ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ"

Transcript

1 ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ OΟΓΑΛΥΠΖ ΣΥΟΝ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΔΗΛΖ ΣΥΟΝ ΑRTIST KANONEΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΞΟΗΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΗΘΗΑ & ΡΝ ΓΔΟΚΑ ΑΛΡΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΑ ΚΔΠΑ ΚΝΟΦΝΙΝΓΗΑ ΞΟΝΠΥΞΝ ΣΟΥΚΑΡΝΙΝΓΗΑ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ ΑΞΝΓΝΣΖΠ ΞΔΙΑΡΖ ΘΑΟΡΔΙΑ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΞΔΙΑΡΖ 2. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΦΟΓΗΥΛ ΦΥΡΝΠΘΗΑΠΔΗΠ - ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΠΔ ΙΑΡΔΜ 3. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΣΔΗΙΗΥΛ ΞΔΟΗΓΟΑΚΚΑ ΠΔ LATEX 4. ΖΚΗΚΝΛΗΚΝ TATOYAZ ΠΥΚΑΡΝΠ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΠΔ LATEX 5. ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΠΔ ΦΠΗΘΑ ΚΝΛΡΔΙΑ ΔΦΑΟΚΝΓH ΡΥΛ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΠΔ ΦΠΗΘΑ ΚΝΛΡΔΙΑ 6. ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΖ ΑΓΥΓΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΙΗΘΑ - ΡΔΣΛΗΘΔΠ Πυνολική διάρκεια 20 ΥΟΔΠ (5 ημέρες) Ρα σ ηης πρακηικής βαρύνοσν ηο ζποσδαζηή Εώνη ζεμιναρίων Ξρωινή-Απογεσμαηινή

2 ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (2) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ OΟΓΑΛΥΠΖ ΣΥΟΝ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΔΗΛΖ ΣΥΟΝ ΑRTIST KANONEΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΞΟΗΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΗΘΗΑ & ΡΝ ΓΔΟΚΑ ΑΛΡΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΑ ΚΔΠΑ ΚΝΟΦΝΙΝΓΗΑ ΞΟΝΠΥΞΝ ΣΟΥΚΑΡΝΙΝΓΗΑ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ ΑΞΝΓΝΣΖΠ ΞΔΙΑΡΖ ΘΑΟΡΔΙΑ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΞΔΙΑΡΖ 2. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΦΟΓΗΥΛ ΦΥΡΝΠΘΗΑΠΔΗΠ - ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΠΔ ΙΑΡΔΜ 3. ΞΔΟΗΓΟΑΚΚΑ - ΓΔΚΗΠΚΑ ΣΔΗΙΗΥΛ ΞΔΟΗΓΟΑΚΚΑ - ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΓΔΚΗΠΚΑΡΝΠ ΠΔ LATEX 4. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ EYE - LINER ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΠΔ LATEX 5. ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΠΔ ΦΠΗΘΑ ΚΝΛΡΔΙΑ ΔΦΑΟΚΝΓH ΡΥΛ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΠΔ ΦΠΗΘΑ ΚΝΛΡΔΙΑ 6. ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΖ ΑΓΥΓΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΙΗΘΑ - ΡΔΣΛΗΘΔΠ Πυνολική διάρκεια 20 ΥΟΔΠ (5 ημέρες) Ρα σ ηης πρακηικής βαρύνοσν ηο ζποσδαζηή Εώνη ζεμιναρίων Ξρωινή-Απογεσμαηινή

3 ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (3) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ OΟΓΑΛΥΠΖ ΣΥΟΝ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΔΗΛΖ ΣΥΟΝ ΑRTIST KANONEΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΞΟΗΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΗΘΗΑ & ΡΝ ΓΔΟΚΑ ΑΛΡΔΛΓΔΗΜΔΗΠ - ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΑ ΚΔΠΑ ΣΟΥΚΑΡΝΙΝΓΗΑ - ΚΝΟΦΝΙΝΓΗΑ ΞΟΝΠΥΞΝ ΘΑΟΡΔΙΑ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΘΑΗ ΗΓΗΥΡ. ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ ΞΔΙΑΡΖ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΦΟΓΗΥΛ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΦΟΓΗΥΛ ΠΔ ΙΑΡΔΜ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΓΔΚΗΠΚΑΡΝΠ ΣΔΗΙΗΥΛ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΣΔΗΙΗΥΛ ΠΔ ΙΑΡΔΜ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ EYE LINER ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΚΑΡΗΥΛ ΠΔ ΙΑΡΔΜ ΖΚΗΚΝΛΗΚΝ ΡΑΡΝΑΕ ΠΥΚΑΡΝΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΠΔ ΦΠΗΘΝ ΚΝΛΡΔΙΝ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΘΖΙΖΠ ΠΡΖΘΝΠ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΠΔ ΙΑΡΔΜ ΘΑΙΤΖ ΝΙΥΛ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΠΔ ΙΑΡΔΜ ΘΑΙΤΖ ΙΔΘΖΠ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΠΔ ΙΑΡΔΜ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΖ ΑΓΥΓΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΙΗΘΑ ΡΔΣΛΗΘΔΠ Γιάρκεια ζυνολική 30 ΥΟΔΠ Ρα σ ηης πρακηικής βαρύνοσν ηο ζποσδαζηή Εώνη ζεμιναρίων Ξρωινή-Απογεσμαηινή

4 ΜEHNDI HENNA TATTOO 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΦΠΗΘΖ ΣΔΛΛΑ ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ ΦΠΗΘΖΠ ΣΔΛΛΑΠ ΚΑΟΖ ΣΔΛΛΑ ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ ΚΑΟΖΠ ΣΔΛΛΑΠ ΓΔΟΚΑΡΝΙΝΓΗΘΔΠ ΒΙΑΒΔΠ ΑΞΝ ΣΟΖΠΖ ΚΑΟΖΠ ΣΔΛΛΑΠ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ ΙΗΘΑ- ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΣΔΛΛΑΠ ΓΔΟΚΑΡΝΠ ΑΞΝΡΞΥΠΖ ΠΣΔΓΗΝ 2. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΞΔΟΗΓΟΑΚΚΑΡΑ ΓΔΚΗΠΚΑΡΑ 3. ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΠΣΔΓΗΥΛ TRIBAL ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖ 4. ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΘΗΛΔΕΗΘΥΛ ΗΓΔΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖ 5. ΡΔΣΛΗΘΖ MEHNDI EΦΑΟΚΝΓΖ ΠΣΔΓΗΥΛ ΚΔHNDI 6. ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΠΔ ΦΠΗΘΑ ΚΝΛΡΔΙΑ ΔΦΑΟΚΝΓH ΡΥΛ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΠΔ ΦΠΗΘΑ ΚΝΛΡΔΙΑ 7. ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΡΑΡΝΑΕ ΣΔΛΛΑΠ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΔΜΑΠΘΖΠΖ ΠΔ ΝΙΔΠ ΡΗΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ Πυνολική διάρκεια 8 ΥΟΔΠ (1 Παββαηοκύριακο) Εώνη ζεμιναρίων Ξρωινή-Απογεσμαηινή

5 ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (4) 1. ΘΔΥΟΗΑ OΟΓΑΛΥΠΖ ΣΥΟΝ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΔΗΛΖ ΣΥΟΝ ΑRTIST KANONEΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΞΟΗΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΝΛΗΚΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΗΘΗΑ & ΡΝ ΓΔΟΚΑ ΑΛΡΔΛΓΔΗΜΔΗΠ - ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΑ ΚΔΠΑ ΣΟΥΚΑΡΝΙΝΓΗΑ 2. ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΘΖΙΖΠ ΠΡΖΘΝΠ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖ 3. ΘΑΙΤΖ ΝΙΥΛ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖ 4. ΘΑΙΤΖ ΙΔΘΖΠ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖ 5. ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΖ ΑΓΥΓΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΙΗΘΑ - ΡΔΣΛΗΘΔΠ Γιάρκεια ζυνολική 10 ΥΟΔΠ Ρα σ ηης πρακηικής βαρύνοσν ηο ζποσδαζηή Εώνη ζεμιναρίων Ξρωινή-Απογεσμαηινή

6 HOT STONE ΜASSAGE 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ TI EINAI H ΙΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ ΘΑΗ ΞΝΗΑ Ζ ΓΟΑΠΖ ΡΖΠ 2. ΞΔΡΟΔΠ ΒΑΠΑΙΡΖ ΑΞΝ ΞΝ ΞΟΝΔΟΣΝΛΡΑΗ ΘΑΗ ΞΝΗΑ ΡΑ ΝΦΔΙΖ ΡΝΠ 3. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΣΟΖΠΖΠ ΡΥΛ ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΥΛ ΞΔΡΟΥΛ ΑΛΑΙΠΖ ΡΥΛ 2 ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΣΟΖΠΖΠ 4. ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΔΜΑΠΘΖΠΖ ΑΟΣΗΘΖ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΡΥΛ ΞΔΡΟΥΛ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΙΑΡΖ 5. ΚΑΠΠΑΕ ΠΥΚΑΡΝΠ ΞΟΖΛΖΠ ΘΔΠΖΠ ΞΔΙΚΑΡΥΛ - ΘΑΡΥ ΑΘΟΥΛ - ΑΛΥ ΑΘΟΥΛ - ΘΝΗΙΗΑΘΖΠ ΣΥΟΑΠ 6. ΚΑΠΠΑΕ ΞΟΝΠΥΞΝ-ΙΑΗΚΝ-ΛΡΔΘΝΙΡΔ 7. ΚΑΠΠΑΕ ΠΥΚΑΡΝΠ ΞΡΗΑΠ ΘΔΠΖΠ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΞΔΡΟΥΛ ΚΑΙΑΜΖ ΘΑΡΥ ΑΘΟΥΛ - ΞΙΑΡΖΠ- ΑΣΔΛΑ 8. ΡΔΙΗΘΝ ΠΡΑΓΗΝ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ TΥΛ 7 ΞΔΡΟΥΛ CHAKRA Πυνολική διάρκεια 16 ΥΟΔΠ (2 Παββαηοκύριακα) Ρα σ ηοσ ζεμιναρίοσ ηα παρέτοσμε εμείς Εώνη ζεμιναρίων Ξρωινή-Απογεσμαηινή Σηλ: , Fax:

7 ΑΠΟΣΡΘΥΩΗ ΑΞΝΡΟΗΣΥΠΖ ΥΟΔΠ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ - ΘΔΥΟΗΑ 4 2. ΑΞΝΡΟΗΣΥΠΖ ΚΔ ΘΔΟΗ 4 3. ΑΞΝΡΟΗΣΥΠΖ ΚΔ ΟΝΙΙΔΡΑ 4 4. ΑΞΝΡΟΗΣΥΠΖ ΚΔ ΣΑΙΑΝΑ 2 5. ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΑΞΝΡΟΗΣΥΠΖ 1 Γιάρκεια ζυνολική 15 ΥΟΔΠ Όλα ηα σ διαηίθενηαι από μας

8 ΑΘΘΗΣΘΚΗ ΑΚΡΩΝ 1. ΘΔΥΟΗΑ - ΚΑΛΗΘΗΝΟ 10 ΥΟΔΠ ANATOMIA ΛΣΗΝ, ΑΠΘΔΛΔΗΔΠ ΘΑΗ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΓΗΔΗΛΖ & ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΦΠΗΘΝ ΛΣΗΝ ΞΔΟΗΞΝΗΖΠΖ ΞΑΟΝΛΣΗΝ & ΞΝΛΣΗΝ AΞΙΝ ΘΑΗ ΚΔ ΡΟΝΣΝ ΙΔΗΑΛΠΖ ΠΘΙΖΟΛΠΔΥΛ - ΠΣΖΚΑ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΙΗΘΥΛ (ΒΗΡΑΚΗΛΔΠ κλπ) ΚΑΠΑΕ ΑΛΑΛΔΥΠΖΠ - ΞΖΙΗΛΓΘ & ΚΑΠΘΑ - ΒΑΤΗΚΝ 2. ΘΔΥΟΗΑ - ΞΔΛΡΗΘΗΝΟ 10 ΥΟΔΠ ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΛΣΗΝ, ΑΠΘΔΛΔΗΔΠ ΘΑΗ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΓΗΔΗΛΖ & ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΦΠΗΘΝ ΛΣΗΝ ΞΔΟΗΞΝΗΖΠΖ ΞΑΟΝΛΣΗΝ & ΞΝΛΣΗΝ ΙΔΗΑΛΠΖ ΠΘΙΖΟΛΠΔΥΛ -ΠΣΖΚΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΠΘΙΖΟΛΠΔΥΛ ΘΑΙΥΛ-ΔΗΠΣΥΟΖΠΖΠ ΛΣΗΥΛ ΘΝΤΗΚΝ ΙΗΚΑΟΗΠΚΑ ΛΣΗΥΛ ΑΞΙΝ ΘΑΗ ΚΔ ΡΟΝΣΝ ΚΑΠΑΕ ΑΛΑΛΔΥΠΖΠ - ΞΖΙΗΓΘ & ΚΑΠΘΑ - ΒΑΤΗΚΝ 3. ΞΑΟΑΦΗΛΖ ΑΘΟΥΛ 2 ΥΟΔΠ 4. ΑΟΥΚΑΡΝΘΔΟΑΞΔΗΑ 2 ΥΟΔΠ ΣΟΖΠΖ ΑΗΘΔΟΗΥΛ ΔΙΑΗΥΛ ΜΑΑΖ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΣΩ ΑΚΡΩΝ 5. SPA 2 ΥΟΔΠ ΣΟΖΠΖ TΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ SPA 6. ΕΥΓΟΑΦΗΘΖ ΓΗΑΘΝΠΚΖΠΖ ΛΣΗΥΛ 2 ΥΟΔΠ NAIL ART, ΚΔ ΞΝΓΟΔΠ ΑΘΟΙΗΘΝ, ΚΔ STRASS, ΓΑΙΙΗΘΝ Γιάρκεια ζυνολική 28 ΥΟΔΠ Ρο κόζηος ηων σλικών βαρύνει ηο ζποσδαζηή

9 ΑΘΘΗΣΘΚΟΤ ΜΑΚΘΓΘΑΖ 1. ΘΔΥΟΗΑ 2. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ 3. ΛΡΔΚΑΘΗΓΗΑΕ 4. ΑΛΑΙΠΖ & ΣΟΖΠΖ ΙΗΘΥΛ 5. ΣΟΥΚΑΡΝΙΝΓΗΑ 6. ΚΝΟΦΝΙΝΓΗΑ ΞΟΝΠΥΞΝ 7. ΠΣΖΚΑΡΑ ΚΑΡΗΥΛ 8. ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ 9. ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΞΟΥΗΛΝ ΦΠΗΘΝ - ΒΟΑΓΛΝ 10. ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΛΦΖΠ - ΖΙΗΘΗΥΚΔΛΥΛ 11. ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ-ΒΑΦΖ-ΞΔΟΚΑΛΑΛΡ ΒΙΔΦΑΟΗΓΥΛ 12. ΑΞΝΡΟΗΣΥΠΖ ΚΔ ΙΑΒΗΓΑ ΠΣΖΚΑΡΑ ΦΟΓΗΥΛ 13. ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΑΠΞΟΝΚΑΟΖΠ ΔΓΣΟΥΚΖΠ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑΠ 14. ΚΑΘΗΓΗΑΕ VIDEO T.V. - ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΝ Γιάρκεια ζυνολική 60 ΥΟΔΠ Ρο κόζηος ηων εργαλείων βαρύνει ηο ζποσδαζηή

10 ΡΘΖΘΚΗ ΑΠΟΣΡΘΥΩΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. ΘΔΥΟΗΑ 2. ΡΗ ΔΗΛΑΗ Ζ ΟΗΕΗΘΖ ΑΞΝΡΟΗΣΥΠΖ; 3. ΑΛΑΙΠΖ ΡΥΛ ΔΛΛΝΗΥΛ 4. ΡΟΗΣΑ ΘΙΑΘΝΠ ( ΡΟΗΣΝΠΚΖΓΚΑΡΝΓΝΛΝΠ ΑΓΔΛΑΠ ) 5. ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΡΖΠ ΡΟΗΣΑΠ 6. ΔΗΓΖ ΡΟΗΣΥΚΑΡΝΠ 7. ΠΡΑΓΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΡΟΗΣΑΠ 8. ΡΗ ΔΗΛΑΗ THERMOLYSIS ( ΤΗΠΣΛΝ ΟΔΚΑ) 9. ΡΗ ΔΗΛΑΗ ELECTROLYSIS ( ΠΛΔΣΔΠ ΟΔΚΑ ) 10. ΠΠΡΖΚΑTA BLEND - FLASH 11. ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΔΜΑΠΘΖΠΖ 12. ΚΖΣΑΛΖΚΑ - ΒΔΙΝΛΑ - ΖΙΔΘΡΟΝΓΗΝ 13. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΒΔΙΝΛΑΠ ΠΡΝ ΘΙΑΘΝ 14. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΒΔΙΝΛΑΠ ΚΔ ΟΔΚΑ Γιάρκεια ζυνολική 24 ΥΟΔΠ Ρο κόζηος ηων βελόνων βαρύνει ηο ζποσδαζηή

11 ΛΕΜΦΘΚΗ ΜΑΛΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. ΘΔΥΟΗΑ 2. ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΙΔΚΦΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ 3. ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΙΔΚΦΝΠ 4. ΑΓΓΔΗΑ ( ΙΔΚΦΑΓΔΛΔΠ Ν ΟΝΙΝΠ ΡΝΠ ΠΡΝΛ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ) 5. ΞΝΗΑ Ζ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΝΠ 6. Ν ΟΝΙΝΠ ΡΖΠ ΙΔΚΦΝ ΠΡΝ ΑΛΝΠΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΡΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΠΡΖΛ ΘΑΘΑΟΠΖ ΡΖΠ ΚΔΠΝΘΡΡΑΟΗΑΠ ΝΠΗΑΠ 7. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΞΑΚΗΗ 8. ΙΔΚΦΑΓΔΛΔΠ ΞΟΝΠΥΞΝ 9. ΙΔΚΦΑΓΔΛΔΠ ΠΥΚΑΡΝΠ 10. ΚΑΠΠΑΕ ΞΟΝΠΥΞΝ 11. ΚΑΠΠΑΕ ΠΥΚΑΡΝΠ Γιάρκεια ζυνολική 20 ΥΟΔΠ Θαλύπηονηαι απο μας

12 ΛΕΜΦΘΚΗ ΜΑΛΑΞΗ ΠΡΟΩΠΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΙΔΚΦΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ 2. ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΙΔΚΦΝΠ ΘΔΥΟΗΑ 3. ΑΓΓΔΗΑ ( ΙΔΚΦΑΓΔΛΔΠ Ν ΟΝΙΝΠ ΡΝΠ ΠΡΝΛ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ) 4. ΞΝΗΑ Ζ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΝΠ 5. Ν ΟΝΙΝΠ ΡΖΠ ΙΔΚΦΝ ΠΡΝ ΑΛΝΠΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΡΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΠΡΖΛ ΘΑΘΑΟΠΖ ΡΖΠ ΚΔΠΝΘΡΡΑΟΗΑΠ ΝΠΗΑΠ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΞΑΚΗΗ 6. ΙΔΚΦΑΓΔΛΔΠ ΞΟΝΠΥΞΝ 7. ΚΑΠΠΑΕ ΞΟΝΠΥΞΝ Γιάρκεια ζυνολική 8 ΥΟΔΠ Θαλύπηονηαι απο μας

13 ΛΕΜΦΘΚΗ ΜΑΛΑΞΗ ΩΜΑΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΙΔΚΦΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΘΔΥΟΗΑ 2. ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΙΔΚΦΝΠ 3. ΑΓΓΔΗΑ ( ΙΔΚΦΑΓΔΛΔΠ Ν ΟΝΙΝΠ ΡΝΠ ΠΡΝΛ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ) 4. ΞΝΗΑ Ζ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΝΠ 5. Ν ΟΝΙΝΠ ΡΖΠ ΙΔΚΦΝ ΠΡΝ ΑΛΝΠΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΡΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΠΡΖΛ ΘΑΘΑΟΠΖ ΡΖΠ ΚΔΠΝΘΡΡΑΟΗΑΠ ΝΠΗΑΠ 6. ΙΔΚΦΑΓΔΛΔΠ ΠΥΚΑΡΝΠ 7. ΚΑΠΠΑΕ ΠΥΚΑΡΝΠ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΞΑΚΗΗ Γιάρκεια ζυνολική 12 ΥΟΔΠ Θαλύπηονηαι απο μας

14 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΟΤ ΜΑΚΘΓΘΑΖ 1. ΘΔΥΟΗΑ - ΞΟΑΘΡΗΘΖ 2. ΘΔΑΡΟΗΘΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ 3. ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΘΙΑΠΠΗΘΝ ΚΝΛΡΔΟΛΝ ΚΞΑΙΙΔΡΝ 4. ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΝ 5. ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΡΖΙΔΝΟΑΠΖΠ 6. ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΔΞΝΣΖΠ 7. ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΔΓΣΟΥΚΖΠ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑΠ 8. ΑΛΓΟΗΘΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ 9. ΓΔΟΝΛΡΗΘΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ 10. ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΗΛΓΖΠ 11. ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΑΗΓΞΡΗΑΠ 12. ΝΙΔΠ 13. ΔΓΘΑΚΑΡΑ 14. ΘΝΚΚΔΛΝ ΓΑΣΡΙΝ Γιάρκεια ζυνολική 60 ΥΟΔΠ Ρο κόζηος ηων σλικών βαρύνει ηο ζποσδαζηή

15 ΟΤΗΔΘΚΗ ΜΑΛΑΞΗ ΧΑΛΑΡΩΣΘΚΟ ΜΑΑΖ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. ΘΔΥΟΗΑ 2. ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΚΑΙΑΜΖ 3. Ζ ΔΞΗΓΟΑΠΖ ΡΖΠ ΚΑΙΑΜΖΠ 4. ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑ ΡΖΠ ΚΑΙΑΜΖΠ 5. ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΘΑΗ ΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΑ ΚΔΡΟΑ ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΚΑΙΑΜΖΠ 6. ΘΗΛΓΛΝΗ ΙΑΘΝΠ ΣΔΗΟΗΠΚΥΛ 7. ΑΛΡΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΡΖΠ ΚΑΙΑΜΖΠ 8. ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΞΝ ΑΞΝΦΔΓΝΚΔ ΡΖ ΚΑΙΑΜΖ 9. ΣΔΗΟΗΠΚΝΗ ΡΖΠ ΚΑΙΑΜΖΠ (ΞΗΔΠΔΗΠ- ΞΙΖΜΔΗΠ- ΓΝΛΖΠΔΗΠ) 10. ΚΑΠΠΑΕ ΘΝΟΚΝ ΘΑΗ ΑΘΟΥΛ 11. ΚΑΠΠΑΕ ΘΟΑΛΗΝ ΘΑΗ ΞΟΝΠΥΞΝ Γιάρκεια ζυνολική 10 ΥΟΔΠ Θαλύπηονηαι απο μας

16 ΕXTENSION BΛΕΦΑΡΘΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. ΘΔΥΟΗΑ - ΞΟΑΘΡΗΘΖ 2. ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ EXTENSION ΒΙΔΦΑΟΗΓΥΛ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΙΗΘΑ ΣΟΖΠΖ ΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΡΥΛ ΒΙΔΦΑΟΗΓΥΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΒΙΔΦΑΟΗΓΥΛ ΑΛΡΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΡΖΠ ΚΔΘΝΓΝ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΚΔΘΝΓΝ Γιάρκεια ζυνολική 8 ΥΟΔΠ Θαλύπηονηαι απο μας

17 TATTOO ΩΜΑΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. ΘΔΥΟΗΑ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΔΜΑΠΘΖΠΖ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΙΗΘΑ - ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ ΓΗΔΗΛΖ ΣΥΟΝ - ARTIST ΑΞΝΡΞΥΠΖ ΠΣΔΓΗΥΛ - ΣΟΖΠΖ ΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΚΗΜΔΗΠ ΣΟΥΚΑΡΥΛ 6. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 7. ΞΔΟΗΓΟΑΚΚΑΡΑ ΓΔΚΗΠΚΑΡΑ - ΦΥΡΝΠΘΗΑΠΔΗΠ 8. ΑΛΡΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΣΟΖΠΖΠ ΡΖΠ ΚΔΘΝΓΝ Γιάρκεια ζυνολική 16 ΥΟΔΠ Θαλύπηονηαι απο μας

18 ΜΑΛΑΞΗ ΩΜΑΣΟ ΠΑΥΤΑΡΚΘΑ - ΚΤΣΣΑΡΘΣΘΔΑ 1. ΘΔΥΟΗΑ 2. ΝΟΗΠΚΝΗ ΞΑΣΠΑΟΘΗΑΠ - ΘΡΡΑΟΗΡΗΓΑΠ 3. ΑΗΡΗΑ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 4. ΑΛΡΑΛΑΘΙΑΠΡΗΘΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑ ΡΖΠ ΚΑΙΑΜΖΠ 6. ΘΗΛΓΛΝΗ ΙΑΘΝΠ ΣΔΗΟΗΠΚΥΛ 7. ΑΛΡΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΡΖΠ ΚΑΙΑΜΖΠ 8. ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΚΑΙΑΜΖΠ 9. ΣΔΗΟΗΠΚΝΗ ΡΖΠ ΚΑΙΑΜΖΠ Γιάρκεια ζυνολική 16 ΥΟΔΠ Θαλύπηονηαι απο μας

19 ΠΡΟΘΕΣΘΚΗ ΣΕΥΝΗΣΩΝ ΝΤΥΘΩΝ 1. ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΑ ΡΔΣΛΖΡΑ ΛΣΗΑ ΘΑΗ ΞΝΗΑ ΡΑ ΔΗΓΖ ΡΝΠ 2. ΡΗ ΔΗΛΑΗ Ζ ΞΟΝΠΘΔΡΗΘΖ ΛΣΗΥΛ 3. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΔΣΛΖΡΥΛ ΛΣΗΥΛ 4. ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΑΦΑΗΟΔΠΖ ΡΔΣΛΖΡΥΛ ΛΣΗΥΛ 5. ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΑ ΑΞΝ ΦΑΠΚΑ 6. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΦΠΗΘΖΠ ΔΛΠΣΗΠΖΠ ΚΔ ΚΔΡΑΜΗ 7. ΣΟΖΠΖ ΡΗΟ ΚΔ ΚΔΡΑΜΗ 8. ΑΘΟΙΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΣΟΖΠΖ ΦΝΟΚΑΠ 9. ΑΘΟΙΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΣΟΖΠΖ TIP 10. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ACRYLIC DIPPING POWDER 11. ΦΥΡΝΠΘΙΖΟΑΗΛΝΚΔΛΑ ΙΗΘΑ - ΡΕΔΙ - ΦΠΗΘΖ ΔΛΗΠΣΠΖ 12. ΣΟΖΠΖ ΡΕΔΙ ΚΔ ΡΗΟ ΡΟΝΞΝΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΚΝΛΗΚΝ ΓΑΙΙΗΘΝ 14. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΚΝΛΗΚΖΠ ΒΑΦΖΠ ΛΣΗΥΛ 15. ΕΥΓΟΑΦΗΘΖ ΓΗΑΘΝΠΚΖΠΖ ΡΔΣΛΖΡΥΛ ΛΣΗΥΛ Γιάρκεια ζυνολική 50 ΥΟΔΠ Ρο κόζηος ηων σλικών βαρύνει ηο ζποσδαζηή

20 ΒΑΘΚΕ ΑΡΥΕ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ (1) ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑ ΑΗΠΘΖΡΗΘΝΠ, ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΡΔΠ, ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΝΠ ΘΔΟΑΞΔΡΔΠ ΘΔΥΟΗΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 2. ΕΥΛΔΠ ΞΔΙΚΑΡΝΠ 3. ΒΑΠΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΔΥΟΗΑΠ (ΝΙΑ ΡΑ ΝΟΓΑΛΑ ΡΝ ΠΥΚΑΡΝΠ) 4. ΣΑΟΡΔΠ 5. ΞΟΝΠΥΞΝΟΔΦΙΔΜΝΙΝΓΗΑ ΘΑΗ ΣΔΗΟΝΟΔΦΙΔΜΝΙΝΓΗΑ 6. ΥΡΝΘΗΛΖΠΡΟΝΟΔΦΙΔΜΝΙΝΓΗΑ 7. ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΑ ΘΔΛΡΟΑ Γιάρκεια ζυνολική 30 ΥΟΔΠ Θαλύπηονηαι απο μας

21 ΒΑΘΚΕ ΑΡΥΕ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ (2) ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΝΚΚΥΡΥΛ & ΑΡΝΚΥΛ ΞΝ ΑΠΣΝΙΝΛΡΑΗ ΚΔ ΚΑΛΗΘΗΝΟ ΞΔΛΡΗΘΗΝΟ ΡΔΣΛΖΡΑ ΛΣΗΑ ΘΔΥΟΗΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 2. ΕΥΛΔΠ ΞΔΙΚΑΡΝΠ 3. ΒΑΠΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΔΥΟΗΑΠ (ΝΙΑ ΡΑ ΝΟΓΑΛΑ ΡΝ ΠΥΚΑΡΝΠ) 4. ΣΑΟΡΔΠ 5. ΣΔΗΟΝΟΔΦΙΔΜΝΙΝΓΗΑ Γιάρκεια ζυνολική 20 ΥΟΔΠ Θαλύπηονηαι απο μας

22 SHIATSU ΘΔΥΟΗΑ 1. BAΠΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΠΗΑΡΠΝ ΘΑΗ ΘΙΑΠΠΗΘΖΠ ΚΑΙΑΜΖΠ 2. ΛΝΚΝΠ ΡΥΛ ΞΔΛΡΔ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ 3. ΓΗΛ - ΓΗΑΛΓΘ 4. ΔΞΗΓΟΑΠΖ ΡΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΠΡΑ ΝΟΓΑΛΑ 5. ΚΔΠΖΚΒΟΗΛΝΗ 6. ΣΑΟΡΔΠ 7. ΓΗΑΙΝΓΗΠΚΝΠ - ΓΗΑΡΟΝΦΖ Γιάρκεια ζυνολική 30 ΥΟΔΠ Θαλύπηονηαι απο μας

23 ΣΑΘ ΜASSAGE Γιάρκεια ζυνολική 30 ΥΟΔΠ Θαλύπηονηαι απο μας

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008 ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ ΚΔΟΝΠ 1 ν ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΟΝΝΓΝ ΞΟΑΜΖΠ ΔΡΞΑ & (Γ.Ξ.Ξ.Ξ) ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ Ημ/νια Έκδοσης:21.05. 2008 Α. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΜΖΠ ΘΥΓ. ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) 296226 ΘΥΓ. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * 25 ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - -

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - - - - 1 - - ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΗΜΖ ΠΑΚΔΣΟΤ ΠΑΚΔΣΑ / ΚΗΒΩΣΗΟ ΣΗΜΖ ΚΗΒΩΣΗΟΤ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 713 818 1582 1061 13008 932 805 930 957 1583 933 934 938/CELESTE 938/ROSA 938/PESCA 938/GIALLO 938/VERDE 504

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΕΥΛΥΛ ΑΛΑΠΣΔΠΖΠ ΠΔ ΓΔΥΟΓΗΘΔΠ ΔΘΡΑΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΡΔΣΛΝΓΛΥΠΗΑΠ KNOWLEDGE TRANSFER ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΥΝΕΤΑΘΡΘΣΤΘΚΗ ΑΥΤΟΔΘΟΘΚΗΤΘΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αντ. Μαπτινέγκος 7, 29100 Ζάκςνθορ Τηλ.: 2695 0 43931, Fax: 2695 0 43932 e-mail: sazae@otenet.gr website: www.sazae.gr Ζάθπλζνο, 18-04-2012

Διαβάστε περισσότερα

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ PANDA - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΘΩΓΗΘΝΠ 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1242 1242 1242 POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α Θενηρικά Γραθεία: Ηπποκράηοσς 203 και Φαναριωηών, Αθήνα 11472 Ρηλ/Fax: 210-6427794, www.lionsclubs117.gr Θσβερνήηης ΔΙΞΗΓΑ ΒΑΞΡΗΠΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 461/01-11- Α/Α Πρακτικού: 15 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 08/11/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 567/4-2- Πρακτικού: 6 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 20/2/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ

ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΒΑΠΗΙΖΠ ΡΠΝΡΠΝΠ ΞΛΔΚΝΛΝΙΝΓΝΠ-ΦΚΑΡΗΝΙΝΓΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ «Ν ΘΑΘΔΛΑΠ ΔΣΔΗ ΡΝ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΛΑ ΔΞΗΕΖΡΔΗ ΘΑΗ ΛΑ ΑΞΝΙΑΚΒΑΛΔΗ ΑΠΙΝ ΠΔ ΑΙΙΔΠ ΣΥΟΔΠ»

Διαβάστε περισσότερα

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό Σύκβαζε Σπλδξνκεηή γηα SSL Πηζηνπνηεηηθό Δπηρεηξήζεωλ Τάμεο 3 [Secure Server ID, Global Server ID θαη Shared Hosting Encryption ID (Shared Certification)] ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr ΔΛΝΡΖΡΑ 2 η : ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ MENTORING ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ MENTORING? ΡΗ ΔΗΛΑΗ Ν ΚΔΛΡΝΟΑΠ? ΓΛΥΠΔΗΠ ΓΔΜΗΝΡΖΡΔΠ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝ ΚΔΛΡΝΟΑ Ζ ΝΚΑΓΑ ΠΡΝΣΝΠ ΘΑΗ ΝΗ MENTEES ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ ΚΔ ΡΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΖΓΔΠ ΡΔΣΛΖΡΖΠ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ ΟΑΓΗΝΛΝΘΙΗΓΗΥΛ ΠΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ

ΞΖΓΔΠ ΡΔΣΛΖΡΖΠ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ ΟΑΓΗΝΛΝΘΙΗΓΗΥΛ ΠΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ ΟΑΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΙΗΘΥΛ θ.α. ΓΔΗΓΚΑΡΥΛ Γξ Διέλε Φιώξνπ Γηεπζύληξηα Δξεπλώλ www.ipta.demokritos.gr/hflorou & Γξ Ξαλαγηώηεο Θξεηίδεο Γηεπζπληήο Δξεπλώλ & Γξ Ληθόιανο Δπαγγειίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012 Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012 07:05 ΠΑΛ ΓΝ ΠΡΑΓΝΛΔΠ ΛΔΟΝ LEAVES OF GRASS Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία - 2009 (101 08:50 ΞΗΛΑ ΚΞΑΝΠ PINA Ληνθηκαληέξ - 2011 (100 10:35 ΠΡΑ ΞΑΟΑΠΘΖΛΗΑ ΡΝ ΣΝΙΗΓΝΛΡ HOLLYWOOD ONE

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr Παρακάηω παρο σζ ιάζο νηαι ο ι ζτολές και ηα ημή μαηα ζ ηα οπο ία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΑ ΚΝΛΝΞΑΡΗΑ ΠΡΖ. ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΡΖρ ΝΠΡΔΝΞΝΟΥΠΖΠ ΘΑΘ. ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΙΟΗΡΖΠ ΔΛΓΝΘΟΗΛΝΙΝΓΝΠ, ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΠ 251 ΓΛΑ

ΛΔΑ ΚΝΛΝΞΑΡΗΑ ΠΡΖ. ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΡΖρ ΝΠΡΔΝΞΝΟΥΠΖΠ ΘΑΘ. ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΙΟΗΡΖΠ ΔΛΓΝΘΟΗΛΝΙΝΓΝΠ, ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΠ 251 ΓΛΑ ΛΔΑ ΚΝΛΝΞΑΡΗΑ ΠΡΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΡΖρ ΝΠΡΔΝΞΝΟΥΠΖΠ ΘΑΘ. ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΙΟΗΡΖΠ ΝΟΘΝΞΑΗΓΗΘΝΠ, ΝΚΝΡΗΚΝΠ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΗΑΡΟΗΘΖΠ ΠΣΝΙΖΠ ΞΑΛ. ΑΘΖΛΥΛ ΞΝΙΕΥΖΠ ΚΑΘΟΑΠ ΔΛΓΝΘΟΗΛΝΙΝΓΝΠ, ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΠ 251 ΓΛΑ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΘΑΡΠΑΙΖΟΑ Ο ΔΚΑΡΝΙΝΓΝΠ,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING STAVROS NIARCHOS

UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING STAVROS NIARCHOS UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING STAVROS NIARCHOS UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING

Διαβάστε περισσότερα

νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη

νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη ΞΟΝΠΥΞΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ & ΑΡΝΓΛΥΠΗΑ XC 1700 LIFE COACHING:Εήζε ηε Εσή πνπ Θέιεηο! Ρδσξηδίλα Ππέληδνπ 29/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4 6 170 ΛΔΝ XP 0123 ΝΟΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΔΗΝΡΖΡΑ ΠΡΗΠ ΓΗΑΞΟΝΠΥΞΗΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ Ονύια Ξαπαζένπ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα