ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ"

Transcript

1 ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

2 ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ

3 Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2. ΞΑΡΑΜΖ ΓΟΑΦΔΗΝΘΟΑΡΗΑΠ 3. ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΔ ΒΑΠΔΗΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΚΔΙΔΡΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΥΛ ΘΑΗ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΝΠ 4. ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖ ΣΟΝΛΝ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΠ ΠΔ ΝΙΝΠ ΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ 5. ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΥΛ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ 6. ΛΔΝΠ ΡΟΝΞΝΠ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΔΟΓΥΛ & ΡΟΝΞΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 7. ΘΥΓΗΘΝΞΝΗΖΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ, ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ

4 ΡΚΖΚΑ ΔΙΔΓΣΝ & ΓΗΔΘΞΔΟΑΗΥΠΖΠ ΚΔΙΔΡΥΛ ΔΜΝΠ/ΚΔΛΝΠ ΣΟΖΠΡΖΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝΠ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΑΓΘΡΗΑΘΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΑ ΡΚΖΚΑΡΑ ΦΝΟΔΑ ΡΚΖΚΑ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ & ΔΙΔΓΣΝ ΔΟΓΥΛ ΔΜΝΠ/ΚΔΛΝΠ ΣΟΖΠΡΖΠ ΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΜΝΠ/ΚΔΛΝΠ ΣΟΖΠΡΖΠ

5 ΠΘΝΞΝΗ & ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΔΛΗΑΗΝ ΓΗΑΓΘΡΗΑΘΝ ΦΝΟΔΑ ΚΔΙΔΡΥΛ & ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΔΟΓΥΛ 1. ΠΓΘΔΛΡΟΥΠΖ ΠΔ ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΥΛ ΘΑΗ ΑΙΙΥΛ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΡΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΔΙΔΡΖΡΥΛ ΚΔ ΠΘΝΞΝ ΡΖΛ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΡΝΠ ΑΞΝ ΝΞΝΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ Ή ΑΙΙΝ ΡΚΖΚΑ ΓΗΑ ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΗ ΘΑΘΔ ΑΙΙΖ ΞΗΘΑΛΖ ΣΟΖΠΖ ΠΔ ΘΑΘΔ ΠΡΑΓΗΝ ΡΝ ΔΟΓΝ (ΞΝ ΡΖΛ ΑΟΣΖ ΡΥΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ). 2. ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ ΡΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΡΥΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΡΚΖΚΑΡΥΛ & ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΑ ΔΟΓΑ ΘΑΗ ΠΡΗΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΔΗΠ. 3. ΔΘΓΝΠΖ ΘΑΗ ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΔΗΓΗΘΥΛ ΘΥΓΗΘΥΛ ΠΡΝΠ ΔΜΝΠΗΝΓΝΡΖΚΔΛΝΠ ΣΟΖΠΡΔΠ (ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ & ΚΔΙΔΡΖΡΔΠ) ΚΔ ΠΘΝΞΝ ΑΡΝΗ ΛΑ ΔΣΝΛ ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΠΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΘΑΗ ΠΡΑ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΡΝΠ ΑΦΝΟΝΛ. 4. ΓΗΑΠΡΑΟΥΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΡΥΛ ΣΟΖΠΡΥΛ (ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΚΔΙΔΡΖΡΥΛ ) ΓΗΑ ΛΑ ΓΗΑΠΦΑΙΗΕΔΡΑΗ Ζ ΛΝΚΗΚΝΡΖΡΑ ΡΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ΝΡΑΛ ΘΑΗ ΝΞΝΡΔ ΣΟΔΗΑΕΔΡΑΗ. 5. ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΥΛ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΡΥΛ ΣΟΖΠΡΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΔΙΔΡΖΡΥΛ ΝΞΝΡΔ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ΚΔ ΠΘΝΞΝ ΛΑ ΚΖ ΓΗΛΔΡΑΗ ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΠΔ ΝΠΝΠ ΓΔΛ ΔΣΝΛ ΦΟΝΛΡΗΠΔΗ ΛΑ ΑΛΑΛΔΥΠΝΛ ΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝΠ ΘΑΗ ΓΗΑ ΛΑ ΞΝΒΑΙΝΛ ΛΝΚΗΚΑ ΡΖΛ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝΠ. 6. ΔΚΞΙΝΡΗΠΚΝΠ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΚΔ ΡΗΠ ΛΔΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΗ ΛΝΚΗΘΔΠ ΔΜΔΙΗΜΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΚΔΙΔΡΔΠ & ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

6 ΠΘΝΞΝΗ & ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΡΥΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΡΚΖΚΑΡΥΛ ΡΝ ΔΛΗΑΗΝ ΓΗΑΓΘΡΗΑΘΝ ΦΝΟΔΑ 1. ΗΓΟΠΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΝΟΘΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΔΞΗΚΔΟΝΠ ΡΚΖΚΑΡΥΛ ΞΝ ΘΑ ΑΠΣΝΙΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΗΠ ΚΔΙΔΡΔΠ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΝΡΔΟΑ ΡΑ ΔΟΓΑ. 2. ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖ ΡΥΛ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΡΥΛ ΣΟΖΠΡΥΛ (ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΚΔΙΔΡΖΡΥΛ ) ΘΑΗ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΝΠ ΠΡΖΛ ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ. 3. ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΡΥΛ ΓΖΚΥΛ, ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΥΛ ΑΡ/ΠΔΥΛ & ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΔΙΗΘΖ ΔΘΒΑΠΖ ΡΥΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΡΖΛ ΡΔΙΗΘΖ ΔΞΗΙΝΓΖ ΡΥΛ ΑΛΑΓΝΣΥΛ ΚΔΡΑ ΡΝΛ ΔΙΔΓΣΝ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΥΛ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΞΝ ΘΑ ΔΗΛΑΗ ΠΡΖ ΓΗΑΘΔΠΖ ΡΝΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ.

7 ΠΘΝΞΝΗ & ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΔΙΔΓΣΝ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΚΔΙΔΡΥΛ 1. ΓΗΔΜΑΓΥΓΖ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΠ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΚΔ ΡΖ ΚΔΘΝΓΝ ΡΖΠ ΔΙΔΘΔΟΖΠ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖΠ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ 2. ΠΛΔΘΡΗΚΖΠΖ ΑΙΙΥΛ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ ΘΑΗ ΚΝΟΗΝΓΝΡΖΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΔΙΗΘΖ ΔΞΗΙΝΓΖ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 3. ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ΡΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΝΠ 4. ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΑΞΝ ΡΝΛ ΚΔΙΔΡΖΡΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ ΓΗΑ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΡΝ ΑΟΚΝΓΗΝ ΡΚΖΚΑ ΑΚΔΠΑ. 5. ΝΟΗΠΡΗΘΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΘΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ ΚΔΡΑ ΑΞΝ ΓΗΔΜΝΓΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ, ΑΡΝΚΑΡΖ ΔΞΗΠΡΟΝΦΖ ΑΞΝ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΡΥΛ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ ΘΑΗ ΑΞΝΞΙΖΟΥΚΖ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΘΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ ΓΔΛΗΘΝΡΔΟΑ ΠΔ ΓΗΑΠΡΖΚΑ ΝΣΗ ΞΑΛΥ ΑΞΝ ΔΛΑΛ ΚΖΛΑ.

8 ΠΘΝΞΝΗ & ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 1. ΙΖΤΖ ΡΥΛ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΥΛ ΚΔΙΔΡΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ. 2. ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΖΚΔΟΑΠ ΘΑΗ ΥΟΑΠ ΔΛΑΟΜΖΠ ΘΑΗ ΙΖΜΖΠ ΡΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΚΔ ΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΡΖΠ ΔΙΔΘΔΟΖΠ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖΠ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ. 3. ΠΛΔΘΡΗΚΖΠΖ ΘΑΗ ΑΙΙΥΛ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ ΔΘΡΝΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΡΔΟΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΘΑΗ ΚΔ ΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΡΖΠ ΚΝΟΗΝΓΝΡΖΠΖΠ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΡΝ ΡΔΙΗΘΝ ΑΛΑΓΝΣΝ. 4. ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΚΔΙΔΡΖΡΖ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝ ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΡΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΚΔ ΠΘΝΞΝ Ζ ΚΔΙΔΡΖ ΛΑ ΔΦΑΟΚΝΕΔΡΑΗ ΑΙΙΑ ΘΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ ΛΑ ΔΗΛΑΗ ΔΛΡΔΣΛΝ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ. 5. ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΡΥΛ ΑΟΚΝΓΗΥΛ ΡΚΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΟΔΗΑ ΚΔΙΔΡΖΠ ΘΑΗ ΔΟΓΝ ΔΡΠΗ ΥΠΡΔ ΛΑ ΚΖΛ ΣΑΛΔΡΑΗ ΞΝΙΡΗΚΝΠ ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΑ ΛΑ ΞΑΟΣΔΗ ΞΑΛΡΑ ΘΑΗ Ζ ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ. 6. ΝΟΗΠΡΗΘΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΘΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ ΚΔΡΑ ΑΞΝ ΓΗΔΜΝΓΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ,ΑΡΝΚΑΡΖ ΔΞΗΠΡΟΝΦΖ ΑΞΝ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΡΥΛ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ ΘΑΗ ΑΞΝΞΙΖΟΥΚΖ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΘΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ ΓΔΛΗΘΝΡΔΟΑ ΠΔ ΓΗΑΠΡΖΚΑ ΝΣΗ ΞΑΛΥ ΑΞΝ ΔΛΑΛ ΚΖΛΑ.

9 Ρ Ο Ν Ξ Ν Π Γ Ζ Κ Ν Ξ Ο Α Ρ Ζ Π Ζ Π Δ Ο Γ Υ Λ ΞΟΝΡΔΗΛΔΡΑΗ ΝΗ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΔΠ ΛΑ ΓΗΛΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΚΔΡΑ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΘΓΝΠΖ ΑΛΑΙΠΔΥΛ ΡΗΚΥΛ ΡΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ. ΡΑ ΡΔΣΖ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΛΑ ΓΗΛΝΛΡΑΗ ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ 20 ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΑΘΔΠ ΖΚΔΟΔΠ ΛΥΟΗΡΔΟΑ ΚΔ ΠΘΝΞΝ Ν ΠΚΚΔΡΔΣΝΛ ΛΑ ΔΣΔΗ ΡΝΛ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΝ ΣΟΝΛΝ ΞΟΝΘΔΗΚΔΛΝ ΛΑ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΡΔΗ ΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ, ΡΝ ΔΟΓΝ, ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ, ΑΙΙΑ ΘΑΗ ΡΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΡΝ. ΠΡΖ ΠΛΔΣΔΗΑ, ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΑ ΘΑΗ ΚΔΠΥ ΡΝ ΘΥΓΗΘΝ ΡΝ ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΑ, ΘΑ ΓΗΛΔΡΑΗ Ζ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΡΝ ΑΛΝΗΣΡΝ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΘΑΗ ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΠΔ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ ΞΝ ΘΑ ΑΛΑΦΔΟΔΡΑΗ ΠΡΖΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ (ΝΙΔΠ ΝΗ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΘΑΗ ΓΗΑ ΝΙΑ ΡΑ ΔΟΓΑ ΘΑ ΘΑΡΑΡΖΘΔΛΡΑΗ ΡΑΡΝΣΟΝΛΑ). Ζ ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΘΑ ΔΞΔΜΔΟΓΑΕΔΡΑΗ ΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΥΛ ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖ ΛΝΚΗΚΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ ΔΡΠΗ ΑΡΝΚΑΡΑ ΘΑ ΓΔΣΔΡΑΗ Ζ ΝΣΗ ΡΖΛ ΞΟΝΠΦΝΟΑ, Ζ ΝΞΝΗΑ ΔΞΗΠΖΠ ΑΡΝΚΑΡΑ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΑ ΘΑ ΓΗΑΒΗΒΑΕΔΡΑΗ ΠΡΝ ΑΟΚΝΓΗΝ ΡΚΖΚΑ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΔΥΛ ΝΞΝ ΚΔ ΡΝ ΞΔΟΑΠ ΡΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ ΘΑ ΔΜΑΓΔΗ ΔΞΗΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΑ ΡΝ ΘΑΘΔ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΘΑ ΡΝ ΓΗΑΒΗΒΑΕΔΗ ΠΡΝΛ ΦΝΟΔΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΑΙΙΑ ΘΑΗ ΠΡΝΛ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ ΚΔ ΠΘΝΞΝ ΡΖΛ ΔΛΑΟΜΖ ΡΝ ΔΟΓΝ.

10 ΠΘΝΞΝΗ & ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 1. ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΓΗΑ ΡΗΠ ΡΔΙΔΡΑΗΔΠ ΛΝΚΗΘΔΠ ΔΜΔΙΗΜΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΥΛ ΚΔΙΔΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 2. ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ 3. ΓΛΥΚΝΓΝΡΖΠΔΗΠ, ΔΟΚΖΛΔΗΔΠ ΡΥΛ ΛΝΚΥΛ Θ.Ι.Ξ.

11 ΠΘΝΞΝΗ & ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 1. ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΟΔΗΑ ΚΔΙΔΡΖΠ ΘΑΗ ΔΟΓΝ 2. ΔΙΔΓΣΝΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΟΟΝΥΛ ΚΔ ΠΘΝΞΝ ΛΑ ΔΘΓΗΓΔΗ ΞΟΝΠ ΠΡΝΠ ΔΜΝΠΗΝΓΝΡΖΚΔΛΝΠ ΣΟΖΠΡΔΠ (ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ & ΚΔΙΔΡΖΡΔΠ ) ΓΔΙΡΗΑ ΣΟΖΚΑΡΝΟΟΝΖΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΞΙΖΟΥΚΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΚΦΥΛΑ ΞΑΛΡΑ ΚΔ ΡΖΛ ΞΝΟΔΗΑ ΑΡΝ. 3. ΡΔΙΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΑ ΝΟΗΠΡΗΘΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΘΑΗ ΑΞΝΞΙΖΟΥΚΖ ΡΝ ΔΟΓΝ ΓΔΛΗΘΝΡΔΟΑ.

12 ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΣΟΖΠΡΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΔΙΔΡΖΡΥΛ 1. ΔΚΞΙΝΡΗΠΚΝΠ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΚΔ ΝΙΑ ΡΑ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΝ ΘΑ ΡΝΠ ΔΞΗΡΟΔΞΝΛ ΘΑΘΔ ΦΝΟΑ ΛΑ ΓΗΛΝΛΡΑΗ ΑΞΝΓΔΘΡΝΗ ΑΞΝ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΓΗΑ ΛΑ ΞΝΒΑΙΝΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΑ ΡΖΛ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝΠ. 2. ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΖΠ ΞΝΟΔΗΑΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝΠ ΠΔ ΘΑΘΔ ΠΡΑΓΗΝ ΘΑΗ ΔΞΗΞΔΓΝ.

13 Ξ Ι Δ Ν Λ Δ Θ Ρ Ζ Κ Α Ρ Α 1. ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ ΠΔ ΘΑΘΔ ΠΡΑΓΗΝ ΘΑΗ ΔΞΗΞΔΓΝ ΡΝ ΔΟΓΝ. 2. ΑΞΝΦΓΖ ΡΖΠ ΓΟΑΦΔΗΝΘΟΑΡΗΑΠ. 3. ΑΞΝΦΓΖ ΡΥΛ ΑΛΝΠΗΥΛ ΔΛΠΡΑΠΔΥΛ. 4. ΑΞΝΦΓΖ ΠΛΓΗΑΙΙΑΓΖΠ ΚΔ ΓΖΚΝΠ, ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΔΠ ΑΡ/ΠΔΗΠ Θ.Ι.Ξ. 5. ΘΑΡΑΟΓΖΠΖ ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΥΛ ΚΖΡΟΥΥΛ (ΔΚΞΔΗΟΝΡΔΣΛΗΘΑ), ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΑΘΝΚΑ ΘΑΗ ΡΥΛ ΑΛΑΘΔΠΔΥΛ ΚΗΘΟΥΛ ΔΟΓΥΛ. 6. ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΠ ΑΞΝ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΑΛΘΟΥΞΥΛ ΞΝ ΓΔΛ ΑΠΘΝΛ ΡΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑ ΥΠ ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΖ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΡΝΠ. 7. ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΔ ΔΛΑΛ ΦΝΟΔΑ ΞΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΑ ΘΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΝΛ ΘΑΗ ΘΑ ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΝΛΡΑΗ ΔΡΠΗ ΔΟΓΑΡΝΥΟΔΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΑ. 8. ΡΝ ΖΓΖ ΞΑΟΣΝΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΘΑ ΠΡΔΙΔΣΥΠΔΗ ΚΔ ΡΗΠ ΓΛΥΠΔΗΠ ΡΝ ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΡΝ ΡΝ ΛΔΝ ΠΠΡΖΚΑ. 9. ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖ ΓΟΑΦΗΘΖΠ ΙΖΠ. 10. ΛΔΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΘΑΗ ΚΔΙΔΡΖΡΔΠ ΠΡΝ ΘΑΗΛΝΟΓΗΝ ΠΠΡΖΚΑ ΑΙΙΑ ΘΑΗ ΠΡΗΠ ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ ΞΝ ΑΠΣΝΙΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΟΓΑ. 11. ΠΛΔΣΖΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΑΗ ΓΗΑΠΡΑΟΥΠΖ ΡΥΛ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΡΥΛ ΚΔΙΔΡΖΡΥΛ & ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΥΠΡΔ ΛΑ ΑΞΝΘΙΔΗΝΛΡΑΗ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΑ ΑΡΝΗ ΞΝ ΓΔΛ ΠΚΞΙΖΟΥΛΝΛ ΡΑ ΛΝΚΗΚΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΗΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΑΛΑΙΖΤΖΠ ΔΟΓΝ. 12. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΛΔΝ ΡΟΝΞΝ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ ΚΔΠΥ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΘΑΗ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΡΝ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΑ ΠΔ ΘΑΘΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ ΑΙΙΑ ΘΑΗ ΠΛΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΙΙΥΛ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΔΙΗΘΖ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ, ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ/ΚΔΙΔΡΖΡΖ ΚΔ ΡΖ ΚΝΟΦΖ ΡΖΠ ΚΝΟΗΝΓΝΡΖΠΖΠ.

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008 ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ ΚΔΟΝΠ 1 ν ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΟΝΝΓΝ ΞΟΑΜΖΠ ΔΡΞΑ & (Γ.Ξ.Ξ.Ξ) ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ Ημ/νια Έκδοσης:21.05. 2008 Α. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΜΖΠ ΘΥΓ. ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) 296226 ΘΥΓ. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * 25 ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΥΝΕΤΑΘΡΘΣΤΘΚΗ ΑΥΤΟΔΘΟΘΚΗΤΘΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αντ. Μαπτινέγκος 7, 29100 Ζάκςνθορ Τηλ.: 2695 0 43931, Fax: 2695 0 43932 e-mail: sazae@otenet.gr website: www.sazae.gr Ζάθπλζνο, 18-04-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΡΔΣΛΝΓΛΥΠΗΑΠ KNOWLEDGE TRANSFER ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΕΥΛΥΛ ΑΛΑΠΣΔΠΖΠ ΠΔ ΓΔΥΟΓΗΘΔΠ ΔΘΡΑΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ PANDA - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΘΩΓΗΘΝΠ 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1242 1242 1242 POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - -

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - - - - 1 - - ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΗΜΖ ΠΑΚΔΣΟΤ ΠΑΚΔΣΑ / ΚΗΒΩΣΗΟ ΣΗΜΖ ΚΗΒΩΣΗΟΤ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 713 818 1582 1061 13008 932 805 930 957 1583 933 934 938/CELESTE 938/ROSA 938/PESCA 938/GIALLO 938/VERDE 504

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α Θενηρικά Γραθεία: Ηπποκράηοσς 203 και Φαναριωηών, Αθήνα 11472 Ρηλ/Fax: 210-6427794, www.lionsclubs117.gr Θσβερνήηης ΔΙΞΗΓΑ ΒΑΞΡΗΠΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό Σύκβαζε Σπλδξνκεηή γηα SSL Πηζηνπνηεηηθό Δπηρεηξήζεωλ Τάμεο 3 [Secure Server ID, Global Server ID θαη Shared Hosting Encryption ID (Shared Certification)] ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 567/4-2- Πρακτικού: 6 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 20/2/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ

ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΒΑΠΗΙΖΠ ΡΠΝΡΠΝΠ ΞΛΔΚΝΛΝΙΝΓΝΠ-ΦΚΑΡΗΝΙΝΓΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ «Ν ΘΑΘΔΛΑΠ ΔΣΔΗ ΡΝ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΛΑ ΔΞΗΕΖΡΔΗ ΘΑΗ ΛΑ ΑΞΝΙΑΚΒΑΛΔΗ ΑΠΙΝ ΠΔ ΑΙΙΔΠ ΣΥΟΔΠ»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 461/01-11- Α/Α Πρακτικού: 15 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 08/11/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Αναθέηοςζα Απσή: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Πποϋπολογιζμόρ: 217.781,30 (ρσξίο ΦΠΑ) Γιάπκεια: 10 κήλεο Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΖΓΔΠ ΡΔΣΛΖΡΖΠ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ ΟΑΓΗΝΛΝΘΙΗΓΗΥΛ ΠΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ

ΞΖΓΔΠ ΡΔΣΛΖΡΖΠ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ ΟΑΓΗΝΛΝΘΙΗΓΗΥΛ ΠΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ ΟΑΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΙΗΘΥΛ θ.α. ΓΔΗΓΚΑΡΥΛ Γξ Διέλε Φιώξνπ Γηεπζύληξηα Δξεπλώλ www.ipta.demokritos.gr/hflorou & Γξ Ξαλαγηώηεο Θξεηίδεο Γηεπζπληήο Δξεπλώλ & Γξ Ληθόιανο Δπαγγειίνπ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING STAVROS NIARCHOS

UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING STAVROS NIARCHOS UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING STAVROS NIARCHOS UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΑ ΚΝΛΝΞΑΡΗΑ ΠΡΖ. ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΡΖρ ΝΠΡΔΝΞΝΟΥΠΖΠ ΘΑΘ. ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΙΟΗΡΖΠ ΔΛΓΝΘΟΗΛΝΙΝΓΝΠ, ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΠ 251 ΓΛΑ

ΛΔΑ ΚΝΛΝΞΑΡΗΑ ΠΡΖ. ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΡΖρ ΝΠΡΔΝΞΝΟΥΠΖΠ ΘΑΘ. ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΙΟΗΡΖΠ ΔΛΓΝΘΟΗΛΝΙΝΓΝΠ, ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΠ 251 ΓΛΑ ΛΔΑ ΚΝΛΝΞΑΡΗΑ ΠΡΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΡΖρ ΝΠΡΔΝΞΝΟΥΠΖΠ ΘΑΘ. ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΙΟΗΡΖΠ ΝΟΘΝΞΑΗΓΗΘΝΠ, ΝΚΝΡΗΚΝΠ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΗΑΡΟΗΘΖΠ ΠΣΝΙΖΠ ΞΑΛ. ΑΘΖΛΥΛ ΞΝΙΕΥΖΠ ΚΑΘΟΑΠ ΔΛΓΝΘΟΗΛΝΙΝΓΝΠ, ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΠ 251 ΓΛΑ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΘΑΡΠΑΙΖΟΑ Ο ΔΚΑΡΝΙΝΓΝΠ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 4-12-2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ημερομηνία:20/09/2011 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ Π.Γ.

Διαβάστε περισσότερα