υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε"

Transcript

1 6-08 H µεταµορφωσις του σωτηρος Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α α ξα προς σε ε ε ει σα α α κου σο ο ο ον µου προσχεςτη φω νη η η η η τη η η ης δε ε η η η σε ε ε ω ω ω ως µου εν τω κε κρα γε ε ναι αι αι µε προς σε ε ε ει σα α κου σο ο ον µου Κυ υ ρι ι ε ε α τευ θυν θη η τω η προ ο ο σε ευ χη η η η µου ου ου ως θυ µι α α µα α α α ε ε νω ω ω πι ι ι ο ο ο ον σου ε ε ε πα αρ σις τω 1

2 Ακολουθια του εσπερινου ω ων χει ει ρω ω ω ων µου θυ σι ι ι α ε ε ε ε ε σπε ρι ι νη η ει σα α κου σο ο ον µου Κυ υ ρι ι ε ε 2

3 6-08 H µεταµορφωσις του σωτηρος ου Κυ υ ρι ε φυ λα κην τω στο µα τι ι µου και θυ υ ραν πε ρι ο χης πε ρι τα χει ληµου η εκ κλι νης την καρ δι αν µου εις λο γους πο νη ρι ι ας του προ φα σι ζε σθαι προ φα σεις εν α µαρ τι ι ι αις υν αν θρω ω ποις ερ γα ζο µε ε νοις την α νο µι αν και ου µη συν δυ α α σω µε τα των ε κλε κτων αυτων αι δε ευ σει µε δι και ος εν ε λε ει και ε λεγ ξει µε ε λαι ον δε α µαρ τω λου µη λι πα να τω την κε φα λη η ην µου τι ε τι και η προ σευ χη µου εν ταις ευ δο 3

4 Ακολουθια του εσπερινου κι αις αυ των κα τε πο θη σαν ε χο µε να πε τρας οι κρι ται αυτων κου σον ται τα ρη µα τα µου ο τι η δυν θη σαν ω σει πα χος γης ερ ρα γη ε πι της γης δι ε σκορ πι σθη τα ο στα αυ των πα ρα τον α α α δην τι προς σε Κυ υ ρι ε Κυ ρι ε οι ο φθαλ µοι οι µου ε πι σοι οι ηλ πι σα µη αν τα νε ληςτην ψυ χη η ην µου υ λα ξον µε α πο πα γι ι δος ης συ νε στη σαν το ο µοι και α πο σκαν δα λωντων ερ γα ζο µε ε νων την α νο µι ι ι αν ε σουν ται εν αµ φι βλη στρω αυ τω ων οι α µαρ τω λοι 4

5 6-08 H µεταµορφωσις του σωτηρος κα τα µο νας ει µι ε γω ε ως αν πα ρε ε ελ θω ω νη η µου προς Κυ ρι ον ε κε κρα ξα φω νη µου προςκυ ρι ον ε δε η η η θην κ χε ω ε νω πι ον αυ τουτην δε η σιν µου την θλι ψιν µου ε νω πι ον αυτου α παγ γε λω ν τω εκ λει πειειν εξ ε µου το πνευ µαµου και συ ε εγνωςτας τριβουςµου ν ο δω τα αυ τη η ε πο ρευ ο ο µην ε κρυ ψανπα γι δα µοι α τε νο ουν εις τα δε ξι α και ε πε βλεπον και ουκ η ην ο ε πι γι νωσκωνµε πω λε το φυ γη η απ ε µου και ουκ ε στιν ο 5

6 Ακολουθια του εσπερινου εκ ζη τω ων την ψυ χη η ην µου κε κρα ξα προς σε Κυ ρι ε ει ει πα Συ ει η ελ πις µουµε ρις µου ει εν γη ζω ω ων των ρο ο σχεςπροςτην δε η σιν µου ο τι ε τα πει νω θην σφο ο ο δρα υ σαι µε εκ των κα τα δι ω κον των µε ο ο τι ε κρα ται ω θησαν υ περ ε µε ξα γα γε εκ φυ λα κης την ψυ χη ην µου του ε ξο µο λο γη σασθαιτω ο νο µα τι ι ι σου µε υ πο µε νου σι δι και οι ε ως ου αν τα πο δω ω ως µοι κ βα θε ων ε κε κρα ξα α σοι Κυ ρι ε Κυ ρι 6

7 6-08 H µεταµορφωσις του σωτηρος ε ει σα κου σον της φω νη η ης µου ε νη θη τω τα ω τα σου προ σε χον τα εις την φω νη ην της δε η σε ω ω ως µου 7

8 Ακολουθια του εσπερινου αν α νο µι ας πα ρα τη ρη σης Κυ ρι ε Κυ ρι ε τις υ πο στη σε ται ο τι πα ρα σοι ο ι λα σµο ο ος ε ε ε στιν ρο του Σταυ ρου σουου ου Κυ ρι ι ι ε ο ο ο ρος ου ρα νο ο ο ο ο ον ε ε µι ι ι µει ει ει ει ει το νε φε λη ωςσκη η νη η η η η ε ε φη πλουου ου ου το Σου µε τα µο ο ορ φου µε ε ε ε νου υ πο Πα τρο ο ο ο ο ος δε ε ε ε µαρ τυ υ υ ρου ου ου µε ε ε ε νου πα ρην ο Πε τροςσυν Ι α κω βω και Ι ω ω α α α αν νη ως µελ λον τες συ νει ναι αι σοι και εν τω και ρω τη ης πα α α α ρα δο ο σε ω ω ω ως σου ι να θε ω ρη σαν τες τα 8

9 6-08 H µεταµορφωσις του σωτηρος θαυ µα α α α σι ι α α α σου µη δει λι α σω ω σι ι ι ι ι τα α α πα θη η µα α α τα α α α σου α προσκυ νη η η η η σαι η µας εν ει ρη η η νη κα τα α ξι ω ω σο ον δι α το µε ε ε γα σου ου ε λε ε ο ος νε κεν του ο νο µα τος σου υ πε µει να σε Κυ ρι ε υ πε µει νεν η ψυ χη µου εις τον λο γον σου ηλ πι σεν η ψυ χη µου ε πι το ον Κυ υ ρι ι ι ον 9

10 Ακολουθια του εσπερινου πο φυ λα κης πρω ι ας µε χρι νυ κτος α πο φυ λα κης πρω ι ας ελ πι σα τω Ι σρα ηλ ε πι το ον Κυ υ ρι ι ι ον ρο του Σταυ ρου σουου ου Κυ ρι ι ι ε πα ρα λα βων τουους Μα θη τας εις ο ο ρος υ ψη λον µε τε µορ φω θης ε ε εµ προ σθεν α α αυ των α κτι σι δυ να α α µε ε ε ω ω ω ως κα ταυ γα α α α ζων α α αυ τους εν θεν φι λα α αν θρω πι ι ι α ε κει ει ει ει θεν ε ε ε ξου ου ου σι ι ι ι α δει ξαι βου λο ο ο µε ε ε νος της Α να στα σε ω ω ω ως την λαµ προ ο ο ο τη η η η τα ης και η µα α α α ας ο Θε ος εν ει ρη η 10

11 6-08 H µεταµορφωσις του σωτηρος η νη κα τα α ξι ω ω σο ον ως ε λε η η µων και αι φι ι λαν θρω ω πο ος τι πα ρα τω Κυ ρι ω το ε λε ος και πολ λη παρ αυ τω λυ τρω σις και αυ τος λυ τρω σε ται τον Ι σρα ηλ εκ πα σων των α νο µι ι ω ω ων α α α αυ του 11

12 Ακολουθια του εσπερινου ι νει τε τον Κυ ρι ον παν τα τα ε θνη ε παι νε σα τε αυ τον παν τε ες οι οι λα α α οι ις ο o ρος υ ψη λον µε τα µορ φω θει ει ει ει εις ο Σω τηρ τους κο ρυ φαι ους ε ε χωντω ων Μα θη των εν δο ξω ω ως ε ξε ε ε ε λα α α αµ ψας δη λων ο τι οι τω υ ψει των α ρε των δι α α α πρε ψα α αν τες και της εν θε ου δο ξης α ξι ι ω ω θη η η σο ο ον ται Συλ λα λουν τες δε τω Χρι στω Μω υ σης και Η λι ας ε ε ε δει κνυ υ ον ο τι ζων τωνκαι νε κρω ω ων κυ ρι ε ε ευ ει και ο πα λαι δι α νο µουκαι Προ φη των λα λη η η η σας υ πη η ηρ χε ε Θε ος ω καιφω 12

13 6-08 H µεταµορφωσις του σωτηρος νη του Πα τρος εκ νε φε ε λης φω τει νης ε µαρ τυ υ ρει ει λε ε ε γουου ου σα Αυ του ου α κου ου ε τε του δι α Σταυ ρου τον Α δην σκυ υ υ λευ σα α αν τος και νε κροις δω ρου µε νου ζω η η ην την αι αι ω νι ι ο ον 13

14 Ακολουθια του εσπερινου τι ε κρα ται ω θη το ε λε ος αυ του εφ η µας και η α λη θει α του Κυ ρι ου µε νει εις τον αι αι ω ω ω ω ω να ρος το πο τε ζο φω δεςκαι κα α πνω ω ω δες νυν τι µι ον και α γι ον ε στιν εν ω οι πο δες σου ε ε στη η σα αν Κυ υ υ ρι ι ι ε προ αι ω νω ων γαρ κε κα λυµ µε ε ε νον µυ στη η η ρι ι ι ον επ ε σχα των ε φα νε ρω ω σεν η φρι κτη η σουου Με τα α α µο ορ φω ω σις Πε τρω Ι ω α α αν νη η και Ι ι α α α κω ω ω βω οι τι νες την α κτι να του προ σω που σου µη η η φε ρο ο ον τες και την λαµ προ τη τα των χι τω νω ων σου 14

15 6-08 H µεταµορφωσις του σωτηρος ε πι προ σωπονεις γη ην κα α τε ε βα ρυ νον το ο οι και τη εκ στα σει συ νε ε ε χο µε ε ε νοι ε θα αυ µα α ζον βλε πο ον τες Μω υ σην και Η η λι ι ι αν συλ λα λουν ταςσοι τα µε ελ λον τα α συ υµ βαι αι αι νει ει ειν σοι και φω νη ε εκ του Πα τρος ε µαρ τυ υ ρει ει λε ε ε γουου ου σα Ου τος ε στιν ο Υι ο οςµου ο α γα πη τος εν ω ευ δο ο ο κη η η σα αυ του ου α κου ου ε τε ος τις και δω ρει ται τω ω κο ο ο σµω το ο ο ο µε γα α ε λε ε ο ος 15

16 Ακολουθια του εσπερινου Ἦχος Πα ε ε ο ο ο ξα Πα τρι ι ι ι και αι αι Υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι αι αι νυ υ υν και α ει και εις τους αι αι ω ω ω νας των αι ω ω ω νω ων Α α α µην ρο τυ πων την Α να α α α στα α α α σιν την σην Χρι στε ε ο Θε ε ε ε ος το τε ε πα α α ρα α α λα αµ βα α α νεις τους τρει εις σου ου µα θη η τας Πε ε τρον και Ι α α κω βο ον και αι αι Ι ι ι ω ω α α αν νην εν τω Θα βω ω ωρ α α νε ε ελ θων Σου δε Σω τη ηρ µε τα α µο ο ορφουου µε ε ε νου το Θα βω ρι ον ο ο ρο ο ος φω τι ι 16

17 6-08 H µεταµορφωσις του σωτηρος ε σκε ε πε ε ε το Οι Μα θη ται σουου Λο γε ε ερ ρι ι ψαν ε α αυ τους εν τω ε δα α φει τη η η ης γης µη φε ε ρο ον τες ο ο ραν την α θε ε α το ον µο ο ορ φην Αγ γε λοι οι δι ι ι η η κο ο ο νουν φο βω ω και τρο ο ο µω ω ου ρα νοι ε ε ε ε ε φρι ι ξα α α α α α α α α α αν γη η η ε τρο ο µα α α α ξεν ο ρω ων τε ες ε πι ι γης της δο ο ξη ης τονκυ υ υ ρι ι ι ι ο ο ο ο ο ον 17

18 Ακολουθια του εσπερινου Ἦχος Πα πα λαι τωμω σει συλ λα λη η η σας ε πι του ο ρους Σι να δι α συυ υµ βο ο λων Ε ε γω ει ει µι λε ε ε γω ων ο Ων ση µε ρον επ ο ο ο ρος Θα α βωρ µε τα µορ φω θεις ε πι τω ων µα θη των ε δει ξε το αρ χε τυ πον καλ λος της ει ει κο ο νος εν ε αυ τω την αν θρω πι νην α να λα α βου ου ου ου σα αν ου σι ι ι αν και της τοι αυ της χα ρι τος µαρ τυ ρας πα ρα στη σα µε νος Μω υ σην και Η η λι ι αν κοι νω νους ε ποι ει ει ει ει το ο ο της ε ευ φρο συ υ υ νης προ µη νυ ον τας την εν δο ξον δι ι α Σταυ ρου και σω τη η ρι ον Α 18

19 6-08 H µεταµορφωσις του σωτηρος να α α α στα α α σιν οι ει σιν οι ου ρα νοι και ση ε στι ιν η γη ην σην του µο νο γε νους Υι ου προ ο ρω µε ε νος εν Πνευ µα τι δι ι α σαρ κος προς αν θρω ω ω ω που ου ους ε πι ι δη µι ι ι αν ο θε ο πα τωρ αυ ιδ πορ ρω θεν προς ευ φρο συ νην συγ κα λει ται αι τη ην κτι ι σιν και προ φη τι κω ω ω ως α α να κρα α α ζει Θα βωρ και Ερ µων εν τω ο νο µα τι σου α γαλ λι ι α α α σο ο ον ται Εν του τωγαρ ε πι βας τω ο ρει Σω τηρ µε τα των µα θη η τω ων σου την α µαυ ρω θει σαν εν Α δαµ φυ υ σιν µε 19

20 Ακολουθια του εσπερινου τα µορ φω θεις α πα στρα ψαι πα α λιν πε ποι οι οι η η η κας µε τα στοι χει ω ω ω σας αυ την εις την σην της Θε ο ο τη η τος δο ο ξαν τε και λαµ προ ο ο τη η η τα δι ο βο ω ω µε εν σοι η µι ουρ γε του παν το ος Κυ υ ρι ε δο ο ο ο ξα α α σοι α βωρ και Ερ µων εν τω ο νο µα τι σου α γαλ λι α α σο ο ον ται ο α σχετοντης σης φω το χυ υ σι ι ι ας και α προ σι τον της Θε ο ο τη η τος θε α σα µε νοιτων Α πο στο λων οι προ ο κρι ι τοι οι ε πι του ο ρουςτης Με τα µορ φω σε ως α ναρ χε ε ε ε Χρι ι ι στε 20

21 6-08 H µεταµορφωσις του σωτηρος την θει αν ηλλοι ω θησαν εκ στα α σιν και νε φε λη πε ρι λαµ φθεν τε ες φω τει νη φω νη ης η η κου ον Πα τρι ι κης βε βαι ου σης το µυ στη η ρι ι ον της σης εν αν θρω πη η η η σε ε ε ως ο τι εις υ παρχειςκαι µε τα σαρ κω ω σιν Υι ος µο ο νο γε ε νη η η ης και αι αι Σω τη ηρ του κο ο ο σµου Ἦχος Πα ο ξα Πα τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι αι νυ υ υ υν και α α ει και εις του ου ους αι αι ω ω ω νας των αι ω ω νων Α α α α µην ε τρω και Ι α κω βω και Ι ι ω α α α αν 21

22 Ακολουθια του εσπερινου νη τοις προ κρι ι τοις µα α θη ταις σου ου Κυ υ ρι ι ι ι ε ση µε ρον υ πε ε ε ε δει ει ει ει ξας εν τω ο ο ρει ει τω Θα α βωρ την δο ξαν της θε ι κη η ης σου ου µο ο ορ φης ε βλε πο ον γαρ τα ι µα α α τι ι α α α σου α α στρα α ψαν τα α α α ως το ο φως και το προ σω πον σου υ πε ε ερ τον η η λι ι ι ι ον και µη φε ρον τε ες ο ο ραν το α στε κτον της σης ελ λα α α αµ ψε ε ε ε ως εις γη ην κα τε ε πι ι ι πτον µη δο λως α τε νι σαι ι σχυ υ υ ο ο ο ον τες Φω νης γαρ η κου ον µαρ τυ ρου ου σης α α νω ω ω θεν Ου τος ε ε στιν ο Υι ος µου ο α α γα α πη 22

23 6-08 H µεταµορφωσις του σωτηρος η η η τος ο ελ θων εις τον κο ο σµον σω ω σαι αι τον α α αν θρω ω ω ω πο ο ο ο ο ον 23

24 Ακολουθια του εσπερινου Ήχος Γα ε τε µορ φω ω θης εν τω ο ρειχρι στε ε ο Θε ος δει ει ξαςτοιςμα θη ται αις σου την δο ξανσου κα θως η δυ ναν το Λαµ ψονκαι η µιν τοις α µαρ τω λοις το φως σου το α ι δι ον πρε σβει αις της Θε ο το ο κουφω το δο τα δο ο ξα α σοι ξα α σοι οι οι οι 24

25 06-08 H µεταµορφωσις του Σωτηρος Ήχος Γα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Στίχος 1. Ἐξοµολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. Στίχος 2. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν µε, καὶ τῷ Ὀνόµατι Κυρίου ἠµυνάµην αὐτους. Στίχος 3. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου 1

26 Ακολουθια του ορθρου Ήχος Γα ε τε µορ φω ω θης εν τω ο ρειχρι στε ε ο Θε ος δει ει ξαςτοιςμα θη ται αις σου την δο ξανσου κα θως η δυ ναν το Λαµ ψονκαι η µιν τοις α µαρ τω λοις το φως σου το α ι δι ον πρε σβει αις της Θε ο το ο κουφω το δο τα δο ο ξα α σοι ξα α σοι οι οι οι 2

27 06-08 H µεταµορφωσις του Σωτηρος Ἦχος ι ην των βρο τω ων ε ναλ λα γην την µε τα δο ξηςσουσω τηρ εν τη δευ τε ρα και αι φρι κτη της σης ε λευ σε ωςδει κνυς ε πι του ο ρους Θα βωρ µε τε µορ φω ω ω θης Η λι ας και Μω σης συ νε λα α λουν σοι τους τρει εις των Μα θη των συ νε κα α λε σας οι κα τι δον τες ε σπο τα την δο ξα αν σου τη α στρα πη σου ε ξε ε στη η σα αν ο το ο τε του ου ουτοις το φως σου λα α αµψας φω τι σον τας ψυ χα α α α ας η µων 3

28 Ακολουθια του ορθρου πι το ο ρος το Θα βωρ µε τε µορ φω θης Ι η σου και νε φε ε λη φω τει νη εφ η πλω µε νη ωςσκη νη τους Α πο στολους της δο ξης σου κα τε κα λυ υ ψε εν ο θενκαι εις γην ε να πε ε βλε πον µη φε ε ρον τες ο ραν την λαµ προ ο τη τα της α προ σι του δο ξης του προ σω πουουσου α ναρ χε Σω τερ Χρι στε ο Θε ος ο το ο τε του ου ουτοις το φως σου λα α αµψας φω τισον τας ψυ χα α α α ας η µων 4

29 06-08 H µεταµορφωσις του Σωτηρος Ἦχος ι α νελ θω ων συ υν Μα θη ταις εν τω ο ρει και εν τη δο ξη η του Πα τρος α πα στρα ψας συν Μω υ ση Η λι ας σοι πα ρι ι σταν ται Νο µος και Προ φη ται αι γαρ ως Θε ω λει τουρ γου σιν ω και την Υι ο τη η τα την φυ σι κην ο Γεν νη η τωρ ο µο λο γων ε κα λε σεν Υι ον ον α νυ µνουµενσυν σοι καιτω Πνευ µα τι 5

30 Ακολουθια του ορθρου Ήχος Βου κ νε ο τη το ο ο ος µου πο ο ολ λα α α πο λε ε µει µε ε πα α α θη η αλλ α αυ τος α αν τι ι λα α α βου ου ου και σω ω ω σον Σω ω τη η ηρ µουου ι µι σου ουντεςσι ω ω ων αι αι σχυ υν θη η η τε ε ε ε ε α πο ο του Κυ υ ρι ι ι ου ου ως χο ο ο ο ο ορ το ο ο ο ος γαρ πυ υ ρι ι ι ι ι ε ε σε ε ε σθε ε ε ε ε α πε ξη ραµ µε ε ε νοι οι ο ξα Πα τρι και Υι ω ω και αι Α γι ι ω Πνε ευ µα α τι ι 6

31 06-08 H µεταµορφωσις του Σωτηρος γι ω Πνευ µα τι ι ι πα α α σα ψυ υ χη ζω ω ου ου ου ταικαι και κα α θα αρ σει υ ψου ου ου ται αι λα α αµ πρυ υ νε ε ε ται τη η τρι ι α δι κη η Μο ο να α α δι ι ι ι ι ι ε ε ρο κρυ υ φι ι ι ω ως αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω ω νων Α α µη ην γι ω Πνευ µα α τι ι α να α βλυ υ υ ζει τα α τη η ης χα α α α ρι το ος ρει ει ει θρα α αρ δε ε ε ε ε ευ ο ο ο ο ον τα α α α πα α σαν τη ην κτι ι ι σι ι ι ι ιν προς ζω ω ο γο ο νι ι ι α αν 7

32 Ακολουθια του ορθρου α βω ωρκαι Ερ µων εν τω ο νο µα τι ι σου α γαλ λι α σονται Στίχ. Σοὶ εἰσιν οἱ οὐρανοί, καὶ σὴ ἐστιν ἡ γῆ. α βω ωρ και Ερ µων εν τω ο νο µα τι ι σου 1α γαλ λι α σον ται αι αι αι αι Ήχος ι µην Πα α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον (Δις.) Στίχος: Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώµατι τῆς δυνάµεως αὐτοῦ. Αι νε σα α το πνο η Ὁ Β Χορός. πα σα τον Κυ ρι ο ο ον 8

33 06-08 H µεταµορφωσις του Σωτηρος ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ µα τι Ταις των Α πο στο ο λων πρε σβει αις ε ε λε η µων ε ξα λει ψον τα πλη θη των ε µω ων εγ κληµατων αι νυν και α αι και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α µην Ταις της Θε ο το ο κου πρε σβει αις ε ε λε η µων ε ξα λει ψον τα πλη θη των ε µω ων εγ κληµατων λε η σον µε ο Θε ος κα τα το µε γα ε λε ος σουκαι κα τα το πλη θος των οι κτιρµων σου ε ξα λειψον το α νο ο ο µη µα α µου φω τι σου α α πα α σαν την οι κου µε νην α α 9

34 Ακολουθια του ορθρου α γι α α σας εις ο ρος υ ψη λον µε τε µορ φω ω θης α α γα α θε ε δει ξας τοις Μα θη η ται αι αις σου την δυ να στει ει ει ει α α αν σου ο τι κο σµονλυ τρου ου σαι εκ πα ρα βα α α σε ε ε ως δι ο βο ω ω µε εν σοι Ευσπλαγ χνε Κυ ρι ι ε ε σω ω σον τας ψυ χα α ας η η η µω ω ων 10

35 06-08 H µεταµορφωσις του Σωτηρος Ἦχος Βου ο ροι οι οι Ι σρα ηλ α νικ µοις πο σι πον τον ε ρυ θρο ον και υ γρον βυ θο ον δι ε λα σαν τες α να βα τας τρι στα τας δυσ µε νεις ο ρω ω ων τες εν αυ τω υ πο βρυ χι ι ους εν α γαλ λι α σει ε µε ελπον Α α σωµεντω Θε ω η µων ο τι δε δο ξασται η µα τα ζω ης τοις φι λοις Χρι στος και πε ρι της θει ας δη µη γο ρων βα σι λει ας ε ε φη Εν ε µοι τον Πα τε ρα ε πι γνω σε ε σθε φω τι ως ε ξα στρα ψω α προ σι ι τω εν α γαλ λι α σει µελ πο ον τες Α α σωµεν τω Θε ω η µων ο τι δε δο ξασται 11

36 Ακολουθια του ορθρου σχυν των ε θνων κα τε δε σθε ε φι λοιμα θη ται θαυ µα σθη σε σθε δε τω πλου τω αυ των ο τι δο ξης πλη ρου ου ου σθε ως ο φθη σο µαι λαµ προ τε ρος η λι ου εξ α στρα απτων εν α γαλ λι α σει µελ πο ον τες Α α σωµεντω Θε ω η µων ο τι δε δο ξασται η µε ρον Χρι στος εν ο ρει Θα βωρ λαµ ψας α µυ δρως θε ι κης αυ γη ης ως υ πε σχε το Μα θη ταις πα ρε γυ µνου χα ρα κτη ρα σε λα σφο ρου δε πλη σθεν τεςθει ας αι αι γλης εν α γαλ λι α σει ε µε ελπον Α α σωµεντω Θε ω η µων ο τι δε δο ξασται 12

37 06-08 H µεταµορφωσις του Σωτηρος Ἦχος Γα ω σης εν θα λασ ση προ φη τι κως ι δων εν νε φε ληκαι εν στυ λω πα λαιπυ ρος την δο ξαν Κυ ρι ου α νε βο o α τω Λυ τρω τη καιθε ω η µων α σω µεν ( ις) ο ξα Πα τρι και Υι ω και α γι ω Πνευµα τι ς πε τρα τω σω µα τι σκε πα σθεις τω τε θε ω µε νω τον α ο ρα τονκαθ ο ρων Μω σης ο θε ο πτης α νε βο ο α τω Λυ τρω τη καιθε ω η µων α σω µεν αι νυν και α ει και εις τους αι ω ναςτων αι ω ω νων Α µην υ ε πι του ο ρους του νο µι κου και εν Θα βω ρι ω καθ ω ρα θης τωμω υ ση εν γνο φω το πα λαι εν φω τι ι δε νυν α προ σι τω της Θε ο τη τος 13

38 Ακολουθια του ορθρου Ἦχος Βου ο ο ο ξον δυ να των η σθε νη η σε και οι α σθε νουν τες πε ρι ε ζω ω σαν το δυ να µιν δι α του το ε στε ρε ω ω θη εν Κυ ρι ω η καρ δι α µου ( ις) ο ο λον τον Α δαµ φο ρε σαςχριστε την α µαυ ρω θει σαν α µει ειψας ε λα αµπρυ νας πα λαι φυ υ σιν και αλ λοι ω ω ω σει της µορ φης σου ε θε ουρ γησας τυ λω πυ ρι µορ φω και νε φε λη πα α λαι ο εν τη ε ρη η µω τον Ι σρα η ηλ α α α γων ση µε ρον εν τω ο ρει Θα βωρ αρ ρη η η τως εν φω τι Χρι στος ε ξε λαµψεν 14

39 06-08 H µεταµορφωσις του Σωτηρος Ἦχος Γα σκι α ζου σα δο ξα εν τη σκη νη προ τε ρον και τω Μω υ ση ο µι λου ου σα τω σω θε ρα πον τι τυ πος γε γε νη ται της α στρα ψα σης αρ ρη η τως εν Θα βωρ σου ε σπο τα Με τα µορ φω σε ως ( ις) ο ξα Πα τρι και Υι ω και α γι ω Πνευµα τι υν α νηλ θε σοι Λο γε µο νο γε νες υ ψι στε η των Α πο στο λων α κρο ο της ε πι του ο ρους Θα βωρ και συµ πα ρε στη σαν ο τε Μω σης και Η λι ι ας ως Θε ου θε ρα ποντες µο νε φι λαν θρω πε αι νυν και α ει και εις τους αι ω ναςτων αι ω ω νων Α µην 15

40 Ακολουθια του ορθρου ε ος ο λος υ παρ χων ο λος βρο τος γε γο νας ο λη τη Θε ο τη τι µι ι ξας την αν θρω πο τη τα εν υ πο στα σει σου ην εν δυ σι ταις ου σι ι αις Μω υ σης Η λι ας τε ει δον εν ο ρειθα βω ω ω ωρ 16

41 06-08 H µεταµορφωσις του Σωτηρος Ἦχος ι πι το ο ο ρος το Θα βωρ µε τε µορ φω θης ο Θε ος α να µε σον Η λι ου και Μω υ σε ωςτων σο φων συν Ι α κω βωκαι Πε τρω και Ι ω α α αν νη ο Πε τροςδε συ νων ταυ τα σοι ε ε λε γε Κα λο ον ω δε ε στι ποι η σαι τρει ειςσκη νας µι αν Μω σει και µι αν Η λι ι ι α και µι αν σοι τω ε σπο τη Χρι στω ω ο το ο τε του ου ουτοις το φως σου λα α αµ ψας φω τισον τας ψυ χα ας η µω ω ω ων 17

42 Ακολουθια του ορθρου Κοντάκιον αὐτόµελον. Ἦχος βαρὺς. Ἐπὶ τοῦ ὄρους µετεµορφώθης, καὶ ὡς ἐχώρουν οἱ Μαθηταί σου τὴν δόξαν σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐθεάσαντο, ἵνα ὅταν σε ἴδωσι σταυρούµενον, τὸ µὲν πάθος νοήσωσιν ἑκούσιον, τῷ δὲ κόσµῳ κηρύξωσιν, ὅτι σὺ ὑπάρχεις ἀληθῶς, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασµα. ὉΟἶκος Ἐγέρθητε οἱ νωθεῖς, µὴ πάντοτε χαµερπεῖς, οἱ συγκάµπτοντες εἰς γῆν τὴν ψυχήν µου λογισµοί, ἐπάρθητε καὶ ἄρθητε εἰς ὕψος θείας ἀναβάσεως, προσδράµωµεν Πέτρῳ καὶ τοῖς Ζεβεδαίου, καὶ ἅµα ἐκείνοις τὸ Θαβάριον ὄρος προφθάσωµεν, ἵνα ἴδωµεν σὺν αὐτοῖς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἡµῶν, φωνῆς δὲ ἀκούσωµεν, ἧς περ ἄνωθεν ἤκουσαν, καὶ ἐκήρυξαν, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασµα. Συναξάριον Τῇ ΣΤ' τοῦ αὐτοῦ µηνός, Ἀνάµνησις τῆς θείας Μεταµορφώσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Στίχοι Θαβὼρ ὑπὲρ πᾶν γῆς ἐδοξάσθη µέρος, Ἰδὸν Θεοῦ λάµψασαν ἐν δόξῃ φύσιν Μορφὴν ἀνδρουµένην κατὰ ἕκτην Χριστὸς ἀµεῖψε. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀµήν. 18

