1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ."

Transcript

1 ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να κάνετε τα ακόλουκα: 1. Να ςυγκεντρϊςετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά: iii. i. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο απολυτθρίου Λυκείου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ιςότιμου ι αντίςτοιχου τίτλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ. ε περίπτωςθ που πρόκειται για τίτλο τθσ αλλοδαπισ κα αποςτζλλεται ευκρινζσ φωτοαντίγραφο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το ζγγραφο ζχει επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο και κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ. Επιςθμαίνεται ότι απολυτιρια με γενικό βακμό κάτω του δζκα (10) κα πρζπει να ςυνοδεφονται από ευκρινζσ φωτοαντίγραφο βεβαίωςθσ πρόςβαςθσ. ii. Ειδικά για το Πρόγραμμα πουδϊν «Ιςπανικι Γλϊςςα και Πολιτιςμόσ», πιςτοποιθτικά που να τεκμθριϊνουν τισ προχποκζςεισ ειςαγωγισ ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν (ευκρινι φωτοαντίγραφα). ε περίπτωςθ που πρόκειται για τίτλο τθσ αλλοδαπισ κα αποςτζλλεται ευκρινζσ φωτοαντίγραφο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το ζγγραφο ζχει επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο και κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ. Ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που να τεκμθριϊνουν, όπου αυτό απαιτείται, τθν επαγγελματικι εμπειρία. Η προχπθρεςία πρζπει να αποδεικνφεται με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. 2. Βεβαίωςθ εργοδότθ με ςυνθμμζνα ευκρινι φωτοαντίγραφα ενςιμων Ι.Κ.Α. ι ςχετικι βεβαίωςθ εργαςίασ από το Ι.Κ.Α ι μθχανογραφθμζνθ βεβαίωςθ ενςιμων ΙΚΑ όπου κα αναγράφεται το ςφνολο των ενςιμων. ε περίπτωςθ που υπάρχει Α.Β.Α. πρζπει να αποςτζλλονται ευκρινι φωτοαντίγραφα όλων των ςελίδων του Α.Β.Α. (και οι δφο όψεισ των ςελίδων). Η δεκαετισ επαγγελματικι εμπειρία ακροίηει ςτα ζνςθμα. 3. ε περίπτωςθ αυταςφάλιςθσ απαιτείται βεβαίωςθ Ι.Κ.Α. με ςυνθμμζνο ευκρινζσ φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενςιμων ι μθχανογραφθμζνθ βεβαίωςθ ενςιμων ΙΚΑ όπου κα αναγράφεται το ςφνολο των ενςιμων. ε περίπτωςθ που υπάρχει Α.Β.Α. πρζπει να αποςτζλλονται ευκρινι φωτοαντίγραφα όλων των ςελίδων του Α.Β.Α. (και οι δφο όψεισ των ςελίδων). Η δεκαετισ επαγγελματικι εμπειρία ακροίηει ςτα ζνςθμα. 4. ε περίπτωςθ άςκθςθσ ελεφκερου επαγγζλματοσ απαιτείται ευκρινζσ φωτοαντίγραφο βεβαίωςθσ ζναρξθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια Δ.Ο.Τ. όπου να αναγράφεται θ θμερομθνία ζναρξθσ και θ διάρκεια άςκθςθσ του επαγγζλματοσ, ι ευκρινζσ φωτοαντίγραφο βεβαίωςθσ κφριου αςφαλιςτικοφ φορζα (Σ.Ε.Β.Ε., Σ..Μ.Ε.Δ.Ε, Σ..Α.Τ. κ.λ.π.) όπου να αναφζρεται θ χρονικι περίοδοσ αςφάλιςθσ. 5. ε περίπτωςθ μερικισ απαςχόλθςθσ ι ωρομίςκιασ εργαςίασ θ βεβαίωςθ του εργοδότθ κα πρζπει να αναγάγει τθν επαγγελματικι εμπειρία ςε πλιρθ απαςχόλθςθ. 6. ε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ ςε χϊρα τθσ αλλοδαπισ κα πρζπει να προςκομίηονται ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο, θ βεβαίωςθ του εργοδότθ και θ βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα, μεταφραςμζνεσ από τθν ελλθνικι διπλωματικι αρχι ςτο εξωτερικό ι από τθ Μεταφραςτικι Τπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ ι από δικθγόρο που ζχει το δικαίωμα μετάφραςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 του Ν.Δ. 3026/1954. Ρ Ο Σ Ο Χ Η! Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων, δθλ. θ 10θ Δεκεμβρίου 2014, προςδιορίηει τθν θμερομθνία απόκτθςθσ του απολυτθρίου τίτλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, το τζλοσ του υπολογίςιμου χρόνου προχπθρεςίασ, κακϊσ και τθν θμερομθνία απόκτθςθσ οποιουδιποτε άλλου τίτλου απαιτείται ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ ειςαγωγισ των προγραμμάτων ςπουδϊν (τίτλοσ Ιςπανικισ γλϊςςασ, επάρκεια ςτθν ελλθνικι γλϊςςα κ.λ.π.). 1

2 iv. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/86 θ οποία κα φζρει θμερομθνία διλωςθσ /12/2014 ι /1/2015, ότι «δεν είμαι εγγεγραμμζνοσ/θ ςε οποιοδιποτε πτυχιακό τμιμα ι πρόγραμμα ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ θμεδαπισ (Πανεπιςτθμίου ι A.Σ.Ε.Ι., ςυμπεριλαμβανομζνου και του Ε.Α.Π.)» και ςτθν οποία να αναγράφεται το Α.Φ.Μ. και θ Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία ανικετε. v. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότθτασ. Σε περίπτωςη που ζχει αλλάξει ο αριθμόσ τησ ταυτότητασ με την οποία υποβάλατε την ηλεκτρονική αίτηςή ςασ παρακαλοφμε όπωσ αποςτείλετε υπεφθυνη δήλωςη του ν.1599/86 που να αναφζρει ότι «ο παλιόσ αριθμόσ του δελτίου ταυτότητασ τον οποίο και ςυμπλήρωςα κατά την ηλεκτρονική υποβολή τησ αίτηςησ ςυμμετοχήσ μου ςε πρόγραμμα ςπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό ζτοσ ήταν.» vi. 4 φωτογραφίεσ τφπου ταυτότθτασ ςτισ οποίεσ κα γράφετε ςτο πίςω μζροσ το ονοματεπϊνυμο ςασ, το πρόγραμμα ςπουδϊν και το ζτοσ ειςαγωγισ (2015). ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΦΟΝΣΑΙ. Α ΤΝΙΣΟΤΜΕ ΝΑ ΣΕΙΛΕΣΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΡΩΤΟΤΥΡΑ. 2. Να ςυμπλθρϊςετε το Ζντυπο Διλωςθσ Θεματικϊν Ενοτιτων ΕΝΤΥΡΟ Να καταβάλετε τθν οικονομικι ςασ ςυμμετοχι ςτισ δαπάνεσ των ςπουδϊν ςασ. Η ςυμμετοχι αυτι αντιςτοιχεί ςε 550 ΕΥΩ για κάκε Θεματικι Ενότθτα. Για να ενημερωθείτε ςχετικά με τουσ τρόπουσ καταβολήσ τησ οικονομικήσ ςασ ςυμμετοχήσ παρακαλοφμε να μελετήςετε τισ ςχετικζσ οδηγίεσ που ακολουθοφν ςτο παρόν ζγγραφο. Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά (i, ii, iii, iv v και vi) κακϊσ επίςθσ, το ΕΝΤΥΡΟ 1 και το αντίγραφο κατάκεςθσ ςτθν Ε.Τ.Ε. ι τθν θλεκτρονικι αναφορά επιτυχοφσ ςυναλλαγισ μζςω πιςτωτικισ κάρτασ, για τθ ςυμμετοχι ςασ ςτισ δαπάνεσ ςπουδϊν, πρζπει να ςταλοφν όλα μαηί ςτο Ε.Α.Ρ., (Διεφκυνςθ: Ε.Α.Ρ., Τμιμα Μθτρϊου Φοιτθτϊν, Ράροδοσ Αριςτοτζλουσ 18, Ρεριβόλα Ρατρϊν, Τ.Κ ), ςε μεγάλο φάκελο το αργότερο μζχρι τισ 16 Ιανουαρίου 2015 με ςυςτθμζνθ επιςτολι (ςφραγίδα ταχυδρομείου) ι μζςω courier. Στο εξωτερικό του φακζλου με τα δικαιολογθτικά κα πρζπει υποχρεωτικά να αναγράψετε ευδιάκριτα τα ςτοιχεία που υπάρχουν ςτο ΕΝΤΥΡΟ 2. Για ηη διεσκόλσνζη ηης διαδικαζίας ηλεκηρονικής αρτειοθέηηζης ηων δικαιολογηηικών ζας, παρακαλούμε όπως όλα ηα ένησπα (δικαιολογηηικά) αποζηαλούν ζε μέγεθος Α4 (30Χ21 εκαηοζηά) ΣΤΙΣ 6 ΜΑΤΙΟΥ 2015 ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΡΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΑΣ. 4. Όςοι από τουσ ανικοντεσ ςτθν Kατθγορία Α επικυμοφν να εξεταςτεί θ δυνατότθτα παροχισ μερικισ ι ολικισ απαλλαγισ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ δαπάνεσ ςπουδϊν του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ , πρζπει να ςυμπλθρϊςουν το ΕΝΤΥΡΟ 3 (ΑΙΣΗΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ) το οποίο κα ςυνοδεφεται από τα ςυναφι δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτισ οδθγίεσ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. Κρίνεται απαραίτθτθ θ ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των υποψιφιων ςχετικά με τον Κανονιςμό Χοριγθςθσ Τποτροφιϊν Ε.Α.Π. ο οποίοσ ζχει καταχωρθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: Εκπαίδευςθ/ Κανονιςμοί/ Τποτροφιϊν/ Κανονιςμόσ Χοριγθςθσ Τποτροφιϊν, για να προςκομίςουν τα απαραίτθτα ζγγραφα. Σο ΕΝΣΤΠΟ 3 και τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά κα πρζπει να ςταλοφν ςε ξεχωριςτό φάκελο ςτο Ε.Α.Π. ςτθ διεφκυνςθ: Ε.Α.Π. Γραφείο Τποτροφιϊν, Πάροδοσ Αριςτοτζλουσ 18, Πάτρα, με ςυςτθμζνθ επιςτολι, από τισ 16 Δεκεμβρίου 2014 μζχρι και τισ 16 Ιανουαρίου 2015 (ςφραγίδα ταχυδρομείου). Σονίηεται ότι θ ςυγκεκριμζνθ περίοδοσ υποβολισ αιτιςεων χοριγθςθσ υποτροφίασ ιςχφει μόνο για τουσ ανικοντεσ ςτθν κατθγορία Α. το εξωτερικό του φακζλου κα πρζπει να αναγράφονται ο χαρακτθριςμόσ «Αίτθςθ Χοριγθςθσ Τποτροφίασ», κακϊσ επίςθσ, ευδιάκριτα, και όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο ΕΝΤΥΡΟ 2. ΠΡΟΟΧΗ!! Τα ΕΝΣΤΠΑ 1, 2 και 3 πρζπει, με δικι ςασ ευκφνθ, να τα αντλιςετε από το διαδίκτυο. Ειδικά τα ΕΝΤΥΡΑ 1 και 2 βρίςκονται ςτισ ακόλουκεσ ςελίδεσ του παρόντοσ εγγράφου. 2

3 ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑ: ΕΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ: Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Τ.Κ.: ΡΟΛΗ: ΝΟΜΟΣ: E - MAIL: ΤΗΛ. ΗΜΕΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: FAX: ΚΙΝΗΤΟ: ΕΝΣΤΠΟ 1 Εάν είςτε κάτοικοσ των Νομϊν Δωδεκανιςου, Κυκλάδων, Χίου, Σάμου, Λζςβου ι είςτε κάτοικοσ Κριτθσ και δεν δθμιουργθκεί τμιμα εκεί, παρακαλοφμε να δθλϊςετε τον τόπο διεξαγωγισ Ο.Σ.Σ. Ακινα Ρειραιάσ Εάν είςτε κάτοικοσ εξωτερικοφ, παρακαλοφμε να δθλϊςετε τον τόπο διεξαγωγισ Ο.Σ.Σ. Ακινα Θεςςαλονίκθ Α. ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ (ΜΟΝΟ Ε.Τ.Ε.) (ςε περίπτωςθ επιςτροφισ χρθμάτων)*: ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ Ε.Τ.Ε. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ: Για τθν επιλογι των Θεματικϊν Ενοτιτων πρζπει να μελετιςετε προςεκτικά το ζντυπο "Οδηγίεσ για την επιλογή Θ.Ε. για νεοειςαχθζντεσ φοιτητζσ" ι να δείτε ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.Α.Π. τισ Θ.Ε. του πρϊτου ζτουσ. Μπορείτε να επιλζξετε μόνο από αυτζσ. Πριν επιλζξετε τον αρικμό των Θ.Ε. που επικυμείτε να παρακολουκιςετε, ςθμειϊςτε ότι για κάκε Θ.Ε. ζχει υπολογιςτεί ότι χρειάηεται μελζτθ περίπου 10 ωρϊν εβδομαδιαίωσ. Πρζπει επομζνωσ να ςτακμίςετε πολφ προςεκτικά το χρόνο που μπορείτε να διακζςετε για μελζτθ και να μθν επιλζξετε ςε καμία περίπτωςθ περιςςότερεσ Θ.Ε. από αυτζσ που μπορείτε πράγματι να παρακολουκιςετε. Η απόφαςι ςασ αυτι είναι ιδιαίτερα κρίςιμθ για τθν πρόοδό ςασ. Επιςτροφι χρθμάτων ςε φοιτθτζσ που με Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 ηθτοφν τθ διαγραφι τουσ από το πρόγραμμα ςπουδϊν δε γίνεται. Δηλώνω υπεφθυνα ότι προτίθεμαι κατά το ακαδημαϊκό ζτοσ να παρακολουθήςω τισ ακόλουθεσ Θ.Ε. (μπορείτε να δηλώςετε από μία ζωσ τρεισ για τα πτυχιακά προγράμματα): ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Ε *ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εςείσ ι κάποιο ςυγγενικό ςασ πρόςωπο λογαριαςμό ςτθν Ε.Σ.Ε. τα χριματά ςασ κα ςασ επιςτραφοφν με τθλεφωνικι εντολι και χρζωςθ δικαιοφχου. Ε 192.1/1.2 ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 3

4 ΕΝΤΥΡΟ 1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ Θ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ακαδθμαϊκό ζτοσ ) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΗΜΕΣ Κατά το α ζτοσ ςπουδϊν μπορείτε να επιλζξετε από μία ζωσ τρεισ Θ.Ε. του πρϊτου ζτουσ: 1. ΦΥΕ14: Ειςαγωγή ςτισ Φυςικζσ Επιςτήμεσ, 2. ΦΥΕ12: Γενική και Ανόργανη Χημεία και 3. ΦΥΕ10: Γενικά Μαθηματικά Ι. Τπενκυμίηουμε ότι κα πρζπει να ζχετε ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ: 1) τθ Θ.Ε. ΦΥΕ14 του πρϊτου ζτουσ προκειμζνου να εγγραφείτε ςτθ Θ.Ε. ΦΤΕ24 του δεφτερου ζτουσ, 2) τθ Θ.Ε. ΦΤΕ12 του πρϊτου ζτουσ προκειμζνου να εγγραφείτε ςτθ Θ.Ε. ΦΤΕ22 του δεφτερου ζτουσ, 3) τθ Θ.Ε. ΦΤΕ10 του πρϊτου ζτουσ προκειμζνου να εγγραφείτε ςτθ Θ.Ε. ΦΤΕ20 του δεφτερου ζτουσ. ΡΛΗΟΦΟΙΚΗ Κατά το α ζτοσ ςπουδϊν εάν επιλζξετε μία μόνο Θ.Ε., τότε αυτι πρζπει να είναι θ ΠΛΗ10: Ειςαγωγή ςτην Πληροφορική. Εάν επιλζξετε 2 Θ.Ε. ςυνιςτάται να επιλζξετε εκτόσ από τθν ΠΛΗ10, και τθν ΠΛΗ12: Μαθηματικά για Πληροφορική Ι. Εάν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο και επικυμείτε να επιλζξετε τρεισ Θ.Ε. μπορείτε να επιλζξετε και τθν ΠΛΗ11: Αρχζσ Tεχνολογίασ Λογιςμικοφ. Δεν μπορείτε όμωσ να παρακολουκιςετε τθν ΠΛΗ11 ι τθν ΠΛΗ12 εάν δεν παρακολουκείτε ταυτόχρονα τθ Θ.Ε. ΠΛΗ10. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατά το α ζτοσ ςπουδϊν, ςυνιςτάται να επιλζξετε τισ Θ.Ε. ΔΕΟ13: Ποςοτικζσ Μζθοδοι και ΔΕΟ11: Ειςαγωγή ςτη Διοικητική Επιχειρήςεων και Οργανιςμών, οι οποίεσ είναι εναρκτιριεσ. Εάν δεν διακζτετε χρόνο, ςυνιςτάται να επιλζξετε τθ Θ.Ε. ΔΕΟ13. Εάν διακζτετε χρόνο που ςασ επιτρζπει να επιλζξετε πζραν των δφο Θ.Ε., τότε εκτόσ από τισ ΔΕΟ13 και ΔΕΟ11, μπορείτε να μελετιςετε και τθν ΔΕΟ10: Βαςικζσ Αρχζσ Δικαίου και Διοίκηςησ. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟ Κατά το α ζτοσ ςπουδϊν ςυνιςτάται να επιλζξετε δφο Θ.Ε.: τθν ΕΛΠ11: Ελληνική Ιςτορία και τθν ΕΛΠ10: Ειςαγωγή ςτον Ελληνικό Πολιτιςμό. Εάν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο μπορείτε να επιλζξετε και τθν ΕΛΠ12: Τζχνεσ Ι.: Ελληνικζσ Εικαςτικζσ Τζχνεσ, Επιςκόπηςη Ελληνικήσ Αρχιτεκτονικήσ και Πολεοδομίασ. Εάν κατά το α ζτοσ ςπουδϊν δεν ζχετε τον απαιτοφμενο χρόνο για να επιλζξετε δφο Θ.Ε., τότε κα πρζπει να επιλζξετε πρϊτα τθ Θ.Ε. ΕΛΠ11: Ελληνική Ιςτορία, ζπειτα τθ Θ.Ε. ΕΛΠ10: Ειςαγωγή ςτον Ελληνικό Πολιτιςμό και ωσ τρίτθ επιλογι τθ Θ.Ε. ΕΛΠ12: Τζχνεσ Ι.: Ελληνικζσ Εικαςτικζσ Τζχνεσ, Επιςκόπηςη Ελληνικήσ Αρχιτεκτονικήσ και Πολεοδομίασ. ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟ Κατά το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν, ςυνιςτάται να επιλζξετε τισ Θ.Ε. ΕΠΟ10: Γενική Ιςτορία τησ Ευρώπησ και ΕΠΟ31: Οι Επιςτήμεσ τησ Φφςησ και του Ανθρώπου ςτην Ευρώπη, οι οποίεσ είναι εναρκτιριεσ. Εάν δεν διακζτετε χρόνο, πρζπει να επιλζξετε πρϊτα τθ Θ.Ε. ΕΠΟ10. Εάν διακζτετε χρόνο που ςασ επιτρζπει να επιλζξετε πζραν των δφο Θ.Ε., τότε εκτόσ από τισ ΕΠΟ10 και ΕΠΟ31, μπορείτε να επιλζξετε και τθν ΕΠΟ21: Ιςτορία τησ Ευρωπαϊκήσ Λογοτεχνίασ. Προκειμζνου να επιλζξετε οποιαδιποτε από τισ Θ.Ε. ΕΠΟ11 και ΕΠΟ22 του δεφτερου ζτουσ κα πρζπει να ζχετε ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ και τισ δφο Θ.Ε. του πρϊτου ζτουσ ΕΠΟ10 και ΕΠΟ31. 4

5 ΙΣΡΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ υνιςτάται ιδιαιτζρωσ ςτουσ κατόχουσ του Basico (Nivel intermedio, Nivel B2), αλλά και ςτουσ κατόχουσ του Diploma de Estudios Ηιspanicos Ρανεπιςτθμίων Ιςπανίασ (4ετοφσ φοίτθςθσ), ςτουσ απόφοιτουσ ιςπανόφωνων ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αναγνωριςμζνων από το ΔΟΑΣΑΠ (πρϊθν ΔΙΚΑΣΑ) με επάρκεια ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςτουσ απόφοιτουσ Ιςπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και ςτουσ κατόχουσ Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ Ιςπανικισ Γλϊςςασ Β2, Γ1 για το 1 ο ζτοσ ςπουδϊν, να ακολουκιςουν τθν εξισ ςειρά επιλογισ: ΙΣΠ10: Εκμάθηςη τησ Ιςπανικήσ Επίπεδο Ι, ΙΣΠ11: Εκμάθηςη τησ Ιςπανικήσ Επίπεδο ΙΙ και ΙΣΠ12: Κατανόηςη τησ Γλώςςασ και του Πολιτιςμοφ. Όςοι είναι κάτοχοι του Superior ι του Diploma de Estudios Hispanicos Ρανεπιςτθμίων Ιςπανίασ (4ετοφσ φοίτθςθσ), απόφοιτοι ιςπανόφωνων ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αναγνωριςμζνων από το ΔΟΑΣΑΠ (πρϊθν ΔΙΚΑΣΑ) με επάρκεια ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι απόφοιτοι Ιςπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, μποροφν να επιλζξουν (κατά τθν κρίςθ τουσ) για το 1 ο ζτοσ τθν προαναφερόμενθ ςειρά επιλογισ των Θεματικϊν Ενοτιτων, ι να επιλζξουν πρϊτα τθν Θ.Ε. ΙΣΠ12: Κατανόηςη τησ Γλώςςασ και του Πολιτιςμοφ και να αντικαταςτιςουν τισ Θ.Ε. ΙΠ10: Εκμάθηςη τησ Ιςπανικήσ Επίπεδο Ι και ΙΣΠ11: Εκμάθηςη τησ Ιςπανικήσ Επίπεδο ΙΙ με δφο από τισ ακόλουκεσ Θεματικζσ Ενότθτεσ του Προγράμματοσ πουδϊν «ΠΟΤΔΕ ΣΟΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ»: ΕΠΟ11: Κοινωνική και Οικονομική Ιςτορία τησ Ευρώπησ, ΕΠΟ12: Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικόσ Πολιτιςμόσ τησ Ευρώπησ, ΕΠΟ20: Ιςτορία των Τεχνών ςτην Ευρώπη και ΕΠΟ21: Ιςτορία Ευρωπαϊκήσ Λογοτεχνίασ. 5

