MAG. DOC. CAROLES JULIUS LÉNSTRÖM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MAG. DOC. CAROLES JULIUS LÉNSTRÖM"

Transcript

1 DE EXPOSITIONE FIDEI ORTHODOXIE AUCTORE JOHANNE DAMASCENO DISSERTATIO THEOLOGICA DOGMATICO -BISTORICA. CUJUS PARTEM TERTIAM EX SPECIALI SACIUE REGIME MAJESTATIS GRATIA ET VENIA MAX. VEN. FACULT. THEOL. UPSAL. P. P. MAG. DOC. CAROLES JULIUS LÉNSTRÖM S. S. THEOL. CAND. STIP. OXENSTJ. ET FERDINANDUS GESTR. ALEX. LÖNNER HELSINGI. IN AUDIT. ECCLES. DIE XI DEC. MDCCCXXXIX. Η. Ρ. M. S. UPSAIIE EXCUDEBANT REGIAE ACADEMIAE TYPOGRAPHI. //

2 Den huldaste Moder och de käraste Syskon af sonlig kärlek och broderlig lillgifvenhet Ferd. Alex. Lönn ε π.

3 21 imaginem ante Lominem: προ της αν$ράπχ κλάσεως., ί'πρεπε γαρ πρώτον τ ην νοηρχν χσίαν χτισ$ηνκι, και χτω τ ην αίσ^ητην, xui τότε εξ αμφοτέρων τον αυτόν αν$ ωπον\ II, 3. Angeli sunt Spiritus finiti, leves, ferventes, pe netrantes, acres, intelligentes, voluntate liberi, et, cum hominibus quidem comparati, incorporei, Dei nrunere, non naturå, immortales, Dei ministri: " ΔγγεΧος έσίν χσία νοερά, αεικίνητος, αυτιξχσιος,- ασώματα, Θειρ Χειτχργχσα, κατα χάριν εν τγ φυσά το a&avarev ειχηφυιχ, ασώματος και ίίυχος, "οσον προς ημας. παν γαρ συγκρινόμ-ενσν προς Θεον.,,παχυ τε και υχικον.. II, 3. οι αγγέχοι Χογικοι οντες αυτεξχσιοι υπάρχχσι, και ως κτισοι καΐ τρεπτοί. II, WJ. Circumscripli Slint: περίγραπτοί είσιν Ιτε γαρ είσιν εν τψ χρανω, χκ είσιν εν τη γγ.. χ περιορίζονται δέ υπο τειχών, δυρων, κλείθρων, σφραγίδων, αόριτοι γαρ είσιν... * γαρ κχ$ό είσιν, έπιφαίνονται τo7s άξίο'ς... αλλ' εν μετασχηματισμοί,, νόεε δέ οντες, εν νοητοίς και τοποιε είσιν, is σωματικως περιγραφόμενοι' II, 3. At eosdem, utpote circum scriptos, creaturas, non vero creatores esse, contra Gnosticos observat: κτίσματα οντες, in είσι δημιουργοί. II, 3. Nec, cum in coelo sunt, ill terra versantur, nec cum a Deo in terram mittuntur, in coelo remanent. Ceterum nec moenibus, nec foribus, nec repagulis, nec sigillis cohibentur, nam certis nullis sunt terminis definiti aut coerciti; spiritualiter, non corporis modo, präsentes; prrrscientes quidem fulura, quatenus Dei gratia illustrati, nec vero omniscientes: τα μέν μέλλοντα, χδέ ο' αγγεχοι τ χ Θεχ, Ιδέ οί δαίμονες οϊδχσιν' ομως προχέγουσιν' οι μέν αγγεχοι, τ χ Θεχ αυτοίς αποκαχυπτοντος-, και προχέγειν χεχεΰοντος ' 'ί,β'εν 'όσα Χέγχσι, γίνονται. προχέγχσι δέ και οι δαίμονες, ποτέ μεν τα μακρχν γινόμενα βλέποντες, ποτέ δέ Τοχαζόμενοι' ο'θ'ίν και τα ποχχα φεΰδοντχι. Π, 4.J potestatem suam Ο- mnem Deo debentes: Ουκ εχουσιν εξχσίαν κατα τίνος. χδέ ίσχυν, ει μη εκ τ χ Θ/χ οικονομικών συγχωρουμ/νοι.. παραχωρήσεως Θεχ γινομένης και ίσχυχσι, και μεταβαλχονται, και μετασχηματίζονται εις θί: ν $έχχσι σχήμα κατα φχντχσίχν II, 4.; matrimonio non gaudentes: μη γαμχ χρηζοντες. II, 3. Lumina sunt (II, 3. Cfr. Greg. Naz.) secundaria spiritualia, ex primaria illa iuce, omnisque principii experte, splendorem habentia; quibns nec lingua opus sit, nec acribus, sine ulla quippe prolati sermonis ope sua invicem sensa communicantibus et consi'lia. ßoni omnes creati sunt, quamquam alii in bono perseverarunt, alii, per abusum liberi arbitrii, rnali exstiterint. Boni, a Spiritu S., nec suapte natura, sanctificati, ad malum moveri quidem, quamvis difficillimo negotio, pos- Slint: δυσκίνητοι προς το κακόν και in ακίνητοι' νυν δέ και ακίνητοι, χ φύ σει, αχ7.α χχριτι,^καί τγ τχ μονχ χγχ$χ προσεδριίω. II, 3. j ab omni affeclione band immunes, quamvis nobis superiores.; Deum, cujus visione nutriuntur, celebrantes: εν έργον έ'χουσι υμνίίν τον Θεον καίί 3.

4 22 Χειτχργιΐίΐ ΆεΙω χυτζ Βε\ήματι. II, 3. 'Og-ωντις θιον.., τχΰτην τςαφην 'έχοντα. II, 3.; regionum terra? singularum custodes (Cfr. Clem. Alex, et Nemes.): φυλχττοντες tu μίξη T'rji yns xxi esvxv xxi τόπων προϊτχμενοι... tu xus? v/aus οίχονοχουντις xxi βοη^ουντες t/μιν. II, 3..j mali quidvis humani corporis et anirni depulsores: hi χυτών όχίμονες χπελχννοντχι, νόσοι φυγχόεύοντχι, χσ^ενεΐς Άεξχπεύοντχι, τυφ~κοι χνχβϊ επουσι, Χέπρο,ι xxsxiροντχι, πείξχ,σμοί xxi uvlui Χνοντχι ('de sanctis) IV, 15.; tnuneribus, a Deo demandatis, funguntur. Incertuin est, sintne subslantia»äqua les; at luce sunt et ordine inasquales: είτε ίσοι χχτ Ζσίχν, είτε ό\χφέο Λ- Tts χλλ>;λων, kx έσμεν... $ χφέξοντες όε «λλί/'λωχ τω φωτισμω xxi τγι τχ σα, ει'τε προς τον φωτισμον την τχσιν ε'χ-,ντιϊ, η προς τη.ν τχσιν τζ φωπσμχ μετέχοντες, xxi χλλή^χς φωτίζοντες, τό ύπερέχον rys τχξεως η φύσεως.. ol υπερέχοντες τοις υποβεβη*οσι μετχόιόόχσ' τζ τε φωτισμζ, καί της γνωσεως' II, 3. Ordinem, quem illis primus assignavit Pseudo-Dionysius, pro bat Noster: II, 3. ΪΙρωτην μεν ε tv χι φησι την ne ρι &εον Ζσχν xei, xxi προςεχως, xxi χμέσωί ηνωσ^χι πχρχόεόομένην, την των χπτερυγων Έερχφιμ, χχί των ποχυομμ χτων χερχβιμ, χχτ των χγιωτχτων Αξόνων' Ζευτέξχν, την των κυριοτήτων, xxi των (Ιυνχμεων' xxi των ι χσιων ' τρίτχιν όέ χχί τεχευτχΐχν, την των χρχων, xxi χρχχγγέλων, xoci χγγέλων. Mali auteiu Atlgeli, Daemones, quia intelligentes, etiam liberi sint necesse, quia creati, etiam mutabiles: τχ μλννοητχ, χγγέλχς φημι, xxi φυχχς, xxi ύχίμονχς χχτό <προχίρεσιν, την Tt ev τω χχλω προχοπην xxi εχ τον κχ\ου χποφοίτησιν, έπιτιινομίνην re xxi υφιεμένην' II, 3.; qua de caussa superbia elati: μη ένέγxxs τον φωτισμον, την τιμήν, ην χύτω ό όηχιχργος εό'ωρήσχτο. 1. C., sponte peccare et mali fieri potuerunt: ποάεν Zv η χμχοτίχ της χύτεζ&σΐχ γνώ μης τζ ό'ιχβολα εύρημχ' xxxos Ζν α ίιχβολος^ κχ$ό μέν y'eyovtv, k κχ*ό<, αλλ uyxfyas* xyyixos γχρ φωτεινός xxi λχμπροτχτος υπο τζ όημιχξγζ έχτιτχι, χυτε ουσιος ως Χογιχος' εκχσίως re της χχτ χ φυσιν χρετης χπεψοίτησε, xxi ev τφ ζόφω rys χχχίχς yéyove.. IV, 20. Poenitentiam autem numquarn sunt acturi, quia corporei et debiles ut homines non sunt: χνεπί^ιχτος μιτχνοίχς, 0τι xxi χσωμχτος. ό yxg χνάξωποί $ix την τ χ σώμχτος χσ^ί vgixv μετχνοίχς ίτυχιν. II, 3. μετχ την έχπτωσιν kx έτι ν χυτοΐς μετχνοικ, uffneg kii τοϊς xvb'gtοτοις μιτχ τον Βχνχτον. II, 4. μer χ ryv éx προχιοίσεως έχπτωσιν, την ev Tig χχχιy χμετχμίλητον έσχε, χχί χτξεπτον πχγιοτητχ, II, 3θ. (Coiltrarium vult Greg. Nyss., quam hac in re derelinquit Noster, doctrinre, in eccl. gra?ca sancitae, adstipulatus). Utcnmque mali quidvis efficiant, οτχσχ χχχίχ εξ χυτών enevoys'n, xxi tu χχχ^χξτχ πχ^η' xxi πξοσβχκκειν μίν τφ χν^ξωπω συνέχωgn^nrxv, βΐχζεσ^χι åé τινχ ουχ ισχΰχσιν' εν ημιν yxg ετι $1%χσΒχι την προςβολην, χχί μη ίε χσ$χι* II, 4. τοσούτον ισχυσβν η τΐ sovngk χχχίχ χχτχ rys τ"ων χν^ρωηων φύσεως, ω σε xxi τινχς εις το χλογωτκ-

5 s5 >* v τον xui πάντων των κακών χάχιτον καταγαγιΐν rys άπωλιίαε βάρα^ρον, τό λέ γειν μή είναι Θεόν I, 3., vim tarnen inferre nullam possunt bominibus (II, 4.), quippe quibus data polestas, eorurn sponte admittendi vel repellendi incitamentum. Ad ignis aeterni poerias damnati sunt: πυρ το άσβεσον και ή κόλασα atåvtos (II, 4). Providentia (cujus notionem maximam partem ex Nemesii: de nat. homin. sumsit) est procuratio et gubernatio sapiens rerum, qu sunt (II, 2g ): ή εκ t'is τά 'όντα γινομένη επιμέλεια vel βκλη Θεά, όι ην πάν τω τά 'ίντα την προσφορον όΐί^χγωγην λαμβάνει* Argumenta, quibus Pro videntia esse probalur, ex Patribus repetita sunt: i) e rerum contemplatione, qu impedit, quominus fortuito cuncta ferri putemus: και αυτή η τηs κτίσεως συνοχή, και συντήρησα, xxt κυβέρνησα όιόάσκιι ημάς 'ότι έσί Θεός, ό τόό'ε ίο παν συτησάμ tvos, και συνέχων, και ciii προνοί' fitvos, 2) e ratione, demonstrante, a) parum valere creatorem et providentem, ni Creator ipse idem esset providens: τι τό τάξαν τά άράνιχ και επίγεια.,, τ ι τχυτχ εμι%ι, κχι tμλρισε', τ'ι τό ταύτα κίνησαν και άγον την άληχτον φοράν και άχωλυτ ον; τ is ό τεχνίτης τούτων; χ ρ άχ ό π εποιηκως αυτά. κ γάρ τω αυτομάτω όωσομεν την τοιαυτων όόναμιν. 1, 3. ανάγκη τον αυτόν tivat ποιητην των όντων και προνοητην' %τε γάρ πρέπον, 'άτι άκόλου^ον, άλλον μεν ποιητην είναι των 'όντων, και άλλον JV προνοητην' άτω γάρ εν ά- σ^ενιίορ πάντως ειαίν αμφότεροι' ό μεν τά ποιι7ν, ό όέ τ κ προνοιΐν, ό Θtos τοίνυν έσίν ό τι ποιητης και προ\οητής\ II, 2g.-, b) bonum non esse, nisi, ut homo suis ipse liberis, is quoque mundo consuleret: μόνος ό Θεός εσι φύσει αγαθός και σοφος' ως kv αγχ2ος προνοεί' ο γαρ μη προνοων, εκ αγα- Sos' και γάρ και οι άνθρωποι, και τα αλόγα,, των οικείων τεχνών προνοάνται φυσικώς, και ό μη προνοων, φέγεται' ως όε σοφος, άρισχ των 'όντων επιμιλιτ τ χι, II, 2g. Huc pertinet Theodicect. Deus est caussa mali, non quidem quatenus per malum intellectum si t peccatum, sed quatenus omne sit malum modo physicum, quod quidem in se malum non est, pariter ac tenebr non aliquid, sed privatio lucis; (Plalonicum μη lv, Patribus gr cis communis definitio mali), ex malo contra boni quidvis profert: τό κακόν εόέν ε'τερόν εσιν, ει μη σ'ερησα τά άγχ$ά, και εκ τά κατα φυσιν εις το παρα φυσιν παραόρομη, άόέν γάρ κακόν κατά φυσ>ν' παντα γχρ οσα έποίησιν ο Θεός καλά λίαν κα$ό γέγονιν.. * κακία άκ άσίχ τ'α ετ'ν, εόέ κσίας ιόίωμα, αλλά συμβιβηκός.. IV, 2θ. Malum morale permittit libero quippe arbitrio pr ditis: της όέ προνοίας, τά μέν κατ ευόοχίαν ts'ι, τα όέ κατα σνγχωρησιν' κατ ιυόοχ'ιαν 'όσα αναντιρρήτως εισιν άγα$α' II, 2g. χχ ws τβ «-*

6 S'4 βνεργήσχντο* ίκ\ηητέον, αλλ' cas τχ εχ πχρχχωρησα- το*, δ'χ το χντε χσιον, κχί το χβίχσον έΐνχι το χχλόν. IV, ig. Jusfum in calamitates sinit incidere, latentem sie suam virtutern aliis proditurum, ex. gr. Jobum; aliquid interdum iaiquius aliis accidere permittit, ut per lioc, quod iniquitatis tantum speciem ferat, magnum aliquid et miraridum: patretur, ex. gr. crux; vel ne justus labatur, vel iliecebris potestalis occoecettir, vel ut alii ejusdem exemplo deterreantur, ex. gr. Lazarus et dives, vel ut aemulationis studium in malo tolerando excitetur, ex, gr. martyres; in obsccenum facinus quosdam ferri permitlit, ut gravius exstirpetur Vitium. Malos deserit, partim ut emendentur, partim ut, in bonam frugem redire nolentea, puniantur: II, 29. της Si εγκχτχλείψεώς ticiv εί δη δυο' ε'τι γχρ εγκχτχχειψις οικονομική, κχι πχιδευτικη, κχι ε'σιν εγκατχλειφις τελεία χπογνωσική, Quod ad Theodiceåm nonnihil stabiliendam valuit, distinctio est inter voluntatem Dei (II. 29.) primariam antecedenttm (προηγχμενον, έ"κημχ κχι ευδοκίχ, έ χυτχ ov), qua omnes Deus salvos vult, non enim in> poenam crealos, et consequetitem vel permittenlem Vel reprobantern: χρη Si ιίδένχι, ως o Θεος προηγαμένως d-txsi πχντο' ( cm- Bfjvxij κοβί της βχσιλείχ* χυτχ τυχε7ν. χ γχρ επί το κ.ολχσχι επλασιν ημ«ί ; αλλ«προς το μετχσχε7ν της χγχβότητος χυτίί, ω* uyxsös' χμχρτχνοντχ* Si Οδέλει κολχζεσ^χι, ms δίκαιο*. λέγεται hv, τ ο μέν πρώτον, προηγούμενο* θέλημα, χμ ι ευδοκία, έ uv τχ ov' το Si δεύτερον, επόμενον Βέλημχ, ku! πα.* ξ χχωρησις, ε ημετέρα* αίτιας. χχί χυτή δι ττη, η μεν οικονομική, πχϊ παιδευ τική ngos σωτηρία ν, i] Si απογνωτίκη πρ os τιλείχν κολχσιν' τχύτχ δε επί των χχ εφ ημ7ν, ΙΙ> 2g«έπομενον Β'έλημχ κχί παρχχωρησις, ε η,αετέρχ* αίτια*' διττή, η μέν οικονομική, και παιδευτική προ* σωτηρίχν, i) Si απογνωτικη προς τελείαν κόλχσιν. τχυτοί Si ϊπι των χκ εφ' ημ7ν' των δi εφ' η μ7ν, τχ μέν αγα^χ προηγχμένω* 3ίέλει και ευδοκεί' τχ δε πονηρά, κχι οντω* κχκχ, χτε π ροηγουμένω*, κτι επομένως &έλει' πχραχωρε7 Si τγ χύτε κσιω' το γαρ κχτχ βluv γίνομεναν å λογιχον, χδε αρετή. (ßasil. et Nyss. idem fere de natura mali habent; et Tertull. jam voluntatem duplicem innuit, qua? di stinctio ex Nostro ad Scholasticos ex. gr. Thomam et Pefr. Lomb. transivit. Inde orta est doctrina illa de volnntale beneplacili et signi, de prasdestinalione etc.) Recte autem Noster priedestiiiationis ideam definivit, in eo quod ipsa sua pra;scientia Dens non possit esse praedestinatus: πά,ντχ μίν προγινώσκει o Θεος, ä πχντχ Si προορίζει. προη/ινωοκει γχρ τχ εφ ημ7ν, χ προορίζει Si χυτά. χ γχρ $έλει την κχκίχν γί- VtcSxi, χδε βιχζετχι την χρετην' ωτε της 5είχς προγνωτιχη* κε\εΰσεω* έ'ργον δ προορισμο*. προορίζει Si τχ χκ εφ ημ7ν κχτχ την πρ 'ογνωσιν χυτίς. II, 3θ. (Augustinismus ecclesiss grascae, ut pelagianae, numquam placuit,»iec in Conf. Orth, aliquid certius hac de re occurrit. CeLerum, observan-

7 2 5 dum est, nullam apud Noslrum exsislere distinctionem inter actutr Providentia;: conservationem, concursum et gubernationem). Quod ad concursum, libertate humana salva, perlinet, attulit, II, 25.: auctorem omnium, qua; ab homine efficiuntur, vel actionum, nec esse Deum, malas enim actiones Deo tribuere nefas esse; nec necessitatem, quum actiones non ejusmodi sint, qua; eodem Semper modo se habeant; nec fatum, quia actiones sint res contingentes, nec necessario evenientes; nec riaturam, cujus opera sint Stirpes et animantia, nec fortunam, quum rara; et inopinatae liominum non sint actiones ; nec denique ca sum, quum non nisi inanimorum et brutorum eventus casu regantur. c.) De Deo triuno. (Est hicce apud Nostrum articulus in nuce quidem, quamvis nondum actu et forma, consummatus. Plurima; enirn et graves pugna; de doctrina trinilatis in eccl. grasca decerlata; sunt, et ansam (ex. gr. Greg. Naz., Theologo diclo, Nyss. et ßasi'l.) subti lioris bujus dogmalis explicalionis prasbuere. Scholastici, a Nostro excitati, huic articulo scientifice conslruendo impense incubuere. In Conf. Orth, forma arliculi absoluta esl). Trinus est Deus, utpote in essenti» (ουσία) urins, tres habens subsistendi modos vel personas (πρόσωπω, v- ποτχσεα}; Patris, Filii et Spuitus S.: εν τρισι τελείαΐ! υτίοτωαεσι,, άσυγχυτω! ηνωμένες, xul άδιατάτωί διαιραμένκΐ! ' I, 8. άμίριτος εν μεμερισμίνοιτ I, 8. äquales inter se sunt persona; trinitatis, δμοασιοι, quamvis per fecta persona unaqnasque exsistat. Una est essentia, actio: facultas, voluntas,- I, 8. έκε7 το μέν xotvov κκ! s'j πράγματt θεωρείται, Stot, το συναίδιον, και το ταυτον τη! ασίοΐ!, xul τη! Ii εργεία!, xul τα θελήματος, κ»i την τη! γνώμη! σύμπνοιαν, την τι της έ^ασίας, κ ut τη! δυνάμεως, και τη! άγα^ότητο! ταυτότητα' ακ είπον ομοιοτητα, αλλα ταυτότητα' xott το 5ν ε'ζάλμα τηδ κλήσεως. μία κίνησα των τριών υποτάσεων' I, ι q, μία xul η αυτη, k τgtis ομοίαι άλληλαt! 1, iq. υϊο i εν πατρι και πνευματι, xul πνεύμα εν πατρι xul υίω και πάτε, ρ εν υ'ιω και πνευματι, μηδεμιχ! γινομένης συναλοιφη!, η αυμφυρσεως, η συγχυσιως. φαμ.έν εκατόν των τριών τελείαν εχειν υπότασιν, 5'voe μη εκ τριών ατελών μίαν συνίδετον φΰσιν τελείων γνωρίσωμιν' σΰν^εσα γαρ άρχη διατάσεως' 1, 8. Trinitas antem sine eompositione est, ex tribus imperfectis personis perfecta persona non composita est; una enim est simplex snbstantia et essentia omni perfectione tribus superior et anterior, in perfeclis personis (I, 8. Cfr. Greg. Naz., Äthan., Basil.). Distinguuutur persona; characteribus, internis vel externis, personalibus: υποτωτικο/λ! ίδι'οτησι, άτινα αχ ασίω! εισϊ δηλωτικά, xal τηίπρος άλληλα σχέ σεως, καί τα της υπάρξεω! τρόπα, I, ι ο. εν.. μόναις ταΐ: υποτατίκαίΐ! ίδ'ιάτησι διαφε^οόυσ,ν αλλήλων αγίαι τρει$ υποτάσεί!' kx ασίκ, rf δέ χαρακτη=~

8 26 ftftxtg τηο islxs iitosrxfftus ustxigkrxs διχιτοΰμινοι, I, 8. IntemOB (^Tgonot vnåggttas*) notas has sunt: Patris χγεννησΐχ («ι'xg%ix, χπνευτίχ), Filii γενyj ισίχ, Spiritus S. ixnögtvffis. Notis etiam extevnis (Tgonot xnoxχλυφεωξ) distinguuntur. Sic Filio quidem soli competit incarnationis nota, nec Patri, nec S. S. (Cfr. Greg. Naz., Dionys.) III, 2. ο πχτηξ χχι to πνεύ μα το χγιον κχτ xsivx λόγον τη crxg*xtti τχ λογχ χεκοιιωνηχεν, ti μη *«τ«τχ θεοιτημείχς, xx' xxt tvsoxixv nxi βχλησιν, Irinitas, qu:e inter unitarismum Judasorum et Polytlieismum Elhuicorum xnediam et rectam lineam obtinet (I, 7. Cfr. Naz.Nyss.), ex S. S. probatur, imprimis Trisagio, quo cantu angelico ter sanctus celebratus est Deus, ut εξ χ, St χ et εν ψ (III, 10. Cfr. Greg. Naz., Äthan., Basilius xxi nxs ο των $ιο(ρνςων πχτέ ων xogos, fabulas etiam superstitiosas III, 11. de Iiymno trisagio e- narrat Noster) et ratione. Argumentum, duce Nyss., hoc est: quernadmodum homo λόγον (mentem et serrnonem) et igitur et spiritum (animam vitalem vel halitum) habeat, ita Deo esse necesse suum λόγον xxt πνεύμα, quas in eo ab hominum differant, quod sint substantiales, personas distinctas unius essentise di vina : O vtos toiwv ό tis y.xi yovos tos ovy. χλογόε έτι, Λ όγον Si ε'χων, αν* χνυποτχτον Vite, ουκ xg^xytvov τχ tiv χι, åsi πανσόμενον. χ γχξ ην ό tos λογοί.... λογον χκ έξω χυτχ χωgovvtx, αλλ εν χυτια χει οντχ. πχ γχξ εται, ε'ζω γ,γομενοο;. τφ μεν υφε- Τχνχι καθ' εαυτόν, S<ijf)jTxi πgos έχηνον Trug χ την νποτχσιν έ'χει... χκετι παντΰπχσΐν t'rtgos έτι nugot τον νουν, αλλ«κ«τα την φνσιν έ'ν ων, ετ'ξον έτι τω υποκειμέιω' I, 6. Δ>? Si τον λογον χχι πνιυμχ έ'χειν.. Χ πνοην χινηο- Τχτον,. y.ots' όμοιοτητχ τχ ημετέξχ nvtvy-itos.. χλλχ Svvay-iv xaiwstj, αυ τήν εαυτή; εν istx^xcvj υποτχσει θεωςουμένην, χχι τχ πχτ gos ηgotξχομένν,ν, χχι εν τψ λ.όγφ ανχπχνομένην, και χυτχ χτχν έκφχντικην, xtt xxgit$%vui τχ θιχ εν <p ε?', χχι τχ λόγχ, φ TuynugoyxgTt7, όυνχμενην, χτε ngos το ανvnugktov χνχχεομένην, αλλα καθ1 ομοιότητα τχ λογχ καθ' υποτχσιν χσχν, ζώ οχν, ngoxigtttxsv, χυτοχίνητον, εvεgγov, πάντοτε το α,γαάον θελχσχν, χχι ngos πχσχν ngostotv, oivsgoyov εχχσχν τγ βχλησιι την Svvxytv, μήτε xgx^v εχχοκν μήτε rixos. χ γα-g ενέλε'φε noti τω nxrgi λογοί, χτε τω λογιρ πνιυμχ I, η, Jam ad personas redeamus. Credimus in Patrem (Cfr. Naz.): Iis ενχ πχτέςχ, την πχντων xgfflv χχι χιτίαν' χχ εκ tivos γιννη^εντχ' αναιτιον Si χχι χγίννητον μόνον inxg%0vtx' πχντων yiv ποιητην ' ivos Si μόνχ πχ- Τigx φΰσει τχ μονογινχι υιχ χυτχ, xvgix Si, χχι ιχ, χχι outtjgos ημων I. Χ. χχι ngoßoxix τχ πχνχγίχ πνεύματος. I, 8. CredimUS in FiliuTIL (Naz.): tis ενχ υιον τχ εχ, τον μονογενή, τον xvgiov ημων I. Χ., τον εχ τχ tixtgos γεννηθέντα ngo πχντων των χιωνων, φωο εκ φωτοε, Qiov χληθινον εχ f* χληθινχ' γεννηθέντα, χ ποιηθέντχ, όμοχσιον τφ πχτgi, Si χ τχ πχντχ ε- γένιτο.. xpcgovos χχι oiyxg%os χυτχ η γέννησιο' χ γxg έκ τχ μη ovros tis το

9 2 7 ιίνχι ποΐξϊΐχι5ίΐ o vtos rx Θιχ, ro απαύγασμα rys froiys, o χαξχκτόξ rys rx πχτξόε υποτάσιως, y ζώσα σοφία και frΰναμις, o λογοε o ίνυπότατos a x&iufrys >tut τιλιίχ, και ζώσα ιικων τχ χοξατχ Θϋ' αλλ uti yv συν τΰί nurξ] κχι εν χυτό),,. χ γχξ yv nori ο Πχτόξ, ert ουκ yv ο T/ös * αλλ' χμχ πατόξ, χμχ Tios... Hary ξ γχξ sktos υιχ χκ uv K7^y$ii'y', ti fri yv μτ) ε'χων υιον, χκ yv πxry ξ' και it μετα τχυτχ εσχεν υιον... irguiry ix τχ μό thxi nuryg tts το yivia^ui Tturyg' οπεξ nuffys βϊ.αν^μ'ιαί tri χχλεπωτίξον'. I, B. Coa3- ternus est filius Patri, ut luci ignis (Cfr. Nyss. et Cyrill.): ωσπίξ χμχ το πυ, και χμχ το ii χυτχ φωί '.. ωσπεξ το φως εκ τχ πυξός uti γιννωμινον, att iv χμτψ.. c vios τχ Θ/χ... ix Πχτξοε yivvybtis χχωξίτως, κχι iv χυτψ Mtvouv x/t, εχει ifriav υπότχσιν πχξχ ryv τχ ΊΊχτξος' I, 8. j Cjliod probatur t-x immutabililate Patris, ex quo genitus, non creatus est: ti μϊ) ii Χξχνί frxfxtv \ τον υιον πξουπκξχιιν τΐο πχτξί ii χυτχ γιγιvvyμίvov, Τξθ ' <7 η\ nyv rys τχ πατξος νποσχσεως παρειεοιγομεν' οτι μy ων πxτyξ υτίξον 3/ ιγίνιτο C \ c/ \ r* ~ / \ πxτyξ' y γχξ κτισιε, ti και μετχ ταύτα γίγονιν, αλλ χκ εκ rys τχ t χσtus* εκ fri τχ μy ovtos tis το ιίνχι 3ελκσει κχι frυν χμ ε ι χυτχ πχξ%χ3ν '.. yivvyats is't το ix Tys χαίχε τχ γ/ννωντοε π ξοχγεσ3χι το γιννωμενον ομοιον κατ χσίχν I, 8. Diligenter cavendum, ne perperam inlerpretemur sententiam : Patrem esse principium filii, eoque majorem, quippe in qua sententia neutiquam innuatur ulla temporis ratio aut prasstantioris naturas: πχντχ offx εχιι o πχτyg, χυτχ εισι, πλν\ν rys xytvvyaixs, yrts χ σνμχίνιι xaixs 'ιχφοξχν, xfri xi'uομχ, χλλχ τξοπον υπχξ^ωε. οίσπίξ κχι ο Afrxμ χ ytvvyros ων' πλάσμα γχξ is11 τ χ Θ ex κχι ο Σ^θ- ytvvyris' υιόε γχξ εσιν Α ό χμ' I, 8. Ε ι fri λίγομιν τον πχτερχ χρχ^ν ιίνχι τχ υix κχι μιίζονα, χ πξοτίξευιιν χυτον τ χ υιχ χξονιρ, y φυσιι υπίξφχίνομιν... xfri xxsfr ετίξόΐί τι, ti μy κχτχ το αυτιον τχτίτιν, οτι ο vios εκ τχ πχτξοε iytvvydy, κχι χ% ο πχτζξ ix τ χ υιχ* κχι οτι ο πχτ νιξ xvtios is'i τχ υιχ φυαικωε* ωσπίξ χκ ix τον φωτο5 το πυξ φχαεν πξοίξχεσάχι, χλχχ το φως μάλλον εκ του πυξός' Ι, 8. Omnia per Filium fecit Pater, non ut per instrumentum: \iyoμιν τον πχτεξχ πχντχ οσχ ποιιΐ, frtx τχ μονογενούς χυτχ υιχ ποιιΐν, ου% ws fri οργανχ λιιτχξγικ,ζ, χλλχ φυσικές κχι ενυποτοίτχ frυvάμsωs I, 8. Credimus in Spiritum Sanclum: πιτιυομιν κχι tis εν πνιυμχ όίγιον, τό κΰξίον και ζωοποιον' το εκ τχ Πχτξοε εχποξιυομινον, xxi εν υιω χνχπχυόμtvov τό τω Πχτξΐ κχι Ύιιρ συμπξοεκυνχμινον κχι cn>vfrΰiuζoμsvov, ws όμοχσιόν τι κχι auvuifrtov' το εκ Θιχ πνεύμα, το eosis, τό νγεμονικόν, Tyv nyyyv Tys σοφία! 1 7 l~c < 1 \ r~ l > > κχι atys, κχι τχ χγιχσμχ vyeov συν πχτξΐ κχι υιω υπχξχον και Πξοςχγοξΐυομινον' 'χκτιτον, πλyξis, fryμι$ξyόv, πχντοχξχτοξίκόν, παντο$ΰναμον, χπιιξοίυνχμον, ϋισπάζον πxays κτίσεως, χ ίίεσποζόμινον διουν, χ Βιχμινον* πλή ξουν, χ πλyξxμsvov' μετεχομινον, χ μετεχον χγιχζον, χχ χγιχζόμινον* πχξάxxyrov... κχτχ πχντχ ομοιον τιξ πατξϊ κχι νιψ' εκ τχ IΙατξός εκποξίνόμινον..

10 528 Tiui Si Tis (/.ttititso^tvov ) μιτχλχμβχνόμινον υπό vtxcfrjs xrtfftuif-,, 1 tv til» νποτάσιι νπχξχον, οίχωξί^ον κχι χνικφοίτητον nxvgos κχι νιχ, κχι t,. O/ C \ Λ C C \ λ ^ 5 t η* j/ \ / vrxvτχ έχον otrx εχει ο πχτη κ or«ο vios, πλην xyivvfjtrixs κχι τη! ygvvtjaiws. I, 8., qui non ex filio procedit, sed, quasi spiendor solis per radium ejusdem, ex Patre per Filium (Cfr. Maxim., Greg, et pl.): νίχ ηνινμχ, χχ eis t χντχ, αλλ' ws Si χντχ εκ τχ πχτ^αν ικτοξίνο ytvov. y.ovos yx <xvrios ο πχτηξι. I, 12. ηνινμχ.. ix τχ νϊχ.. χ λίγομιν' ηνινμχ JV Τιχ όνομχζομιν' I, 8. (Synodus Toletana 58g Synrbolo Nie. - Gonst. addidit verba et jilio; fuerunt quidem nonnulli palres grasci, ex. gr. Mar cellus, qui formula eadem uterentur, sed ecclesia grasca, et quidem Conf. Orth., symbolicas auetoritatis ope, eandem magis magtsque repudiavit. 'Εκ μόνχ τον notrgos sonant verba Conf. Orlli.; Nostri autem formula Siw vi o v mediam quandam innuit sententiam, qua, argumentis peculiaribus, ab illo hoc loco non citatis, niti solent. Ejus igitur lestimonium Cyrillus Lucaris et pars demum eccl. grsecas latinizans, ex. gr. Joh. Beccus, acceptarunt). II. Anthropologin. Homo est an i mal., anima el corpore constans. (Quia facultates utriusque et naturam exponendi officium est anatomias, physiologias et psycbologias, nec vero Dogmalices, quidquid ejusmodi ex Aristotele, Nemesio: de nat. horn., Maxim. Conf.: de anima et aliis sumserit, hoc loco prastereamus. Definitionem repetere animi sufficial): φνχη τοίννν is"i v χσίχ ζχτχ, χπλη κχι xawixros, σωμχτικο7ς οφθαλμοί.s kxt οικείχν φίσιν xogxros, u^oivxros, λογική κχι voigx... κντιξχίίοι, σιλητ<κυ) rt, κχι ενίξγητιχη, τξίττη, ήτοι ε$ι7ιοτξεπτos, οτι κχι κτιτη' 1ί, 12. Ηοηιο, nuper creatus, in Paradiso, et sensibili et spirituali, collocatus esl: <, c J/ Λ J Λ < < / * < " y < ' c ' ωσπι o xvjgwnos unjtjros χμχ κχι νοητοί... χτω κχι το τοντχ ιίξωτχτον τίμινο* χίσάητόν χμχ κχι νοητον.. II, ii. (Sententias inter se contrarias Patrum, quos auetores secutus est Noster, hoc loco, ut interdum, conciliavit, quum quid verum esset eligere et eruere ipse non valeret.) In Paradiso floruit lignum scientias, quo per teutationem, inde excitandam, homo natura? sua? conscius evaderet: το τηε τχ κχλχ τι κχι κχκχ yvwffiws ξνλον... ετιν η τ Zs olxtlxs iniyvwois φνσιωε. II, 11. Crea * tus est homo, Dei gvatia, non natura, immortalis: x$xvxrost χ φύσει, αλλ«χχξίτι. II, 3., ad imaginem et ad similitudinem Dei (inter quas jam Alexandrini distinxerunt): φνχην λογικών κχι νοιρχν... Silxv εικόνα φχιuév' το Si xxs' βμοίωσιν την τ^ί χξετηε κχτχ το ίννχτον όμolwtnv. II, 12.J libero arbitrio ornatus, ne in natura quid esset peccandi incitamen-,tum: εποίητι χντον\ φΰσιι χνχμχξτητον κχι,$ιλησιΐ χντιξχσιον' χνχμχξτητον. ο. χχ as μη ίπιϊιχόμινον αμχχτίχν' μόνον γ<* το ätiov χμχξτ'ιχ* Islv xve-

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 1: Λατινικά 1. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 1: Λατινικά 1. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 1: Λατινικά 1 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 Existimāvit ad se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie squalidā, similem

Διαβάστε περισσότερα

ss rt çã r s t Pr r Pós r çã ê t çã st t t ê s 1 t s r s r s r s r q s t r r t çã r str ê t çã r t r r r t r s

ss rt çã r s t Pr r Pós r çã ê t çã st t t ê s 1 t s r s r s r s r q s t r r t çã r str ê t çã r t r r r t r s P P P P ss rt çã r s t Pr r Pós r çã ê t çã st t t ê s 1 t s r s r s r s r q s t r r t çã r str ê t çã r t r r r t r s r t r 3 2 r r r 3 t r ér t r s s r t s r s r s ér t r r t t q s t s sã s s s ér t

Διαβάστε περισσότερα

Gregorius Nyssenus - De deitate filii et spiritus sancti

Gregorius Nyssenus - De deitate filii et spiritus sancti This text belongs to the Thesaurus Linguae Graecae (TLG ), a Research Center at the University of California, Irvine, which digitized it and owns the relevant Copyright. On May 15, 2008, Prof. M. Pantelia,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ Περι Μετανοιασ (De Paenitentia)(*1) Κεφ. 1o. Η μετάνοια των εθνικών I. Paenitentiam hoc genus homines quod et ipsi retro fuimus, caeci sine domini lumine, natura tenus norunt passionem

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Legum ministri sunt magistratus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi sumus: sic enim esse possumus.

1. Legum ministri sunt magistratus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi sumus: sic enim esse possumus. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ VI X Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 1. Legum ministri sunt magistratus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi sumus: sic enim liberi esse possumus. 2.

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 2: Λατινικά 2 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ο Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ i l t r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ ΑΥΤΟΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου

Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 41 1. his, abhinc multis annis: Nα γραφούν οι ισοδύναμες μορφές. 2. coluisse: Να συνταχθεί αναλυτικά το απαρέμφατο. 3. proinde

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ )

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ ) ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ. 21-28) Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tu hominem investiga, quaeso, summaque

Διαβάστε περισσότερα

T : g r i l l b a r t a s o s Α Γ Ί Α Σ Σ Ο Φ Ί Α Σ 3, Δ Ρ Α Μ Α. Δ ι α ν ο μ έ ς κ α τ ο ί κ ο ν : 1 2 : 0 0 έ ω ς 0 1 : 0 0 π μ

T : g r i l l b a r t a s o s Α Γ Ί Α Σ Σ Ο Φ Ί Α Σ 3, Δ Ρ Α Μ Α. Δ ι α ν ο μ έ ς κ α τ ο ί κ ο ν : 1 2 : 0 0 έ ω ς 0 1 : 0 0 π μ Α Γ Ί Α Σ Σ Ο Φ Ί Α Σ 3, Δ Ρ Α Μ Α g r i l l b a r t a s o s Δ ι α ν ο μ έ ς κ α τ ο ί κ ο ν : 1 2 : 0 0 έ ω ς 1 : 0 π μ Δ ι α ν ο μ έ ς κ α τ ο ί κ ο ν : 1 2 : 0 0 έ ω ς 0 1 : 0 0 π μ T ortiyas Σ ο υ

Διαβάστε περισσότερα

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός)

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός) 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται: quod-quia-quoniam cum(αιτιολογικός) Eκφέρονται: α. Με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β. Με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.(τηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ [Α] ΚΕΙΜΕΝΟ Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam absens dictator est factus;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 1.Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Ut domum ad vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Ut domum ad vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Α. Ut domum ad

Διαβάστε περισσότερα

< = ) Τ 1 <Ο 6? <? Ν Α <? 6 ϑ<? ϑ = = Χ? 7 Π Ν Α = Ε = = = ;Χ? Ν !!! ) Τ 1. Ο = 6 Μ 6 < 6 Κ = Δ Χ ; ϑ = 6 = Σ Ν < Α <;< Δ Π 6 Χ6 Ο = ;= Χ Α

< = ) Τ 1 <Ο 6? <? Ν Α <? 6 ϑ<? ϑ = = Χ? 7 Π Ν Α = Ε = = = ;Χ? Ν !!! ) Τ 1. Ο = 6 Μ 6 < 6 Κ = Δ Χ ; ϑ = 6 = Σ Ν < Α <;< Δ Π 6 Χ6 Ο = ;= Χ Α # & ( ) ) +,. /, 1 /. 23 / 4 (& 5 6 7 8 8 9, :;< = 6 > < 6? ;< Β Γ Η. Ι 8 &ϑ Ε ; < 1 Χ6 Β 3 / Κ ;Χ 6 = ; Λ 4 ϑ < 6 Χ ; < = = Χ = Μ < = Φ ; ϑ =

Διαβάστε περισσότερα

Cirillus Alexandrinus - De synagogae defectu

Cirillus Alexandrinus - De synagogae defectu This text belongs to the Thesaurus Linguae Graecae (TLG ), a Research Center at the University of California, Irvine, which digitized it and owns the relevant Copyright. On May 15, 2008, Prof. M. Pantelia,

Διαβάστε περισσότερα

Κικέρων (106-43 π.χ.)

Κικέρων (106-43 π.χ.) Κικέρων (106-43 π.χ.) Α. Βίος: Ο Κικέρων γεννήθηκε το 106 στο Arpinum. Αν και homo novus, διέτρεξε τα αξιώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με κορυφαία κατάληξη την υπατεία του έτους 63 (εξουδετέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Γλυφάδα 09/12/2017. Μάθημα : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γλυφάδα 09/12/2017. Μάθημα : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 Γλυφάδα 09/12/2017 Μάθημα : ΛΑΤΙΝΙΚΑ Καθηγήτρια: Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑΤΑ Χρόνος: 3 ΩΡΕΣ Τάξη: Γ12 Κείμενα 1. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur : «Quid?» inquit «Ego non cognosco

Διαβάστε περισσότερα

Iohannes Damascenus - De theologia

Iohannes Damascenus - De theologia This text belongs to the Thesaurus Linguae Graecae (TLG ), a Research Center at the University of California, Irvine, which digitized it and owns the relevant Copyright. On May 15, 2008, Prof. M. Pantelia,

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση :

Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση : Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Α) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Oraculum incolis respondet: regia hostia deo

Διαβάστε περισσότερα

Mag. Doc. CAROLUS JULIUS LÉNSTRÖM

Mag. Doc. CAROLUS JULIUS LÉNSTRÖM DE EXPOSITIONE FIDEI ORTHODOXIE AUCTOF1E JOHANNE DAMASCENO c dissertatio tiieologica dogmatico - histor1ca. cujus partem quartam EX SPECIAL! SACl\JE REGIME MAJESTATIS GRATIA et yenia max. ten. facult.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο Χερουβικό σε ἦχο πλ.. Ε ΑΣΗ ΤΟ ΩΣΤΑΤΙΟΥ ΡΙΓΓΟΥ ΑΡΧΟΤΟΣ ΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ.Τ.Χ.Ε. Ἦχος Nε Οι τ Χε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 4/11/2017. Απόσπασμα 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 4/11/2017. Απόσπασμα 1 ΕΠΩΝΥΜΟ:..................... ΟΝΟΜΑ:........................ ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 949422 www.syghrono.gr ΤΜΗΜΑ:........................ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:..................

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ 1

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2012 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel

Διαβάστε περισσότερα

P P Ó P. r r t r r r s 1. r r ó t t ó rr r rr r rí st s t s. Pr s t P r s rr. r t r s s s é 3 ñ

P P Ó P. r r t r r r s 1. r r ó t t ó rr r rr r rí st s t s. Pr s t P r s rr. r t r s s s é 3 ñ P P Ó P r r t r r r s 1 r r ó t t ó rr r rr r rí st s t s Pr s t P r s rr r t r s s s é 3 ñ í sé 3 ñ 3 é1 r P P Ó P str r r r t é t r r r s 1 t r P r s rr 1 1 s t r r ó s r s st rr t s r t s rr s r q s

Διαβάστε περισσότερα

Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam. dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde

Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam. dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde Α. Να μεταφράςετε τα παρακάτω αποςπάςματα : Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris,

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης 1 Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ Α.ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ Α.ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 1.Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectaree quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ημερομηνία: Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΑ Quia ille metum exercitus Romani vicerat,

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Physique des réacteurs à eau lourde ou légère en cycle thorium : étude par simulation des performances de conversion et de sûreté

Physique des réacteurs à eau lourde ou légère en cycle thorium : étude par simulation des performances de conversion et de sûreté Physique des réacteurs à eau lourde ou légère en cycle thorium : étude par simulation des performances de conversion et de sûreté Alexis Nuttin To cite this version: Alexis Nuttin. Physique des réacteurs

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat. Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (5)

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (5) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (5) ΚΕΙΜΕΝΑ XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est.

Διαβάστε περισσότερα

οριστικής στη φωνή που βρίσκεται. το γ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα και του παρατατικού της υποτακτικής στην παθητική φωνή.

οριστικής στη φωνή που βρίσκεται. το γ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα και του παρατατικού της υποτακτικής στην παθητική φωνή. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 MΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 28 1. quanti homo sit: : Να αναγνωρισθεί η πρόταση και να γίνει ευθεία ερώτηση. 2. Να γραφούν οι ισοδύναμες μορφές: noli spectare

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ημερομηνία: Σάββατο 20 Απριλίου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΑ Milites his verbis admonet: «Hostes adventare

Διαβάστε περισσότερα

Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt».

Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt». Ε Ε Ε VII XV XXI - XLII.. Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt». Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil quam ipsa victoria:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Hannibal, dux Carthaginiensis,

Διαβάστε περισσότερα

Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1

Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1 Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1 Εννοιολογικές δομές Ταξινομία (taxonomy) Σχέσεις IsA (BT/NT) Θησαυρός

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 3: Λατινικά 3. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 3: Λατινικά 3. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 3: Λατινικά 3 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

r t t r t t à ré ér t é r t st é é t r s s2stè s t rs ts t s

r t t r t t à ré ér t é r t st é é t r s s2stè s t rs ts t s r t r r é té tr q tr t q t t q t r t t rrêté stér ût Prés té r ré ér ès r é r r st P t ré r t érô t 2r ré ré s r t r tr q t s s r t t s t r tr q tr t q t t q t r t t r t t r t t à ré ér t é r t st é é

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) Ημερομηνία: Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) Ημερομηνία: Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) Ημερομηνία: Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΚΕΙΜΕΝΑ Silius Italicus, poēta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑ :.. ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ. ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Mens* et animus et consilium et sententia civitātis* posita est in legibus*. Ut corpora* nostra sine mente*, sic civitas*

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ XV XIX

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ XV XIX ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ XV XIX A.KEIMENO 1. Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistratus creanturr cum vitae

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2017 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2017 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ «ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:.. ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: TMHMA: ΑΡΙΘΜΟΣ:.... ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.... ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αφαιρετική, απλή ή εμπρόθετη, συμπυκνώνει τις λειτουργίες τριών παλαιότερων πτώσεων: της κυρίως αφαιρετικής (ablativus

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. Μονάδες 40

Παρατηρήσεις. Μονάδες 40 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: Η Τριαδικότητα και η Μοναδικότητα του Θεού

Ο Τριαδικός Θεός: Η Τριαδικότητα και η Μοναδικότητα του Θεού 12 Νοεμβρίου 2018 Ο Τριαδικός Θεός: Η Τριαδικότητα και η Μοναδικότητα του Θεού Θρησκεία / Θεολογία Βασίλειος Γκρίλλας, Θεολόγος, ΜΑ Θεολογίας Το βασικότερο δόγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι το Τριαδολογικό.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. Μονάδες 40 Β 1.

Παρατηρήσεις. Μονάδες 40 Β 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣ Κ ΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑ Τ Ι Ν Ι ΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕ Υ ΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

... Γυ άσιο... Ο ΑΔΑ ΑΘΗΤΩ :

... Γυ άσιο... Ο ΑΔΑ ΑΘΗΤΩ : Κ Ε Ν Σ Ρ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Η Ρ Ι Α Κ Ο Ε Π Ι Σ Η Μ Ω Ν αι ί ια ο φ ς... Γυ άσιο... Ο ΑΔΑ ΑΘΗΤΩ : 1... 2... 3... Μου ού Π. 2018-1- Α Ω Η Ω Α: ως αι Ό αση Η ό ασ ί αι ο σ ο αιό ο αισθ ή ιο ό α ο ο α θ ώ ο. ο

Διαβάστε περισσότερα

Augustinus - De Trinitate Migne - Patrologia Latina - Volumen 042: Col

Augustinus - De Trinitate Migne - Patrologia Latina - Volumen 042: Col 0354-0430- Augustinus - De Trinitate Migne - Patrologia Latina - Volumen 042: Col 0819-1098 [0819] S. AURELII AUGUSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI DE TRINITATE Libri quindecim [a]. LIBER PRIMUS. In quo secundum

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Disputatio theological, De tribus testibus coelestibus. Ex 1 Joh. V. 7. Respondente Denedicto Picteto Genevensi. I. Cum hoec sit fides Catholica,

Disputatio theological, De tribus testibus coelestibus. Ex 1 Joh. V. 7. Respondente Denedicto Picteto Genevensi. I. Cum hoec sit fides Catholica, Disputatio theological, De tribus testibus coelestibus. Ex 1 Joh. V. 7. Respondente Denedicto Picteto Genevensi. I. Cum hoec sit fides Catholica, teste Athanasio, ut ut unum Deum in Trinitate, et Trinitatem

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος Καίσαρ (101/100-44 π.χ.)

Ιούλιος Καίσαρ (101/100-44 π.χ.) Ιούλιος Καίσαρ (101/100-44 π.χ.) Α. Βίος: Ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρ γεννήθηκε πιθανόν το έτος 100 π.χ. Έγινε pontifex maximus το 63, ύπατος το 59 και έπαρχος της Γαλατίας τα έτη 58-51. Μετά την επιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε. 2 0 1 9 Κλ ά δο ς θερ µ ι κώ ν τη λ εκα τ ευθυ νό µ εν ω ν α υ το κι νή τω ν. Υπ εύ θυνο ς Κ λ ά δ ο υ Ζωτιαδης Κωστας bo d @ e l - m e. gr

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Q π (/) ^ ^ ^ Η φ. <f) c>o. ^ ο. ö ê ω Q. Ο. o 'c. _o _) o U 03. ,,, ω ^ ^ -g'^ ο 0) f ο. Ε. ιη ο Φ. ο 0) κ. ο 03.,Ο. g 2< οο"" ο φ.

Q π (/) ^ ^ ^ Η φ. <f) c>o. ^ ο. ö ê ω Q. Ο. o 'c. _o _) o U 03. ,,, ω ^ ^ -g'^ ο 0) f ο. Ε. ιη ο Φ. ο 0) κ. ο 03.,Ο. g 2< οο ο φ. II 4»» «i p û»7'' s V -Ζ G -7 y 1 X s? ' (/) Ζ L. - =! i- Ζ ) Η f) " i L. Û - 1 1 Ι û ( - " - ' t - ' t/î " ι-8. Ι -. : wî ' j 1 Τ J en " il-' - - ö ê., t= ' -; '9 ',,, ) Τ '.,/,. - ϊζ L - (- - s.1 ai

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # # % &! ( ) +

! #! # # # % &! ( ) + ! #! # # # %! &! ( ) + ! #! # # # #! # # #, #!# # #. / / 01#0 #) 2 ! 34 3 & 5.6 /. 7 8 #!. &.. /.34 #. 3 /. 4 9 3 # & 3 :. ( ;.6 3 34 34 < 5 #!3 3 3.6 / 34 = > 5 # #! /. 3? (. / #! 4 : : ;.6 3 ( 0) (.

Διαβάστε περισσότερα

m i N 1 F i = j i F ij + F x

m i N 1 F i = j i F ij + F x N m i i = 1,..., N m i Fi x N 1 F ij, j = 1, 2,... i 1, i + 1,..., N m i F i = j i F ij + F x i mi Fi j Fj i mj O P i = F i = j i F ij + F x i, i = 1,..., N P = i F i = N F ij + i j i N i F x i, i = 1,...,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus)

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) Απόλυτη είναι η μετοχή της οποίας το υποκείμενο δεν έχει καμία σχέση με τους όρους του ρήματος της πρότασης. Στα λατινικά η μετοχή αυτή, καθώς και το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα