραμμα μπορεί να ολοκλθρωκεί ςε δφο ακαδθμαϊκά ζτθ. Θ.Ε. του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν MBA. 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κατά το α ζτοσ ςπουδϊν ςυνιςτάται, εάν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο, να επιλζξετε και τισ δφο Θ.Ε. ΔΜΥ50 και ΔΜΥ51 του α ζτουσ. Εάν δεν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο, ςυνιςτάται να επιλζξετε πρϊτα τθ Θ.Ε. ΔΜΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Κατά το α ζτοσ ςπουδϊν ςυνιςτάται, εάν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο, να επιλζξετε και τισ δφο Θ.Ε. ΔΡΜ50 και ΔΡΜ51 του α ζτουσ. Εάν δεν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο, μπορείτε να επιλζξετε οποιαδιποτε Θεματικι Ενότθτα του αϋ ζτουσ. Ρροκειμζνου όμωσ να επιλζξετε οποιαδιποτε ΘΕ του δεφτερου ζτουσ κα πρζπει να ζχετε ολοκλθρϊςει πρϊτα επιτυχϊσ τθ ΘΕ ΔΡΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ Κατά το α ζτοσ ςπουδϊν ςυνιςτάται, εάν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο, να επιλζξετε και τισ δφο Θ.Ε. ΔΤΕ50 και ΔΤΕ51 του α ζτουσ. Εάν δεν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο, ςυνιςτάται να επιλζξετε πρϊτα τθ Θ.Ε. ΔΤΕ ΤΑΡΕΖΙΚΗ Κατά το α ζτοσ ςπουδϊν ςυνιςτάται, εάν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο, να επιλζξετε και τισ δφο Θ.Ε. ΤΑ50 και ΤΑ51 του α ζτουσ. Εάν δεν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο, ςυνιςτάται να επιλζξετε πρϊτα τθ Θ.Ε. ΤΑ50. 9

10 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ Η καταβολι τθσ οικονομικισ ςασ ςυμμετοχισ μπορεί να γίνει με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: 1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΡΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟ Να κατακζςετε ςτθν Εκνικι Τράπεηα και ςυγκεκριμζνα ςτο λογαριαςμό που αντιςτοιχεί ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν που ζχετε επιλζξει (δείτε παρακάτω) τθ ςυμμετοχι ςασ ςτισ δαπάνεσ ςπουδϊν. Θ κατάκεςθ των χρθμάτων πρζπει να γίνει αποκλειςτικά από 6 Μαρτίου 2015 ζωσ 13 Μαρτίου Σασ υπενκυμίηουμε ότι θ ςυμμετοχι αυτι αντιςτοιχεί ςε 700 ΕΥΩ για κάκε Θεματικι Ενότθτα (πλθν των υποενοτιτων τθσ Θ.Ε. ΔΙΡ40 (ΔΙΡ40 & ΔΙΡ40Α) του Μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ, όπου θ οικονομικι ςυμμετοχι για κάκε υποενότθτα αντιςτοιχεί ςε 350). Στο ζντυπο κατάκεςθσ τθσ Τράπεηασ πρζπει απαραίτθτα να είναι ςυμπλθρωμζνα ευκρινϊσ και με κεφαλαία το ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ςασ, το ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ και οι ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΩΝ Θ.Ε. επιλογισ ςασ. Ρρζπει οπωςδιποτε να φυλάξετε το παραπάνω ζντυπο και να ςτείλετε ςτο Ε.Α.Ρ. αντίγραφο αυτοφ μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά. ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ IBAN ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΡΕΖΑΣ ΑΝΑ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. METAΡΤΥΧΙΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Α. ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΥΜΕΣΑ ΑΣΡ 229/ GR ΓΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΡΟΛΥΜΕΣΑ ΓΤΡ 229/ GR ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΔΙΡ 229/ GR ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΙΑ 229/ GR ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΔΧΤ 229/ GR ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ (ΜΒΑ) MBA 229/ GR ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΜΥ 229/ GR ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΡΜ 229/ GR ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΔΤΕ 229/ GR ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΕΝΘΛΙΚΩΝ ΕΚΕ 229/ GR ΚΑΤΑΛΥΣΘ & ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΡ 229/ GR ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΑ ΜΣΜ 229/ GR ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΙΔΙΚΕΥΣΘ ΚΑΘΘΓΘΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΘΣ ΑΓΓ 229/ GR ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΙΔΙΚΕΥΣΘ ΚΑΘΘΓΘΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΘΣ ΓΑΛ 229/ GR ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΙΔΙΚΕΥΣΘ ΚΑΘΘΓΘΤΩΝ ΓΕΜΑΝΙΚΘΣ ΓΕ 229/ GR ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΙΔΙΚΕΥΣΘ ΚΑΘΘΓΘΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΦΕ 229/ GR ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΘ ΣΤΑ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΡΛΣ 229/ GR ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΩΝ ΥΡΟΔΟΜΘΣ ΡΣΕ 229/ GR ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΡΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΙΩΝ ΡΣΡ 229/ GR ΡΟΧΩΘΜΕΝΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΘ ΦΥΣΙΚΘ ΡΣΦ 229/ GR ΣΕΙΣΜΙΚΘ ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΜΑ 229/ GR ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΕΚΡ 229/ GR ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΘΝ ΟΘΟΔΟΞΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΟΘ 229/ GR ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΡΟΛΥΜΕΣΑ ΣΦΡ 229/ GR ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΘ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΔΥ 229/ GR

11 ΤΑΡΕΗΙΚΘ ΤΑ 229/ GR ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΡΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣ VISA ι MASTERCARD Α. Καταβολι μζςω εφαρμογισ θλεκτρονικοφ εμπορίου (ςελίδα Ηλεκτρονικϊν Ρλθρωμϊν του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου) Για να καταβάλετε τθν οικονομικι ςασ ςυμμετοχι, εφάπαξ ι από 2 ζωσ 5 άτοκεσ δόςεισ με πιςτωτικι κάρτα Visa ι Mastercard που ζχει εκδοκεί ςτθν Ελλάδα επιλζξτε το ςφνδεςμο Εφόςον ολοκλθρϊςετε με επιτυχία τθ χρζωςθ τθσ πιςτωτικισ ςασ κάρτασ κα πρζπει να αποςτείλετε τθν θλεκτρονικι αναφορά επιτυχοφσ ςυναλλαγισ μζςω πιςτωτικισ κάρτασ, μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά. Β. Καταβολι με πιςτωτικι κάρτα με τθν προςωπικι ςασ παρουςία ςτα γραφεία του Τμιματοσ Μθτρϊου Φοιτθτϊν του Ε.Α.Ρ. ςτθν Ράτρα Σε περίπτωςθ που επικυμείτε θ χρζωςθ τθσ πιςτωτικισ ςασ κάρτασ να πραγματοποιθκεί δια τθσ παρουςίασ ςασ από ειδικό μθχάνθμα χρζωςθσ πιςτωτικισ κάρτασ, μπορείτε να προςζλκετε ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ιδρφματοσ ςτθν Ράτρα, ςτο Τμιμα Μθτρϊου Φοιτθτϊν, ςτθ διεφκυνςθ Ράροδοσ Αριςτοτζλουσ Ρεριβόλα Ρατρϊν. Σε περίπτωςθ που θ κάρτα δεν ανικει ςτον υποψιφιο φοιτθτι κα πρζπει υποχρεωτικά να προςκομίηεται ςχετικι επικυρωμζνθ εξουςιοδότθςθ από Δθμόςια Αρχι, υπόδειγμα τθσ οποίασ ακολουκεί. 3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΡΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ VISA Η MASTERCARD ΡΑΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΡΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟ Στθν περίπτωςθ που επικυμείτε να καταβάλετε μζροσ τθσ οικονομικισ ςυμμετοχισ μζςω πιςτωτικισ κάρτασ και το υπόλοιπο με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό κα πρζπει: 1ον) να επιλζξτε το ςφνδεςμο (για τθν καταβολι με πιςτωτικι κάρτα) και 2ον) να καταβάλετε το υπόλοιπο τθσ οικονομικισ ςασ ςυμμετοχισ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του προγράμματοσ ςπουδϊν ςασ. Στθ ςυνζχεια κα πρζπει να αποςτείλετε το αντίγραφο του εντφπου κατάκεςθσ τθσ τράπεηασ αφοφ ςυμπλθρϊςετε ευκρινϊσ και με κεφαλαία το ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ςασ, το ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ και τουσ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΩΝ Θ.Ε. επιλογισ ςασ, κακϊσ επίςθσ και τθν θλεκτρονικι αναφορά επιτυχοφσ ςυναλλαγισ μζςω πιςτωτικισ κάρτασ, μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά. 11

12 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άπθπο 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Ο Η Όλνκα: Επώλπκν: Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο: Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σόπνο Γέλλεζεο: Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει: Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: ΣΚ: Δ/λζε Ηιεθηξ. Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): Σαρπδξνκείνπ (Εmail): Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: Εμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ θ... (ονομαηεπώνςμο ςποψήθιος θοιηηηή/ηπιαρ) κε ΑΔΣ όπσο πξνβεί ζηε ρξήζε ηεο ππ αξίζκ... πηζησηηθήο κνπ θάξηαο, πνπ έρεη εθδνζεί από ηελ ηξάπεδα.., ζε ρξέσζε ηνπ πνζνύ ησλ. ζε.. άηνθεο δόζεηο (2 έωρ 5 δόζειρ, για ηην εθάπαξ καηαβολή 0 δόζειρ), γηα ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ/ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο δαπάλεο ησλ ζπνπδώλ αθαδεκατθνύ έηνπο , γηα ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Ε.Α.Π «..». Ηκεξνκελία: /.../201. Ο /Η Δειώλ/Δεινύζα (Τπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. (4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 12

13 ΕΝΤΥΠΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΥ ΡΕΡΕΙ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΓΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΟΣΤΟΛΕΑ ΓΙΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ: ΣΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Α,Β ι Γ): ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Τ. Κ. ΓΙΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ 10ΕΤΗ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ: ΣΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Α,Β ι Γ): ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Τ. Κ. 13

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ

Διαβάστε περισσότερα