6 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ Η καταβολι τθσ οικονομικισ ςασ ςυμμετοχισ μπορεί να γίνει με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: 1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΡΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟ Να κατακζςετε ςτθν Εκνικι Τράπεηα και ςυγκεκριμζνα ςτο λογαριαςμό που αντιςτοιχεί ςτο Πρόγραμμα πουδϊν που ζχετε επιλζξει (δείτε παρακάτω), τθ ςυμμετοχι ςασ ςτισ δαπάνεσ ςπουδϊν. Η κατάκεςθ των χρθμάτων πρζπει να γίνει αποκλειςτικά ζωσ τισ 16 Ιανουαρίου ασ υπενκυμίηουμε ότι θ ςυμμετοχι αυτι αντιςτοιχεί ςε 550 ΕΥΩ για κάκε Θεματικι Ενότθτα. το ζντυπο κατάκεςθσ τθσ Σράπεηασ πρζπει απαραίτθτα να είναι ςυμπλθρωμζνα ευκρινϊσ και με κεφαλαία το ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ςασ, το ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ και οι ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΩΝ Θ.Ε. επιλογισ ςασ. Πρζπει οπωςδιποτε να φυλάξετε το παραπάνω ζντυπο και να ςτείλετε ςτο Ε.Α.Π. αντίγραφο αυτοφ μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά. ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ KAI IBAN ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΡΕΖΑΣ ΑΝΑ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΡΤΥΧΙΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Α. ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ ΠΟΤΔΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΕΛΡ 229/ GR ΠΟΤΔΕ ΣΟΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΕΡΟ 229/ GR ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΙΣΡ 229/ GR ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΔΕΟ 229/ GR ΠΟΤΔΕ ΣΙ ΦΤΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΦΥΕ 229/ GR ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΡΛΗ 229/ GR ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΡΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣ VISA ι MASTERCARD Α. Καταβολι μζςω εφαρμογισ θλεκτρονικοφ εμπορίου (ςελίδα Ηλεκτρονικϊν Ρλθρωμϊν του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου) Για να καταβάλετε τθν οικονομικι ςασ ςυμμετοχι, εφάπαξ ι από 2 ζωσ 5 άτοκεσ δόςεισ με πιςτωτικι κάρτα Visa ι Mastercard που ζχει εκδοκεί ςτθν Ελλάδα επιλζξτε το ςφνδεςμο Εφόςον ολοκλθρϊςετε με επιτυχία τθ χρζωςθ τθσ πιςτωτικισ ςασ κάρτασ κα πρζπει να αποςτείλετε τθν θλεκτρονικι αναφορά επιτυχοφσ ςυναλλαγισ μζςω πιςτωτικισ κάρτασ, μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά αποκλειςτικά ζωσ τισ 16 Ιανουαρίου 2015 Β. Καταβολι με πιςτωτικι κάρτα με τθν προςωπικι ςασ παρουςία ςτα γραφεία του Τμιματοσ Μθτρϊου Φοιτθτϊν του Ε.Α.Ρ. ςτθν Ράτρα ε περίπτωςθ που επικυμείτε θ χρζωςθ τθσ πιςτωτικισ ςασ κάρτασ να πραγματοποιθκεί δια τθσ παρουςίασ ςασ από ειδικό μθχάνθμα χρζωςθσ πιςτωτικισ κάρτασ, μπορείτε να προςζλκετε ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ιδρφματοσ ςτθν Πάτρα, ςτο Σμιμα Μθτρϊου Φοιτθτϊν, ςτθ διεφκυνςθ Πάροδοσ Αριςτοτζλουσ Περιβόλα Πατρϊν. ε περίπτωςθ που θ κάρτα δεν ανικει ςτον υποψιφιο φοιτθτι κα πρζπει υποχρεωτικά να προςκομίηεται ςχετικι επικυρωμζνθ εξουςιοδότθςθ από Δθμόςια Αρχι, υπόδειγμα τθσ οποίασ ακολουκεί. 3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΡΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ VISA Η MASTERCARD ΡΑΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΡΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟ τθν περίπτωςθ που επικυμείτε να καταβάλετε μζροσ τθσ οικονομικισ ςυμμετοχισ μζςω πιςτωτικισ κάρτασ και το υπόλοιπο με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό κα πρζπει: 1ον) να επιλζξτε το ςφνδεςμο (για τθν καταβολι με πιςτωτικι κάρτα) και 2ον) να καταβάλετε το υπόλοιπο τθσ οικονομικισ ςασ ςυμμετοχισ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του προγράμματοσ ςπουδϊν ςασ. τθ ςυνζχεια κα πρζπει να αποςτείλετε το αντίγραφο του εντφπου κατάκεςθσ τθσ τράπεηασ αφοφ ςυμπλθρϊςετε ευκρινϊσ και με κεφαλαία το ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ςασ, το ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ και τουσ ΚΩΔΙΚΟΤ ΣΩΝ Θ.Ε. επιλογισ ςασ, κακϊσ επίςθσ και τθν θλεκτρονικι αναφορά επιτυχοφσ ςυναλλαγισ μζςω πιςτωτικισ κάρτασ, μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά αποκλειςτικά ζωσ τισ 16 Ιανουαρίου

7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άπθπο 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Ο Η Όλνκα: Επώλπκν: Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο: Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σόπνο Γέλλεζεο: Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει: Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: ΣΚ: Δ/λζε Ηιεθηξ. Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): Σαρπδξνκείνπ (Εmail): Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: Εμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ θ... (ονομαηεπώνςμο ςποψήθιος θοιηηηή/ηπιαρ) κε ΑΔΣ όπσο πξνβεί ζηε ρξήζε ηεο ππ αξίζκ... πηζησηηθήο κνπ θάξηαο, πνπ έρεη εθδνζεί από ηελ ηξάπεδα.., ζε ρξέσζε ηνπ πνζνύ ησλ. ζε.. άηνθεο δόζεηο (2 έωρ 5 δόζειρ, για ηην εθάπαξ καηαβολή 0 δόζειρ), γηα ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ/ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο δαπάλεο ησλ ζπνπδώλ αθαδεκατθνύ έηνπο , γηα ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Ε.Α.Π «..». Ηκεξνκελία: /.../201. Ο /Η Δειώλ/Δεινύζα (Τπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. (4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 7

8 ΕΝΣΤΠΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΥ ΡΕΡΕΙ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΓΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΟΣΤΟΛΕΑ 1. ΓΙΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ: ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Α ι Β): ΣΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Τ. Κ. 2. ΓΙΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ 10ΕΤΗ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ ΜΕ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ: ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Α ι Β): ΣΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Τ. Κ. 8

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ»

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ν.Π.Γ.Γ. «ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΘΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 5/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ :14/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 Ταχ. Κώδικας: 106 81 - Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 28135 Τηλ. Επικοιν: 210 3898005, 022 Fax:

Διαβάστε περισσότερα