ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ"

Transcript

1 ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ Γ.Γ. ΑΠΥΚΑΡΝ, Γ.Γ. ΘΑΡΥ ΡΟΗΡΝΠ Γ.Γ. ΑΠΥΚΑΡΝ, Γ.Γ. ΘΑΡΥ ΡΟΗΡΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΞΔΟΗΒΑΛΡΝΙΙΝΓΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΑΠΥΚΑΡΝ, ΞΝΙΘΔΛΡΟΝ ΘΑΡΥ ΡΟΗΡΝΠ ΘΑΗ ΙΑΝΓΟΑΦΗΘΝ ΚΝΠΔΗΝ ΑΠΥΚΑΡΝ L ΓΗΑΛΛΖΠ ΚΗΣΑΖΙ ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΚΔ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΔΘΘΔΠΗΑΘΝ ΣΥΟΝ L ΞΑΙΝΠ ΡΑΠΡΑΛΖΠ ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΖΠ ΚΝΛΑΓΑΠ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΘΝΦΥΚΑΡΥΛ, ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ ΠΗΓΖΟΝ ΘΑΗ ΑΙΝΚΗΛΗΝ L ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ ΑΗΓΑΗΝ- ΣΡΖΟΗΑ Α.Δ ΔΞΔΘΡΑΠΖ-ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ ΑΗΓΑΗΝ-ΣΡΖΟΗΑ Α.Δ L ΓΖΚΝΠ ΚΡΗΙΖΛΖΠ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ, ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝΞΝΘΔΠΗΥΛ ΤΖΙΖΠ ΦΠΗΘΖΠ ΑΜΗΑΠ (ΚΝΛΝΞΑΡΗΑ) ΠΡΑ ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑΡΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΡΗΙΖΛΖΠ L ΓΖΚΝΠ ΚΡΗΙΖΛΖΠ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΥΛ ΒΟΠΥΛ ΠΡΑ ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑΡΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΡΗΙΖΛΖΠ L Δ.-Π. ΑΞΝΠΡΝΙΝ ΓΑΙΖΛΝ Ν.Δ. ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΘΡΗΟΗΝ - ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΚΔΡΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΞΝΡΝΞΝΗΗΑΠ L ΚΑΗΠΡΟΔΙΙΖ ΔΘΚΗΑ Γ.Γ. ΑΠΥΚΑΡΝ Γ.Γ. ΑΠΥΚΑΡΝ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΘΡΗΟΗΝ ΠΔ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΖ ΘΑΡΝΗΘΗΑ L ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ Γ.Γ. ΑΠΥΚΑΡΝ Γ.Γ. ΑΠΥΚΑΡΝ ΑΛΑΓΔΗΜΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ ΘΑΗ ΠΖΚΑΛΠΖ ΚΝΛΝΞΑΡΗΥΛ ΓΖΚΝ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ L ΔΙΔΑ ΑΚΘΔ ΠΛΝΙΝ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΠΛΝΙΝ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΞΟΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΠΓΘΟΗΡΗΘΥΛ ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΥΛ L ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΚΟΠΗΛΗΑΠ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ 3 ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ L ΡΑΞΑΛΙΖΠ Β. - ΘΝΚΑΟΔΙΑ Ν.Δ. Γ.Γ. ΞΑΛΑΓΗΝΓΑΠ Γ.Γ. ΞΑΛΑΓΗΝΓΑΠ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ L Δ. ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ & ΠΗΑ ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΑΡΑΙΚΑΡΑ Ν.Δ. ΞΝ ΠΠΡΑΠΖ ΔΡΑΗΟΗΑ Γ.Γ. ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ Γ.Γ. ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ ΗΓΟΠΖ ΞΟΝΡΞΖΠ ΑΓΟΝΡΝΟΗΠΡΗΘΖΠ ΚΝΛΑΓΑΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ ΑΞΌ ΡΖΛ ΞΝ ΠΠΡΑΠΖ ΔΡΑΗΟΗΑ "Δ. ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ & ΠΗΑ ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΑΡΑΙΚΑΡΑ Ν.Δ." ΠΡΝ Γ.Γ. ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ L313 5 Προεηοιμάζηηκε από ΑΜΠ /5

2 ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, ΚΑΟΗΑΛΘΖ ΞΑΟΑΠΣΔΙΙΖ ΚΔΡΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ ΝΞΥΟΝΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ L ΗΥΑΛΛΖΠ ΞΑΛΑΕΝΞΝΙΝΠ Γ.Γ. ΘΔΟΚΖΠ Γ.Γ. ΘΔΟΚΖΠ ΗΓΟΠΖ ΞΟΝΡΞΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖΠ ΚΝΛΑΓΑΠ ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ ΚΔ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΚΑΘΖΚΑΡΥΛ ΡΝΞΗΘΖΠ ΘΝΕΗΛΑΠ & ΑΓΟΝΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΑΞΌ ΡΝΛ κ. ΞΑΛΡΑΕΝΞΝΙΝ ΗΥΑΛΛΖ ΠΡΝ Γ.Γ. ΘΔΟΚΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΝΡΟΝΞΝΙΖΠ ΘΔΟΚΖΠ L ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΘΗΛΡΑΘΑΠ Γ.Γ. ΞΑΞΑΓΝ Γ.Γ. ΞΑΞΑΓΝ ΗΓΟΠΖ ΞΝΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ ΑΟΡΝΞΝΗΗΝ L ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΑΟΑΘΟΑ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ ΚΔ ΑΓΟΝΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΛΑΚΗΘΝΡΖΡΑΠ 12 ΘΙΗΛΥΛ ΠΡΖ ΚΝΟΗΑ ΓΖΚΝ ΚΡΗΙΖΛΖΠ L ΒΗΘΡΥΟΗΑ ΞΙΑΡΥΛΝΠ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ ΚΔ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΞΑΗΓΗΥΛ ΑΞΌ ΡΖΛ κ. ΒΗΘΡΥΟΗΑ ΞΙΑΡΥΛ ΠΡΖ ΠΘΑΙΑ ΔΟΔΠΝ ΡΝ L ΒΙΝΡΖΠ ΒΑΙΔΙΖΠ ΑΛΔΓΔΟΠΖ 2 ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ L "ΖΟΑΘΙΔΗΡΝΠ" ΑΠΡΗΘΖ ΚΖ ΘΔΟΓΝΠΘΝΞΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΘΔΛΡΟΝ ΔΗΓΗΘΝ ΡΝΟΗΠΚΝ L ΠΑΞΦΥ ΒΑΙΔΙΖ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΗΓΥΛ L ΓΗΥΟΓΝΠ ΡΕΗΛΗΔΟΖΠ ΑΛΔΓΔΟΠΖ 10 ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ L ΓΖΚΝΠ ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ Γ.Γ. ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ Γ.Γ. ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ ΑΛΑΓΔΗΜΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ ΘΑΗ ΠΖΚΑΛΠΖ ΚΝΛΝΞΑΡΗΥΛ ΓΖΚΝ ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ L ΓΗΥΟΓΝΠ ΒΔΙΝΡΠΝΠ Γ.Γ. ΑΙΦΑΛΡΥΛ Γ.Γ. ΑΙΦΑΛΡΥΛ ΗΓΟΠΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΚΔ ΓΝ ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΔΠ ΘΑΡΝΗΘΗΔΠ L ΡΔΟΞΑΛΓΟΝΠ ΞΑΞΑΘΔΝΓΥΟΝ Γ.Γ. ΞΟΓΥΛ ΘΔΟΚΖΠ Γ.Γ. ΞΟΓΥΛ ΘΔΟΚΖΠ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΡΟΗΥΛ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΥΛ ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ L311 1 Προεηοιμάζηηκε από ΑΜΠ /5

3 ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, ΟΑΙΙΖΠ - ΡΑΡΑΘΖΠ Ν.Δ. Γ.Γ. ΑΓ. ΚΑΟΗΛΑ Γ.Γ. ΑΓ. ΚΑΟΗΛΑ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΓΙΔΕΔΙΙΖΠ Γ.Γ. ΞΟΓΥΛ ΘΔΟΚΖΠ Γ.Γ. ΞΟΓΥΛ ΘΔΟΚΖΠ ΑΗΝΙΗΠ-ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΚΔΠΒΝ Γ.Γ. ΙΝΡΟΥΛ Γ.Γ. ΙΝΡΟΥΛ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΞΝΙΡΔΙΝΠ ΞΑΟΑΘΑΙΑΠΠΗΝ BAR-RESTAURANT ΠΡΝΠ ΞΟΓΝΠ ΘΔΟΚΖΠ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ ΓΛΑΚΗΘΝΡΖΡΑΠ 14 ΘΙΗΛΥΛ ΠΡΝΠ ΞΟΓΝΠ ΘΔΟΚΖΠ ΓΖΚΝ ΙΝΡΟΝΞΝΙΖΠ ΘΔΟΚΖΠ ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΘΑΗ ΑΛΑΓΔΗΜΖΠ ΡΥΛ ΠΓΘΟΗΡΗΘΥΛ ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΡΗΙΖΛΖΠ ΠΡΝ Γ.Γ. ΙΝΡΟΥΛ L L L ΔΡΣΗΑ ΙΑΙΔΡΑ Γ.Γ. ΚΗΠΡΔΓΛΥΛ Γ.Γ. ΚΗΠΡΔΓΛΥΛ ΗΓΟΠΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΚΔ ΞΔΛΡΔ ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΔΞΔΞΙΥΚΔΛΔΠ ΘΑΡΝΗΘΗΔΠ L ΗΥΑΛΛΖΠ ΓΗΓΗΓΗΘΖΠ Γ.Γ. ΞΟΓΥΛ ΘΔΟΚΖΠ Γ.Γ. ΞΟΓΥΛ ΘΔΟΚΖΠ ΗΓΟΠΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΚΔ ΡΔΠΠΔΟΔΗΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΔΠ ΘΑΡΝΗΘΗΔΠ L ΔΙΔΛΖ ΡΕΗΓΘΝΛΑΘΖ ΑΛΔΓΔΟΠΖ 4 ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ L ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΓΖΚΝ Γ.Γ. ΞΑΛΑΓΗΝΓΑΠ Γ.Γ. ΞΑΛΑΓΗΝΓΑΠ ΗΓΟΠΖ ΚΝΛΑΓΑΠ 6 ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ ΚΔ ΑΓΟΝΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΛΑΚΗΘΝΡΖΡΑΠ 19 ΘΙΗΛΥΛ ΠΡΑ ΚΗΠΡΔΓΛΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΡΗΙΖΛΖΠ L ΚΑΟΗΑ ΘΟΗΑΘΗΓΖ Γ.Γ. ΞΟΓΥΛ ΘΔΟΚΖΠ Γ.Γ. ΞΟΓΥΛ ΘΔΟΚΖΠ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΑΙΑΗΝ ΞΟΓΝ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΥΛ ΞΟΓΥΛ ΘΔΟΚΖΠ ΘΑΗ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖ ΡΝ ΠΔ ΑΓΟΝΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΘΑΡΑΙΚΑ L Δ. ΚΑΚΚΖΠ & Ξ. ΞΑΛΡΔΙΖΠ Ν.Δ. Γ.Γ. ΞΙΥΚΑΟΗΝ Γ.Γ. ΞΙΥΚΑΟΗΝ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΞΟΝΡΞΝ ΣΥΟΝ ΑΛΑΤΣΖΠ L ΡΠΝΡΟΑΠ Θ. ΘΑΗ ΠΗΑ Ν.Δ. ΞΝ ΠΠΡΑΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΗΓΟΠΖ ΚΝΛΑΓΑΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ ΑΞΌ ΡΖΛ ΞΝ ΠΠΡΑΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ "ΡΠΝΡΟΑΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Ν.Δ." ΠΡΝ L ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΘΔΠΔΥΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖΠ ΝΟΛΗΘΝΞΑΛΗΓΑΠ ΠΡΖ ΘΔΠΖ ΚΟΠΗΛΡΕΗΘΖ- ΤΑΟΝΛΡΑΚΝ ΘΑΗ ΠΡΖ ΘΔΠΖ ΑΙΘΔΠ-ΘΑΚΞΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΓΗΑΠ L ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ-ΗΜΑΝΗ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΑ ΜΝΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ L323 1 Προεηοιμάζηηκε από ΑΜΠ /5

4 ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, ΠΡΔΟΔΥΠΖ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΔΦΟΑΠ ΘΟΔΚΑΠΡΖΠ, ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ L ΔΘΓΝΠΖ ΒΗΒΙΗΝ ΡΖΠ ΚΑΟΗΑΠ ΘΑΙΙΗΞΝΙΗΡΖ ΚΔ ΘΔΚΑ ΡΑ "ΚΔΡΑΙΙΗΑ" L ΑΛΑΞΑΙΑΗΥΠΖ-ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΙΝΡΟΝ (ΣΑΚΑΚ) ΑΓΗΑΠ L ΔΘΓΝΠΖ ΒΗΒΙΗΝ "ΡΝ ΞΑΛΖΓΟΗ ΡΝ ΑΓΗΝ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝ ΠΡΖΛ ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ " L ΠΙΙΝΓΝΠ ΘΟΗΥΛ & ΓΔΠΞΝΗΛΗΓΥΛ Ζ ΑΛΑΓΔΛΛΖΠΗΠ ΑΓΗΑΠ ΑΛΔΓΔΟΠΖ ΓΟΑΦΔΗΝ, ΔΞΗΠΘΔΖ ΑΗΘΝΠΑΠ ΘΑΗ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΡΝΠ L ΔΗΟΖΛΖ ΘΝΟΡΝΓΙΝ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΘΝΚΚΥΡΖΟΗΝ-ΘΔΛΡΟΝ ΞΔΟΗΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΑΙΙΥΞΗΠΚΝ ΓΛΑΗΘΥΛ ΠΡΖ ΚΝΟΗΑ ΓΖΚΝ ΚΡΗΙΖΛΖΠ L ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΒΝΛΑΡΠΝΠ ΘΑΗ ΣΑΟΗΘΙΔΗΑ ΒΝΛΑΡΠΝ Ν.Δ. ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΚΝΛΑΓΑΠ ΑΛΑΘΘΙΥΠΖΠ ΞΟΥΡΥΛ ΙΥΛ L ΓΝΘΔΙΖ ΠΡΙΗΑΛΖ- ΠΞΑΛΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ Ν.Δ. ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΔΘΚΔΡΑΙΔΠΖΠ ΓΖΞΔΓΝ 5Σ5 ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΚΡΗΙΖΛΖΠ L ΠΡΑΟΗΛΝΠ ΛΗΘΝ Γ.Γ. ΞΟΓΗ Γ.Γ. ΞΟΓΗ ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΚΝΛΑΓΑΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ "ΔΙΑΗΥΛΑΠ ΛΗΘΝ" ΘΑΡΆ ΚΗΑ ΘΑΡΝΗΘΗΑ ΓΛΑΚΗΘΝΡΖΡΑΠ 3 ΘΙΗΛΥΛ L ΚΑΟΗΝΙΑΠ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΘΔΟΗΛΝ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΝ ΠΡΖ ΠΘΑΙΑ ΔΟΔΠΝ L ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ ΞΙΥΚΑΟΗΡΖΠ ΚΑΟΗΛΑΠ ΚΑΟΗΛΑΠ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΘΔΛΡΟΝ ΔΔΜΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΑΕΥΝΓΝΛΖΠΖΠ ΠΔ ΓΗΑΡΖΟΖΡΔΝ ΚΛΖΚΔΗΝ ΠΡΝ ΚΑΟΗΛΑΠ ΓΖΚΝ ΚΡΗΙΖΛΖΠ L ΔΡΔΟΞΖ ΘΔΝΓΝΠΗΑΓΝ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖ ΓΗΑΡΖΟΖΡΔΝ ΘΡΗΟΗΝ ΡΝ 19Ν ΑΗΥΛΑ ΠΔ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΖ ΘΑΡΝΗΘΗΑ ΠΡΖΛ ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ L312 5 Προεηοιμάζηηκε από ΑΜΠ /5

5 ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, ΑΓΟΝΡΝΟΗΠΡΗΘΝΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΓΛΑΗΘΥΛ ΑΓΗΑΠ "Ζ ΠΔΙΑΓΑ" ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΘΑΗ ΞΝΡΥΛ ΑΓΟΝΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝ ΓΛΑΗΘΥΛ ΑΓΗΑΠ "Ζ ΠΔΙΑΓΑ" L ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΘΗΛΡΑΘΑΠ Γ.Γ. ΞΑΛΑΓΗΝΓΑΠ Γ.Γ. ΞΑΛΑΓΗΝΓΑΠ ΑΣΔΗΚΑΠΡΝΠ Γ.Γ. ΑΙΦΑΛΡΥΛ Γ.Γ. ΑΙΦΑΛΡΥΛ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΛΗΘΝ Γ.Γ. ΑΙΦΑΛΡΥΛ Γ.Γ. ΑΙΦΑΛΡΥΛ ΗΓΟΠΖ ΑΛΑΤΘΡΖΟΗΝ-ΚΞΝΓΑΡΠΑΓΗΘΝ ΠΡΝ Γ.Γ. ΞΑΛΑΓΗΝΓΑΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΡΗΙΖΛΖΠ ΗΓΟΠΖ 2 ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ ΓΛΑΚΗΘΝΡΖΡΑΠ 10 ΘΙΗΛΥΛ ΠΡΖ ΘΔΠΖ "ΙΑΘΔΟΓΑ" ΑΙΦΑΛΡΥΛ ΗΓΟΠΖ ΚΝΛΑΓΑΠ 2 ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ ΠΡΝ Γ.Γ. ΑΙΦΑΛΡΥΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ L L L ΣΑΡΕΖΚΑΛΥΙΑΘΖΠ ΠΡΑΟΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Ν.Δ. ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΚΝΛΑΓΑΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ ΠΡΖΛ ΚΝΟΗΑ L ΑΛΓΟΗΥΡΖΠ Γ.Γ. ΞΙΥΚΑΟΗΝ Γ.Γ. ΞΙΥΚΑΟΗΝ DE LEEUW ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΚΝΛΑΓΑΠ 2 ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΥΚΑΟΗ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΚΝΛΑΓΑΠ 2 ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ ΠΡΖ ΠΘΑΙΑ ΔΟΔΠΝ L L ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΒΝΓΗΑΡΕΖΠ Γ.Γ. ΞΟΓΥΛ ΘΔΟΚΖΠ Γ.Γ. ΞΟΓΥΛ ΘΔΟΚΖΠ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΝΗΛΝΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ L Προεηοιμάζηηκε από ΑΜΠ /5

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΥΝΕΤΑΘΡΘΣΤΘΚΗ ΑΥΤΟΔΘΟΘΚΗΤΘΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αντ. Μαπτινέγκος 7, 29100 Ζάκςνθορ Τηλ.: 2695 0 43931, Fax: 2695 0 43932 e-mail: sazae@otenet.gr website: www.sazae.gr Ζάθπλζνο, 18-04-2012

Διαβάστε περισσότερα

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ PANDA - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΘΩΓΗΘΝΠ 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1242 1242 1242 POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΠΟΚΗ ΣΙ ΣΗΚΕΦΩΜΟ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΘΝΟΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ 30003 2641051257 ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - -

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - - - - 1 - - ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΗΜΖ ΠΑΚΔΣΟΤ ΠΑΚΔΣΑ / ΚΗΒΩΣΗΟ ΣΗΜΖ ΚΗΒΩΣΗΟΤ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 713 818 1582 1061 13008 932 805 930 957 1583 933 934 938/CELESTE 938/ROSA 938/PESCA 938/GIALLO 938/VERDE 504

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008 ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ ΚΔΟΝΠ 1 ν ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΟΝΝΓΝ ΞΟΑΜΖΠ ΔΡΞΑ & (Γ.Ξ.Ξ.Ξ) ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ Ημ/νια Έκδοσης:21.05. 2008 Α. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΜΖΠ ΘΥΓ. ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) 296226 ΘΥΓ. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * 25 ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΣΙΟ 2011 1. Σηοισεία ηηρ Εηαιπείαρ Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Α.Ε. Επωνςμία Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Σύμβοςλοι Διοίκηζηρ και Ανάπηςξηρ Α.Ε. Διακπιηικόρ Τίηλορ Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 27-213» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 211 CCI: 27CB163PO58 ΗΝΛΗΝΠ 212 1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp 1368 1368 Progression Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 ΘΟΦΝΠ ΦΥΡΗΠΚΝΠ NIGHT PANEL ΚΔ LED ---- ΦΥΡΗZOMENOI ΘΑΘΟΔΞΡΔΠ ΠΡΑ ΑΙΔΜΖΙΗΑ ---- ΡΑΚΞΙΥ SPRINT ---- ΡΑΚΞΙΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔIEYΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ρασ. Γ/νζη : Θαθ. Ουζζίδη 11 Ρασ. Θώδικαρ : 540 08 Ξληποθοπίερ : K. Ξαπαγευπγίος Ρηλ. : 2313309464 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ : ΣΟΜΔΑ ΕΖΜΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΡ.ΠΡΩΣ.78640/21-5-2010 ΑΘΖΝΑ, 21/5/2010 ΠΡΟ:ΣΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΛΟΗΠΔ ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΡΑΓΩΓΖ,ΣΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΔΗ,ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Ο παξόλ Πίλαθαο έρεη ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηηο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ ή απνηεινύλ αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό Σύκβαζε Σπλδξνκεηή γηα SSL Πηζηνπνηεηηθό Δπηρεηξήζεωλ Τάμεο 3 [Secure Server ID, Global Server ID θαη Shared Hosting Encryption ID (Shared Certification)] ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ A/A Αριθμός Πιστοποιητικού 1 PYR-LPR-410.05.193-2 PYR-LPR-410.05.184-3 PYR-LPR-410.06.039-4 PYR-LPR-410.06.025-5 PYR-LPR-410.06.031-6 PYR-LPR-410.06.013-7 PYR-LPR-410.05.197-8 PYR-LPR-410.06.023- COMP001.06-GRC

Διαβάστε περισσότερα