Διδάσκοντας ιστορία στο δημοτικό σχολείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διδάσκοντας ιστορία στο δημοτικό σχολείο"

Transcript

1 Διδάσκοντας ιστορία στο δημοτικό σχολείο

2 πιινγή, νξγάλσζε πιηθνύ θαη παξνπζίαζε: Υαξά Μαθξπγηάλλε, Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην Κύπξνπ πλεξγάζηεθαλ: Λνύθαο Πεξηθιένπο, Εθπαηδεπηηθόο ΕΔΕ θαη άιια κέιε Ελδνηκεκαηηθήο Επηηξνπήο Κνηλσληθώλ Θεκάησλ Θεξκέο επραξηζηίεο ζηελ Κιεηώ Φινπξέληδνπ θαη ζε όινπο/εο ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο πνπ κνηξάζηεθαλ δηδαθηηθό πιηθό γηα ηελ Σξάπεδα Τιηθνύ (υπό κατασκευή). ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ: Ελδνηκεκαηηθή Επηηξνπή Κνηλσληθώλ Θεκάησλ, Δηεύζπλζε Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο, ΤΠΠ Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην Κύπξνπ

3 Σκοπός παρουσίασης Ιδεοθωελλα Γιάλογορ Αθεηηπία για: νέερ ιδέερ δημιοςπγία και ζςλλογή δπαζηηπιοηήηυν για ηην ςπψ καηαζκεςή Τράπεζα Υλικού

4 Περιεχόμενα Παρουσίασης H Ιζηοπία υρ επιζηήμη και υρ ππακηική Μέπορ Α Ση δελ είλαη Ιζηνξία Ση είλαη Ιζηνξία Ιζηνξηθή Παηδεία θαη Έξεπλα Αξρέο κάζεζεο θαη ηόρνη H Ιζηοπία υρ επιζηήμη και υρ ππακηική Μέπορ Β Πξαθηηθέο εθαξκνγέο - Παξαδείγκαηα

5 H Ιστορία ως επιστήμη και ως πρακτική Μέρος Α

6 Τι είναι Ιζηοπία;

7 Ίστωρ - Ιστορία Ίζηυπ: απηόο πνπ γλσξίδεη Ιζηοπία: ε θαζνιηθή γλώζε Ιζηοπία νλόκαδε ν Ηξάθιεηηνο ηελ επηζηήκε ηνπ Ππζαγόξα: θνζκναληίιεςε θαη βηνζεσξία καδί, έλα είδνο ζπλνιηθήο εξκελείαο ηνπ ζύκπαληνο.

8 Πνιπζήκαληε έννοια θαη πνηθίιν περιετόμενο: δηαθνξεηηθό επηζηεκνινγηθό ππόβαζξν δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία

9 Ιστορία και Επιστημολογία 1. Η Ιζηοπία Πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηελ επηζηεκνινγία ηνπ Ρεαιηζκνύ Ση θαη πώο πραγκατηθά ζπλέβεθε ζην παξειζόλ

10 Ιστορία και Επιστημολογία 2. Η Ιζηοπία υρ ςποκειμενική επμηνεία Μεηακνληέξλα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηελ επηζηεκνινγία ηνπ ρεηηθηζκνύ Πώο νη δηάθνξεο νκάδεο (εζληθέο, θνηλσληθέο θ.ά.) νξγαλώλνπλ ηελ αθήγεζή ηνπο γηα ην παξειζόλ Πώο ε ξεηνξηθή θαη νη αθεγεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο εμππεξεηνύλ ζηόρνπο ηνπ παξόληνο (θνηλσληθνύο εζληθνύο θ.ά.).

11 Ιστορία και Επιστημολογία 3. Η Ιζηοπία υρ παπαγυγή επιζηημονικήρ γνϊζηρ Πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηελ επηζηεκνινγία ηνπ Κνηλσληθνύ Γνκηζκνύ Γηάθνξεο εθδνρέο-εξκελείεο. Πώο απνθαζίδνπκε; Mε βάζε ηα εξγαιεία, ηηο κεζόδνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηζηήκεο ηεο Ιζηνξίαο.

12 Η Ιστορία: Πξνζπαζεί λα εμαιείςεη ηελ πξνθαηάιεςε, έζησ θαη αλ δελ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ηελ απόιπηε αιήζεηα Πεηζαξρεί ζηε βάζαλν ησλ ηεθκεξίσλ. Πάληα αλαζεσξείηαη κε ην ρξόλν θαη ηελ εθ ησλ πζηέξσλ γλώζε. Η θύξηα έγλνηα ζηελ αμηνιόγεζή ηεο είλαη: λα κάζνπκε πώο λα θξίλνπκε κηα ηζηνξηθή αθήγεζε, λα θαηαλνήζνπκε ηελ εκπεηξηθή βάζε, λα αμηνινγήζνπκε ζε ζρέζε κε αληηθξνπόκελεο ηζηνξηθέο αθεγήζεηο. Πξνζεγγίδεη ην Μνπζείν σο ρώξν έξεπλαο, αιιαγήο θαη δηαινγηθώλ ζπδεηήζεσλ (debate). Lowenthal (1998); Wertsch (2002)

13 Στις ανατροπές ποσ προσέυερε η ανασκαυή τοσ Ακρωτηρίοσ της Θήρας αναυέρθηκε τθες ο ανασκαυέας τοσ, καθηγητής Χρίστος Ντούμας Οι βροχές «βοήθησαν» Δθεκεξίδα Έζλνο, 5/2/2010

14 Tholos from Choirokoitia (Drawing: Juergen E. Walkowitz )

15 Η Ιστορία μπορεί να οριστεί βάσει ηνπ πεπιεσομένος ηηρ (σύλοιο γεγολότφλ ποσ σσλέβεθαλ στο παρειζόλ), ηεο μεθοδολογίαρ ηηρ (σσλετή, σσστεκατηθή προσπάζεηα τοσ αλζρώποσ γηα αλασύλζεσε, περηγραυή, θαταλόεσε θαη ερκελεία τοσ παρειζόλτος).

16 Ηξόδνηνο, π.χ. Θνπθπδίδεο, π.χ. Voltaire (François-Marie Arouet) Leopold von Ranke, Gerda Lerner, Eric Hobsbawm,

17 Ο ορισμός της Ιστορίας με βάση τη μεθοδολογία υποδηλώνει ότι: ηο έργο ηοσ ιζηορικού δε θεωρείηαι ως ένα ηελικό, αναλλοίωηο ζύνολο γνώζεων και ιζηορικών ζσμπεραζμάηων, αλλά: σο έλα πποφψν έπεςναρ πνπ ππόθεηηαη ζε ζςνεσή κπιηική θαη αμθιζβήηηζη αυετηρία για περαιηέρω έρευνα και αναζήτηση ηων πολύπλοκων ζσμβάνηων, ζτέζεων, ιζηορικών πραγμαηικοηήηων.

18 Προφορική Ιστορία Βαζικψρ ζηψσορ: λα θέξεη ζην ηζηνξηθό πξνζθήλην ηνπο «αθαλείο». Βαζικψ επγαλείο: ζπλεληεύμεηο Πιεξνθνξίεο πνπ δελ κπνξνύλ λα καο δώζνπλ ηα επίζεκα έγγξαθα, γξαπηά θείκελα. Έγγξαθα «θσηίδνληαη» δηαθνξεηηθά, όηαλ γλσξίδνπκε ηηο ζπλέπεηεο πνπ είρε π.ρ. κηα ζπλζήθε κεηαθίλεζεο πιεζπζκώλ, ζηε δσή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλζξώπσλ. (δεο π.ρ.βεξβεληώηε, 2009)

19 Γεκαεηία ηος 1970: Έκθαζε ζηελ ηδηαίηεξε θύζε ηεο Ιζηνξίαο Πνξίζκαηα εξεπλώλ: Σα παηδηά κπνξνύλ λα ζθέπηνληαη ηζηνξηθά (πεξηερόκελν θαη κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο). Ιστορική Παιδεία και Έρευνα Απσέρ 20 ος αι.: Αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ λα αλαθαινύλ ζηνηρεία ηνπ παξειζόληνο (γεγνλόηα, εκεξνκελίεο, πξνζσπηθόηεηεο) Πνξίζκαηα εξεπλώλ: Οη καζετές αλαθαιούλ «ποιύ ιηγότερα» από όσα «ζα έπρεπε». Μέζα ηος 20 ος αι.: Χξήζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Piaget γηα δηεξεύλεζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ. Πνξίζκαηα εξεπλώλ: «Η ηστορηθή σθέυε αλαπτύσσεταη ποιύ πηο αργά από τελ σθέυε στης υσσηθές επηστήκες».

20 Γενικός Σκοπός της Ιστορικής Παιδείας H δηδαζθαιία ηεο Ιζηνξίαο ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζην λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θόζκν κέζα από ηε κειέηε: ηνπ παξειζόληνο θαη ηεο ζρέζεο ηνπ παξειζόληνο κε ην παξόλ θαη ην κέιινλ.

21 Η επίτευξη του γενικού σκοπού μπορεί να γίνει δυνατή μέσα από: 1. ηην ανάπηςξη ηηρ γνϊζηρ πεπιεσομένος ηη ζπλέβεθε ζην παξειζόλ 2. ηην ανάπηςξη ηηρ ιζηοπικήρ ζκέτηρ πώο καζαίλνπκε γηα ην παξειζόλ πνηεο νη κέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο ηεο επηζηήκεο ηεο Ιζηνξίαο πνηεο νη κνξθέο ηεο ηζηνξηθήο γλώζεο θαη ηα όξηα ηεο.

22 Προϋπάρχουσες ιδέες Σα παηδηά έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο γηα ηνλ θόζκν, νη νπνίεο δηακνξθώλνληαη από δηάθνξνπο παξάγνληεο: Κνηλσληθόο πεξίγπξνο (οηθογέλεηα, υίιοη ΜΜΕ, θ.ά.) Δθπαηδεπηηθό ζύζηεκα Πξνζσπηθέο εκπεηξίεο

23 Προϋπάρχουσες ιδέες Σημασία αναγνώρισης Οη καζεηέο «δελ έξρνληαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζαλ άγξαθνη πίλαθεο θέξλνπλ καδί ηνπο ηδέεο βαζηζκέλεο ζηε δηθή ηνπο εκπεηξία γηα ηνλ θόζκν θαη γηα ην πώς είλαη πηζαλό λα ζπκπεξηθέξνληαη νη άλζξσπνη» (Lee, 2005: 31). Η απνηπρία πξνζδηνξηζκνύ θαη θαηαλόεζεο απηώλ ησλ πξνϋπαξρνπζώλ ηδεώλ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλόεζε ηεο «θύζεο», ηεο κνξθήο θαη ηεο δνκήο ηεο ηζηνξηθήο γλώζεο πνπ επηρεηξνύκε λα δηδάμνπκε. Δάλ νη αξρηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ δε ιεθζνύλ ππόςε «κπνξεί λα απνηύρνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο λέεο έλλνηεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ δηδάζθνληαη, ή κπνξεί λα ηηο κάζνπλ γηα ζθνπνύο αμηνιόγεζεο θαη λα επηζηξέςνπλ αξγόηεξα, εθηόο ηάμεο, ζηηο πξνϋπάξρνπζεο ηδέεο ηνπο» (Bransford et al. 2000:14-15).

24 How People Learn Project -Αρχές μάθησης Πποχπάπσοςζερ γνϊζειρ Αλαγλώξηζε πξνϋπάξρνπζσλ γλώζεσλ θαη ηδεώλ ησλ καζεηώλ Χξήζε ηνπο γηα θηίζηκν γλώζεο Αλαηξνπή παξαλνήζεσλ Γνϊζη πεπιεσομένος οπγανυμένη ζε ένα εννοιολογικψ πλαίζιο (ιζηοπική ζκέτη) Βαζηά γλώζε πεξηερνκέλνπ ζηε βάζε ηζηνξηθώλ πιαηζίσλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ ζπλνρή Αλαπηπγκέλεο ηδέεο γύξσ από έλλνηεο πλδπαζκόο γλώζεο πεξηερνκέλνπ θαη ελλνηνινγηθήο γλώζεο Μεηαγνυζηικέρ δεξιψηηηερ Χξήζε ησλ γλώζεσλ γηα ζπλερή κάζεζε Μεηαθνξά επηζηεκνινγηθώλ ελλνηώλ θαη ηθαλνηήησλ (πώο καζαίλνπκε γηα ην παξειζόλ) ζε δηαθνξεηηθά ζπγθείκελα.

25 Στοχοθεσία Σηψσοι ανάπηςξηρ γνϊζηρ πεπιεσομένος Σηψσοι ανάπηςξηρ επιζηημολογικήρ γνϊζηρ: Έννοιερ πεπιεσομένος Έννοιερ δεςηέπος επιπέδος (επιζηημολογικέρ έννοιερ) Γεξιψηηηερ-ικανψηηηερ Σηάζειρ

26 Έννοιες περιεχομένου Έλλνηεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ νη ηζηνξηθνί γηα λα πεξηγξάςνπλ πνιηηηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά θαηλόκελα (π.τ. επαλάστασε, αγώλας, εκπόρηο θ.ά.). Έλλνηεο νξγαλσηηθνύ ραξαθηήξα (π.τ. λεοιηζηθή εποτή, κεσαίφλας, θ.ά.). Σν λόεκα ησλ ελλνηώλ πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα αιιάδεη ζην ρώξν θαη ην ρξόλν.

27

28 Έννοιες δευτέρου επιπέδου Δπηζηεκνινγηθέο έλλνηεο ηζηνξηθόο ρξόλνο αιιαγή θαη ζπλέρεηα αλαθνξέο ηεθκήξηα αηηία θαη απνηέιεζκα ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε ηζηνξηθή ζεκαληηθόηεηα

29 Δεξιότητες- Ικανότητες Πποχποθέηοςν καηανψηζη ηυν εννοιϊν (πεπιεσομένος και δεςηέπος επιπέδος): Γηαηύπσζε ππνζέζεσλ γηα ηζηνξηθά εξσηήκαηα Γηεξεύλεζε ππνζέζεσλ Κξηηηθή ηνπνζέηεζε απέλαληη ζε επξήκαηα Δθαξκνγή ελλνηώλ (πεξηερνκέλνπ θαη δεπηέξνπ επηπέδνπ) γηα ηε δόκεζε εξκελεηώλ Αμηνιόγεζε πνηθηιίαο πεγώλ Οξγάλσζε, δόκεζε, ηεθκεξίσζε, παξνπζίαζε θαη επηθνηλσλία, κε πνηθίινπο ηξόπνπο, εμηζηνξήζεσλ θαη εξκελεηώλ γηα ην παξειζόλ Χξήζε ρξνλνινγηθώλ ζπκβάζεσλ θαη ηζηνξηθνύ ιεμηινγίνπ. Παξνπζίαζε επηρεηξεκάησλ ζε θαηαζηάζεηο δηαιόγνπ θαη ζπδήηεζεο. Αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηώλ πνπ πξνζθέξνληαη από ηελ άηππε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε (κνπζεία, εθζέζεηο ηζηνξηθνύ πεξηερνκέλνπ, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ ηειεόξαζε, ληνθηκαληέξ, θιπ) Αμηνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ σο εξγαιείσλ έξεπλαο θαη σο κέζσλ επηθνηλσλίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.

30

31 Ωρ απσαιολψγοι/ιζηοπικοί, ποια ππϊηα επυηήμαηα θέηοςμε για ;

32 Στάσεις εβαζκόο πξνο ην παξειζόλ (άλζξσπνη θαη επηηεύγκαηα). εβαζκόο, εθηίκεζε, πξνζπάζεηα επίηεπμεο θαιά ηεθκεξησκέλσλ θξίζεσλ, ηνπνζεηήζεσλ. Απνδνρή ηεο ύπαξμεο πνηθίισλ απόςεσλ θαη ζηάζεσλ. Πνιππξηζκαηηθή ζεώξεζε. Αληίζηαζε ζε πξνζπάζεηεο ρεηξαγώγεζεο θαη θαθήο ρξήζεο ηεο Ιζηνξίαο. Φηινκάζεηα θαη εξεπλεηηθό πλεύκα. Κξηηηθή ζθέςε.

33 Αναλστικό Πρόγραμμα Ιστορίας Πξνγξακκαηηζκόο, ζπληνληζκόο θαη νξγάλσζε από ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο: ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη δηδαθηηθέο πεξίνδνη αλά ηάμε, αλά ηξίκελν θηι.

34 Η οργάνωση της ύλης με βάση συνοπτικά ιστορικά πλαίσια Μια εναλλακτική προσέγγιση Καηαξγείηαη ε απόιπηε ρξνλνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ύιεο θαη ε κειέηε νξγαλώλεηαη κε βάζε ζέκαηα (π.τ. Ποιητηθή, Καζεκερηλή δφή, Εγθατάστασε θαη Επηθοηλφλία, Μεταθηλήσεης) Σξία δηαθνξεηηθά είδε κειεηώλ/ πξνζεγγίζεσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ κέζα από ηα νπνία νη καζεηέο κειεηνύλ ην παξειζόλ ζε δηάθνξεο ρξνληθέο θιίκαθεο: Δπηζθνπήζεηο Θεκαηηθέο κειέηεο Μειέηεο εηο βάζνο

35 Η οργάνωση της ύλης με βάση συνοπτικά ιστορικά πλαίσια Μια εναλλακτική προσέγγιση Η ζύλδεζε ηνπ παξειζόληνο κε ην παξόλ γίλεηαη πνιύ πην μεθάζαξε. Οη δηάθνξεο ηζηνξηθέο πεξίνδνη ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο (κέζσ ηνπ εληνπηζκνύ αιιαγώλ θαη ζπλερεηώλ). Σα παηδηά αλαπηύζζνπλ «κεγάιεο εηθόλεο ηνπ παξειζόληνο» θαη θαιιηεξγνύλ ζεκαληηθέο επηζηεκνινγηθέο έλλνηεο όπσο ε αιιαγή θαη ε ζπλέρεηα θαη ε ηζηνξηθή ζεκαληηθόηεηα.

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδεο: Οη ξόινη ησλ κειώλ ζε κία νκάδα

Οκάδεο: Οη ξόινη ησλ κειώλ ζε κία νκάδα Οκάδεο: Οη ξόινη ησλ κειώλ ζε κία νκάδα εμινάριο Ηγεζίας:Ομάδες-Οι ρόλοι ηων μελών μίας ομάδας Δπιμέλεια-Μεηάθραζη: Δλπίδα Βάπηιζμα Λαϊονική Χρονιά 2011-2012 0 Τη είλαη ε νκάδα; Δύν ή πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014

ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014 1 ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014 1. Κινήμαηα Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ: Η πεπίπηωζη ηων Κοινωνικών Ιαηπείων Σα ζύγρξνλα θνηλσληθά θηλήκαηα ζπληζηνύλ κνξθέο ζπιινγηθώλ δξάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά 1 ΤΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Δεκέμβριος 2012 2 Σο παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα