Prostá psalmódia 6. hlas // Simple psalmody 2nd plag. echos irmologion.nfo.sk

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Prostá psalmódia 6. hlas // Simple psalmody 2nd plag. echos irmologion.nfo.sk"

Transcript

1 Prostá psalmódia 6. hlas // Simple psalmody 2nd plag. echos irmologion.nfo.sk

2 Typ/Type EDGaE Psalmodický model EDGaE sa využíva v nápevoch žalmových veršov medzi stichirami a veršov biblických piesní na kánone utierne. V úplnom znení pozostáva z nasledujúcich častí: Deklamácia nad E // D-G-prechod // deklamácia nad G // // G/h-a prechod // deklamácia nad a // // kadencia s finálou E V kratšom znení: Deklamácia nad E // E-G/h-a prechod // deklamácia nad a // // kadencia s finálou E The psalmodic model EDGaE is used in the melodies of the psalm verses between stikhera and the verses of the biblical canticles at Matins. The full melos consists of the following parts: Declamation on E // D-G - transition // declamation on G // G/b-a transition // declamation on a // cadence with finalis E A shorter melos: Declamation on E // E-G/b-a transition // declamation on a // cadence with finalis E 2

3 E^ Deklamácia na E // declamation on E 3E E.E E.G F.(EF) EBE 2458 l l l l o3 j bj 8 Ἐξ- ο- μο- λο- γή- σο-μαι Με- γα- λύ- νει η 3E G2. F E.G2. (EF) EBE 2458 lti7 ju j ti7 je2 Δό- ξα Πα- τρί και 3E E G2 F (EF) Τώ Κυ- ρί- ω ά- DG D-G-prechod // D-G-transition 3.(EF) D.(EF) G. EBE 2458 bj 8 je i2 i μαι σοι Κύ- ριη ψυ- χή μου 3 (EF) D EF.G ά- σω- μεν, εν- G^ Deklamácia na G // declamation on G 3 G.G; G.a G.G a.g G ; EBE 2458 i l l k j l k j l - ρι- ε, ἐν ὅ- λῃ καρ- δί- ᾳ μου, μου τόν Κύ- ρι- ον 3 G a2. G εν- δό- ξως 3G G G G G a2. G G a G a G a G G ; Ά- σω- μεν τώ Κυ- ρί- ω, εν- δό- ξως γάρ δε- δό- ξα- σται, 3

4 G/h-a G/h-a prechod // G/b-a transition 3 G; b a - σται, ίπ- πον 3G a b.(ab) (Ga).(ba) a EBE 2458 l i k j; je2 k--, l δι- η- γή- σο-μαι πάν-τα E-G/h-a E-G/h-a prechod // E-G/b-a transition 3 (EF) (Ga).b a. EBE 2458 je2 i2 k j και Υι- ώ και 3 (EF)(Ga) b a2/. (ab)(ga)(ab) a ευ- λο- γού-μεν, καί προσ-κυ- νού- a^ Deklamácia na a // declamation on a 3 a.a a EBE 2458 l l l - τα τὰ θαυ- 3 a.a a.a2 EBE 2458 j l l DkL και Α- γί- ω 3 a a a G b a2/. a a a - πον καί α- να- βά- την έρ- ρι- ψεν V poslednom príklade je deklamácia nad a prerušená polokadenciou. In the last example the declamation is interrupted by means of a half-cadence. 4

5 /E Kadencia // Cadence 3 a.g (ba).(ag)g.e Z EBE 2458 l j ki--, bl,kľ je θαυ- μά- σι- ά σου 3 a (Ga){ba}G) (ag)g.e Z τόν Κύ- ρι- ον, 3 a2/. (Ga){ba}G).(aG)G.E Z EBE 2458 DkL j;k/s- bi,kľ je - ω Πνεύ- μα- τι, 3 a2. G (FG)(FE).(DE) (FG)(FE).F.E2Z - δό- ξως γάρ δε- δό- ξα- σται. 3 a b (Ga) (GF) E Z - ψεν εις θά- λασ-σαν. 5

6 Typ/Type EDaE Psalmodický model EDaE sa využíva najmä v nápevoch Kekragaria a Pasapnoaria, čiastočne tiež v nápeve 9. piesne na utierni. V úplnom znení pozostáva z nasledujúcich častí: Deklamácia nad E // ED-prechod // (výstup ku a) // // záverečný motív s kadenciou finála E The psalmodic model EDaE is used mainly in the melodies of the Kekragarion and Pasapnoarion, but it appears in the 9 th ode of the Matins too. The full melos consists of the following parts: Declamation on E // ED - transition // (ascending to a) // closing motif cadence with finalis E 6

7 E^ Deklamácia na E // declamation on E 3E E E G2 E E G261 l l l t1 je l Τήν Θε- ο- τό- κον εν 3 G2 E E G2 E E G261 ti7 je l ti7 je l Πά- σα πνο-ή αι- νε- σά- 3G F E E G F E2/ E G260-1 o3 j j l o3 j jj l Κύ- ρι- ε ε- κέ-κρα- ξα πρός σέ, 3E G F E G F E2/ E E E E G260-1 l o3 j j o3 j jj l l l l Αι- νεί- τε τόν Κύ- ρι- ον εκ τών ου- ρα- νών, 3E (EF).{GF}E)F.(EF) E2 G260 l l--i ti? jk jj Θε- ός 3E E (EF)G.{GF}E)F.EF.E2./ E E G F E2/ E E G261 l l lm tl? jov jj l l o3 j jj l l ευ- λο- γη- μέ- νος ο ερ- χό- με- νος εν ο- 7

8 ED ED-prechod // ED-transition 3 F!!. E D EBE 2406 o j j 3 E(FE)!. D G260 dlov) j σέ, εισ- - νών, σοί 3 E(FE)!. D2 G261 dlov) jj ύμ- νοις - νό- μα- 3 E(FG)(FE).D G261 j σά- τω 3 E{FE}D)!; G260 dlovs - νών,?? 3 F D.F2. F D G260 k je di7 kl je Κύ- ρι- ος, καί επ- 8

9 Ukončenie // Closing motif /E Priamy // Direct 3 D E(GF).(Ga)(GF).E2; G261 j dib1, k2 ju, jj τω τόν Κύ- ρι- ον. 3 D2/ E2. (GF) G F.E2Z G261 jj di b1, k ju jj - νοις με- γα- λύ- νω- μεν. 3 D F2. F a.(ga)(gf).g E z G260 je di7 l ki jk/), k je επ- έ- φα- νεν η- μίν, 3.D F2./ F (af) G(FG).FE Z G260 je di7 l b1é ti j<k hj U,, - μα- τι Κυ- ρί- ου. 9

10 a /E Cez a // Through a 3 D E F a2. (GF) (Ga) (GF).E2Z G261 j i i t1 bjéu k2 ju, jj σοί πρέ- πει ύμ- νος τώ Θε- ώ. 3 D) (FE)(FG).a2 G (Ga)(GF).E(FG).(aG) F.E2Z G260 bi,m ti j lk/), co6 /O, ju jj σοί πρέ- πει ύμ- νος τώ Θε- ώ. 3 D D D (FE)F.E2/. G a2 G (Ga)(GF).E(FG).(aG).F E2Z G260 j l l b1,k jj i3ti j lk/), co6 /O, ju jj 3 D D D (FE)F.E2/. F a2 G (GF)!!.E(FG).a (GF).E2Z G261 j l i bi,k jj i ti j ouľ ) co6 k ju, jj εισ- ά- κου- σόν μου, εισ- ά- κου-σόν μου, Κύ- ρι- ε. 10

11 Typ/Type EGE Psalmodický model EGE je novším zjednodušením starších melódií, v dostupných prameňoch má vždy plnšiu paralelu postavenú na vyššie uvedených schémach. Výstup E-G // (deklamácia nad G) // (deklamácia na a) // záverečný motív The psalmodic model EGE is a newer simplification of older melodies. In our sources there exists always a more complete parallel variant built up on before mentioned schemes. Ascending motif E-G // (declamation on G) // (declamation on a) // closing motif E-G /E 3E E.EFG. (FE) E2. G E.F2GG.F E E z G261 l l dloti ov Jjj k je i i-ol j j al Θε- ός Κύ- ρι- ος, καί επ- έ- φα- νεν η- μίν, E-G /E KT 3E E E G2 F E G2. F E E (FG)(FE).F.E2Z Τήν Θε- ο- τό- κον εν ύμ- νοις με- γα- λύ- νω- μεν. E-G G^ /E Gg7 3E E F G2 a G G 2. a2. G!! G G F.E2Z Τήν Θε- ο- τό- κον εν ύμ- νοις με- γα- λύ- νω- μεν. E-G G^ a^ /E G.g.VII 3E(FG)!2. (EF) G.a 2. G (EF).G; a.a a.a 2/. G!!.F!!.E Z Δό- ξα Πα- τρί και Υι- ώ και Α- γί- ω Πνεύ- μα- τι, 11

12 Pramene Ἐξομολογήσομαι σοι Κύριε (Ch. Troelsgard, S. Harris) E^ DG G^ 3E E.E E.G F.(EF) D.(EF) G.G; G.a G.G a.g G ; EBE 2458 l l l l o3 j bj 8 je i2 i l l k j l k j l Ἐξ- ο- μο- λο- γή- σο-μαι σοι Κύ- ρι- ε, ἐν ὅ- λῃ καρ- δί- ᾳ μου, G/h-a a^ /E 3G a b.(ab) (Ga).(ba) a.a a.g (ba).(ag)g.e Z EBE 2458 l i k j; je2 k--, l l l j ki--, bl,kľ je δι- η- γή- σο-μαι πάν-τα τὰ θαυ-μά- σι- ά σου Δόξα Πατρί 1 G.g.VII 3E(FG)!2. (EF) G.a 2. G (EF).G; a.a a.a 2/. G!!.F!!.E Z Δό- ξα Πα- τρί και Υι- ώ και Α- γί- ω Πνεύ- μα- τι, E^ E-G/h-a a^ /E 3E G2. F E.G2. (EF) (Ga).b a.a a.a2/. (Ga) {ba}g).(ag)g.e Z EBE 2458 lti7 ju j ti7 je2 i2 k j l l DkL j;k/s- bi,kľ je Δό- ξα Πα- τρί και Υι- ώ και Α- γί- ω Πνεύ- μα- τι, Lavra I.185 rovnako Sn r (eothina) 3E (FG) F E G (EF) (Ga) (ab) a.a a a b (Ga) (ab)a.a z Sn1294 l M--P j j ki je2 i2 ml-p j< l l l k je2 ml-p j< l Δό- ξα Πα- τρί και Υι- ώ και Α- γί- ω Πνεύ-μα- τι, 12

13 1. Τώ Κυρίω άσωμεν Prvá pieseň na utierni. Simon Harris, The 'Kanon' and the Heirmologion, Music & Letters, Vol. 85, No. 2 (May, 2004), pp Ex. 2 E^ DG G^ /E 3E E G2 F (EF) D EF.G a2. G (FG)(FE).(DE) (FG)(FE).F.E2Z Τώ Κυ- ρί- ω ά- σω- μεν, εν- δό- ξως γάρ δε- δό- ξα- σται. G^ 3G G G G G a2. G G a G a G a G G ; Ά- σω- μεν τώ Κυ- ρί- ω, εν- δό- ξως γάρ δε- δό- ξα- σται, G/h-a a^ /E 3b a a a G b a2. a a a b (Ga)(GF) E Z ίπ- πον καί α- να- βά- την έρ- ρι- ψεν εις θά- λασ-σαν. 8. Αινούμεν, ευλογούμεν 8. pieseň na utierni. Simon Harris, The 'Kanon' and the Heirmologion, Music & Letters, Vol. 85, No. 2 (May, 2004), pp Ex. 1 E^ E-G/h-a a^ /E 3E G F (EF) (Ga) b a2/. (ab) (Ga) (ab) a a a (Ga){ba}G) (ag) G E Z Αι- νού-μεν ευ- λο- γού-μεν, καί προσ-κυ- νού-μεν τόν Κύ- ρι- ον, 13

14 9. Τήν Θεοτόκον Deviata pieseň na utierni. G r (248) 6C Simon Harris, The 'Kanon' and the Heirmologion, Music & Letters, Vol. 85, No. 2 (May, 2004), pp Ex. 3: Taphou 425 (Jerusalem), 14. stor., 29r-30r (KT) Koutloumousi 457, 14. stor., 78v-79r (obe spolu ako KT) G.g. VII (13. stor.), 155v-163r E^ ED /E 3E E E G2 E E E(FE)!. D2/ E2. (GF) G F.E2Z G261 l l l t1 je l dlov) jj di b1, k ju jj Τήν Θε- ο- τό- κον εν ύμ- νοις με- γα- λύ- νω- μεν. Gg7 3E E F G2 a G G 2. a2. G!! G G F.E2Z Τήν Θε- ο- τό- κον εν ύμ- νοις με- γα- λύ- νω- μεν. KT 3E E E G2 F E G2. F E E (FG)(FE).F.E2Z Τήν Θε- ο- τό- κον εν ύμ- νοις με- γα- λύ- νω- μεν. E^ DG G^ KT 3E E G F (EF) D (EF) G G a G G ; Με- γα- λύ- νει η ψυ- χή μου τόν Κύ- ρι- ον... 14

15 Κύριε εκέκραξα Athens, EBE 2406 f. 58v 6C (Kujumdžieva 1993) neumový zápis je napoly nečitateľný G r (248) 6C G r (248) sic! 6C neumový zápis je napoly nečitateľný Sn r (122) 3G F E E G F E 2/ E F!!. E D D {GF}E)FGF.G2 ; EBE 2406 o3 j j l o3 j j ll< o j j l 5t?O) I Κύ- ρι- ε ε- κέ-κρα- ξα πρός σέ, εισ- ά- κου- σόν μου, 3(Ga)b.(ba)(ba)E.E F a.(bc)b.{ba}g)a!.a2z EBE 2406 lm bl,k-,-e, l iu i3k2--, blvso< al εισ- ά- κου-σόν μου, Κύ- ρι- ε. 3a G F G b a (ab) (Ga) b2; EBE 2406 ol j j i ki jl< lk je2 ai Κύ- ρι- ε ε- κέ-κρα- ξα πρός σέ,... di E^ ED a 3G F E E G F E2/ E E(FE)!. D D D (FE)F.E2 ; G260 o3 j j l o3 j jj l dlov) j l l b1,k jj G261 o3 j j l o3 j jj l dlov) j l i bi,k jj Κύ- ρι- ε ε- κέ-κρα- ξα πρός σέ, εισ- ά- κου- σόν μου, /E 3G a2 G (Ga)(GF).E(FG).(aG).F E2Z G260 i3ti j lk/), co6 /O, ju jj 3F a2 G (GF)!!.E(FG).a (GF).E2Z G261 i ti j ouľ ) co6 k ju, jj εισ- ά- κου-σόν μου, Κύ- ρι- ε. 15

16 Sn1294 Anthologion 15. stor. 79r (079) Sn1480 Anthologion 16. stor. 57v (058) Sn1264 Oktoich stor. 193v (195) Sn1265 Oktoich stor. 58r (062) 3E G2. F E E.G2.F E E.(EF){GF}E)(FE),z Sn1294 l ti7 j j l ti7 l-j< j ll< l 2[- bis K-)< Κύ- ρι- ε ε- κέ- κρα-ξα πρός σέ, 3E G2. F E E.G2.F E E.FE {GF}E)(FE) z Sn1264 l di7 w ju jj l di7 jl< aj-j ll L ti-)-bis-- n K) 3E G2. F E E.G2.F E E.GF!{GF}E)(FE)!.E!z Sn1480 l ti7 w ju j l-[ ti7 w j<l j ll< ti7 w j bivsk n ) al Sn1265 l< ti7 ju w j l-< ti7 w j<l jj ll< ti7 w j bivsk n ) Κύ- ρι- ε ε- κέ- κρα-ξα πρός σέ, E E E (FG)(ab)., a; a ab2. a (Ga)(GF).(EF).{Ga}G)F (Ga) (FG)a,z Sn1294 l l l i-i-i-k aj l l-ti j $joj, j; $---bi 8), k2 jem εισ- ά- κου- σόν μου, εισ- ά- κου-σόν μου Κύ- ρι- ε. Sn1264 dl l l i3 l-b1,kí dj-e l l-ti kj-s- h j ki,k εισ- ά- κου- σόν μου, εισ- ά- κου-σόν μου Κύ- ρι- ε.... 3E E E (FG)(ab)., a; a ab2.{ag}f)!g{ba}g) F.(EF) (Ga)G(aF)!.(Ga)!(FG)a!; Sn1480 l l l dim n K aj- D l l-ti kj h S -i-iu-3-s--, j; i2--,bivé-k6 n - jem εισ- ά- κου- σόν μου, εισ- ά- κου- σόν μου Κύ- ρι- ε. 3E E E (FG)(ab)., ao a).ab2.{ag}f)!(ga)b{ba}g).(ef) (ag)f.a(ga)!. (EF)(GF)G!z Sn1265 al al al i<m n Kv aj l< l-ti --w kj h S -i<-m--ol--s<--, jl 2[ ouíhs- ki--j<k jem-)<ai εισ- ά- κου- σόν μου, εισ- ά- κου- σόν μου Κύ- ρι- ε. Sn

17 3(ab) (Ga) (FG) a2. (ab) (Ga) (FG) a2..;, E E {FE}D) D (EF)(Ga).,(Ga) z Sn1294 lo eo je2 di lo eo je2 l- di? j l k-s l i i i k j; Κύ- ρι- ε, ε- κέ- κρα-ξα πρός σέ, εισ- ά- κου-σόν μου 3a G F2. (Ga) (FG)E!F!D!F2.GF E E {FE}D) D (EF)(Ga).,(Ga) z Sn1480 ol j c m loe o- je l i3 tl-ju j l-k h -S l dim n K j; Κύ- ρι- ε, ε- κέ- κρα- ξα πρός σέ, εισ- ά- κου-σόν μου 3a G (FG)GN. (G! (FG)E!F!D!F2.F, E E {FE}D) D (EF)(Ga).,Ga!z Sn1265 ol j cm A l< love lov-h e li<-3 ol- ju j-k h -S l dim n- <K dj-8 Κύ- ρι- ε, ε- κέ- κρα- ξα πρός σέ, εισ- ά- κου-σόν μου z 3(ab)a.a2. ab.(ga)(ab)a.a2. a2. a b.(ga){cb}a)b.a Sn1294 ml j< dl l k je2 ml--j< dl dl l k je2 b1sk aj πρόσ- χες τή φω- νή τής δε- ή- σε- ώς μου, 3(ab)a.a2. {ba}g)(ag).(ab){cb}a)(ba).a2. a2. a{ba}g)(ag)!.(ab)! {cb}a)(ba).a; Sn1480 ml-p j dl-l bl--ivs O-, i--i< bivs - - n K) dl dl lovs-o) i--i< bivsk) dl πρόσ- χες τή φω- νή τής δε- ή- σε- ώς μου, 3(ab)a.a2.aG(bc)b(cb)(aG).G a (bc)ab{ba}g)(ag)a/, a Sn1265 ml-p j dl-l bld-,--iv-< 7o,-OVS--, l i <ioe-i-blvsk-, al πρόσ- χες τή τή φω- νή τής δε- -ή- δε- ή- σε- ώς μου, 17

18 3a a a b b2. (bc) (Ga){ba}G)(aG).G E2 z Sn1294 l l l i dl mlp je2 K/-SO) kl-l -dj-e εν τώ κε- κρα-γέ- ναι με πρός σέ 3a a a {ab}g) a2. (bc) G(ba)(ba)(aG).G (EF)(ED)!z Sn1480 l l l bl-l8é k2 e,-ki--,k-,bl, kl-l be 8C εν τώ κε- κρα-γέ- ναι με πρός σέ Sn1265 3E2.FGE.F Da.(ba).,GEF(GE)!(FG).E Z Sn1294 dl io-e o- dj-eoy k--j< hj UéO bivé k2 aj-e εισ- ά- κου-σόν μου, Κύ- ρι- ε. 3E2.(FG)(EF).DaG(ba).GE.(aG)(ba)(ba)(aG).(GF)!.E Z Sn1480 di oi-í< eo dj-ediv-ý) ki-,- ju,é i1--,ki-, k-,-l-, kl S a εισ- ά- κου-σόν μου, Κύ- ρι- ε. Sn

19 3E E E (FG) E F (ag) {ag}f)e.(fd) (EF)(Ga).G z Sn1480 l l l mp je iu b1, l- ou-s--, bivé dim n K aj Κατ-ευ- θυν- θή- τω η προσ- ευ- χή μου, 3G (Ga) F G E F (ag) {ag}f)e.(fd) (EF)(Ga).(Ga) z Sn1480 l l O e- O je i b1,os--, bié dim-k aj-8 ως θυ- μί- α- μα εν- ώ- πι- όν σου 3(ab)a.a2. a{ba}g)(ag).(ab) {cb}a)(ba).a2; Sn1480 ml-p j dl lo-s O-, i--i< bivs - - n K) dl έπ- αρ- σις τών χει- ρών μου 3a {ab}g) a; (bc) G(ba)(ba)(aG).(GF) (EF)(ED)!z Sn1480 l bl8é ai k2 e,-ki--,k-,bl, kl--, bj 8C θυ- σί- α εσ- πε ρι- νή 3E.(FG)E.(FG) (ag)a(cb)(ba). GE.(aG)(ba)(ba)(aG).(GF)!.E Z Sn1480 o oi-í<e i-i O-,O b1,kľ-, hj Ué i1--,ki-,-,-l-, kl S a εισ- ά- κου-σόν μου, Κύ- ρι- ε. 19

20 3G F.E2. E G F E2./ E G.a b.g F E2z Sn1264b o3 ju jj l o3 jl< aj-j ll i 3[ i k be U j aj-j Κύ- ρι- ε ε- κέ- κρα-ξα πρός σέ, εισ- ά- κου- σόν μου, 3E E.G E.(GF)(Ga).F E.D2z Sn1264b l l ki je b1,k6 be ju jj εισ- ά- κου-σόν μου, Κύ- ρι- ε. 3(G! b G G (bc) b a;`g (EF)G.a b G F E z Sn1264b i1[ ki je l o34 jl< aj hj U jem- o k be U j aj-j Κύ- ρι- ε, ε- κέ- κρα-ξα πρός σέ, εισ- ά- κου-σόν μου 3(bc) b2/ a a G (EF)G.a b G F E2z Sn1264b Li2y dj j kl ju jem i kb eu j aj-j πρόσ- χες τή φω- νή τής δε- ή- σε- ώς μου, 3a a a a c b a 2. (Ga) a z Sn1264b i1[ l l ll o3 ju jj j;[ al εν τώ κε- κρα-γέ- ναι με πρός σέ 3G a G (EF)G.a b (GF) E2z Sn1264b j k ju h jem i k be U, aj-j εισ- ά- κου-σόν μου, Κύ-ρι- ε. 3E E E G E E E F Ga.a z Sn1264b l l l ki je l ll i io al Κατ-ευ- θυν- θή- τω η προσ-ευ-χή μου, 20

21 3a a a a a G (EF)G.a b G F E2z Sn1264b l l l l kl h j jem i k be j aj-j ως θυ- μί- α- μα ε- νώ- πι- όν σου 3(bc) b a a a (ag) a;`a c b b b (ag) a z Sn1264b i2y j j l l bl, ai l o3 j l kl-l bj, ai έπ- αρ- σις τών χει- ρών μου θυ- σί- α εσ- πε- ρι- νή 3G a G (EF)G.a b (GF) E2Z Sn1264b j kl ju h jem i k be U, aj-j εισ- ά- κου-σόν μου, Κύ-ρι- ε. 21

22 Πάσα πνοή G r (248) 6C G r (248) 6C Sn v 6C E^ ED /E 3 G2 E E G2 E E E(FG)(FE).D E(GF).(Ga) (GF).E2; G261 ti7 je l ti7 je l j dib1, k2 ju, jj Πά- σα πνο-ή αι- νε- σά- τω τόν Κύ- ρι- ον. E^ ED 3E G F E G F E2/ E E E E E{FE}D)!; G260 l o3 j j o3 j jj l l l l dlovs Αι- νεί- τε τόν Κύ- ρι- ον εκ τών ου- ρα- νών, 3 E G F.E2. G F.E2. E E E E.E(FE); G261 l o3 j jj o3 j jj l l l l dlov) Αι- νεί- τε τόν Κύ- ρι- ον εκ τών ου- ρα- νών, a /E 3(FE)(FG).a2 G (Ga)(GF).E(FG).(aG) F.E2Z G260 bi,m ti j lk/), co6 /O, ju jj σοί πρέ- πει ύμ- νος τώ Θε- ώ. 3 D E F a2. (GF) (Ga) (GF).E2Z G261 j i i t1 bjéu k2 ju, jj σοί πρέ- πει ύμ- νος τώ Θε- ώ. 22

23 3 FG!F E G2 F E F, D (DE).{FE}D)!{EF}E).(FG) (EF) z Sn1257 l-ti7 ju j ti7 ju j ou je l2 bis--j 8, k2 je2 Πά- σα πνο-ή αι- νε- σά- τω τόν Κύ- ρι- ον. 3 F (GF) F G2F2 D D.D D.D B (CD) (EF) ; Sn1257 l k, l k je l l l kl je i2 i2 Αι- νεί- τε τόν Κύ- ρι- ον εκ τών ου- ρα- νών, 3 (GF) F F F F F F (EF) {GF}E), (FE)(FE). E C (DC) D,z Sn1257 k, l l l l l kl j; bi, bi, kl je o, i Αι- νεί- τε αυ- τόν εν τοις υ- ψι- στοις 3 Sn1257 b1, k--, bls l ks l i--i--í k jus i k2 ju, al) σοί πρέ- πει ύμ- νος τώ Θε- ώ. 23

24 Sn v (082) 3E E E G2. E 2.E (EF)E.{FE}D) (ED) D; (DE) (FG).aG (ag)f.(gf)g.e z Sn1294 l l ll< ti7 dj-e l tl8 j< bis k-j< l l-i-i-i o-j K/),< k--, k<- je Πά- σα πνο-ή αι- νε- σά- τω τόν Κύ- ρι- ον. 3E G2. F E.G2. F E E E E E.(EF)(ED)E(FE)D!z Sn1294 l ti7 ju j ti7 ju j l l l l t!l8 O K S Αι- νεί- τε τόν Κύ- ρι- ον εκ τών ου- ρα- νών, z 3(EF) G a2.g (FG)(FE).(DE)(FG)(FG)E.(FG) E Sn1294 i2 l i ti kj $joj, k2 je Σοί πρέ- πει ύμ- νος τώ Θε- ώ, 3G (Ga) (FG) (EF) (Ga) (FG) E; E2. (EF)(aG).F(FE)(DC),.D.(EF)(Ga),z Sn1294 i3 l OeO je2 io jeo aj-e dl l 2Kí-j< hj U-l U,-bJ, i i-i-i-k Αι- νεί- τε τόν Κύ- ρι- ον εκ τών ου- ρα- νών, 3(Ga) (ab)a.a a a a (ab) (Ga) {ba}g) (ag).g E2z Sn1294 j; ml-j< dl dl dl dl kl8 je2 K/-S-O--, kl dj-e αι- νεί- τε αυ- τόν εν τοίς Υ- ψί- στοις. 3 E2 (FG) (EF) D a.(ba),g(ef)(ge),.(fg) E z Sn1294 dl lioeo je iy kv---,< hj Ué O-bIé k2 aj-e Σοί πρέ- πει ύμ- νος τώ Θε- ώ, 24

25 3 E E E FMG).G G (GE) F (Ga) E D C2;z Sn1480 l l ll< dio[ l l blvé i k2 e, ju jj Πά- σα πνο-ή αι- νε- σά- τω τόν Κύ- ρι- ον. 3 E (FG) G E FMG).G G; G G G (FG) a z Sn1480 i3i2 kl je dio< l al l l kl j;` k-- Αι- νεί- τε τόν Κύ- ρι- ον εκ τών ου- ρα- νών, 3 G)! a G F (FE) F2./ (Ga) E D C2z Sn1480 j< k ju j bl, k2v e, ju jj- Αι- νεί- τε αυ- τόν εν τοις υ- ψι- στοις 3 E E E F (ag)..{gf}e)f.d F.E Z Sn1480 i3ll< l i l kiv---, blsk- je ki ajσοί πρέ-πει ύμ- νος τώ Θε- ώ. 3 E (FG) G G a G F F a G F (GE) Fz Sn1480 l i2[ l l[ o j j l o3 jl< j bié di Αι- νεί- τε αυ- τόν, πάντες οι Άγ- γε- λοι αυ- τού, 3 F a G F F F F (FE) F (Ga) E D C2z Sn1480 l o3 j j l l[ l blv, i k2v e, ju jj αι- νεί- τε αυ- τόν, πά- σαι αι Δυ- νά- μεις αυ- τού, 3 E E E F (ag)..{gf}e)f.d F.E Z Sn1480 i3 lk j i l kiv---, blsk- je ki ajσοί πρέ-πει ύμ- νος τώ Θε- ώ. 25

26 Sn v, Sn v 3 E (FG) E F a2. a a (bc) G E G F E2z Sn1264/5 l mp je l i di7 n l--< l k2- h e,u je o3 ju jj Πά- σα πνο-ή αι- νε- σά- τω τόν Κύ- ρι- ον. 3 E G E F a2. a a2. a (bc) G F E2. E2z Sn1264 l ki je i di7n l dl lu k2- h e, ju jj dl Sn1265 l ki je i--< di7 l< dl l k2- h e, ju jj Αι- νεί- τε τόν Κύ- ρι- ον εκ τών ου- ρα- νών, 3 E G E F a2. a a (FG) (GF).E2z Sn1264/5 l ki je i di7 n l kl je;[ ol JHjj αι- νεί- τε αυ- τόν εν τοίς Υψίστοις. 3 b a2. D (EF) G ag.fe.e2z Sn1264/5 ky tj jx i2[ l i di ju WC dl Σοί πρέ- πει ύ- μνος τώ Θε- ώ. 26

27 3 E (FG) E F a2. b a.a2. (bc) G F E2. E2z Sn1264 l mp je i di7 n k j dl k2- h e, ju jj dl Sn1265 l mp je i-< di7 k wj l k2- h e, ju jj dl Αι- νεί- τε αυ- τόν, πάν-τες οι Άγ- γε- λοι αυ- τού, 3 E G E F a2. b a b a2. (bc) G F E2. E2z Sn1264 l ki je i di7 k j k dj k2- h e, ju jj dl Sn1265 i di7 k ju l dl < k2- h e, ju jj αι- νεί- τε αυ- τόν, πά- σαι αι Δυ- νά- μεις αυ- τού, 3 b a2. D (EF) G ag.fe.e2z Sn1264/5 ky tj jx i2[ l i di Wj C dl Σοί πρέ- πει ύ- μνος τώ Θε- ώ. 27

28 Θεός Κύριος G r (248) 6CM?? G r (248) sic! 6C neumový zápis je napoly nečitateľný, martyria je však naisto od E! Sn r Sn r (084) Sn r (058) dva varianty E^ ED /E 3E (EF).{GF}E)F.(EF) E2. F D.F2. F D F2. F a.(ga)(gf).g E z G260 l l--i ti? jk jj k je di7 kl je di7 l ki jk/), k je Θε- ός Κύ- ρι- ος, καί επ- έ- φα- νεν η- μίν, 3E E.EFG. (FE) E2. G E.F2GG.F E E z G261 l l dloti ov Jjj k je i i-ol j j al Θε- ός Κύ- ρι- ος, καί επ- έ- φα- νεν η- μίν, 3E E.(EF)G.F F.G2 (EF) D.F F.DE2. D D z Sn1294 l l l 2tI j l k hj-e 8 je i3kl je ti l al Θε- ός Κύ- ρι- ος, καί επ- έ- φα- νεν η- μίν, 3E E.(EF)G.F E.F2 D E.F D.E2. D C.E z Sn1257 l l l 2tI j j ti jes i k je ti ju j i 3 Θε- ός Κύ- ρι- ος, καί επ- έ- φα- νεν η- μίν, 3E E.(EF)G.F E2 E E.(EF)G.{GF}E)(FE).(FG) (af)2. E z Sn1480 l l l 2tI ju h jj l l l 2tI blso) i--i< jj Θε- ός Κύ- ρι- ος, καί επ- έ- φα- νεν η- μίν, 3E E.(EF)G.G G2 G G a G, G F,.E2z Sn1480b l l lm< l l l l k j ol j jj Θε- ός Κύ- ρι- ος, καί επ- έ- φα- νεν η- μίν, 28

29 E^ 3E E (EF)G.{GF}E)F.EF.E2./ E F G (FE) F2; G260 l l lm tl? jov jj l i k bj, di ευ- λο- γη- μέ- νος ο ερ- χό- με- νος 3E E (EF)G.{GF}E)F.EF.E2./ E E G F E2; G261 l l lm tl? jov jj l l o3 j jj ευ- λο- γη- μέ- νος ο ερ- χό- με- νος 3E E E.(EF)G.F(GF),;,!.E (EF) G2 F F z Sn1294 ll< l l l2 ti rjov) j l2 ti j- l ευ- λο- γη- μέ- νος ο ερ- χό- με- νος 3E E E.FG.F{GF}E)(FE).E; F (ag) a (FG)F{GF}E)(FE)., EF2; Sn1257 l l l i ti j bis K--j< l i b1, k e;w<---, bis K---, l ai ευ- λο- γη- μέ- νος ο ερ- χό- με- νος 3E E E.(EF)G.G G G G F E2z Sn1480 l l U l dlm n < l l l ol j jj ευ- λο- γη- μέ- νος ο ερ- χό- με- νος 3E (E! F)! G., G G G a G G2z Sn1480b l l i< i l l l k j al ευ- λο- γη- μέ- νος ο ερ- χό- με- νος 29

30 ED /E 3F G (EF)!!.D F2./ F (af) G(FG).FE Z G260 l k he 8 je di7 l b1é ti j<k hj U,, εν ο- νό- μα- τι Κυ- ρί- ου. 3E E E(FE).D2 E2./ F (GF).E Z G261 l l dlov) jj i ou-) jj εν ο- νό- μα- τι Κυ- ρί- ου. 3F G EF.D E. E F.E Z Sn1294 l kv-r jeou je i l k aj εν ο- νό- μα- τι Κυ- ρί- ου. 3F G E.FD.E2/. (FG)(FE).D EC.(DE)F.EF.F Z Sn1257 l k je ouéh di $ío[)--, jw o je i<-i-í jk al εν ο- νό- μα- τι Κυ- ρί- ου. 3F (ag) {GF}E)F D a;, {GF}E) (FG) {ag}f).e2z Sn1480 i ki-, blsk n je kby jus i--i< ou-s aj-j εν ο- νό- μα- τι Κυ- ρί- ου. 3F (ag) {GF}E)F D E;,F {GF}G),.E Z Sn1480b j ki-, blsk n je i i bi,k je εν ο- νό- μα- τι Κυ- ρί- ου. 30

31 Αλληλούια Sn r (085) Sn v (059) 3E (FC) (DE)(DC).BE2.E E; E E (EF)G2. F E{FE}D)!z Sn1294 l bivě $Ioj, jdi5 l al l l l2 ti j rjovs Αλ- λη- λού- ι- α, αλ- λη- λού- ι- α, 3E (FC) (DE)(DC).BE2.(FD) E/ E (GF).(FE)(ED)2. (DE)F. {ED}C)B!z Sn1480 l b L -IVě h $I<oj, jdi5 bivéodi l lk í -, bl,bl, l 2tI jus--,-- Αλ- λη- λού- ι- α, αλ- λη- λού- ι- α, Z Z 3F F D(CD).E2. E E Sn1294 i3kl be--,o< ti l al αλ- λη- λού- ι- α. 3(CD) (DE) F {ED}C) E (DE)(CD).{DC}B)(CB).B Sn1480 i<-i l<--i k jus ki joe2 blsk-, αλ- λη- λού- ι- α. al 31

32 Δόξα Πατρί 2 G r (248) 6C?? G r (248) 6C z,,u,,,u, 3G2. (FE)(FG).(EF)(GF).G2. (FE)(FG).(EF)(GF).G a G260 ti7 bj k2 je2 bié ti bj k2 je2 bi i ti G261 ti7 bj k2 je2 bié di bj k2 je2 bi di Δό- ξα Πα- τρί και Υι- ώ,, 3(FE)(FG).a2. {ag}f)g.a2. G2. (FE)F.(EF)(GF).G2. (FG)G!Z G260 be,m di bls-i ti dj bj,k j;bi di-jo<-al G261 l di bls dj bj,k j;bi di-jo<-al και Α- γί- ω Πνεύ- μα- τι. 32

33 Pramene // Sources Skenované rukopisy // Scanned manuscripts G260-1 (= Grec , Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits) Sn**** Rukopisy z hory Sinai // The Manuscripts of Mount Sinai Nápevy uvedené v prepisoch a obrazových prílohách článkov // Melodies taken from transcriptions and images in scientific articles Simon Harris, Byzantine psalmody. An interim report. Cantus Planus, Sopron 1995 Simon Harris, The 'Kanon' and the Heirmologion, Music & Letters, Vol. 85, No. 2 (May, 2004), pp Christian Troelsgard, Byzantine Neumes, MMB IX, Copenhagen 2011 Svetlana Kujumdzieva, The Kekragaria in the Sources from the 14th to the Beginning of the 19th Century, Cantus planus 1993 (vol. 2., pp. 461) 33

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф 1 Δοξολογία Εἰρμολογική ẅѓỳѓѓ ЃЃΝη Ἀπαγγελία Θρ. Στανίτσα - Νικ. Δανιηλίδη ч ñ ЃЃЃЃЃЃЃЃЃ ПзÙЃтéЃЃтЃЃтòёЃЃчéЃчöЃЃтЃЃтЃЃсЃсØ ЃūţŞЃЃцЃт Νε ο ξα α σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα с с ц Ù Ѓ т Ѓ т é Ѓ т ò ūţşѓщ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πα ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ει σα α α α κου σο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ.

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 2 3 Καὶ πάλιν 4 Κύριε ἐλέησον «ἑξαπλᾶ» Κατὰ τὴν Ἁγιορειτικὴν παράδοσιν.

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν...

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Εἰς τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου 3 Γεωργίου Πρωγάκη... 3 Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου... 3 Εἰς τήν ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ 5 Ιωάννου Πρωτοψάλτου... 5 Εἰς τά Εἰσόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

Μουβιχοϊιδαβχάλου τήζ έν Χάλχγι Ί. Θεβλογιχής Σχολής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛ

Μουβιχοϊιδαβχάλου τήζ έν Χάλχγι Ί. Θεβλογιχής Σχολής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Μουβιχοϊιδαβχάλου τήζ έν Χάλχγι Ί. Θεβλογιχής Σχολής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛ 19 6 1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Μουβικοίιοασχάλου της έν Χάλχγι Ί. Θεολογιχης Σχολής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΑΜΠΟΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε ε λε η σον υ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. πρωτ. Κων. Παπαγιάννη Μουσικόν Τριώδιον τόμος Β' Ωρολόγιον 2003 σ.15* Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _ και _ ω _ μα _ τ α _ α _ σου _ Τ ων _ α _ γι _.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου ου σο ο ο ο ονμου ει σα α α κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε κρα α ξα προς σε ει σα α α κου σο ο ον μου προσ χες τη φω νη η η η η τη η

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ νήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου ατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΡΟ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ΡΟΗΙΑΣΕΗ Ἐν τῷ ἑσπρινῷ τῆς ροηγιασμένης Ἦχος α υ ρι κ κρα α ξα προ ο ος σ ι σα κου ου ου σο ο ον μου ι σα κου σο ον μου ου υ υ υ ρι ι ι υ ρι κ κρα α ξα προ ος σ ι σα α α κου σο ο ον μου προ σχς τη φω νη

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς. Ἀμήν.

Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς. Ἀμήν. ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Κιλκίς Ιανουάριος 2015 Παπαδόπουλος Δημήτρης ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΟΣ ὁ Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ὁ ἀναγνώστης Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

! "#! & "0/! ).#! 71 1&$ -+ #" &> " %+# "1 2$

! #! & 0/! ).#! 71 1&$ -+ # &>  %+# 1 2$ "#$" &""'(() *+ , -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. / 0-1 2 $1 " 1 /& 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1 Ν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΣ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλτήριον. Ψαλμοί 3. Ἐκλογαὶ κατ ἦχον 146

Ψαλτήριον. Ψαλμοί 3. Ἐκλογαὶ κατ ἦχον 146 Ψαλτήριον Ψαλμοί 3 Ψαλμοί 1, 2 καὶ 3 Μακάριος ἀνήρ... Πέτρου Λαμπαδαρίου... 4 Ψαλμός 1 Μακάριος ανήρ... Φωκαέως... 32 Ψαλμός 1 Μακάριος ἀνήρ... 37 Ψαλμός 3 Κύριε τί ἐπληθύνθησαν πλ.α... 41 Ψαλμός 5 Τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο Χερουβικό σε ἦχο πλ.. Ε ΑΣΗ ΤΟ ΩΣΤΑΤΙΟΥ ΡΙΓΓΟΥ ΑΡΧΟΤΟΣ ΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ.Τ.Χ.Ε. Ἦχος Nε Οι τ Χε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 15-08-2017 Εἰς τὸν Ὄρθρον. νήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου αρίας. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν. ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν. ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΙΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΑ). «Τὰ ἐγκαίνια τῆς (καθ ἑβδομάδα ἀνακυκλουμένης) ἑορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, καὶ ἡ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησις καὶ σωτήριος ὁμολογία». \ νήμη νήμη τῆς Ἁγίας καὶ ἐνδόξου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ. 18-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ʹ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α

Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡ. ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ Ἦχος Δι Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α α α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε τη Δε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο

Διαβάστε περισσότερα

Q π (/) ^ ^ ^ Η φ. <f) c>o. ^ ο. ö ê ω Q. Ο. o 'c. _o _) o U 03. ,,, ω ^ ^ -g'^ ο 0) f ο. Ε. ιη ο Φ. ο 0) κ. ο 03.,Ο. g 2< οο"" ο φ.

Q π (/) ^ ^ ^ Η φ. <f) c>o. ^ ο. ö ê ω Q. Ο. o 'c. _o _) o U 03. ,,, ω ^ ^ -g'^ ο 0) f ο. Ε. ιη ο Φ. ο 0) κ. ο 03.,Ο. g 2< οο ο φ. II 4»» «i p û»7'' s V -Ζ G -7 y 1 X s? ' (/) Ζ L. - =! i- Ζ ) Η f) " i L. Û - 1 1 Ι û ( - " - ' t - ' t/î " ι-8. Ι -. : wî ' j 1 Τ J en " il-' - - ö ê., t= ' -; '9 ',,, ) Τ '.,/,. - ϊζ L - (- - s.1 ai

Διαβάστε περισσότερα

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 4 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864)... 5 Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896)... 7 Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965)... 9 Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988)... 11 Ἀθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η. μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η. μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Γα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (Τὸ ὡς

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα ΡΟΣΟΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑΛΕΤ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α α Των ου ρα νι ων ταγ µα α των το α γαλ λι α µα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α α χραν τε αρ θε νε σω σον η µας τους ει εις σε ε κα τα φευ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος

ΕΥΤΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα α νεν η η μιν ευ λο γη με νος ο ε ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ υ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (τὸ αὐτὸ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε

υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε 6-08 H µεταµορφωσις του σωτηρος Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α α ξα προς σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ Ἡ Σύναξις τοῦ τιµίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

ΟΡΘΡΟΣ Ἡ Σύναξις τοῦ τιµίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. 07-01-2015 Ἡ Σύναξις τοῦ τιµίου ἐνδόξου ροφήτου, ροδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΙΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΑ). «Τὰ ἐγκαίνια τῆς (καθ ἑβδομάδα ἀνακυκλουμένης) ἑορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, καὶ ἡ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησις καὶ σωτήριος ὁμολογία». \ νήμη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Κρήσκεντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μετὰ τῆς Μεταμορφώσεως. Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μετὰ τῆς Μεταμορφώσεως. Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μετὰ τῆς Μεταμορφώσεως Τῇ 11ῃ Αὐγούστου Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Εὔπλου. Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Γα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν. ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν. ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

φα νεν η µιν Κυ ρι ος και ε πε 8 λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα Κυ ρι ου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν τι Κυ ρι ου Ἦχος Δ Δι

φα νεν η µιν Κυ ρι ος και ε πε 8 λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα Κυ ρι ου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν τι Κυ ρι ου Ἦχος Δ Δι 25 ΕΚΕΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ἦχος ι ΕΚΕΡΙΟΣ ΚΕ Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ µα τι λο γη µε νος ο ερ χο Κυ ρι ου µε νος εν ο νο Στίχ. α.

Διαβάστε περισσότερα

Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φανεν η

Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φανεν η Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φανεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο μενος εν ο 1 νο μα τι Κυ ρι ι ου Ἀπολυτίκιον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 23-08-2017 Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἡ ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου αρίας. \ νήμη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Λούππου. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Πα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχ.α Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Κιλκίς Σεπτέμβριος 2017 Παπαδόπουλος Δημήτρης ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ _ ΤΡΙΩΔΙΟΝ Κυριακή τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου Εἰς τόν Ἑσπερινόν Στιχηρὰ Ἰδιόμελα τοῦ Τριῳδίου σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς. Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Ἡ Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς. Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Ἡ Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς. Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα