Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012"

Transcript

1 Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου :05 ΠΑΛ ΓΝ ΠΡΑΓΝΛΔΠ ΛΔΟΝ LEAVES OF GRASS Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (101 08:50 ΞΗΛΑ ΚΞΑΝΠ PINA Ληνθηκαληέξ (100 10:35 ΠΡΑ ΞΑΟΑΠΘΖΛΗΑ ΡΝ ΣΝΙΗΓΝΛΡ HOLLYWOOD ONE ON ONE Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 11:20 ΞΑΟΑΙΗΓΝ ΓΑΚΝΠ CEREMONY Ονκαληηθή Θνκεληί (87 12:55 ΚΗΑ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ... ΤΥΛΗΝ THE JONESES Γξάκα, Θωκωδία (92 14:40 THE GREEN HORNET THE GREEN HORNET Ξεξηπέηεηα, Θωκωδία (115 16:40 ΣΑΟΗΠΚΑ HARISMA Θωκωδία (80 18:05 R.T.T. R.T.T. Ονκαληηθή Θνκεληί (84 19:35 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 05:50 ΘΝΟΒΝΠ NOISE Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (88 07:20 ΙΝΙΝΓΗ ΡΖΠ ΔΟΖΚΝ DESERT FLOWER Αιεζηλή Ηζηνξία (123 09:30 ΞΑΗΕΔΗΠ ΚΞΑΙΑ Ζ' ΡΑ ΔΞΑΗΜΔΠ DODGEBALL: A TRUE UNDERDOG STORY Θωκωδία (92 11:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 12:10 ΞΥΠ ΛΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΔΡΔ ΡΝ ΓΟΑΘΝ ΠΑΠ HOW TO TRAIN YOUR DRAGON Θηλνύκελα Πρέδηα, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (94 13:50 TOO BIG TO FAIL TOO BIG TO FAIL Αιεζηλή Ηζηνξία (95 15:30 ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΚΑΓΝΠ THE SORCERER'S APPRENTICE Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (105 17:20 FILMS AND STARS FILMS AND STARS Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 17:55 ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ TOYS Θωκωδία, Φαληαζίαο (117 19:25 ΗΠΡΝΟΗΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖΠ ΑΦΑΠΗΑΠ GENTLEMEN BRONCOS Θωκωδία (86 21:00 Π' ΑΓΑΞΥ ΚΔΣΟΗ ΘΑΛΑΡΝ I LOVE YOU TO DEATH Θωκωδία (94 22:45 ΙΑΛΠΔΙΝΡ, Ν ΞΟΥΡΝΠ ΗΞΞΝΡΖΠ FIRST KNIGHT Γξάκα, Ονκαληηθή (129 01:00 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 01:30 THE FASHIONISTAS P.2 THE FASHIONISTAS P.2 Αηζζεζηαθή Ραηλία - (139 20:10 ΑΡΗΘΑΠΖ ΙΗΙΗ LILY SOMETIMES Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (103 22:00 ΘΑ ΠΛΑΛΡΖΠΔΗΠ ΔΛΑΛ ΤΖΙΝ ΚΔΙΑΣΟΗΛΝ ΑΛΓΟΑ YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER Θωκωδία, Θνηλωληθή Ραηλία (95 23:45 LONDON BOULEVARD LONDON BOULEVARD Γξάκα, Αζηπλνκηθή Ραηλία (99 20:00 Ν ΑΛΘΟΥΞΝΠ ΞΝ ΓΔΛ ΖΡΑΛ ΔΘΔΗ THE MAN WHO WASN'T THERE Αζηπλνκηθή Ραηλία (112 22:00 Ν ΟΝΕ ΞΑΛΘΖΟΑΠ THE PINK PANTHER Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (111 00:00 Ν ΓΗΘΖΓΝΟΝΠ ΡΝ ΓΗΑΒΝΙΝ THE DEVIL'S ADVOCATE Θξίιεξ, Κπζηεξίνπ (139

2 01:35 THE FIGHTER THE FIGHTER Αιεζηλή Ηζηνξία (111 03:30 30 ΖΚΔΟΔΠ ΛΣΡΑ: ΝΗ ΚΔΟΔΠ ΡΝ ΠΘΝΡΝΠ 30 DAYS OF NIGHT: DARK DAYS Ρξόκνπ (89 02:25 BLACK HAWK DOWN BLACK HAWK DOWN Ξνιεκηθή Ραηλία (139 04:55 ΡΑ ΞΑΗΓΗΑ ΔΗΛΑΗ ΔΛΡΑΜΔΗ THE KIDS ARE ALL RIGHT Γξακαηηθή Θνκεληί (103 Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου :05 JACKASS 3 JACKASS 3 Θωκωδία (91 06:40 ΔΟΥΡΑΠ ΚΔ ΡΝ ΕΝΟΗ SCUSA MA TI CHIAMO AMORE Ονκαληηθή Θνκεληί (103 08:30 BURLESQUE BURLESQUE Κηνύδηθαι (115 10:30 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 11:05 Σάξη Ξόηεξ & νη θιήξνη ηνπ ζαλάηνπ: 1 Harry Potter & the deathly hallows P1 Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (146 13:30 ΚΖ ΠΞΟΥΣΛΔΗΠ, ΔΟΣΝΚΑΗ DUE DATE Θωκωδία (95 15:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 15:55 ΡΝ ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΝ ΔΛΝΠ ΠΞΑΠΗΘΙΑ DIARY OF A WIMPY KID Θωκωδία, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (89 17:30 ΑΡΗΘΑΠΖ ΙΗΙΗ LILY SOMETIMES Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (103 06:40 ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ ΠΛΥΚΝΠΗΑΠ FAIR GAME Αιεζηλή Ηζηνξία (104 08:30 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 09:30 ΝΗ ΑΛΓΟΔΠ ΚΔ ΡΑ ΚΑΟΑ ΗΗ MEN IN BLACK II Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο, Ξεξηπέηεηα (85 11:00 TRON: LEGACY TRON: LEGACY Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο, Ξεξηπέηεηα (120 13:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 13:40 ALFIE ALFIE Θωκωδία (110 15:35 TEMPLE GRANDIN TEMPLE GRANDIN Αιεζηλή Ηζηνξία (105 17:25 ΠΡΑ ΞΑΟΑΠΘΖΛΗΑ ΡΝ ΣΝΙΗΓΝΛΡ HOLLYWOOD ONE ON ONE Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 18:00 THE KINGS OF MYKONOS THE KINGS OF MYKONOS Θωκωδία (98 19:25 R.L.Stine presents: the haunting hours R.L.Stine presents: the haunting hours Θξίιεξ, Φαληαζίαο (84 21:00 ΦΑΛΡΑΠΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΑΟΔΙΘΝΛ GHOSTS OF MISSISSIPPI Γξάκα (126 23:15 ΑΡΟΥΡΝΠ FEARLESS Ξεξηπέηεηα (100 01:00 INSIDE JOB INSIDE JOB Αηζζεζηαθή Ραηλία - (97

3 19:20 MAD ON novacinema MAD ON novacinema Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 20:00 ΠΕΓΝΠ ΓΗΑ ΔΛΝΗΘΗΑΠΖ JUST GO WITH IT Ονκαληηθή Θνκεληί (112 22:00 ΑΞΥΙΔΗΑ RABBIT HOLE Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (88 23:35 ΑΘΟΑΗΑ ΚΔΡΟΑ EXTRAORDINARY MEASURES Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (103 01:30 WORRIED ABOUT THE BOY WORRIED ABOUT THE BOY Αιεζηλή Ηζηνξία (88 19:45 Ζ ΚΝΛΖ ΑΙΖΘΔΗΑ ONE TRUE THING Γξάκα (123 22:00 ΔΛΡΑΠΖ HEAT Θξίιεξ, Αζηπλνκηθή Ραηλία (164 00:55 ΔΛΝΣΝ ΚΠΡΗΘΝ WHAT LIES BENEATH Θξίιεξ, Κπζηεξίνπ (125 03:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 04:00 Ζ ΠΛΝΚΗΙΗΑ THE CONVERSATION Κπζηεξίνπ, Θξίιεξ (110 03:05 ΡΝ ΑΓΡΝ SANCTUM Ξεξηπέηεηα (108 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου :00 24 ΥΟΔΠ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ DEAD MAN RUNNING Ξεξηπέηεηα (88 06:30 ΞΑΓΘΝΠΚΗΑ ΔΗΠΒΝΙΖ BATTLE: LOS ANGELES Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (112 08:25 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 09:25 ΠΡΝΗΣΔΗΥΚΔΛΝ ΞΑΟΔΙΘΝΛ FROM TIME TO TIME Θξίιεξ, Φαληαζίαο (92 11:05 THE BACK-UP PLAN THE BACK-UP PLAN Ονκαληηθή Θνκεληί (100 12:50 MAD ON novacinema MAD ON novacinema Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 05:55 Ν ΚΔΓΑΙΝΠ ΙΔΚΞΝΦΠΘΗ THE BIG LEBOWSKI Θωκωδία (113 07:55 ΑΓΟΞΛΝΠ ΠΡΝ ΠΖΑΡΙ SLEEPLESS IN SEATTLE Θωκωδία, Ονκαληηθή (101 09:40 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 10:40 ΡΟΗΣΥΡΖ ΔΞΗΘΔΠΖ FURRY VENGEANCE Θωκωδία, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (88 12:15 ΑΟΚΑΓΔΓΓΥΛ ARMAGEDDON Ξεξηπέηεηα, Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (145 14:45 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 19:10 Ν ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ ΚΑΣΖΡΖΠ ΡΝ ΑΛΔΚΝ THE LAST AIRBENDER Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (99 21:00 Ζ ΡΗΡΑΛΝΚΑΣΗΑ CLASH OF THE TITANS Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (102 23:00 ΚΔΡΑΦΠΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 2 PARANORMAL ACTIVITY 2 Ρξόκνπ (88 00:35 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 01:30 ΑΞΗΠΡΔΠ ΛΝΗΘΝΘΟΔΠ CHEATING HOUSEWIVES Αηζζεζηαθή Ραηλία - (160 03:05 ΠΞΑΠΚΔΛΝ ΒΔΙΝΠ BROKEN ARROW Θξίιεξ, Ξεξηπέηεηα (104

4 13:30 ΓΝΛΔΗΠ ΡΖΠ ΠΚΦΝΟΑΠ LITTLE FOCKERS Θωκωδία (94 15:10 BURLESQUE BURLESQUE Κηνύδηθαι (115 17:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 15:40 ΒΑΠΗΙΗΑΠ ΓΗΑ ΚΗΑ ΛΣΡΑ THE KING OF COMEDY Γξακαηηθή Θνκεληί (105 17:30 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 18:05 SALT SALT Ξεξηπέηεηα (96 04:55 ΑΓΗΠΡΑΘΡΑ ΞΟΝΠΥΞΑ FACE / OFF Ξεξηπέηεηα, Θξίιεξ (133 17:45 ΚΗΑ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ... ΤΥΛΗΝ THE JONESES Γξάκα, Θωκωδία (92 21:00 NCIS VIII NCIS VIII Αζηπλνκηθή Πεηξά - (60 22:00 ΔΗΚΑΗ ΡΝ ΛΝΚΔΟΝ ΡΔΠΠΔΟΑ I AM NUMBER FOUR Ξεξηπέηεηα (106 23:55 ELEPHANT WHITE ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΕΞΟΝΣΩΗ Ξεξηπέηεηα (88 19:45 ΝΗ ΔΞΝΚΔΛΔΠ ΡΟΔΗΠ ΚΔΟΔΠ THE NEXT THREE DAYS Αζηπλνκηθή Ραηλία, Θξίιεξ (128 22:00 ΑΞΝ ΚΑΘΟΗΑ ΘΑΗ ΑΓΑΞΖΚΔΛΝΗ GOING THE DISTANCE Ονκαληηθή Θνκεληί (89 23:45 ΡΝ ΔΡΔΟΝΛ ΖΚΗΠ TO ETERON IMISI Θωκωδία (87 01:20 STAY STAY Θξίιεξ, Κπζηεξίνπ (96 01:30 Ζ ΠΓΘΑΡΝΗΘΝΠ THE ROOMMATE Θξίιεξ (91 03:00 ΠΞΗΡΗ ΠΔ ΘΑΡΑΟΟΔΠΖ HOUSEBROKEN Θωκωδία (88 03:00 ΓΝΙΥΚΑ ΓΔΛΝΠ ΘΖΙΘΝ STONE Γξάκα, Θξίιεξ (101 04:45 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 04:30 ΠΡΝΛ ΞΟΔΡΝ ΡΝ ΣΟΠΝ IN GOLD WE TRUST Ξεξηπέηεηα (96 Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου :10 Ν ΝΟΚΝΠ THE COVE Ληνθηκαληέξ (88 05:35 ΔΛΑΠ ΑΛΡΟΑΠ ΚΝΛΝΠ A SINGLE MAN Θνηλωληθή Ραηλία, Γξάκα (97 07:15 GOAL! III GOAL! III Γξάκα (92

5 07:45 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 08:15 ΑΡΗΘΑΠΖ ΙΗΙΗ LILY SOMETIMES Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (103 11:15 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 11:30 ΓΑΠΘΑΙΝΠ ΡΖΠ ΞΙΑΘΑΠ TENURE Θωκωδία (89 13:00 Ν ΙΝΓΝΠ ΡΝ ΒΑΠΗΙΗΑ THE KING'S SPEECH Αιεζηλή Ηζηνξία (114 15:00 NCIS VIII NCIS VIII Αζηπλνκηθή Πεηξά - (60 15:50 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 16:05 TAKEN FROM ME: THE TIFFANY RUBIN STORY TAKEN FROM ME: THE TIFFANY RUBIN STORY Αιεζηλή Ηζηνξία (88 17:40 Ζ 18ε ΡΔΙΔΡΖ ΑΞΝΛΝΚΖΠ ΒΟΑΒΔΗΥΛ ΡΝ ΠΥΚΑΡΔΗΝ ΡΥΛ ΖΘΝΞΝΗΥΛ THE 18th ANNUAL SCREEN ACTORS GUILD AWARDS Ππέζηαι (90 19:25 ΑΞΥΙΔΗΑ RABBIT HOLE Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (88 21:00 BOARDWALK EMPIRE II BOARDWALK EMPIRE II Γξάκα - (60 22:00 Ν ΑΔΡΝΠ ΡΖΠ ΑΡΝΘΟΑΡΝΟΗΑΠ THE EAGLE Ξεξηπέηεηα (114 00:05 GAME OF THRONES GAME OF THRONES Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο - (60 07:15 FLICKA 2 FLICKA 2 Νηθνγελεηαθή Ραηλία (92 08:55 Ν ΘΑΡΑΠΘΝΞΝΠ ΡΖΠ ΓΗΞΙΑΛΖΠ ΞΝΟΡΑΠ THE SPY NEXT DOOR Θωκωδία, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (91 10:30 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 11:05 ΖΟΘΔ Ν ΔΟΥΡΑΠ ΠΡΖΛ ΞΝΙΖ NEW IN TOWN Ονκαληηθή Θνκεληί (93 12:45 PEPPERMINT PEPPERMINT Γξάκα, Θωκωδία (105 14:35 ΑΛΑΙΠΔ ΡΝ! ANALYZE THIS Αζηπλνκηθή Ραηλία, Θωκωδία (100 16:20 ΚΔ ΡΝ ΕΝΟΗ ΚΑΕΗ SERIOUS MOONLIGHT Ονκαληηθή Θνκεληί (81 17:45 MAD ON novacinema MAD ON novacinema Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 18:25 ΕΖΡΔΗΡΑΗ ΞΗΠΡΝ ΑΟΠΔΛΗΘΝ SOMEONE LIKE YOU... Θωκωδία, Ονκαληηθή (94 20:05 ΑΠΘΖΠΔΗΠ ΖΟΔΚΗΑΠ ANGER MANAGEMENT Θωκωδία (101 22:00 Ν ΚΞΑΚΞΑΠ ΡΖΠ ΛΦΖΠ FATHER OF THE BRIDE Θωκωδία, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (101 23:50 THE TOURIST THE TOURIST Ξεξηπέηεηα (100 01:40 ΘΝΟΒΝΠ NOISE Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (88 03:15 CRAZY HEART CRAZY HEART Αιεζηλή Ηζηνξία (107 08:50 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 09:45 ΔΛΝΣΝΠ ΣΥΟΗΠ ΑΞΝΓΔΗΜΔΗΠ GUILTY BY SUSPICION Θξίιεξ (101 11:30 ΘΟΙΝΠ LEGEND Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (90 13:05 THE KARATE KID THE KARATE KID Νηθνγελεηαθή Ραηλία, Ξεξηπέηεηα (135 15:25 BIG BUSINESS BIG BUSINESS Θωκωδία (94 17:05 ΔΞΗΘΗΛΓΛΔΠ ΞΑΟΔΔΠ KNIGHT AND DAY Ξεξηπέηεηα (105 19:00 ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖ ΞΝΘΔΠΖ FAMILY BUSINESS Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (110 21:00 ΚΞΑΡΠΝΗ ΑΞΝ ΡΝΛ ΞΑΓΘΝ THE OTHER GUYS Θωκωδία, Ξεξηπέηεηα (104 22:55 ΝΗ ΔΞΗΘΗΛΓΛΝΗ THE LOSERS Θξίιεξ, Ξεξηπέηεηα (93 00:35 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 01:30 Ζ ΘΟΗΑ ΡΝ ΑΞΝΓΔΚΑ LADY OF THE EVENING Αηζζεζηαθή Ραηλία - (106 03:20 ΔΘΓΗΘΖΠΖ ΞΑΘΝΠ REVENGE Αζηπλνκηθή Ραηλία, Θξίιεξ (119

6 01:05 ΡΝ ΑΓΡΝ SANCTUM Ξεξηπέηεηα (108 03:00 DRIVE ANGRY DRIVE ANGRY Ξεξηπέηεηα, Θξίιεξ (101 04:45 MONSTERS MONSTERS Θξίιεξ, Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (90 Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου :25 Ζ ΠΓΘΑΡΝΗΘΝΠ THE ROOMMATE Θξίιεξ (91 07:55 ΠΞΗΡΗ ΠΔ ΘΑΡΑΟΟΔΠΖ HOUSEBROKEN Θωκωδία (88 09:25 THE BACK-UP PLAN THE BACK-UP PLAN Ονκαληηθή Θνκεληί (100 11:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 15:00 C.S.I.XI C.S.I.XI Αζηπλνκηθή Πεηξά (60 15:55 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 16:50 ΞΑΓΘΝΠΚΗΑ ΔΗΠΒΝΙΖ BATTLE: LOS ANGELES Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (112 18:55 Ν ΑΔΡΝΠ ΡΖΠ ΑΡΝΘΟΑΡΝΟΗΑΠ THE EAGLE Ξεξηπέηεηα (114 21:00 C.S.I.XI C.S.I.XI Αζηπλνκηθή Πεηξά (60 05:05 Ζ ΞΡΖΠΖ ΡΝ ΦΝΗΛΗΘΑ FLIGHT OF THE PHOENIX Ξεξηπέηεηα (109 07:00 ΘΟΦΖ ΔΟΥΚΔΛΖ VINCERE Αιεζηλή Ηζηνξία (120 09:05 Ν ΟΝΕ ΞΑΛΘΖΟΑΠ THE PINK PANTHER Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (111 11:00 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 12:00 ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ TOYS Θωκωδία, Φαληαζίαο (117 14:05 ΒΟΔΣΔΗ ΘΔΦΡΔΓΔΠ CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS Νηθνγελεηαθή Ραηλία, Θηλνύκελα Πρέδηα (87 15:40 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 16:20 ΑΓΑΞΖΚΔΛΔ ΚΝ ΡΕΝΛ DEAR JOHN Γξάκα, Ονκαληηθή (104 18:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 05:25 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 06:10 ΗΠΡΝΟΗΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖΠ ΑΦΑΠΗΑΠ GENTLEMEN BRONCOS Θωκωδία (86 07:40 ΚΗΑ ΞΔΟΝΣΖ ΕΥΖ ΚΔΡΑ ΘΑΛΑΡΝΛ IT'S A WONDERFUL AFTERLIFE Θωκωδία, Ονκαληηθή (97 09:20 ΠΣΝΙΖ ΛΑΡΗΘΥΛ ΓΝΘΗΚΥΛ : ANNAPOLIS ANNAPOLIS Γξάκα (100 11:05 ΔΛΑΠ... ΘΑΡΑ ΙΑΘΝΠ ΘΑΡΑΠΘΝΞΝΠ THE MAN WHO KNEW TOO LITTLE Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (90 12:40 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 13:00 ΡΝ ΜΑΓΔΙΦΑΘΗ ΚΝ Ν ΒΗΛΗ MY COUSIN VINNY Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (115 15:00 ΙΑΛΠΔΙΝΡ, Ν ΞΟΥΡΝΠ ΗΞΞΝΡΖΠ FIRST KNIGHT Γξάκα, Ονκαληηθή (129 17:15 Ν ΤΔΡΑΟΑΠ THE INVENTION OF LYING Θωκωδία, Φαληαζίαο (96

7 22:00 Ξεηξαηέο ηεο Θαξαϊβηθήο: Αγλωζηα λεξά Pirates of the Caribbean: On... tides Ξεξηπέηεηα (136 18:45 ΝΗ ΚΔΓΑΙΝΗ GROWN UPS Θωκωδία (99 19:00 APPALOOSA APPALOOSA Γνπέζηεξλ (111 00:25 ΑΛΡΗΠΡΟΝΦΖ ΚΔΡΟΖΠΖ TICKING CLOCK Θξίιεξ, Ξεξηπέηεηα (97 02:10 ΚΑΟΝΠ ΘΑΛΑΡΝΠ BLACK DEATH Ξεξηπέηεηα, Ηζηνξηθή Ραηλία (98 03:50 ΝΗ ΘΛΖΓΝΗ PREDATORS Θξίιεξ, Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (103 20:30 ΟΑΛΡΔΒΝ ΓΗΑ ΞΑΛΡΟΔΚΔΛΝΠ DATE NIGHT Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (85 22:00 Ν ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ THE LAST STATION Αιεζηλή Ηζηνξία (108 00:00 RED RED Ξεξηπέηεηα (107 01:55 ΠΗΥΞΖΙΝΠ ΔΣΘΟΝΠ CENTURION Ξεξηπέηεηα (94 03:35 Ν ΓΗΘΖΓΝΟΝΠ ΡΝ ΓΗΑΒΝΙΝ THE DEVIL'S ADVOCATE Θξίιεξ, Κπζηεξίνπ (139 21:00 ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ ΓΗΑ ΡΑ ΚΝΡΟΑ ΠΝ SHE'S OUT OF MY LEAGUE Ονκαληηθή Θνκεληί (101 22:50 ΦΝΛΗΘΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ BEAUTIFUL CREATURES Αζηπλνκηθή Ραηλία (86 00:25 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 01:30 ΘΑΘΔ ΑΟΣΖ ΘΑΗ ΓΠ...ΘΥΙΖ ROCCO'S INITIATIONS 10 Αηζζεζηαθή Ραηλία - (108 03:20 ΔΞΗΘΗΛΓΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ, ΘΑΛΑΠΗΚΔΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ Q & A Αζηπλνκηθή Ραηλία (127 Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου :35 ΘΙΔΦΡΔΠ ΞΡΥΚΑΡΥΛ BURKE AND HARE Θωκωδία (88 07:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 07:40 ΔΟΥΡΑΠ ΚΔ ΡΝ ΕΝΟΗ SCUSA MA TI CHIAMO AMORE Ονκαληηθή Θνκεληί (103 09:30 Ζ ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΞΡΖΠΖ THE LAST FLIGHT Ονκαληηθή, Ξεξηπέηεηα (91 11:05 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 06:00 Ν ΑΛΘΟΥΞΝΠ ΞΝ ΓΔΛ ΖΡΑΛ ΔΘΔΗ THE MAN WHO WASN'T THERE Αζηπλνκηθή Ραηλία (112 07:55 ΘΚΑΡΑ ΦΥΡΗΑΠ BACKDRAFT Θξίιεξ, Ξεξηπέηεηα (132 10:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 10:50 TOO BIG TO FAIL TOO BIG TO FAIL Αιεζηλή Ηζηνξία (95 12:30 ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΚΑΓΝΠ THE SORCERER'S APPRENTICE Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (105 19:05 ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΘΟΑΓΖ THE NEW DAUGHTER Ρξόκνπ (104 21:00 IRON MAN 2 IRON MAN 2 Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο, Ξεξηπέηεηα (120 23:10 C.S.I.XI C.S.I.XI Αζηπλνκηθή Πεηξά (60 00:00 GAME OF THRONES GAME OF THRONES Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο - (60 01:00 INITIATION DE CLAIRE CASTEL INITIATION DE CLAIRE CASTEL Αηζζεζηαθή Ραηλία - (92

8 11:45 ΑΡΗΘΑΠΖ ΙΗΙΗ LILY SOMETIMES Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (103 13:35 ΞΗΛΑ ΚΞΑΝΠ PINA Ληνθηκαληέξ (100 15:20 ΚΔΓΑΙΝΦΖΠ MEGAMIND Θηλνύκελα Πρέδηα, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (92 17:00 Ν ΑΔΡΝΠ ΡΖΠ ΑΡΝΘΟΑΡΝΟΗΑΠ THE EAGLE Ξεξηπέηεηα (114 19:00 FILMS AND STARS FILMS AND STARS Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 19:35 Ξεηξαηέο ηεο Θαξαϊβηθήο: Αγλωζηα λεξά Pirates of the Caribbean: On... tides Ξεξηπέηεηα (136 22:00 ΗΠΥΠ, ΑΟΗΝ HAEVNEN Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (116 00:10 ΑΞΥΙΔΗΑ RABBIT HOLE Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (88 14:20 ALFIE ALFIE Θωκωδία (110 16:15 ΞΑΗΕΔΗΠ ΚΞΑΙΑ Ζ' ΡΑ ΔΞΑΗΜΔΠ DODGEBALL: A TRUE UNDERDOG STORY Θωκωδία (92 17:50 Ν ΚΔΓΑΙΝΠ ΙΔΚΞΝΦΠΘΗ THE BIG LEBOWSKI Θωκωδία (113 19:50 TWILIGHT: ΔΘΙΔΗΤΖ THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE Θξίιεξ, Φαληαζίαο (119 22:00 TRON: LEGACY TRON: LEGACY Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο, Ξεξηπέηεηα (120 00:10 Ζ ΞΖΓΖ ΡΖΠ ΕΥΖΠ THE FOUNTAIN Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (93 01:50 BUGSY BUGSY Αιεζηλή Ηζηνξία (131 04:05 BLACK HAWK DOWN BLACK HAWK DOWN Ξνιεκηθή Ραηλία (139 01:45 ΡΝ ΚΝΡΟΝ THE MECHANIC Ξεξηπέηεηα (89 03:25 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 04:25 DEVIL DEVIL Ρξόκνπ (77 Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου :45 ELEPHANT WHITE ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΕΞΟΝΣΩΗ Ξεξηπέηεηα (88 06:35 ΞΑΛΝΞΙΝΗ ARMORED Αζηπλνκηθή Ραηλία, Ξεξηπέηεηα (85 18:00 Ν ΘΑΙΝΠ, Ν ΘΑΘΝΠ ΘΑΗ Ν ΑΠΣΖΚΝΠ THE GOOD,THE BAD AND THE UGLY Γνπέζηεξλ (172

9 07:15 ΡΑ ΦΡΔΟΑ ΡΖΠ ΦΑΛΡΑΠΗΑΠ SKELLIG Νηθνγελεηαθή Ραηλία, Φαληαζίαο (100 10:35 FILMS AND STARS FILMS AND STARS Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 11:10 Ζ ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΞΡΖΠΖ THE LAST FLIGHT Ονκαληηθή, Ξεξηπέηεηα (91 12:50 ΠΡΝΗΣΔΗΥΚΔΛΝ ΞΑΟΔΙΘΝΛ FROM TIME TO TIME Θξίιεξ, Φαληαζίαο (92 14:30 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 15:20 CHANGE OF PLANS CHANGE OF PLANS Θωκωδία (100 17:05 ΚΗΘΟΑ ΑΘΥΑ ΤΔΚΑΡΑ LITTLE WHITE LIES Θωκωδία, Γξάκα (148 19:40 ΠΡΑ ΞΑΟΑΠΘΖΛΗΑ ΡΝ ΣΝΙΗΓΝΛΡ HOLLYWOOD ONE ON ONE Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 20:15 ΞΑΙΗΑ ΚΗΠΖ GOSPEL HILL Γξάκα (99 22:00 ΠΕΓΝΠ ΓΗΑ ΔΛΝΗΘΗΑΠΖ JUST GO WITH IT Ονκαληηθή Θνκεληί (112 00:05 ΞΑΟΑΙΗΓΝ ΓΑΚΝΠ CEREMONY Ονκαληηθή Θνκεληί (87 01:40 24 ΥΟΔΠ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ DEAD MAN RUNNING Ξεξηπέηεηα (88 08:05 Ζ ΠΛΝΚΗΙΗΑ THE CONVERSATION Κπζηεξίνπ, Θξίιεξ (110 10:00 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 10:20 ΑΟΚΑΓΔΓΓΥΛ ARMAGEDDON Ξεξηπέηεηα, Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (145 12:50 ΒΑΠΗΙΗΑΠ ΓΗΑ ΚΗΑ ΛΣΡΑ THE KING OF COMEDY Γξακαηηθή Θνκεληί (105 14:40 Ν ΚΞΑΚΞΑΠ ΡΖΠ ΛΦΖΠ FATHER OF THE BRIDE Θωκωδία, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (101 16:25 THE KINGS OF MYKONOS THE KINGS OF MYKONOS Θωκωδία (98 18:10 ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ ΠΛΥΚΝΠΗΑΠ FAIR GAME Αιεζηλή Ηζηνξία (104 20:00 ΝΓΔΡΔΟΖ ΕΥΛΖ GREEN ZONE Ξνιεκηθή Ραηλία (110 22:00 ΙΝΙΝΓΗ ΡΖΠ ΔΟΖΚΝ DESERT FLOWER Αιεζηλή Ηζηνξία (123 00:15 Ζ ΚΝΛΖ ΑΙΖΘΔΗΑ ONE TRUE THING Γξάκα (123 02:30 ΡΑ ΘΑΙΑ ΞΑΗΓΗΑ GOODFELLAS Αζηπλνκηθή Ραηλία, Γξάκα (140 04:55 ΔΛΝΣΝ ΚΠΡΗΘΝ WHAT LIES BENEATH Θξίιεξ, Κπζηεξίνπ (125 21:00 DAREDEVIL DAREDEVIL Ξεξηπέηεηα (100 23:00 NCIS VIII NCIS VIII Αζηπλνκηθή Πεηξά - (60 23:50 BOARDWALK EMPIRE II BOARDWALK EMPIRE II Γξάκα - (60 00:50 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 01:30 ΡΟΦΔΟΑ ΘΝΟΗΡΠΗΑ FRESH FOXES Αηζζεζηαθή Ραηλία - (86 03:15 ΡΝ ΚΝΡΟΝ THE MECHANIC Ξεξηπέηεηα (89

10 04:55 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου :40 DEVIL DEVIL Ρξόκνπ (77 07:00 Ν ΠΘΝΡ ΞΗΙΓΘΟΗΚ ΔΛΑΛΡΗΝΛ ΡΥΛ 7 ΞΟΥΖΛ SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (108 08:50 ΓΑΠΘΑΙΝΠ ΡΖΠ ΞΙΑΘΑΠ TENURE Θωκωδία (89 10:25 ΠΡΑ ΞΑΟΑΠΘΖΛΗΑ ΡΝ ΣΝΙΗΓΝΛΡ HOLLYWOOD ONE ON ONE Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 11:00 ΠΕΓΝΠ ΓΗΑ ΔΛΝΗΘΗΑΠΖ JUST GO WITH IT Ονκαληηθή Θνκεληί (112 13:00 ΞΑΟΑΙΗΓΝ ΓΑΚΝΠ CEREMONY Ονκαληηθή Θνκεληί (87 14:30 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 15:30 ΚΗΘΟΑ ΑΘΥΑ ΤΔΚΑΡΑ LITTLE WHITE LIES Θωκωδία, Γξάκα (148 18:05 ΠΞΗΡΗ ΠΔ ΘΑΡΑΟΟΔΠΖ HOUSEBROKEN Θωκωδία (88 19:35 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 07:05 ΡΑ ΘΑΘΑ ΞΑΗΓΗΑ BAD BOYS Θωκωδία, Ξεξηπέηεηα (118 09:05 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 10:05 ΝΗ ΑΛΓΟΔΠ ΚΔ ΡΑ ΚΑΟΑ ΗΗ MEN IN BLACK II Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο, Ξεξηπέηεηα (85 11:35 TEMPLE GRANDIN TEMPLE GRANDIN Αιεζηλή Ηζηνξία (105 13:25 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 13:55 ΡΟΗΣΥΡΖ ΔΞΗΘΔΠΖ FURRY VENGEANCE Θωκωδία, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (88 15:30 THE A-TEAM THE A-TEAM Ξεξηπέηεηα (114 17:30 FILMS AND STARS FILMS AND STARS Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 18:05 ΓΝΛ ΕΝΑΛ ΛΡΔ ΚΑΟΘΝ DON JUAN DE MARCO Γξάκα Δπνρήο (93 19:45 ΚΝΛΝΚΑΣΗΑ ΠΡΝ ΔΙ ΞΑΠΝ FOR A FEW DOLLARS MORE Γνπέζηεξλ (127 19:10 ΔΛΝΣΝΠ ΣΥΟΗΠ ΑΞΝΓΔΗΜΔΗΠ GUILTY BY SUSPICION Θξίιεξ (101 21:00 ΓΗΑ ΚΗΑ ΣΝΦΡΑ ΓΝΙΙΑΟΗΑ A FISTFUL OF DOLLARS Γνπέζηεξλ (96 22:45 ΡΝ ΛΖΠΗ ΡΥΛ ΘΑΡΑΟΑΚΔΛΥΛ SHUTTER ISLAND Θξίιεξ, Κπζηεξίνπ (133 01:05 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 01:30 ΠΘΙΖΟΝ ΟΝΘ ROCK N' ROLL ROCCO Αηζζεζηαθή Ραηλία - (98

11 20:10 ΔΟΥΡΑΠ ΚΔ ΡΝ ΕΝΟΗ SCUSA MA TI CHIAMO AMORE Ονκαληηθή Θνκεληί (103 22:00 ΔΘΔΗ ΞΝ ΔΗΛΑΗ Ζ ΑΓΑΞΖ COUNTRY STRONG Γξάκα (113 00:00 THE BACK-UP PLAN THE BACK-UP PLAN Ονκαληηθή Θνκεληί (100 01:45 ELEPHANT WHITE ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΕΞΟΝΣΩΗ Ξεξηπέηεηα (88 03:20 Ζ ΠΓΘΑΡΝΗΘΝΠ THE ROOMMATE Θξίιεξ (91 22:00 ΓΝΙΥΚΑ ΓΔΛΝΠ ΘΖΙΘΝ STONE Γξάκα, Θξίιεξ (101 23:50 ΝΗ ΔΞΝΚΔΛΔΠ ΡΟΔΗΠ ΚΔΟΔΠ THE NEXT THREE DAYS Αζηπλνκηθή Ραηλία, Θξίιεξ (128 02:05 ΑΞΝ ΚΑΘΟΗΑ ΘΑΗ ΑΓΑΞΖΚΔΛΝΗ GOING THE DISTANCE Ονκαληηθή Θνκεληί (89 03:50 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 04:40 ΔΛΡΑΠΖ HEAT Θξίιεξ, Αζηπλνκηθή Ραηλία (164 04:50 LONDON BOULEVARD LONDON BOULEVARD Γξάκα, Αζηπλνκηθή Ραηλία (99 Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου :35 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 07:20 MONSTERS MONSTERS Θξίιεξ, Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (90 09:00 Ρν ρξνληθό ηεο Λάξληα: Ν ηαμηδηώηεο... THE CHRONICLES OF NARNIA 3 Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (109 10:55 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 11:30 ΞΑΙΗΑ ΚΗΠΖ GOSPEL HILL Γξάκα (99 13:15 Ν ΙΝΓΝΠ ΡΝ ΒΑΠΗΙΗΑ THE KING'S SPEECH Αιεζηλή Ηζηνξία (114 07:30 ΘΝΟΒΝΠ NOISE Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (88 09:05 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 10:05 ΑΞΛΝΗΑ APNEA Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (86 11:35 ΕΖΡΔΗΡΑΗ ΞΗΠΡΝ ΑΟΠΔΛΗΘΝ SOMEONE LIKE YOU... Θωκωδία, Ονκαληηθή (94 13:15 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 13:55 ΑΠΘΖΠΔΗΠ ΖΟΔΚΗΑΠ ANGER MANAGEMENT Θωκωδία (101 19:15 ΝΗ ΔΞΗΘΗΛΓΛΝΗ THE LOSERS Θξίιεξ, Ξεξηπέηεηα (93 21:00 ΔΞΗΘΗΛΓΛΔΠ ΞΑΟΔΔΠ KNIGHT AND DAY Ξεξηπέηεηα (105 22:55 ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖ ΞΝΘΔΠΖ FAMILY BUSINESS Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (110 01:00 I PREDATORI DEL CAMERUN I PREDATORI DEL CAMERUN Αηζζεζηαθή Ραηλία - (86

12 15:15 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 15:45 R.T.T. R.T.T. Ονκαληηθή Θνκεληί (84 17:15 Ξεηξαηέο ηεο Θαξαϊβηθήο: Αγλωζηα λεξά Pirates of the Caribbean: On... tides Ξεξηπέηεηα (136 19:40 MAD ON novacinema MAD ON novacinema Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 20:20 ΓΑΠΘΑΙΝΠ ΡΖΠ ΞΙΑΘΑΠ TENURE Θωκωδία (89 22:00 ΠΡΖΛ ΘΑΟΓΗΑ ΡΝ ΣΔΗΚΥΛΑ WINTER'S BONE Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (100 23:50 Ν ΑΔΡΝΠ ΡΖΠ ΑΡΝΘΟΑΡΝΟΗΑΠ THE EAGLE Ξεξηπέηεηα (114 01:50 ΗΠΥΠ, ΑΟΗΝ HAEVNEN Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (116 03:55 THE FIGHTER THE FIGHTER Αιεζηλή Ηζηνξία (111 15:45 Ν ΟΝΕ ΞΑΛΘΖΟΑΠ THE PINK PANTHER Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (111 17:40 ΠΡΑ ΞΑΟΑΠΘΖΛΗΑ ΡΝ ΣΝΙΗΓΝΛΡ HOLLYWOOD ONE ON ONE Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 18:15 THE TOURIST THE TOURIST Ξεξηπέηεηα (100 20:05 8 MILE 8 MILE Κηνύδηθαι, Γξάκα (106 22:00 ΡΝ ΔΡΔΟΝΛ ΖΚΗΠ TO ETERON IMISI Θωκωδία (87 23:35 SALT SALT Ξεξηπέηεηα (96 01:20 Ν ΓΗΘΖΓΝΟΝΠ ΡΝ ΓΗΑΒΝΙΝ THE DEVIL'S ADVOCATE Θξίιεξ, Κπζηεξίνπ (139 03:45 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 04:35 STAY STAY Θξίιεξ, Κπζηεξίνπ (96 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου :55 ΡΝ ΚΝΡΟΝ THE MECHANIC Ξεξηπέηεηα (89 07:35 ΣΑΟΗΠΚΑ HARISMA Θωκωδία (80 06:15 ΠΗΥΞΖΙΝΠ ΔΣΘΟΝΠ CENTURION Ξεξηπέηεηα (94 07:55 FLICKA 2 FLICKA 2 Νηθνγελεηαθή Ραηλία (92 18:35 THE KARATE KID THE KARATE KID Νηθνγελεηαθή Ραηλία, Ξεξηπέηεηα (135 21:00 ΔΛΑΠ... ΘΑΡΑ ΙΑΘΝΠ ΘΑΡΑΠΘΝΞΝΠ THE MAN WHO KNEW TOO LITTLE Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (90

13 09:00 ΕΝΚΞΑΗΝΠ & ΗΝΙΗΔΡΑ GNOMEO & JULIET Θωκωδία, Θηλνύκελα Πρέδηα (81 10:30 MAD ON novacinema MAD ON novacinema Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 12:45 Ζ ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΞΡΖΠΖ THE LAST FLIGHT Ονκαληηθή, Ξεξηπέηεηα (91 14:25 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 15:00 ΑΡΗΘΑΠΖ ΙΗΙΗ LILY SOMETIMES Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (103 16:50 Σάξη Ξόηεξ & νη θιήξνη ηνπ ζαλάηνπ: 1 Harry Potter & the deathly hallows P1 Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (146 19:20 ΚΖ ΠΞΟΥΣΛΔΗΠ, ΔΟΣΝΚΑΗ DUE DATE Θωκωδία (95 21:00 NCIS VIII NCIS VIII Αζηπλνκηθή Πεηξά - (60 22:00 ΚΔ ΚΗΑ ΓΟΝΘΗΑ FIGHTING Ξεξηπέηεηα (105 09:35 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 10:35 ΚΔ ΡΝ ΕΝΟΗ ΚΑΕΗ SERIOUS MOONLIGHT Ονκαληηθή Θνκεληί (81 12:00 Ν ΘΑΡΑΠΘΝΞΝΠ ΡΖΠ ΓΗΞΙΑΛΖΠ ΞΝΟΡΑΠ THE SPY NEXT DOOR Θωκωδία, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (91 13:35 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 14:15 ΝΗ ΚΔΓΑΙΝΗ GROWN UPS Θωκωδία (99 16:00 CINEMA VERITE CINEMA VERITE Αιεζηλή Ηζηνξία (87 17:35 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 18:10 ΑΛΑΙΠΔ ΡΝ! ANALYZE THIS Αζηπλνκηθή Ραηλία, Θωκωδία (100 19:55 ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ TOYS Θωκωδία, Φαληαζίαο (117 22:40 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 23:00 ΤΣΥ PSYCHO Θξίιεξ (100 00:50 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 01:30 FORNICASIAN FORNIC-ASIAN Αηζζεζηαθή Ραηλία - (90 02:55 ΝΘΡΥ ΣΗΙΗΝΠΡΑ 8 ΜΜ Κπζηεξίνπ, Αζηπλνκηθή Ραηλία (121 23:55 BURLESQUE BURLESQUE Κηνύδηθαι (115 22:00 ΝΗ ΦΗΙΔΠ BEACHES Θωκωδία (119 02:00 DEVIL DEVIL Ρξόκνπ (77 03:20 ΑΛΡΗΠΡΟΝΦΖ ΚΔΡΟΖΠΖ TICKING CLOCK Θξίιεξ, Ξεξηπέηεηα (97 00:10 ΟΑΛΡΔΒΝ ΓΗΑ ΞΑΛΡΟΔΚΔΛΝΠ DATE NIGHT Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (85 01:45 ΑΞΝ ΡΝ ΞΑΟΗΠΗ ΚΔ ΑΓΑΞΖ FROM PARIS WITH LOVE Αζηπλνκηθή Ραηλία (89 03:20 RED RED Ξεξηπέηεηα (107

14 Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου :00 30 ΖΚΔΟΔΠ ΛΣΡΑ: ΝΗ ΚΔΟΔΠ ΡΝ ΠΘΝΡΝΠ 30 DAYS OF NIGHT: DARK DAYS Ρξόκνπ (89 06:35 ΔΗΚΑΗ ΡΝ ΛΝΚΔΟΝ ΡΔΠΠΔΟΑ I AM NUMBER FOUR Ξεξηπέηεηα (106 08:25 ΚΔΓΑΙΝΦΖΠ - ΚΔΡΑΓΙΥΡΡΗΠΚΔΛΖ MEGAMIND - DUBBED Νηθνγελεηαθή Ραηλία, Θηλνύκελα Πρέδηα (95 10:00 ΚΗΑ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ... ΤΥΛΗΝ THE JONESES Γξάκα, Θωκωδία (92 11:40 ΠΡΝΗΣΔΗΥΚΔΛΝ ΞΑΟΔΙΘΝΛ FROM TIME TO TIME Θξίιεξ, Φαληαζίαο (92 13:20 ΣΟΗΠΡΝΓΔΛΛΗΑΡΗΘΖ ΗΠΡΝΟΗΑ A CHRISTMAS CAROL Φαληαζίαο, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (92 15:00 NCIS VIII NCIS VIII Αζηπλνκηθή Πεηξά - (60 15:50 ΓΝΛΔΗΠ ΡΖΠ ΠΚΦΝΟΑΠ LITTLE FOCKERS Θωκωδία (94 17:30 ΞΗΛΑ ΚΞΑΝΠ PINA Ληνθηκαληέξ (100 19:15 ΠΡΖΛ ΘΑΟΓΗΑ ΡΝ ΣΔΗΚΥΛΑ WINTER'S BONE Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (100 21:00 BOARDWALK EMPIRE II BOARDWALK EMPIRE II Γξάκα - (60 22:00 ΚΝΛΝ ΡΝ ΠΔΜ ΓΔΛ ΦΡΑΛΔΗ NO STRINGS ATTACHED Ονκαληηθή Θνκεληί (104 05:10 ΔΛΑΠ ΘΑΛΑΡΝΠ ΠΔ ΚΗΑ ΘΖΓΔΗΑ DEATH AT A FUNERAL Θωκωδία (89 06:45 ALFIE ALFIE Θωκωδία (110 08:40 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 09:40 ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΚΑΓΝΠ THE SORCERER'S APPRENTICE Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (105 11:30 ΕΖΡΔΗΡΑΗ ΤΔΡΖΠ NEED FOR LIES Θωκωδία (87 13:05 ΞΥΠ ΛΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΔΡΔ ΡΝ ΓΟΑΘΝ ΠΑΠ HOW TO TRAIN YOUR DRAGON Θηλνύκελα Πρέδηα, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (94 14:45 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 15:25 Νη απίζηεπηεο πεξηπέηεηεο ηεο Αληέι Les aventures extraordinaires d'adele Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (103 17:15 MAD ON novacinema MAD ON novacinema Δλεκεξωηηθό Καγθαδίλν (30 17:55 Ν ΑΛΘΟΥΞΝΠ ΞΝ ΓΔΛ ΖΡΑΛ ΔΘΔΗ THE MAN WHO WASN'T THERE Αζηπλνκηθή Ραηλία (112 19:55 ΡΑ ΘΑΘΑ ΞΑΗΓΗΑ BAD BOYS Θωκωδία, Ξεξηπέηεηα (118 22:00 TOO BIG TO FAIL TOO BIG TO FAIL Αιεζηλή Ηζηνξία - 05:00 Ν ΑΛΘΟΥΞΝΠ ΑΞΝ ΡΝ ΙΝΠ ΑΛΡΕΔΙΔΠ TO LIVE AND DIE IN L.A. Ξεξηπέηεηα, Αζηπλνκηθή Ραηλία (112 06:55 ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ ΓΗΑ ΡΑ ΚΝΡΟΑ ΠΝ SHE'S OUT OF MY LEAGUE Ονκαληηθή Θνκεληί (101 08:40 ΡΝ ΜΑΓΔΙΦΑΘΗ ΚΝ Ν ΒΗΛΗ MY COUSIN VINNY Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (115 10:40 Ν ΤΔΡΑΟΑΠ THE INVENTION OF LYING Θωκωδία, Φαληαζίαο (96 12:20 ΗΠΡΝΟΗΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖΠ ΑΦΑΠΗΑΠ GENTLEMEN BRONCOS Θωκωδία (86 13:50 R.L.Stine presents: the haunting hours R.L.Stine presents: the haunting hours Θξίιεξ, Φαληαζίαο (84 15:20 ΚΗΑ ΞΔΟΝΣΖ ΕΥΖ ΚΔΡΑ ΘΑΛΑΡΝΛ IT'S A WONDERFUL AFTERLIFE Θωκωδία, Ονκαληηθή (97 17:00 ΠΣΝΙΖ ΛΑΡΗΘΥΛ ΓΝΘΗΚΥΛ : ANNAPOLIS ANNAPOLIS Γξάκα (100 18:45 ΦΑΛΡΑΠΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΑΟΔΙΘΝΛ GHOSTS OF MISSISSIPPI Γξάκα (126 21: Ξεξηπέηεηα, Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (152 23:40 ΑΠΙΙΖΞΡΖ ΠΚΚΝΟΗΑ TAKERS Θξίιεξ, Αζηπλνκηθή Ραηλία (103 01:30 Ζ ΠΔΜΗ LUNA ΔΗΛΑΗ Ζ PAMELA BROWN PAMELA BROWN Αηζζεζηαθή Ραηλία - (110

15 23:55 GAME OF THRONES GAME OF THRONES Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο - (60 00:55 Ξεηξαηέο ηεο Θαξαϊβηθήο: Αγλωζηα λεξά Pirates of the Caribbean: On... tides Ξεξηπέηεηα (136 03:20 ΗΠΥΠ, ΑΟΗΝ HAEVNEN Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία ( (95 23:45 BLACK HAWK DOWN BLACK HAWK DOWN Ξνιεκηθή Ραηλία (139 02:20 ΡΝ ΘΝΟΗΡΠΗ ΠΡΖ ΦΥΙΗΑ ΡΖΠ ΠΦΖΘΑΠ THE GIRL WHO KICKED THE HORNET'S NEST Θξίιεξ (141 04:45 ΔΛΝΣΝ ΚΠΡΗΘΝ WHAT LIES BENEATH Θξίιεξ, Κπζηεξίνπ (125 03:25 ΡΑ ΡΠΑΘΑΙΗΑ THE GOODS: LIVE HARD, SELL HARD Θωκωδία (86 04:55 ΒΟΗΘΝΙΑΘΔΠ ΓΗΑ ΘΙΑΚΑΡΑ VAMPIRES SUCK Θωκωδία (81 Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου :25 ΝΗ ΘΛΖΓΝΗ PREDATORS Θξίιεξ, Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο (103 07:15 DEVIL DEVIL Ρξόκνπ (77 08:35 THE A-TEAM THE A-TEAM Ξεξηπέηεηα (114 10:35 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 11:25 ΔΟΥΡΑΠ ΚΔ ΡΝ ΕΝΟΗ SCUSA MA TI CHIAMO AMORE Ονκαληηθή Θνκεληί (103 13:15 ΞΑΙΗΑ ΚΗΠΖ GOSPEL HILL Γξάκα (99 15:00 C.S.I.XI C.S.I.XI Αζηπλνκηθή Πεηξά (60 15:50 Ζ ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΞΡΖΠΖ THE LAST FLIGHT Ονκαληηθή, Ξεξηπέηεηα (91 06:55 ΑΠΘΖΠΔΗΠ ΖΟΔΚΗΑΠ ANGER MANAGEMENT Θωκωδία (101 08:45 Ν ΚΞΑΚΞΑΠ ΡΖΠ ΛΦΖΠ FATHER OF THE BRIDE Θωκωδία, Νηθνγελεηαθή Ραηλία (101 10:30 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 11:30 Ζ ΚΝΛΖ ΑΙΖΘΔΗΑ ONE TRUE THING Γξάκα (123 13:45 Ζ ΕΥΖ ΝΞΥΠ ΡΖΛ ΜΔΟΝΚΔ LIFE AS WE KNOW IT Ονκαληηθή Θνκεληί (110 15:40 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 16:15 PEPPERMINT PEPPERMINT Γξάκα, Θωκωδία (105 18:05 TRON: LEGACY TRON: LEGACY Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο, Ξεξηπέηεηα (120 06:20 ΘΟΗΠΗΚΖ ΑΞΝΦΑΠΖ EXECUTIVE DECISION Ξεξηπέηεηα (128 08:30 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 09:05 ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΘΟΑΓΖ THE NEW DAUGHTER Ρξόκνπ (104 10:55 JFK, Ζ ΗΠΡΝΟΗΑ ΞΝ ΣΑΟΑΣΡΖΘΔ ΠΡΖ ΚΛΖΚΖ ΚΑΠ JFK Αιεζηλή Ηζηνξία (182 14:00 GOAL! III GOAL! III Γξάκα (92 15:40 Ν ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ ΚΑΣΖΡΖΠ ΡΝ ΑΛΔΚΝ THE LAST AIRBENDER Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (99 17:25 ΚΞΑΡΠΝΗ ΑΞΝ ΡΝΛ ΞΑΓΘΝ THE OTHER GUYS Θωκωδία, Ξεξηπέηεηα (104 19:15 BIG BUSINESS BIG BUSINESS Θωκωδία (94

16 17:30 ΑΞΥΙΔΗΑ RABBIT HOLE Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (88 19:10 ΚΝΛΝ ΡΝ ΠΔΜ ΓΔΛ ΦΡΑΛΔΗ NO STRINGS ATTACHED Ονκαληηθή Θνκεληί (104 21:00 C.S.I.XI C.S.I.XI Αζηπλνκηθή Πεηξά (60 22:00 ΑΙΖΘΗΛΝ ΘΟΑΠΝΠ TRUE GRIT Γνπέζηεξλ (106 23:55 ΗΠΥΠ, ΑΟΗΝ HAEVNEN Γξάκα, Θνηλωληθή Ραηλία (116 02:00 ΡΝ ΚΝΡΟΝ THE MECHANIC Ξεξηπέηεηα (89 20:15 THE KINGS OF MYKONOS THE KINGS OF MYKONOS Θωκωδία (98 22:00 Ν ΚΔΓΑΙΝΠ ΙΔΚΞΝΦΠΘΗ THE BIG LEBOWSKI Θωκωδία (113 00:00 ΔΛΡΑΠΖ HEAT Θξίιεξ, Αζηπλνκηθή Ραηλία (164 02:50 ΞΝΤΗΑ CHLOE Θξίιεξ (93 04:25 ΡΑ ΘΑΙΑ ΞΑΗΓΗΑ GOODFELLAS Αζηπλνκηθή Ραηλία, Γξάκα (140 21:00 PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο (112 23:05 ΠΞΑΠΚΔΛΝ ΒΔΙΝΠ BROKEN ARROW Θξίιεξ, Ξεξηπέηεηα (104 01:00 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 01:30 TEEN ALIEN SEX DREAMS TEEN ALIEN SEX DREAMS Αηζζεζηαθή Ραηλία - (120 03:40 Ν ΘΑΛΑΡΝΠ ΞΝ ΝΛΔΗΟΔΡΖΘΑ THE DEATH I DREAMED OF Ρξόκνπ (91 03:40 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 04:25 ΝΞΙΗΠΚΔΛΑ ΣΔΟΗΑ LOADED Ξεξηπέηεηα, Αζηπλνκηθή Ραηλία (96 Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου :05 WORRIED ABOUT THE BOY WORRIED ABOUT THE BOY Αιεζηλή Ηζηνξία (88 07:35 ΓΑΠΘΑΙΝΠ ΡΖΠ ΞΙΑΘΑΠ TENURE Θωκωδία (89 09:10 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 10:10 ΕΝΚΞΑΗΝΠ & ΗΝΙΗΔΡΑ GNOMEO & JULIET Θωκωδία, Θηλνύκελα Πρέδηα (81 06:50 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΛΔΑ CINE NEWS Δλεκεξωηηθό 07:50 ΒΑΠΗΙΗΑΠ ΓΗΑ ΚΗΑ ΛΣΡΑ THE KING OF COMEDY Γξακαηηθή Θνκεληί (105 09:40 MILDRED PIERCE MILDRED PIERCE Θνηλωληθή Πεηξά (117 11:45 MILDRED PIERCE MILDRED PIERCE Θνηλωληθή Ραηλία (113 19:00 ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖ ΞΝΘΔΠΖ FAMILY BUSINESS Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία (110 21:00 KILLERS KILLERS Ονκαληηθή Θνκεληί (97 23:00 C.S.I.XI C.S.I.XI Αζηπλνκηθή Πεηξά (60 23:50 GAME OF THRONES GAME OF THRONES Ξεξηπέηεηα, Φαληαζίαο - (60

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ. Α/Α Α.Μ. ΔΞΥΛΚΝ 1 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 ΓΗΑΛΝΚΔΥΛ ΓΔΛ ΘΑΡΔΘΔΠΔ ΑΓΔΗΑ ΝΓΖΓΖΠΖΠ ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΑΠ Ζ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 2 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 3 83 ΓΗΑΙΝΓΙΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΘΗΚΝΠ Σ491294 4 43

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

NOVALIFE JULY 2015 SUNDAY JULY 19TH,

NOVALIFE JULY 2015 SUNDAY JULY 19TH, SUNDAY JULY 19TH, 2015 06:40 Ο ΓΥΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΘΜΕΕΣ ΚΓΣΕ (AROUND THE WORLD IN 80 DAYS -1956) 09:30 LIFETIME - ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ KΓΣΕ 10:00 FITNESS TIME - ΓΥΜΝΑΣΤΕΛΤΕ ΜΕ ΤΘΝ BRIGITTE K (BRIGITTE FITNESS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΓΔΓΝΛΝΠ ΑΞΑΗΡΔΗ ΓΟΖΓΝΟΖ ΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Novalifε (May 2013) Monday 13 May 2013

Novalifε (May 2013) Monday 13 May 2013 Novalifε (May 2013) Monday 13 May 2013 15:45 ΦΛΕΡΤΑΡΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΚΓΣΕ (FLIRTING WITH DISASTER) 17:20 LIFETIME 17:35 C.S.I. XII - ΕΠΕΙΣ.01 ΚΓΣΑ (73 SECONDS) 18:30 ΤΟ ΣΤΙΛ ΤΩΝ ΣΤΑΡ (STARS IN STYLE)

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ OΟΓΑΛΥΠΖ ΣΥΟΝ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΔΗΛΖ ΣΥΟΝ ΑRTIST KANONEΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΞΟΗΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΗΘΗΑ & ΡΝ ΓΔΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Novalifε MONDAY DECEMBER 1ST, 2014

Novalifε MONDAY DECEMBER 1ST, 2014 Novalifε SUNDAY NOVEMBER 30TH, 2014 06:15 ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΕΣ ΚΓΣΕ (COMMEDIASEXI) 07:50 PALAIS ROYAL! ΚΓΣΕ 09:30 BEWITCHED VI ΕΠΕΙΣ.19 ΚΓΣΕ (TABITHA'S VERY OWN SAMANTHA) 10:00 BEWITCHED VI ΕΠΕΙΣ.20 ΚΓΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

53ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision

53ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ A CHANCE TO LOVE 53ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision Ποιο πάθος τρελό τον κόσμο ελέγχει; Ποια μοίρα γεννά ανθρώπους κενούς; Ψυχή με ψυχή χιλιόμετρ απέχει Σου λέω «σ αγαπώ» μα

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

1.2 69hp 1.2 69hp 12.450 13.450 ΘΩΓΗΘΝΠ 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ---- ---- XXX 160 STD 041 STD STD 195 60 STD 295 470 ---- 439 ---- 160 439

1.2 69hp 1.2 69hp 12.450 13.450 ΘΩΓΗΘΝΠ 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ---- ---- XXX 160 STD 041 STD STD 195 60 STD 295 470 ---- 439 ---- 160 439 1 500 500 1.2 69hp 1.2 69hp 1242 1242 POP LOUNGE 12.450 13.450 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ XXX ΔΙΑΠΡΗΘΑ 175/65 R14 ΚΔ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΑΞΑΘΗΑ ΡΟΝΣΥΛ STD ---- XXX XXX ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ PANDA - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΘΩΓΗΘΝΠ 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1242 1242 1242 POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections ZA5806 EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections Country Specific Codebook Cyprus COUNTRY SPECIFIC CODEBOOK: CYPRUS Variable answer_29 answer_30 saliency_29 saliency_30 party_val_49 party_val_50

Διαβάστε περισσότερα

Novalifε SUNDAY JANUARY 4TH, 2015

Novalifε SUNDAY JANUARY 4TH, 2015 Novalifε SUNDAY JANUARY 4TH, 2015 06:30 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΓΣΕ (ONCE) 07:55 Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ ΚΓΣΕ (FATHER OF THE BRIDE - 1950) 09:30 BEWITCHED VII ΕΠΕΙΣ.14 ΚΓΣΕ (MOTHER-IN-LAW OF THE YEAR) 10:00 BEWITCHED VII

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤO ΣΤΕΡ. 4/10/2010 Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι Μπερνάντο Μπερτολούτσι. 11/10/2010 Το μυστικό στα μάτια της Χουάν Χοσέ Καμπανέλα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤO ΣΤΕΡ. 4/10/2010 Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι Μπερνάντο Μπερτολούτσι. 11/10/2010 Το μυστικό στα μάτια της Χουάν Χοσέ Καμπανέλα Α ΚΥΚΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤO ΣΤΕΡ 4/10/2010 Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι Μπερνάντο Μπερτολούτσι 11/10/2010 Το μυστικό στα μάτια της Χουάν Χοσέ Καμπανέλα 18/10/2010 Αταλάντη Ζαν Βιγκό 25/10/2010 Το πνεύμα του

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

NOVALIFE FEBRUARY 2015 SUNDAY FEBRUARY 8TH, 2015

NOVALIFE FEBRUARY 2015 SUNDAY FEBRUARY 8TH, 2015 SUNDAY FEBRUARY 8TH, 2015 05:30 GIA Κ15 07:30 CHOCOLAT ΚΓΕ 09:30 BEWITCHED VIII ΕΠΕΙ.11 ΚΓΕ (THE WARLOCK IN THE GRAY FLANNEL SUIT) 10:00 BEWITCHED VIII ΕΠΕΙ.12 ΚΓΕ (THE EIGHT-YEAR WITCH) 10:30 BEWITCHED

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή στα πιο δημοφιλή είδη μουσικής από την δεκαετία του '60.

Αναδρομή στα πιο δημοφιλή είδη μουσικής από την δεκαετία του '60. 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΑΞΗ Γ' ΤΜΗΜΑ 3 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αναδρομή στα πιο δημοφιλή είδη μουσικής από την δεκαετία του '60. Παπαθανασίου Βαγγέλης, Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

500 C 500 C. 1.2 69hp 1.2 69hp 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ STD STD XXX STD STD 041 STD STD 195

500 C 500 C. 1.2 69hp 1.2 69hp 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ STD STD XXX STD STD 041 STD STD 195 1 1.2 69hp 1.2 69hp 1242 1242 POP 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΔΙΑΠΡΗΘΑ 175/65 R14 ΚΔ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΑΞΑΘΗΑ ΡΟΝΣΥΛ ---- ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΝΟΝΦΖ (SOFT TOP)

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ας του δείξουµε τα δικά µας

ας του δείξουµε τα δικά µας #9 2013 το έλλον ας χαογελάει ε τα σάπια δόντια του ας του δείξουε τα δικά ας είναι τα όνειρά μας είναι η πραγματικότητά μας είναι η μοναξιά μας η απλότητα κι η μοναδικότητά μας είναι hip hop παράξενος

Διαβάστε περισσότερα

TV (2012/09/01 ) (2012/09/01 ) 1/75

TV (2012/09/01 ) (2012/09/01 ) 1/75 TV (2012/09/01 ) B Sad Movie H (5.1ch) 2007 (5.1ch) 5 18 / (5.1ch) (5.1ch) (5.1ch) (5.1ch) / (5.1ch) 50 ONCE in NY /200 LOVE OF THE DEAD HELL THE UON/ (5.1ch) (5.1ch) 1 (5.1ch) Dr. (5.1ch) (5.1ch) (5.1ch)

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

Novalifε SUNDAY JANUARY 11TH, 2015

Novalifε SUNDAY JANUARY 11TH, 2015 Novalifε SUNDAY JANUARY 11TH, 2015 05:45 2001: Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΓΣΕ (2001: A SPACE ODYSSEY) 08:00 CHRISTMAS LODGE ΚΓΣΕ 09:30 BEWITCHED VII ΕΠΕΙΣ.19 - ΚΓΣΕ (SAMANTHA AND THE TROLL) 10:00 BEWITCHED

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1-A2 ACTIVITY 1. Listen to an interview of a woman and fill in the blanks with a suitable word.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1-A2 ACTIVITY 1. Listen to an interview of a woman and fill in the blanks with a suitable word. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΑΞΗ: A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΠΩΝΥΜΟ:.. ΟΝΟΜΑ: ACTIVITY 1 Listen to an interview

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR FORENSICS Dear Parents,

JUNIOR FORENSICS Dear Parents, JUNIOR FORENSICS Dear Parents, We are very happy to introduce Junior Forensics! The Junior Forensics Team is for the students of 7 th and 8 th grades (Α και Β Γυμνασίου) and its goal is to introduce students

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (KOINΩNIKO NIKO - ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ) Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος 1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κύρια θέματα ενότητας ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Εμπλεκομένων General Data Γενικά Δεδομένα 1. Α/Α Ερωτηματολογίου Questionnaire Number 2. Ημερομηνία Date Example: December

Διαβάστε περισσότερα

PUNTO PUNTO PUNTO. 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP EASY 3ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12.

PUNTO PUNTO PUNTO. 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP EASY 3ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12. ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP 3ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12.600 199.13Q.6 199.15Q.6 199.25Q.6 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΑΛΑΛΔΥΚΔΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1 Animals Ζώα pages 54 and 55 Lesson 1 4.1 cat γάτα 4.2 dog σκυλί 4.3 fish ψάρι 4.4 mouse ποντίκι 4.5 mice ποντίκια 4.6 parrot παπαγάλος 4.7 rabbit κουνέλι 4.8 have got. / ve got έχω I ve got a toy mouse.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν...

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... ÊñÞôç; ΒΑΣΣΩ (ΒΑΓΙΟ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ Υποψήφια Δημ. Σύμβουλος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 048, 04898 0489,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

500L 500L 500L. 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp POP POP STAR LOUNGE 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ 15.400 16.800 18.400

500L 500L 500L. 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp POP POP STAR LOUNGE 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ 15.400 16.800 18.400 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ FIAT - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 1 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp 1368 1368 1368 POP 15.400 16.800 18.400 330.12J.0 330.14J.0 330.17J.0 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ XXX ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

σαπούνια & καλλυντικά Σειρά Marriott

σαπούνια & καλλυντικά Σειρά Marriott Σειρά Marriott Σειρά Classic ΣΦΟΥΓΚΑΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ Σειρά Natural your personal story ΣΩΜΑΤΟΣ tailor 13 Σειρά Purple Σειρά Eko Naturals Σειρά White Label your personal story ΣΩΜΑΤΟΣ tailor 13 Σειρά Blue Label

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Greek) ELLINIKA 1. ΧΡΩΜΑΤΑ. Α: -Τι χρώμα έχει το ρούχο σου; Β: -Το πουκάμισο είναι άσπρο και το παντελόνι είναι μαύρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Greek) ELLINIKA 1. ΧΡΩΜΑΤΑ. Α: -Τι χρώμα έχει το ρούχο σου; Β: -Το πουκάμισο είναι άσπρο και το παντελόνι είναι μαύρο. Colors & Shapes/ Χρώματα & Σχήματα 1. ΡΕΓΚΙΑ A: -Είντα ρέγκι έχει το σκουτί σου; B: -Το ποκάμισο ναι γαλανό και το πατελόνι ναι κουργιαλό. A: -Του λόγου σου είντα φοράς; B: -Ένα ρούσσο φιστάνι. 1. ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα