Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς. Ἀμήν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς. Ἀμήν."

Transcript

1 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Κιλκίς Ιανουάριος 2015 Παπαδόπουλος Δημήτρης

2

3 ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΟΣ ὁ Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ὁ ἀναγνώστης Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν. Ψαλμὸς ργ (103) Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, Κύριε ὁ Θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα. Ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω, ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον. Ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέῤῥιν, ὁ στεγάζων ἐν ὕδασιν τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3

4 ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΟΣ Ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων. Ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα. Ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα. Ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν. Ἀναβαίνουσιν ὄρη, καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι καλύψαι τὴν γῆν. Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν, ἀνάμεσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα. Ποτιοῦσι πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν. Ἐπʹ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσει ἐκ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσι φωνήν. Ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ γῆ. Ὁ ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσι, καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων. Τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου. Τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει. Χορτασθήσεται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου, ἃς ἐφύτευσας. Ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσι, τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ κατοικία ἡγεῖται αὐτῶν. Ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα καταφυγὴ τοῖς λαγῳοῖς. Ἐποίησε σελήνην εἰς καιρούς ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 4

5 ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΟΣ Ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ. Σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ ἁρπάσαι, καὶ ζητῆσαι παρὰ τῷ Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς. Ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν, καὶ εἰς τὰς μάνδρας αὐτῶν κοιτασθήσονται. Ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας. Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς σου. Αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος, ἐκεῖ ἑρπετὰ ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ζῷα μικρὰ μετὰ μεγάλων. Ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται, δράκων οὗτος, ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῇ. Πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτῶν εἰς εὔκαιρον δόντος σου αὐτοῖς συλλέξουσιν. Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος, ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον, ταραχθήσονται. Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, καὶ ἐκλείψουσι, καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν. Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου, καὶ κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας, εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων, καὶ καπνίζονται. ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω. Ἠδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ. Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἄνομοι, ὥστε μὴ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 5

6 ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΟΣ ὑπάρχειν αὐτούς. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον. Καὶ πάλιν Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ. Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας. όξα Πατρὶ... Καὶ νῦν... Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός (ἐκ γʹ). Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 6

7 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ΦΩΚΑΕΩΣ νοι ξα α ν το ο ος σ ου την χει ει ει ει ρ α α τα συ υμ πα αν τα πλη σθη η η σο ο ο ον ται χρη η στο ο ο τη η η η τος α πο στρε ε ε ψαν τος δε η σ ου το ο ο προ σω ω πο ον τα ρα χθη η η σο ο ο ο ον ται δο ξα α σ οι οι ο Θε ο ο ο ος αλ λη λου ου ου ι ι ι ι α ντα νε λει εις το Πνε ε ευ μα α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 7

8 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ α α υ τω ω ων και εκ λει ει ει ψ ου ου ου ου σι και εις τον χου ο υ ουν α α αυ τω ων ε πι στρε ε ε ψου ο υ ου ου σιν δο ξα α σ οι οι ο Θε ο ο ο ος αλ λη λου ου ου ι ι ι ι α ξα πο στε λεις το ο Πνε ε ευ μα α α α σου και κτι σθη η σ ο να και νι ι ι ει ει εις ον ται αι και α το προ ο σ ω ω π ον τη η ης γη ης Δο ξα σοι Πα α α τερ δο ο ξα α σ οι οι Υι υι ε ε ε ε ε δο ξα α σ οι το Πνε ε ευ μ α α το ο ο Α α γι ι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 8

9 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ι ον δο ξα α σ οι οι ο Θε ο ος αλ λη λου ου ου ι ι ι ι α. η τω η δο ξα α Κυ υ ρι ι ι ου ου εις τους αι ω ω να α ας ευ φραν θη η σε ται α ι αι Κυ ρι ι ο ος ε πι τοις ε ε ερ γοι οις α α αυ του δο ξα σ οι οι οι Α γι ι ε δο ο ο ξα α σ οι οι Κυ υ υ ρι ι ι ι ε δο ξα α σοι οι Βα σι λευ ου ου ρα α α α νι ι ι ε ε ε Δο ξα α σ οι οι ο Θε ο ο ο ος α α. αλ λη λου ου ου ι ι ι ι α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 9

10 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ε πι βλε ε ε ε ε πων ε ε πι ι ι τη η η ην γην τρε ε ε ε ε ε ε μειν νος και ποι ων αυ α α υ την ο α πτο με ε των ο ρε ε ω ω ων και κα πνι ι ι ι ι ζο και κα πνι ι ζο ο ον ται δο ο ξα σ οι οι οι Α γι ι ε δο ο ξα α σ οι οι Κυ υ υ ρι ι ι ι ε δο ο ξα α α σοι Βα σι λευ ου ου ρα α α α α α α νι ι ι ι ου ρα α νι ι ι ε δο ο ξα α α σοι το Πνε ε ευ μα το α α α α α α γι ι ι το α α γι ι ο ον δο ξα α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 10

11 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ σ οι οι ο Θε ο ο ο ο ος ου ου ι ι ι α α Αλ λη λου σω τω Κυ ρι ι ι ω ω εν τη ζω ω η η η η μου ψα λω ω τω Θε ε ω ω ω μ ου ε ως υ υ πα α α ρ χω ω δο ξα α σ οι οι Τρι συ πο ο σ τα α τε Θε ε ο ο ο τη ης Πα α α α α τερ Υι υι ε και Πνε ε ευ μα α σε ε Προ σκυ υ νου ου ου ου με ε εν και δο ο ξα α α ζο ο ο ο μεν δο ο ξα α σ οι οι ο Θε ο ο ο ο ος Αλ λη λου ου ου ι ι ι ι α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 11

12 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ δυν θει ει ει η α α υ τω η δι α λο ο γη η η η μου ε γω. ω δε ε ευ φραν θη η σο ο ο μαι ε πι τω Κυ υ ρι ι ι ω ω δο ξα α σοι οι Πα α τε ερ Α α α να α α α ρ χε δο ξα α σ οι Υι ε σ υ υ υ να να αρ χε δο ξα α σ οι το Πνε ε ευ μα α το ο ο α α γι ι ι ον το ο μο ου ου σι ι ι ον και ο μο ο ο ο ο ο θρο. ο και ο μο ο θρο ο νο ον Τρι α ας α γι α δο ο ο ο ο ξα α α α σοι δο ο ξα α σ οι οι ο Θε ο ο ο ο ος Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 12 Αλ

13 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ λη λου ου ου ου ου ι ι ι ι α κ πο ο λει ποι εν α μαρ τω ω ω λοι ο ο τη η η η ης γη α ης και α α α νο ο ο μοι οι οι ω στε ε μη η υ υ πα α α ρ χει ε ιν α α αυ τους δο ξα σ οι οι οι Πα α α τ ερ δο ξα α σ οι Υι υι ε ε ε ε δο ο ξα α α σοι το Πνε ε ευ μ α α α το α α α α α α γι ι ι το α α γι ι ο ον Τρι α ας α γι α δο ο ο ξα α α α σοι δο ο ξα α σ οι οι ο Θε ο ο ο ο λου ου ου ι ι ι ι α ος Αλ λη Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 13

14 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ υ λο ο ο ο γει η ψυ χη η η η μου το ον Κυ υ υ ρι ι ι ι ον ο Η λι ο ος ε ε ε γνω τη η ν δυ υ υ σι ιν α α αυ του ε ε ε ε ε θου σκο ο ο τος και ε γε ε ε νε ε το ο ο νυ υξ δο ο ξα α σ οι οι Βα σι λε ε ε ε υ ε που ου ρα α α α α α α νι ι ε ε που ρα α νι ι ι ε δο ο ξα α α σοι Παν το κρα α α το ο ορ συ υ υν Υι υι ω ω και Πνε ευ μα α α τι Δο ο ξα σοι οι ο Θε ε ο ος Αλ λη λου ου ου ι ι ι ι α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 14

15 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ς ε με γα λυ υ υν θ η η η τα ερ γ α σου ου Κυ ρι ι ε πα ε α α α α ν τα εν σο φι ι ι α ε ποι οι οι η η η η σας δο ξα α σοι Πα α τε ερ α α γε ε εν ν η η η η τε δο ξα α σοι οι Υι ε ε ε ε ε γεν νη η τε δο ο ξα α α α σοι το Πνε ευ μα το ο ο α γι ι ο ον Πα α τρο. ος ε εκ το εκ του πο ρε ευ ο ο ο με ε ε ε νον και εν Υι ω α να παυ ο ο ο με ε ε ε νον Τρι α ας α γι α δο ο ο Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 15

16 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ξα α α α σοι δο ο ξα α σ οι οι ο Θε ο ο ο ο ι α ος Αλ λη λου ου ου ι ι ι ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και αι α α γι ω Πνε ε ευ μα α α α τι αι νυ υ υ υν και α α ει και εις τους αι ω ω να α ας των αι ω ω ω νω ω ν α α α μην λ λη λου ι ι α α λη λου ι ι α αλ λη λου ι ι α δο ξα α σ οι οι ο Θε ο ος Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 16

17 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ αλ λη λου ου ου ι ι ι ι α λ λη λου ι ι α αλ λη λου ι ι α αλ λη λου ι ι α δο ξα α σ οι οι ο Θε ο ος αλ λη λου ου ου ι ι ι ι α λ λη λου ου ι ι α αλ λη λου ι ι α αλ λη λου ι ι α δο ξα α σ οι ο Θε ε ο ο ος η η μω ω ν δο ο ξα α σοι ο ι οι οι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 17

18 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ε Ἀνοιξαντάρια Φωκαέως Διασκευασθέντα παρά τοῦ Ἀθανασίου Καραμάνη νοι οι ξα α ν το ο ος σου την χει ει ει ει ρ α α α τα συ. υμ πα αν τα πλη η σθη η η η σο ο ο ον ται Χρι ι στο ο ο ο ο τη η η η τος α πο στρε ε ε ψαν τος δε σου το ο ο προ σω ω πο ον τα ρα χθη η η η σο ο ο ο ον ται δο ξα α σ οι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 18

19 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ οι ο Θε ο ο ος α αλ λη λου ου ου ου ου ι ι ι ι α ν τα νε λει εις το Πνε ευ μ α α α α α υ τω ω ων και ε κλει ει ει ψ ου ο υ ου ου σι και εις τον χου ουο υ ουν α α αυ τω ων ε πι στρε ε ε ε ε ψου ου ου ου σι δο ξα α σ οι οι ο Θε ο ο ος α α λ λη λου ου ου ι ι ι ι α ξα πο στε λεις το ο Πνε ε ευ μα α α α σου και κτι σθει ει σ ο ον ται αι και α να και αι νι ι ι ι ει εις το προ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 19

20 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ο. σω ω ω πον τη η ης γη ης δο ξα σοι Πα α α τερ δο ο ξα α σοι οι Υι ι ε ε ε ε ε δο ξα α σ οι το Πνε ε ευ μ α α το ο ο Α α γι ι ι ον σοι οι ο Θε ε ε ε ος ου ου ου ι ι ι ι α α δο ο ξα α α λ λη λου ου η η τω η δο ξα α Κυ υ ρι ι ι ου ου εις τους αι ω ω να α ας ευ φραν θη η σε ται αι αι Κυ ρι ι ο ος πι τοις ε ε ερ γοις α α αυ του δο ε ξα σ οι οι οι Α γι ι ε δο ο ξα α σ οι οι Κυ υ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 20

21 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ υ υ ρι ι ι ι ε δο ξα α σοι οι Βα σι λευ ου ου ρα α α α νι ι ι ε ε ε δο ξα α σοι οι ο Θε ε ο ο ο ος α α λ λη λου ου ου ου ου ι ι ι ι α ε πι βλε ε ε ε ε πων ε ε πι ι ι ι τη η η η ν γην και ποι ω ων α αυ την τρε ε ε ε. ε ε μειν ο α πτο με ε νος των ο ρε ε ω ω ων και κα πνι ι ι ι ι ι ζο και κα α πνι ι ζο ο ον ται δο ο ξα σ οι οι οι Α α α γι ι ι ε δο ο ξα α σ οι οι Κυ υ υ υ ρι ι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 21

22 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ι ι ε δο ο ξα α α σοι Βα σι λευ ου ου ρα α α α α α α νι ι ι ι ου ου ρα α νι ι ι ε δο ο ξα α α σοι το Πνε ε ε ευ μα το Α α α α α α α γι ι ι ι το ο Α α γι ι ο ο ον δο ξα α σ οι οι ο Θε ο ο ο ο ος αλ λη λου ου ου ου ου ι ι ι ι α σω τω Κυ ρι ι ι ω ω εν τη ζω ω η η η η μου ψαλ λω ω τω Θε ε ω ω ω ω ω ω μου ε ως υ υ πα α α ρ χω ω δο ξα α σ οι οι Τρι συ πο. ο σ τα α τε Θε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 22 ε

23 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ο ο ο ο ο τη ης Πα α α α α α τερ Υι ι ε και αι Πνε ε ε ευ μα α σε ε π ρο σκυ υ νου ου ου ου μεν και δο ο ξα α α α α ζο ο ο ο μεν δο ο ξα α σ οι οι ο Θε ο ο ο ο ος αλ λη λου ου ου ου ου ι ι ι ι α δυν θει. ει η αυ τω η δι α λο ο γη η η η μου ε γω. ω δε ε ευ φραν θη η σο. ο ο με ε πι τ ω Κυ υ ρι ι ι ω ω δο ξα α σοι οι Π α α τε ερ Α α α α να α α α ρ χε δο. ο ξα α α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 23

24 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ σοι Υι ε σ υ υ υ να α να α α ρ χε δο ξα α α σοι το Πνε ε ευ μ α α το ο ο Α α γι ι ι ον το Ο μο ο ου ου σι. ι ι ον και Ο μο ο ο ο ο ο ο ο θρο. ο και Ο ο μο ο θρο ο νο ο ον Τρι α ας Α γι ι α δο ο ο ο ο ξα α α α σοι οι δο ο ξα α σ οι οι ο Θε ο ο ο ο ος αλ λη λου ου ου. ου ου ι ι ι ι α κλει πι εν α μα. αρ τω λοι οι οι α πο ο ο ο τη η η η ης γη η ς Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 24 και α

25 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ α α νο ο ο μ οι οι ω σ τε ε μη η υ υ πα α αρ χειν α α αυ τους δο ξα σ οι οι οι Πα α α α τερ δο. ο ξα α σ οι Υι ι ε. ε ε ε ε δο ο ξα α α σοι το Πνε ε ευ μ α α α το Α α α α α α α. α γι. ι ι ι το ο Α α γι ι ο ο ον Τ ρι α ας Α γι ι α δο ο ο ο ο ξα α α α σοι δο ο ξα α σ οι οι ο Θε ο ο ο ο ος αλ λη λου ου ου ου ου ι ι ι ι α υ λο ο ο ο ο γει η ψυ χη η η η μου το ον Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ον Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 25 ο

26 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ Η λι ος ε. ε ε ε γ νω τη η ν δυ υ υ σιν α α αυ του ε ε ε ε ε ε θου σκο ο ο. ο τος και ε γε ε ε νε το ο ο νυ υξ δο ο ξα α σ οι οι Βα σι λε ε ε ε υ Ε που ου ρα α α α α α α νι ι Ε ε που ου ρα α νι ι ι ε δο ξα α α σοι Παν το κρα α α α α ο τω ω ω ω ωρ συ υ υν Υι ι ω ω και Πνευ μα α α τι δο ο ξα σοι οι ο Θε ε ο ο ο ος α α λ λη λου ου ου ου ου ι ι ι ι α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 26

27 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ς ε με γα λυ. υ υ υν θ η η η τα ε ερ γ α σ ου ου ου Κυ υ ρι ι ε πα α α α α ν τα εν σο φι ι ι ι α ε ποι οι οι οι η η η η σας δο ξα α σοι Πα α α τε ερ α α γε ε ε εν νη η η η ται δο ξα α σοι οι Υι ε ε ε ε ε ε γε νη τε δο ο ο ο ξα α α α σοι το Πνε ευ μ α το. ο ο Α α γι ι ο ον το εκ του Πα τρο ος ε ε κ πο ρε ευ ο ο ο ο ο με ε ε ε νον και εν Υι ω ω α να παυ ο ο ο με ε ε ε νον Τρι α ας Α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 27

28 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ γι ι α δο ο ο ο ο ξα α α α σοι οι δο ο ξα α σοι οι ο Θε ο ο ο ο αλ λη λου ου ου ου ου ι ι ι ι α ος ο ξα Πα τρι ι ι ι και Υι ω και αι Α γι ι ω Πνε ε ευ μα α α α τι αι νυ υ υ υν και α ει και εις τους αι ω ω να α ας των αι ω ω ω ω ω νων α α α μην λ λη λου ι ι α Αλ λη λου ου ι ι α Αλ λη λου ι ι α δο ξα α σ οι οι ο Θε ο ο ος α αλ λη λου ου ου ου ου ι ι ι ι α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 28

29 ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ λ λη λου ι ι α Αλ λη λου ου ι ι α Αλ λη λου ι ι α δο ξα α σοι οι ο Θε ο ο ο ος α α λ λη λου ου ου ου ι ι ι ι α λ λη λου ι ι α Αλ λη λου ου ι ι α Αλ λη λου ι ι α δο ξα α σ οι ο Θε ε ο ο ο ος η μων δο ο ξα α σοι οι οι οι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 29

30 ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ υ ρι ε ε λε ε η σ ον υ ρι ε ε λε ε ε η σ ον υ ρι ε ε λε ε ε η σ ον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε. ε ε η σ ον υ ρι ε ε λε ε ε ε η σον Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 30

31 ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ υ ρι ε ε λε ε ε η σ ον υ ρι ε ε ε λε ε η σ ον υ ρι ε ε ε λε η σ ον υ ρι ε ε λε η σ ον υ ρι ε ε λε ε η σ ον υ ρι ε ε λε ε ε η σ ον υ υ υ ρι ε ε λε η σ ον ρι ε ε λε η σ ον ρι ε ε ε λε η σ ον οι Κ υ ρι ε μην Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 31

32 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Α' ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ υ ρι ε ε κε ε κρα α α ξα π ρος σε ει ει σα κου ου σο ο ο ο μου ει σα α κου ου ου σο ον. μου Κυ υ υ. υ ρι ι ι ι ε ε Κυ ρι ε ε κε ε κρα α α ξα π ρος σε ει ει σα κ ου ου σο ο ο ο μου προ ο σχες τη φω νη η η η. η τη η η ης δε η η η σε ε ε ω ω ω ως μου εν τω κε κρα γε ε ναι αι με Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 32

33 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Α' ε προ ος σε ε ε ει σα α κου ου ου σο ον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε α τευ θυν θη η η η η τω η προ σε ευ χη η η η μου ως θυ μι ι α α μ α α α ε νω ω ποι ο ο ο ον σου ε π αρ σ ις των χει ει ρω ω ν μου θυ σι ι α ε σπε ε ρ ι νη. η η ει σα α κου ου ου σο ον μου Κυ υ υ ρι ι ι ε ας ε σπε ρι νας η μω ων ε ε ευ χας προ σ δε ξ αι αι Α α γι ε Κυ υ υ ρι ι ι ε και πα ρα σχου η μι ιν α φε ε σιν α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 33

34 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Α' α μ αρ τι ι ων ο τι μο. ο νο ο ς ει ο δει ξας εν κο σμω την Α να α α στα α α α σιν υ κλω σ α τε λ α α οι Σι ων και πε ρι ι λα βε τε ε ε α α αυ την και δο τε δο ξ αν εν α υ τη τ ω α να σ τα α ντι ι ι εκ νε κρω ω ων ο τι α υ τος ε στι ι ι ιν ο ο Θε ο ο ο ος η η η μω ω ν ο λυ τ ρω σα με ε νο ος η η μα α ας εκ των α νο μι ω ω ω ν η η η μων ε ευ τε λα οι υ μνη σ ω ω μ εν και προ σκυ νη σω μεν Χρι στο ο ον δο ξα ζο ντες αυ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 34

35 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Α' του την εκ νε κρω ων Α να α α στα α α σιν ο τι αυ τος ε στι ι ι ιν ο. ο Θε ο ο ο ος η η η μω ω ν ο εκ τ ης πλα ν η ης τ ου ου ε εχ θρου ου ου τον κο οσ μον λυ τρω σα α α με ε ε νος υ φρα α ν θ η η τε ου ρα νοι σ αλ πι σ α τε τα θε με λι α τη ης γης βο η η σ α α τε τα α ο ο ο ρη ευ ευ φρο σ υ υ υ νην ι δου γαρ ο Εμ μ α ν ου ηλ τ ας α μαρ τι ι ι ας η μων τω Στα ρω προ ση η η λω ω ω σε και ζω η η η ν ο δι ι δου ο υς θα να το Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 35

36 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Α' ον ε ε νε κ ρω ω σε ε τον Α δαμ α ν α στη σας ως φι λα α α ν θρω ω ω πος Δόξα Πατρί... Καί νῦν... ην παγ κο σμι ον δο ο ο ο ο ξαν τ ην εξ αν θρω ω ω πων σπα α ρει ει ει ει σαν και τον Δε σπο την τε ε κου ου σαν την ε που ρα α α α νι ι ον π υ υ υ υ λην υ μνη η σω ω ω μεν Μ α ρι αν την Πα αρ θε ε ε νον των α σω μα των το ο α α σμα και τ ων πι στω ων το εγ κα λω ω ω ω πι ι ι ισ μα αυ τη γαρ α νε δει ει ει ει ει Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 36

37 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Α' χθη ου. ου ρα νος και να ο ος της Θ ε ε ο ο ο τη η η η τος αυ τη το με σο τ ει ει χον της εχ θ ρας κα θε ε λου ου σα ει ρη ν ην α ν τ ει ει ση η η ξε και το βα σι ι λει ον η νε ε ε ω ω ω ω ξε ταυ την ουν κα τε ε χο ο ον τες τ ης πι στε ως την α αγ γυ υ ραν υ περ μα χον ε χο ο μεν τον ε ε εξ αυ της τε εχ θε ε εν τα α α Κ υ ρι ι ι ον θαρ σει ει ει τω τοι οι οι. οι οι οι οι οι νυν θ αρ σει τω λα ο ο ς του ου Θε ου κ αι γαρ αυ τος πο λε μη η σ ει ει τ ους ε εχ θρου ου Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 37

38 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Α' ους ως παν το δυ υ υ να α α α μ ο ο ος Ἓτερα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ο σε ε ει σα κου σ ο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μ ου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε σο ο ο ον μου ο υ ου προ ει σα κου σ χες τη φ ω νη η η η τη η ης δε η η σε ω ω ω ως μου εν τω κε κρα γε ναι με προ ος σε ε ε ε ε ει σα κου σο ον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 38

39 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Α' α τευ θυν θη η η τ ω η προ. ο ο σε ευ χη η η μου ως θυ μι α α μ α α α ε νω ω πι ο ο ο ον σου ε π α σις τω ων χει ει ρω ω ν μου θυ σι α ε σπε ρι ι νη η ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 39

40 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Β' Κekragaria υ ρι ε ε κε κ ρα ξα προς σε. ε ει ει ει σα α α α κου σο ον μου ει σα α κ ου ου σον μου Κυ υ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κ ρα ξα προς σε. ε ει ει ει σα α α α κου σο ον μου προ οσ χες τη φω ω νη η τη ης δε ε ε η η η σε ε ω ω ω ς μου εν τω κε κρα α γε ε ναι αι αι με προς σε ε ε ει σα α κου σ ο ον μ ου ου Κυ υ υ ρι ι ι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 40

41 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Β' ε α τευ θυ θη τ ω η προ σε ευ χη η η μου ως θυ μι α μα ε ε ε νω ω ω πι ι ο ο ον σου ε π αρ σις των χει ει ρω ω ω ν μου θυ υ σι ι α ε ε σπε ρι νη η η ει σα α κου σ ο ον μ ου ου Κυ υ υ ρι ι ι ε ον προ αι ω νων εκ πα τρος γ εν ν η θεν τα τον Θε ον λο γ ον σαρ κ ω θεν τα εκ Παρ θε ε νου ου ου Μ α ρι ι ας δε ευ τε ε προ σ κυ νη η η σ ω ω ω μεν Σταυ ρον γαρ υ υ υ π ο μει ει νας τη τα φη π α ρε δο ο ο θ η ως αυ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 41

42 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Β' το ος η θε ε λη σε και α να στα α ας ε εκ νε κρων ε σ ω σε με τον πλα νω ω με νο ον α α αν θ ρω ω ω πον ρι σ τος ο Σω τηρ η η μ ων το κα θη μων ρο γρα φον προ σ η λω ω σ α ας τ ω σταυ ρω ε χ ει ξη η η λει ει ει ψε και του θα να του το κρα α το ο οςκ α τη η ηρ γ η η η σε προ σκυ νου ου μεν αυ του την τρι η με ε ρο ον ε ε ε γε ε ερ σιν υν αρ χαγ γε λοις υ μνη σ ω ω μ εν Χρι στου ο υ ου την Α να α α σ τα α α σιν αυ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 42

43 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Β' τος γαρ λυ τρω της ε ε σ τι και Σω τη η ρ των ψυ χω ω ων η μων και εν δο ο ξη φο βε ρα και κρα ται α α δυ ν α α α μει πα λ ιν ερ χε τ αι κρι ναι κο σ μο ον ο ον ε ε ε π λα α α σεν ε τον σ αρ κω θεν τακ αι τα α φε ε εν τα Αγ γελ ος ε κη ρυ ξε ε ε Δε σπο ο την και ε λε γε τ αις γυ ναι ξι δευ τε ι δε τε ο που ε ε κ ει ει το ο Κυ υ υ ρι ι ι ος α νε στη η γαρ κα θως ει ει π εν ω ς π αν το δυ υ υ να μος δι ο σε προ σκυ υ νου Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 43

44 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Β' ου ου μεν τον μο ο ο νον α θα α α ν α α α τον ζω ο δο τα Χρι στε ε λε ε η η σο ο ον η η η μας Δόξα Πατρί... Καί νῦν... α ρη η η θ εν η η σκι ι ι α α α τ ου νο ο μου τη ης χα α ρι ι ι το ο ος ε ελ θου ου ου σης ως γαρ η βα α α τος ου ουκ ε ε και αι ε ε το κα τα φλε ε ε ε γο ο ο με ε ε νη η ου ου τω Παρ θε ε νος ε ε ε τε ε ε κες και Παρ θε ε νο ο ς ε ε ε ε ε μει ει ει νας Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 44

45 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Β' αν τι στυ λου πυ ρο ο ος δι και ο συ νης α νε ε ε τει λ εν Η η η λι ι ι ος αν τι ι Μ ω υ σε ε ως Χρι στο ο ος η σω τη ρι ι α τ ω ω ν ψ υ υ χω ω ων η η η μ ω ω ων Ἓτερα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ ρι ε ε κε κ ρα α ξα προ ος σε ει σα α α κ ου σο ο ο ο ον μου ει ει σα κ ου ου ο υ ου σον μου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ υ ρι ι ι ε ε κε ε κ ρα α ξα α α προ ος σε ει σα α α α κ ου ου σο Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 45

46 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Β' ο ον μου προ ο ο σχες τη φω νη η η η τη ης δε η σε ω ω ω ως μου εν τω κε κρα γε ν αι αι με ε ε προ ος σε ει σα κου σο ο ν μου Κυ υ υ υ υ υ υ υ υ ρι ε α τευ θυν θη η η τ ω. ω η η προ σευ χη η η η η η μ ου ως θυ μι ι α α α α μα α ε ε ε νω ω ω πι ι ο ο ον σου ε ε ε πα αρ σι ις των χει ρω ω ω ων μου θυ σι ι α ε ε σπε ρι ι νη ει σα κου σο ο ν μου Κυ υ υ υ υ υ υ υ υ ρι ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 46

47 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Γ' Κekragaria υ ρι ι ε ε κε ε ε κρα ξα. α προ ο ος σε ε ει σα α α α κ ου ου σο. α υ ο ον μου ει σ α κ ου ου σ ον μ ου ου Κ υ υ. ρι ι ι ι ε ε Κυ υ ρι ι ε. ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει... σα α α α κ ου ου σο ο ον μου προ σ χες τη φω νη η. η η η της δε ε η η η σε ω Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 47

48 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Γ' ω. ω ως μου ου εν τω κε κρα γε ναι. αι με προ. ο. ος σε. ε ει ει σα α. κου σον μ ου ου Κυ υ ρι ε α τευ θυν θη τ ω η η προ σευ χη. η η η η μου ως θυ μι ι α α μ α ε ε νω ω. ω πι ο ο. ο ον σου ου ε.π αρ σι ι ις των χει ρω. ω ω ω ω ν μου θυ σι α ε σπε. ε ρι ι νη. η ει σα α. κου σον μ ου ου Κυ υ ρι ε ω σω Σ ταυ ρω Χρι στε Σω τηρ θα να του κρα τος λε λυ υ τ αι και δι α βο Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 48

49 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Γ' λου η πλα νη η κα τηρ γη ται γε ν ος δε αν θρω πων πι ι σ τει σ ω ζο με νον υ μνον σοι κα θε κα στη ην προ σφε ρει ε φω τι σται τα συμ παν τα τη Α να στα σει σου Κυ ρι ε και ο Πα ρα δει σος πα α λ ιν η νε ω ω κ ται Πα σ α δε η κτι σις α νευ φη μου σα α σε υ μνο ον σοι κα θε κα στη ην προ σφε ρει ο ξα ζ ω του Πα τρος και του Υι u την δυ να μιν και Πνευ μα τος. Α γι ι ου υ μνω τ ην ε ξου σι ι α ν α δι αι ρε τ ον ακ τι στον Θε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 49

50 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Γ' ο τη τα Τρι δα ο μο u σι ι ον την βα σι λευ u u σαν ε ις αι ω ν α α αι ω νος ον Σταυ ρο ον σου τον τι μι ον προ σ κυ νu u μ εν. Χρι στε κ αι την Α να σ τα σ ιν σ ου υ μνου μ εν κ αι δο ξα ζο ο μ εν τω γαρ μω ω λ ω πι σ u η μεις οι π α α ν τες ι α α θ η μεν Δόξα Πατρί... Καί νῦν.... ω ω ω ω ς μη η η θαυ μα. α α σω μεν τον Θε αν δρι κο ο. ον σου το ο κο ον παν σε ε βα α α σμι ι. ι ι ε ε πει ρ αν γα. αρ α. α αν δρος μη δε ξα με ε ε ε νη Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 50

51 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Γ' Πα να. α α μω με ε τε κες α πα το ο ρ α Υι ο ον ε εν. σα. α αρ κι ι ι τον προ αι ω νων ε. εκ Πα. α α τρος γεν νη θε ε ε εν τα α α μη η η το ο. ο ο ρα α μη δα μω ως υ πο μ ει ει να αν τα τρο ο πην η φ υρ μο ο ο ον η δι αι ρε σι ιν αλλ ε κα τε ε ε ε ε ρας u σι ι ι ι ι ας την ι δι ο ο τη η τα σω ω ω ω α ν φυ υ λα α α ξα α. α αν τα α δι ο ο Μ η τρο πα α α α ρ θε νε Δε ε ε σποι να αυ τον ι κε τευ ε ε ε ε σ ω ω θη η η. η ναι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 51 τ ας

52 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Γ' ψυ χα. α. α ας των ο. ορ θο. ο ο δο ο ο ο ξως Θε ο το. ο ο ο ο. ο κον ο μο. ο. λο γu u u u u u. uν τω ων σε ε ε ε Ἓτερα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε. ε ε κρα ξα. α προ. ο ος σε ε ει σα. α. α α α κ u u σο ο. ον μu ει σα α κ u σο ονμ u u Κυ υ ρι. ι ι ι ε ε Κυ ρι ε ε κε. ε ε κ ρα. α α ξα α. προ ο ος σε ει σα. α α α. κου σο ον. μu. u προσ χες τη φω νη. η η η. η της δε ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 52

53 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Γ' η η σε ω. ω ως μu u εν τω κε κρα γε. ε ε ναι με ε. προ ο ος σε ει σα α. κu σον μ u. u Κυ υ ρι ι ε α τευ θυν θη η τ ω η η προ ο σευ χη η η η μu ως θυ μι α α μ α. α α ε ε νω ω πι ο ο. ο ο ο ν. σu ε παρ σις τω ω ω ω ω ν χ ει ει ρω ω.ων μu. θυ σι ι ι α. α ε σπε ε. ρι ι ι νη ει σα α. κu σον μ u. u Κυ υ ρι ι ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 53

54 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Δ' Κekragaria υ ρι ε ε κε κρα α. α ξα προ ο. ο σε ε ει σα κu. u u σο ο ο. ον μου ει σα κ u σο ον μου ου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α. α ξα προς σε. ε ε ει σα α. α κu σο ο ο. ο μου προ σ χες τη φω νη η. η τη. η. η ης δε ε η η. η σε. ε ε ω ω ω ως μου εν τω κε κρα γε ε ν αι αι. αι με Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 54

55 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Δ' προς σε. ε ε ει σα α α κu σον μ u u Κυ υ υ ρι ι ε ε α τευ θυν θη η τω η προ ο. ο σευ χη η η. η μu u. u ως θυ μι α. α μα. α. α α ε ε νω ω. ω πι. ι ι ο ο ο ον σου ε ε. ε πα αρ σις τω ω.ων χει ει ρω ω ω. ων μu θυ σι ι. ι α ε ε ε ε. εσ πε ρι ι νη. η ει σα α κu σον μu u Κυ ρι ι ε ε ον ζω ο ποι ον σu Σταυ ρον α παυ στως προσ κυ νuν τες Χρι στε ε ο. Θε ος την τρι η με ρο ον σu Α να. στα σιν δο ξα ζο μ εν Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 55

56 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Δ' δι αυ της γαρ α νε και νι ι σ ας τ ην κα τα φθα ρει σαν τ ων αν θρω. πων φυ. σιν παν το δυ να με και την. εις ου ρα νους α. νο δ ον κα α θυ πε δει ξας η μιν ως μο νος α γ α θος και φι λαν θρω πος u ξυ λ u της. πα ρα κο ης το ε πι τι ι μι ον ε λυ σας Σω τηρ τω ξυ λω τuσ ταυ ρu ε κu σι ως προ ση λω θης και εις Α δου κα τελ θων δυν α τε του θα να του τα δε σμα ως Θε ος δι ε ρι ξ ας δι ο π ρο. σκυ νu u μεν την εκ νε κρω ω ν σu A να στα σιν εν α γα Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 56

57 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Δ' λι α σει βο ων τες παν το δυ ε δο ξα σοι ν α. με Κυ ρι υ λας α δ ου. συ νε τρι ψας Κυ ρι ε και τω σω θα να α τω τ ου θα να τ ου το βα σι ι λει ον ε λυσ ας γε ν ος δε ε το αν θρω πι νον εκ φθο ρα ας η λ ευ θε ρω σας ζω ην και αφ θ αρ σι αν τω κο σ μω δω ρη σα μεν ος κ αι το με γα ε λε ος ε ευ τε α νυ μνη. σω μεν λα οι την του Σω τη ρος τρι η η με ρον ε γερ σιν δι ης ε λυ τρω θη η μ εν των του Α δου α λυ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 57

58 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Δ' υ. των δε σ μων και α φ θαρ σι α ν κ αι ζω ην παν τ ες ε λα α βο μεν κρα ζον τες ο σταυ ρω θεις και τα φεις και α να στας σω ω σον η μας τη Α να στα σ ει. σου μο νε φι λαν θρω πε Δόξα Πατρί... Καί νῦν... δι α α σε Θε ο πα τ ω ωρ Π ρο ο φη η η τ ης. Δα α α βιδ με λω δι κω ως πε ρι σου προ ο α α νε ε φω ω ω ν η η η η σε τω με γα λει ει α σ οι οι π οι οι η η η σ α α α αν τι πα ρε ε ε στη η. η η Βα σι λι. ι σα. α. α α εκ δε ξι ω Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 58

59 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Δ' ω ω ω σου σε γ αρ. Μη τε ρα προ ξε ε νον ζ ω ω ης α νε ε. ε δει. ει ει ξε ο α πα τ ωρ εκ σου ε ν α α ν θρω πη η σαι ε ευ δο ο κη η η ας. Θε ε ε ος ι ι. ι να τηη ν ε αυ του α να πλα α α α α σ η η ει κο ο ο ο να.φ θα ρει ει ει σ α αν τοις πα θε σι ι και το πλα νη θε ε εν ο ο ρει ει α α λω ω. ω τον ευ ρων προ ο ο ο. ο βα α α α τον τοις ω ω. ω μοις α α να λα βων τω Πα τρι ι ι ι π ρο ο σ α. α α γ α α α α γη κ αι τω ι δι ω θε λη μ α α τι τ αις ου ρα νι α ις Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 59

60 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Δ' σ υ να α α ψη δυ να α. α με ε ε ε σι και σω ση Θε ο το κε τ ον κο. ο σ μον Χρι στος ο ε χ ων το. ο με ε. ε γα και π λου ουο υ ου σι ι ο ον ε. λε ε ο ο ο ο ος Ἓτερα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο. ος σε ε ει σα κ ου. ου ου σο ο ον μ ου ει σα κ ου σ ο ον μ ου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα. α α κου σ ο ο ο ον μου προ σχες τηφ ω νη η η τη ης δε η σε ω ω ω ως μου εν τω κε κρα γε ναι αι με προ ο. ος σε ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 60

61 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Δ' ει σα α κου σο. ον μου ου Κυ υ ρι ι ε ε α τευ θυν θη η τω η προ ο. ο σευ χη η. η μου ως θυ μι α α. α μα α ε νω πι ο ο ο ον σου ε πα αρ σι ι ις τω. ων χει. ει ει ρω ω ω ω ων μου θυ σι ι α ε ε. ε σπε ρι ι. ι νη η ει σα. α α. α κου σο ονμ ου ου Κυ υ ρι ι ε ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 61

62 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Α' Κekragaria υ ρι ι. ι ε ε κε ε κρα. α ξα α προς σε. ε ε ει σα α κου. σο ον μου ει σα κου σο ον μ ου. ου ου Κ υ. ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα π ρος σε ει σ α κ ου ου σο ο ο. ον μου προ σχες τηφ ω νη η η η τη ης δε η η. η σε ω. ω ω ως μου εν τω κε κρα γε ν αι. αι αι με. προ ο ος σε. ε ε ει σα α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 62

63 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Α' κου. σο ον μου Κυ υ υ ρι ε α τευ θυν θη τω η προ σε ευ χη η. η μου ως θυ μι α α μα α ε νω ω πι. ι ι ο. ο ο ον σου ε παρ σις τ ων χει ρων μου θυ σι ι α. α ε ε σπε ε ρι νη. η η ει σα α κου. σο ον μου Κυ υ υ ρι ε ι α του τι μι ου σου Σ ταυ ρου ου Χρι στε δι ι α βο ο λον η η η η. η σχυ. υ υ υ νας και δι α της Α να στα σε ω. ω ω ως σου το κε ε ε εν τρο ον της α μαρ τι ι. ι ας η μ. βλυ υ υ νας και Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 63

64 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Α' ε ε σω. ω σα ας η μα. α ας εκ των πι λω ω ων του θα ν α. α α α του δο ξα ζο μεν σεμ ο νο γε ε νες την Α να στα σιν δι δ ους τω γε νει των α αν θρω ω ω. ω πων ως προ βα α. α τον ε πι σφα γη η.ην η. η η η χθη ε ε ε ε. ε φρι ι ξα αν του ου τον οι οι α α αρ χον τε ες του α. α α α δου κ αι ε πη η ηρ θη η. η σαν πυ υ. υ λαι ο δυ. υ νη. η η η ραι ει σε λη λυ θε γαρ ο Βα σι λευς της δο. ο ο ο ξη ης Χρι σος λε ε ε γων τοις εν δεσ μοις ε ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 64

65 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Α' ξε ε. ε ελ θε. ε ε ε τε και τοις εν τ ω σκο τη α να κα α λυ. υ υ υ πτε σθε ε ε ε ε. ε γα. α α θ α. α α α υ μα ο των α ο ρα τω.ω ν κτι ι. ι στης δι α φι λαν θρω πι αν σαρ κι. ι πα. α α θω. ω ων α νε ε στη ο. α θα α α. α να. α α α τος δευ τε π α τ ρι αι. αι αι αι τω ω ν ε θνων του ου. ου των προ σκυ νη η η η. η σω. ω ω ω μεν τη γαρ αυ του ευ σπλα α χνι ι. ι α εκ πλα α α ν ης ρι σ θε. ε ε εν τες εν τρι σιν υ π ο στα α σε. σιν ε ε ε ε να α Θε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 65

66 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Α' ον υ μ νειν με ε μα θη η η η κα μεν σπε ρι νην π ρο σκυ νη σιν προ σφε ρο με σοι τω α νε σπε. ε ε ε ρω ω φω τι ι ι τω ε πι τε λει των αι. ω ω νων ως εν ε σοπ τ ρω δι α. α σα. α αρ κο ο οςλ α αμ ψαν τι ι. ι τω κο. ο ο ο σ μω και με ε χ ρι ις Α δου ου κα α τελ θο. ο ο ον τι και τω ε κει σε σκο. ο τος λυ. υ σα α ν τι και το φως της Α να στα σε ε. ε ως τ οις ε ε θ νε σι δει ξα αν τι φω το δο τα Κυ. ρι ι ι δο ο ο ξα Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 66

67 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Α' σοι Δόξα Πατρί... Καί νῦν... ν τη Ε ε ρυ υ θρα θ α α λα α α α α.ασ ση της α πει ρο γα α μου. νυ υ.υ μ φης ει ει κω ων δι ι ε γρα α α α. α φη. πο ο ο τε ε κει Μω υ σης δι αι ρε ε. ε της του ου υ υ υ δ α α α α τος εν θα α δε ε. ε Γα. α βρι. ι ι ηλ υ πη. η ρε. ε. τη η ς του θα α α α.αυ μα α α α τος Το τε τ ον βυ θον ε πε ζε ε. ευ σεν α βρο ο χω ως Ι ι σρα ηλ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 67 νυ

68 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Α' υ. υν δε τον Χρι σ τον ε γε ε νη η. η σεν α α σπο ο ρως η η πα. α αρ θε ε ε ε νος η θα α α α. α λα α α ασ σα με τα την πα ρο δο ον του ου Ι ι σρα ηλ ε ε μει νε εν α α α β α α α α τος η αμ εμ π τος με τα την κυ η σ ιν του Ε μ μ α νου ηλ ε. ε μει ε ι νεν α α α α. α φθο ο ο ο ρος ο ω ω ω ω.ων και αι προ ων φα νεις ω ς αν θρω ω π ο. ος Θε. ε ε ος ε λε κ αι ε η σο ο ο ο ν η μα α α α α α α ας Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 68

69 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Α' Ἓτερα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα α. α ξα α προ ος σε ει σα κου. ου σο ο. ον μου ει σα κ ου σο ο. ον μου Κυ υ. ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε. κε ε. ε κρα ξα α. προ ο ος σε ει σα. α α α. κου σο. ον μου ου προ ο. ο σχες τη φ ω νη η η τη ης δε η η. η σε ω ω ω ως μου εν τω κε κρα γε ναι με ε. προ ο ος σε ε ει σα κ ου σο ον μου Κυ υ ρι. ι ε α τευ θυν θη τω η προ. ο ο ο. σε ευ χη η. η μου ω ς θυ μι α α μα α ε νω ω. ω Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 69

70 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Α' πι ο ο ο ον σου ε παρ σις τω. ω ω ων. χει ρω ω. ων μ ου. ου θυ σι ι α ε ε ε σπε. ε ρι ι νη η ει σα κ ου σο ον μου Κυ υ ρι. ι ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 70

71 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Β' Κekragaria ε ε Κυ ρι ι. ι ε ε κε ε κ ρα α ξα. α α προ. ος σε ει σα α α α κου σο ο ο. ον μου ει σα κου σο. ο ονμ ου Κυ. υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε κ ρα α ξα προς σε. ε ε ει σα α α α κου. ου ου σο ο ο. ον μου προσ χ ες τη φω νη η η η. η τη. η η ης δε η η σε ω ω ω ω ως μου εν τω κε κρα γε ε. ναι. αι με προς σε. ε ε ει σα Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 71

72 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Β' κ ου σ ο ον μου Κυ. υ υ υ ρι ι ι ι ε α τευ θυν θη η τ ω η. η η προ ο ο σευ χη η η. η μου ως θυ μι ι α α. α μα. α α α ε νω ω πι ο ο ο ον σου ε ε πα.α ρ σι. ι ις τω ω ω ν χει ρω ω ω.ω ν μου θυ σι ι α. α α ε ε σ πε. ε ε ρι. ι νη ει σα κου σο. ο ο ο ν μου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε ι κ ην ε χων Χρι. ι στε την κα τα του Α α α α. α δου εν τ ω Σταυ ρω ω. ω α νη η η η ηλ θες ι ν α τ ους εν σκο ο τει θα να Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 72

73 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Β' α... ου ου κα α α θη με ε ε. ε νους του σ υ να να στη ση ης σε. α αυ τω ο εν νε κροι οι. οις ε λε ευ. θε ε ε ρος ο πη γα ζ ων ζω ην εξ οι κει ει. ου. ου ου φω. ω τος παν το δυ. υ να. α α με ε. Σω ω ω τηρ ε λε ε η. η η σ ον. η η η μας η με ρον ο Χρι στος θα. α. να το ο ον πα τη η η σας κα θως ει ει πε ε. εν α νε ε ε ε ε στη και την α α γα α λι ι α. α. α σιν τω ω κο σ μω ω ω ω ε δω ρη η η η σα α α το ι να παν τ ες κραυ γα Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 73

74 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Β' α. ζο. ον ες τον υ υ μνον ου ου τ ως ει ει. πω ω ω μεν η πη γη τ ης ζω ης το α προ ο. σι. ι ι τω. ω φως παν το δυ. υ να. α α με ε. Σω ω ω τηρ λε ε η. η η σον. η η η μας ε ε ε Κυ ρι ι. ι ε τον ο ο ον τα εν πα α ση η η τη κτι ι. ι σει α μαρ τω λοι οι ο ι που φ υ. υ υ γω. ω μεν εν τω ου ρα νω α υ τος. κα τοι. οι κεις εν τω Α α α α. α δη ε πα α τη η η σ ας θα α α α ν α. α α α τον εις τα βα α α. α θη τα της θα α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 74

75 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Β' λα σης ε κει η χει ει.ειρ σου Δε ε σπο ο τα προς σε κ α τα φευ γο μεν σοι προ σπι π τον τε ε ε ες ι κε τε. ε ε ε. ε ευ ο ο ο μεν ο α να στα. ας ε. ε εκ τω ων. νε ε ε κρων ε λε ε η. η η σ ον. η η η μας ν τω Σταυ ρω σ ου Χ ρι στε κ αυ χω ω με ε ε θα και τη. ην Α. α α να α α στα σι ι. ιν σου υ μνου μ εν κ αι αι αι δο ξα α α. α α ζο. ο ο ο μεν συ γαρ ει θε ο ος. η. η μων εκ τος σ ου α αλ λο ον ουκ οι οι οι δ α. α α α μεν Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 75

76 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Β' Δόξα Πατρί... Καί νῦν... ις μ η μ α κα ρι σει σε Π α να γι ι α α α α παρ θε ε ε. ε νε τις μη α νυ μνη η σει ει. ει σου τον α λο ο ο ο χε ε. ευ τον το ο ο ο ο κον ο γαρ α χρο νως εκ πα τρος εκ λα αμ ψας Υι ο ος μ ο ο νο. ο ο γε. ε νης ο αυ τος εκ σου ου τη. ης α. α α γνη. η η ης προ η η η. η λ θεν α φρα α. α στω. ω ως σαρ. κω ω ω θης φυ υ σει. ει Θε. ε ε ο. ο ο ο. ος υ πα α.α ρ χων και. φυ σει γε νο ο με ε ε νος Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 76

77 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Β' α α ν θ ρω ω ω π ος δι. ι ι. ι ι η η η μας ου ου.ουκ εις δυ α α δα προ ο σω ω ω ω π ων τε μνο ο. ο ο με ε ε νος εν δι α α δι φυ υ σε ε. ε ων α συγ α λλ χη τ ως γ νω ω ω ρι ζο. ο ο. ο ο με ε ε νος αυ τον ι ι κε. ε τε ε. ευ ε σε μνη πα. α. μα κα α. α ρι ι ι στε ε λε η θη ναι τα. α α α ς ψυ χα α ας η η η μω ω ω ω ων Ἓτερα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα. α προ ος Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 77

78 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Β' σε ει σα α α κ ου ου σο. ον μου ει σα κου σο ο. ον μου Κυ υ. ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κ ρα α ξα προ ος σε ε ει σα α α κ ου. ου σο. ον μου προ σ χες τη φω νη η η η τη ης δε η η σε ω ω ω ως μου εν τω κε κρα γε ναι αι με προ ος σε ε ει σα κου σο ον μου Κυ... υ υ υ ρι ι ι ι ε. α τευ θυν θη τ ω η. η η προ ο ο σε. ευ χη. η μου ως θυ μι ι α α μ α α ε νω ω. ω πι ο ο ο ον σου ε ε π αρ σι. ις των χει ρω ω ω ν μ ου θυ σι α ε ε ε ε σ πε. ε ε ρι ι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 78

79 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Β' νη η η ει σα κ ου σ ο ο ν μου Κυ. υ υ υ ρι ι ι ι ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 79

80 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Βαρύς Κekragaria υ ρι. ι ε ε κε ε. κρα ξα προς σε. ε ε ει σα α κ ου ου σο ο ον μου ου ει σα. α κου σο ον μου Κυ. υ ρι ε ε Κυ ρι. ι ε ε κε ε. κρα ξα προς σε. ε ε σα κου σο ο ον μου ου προ ο. ο σχες τη φω νη η η η τ ης δε ε η η. σε ω ω ως μου ου ει εν τω κε κρα γε ναι. αι με π ρο. ο ος σε ε ε ει ει σα α. κου σον μ ου ου Κυ υ ρι ι ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 80

81 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Βαρύς α τευ θυν θη η. η τω η προ ο σε ευ χη η η μου ου ως θυ μι ι α α μ α ε νω ω. πι ο ο ον σου ου ε πα.α ρ σις τω ων χ ει ει ρω ω ω ν μου ου θυ σι ι α ε ε σπε ρι νη. η η ει σα α. κου σον μ ου ου Κυ υ ρι ι ε ευ τε α γαλ λι α σ ω ω με θα τ ω Κυ ρι ω τω συν τρι ψαν τι θα να του το κρα τος κ αι φω τι σ αν τι ι α ν θρω π ων. το γε ε νος με τα των α σ ω μα. α των κραυ γα ζ ον τ ες Δη μι ουρ γε και Σω τηρ η μων δο ο ξα α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 81

82 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Βαρύς σοι ταυ ρον υ πε. μει νας Σω τηρ και τα φην δι. η μας θα να τω δε ω ς Θ ε ος θα ν α τον ε νε κρω σας δι ο προ σκυ νου ου. μεν την τρι η με ρο ον σου Α να στα σιν Κυ. υ υ ρι ε δο ο ξα α σοι πο σ το λοι ι δο ο ντες την ε ε γ ερ σιν του Δη μι ουρ γου ε θαυ.μα σαν βο ω. ων τες την αι νε σ ιν την. Αγ γε λι κην Αυ τη η δο ξα της Ε κ κ λη σι ας ου τ ος ο π λου. τος της Βα σι λει ει ας ο πα θων δι η μας Κυ ρι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 82

83 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Βαρύς ε δο ο ξα α σοι αν σ υ νε λη φ θης Χρι στε υ πο α νο ο μων αν δρων αλ λα συ μου ει Θ ε ος και ουκ αι σχυ νομ αι ε μα στι ι χ θης τ ον νω τον ουκ αρ νου ου μαι Σταυ ρω προ ση λω θης και ου κρυ υ. υ πτω ες την ε. γερ σιν σου καυ χω ω μαι ο γαρ θα να τος σου ζω η μου Παν το δυ να με κ αι φι λαν θ ρω πε Κυ υ υ ρι ε δο ο ξα α σοι Δόξα Πατρί... Καί νῦν... η τη.η. ρ μεν ε γνω ω ω ω ω σθης υ υ πε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 83

84 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Βαρύς ερ φ υ υ σιν Θε. ο το ο ο κε ε ε μει. ει να α ας π α α ρ θε ε ε νος ος υ περ λο ο ο ο γο ον και ε εν ν οι α αν και το Θαυ μα. α του το. ο κου ου σου ερ μη νε ε ε ε. ευ σαι γλω ω ω σ σα. α ου ου δυ υ υ υ υ. να α α ται πα ρα δο ο ξου γα αρ ου ου. σης της συλ λη. ψε ως Α γνη α κα τα λη πτο. ος ε. ε ε στιν ο τρο. ο πος τη ης Κυ υ η σε ε ως ο ο π ου γα.αρ βου ο υ. λε ται Θε ο. ο ος νι κα α. α. α α. τε ε φυ σε. ως τα α α ξι ις δι ο σε πα Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 84

85 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Βαρύς αν τες Μ η τε ε ε ε. ε ρα τ ου Θε ου. ου γι ι ι νω ω. σκο ο ον τες δε ο με θα. σου εκ τε νω ω ς πρε σβε ε. ε βε του. ου ου ου σω θη η. ναι τα. ας ψυ υ χα α α α ας. η η η μω ω ω ων Ἓτερα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε. κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κ ου ου σο. ο ο ο. ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ. ο σ χες τη φω νη η η η τ ης δε η σε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 85

86 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Βαρύς ω ω ως μ ου εν τω κε κρα γε ναι με προς σε ε ει σα κου σον μ ου. ου Κυ υ ρι ι ε α τευ θυν θη τ ω η η προ ο σευ χη. η η. η η. η μου ως θυ μι ι α α μ α ε νω πι ο ο ον σ ου ε π αρ σ ις των χ ει ει ρω ω ων μου ου θυ σι ι α ε ε σπε ρι ι νη ει σα κου σον μ ου. ου Κυ υ ρι ι ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 86

87 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Δ Κekragaria υ υ υ υ. υ ρι ι ι ι ε ε κε ε κρα α. α ξα προς σε. ε ε ει σα α. α κου. ου σο ο. ον μου ει ει σα α κ ου. ου σο ον μου Κυ υ. υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε ε κε ε. κρα α ξα προς σε. ε ε. ει σα α α. κου ου σο. ο. ον μου προ ο σ χε ες τη φω ν η η η η τη ης δε η η. σε. ε ε ω ω ω ως μου εν τω κε κρα γε ε ναι με. ε προ ο. ος Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 87

88 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Δ σε ε ει σα α κ ου σο. ον μου Κυ υ υ υ. υ ρι ι ι ι ε α τευ θυν θη η τω η προ. ο σε. ευ χη η. η μου ως θυ μι α α μ α. α ε νω ω. πι. ι ι ο ο ο ον σου ε πα αρ σις τω ω. ω ω ω ν. χει ει ρω. ω.ω ν μου θυ σι ι α ε σπε. ε ρι ι. ι νη η ει σα α κ ου σο. ον μου Κυ υ υ υ. υ ρι ι ι ι ε σπε ρι νον υ υ μ νον και λο. γι κην λα τρει αν σοι Χρι στε ε προ σφε ρομ εν ο ο τι ηυ δο. κη σ ας τ ου ε λε η η σ αι. η Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 88

89 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Δ μα α ας δι α της Α ν α στα α σε. ε ως υ υ ρι ε Κυ ρι ε μη α πορ ρι ψης. η μας α πο του προ σω που σου αλ λα ευ δο. κη σ ον τ ου ε λε η η σ αι. η μα α ας δι α της Α ν α στα α σε. ε ως αι ρε Σι ω ω ν. Α γι ι ι. ι α Μη τ ηρ τ ων Ε κ κ λη σι ων Θ ε ου κ α. τοι οι κι τη ρι ον συ γ αρ ε δε ων δι ε ξ ω πρω ω ω. ω τη α φ ε σ ιν α μαρ τι α της Α ν α στα α σε. ε ως εκ Θε ου Πα τρος Λο ο γ ος προ τ ων αι ω. νων γεν νη θεις επ ε σχα των δε τ ων Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 89

90 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Δ χρο ο. ο νων ο αυ τος εκ της α πει. ρο γα μου σ αρ κ ω θ εις βου λη η σει Σταυ ρω σιν θα να του υ πε μει νε και τον πα λαι νε κρω θεν τα αν θρω πον ε σω. ω σε δι α της ε αυ του ου Α να στα α σε. ε ως Δόξα Πατρί... Καί νῦν... Βα σι λε. ευς τω. ων ου. ου ρα α νω. ω ων δι α φι λα αν θρω. ω πι ι. ι αν ε πι της γη ης ω ω. ω φθη και τ οις.. αν θρω ω ω. ω ποι οις συ να α. νε. ε ε σ τρα α α α φη εκ Πα αρ θε. ε νου ου γαρ α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 90

91 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Δ γνης σαρ κα προ σ λα. α α βο. ο ο με ε νο ος και εκ τα. αυ τη. ης προ ε ελ θων με ε τα α. της προ ο σλη η. η ψε ε ε ε ως ει τ ις ε ε. ε στιν Υι ο. ο ος δι πλου ους τη. ην φυ υ. υ σιν α α λ λου τ ην. υ πο ο ο στα α α α σιν δι ο τε ε λ ει ον. αυ τον Θε ε. ε ον και τε λ ει ο. ο ον αν θ ρω ω πο ον α λη θως κη η ρυ υ υ. υτ το ο ο ον τες ο μο ο λο. ο γου ου. μεν Χρι ι στο ον. τον Θε ε ο ο. ον η η η η μων ον ι. ι ι κε τε ε. ευ ε Μη η τη η ρ α α νυ υ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 91

92 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Δ υμ φ ε ε ε ευ τε. ε ε ε λε η θη η ναι τα α. ας ψυ χα α. ας η η η μω ω ω ων Ἓτερα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ. υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κ ου. ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ. υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα. α προ. ο ος σε ε ε ει σα. α α. κου ου σο ο. ον μου προ σ χες τη φ ω νη η η τη ης δε η σε ε. ε ω ω ω ω ως μου εν τω κε κρα γε. ε ναι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 92

93 ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πλ Δ με προ ο. ος σε ε. ε ει. σα κου σο. ο. ον μου Κυ υ υ. υ ρι ι ι ι ε α τευ θυν θη η τω η προ σε. ε ευ χη η η μου. ου ως θυ μι α α μ α α ε νω πι ι. ι ο ο ο ο ον σου ε πα αρ σις τω. ω ω ων. χει ει ρω ω.ων μου θυ σι. ι α ε σπε ρι ι. ι νη η. η ει. σα κ ου σον μου Κυ υ υ. υ ρι ι ι ι ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 93

94 ΣΤΙΧΟΙ Εἰς στίχους ι Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὐ ἀνταποδῷς μοι. Εἰς στίχους η Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε, Κύριε εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου. Γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. Εἰς στίχους ς Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε τὶς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμὸς ἐστιν. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, Κύριε, ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. Εἰς στίχους δ Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας, ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος καὶ πολλὴ παρʹ αὐτῷ λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφʹ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. Δόξα Και νῦν Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 94

95 ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΥΝ DOJA KAI NYN zε ε ε o. ξα Πα τρι ι και. αι Υι ω ω και α γι. ι ι ω Πνε ε ε ευ μ α α α α τι αι νυ υν και. αι α ει ει και εις τ ους αι ω νας των αι ω ω ω. ω ω νων. α α μην Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 95 α

96 ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΥΝ zε ο ο ο. ξα Πα α τρι ι ι ι. ι και Υι ω και α α γι ι. ω Πνε. ε ευ μ α τι αι νυν και α ει κ αι εις τους αι ω ν ας των αι ω ω ω ω. ω νων α μη. η ην. zε ο ο ο ο ξα α Πα τρι. ι ι ι και αι. Υι. ι ι ω ω ω και αι α α γι. ι ω ω Π νε ε ευ μα α. α α α τι ι αι νυν και αι α α ει ει ει και εις τους αι ω ω να ας τ ων αι αι ω ω ω νω Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 96

97 ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΥΝ ω.ων α α μη ην zε ο ο ξα Πα τρι ι. ι ι και. Υι ι ι ω και α γι ι ω Πνε ε ευ μ α α α α τι αι νυ υ. υ υν και. α α α ει και εις τους αι ω νας των αι ω. ω ω ω νω ω ν. α α α μην zε ε ε ο ο ξα Πα τρι ι ι ι και αι Υι ι ω και α α γι ι. ω. ω ω Π νευ. μα α α τι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 97

98 ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΥΝ αι νυ υ υ υ. υν και αι α ει και εις τους αι ω ω ω ω ω. ω νας τ ων αι αι ω ω ω. ω ω νων. α α α μην ε. ε Δο ο ο ο. ο ξα Πα. α τρι ι. και. αι αι Υι ι ω και α α γι ι ω Π νευ. μα α α τι αι αι νυ υ υ υ υ. υν και α α ει και εις τους αι αι ω ω ω ω ω να ας των αι αι ω ω ω νων. α α α μην Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 98

99 ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΥΝ zε ο ξα. α Πα τρι ι ι. ι και Υι ι ω ω και. αι α γι. ι ω. ω ω Πνε ευ. μα α α τι αι νυν κ αι α ει ει και εις τους αι ω. ω ν α. ας τω. ων αι. αι ω ω ω ω ω.. νων α α μην zε ο ο ο ξα Πα τρι. ι ι ι και αι Υι ι ω ω ω ω ω και. αι α. α γι. ι ω Πνε. ε ε ε ε ευ μ α. α α α α Πνε ευ μ α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 99

100 ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΥΝ τι αι νυ υ υν και α ει και. αι ει.εις τους αι ω ω ω ω. ω νας τω ω ν αι αι ω ω νω ων α. α α α. α nα α α μην Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 100

101 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΟΞΑΣΤΙΚΑ Eἰς τό Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Δόξα καὶ νῦν. η η η με ε ε ε ρο. ον ο τοις νο ο ε ε ποις θρο ο ο νοι. οις ε πα να π αυ ο ο με ε νο ος Θε ος θρο ο ο ο νο. ον α α. γι. ι ον ε ε πι ι γης ε αυ τω προ ο η τοι οι μ α α α α σεν ο στε ρε ω σ ας ε. εν σο φι ι. ι α τuς u u. u ρα νuς u ρα νο Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 101

102 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ο ον ε εμψ υ υ χ ον εν φι λ αν θρω πι α κα α τε σκε ευ α α. α α α σεν εξ α κα αρ πu u u γ α αρ ρι ζης φυ τον ζω η φο ρον ε βλα α. στη η σ εν. η η μιν την μη τε ε ε ρ α α.α υ τu u ο των θαυ μα σι ω ν Θ ε ε ο ο ο ο. ο ο ο ο ο ος και των α νελ πι ι ι ι σ τω ω ν ελ πι. ι ι ι ι ι ι ις Κυ υ ρι ι ι ε δο ξα σ οι ο ι οι οι οι οι Εἰς τὴν Ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ Δόξα καὶ νῦν. ε ε ευ τε ε α α π α α ν τα α α τα ε ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 102

103 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ θνη το ευ λο γη με ε. νο ον ξυ λο ο ον π ρο. σκυ νη η η σω ω ω. ω μεν δι u γε ε γο ο. ο νεν η αι ω ω νι. ι ος δι. ι ι και αι αι ο. ο συ υ. υ νη τον γαρ π ρο πα α το ο ρ α Α α δαμ. ο α πα τη σ ας ε. εν ξυ υ. υ λω τω ω σταυ ρω ω ω δε λε α α. ζε ε ε ε ται και πι ι ι. ι πτει κα τε ε. ε νε χθεις πτω ω ω ω μ α ε ξαι αι αι αι σι ι ι ι ον ο τυ ραν νι ι δι ι ι κ ρα α τη η σας τu βα σι λει ει. u πλα. α α. α σμα α α α τος αι μα α τι ι Θε u u u ο ι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 103

104 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ος τu ο ο. ο φε ε ε ε ως α πο πλυ υ υ υ νε ε ε ε ται και κα τα α. ρα λε. ε ε λυ υ υ υ ται κα τα δι ι ι κ ης δι και αι. αι αι αι ας α δι κω δι ι. ι κη τu δι και αι αι αι u u κα τα α κρι θε ε ε εν τος ξυ υ λω ω ω γ αρ ε ε δει το ο ξυ υ υ λ ον ι α. α α. α σα α α α σθαι και αι πα α α θ ει τu α α. πα α θuς τα εν ξυ λ ω λυ υ υ σ αι πα α α α α. α θη. τu κα. τα κρι ι ι τu u αλ λα δο ο ο ξα α. Χρι ι στε βα α. α σι λε ε. ε ε. ε ε ευ τη πε ρι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 104

105 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ η μα ας σ u φρι ι κτη οι κο ο ο νο ο μι ι. ι α δι ης ε σω ω σ α ας πα α.αν τας ω ς α γα θος και φι λα α αν θ ρω ω ω ω πο ο ο ος Tοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ Δόξα. πο ο σ το ο λε Χρι στu και των θει ων δογ μα τω ων σ υ υγ γρα φε. ε ε ε ε ε ε ευ και της Ε κ κλη σι ι ας ε. ε δραι αι αι ω ω ω ω μα συ υ ως α α λη η. η θως τας εν Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 105

106 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ζο ο ο φω της α γνω σι ι ι ας κα αρ δι ι. ι ας εισ δυ σα α σας εν τω βυ θω της α πω λει ει ει ει ας ελ κυ υ σ ας θε η γο ρι ι ι ι αις δι ε σω.σας ως εκ σα. α α α α. α λ u. u τρι ι κυ μι ι ι ι ι ας ο πα δος γε ε νο ο. με. ε νος τu σκευ uς της εκ λο γης Παυ λu αλ λα α και μι μη τη ης ο ο θεν αι τu u με εν σε Λu κα α ξι α α α γ α α α α στε των Αν τι ο χε ε ω ν το εγ καλ λω ω πι ι ι ι σμα πρε σβε ευ ε τω Σω τη η η ρι και αι. Θε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 106

107 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ε ε ω υ περ των πι σ τει ε ε εκ τε ε λu u. uν των την α ει σε ε βα α α στον μ νη η η μ η η η η ν σu Tοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου Δόξα. η με ε ρ ον συγ κα λει ει ει τ αι η η μας τu α θλο φο ο ο ρu η σε βα σ μι ος πα νη η. γυ υ υ ρις δευ τε ε u uν φι λε ε ο. ορ τοι φαι αι δρω ω ω ς ε ορ τα α α σ ω ω ω ω μεν την μνη η μ ην α αυ τu λε ε γο ο ο ον τες χαι αι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 107

108 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ αι ροις ο τον χι τω ω ν α της α σε βει ει ει ει ας δι αρ ρη η η η ξ ας δι α της πι ι στε ως την δε α ν δρει αν. τu Πνε ε. ευ μα α α α τος σε αυ τω πε ε ρι θε ε με ε ε. ε νος χαι αι ρ οι. οις ο. ο κα ταρ γη η. η σας.τ ας ε πι νοι οι ας των πα α ρ α α νο ο μων τη ι σχυ υ ι τη δο ο θει σ η η σοι οι πα ρ α τu μο ο ο νu Θ ε ε u u χαι αι αι αι ροις ο λογ χευ θε εν των τω ω ν με ε λων το μα κα ρι ι ο ον πα θος π νευ μα τι κως η. η μιν α να ζ ω γρα φη η σας τu u. Χρι ι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 108

109 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ι στu ον κα θι κε ε τε ε υ ε α θλη των εγ καλ λω ω πι ι σ μα Δη μη η η τρι ι ι ι ε λυ τρω θη η η η ν αι. η η η μας ο ρα των και α ο ρα α. των ε εχ θ ρων και σω θη ναι τα α α ς ψ υ χ α α ας η η η η μων Καὶ νῦν. α να γι ι α α Δε σποι οι να τu κο σμu βο η η. η θει ει ει ει α και ελ πι ις χρι στι ι. α α α νων σε νυν εκ δυ υ υ σ ω ω πu u. u μεν και σε πα ρα κα λu u μεε ν α α γα α. α θη υ περ η μων η μαρ τη κο ο τ ω Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 109

110 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ων και αι α πε ε γ νω ω σμε ε νων τον Υι ον σu και Κυ ρι ι ι ι ον ι λε ω ν π οι η η σαι Θε ε ο το ο ο ο κε ε χεις γαρ το δυ υ να α. α σθαι τη μη τρι κη σu u π ρος. α αυ τον χρω με νη πα αρ ρη σι ι ι ι α προ φθα α. σον α α. α χρα α α αν τε προ φθα σ ον με σι τε ε υ σον και ρυ σαι το ον λ α α ο ο. ον σu της ε νε στω ω σ η ης α α πει ει λη η. η η. η η ης δι α σ πλαγ χ να ε ε λε ε. ε uς μη πα ρι δ ης τu u ς υ μ νu u uν τα α α α ας σε ε ε ε ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 110

111 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ Ἡ σύναξις τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, καὶ τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων. υγ Δόξα. χα α α ρη η τε. η η μιν α α. α πα α α α σαι αι των Αγ γε ε ε ε λ ω ων τα ξι ι. ι αρ χι ι ι ι αι ο πρω το στα α τ ης γαρ υ υ μων κ αι η με τε ρο ο οςπ ρο ο στα της ο με γας α α. αρ χι στρα α τη η γ ος την ση με ε ρον η με ραν εν τω σε πτω α. α αυ τu u u τε ε με νει πα ρ α δο ο ο. ο ξως ε πο πτα νο ο ο με ε νος Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 111

112 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ α α. α γι α α α α ζει ο ο θεν κα τα χρε ε ε ο. ος α νυ μνu uν. τες α αυ τον βο η η η. η σω ω ω ω μεν σκε. πα α σο. ον η η μας εν τη σκε πη των πτε ρυ υ. υ γω ω ω ων σu με ε ε γι ι ι ι στε Μι χα η ηλ αρ χα α α α αγ γε. ε λε Καὶ νῦν. ὁ αὐτος. υγ χα. α α ρη η τε. η η μιν α π α σ αι Αι τ ων παρ θε ε ε ε ν ω ων χο ρο ο. ο στα σι ι ι ι αι η προ στα σι α γαρ. η η μων και με σι τρι α α α κ αι αι σκε ε. ε πη Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 112

113 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ και με ε ε γα κα. α α τα φυ υ γι ον την ση μερ ον η η με ε. ε ραν εν τω σε πτω αυ τη ης τε ε με νει πα ρα δο ο ο. ο ξως ε πο πτα νο με ε νη α α γι α α α α ζει ο ο θεν κα τα χρε ε ε ε ο. ος α νυ μνu uν τ ες α αυ την βο η η η. η σω ω ω ω μεν σκε ε π α α σον η η μας εν τη σκε πη των πτε ρυ υ. υ γω ω ω ων σu α χρα αν τε Θε ο το ο ο κε Δε ε. ε σποι οι οι να α α α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 113

114 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ Ἡ ἐν τῷ Ναῷ Εἴσοδος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Δόξα καὶ νῦν. ε τα α α το τε χθη ναι αι σε Θε ο ο νυ υμ φε Δε. ε ε ε σποι οι να. α πα ρε γε νu εν ν α ω. ω ω ω Κ υ υ ρι ι. ι u τu α να τρα φη η η η ναι. αι εις τα Α γι ι α των α. α γι ι. ι ω ω ω ν ω ως η γι ι α σ με ε ε ε νη το ο ο ο ο. ο τε και Γα α βρι ι ηλ α πε στα α α α λ η π ρος σε ε ε ε την πα α να. α α μ ω ω ω ω μον τρο φην κο ο μι ι. ι ζω ω ω ων σοι τα Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 114

115 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ Ου ρα α νι. ι α. α α πα α α α αν τα ε ξε ε σ τη. η σαν ο ρων τα το. ο Πνε ε. ευ μα το α γι ι ο ον εν σοι σκη η. η νω ω ω ω σαν δι ο α α σ πι ι λε α μο. ο ο ο λυ. υν τε η εν u u. u ρα νω ω. ω ω και ε ε πι ι γη ης δο ξα ζο με ε ν η η μη η η τη η ρ μη. η τηρ Θε u u. u u σω ω ω ω ω ζε το ο γε ε. ε νο ος. η η η μω ω ω ων Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 115

116 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ Tῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ καὶ Πανσόφου Αἰκατερίνης Δόξα. α αρ μο ο νι ι. ι κως τη. η η πα α α ν η. η γυ υ ρει.τ ης θε ο σο φu μα α ρ τυ υ ρ ος Αι κα α. τε ε ρι ι. ι νης συ υν δρα α μω ω μεν ω ω ω φι λο μα α. αρ τυ υ υ υ υ ρες και τα αυ την τοι οι ο ις ε. ε παι αι νοις ω ω ς αν θε ε σι κ α τα στε ε ε ψ ω ω ω ω μεν χαι αι. αι ροις βο. ο ο ω ω ω ν τ ες α α υ τη. η των φλη να φ ων ρ η. η το ο. ο ρων την θ ρα συ στο μι ι ι αν ε λε εγ. ξα α α α σα ως Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 116

117 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ α π αι δευ σι ι ας α να α π λε ε ε ε ων και τu u τ uς π ρος πι στιν θει αν χει ει ει ρ α γω γη η η σ α α α α σα χαι. αι αι ροις η το σω μα πο λυ πλο ο. ο κοι ο ις βα α σα α νοις εκ δu u u σ α δι α γα α π η. ην τu. u u ποι οι οι η. η τu u. u σu και μη κα τα α β λη η θει ει σα ως α ακ μων α να α. α λω ω ω ω ω τος χαι ροις η ταις α α ν ω ω μ ο ο ναις αν τα ξι α των πο ο. ο νων ει σοι οι κι ι σθει ει σα και δο ξης αι ω νι ι ι u κα τα τρυ φη η η η σ α α α α σα ης ε φι ε ε με. ε νοι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 117

118 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ Οι υ υ μ νω ω δοι οι. οι σu της ελ πι ι δ ος μη η εκ πε ε ε σ ω ω ω ω μεν Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας Δόξα. α τρι ι ι δα γε ε νο ος υ πα αρ ξιν κα τα λι πu u u σα Βαρ βα α α α ρα. α και τον α α σε βη πα α τε ε ρα μι ση η σα α. α α α σα Θε ο ον η γα α. πη η η σας ω ε ε ε νυ υμ φευ θης και γε. ε ε γο νας με γα λε εμ π ο ο ρ ος κλη θει ει ει ει σα αυ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 118

119 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ τον ι κε. ε ε τευ ε τu σω θη ν αι τα α ς ψ υ χ α α ας η η η η μων Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυματουργοῦ Δόξα. ε ραρ χων τη η ν κ α. α αλ λο ο νην και των πα τε ε ρ ων κλε. ε ε ε ος την βρυ σιν των θα αυ μα α. α των.κ αι των πι σ των αν τι λη πτο ο ρ α με ε ε γι ι ι ι στον συ νελ θον τες ω φι λε ε ο ορ τοι α σμα τι κοις ε ε εγκ ω ω μι ι. ι οις υ μνη η η η σ ω ω μ εν Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 119

120 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ λε ε. γο ο ον τες χαι αι ροις ο των Μ υ ρε ε ων φρu u ρος και προ ε ε δ ρο ος πι ι στος και στυ λ ος α α α πε ρι ι ι τ ρε ε ε ε πτος χαι. αι αι. αι. αι. αι ροι ο ις φω στη ηρ παμ φα ε στα α α α τε ο τα τu κο σμu πε ε. ε ρα α α α τα δι α λα αμ πων τοις θα α.αυ μα α α α σι χαι αι. αι ροις τ ων θλι ι βο ο με ε νω. ω ων η θει ει α χα αρ μο ο συ υ υ υ υ νη και α δι κu με ε ε ε ν ων θερ μο ο τα τος προ σ τα α α α της και νυν π αμ μα καρ Νι κο ο ο λ α ε ε ε ε. ε ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 120

121 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ε ε ε ε μη πα αυ ση η π ρε ε σβε ευ ων Χρι στω ω. ω τω. Θε ε ε ω υ περ των πι ι στει τι μω ων των α α ει την χαρ μο συ υ ν ον και πα νε ε ο ορτ ον μ νη η η μ η η η η ν σu πη η λ αι Καὶ νῦν. ὁ αὐτος.. αι ον ευ τρε πι. ι ι ι ι ι ζu η α μνας γαρ η η η κ ει εμ βρυ ον φε ε ρu σα α. Χρι ι ι στον φα α τνη δε υ πο δε χu τον τω λο γ ω λυ υ σα αν τα της α λο γu πρα α. α ξε ε ε ε ως η μα ας τuς γη η. γε ε ε νεις ποι με ε νες α α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 121

122 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ α γ ρα αυ λu u. uν τες μαρ τυ ρει ει ει τε θα αυ μα το ο φ ρι ι κτο. ο ον και αι μα γοι ε εκ Π ε ερ σι ι. ι δος χρυ σον κ αι. αι αι λι β α α νο. ον και σμυ υ. υ υ υ. υρ ναν τω Β α σι λει προ σα. α α ξα τε ο τι ω ω φ θη Κυ ρι ι ος εκ Παρ θε ε ε νu μη τρο ος ον περ και κυ ψα α σ α δu u λι ι κως η μη τ ηρ προ σε κυ. νη η σε και προ σε φθεγ ξα το τω εν α γ κα α λ αις α αυ της πως ε νε σπα α. α ρη η η ης μοι η πως μοι ε ε ε νε ε φυ ης ο λυ τ ρω τη ης μu και Θε ο ο. ο ο. ο ος Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 122

123 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ Ἡ σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης, τῆς Μητρὸς τῆς Θεοτόκου Δόξα. ην μνη μην των εγ και νι ι ων ε πι τε λu uν τ ες Κυ υ. υ ρι ι ι ι ε Σε τον τu α γι α σμu u δο ο τη η. η ρα α δο ξα α ζο. ον τες δε ο ο με ε θ α α γι α σθη. η η ναι η η μων. τα αι σθη τη η ρι. ι α τω ων ψυ υ χων τη πρε σβει ει α των εν δο ο ξ ων α. α α α θ λο ο φο ο ο. ο ρων α γα θε πα α α ν το δυ υ υ ν α α α α με Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 123

124 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ Καὶ νῦν. ο α πο ορ ρη η. η τον τοις α α γ γε ε ε. ε λοις και αν θρω ω π οις με γα λει ει ει ει ο ον το απ αι ω ω ω νος χ ρη σμο δο τu με νον μ υ στη ρι ι ον πα ρα α δο. ο ξον ση με ρον. εν ταις λα γο σι τ ης σω ω φ ρο. ο νο ος Α α.αν νης βρε φuρ γει ει ει τ αι Μα ρι ι. ι α η θε ε ο ο παις ε τ οι μα ζο με νη εις κα τοι κη τη ρι ι ον τu παμ βα σι λε ε ω ς των αι. αι αι ω ω ω ω ν ων.κ αι εις α να πλα α σ ιν τu γε ε. νuς η μω ων ην εν κ α θα ρω Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 124

125 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ συ υ υ ν ει. ει δο ο τι καθ ι κε τευ σω ω μ εν α να βο ω ων τες προς α. α αυ την πρε σβευ ε τω σω Υι ω και Θε ε ω. ως προ στα σι ι α υ πα α. αρ χu u u. u σα η μων τ ων χ ρι στι α α νων τu σω θη η ναι τας ψυ χα α ας η η η η μων Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ Σπυρίδωνος Δόξα. σι ι ε ε πα τε. ερ μ α. α α κα ρι ι ε Σπυ ρι ι ι δ ων σο ο φε την νε κ ραν ω ω σ πε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 125

126 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ερ ζω ω σαν ε π η ρω τας δι ι α α γα α α α πη ην. Θε ε ε u ο φιν δε με τε βα α λε ε ες ε ις χρυ υ σον ο πε νι ι. ι αν α α σ κων ρυ σ ιν δε Ε πε σχε ες πο ο. τα α μu συμ πα θη η η η σας λα ω ω βα σι λει ει ει δε. πα ρε ε σ της ι α τηρ τη προ νοι οι οι α Θε. ε u νε ε κ ρuς δε ε πα α λιν η. η η. γει ει ρας ως αυ τu u. u μα α. θη η η της την πι στιν δε Ε τρα α. νω ω σ ας α να με ε σ ον πα τε ε ρων πο ολ λων παν τα u uν ι ι σχυ υ ων εν τω εν δυ να μu uν τι σε ε. Χρι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 126

127 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ι στω αυ τον και νυν ι κε. ε ε. ε τε ευ ε σω θη η ναι τας ψυ χα α. ας η η η η μων Τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου Δόξα. ε ρ ευς εν νο μω τα α το. ος με ε χ ρι ι τε ε λuς ε χρη μα τι ι ι ι σας μα καρ Ε ε ε λευ θε ε ρι ι ι ι ε ι ε ρuρ γων γαρ τα θει ει α και αρ ρ η η τα μ υ στη η ρι ι. ι ι ι α το αι αι μ α α σu ε ξε χε ε ας υ περ Χρι στu u. u τu Θε u και θυ υ υ μ α ε. ε ευ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 127

128 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ προ ος. δε ε ε κτον σε αυ το ον προ ση η. γα α α γες δι ο παρ ρη σι ι αν ε χω ων προς α αυ τον εκ τε νως ι ι κε ε τε. ευ ε υ περ των πι ι στει ει ει τε ε λu u. uν των την α ει σε βα α σ το ον μνη η. η μην και τuς αυ την γε ε ραι αι ρο ον τ ας ρυ σθη η ναι π ει. ει ει ρα α σ μων και παν τοι οι ω ων κι ιν δυ υ. υ νων και πε ε ε ρι σ τα α α α σε ε ε ε ων Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 128

129 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ Ἡ κατὰ Σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ. Δόξα καὶ νῦν. υ γu u u σ τu μο ναρ χη η σ α.α ν τος ε ε πι τη ης γης η π ο λυ αρ χι α τ ων αν θρω ω ω ω πων ε πα α α.αυ σα α α α το σu u δε Ε ναν θρω πη η σα α. αν τος ε ε κ της α γνη η ης η π ο λυ θε ι α τ ων ει δω ω ω ω λ ων κα τη η ηρ γ η η η η ται υ πο μι α ν β α σι λει α ν ε. ε εγ κο σμι ι ον αι αι πο ο ο λεις γε γε. ε ε ε. ε νη η η ην ται και εις μι α ν δε σπο τει α ν θε ο ο τη η. η Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 129

130 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ τος τα ε ε ε ε θνη ε πι ι. ι σ τε ε ε ευ σαν α πε γρα φη σα α α ν οι λα α οι τ ω δο γμα τι ι ι τu Και αι αι σ α α α α ρος ε πε γρα φ η με ε εν οι πι ι στοι ο νο ο μ α α τι θε ο ο ο. ο τη η η η τος σu τu ε ναν θρω πη σαντ ος Θε u u. u η η η η μων με γα σu το ε λε ε ος Κυ ρι ε δο ο ο ξα α α α σοι Σύναξις τοῦ Προδρόμου καί βαπτιστοῦ Ἰωάννου Δόξα. εν σα α ρ κε ε λυ χνε Προ ο ο ο δ ρο ο με Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 130

131 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ τu Σω τη η η η ρος βλα α στη η η μ α α στει ρας φι ι ι ι λε ε τu εκ Παρ θε ε ε. ε νu ο ον σκιρ τη η μα α. α σι νη δυ υ ος προ σε κυ. υ υ υ νη η η η σας και ε βα α. πτι. ι σας να α μα α σι ι τu Ι ι ορ δ α α α. α νu τu τ ω πρε σβευ ε δε ο με θα α. Προ. ο ο φη η η τα α τας των με ελ λο ο ον τω.ων ε εκ φ υ υ γειν τρι κυ μι ι ι ι ας Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου Δόξα. ο κατ ει κο να τη ρη η σ ας α λω Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 131

132 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ω β η η η η τον νuν η γε μο ν α κα τα πα θων ο λε θρι ι. ι ων. α σκη τι κως εν στη σα α. α με ε ε ε νος εις το κα θο μοι ω ω σ ιν ως δυ να τον α νε λη η λυ. υ υ υ θας αν δρι κως γ αρ την φυ υ σ ιν ε εκ βι α σα με ε ε ε νος ε σπευ σας το χει ει ρον κ α θυ τα ξαι αι. τω κρει ει.ειτ το ο ο ο νι πο κ αι την σαρ κ α δu λω σαι τω πνε ευ μ α α α α τι ο θ εν μ ο να ζο ον των α νε δει χθης α. α α κρο ο ο τη. ης πο λι στη ης στη η ης ε ε ρη μu ευ δρο μuν των α λει ει π της Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 132

133 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ κα νων α ρε τ ης α κρι βε ε στα α α α τος και νυν ε εν u. u u ρα α νοις τ ων ε σο ο π τρων λυ υ θε ε εν τ ων μα κα ρι ι ι ι ε κα θα ρως ε π ο πτευ εις την α γι αν Τρι α α α α δα εν τυγ χα ν ω ω ν α α με σως υ περ των πι σ τει και πο ο θω ω τι μ ω ω ων τ ω ω ω ων σε Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Δόξα. ε ραρ χων τuς α. α αρ χη η. η γu uς πα τ ρι αρ χω ων τu u uς α κραι αι μ ο ο ο ο νας και παμ φα εις φ ω στη η ρ ας τη. η ης οι οι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 133

134 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ οι κ u u με ε. ε νης.τ ων α ρε των τu Χ ρι στu τuς εκ φα α.αν το ο ο ο ρας συ νελ θον τ ες ω ω φι λε ο ορ τ οι πνευ μα τι κοις εγ κω μι ι ι ο ις αι νε ε ε σω ω μ εν λε ε. γο ο ον τες χαι. αι αι αι. αι ροις Α θα να σι ι ι ε ε πα τερ της α θα να σι ι ας ε. πω ω ω νυ υ υ υ με και τον λη ρω δη Α α ρει ει τον κα θα περ λυ υ υ κ ον εκ σφεν δο νι σας της ποι οι μ νη ης τu Χρι ι στu τη ε λ α στι κη σφε εν δο ο. ο νη τ ων θε ο σο ο φ ων δο. ο γμα α τ ω ω ω ων σu χαι. αι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 134

135 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ αι αι. αι ροις α α στη η ηρ φα ει νο τα α α α τε της α ει παρ θε νu υ περ μα α χε. ο στεν το ρει ως αυ την Θε ε ο ο το κον εν με σω τu εν Ε φε σω ι ε ρu συ υλ λο ο. ο γu α να κη ρυ υ. ξας λ α. α αμ π ρως και τ ων Νε στο ρι u λ η ρη μα των κα θαι ρε ε. ε τα παμ μα κα ρι ι σ τε Κυ υ ρι ιλ λε ε ε ε ε ε χαι ρε τε θε ο λο γι ι ας πη η γη. θε ο σο φι αςπ ο τα μοι οι α ε ε. εν να α α α οι και βρυ σεις θει ας γνω ω σε ε ε ε ως α α λλ ω παν σ ο ο φ οι πα τε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 135

136 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ρες τρισ μα κα α ρι ι στοι μη παυ σ η τε πρε σβε ε. ευ ειν Χ ρι στω ω ω ω τω. Θε ε ω υ περ των πι σ τει κ αι πο. ο θω τε λu uν τ ων α ει την ι ε ραν υ μ ων και σε βα σμι ι α αν πα νη η η γυ υ υ υ ριν Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Δόξα. νοι γε ε ε σθω ω η πυ υ υ λη η τu u ρα νu u. u ση η. με ε ε ρον ο γαρ α ν αρ χ ος Λο ο γος τu Πα α τρος αρ χην λ α βω ω. ω ω.ων χρο ο νι ι κην μη ε. εκ στας Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 136 τ ης

137 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ αυ τu Θε ο τη η τ ος υ πο Παρ θε ε ε νu u ως βρε ε ε. ε φος τεσ σα ρα κον θη η η με ε ε ε ρο ον μη τρος ε ε κων προσ φε ρε ε ε ε ται εν να ω ω τω νο ο. μι ι κω και τu u u u. u τον αγ κα α. α α α. α λαις εισ δε χε τ αι αι ο ο πρε ε. ε σβυς α πο ο. λυ. υ σον κρα α α ζων ο δu u λος τω ω Δε σ πο ο ο. ο τη οι γαρ ο φ θαλ μοι οι οι μ u ει ει δ ον το σω τη. ρι ι ο ο ο ο ον σu u ο ελ θων ει εις το ον κο ο. ο σμον σω σαι γε ε νο Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 137

138 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ο ος α αν θρω πων Κυ υ ρι ι ι ε δο ο ο ξα. α α σοι οι οι οι οι Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους Δόξα. θυσ ας τω Θε ε ω θυ σι αν αι. αι αι νε σε ε ω ς. ι ε ρuρ γων τω Δε σπο τη και αι κτι ι ι σ τη ως ι ε ρ ευς εν νο μω ω ω τα α α α τος u και τu πα α θ uς γε ε γον ας μι ι μη η της θε ε ο ο φ ρον Χα ρα α α λ α. α αμ πες σε αυ τον γαρ θυ σι αν ευ π ροσ δε κτον π ρο. ο ο ση γα α γ ες. τω δι α σε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 138

139 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ θυ σι ι. αν ε ε α α υ τον τω Θε ω ω ω κ αι Π α. α α τρι προ σα α γα γο ο ο ον τι δι ο συ να γα α α λ λ η α α υ τω ε ις u ρα νι u. uς σκη η νω ω ω σ εις εν Εκ κ λη σι ι ι α α των πρω ω το το ο ο ο κων ω και πρε σβευ ει α δι ι α α λει ει ε ι ει ει πτως ι ν α ρυ σθω μεν ορ γης και θλι ι ψε ε ως οι τι μων τες σu την πα νε ορτ ον μνη η. η μην και πο θω ζε ο ον τι προσ κυ νu u. uν τες την σην κα α α α α ραν την α πει ρα θαυ μα τα βρυ υ. υ u u u u σαν και λοι μω ω δ η Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 139

140 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ η νο σον εκ πο δων ποι οι u με ε ε ε νην σω τη ρι α ν και ι α α σιν η μιν βρα βευ u u. u σα α Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου Δόξα καὶ νῦν. πε στα α α α α. α α α. α λη εξ u u ρα νu u. u u Γα βρι ηλ ο αρ χα α α.αγ γε ε ε ε λος ευ αγ γε λι ι. σα. α σθαι τη Παρ θε ε ν ω ω ω τ ην συ υ υλ λ η η η η ψιν και ελ θω. ων εις Να α ζα α ρετ ε λο γι ι ζε ε το ο ο Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 140

141 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ εν ε. ε ε α αυ τω το θαυ μ α εκ πλητ το ο με νο ος ο ο τι πω ως ο ο ε ε εν υ υ ψι ι στοις α κα τα α α α λη η. πτο ο ος ων εκ Παρ θε ε νu τι ι. κτε ε ε ται ο ε χ ων θρο νον u u ρα α. α νο ον και υ πο πο δι ι ον. τη ην γην εν μη τ ρα χω ρει ει ται γυ υ. ναι αι αι κος ω τα ε ξα πτε ρυ γα. α κ αι. αι πο λυ ο ομ μα. α τα α τε νι ι ι σ αι u u δυ. υ υ υ να α α α ν ται λο γ ω μο νω εκ ταυ τ ης σαρ κω θη ναι ηυ δο ο ο κη η η η σε Θε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 141

142 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ u ε ε σ τι Λο γο ος ο πα ρω ω ων τι ι uν ι ι σ τα. α μαι και u λε ε γ ω τη κο ο ο ρη η χαι ρε κε. ε χ α α ρι τω με ε ε νη η ο Κυ υ ρι ι ος με ε. τα α σu u χαι αι ρε. ε α. α α γνη η η Π α αρ θε ε. ε νε χαι ρε νυμ φη α νυ υ.υμ φε ε ε ευ τε χαι. αι. αι αι αι αι. αι ρε μη. η τη. η ηρ τη ης. ζω ω ω ης ευ λο γη με ε νοο ς ο ο κα α ρ πος τη η ς κ οι λι ας σ u u u u u u Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 142

143 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου Δόξα. ξι ι ως τu ο νο μα το. ος ε. ε ε πο ο ο λι ι τε ε. ευ σω στρα τι ω τα Γε ω ω. ωρ γι ι ι. ι ε τον σταυ ρον γαρ τu Χρι ι στu επ ω ω. μων α ρα α. α με ε ε ε νος και εκ δι α βο ο λι ι κη ης πλα α α νη. ης χερ σω θει ει σ α α ν γη η ν ε καλ λι ε ε ε ε. ερ γη η η η σας και την α καν θω ω ω ω δη η θρη σκει. ει α.αν των ει ει δω ω ω λω.ων εκ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 143

144 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ρι ζω ω. ω σας της ορ θο δο ο ξu πι ι. στε. ε ως κλη μ α κα α α τε φυ υ τε ε ε. ευ σας ο θεν βλυ στα α. α νεις ι α μα α α α τα τοις εν πα ση τη οι κ u με ε. νη πι ι σ τοις και Τρι α α. δος γε ε. ω ω ρ γος δι και ος α α. α νε δ ει ει ει. ει χθης πρε σβευ ε ε δε ο ο με ε. ε θα υ περ ει ρη η νη η ης τu κο ο. ο σμu και σω τη ρι ι ι α. ας τω ων ψυ χω ω ων η η η η μων Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 144

145 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ Ἁγίων ἐνδόξων, μεγάλων, θεοστέπτων καὶ Ἰσαποστόλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Δόξα. λου σι ι ω ω ν δω ρε ε ω ω ν τα α κ ρειτ το ο ν α ει λη φως πα α ρ α Θε u u u α α ν α αξ κρα α τι ι. ι στε Κων σταν τι ι νε με ε ε γι ι ι ι ι στε κα λως εν τu u u τοις δι ε ε ε π ρε ε ε ε ψας κα ταυ γα σθει ει εις γαρ α κτι ι. ι σι τu πα να γι ι u. u u Πνευ μα α τ ος υ πο Σιλ βε ε σ τρu ι ε ρε ε. ε ως δι α τu u u β α πτι ι σ μα α α α τος εν βα σι λευ σ ιν ω ω φ θης Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 145

146 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ α η. η ητ τη τος.τ ην οι κu με ν ην ω.ω ς προι οι. οι κα προι κο δο τη η η σας τω κτι ι. ι στη η η η σu και πο λιν βα σι λευ u u σαν θε ε ο ο σε ε βη η δι ο ι κε τε ε. ε ε ε. ευ ων μη πα αυ ση Χρι. ι ι στω τω Θε ε ω δω ρη θη ν αι α πα α σι τοις τε λu u u u σι τ ην μνη η μ η η η.η ν σu ως παρ ρη σι ι ι α ν ε ε χων α μα αρ τι ι. ι ων συγ χω ω ω. ω ρη η η η σιν ος και το με ε γα ε ε ε λε ε ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 146

147 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ Τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Δόξα. ω τριτ τω της ε ρω τη σε ε ως τω ω. ω Πε ε ε τ ρε. ε φι. ι. ι λει ει ε ι ει εις με το τριτ τον της αρ νη σε ε ω ς ο Χρι σ τος δι ωρ θω ω. ω σα α α α το δι ο κ αι προς τον κρυ φι ο γνω σ την ο Σι ι ι ι μων Κυ ρι ι ε παν τα γι ι νω ω. ω σκεις τα πα αν τα ε πι ι. ι στα α α α σαι συ οι οι δ ας ο τι. ι φι. ι. ι λω ω ω ω ω σε ο θ εν προς αυ τον ο Σω ω τηρ ποι μαι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 147

148 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ αι νε τα προ ο βα τα α α α μu ποι μαι. νε την εκ λο γα α. α δα α α α μu ποι μ αι νε τα α. α αρ νι α α μ u α εν τω ι δι ω αι αι μ α α τι πε ρι ε ποι η σα α μ η ην εις σω ω τη ρι ι ι ι αν αυ τον ι κε τευ ε θε ο μα κα ρι στε α α πο ο. ο στο ο ο ο λε δω ρη θη η ν αι η μι ιν το με γα α ε λε ε ο ος Τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Κυριακῆς Δόξα. κ δε ξι ων τu Σω ω τη η η ρο ος ρε ε στη η Πα αρ θε ε ε ε νο ος και Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 148 πα α

149 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ θλη φο ο ο ρο ος και μ α α α αρ τυς πε ρι βε βλη με ε ε νη η ταις α ρε ταις το α α η ητ τη. η τον και πε ποι κ ιλ με ε ε ε νη η ε λαι ω τη ης α α γνει ας και τω αι αι μ α α τι. ι της α θλη σε ε ε ε ως και βο ω σα προς. α αυ τον εν α γα αλ. λι ι α α. α σει τ ην λαμ πα α δα α κα τε ε χu u u u σα εις ο σ μην μυ υ. υ ρu σu ε. ε ε ε ε. ε δρα α α α μον Χρι στε ο Θε ε ος ο τι τε ε. τρω. ω μαι της σης α γα α πη ης. ε ε ε γω μη η χω ρι ι σ η. ης Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 149

150 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ με νυ υμ φι ι. ι ε ε πu ρα α α α νι ι ι ι ε αυ τη ης ταις ι κε σι ι ι ι αι α ις κα τα. α πε. ε εμ ψο ον. η η η μιν παν το δυ να με Σω τηρ τα α ε λε ε ε η η η η σu Τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιοὺ Δόξα. ε ε ευ τε των ορ θο δο ξων το συ υ. υ στη η η η μα.σ υ να θροι σ θεν τ ες ση η με ε ρον. εν τω παν σε ε ε ε π τω να α ω των θε η γο ο ρ ω ω ν προ ο. φη η των ψαλ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 150

151 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ μι κως α α. α σω ω ω ω μεν ε ναρ μο ο νι ι ον με ε ε λος τω τu τuς δο ξα α σαν τι Χρι στω τ ω ω ω Θε ω ω η η η η η μων και εν χα ρα και α γαλ λι α α σει α να βο η η η σω ω ω ω ω μεν χαι αι αι ροις ε πι ι γ ει ε α α α αγ γε ε ε ε λε και u ρα νι ι. ε α α.αν θρω ω ω ω πε Η λι α με ε γα λω ω νυ υ υ υ με χαι αι. αι αι. αι ροις ο δι πλην την χα α ριν π α ρα Θε u u u κο μι σα με ε ε ε νος Ε λισ σαι ε πα αν σε βα α σ μι ι ι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 151

152 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ι ε χαι ρε τε αν τι λη πτο ρε ες. θε ερ μοι και προ στα ται και ι α τροι των ψυ χων και τω ων σ ω ω μα των τu φι λο χρι ι στu u. λα α α u α πο πα σης π ροσ βο λης ε ε. να αν τι ι ας και πε ρι στα α. α σε ε ε ε ε ως και παν τοι ω ν κιν δυ υ υ υ νω ων λυ τρω σα α α α σθε τuς πι σ τως εκ τε λuν τ ας τ ην πα νε ε ο ορτ ον μνη η η μη ην. υ υ υ μων Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 152

153 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ Τῆς Ἁγίας ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς Δόξα. αρ θε νο μαρ τυς α α α θ λο ο φο ρε Πα ρα σκευ η η π α α νε ε ε. εν δο ο ο ο ξε τuς την α α θ λη η σ ιν τη ην σην α ξι ι ως ευ φη μu uν τ ας αι τη η σαι ρυ υ σθη η η ναι. αι πει ρα σ μων και θλι ι. ψε ε ε ων ταις προς Θε ον πρε ε σβει ει αι.αις σu και της μελ λu u. σης κρι ι. ι σε ε ε ε ως μαρ τυς πα α α ν α οι οι οι δι ι ι ι με Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 153

154 Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ Δόξα. ξε λα αμ ψε ση η με ρον η σε βα σμι ι ος μνη η η η μ η η τu Α α. α ναρ γυ υ υ υ ρu τuς πι στuς συ υ υγ κ α α λu σα προς ευ ω χι ι ι α ν μυ. υ στι ι κην και προς πα νη γυ ριν ε ορ τι ι. ον α α. α γu u u u σα των φι λε ορ των τα συ στη η μ α α α α τα ε πε σ τη γαρ η η μιν θαυ μα τ uρ γος ι ι. α α τρος τας νο ο σuς πα α α ν τ ων ι ω ω ω ω με ε ε ε νος Παν Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 154

155 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ τε λε η μων ο σ τερ ρο ος α α. α θλη τη ης και πρε σβευ ει εκ τε νω ω ς τω ω ω Κ υ υ ρι ω ε λε η θ η η ν αι τα α ς ψ υ χ α α ας η η η η μων Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος Δόξα. ρο τυ πων την α να α στα α α α σιν. τη ην σην Χρι στε ε ο. ο Θε ε ε ος το ο τε. ε πα. α α ρα α α λ α α μ βα α. α νεις τuς τρεις σu u μα α θη η τας Πε ε τρον και Ι α α κ ω. ω βον και Ι ι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 155

156 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ι ω ω α α.αν νην εν τω Θα βωρ α α νελ θω ω. ω ω. ω ω ων σu u δε Σω ω τηρ με τα μο ο ορφ u u με ε. ε νu το Θα βω ρι ι ον ο ο ο ρο ο ος φω τι ι ι ι ε σκε. ε. ε ε ε ε. ε πε. ε σκε ε πε. ε το οι μα θη ται αι αι σ u Λο ο γε ε. ε ερ ρι ι ψ α α αν. ε αυ τuς εν τω ε δα α φ ει της γη ης ραν μη φε ρο ον τ ες ο ο την α θε ε ε α α α α το ον μορ φη ην α αγ γε ε λοι δι η κο ο νuν φο ο ο β ω και τρο ο ο μ ω Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 156 u ρα νοι ε ε φ ρι ι

157 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ξαν γη η ε τρο. ο. ο ο ο. ο μ α α. α α α ξεν ο ρω ων τες ε ε. ε πι γης της δο ο ο ο ξη ης τον Κυ υ υ ρι ι ι ι ο ο ο ο ον Ἡ κοίμησις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου Δόξα καὶ νῦν, δίχορον ὀκτάηχον ε αρ χι. ι ι ω νε ε ε ευ μα α α α α τι παν το θ εν οι θε ο φο ο ο ρ οι Α α πο ο ο σ το ο ο ο λοι υ υ πο νε φω. ω ω ων με ταρ σι ι ως αι ρο ο. ο με ε ε ε νοι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 157

158 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ α τα λα βο ο ον τες το πα να χ ρα α ν τ ον και ζ ω αρ χι κον σu. u σκη η. η νος ε ε ξο ο χω ως η σπα α α α α ζο ο ο ον το ι δε ε υ υ πε. ε ε ε ερ τα α α α ται των u ρα νων. δυ. υ υ να α α μει εις συν τω οι κει ω Δε. ε σπο ο. ο τη πα ρα γε νο. ο ο ο ο. ο με ε ε ε ναι ο θε ο δο χον και α κραι φνε στα τον Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 158

159 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ σω ω ω ω μα προ πε. ε ε εμ πu u u u σι τ ω δε ε ε ε ει κρα τu u u με ε ε ε ναι υ περ κο σμι ω ς δε ε προ ω ω χο. ον το και α ο ρα α τω ω ω ς ε ε βο ων ταις α νω τε ε ε ραι α ις Τα ξι ι. α. α αρ χι ι ι αι α ις ι δu u η παν τα α. α να α α α σ σα θε ο παις πα α ρα γε ε γο ο ο ο νεν α ρα α τε πυ. υ υ υ υ λας και τα. α α α. αυ την υ περ κο σμι ω.ω ς υ πο δε. ε ε ξα α α σθε την τu α εν Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 159

160 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ να α. α α α. α u φω το ος μη τε. ε ε ρα α ι α τα αυ της γαρ η παγ γε νη η ς των βρο ο. ο των σω τη ρι. ι α. α α γε ε. γο ο ο νεν η α τε νι ι ζ ειν uκ ι σχυ ο ο με εν και ταυ τη α α ξι ι ον γε ε ε ε ε. ε ρας α πο νε ε ε ε μ ειν α α δυ υ. να α α τον α υ της γαρ το. ο υ περ βα α α αλ λο. ον Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 160

161 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ υ πε ρε χ ει πα σαν ε ε εν ν οι ο ι οι οι αν ι ο α χρα αν τε Θε ε ο. ο ο το ο ο κε ε α ει σ υν ζω η φο ρω ω βα σι λει και το ο κω ζ ω ω ω ω σα πρε ε. σβε ευ ε δι η η νε ε κως. πε ρι φρu ρη σαι και σω ω ω σαι α πο πα ση ης π ρο ο σ βο λης ε ναν τι ι ι α ας την νε ο λαι αι αι αι α α α αν σu την γαρ σην προ στα σι ι ι α ν κε κτη η. η με ε ε ε θα Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 161

162 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ις τuς αι ω ω ω ν ας α γλα ο φα νω ω ως μα κα ρι ι. ι ι ζο ο ο ο ον τε ε ε ες Tῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ιωάννου Δόξα. ε νε θλι ων τε λu με νων τu α ν αι δε στα τu u Η η ρω δu τ ης α σελ γuς ορ χ η στρι δ ος ε πλη ρu το η δι α θε σ ις τu ο ο ο ορ κu τu γαρ Προ δρο μu η κε φα λη α πο ο τ μη η θει σα ως ο ψω νι ον ε φε ρε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 162

163 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ε το ε πι πι ι. να. α κι τοις α να α κει με ε ε ε νοις ω. ω συμ πο σι u u μι ι ση η τu α νο σι uρ γη μ α τ ος και μι αι φο νι ι ας π λη η η η ρuς αλλ η μεις τον βα πτι στην ως εν γ εν νη τοις γυ ναι κων μει ζο ο να ε πα ξι ως τι μων τ ες μα α α κα ρι ι ι ζο ο ο ο μεν αι αι νυ υ υ υ υ. υν και α α ει και εις τους αι αι ω ω ω ω ω να ας τ ων αι αι ω ω ω νων. α α α μην Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 163

164 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ις μη μ α κ α ρι σ ει σε Π α να γι α α α Πα αρ θε ε. ε νε τις μη α νυ υ μνη σει ει σ ου τον α λο ο ο χε ε. ευ τον το ο ο ο κον ο γαρ α χρο νως εκ Πα τρος εκ λα αμ ψας Υι ος Μο ο νο γε ε νης ο αυ τος εκ σου ου τ ης α. α α γνη η ης π ρο. ο η.η λ θεν α φρα α. α στως σα αρ. κω ω ω θεις φυ σει Θε. ε ε ο ο ος υ πα α.α ρ χων και σει γε νο ο. με. ε νος α φυ α ν θ ρω ω ω πος δι ι η η η η μας ουκ εις δυ α α δα α προ σω ω ω ω π ων τε μνο ο με ε ε ε νος αλλ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 164

165 ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ εν δυ α α δι ι φυ υ. σε. ε ων α συγ χυ υ τ ως γνω ω ω ρι ζο ο με ε ε ε νος αυ το ον ι ι κε τε ευ ε Σε μνη Πα αμ. μα κα α α. α ρι ι ι ι στε ε λε η θη η η η η. η ναι τα ας ψ υ χ α α ας η η η η μω ω ω ω ων Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 165

166 ΕΙΣΟΔΟΣ - ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν ως ι λα ρον α γι ας δο ο ο ξης α θα α ν α α του Πα τρος ου ρα νι ι ι ου α γι ου μα κα ρος Ι η σου ου Χρι ι ι ι στε ελ θο ο ο ο ο ον τες ε πι ι την η λι ου δυ υ υ σιν ι δον τε ες φως ε σπε ρι νον υ μνου ου μεν Πα τε ε ρ α Υι ο ο ν και α α γι ο ον Πνε ευ μα Θε ο ο ν Α ξι ο ο ον σε εν πα α σι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 166

167 ΕΙΣΟΔΟΣ - ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ κ αι ροις υ μνει ει ει σθαι αι φ ω ναις αι σι ι αις Υι ε ε Θε ε ε ου ο υ ζω η η η η η η η ν ο ο δι ι δου ο υς δι ο ο ο ο ο κο ο σ μος σε ε ε δο ο ξα α α ζει ει Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 167

168 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας δου ου δη ευ λο γει τε τ ον Κυ. υ ρι ον πα ντες οι δου λοι Κυ ρι ι ου Στίχ. Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν. Τό τρίτον δου ου δη ευ λο γει τε τον Κυ υ ρι ον πα ντες οι δου λοι Κυ ρι ι ι ου ου ου Ἓτερον δου δη ευ λο γει τε τον Κυ ρι ον πα ντες οι δου ουλ οι Κ υ ρι ου Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 168

169 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ Στίχ. Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν. Τό τρίτον δου δη ευ λο γει τε τον Κυ ρι ι ον πα ν τες οι δου ουλ οι Κυ ρι ι ου ο υ ου ου Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας υ ρι ος ει σα κου σε ται αι. αι μου εν τω κε κρα γε ν αι με προς α υ το ον Στίχ. Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσάς μου, ὁ Θεός της δικαιοσύνης μου. Τό τρίτον υ ρι ος ει σα κου σε ται αι μου εν τω κε κρα γε ν αι με προς αυ το ο ον Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 169

170 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας ο ε λε ος σου Κυ ρι ε κα τα δι ω ω ξει με πα. σας τας η με ρας της ζω η ης μου Στίχ. Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει. Τό τρίτον ο ε λε ος σ ου Κυ ρι ε κα τα δι ω ω ξει με μου ου ου πα σας τας η με ρας της ζω η η ς Ἓτερον ο ε λε ος σ ου Κυ ρι ε κ α τα δι ω ξει με πα σας τας η με ρας της ζω ης μου Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 170

171 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ Στίχ. Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει. Τό τρίτον ο ε λε ος σ ου Κυ ρι ε κ α τα δι ω ξει με πα σας τας η με ρας της ζω η ηςμ ου ου ου Τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας Θε ος εν τω ο νο μα τι σ ου σω ω σον με και εν τη δυ να μει σου κρι νει εις με Στίχ. Ὁ Θεὸς εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου. Τό τρίτον Θε ο ος εν τ ω ο νο μα τι σ ου σω σ ον με και εν τη δυ να μ ει σ ου κρι νει ε ις με ε ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 171

172 Ἓτερον ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ Θε ος εν τω ο νο μα τι σου σω σον με και εν τη δυ να μει σου κρι ι νει ει.εις με Στίχ. Ὁ Θεὸς εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου. Τό τρίτον Θε ος εν τω ο νο μα τι σ ου σω ω σ ο ον με και εν τη δυ να μει σου κρι ι νει εις. με ε ε Τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας βο η θει α α μ ου π α ρα Κυ ρι ι ι ου του ποι η σαν τος τον. ου Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 172

173 . ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ρα νον κ αι τ ην γη η ν Στίχ. Ἦρα τους ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου. Τό τρίτον βο η θει α μου πα ρα Κυ ρι ι ου του ποι η σαν τος τον ου ρα νον και την γη η ην Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας Θε ος α ντι ληπ τ ωρ μου ει το ε λε ος σου προ φθα α σ ει με Στίχ. Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ Θεός. Τό τρίτον Θε ος α ντι λη η πτωρ μου ει το Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 173

174 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ε λε ος σ ου π ρο φθα α σει με ε ε Ἓτερον Θε ος α ν τι λη η πτωρ μου ει το ε λε ο ο ς σου προ φθα α σ ει ει με Στίχ. Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ Θεός. Τό τρίτον Θε ος α ντι λη. πτωρ μ ου ει το ε λε ο οςσ ου π ρο φθα σ ει με ε ε ε Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας Κυ ρι ος ε βα σι ι λ ευ σ εν ευ πρε π ει α ν ε νε δυ υ σ α το Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 174

175 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ Στίχ: Ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν, καὶ περιεζώσατο. Στίχ: Καὶ γὰρ ἐστερεωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται. Τό τρίτον Κυ ρι ος ε βα σι λευ σεν ευ πρε π ει α ν ε νε δυ υ. σα το ο ο Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 175

176 Μετὰ δὲ τὰ Προκείμενα καὶ τὰ τυχόντα Ἁγιογραφικὰ Ἀναγνώσματα ἐκφωνεῖται ὑπὸ τοῦ Διακόνου ἡ «Ἐκτενής», ἥτις ἐν καθημερινῇ παραλείπεται. Οἱ Χοροὶ μεθʹ ἑκάστην Δέησιν ψάλλουσιν ἐναλλὰξ τὸ: Κύριε ἐλέησον (τρίς). ὁ Διάκονος Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης της ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἡμ ῶν εἴπωμεν. Κύριε παντοκράτορ ὁ Θεός των πατέρων ἡμῶν, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον. Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἒλεός Σου, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (τοῦ δεῖνος). Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ μοναχῶν, καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος. Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως των ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ (πόλει, κώμῃ), ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν του ἁγίου ναοῦ τούτου. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν μακαρίων καὶ ἀοιδίμων κτιτόρων τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας ταύτης, καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς, κειμένων, καὶ ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων καὶ ὑπέρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ ἀπεκδεχομένου τὸ παρὰ Σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος. ὁ Ἱερεὺς ἐκφωνεῖ: Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 176

177 δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ὁ χορός Ἀμήν. Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης λέγει τὴν εὐχὴν ταύτην: Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφʹ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισον μὲ τὰ δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί σου. Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς. Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶ δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας των αἰώνων. Ἀμήν. Μετ' αυτὴν ὁ Διάκονος ἢ ὁ Ἱερεύς Πληρώσωμεν τὴν ἑσπερινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ. Ἀντιλαβοῦ, σῷσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι. ὁ Χορός Κύριε, ἐλέησον. ὁ Διάκονος Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρά τοῦ Κυρίου, αἰτησώμεθα. οἱ Χοροὶ μεθʹ ἑκάστην αἴτησιν: Παράσχου, Κύριε. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 177

178 ὁ Διάκονος Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν των ἁμαρτιῶν καί τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον της ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. Χριστιανὰ τὰ τέλη της ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ αἰτησώμεθα. Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων των Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. ὁ Ἱερεὺς ἐκφώνως Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ὁ Χορός Ἀμήν. ὁ Ἱερεὺς ἐυλογῶν τὸν λαόν Εἰρήνη πᾶσι. ὁ Χορός Καὶ τῷ Πνεύματί σου. ὁ Διάκονος Τὰς κεφαλὰς ὑμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνομεν. ὁ Χορός Σοὶ Κύριε. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 178

179 ὁ Ἱερεὺς Ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ κλίνας οὐρανούς, καὶ καταβὰς ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, ἔπιδε ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ ἐπὶ τὴν κληρονομίαν σου σοὶ γάρ τῷ φοβερῷ καὶ φιλανθρώπῳ κριτῇ οἱ σοὶ δοῦλοι τὰς ἑαυτῶν ἔκλιναν κεφαλάς, τοὺς δὲ αὐτῶν ὑπέταξαν αὐχένας, οὐ τὴν ἐξ ἀνθρώπων ἀναμένοντες βοήθειαν, ἀλλὰ τὸ σὸν περιμένοντες ἔλεος, καὶ τὴν σὴν ἀπεκδεχόμενοι σωτηρίαν, οὓς διαφύλαξον ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν, καὶ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα, ἀπὸ παντός ἐχθροῦ, ἀπὸ πάσης ἀντικειμένης ἐνεργείας διαβολικῆς, καὶ διαλογισμῶν ματαίων, καὶ ἐνθυμήσεων πονηρῶν. Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου εὐλογημένον καὶ δεδοξασμένον, τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ὁ Χορός Ἀμήν. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 179

180 ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ Ἀθανασίου Καραμάνη υ ρι ε ε λε η σ ον υ ρι ε ε λε η σον υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε λε η σον υ ρι ε ε ε λε η σ ον α ρα σ χου Κυ ρι ι ε α ρα σχου Κυ ρι ε α ρα σχου Κυ ρι ε α ρα α σχου Κυ ρι ι ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 180

181 ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ α ρα σχου Κυ ρι ε α ρα σχου Κυ ρι ε οι Κυ ρι ε μην Κων. Πρίγγου υ ρι ε ε ε ε λε η η σον (ΧΟΥΤΖΑΜ) υ ρι ε ε ε ε λε η η σον υ ρι ε ε ε λε η η η η σον υ ρι ε ε ε λε ε η η η η η σον α ρα σχου Κυ υ υ ρι ι ε α ρα σχου ου ου Κυ ρι ι ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 181

182 ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ α ρα σχου ου Κυ ρι ι ι ι ε α ρα σχου ου Κυ ρι ι ι ι ε α ρα σχου ου Κυ υ υ ρι ι ε α ρα α α σχου ο υ ου Κυ υ ρι ι ι ι ι ε οι Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ι ι ε μην Βασιλείου Νικολαΐδη υ ρι ε ε λε ε η σον υ σ ρι ε ε λε ε η ον υ ρι ε ε λε ε η σον Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 182

183 ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ υ ρι ε ε ε λε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον α ρα α σ χου ου Κυ υ ρι ε α ρα α σ χου Κυ υ ρι ε α ρα α σ χου ου Κ υ υ ρι ε α ρα α σχου ου ου Κυ ρι ε α ρα α σ χου ου Κ υ υ υ ρι ε οι Κυ ρι ε μην Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 183

184 ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ Σωτηρίου Ἀρβανίτη υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον α ρα σχου Κυ ρι ι ε α ρα σχου Κυ ρι ι ε α ρα σχου Κυ υ ρι α ρα σ χου Κυ ρι ε ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 184

185 ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ α ρα σχου Κ υ υ υ ρι ι ε α ρ α α α σχου ου Κυ ρι ι ι ι ε οι Κυ υ υ ρι ι ε α α μη ην Γ. Κανελλίδου Ἐναρμόνιος υ ρι ε ε ε λε ε η σ ον υ ρι ε ε λε η σ ον υ ρι ε ε λε ε ε η σ ον α ρα σ χου Κυ ρι ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 185

186 ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ α ρα σχου Κυ ρι ε α ρα σχου Κυ ρι ε α ρα σχου Κυ υ ρι ε α ρα σ χου Κυ υ ρι ε α ρ α σχου Κυ ρι ε Κων. Πρίγγου υ ρι ε ε λε ε ε η σ ον υ ρι ε ε λε ε ε η σ ον υ ρι ε ε ε λε η σ ον υ ρι ε ε λε ε η σ ον Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 186

187 ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ υ ρι ε ε λε ε ε η σ ον α ρα σ χου Κυ ρι ε α ρα σχου Κυ ρι ε α ρα σχου Κυ ρι ε α ρα σ χου Κυ ρι ε α ρα σ χου Κυ ρι ε α ρα σχου Κυ ρι ε οι Κυ ρι ε μην Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 187

188 ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ Κων. Πρίγγου υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε η σον υ ρι ε ε ε λε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ υ ρι ε ε λε ε η η σο ον α ρα σχου Κυ ρι ι ε α ρα σχου Κυ ρι ι ε α ρα σχου Κυ υ ρι ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 188

189 ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ α ρα σ χου Κυ ρι. ε α ρα σχου Κυ υ υ ρι ι ε α ρα α α σχου Κυ υ ρι ι ε ε οι Κυ υ υ ρι ε μην Κων. Πρίγγου υ ρι ε ε λε ε η σ ον υ ρι ε ε ε λε η σ ον υ ρι ε ε λε ε ε η σ ον α ρα σχου Κυ ρι ε α ρα σχου Κυ ρι ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 189

190 ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ α ρα σχου Κυ ρι ε α ρα σχου Κυ υ ρι ε α ρα σχου Κυ υ ρι ε α ρα σχου Κυ ρι ε οι Κυ ρι ε μην Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 190

191 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ Ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας υ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σ ον Κυ ρι ε ε λε η σον Ἓτερον το καλούμενον Ἁγιορείτικον υ ρι ε. ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε λε η. σο ο ο ο ο ο ο ον Κυ ρι. ε ε ε λε η. σον Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 191

192 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ἢ και οὕτω υ. ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε λε η. σο ο ο ο ο ο ο ον Κυ υ. ρι ε ε λε ε η σον ε ο το ο. ο κε ε ε ε Παρ θε ε. ε νε χαι αι αι αι ρε. ε ε Κε χα ρι τω με ε. ε νη η η η Μα ρι ι. ι α ο Κ υ υ υ υ ρι ι ο ος με ε τα α σου ου Ευ λο ο ο ο γη με ε. ε νη συ. υ Ε ε εν γυ υ. ναι αι αι ξι ι ι ι ι nι ι. ι ι ι. ι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 192

193 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ι ι ι. ι και ευ λο ο ο. γη η με ε. ε νος ο κα αρ πο ο ο ος τη ης κοι οι λι ι α ας Σου ου ο τι Σω τη η ρ α α α ε τε ε. ε κε ε ε ε ες τω ω ων ψυ χω ω ων η η η η μω ω ω ων λου σι οι ε πτω. ω χ ευ. σαν και ε πει νασαν οι δε εκ ζη του ουν τες τ ον Κυ. ρι ον ουκ ε λ ατ τ ω θη σον ται παν το ο ος α. γα θου Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 193

194 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ λου σι οι ε πτω χευ σαν κ αι ε πει να σαν οι δε εκ ζη τουν τ ες τ ον Κ υ ρι ον ουκ ε λ ατ τ ω θ η σ ον τ αι παν το ος α γ α θου Το τέλος παν το ος α γ α θου ου ου ου Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 194

195 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Α' Στιχηρά τῶν Ἀποστίχων ω πα θει σ ου Χρι στε π α θων η λευ θε ρω θη μεν και τη Α να στα σει σου εκ φθο ρας ε λυ τρω θη μεν Κυ ρι ε δο ο ξα α σοι Κυ ρι ος ε βα σι λευ σεν ευ πρε πει αν ε νε δυ σα το ε νε δυ σα το Κυ ρι ος δυ να μιν και πε ρι ε ζω σα το γαλ λι α σ θω η κτι σις ουρ α νοι οι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 195

196 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Α' ευ φ ραι νε σ θω σ αν χει ρ ας κ ρο τει τω. τα ε. ε θνη μετ ευ φ ρο συ νης ι δου γ αρ ο Σ ω τηρ η μων τω σταυ ρω π ρο ση λω σε τας α μαρ τι ι ας η μων και τον θα να τον νε κρω σας ζω ην η μι ιν ε δ ω ρη. σα τ ω πε πτω κο. τα τον Α δαμ παγ γε νη α ν α στη σ ας ως φι λα α ν θρω ω πος αι γαρ ε στε ρε ω σε την οι κου με νην η τ ις ου σα λευ θη σε ται α σι λ ευς υ παρ χων ου ρα νου κ αι γης α κ α τα. λη π τε ε κων ε σταυ ρ ω σε δι α φι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 196

197 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Α' λαν. θρω πι αν ον ο Α. δης συ ναν τη σ ας κα τω θεν ε πι κ ραν θη και δι και ων ψυ χαι δε ξα μεν αι. η γαλ λι α σαν. το Α δαμ δε ι δων. σε τον κτι ι στην εν τοις κα τα χθο νι οις α νε σ τη ω του θαυ μα τος πως θα να α του ε γευ σα το η των α πα αν. των ζω η αλλ η ως η βου λη η θη κο σ μον φω τι ι σαι κραυ γα ζ ον τα και λε γον τα ο α να στας σοι εκτ ων νεκ ρων Κυ ρι ε δο ο ξα α ω οι κω σου πρε πει α γι α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 197

198 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Α' σμα Κυ ρι ε εις μ α κρο τη τα η με ρων υ ναι αι κες μυ ρο φο ρ οι μυ ρα φε ρ ου σ αι με τα σπου δης κ αι ο δ υρ μου τον τα. φον σου κα τε λ α. βον και μη ευ ρου σαι το α α χραν τον σω μα σου πα ρα δε του Αγ γε λ ου μα θου σαι το και νον και. πα ρα δο ξον θα αυ μα τοις α πο στο λοις ε λεγ ον Α νε ε στη ο Κυ. ρι ος πα ρε χων τω κο σ μω το με γ α ε ε λε ε ος ο ξα Πα τρι και Υι ω και α γι. ω Πνευ μα τι και νυν κ αι α ει και εις τους αι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 198

199 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Α' ω ν ας των αι ω. νων α μην δου πε πλη ρω ται η τ ου Η σα ι ουπ ρορ ρη σις Παρ θε νος γ αρ ε γεν νη σας και με τα το κ ον ως προ το ο κου δι ε μ ει. νας Θε ος γαρ η η ν ο τε χθεις δι ο και φυ υ σ ις ε και νο το μη σεν αλλ ω Θε ο μη η τορ ι κε σι αις σων δου ου λων σω τε μ εμε ν ει προ σφε ρο με ε νας σοι μη π α ρι ι δ ης αλλ ως τον ευ σπλαγ χνον σ αις α γ κα λ αις φε ρου σα σοις ι κε ε ταις σ πλαγ χνι σθη τι πρε σ βευ ε σ ω θη ν αι τας ψ υ χας η μω ω ων και Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 199

200 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Β' Στιχηρά τῶν Ἀποστίχων Α να στα σι ις σ ου Χ ρι στε Σω τηρ α πα σαν ε φω τι σε την οι. κου με νην και α νε κα λε σω το ι δι ι ον πλασ μα παν το δυ να με Κυ υ. ρι ε δο ξασ οι Κυ ρι ος ε βα σι λευ σεν ευ πρε πει αν ε νε δυ σα το ε νε δυ σα το Κυ ρι ος δυ να μιν και πε ρι ε ζω σα το Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 200

201 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Β' ι α ξυ λου Σω ω τ ερ κ α τηρ γη σ ας την του ξυ υ λου κα τα ραν κρα τ ος θα να τ ου τη τα φη η σ ου ε νε κρω σας ε φω ω τι σ ας δε το γε ν ος η μω ων τη Ε γερ σει σου δι ο βο ω μ εν σ οι Ζω ο δο ο τα Χρι στε ο Θε ο ος η μων δο ξασ οι αι γαρ ε στε ρε ω σε την οι κου με νην η τ ις ου ουσ α λ ευ θη σετ αι ν τω Σταυ ρω Χ ρι στε. φα νεις κα θη λ ω με νος ηλ λοι ω σ ας καλ λο ος κτι σμα τ ων και το μεν α παν θρω πον στρα τι ω ται δει κνυ με ν οι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 201

202 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Β' λογ χ η πλευ ρα αν σου ε κεν τησ αν Ε βραι οι δε σ φρα γι σ αι τα α φ ον. η τη σαν το την σην ε ξ ου σι αν ουκ ε ε πι στα με ν οι αλλ ο δι οι κ τον σ πλαγ χνων σου κα τα α δε ξα μεν ος τα φην δο ξασ οι και τρι η με ρ ος α να στας Κυ υ. ρι ε ω οι κω σου πρε πει α γι α σμα Κυ ρι ε εις μα κρο ο τη η τα η με ρων ω ο δο ο τα Χρι στε ε κου σι ω ς πα θος υ. πο στας δι α θ νη τ ους εν Α δη δε κα α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 202

203 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Β' τελ θων ως δυν α τος τους ε κει την ε λευ σιν μεν ον τας την σην α φαρ πα σ ας ως εκχ ει ρος κρα ται ου Πα ρα δει σον α νθ Α δου οι κειν. δε δω ρη σαι δι ο και η μι ιν τ οις. δο ξα ζου σι την σην τρι η η με ε ρον ε γερ σιν δω ρη σαι ι λα σ μον α μαρ τι ων και το με γα ε λε ος ο ξα Πα τρι ι. και Υι ω και Α γι ω Π νευ μ α τι και νυ υν κ αι α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α μ ην Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 203

204 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Β' θαυ μ α τ ος και νου παν τ ων τ ων π α α λαι θαυ μα των τις γ αρ ε γνω Μη τε ε ρα α νευ αν δρο ος τε. το κυι αν κ αι εν αγ κα λ αις φε ρου σαν τον α πα σ αν την κτι. σιν πε ρι ε χον τα Θε ου ε σ τι βου λη. το κυ η θεν ον ως βρε φος Πα να γνε σαις ω λε ε ν αις βα στα σα σα και μη τρι κην π αρ ρη σι α ν προς αυ το. ον κε κτη με νη μη παυ. ση δυ σω που σα. υ περ των σε τι μ ων των του οι κτει ρη σαι και σω σαι τας ψ υ χας η μω ω ω ω ν Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 204

205 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Γ' Στιχηρά τῶν Ἀποστίχων τω πα. θει σ ου Χρι στε α μαυ ρω ω σας τον η λι ι ον και τω φω τι της σ η ης Α να στα σε ως φαι δρυ νας τα συμ παν τα προ σδε ξ αι. η μων τον ε σπε ρι νον υ υ μνον φι λα αν θ ρω ω πε Κυ ρι ος ε βα σι λευ σεν ευ πρε πει αν ε νε δυ σα το ε νε δυ σα το Κυ ρι ος δυ να μιν και πε ρι ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 205

206 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Γ' ζω. ω σα α το ζω ο δο χ ος σ ου ε ε γερ σις Κυ ρι ε την οι κου με ν ην πα σ αν ε φω τι σε και το ι δι ον πλα. α σμα φθα ρεν α νε κα λε. ε σα α το δι ο τ ης κα τα ρας του Α δαμ α παλ λα γεν τες βο ω. μεν παν το δυ να με Κυ υ ρι ε δο ο ξα σοι αι γαρ ε στε ρε ω σε την Οι κου με νην η τις ου ου σ α λευ θη. η σε ε τ αι ε ος υ π αρ χ ων α ναλ λοι ω τος σαρ κι πα α σ χων η λ λοι ω ω σ αι ον η κ τι ι σις Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 206

207 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Γ' μη φε ρου σα κρε μα με ν ον. ο ραν τω φο βω ε κλο νει το και στε ν ου. σα υ. υ μνει την σην μα κρο θυ μι ι. αν τελ θων εν Α δη δε ε. στης ζω κα τρι η με ρ ος α νε ην τω κο ο σμω δω ρου με νος και. το με γα ε ε λε ος ω Οι κω σου πρε πει α γι α σμα Κυ ρι ε εις μα κρο ο τη τα η με ρων να το γε νος η μων εκ του θα να τ ου Χρι στε λυ. τρω σης θα να τον υ πη νε εγ κ ας και τρι η με ρ ος εκ νε κρων α να στας ε αυ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 207

208 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Γ' τω σ υ ν α νε στη σας τους σε Θε ο ον ε πι γνο ον τας και κο σμον ε φω τι σ ας Κυ υ ρι ε δο ο ξα σοι ε ο ξα Πα τρι και. Υι ω και Α γι ω Π νευ μ α τι Και νυ υν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α μ ην σπο ο ρ ως εκ θ ει ου Πνευ μα τος βου λη σει δεπ α τρος συ νει λη φας Υι ον τον του Θε ου εκ Πα τρος α μη το ρα προ των αι ω ω ν ων υ παρ χο ον τα δι η μας δε εκ σου α πα το Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 208

209 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Γ' ρα γε γο νο τα σαρ κι α πε κυ η σ ας και βρε φος ε γα λου ουχ η η σ ας δι ο μη πα αυ ση πρε σβευ ειν του λυ τρω θη η ν αι κιν δυ ν ων τ ας. ψυ χας η μω. ω ω ων Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 209

210 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Δ' Στιχηρά τῶν Ἀποστίχων υ ρι ε α νελ θων εν τ ω Σταυ ρω την προ γο νι κην η μωνκ α τα α ραν ε ξη. λει ψ ας και κα τελ θων εν τ ω Α δη τους απ αι ω ν ως δε σ μι ο υς η λευ θε ρω σας α φ θαρ σι αν δω ρου με ν ος τ ων αν θρω π ων. τω γε νει δι α του το υ μ νου ντες δο ξα α ζο ο μ εν την ζω ο ποι ον και σω τη ρι ονσ ου Ε γερ σιν Κυ ρι ος ε βα σι λευ σεν ευ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 210

211 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Δ' πρε πει αν ε νε δυ σα το ε νε δυ σα το Κυ ρι ος δυ να μιν και. πε ρι ε ζω. σα το ρε μα με νος ε πι ξυ λ ου μο νε Δ υ να τε πα σαν κ τι ι σιν ε σα λευ σας τε θεις εν τα φω δε τους κα τοι κουν τας εν τα α φοις α νε. στη σ ας α φ θαρ σι αν και ζω ην δω ρου μεν ος τω γε νει των αν θρω πων δι ο υ μ νου ν τες δο ξα α ζο ο μ εν την τρι η μερ ον σου Ε γερ σιν αι γαρ ε στε ρε ω σε την Οι κου Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 211

212 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Δ' με νην η τις ου ουσ α λ ευ θη σετ αι α ος πα ρα νομ ος Χρι στε σε προ δους τω Πι λα τω σταυ ρω θ η ν αι κα τε δι. κα σ εν α γνω ω μων πε ρι τον ευ ερ γε την. φα νεις αλλ ε κων υ πεμ ει νας τα φην αυ τε ξου σι ω ς α νε ε στης τρι η. με ρ ος ως Θε ος δω ρου. με ν ος η μιν α τε λευ τη τ ον. ζω ην και το με γα ε λε ος ω Οι κω σου πρε πει α γι α σμα Κυ ρι ε εις μα κρο ο τη τα η με ρων ε τα δα κρυ ων Γυ ναι κες κα τα λα Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 212

213 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Δ' βου σαι το μνη μα σε ε πε ζη τησ αν μη ευ ρου σ αι δε ο λο φυ ρο με ν αι με τα κλαυ θμου. βο ω. σαι ε λε γ ον οι μοι Σω τηρ η μων Βα σι λε ευτ ων α παν των πως ε κλα πης ποι ος δε το π ος κα τε ε χ ει το ζ ω η φο ρον σω. μα σ ου Αγ γε λος δε προς αυ τα ας α πε κρι να το μη κλαι ε τε φη σιν αλλ α πελ θου ου σ αι κ η ρυ ξα τε ο τι α νε ε στη ο Κυ. ρι ος πα ρε χων η μι ιν α γαλ λι α σ ιν ως μο νος ευ σπλαγ χνος Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 213

214 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Δ' ο ξα Πα τρι κ αι Υι ω και Α γι ω Π νευ μα τι Και νυν κ αι α ει και εις τους αι ω. νας των αι ω νων Α μ ην ευ σον πα ρα κλη σε σι σων ι. κε των Πα να. μω με παυ ου σ α δει νων η μων ε π α ν α στα. α σεις πα σης θλι ψεω ς η μα α ς α παλ λατ. του σ α σε γαρ μο νην α σφα λη και βε βαι α ν αγ κυ ραν ε ε χο ο μ εν και την σην π ρο στα σι ι αν κε κτη. με θ α Σπευ σον εις ι κε σι ι αν των σοι πι σ τως. βο ων των Χαι ρε Δε ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 214

215 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Δ' σποι οι ν α η παν των βο η θει α χα ρα και σκε ε π η ω ων και σω τη ρι α τ ων ψ υ χων η μω. ω ω Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 215

216 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Πλ Α' Στιχηρά τῶν Ἀποστίχων ε τον σαρ κω θεν τα Σω τη η. ρα Χρι στον και τον ου ρ α νων μ η χ ω ρι σθε εν τα εν φω ναις α σμα. των με γα λυ νο μ εν ο τι Σ ταυ ρον και θα να τον κα τε δε ε ξω δι α το γε νος η μων ως φι λα α ν θρω πος Κυ ρι ος σκυ λευ σας Α. δου πυ λας τρι η με ρος α νε ε στης σω ζ ων τας ψυ χας η μ ων Κυ ρι ος ε βα σι λευ σεν ευ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 216

217 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Πλ Α' πρε πει αν ε νε δυ σα το ε νε δυ σα το Κυ ρι ος δυ να μιν και πε ρι ε ζω σ α το υ γει σης σου της πλευ ρας Ζω ο δο ο τα κρου νους α φε σε ως πα α σιν ε ξε βλυ σας ζω ης και σω τη ρι ας σ αρ κι δε τον κα τε δε ε ξω δω ρου μεν ος α θα θα να να σι α ν η μιν οι κη σας τα φω δε η μας η λευ θε ρω σας συ να να στη σ ας σε αυ τω. εν δο ξως ω ς Θ ε ος δι α τ ου ου το βο ω μεν φι λαν θρω πε Κυ υ ρι ε δο ο ξα Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 217

218 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Πλ Α' α σοι αι γαρ ε στε ρε ω σε την οι κου με νην η η τ ις ου σα λευ θη σε ται ε ν η σου η Σταυ ρω σις και η εν Α δ ου κα θο δ ος Φ ι λαν θρω πε υ παρ χει σκυ λευ. σας γαρ αυ τον και τους πα λαι δε σμι ι ους συ να ν α στη σας σε αυ τω εν δο ξως ως. Θε ος τον Πα ρα. δει σον α νοι οι ξας α πο λα βειν του ο υ του η ξι ω σ ας δι ο και η μιν τοις δο ξα ζου σι την σην τ ρι η η με ρον Ε γερ σιν δω ρη σαι ι λα σμον α μ αρ τι ων Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 218 Πα ρα

219 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Πλ Α' δει σου οι κη το ρ ας κα τα ξι ων ως μο νος Ε ευ σ πλα α γ χνος ω Οι κω σου πρε πει α γι α σμα Κυ ρι ε εις μα κρο ο τη τα η με ρων δι η μας σαρ κι πα θος δε ξα με νος και τρι η μερ ος εκ νε κρω ω ν α να στας τ ης σαρ κος η μ ων τα πα α θη θε ρα πευ σον και α να στη σον εκ π ται σμα των χ α λε πων φι λαν θρω πε και σω σον η μας ο Πνευ μα τι ξα Πα τρι ι κ αι Υι ω και Α γι Και νυ υν και α ει και ω εις τους Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 219

220 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Πλ Α' αι ω νας των αι ω ν ων. Α μην α ος και πυ λη υ πα αρ χεις πα λα τι ον κ αι θρο νος του νε παν σε μ νε δι Βα σι λε. ε ως Παρ ης ο λυ τρω θε της μ ου Χ ρι σ τος ο Κυ ρι ος τοις εν σκο τ ει κα θευ. δου σιν ε πε φα νεν Η λι ος υ πα αρ χων δι και ο. συ υ νης φω τι σαι θε λων ους ε πλα σε κα τει κο να ι δι αν χει ρι τη ε. αυ του δι ο Πα νυ μνη τε ως μη τρι κην παρ ρη σι α ν προς α υ το ον κε κτη με ε νη α δι α λει πτως πρεσ βευ ε σω θη ναι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 220

221 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Πλ Α' τας ψυ χας η μω ω ω ω ν Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 221

222 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Πλ Β' Στιχηρά τῶν Ἀποστίχων ην Α να στα σι ι ιν σου Χ ρι στε Σω τηρ Αγ γε λ οι υ μνου ου ου σιν εν ου ρ α ν οις και η μα α ας τους ε πι γη ης κα τα ξι ω σον εν κα θα ρα καρ δι α σε. δο ξα ζ ειν Κυ ρι ος ε βα σι λευ σεν ευ πρε πει αν ε νε δυ σα το ε νε δυ σα το Κυ ρι ος δυ να μιν και πε ρι ε ζω σα το Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 222

223 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Πλ Β' υ λ ας συν τρι ψας χαλ κας και μο χ λους τ ου Α δου ου σ υν θλα σ ας ως Θ ε ο ο ος Παν το δυ ν α μος γε νος α ν θρω πων πε πτω κος α νε σ τη σ ας δι α του το κ αι η μεις υ μ νουν τε ες βο ω μ εν ο α να στας εκτ ων ξα α σοι οι. νε κ ρων Κυ υ ρι ε δο ο αι γαρ ε στε ρε ω σε την Οι κου με νην η τ ις ου ουσ α λευ θη σε ται ευ σεω ς η μα αςτ ης πα λ αι Χρι στος ε πα νορ θω σαι θε λων Σταυ ρω π ρο σπη γ νυ ται κ αι τα φω τε θει ται ον Μυ ρο φο ροι Γυ ναι. αι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 223

224 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Πλ Β' κες με τα δα κρυ ων ζη του σαι θρη νου σαι ε λε γον Οι μοι Σ ω τηρ τω ων α παν τ ων πως κα τε δε ξω τα φω ω οι κη σ αι οι κη σας δε θε λων πως ε κλα πης πως με ε τε τε θ ης ποι ος δε το π ος το σον ζω η φο ρον κα τε κρυ υ ψε Σω μ α αλ λα Δε ε ε σπο τα ως υ πε σχου η μιν εμ φα ν η θι και παυ σον αφ η μων τον ο δυρ μον τω ων δα κρυ ω ν θρη νου σαις δε. αυ ταις Αγ γελ ος προς αυ τα α ας ε πε βο η σε των θρη νων π αυ σα μεν αι τοις Α πο στο λ οις ει π α τε ο τι α νε σ τη ο Κυ ρι ος τω κο σμω δω ρου με. νος ι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 224

225 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Πλ Β' λα σμον και το με γα ε ε λε ο ο ος ω Οι κω σου πρε πει α γι α σμα Κυ ρι ε ρων εις μα κρο ο τη τα η με ταυ ρω θεις ως η βου λη θης Χρι στε και τον θα να τον τη τα φη σου ουσ κυ λευ σ ας τρι η μερ ος α νε σ της ως Θε ος με ε τα δο ξης τω κο ο ο σμω δ ω ρου με ν ος α τε λευ τη τ ον. ζω ην και το με γα ε ε λε ε ο ος ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Π νευ μ α τι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 225

226 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Πλ Β' Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α μ ην Ποι η της και Λυ τρω της μου Πα να γνε Χρι στος ο Κ υ ρι ος εκ της σης ν η δυ ος π ρο. ελ θων ε με εν δυ σα με νος της πρω η ν κ α τα ρ ας τον Α δα α αμ η η λευ θε ρω σε δι ο σ οι Πα να γνε ως του Θε ου ουμ η τρι τε και Παρ θε νω α. λη θως βο ω μεν α α σι γη τ ως το Χαι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 226 ρε του ου Α γ γε λου Χαι ρε Δε σποι να προ στα σι α και σκε πη και σω τη ρι α τ ων ψυ χων. η μω ω ων

227 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Βαρύς Στιχηρά τῶν Ἀποστίχων νε στης εκ του τα. φου Σω τηρ του κο ο σμου και συ ν η η γει ρας τ ους αν. θρω πους συν τη σαρ κι ι σου Κυ σοι ρι ε δο ο ξα α Κυ ρι ος ε βα σι λευ σεν ευ πρε πει αν ε νε δυ σα το Ε νε δυ σα το Κυ ρι ος δυ να μιν και πε ρι ε ζω σα το Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 227

228 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Βαρύς ον α ν α σταν τα εκ νε κ ρων και φω τι σαν τα πα αν τα δευ τε προ σκυ νη σω μεν εκ της του Α δ ου γαρ τυρ αν νι. ι δος η μας η λ ευ θε ρ ω σας δι α της αυ του τρι η με ρου Ε γερ σε ως ζω ην η μιν δω ρη σα με ν ος και το με γα ε ε λε ε ος αι γαρ ε στε ρε ω σε την οι κου με νην η τις ου ου σ α λ ευ θη η σε ται πο τον Α δην κα τελ θων Χρι στε θα ν α τον ε σκυ λευ σας και τρι η μερ ος α να σ τας Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 228

229 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Βαρύς η μας σ υ ν α νε στη σας δο ξα ζ ον τας την σην παν το δυ να. μον Ε γερ σιν Κυ ρι ε φι λα αν θ ρω ω πε ω Οι κω σου πρε πει α γι α σμα Κυ ρι ε εις μα κρο ο τη τα η με ρων ο βε ρο ος ω φθης Κυ ρι ε εν τα φ ω κει μεν ος ω ς ο υ π νων α να σ τας δετ ρι η μερ ος ως δυ να τος τον Α δαμ συ να νε. στη σας κραυ γα ζον τα δο ξα τη Α να στα σει σου μο νε φι λα αν θ ρω ω πε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 229

230 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Βαρύς ο ξα Π α τρι και. Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι Και νυν και α ει ει κ αι εις τους αι ω ν ας των αι ω ω ν ων Α μην πα αν τες πο την σην Δε ε σ ποι να σκε ε πην. οι γη γε νεις προ σπε φευ γο ο τ ες βο ω μεν σοι Θε ο το ο κε η ελ πις η μων ρυ σαι η μα ας εξ α με ε τ ρων πται σμα α των και σω σον τας ψυ χας η μ ω ω ω ων Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 230

231 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Πλ Δ Στιχηρά τῶν Ἀποστίχων νηλ θες ε πι Σταυ ρου Ι η σου ο κ α τα β ας. εξ ου ρα νου ηλ θ ες ε πι θα νατον η ζ ω η η η α θα να τος προς τους εν σκο τει το φως το α λ η θι νον προς τους πε σον τας η παν των Α να σ τα σις ο φω τι σμος και ο Σω τη ηρ των ψυ χω ων η η μων Κυ ρι ος ε βα σι λευ σεν ευ πρε πει αν ε νε δυ σα το ε νε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 231

232 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Πλ Δ δυ σα το Κυ ρι ος δυ ν α μιν και πε ρι ε ζω σα το ρι σ τον δο ξο λο γη σω μεν τον α να σταν τα εκ νεκ ρων ψυ χην και σω μα γ αρ. α να λα βων τω πα θ ει απ α λ λη λων δι ε τε με της α χ ραν. του μεν ψυ χης εν Α. δη κα τελ θου σης ον και ε σκυ λευ σε τα φ ω δε δι α φθο ραν ουκ οι δε το Α α γι ον Σω μα του Λυ τρω του ουτ ων ψ υ χω ων η η μων αι γαρ ε στε ρε ω σε την οι κου με νην η τ ις ου ου. σα α λευ θη σετ αι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 232

233 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Πλ Δ αλ μοι ο ις. και υ υ υ μ νοις δο ξο λο γου μεν. Χρι στε την εκ νε κ ρων σου Α να στα σιν δι ης η μα ας η λευ θε ρω σας της τυ ραν νι ι δ ος τ ου Α δου και ως Θε ος ε δω ρη σω ζω ην αι ω νι ι ον και το με γ α ε ε λε ε ος ω οι κω σου πρε πει α γι α σμα Κυ ρι ε εις μ α κρο ο ο τη τα η με ρων Δε σπο τα τω ων α πα α α ν τ ων α κα τα λη πτε Ποι η τα α ου ρα νου κ αι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 233

234 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Πλ Δ γης δι α Σταυ ρου π α θων ε μοι α πα θ ει. α αν ε πη γα σας τα φην δε κ α τα δε ξα με νος και α να στας εν δο ξη συ να νε σας τον Α δαμ χει ρι παν το δυ να μω Δο ο ξα σ τη τη ση τ ρι η με ε ρω Ε γερ σει δι ης δε δω. ρη σαι η μιν την αι ω νι ον ζ ω ην κ αι ι λα σμον α μ αρ τι ων ως μ ο ν ος. ε ευ σ πλα α γ χνος ο ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Π νευ μα τι Και νυ υν και α ει ει και εις Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 234

235 ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος Πλ Δ τους αι ω. νας τ ων αι ω νων Α μ ην νυμ φ ευ τε Παρ θε νε η τ ον Θε ον α φρα στως συλ λα βου σ α σαρ κι Μη τηρ Θε ου του ου Υ ψι ι ι σ του σων ι κε των πα ρα κλη σεις δε χου Πα να μω με η πα. σι χο ρη γου ου σα κα θα ρι σμο οντ ων π ται σμα των νυν τας η μων ι κε σι ι ας π ρο σδε χο με νη σω ω π ει σ ω θη ναι παν τας η μα α α ας δυ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 235

236 Τῶν Ἀποστίχων δὲ πληρωθέντων, ὁ Ἱερεύς, καθʹ ἑκάστην ἡμέραν ἐν τῷ Ἑσπερινῷ, πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, λέγει: ᾨδὴ Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου (Λουκ. β' 29). Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν Σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά Σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν Σου, ὃ ἠτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ Σου, Ἰσραήλ. ὁ Ἀναγνώστης Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.(τρίς) όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἰλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἵασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου. Κύριε, ἐλέησον. (τρίς) όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου, γενηθήτω τὸ θέλημά Σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὁφελήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν. ὁ Ἱερεύς Ὅτι Σοῦ ἐστιν ὁ Χορός Ἀμήν. Εἶτα οἱ Χοροὶ ψάλλουσι τὰ ὑπὸ τοῦ Τυπικοῦ ὁριζόμενα Ἀπολυτίκια, τοῦ τυχόντος ἤχου ἢ τοῦ Ἁγίου, καὶ τὸ Θεοτοκίον ἢ Σταυροθεοτοκίον, κατὰ τὸν ἦχον τοῦ Ἀπολυτικίου. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 236

237 ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΠΟΛΥΤΙΚΙΑ Αναστασιμα απολυτικια ΑΑ ου λι θου σ φρα γι σθε ντος υ πο των Ι ου δαι αι ων και στρα τι ω των φυ λ ασ σο ον των το α χραν το σου σω ω μα α νε ε στης τρι η με ρ ος Σω τηρ δω ρου με νος τω κο σ μω τ ην ζω ην δι α του το αι Δυ να α μεις των ου ρα νων ε βο ο ω ν σοι ζω ο δο τα δο ο ξα τη Α ν α στα σει σου Χρι στε δο ο ξα τη Βα σι λει α σου δο ξα Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 237

238 ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΠΟΛΥΤΙΚΙΑ τη οι κο νο μι α σου μο νε φι λα αν θρω ω πε τε κα τη ηλ θες προς τον θα α ν α τ ον η ζω η η α θα α να τος το τε τ ον Α δην ε νε ε κ ρω σας τη α στρα πη της Θε ο ο τη τ ος ο τε δε και τους τε θνε ω τ ας εκ των κ α τα χθο νι ων α νε ε σ τη σας πα σαι αι Δυ να μεις των ε που ρα νι ων ε κρα αυ γ α ζ ον Ζω ο δο τα Χρι στε ο Θ ε ος η μ ων δο ο Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 238

239 ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ο ξα σοι υ φραι νε σθω τα ου ρα νι α α γαλ λι α σθω τα ε πι γει ει α ο τι ε ποι οι η σε κρα τος εν βρα χι ο νι αυ του ο Κυ ρι ος ε πα τη σε τω θα να α τ ω τον θα ν α α τ ον πρω το τοκ ος των νε κ ρων ε γε νε το εκ κοι λι ας Α δου ερ ρυ σα το η μας και πα ρε σχε τω κο σμω το με γα ε ε λε ος Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 239

240 ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΠΟΛΥΤΙΚΙΑ μα ο φαι δρον της Α να στα σε ω ς κη ρυγ εκ του Αγ γε λου μα θου σ αι αι του Κυ ρι ου Μ α θη τ ρι αι και την π ρο γο νι κην α πο φ α σιν α π ορ ρι ι ψα σαι τοις Α πο στο λοις καυ χω με ν αι ε λε γον ε σκυ λευ ται ο θα να τος η γερ θη. Χρι στος ο Θε ος δω ρου με νος τω κο σμω το με γα ε λε ος ον συ να ναρ χον Λο γον Πα τρι και Πνευ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 240

241 ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΠΟΛΥΤΙΚΙΑ μ α τι τον εκ Παρ θε νου τε χθε ε εν τα εις σω τη ρι ι α ν η μων α νυ μνη σω μεν πι στοι και προ σκυ νη σω μεν ο τι ηυ δο κη σε σαρ κι α νελ θειν εν τ ω Σ ταυ ρω και θα α ν α τον υ πο μ ει ναι και ε γει ραι τους τε θ νε ω ω τας εν τη εν δο ξω Α να στα σει αυ του γ γε λι και δυ ν α α α μεις ε πι το μνη μα σου και οι φ υ λασ σον τες α πε νε κρω θη σαν και ι στα το Μ α ρι α εν τ ω τα φω ζη Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 241

242 ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΠΟΛΥΤΙΚΙΑ του ου σ α το α χραν το ον σ ου σω μα ε σκυ λευ σας τον Α δην μη π ει ρα σ θεις υπ αυ τ ου υ πην τη σας τη Π αρ θε νω δω ρου ου ου με νος την ζω ην ο α να στας εκτ ων νε κρων Κυ υ ρι ε δο ο ξα α σοι οι α τε ε λυ σας τω Σ ταυ ρω ω σου τον θα να τον η νε ω ξ ας τω Λ η στη τ ον Π α ρα δει σον των Μυ ρο φο ρων τον θρη η ν ον με τε βα λες και τοις σοις Α π ο στο λ οις κ η ρυ υτ τειν ε πε τα ξ ας ο τι α νε ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 242

243 ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΠΟΛΥΤΙΚΙΑ στης Χρι στε ο Θε ος πα ρε χων τω κο σμω το με γα ε ε λε ος ξ υ ψους κ α τηλ θ ες ο ο ευ σ πλα α γ χνος τα φην κα τε δε ξ ω τρι ι η με ρον ι να η μας ε λευ θε ρω σεις των πα θων η ζω η και η Α να στα σις η μων Κυ ρι ε ε δο ξα α σοι ρι στο ος Α νε ε σ τη η ε εκ νε κρω ω ων θα να α α τω θα α ν α α το ον πα Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 243

244 ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΠΟΛΥΤΙΚΙΑ τη η η σα α α ας και αι τ οι ο ις εν τ οι οις μνη η μα α α σι ζω ω ην χ α ρι σα α α με νος Ἓτερον ρι στο ος Α νε ε ε στη η η η εκ νε κρω. ω ων θα να α α τω θα α ν α α το ον πα τη η η σα α α ας και αι τ οι οις εν τ οι ο ις μνη η μα α α σι ζω ω ην χ α ρι σα α α με νο ο ο ο ο ο ο ο ος Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 244

245 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Απολυτικια του Ολου ΕνιαυτοΥ Eἰς τό Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου γεν νη σις σ u Θ ε ο το κε χα ραν ε μ η νυ σε πα σ η τη οι κ u με ε νη εκ σu γαρ α νε τ ει λεν ο η λι ος της δι κ αι ο συ υ νης Χρι στος ο Θ ε ος η μων και λυ σας τ ην κα τα ραν ε δ ω κε τ ην ευ λο γι ι. ι αν και κα ταρ γη σας τ ον θα α ν α τ ον ε δω ρη σ α το η μιν ζ ω ην τ ην αι ω νι ον Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 245

246 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Εἰς τὴν Ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ ω σον Κ υ υ ρι ε τον λα ον σu και ευ λο γη σ ον την κλη ρο νο μι α ν σ u νι ι κας τοις βα σι λευ σι κα τα β αρ βα α ρων δω ρu νος και το σον φυ λα ατ των δι α τu σταυ με ρu σ u π ο λι ι τε. ευ μα Tοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ πο ο σ το λε α γι ε και ευ αγ γε λι στα Λu κα πρε σβευ ε τ ω ε λε η μο νι Θ ε ω ι. ι να πται σμα των α φε σιν πα ρα. σχη Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 246

247 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ταις ψυ χαι α ις η η μων Tοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου ε γ αν ε ευ ρ α το εν τοις κιν δυ ν οις σε υ πε ερ μ α χον η οι κu με ν η α θλο φο ρε τα ε ε θ νη τρο πu u με ε ν ον ως uν Λυ αι u κα θει ει λ ες την ε π αρ σ ιν εν τω στα δι ω θαρ ρυ υ ν ας τον Νε ε σ το ο ρ α u τως α γι ε με γα λο μα α ρ τ υς Δη μη τρι ε Χρι σ τον τ ον Θ ε ον ι κε τ ευ ε δω ρη σ α σ θαι η μιν το με γα ε ε λε ε ος Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 247

248 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Ἡ σύναξις τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, καὶ τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων. ων u ρα νι ων σ τρα τι ων α ρ χι σ τρα τη γοι δυ σω πu μεν υ μας η μεις οι α να ξι οι ι να ταις υ μων δε η σε σι τει χι. ση τε η μας σκε πη των π τε ρυ γων της α υ λ u η μων δο ο ξης φρu ρuν τες η μας π ροσ πι ι π τον. τας εκ τε νως και βο ω ω ων τας εκ των κιν δυ ν ων λυ τρω σ α σ θε η μας ως τα ξι αρ χ αι τ ων α ν ω δυ να με ων Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 248

249 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Ἡ ἐν τῷ Ναῷ Εἴσοδος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου η με ρον της ευ δο κι ας Θ ε u το π ρο οι μι ον και τ ης των αν θρω πων σ ω τη ρι ας η π ρο κη ρυ ξις εν να ω τu Θε u τ ρα νως η Παρ θε ν ος δει κ νυ ται και τον Χρι στον τ οις πα σι π ρο κα τ αγ γελ λε ται αυ τη κ αι η μεις με γα λο φω νως βο η σ ω μεν χαι ρε τ ης οι κο νο μι ας τu Κτι σ τu η εκ πλη ρ ω σις Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 249

250 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Tῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ καὶ Πανσόφου Αἰκατερίνης ην πα νευ φη μ ον νυμ φ ην. Χρι στu υ μνη σ ω μ εν Αι κα τε ρι ναν την θει α ν και πο λι u u χ ον Σι να την βο η θει αν η μ ων και αν τι λη ψιν ο τι ε φι μω σε λαμ π ρως τuς κομ ψuς τ ων α σε βων τu Πνε ευ μ α το τη δυ να α μ ει και νυν ως μαρ τυς σ τε φθει ει σα αι τει τ αι πα σι το με γα ε λε ος Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας αρ βα ραν την α γι α ν τι ι μη σω ω Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 250

251 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ μεν εχ θρu γ αρ τας πα γι δ ας συ υ νε τρι ι ψε και ως στρu θι ον ερ ρυ σ θη εξ αυ των βο η θει α κ αι ο π λω τu σ ταυ ρu η η παν σε ε μνος Tοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ρ θο δο ξι ας ο δη γε ευ σε βει ας δι δα σ κα λε και σε ε μνο τη η τος της οι κu με ν ης ο φω στηρ τ ων μο να ζον τ ων θε ο πνευ στον ε εγ κα α λ λω πι ι σμα Ι ω αν νη σο φε τ αις δι δα χαις σ u παν τας ε φω τι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 251

252 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ σας λυ ρ α τu u Πνευ μα α τος πρε σβευ ε Χρι σ τω ω τω Θε ω σ ω θη ν αι τας ψυ υ χας η η μων Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυματουργοῦ α νο να πι σ τε ως κ αι ει κο ν α π ρα ο ο τη τ ος εγ κρα τει ας δι δα σ κα λον. α νε δει ξε σε τη ποι μνη σ u η των πρα γμα των α λη η θ ει α δι α τu το ε κτη σ ω τη ταπ ει ν ω ω σ ει τα υ ψη λα τη Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 252

253 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ πτω χει α τα πλu u σι α πα τερ ι ε ραρ χα Νι κο ο λ α ε πρε σ βευ ε Χ ρι στω τω Θε ω σω θη ν αι τας ψ υ χα ας η μ ων Ἡ σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης, τῆς Μητρὸς τῆς Θεοτόκου η με ρον της α τε κνι ας δε σμα δι α λυ ον ται τu Ι ω α κειμ γαρ κ αι της Αν νης ει σ α κu ων Θ ε ος παρ ελ πι δα τε κειν αυ τuς σα φως υ πι σ χνει ται Θ ε ο ο π αι δ α εξ ης αυ τος ε τε χθη ο α πε ρι ι γρα πτος βρο τος γε. γο νως δι αγ γε λu κε λευ σ ας βο η Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 253

254 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ σαι αυ τη χαι ρε Κε χ α ρι τ ω με ε. ε νη ο Κυ ρι ος με τα σu u Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ Σπυρίδωνος ης Συ νο δu της πρω τ ης α νε δει χ θης υ περ μα χος και θαυ μα τuρ γος θε ο φο ο ρε Σ πυ ρι ι δων πα τηρ η μ ων δι ο νε κραν συ εν τα φ ω π ροσ φω νεις και ο φ ιν ε ις χρυ σuν με τε β α λ ες και εν τω μελ πειν τας α γι αςσ u ευ χας αγ γε λuς ε ε σ χες συλ λ ει τuρ γu uντ ας σ οι ι ε ρ ω τα τε δο ο ξα τ ω σε δο ξα σαν τι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 254

255 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ δο ξα τω σε ε στε φα νω σαν τι δο ξα τ ω ε νερ νuν τι δι α σu πα σ ιν ι α α μ α. α τα Τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου ε ρε ων πο δη η ρ ει κ α τα κο σμu με ν ος και αι μα των τοις ρει ει θ ροις ε πι στα ζο μεν ος τω Δε σπο τη σu Χρι στω μα καρ α νε δρα μες Ε λευ θε ρι ε σ ο φε κ α θ αι ρε τα τu Σα ταν δι ο μη πα αυ ση πρε σβε ευ ω ν υ περ των πι στει τι μ ω ων των την μα κα ρι ι αν σu α α θ λη. η σιν Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 255

256 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Ἡ κατὰ Σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ. γεν νη σις σu Χρι στε ο Θ ε ος η μων α νε. τει λε τω κο σμω το φως τοτ ης γνω σε ως εν αυ τη γαρ οι τοις αστ ρ οις λ α τρευ ον τες υ πο α στε ρ ος ε δι δα σ κον το Σε προσ κυ νειν τον η λι ον της δι κ αι ο συ υ νης και σε γι νω σ κειν εξ υ ψuς α ν α το λην Κυ ρι ε δο ξα σοι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 256

257 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Tοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. ις πα σαν τ ην γην ε ξηλ θ εν ο φ θογ γος σου ως δε ξα με νην τον λο γον σου δι ου θε ο πρε πως ε δο γμα τι σας την φυ σιν των ο ον των ε τρα ν ω σ ας τα των αν θρω π ων η. θη κα τε κο σμη σας βα σι ι λει ον ι ε ρα τευ μα πα τερ ο σι ε Χρι σ τον τ ον Θε ον ι κε τευ ε δω ρη σ ασ θαι η μιν το με γ α ε ε λε ε ος Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 257

258 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Ἡ κατὰ σάρκα Περιτομὴ τοῦ Κυρίου ορ φην α ν αλ λοι ω τ ως αν θ ρω πι ν ην π ρο σε λα βες Θε ος ων κ ατ u σι αν πο λυ ε ευ σπλαγ χνε Κυ ρι ε και νο μον εκπ λη ρων πε ρι το μην θε λη σει κα τα δε χει σαρ κι κ ην ο π ως π α α υ σ ης τα σκι ω δη και πε ρι ε λης το κα α λ υμ μ α των πα θων η. μων δο ξα τη α γ α θο τη τι τη ση δο ο ξα τη ευ σ παγ χνι α σ u δο ξα τη α νεκ φρα στω Λο γε συγ κα τα βα α σ ει ει σu Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 258

259 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. ν Ι ορ δα νη βα πτι ζο με νu σ u Κυ ρι ε η της Τρι α δος ε φα νε ρω ω θη προσ κυ νη σις τu γαρ γεν νη το ρος η φω νη π ρο σε μ αρ τυ ρει σοι α γα πη τον σε Υι ο ον ο νο μα ζuσ α και το Πνευ μα εν ει δ ει πε ρι στε ρας ε βε βαι u τu λο ο γ u το α σφα λες ο ε πι φα νεις Χρι στε ε ο Θε ος και τον κο σμον φω τι σ ας δο ο ξα. α σοι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 259

260 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Σύναξις τοῦ Προδρόμου καί βαπτιστοῦ Ἰωάννου νη μη δι και u μετ εγ κ ω μι ι. ι ων σοι δε α ρ κε σ ει η μ αρ τυ ρι α τu Κυ ρι u Προ ο δ ρο με α νε δει χθης γαρ ον τως και προ φη των σε β α σμι ω ω τε ρος ο τι και εν ρει θ ροις β α πτι σ αι κα τη ξι ω θ ης τον κη ρυτ το ο με ν ον ο θεν της α λη θει ας υ πε ρ α θλη η. η σας χαι ρ ων ευ ηγ γε λι σ ω κ αι τ οις εν Α α δ η Θε ον φα νε ρω θ εν. τα εν σαρ κι τον αι ρον Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 260

261 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ τα την α μαρ τι αν τu κο ο. ο σμu πα ρε χον τα η μιν το με γα ε ε ε λε ος Τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου και ον ζη λω την Η λι α ν τ οις τρο π οις μι μu με νος τω βα πτι στη ευ θει αις τ αις τρι βοις ε πο ο με νος πα τερ Αν τω νι ε της ε ρη μu γε ε γο. νας οι κι στης και την οι κu με ν ην ε στη ρι ξ ας ευ χαι αι. αι αις σu δι ο πρε σβευ ε Χ ρι στω τω Θε ω σω θη ν αι τας ψ υ χας η μων Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 261

262 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Τῶν Ἁγίων τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου uς τρεις με γι σ τuς φ ω στη ρ ας τ ης τρι ση λι u θε ο τη τος τuς την οι κu με νην α κτι ι σι δο γμα των θει ει ων πυρ σευ σαν τας τuς με λιρ ρυ τuς πο τα μu uς τ ης σο φι ι ας τuς την κτι σιν πα α. α σαν θε ο γνω σι ας να α μ α σι κα ταρ δευ σ αν. τας Βα σι λει ον τον ε γαν και τον θε ο λο γον Γρη γο ρι ον συν τω κλει νω Ι ω α α ν ν η τ ω την γ λωτ τ αν χρυ σ ορ ρη μο νι παν τες οι των λο γων αυ των ε ρα Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 262

263 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ σται σ υ νελ θον τες υ μ νοις τι μη σω μ εν αυ τ οι οι γ αρ τη Τρι α α δι υ περ η μων α ει π ρε σβε ευ u σιν Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ αι ρε κε χα ρι τω με ν η Θε ο το ο κε Παρ θε νε εκ σu γαρ α νε τ ει λεν ο η λι ος της δι κ αι ο συ υ νης Χρι στος ο Θ ε ος η μων φ ω τι ζων τ uς εν σκο τει ευ φραι αι νu και συ π ρε σβυ τα δι και ε δε ξα α με ν ος εν αγ κα λαις τον ε λευ θε ρ ω την των ψ υ χων η μων χα ρι ζο μεν ον η μιν κ αι την α να α σ τα α σιν Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 263

264 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ ς στυ λος α κλο ν η τος της Εκ κλη σι ας Χρι σ τu και λυ χ νος α ει φ ω τος της οι κu με νης σ ο φε ε δειχ θης Χ α ρα λ αμ πες ε λαμ ψας εν τ ω κο σ μω δι α τu μαρ τυ ρι u ε λυ σ ας τ ων ει δω λ ων την σκο το ο μ αι ν αν μα α. α καρ δι ο εν παρ ρη σι α Χρι στω πρε σ βευ ε σ ω θη ν αι η μα ας Τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος ε γα α λα τα της πι στε ως κα τ ορ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 264

265 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ θω ω μ α τα εν τη πη γη της φλο γος ως ε πι υ δα τος α να πα αυ σε ω ς ο Α γι ος Μα ρτυς Θε ο δ ω ρ ος η γα αλ λε το πυ ρι γαρ ο λο καυ τω θεις ως αρ τ ος η δ υς τη Τρι α δι π ρο ση η νε κ ται Ταις αυ του ι κε σι αις Χ ρι στε ο Θε ος σον τας ψυ χα ας η μων σω Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας η με ρον της σ ω τη ρι ας η μων τ ο κε φα λ αι ον και τu απ αι ω νος μ υ στη ρι u η φ α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 265

266 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ νε ρ ω σις ο Υι ος τu Θε u Υι ος της Παρ θε νu γι νε ται και Γα βρι ηλ τ ην χα ρ ιν ευ αγ γε λι ζε ται δι ο συν α υ τω τη Θε ο το κ ω βο η σ ω μεν χαι ρε κεχ α ρι τω με ν η ο Κυ ρι ος με τα σu u Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου ς των α ιχ μα λω τ ων ε λευ θε ρω της και των πτω χων υ πε ρ α σ πι στης α σθε νuν των ι α τρος β α σι λε ω ν υ πε ερ μ α χ ος τρο παι ο φο ρε. με γα λο μαρ τυς Γε ω ωρ γι ε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 266

267 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ πρε σ βευ ε Χρι στω τ ω Θ ε ω σω θη ν αι τ ας ψ υ χας η μων Τῶν ἁγίων ἐνδόξων καί ἰσαποστόλων βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης ου σταυ ρου σου τον τυ π ον εν ου ρα νω θε α α σα με ε νος και ως ο Παυ λος την κλη σ ιν ουκ εξ α ν θρω π ων δε ε ξα με ε νος ο εν βα σι λε ευ σιν α πο στο λος σ ου Κυ ρι ε βα σι λευ ου σαν πο λιν τη χει ρι σ ου πα α ρε θε ε το ην πε ρι σω ζε δι α πα ντος εν ει ρη η νη πρε σβει αις της Θ ε ο το κου μο νε φι ι λαν θρω ω πε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 267

268 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Ἓτερον ου σταυ ρου σου τον τυ π ον εν ου ρα νω θε α σα με νος κ αι ως ο Παυλ ος την κλη σ ιν ουκ εξ α ν θρω πων δε ξα με νος ο εν βα σι λευ σιν α πο στο λος σ ου Κυ υ ρι ε βα σι λευ ου σ αν πο λ ιν τη χ ει ρι σ ου π α ρε θε το ην πε ρι σ ω ζε δι α πα ντος εν ει ρη η νη πρε σβει αις τ ης Θ ε ο το κ ου μο νε φι λαν θ ρω πε Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 268

269 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων καὶ Πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου ι των Α πο στο λων π ρω το ο θ ρο νοι και. της οι κου με νης δι δα σ κα λοι τω Δε σπο τη των ο λων π ρε σβε ευ σ α τε ει ρη νην τη οι κu με ν η δ ω ρη σ α σθαι και ταις ψυ χαις η μων το με γ α ε ε λε ος Ἓτερον τοῦ ἀποστόλου Παύλου θ νων σε κη ρυ κα κ αι φω στη ρ α τ ρισ με ε γι σ τον Α θη ναι ω δι δα σ κα λον Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 269

270 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ οι κu με ν ης α γλα α ι σ μα ευ φρο συ ν ως γε ραι αι ρο μ εν τuς α γω νας τι μω μ εν και τ ας β α σ α α ν uς δι α Χρι στον το σε πτον σ u μ αρ τυ υ ρι ον α γι ε Παυ λε α πο σ το λε πρε σ βευ ε Χ ρι στω τω Θε ω σω θη ν αι τ ας ψυ χας η μ ων Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου προφήτου Ἠλιοῦ εν σαρ κος αγ γε λος των Προ φη των η κ ρη π ις ο δευ τε ρος Προ δ ρο μος της πα ρου σι ας Χ ρι στου Η λι ας ο εν δο ξος α νω θ εν κ α τα πεμ ψ ας Ε λισ σαι ω την χα ρ ιν Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 270

271 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ νο σ ους α π ο δι ω κ ει και λε π ρους κ α θ α ρι ι ι ζει δι ο και τοις τι μω σιν αυ τον βρυ ει ι α μ α τα Τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς ην σπu δην σu τη κλη σ ει κ α ταλ λη λον ερ γα σα με νη φε ρω νυ με την ο μω νυ μον σu πι σ τιν εις κα τ οι κι α ν κε κλη ρω σαι Π α ρα σ κευ η η α θ λο φο ρε ο ο θεν προ χε εις ι α μ α τα και πρε σβευ εις υ περ των ψ υ χω ων η. η μων Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 271

272 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος θλο φο ρε α γι ε και ι α μα τι κε Παν τε λε η μον πρε σβευ ε τ ω ε λε η μ ο νι Θε ω ι ν α π ται σμα των α φε σ ιν πα ρα. σχη ταις ψυ χαι αις η η μων Ἀνάμνησις τῆς Ἁγίας Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ε τε μ ορ φω θης εν τω ο ρ ει Χ ρι στε ε ο Θε ος δει ξ ας τ οις μα θη ται α ις σu την δο ξ αν σ u κα θως η δυ ν αν το λαμ ψον και η μιν Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 272

273 σ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ τ οις α μ αρ τω λοις το φως σ u το α ι δι ον πρε σβει αις της Θε ο το ο κu φω το δο τα δο ο ξα α σοι Κοιμῆσεως τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ν τη Γεν νη σει την π αρ θε νι α ν ε φυ λα ξας εν τη Κοι μη β ει τον κο σ μον ου κ α τε ε λι πες Θε ο το κε Με τε σ της προς την ζω ην μη τ ηρ υ παρ χ ου σα της ζω ης και ταις πρε σβει αις ταις σαι α ις λυ τρου με ε ν η εκ θα να τ ου τ ας ψ υ χα ας η η μων Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 273

274 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ A ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων ην α χραν τ ον Ει κο ν α σου προ σκυ νου μεν Α γ α θε αι του με ν οι συγ χω ρ η σιν τ ων πται σμα των η μωνχ ρι στε ο Θ ε ος βου λη σει γαρ ηυ δο κ η σας σαρ κι α ν ελ θ ειν. εν τω Σταυ ρω ι ν α ρυ ση ο υς ε ε π λα σας εκ της δου λει ας τ ου εχ θ ρου ο θεν ευ χα ρι σ τως. βο ω ω μεν σοι Χα ρας ε πλη ρ ω σας τα παν τα ο Σω τηρ η μων πα ρα γε νο με νος ε ις το σω σ αι τον Κο ο ο σμον Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 274

275 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Β' Kυριακὴ τῶν Νηστειῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ρ θο δο ξι ας ο φω στηρ Εκ κλη σι ας το στη ρι γμα και δι ι δα σκα α λε των μο να σ των η κ αλ λο νη των θε ο λο γων υ περ μ α χος α α προ οσ μα χη η τος Γρη γο ρι ε. θαυ μα τuρ γε Θ εσ σα λο νι κ ης το καυ χη μα κη ρ υξ τη ης χα ρι ι τος ι κε τευ ε. δι α παν τος σ ω θη ν αι τας ψυ υ χας η η μων Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 275

276 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Tοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ιωάννου τῆς Κλίμακος αις των δα κρυ ων σu ρο αις της ε ρη μ u το α γο ν ον ε γε ε ωρ γη σας και τοις εκ β α θuς στε ναγ μοις εις ε κα τον. τuς πο νuς ε καρ πο ο φο ρη σας και γε. γο νας φω στηρ τη οι κu με ν η λαμ πων τοις θαυ μα σι Ι ω αν νη π α τηρ η μω ω ν ο σι ε πρε σβευ ε Χρι σ τω ω τω Θε ω σω θη ν αι τας ψυ υ χας η μων Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 276

277 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Tῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας ν σοι μη τ ερ α κρι βως δι ε σω θ η το κα ατ ει ει κο ο να λα βu σα γα αρ τον σταυ ρον η κο λu θη σας τ ω. Χρι στω και πρατ τu σ α ε δι δα σκες υ περ ο ραν μ εν σ αρ κος π αρ ερ χε τ αι γαρ ε πι με λει σθαι δε ψυ χης πρα γ μα τος α θα α να α τu δι ο κ αι με τα αγ γε λ ων σ υ να γαλ λε ται ο σι α Μ α ρι α το ο πνευ μα σu Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 277

278 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Tοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Λαζάρου ην κοι νην α να σ τα σιν προ τu σu πα θ uς πι στu με νος εκ νε κ ρων η γει ρας τον Λα ζα ρον Χ ρι στε ε ο Θ ε ος δες τα της νι ο θεν κ αι η μεις ως οι παι αι κης συ υ μ βο λα φε ρ ον τες σοι τω νι κη τη η τuθ α να α τu βο ω μεν ω σαν ν α α εν τοις υ ψι σ τοις ευ λο γη με ν ος ο ερ χο μεν ος εν ο νο μ α τι Κ υ ρι u Τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων υν τα φεν τες σοι δι α τu βα πτι σ μα τος Χρι στε ο Θ ε ος η μων της α θα να τu ζω Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 278

279 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ης η ξι ω θη μεν τη α ν α στα α σει σu και α νυ μ νuν τ ες κρα α ζομ εν ω σαν να εν τ οις υ ψι ι. ι σ τοις ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο μ α τι Κ υ ρι u Κυριακῇ δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα σ φρα γι σμε νu τu μνη μα τ ος η ζω η εκ τα φ u α νε τ ει λας Χ ρι στε ε ο Θ ε ος και των θυ ρων κε κ λει σμε νων τ οις μ α θη ταις ε πε ε στης η πα αν των α να στα σις Πνευ μα ευ θες δι αυ των εγκ αι νι ζων η μιν κα τα το με ε γ α σu ε ε λε ε ος Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 279

280 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Κυριακῇ τρίτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα Tῶν ἁγίων γυναικῶν Μυροφόρων ευ σχη η μων Ι ω σηφ α πο τu ξυ λ u κ α. θε λων το α χ ραν τον σ u σω ω. ω ω μα σιν δο νι κ α θα ρα ει λη σας και α ρω ω μ α σιν εν μνη μ α τι κ αι νω κ η δευ σ ας α πε ε θε το αλ λα τρι η με ρος α νε σ της Κυ υ ρι ε πα ρε χ ων τ ω κο σ μω το με γα ε ε λε ος αις μυ ρο φο ο ροις γυ ναι ξι πα ρα το μνη μα ε. πι στας ο αγ γε λος ε βο ο. ο ο α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 280

281 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ τα μυ ρα τ οις θνη τοις υ παρ χ ει α ρ μο ο δι α Χρι στος δε δι α φ θο ρας ε δει χθη αλ λο ο τ ρι ος αλ λα κραυ γα σα τε α νε στη ο Κυ υ ρι ος πα ρε χ ων τ ω κο σ μω το με γ α ε ε λε ο ο ος Tης Μεσοπεντηκοστής ε σu σ ης τ ης ε ορ της δι ψω σ αν μ u τ ην ψ υ χην ευ σε βει ας πο τι ι σο ον να μα α τα ο τι πα σι Σ ω τηρ ε βο η σ ας ο δι ψων ερ χε σ θω προς μεκ αι πι ι νε ε ε τω η πη γη της ζω ης Χρι στε ο Θ ε ος δο ο ξα α σοι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 281

282 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Tῆς Ἀναλήψεως νε λη φθης εν δο ξηχ ρι στε ο Θ ε ος η μων χα ρο ποι η σας τuς μα θη τας τη ε παγ γε λι α τu α γι u Πνε ευμ α τ ος βε βαι ω θεν τ ων αυ των δι α τ ης ευ λο γι ι. ι ας ο τι συ ει ο Υι ος τuθ ε u ο λυ τρω της τu κο ο. ο ο σ μu u Κυριακῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα Tῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ θεοφόρων Πατέρων περ δε δο ξα σμε ν ος ει Χρι στε ο ο Θ ε ε ος η η μων ο φω στη η ρας ε πι γης τuς Πα Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 282

283 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ τε ρας η μων θε με λι ι ω ω ω σας και δι αυ των π ρος την α λη θη νην πι σ τιν παν τ ας η μας ο δη γη σας πο λυ ευ σ πλαγ χνε ε δο ξα α σοι Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστῆς υ λο γη τος ει Χ ρι στε ο Θ ε ε ος η η μων ο παν σο ο φuς τuς α λι εις α ν α δει ει ξ ας κα τα πεμ ψας αυ τοις το Π νευ μα το ο α γι ι ον και δι αυ τωντ ην οι κu με νην σ α γ η νε ευ σ ας φι λανθ ρω πε ε δο ξα α σοι Κυριακῇ Ἁγίων πάντων ων εν ο λω τω κο σμω Μαρ τυ ρ ων σu Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 283

284 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ως πορ φυ ρ αν και βυσ σον τα αι αι μ α τα η Εκ κλη σι α σu στο λι σ α με ε. ε νη δι αυ των βο α σοι Χ ρι στε ο Θε ος λα ω σu τuς οι κτιρ μuς σu κ α τα πεμ ψ ον τ ω ει ρη νην τη πο λι τει α σ u δω ρ η σαι και ταις ψυ χαις η μ ων το με γ α ε λε ος Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 284

285 Θεία Λειτουργία ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΘΕΟΤΟΚΙΑ Εἰς τό, Απολυτίκιον ου Γα βρι ηλ φ θεγ ξα με ν ου σοι Παρ θε νε το χαι αι ρε συν τη φω νη ε σ αρ κου το ο των ο ο λ ων Δε σπο της εν σοι τη Α γι α κι βω τω ως ε ε φ η ο δι. και ος Δα βιδ ε δει χ θης πλα τυ τε ε ρα των ου ρ α νων β α στα. σα σα τον κτι σ την. σου δο. ο ξα τω ε ν οι κη σαν τι εν σοι δο ο ξα τ ω προ Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 285

286 Θεία Λειτουργία ΘΕΟΤΟΚΙΑ ελ θο ον τι εκ σ ου δο ξατ ω ε λευ θε ρω σαν τι η μας δι α τ ου το κου σου ου ου αν τα υ π ερ εν ν οι αν παν τα υ περ εν δο ξα τα σα Θε ο το κε μ υ στη ρι α τη α γνει α ε σ φρα γι σμε ν η και π αρ θε νι α φυ λ ατ το με ε νη Μη τηρ ε γνω σθης α. ψευ δης Θε ον τε κου σα α λη θι νον αυ τον ι κε τευ ε σω θη ν αι τας ψυ χα α ας η μω ω ων Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 286

287 Θεία Λειτουργία ΘΕΟΤΟΚΙΑ ε την με σι τευ σα σαν την σω τη ρι αν του γε νους η μων α νυ μνου μεν Θε ο το ο κε Παρ θε ε νε εν τη σαρ κι γαρ τη εκ σου προ σλη φθει ση ο Υι ος σ ου και Θε ος η μων το δι α Σταυ ρου κα τα δε ξα α α με ν ος πα α. θος ε λυ τρω σα το. η μας εκ φθο ρα αςω ς. φι λαν θ ρω πο ο ο ος ο απ αι ω νος α πο κ ρυ φον και Αγ γε λ οις α γνω στον μ υ στη ρι ον δι α σου Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 287

288 Θεία Λειτουργία ΘΕΟΤΟΚΙΑ Θε ο το κε τοις ε πι γης πεφ α νε ρ ω ται Θε ος εν α συγ χη τω ε νω σει σαρ κου με νος και Σταυ ρον ε κ ου σι ω ς υ περ η μωνκ α τα δε ξα με νος δι ου α να στη σας τον πρω το ο πλα στον ε σω σεν εκ θα να τ ου τας ψυ χας. η μω ω ων αι ρε πυ λη Κυ ρι ου η α δι ο τος χαι ρε τει χος και σκε πη των προ στρε χο ον δ ευ τ ων. εις σε χαι ρε α χει μα στε λι μην κ αι α π ει ρο γα με η τε κου σα εν σαρ κι τον Π οι η Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 288

289 Θεία Λειτουργία ΘΕΟΤΟΚΙΑ την σου κ αι Θ ε ον πρε σ βευ ου σα μη ελ λ ει πης υ περ των α νυ μνου ουν των και προ σκυ νου ο υν τ ων. τον το κον σου ο υ ου ου ου την ευ λο γη με νην κα λε σ ας σου ου Μη τε ρ α ηλ θες ε πι το Πα θ ος ε κου σι βου λη λαμ ψας εν τ ω Σ ταυ ρω α να ζη τη σ αι α θε λων τ ον. Α δαμ λε γων τοις Α γ γε λ οις σ υγ χα α ρ η τε μ οι με νη δραχ μη ο ο τι ευ ρε θη η α πο παν τα σ ο φως οι κο νο λο μη σ ας δο. ξα σοι οι οι Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 289

290 Θεία Λειτουργία ΘΕΟΤΟΚΙΑ ς της η μ ω ων Α να στα σε ω ς θ η σαυ ρι σ μα τους ε πι σοι πε π οι θο. ο τας Πα νυ μνη τε εκ λακ. κου και βυ θου π ται σμα α να γα γε Συ γαρ τους τι α ε σω σας τε κου υ πευ θυ νους τη τ ων α μαρ ου σ α την σω. τη ρι ι αν η προ το κου Παρ θε ε νος και εν το κω παρ θε ν ος και με τα το κον πα λιν ου ουσ α Παρ θε ε νο ο ο ος Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 290

291 Θεία Λειτουργία ΘΕΟΤΟΚΙΑ δι η μας γεν νη θεις εκ Παρ θε ν ου και Σταυ ρω σιν υ π ο μει να ας Α γα α θε ο θα να τω τον θα να τ ον σ κυ λε. ευ σ ας και Ε ε γ ερ σ ιν δει ξας ως Θε ος μη πα ρι δης ους ε πλα σ ας τη χει ει ρι σου ξον την φι λαν θρω πι δει αν σου Ε λε η η μων δε ξαι την τε κου σ αν σε Θ ε ο το κον πρε σβευ ουσ αν. υ περ η μων και σω ω σ ον Σ ω τηρ η μ ων λα ον α πεγ νω σμε ε νο ο ο ον Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 291

292 ΑΠΟΛΥΣΙΣ Ἡ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τοῦ Σαββάτου ἢ τῶν μεγάλων ἑορτῶν ὑπὸ τοῦ Ἱερέως λεγομένη Ἀπόλυσίς ἐστιν αὕτη: ὁ Διάκονος Σοφία. ὁ Χορός Εὐλόγησον. ὁ Ἱερεύς Ὁ ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ὁ Χορός Ἀμήν. Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός, τὴν ἁγίαν καὶ ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, σὺν τῇ ἁγίᾳ Αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ πόλει (ἢ τῇ μονῇ ἢ τῇ χώρᾳ ἢ τῇ νήσῳ) ταύτῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν. ὁ Ἀναγνώστης Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσα, τὴν ὄντως Θεοτόκον, Σὲ μεγαλύνομεν. όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Κύριε ἐλέησον. (τρίς) έσποτα Ἅγιε, εὐλόγησον. ὁ Ἱερεὺς ποιεῖ τὴν Μεγάλην Ἀπόλυσιν οὕτως: όξα Σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα Σοι. [Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν] Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν. ιʹ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. ὁ Χορός Ἀμήν. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 292

293 ΑΠΟΛΥΣΙΣ Κατά τήν ἀπόλυσιν ον ευ λο γου ου ου ντα και α γι ι α ζο ν τα η μας Κυ ρι ε φυ λατ τε εις πο ολ λα ε τη Τόν Δεσπότην καί Ἀρχιερέα ον Δε σπο τ ην και Αρ χι ε ε ρε α η μων Κυ ρι ε φυ λατ τε εις πολ λα ε τη Δε σπο τα εις πολ λα ε τη Δε σπο τα εις πο ολ λα ε τη Δε ε σπο τα α α Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 293

294 ΘΕΟΤΟΚΙΑ Στιχηρὰ Τοῦ Ἑσπερινοῦ Θεοτοκίον Ἦχος α' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τὴν παγκόσμιον δόξαν τὴν ἐξ ἀνθρώπων σπαρεῖσαν, καὶ τὸν Δεσπότην τεκοῦσαν, τὴν ἐπουράνιον πύλην, ὑμνήσωμεν Μαρίαν τὴν Παρθένον, τῶν Ἀσωμάτων τὸ ᾆσμα, καὶ τῶν πιστῶν τὸ ἐγκαλλώπισμα αὕτη γὰρ ἀνεδείχθη οὐρανός, καὶ ναὸς τῆς θεότητος, αὕτη τὸ μεσότοιχον τῆς ἔχθρας καθελοῦσα, εἰρήνην ἀντεισῆξε, καὶ τὸ βασίλειον ἠνέωξε. Ταύτην οὖν κατέχοντες, τῆς πίστεως τὴν ἄγκυραν, ὑπέρμαχον ἔχομεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Κύριον. Θαρσείτω τοίνυν, θαρσείτω λαὸς τοῦ Θεοῦ καὶ γάρ αὐτὸς πολεμήσει τοὺς ἐχθροὺς ὡς παντοδύναμος. Θεοτοκίον Ἦχος β' Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου, τῆς χάριτος ἐλθούσης ὡς γὰρ ἡ βάτος οὐκ ἐκαίετο καταφλεγομένη, οὕτω παρθένος ἔτεκες, καὶ παρθένος ἔμεινας, ἀντὶ στύλου πυρός, δικαιοσύνης ἀνέτειλεν Ἥλιος, ἀντὶ Μωϋσέως Χριστός, ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Θεοτοκίον Ἦχος γ' Πῶς μὴ θαυμάσωμεν, τὸν θεανδρικόν σου Τόκον Πανσεβάσμιε; πεῖραν γὰρ ἀνδρὸς μὴ δεξαμένη Πανάμωμε, ἔτεκες ἀπάτορα Υἱὸν ἐν σαρκί, τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρός γεννηθέντα ἀμήτορα, μηδαμῶς ὑπομείναντα τροπήν, ἢ φυρμόν, ἢ διαίρεσιν, ἀλλʹ ἑκατέρας οὐσίας τὴν ἰδιότητα, σῷαν φυλάξαντα. Διὸ Μητροπάρθενε Δέσποινα, αὐτόν ἱκέτευε σωθῆναι, τὰς ψυχὰς τῶν ὀρθοδόξως, Θεοτόκον ὁμολογούντων σε. Θεοτοκίον Ἦχος δ' Ὁ διὰ σὲ Θεοπάτωρ προφήτης Δαυΐδ, μελῳδικῶς περὶ σοῦ προανεφώνησε, τῷ μεγαλεῖά σοι ποιήσαντι. Παρέστη ἡ Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου. Σὲ γὰρ μητέρα πρόξενον ζωῆς ἀνέδειξεν, ὁ ἀπάτωρ ἐκ σοῦ ἐνανθρωπῆσαι εὐδοκήσας Θεός, ἵνα τὴν ἑαυτοῦ ἀναπλάσῃ εἰκόνα, φθαρεῖσαν τοῖς πάθεσι, καὶ τὸ πλανηθὲν ὀρειάλωτον εὑρών, πρόβατον τοῖς ὤμοις ἀναλαβών, τῷ Πατρὶ προσαγάγῃ, καὶ τῷ ἰδίῳ θελήματι, ταῖς οὐρανίαις συνάψῃ Δυνάμεσι, καὶ σώσῃ Θεοτόκε τὸν κόσμον, Χριστὸς ὁ ἔχων, τὸ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 294

295 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θεοτοκίον Ἦχος πλ. α' Ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ τῆς ἀπειραγάμου Νύμφης εἰκὼν διεγράφη ποτέ. Ἐκεῖ Μωϋσῆς διαιρέτης τοῦ ὕδατος, ἐνθάδε Γαβριὴλ ὑπηρέτης τοῦ θαύματος, τότε τὸν βυθόν ἐπέζευσεν ἀβρόχως, Ἰσραήλ, νῦν δὲ τὸν Χριστὸν ἐγέννησεν ἀσπόρως ἡ Παρθένος, ἡ θάλασσα μετὰ τὴν πάροδον τοῦ Ἰσραήλ, ἔμεινεν ἄβατος, ἡ ἄμεμπτος μετὰ τὴν κύησιν τοῦ Ἐμμανουήλ, ἔμεινεν ἄφθορος, ὁ ὢν καὶ προών, καὶ φανεὶς ὡς ἄνθρωπος, Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς. Θεοτοκίον Ἦχος πλ. β' Τίς μὴ μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; τίς μὴ ἀνυμνήσει σου τὸν ἀλόχευτον τόκον; ὁ γὰρ ἀχρόνως ἐκ Πατρὸς ἐκλάμψας Υἱὸς μονογενής, ὁ αὐτὸς ἐκ σοῦ τῆς Ἁγνῆς προῆλθεν, ἀφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεὸς ὑπάρχων, καὶ φύσει γενόμενος ἄνθρωπος διʹ ἡμᾶς, οὐκ εἰς δυάδα προσώπων τεμνόμενος, ἀλλʹ ἐν δυάδι φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόμενος. Αὐτὸν ἱκέτευε, σεμνὴ Παμμακάριστε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Θεοτοκίον Ἦχος Βαρὺς Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης, ὑπὲρ φύσιν Θεοτόκε, ἔμεινας δὲ παρθένος, ὑπὲρ λόγον καὶ ἔννοιαν, καὶ τὸ θαῦμα τοῦ τόκου σου, ἑρμηνεῦσαι γλῶσσα οὐ δύναται παραδόξου γὰρ οὔσης τῆς συλλήψεως Ἁγνή, ἀκατάληπτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς κυήσεως ὅπου γὰρ βούλεται Θεός, νικᾶται φύσεως τάξις. Διό σε πάντες Μητέρα τοῦ Θεοῦ γινώσκοντες, δεόμεθά σου ἐκτενῶς Πρέσβευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Θεοτοκίον Ἦχος πλ. δ' Ὁ Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν, διὰ φιλανθρωπίαν, ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη ἐκ Παρθένου γὰρ ἁγνῆς, σάρκα προσλαβόμενος καὶ ἐκ ταύτης προελθὼν μετὰ τῆς προσλήψεως, εἷς ἐστιν Υἱός, διπλοῦς τὴν φύσιν, ἀλλʹ οὐ τὴν ὑπόστασιν διὸ τέλειον αὐτὸν Θεόν, καὶ τέλειον ἄνθρωπον, ἀληθῶς κηρύττοντες, ὁμολογοῦμεν Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, ὃν ἱκέτευε Μήτηρ ἀνύμφευτε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 295

296 Ἀπόστιχα Τοῦ Ἑσπερινοῦ Θεοτοκίον Ἦχος α' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ἰδοὺ πεπλήρωται ἡ τοῦ Ἡσαΐου πρόρρησις Παρθένος γὰρ ἐγέννησας, καὶ μετὰ τόκον, ὡς πρὸ τόκου διέμεινας. Θεὸς γὰρ ἦν ὁ τεχθείς διὸ καὶ φύσις ἐκαινοτόμησεν. Ἀλλʹ ὧ Θεομῆτορ, ἱκεσίας σῶν δούλων, σῷ τεμένει προσφερομένας σοι, μὴ παρίδῃς, ἀλλʹ ὡς τὸν Εὔσπλαγχνον σαῖς ἀγκάλαις φέρουσα, σοῖς οἰκέταις σπλαγχνίσθητι, καὶ πρέσβευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Θεοτοκίον Ἦχος β' Ὢ θαύματος καινοῦ, πάντων τῶν πάλαι θαυμάτων! τίς γὰρ ἔγνω Μητέρα, ἄνευ ἀνδρὸς τετοκυῖαν, καὶ ἐν ἀγκάλαις φέρουσαν, τὸν ἅπασαν τὴν κτίσιν περιέχοντα; Θεοῦ ἐστι βουλὴ τὸ κυηθέν, ὃν ὡς βρέφος Πάναγνε, σαῖς ὠλέναις βαστάσασα, καὶ μητρικὴν παρρησίαν πρὸς αὐτὸν κεκτημένη, μὴ παύσῃ δυσωποῦσα ὑπὲρ τῶν σὲ τιμώντων, τοῦ οἰκτειρῆσαι καὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Θεοτοκίον Ἦχος γ' Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος, βουλήσει δὲ Πατρός, συνείληφας Υἱὸν τὸν τοῦ Θεοῦ, ἐκ Πατρὸς ἀμήτορα, πρὸ τῶν αἰώνων ὑπάρχοντα, διʹ ἡμᾶς δὲ ἐκ σοῦ ἀπάτορα γεγονότα, σαρκὶ ἀπεκύησας, καὶ βρέφος ἐγαλούχησας. Διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύειν, τοῦ λυτρωθῆναι κινδύνων τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Θεοτοκίον Ἦχος δ' Νεῦσον παρακλήσει σῶν οἰκετῶν Πανάμωμε, παύουσα δεινῶν ἡμῶν ἐπαναστάσεις, πάσης θλίψεως ἡμᾶς ἀπαλλάττουσα σὲ γὰρ μόνην ἀσφαλῆ, καὶ βεβαίαν ἄγκυραν ἔχομεν, καὶ τὴν σὴν προστασίαν κεκτήμεθα. Μὴ αἰσχυνθῶμεν Δέσποινα, σὲ προσκαλούμενοι, σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, τῶν σοὶ πιστῶς βοώντων Χαῖρε Δέσποινα, ἡ πάντων βοήθεια, χαρὰ καὶ σκέπη, καὶ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Θεοτοκίον Ἦχος πλ. α' Ναὸς καὶ πύλη ὑπάρχεις, παλάτιον καὶ θρόνος τοῦ Βασιλέως, Παρθένε πάνσεμνε, διʹ ἧς ὁ λυτρωτής μου Χριστὸς ὁ Κύριος, τοῖς ἐν σκότει καθεύδουσιν ἐπέφανεν, Ἥλιος ὑπάρχων δικαιοσύνης, Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 296

297 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ φωτίσαι θέλων οὓς ἔπλασε, κατʹ εἰκόνα ἰδίαν χειρὶ τῇ ἑαυτοῦ. Διὸ Πανύμνητε, ὡς μητρικὴν παρρησίαν πρὸς αὐτὸν κεκτημένη, ἀδιαλείπτως πρέσβευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Θεοτοκίον Ἦχος πλ. β' Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου Πάναγνε, Χριστὸς ὁ Κύριος, ἐκ τῆς σῆς νηδύος προελθών, ἐμὲ ἐνδυσάμενος, τῆς πρῴην κατάρας, τὸν Ἀδὰμ ἠλευθέρωσε διό σοι Πάναγνε, ὡς τοῦ Θεοῦ Μητρί τε καὶ Παρθένῳ ἀληθῶς, βοῶμεν ἀσιγήτως, τὸ Χαῖρε τοῦ Ἀγγέλου. Χαῖρε Δέσποινα, προστασία καὶ σκέπη, καὶ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Θεοτοκίον Ἦχος Βαρὺς Ὑπὸ τὴν σὴν Δέσποινα σκέπην, πάντες οἱ γηγενεῖς, προσπεφευγότες βοῶμέν σοι Θεοτόκε ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, ῥῦσαι ἡμᾶς ἐξ ἀμέτρων πταισμάτων, καὶ σῶσον τὰς ψυχάς ἡμῶν. Θεοτοκίον Ἦχος πλ. δ' Ἀνύμφευτε Παρθένε, ἡ τὸν Θεὸν ἀφράστως συλλαβοῦσα σαρκί, Μήτηρ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, σῶν οἰκετῶν παρακλήσεις δέχου Πανάμωμε, ἡ πᾶσι χορηγοῦσα καθαρισμὸν τῶν πταισμάτων, νῦν τὰς ἡμῶν ἱκεσίας προσδεχομένη, δυσώπει σωθῆναι πάντας ἡμᾶς. αρχή Εἰς τό, Απολυτίκιον Θεοτοκίον Ἦχος α' Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, ἐν σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δίκαιος Δαυΐδ, ἐδείχθης πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην σου. Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί, δόξα τῷ προελθόντι ἐκ σοῦ, δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς διὰ τοῦ τόκου σου. Θεοτοκίον Ἦχος β' Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν, πάντα ὑπερένδοξα, τὰ σὰ Θεοτόκε μυστήρια, τῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισμένη, καὶ παρθενία φυλαττομένη, Μήτηρ ἐγνώσθης ἀψευδής, Θεὸν τεκοῦσα ἀληθινόν, αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 297

298 Θεοτοκίον Ἦχος γ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν τοῦ γένους ἡμῶν, ἀνυμνοῦμεν Θεοτόκε Παρθένε ἐν τῇ σαρκὶ γὰρ τῇ ἐκ σοῦ προσληφθείσῃ, ὁ Υἱός σου καὶ Θεὸς ἡμῶν τὸ διὰ Σταυροῦ καταδεξάμενος πάθος, ἐλυτρώσατο ἡμᾶς, ἐκ φθορᾶς ὡς φιλάνθρωπος. Θεοτοκίον Ἦχος δ' Τὸ ἀπʹ αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄγνωστον μυστήριον, διὰ σοῦ Θεοτόκε τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρωται. Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρκούμενος, καὶ Σταυρὸν ἑκουσίως ὑπὲρ ἡμῶν καταδεξάμενος, διʹ οὗ ἀναστήσας τὸν πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Θεοτοκίον Ἦχος πλ. α' Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος, χαῖρε τεῖχος καὶ σκέπη τῶν προστρεχόντων εἰς σέ, χαῖρε ἀχείμαστε λιμὴν καὶ Ἀπειρόγαμε, ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκὶ τὸν Ποιητὴν σου καὶ Θεόν, πρεσβεύουσα μὴ ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων, καὶ προσκυνούντων τὸν Τόκον σου. Θεοτοκίον Ἦχος πλ. β' Ὁ τὴν εὐλογημένην καλέσας σου Μητέρα ἦλθες ἐπὶ τὸ πάθος ἑκουσίᾳ βουλῇ, λάμψας ἐν τῷ Σταυρῷ, ἀναζητῆσαι θέλων τὸν Ἀδάμ, λέγων τοῖς Ἀγγέλοις Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὑρέθη ἡ ἀπολομένη δραχμή, ὁ πάντα σοφῶς οἰκονομήσας, δόξα σοι. Θεοτοκίον Ἦχος Βαρὺς Ὡς τῆς ἡμῶν Ἀναστάσεως θησαύρισμα, τοὺς ἐπὶ σοὶ πεποιθότας Πανύμνητε, ἐκ λάκκου καὶ βυθοῦ πταισμάτων ἀνάγαγε σὺ γὰρ τοὺς ὑπευθύνους τῇ ἁμαρτίᾳ, ἔσωσας τεκοῦσα τὴν σωτηρίαν, ἡ πρὸ τόκου Παρθένος, καὶ ἐν τόκῳ Παρθένος, καὶ μετὰ τόκον πάλιν οὖσα Παρθένος. Θεοτοκίον Ἦχος πλ. δ' Ὁ διʹ ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ σταύρωσιν ὑπομείνας ἀγαθέ, ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον σκυλεύσας, καὶ Ἔγερσιν δείξας ὡς Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 298

299 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θεός, μὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ χειρί σου, δεῖξον τὴν φιλανθρωπίαν σου ἐλεῆμον, δέξαι τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡμῶν, λαὸν ἀπεγνωσμένον Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 299

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ει σα α α α κου σο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πα ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ.

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 2 3 Καὶ πάλιν 4 Κύριε ἐλέησον «ἑξαπλᾶ» Κατὰ τὴν Ἁγιορειτικὴν παράδοσιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου ου σο ο ο ο ονμου ει σα α α κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε κρα α ξα προς σε ει σα α α κου σο ο ον μου προσ χες τη φω νη η η η η τη η

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ΡΟΗΙΑΣΕΗ Ἐν τῷ ἑσπρινῷ τῆς ροηγιασμένης Ἦχος α υ ρι κ κρα α ξα προ ο ος σ ι σα κου ου ου σο ο ον μου ι σα κου σο ον μου ου υ υ υ ρι ι ι υ ρι κ κρα α ξα προ ος σ ι σα α α κου σο ο ον μου προ σχς τη φω νη

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν...

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Εἰς τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου 3 Γεωργίου Πρωγάκη... 3 Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου... 3 Εἰς τήν ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ 5 Ιωάννου Πρωτοψάλτου... 5 Εἰς τά Εἰσόδια

Διαβάστε περισσότερα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα ΡΟΣΟΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑΛΕΤ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α α Των ου ρα νι ων ταγ µα α των το α γαλ λι α µα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α α χραν τε αρ θε νε σω σον η µας τους ει εις σε ε κα τα φευ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. πρωτ. Κων. Παπαγιάννη Μουσικόν Τριώδιον τόμος Β' Ωρολόγιον 2003 σ.15* Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _ και _ ω _ μα _ τ α _ α _ σου _ Τ ων _ α _ γι _.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 4 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864)... 5 Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896)... 7 Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965)... 9 Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988)... 11 Ἀθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α

Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡ. ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ Ἦχος Δι Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α α α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε τη Δε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε ε λε η σον υ ρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Θεία Λειτουργία. _ ρι. _ λε. _ ε. _ σ. _ ε _ ε. _ η. ε _ ε. _ σον _. _. ε _ ε. _ σον. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3

Θεία Λειτουργία. _ ρι. _ λε. _ ε. _ σ. _ ε _ ε. _ η. ε _ ε. _ σον _. _. ε _ ε. _ σον. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Έκδοση 2 η Κιλκίς Μάρτιος 2014 Παπαδόπουλος Δημήτρης ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σ ον υ ρι ε ε λε ε ε η σ ον υ ρι ε ε λε ε ε η σον

Διαβάστε περισσότερα

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф 1 Δοξολογία Εἰρμολογική ẅѓỳѓѓ ЃЃΝη Ἀπαγγελία Θρ. Στανίτσα - Νικ. Δανιηλίδη ч ñ ЃЃЃЃЃЃЃЃЃ ПзÙЃтéЃЃтЃЃтòёЃЃчéЃчöЃЃтЃЃтЃЃсЃсØ ЃūţŞЃЃцЃт Νε ο ξα α σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα с с ц Ù Ѓ т Ѓ т é Ѓ т ò ūţşѓщ

Διαβάστε περισσότερα

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο Χερουβικό σε ἦχο πλ.. Ε ΑΣΗ ΤΟ ΩΣΤΑΤΙΟΥ ΡΙΓΓΟΥ ΑΡΧΟΤΟΣ ΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ.Τ.Χ.Ε. Ἦχος Nε Οι τ Χε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1 Ν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΣ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΙΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΙΗ ΙΑΟΥΑΡΙΟΥ ΑΙΩ ΑΘΑΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΤΡΙΑΡΧΩ ΑΛΕΞΑΔΡΕΙΑΣ ΟΡΘΡΟΣ ΕΧ 1/2014 ΑΘΑΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΤΡΙΑΡΧΩ ΑΛΕΞΑ ΡΕΙΑΣ ÅÉÓ ÔÏÍ ÏÑÈÑÏÍ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μι ιν ευ λο γη με νος ο ερ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη Κανόνας της Ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως Ωδή α. Ήχος β. Δευτε λαοι GBa Α h ρτος A ζω A a ης > αι > ω > νι >B ζου b σης b γε F a νε b σθω b ω b a μοι > το H Σω b μα > σου b το AB Αγ b ι b ον > ε A ευ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε

υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε 6-08 H µεταµορφωσις του σωτηρος Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α α ξα προς σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ. 18-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ʹ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα α νεν η η μιν ευ λο γη με νος ο ε ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ υ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (τὸ αὐτὸ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Βου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φαν εν η μιν ευ λο γη με ε νος ο ερ χο μεν ος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 07-01-2018 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΕΘΕΟΡΤΟΣ ΗΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ. Ἡ Σύναξις τοῦ τιμίου ἐνδόξου ροφήτου, ροδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἦχος πλ.β. Ἑωθινόν θ. Ἦχος Βου Β Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 21ῃ Ἰουλίου Μνήμη τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου καὶ Συμεών, τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ. Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλτήριον. Ψαλμοί 3. Ἐκλογαὶ κατ ἦχον 146

Ψαλτήριον. Ψαλμοί 3. Ἐκλογαὶ κατ ἦχον 146 Ψαλτήριον Ψαλμοί 3 Ψαλμοί 1, 2 καὶ 3 Μακάριος ἀνήρ... Πέτρου Λαμπαδαρίου... 4 Ψαλμός 1 Μακάριος ανήρ... Φωκαέως... 32 Ψαλμός 1 Μακάριος ἀνήρ... 37 Ψαλμός 3 Κύριε τί ἐπληθύνθησαν πλ.α... 41 Ψαλμός 5 Τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 15-08-2017 Εἰς τὸν Ὄρθρον. νήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου αρίας. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς

Διαβάστε περισσότερα