43 06-08 H µεταµορφωσις του Σωτηρος Ἦχος Νη ταυ ρον χα ρα ξας Μω σης επ ευ θει ας ρα βδω την Ε ρυ θραν δι ε τε µε τω Ι σρα ηλ πε ζευσαν τι την δε ε πι στρε πτι κως Φα ρα ω τοις αρ µα σι κρο τη σας η νω σεν επ ευ ρους δι α γρα ψα α ας το α ητ τη τον ο ο πλον ι ο Χρι στω α σωµεν Ὁ Β Χορὸς. τω Θε ω η µων ο τι δε δο ξα σται α βδος εις τυ υ ποντουµυ στη ρι ου πα ρα λαµ βα νε ε ται τω βλα στω γαρ προ κρι νει τον ι ε ρε ε α Τη στει ρευ ου ση δε πρω ην Εκ κλη σι α νυν ε ξην θη η σε ξυ λονσταυρου εις κρα τοςκαιστε ρε ω ω µα 19

44 Ακολουθια του ορθρου ι σα κη η κο α Κυ ρι ε της οι κο νο µι ι ας σου το µυ στη ρι ον κα τε νο η σα τα ερ γασουκαι ε δο ξα σα σου την Θε ο τη τα τρισ µα κα ρι ι στον ξυ υ υ λον εν ω ε τα α α θη Χρι στος ο Βα σι λευς και Κυ ρι ος δι ου πε πτω κεν ο ξυ λω α πα τη η σας τω εν σοι δε λε α σθεις Θε ω τωπρο σπα γε εν τι σαρ κι τω πα ρε χο ον τι την ει ρη νηνταιςψυ χαις η η µων ο τι ου θη ρος εν σπλα α αγχνοις πα λα µας Ι ω νας σταυ ρο ει δως δι εκ πε τα α σας το σω τη ρι ον πα α θος προ δι ε τυ υ που σα φως Ο ο θεντρι η µε ρος εκ δυς την υ περ κο σµι ον Α να στα σιν υ πε ζω 20

45 06-08 H µεταµορφωσις του Σωτηρος γρα φη η σε του σαρ κι προσπα γεν τος Χρι στου ου ου του Θε ου και τρι η µε ρω ε γε ε ερ σει τον κο ο σµονφω τι σα αν τος ε κνο ον προσταγµα τυ ραν νουδυσ σε βους λα ους ε κλο νη σε πνε ον α πει λης και δυσ φη µι ι α ας θε ο στυγους Ο µωςτρεις Παι δας ουκ ε δει µα τω ω σε θυ µο ος θη ρι ω δης ου ου πυρ βρο µι ον αλλ αν τη χουν τι δρο σο βο λω πνευ µα α τι πυ ρι συ νον τες ε ψα αλ λον ο υ περ υ µνη τος των Πα τε ρων και η µων Θε ος ευ λο γη τος ει 21

46 Ακολουθια του ορθρου ι νου µεν ευ λο γου µεν και προ σκυ νου ου µε εν τον Κυ ρι ον υ λο γει τε Παι αι αι δες της Τρι α δος ι σα ριθµοι η µι ουρ γον Πα τε ρα Θε ον υ µνει ει τε τον συγ κα τα βαν τα Λο ο ο γον και το πυρ εις δρο ο σον µε τα ποι η σαν τα και υ περ υ ψου τε το πα α σι ζω ην πα ρε ε χον Πνε ευ µα πα να γι ον εις τους αι ω ω ω να α α ας 22

47 06-08 H µεταµορφωσις του Σωτηρος Ἦχος Βου το ο κος σου α φθο ρος ε δει ει χθη Θε ο ος εκ λα γο νων σου προ ηλ θε σαρ κο φο ρος ος ω φθη ε πι γης και τοις αν θρω ω ποις συ να νε στρα α φη σε Θε ο το κε δι ο παν τες µε γα λυ νο µεν ( ις) υν τρο µοι και νη φω το χυ σι ι α α θρο ο ως οι Μα θηται αι ελ λαµ φθε εν τες προς αλ λη λους ε ω ρων και πρη νεις εις γην κα τα πε σο ον τες σοι τω ε σπο τη των α παν τωνπρο σε κυ νη σαν 23

48 Ακολουθια του ορθρου χος εκ νε φε λης α νε πεµ πε το θε ο ο κτυ πος βε βαι ων το θα αυ µα ο Πα τηρ γαρ των φω των Ου τος ε στιν Υι ο ος ο α γα πη το οςµουτοις Α πο στο λοις α νε βο α ου α κου ε τε αι να α κα τι δον τες και πα ρα δο ξα φω νη ης πα τρι κης ε νω τι σθε εν τες εν Θα βωρ οι του Λο γου υ πη ρε ται εκ µα γει ει ον του αρ χε τυ υ που Ου τος υ παρ χει α νε βο ων ο Σω τηρ η µων ι κω ων α πα ραλ λα κτε του Ο ον τος α κι νη τε σφρα γι ις α ναλ λοι ω τε Υι ε Λο γε σο φι α και βρα χι ων δε ξι α Υ ψι στου σθε ε νος σε α νυ µνουµενσυν Πα τρι τεκαιτω Πνευµα τι 24

49 06-08 H µεταµορφωσις του Σωτηρος Ἦχος Νη φρι ξε πα σα α κο η την α πορ ρη τον Θε ου συγ κα τα βα σιν ο πως ο Υ ψιστος ε κων κα τηλ θε µε χρικαι σω µα τος Παρ θε νι κης α πο γα στρος γε νο µε νος αν θρωπος δι ο την Α χραντον Θε ο το κο ον οι πι στοι οι µε γα λυ νο ο µεν νασου δει ξης εµ φα νως την α πορ ρη τον δευ τε ραν κα τα βα σιν ο πως ο Υ ψιστος Θε ος ο φθη ση ε στως εν µε ε σω θε ων τοις Α πο στο λοις εν Θα βωρ Μω σει συν Η λι α τε αρ ρη τως ε λαµψας δι ο παν τε ες σε Χρι στε ε µε γα λυ νο ο µεν 25

50 Ακολουθια του ορθρου ο ο ξα Πα τρι ι και Υι ω και α γι ω Πνευµα τι ευ τε µοι πει θε σθε λα οι α να βαν τεςεις το ο ρος το Α γι ον το ε που ρα νι ον α υ λως στω µεν εν πο λει ζων τος Θε ου και ε πο πτευ σω µεν νο ι Θε ο τη τα α υ λον Πα τρος και Πνευ µα τος εν Υι ω µο νο γε νει ει α πα στραπτουουσαν αι νυ υν και α ει ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α µην θελξας πο θω µε Χρι στε και ηλ λοι ω σας τω θει ω σου ε ρω τι αλ λα κα τα φλε ξον πυ ρι α υ λω τας α µαρ τι ας µου και εµ πλη σθη ναι της εν σοι τρυ φης κα τα ξι ω σον ι να τας δυ ο σκιρ των µε γα 26

51 06-08 H µεταµορφωσις του Σωτηρος λυ νω ω α γα θε ε παρου σι α αςσου υ στι κος ει Θε ο το κε Πα ρα δεισος α γε ωρ γη τως βλα στη σα σα Χρι στον υφ ου το τουσταυρου ζω η φο o ρον εν γη πε φυ του ουρ γη ται δε εν δρον ι ου νυν υ ψου µε ε νου προ σκυ νου ουντες αυ τον σε µε γα λυ νο ο µεν δι α βρω σε ω ωςτου ξυ υ υ λου τω γε νει προσγε νο µε νος θα να τος δι α Σταυ ρου κα τηρ γη ται ση µε ρον της γαρ προ µη το ρος η παγ γε νης κα τα ρα δι ι α λε λυται τω βλα στω της Α γνης Θε ο µη το ρος ην πα σαι αι δυ να α µεις των ου ρα νω ων µε γα λυ υ νουου σι ι ι ιν 27

52 Ακολουθια του ορθρου Ἦχος Γα ως α ναλ λοι ω τον Λο ο ο ο γε ε ε ε ε ε ε φω τος Πα τρος α γεν νη του εν τω φα νεν τι φω τι ι ι ι σου ου ου ου ου ου ου ση µε ρον εν Θα βω ρι ω φως ει δο µεν το ον Πα τε ε ε ρα φως και το Πνε ευ µα φω τα γω γουν πα σαν Κτι σιν (Τρις) 28

53 06-08 H µεταµορφωσις του Σωτηρος Εἰς τοὺς Αἴνους. Ἦχος Πα α α α α σα πνο ο η αι νε σα τω ω το ον Κυ υ υ ρι ι ι ι ον αι νει τε τον Κυ ρι ι ον εκ τω ω ω ω ων ου ρα α α νω ων αι νει ει τε α α αυ το ον εν τοις υ ψι ι ι ι στοις σοι πρε ε ε πει υ µνο ος τω Θε ε ε ω ω ι νει ει ει τε α αυ τον πα αν τες οι Α α αγ γε λοι οι α α αυ του αι νει ει ει ει τε α αυ τον πα σαι αι δυ να α α µει εις α α αυ του σοι πρε ε ε πει υ µνος τω Θε ε ω ω 29

54 Ακολουθια του ορθρου Ἦχος Βου ι νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να στει αις αυ του αι νει τε αυ τον κα τα το πλη θος της µε γα λω συ νης αυτου ρο του τι µι ι ου Σταυ ρου σουκαιτου πα θους λα βων ουςπρο ε κρι νας των ι ε ρων Μα θητων προς το Θα βω ρι ον ε σποτα α νηλ θες ο ρος δει ξαι θε λη σας τουου τοις την δο ξανσου οι και κα τι δον τες σε µε τα µορ φου µε νονκαι υ περ η λι ον λαµ ψαν τα πρη νεις πε σον τες την δυ να στει αν σου κα τε πλα γησαν α να βο ω ων τες Συ το α χρονον φως υ παρ χεις Χρι στε και α παυ γασµα του Πα τρος εικαι θε ε ε λωνσαρξ ω ρα θης α ναλ λοι ω τος 30

55 06-08 H µεταµορφωσις του Σωτηρος ι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος αι νει τε αυ τον εν ψα λτη ρι ω και κι θα ρα ι νει τε αυ τον εν τυµ πα νω και χο ρω αι νει τε αυ τον εν χορδαι αις και ορ γα α νω προ αι ω ω νων υ παρ χωνθε ος Λο γος ο φως ως ι µα τι ον πε ρι βαλ λο µε νος µε τα µορ φου µε νος εµ προσθεντων µα θη των σου υ περ τον η λι ον Λο γε ε λαµψας Μω σης και Η λι ας δε σοι πα ρει στη κεισαν νε κρων και ζων των σε Κυ ρι ον δη λο ποι ουν τες και σου δο ξα ζοντες την α πορ ρη τον οι κο νο µι ι α αν και το ε λε ος και την πολ λην συγ κα τα βα σιν δι ης ε σωσας κο ο οσµονα µαρ τι αις α πολ λυ µε νον 31

56 Ακολουθια του ορθρου ι νει τε αυ τον εν κυµ βα λοις ευ η χοις αι νει τε αυ τον εν κυµ βα λοις α λα λα γµου πα σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον αρ θε νι κη ης εκ νε φε λης σε τεχ θεν τα και σαρ κα γε νο µε νον και προς το ο ρος Θα βωρ µε τα µορ φου µε νον Κυ ρι ε και τη νε φε λη τη φω τει νη σε πε ρι κυ κλουµε νον φω νη του Γεν νη το ρος α γα πη τον σε Υι ον των µα θη των συµ πα ρον των σοι σα φως ε δη λου ως ο µο ου ου σι ον και ο µο θρο νον ο θεν ο Πε ε τρο ος εκ πλητ το µε νος Κα λον ω δε ε στιν ει ναι ε λε γε µη ει δως ο ε λα α α λειευ ερ γε τα πο λυ ε λε ε 32

57 06-08 H µεταµορφωσις του Σωτηρος Ἦχος Νη ο ξα Πα α τρι ι ι και Υι ω και α γι ω Πνε ε ε ευ µα α α α τι αι νυν και α ει και εις τους αι αι ω ω ω νας των αι ω ω ω νω ων Α α α µην α ρε ε λα βε εν ο Χρι ι στοςτον Πε τρονκαι Ι α κω ω βο ον και Ι ω ω ω α α α αν νην εις ο ο ρος υ ψη η λο ον κατ ι δι ι ι ι ι ι ι ι ι ι αν και µε τε µορ φω θη ε εµ προ σθεν α αυ των και ε λα αµ ψε το προ ο σω ω πον α αυ του ου ω ως ο Η η η λι ι ι ι ος τα δε ι µα τι α α αυ του ου ε γε ε νε το λευ κα α α ω ως το ο ο 33

58 Ακολουθια του ορθρου φως Και ω φθη η σαν Μω υ ση ης και Η η λι ι ι ας µετ α αυτου ου ου συλ λα α α λου ου ου ουν τες και νε φε λη φω τει ει νη η ε ε πεσκι α σε ε ε εν α α α αυ τους και ι δου φω ω νη εκ της νε φε ε λης λε ε ε γου ου ου ου σα Ου ου ου τος ε ε στι ιν ο Υι ο ος µου ο ο α γα πη η τος Ὁ Β χορὸς εν ω η ηυ δο ο ο ο ο κη η η η σα α αυ του ου α κου ου ου ου ε ε ε ε τε 34

59 Ἦχος ι ο ο ο ξα Πα α α τρι ι ι και Υι υι ω και α γι ι ω Πνε ευ µα τι α συ υ υµ πα αν τα α ση µε ρο ον χα α α ρα α αςπλη ρου ουν ται Χρι στου ο φθε ε ε ε εν το ος εν Θα βω ρι ι ι ι ω αι νυν και α α ει και εις τους αι ω ναςτωναι ω ω ω νων Α µη η η ην

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πα ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ει σα α α α κου σο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου ου σο ο ο ο ονμου ει σα α α κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε κρα α ξα προς σε ει σα α α κου σο ο ον μου προσ χες τη φω νη η η η η τη η

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ΡΟΗΙΑΣΕΗ Ἐν τῷ ἑσπρινῷ τῆς ροηγιασμένης Ἦχος α υ ρι κ κρα α ξα προ ο ος σ ι σα κου ου ου σο ο ον μου ι σα κου σο ον μου ου υ υ υ ρι ι ι υ ρι κ κρα α ξα προ ος σ ι σα α α κου σο ο ον μου προ σχς τη φω νη

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ.

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 2 3 Καὶ πάλιν 4 Κύριε ἐλέησον «ἑξαπλᾶ» Κατὰ τὴν Ἁγιορειτικὴν παράδοσιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα ΡΟΣΟΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑΛΕΤ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α α Των ου ρα νι ων ταγ µα α των το α γαλ λι α µα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α α χραν τε αρ θε νε σω σον η µας τους ει εις σε ε κα τα φευ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν...

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Εἰς τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου 3 Γεωργίου Πρωγάκη... 3 Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου... 3 Εἰς τήν ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ 5 Ιωάννου Πρωτοψάλτου... 5 Εἰς τά Εἰσόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1 Ν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΣ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 06-08-2016 Η ΕΤΑΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Γ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤ 2016 Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ου Στίχ.

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 06-08-2014 Η ΕΤΑΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Γ Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε ε λε η σον υ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф 1 Δοξολογία Εἰρμολογική ẅѓỳѓѓ ЃЃΝη Ἀπαγγελία Θρ. Στανίτσα - Νικ. Δανιηλίδη ч ñ ЃЃЃЃЃЃЃЃЃ ПзÙЃтéЃЃтЃЃтòёЃЃчéЃчöЃЃтЃЃтЃЃсЃсØ ЃūţŞЃЃцЃт Νε ο ξα α σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα с с ц Ù Ѓ т Ѓ т é Ѓ т ò ūţşѓщ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 06-08-2017 Η ΕΤΑΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 4 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864)... 5 Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896)... 7 Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965)... 9 Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988)... 11 Ἀθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 06-08-2019 Η ΕΤΑΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 06-08-2018 Η ΕΤΑΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μετὰ τῆς Μεταμορφώσεως. Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μετὰ τῆς Μεταμορφώσεως. Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μετὰ τῆς Μεταμορφώσεως Τῇ 11ῃ Αὐγούστου Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Εὔπλου. Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Γα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 10-08-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Λαυρεντίου Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ λο γη µε νος ο ε ερ χο µε νος εν ο νο µα α τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 21ῃ Ἰουλίου Μνήμη τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου καὶ Συμεών, τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ. Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη Κανόνας της Ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως Ωδή α. Ήχος β. Δευτε λαοι GBa Α h ρτος A ζω A a ης > αι > ω > νι >B ζου b σης b γε F a νε b σθω b ω b a μοι > το H Σω b μα > σου b το AB Αγ b ι b ον > ε A ευ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Βου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φαν εν η μιν ευ λο γη με ε νος ο ερ χο μεν ος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ νήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου ατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΡΟ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα α νεν η η μιν ευ λο γη με νος ο ε ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ υ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (τὸ αὐτὸ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ. 18-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ʹ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. πρωτ. Κων. Παπαγιάννη Μουσικόν Τριώδιον τόμος Β' Ωρολόγιον 2003 σ.15* Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _ και _ ω _ μα _ τ α _ α _ σου _ Τ ων _ α _ γι _.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Βου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φαν εν η μιν ευ λο γη με ε νος ο ερ χο μεν ος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΙΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΙΗ ΙΑΟΥΑΡΙΟΥ ΑΙΩ ΑΘΑΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΤΡΙΑΡΧΩ ΑΛΕΞΑΔΡΕΙΑΣ ΟΡΘΡΟΣ ΕΧ 1/2014 ΑΘΑΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΤΡΙΑΡΧΩ ΑΛΕΞΑ ΡΕΙΑΣ ÅÉÓ ÔÏÍ ÏÑÈÑÏÍ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μι ιν ευ λο γη με νος ο ερ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 07-01-2018 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΕΘΕΟΡΤΟΣ ΗΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ. Ἡ Σύναξις τοῦ τιμίου ἐνδόξου ροφήτου, ροδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἦχος πλ.β. Ἑωθινόν θ. Ἦχος Βου Β Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 09-06-2019 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων. \ νήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Κυρίλλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος Βου Β Θε ος Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα