«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «MINDTRAP ΔΠΔ», πνπ εδξεύεη ζηελ Λ. ΠΔΝΤΔΛΗΣ 72, (εθεμήο «MINDTRAP»ή «Γηαθεκηζηηθή»), δηνξγαλώλεη πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε ηίηιν «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» (εθ εμήο «ην «Πξόγξακκα»), ζύκθσλα κε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο ζπκκεηνρήο, νη νπνίνη είλαη θαηαηεζεηκέλνη ζηε Σπκβνιαηνγξάθν Αγιαία Καηζνύια, Αζθιεπηνύ 1, Αζήλα (εθεμήο ε «Σπκβνιαηνγξάθνο») θαη δεκνζηεπκέλνη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο COSMOTE (www.cosmote.gr). Κάζε ζπκκεηέρσλ ή ηξίηνο δηθαηνύηαη λα ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ησλ όξσλ ηνπ παξόληνο, από ηελ παξαπάλσ Σπκβνιαηνγξάθν θαζώο θαη λα ελεκεξώλεηαη πεξαηηέξσ ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα θαηόπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ζην ηειέθσλν , θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο από Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη από ηηο π.κ. έσο ηηο κ.κ. θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 28/04/2012 έσο θαη ηηο 12/05/2012. Η COSMOTE επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηόο λα ηξνπνπνηήζεη κνλνκεξώο ηνπο παξόληεο όξνπο ή θαη λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. H ηπρόλ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή ε κεηαβνιή ησλ παξόλησλ όξσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάζεζε ζηε Σπκβνιαηνγξάθν θαη θαηόπηλ πξνεγνύκελεο αλαθνίλσζεο ζηελ άλσ ηζηνζειίδα θαη ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. Η COSMOTE δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζύλε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα κεηαβνιή. Σο Πρόγραμμα. 1. Οπνηνζδήπνηε πξαγκαηνπνηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο λέα ζύλδεζε Conn-x ζε έλα από ηα πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 5, ζε έλα θαηάζηεκα COSMOTE ή COSMOTE Corner, (εθεμήο ηα «Καηαζηήκαηα» ή «Καηάζηεκα» ζηνλ εληθό) ζα ιακβάλεη κέξνο, εθόζνλ επηζπκεί, ζην Πξόγξακκα ζπκπιεξώλνληαο ηε ζρεηηθή δήισζε θαηνρύξσζεο δώξνπ γηα λα απνθηήζεη δσξνεπηηαγή COSMOTE αμίαο 50. Γιάρκεια Προγράμμαηος - Όροι σμμεηοτής. 2. Η δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη από ηηο 28/4/2012 έως ηις 12/5/2012 (εθεμήο ε «Γιάρκεια»). 3. Σην Πξόγξακκα ζπκκεηέρνπλ όζνη έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο,, είλαη ηθαλνί πξνο δηθαηνπξαμία θαη δηακέλνπλ λόκηκα θαη κόληκα ζηελ Διιάδα. Δμαηξνύληαη νη εξγαδόκελνη ζηηο εηαηξείεο COSMOTE θαη MINDTRAP, ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπο ή ζπλδεδεκέλεο κ απηέο εηαηξείεο, θαζώο θαη ζηηο εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ MINDTRAP γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, όινη νη ηδηνθηήηεο

2 2 θαη εξγαδόκελνη ζε θαηαζηήκαηα COSMOTE ή COSMOTE Corner, αιιά θαη νη ζύδπγνη, θαζώο θαη νη ζπγγελείο α θαη β βαζκνύ, όισλ ησλ πξναλαθεξόκελσλ. Σρόπος ζσμμεηοτής ζηο Πρόγραμμα-Γώρα. 4. Γηα λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζην Πξόγξακκα (εθεμήο ν «Σπκκεηέρσλ»), ζα πξέπεη, θαηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, λα πξαγκαηνπνηήζεη λέα ζύλδεζε Conn-x ζε έλα από ηα πξνγξάκκαηα ηνπ άξζξνπ 5 ησλ παξόλησλ όξσλ, ζε έλα από ηα ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα Καηαζηήκαηα COSMOTE ή ζε θαηάζηεκα COSMOTE Corner. 5. Τα πξνγξάκκαηα Conn-x πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα είλαη ηα παξαθάησ: Conn-x Internet 2Mbps Φξνλνρξέσζε πξνο ζηαζεξά θαη Φξνλνρξέσζε πξνο θηλεηά κε κεληαίν πάγην 9,90 γηα ηνπο πξώηνπο 6 κήλεο. Σηε ζπλέρεηα δηακνξθώλεηαη ζε 17,06 /κήλα. Conn-x Internet έσο 24Mbps Φξνλνρξέσζε πξνο ζηαζεξά θαη Φξνλνρξέσζε πξνο θηλεηά κε κεληαίν πάγην 12,90 κήλα γηα ηνπο πξώηνπο 6 κήλεο. Σηε ζπλέρεηα δηακνξθώλεηαη ζε 23,26 /κήλα. Conn-x Internet 2Mbps γηα θνηηεηέο (όπσο νξίδνληαη ζηε Γξάζε ΓΙΟΓΟΣ)- Φξνλνρξέσζε πξνο ζηαζεξά θαη Φξνλνρξέσζε πξνο θηλεηά κε κεληαίν πάγην 8,50 γηα ηνπο πξώηνπο 6 κήλεο. Σηε ζπλέρεηα δηακνξθώλεηαη ζε 12,30 /κήλα. Conn-x Internet έσο 24Mbps γηα θνηηεηέο (όπσο νξίδνληαη ζηε Γξάζε ΓΙΟΓΟΣ) -Φξνλνρξέσζε πξνο ζηαζεξά θαη Φξνλνρξέσζε πξνο θηλεηά κε κεληαίν πάγην 11,50 κήλα γηα ηνπο πξώηνπο 6 κήλεο. Σηε ζπλέρεηα δηακνξθώλεηαη ζε 16,43 /κήλα. Οη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ αθνξνύλ πειάηεο ΟΤΔ γηα λέεο ζπλδέζεηο 12κελεο δηάξθεηαο. Γελ πεξηιακβάλεηαη ην πάγην ηειεθσληθήο ζύλδεζεο (PSTN:15,25 / ISDN : 19,56 ). Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα λέα ζύλδεζε, νη δηθαηνύρνη, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ επί ηόπνπ, εθ όζνλ ην δεηήζνπλ, ηελ δήισζε θαηνρύξσζεο Γώξνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ησλ παξόλησλ όξσλ ( εθεμήο ε «Γήλωζη») κέζσ ηεο νπνίαο θαηνρπξώλνπλ ην δηθαίσκα γηα λα ηνπο απνζηαιεί δσξνεπηηαγή COSMOTE αμίαο 50. Παράδοζη Γώρων. 6. Δληόο 10 εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο Γήισζεο, ε Γηαθεκηζηηθή, ζα επηθνηλσλεί κε ην δηθαηνύρν γηα ηελ ηαπηνπνίεζή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη ηελ πεξαηηέξσ ζπλελλόεζε σο πξνο ηελ παξάδνζε ηεο δσξνεπηηαγήο. Σε πεξίπησζε πνπ ε Γηαθεκηζηηθή δελ κπνξέζεη λα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε θάπνηνπο ηπρεξνύο ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ δειώζεη, ηόηε ε απνζηνιή ηεο δσξνεπηηαγήο ζα αθπξώλεηαη. 7. Η παξάδνζε ηεο δσξνεπηηαγήο ζα απνζηέιιεηαη κε COURIER ζηνλ δηθαηνύρν από ηελ MINDTRAP. Η εηαηξεία επηβαξύλεηαη κε ηα έμνδα απνζηνιήο ηνπ δώξνπ. Η παξάδνζε ησλ δσξνεπηηαγώλ ζα γίλεηαη κε ηελ επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο

3 3 ηαπηόηεηαο ή άιινπ απνδεηθηηθνύ ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ έγγξαθν ζηνηρείν θαη ζα ζπλνδεύεηαη από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ απνδεηθηηθνύ παξαιαβήο ηνπ δώξνπ από κέξνπο ησλ δηθαηνύρσλ (Παξάξηεκα Β). Η MINDTRAP θαη ε COSMOTE δελ θέξνπλ θακία επζύλε ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ησλ απνζηνιώλ, ιόγσ απεξγηώλ ή παξόκνην ιόγν. 8. Η Γηαθεκηζηηθή θαηά ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο δηθαηνύρνπο κπνξεί λα δεηά νπνηαδήπνηε επηπιένλ ζηνηρεία θξίλεη απαξαίηεηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ δηθαηνύρνπ ηειηθνύ απνδέθηε ηνπ Γώξνπ. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δηθαηνύρνο δειώζεη ζηε Γηαθεκηζηηθή ζηνηρεία πνπ δελ αληηζηνηρνύλ ζηνλ θάηνρν ηεο λέαο ζύλδεζεο Conn-x κε βάζε ηελ αίηεζε γηα ηε ζύλδεζε πνπ ππνβιήζεθε ζην Καηάζηεκα ην δώξν ζα αθπξώλεηαη. 9. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κε ην παξόλ αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεώζεσλ ηεο COSMOTE θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο θαη ηελ παξάδνζε ησλ Γώξσλ, ηα σο άλσ ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. 10. Γηα ηελ απόδνζε ηνπ Γώξνπ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ν Σπκκεηέρσλ λα κελ έρεη ππνβάιιεη αίηεκα αθύξσζεο ηεο αίηεζήο ηνπ ή ηεο ζύλδεζήο ηνπ ή ε αίηεζή ηνπ λα κελ απνξξηθζεί από ηνλ ΟΤΔ γηα ιόγνπο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηά ηνπ. 11. Τν Γώξν είλαη πξνζσπηθά θαη δελ αληαιιάζζνληαη ή κεηαβηβάδνληαη νύηε δύλαηαη λα δεηεζεί ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια ή ε εμαξγύξσζή ηνπο ζε ρξήκα ζε νπνηαδήπνηε ηηκή. 12. Μεηά ηελ εθπλνή ηεο Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηαλνκήο ηνπ Γώξνπ θαηά ηα πξναλαθεξόκελα, θάζε ππνρξέσζε ηεο COSMOTE παύεη λα πθίζηαηαη θαη ε COSMOTE δελ ζα ππέρεη νύηε αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ δηθαηνύρσλ. 13. Η δσξνεπηηαγή αληαιιάζζεηαη κε εκπνξεύκαηα ίζεο ή κεγαιύηεξεο αμίαο ζπκπιεξώλνληαο ην πνζό πνπ απαηηείηαη ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα COSMOTE ή COSMOTE Corner 14. Η δσξνεπηηαγή έρεη ηζρύ 6 κήλεο από ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. Αλαιπηηθά νη όξνη ησλ δσξσεπηηαγώλ αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ησλ παξόλησλ όξσλ. 15. Η απνδνρή ηνπ Γώξνπ θαη ε παξνρή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο από ηνπο δηθαηνύρνπο δηα ηεο δήισζεο απνδνρήο Γώξνπ πνπ ζα ζπκπιεξώλνπλ θαη ππνγξάθνπλ ζπλεπάγεηαη όηη ζπλαηλνύλ θαη εθρσξνύλ ηα αλαγθαία δηθαηώκαηα, αηειώο, πξνο ηε COSMOTE πξνθεηκέλνπ λα ηα δεκνζηεύζεη ράξηλ δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη γηα δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο όπσο π.ρ. λα αλαθνηλώζεη θαηάινγν ησλ δηθαηνύρσλ, θαζώο θαη θσηνγξαθίεο ηνπο/νπηηθναθνπζηηθό πιηθό ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θηικο θαη βίληεν κε ηνπο δηθαηνύρνπο θαη νπνηνδήπνηε άιιν εηδεζενγξαθηθό ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ησλ Γώξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θιπ. 16. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νύηε απνθηνύλ θαλέλα απνιύησο δηθαίσκα πάλσ ζηα ζήκαηα, νλόκαηα, ελδείμεηο, εκβιήκαηα θαη ινηπά δηαθξηηηθά ηεο COSMOTE θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο. 17. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα θάζε ζπκκεηέρσλ ζπλαηλεί ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όπσο ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο θόξκαο θαηνρύξσζεο Γώξνπ θαη ηεο θόξκαο απνδνρήο Γώξνπ ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηε COSMOTE απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηνλ ζθνπό ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ακέζσο κεηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ παξάδνζε ηνπ Γώξνπ, θαηά ηα νξηδόκελα ζηνπο παξόληεο Αλαιπηηθνύο Όξνπο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. Σε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ν θάζε ζπκκεηέρσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θαη ελεκέξσζεο, ή θαη αληίξξεζεο ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ,

4 4 επηθνηλσλώληαο κε ηελ COSMOTE ζην ηει Απνδέθηεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ είλαη ε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία MINDTRAP ΔΠΔ», πνπ εδξεύεη ζην Φαιάλδξη, Λεσθ. Πεληέιεο 72, TK , ηει , ε νπνία αλαιακβάλεη λα ελεκεξώλεη ηνπο ηπρεξνύο γηα ηνλ ρξόλν παξαιαβήο ησλ δώξσλ ηνπο. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ. 18. Οπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή κπνξεί λα αθπξσζεί νπνηεδήπνηε γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: (α) ιόγσ θσιύκαηνο ηνπ Σπκκεηέρνληνο δηθαηνύρνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 ησλ παξόλησλ αλαιπηηθώλ όξσλ, (β) Λόγσ απόξξηςεο ηεο αίηεζεο ζύλδεζεο Conn-x γηα ιόγνπο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληα, (γ) ιόγσ κε εληνπηζκνύ θάπνηνπ δηθαηνύρνπ θαζηζηώληαο έηζη αδύλαηε ηελ ελεκέξσζή ηνπ εληόο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνπο παξόληεο όξνπο πξνζεζκηώλ ή ηελ παξάδνζε ζε απηόλ ηνπ δώξνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, (δ) ιόγσ κε ζπκκόξθσζεο θαη απνδνρήο από νπνηνδήπνηε δηθαηνύρν ησλ παξόλησλ Αλαιπηηθώλ Όξσλ ζην ζύλνιό ηνπο, νη νπνίνη ζεσξνύληαη όινη νπζηώδεηο, (ε) ιόγσ κε ηαπηνπνίεζεο ηνπ δηθαηνύρνπ ηνπ Γώξνπ όπσο, ελδεηθηηθώο, ιόγσ κε δήισζεο θαηά ηελ επηθνηλσλία γηα ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Γώξνπ ησλ πξαγκαηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθαηνύρνπ ηνπ Γώξνπ, δειαδή ηνπ αηόκνπ ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε-ζύκβαζεο ζύλδεζεο Conn-x ή ιόγσ κε πξνζθόκηζεο ή κε επίδεημεο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή άιινπ λνκηκνπνηεηηθνύ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ δώξνπ, (ζη) ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο & ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο δήισζεο απνδνρήο δώξνπ ηεο COSMOTE, 19. Η COSMOTE ζε πεξίπησζε πνπ ζην πξόζσπν θάπνηνπ από ηνπο δηθαηνύρνπο, ζπληξέρεη θάπνηα από ηηο πξναλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ αθύξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αθόκα θαη θαηά ην ζηάδην ηεο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ησλ δώξσλ. 20. Η ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα πξνϋπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ξεηή θαη αλεπηθύιαθηε απνδνρή ηνπ ζπλόινπ ησλ παξόλησλ Αλαιπηηθώλ Όξσλ θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπο. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ηπρόλ αλαθύςεη ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ παξόλησλ Αλαιπηηθώλ Όξσλ ζα επηιύεηαη από ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή θξίζεο ηεο COSMOTE πνπ απαξηίδεηαη από ηνπο: Δθπξόζσπν ηεο Γ/ληεο Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ, εθπξόζσπν ησλ Ννκηθώλ Υπεξεζηώλ θαη εθπξόζσπν ηεο Γηεύζπλζεο Marketing. Η θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο Σπκκεηέρνληεο.

5 5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 1) ΓΗΛΩΗ ΚΑΣΟΥΤΡΩΗ ΓΩΡΟΤ Καηόπηλ πξαγκαηνπνίεζεο λέαο ζύλδεζεο Conn-x δειώλσ όηη απνδέρνκαη ην δώξν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, ησλ νπνίσλ έρσ ιάβεη γλώζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαρηα ζην ζύλνιό ηνπο. Όλνκα Δπώλπκν Τειέθσλν Πόιε Ηκεξνκελία Γέλλεζεο Ηκεξνκελία Γηεύζπλζε ΤΚ Αξηζκόο Γειηίνπ Ταπηόηεηαο Υπνγξαθή Αξηζκόο αίηεζεο ζύκβαζεο Conn-x Γώξν 1 δσξνεπηηαγή COSMOTE 50 Σπκπιεξώλεηαη από ηνλ πσιεηή θαη ηεξείηαη ζην θαηάζηεκα. Με ηελ παξνύζα ζπλαηλώ ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όπωο ηα πξνζωπηθά κνπ ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηελ ζπκπιήξωζε ηεο παξνύζαο θόξκαο θαηνρύξωζεο δώξνπ θαη ηεο θόξκαο απνδνρήο δώξνπ ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηελ εηαηξεία COSMOTE απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηνλ ζθνπό ηεο δηελέξγεηαο ηεο πξνωζεηηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο ελεκέξωζήο κνπ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ δώξνπ κνπ. Ακέζωο κεηά ηελ δηεμαγωγή ηεο πξνωζεηηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ παξάδνζε ηνπ δώξνπ κνπ, θαηά ηα νξηδόκελα ζηνπο Αλαιπηηθνύο Όξνπο ηεο πξνωζεηηθήο ελέξγεηαο, ηα ωο άλω ζηνηρεία κνπ ζα θαηαζηξαθνύλ. Σε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή δηαηεξώ ην δηθαίωκα πξόζβαζεο ζηα πξνζωπηθά δεδνκέλα κνπ θαη ελεκέξωζεο, ή θαη αληίξξεζεο ζηελ πεξαηηέξω επεμεξγαζία ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ, επηθνηλωλώληαο κε ηελ COSMOTE ζην ηει Η εθηέιεζε ηεο επεμεξγαζίαο ηωλ αλωηέξω ζηνηρείωλ ζα γίλεη από ηε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία MINDTRAP ΕΠΕ», πνπ εδξεύεη ζην Χαιάλδξη, Λεωθ. Πεληέιεο 72, TK , ηει , ε νπνία αλαιακβάλεη λα κε ελεκεξώζεη γηα ηνλ ρξόλν παξαιαβήο ηνπ δώξνπ κνπ. Υπνγξαθή δηθαηνύρνπ.. Μεηά ηα ζσμπλήρωζή ηης από ηον πωληηή ηοσ καηαζηήμαηος η θόρμα αποζηέλλεηαι άμεζα ζηη Mindtrap μέζω fax ζηον αριθμό: ή με ζηο μαζί με ηη θωηοησπία ηης ηασηόηηηάς ηοσ δικαιούτοσ.

6 6 2) ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΓΩΡΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ Ηκεξνκελία Γώξν 1 δσξνεπηηαγή COSMOTE 50 Υπεύζπλνο θαηαζηήκαηνο Σθξαγίδα θαηαζηήκαηνο Σπκπιεξώλεηαη από ην θαηάζηεκα θαη ην θξαηάεη ν θαηαλαισηήο.

7 7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΗΛΩΗ ΑΠΟΓΟΥΗ ΓΩΡΟΤ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» Καηόπηλ ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» πνπ δηνξγάλσζε ε αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «MINDTRAP», πνπ εδξεύεη ζηελ Λ. ΠΔΝΤΔΛΗΣ 72, (εθεμήο «MINDTRAP» ή «Γηαθεκηζηηθή εηαηξεία») δειώλσ όηη απνδέρνκαη ην δώξν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, ησλ νπνίσλ έρσ ιάβεη γλώζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα ζην ζύλνιν ηνπο. Όλνκα Τειέθσλν Δπώλπκν Γηεύζπλζε Πόιε ΤΚ Αξηζκόο Γειηίνπ Ταπηόηεηαο Αξηζκόο αίηεζεο ζύκβαζεο Conn-x Γώξν 1 Γσξνεπηηαγή COSMOTE 50 Ηκεξνκελία θαηνρύξσζεο/παξαιαβήο δώξνπ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο Υπνγξαθή Γειώλσ ππεπζύλσο θαη αλεπηθύιαθηα δηα ηεο παξνύζεο, όηη παξέιαβα ην ζπκθσλεζέλ δώξν από ηελ εηαηξία COSMOTE, θαη δελ έρσ νπδεκία άιιε απαίηεζε έλαληη απηήο θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο. Υπνγξαθή

8 8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΔΩΡΟΕΠΙΣΑΓΩΝ COSMOTE/CONN-X 1. Οη «Δωξνεπηηαγέο COSMOTE/Conn-x» αληαιιάζζνληαη κε εκπνξεύκαηα ίζεο ή θαη κεγαιύηεξεο αμίαο, απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηα θαηαζηήκαηα COSMOTE ή COSMOTE Corners ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Δελ αληαιιάζζνληαη νη «Δωξνεπηηαγέο COSMOTE /Conn-x» κε ππεξεζίεο, όπωο, ελδεηθηηθώο, εμόθιεζε ινγαξηαζκώλ, εμόθιεζε εγγπήζεωλ, αλαλέωζε ρξόλνπ (άπινο ρξόλνο ή voucher) θ.ιπ. 2. «Οη δωξνεπηηαγέο κπνξνύλ λα εμαξγπξωζνύλ ηαπηόρξνλα πεξηζζόηεξεο από 1 (κία) δωξνεπηηαγέο αλά απόδεημε ιηαληθήο πώιεζεο/ηηκνιόγην, αξθεί ε αμία ηνπ/ηωλ αγνξαδνκέλωλ εκπνξεπκάηωλ λα είλαη κεγαιύηεξεο ή ίζεο αμίαο από ην ζύλνιν ηωλ δωξνεπηηαγώλ πνπ εμαξγπξώλνληαη. 3. Η «Δωξνεπηηαγή COSMOTE/Conn-x» κπνξεί λα εμαξγπξωζεί κόλν ζε Καηάζηεκα COSMOTE ή COSMOTE Corner εληόο έμη (6) κελώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηήλ. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο εκεξνκελίαο απηήο δελ είλαη δπλαηή ε εμαξγύξωζή ηεο ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα. 4. Η «Δωξνεπηηαγή COSMOTE/Conn-x» δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπηωζε λα εμαξγπξωζεί κε κεηξεηά. Γηα αγνξέο εκπνξεπκάηωλ αμίαο κηθξόηεξεο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηωλ «Δωξνεπηηαγώλ COSMOTE/Conn-x» δελ ζα γίλεηαη νπνηαδήπνηε επηζηξνθή ρξεκάηωλ. Η «Δωξνεπηηαγή COSMOTE/ Conn-x» δελ κπνξεί επίζεο λα κεηαβηβαζηεί ζε ηξίην κε δηθαηνύρν. 5. Κάζε «Δωξνεπηηαγή COSMOTE/Conn-x», γηα εμαζθάιηζεο ηεο κνλαδηθόηεηάο ηεο, θέξεη έλαλ κνλαδηθό αξηζκό. Σε πεξίπηωζε πνπ ην άλω ζηνηρείν αζθαιείαο είλαη θαζ νηνλδήπνηε ηξόπν αιινηωκέλν, έηζη ώζηε λα κελ είλαη βέβαηα ε γλεζηόηεηα ηεο «Δωξνεπηηαγήο COSMOTE/Conn-x», ην θαηάζηεκα έρεη θάζε δηθαίωκα λα αξλεζεί ηελ αληαιιαγή ηεο κε εκπόξεπκα. 6. Μεηά ηελ παξάδνζε ηεο «Δωξνεπηηαγήο COSMOTE/Conn-x» ε COSMOTE δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ηελ ηπρόλ απώιεηα, θινπή ή θαηαζηξνθή ηεο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη δελ ππνρξενύηαη ζε αληηθαηάζηαζή ηεο. 7. Καηά ηελ εμαξγύξωζε ηεο «Δωξνεπηηαγήο COSMOTE/Conn-x» δελ ζα γίλεηαη έιεγρνο ηαπηνπξνζωπίαο ηνπ θνκηζηή ηεο. 8. Τν θνξνινγηθό ζηνηρείν πνπ ζα ζπλνδεύεη ην αγνξαδόκελν εκπόξεπκα κε ην νπνίν αληαιιάζζεηαη ε «Δωξνεπηηαγή COSMOTE/Conn-x», ζα αλαθέξεη κεδεληθή πιεξωηέα αμία, εθόζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεύκαηνο ζα είλαη ίζε κε ηελ αμία ηεο «Δωξνεπηηαγήο COSMOTE /Conn-x», ή ηε δηαθνξά, εθόζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεύκαηνο ζα είλαη κεγαιύηεξε. Η δηαθνξά απηή εμνθιείηαη από ηνλ θνκηζηή ηεο «Δωξνεπηηαγήο COSMOTE/Conn-x». 9. Εάλ ε αμία ηνπ εκπνξεύκαηνο είλαη κεγαιύηεξε από ηελ αμία ηεο «Δωξνεπηηαγήο COSMOTE/Conn-x», ζα πξέπεη ε δηαθνξά λα εμνθιείηαη από ηνλ θνκηζηή κε νπνηνλδήπνηε από ηνπο ηξόπνπο πιεξωκήο (κεηξεηά, θάξηεο θ.ιπ.) γίλνληαη γεληθόηεξα δεθηνί ζηα θαηαζηήκαηα COSMOTE ή COSMOTE Corners.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα