Prostá psalmódia 6. hlas // Simple psalmody 2nd plag. echos irmologion.nfo.sk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Prostá psalmódia 6. hlas // Simple psalmody 2nd plag. echos irmologion.nfo.sk"

Transcript

1 Prostá psalmódia 6. hlas // Simple psalmody 2nd plag. echos irmologion.nfo.sk

2 Typ/Type EDGaE Psalmodický model EDGaE sa využíva v nápevoch žalmových veršov medzi stichirami a veršov biblických piesní na kánone utierne. V úplnom znení pozostáva z nasledujúcich častí: Deklamácia nad E // D-G-prechod // deklamácia nad G // // G/h-a prechod // deklamácia nad a // // kadencia s finálou E V kratšom znení: Deklamácia nad E // E-G/h-a prechod // deklamácia nad a // // kadencia s finálou E The psalmodic model EDGaE is used in the melodies of the psalm verses between stikhera and the verses of the biblical canticles at Matins. The full melos consists of the following parts: Declamation on E // D-G - transition // declamation on G // G/b-a transition // declamation on a // cadence with finalis E A shorter melos: Declamation on E // E-G/b-a transition // declamation on a // cadence with finalis E 2

3 E^ Deklamácia na E // declamation on E 3E E.E E.G F.(EF) EBE 2458 l l l l o3 j bj 8 Ἐξ- ο- μο- λο- γή- σο-μαι Με- γα- λύ- νει η 3E G2. F E.G2. (EF) EBE 2458 lti7 ju j ti7 je2 Δό- ξα Πα- τρί και 3E E G2 F (EF) Τώ Κυ- ρί- ω ά- DG D-G-prechod // D-G-transition 3.(EF) D.(EF) G. EBE 2458 bj 8 je i2 i μαι σοι Κύ- ριη ψυ- χή μου 3 (EF) D EF.G ά- σω- μεν, εν- G^ Deklamácia na G // declamation on G 3 G.G; G.a G.G a.g G ; EBE 2458 i l l k j l k j l - ρι- ε, ἐν ὅ- λῃ καρ- δί- ᾳ μου, μου τόν Κύ- ρι- ον 3 G a2. G εν- δό- ξως 3G G G G G a2. G G a G a G a G G ; Ά- σω- μεν τώ Κυ- ρί- ω, εν- δό- ξως γάρ δε- δό- ξα- σται, 3

4 G/h-a G/h-a prechod // G/b-a transition 3 G; b a - σται, ίπ- πον 3G a b.(ab) (Ga).(ba) a EBE 2458 l i k j; je2 k--, l δι- η- γή- σο-μαι πάν-τα E-G/h-a E-G/h-a prechod // E-G/b-a transition 3 (EF) (Ga).b a. EBE 2458 je2 i2 k j και Υι- ώ και 3 (EF)(Ga) b a2/. (ab)(ga)(ab) a ευ- λο- γού-μεν, καί προσ-κυ- νού- a^ Deklamácia na a // declamation on a 3 a.a a EBE 2458 l l l - τα τὰ θαυ- 3 a.a a.a2 EBE 2458 j l l DkL και Α- γί- ω 3 a a a G b a2/. a a a - πον καί α- να- βά- την έρ- ρι- ψεν V poslednom príklade je deklamácia nad a prerušená polokadenciou. In the last example the declamation is interrupted by means of a half-cadence. 4

5 /E Kadencia // Cadence 3 a.g (ba).(ag)g.e Z EBE 2458 l j ki--, bl,kľ je θαυ- μά- σι- ά σου 3 a (Ga){ba}G) (ag)g.e Z τόν Κύ- ρι- ον, 3 a2/. (Ga){ba}G).(aG)G.E Z EBE 2458 DkL j;k/s- bi,kľ je - ω Πνεύ- μα- τι, 3 a2. G (FG)(FE).(DE) (FG)(FE).F.E2Z - δό- ξως γάρ δε- δό- ξα- σται. 3 a b (Ga) (GF) E Z - ψεν εις θά- λασ-σαν. 5

6 Typ/Type EDaE Psalmodický model EDaE sa využíva najmä v nápevoch Kekragaria a Pasapnoaria, čiastočne tiež v nápeve 9. piesne na utierni. V úplnom znení pozostáva z nasledujúcich častí: Deklamácia nad E // ED-prechod // (výstup ku a) // // záverečný motív s kadenciou finála E The psalmodic model EDaE is used mainly in the melodies of the Kekragarion and Pasapnoarion, but it appears in the 9 th ode of the Matins too. The full melos consists of the following parts: Declamation on E // ED - transition // (ascending to a) // closing motif cadence with finalis E 6

7 E^ Deklamácia na E // declamation on E 3E E E G2 E E G261 l l l t1 je l Τήν Θε- ο- τό- κον εν 3 G2 E E G2 E E G261 ti7 je l ti7 je l Πά- σα πνο-ή αι- νε- σά- 3G F E E G F E2/ E G260-1 o3 j j l o3 j jj l Κύ- ρι- ε ε- κέ-κρα- ξα πρός σέ, 3E G F E G F E2/ E E E E G260-1 l o3 j j o3 j jj l l l l Αι- νεί- τε τόν Κύ- ρι- ον εκ τών ου- ρα- νών, 3E (EF).{GF}E)F.(EF) E2 G260 l l--i ti? jk jj Θε- ός 3E E (EF)G.{GF}E)F.EF.E2./ E E G F E2/ E E G261 l l lm tl? jov jj l l o3 j jj l l ευ- λο- γη- μέ- νος ο ερ- χό- με- νος εν ο- 7

8 ED ED-prechod // ED-transition 3 F!!. E D EBE 2406 o j j 3 E(FE)!. D G260 dlov) j σέ, εισ- - νών, σοί 3 E(FE)!. D2 G261 dlov) jj ύμ- νοις - νό- μα- 3 E(FG)(FE).D G261 j σά- τω 3 E{FE}D)!; G260 dlovs - νών,?? 3 F D.F2. F D G260 k je di7 kl je Κύ- ρι- ος, καί επ- 8

9 Ukončenie // Closing motif /E Priamy // Direct 3 D E(GF).(Ga)(GF).E2; G261 j dib1, k2 ju, jj τω τόν Κύ- ρι- ον. 3 D2/ E2. (GF) G F.E2Z G261 jj di b1, k ju jj - νοις με- γα- λύ- νω- μεν. 3 D F2. F a.(ga)(gf).g E z G260 je di7 l ki jk/), k je επ- έ- φα- νεν η- μίν, 3.D F2./ F (af) G(FG).FE Z G260 je di7 l b1é ti j<k hj U,, - μα- τι Κυ- ρί- ου. 9

10 a /E Cez a // Through a 3 D E F a2. (GF) (Ga) (GF).E2Z G261 j i i t1 bjéu k2 ju, jj σοί πρέ- πει ύμ- νος τώ Θε- ώ. 3 D) (FE)(FG).a2 G (Ga)(GF).E(FG).(aG) F.E2Z G260 bi,m ti j lk/), co6 /O, ju jj σοί πρέ- πει ύμ- νος τώ Θε- ώ. 3 D D D (FE)F.E2/. G a2 G (Ga)(GF).E(FG).(aG).F E2Z G260 j l l b1,k jj i3ti j lk/), co6 /O, ju jj 3 D D D (FE)F.E2/. F a2 G (GF)!!.E(FG).a (GF).E2Z G261 j l i bi,k jj i ti j ouľ ) co6 k ju, jj εισ- ά- κου- σόν μου, εισ- ά- κου-σόν μου, Κύ- ρι- ε. 10

11 Typ/Type EGE Psalmodický model EGE je novším zjednodušením starších melódií, v dostupných prameňoch má vždy plnšiu paralelu postavenú na vyššie uvedených schémach. Výstup E-G // (deklamácia nad G) // (deklamácia na a) // záverečný motív The psalmodic model EGE is a newer simplification of older melodies. In our sources there exists always a more complete parallel variant built up on before mentioned schemes. Ascending motif E-G // (declamation on G) // (declamation on a) // closing motif E-G /E 3E E.EFG. (FE) E2. G E.F2GG.F E E z G261 l l dloti ov Jjj k je i i-ol j j al Θε- ός Κύ- ρι- ος, καί επ- έ- φα- νεν η- μίν, E-G /E KT 3E E E G2 F E G2. F E E (FG)(FE).F.E2Z Τήν Θε- ο- τό- κον εν ύμ- νοις με- γα- λύ- νω- μεν. E-G G^ /E Gg7 3E E F G2 a G G 2. a2. G!! G G F.E2Z Τήν Θε- ο- τό- κον εν ύμ- νοις με- γα- λύ- νω- μεν. E-G G^ a^ /E G.g.VII 3E(FG)!2. (EF) G.a 2. G (EF).G; a.a a.a 2/. G!!.F!!.E Z Δό- ξα Πα- τρί και Υι- ώ και Α- γί- ω Πνεύ- μα- τι, 11

12 Pramene Ἐξομολογήσομαι σοι Κύριε (Ch. Troelsgard, S. Harris) E^ DG G^ 3E E.E E.G F.(EF) D.(EF) G.G; G.a G.G a.g G ; EBE 2458 l l l l o3 j bj 8 je i2 i l l k j l k j l Ἐξ- ο- μο- λο- γή- σο-μαι σοι Κύ- ρι- ε, ἐν ὅ- λῃ καρ- δί- ᾳ μου, G/h-a a^ /E 3G a b.(ab) (Ga).(ba) a.a a.g (ba).(ag)g.e Z EBE 2458 l i k j; je2 k--, l l l j ki--, bl,kľ je δι- η- γή- σο-μαι πάν-τα τὰ θαυ-μά- σι- ά σου Δόξα Πατρί 1 G.g.VII 3E(FG)!2. (EF) G.a 2. G (EF).G; a.a a.a 2/. G!!.F!!.E Z Δό- ξα Πα- τρί και Υι- ώ και Α- γί- ω Πνεύ- μα- τι, E^ E-G/h-a a^ /E 3E G2. F E.G2. (EF) (Ga).b a.a a.a2/. (Ga) {ba}g).(ag)g.e Z EBE 2458 lti7 ju j ti7 je2 i2 k j l l DkL j;k/s- bi,kľ je Δό- ξα Πα- τρί και Υι- ώ και Α- γί- ω Πνεύ- μα- τι, Lavra I.185 rovnako Sn r (eothina) 3E (FG) F E G (EF) (Ga) (ab) a.a a a b (Ga) (ab)a.a z Sn1294 l M--P j j ki je2 i2 ml-p j< l l l k je2 ml-p j< l Δό- ξα Πα- τρί και Υι- ώ και Α- γί- ω Πνεύ-μα- τι, 12

13 1. Τώ Κυρίω άσωμεν Prvá pieseň na utierni. Simon Harris, The 'Kanon' and the Heirmologion, Music & Letters, Vol. 85, No. 2 (May, 2004), pp Ex. 2 E^ DG G^ /E 3E E G2 F (EF) D EF.G a2. G (FG)(FE).(DE) (FG)(FE).F.E2Z Τώ Κυ- ρί- ω ά- σω- μεν, εν- δό- ξως γάρ δε- δό- ξα- σται. G^ 3G G G G G a2. G G a G a G a G G ; Ά- σω- μεν τώ Κυ- ρί- ω, εν- δό- ξως γάρ δε- δό- ξα- σται, G/h-a a^ /E 3b a a a G b a2. a a a b (Ga)(GF) E Z ίπ- πον καί α- να- βά- την έρ- ρι- ψεν εις θά- λασ-σαν. 8. Αινούμεν, ευλογούμεν 8. pieseň na utierni. Simon Harris, The 'Kanon' and the Heirmologion, Music & Letters, Vol. 85, No. 2 (May, 2004), pp Ex. 1 E^ E-G/h-a a^ /E 3E G F (EF) (Ga) b a2/. (ab) (Ga) (ab) a a a (Ga){ba}G) (ag) G E Z Αι- νού-μεν ευ- λο- γού-μεν, καί προσ-κυ- νού-μεν τόν Κύ- ρι- ον, 13

14 9. Τήν Θεοτόκον Deviata pieseň na utierni. G r (248) 6C Simon Harris, The 'Kanon' and the Heirmologion, Music & Letters, Vol. 85, No. 2 (May, 2004), pp Ex. 3: Taphou 425 (Jerusalem), 14. stor., 29r-30r (KT) Koutloumousi 457, 14. stor., 78v-79r (obe spolu ako KT) G.g. VII (13. stor.), 155v-163r E^ ED /E 3E E E G2 E E E(FE)!. D2/ E2. (GF) G F.E2Z G261 l l l t1 je l dlov) jj di b1, k ju jj Τήν Θε- ο- τό- κον εν ύμ- νοις με- γα- λύ- νω- μεν. Gg7 3E E F G2 a G G 2. a2. G!! G G F.E2Z Τήν Θε- ο- τό- κον εν ύμ- νοις με- γα- λύ- νω- μεν. KT 3E E E G2 F E G2. F E E (FG)(FE).F.E2Z Τήν Θε- ο- τό- κον εν ύμ- νοις με- γα- λύ- νω- μεν. E^ DG G^ KT 3E E G F (EF) D (EF) G G a G G ; Με- γα- λύ- νει η ψυ- χή μου τόν Κύ- ρι- ον... 14

15 Κύριε εκέκραξα Athens, EBE 2406 f. 58v 6C (Kujumdžieva 1993) neumový zápis je napoly nečitateľný G r (248) 6C G r (248) sic! 6C neumový zápis je napoly nečitateľný Sn r (122) 3G F E E G F E 2/ E F!!. E D D {GF}E)FGF.G2 ; EBE 2406 o3 j j l o3 j j ll< o j j l 5t?O) I Κύ- ρι- ε ε- κέ-κρα- ξα πρός σέ, εισ- ά- κου- σόν μου, 3(Ga)b.(ba)(ba)E.E F a.(bc)b.{ba}g)a!.a2z EBE 2406 lm bl,k-,-e, l iu i3k2--, blvso< al εισ- ά- κου-σόν μου, Κύ- ρι- ε. 3a G F G b a (ab) (Ga) b2; EBE 2406 ol j j i ki jl< lk je2 ai Κύ- ρι- ε ε- κέ-κρα- ξα πρός σέ,... di E^ ED a 3G F E E G F E2/ E E(FE)!. D D D (FE)F.E2 ; G260 o3 j j l o3 j jj l dlov) j l l b1,k jj G261 o3 j j l o3 j jj l dlov) j l i bi,k jj Κύ- ρι- ε ε- κέ-κρα- ξα πρός σέ, εισ- ά- κου- σόν μου, /E 3G a2 G (Ga)(GF).E(FG).(aG).F E2Z G260 i3ti j lk/), co6 /O, ju jj 3F a2 G (GF)!!.E(FG).a (GF).E2Z G261 i ti j ouľ ) co6 k ju, jj εισ- ά- κου-σόν μου, Κύ- ρι- ε. 15

16 Sn1294 Anthologion 15. stor. 79r (079) Sn1480 Anthologion 16. stor. 57v (058) Sn1264 Oktoich stor. 193v (195) Sn1265 Oktoich stor. 58r (062) 3E G2. F E E.G2.F E E.(EF){GF}E)(FE),z Sn1294 l ti7 j j l ti7 l-j< j ll< l 2[- bis K-)< Κύ- ρι- ε ε- κέ- κρα-ξα πρός σέ, 3E G2. F E E.G2.F E E.FE {GF}E)(FE) z Sn1264 l di7 w ju jj l di7 jl< aj-j ll L ti-)-bis-- n K) 3E G2. F E E.G2.F E E.GF!{GF}E)(FE)!.E!z Sn1480 l ti7 w ju j l-[ ti7 w j<l j ll< ti7 w j bivsk n ) al Sn1265 l< ti7 ju w j l-< ti7 w j<l jj ll< ti7 w j bivsk n ) Κύ- ρι- ε ε- κέ- κρα-ξα πρός σέ, E E E (FG)(ab)., a; a ab2. a (Ga)(GF).(EF).{Ga}G)F (Ga) (FG)a,z Sn1294 l l l i-i-i-k aj l l-ti j $joj, j; $---bi 8), k2 jem εισ- ά- κου- σόν μου, εισ- ά- κου-σόν μου Κύ- ρι- ε. Sn1264 dl l l i3 l-b1,kí dj-e l l-ti kj-s- h j ki,k εισ- ά- κου- σόν μου, εισ- ά- κου-σόν μου Κύ- ρι- ε.... 3E E E (FG)(ab)., a; a ab2.{ag}f)!g{ba}g) F.(EF) (Ga)G(aF)!.(Ga)!(FG)a!; Sn1480 l l l dim n K aj- D l l-ti kj h S -i-iu-3-s--, j; i2--,bivé-k6 n - jem εισ- ά- κου- σόν μου, εισ- ά- κου- σόν μου Κύ- ρι- ε. 3E E E (FG)(ab)., ao a).ab2.{ag}f)!(ga)b{ba}g).(ef) (ag)f.a(ga)!. (EF)(GF)G!z Sn1265 al al al i<m n Kv aj l< l-ti --w kj h S -i<-m--ol--s<--, jl 2[ ouíhs- ki--j<k jem-)<ai εισ- ά- κου- σόν μου, εισ- ά- κου- σόν μου Κύ- ρι- ε. Sn

17 3(ab) (Ga) (FG) a2. (ab) (Ga) (FG) a2..;, E E {FE}D) D (EF)(Ga).,(Ga) z Sn1294 lo eo je2 di lo eo je2 l- di? j l k-s l i i i k j; Κύ- ρι- ε, ε- κέ- κρα-ξα πρός σέ, εισ- ά- κου-σόν μου 3a G F2. (Ga) (FG)E!F!D!F2.GF E E {FE}D) D (EF)(Ga).,(Ga) z Sn1480 ol j c m loe o- je l i3 tl-ju j l-k h -S l dim n K j; Κύ- ρι- ε, ε- κέ- κρα- ξα πρός σέ, εισ- ά- κου-σόν μου 3a G (FG)GN. (G! (FG)E!F!D!F2.F, E E {FE}D) D (EF)(Ga).,Ga!z Sn1265 ol j cm A l< love lov-h e li<-3 ol- ju j-k h -S l dim n- <K dj-8 Κύ- ρι- ε, ε- κέ- κρα- ξα πρός σέ, εισ- ά- κου-σόν μου z 3(ab)a.a2. ab.(ga)(ab)a.a2. a2. a b.(ga){cb}a)b.a Sn1294 ml j< dl l k je2 ml--j< dl dl l k je2 b1sk aj πρόσ- χες τή φω- νή τής δε- ή- σε- ώς μου, 3(ab)a.a2. {ba}g)(ag).(ab){cb}a)(ba).a2. a2. a{ba}g)(ag)!.(ab)! {cb}a)(ba).a; Sn1480 ml-p j dl-l bl--ivs O-, i--i< bivs - - n K) dl dl lovs-o) i--i< bivsk) dl πρόσ- χες τή φω- νή τής δε- ή- σε- ώς μου, 3(ab)a.a2.aG(bc)b(cb)(aG).G a (bc)ab{ba}g)(ag)a/, a Sn1265 ml-p j dl-l bld-,--iv-< 7o,-OVS--, l i <ioe-i-blvsk-, al πρόσ- χες τή τή φω- νή τής δε- -ή- δε- ή- σε- ώς μου, 17

18 3a a a b b2. (bc) (Ga){ba}G)(aG).G E2 z Sn1294 l l l i dl mlp je2 K/-SO) kl-l -dj-e εν τώ κε- κρα-γέ- ναι με πρός σέ 3a a a {ab}g) a2. (bc) G(ba)(ba)(aG).G (EF)(ED)!z Sn1480 l l l bl-l8é k2 e,-ki--,k-,bl, kl-l be 8C εν τώ κε- κρα-γέ- ναι με πρός σέ Sn1265 3E2.FGE.F Da.(ba).,GEF(GE)!(FG).E Z Sn1294 dl io-e o- dj-eoy k--j< hj UéO bivé k2 aj-e εισ- ά- κου-σόν μου, Κύ- ρι- ε. 3E2.(FG)(EF).DaG(ba).GE.(aG)(ba)(ba)(aG).(GF)!.E Z Sn1480 di oi-í< eo dj-ediv-ý) ki-,- ju,é i1--,ki-, k-,-l-, kl S a εισ- ά- κου-σόν μου, Κύ- ρι- ε. Sn

19 3E E E (FG) E F (ag) {ag}f)e.(fd) (EF)(Ga).G z Sn1480 l l l mp je iu b1, l- ou-s--, bivé dim n K aj Κατ-ευ- θυν- θή- τω η προσ- ευ- χή μου, 3G (Ga) F G E F (ag) {ag}f)e.(fd) (EF)(Ga).(Ga) z Sn1480 l l O e- O je i b1,os--, bié dim-k aj-8 ως θυ- μί- α- μα εν- ώ- πι- όν σου 3(ab)a.a2. a{ba}g)(ag).(ab) {cb}a)(ba).a2; Sn1480 ml-p j dl lo-s O-, i--i< bivs - - n K) dl έπ- αρ- σις τών χει- ρών μου 3a {ab}g) a; (bc) G(ba)(ba)(aG).(GF) (EF)(ED)!z Sn1480 l bl8é ai k2 e,-ki--,k-,bl, kl--, bj 8C θυ- σί- α εσ- πε ρι- νή 3E.(FG)E.(FG) (ag)a(cb)(ba). GE.(aG)(ba)(ba)(aG).(GF)!.E Z Sn1480 o oi-í<e i-i O-,O b1,kľ-, hj Ué i1--,ki-,-,-l-, kl S a εισ- ά- κου-σόν μου, Κύ- ρι- ε. 19

20 3G F.E2. E G F E2./ E G.a b.g F E2z Sn1264b o3 ju jj l o3 jl< aj-j ll i 3[ i k be U j aj-j Κύ- ρι- ε ε- κέ- κρα-ξα πρός σέ, εισ- ά- κου- σόν μου, 3E E.G E.(GF)(Ga).F E.D2z Sn1264b l l ki je b1,k6 be ju jj εισ- ά- κου-σόν μου, Κύ- ρι- ε. 3(G! b G G (bc) b a;`g (EF)G.a b G F E z Sn1264b i1[ ki je l o34 jl< aj hj U jem- o k be U j aj-j Κύ- ρι- ε, ε- κέ- κρα-ξα πρός σέ, εισ- ά- κου-σόν μου 3(bc) b2/ a a G (EF)G.a b G F E2z Sn1264b Li2y dj j kl ju jem i kb eu j aj-j πρόσ- χες τή φω- νή τής δε- ή- σε- ώς μου, 3a a a a c b a 2. (Ga) a z Sn1264b i1[ l l ll o3 ju jj j;[ al εν τώ κε- κρα-γέ- ναι με πρός σέ 3G a G (EF)G.a b (GF) E2z Sn1264b j k ju h jem i k be U, aj-j εισ- ά- κου-σόν μου, Κύ-ρι- ε. 3E E E G E E E F Ga.a z Sn1264b l l l ki je l ll i io al Κατ-ευ- θυν- θή- τω η προσ-ευ-χή μου, 20

21 3a a a a a G (EF)G.a b G F E2z Sn1264b l l l l kl h j jem i k be j aj-j ως θυ- μί- α- μα ε- νώ- πι- όν σου 3(bc) b a a a (ag) a;`a c b b b (ag) a z Sn1264b i2y j j l l bl, ai l o3 j l kl-l bj, ai έπ- αρ- σις τών χει- ρών μου θυ- σί- α εσ- πε- ρι- νή 3G a G (EF)G.a b (GF) E2Z Sn1264b j kl ju h jem i k be U, aj-j εισ- ά- κου-σόν μου, Κύ-ρι- ε. 21

22 Πάσα πνοή G r (248) 6C G r (248) 6C Sn v 6C E^ ED /E 3 G2 E E G2 E E E(FG)(FE).D E(GF).(Ga) (GF).E2; G261 ti7 je l ti7 je l j dib1, k2 ju, jj Πά- σα πνο-ή αι- νε- σά- τω τόν Κύ- ρι- ον. E^ ED 3E G F E G F E2/ E E E E E{FE}D)!; G260 l o3 j j o3 j jj l l l l dlovs Αι- νεί- τε τόν Κύ- ρι- ον εκ τών ου- ρα- νών, 3 E G F.E2. G F.E2. E E E E.E(FE); G261 l o3 j jj o3 j jj l l l l dlov) Αι- νεί- τε τόν Κύ- ρι- ον εκ τών ου- ρα- νών, a /E 3(FE)(FG).a2 G (Ga)(GF).E(FG).(aG) F.E2Z G260 bi,m ti j lk/), co6 /O, ju jj σοί πρέ- πει ύμ- νος τώ Θε- ώ. 3 D E F a2. (GF) (Ga) (GF).E2Z G261 j i i t1 bjéu k2 ju, jj σοί πρέ- πει ύμ- νος τώ Θε- ώ. 22

23 3 FG!F E G2 F E F, D (DE).{FE}D)!{EF}E).(FG) (EF) z Sn1257 l-ti7 ju j ti7 ju j ou je l2 bis--j 8, k2 je2 Πά- σα πνο-ή αι- νε- σά- τω τόν Κύ- ρι- ον. 3 F (GF) F G2F2 D D.D D.D B (CD) (EF) ; Sn1257 l k, l k je l l l kl je i2 i2 Αι- νεί- τε τόν Κύ- ρι- ον εκ τών ου- ρα- νών, 3 (GF) F F F F F F (EF) {GF}E), (FE)(FE). E C (DC) D,z Sn1257 k, l l l l l kl j; bi, bi, kl je o, i Αι- νεί- τε αυ- τόν εν τοις υ- ψι- στοις 3 Sn1257 b1, k--, bls l ks l i--i--í k jus i k2 ju, al) σοί πρέ- πει ύμ- νος τώ Θε- ώ. 23

24 Sn v (082) 3E E E G2. E 2.E (EF)E.{FE}D) (ED) D; (DE) (FG).aG (ag)f.(gf)g.e z Sn1294 l l ll< ti7 dj-e l tl8 j< bis k-j< l l-i-i-i o-j K/),< k--, k<- je Πά- σα πνο-ή αι- νε- σά- τω τόν Κύ- ρι- ον. 3E G2. F E.G2. F E E E E E.(EF)(ED)E(FE)D!z Sn1294 l ti7 ju j ti7 ju j l l l l t!l8 O K S Αι- νεί- τε τόν Κύ- ρι- ον εκ τών ου- ρα- νών, z 3(EF) G a2.g (FG)(FE).(DE)(FG)(FG)E.(FG) E Sn1294 i2 l i ti kj $joj, k2 je Σοί πρέ- πει ύμ- νος τώ Θε- ώ, 3G (Ga) (FG) (EF) (Ga) (FG) E; E2. (EF)(aG).F(FE)(DC),.D.(EF)(Ga),z Sn1294 i3 l OeO je2 io jeo aj-e dl l 2Kí-j< hj U-l U,-bJ, i i-i-i-k Αι- νεί- τε τόν Κύ- ρι- ον εκ τών ου- ρα- νών, 3(Ga) (ab)a.a a a a (ab) (Ga) {ba}g) (ag).g E2z Sn1294 j; ml-j< dl dl dl dl kl8 je2 K/-S-O--, kl dj-e αι- νεί- τε αυ- τόν εν τοίς Υ- ψί- στοις. 3 E2 (FG) (EF) D a.(ba),g(ef)(ge),.(fg) E z Sn1294 dl lioeo je iy kv---,< hj Ué O-bIé k2 aj-e Σοί πρέ- πει ύμ- νος τώ Θε- ώ, 24

25 3 E E E FMG).G G (GE) F (Ga) E D C2;z Sn1480 l l ll< dio[ l l blvé i k2 e, ju jj Πά- σα πνο-ή αι- νε- σά- τω τόν Κύ- ρι- ον. 3 E (FG) G E FMG).G G; G G G (FG) a z Sn1480 i3i2 kl je dio< l al l l kl j;` k-- Αι- νεί- τε τόν Κύ- ρι- ον εκ τών ου- ρα- νών, 3 G)! a G F (FE) F2./ (Ga) E D C2z Sn1480 j< k ju j bl, k2v e, ju jj- Αι- νεί- τε αυ- τόν εν τοις υ- ψι- στοις 3 E E E F (ag)..{gf}e)f.d F.E Z Sn1480 i3ll< l i l kiv---, blsk- je ki ajσοί πρέ-πει ύμ- νος τώ Θε- ώ. 3 E (FG) G G a G F F a G F (GE) Fz Sn1480 l i2[ l l[ o j j l o3 jl< j bié di Αι- νεί- τε αυ- τόν, πάντες οι Άγ- γε- λοι αυ- τού, 3 F a G F F F F (FE) F (Ga) E D C2z Sn1480 l o3 j j l l[ l blv, i k2v e, ju jj αι- νεί- τε αυ- τόν, πά- σαι αι Δυ- νά- μεις αυ- τού, 3 E E E F (ag)..{gf}e)f.d F.E Z Sn1480 i3 lk j i l kiv---, blsk- je ki ajσοί πρέ-πει ύμ- νος τώ Θε- ώ. 25

26 Sn v, Sn v 3 E (FG) E F a2. a a (bc) G E G F E2z Sn1264/5 l mp je l i di7 n l--< l k2- h e,u je o3 ju jj Πά- σα πνο-ή αι- νε- σά- τω τόν Κύ- ρι- ον. 3 E G E F a2. a a2. a (bc) G F E2. E2z Sn1264 l ki je i di7n l dl lu k2- h e, ju jj dl Sn1265 l ki je i--< di7 l< dl l k2- h e, ju jj Αι- νεί- τε τόν Κύ- ρι- ον εκ τών ου- ρα- νών, 3 E G E F a2. a a (FG) (GF).E2z Sn1264/5 l ki je i di7 n l kl je;[ ol JHjj αι- νεί- τε αυ- τόν εν τοίς Υψίστοις. 3 b a2. D (EF) G ag.fe.e2z Sn1264/5 ky tj jx i2[ l i di ju WC dl Σοί πρέ- πει ύ- μνος τώ Θε- ώ. 26

27 3 E (FG) E F a2. b a.a2. (bc) G F E2. E2z Sn1264 l mp je i di7 n k j dl k2- h e, ju jj dl Sn1265 l mp je i-< di7 k wj l k2- h e, ju jj dl Αι- νεί- τε αυ- τόν, πάν-τες οι Άγ- γε- λοι αυ- τού, 3 E G E F a2. b a b a2. (bc) G F E2. E2z Sn1264 l ki je i di7 k j k dj k2- h e, ju jj dl Sn1265 i di7 k ju l dl < k2- h e, ju jj αι- νεί- τε αυ- τόν, πά- σαι αι Δυ- νά- μεις αυ- τού, 3 b a2. D (EF) G ag.fe.e2z Sn1264/5 ky tj jx i2[ l i di Wj C dl Σοί πρέ- πει ύ- μνος τώ Θε- ώ. 27

28 Θεός Κύριος G r (248) 6CM?? G r (248) sic! 6C neumový zápis je napoly nečitateľný, martyria je však naisto od E! Sn r Sn r (084) Sn r (058) dva varianty E^ ED /E 3E (EF).{GF}E)F.(EF) E2. F D.F2. F D F2. F a.(ga)(gf).g E z G260 l l--i ti? jk jj k je di7 kl je di7 l ki jk/), k je Θε- ός Κύ- ρι- ος, καί επ- έ- φα- νεν η- μίν, 3E E.EFG. (FE) E2. G E.F2GG.F E E z G261 l l dloti ov Jjj k je i i-ol j j al Θε- ός Κύ- ρι- ος, καί επ- έ- φα- νεν η- μίν, 3E E.(EF)G.F F.G2 (EF) D.F F.DE2. D D z Sn1294 l l l 2tI j l k hj-e 8 je i3kl je ti l al Θε- ός Κύ- ρι- ος, καί επ- έ- φα- νεν η- μίν, 3E E.(EF)G.F E.F2 D E.F D.E2. D C.E z Sn1257 l l l 2tI j j ti jes i k je ti ju j i 3 Θε- ός Κύ- ρι- ος, καί επ- έ- φα- νεν η- μίν, 3E E.(EF)G.F E2 E E.(EF)G.{GF}E)(FE).(FG) (af)2. E z Sn1480 l l l 2tI ju h jj l l l 2tI blso) i--i< jj Θε- ός Κύ- ρι- ος, καί επ- έ- φα- νεν η- μίν, 3E E.(EF)G.G G2 G G a G, G F,.E2z Sn1480b l l lm< l l l l k j ol j jj Θε- ός Κύ- ρι- ος, καί επ- έ- φα- νεν η- μίν, 28

29 E^ 3E E (EF)G.{GF}E)F.EF.E2./ E F G (FE) F2; G260 l l lm tl? jov jj l i k bj, di ευ- λο- γη- μέ- νος ο ερ- χό- με- νος 3E E (EF)G.{GF}E)F.EF.E2./ E E G F E2; G261 l l lm tl? jov jj l l o3 j jj ευ- λο- γη- μέ- νος ο ερ- χό- με- νος 3E E E.(EF)G.F(GF),;,!.E (EF) G2 F F z Sn1294 ll< l l l2 ti rjov) j l2 ti j- l ευ- λο- γη- μέ- νος ο ερ- χό- με- νος 3E E E.FG.F{GF}E)(FE).E; F (ag) a (FG)F{GF}E)(FE)., EF2; Sn1257 l l l i ti j bis K--j< l i b1, k e;w<---, bis K---, l ai ευ- λο- γη- μέ- νος ο ερ- χό- με- νος 3E E E.(EF)G.G G G G F E2z Sn1480 l l U l dlm n < l l l ol j jj ευ- λο- γη- μέ- νος ο ερ- χό- με- νος 3E (E! F)! G., G G G a G G2z Sn1480b l l i< i l l l k j al ευ- λο- γη- μέ- νος ο ερ- χό- με- νος 29

30 ED /E 3F G (EF)!!.D F2./ F (af) G(FG).FE Z G260 l k he 8 je di7 l b1é ti j<k hj U,, εν ο- νό- μα- τι Κυ- ρί- ου. 3E E E(FE).D2 E2./ F (GF).E Z G261 l l dlov) jj i ou-) jj εν ο- νό- μα- τι Κυ- ρί- ου. 3F G EF.D E. E F.E Z Sn1294 l kv-r jeou je i l k aj εν ο- νό- μα- τι Κυ- ρί- ου. 3F G E.FD.E2/. (FG)(FE).D EC.(DE)F.EF.F Z Sn1257 l k je ouéh di $ío[)--, jw o je i<-i-í jk al εν ο- νό- μα- τι Κυ- ρί- ου. 3F (ag) {GF}E)F D a;, {GF}E) (FG) {ag}f).e2z Sn1480 i ki-, blsk n je kby jus i--i< ou-s aj-j εν ο- νό- μα- τι Κυ- ρί- ου. 3F (ag) {GF}E)F D E;,F {GF}G),.E Z Sn1480b j ki-, blsk n je i i bi,k je εν ο- νό- μα- τι Κυ- ρί- ου. 30

31 Αλληλούια Sn r (085) Sn v (059) 3E (FC) (DE)(DC).BE2.E E; E E (EF)G2. F E{FE}D)!z Sn1294 l bivě $Ioj, jdi5 l al l l l2 ti j rjovs Αλ- λη- λού- ι- α, αλ- λη- λού- ι- α, 3E (FC) (DE)(DC).BE2.(FD) E/ E (GF).(FE)(ED)2. (DE)F. {ED}C)B!z Sn1480 l b L -IVě h $I<oj, jdi5 bivéodi l lk í -, bl,bl, l 2tI jus--,-- Αλ- λη- λού- ι- α, αλ- λη- λού- ι- α, Z Z 3F F D(CD).E2. E E Sn1294 i3kl be--,o< ti l al αλ- λη- λού- ι- α. 3(CD) (DE) F {ED}C) E (DE)(CD).{DC}B)(CB).B Sn1480 i<-i l<--i k jus ki joe2 blsk-, αλ- λη- λού- ι- α. al 31

32 Δόξα Πατρί 2 G r (248) 6C?? G r (248) 6C z,,u,,,u, 3G2. (FE)(FG).(EF)(GF).G2. (FE)(FG).(EF)(GF).G a G260 ti7 bj k2 je2 bié ti bj k2 je2 bi i ti G261 ti7 bj k2 je2 bié di bj k2 je2 bi di Δό- ξα Πα- τρί και Υι- ώ,, 3(FE)(FG).a2. {ag}f)g.a2. G2. (FE)F.(EF)(GF).G2. (FG)G!Z G260 be,m di bls-i ti dj bj,k j;bi di-jo<-al G261 l di bls dj bj,k j;bi di-jo<-al και Α- γί- ω Πνεύ- μα- τι. 32

33 Pramene // Sources Skenované rukopisy // Scanned manuscripts G260-1 (= Grec , Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits) Sn**** Rukopisy z hory Sinai // The Manuscripts of Mount Sinai Nápevy uvedené v prepisoch a obrazových prílohách článkov // Melodies taken from transcriptions and images in scientific articles Simon Harris, Byzantine psalmody. An interim report. Cantus Planus, Sopron 1995 Simon Harris, The 'Kanon' and the Heirmologion, Music & Letters, Vol. 85, No. 2 (May, 2004), pp Christian Troelsgard, Byzantine Neumes, MMB IX, Copenhagen 2011 Svetlana Kujumdzieva, The Kekragaria in the Sources from the 14th to the Beginning of the 19th Century, Cantus planus 1993 (vol. 2., pp. 461) 33