ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ. Παιδική παχυςαρκία Σι φταίει;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ. Παιδική παχυςαρκία Σι φταίει;"

Transcript

1 ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ Παιδική παχυςαρκία Σι φταίει; Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου ΚΕ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΘ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΑΛΚΙΗΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2011

2 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ Κωνςταντίνα Γοφςη - Ιωάννα Κοςμίδου 1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ 1.1. Σίτλοσ διδακτικοφ ςεναρίου «Παιδικι παχυςαρκία. Σι φταίει;» 1.2. Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ Σο παρόν ςενάριο είναι διακεματικό και οι γνωςτικζσ περιοχζσ που εμπλζκονται ς αυτό είναι οι ακόλουκεσ: Μακθματικά (Ποςοςτά ςτα εκατό, πρόχειροι υπολογιςμοί, ςτρογγυλοποιιςεισ φυςικϊν και δεκαδικϊν αρικμϊν, μζτρθςθ βάρουσ-φψουσ, δεκαδικοί αρικμοί, ταξινόμθςθ δεδομζνων και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, γραφιματα, μζςοσ όροσ, δυνάμεισ), Αιςκθτικι αγωγι (καταςκευι αφίςασ), Νζεσ Σεχνολογίεσ Σάξεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να απευκφνεται Σο ςενάριο προτείνεται να αξιοποιθκεί από μία ομάδα μακθτϊν Ε τάξθσ που παρακολουκοφν το Σμιμα Ζνταξθσ. τα πλαίςια τθσ ςφγχρονθσ παιδαγωγικισ, λαμβάνεται υπόψθ θ διακεματικι προςζγγιςθ του κζματοσ, θ ζμφαςθ ςτθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν και ςτθ χριςθ ενεργθτικϊν μεκόδων. Αποφεφγονται μζκοδοι διδαςκαλίασ γνωςιοκεντρικοφ χαρακτιρα και οι μακθτζσ εργάηονται ομαδικά με δραςτθριότθτεσ που αξιοποιοφν και τεχνολογικά εργαλεία των ΣΠΕ. 1.4 υμβατότθτα με το Α.Π.. και το Δ.Ε.Π.Π.. Σο πρόγραμμα κα διεξαχκεί ςτα πλαίςια του μακιματοσ τθσ Γλϊςςασ και είναι απόλυτα ςυμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν των παρακάτω μακθμάτων: Γλϊςςα - ωσ οριηόντιοσ ςτόχοσ ςε όλα τα μακιματα, Ευζλικτθ Ηϊνθ - ΤΠΕΠΘ/Π.Ι, 2003α:619, Μακθματικά - ΤΠΕΠΘ/Π.Ι, 2003β:271, Αγωγι Τγείασ - ΤΠΕΠΘ/Π.Ι, 2003γ:627). Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 2

3 1.5. Οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ & απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι Οργάνωςη τησ Διδαςκαλίασ Θ ομάδα τθσ Ε τάξθσ του Σ.Ε. που αποτελεί τθν ομάδα ςτόχο του ςεναρίου αποτελείται από 3 μακθτζσ. Θ ομάδα είναι ανομοιογενισ, για να εξαςφαλιςτεί ζνα πλαίςιο ςτιριξθσ και ενεργθτικισ ζνταξθσ για όλουσ τουσ μακθτζσ κακϊσ επίςθσ και για να δθμιουργθκεί ζνα περιβάλλον μάκθςθσ μζςα ςτο οποίο κάκε μακθτισ κα μπορζςει να ξεπεράςει και να επεκτείνει τα ατομικά του όρια (Δοφβλθ, 2009:95). Γνωςτικά Προαπαιτοφμενα Οι μακθτζσ κατζχουν ιδθ γνϊςεισ ςχετικά με το κζμα που εξετάηεται από προθγοφμενεσ τάξεισ, κακϊσ το κζμα περιλαμβάνεται ςτα Α.Π.. και ςτα Δ.Ε.Π.Π.. όλων ςχεδόν των τάξεων του δθμοτικοφ. Θ ανίχνευςθ των πρότερων ιδεϊν κα γίνει με ζναν θμιδομθμζνο εννοιολογικό χάρτθ, με κεντρικι ζννοια το κζμα του ςεναρίου δθλαδι «Παιδικι παχυςαρκία & υγιεινι διατροφι». Σο ςενάριο ςτοχεφει ςτθν αξιοποίθςθ και ςτθν επζκταςθ των πρότερων αυτϊν γνϊςεων με τθ ςυμβολι των Σ.Π.Ε. Επομζνωσ, οι μακθτζσ απαιτείται να είναι εξοικειωμζνοι ςτθ χριςθ των προγραμμάτων και των λογιςμικϊν που πρόκειται να χρθςιμοποιιςουν. Απαιτοφμενη Υλικοτεχνική Υποδομή Για τθν εφρεςθ του κατάλλθλου υλικοφ χριςιμο κα ιταν θ ομάδα να εργαςτεί, όπου κρίνεται απαραίτθτο, ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ του ςχολείου με τθν απαίτθςθ ενόσ Θ/Τ που κα ζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ: με λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ - Inspiration (για τθν καταγραφι των ιδεϊν των μακθτϊν) με χριςθ λογιςμικοφ παρουςίαςθσ - Power Point με χριςθ επεξεργαςτι κειμζνου - Word με χριςθ λογιςμικοφ λογιςτικϊν φφλλων - Excel με χριςθ λογιςμικοφ ανάπτυξθσ τθσ ζκφραςθσ και τθσ δθμιουργικότθτασ - Revelation Natural Art με το διαδίκτυο (ιςτοςελίδεσ και ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ) με εκτυπωτι Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 3

4 1.6 Διδακτικοί τόχοι Οι μακθτζσ επιδιϊκεται: Α. Ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο: Να ενθμερωκοφν και να ευαιςκθτοποιθκοφν ςχετικά με το κζμα τθσ παιδικισ παχυςαρκίασ. Να ςυηθτιςουν και να εξαγάγουν ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν προζλευςθ των τροφϊν, τθν αξία τουσ και τισ επιδράςεισ τουσ ςτθν υγεία. Να διεξάγουν ζρευνα ςχετικά με τθν παχυςαρκία. Να δθμιουργιςουν το δικό τουσ θμεριςιο πρόγραμμα υγιεινισ διατροφισ. Να αναηθτιςουν και να διατυπϊςουν οριςμοφσ λζξεων ςχετικϊν με τθ διατροφι, ςε θλεκτρονικό λεξικό. Να γράψουν ςυνκιματα για τθν υγιεινι διατροφι και να καταςκευάςουν με αυτά αφίςα. Β. Ωσ προσ τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν: Να αςκθκοφν ςτθ βαςικι χριςθ του επεξεργαςτι κειμζνου, ςτο λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ (Inspiration), ςτο Revelation Natural Art, ςτα λογιςτικά φφλλα (Excel) και ςτον επεξεργαςτι κειμζνου (Word). Να αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςτον παγκόςμιο ιςτό. Να αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςε ψθφιακι εγκυκλοπαίδεια (Wikipedia). Γ. Ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία Να περάςουν από τθν πακθτικι ςυμμετοχι τθσ δαςκαλοκεντρικισ διδαςκαλίασ ςτθν ενεργθτικι ςυμμετοχι τθσ μακθτοκεντρικισ διδαςκαλίασ επικοινωνϊντασ μεταξφ τουσ. Να οικοδομιςουν τθ γνϊςθ με τρόπο διερευνθτικό. Να αςκθκοφν ςτθν ομαδοςυνεργατικι μάκθςθ, ςτθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και ςτθν ανάπτυξθ δθμιουργικισ ςκζψθσ. 1.7 Εκτιμϊμενθ διάρκεια Δϊδεκα (14) διδακτικζσ ϊρεσ ςτα πλαίςια του μακιματοσ τθσ γλϊςςασ. Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 4

5 2. Διδακτικι προςζγγιςθ Θεωρητική - Μεθοδολογική προςζγγιςη Σο παρόν ςενάριο ςτθρίηεται ςτθν μζκοδο τθσ Ομαδικισ ζρευνασ (Group Investigation), κατά τθν οποία, όπωσ θ βιβλιογραφία αναφζρει, προωκοφνται θ αλλθλεπίδραςθ και θ επικοινωνία ςτθν τάξθ, και ζχει τα παρακάτω ςτάδια (Δοφβλθ, 2009:106): Προβληματιςμόσ και οριςμόσ του θζματοσ: Είναι θ φάςθ κατά τθν οποία μζςα από ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ, εκδθλϊνονται τα ενδιαφζροντα και οι απόψεισ των μακθτϊν/τριϊν και αποφαςίηεται το κζμα με το οποίο κα αςχολθκοφν (Παιδικι παχυςαρκία και υγιεινι διατροφι). Ανάλυςη του θζματοσ (προγραμματιςμόσ τησ μελζτησ): Από τθ ςτιγμι που ορίηεται το κζμα, ςυηθτιοφνται και αποφαςίηονται οι επιμζρουσ ενότθτζσ του. Εφαρμογή: Είναι το ςτάδιο κατά το οποίο αποφαςίηεται θ μζκοδοσ εργαςίασ και τα εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν. Σφνθεςη και παρουςίαςη: Με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν, οι μακθτζσ δθμιουργοφν αφίςα για τθν υγιεινι διατροφι και ενθμερωτικό φυλλάδιο με τον δεκάλογο τθσ υγιεινισ διατροφισ και τα διανζμουν ςτουσ μακθτζσ του ςχολείου. Σο ςχζδιο εργαςίασ που προτείνεται περιλαμβάνει παιδαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, όπου οι μακθτζσ εμπλζκονται ενεργθτικά ςτθ μάκθςθ και αιςκάνονται αςφαλείσ, δομοφν προςωπικά τθ μάκθςι τουσ και βοθκιοφνται από τισ προθγοφμενεσ εμπειρίεσ τουσ, τισ πεποικιςεισ τουσ, τα ενδιαφζροντά τουσ και προςεγγίηουν τθ μάκθςθ με διαφορετικοφσ τρόπουσ. Επιπλζον, με αυτό το ςκεπτικό διαφοροποιοφνται θ οργάνωςθ τθσ τάξθσ και των υλικϊν και χρθςιμοποιοφνται εναλλακτικοί τρόποι διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ. τα πλαίςια τθσ παραπάνω διαδικαςίασ ο εκπαιδευτικόσ είναι υπεφκυνοσ για τθ δθμιουργία ενόσ ςυνεργατικοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ εξαςφαλίηοντασ τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 1. Θετικι αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ομάδασ (positive interdependence). 2. Ατομικι υπευκυνότθτα και προςωπικι ευκφνθ (individual accountability/ personal responsibility). Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 5

6 3. Ενιςχυτικι αλλθλεπίδραςθ πρόςωπο με πρόςωπο (face-to-face promotive interaction). 4. Διαπροςωπικζσ, ομαδικζσ και κοινωνικζσ ικανότθτεσ (interpersonal and small group skills / social skills). 5. Λειτουργικότθτα τθσ ομάδασ (group processing). 2.1 Διδακτικι προςζγγιςθ με ΣΠΕ Οι ΣΠΕ δίνουν τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό με τθ χριςθ του λογιςμικοφ εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ να διερευνιςει τισ πρότερεσ γνϊςεισ των μακθτϊν και τισ αναπαραςτάςεισ τουσ ςχετικά με το υπό εξζταςθ κζμα. Επιπλζον, θ εννοιολογικι χαρτογράφθςθ αποτελεί για τουσ μακθτζσ εργαλείο ςυνεργαςίασ (Μικρόπουλοσ, 2006:115). Σο διαδίκτυο χρθςιμοποιείται για τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν που αποτελοφν το πρωτογενζσ υλικό προσ επεξεργαςία και οικοδόμθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ και εμπλζκει τουσ μακθτζσ ςε κατευκυνόμενθ διερεφνθςθ, θ οποία βαςίηεται ςτθν ανακάλυψθ και αξιοποίθςθ του ψθφιακοφ υλικοφ, εςτιάηοντασ ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ των προςφερόμενων πλθροφοριϊν και όχι ςτισ τεχνικζσ εφρεςθσ και αναηιτθςισ τουσ. Με τα υπολογιςτικά φφλλα οπτικοποιοφνται με διάφορουσ τρόπουσ (πίτεσ, ραβδογράμματα) τα αρικμθτικά δεδομζνα που προζκυψαν από τθν ζρευνα που πραγματοποίθςαν οι μακθτζσ με ςτόχο τθν πολλαπλι αναπαράςταςι τουσ. Σο λογιςμικό ηωγραφικισ (Rna) χρθςιμοποιείται με ςκοπό τθν αφφπνιςθ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθν καλλιζργεια τθσ ζκφραςθσ των μακθτϊν (Φραγκάκθ, 2010). 2.2 Σο προτεινόμενο ςενάριο 2.2.α ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 1 θ διδ. Παρζμβαςθ (2 ϊρεσ) τθν πρϊτθ διδακτικι παρζμβαςθ για να ενεργοποιθκοφν οι μακθτζσ και να ενταχκοφν ομαλά ςτο κζμα (αφόρμθςθ) παρουςιάηονται ςε λογιςμικό παρουςίαςθσ (Power Point) εικόνεσ με κζμα τθν παιδικι παχυςαρκία (ΔΠ1.ppt). τθ ςυνζχεια ακολουκεί ςυηιτθςθ που αφορά το κζμα με ςτόχο τον προβλθματιςμό όλων των Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 6

7 μακθτϊν. Κατόπιν δίνεται ζνα άρκρο από εφθμερίδα ςε φφλλο εργαςίασ με κζμα τθν παιδικι παχυςαρκία (ΔΠ1.doc) και καλοφνται οι μακθτζσ αφοφ μελετιςουν το άρκρο, να απαντιςουν ςε ςχετικζσ ερωτιςεισ. 2 θ διδ. Παρζμβαςθ (1 ϊρα) τθν δεφτερθ διδακτικι παρζμβαςθ ανιχνεφονται οι πρότερεσ ιδζεσ των μακθτϊν και γίνεται θ εξακτίνωςθ του κζματοσ. Αρχικά γράφεται ςτον πίνακα ο τίτλοσ του ςχεδίου εργαςίασ και ηθτείται από τουσ μακθτζσ να προτείνουν τισ επιμζρουσ διαςτάςεισ του κζματοσ οι οποίεσ και κα διερευνθκοφν. Θ παραπάνω διαδικαςία υλοποιείται με τθ μζκοδο του Καταιγιςμοφ Ιδεϊν κατά τθν οποία όλοι οι μακθτζσ αυκόρμθτα εκφράηουν τθ γνϊμθ τουσ θ οποία και καταγράφεται. τθ ςυνζχεια οι μακθτζσ καλοφνται να καταγράψουν τισ επιμζρουσ διαςτάςεισ του κζματοσ που κα διαπραγματευκοφν ςε ζναν θμιδομθμζνο εννοιολογικό χάρτθ (Inspiration) (ΔΠ2.isf). παιδική πατσζαρκία και σγιεινή διαηροθή ομάδες ηροθών κίνηζη παιδική πατσζαρκία ανηιμεηώπιζη σγιεινή διαηροθή αιηίες καθημερινή ζωμαηική άζκηζη οικογενειακό περιβάλλον κακή διαηροθή κληρονομικόηηηα ενημέρωζη μαθηηών 3 θ διδ. παρζμβαςθ (2 ϊρεσ) τθν τρίτθ διδακτικι παρζμβαςθ, προβάλλεται ζνα εκπαιδευτικό βίντεο από τθν ιςτοςελίδα τθσ εκπαιδευτικισ τθλεόραςθσ ( _content&task=view&id=1202&itemid=94). τθ ςυνζχεια δίνεται φφλλο εργαςίασ (ΔΠ3.doc) ςτο οποίο οι μακθτζσ καλοφνται να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ ςχετικά με το κζμα π.χ. τι είναι παιδικι παχυςαρκία, ςε ποιουσ παράγοντεσ οφείλεται, πϊσ υπολογίηεται ο Δ.Μ.. κλπ. το τζλοσ, ακολουκεί ςυηιτθςθ. Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 7

8 4 θ διδ. παρζμβαςθ (2 ϊρεσ) τθν τζταρτθ διδακτικι παρζμβαςθ, οι μακθτζσ ςε φφλλο εργαςίασ (ΔΠ4.doc) που τουσ δίνεται υπολογίηουν τον ΔΜ παιδιϊν που ζχει ιδθ μετρθκεί το φψοσ και το βάροσ τουσ (δεν μετράνε το δικό τουσ φψοσ και το βάροσ για να αποφευχκοφν τυχόν αρνθτικά ςχόλια ςτισ περιπτϊςεισ υπζρβαρων και παχφςαρκων μακθτϊν). τθ ςυνζχεια χαρακτθρίηουν τθν κάκε μζτρθςθ με τθ βοικεια ςελίδασ του διαδικτφου. 5 θ διδ. Παρζμβαςθ (1 ϊρα) τθν πζμπτθ διδακτικι παρζμβαςθ, δίνεται φφλλο εργαςίασ (ΔΠ5. doc) ςτο οποίο οι μακθτζσ καταγράφουν ςε πίνακα ςυχνοτιτων τα αποτελζςματα των μετριςεϊν τουσ, βρίςκουν τισ ςυχνότθτεσ και τα ποςοςτά (%) και ςτθ ςυνζχεια οπτικοποιοφν τα αποτελζςματά τουσ με γραφιματα ςε πρόγραμμα λογιςτικϊν φφλλων (Excel) (ΔΠ5.xls). 6 θ διδ. Παρζμβαςθ (1 ϊρα) τθν ζκτθ διδακτικι παρζμβαςθ, αρχικά οι μακθτζσ επιςκζπτονται ιςτότοπουσ που τουσ δίνονται ςχετικά με τθν υγιεινι διατροφι. τθ ςυνζχεια ακολουκεί ςυηιτθςθ πάνω ςτο κζμα και τζλοσ, τουσ δίνεται φφλλο εργαςίασ ςτο οποίο απαντοφν ςε ςχετικζσ ερωτιςεισ (ΔΠ6.doc). Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 8

9 7 θ διδ. Παρζμβαςθ (1 ϊρα) τθν ζβδομθ διδακτικι παρζμβαςθ, δίνεται φφλλο εργαςίασ (ΔΠ7.doc) με λεξιλόγιο που αφορά το υπό εξζταςθ κζμα. Οι μακθτζσ αναηθτοφν τουσ οριςμοφσ των λζξεων αυτϊν ςτο διαδίκτυο. 8 θ διδ. Παρζμβαςθ (1 ϊρα) τθν όγδοθ διδακτικι παρζμβαςθ, οι μακθτζσ προτείνουν θμεριςιο πρόγραμμα υγιεινισ διατροφισ και υπολογίηουν τισ κερμίδεσ του κάκε γεφματοσ (ΔΠ8.doc). Για τθν πραγματοποίθςθ των παραπάνω δραςτθριοτιτων οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν ςελίδεσ του διαδικτφου που τουσ δίνονται. 9 θ διδ. Παρζμβαςθ (1 ϊρα) τθν ζνατθ διδακτικι παρζμβαςθ, οι μακθτζσ φτιάχνουν ςε φφλλο εργαςίασ του word (ΔΠ9.doc) τον δεκάλογο τθσ υγιεινισ διατροφισ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ παραπάνω δραςτθριότθτασ αποτελεί θ ανάγνωςθ του βιβλίου «Πζντε ςωματοφφλακεσ κλειςμζνοι ςτο ψυγείο». 10 θ διδ. Παρζμβαςθ (2 ϊρεσ) τθ δζκατθ διδακτικι παρζμβαςθ, οι μακθτζσ γράφουν ςυνκιματα για τθν υγιεινι διατροφι ςε φφλλο εργαςίασ του Word (ΔΠ10.doc) και ςτθ ςυνζχεια δθμιουργοφν, ςε λογιςμικό ανάπτυξθσ τθσ ζκφραςθσ και τθσ δθμιουργικότθτασ (Rna), τθ δικι τουσ αφίςα τθν οποία μοιράηουν ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ και αναρτοφν ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του ςχολείου (ΔΠ10.rna). Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 9

10 2.3 υνοδευτικά φφλλα εργαςίασ 2.3.α Φφλλα εργαςίασ δραςτθριοτιτων (βλ. ςτο τζλοσ του ςεναρίου) 2.4 Επζκταςθ - Αξιολόγθςθ 2.4.α Επζκταςθ Οι μακθτζσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των παραπάνω δραςτθριοτιτων μποροφν με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ να οργανϊςουν μια εκδιλωςθ με τίτλο «Σρϊω ςωςτά, είμαι υγιισ» με ςκοπό να ευαιςκθτοποιιςουν τουσ μακθτζσ του ςχολείου και τουσ γονείσ τουσ. τθν εκδιλωςθ αυτι μποροφν να παρουςιάςουν υλικό που παράχκθκε κατά τθν πραγματοποίθςθ των δραςτθριοτιτων (αφίςεσ, υγιεινά μενοφ, αποτελζςματα ζρευνασ), να μιλιςουν ειδικοί για το κζμα τθσ Παιδικισ Παχυςαρκίασ και τθσ Τγιεινισ Διατροφισ και να ανεβάςουν μία κεατρικι παράςταςθ βαςιςμζνθ ςτο βιβλίο «Πζντε ςωματοφφλακεσ κλειςμζνοι ςτο ψυγείο». 2.4.β Αξιολόγθςθ Διαμορφωτική Κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του ςεναρίου δεν παρουςιάςτθκαν προβλιματα, αντικζτωσ μάλιςτα, ςε κάκε εκπαιδευτικι παρζμβαςθ οι μακθτζσ εξζφραηαν κερμά τον ενκουςιαςμό τουσ για τθν καινοτόμο προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ. Κακόλθ τθ διάρκεια των παρεμβάςεων οι μακθτζσ ςυνεργάςτθκαν μεταξφ τουσ αρμονικά, αντάλλαξαν απόψεισ, επικοινϊνθςαν και κατζλθξαν ςε ςυμπεράςματα. Τελική το τζλοσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ακολοφκθςε ςυηιτθςθ - αξιολόγθςθ. Οι μακθτζσ φάνθκε να ζχουν κατανοιςει τθ ςθμαντικότθτα του διαχωριςμοφ των τροφϊν ςε καλζσ και μθ. Ζδειξαν διάκεςθ να αλλάξουν τον τρόπο διατροφισ τουσ και να προτιμοφν πλζον περιςςότερο τροφζσ με υψθλι διατροφικι αξία. Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 10

11 3. Βιβλιογραφία Δαγδιλζλθσ, Β., & άλ., (2010), Επιμόρφωςη Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηςη και Εφαρμογή των ΤΠΕ ςτη Διδακτική Πράξη. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευςη των εκπαιδευτικών ςτα Κζντρα Στήριξησ Επιμόρφωςησ. Σεφχοσ 1: Γενικό Μζροσ. Α ζκδοςθ. Πάτρα: ΤΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Α.Ι.Σ.Τ. Δοφβλθ, Γ. (2009), Η διδαςκαλία των μαθηματικών. (Σημειώςεισ). Θεςςαλονίκθ: Διδαςκαλείο Δ. Γλθνόσ. Κόμθσ, Β., & άλ., (2010), Επιμόρφωςη Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηςη και Εφαρμογή των ΤΠΕ ςτη Διδακτική Πράξη. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευςη των εκπαιδευτικών ςτα Κζντρα Στήριξησ Επιμόρφωςησ. Σεφχοσ 2: Κλάδοι ΠΕ60/70. Β ζκδοςθ. Πάτρα: ΤΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Α.Ι.Σ.Τ. Μικρόπουλοσ, Σ. (2006), Ο υπολογιςτήσ ωσ γνωςτικό εργαλείο. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. ΤΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, (2003α), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων Σπουδών Ευζλικτησ Ζώνησ για το Δημοτικό. Προςπελάςτθκε: 10 Μαΐου 2011, από _EveliktiZoni.zip. ΤΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, (2003β), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων Σπουδών Μαθηματικών για το Δημοτικό. Προςπελάςτθκε: 10 Μαΐου 2011, από deppsaps_math.zip ΤΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, (2003γ), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων Σπουδών Αγωγήσ Υγείασ για το Δημοτικό. Προςπελάςτθκε: 10 Μαΐου 2011, από saps_agogiygias.pdf Φραγκάκθ Μ., (2010), ενάριο μάκθςθσ: Θ βυηαντινι τζχνθ με το Rna ςτο Κόμθσ, Β. 2010, Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωςη των εκπαιδευτικών ςτα ΚΣΕ. Σεφχοσ 2Α, ςελ. 188, Κλάδοσ ΠΕ70. Ακινα: ΤΠΔΒΜΘ, Ε.Α.Ι.Σ.Τ. ελίδεσ από το Διαδίκτυο Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 11

12 Ονοματεπϊνυμο: Φφλλο εργαςίασ 1 Ημερομθνία: «Επιδθμία» θ παιδικι παχυςαρκία ςτθν Ελλάδα Εκτιμάται ότι το 2015, κα είναι υπζρβαροι περίπου 2,3 δις. άνκρωποι Μορφι επιδθμίασ παίρνει θ παχυςαρκία ςτθν Ελλάδα με τα παιδιά να είναι τα πιο παχφςαρκα ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σο ποςοςτό των υπζρβαρων αντιςτοιχεί ςτο 35,2% του γενικοφ πλθκυςμοφ ενϊ το ποςοςτό των παχφςαρκων φτάνει το 22,5%. φμφωνα με τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ, το ,6 διςεκατομμφριο άνκρωποι ιταν υπζρβαροι ενϊ τουλάχιςτον 400 εκατομμφρια ιταν παχφςαρκοι. Σθν ίδια περίοδο, τουλάχιςτον 20 εκατομμφρια παιδιά παγκοςμίωσ, υπολογίηεται ότι ιταν υπζρβαρα, ανζφερε ςε ςυνζντευξθ Σφπου ο αντιπρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Ενδοκρινολογικισ Εταιρείασ, με αφορμι τθν Παγκόςμια Θμζρα κατά τθσ Παχυςαρκίασ ςτισ 24 Οκτωβρίου. Σα παχφςαρκα παιδιά διατρζχουν μεγάλο κίνδυνο να εμφανίςουν ςθμαντικζσ επιπλοκζσ ςτθν υγεία τουσ, τόςο κατά τθν παιδικι θλικία όςο και αργότερα, κακϊσ ςυνικωσ εξελίςςονται ςε παχφςαρκουσ ενιλικεσ. Σο πρόβλθμα τθσ παχυςαρκίασ μπορεί να ξεκινιςει από τθν εμβρυϊκι θλικία όταν θ μθτζρα καπνίηει κατά τθν κφθςθ. Οι κρίςιμεσ θλικίεσ όπου τα παιδιά εμφανίηουν παχυςαρκία είναι τα 2-3 ζτθ, τα 5-7 ζτθ και θ εφθβεία. Δυςτυχϊσ τα νοςιματα που προκαλοφνται από τθν παχυςαρκία είναι χρόνια και ςοβαρά και τισ περιςςότερεσ φορζσ οι επιπλοκζσ τουσ δεν είναι αναςτρζψιμεσ. τα νοςιματα αυτά περιλαμβάνονται θ ςτεφανιαία νόςοσ, θ αρτθριακι υπζρταςθ, τα εγκεφαλικά επειςόδια, θ καρδιακι δυςλειτουργία, ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ και διάφοροι τφποι καρκίνων. Διαβάηουμε το παραπάνω άρκρο με κζμα τθν παιδικι παχυςαρκία και απαντϊ ςτισ ερωτιςεισ: 1. Ποιο είναι το ποςοςτό ςτην Ελλάδα των υπζρβαρων παιδιών; 2. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που διατρζχουν όςοι είναι παχφςαρκοι; 3. Ποιεσ είναι οι κρίςιμεσ ηλικίεσ για την εμφάνιςη τησ παιδικήσ παχυςαρκίασ; 4. Η παιδική παχυςαρκία αποτελεί πρόβλημα μόνο για τα παιδιά ςτην Ελλάδα; 5. Ποια είναι η λζξη κλειδί ςτο κείμενο που φανερώνει τισ μεγάλεσ διαςτάςεισ του προβλήματοσ τησ παιδικήσ παχυςαρκίασ; (Δικαιολογήςτε τησ απάντηςή ςασ). Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 12

13 Φφλλο εργαςίασ 3 Ονοματεπϊνυμο: Ημερομθνία: Α. Πατιςτε ςτθν παρακάτω υπερςφνδεςθ, παρακολουκιςτε το εκπαιδευτικό βίντεο για τθν παχυςαρκία και απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ. Β. 1. ε ποιουσ παράγοντεσ οφείλεται θ παχυςαρκία; 2. Σι είναι ο δείκτθσ μάηασ ςϊματοσ και πϊσ τον μετράμε; 3. Από ποια κρεπτικά ςυςτατικά ζχει ανάγκθ ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ; 4. Ποφ βρίςκουμε τισ αντιοξειδωτικζσ βιταμίνεσ Α, C, E, K και το ςελινιο; 5. ε τι βοθκάει ζνα καλό κολατςιό και τι μπορεί να περιλαμβάνει; 6. Ποιεσ τροφζσ πρζπει να αποφεφγονται; 7. ε τι βοθκοφν τον ανκρϊπινο οργανιςμό θ γυμναςτικι και θ άςκθςθ; Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 13

14 Φφλλο εργαςίασ 4 Ονοματεπϊνυμο: Ημερομθνία: 1. Τπολόγιςε το δείκτθ μάηασ ςϊματοσ ςτον παρακάτω πίνακα: Μακθτζσ Μακθτζσ Σμιμα.. Υψοσ Βάροσ ΔΜΕ (Β/Τ 2 ) Χαρακτθριςμόσ 2. Επαλικευςε τισ μετριςεισ ςου ςτθν παρακάτω ιςτοςελίδα και βρεσ τον χαρακτθριςμό τθσ κάκε μζτρθςθσ. Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 14

15 Φφλλο εργαςίασ 5 Ονοματεπϊνυμο: Ημερομθνία: Πίνακασ υχνοτιτων Χαρακτθριςμόσ Καταμζτρθςθ υχνότθτα Ποςοςτό Ελλιποβαρι Φυςιολογικά Τπζρβαρα Παχφςαρκα φνολα Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 15

16 Φφλλο εργαςίασ 6 Ονοματεπϊνυμο: Ημερομθνία: Φφλλο εργαςίασ Επιςκεφτείτε τισ παρακάτω ιςτοςελίδεσ και απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ: Πόςεσ είναι οι βαςικζσ ομάδεσ τροφϊν και γιατί οι επιςτιμονεσ τισ κατατάςςουν ςε ομάδεσ; Ποια ομάδα τροφϊν ςτθρίηεται ςτθν ομάδα «Δθμθτριακά-Ηυμαρικά- Αμυλϊδθ»; Ποιεσ τροφζσ περιλαμβάνει; Ποια ομάδα τροφϊν βρίςκεται μετά τθ βάςθ τθσ πυραμίδασ και ποιεσ τροφζσ ανικουν ςε αυτιν; Ποια ομάδα τροφϊν πρζπει να καταναλϊνεται 2-4 φορζσ τθν εβδομάδα; Ποιεσ τροφζσ ανικουν ςτθν ομάδα αυτιν; ε ποια ομάδα τροφϊν ανικει το γάλα; Ποια άλλα τρόφιμα ανικουν ςτθν ομάδα αυτι; Ποια ομάδα τροφϊν βρίςκεται ςτθν κορυφι τθσ πυραμίδασ; Πόςο ςυχνά πρζπει να καταναλϊνονται οι τροφζσ τθσ ομάδασ αυτισ; Γράφω δίπλα ςε κάκε ομάδα τροφϊν τθ ςυχνότθτα που πρζπει να καταναλϊνεται εβδομαδιαία. Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 16

17 Φφλλο εργαςίασ 7 Ονοματεπϊνυμο: Ημερομθνία: ΣΟ ΓΛΩΑΡΙ ΣΗ ΤΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ 1. Βρείτε τουσ οριςμοφσ των «λζξεων τθσ διατροφισ» με τθ βοικεια του ιςτότοπου: Λζξθ Οριςμόσ πρωτεΐνεσ αςβζςτιο υδατάνθρακεσ λίπη βιταμίνεσ φώςφοροσ Ιχνοςτοιχείαμζταλλα παχυςαρκία διατροφικζσ διαταραχζσ νευρική ανορεξίαβουλιμία μεςογειακή διατροφή Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 17

18 Φφλλο εργαςίασ 8 Ημερομθνία: Ονοματεπϊνυμο: Φτιάξτε ζνα θμεριςιο πρόγραμμα υγιεινισ διατροφισ. Χριςιμεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να βρείτε ςτουσ παρακάτω ιςτότοπουσ: Μενοφ Ημζρα: Τπολογιςμόσ Θερμίδων Πρωινό Δεκατιανό Γεφμα Απογευματινό Δείπνο Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 18

19 Φφλλο εργαςίασ 9 Ονοματεπϊνυμο: Ημερομθνία: Φφλλο εργαςίασ Ο Δεκάλογοσ τθσ υγιεινισ διατροφισ 1. Από το βιβλίο ««Πζντε ςωματοφφλακεσ κλειςμζνοι ςτο ψυγείο» γράψτε το δεκάλογο τθσ υγιεινισ διατροφισ και μοιράςτε τον ςτουσ μακθτζσ άλλων τμθμάτων. Ο Δεκάλογοσ τθσ Τγιεινισ Διατροφισ Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 19

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Αφόρμθςθ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Δείκτθσ Επιτυχίασ: Να διατυπϊνουν παρατθριςεισ για διάφορεσ εμφανείσ ιδιότθτεσ των ηωντανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Διδάςκοντασ με τθ βοικεια λογιςμικοφ παρουςίαςθσ papastasos@gmail.com Το λογιςμικό παρουςιάςεων Το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά Η ιδζα του ςεναρίου φμφωνα με τισ οδθγίεσ του νζου αναλυτικοφ ςχολικοφ προγράμματοσ οι μακθτζσ κα πρζπει κατά τθ διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Σφντομθ αναφορά ςτα εργαλεία δραςτθριοτιτων και ροισ για τθ δθμιουργία ακολουκιϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων (ενοτιτων / μακθμάτων) και προτάςεισ για τθν χριςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Θ ΙΔΕΑ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ: Ο Κριμαϊκόσ πόλεμοσ παρόλο που δεν εκτυλίχτθκε ςε ελλθνικό ζδαφοσ επθρζαςε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία σχεδιασμού για την αξιοποίηση των νέων Μέσων σε παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις

Μεθοδολογία σχεδιασμού για την αξιοποίηση των νέων Μέσων σε παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις Αλιβίηοσ Σοφόσ Επίκουροσ Κακθγθτισ ΠΤΔΕ Αιγαίου Μεθοδολογία σχεδιασμού για την αξιοποίηση των νέων Μέσων σε παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις Εισαγωγή Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτθρίηεται ςτθ βάςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κυνηγός Χ., Ψυχάρης Γ., Γαβρίλης Κ. & Κεΐσογλου Στ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Π3 (β): Εκπαιδευτική Εφαρμογή τησ Πληροφορικήσ ςτη Δημοτική Εκπαίδευςη (20 διδ. Περ.)

Πρόγραμμα Π3 (β): Εκπαιδευτική Εφαρμογή τησ Πληροφορικήσ ςτη Δημοτική Εκπαίδευςη (20 διδ. Περ.) Πρόγραμμα Π3 (β): Εκπαιδευτική Εφαρμογή τησ Πληροφορικήσ ςτη Δημοτική Εκπαίδευςη (20 διδ. Περ.) Ακροατήριο: Σκοπόσ: Αξιολόγηςη: Εκπαιδευτικοί με ελάχιςτεσ ι κακόλου γνϊςεισ χριςθσ του ΗΥ. Οι εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σο εκπαιδευτικό ςενάριο με ΣΠΕ. Θ ζννοια του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου

Σο εκπαιδευτικό ςενάριο με ΣΠΕ. Θ ζννοια του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου Σο εκπαιδευτικό ςενάριο με ΣΠΕ Θ ζννοια του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου Τα εκπαιδευτικά ςενάρια που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν επιμόρφωςθ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνο με το εκπαιδευτικό υλικό που ςυνοδεφει ζνα υπολογιςτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ Επιμόρφωςη εκπαιδευτικών ςτη χρήςη και αξιοποίηςη των Σ.Π.Ε. ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία. ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΣΗ ΓΛΩΑ ΣΑΞΗ Σ «ΕΛΑΣΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΤΜΕ ΚΑΛΤΣΕΡΑ» ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Μιςαηλίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αχιλλζασ Μανδρίκασ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Αναςταςία Μελίςτα, Εκπαιδευτικόσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΙΑ / ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικά ςενάρια τι είναι και πϊσ δθμιουργοφνται

Διδακτικά ςενάρια τι είναι και πϊσ δθμιουργοφνται Ενότθτα ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ 2 Διδακτικά ςενάρια τι είναι και πϊσ δθμιουργοφνται ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Το ςενάριο περιλαμβάνει 2 μζρθ: Στο πρϊτο μζροσ μελετάται το κεωρθτικό πλαίςιο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΑ ΝΑ ΟΤ ΓΝΩΡΙΩ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΟΤ (ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΑ ΚΡΑΣΗ ΣΗ Ε.Ε.)

ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΑ ΝΑ ΟΤ ΓΝΩΡΙΩ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΟΤ (ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΑ ΚΡΑΣΗ ΣΗ Ε.Ε.) ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Λία Γαλάνη Δασκάλα, Γεωγράφος ΕΛΑ ΝΑ ΟΤ ΓΝΩΡΙΩ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΟΤ (ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΑ ΚΡΑΣΗ ΣΗ Ε.Ε.) με σπήζη ηος λογιζμικού «Σαξιδεύονηαρ με ηοςρ σάπηερ ζηην Δλλάδα και ζηον κόζμο» Project πος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο

Εκπαιδευτικό Σενάριο Εκπαιδευτικό Σενάριο Δημιουργόσ : Κωνςταντίνα Αρβανίτθ Γνωςτικό αντικείμενο : τοιχεία Προγραμματιςμοφ ςε Γραφικό Basic), Γ ΕΠΑΛ. περιβάλλον (Visual Περιοχή Γνωςτικοφ αντικειμζνου : Δομζσ Επιλογισ-Μάκθμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΧΡΗΕΙ ΣΩΝ ΣΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΕΝΟΣΗΣΑ A3: Αξιοποίηςη του Παγκόςμιου Ιςτοφ και του Ιςτοφ 2.0 ςτο Νζο Πρόγραμμα πουδών Πληροφορικήσ-ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ 6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ Σο Δίκτυο υνεχιςτισ του Δικτφου χολικισ Καινοτομίασ (www.innovation.edu.gr) υντονίηει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μαθηηές να μάθοσν πώς να διενεργήζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Γραφημάτων. Ενότητα: Εισαγωγικά μαθήματος. Διδάσκων: Λέκτορας Xάρης Παπαδόπουλος. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Γραφημάτων. Ενότητα: Εισαγωγικά μαθήματος. Διδάσκων: Λέκτορας Xάρης Παπαδόπουλος. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Γραφημάτων Ενότητα: Εισαγωγικά μαθήματος Διδάσκων: Λέκτορας Xάρης Παπαδόπουλος Τμήμα: Μαθηματικών Θεωρία Γραφθμάτων Χάρθσ Παπαδόπουλοσ Γενικά για το μάκθμα ΌΛΟΙ όςοι ενδιαφζρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ.: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Β ΦΑΗ

ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ.: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Β ΦΑΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ.: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Β ΦΑΗ Υπεύθςνορ Καθηγηηήρ: Λεμονίδηρ Φαπάλαμπορ Αποζπαζμένορ Δκπαιδεςηικόρ: Απζένηρ Κωνζηανηίνορ Φοιηήηπιερ: Βοςβούλη Εςδοξία Α.Μ. 2837 Τζοςμαπίκα Χπιζηίνα Α.Μ. 2843

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα