ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν."

Transcript

1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»

2 Έλεγχος ποιότητας Το σημαντικότερο εργαλείο στην εργαστηριακή διαδικασία που εξασφαλίζει Τη σωστή λειτουργία του αναλυτή Την ποιότητα των αντιδραστηρίων Τον εντοπισμό πιθανών τυχαίων ή συστηματικών σφαλμάτων στα αποτελέσματα Τη διόρθωση των διαφόρων σφαλμάτων

3 Διασφάλιση ποιότητας Συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων (κυτταρομετρητής ροής) Χρήση προτυπωμένων μεθοδολογιών και αντιδραστηρίων ( CE/IVD) Επικύρωση μεθόδων in house Παρακολούθηση της επίδοσης μεθόδων Παρακολούθηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων Διορθωτικές κινήσεις για τη βελτίωση

4 Τοποθέτηση αναλυτή (κυτταρομετρητής ροής) Χώρος και πρόσβαση (διαστάσεις, βάρος, πάγκος εργασίας) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (πρόσβαση σε γεννήτρια, UPS) Θερμοκρασία και υγρασία (μηχανήματος, χώρου εργασίας) Απόβλητα (Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων ΦΕΚ 1537/ 8 Μαΐου 2012)

5 Συντήρηση κυτταρομετρητή ροής Air filters Cleaning agent container Sample head and sample probe Sampling system Sheath fluid Vacuum trap καθημερινά εβδομαδιαία μηνιαία Κάθε 60 ημέρες Όταν χρειάζεται

6 Παρακολούθηση λειτουργίας

7 Παρακολούθηση λειτουργίας Ημερήσια Μηνιαία Κάθε 6 μήνες Πρότυπα σφαιρίδια από latex με γνωστά χαρακτηριστικά σκέδασης και φθορισμού

8 Έλεγχος ποιότητας κυτταρομετρητή ροής Σφαιρίδια οπτικής ευθυγράμμισης Σφαιρίδια τύπου Ι Σφαιρίδια αναφοράς καθορισμένου φθορισμού Σφαιρίδια τύπου ΙΙ Σφαιρίδια βαθμονόμησης Σφαιρίδια τύπου ΙΙΙ

9 Ημερήσιος έλεγχος Σφαιρίδια οπτικής ευθυγράμμισης (alignment) έλεγχος υδραυλικών συστημάτων καθαρότητα κυψελίδας ροής

10 Standardizing flow cytometry: A classification system of fluorescence standards used for flow cytometry A. Schwartz1,*G. E. Marti2, R. Poon3,J. W. Gratama4, E. Fernández-Repollet5 Εβδομαδιαίος έλεγχος Σφαιρίδια αναφοράς καθορισμένου φθορισμού Ρύθμιση φίλτρων και φωτοπολλαπλασιαστών Βαθμονόμηση των τάσεων και φασματική επιδιόρθωση μεταξύ των χρωστικών (compensation)

11 6μηνιαίος/ετήσιος έλεγχος Σφαιρίδια βαθμονόμησης ρύθμιση της ποσοτικοποίησης των σημάτων φθορισμού Υπολογισμός της ευαισθησίας (μπορεί να διαχωριστεί ικανοποιητικά ένας ασθενής (dim) πληθυσμός

12 Συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων (κυτταρομετρητής ροής) Χρήση προτυπωμένων μεθοδολογιών και αντιδραστηρίων ( CE/IVD) Επικύρωση μεθόδων in house Παρακολούθηση της επίδοσης μεθόδων Παρακολούθηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων Διορθωτικές κινήσεις για τη βελτίωση

13 Αναλυτικά χαρακτηριστικά μεθόδου Analytical characteristics Μεθοδολογικά χαρακτηριστικά Ευαισθησία Ειδικότητα Χαρακτηριστικά επίδοσης Πιστότητα Ακρίβεια Γραμμικότητα Όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης Όρια αναφοράς πληθυσμού

14 Επικυρωμένες μέθοδοι και αντιδραστήρια (CE/IVD) Βιβλιογραφικές αναφορές Ομάδες εργασίας επαλήθευση

15 CE : συντομογραφία της γαλλικής έκφρασης Conformite Europeenne Το προϊόν υπόκειται και ακολουθεί όλες τις νομικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης IVD: in vitro diagnostics χρησιμοποιούνται για κλινική διάγνωση RUO: research use only δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαγνωστικές εξετάσεις ASR: analyte specific reagent για in house μεθόδους

16 Βιβλιογραφικές αναφορές Standardization of cytokine flow cytometry assays BMC Immunology 2005, 6:13 Guideline for the flow cytometric enumeration of CD34+ haematopoietic stem cells PREPARED BY THE CD34+ HAEMATOPOIETIC STEM CELL WORKING PARTY* Clin. Lab. Haem. 1999, 21, International standardized approach for flow cytometric residual disease monitoring in chronic lymphocytic leukaemia Leukemia (2007), 1 9 Guidelines for the diagnosis and monitoring of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) (Cytometry B July 2010) Phenotyping Myeloma : (Cytometry B July 2010) A GEIL Flow Cytometry Consensus Proposal for Quantification of Plasma Cells: Application to Differential Diagnosis Between MGUS and Myeloma (Cytometry B 2011) Immunophenotyping of acute leukemia and lymphoproliferative disorders: a consensus proposal of the European LeukemiaNet Work Package 10 (Leukemia 2011)

17 OMIP Ομάδες εργασίες EUROFLOW

18 Ομάδες εργασίες OMIP

19 Επικυρωμένες μέθοδοι και αντιδραστήρια (CE/IVD) Μέθοδος επικυρωμένη από τον κατασκευαστή π.χ μέτρηση CD34 Επιβεβαίωση των προδιαγραφών του κατασκευαστή δείγματα που καλύπτουν την αναφερόμενη κλίμακα κλινικών τιμών

20 Συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων (κυτταρομετρητής ροής) Χρήση προτυπωμένων μεθοδολογιών και αντιδραστηρίων ( CE/IVD) Επικύρωση μεθόδων in house Παρακολούθηση της επίδοσης μεθόδων Παρακολούθηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων Διορθωτικές κινήσεις για τη βελτίωση

21 Επικύρωση μεθόδων in house μέθοδοι δείγματα Διαχωρισμός δειγμάτων και σύγκριση με άλλο εργαστήριο Σύγκριση με άλλες επικυρωμένες μεθόδους Σύγκριση με κλινική διάγνωση Λογικός αριθμός ειδών δειγμάτων και διαγνωστικών ομάδων (όχι κάθε τύπος κλινικής οντότητας της WHO)

22 Επικύρωση μεθόδων In-house μέθοδοι Χαρακτηριστικά επίδοσης Πιστότητα Ακρίβεια Γραμμικότητα Όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης Όρια αναφοράς πληθυσμού

23 Πιστότητα (Precision) Πιστότητα εκφράζει το βαθμό της συμφωνίας, τη διασπορά (dispersion), των αποτελεσμάτων, όταν η μέτρηση επαναλαμβάνεται σε ένα δείγμα. Επαναληψιμότητα συμφωνία αποτελεσμάτων διαδοχικών μετρήσεων στο ίδιο δείγμα, κάτω από τις ίδιες συνθήκες (ίδια μέθοδος, ίδια συσκευή, ίδιο εργαστήριο, σε σύντομο χρονικό διάστημα π.χ εντός ημέρας ) Αναπαραγωγιμότητα συμφωνία (διασπορά) μεταξύ αποτελεσμάτων ανεξαρτήτων μετρήσεων, στο ίδιο δείγμα κάτω από διαφορετικές συνθήκες (διαφορετική συσκευή, ίδιο ή διαφορετικά εργαστήρια, και/ή διαφορετικούς χρόνους Ενδοεργαστηριακή Διεργαστηριακή

24 Ακρίβεια (Accuracy) Ακρίβεια: Εκφράζει τη διαφορά μεταξύ πειραματικής τιμής και πραγματικής Η διαφορά εκφράζει το «τυχαίο σφάλμα» Ορθότητα: Διαφορά μεταξύ μέσης τιμής επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και πραγματικής τιμής Η διαφορά εκφράζει το «συστηματικό σφάλμα» («bias») της μεθόδου. Μπορούν να υπολογιστούν από σταθεροποιημένα δείγματα ελέγχου

25 Πιστότητα vs ακρίβεια

26 Όριο Ανιχνεύσεως (Limit of Detection-LOD) Αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο συγκεντρώσεως της προσδιοριζόμενης παραμέτρου, που μπορεί να διακριθεί από τη μηδενική συγκέντρωση Όριο Ποσοτικοποιήσεως (Limit of Quantitation-LOQ) Είναι η ελάχιστη συγκέντρωση προσδιοριζομένης ουσίας, που μπορεί να προσδιορισθεί με αξιοπιστία ( αποδεκτή ακρίβεια και επαναληψiμότητα)

27 Υπολογισμός LOD και LOQ Αραιωμένο δείγμα ελέγχου : μονιμοποιημένο πλήρες αίμα σε αραιώσεις με φυσιολογικό ορό ανθρώπου (Normal Human Serum) Εκτελούνται 15 μετρήσεις μεταξύ διαδοχικών ημερών Υπολογίζεται η τυπική απόκλιση (SD) (LOD) = 3 x SD (Στάθμη εμπιστοσύνης 99,87%) (LOD) = 2 x SD (Στάθμη εμπιστοσύνης 95%) (LOQ) = 10 x SD

28 Γραμμικότητα Η γραμμικότητα της μεθόδου μπορεί να εξεταστεί σε τουλάχιστον 4 δείγματα τα οποία καλύπτουν το εύρος των μετρήσεων-που μπορεί να προκύψουν από αραίωση ενός σταθεροποιημένου δείγματος ελέγχου με κατάλληλο αραιωτικό μέσο (PBS+ 2%FCS) όπου και θα εκτελεστεί ο προσδιορισμός εις τριπλούν. Εν συνεχεία γίνεται στατιστικός έλεγχος της παλινδρόμησης όπου πρέπει r 0.95 για να είναι γραμμική η μέθοδος. Η μέθοδος παύει να είναι γραμμική όταν σε δύο συνεχόμενα σημεία παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση από τη αναμενόμενη τιμή

29 Όρια αναφοράς Κάθε εργαστήριο είναι υποχρεωμένο να παρέχει όρια αναφοράς (φυσιολογικές τιμές) για όλες τις εξετάσεις. Γίνεται μέτρηση φυσιολογικών ατόμων (αιμοδοσία?) και στατιστική ανάλυση mean ± 2SD Σε περίπτωση που υπάρχουν όρια αναφοράς είτε από την κατασκευαστική εταιρία είτε από άλλο έργαστήριο τοτε πρέπει να γίνει επαλήθευση συγκρίνοντας τη μεση τιμή με τη μέση τιμή δειγμάτων φυιολογικών ατόμων (t-test)

30 παρακολούθηση ποιότητας Κυτταρομετρητής ροής Εργαστήριο κυτταρομετρίας ροής (αποτελέσματα)

31 Σφαιρίδια οπτικής ευθυγράμμισης

32 Σφαιρίδια οπτικής ευθυγράμμισης

33 Σφαιρίδια βαθμονόμησης

34 Έλεγχος ποιότητας αποτελεσμάτων εργαστηρίου κυτταρομετρίας ροής Εσωτερικός Εθνικός (δεν υπάρχει επίσημος φορέας) Εξωτερικός (ευρωπαϊκά προγράμματα ποιοτικού ελέγχου)

35 Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας Ενδο-εργαστηριακός Εφαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο Εντοπίζονται τα σφάλματα τη στιγμή που προκύπτουν

36 Εσωτερικός έλεγχος ατομικών αποτελεσμάτων T + B + NK = 100% +/-5% (max μεταβλητότητα 10%) T λεμφοκύτταρα: CD3 + CD4 + + CD3 + CD8 + = CD3 + +/-5% (max μεταβλητότητα 10%)

37 Εσωτερικός έλεγχος μονιμοποιημένο περιφερικό αίμα γνωστών συγκεντρώσεων

38 Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος Αναδρομικό χαρακτήρα Ελέγχει την ακρίβεια ως προς ένα εξωτερικό πρότυπο Οργανώνεται από εξωτερικό ανεξάρτητο φορέα Μεγάλος αριθμός εργαστηρίων ελέγχει το ίδιο δείγμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα

39 Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος Ελληνική Εταιρεία Κυτταρομετρίας NEQAS

40 Ελληνική Εταιρεία Κυτταρομετρίας (1996)

41 Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος Ελληνική Εταιρεία Κυτταρομετρίας 2008 Πανεπιστήμιο Πάτρας Δύο δείγματα /τρίμηνο Περιφερικό αίμα ρουτίνα εντός 24 ωρών Βασικός ανοσοφαινότυπος λεμφοκυττάρων

42

43

44 Τιμή στόχος (target value): Η τιμή που αντιστοιχεί με την μέση τιμή (mean) της κατανομής των μετρήσεων του υποπληθυσμού. Ν (number): Ο αριθμός των Εργαστηρίων που συμμετείχαν. Δείκτης απόκλισης (Deviation Index, DI): Είναι η απόκλιση της τιμής του Εργαστηρίου από την μέση τιμή των μετρήσεων του συγκεκριμένου υποπληθυσμού. DI < 0.5 εξαιρετική απόδοση DI 0.5 έως 1 καλή DI 1 έως 2 ικανοποιητική DI 2 έως 3 μη ικανοποιητική Συντελεστής μεταβλητότητας (Coefficient variation,cv): αφορά την κατανομή του συνόλου των μετρήσεων του υποπληθυσμού και είναι χρήσιμος στην συνολική εκτίμηση των αποτελεσμάτων.

45 Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος Ανοσοφαινότυπος λεμφοκυττάρων Μέτρηση CD34 Λευχαιμία/Λέμφωμα Flow cross match Ελληνική Εταιρεία Κυτταρομετρίας, NEQAS NEQAS NEQAS NEQAS

46 NEQAS Ανοσοφαινότυπος λεμφοκυττάρων

47 NEQAS Μέτρηση CD34

48 NEQAS Λευχαιμία/Λέμφωμα

49 NEQAS Cross match

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 15189 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΛΙΝΕΡΓ 01/02/30-01-2014 1/16 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΝΙΝΕΡΓ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 29-03-2006 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007 Διασφάλιση ποιότητας στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007 Προϋποθέσεις και διαδικασία διαπίστευσης στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11 Αθήνα 8/5/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.Γ99Φ/58 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Χ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ & ΑΝ.ΥΓ.ΥΛΙΚΟΥ Ταχ, Δ/νση: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 16 Πληροφορίες: Αικ.Γωγόλου Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5249743 Fax: 210 5224461 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM sp100 αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 74 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2012 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 74 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Κοινωνικές και Οικονομικές Παράμετροι της Μέτρησης του Χρόνου Προθρομβίνης Έκθεση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413 REF 41413 ZENIT RA dsdna IgG Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA dsdna IgG είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» Β) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BAP ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ. MicroVue BAP EIA Περίληψη ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

BAP ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ. MicroVue BAP EIA Περίληψη ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ BAP Ανοσοπροσδιορισμός ενζύμου για ποσοτικό προσδιορισμό της ειδικής για τα οστά αλκαλικής φωσφατάσης (BAP) στον ανθρώπινο ορό MicroVue BAP EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων Αραιώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ αναπαραγωγιµότητας των εργαστηριακών εξετάσεων, ελτ. Ελλην. Μικροβ. Εταιρ., Ιαν.-Φεβρ. 00, 46 (): 7-86. ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Εργασία στο μάθημα CAD CAM. Στέφανος Καλλιώρας (33419) ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 13/01/11

ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Εργασία στο μάθημα CAD CAM. Στέφανος Καλλιώρας (33419) ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 13/01/11 2011 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Εργασία στο μάθημα CAD CAM Στέφανος Καλλιώρας (33419) ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 13/01/11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Ορισμός Ποιότητας Πιστοποίηση Ποιότητας και Οργανισμοί O Διεθνής Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17 Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31 Σελίδα 1 από 35 Εισαγωγή Ορισμοί Προμηθευτής: Είναι κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ Για την αδειοδότηση-λειτουργία των τραπεζών ΟΠΑ υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, προτείνονται οι προδιαγραφές πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Έλεγχοι Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Το ρυθμό απελευθέρωσης του φαρμάκου από το σκεύασμα Έλεγχο ταυτότητας και καθαρότητας της πρώτης ύλης και των εκδόχων( βάση προδιαγραφών)

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Περιγραφή ενός συγκεκριμένου μαθήματος (course) με τη μορφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Νικ. Σ. Θωμαΐδης Eργ. Αναλυτικής Χημείας Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Ορθότητα: Υλικά αναφοράς: Σύγκριση της πειραματικής τιμής με την «αληθή» τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη ζήτησης. Γεώργιος Δούνιας,, PhD Αναπληρωτής καθηγητής ΤΜΟΔ. Νικόλαος Θωμαΐδης, PhD Επισκέπτης καθηγητής ΤΜΟΔ.

Πρόβλεψη ζήτησης. Γεώργιος Δούνιας,, PhD Αναπληρωτής καθηγητής ΤΜΟΔ. Νικόλαος Θωμαΐδης, PhD Επισκέπτης καθηγητής ΤΜΟΔ. Decision Group Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων & Λήψης Αποφάσεων Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου, http://decision.fme.aegean.gr Πρόβλεψη ζήτησης Νικόλαος Θωμαΐδης, PhD Επισκέπτης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους Οδηγίες και σίγουροι τρόποι για συνεχή παρακολούθηση ποιότητας νερού: Επιλογή θέσης, επιτόπου διαδικασία, µετρήσεις καταγεγραµµένα αποτελέσµατα και αναφορές. - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 5 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συστήματος Παρακολούθησης για άτομα με Διαβήτη τύπου Ι & ΙΙ και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ώστε να αθλούνται με ασφάλεια.

Μελέτη Συστήματος Παρακολούθησης για άτομα με Διαβήτη τύπου Ι & ΙΙ και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ώστε να αθλούνται με ασφάλεια. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛH ΗΛΕΚΤΡΟΛOΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Συστήματος Παρακολούθησης για άτομα με Διαβήτη τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα