Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012"

Transcript

1 Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου :05 ΠΑΛ ΓΝ ΠΡΑΓΝΛΔΠ ΛΔΟΝ LEAVES OF GRASS Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (101 08:50 ΞΗΛΑ ΚΞΑΝΠ PINA Ληνθηκαληέξ (100 10:35 ΠΡΑ ΞΑΟΑΠΘΖΛΗΑ ΡΝ ΣΝΙΗΓΝΛΡ HOLLYWOOD ONE ON ONE Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 11:20 ΞΑΟΑΙΗΓΝ ΓΑΚΝΠ CEREMONY Ονκαληηθή Θνκεληί (87 12:55 ΚΗΑ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ... ΤΥΛΗΝ THE JONESES Γξάκα, Θωκωδία (92 14:40 THE GREEN HORNET THE GREEN HORNET Ξεξηπέηεηα, Θωκωδία (115 16:40 ΣΑΟΗΠΚΑ HARISMA Θωκωδία (80 18:05 R.T.T. R.T.T. Ονκαληηθή Θνκεληί (84 19:35 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 05:50 ΘΝΟΒΝΠ NOISE Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (88 07:20 ΙΝΙΝΓΗ ΡΖΠ ΔΟΖΚΝ DESERT FLOWER Αιεζηλή Ηζηνξία (123 09:30 ΞΑΗΕΔΗΠ ΚΞΑΙΑ Ζ' ΡΑ ΔΞΑΗΜΔΠ DODGEBALL: A TRUE UNDERDOG STORY Θωκωδία (92 11:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 12:10 ΞΥΠ ΛΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΔΡΔ ΡΝ ΓΟΑΘΝ ΠΑΠ HOW TO TRAIN YOUR DRAGON Θηλνύκελα Πρέδηα, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (94 13:50 TOO BIG TO FAIL TOO BIG TO FAIL Αιεζηλή Ηζηνξία (95 15:30 ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΚΑΓΝΠ THE SORCERER'S APPRENTICE Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (105 17:20 FILMS AND STARS FILMS AND STARS Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 17:55 ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ TOYS Θωκωδία, Φαληαζίαο (117 19:25 ΗΠΡΝΟΗΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖΠ ΑΦΑΠΗΑΠ GENTLEMEN BRONCOS Θωκωδία (86 21:00 Π' ΑΓΑΞΥ ΚΔΣΟΗ ΘΑΛΑΡΝ I LOVE YOU TO DEATH Θωκωδία (94 22:45 ΙΑΛΠΔΙΝΡ, Ν ΞΟΥΡΝΠ ΗΞΞΝΡΖΠ FIRST KNIGHT Γξάκα, Ονκαληηθή (129 01:00 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 01:30 THE FASHIONISTAS P.2 THE FASHIONISTAS P.2 Αηζζεζηαθή Ραηλία - (139 20:10 ΑΡΗΘΑΠΖ ΙΗΙΗ LILY SOMETIMES Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (103 22:00 ΘΑ ΠΛΑΛΡΖΠΔΗΠ ΔΛΑΛ ΤΖΙΝ ΚΔΙΑΣΟΗΛΝ ΑΛΓΟΑ YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER Θωκωδία, Θνηλωληθή Ραηλία (95 23:45 LONDON BOULEVARD LONDON BOULEVARD Γξάκα, Αζηπλνκηθή Ραηλία (99 20:00 Ν ΑΛΘΟΥΞΝΠ ΞΝ ΓΔΛ ΖΡΑΛ ΔΘΔΗ THE MAN WHO WASN'T THERE Αζηπλνκηθή Ραηλία (112 22:00 Ν ΟΝΕ ΞΑΛΘΖΟΑΠ THE PINK PANTHER Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (111 00:00 Ν ΓΗΘΖΓΝΟΝΠ ΡΝ ΓΗΑΒΝΙΝ THE DEVIL'S ADVOCATE Θξίιεξ, Κπζηεξίνπ (139

2 01:35 THE FIGHTER THE FIGHTER Αιεζηλή Ηζηνξία (111 03:30 30 ΖΚΔΟΔΠ ΛΣΡΑ: ΝΗ ΚΔΟΔΠ ΡΝ ΠΘΝΡΝΠ 30 DAYS OF NIGHT: DARK DAYS Ρξόκνπ (89 02:25 BLACK HAWK DOWN BLACK HAWK DOWN Ξνιεκηθή Ραηλία (139 04:55 ΡΑ ΞΑΗΓΗΑ ΔΗΛΑΗ ΔΛΡΑΜΔΗ THE KIDS ARE ALL RIGHT Γξακαηηθή Θνκεληί (103 Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου :05 JACKASS 3 JACKASS 3 Θωκωδία (91 06:40 ΔΟΥΡΑΠ ΚΔ ΡΝ ΕΝΟΗ SCUSA MA TI CHIAMO AMORE Ονκαληηθή Θνκεληί (103 08:30 BURLESQUE BURLESQUE Κηνύδηθαι (115 10:30 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 11:05 Σάξη Ξόηεξ & νη θιήξνη ηνπ ζαλάηνπ: 1 Harry Potter & the deathly hallows P1 Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (146 13:30 ΚΖ ΠΞΟΥΣΛΔΗΠ, ΔΟΣΝΚΑΗ DUE DATE Θωκωδία (95 15:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 15:55 ΡΝ ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΝ ΔΛΝΠ ΠΞΑΠΗΘΙΑ DIARY OF A WIMPY KID Θωκωδία, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (89 17:30 ΑΡΗΘΑΠΖ ΙΗΙΗ LILY SOMETIMES Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (103 06:40 ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ ΠΛΥΚΝΠΗΑΠ FAIR GAME Αιεζηλή Ηζηνξία (104 08:30 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 09:30 ΝΗ ΑΛΓΟΔΠ ΚΔ ΡΑ ΚΑΟΑ ΗΗ MEN IN BLACK II Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο, Ξεξηπέηεηα (85 11:00 TRON: LEGACY TRON: LEGACY Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο, Ξεξηπέηεηα (120 13:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 13:40 ALFIE ALFIE Θωκωδία (110 15:35 TEMPLE GRANDIN TEMPLE GRANDIN Αιεζηλή Ηζηνξία (105 17:25 ΠΡΑ ΞΑΟΑΠΘΖΛΗΑ ΡΝ ΣΝΙΗΓΝΛΡ HOLLYWOOD ONE ON ONE Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 18:00 THE KINGS OF MYKONOS THE KINGS OF MYKONOS Θωκωδία (98 19:25 R.L.Stine presents: the haunting hours R.L.Stine presents: the haunting hours Θξίιεξ, Φαληαζίαο (84 21:00 ΦΑΛΡΑΠΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΑΟΔΙΘΝΛ GHOSTS OF MISSISSIPPI Γξάκα (126 23:15 ΑΡΟΥΡΝΠ FEARLESS Ξεξηπέηεηα (100 01:00 INSIDE JOB INSIDE JOB Αηζζεζηαθή Ραηλία - (97

3 19:20 MAD ON novacinema MAD ON novacinema Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 20:00 ΠΕΓΝΠ ΓΗΑ ΔΛΝΗΘΗΑΠΖ JUST GO WITH IT Ονκαληηθή Θνκεληί (112 22:00 ΑΞΥΙΔΗΑ RABBIT HOLE Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (88 23:35 ΑΘΟΑΗΑ ΚΔΡΟΑ EXTRAORDINARY MEASURES Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (103 01:30 WORRIED ABOUT THE BOY WORRIED ABOUT THE BOY Αιεζηλή Ηζηνξία (88 19:45 Ζ ΚΝΛΖ ΑΙΖΘΔΗΑ ONE TRUE THING Γξάκα (123 22:00 ΔΛΡΑΠΖ HEAT Θξίιεξ, Αζηπλνκηθή Ραηλία (164 00:55 ΔΛΝΣΝ ΚΠΡΗΘΝ WHAT LIES BENEATH Θξίιεξ, Κπζηεξίνπ (125 03:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 04:00 Ζ ΠΛΝΚΗΙΗΑ THE CONVERSATION Κπζηεξίνπ, Θξίιεξ (110 03:05 ΡΝ ΑΓΡΝ SANCTUM Ξεξηπέηεηα (108 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου :00 24 ΥΟΔΠ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ DEAD MAN RUNNING Ξεξηπέηεηα (88 06:30 ΞΑΓΘΝΠΚΗΑ ΔΗΠΒΝΙΖ BATTLE: LOS ANGELES Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (112 08:25 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 09:25 ΠΡΝΗΣΔΗΥΚΔΛΝ ΞΑΟΔΙΘΝΛ FROM TIME TO TIME Θξίιεξ, Φαληαζίαο (92 11:05 THE BACK-UP PLAN THE BACK-UP PLAN Ονκαληηθή Θνκεληί (100 12:50 MAD ON novacinema MAD ON novacinema Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 05:55 Ν ΚΔΓΑΙΝΠ ΙΔΚΞΝΦΠΘΗ THE BIG LEBOWSKI Θωκωδία (113 07:55 ΑΓΟΞΛΝΠ ΠΡΝ ΠΖΑΡΙ SLEEPLESS IN SEATTLE Θωκωδία, Ονκαληηθή (101 09:40 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 10:40 ΡΟΗΣΥΡΖ ΔΞΗΘΔΠΖ FURRY VENGEANCE Θωκωδία, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (88 12:15 ΑΟΚΑΓΔΓΓΥΛ ARMAGEDDON Ξεξηπέηεηα, Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (145 14:45 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 19:10 Ν ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ ΚΑΣΖΡΖΠ ΡΝ ΑΛΔΚΝ THE LAST AIRBENDER Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (99 21:00 Ζ ΡΗΡΑΛΝΚΑΣΗΑ CLASH OF THE TITANS Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (102 23:00 ΚΔΡΑΦΠΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 2 PARANORMAL ACTIVITY 2 Ρξόκνπ (88 00:35 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 01:30 ΑΞΗΠΡΔΠ ΛΝΗΘΝΘΟΔΠ CHEATING HOUSEWIVES Αηζζεζηαθή Ραηλία - (160 03:05 ΠΞΑΠΚΔΛΝ ΒΔΙΝΠ BROKEN ARROW Θξίιεξ, Ξεξηπέηεηα (104

4 13:30 ΓΝΛΔΗΠ ΡΖΠ ΠΚΦΝΟΑΠ LITTLE FOCKERS Θωκωδία (94 15:10 BURLESQUE BURLESQUE Κηνύδηθαι (115 17:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 15:40 ΒΑΠΗΙΗΑΠ ΓΗΑ ΚΗΑ ΛΣΡΑ THE KING OF COMEDY Γξακαηηθή Θνκεληί (105 17:30 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 18:05 SALT SALT Ξεξηπέηεηα (96 04:55 ΑΓΗΠΡΑΘΡΑ ΞΟΝΠΥΞΑ FACE / OFF Ξεξηπέηεηα, Θξίιεξ (133 17:45 ΚΗΑ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ... ΤΥΛΗΝ THE JONESES Γξάκα, Θωκωδία (92 21:00 NCIS VIII NCIS VIII Αζηπλνκηθή Πεηξά - (60 22:00 ΔΗΚΑΗ ΡΝ ΛΝΚΔΟΝ ΡΔΠΠΔΟΑ I AM NUMBER FOUR Ξεξηπέηεηα (106 23:55 ELEPHANT WHITE ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΕΞΟΝΣΩΗ Ξεξηπέηεηα (88 19:45 ΝΗ ΔΞΝΚΔΛΔΠ ΡΟΔΗΠ ΚΔΟΔΠ THE NEXT THREE DAYS Αζηπλνκηθή Ραηλία, Θξίιεξ (128 22:00 ΑΞΝ ΚΑΘΟΗΑ ΘΑΗ ΑΓΑΞΖΚΔΛΝΗ GOING THE DISTANCE Ονκαληηθή Θνκεληί (89 23:45 ΡΝ ΔΡΔΟΝΛ ΖΚΗΠ TO ETERON IMISI Θωκωδία (87 01:20 STAY STAY Θξίιεξ, Κπζηεξίνπ (96 01:30 Ζ ΠΓΘΑΡΝΗΘΝΠ THE ROOMMATE Θξίιεξ (91 03:00 ΠΞΗΡΗ ΠΔ ΘΑΡΑΟΟΔΠΖ HOUSEBROKEN Θωκωδία (88 03:00 ΓΝΙΥΚΑ ΓΔΛΝΠ ΘΖΙΘΝ STONE Γξάκα, Θξίιεξ (101 04:45 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 04:30 ΠΡΝΛ ΞΟΔΡΝ ΡΝ ΣΟΠΝ IN GOLD WE TRUST Ξεξηπέηεηα (96 Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου :10 Ν ΝΟΚΝΠ THE COVE Ληνθηκαληέξ (88 05:35 ΔΛΑΠ ΑΛΡΟΑΠ ΚΝΛΝΠ A SINGLE MAN Θνηλωληθή Ραηλία, Γξάκα (97 07:15 GOAL! III GOAL! III Γξάκα (92

5 07:45 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 08:15 ΑΡΗΘΑΠΖ ΙΗΙΗ LILY SOMETIMES Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (103 11:15 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 11:30 ΓΑΠΘΑΙΝΠ ΡΖΠ ΞΙΑΘΑΠ TENURE Θωκωδία (89 13:00 Ν ΙΝΓΝΠ ΡΝ ΒΑΠΗΙΗΑ THE KING'S SPEECH Αιεζηλή Ηζηνξία (114 15:00 NCIS VIII NCIS VIII Αζηπλνκηθή Πεηξά - (60 15:50 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 16:05 TAKEN FROM ME: THE TIFFANY RUBIN STORY TAKEN FROM ME: THE TIFFANY RUBIN STORY Αιεζηλή Ηζηνξία (88 17:40 Ζ 18ε ΡΔΙΔΡΖ ΑΞΝΛΝΚΖΠ ΒΟΑΒΔΗΥΛ ΡΝ ΠΥΚΑΡΔΗΝ ΡΥΛ ΖΘΝΞΝΗΥΛ THE 18th ANNUAL SCREEN ACTORS GUILD AWARDS Ππέζηαι (90 19:25 ΑΞΥΙΔΗΑ RABBIT HOLE Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (88 21:00 BOARDWALK EMPIRE II BOARDWALK EMPIRE II Γξάκα - (60 22:00 Ν ΑΔΡΝΠ ΡΖΠ ΑΡΝΘΟΑΡΝΟΗΑΠ THE EAGLE Ξεξηπέηεηα (114 00:05 GAME OF THRONES GAME OF THRONES Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο - (60 07:15 FLICKA 2 FLICKA 2 Νηθνγελεηαθή Ραηλία (92 08:55 Ν ΘΑΡΑΠΘΝΞΝΠ ΡΖΠ ΓΗΞΙΑΛΖΠ ΞΝΟΡΑΠ THE SPY NEXT DOOR Θωκωδία, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (91 10:30 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 11:05 ΖΟΘΔ Ν ΔΟΥΡΑΠ ΠΡΖΛ ΞΝΙΖ NEW IN TOWN Ονκαληηθή Θνκεληί (93 12:45 PEPPERMINT PEPPERMINT Γξάκα, Θωκωδία (105 14:35 ΑΛΑΙΠΔ ΡΝ! ANALYZE THIS Αζηπλνκηθή Ραηλία, Θωκωδία (100 16:20 ΚΔ ΡΝ ΕΝΟΗ ΚΑΕΗ SERIOUS MOONLIGHT Ονκαληηθή Θνκεληί (81 17:45 MAD ON novacinema MAD ON novacinema Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 18:25 ΕΖΡΔΗΡΑΗ ΞΗΠΡΝ ΑΟΠΔΛΗΘΝ SOMEONE LIKE YOU... Θωκωδία, Ονκαληηθή (94 20:05 ΑΠΘΖΠΔΗΠ ΖΟΔΚΗΑΠ ANGER MANAGEMENT Θωκωδία (101 22:00 Ν ΚΞΑΚΞΑΠ ΡΖΠ ΛΦΖΠ FATHER OF THE BRIDE Θωκωδία, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (101 23:50 THE TOURIST THE TOURIST Ξεξηπέηεηα (100 01:40 ΘΝΟΒΝΠ NOISE Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (88 03:15 CRAZY HEART CRAZY HEART Αιεζηλή Ηζηνξία (107 08:50 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 09:45 ΔΛΝΣΝΠ ΣΥΟΗΠ ΑΞΝΓΔΗΜΔΗΠ GUILTY BY SUSPICION Θξίιεξ (101 11:30 ΘΟΙΝΠ LEGEND Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (90 13:05 THE KARATE KID THE KARATE KID Νηθνγελεηαθή Ραηλία, Ξεξηπέηεηα (135 15:25 BIG BUSINESS BIG BUSINESS Θωκωδία (94 17:05 ΔΞΗΘΗΛΓΛΔΠ ΞΑΟΔΔΠ KNIGHT AND DAY Ξεξηπέηεηα (105 19:00 ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖ ΞΝΘΔΠΖ FAMILY BUSINESS Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (110 21:00 ΚΞΑΡΠΝΗ ΑΞΝ ΡΝΛ ΞΑΓΘΝ THE OTHER GUYS Θωκωδία, Ξεξηπέηεηα (104 22:55 ΝΗ ΔΞΗΘΗΛΓΛΝΗ THE LOSERS Θξίιεξ, Ξεξηπέηεηα (93 00:35 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 01:30 Ζ ΘΟΗΑ ΡΝ ΑΞΝΓΔΚΑ LADY OF THE EVENING Αηζζεζηαθή Ραηλία - (106 03:20 ΔΘΓΗΘΖΠΖ ΞΑΘΝΠ REVENGE Αζηπλνκηθή Ραηλία, Θξίιεξ (119

6 01:05 ΡΝ ΑΓΡΝ SANCTUM Ξεξηπέηεηα (108 03:00 DRIVE ANGRY DRIVE ANGRY Ξεξηπέηεηα, Θξίιεξ (101 04:45 MONSTERS MONSTERS Θξίιεξ, Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (90 Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου :25 Ζ ΠΓΘΑΡΝΗΘΝΠ THE ROOMMATE Θξίιεξ (91 07:55 ΠΞΗΡΗ ΠΔ ΘΑΡΑΟΟΔΠΖ HOUSEBROKEN Θωκωδία (88 09:25 THE BACK-UP PLAN THE BACK-UP PLAN Ονκαληηθή Θνκεληί (100 11:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 15:00 C.S.I.XI C.S.I.XI Αζηπλνκηθή Πεηξά (60 15:55 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 16:50 ΞΑΓΘΝΠΚΗΑ ΔΗΠΒΝΙΖ BATTLE: LOS ANGELES Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (112 18:55 Ν ΑΔΡΝΠ ΡΖΠ ΑΡΝΘΟΑΡΝΟΗΑΠ THE EAGLE Ξεξηπέηεηα (114 21:00 C.S.I.XI C.S.I.XI Αζηπλνκηθή Πεηξά (60 05:05 Ζ ΞΡΖΠΖ ΡΝ ΦΝΗΛΗΘΑ FLIGHT OF THE PHOENIX Ξεξηπέηεηα (109 07:00 ΘΟΦΖ ΔΟΥΚΔΛΖ VINCERE Αιεζηλή Ηζηνξία (120 09:05 Ν ΟΝΕ ΞΑΛΘΖΟΑΠ THE PINK PANTHER Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (111 11:00 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 12:00 ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ TOYS Θωκωδία, Φαληαζίαο (117 14:05 ΒΟΔΣΔΗ ΘΔΦΡΔΓΔΠ CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS Νηθνγελεηαθή Ραηλία, Θηλνύκελα Πρέδηα (87 15:40 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 16:20 ΑΓΑΞΖΚΔΛΔ ΚΝ ΡΕΝΛ DEAR JOHN Γξάκα, Ονκαληηθή (104 18:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 05:25 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 06:10 ΗΠΡΝΟΗΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖΠ ΑΦΑΠΗΑΠ GENTLEMEN BRONCOS Θωκωδία (86 07:40 ΚΗΑ ΞΔΟΝΣΖ ΕΥΖ ΚΔΡΑ ΘΑΛΑΡΝΛ IT'S A WONDERFUL AFTERLIFE Θωκωδία, Ονκαληηθή (97 09:20 ΠΣΝΙΖ ΛΑΡΗΘΥΛ ΓΝΘΗΚΥΛ : ANNAPOLIS ANNAPOLIS Γξάκα (100 11:05 ΔΛΑΠ... ΘΑΡΑ ΙΑΘΝΠ ΘΑΡΑΠΘΝΞΝΠ THE MAN WHO KNEW TOO LITTLE Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (90 12:40 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 13:00 ΡΝ ΜΑΓΔΙΦΑΘΗ ΚΝ Ν ΒΗΛΗ MY COUSIN VINNY Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (115 15:00 ΙΑΛΠΔΙΝΡ, Ν ΞΟΥΡΝΠ ΗΞΞΝΡΖΠ FIRST KNIGHT Γξάκα, Ονκαληηθή (129 17:15 Ν ΤΔΡΑΟΑΠ THE INVENTION OF LYING Θωκωδία, Φαληαζίαο (96

7 22:00 Ξεηξαηέο ηεο Θαξαϊβηθήο: Αγλωζηα λεξά Pirates of the Caribbean: On... tides Ξεξηπέηεηα (136 18:45 ΝΗ ΚΔΓΑΙΝΗ GROWN UPS Θωκωδία (99 19:00 APPALOOSA APPALOOSA Γνπέζηεξλ (111 00:25 ΑΛΡΗΠΡΟΝΦΖ ΚΔΡΟΖΠΖ TICKING CLOCK Θξίιεξ, Ξεξηπέηεηα (97 02:10 ΚΑΟΝΠ ΘΑΛΑΡΝΠ BLACK DEATH Ξεξηπέηεηα, Ηζηνξηθή Ραηλία (98 03:50 ΝΗ ΘΛΖΓΝΗ PREDATORS Θξίιεξ, Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (103 20:30 ΟΑΛΡΔΒΝ ΓΗΑ ΞΑΛΡΟΔΚΔΛΝΠ DATE NIGHT Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (85 22:00 Ν ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ THE LAST STATION Αιεζηλή Ηζηνξία (108 00:00 RED RED Ξεξηπέηεηα (107 01:55 ΠΗΥΞΖΙΝΠ ΔΣΘΟΝΠ CENTURION Ξεξηπέηεηα (94 03:35 Ν ΓΗΘΖΓΝΟΝΠ ΡΝ ΓΗΑΒΝΙΝ THE DEVIL'S ADVOCATE Θξίιεξ, Κπζηεξίνπ (139 21:00 ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ ΓΗΑ ΡΑ ΚΝΡΟΑ ΠΝ SHE'S OUT OF MY LEAGUE Ονκαληηθή Θνκεληί (101 22:50 ΦΝΛΗΘΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ BEAUTIFUL CREATURES Αζηπλνκηθή Ραηλία (86 00:25 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 01:30 ΘΑΘΔ ΑΟΣΖ ΘΑΗ ΓΠ...ΘΥΙΖ ROCCO'S INITIATIONS 10 Αηζζεζηαθή Ραηλία - (108 03:20 ΔΞΗΘΗΛΓΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ, ΘΑΛΑΠΗΚΔΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ Q & A Αζηπλνκηθή Ραηλία (127 Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου :35 ΘΙΔΦΡΔΠ ΞΡΥΚΑΡΥΛ BURKE AND HARE Θωκωδία (88 07:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 07:40 ΔΟΥΡΑΠ ΚΔ ΡΝ ΕΝΟΗ SCUSA MA TI CHIAMO AMORE Ονκαληηθή Θνκεληί (103 09:30 Ζ ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΞΡΖΠΖ THE LAST FLIGHT Ονκαληηθή, Ξεξηπέηεηα (91 11:05 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 06:00 Ν ΑΛΘΟΥΞΝΠ ΞΝ ΓΔΛ ΖΡΑΛ ΔΘΔΗ THE MAN WHO WASN'T THERE Αζηπλνκηθή Ραηλία (112 07:55 ΘΚΑΡΑ ΦΥΡΗΑΠ BACKDRAFT Θξίιεξ, Ξεξηπέηεηα (132 10:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 10:50 TOO BIG TO FAIL TOO BIG TO FAIL Αιεζηλή Ηζηνξία (95 12:30 ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΚΑΓΝΠ THE SORCERER'S APPRENTICE Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (105 19:05 ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΘΟΑΓΖ THE NEW DAUGHTER Ρξόκνπ (104 21:00 IRON MAN 2 IRON MAN 2 Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο, Ξεξηπέηεηα (120 23:10 C.S.I.XI C.S.I.XI Αζηπλνκηθή Πεηξά (60 00:00 GAME OF THRONES GAME OF THRONES Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο - (60 01:00 INITIATION DE CLAIRE CASTEL INITIATION DE CLAIRE CASTEL Αηζζεζηαθή Ραηλία - (92

8 11:45 ΑΡΗΘΑΠΖ ΙΗΙΗ LILY SOMETIMES Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (103 13:35 ΞΗΛΑ ΚΞΑΝΠ PINA Ληνθηκαληέξ (100 15:20 ΚΔΓΑΙΝΦΖΠ MEGAMIND Θηλνύκελα Πρέδηα, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (92 17:00 Ν ΑΔΡΝΠ ΡΖΠ ΑΡΝΘΟΑΡΝΟΗΑΠ THE EAGLE Ξεξηπέηεηα (114 19:00 FILMS AND STARS FILMS AND STARS Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 19:35 Ξεηξαηέο ηεο Θαξαϊβηθήο: Αγλωζηα λεξά Pirates of the Caribbean: On... tides Ξεξηπέηεηα (136 22:00 ΗΠΥΠ, ΑΟΗΝ HAEVNEN Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (116 00:10 ΑΞΥΙΔΗΑ RABBIT HOLE Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (88 14:20 ALFIE ALFIE Θωκωδία (110 16:15 ΞΑΗΕΔΗΠ ΚΞΑΙΑ Ζ' ΡΑ ΔΞΑΗΜΔΠ DODGEBALL: A TRUE UNDERDOG STORY Θωκωδία (92 17:50 Ν ΚΔΓΑΙΝΠ ΙΔΚΞΝΦΠΘΗ THE BIG LEBOWSKI Θωκωδία (113 19:50 TWILIGHT: ΔΘΙΔΗΤΖ THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE Θξίιεξ, Φαληαζίαο (119 22:00 TRON: LEGACY TRON: LEGACY Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο, Ξεξηπέηεηα (120 00:10 Ζ ΞΖΓΖ ΡΖΠ ΕΥΖΠ THE FOUNTAIN Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (93 01:50 BUGSY BUGSY Αιεζηλή Ηζηνξία (131 04:05 BLACK HAWK DOWN BLACK HAWK DOWN Ξνιεκηθή Ραηλία (139 01:45 ΡΝ ΚΝΡΟΝ THE MECHANIC Ξεξηπέηεηα (89 03:25 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 04:25 DEVIL DEVIL Ρξόκνπ (77 Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου :45 ELEPHANT WHITE ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΕΞΟΝΣΩΗ Ξεξηπέηεηα (88 06:35 ΞΑΛΝΞΙΝΗ ARMORED Αζηπλνκηθή Ραηλία, Ξεξηπέηεηα (85 18:00 Ν ΘΑΙΝΠ, Ν ΘΑΘΝΠ ΘΑΗ Ν ΑΠΣΖΚΝΠ THE GOOD,THE BAD AND THE UGLY Γνπέζηεξλ (172

9 07:15 ΡΑ ΦΡΔΟΑ ΡΖΠ ΦΑΛΡΑΠΗΑΠ SKELLIG Νηθνγελεηαθή Ραηλία, Φαληαζίαο (100 10:35 FILMS AND STARS FILMS AND STARS Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 11:10 Ζ ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΞΡΖΠΖ THE LAST FLIGHT Ονκαληηθή, Ξεξηπέηεηα (91 12:50 ΠΡΝΗΣΔΗΥΚΔΛΝ ΞΑΟΔΙΘΝΛ FROM TIME TO TIME Θξίιεξ, Φαληαζίαο (92 14:30 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 15:20 CHANGE OF PLANS CHANGE OF PLANS Θωκωδία (100 17:05 ΚΗΘΟΑ ΑΘΥΑ ΤΔΚΑΡΑ LITTLE WHITE LIES Θωκωδία, Γξάκα (148 19:40 ΠΡΑ ΞΑΟΑΠΘΖΛΗΑ ΡΝ ΣΝΙΗΓΝΛΡ HOLLYWOOD ONE ON ONE Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 20:15 ΞΑΙΗΑ ΚΗΠΖ GOSPEL HILL Γξάκα (99 22:00 ΠΕΓΝΠ ΓΗΑ ΔΛΝΗΘΗΑΠΖ JUST GO WITH IT Ονκαληηθή Θνκεληί (112 00:05 ΞΑΟΑΙΗΓΝ ΓΑΚΝΠ CEREMONY Ονκαληηθή Θνκεληί (87 01:40 24 ΥΟΔΠ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ DEAD MAN RUNNING Ξεξηπέηεηα (88 08:05 Ζ ΠΛΝΚΗΙΗΑ THE CONVERSATION Κπζηεξίνπ, Θξίιεξ (110 10:00 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 10:20 ΑΟΚΑΓΔΓΓΥΛ ARMAGEDDON Ξεξηπέηεηα, Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (145 12:50 ΒΑΠΗΙΗΑΠ ΓΗΑ ΚΗΑ ΛΣΡΑ THE KING OF COMEDY Γξακαηηθή Θνκεληί (105 14:40 Ν ΚΞΑΚΞΑΠ ΡΖΠ ΛΦΖΠ FATHER OF THE BRIDE Θωκωδία, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (101 16:25 THE KINGS OF MYKONOS THE KINGS OF MYKONOS Θωκωδία (98 18:10 ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ ΠΛΥΚΝΠΗΑΠ FAIR GAME Αιεζηλή Ηζηνξία (104 20:00 ΝΓΔΡΔΟΖ ΕΥΛΖ GREEN ZONE Ξνιεκηθή Ραηλία (110 22:00 ΙΝΙΝΓΗ ΡΖΠ ΔΟΖΚΝ DESERT FLOWER Αιεζηλή Ηζηνξία (123 00:15 Ζ ΚΝΛΖ ΑΙΖΘΔΗΑ ONE TRUE THING Γξάκα (123 02:30 ΡΑ ΘΑΙΑ ΞΑΗΓΗΑ GOODFELLAS Αζηπλνκηθή Ραηλία, Γξάκα (140 04:55 ΔΛΝΣΝ ΚΠΡΗΘΝ WHAT LIES BENEATH Θξίιεξ, Κπζηεξίνπ (125 21:00 DAREDEVIL DAREDEVIL Ξεξηπέηεηα (100 23:00 NCIS VIII NCIS VIII Αζηπλνκηθή Πεηξά - (60 23:50 BOARDWALK EMPIRE II BOARDWALK EMPIRE II Γξάκα - (60 00:50 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 01:30 ΡΟΦΔΟΑ ΘΝΟΗΡΠΗΑ FRESH FOXES Αηζζεζηαθή Ραηλία - (86 03:15 ΡΝ ΚΝΡΟΝ THE MECHANIC Ξεξηπέηεηα (89

10 04:55 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου :40 DEVIL DEVIL Ρξόκνπ (77 07:00 Ν ΠΘΝΡ ΞΗΙΓΘΟΗΚ ΔΛΑΛΡΗΝΛ ΡΥΛ 7 ΞΟΥΖΛ SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (108 08:50 ΓΑΠΘΑΙΝΠ ΡΖΠ ΞΙΑΘΑΠ TENURE Θωκωδία (89 10:25 ΠΡΑ ΞΑΟΑΠΘΖΛΗΑ ΡΝ ΣΝΙΗΓΝΛΡ HOLLYWOOD ONE ON ONE Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 11:00 ΠΕΓΝΠ ΓΗΑ ΔΛΝΗΘΗΑΠΖ JUST GO WITH IT Ονκαληηθή Θνκεληί (112 13:00 ΞΑΟΑΙΗΓΝ ΓΑΚΝΠ CEREMONY Ονκαληηθή Θνκεληί (87 14:30 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 15:30 ΚΗΘΟΑ ΑΘΥΑ ΤΔΚΑΡΑ LITTLE WHITE LIES Θωκωδία, Γξάκα (148 18:05 ΠΞΗΡΗ ΠΔ ΘΑΡΑΟΟΔΠΖ HOUSEBROKEN Θωκωδία (88 19:35 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 07:05 ΡΑ ΘΑΘΑ ΞΑΗΓΗΑ BAD BOYS Θωκωδία, Ξεξηπέηεηα (118 09:05 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 10:05 ΝΗ ΑΛΓΟΔΠ ΚΔ ΡΑ ΚΑΟΑ ΗΗ MEN IN BLACK II Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο, Ξεξηπέηεηα (85 11:35 TEMPLE GRANDIN TEMPLE GRANDIN Αιεζηλή Ηζηνξία (105 13:25 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 13:55 ΡΟΗΣΥΡΖ ΔΞΗΘΔΠΖ FURRY VENGEANCE Θωκωδία, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (88 15:30 THE A-TEAM THE A-TEAM Ξεξηπέηεηα (114 17:30 FILMS AND STARS FILMS AND STARS Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 18:05 ΓΝΛ ΕΝΑΛ ΛΡΔ ΚΑΟΘΝ DON JUAN DE MARCO Γξάκα Δπνρήο (93 19:45 ΚΝΛΝΚΑΣΗΑ ΠΡΝ ΔΙ ΞΑΠΝ FOR A FEW DOLLARS MORE Γνπέζηεξλ (127 19:10 ΔΛΝΣΝΠ ΣΥΟΗΠ ΑΞΝΓΔΗΜΔΗΠ GUILTY BY SUSPICION Θξίιεξ (101 21:00 ΓΗΑ ΚΗΑ ΣΝΦΡΑ ΓΝΙΙΑΟΗΑ A FISTFUL OF DOLLARS Γνπέζηεξλ (96 22:45 ΡΝ ΛΖΠΗ ΡΥΛ ΘΑΡΑΟΑΚΔΛΥΛ SHUTTER ISLAND Θξίιεξ, Κπζηεξίνπ (133 01:05 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 01:30 ΠΘΙΖΟΝ ΟΝΘ ROCK N' ROLL ROCCO Αηζζεζηαθή Ραηλία - (98

11 20:10 ΔΟΥΡΑΠ ΚΔ ΡΝ ΕΝΟΗ SCUSA MA TI CHIAMO AMORE Ονκαληηθή Θνκεληί (103 22:00 ΔΘΔΗ ΞΝ ΔΗΛΑΗ Ζ ΑΓΑΞΖ COUNTRY STRONG Γξάκα (113 00:00 THE BACK-UP PLAN THE BACK-UP PLAN Ονκαληηθή Θνκεληί (100 01:45 ELEPHANT WHITE ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΕΞΟΝΣΩΗ Ξεξηπέηεηα (88 03:20 Ζ ΠΓΘΑΡΝΗΘΝΠ THE ROOMMATE Θξίιεξ (91 22:00 ΓΝΙΥΚΑ ΓΔΛΝΠ ΘΖΙΘΝ STONE Γξάκα, Θξίιεξ (101 23:50 ΝΗ ΔΞΝΚΔΛΔΠ ΡΟΔΗΠ ΚΔΟΔΠ THE NEXT THREE DAYS Αζηπλνκηθή Ραηλία, Θξίιεξ (128 02:05 ΑΞΝ ΚΑΘΟΗΑ ΘΑΗ ΑΓΑΞΖΚΔΛΝΗ GOING THE DISTANCE Ονκαληηθή Θνκεληί (89 03:50 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 04:40 ΔΛΡΑΠΖ HEAT Θξίιεξ, Αζηπλνκηθή Ραηλία (164 04:50 LONDON BOULEVARD LONDON BOULEVARD Γξάκα, Αζηπλνκηθή Ραηλία (99 Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου :35 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 07:20 MONSTERS MONSTERS Θξίιεξ, Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (90 09:00 Ρν ρξνληθό ηεο Λάξληα: Ν ηαμηδηώηεο... THE CHRONICLES OF NARNIA 3 Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (109 10:55 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 11:30 ΞΑΙΗΑ ΚΗΠΖ GOSPEL HILL Γξάκα (99 13:15 Ν ΙΝΓΝΠ ΡΝ ΒΑΠΗΙΗΑ THE KING'S SPEECH Αιεζηλή Ηζηνξία (114 07:30 ΘΝΟΒΝΠ NOISE Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (88 09:05 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 10:05 ΑΞΛΝΗΑ APNEA Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (86 11:35 ΕΖΡΔΗΡΑΗ ΞΗΠΡΝ ΑΟΠΔΛΗΘΝ SOMEONE LIKE YOU... Θωκωδία, Ονκαληηθή (94 13:15 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 13:55 ΑΠΘΖΠΔΗΠ ΖΟΔΚΗΑΠ ANGER MANAGEMENT Θωκωδία (101 19:15 ΝΗ ΔΞΗΘΗΛΓΛΝΗ THE LOSERS Θξίιεξ, Ξεξηπέηεηα (93 21:00 ΔΞΗΘΗΛΓΛΔΠ ΞΑΟΔΔΠ KNIGHT AND DAY Ξεξηπέηεηα (105 22:55 ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖ ΞΝΘΔΠΖ FAMILY BUSINESS Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (110 01:00 I PREDATORI DEL CAMERUN I PREDATORI DEL CAMERUN Αηζζεζηαθή Ραηλία - (86

12 15:15 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 15:45 R.T.T. R.T.T. Ονκαληηθή Θνκεληί (84 17:15 Ξεηξαηέο ηεο Θαξαϊβηθήο: Αγλωζηα λεξά Pirates of the Caribbean: On... tides Ξεξηπέηεηα (136 19:40 MAD ON novacinema MAD ON novacinema Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 20:20 ΓΑΠΘΑΙΝΠ ΡΖΠ ΞΙΑΘΑΠ TENURE Θωκωδία (89 22:00 ΠΡΖΛ ΘΑΟΓΗΑ ΡΝ ΣΔΗΚΥΛΑ WINTER'S BONE Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (100 23:50 Ν ΑΔΡΝΠ ΡΖΠ ΑΡΝΘΟΑΡΝΟΗΑΠ THE EAGLE Ξεξηπέηεηα (114 01:50 ΗΠΥΠ, ΑΟΗΝ HAEVNEN Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (116 03:55 THE FIGHTER THE FIGHTER Αιεζηλή Ηζηνξία (111 15:45 Ν ΟΝΕ ΞΑΛΘΖΟΑΠ THE PINK PANTHER Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (111 17:40 ΠΡΑ ΞΑΟΑΠΘΖΛΗΑ ΡΝ ΣΝΙΗΓΝΛΡ HOLLYWOOD ONE ON ONE Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 18:15 THE TOURIST THE TOURIST Ξεξηπέηεηα (100 20:05 8 MILE 8 MILE Κηνύδηθαι, Γξάκα (106 22:00 ΡΝ ΔΡΔΟΝΛ ΖΚΗΠ TO ETERON IMISI Θωκωδία (87 23:35 SALT SALT Ξεξηπέηεηα (96 01:20 Ν ΓΗΘΖΓΝΟΝΠ ΡΝ ΓΗΑΒΝΙΝ THE DEVIL'S ADVOCATE Θξίιεξ, Κπζηεξίνπ (139 03:45 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 04:35 STAY STAY Θξίιεξ, Κπζηεξίνπ (96 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου :55 ΡΝ ΚΝΡΟΝ THE MECHANIC Ξεξηπέηεηα (89 07:35 ΣΑΟΗΠΚΑ HARISMA Θωκωδία (80 06:15 ΠΗΥΞΖΙΝΠ ΔΣΘΟΝΠ CENTURION Ξεξηπέηεηα (94 07:55 FLICKA 2 FLICKA 2 Νηθνγελεηαθή Ραηλία (92 18:35 THE KARATE KID THE KARATE KID Νηθνγελεηαθή Ραηλία, Ξεξηπέηεηα (135 21:00 ΔΛΑΠ... ΘΑΡΑ ΙΑΘΝΠ ΘΑΡΑΠΘΝΞΝΠ THE MAN WHO KNEW TOO LITTLE Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (90

13 09:00 ΕΝΚΞΑΗΝΠ & ΗΝΙΗΔΡΑ GNOMEO & JULIET Θωκωδία, Θηλνύκελα Πρέδηα (81 10:30 MAD ON novacinema MAD ON novacinema Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 12:45 Ζ ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΞΡΖΠΖ THE LAST FLIGHT Ονκαληηθή, Ξεξηπέηεηα (91 14:25 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 15:00 ΑΡΗΘΑΠΖ ΙΗΙΗ LILY SOMETIMES Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (103 16:50 Σάξη Ξόηεξ & νη θιήξνη ηνπ ζαλάηνπ: 1 Harry Potter & the deathly hallows P1 Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (146 19:20 ΚΖ ΠΞΟΥΣΛΔΗΠ, ΔΟΣΝΚΑΗ DUE DATE Θωκωδία (95 21:00 NCIS VIII NCIS VIII Αζηπλνκηθή Πεηξά - (60 22:00 ΚΔ ΚΗΑ ΓΟΝΘΗΑ FIGHTING Ξεξηπέηεηα (105 09:35 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 10:35 ΚΔ ΡΝ ΕΝΟΗ ΚΑΕΗ SERIOUS MOONLIGHT Ονκαληηθή Θνκεληί (81 12:00 Ν ΘΑΡΑΠΘΝΞΝΠ ΡΖΠ ΓΗΞΙΑΛΖΠ ΞΝΟΡΑΠ THE SPY NEXT DOOR Θωκωδία, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (91 13:35 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 14:15 ΝΗ ΚΔΓΑΙΝΗ GROWN UPS Θωκωδία (99 16:00 CINEMA VERITE CINEMA VERITE Αιεζηλή Ηζηνξία (87 17:35 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 18:10 ΑΛΑΙΠΔ ΡΝ! ANALYZE THIS Αζηπλνκηθή Ραηλία, Θωκωδία (100 19:55 ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ TOYS Θωκωδία, Φαληαζίαο (117 22:40 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 23:00 ΤΣΥ PSYCHO Θξίιεξ (100 00:50 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 01:30 FORNICASIAN FORNIC-ASIAN Αηζζεζηαθή Ραηλία - (90 02:55 ΝΘΡΥ ΣΗΙΗΝΠΡΑ 8 ΜΜ Κπζηεξίνπ, Αζηπλνκηθή Ραηλία (121 23:55 BURLESQUE BURLESQUE Κηνύδηθαι (115 22:00 ΝΗ ΦΗΙΔΠ BEACHES Θωκωδία (119 02:00 DEVIL DEVIL Ρξόκνπ (77 03:20 ΑΛΡΗΠΡΟΝΦΖ ΚΔΡΟΖΠΖ TICKING CLOCK Θξίιεξ, Ξεξηπέηεηα (97 00:10 ΟΑΛΡΔΒΝ ΓΗΑ ΞΑΛΡΟΔΚΔΛΝΠ DATE NIGHT Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (85 01:45 ΑΞΝ ΡΝ ΞΑΟΗΠΗ ΚΔ ΑΓΑΞΖ FROM PARIS WITH LOVE Αζηπλνκηθή Ραηλία (89 03:20 RED RED Ξεξηπέηεηα (107

14 Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου :00 30 ΖΚΔΟΔΠ ΛΣΡΑ: ΝΗ ΚΔΟΔΠ ΡΝ ΠΘΝΡΝΠ 30 DAYS OF NIGHT: DARK DAYS Ρξόκνπ (89 06:35 ΔΗΚΑΗ ΡΝ ΛΝΚΔΟΝ ΡΔΠΠΔΟΑ I AM NUMBER FOUR Ξεξηπέηεηα (106 08:25 ΚΔΓΑΙΝΦΖΠ - ΚΔΡΑΓΙΥΡΡΗΠΚΔΛΖ MEGAMIND - DUBBED Νηθνγελεηαθή Ραηλία, Θηλνύκελα Πρέδηα (95 10:00 ΚΗΑ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ... ΤΥΛΗΝ THE JONESES Γξάκα, Θωκωδία (92 11:40 ΠΡΝΗΣΔΗΥΚΔΛΝ ΞΑΟΔΙΘΝΛ FROM TIME TO TIME Θξίιεξ, Φαληαζίαο (92 13:20 ΣΟΗΠΡΝΓΔΛΛΗΑΡΗΘΖ ΗΠΡΝΟΗΑ A CHRISTMAS CAROL Φαληαζίαο, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (92 15:00 NCIS VIII NCIS VIII Αζηπλνκηθή Πεηξά - (60 15:50 ΓΝΛΔΗΠ ΡΖΠ ΠΚΦΝΟΑΠ LITTLE FOCKERS Θωκωδία (94 17:30 ΞΗΛΑ ΚΞΑΝΠ PINA Ληνθηκαληέξ (100 19:15 ΠΡΖΛ ΘΑΟΓΗΑ ΡΝ ΣΔΗΚΥΛΑ WINTER'S BONE Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (100 21:00 BOARDWALK EMPIRE II BOARDWALK EMPIRE II Γξάκα - (60 22:00 ΚΝΛΝ ΡΝ ΠΔΜ ΓΔΛ ΦΡΑΛΔΗ NO STRINGS ATTACHED Ονκαληηθή Θνκεληί (104 05:10 ΔΛΑΠ ΘΑΛΑΡΝΠ ΠΔ ΚΗΑ ΘΖΓΔΗΑ DEATH AT A FUNERAL Θωκωδία (89 06:45 ALFIE ALFIE Θωκωδία (110 08:40 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 09:40 ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΚΑΓΝΠ THE SORCERER'S APPRENTICE Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (105 11:30 ΕΖΡΔΗΡΑΗ ΤΔΡΖΠ NEED FOR LIES Θωκωδία (87 13:05 ΞΥΠ ΛΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΔΡΔ ΡΝ ΓΟΑΘΝ ΠΑΠ HOW TO TRAIN YOUR DRAGON Θηλνύκελα Πρέδηα, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (94 14:45 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 15:25 Νη απίζηεπηεο πεξηπέηεηεο ηεο Αληέι Les aventures extraordinaires d'adele Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (103 17:15 MAD ON novacinema MAD ON novacinema Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 17:55 Ν ΑΛΘΟΥΞΝΠ ΞΝ ΓΔΛ ΖΡΑΛ ΔΘΔΗ THE MAN WHO WASN'T THERE Αζηπλνκηθή Ραηλία (112 19:55 ΡΑ ΘΑΘΑ ΞΑΗΓΗΑ BAD BOYS Θωκωδία, Ξεξηπέηεηα (118 22:00 TOO BIG TO FAIL TOO BIG TO FAIL Αιεζηλή Ηζηνξία - 05:00 Ν ΑΛΘΟΥΞΝΠ ΑΞΝ ΡΝ ΙΝΠ ΑΛΡΕΔΙΔΠ TO LIVE AND DIE IN L.A. Ξεξηπέηεηα, Αζηπλνκηθή Ραηλία (112 06:55 ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ ΓΗΑ ΡΑ ΚΝΡΟΑ ΠΝ SHE'S OUT OF MY LEAGUE Ονκαληηθή Θνκεληί (101 08:40 ΡΝ ΜΑΓΔΙΦΑΘΗ ΚΝ Ν ΒΗΛΗ MY COUSIN VINNY Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (115 10:40 Ν ΤΔΡΑΟΑΠ THE INVENTION OF LYING Θωκωδία, Φαληαζίαο (96 12:20 ΗΠΡΝΟΗΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖΠ ΑΦΑΠΗΑΠ GENTLEMEN BRONCOS Θωκωδία (86 13:50 R.L.Stine presents: the haunting hours R.L.Stine presents: the haunting hours Θξίιεξ, Φαληαζίαο (84 15:20 ΚΗΑ ΞΔΟΝΣΖ ΕΥΖ ΚΔΡΑ ΘΑΛΑΡΝΛ IT'S A WONDERFUL AFTERLIFE Θωκωδία, Ονκαληηθή (97 17:00 ΠΣΝΙΖ ΛΑΡΗΘΥΛ ΓΝΘΗΚΥΛ : ANNAPOLIS ANNAPOLIS Γξάκα (100 18:45 ΦΑΛΡΑΠΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΑΟΔΙΘΝΛ GHOSTS OF MISSISSIPPI Γξάκα (126 21: Ξεξηπέηεηα, Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (152 23:40 ΑΠΙΙΖΞΡΖ ΠΚΚΝΟΗΑ TAKERS Θξίιεξ, Αζηπλνκηθή Ραηλία (103 01:30 Ζ ΠΔΜΗ LUNA ΔΗΛΑΗ Ζ PAMELA BROWN PAMELA BROWN Αηζζεζηαθή Ραηλία - (110

15 23:55 GAME OF THRONES GAME OF THRONES Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο - (60 00:55 Ξεηξαηέο ηεο Θαξαϊβηθήο: Αγλωζηα λεξά Pirates of the Caribbean: On... tides Ξεξηπέηεηα (136 03:20 ΗΠΥΠ, ΑΟΗΝ HAEVNEN Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία ( (95 23:45 BLACK HAWK DOWN BLACK HAWK DOWN Ξνιεκηθή Ραηλία (139 02:20 ΡΝ ΘΝΟΗΡΠΗ ΠΡΖ ΦΥΙΗΑ ΡΖΠ ΠΦΖΘΑΠ THE GIRL WHO KICKED THE HORNET'S NEST Θξίιεξ (141 04:45 ΔΛΝΣΝ ΚΠΡΗΘΝ WHAT LIES BENEATH Θξίιεξ, Κπζηεξίνπ (125 03:25 ΡΑ ΡΠΑΘΑΙΗΑ THE GOODS: LIVE HARD, SELL HARD Θωκωδία (86 04:55 ΒΟΗΘΝΙΑΘΔΠ ΓΗΑ ΘΙΑΚΑΡΑ VAMPIRES SUCK Θωκωδία (81 Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου :25 ΝΗ ΘΛΖΓΝΗ PREDATORS Θξίιεξ, Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (103 07:15 DEVIL DEVIL Ρξόκνπ (77 08:35 THE A-TEAM THE A-TEAM Ξεξηπέηεηα (114 10:35 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 11:25 ΔΟΥΡΑΠ ΚΔ ΡΝ ΕΝΟΗ SCUSA MA TI CHIAMO AMORE Ονκαληηθή Θνκεληί (103 13:15 ΞΑΙΗΑ ΚΗΠΖ GOSPEL HILL Γξάκα (99 15:00 C.S.I.XI C.S.I.XI Αζηπλνκηθή Πεηξά (60 15:50 Ζ ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΞΡΖΠΖ THE LAST FLIGHT Ονκαληηθή, Ξεξηπέηεηα (91 06:55 ΑΠΘΖΠΔΗΠ ΖΟΔΚΗΑΠ ANGER MANAGEMENT Θωκωδία (101 08:45 Ν ΚΞΑΚΞΑΠ ΡΖΠ ΛΦΖΠ FATHER OF THE BRIDE Θωκωδία, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (101 10:30 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 11:30 Ζ ΚΝΛΖ ΑΙΖΘΔΗΑ ONE TRUE THING Γξάκα (123 13:45 Ζ ΕΥΖ ΝΞΥΠ ΡΖΛ ΜΔΟΝΚΔ LIFE AS WE KNOW IT Ονκαληηθή Θνκεληί (110 15:40 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 16:15 PEPPERMINT PEPPERMINT Γξάκα, Θωκωδία (105 18:05 TRON: LEGACY TRON: LEGACY Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο, Ξεξηπέηεηα (120 06:20 ΘΟΗΠΗΚΖ ΑΞΝΦΑΠΖ EXECUTIVE DECISION Ξεξηπέηεηα (128 08:30 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 09:05 ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΘΟΑΓΖ THE NEW DAUGHTER Ρξόκνπ (104 10:55 JFK, Ζ ΗΠΡΝΟΗΑ ΞΝ ΣΑΟΑΣΡΖΘΔ ΠΡΖ ΚΛΖΚΖ ΚΑΠ JFK Αιεζηλή Ηζηνξία (182 14:00 GOAL! III GOAL! III Γξάκα (92 15:40 Ν ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ ΚΑΣΖΡΖΠ ΡΝ ΑΛΔΚΝ THE LAST AIRBENDER Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (99 17:25 ΚΞΑΡΠΝΗ ΑΞΝ ΡΝΛ ΞΑΓΘΝ THE OTHER GUYS Θωκωδία, Ξεξηπέηεηα (104 19:15 BIG BUSINESS BIG BUSINESS Θωκωδία (94

16 17:30 ΑΞΥΙΔΗΑ RABBIT HOLE Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (88 19:10 ΚΝΛΝ ΡΝ ΠΔΜ ΓΔΛ ΦΡΑΛΔΗ NO STRINGS ATTACHED Ονκαληηθή Θνκεληί (104 21:00 C.S.I.XI C.S.I.XI Αζηπλνκηθή Πεηξά (60 22:00 ΑΙΖΘΗΛΝ ΘΟΑΠΝΠ TRUE GRIT Γνπέζηεξλ (106 23:55 ΗΠΥΠ, ΑΟΗΝ HAEVNEN Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (116 02:00 ΡΝ ΚΝΡΟΝ THE MECHANIC Ξεξηπέηεηα (89 20:15 THE KINGS OF MYKONOS THE KINGS OF MYKONOS Θωκωδία (98 22:00 Ν ΚΔΓΑΙΝΠ ΙΔΚΞΝΦΠΘΗ THE BIG LEBOWSKI Θωκωδία (113 00:00 ΔΛΡΑΠΖ HEAT Θξίιεξ, Αζηπλνκηθή Ραηλία (164 02:50 ΞΝΤΗΑ CHLOE Θξίιεξ (93 04:25 ΡΑ ΘΑΙΑ ΞΑΗΓΗΑ GOODFELLAS Αζηπλνκηθή Ραηλία, Γξάκα (140 21:00 PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (112 23:05 ΠΞΑΠΚΔΛΝ ΒΔΙΝΠ BROKEN ARROW Θξίιεξ, Ξεξηπέηεηα (104 01:00 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 01:30 TEEN ALIEN SEX DREAMS TEEN ALIEN SEX DREAMS Αηζζεζηαθή Ραηλία - (120 03:40 Ν ΘΑΛΑΡΝΠ ΞΝ ΝΛΔΗΟΔΡΖΘΑ THE DEATH I DREAMED OF Ρξόκνπ (91 03:40 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 04:25 ΝΞΙΗΠΚΔΛΑ ΣΔΟΗΑ LOADED Ξεξηπέηεηα, Αζηπλνκηθή Ραηλία (96 Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου :05 WORRIED ABOUT THE BOY WORRIED ABOUT THE BOY Αιεζηλή Ηζηνξία (88 07:35 ΓΑΠΘΑΙΝΠ ΡΖΠ ΞΙΑΘΑΠ TENURE Θωκωδία (89 09:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 10:10 ΕΝΚΞΑΗΝΠ & ΗΝΙΗΔΡΑ GNOMEO & JULIET Θωκωδία, Θηλνύκελα Πρέδηα (81 06:50 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 07:50 ΒΑΠΗΙΗΑΠ ΓΗΑ ΚΗΑ ΛΣΡΑ THE KING OF COMEDY Γξακαηηθή Θνκεληί (105 09:40 MILDRED PIERCE MILDRED PIERCE Θνηλωληθή Πεηξά (117 11:45 MILDRED PIERCE MILDRED PIERCE Θνηλωληθή Ραηλία (113 19:00 ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖ ΞΝΘΔΠΖ FAMILY BUSINESS Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (110 21:00 KILLERS KILLERS Ονκαληηθή Θνκεληί (97 23:00 C.S.I.XI C.S.I.XI Αζηπλνκηθή Πεηξά (60 23:50 GAME OF THRONES GAME OF THRONES Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο - (60

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports English Language Certification LEVEL A1 & A2 on

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, Αγαπητοί γονείς και μαθητές, welcome to another holiday issue of our

Διαβάστε περισσότερα

Search the story. Cosmic words

Search the story. Cosmic words 3a A party for the Professor 3.1 police constable (n) αστυφύλακας The police constable saw the thief and ran after him. 3.2 lost (adj) χαμένος, -η, -ο My sister finally found my lost car keys. lose (v)

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος

λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος An arts publication of the English Department of Tri-County Community College, Murphy, North Carolina. Volume 1, Spring 2007 Logos (Greek λόγος) (n.) In pre-socratic philosophy, the principle governing

Διαβάστε περισσότερα

Yannis Goumas. translates. Kostas Sfendourakis

Yannis Goumas. translates. Kostas Sfendourakis Yannis Goumas translates Kostas Sfendourakis Τίτλος του Πρωτοτύπου: Yannis Goumas translates Kostas Sfendourakis Συγγραφέας: Γιάννης Γκούμας Φωτογραφία οπισθόφυλλου: Γιάννης Γκούμας ISBN: 978-960-93-4510-1

Διαβάστε περισσότερα

MOTIVATION C Companion

MOTIVATION C Companion MOTIVATION C Companion Contents Let s recap! 1 On holiday! 2 Budapest: two cities in one! 3 Explorers and pirates 4 On the way to the top 5 Let s go camping! 6 Amazing stories! 7 Feeling stressed? Get

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government

Διαβάστε περισσότερα

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : CYPRUS EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Διαβάστε περισσότερα

KYTHERA. Summer Edition 2015

KYTHERA. Summer Edition 2015 22 KYTHERA ISSUE Summer Edition 2015 FOUNDER/ΙΔΡΥΤΗΣ: METAXIA POULOS PUBLISHER: DIMITRIS KYRIAKOPOULOS EDITOR: DEBORAH PARSONS WRITERS: ELIAS ANAGNOSTOU, JEAN BINGEN, MARIANNE BOOTH, ANNA COMINOS, MARIA

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware HOLY TRINITY APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware The Official Publication of Holy Trinity Greek Orthodox Church 808 N. Broom

Διαβάστε περισσότερα

Climate Some people thing our climate is changing.yes,it is. We must recycle because if we destroyed our planet, we wouldn t be safe.

Climate Some people thing our climate is changing.yes,it is. We must recycle because if we destroyed our planet, we wouldn t be safe. MELINA MERCOURI Melina Mercouri began as a great actress of the Greek cinema and theatre. During the years of junta when she was self-exiled in Paris, she fought in order to make known to everyone in the

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Culture, Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION

Διαβάστε περισσότερα

THE SOURCE. Back to Practical Parenting With Fr. Kosta

THE SOURCE. Back to Practical Parenting With Fr. Kosta THE SOURCE March 2015 Issue # 3-15 HOLY TRINIT RINITY GREE REEK ORTHODO RTHODOX CATHEDRA THEDRAL CAMP HILL ILL,, PA Every Dad Can Be a Hero Make Father's Day a day to celebrate - for Dad and his kids.

Διαβάστε περισσότερα

N E P S I S APRIL NEPSIS A MEMBER IN GOOD STANDING. Parish Council. VISIT THE PARISH WEBSITE stsophias.org

N E P S I S APRIL NEPSIS A MEMBER IN GOOD STANDING. Parish Council. VISIT THE PARISH WEBSITE stsophias.org Spiritual watchfulness and alertness. Watch, therefore, for you do not know what hour your Lord is coming (Matthew 24:42) S a i n t S o p h i a s G r e e k O r t h o d o x C h u r c h 3 2 5 W a r i n g

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH 7373 CALDWELL AVENUE, NILES, ILLINOIS 60714 PHONE (847) 647-8880

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH 7373 CALDWELL AVENUE, NILES, ILLINOIS 60714 PHONE (847) 647-8880 The MONTHLY NEWSLETTER OF THE HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH 7373 CALDWELL AVENUE, NILES, ILLINOIS 60714 PHONE (847) 647-8880 Where there is no vision, the people perish. (Proverbs

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ Volume 36 Number 136 Fall 2013 ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ OFFICIAL MAGAZINE OF THE PAN-ICARIAN BROTHERHOOD OF AMERICA AND THE PAN-ICARIAN FOUNDATION Ikapia Magazine Page 1 IKARIA MAGAZINE IS A PUBLICATION

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter May 2010

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter May 2010 The Hellenic Society Prometheas Τη γλώςςα μου έδωςαν Ελληνική Το ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιέσ του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώςςα μου ςτισ αμμουδιέσ του Ομήρου. www.prometheas.org Οδυσσέας Ελύτης Newsletter

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Orthodox Community of NSW presents

The Greek Orthodox Community of NSW presents The Greek Orthodox Community of NSW presents Presenting Partner An initiative of the Greek Orthodox Community of NSW Sydney Melbourne Adelaide Brisbane 13-30 October 2011 Palace Norton Street Cinemas Leichhardt

Διαβάστε περισσότερα

KOUKLA, IRMA & TIGER ITALIANO ESPANOL FRANCAIS ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Peter Spyros Goudas, Sofia Papadimitri transcribed by Bernadette Scott

KOUKLA, IRMA & TIGER ITALIANO ESPANOL FRANCAIS ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Peter Spyros Goudas, Sofia Papadimitri transcribed by Bernadette Scott MY PETS KOUKLA, IRMA & TIGER ITALIANO ESPANOL FRANCAIS ΕΛΛΗΝΙΚΑ Peter Spyros Goudas, Sofia Papadimitri transcribed by Bernadette Scott Ladies and gentlemen, kids! To understand the story I m about to tell

Διαβάστε περισσότερα

Pentecost Sunday, May 31st. One Gospel, Many Languages

Pentecost Sunday, May 31st. One Gospel, Many Languages ST NICHOLAS MONTHLY NEWSLETTER ST NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH 4967 FOREST PARK AVENUE ST LOUIS, MO 63108-1495 ST NICHOLAS CHURCH FAMILY LIFE CENTER 12550 SOUTH 40 DRIVE ST LOUIS, MO 63141 Proistamenos:

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY The Voice of the Greek Community JAN/FEB 2014 1 CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY VOL. 74 NO. 537 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL 600 EAST BLVD CHARLOTTE, NC 28203 704-334-4771 JAN/FEB

Διαβάστε περισσότερα

The Ascension Light FATHER S MESSAGE THE DAY OF JUDGMENT ORTHODOX CHURCH. I am the light of the world JANUARY - MARCH 2014

The Ascension Light FATHER S MESSAGE THE DAY OF JUDGMENT ORTHODOX CHURCH. I am the light of the world JANUARY - MARCH 2014 The Ascension Light FATHER S MESSAGE I am the light of the world JANUARY - MARCH 2014 THE DAY OF JUDGMENT My dear brothers and sisters in Christ, Once again we proceed toward the period of Holy and Great

Διαβάστε περισσότερα

St. Theodore the General Monthly Newsletter

St. Theodore the General Monthly Newsletter St. Theodore the General Monthly Newsletter METROPOLIS OF NEW JERSEY Volume 3, Issue 12 December 2011 Print Edition Greek Orthodox Metropolis Of New Jersey His Eminence Metropolitan EVANGELOS St. Theodore

Διαβάστε περισσότερα

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16-25.11.2007 MINISTRY OF CULTURE 48th THESSALONIKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S M A S T E R

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Holy Trinity

The Voice of Holy Trinity The Voice of Holy Trinity May 2011... Since the kingdom of God is not just words, it is power. 1 CORINTHIANS 4:20 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL + PORTLAND + OREGON Pascha 2011 The celebration of

Διαβάστε περισσότερα

VOICE THE. 97th Annual Community Dinner Dance. THE VOICE September 2014 - Volume No. 288. Catechism 101

VOICE THE. 97th Annual Community Dinner Dance. THE VOICE September 2014 - Volume No. 288. Catechism 101 THE VOICE THE VOICE September 2014 - Volume No. 288 TABLE OF CONTENTS Father s Article... 1 Archangels... 3 Back to School... 4 P.T.A.... 5 Sunday School... 6 Youth Ministry... 7 Orthodox Studies... 8

Διαβάστε περισσότερα