Contactless Reader). VODAFONE....

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Contactless Reader). VODAFONE...."

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Enter Visa Tap n Pay H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα»), σε συνεργασία µε τον Πάροχο Κινητής Τηλεφωνίας µε την επωνυµία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.E.T.» (στο εξής η «VODAFONE»), εκδίδει στο όνοµα του αντισυµβαλλόµενου, κατόχου κάρτας Enter Visa ή Enter Visa contactless (στο εξής ο «Κάτοχος»), την κάρτα Enter Visa Tap n Pay (στο εξής η «Κάρτα»), στο πλαίσιο πραγµατοποιήσεως πληρωµών µε συνδυαστική χρήση κινητού τηλεφώνου και κάρτας (mobile payments). Η Κάρτα εκδίδεται σύµφωνα µε τους κατωτέρω αναφερόµενους ειδικούς Όρους, οι οποίοι συµπληρώνουν το «Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι ιενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών» υπό στοιχεία «Ιδιωτών Έκδοση 1.0./2010» το οποίο διατίθεται σε όλα τα Καταστήµατα της Τραπέζης και στο διαδικτυακό τόπο αυτής (www.alpha.gr) και το οποίο ο Κάτοχος αποδέχεται ως αδιαίρετο όλο, µαζί µε τους παρόντες όρους και το Παράρτηµα αυτών. ΑΡΘΡΟ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 1.1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 των Όρων ιενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών, τα στοιχεία της Κάρτας Enter Visa Tap n Pay (Αριθµός Κάρτας, Ηµεροµηνία Λήξεως, CVV2) ευρίσκονται αποθηκευµένα, σε ειδικά προστατευµένο χώρο, στην κάρτα SIM της συσκευής του κινητού τηλεφώνου, η οποία θα χορηγείται στον Κάτοχο µαζί µε το αναγκαίο υλικό υποστηρίξεως, σύµφωνα µε την παρ. 3.1 κατωτέρω. Η Κάρτα µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά σε συγκεκριµένους τύπους κινητών τηλεφώνων (smart phones), τα οποία φέρουν την τεχνολογία NFC (Near Field Communication) και αναγράφονται λεπτοµερώς στην ιστοσελίδα της Τραπέζης και συγκεκριµένα στο Κατ αυτόν τον τρόπο, για τη διενέργεια συναλλαγών µε την Κάρτα δεν απαιτείται η έκδοση πλαστικού, αφού η SIM κάρτα προσοµοιώνεται µε αυτό. Η αποθήκευση των στοιχείων της Κάρτας, καθώς και η διενέργεια των ανέπαφων συναλλαγών µε χρήση της τεχνολογίας NFC, πραγµατοποιούνται µε ασφάλεια, βάσει των διεθνών προτύπων ασφαλείας, όπως ορίζονται από τους ιεθνείς Οργανισµούς Η Τράπεζα προµηθεύεται από την VODAFONE την κάρτα SIM, στην οποία εγγράφει τα στοιχεία της Κάρτας, προκειµένου ο Κάτοχος να την τοποθετήσει στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του Όλες οι συναλλαγές που ο Κάτοχος επιχειρεί να πραγµατοποιήσει µε την Κάρτα, είτε αυτές εγκρίνονται είτε απορρίπτονται από τα συστήµατα της Τραπέζης, καταγράφονται ηλεκτρονικά µέσω της ειδικής εφαρµογής κινητού τηλεφώνου (mobile application) που υποχρεούται να εγκαταστήσει ο Κάτοχος σε αυτό για την ενεργοποίηση της Κάρτας, σύµφωνα µε τις αναλυτικές οδηγίες που του αποστέλλονται µε την έκδοσή της Κατόπιν της ενεργοποιήσεώς της, σύµφωνα µε τις οδηγίες που εσωκλείονται στην επιστολή παραδόσεώς της, η Κάρτα παρέχει στον Κάτοχο τη δυνατότητα να διενεργεί «ανέπαφες συναλλαγές» (contactless συναλλαγές), όπως αυτές προσδιορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 4 των παρόντων, µε τη χρήση του κινητού τηλεφώνου του και της υπό παρ ειδικής εφαρµογής, µε την υποστήριξη της τεχνολογίας NFC και υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση, στην οποία λαµβάνει χώρα η συναλλαγή, διαθέτει τον ειδικό αναγνώστη στο τερµατικό αποδοχής Καρτών (POS Contactless Reader) Η λειτουργία της Κάρτας είναι ανεξάρτητη από τη διαθεσιµότητα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ 2.1. Ο Κάτοχος της νέας Κάρτας πρέπει να είναι κάτοχος χρεωστικής κάρτας Alpha Bank Enter Visa ή Alpha Bank Enter Visa contactless, η σύµβαση της οποίας είναι σε ισχύ Ο Κάτοχος της νέας Κάρτας πρέπει να είναι συνδροµητής Συµβολαίου Κινητής Τηλεφωνίας VODAFONE. εν δύναται να αποκτήσουν την Κάρτα οι συνδροµητές Καρτοκινητής,Vodafone Mobile Broadband, Καρτοπρογράµµατος, Vodafone Business Connect & Vodafone για το σπίτι/γραφείο. 1

2 2.3. Επιπλέον, ο Κάτοχος της νέας Κάρτας πρέπει να κατέχει κάποια από τις συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία διενέργειας ανέπαφων συναλλαγών µέσω κινητού τηλεφώνου και τη λειτουργία της εφαρµογής Tap n Pay, όπως εκάστοτε ορίζονται στον ως άνω υπό παρ ιστότοπο της Τραπέζης Ο Κάτοχος, εφόσον πληροί όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις, υποβάλλει αίτηµα για έκδοση της Κάρτας αυτοπροσώπως σε οποιοδήποτε Κατάστηµα της Τραπέζης. ΑΡΘΡΟ 3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 3.1. Με την έγκριση του αιτήµατος, η Κάρτα αποστέλλεται ταχυδροµικά στη δηλωθείσα εκ µέρους του Κατόχου διεύθυνση, µαζί µε τις σχετικές οδηγίες για την ενεργοποίησή της (αναλυτικό Οδηγό Ενεργοποιήσεως). Κατόπιν, η Τράπεζα χορηγεί στον Κάτοχο, µε ταχυδροµική αποστολή σε ειδικό φάκελο, είτε µε οποιοδήποτε άλλο ασφαλή τρόπο, τον προσωπικό κωδικό προσβάσεως (εφεξής «Κωδικός Προσβάσεως»), ο οποίος είναι απαραίτητος τόσο για την ενεργοποίηση της Κάρτας, όσο και για την εφεξής χρήση της, κατά τα παρακάτω (άρθρο 4) οριζόµενα Ο Κάτοχος, µετά την παραλαβή της Κάρτας και του Κωδικού Προσβάσεως, πρέπει να ακολουθήσει τη προβλεπόµενη στο εγχειρίδιο Οδηγιών Ενεργοποιήσεως διαδικασία, ώστε να συνδεθεί ο αριθµός του κινητού τηλεφώνου του στην SIM κάρτα, να τεθεί σε λειτουργία η τηλεπικοινωνιακή λειτουργία και να ενεργοποιηθεί η Κάρτα, µέσω της εγκαταστάσεως και θέσης σε λειτουργία της ειδικής εφαρµογής Tap 'n Pay (εφεξής «Εφαρµογή») στο κινητό τηλέφωνο του Κατόχου, ώστε εφεξής να µπορεί να πραγµατοποιεί µε αυτό ανέπαφες συναλλαγές. ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΙΟ ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Πριν τη διενέργεια εκάστης ανέπαφης συναλλαγής, ο Κάτοχος πρέπει να έχει ενεργοποιηµένη τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του και εφόσον του ζητηθεί θα πρέπει για την έγκριση της συναλλαγής να πληκτρολογήσει τον Κωδικό Προσβάσεώς του Προκειµένου για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ο Κάτοχος πρέπει να κρατήσει το κινητό του σε µικρή απόσταση από τον ειδικό αναγνώστη του τερµατικού αποδοχής καρτών για λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να αποµακρυνθεί η συσκευή από τα χέρια του. Σε περιπτώσεις που του ζητείται, θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον Κωδικό Προσβάσεώς του. ιαφορετικά, η συναλλαγή ολοκληρώνεται αυτόµατα, χωρίς την πληκτρολόγησή του Ο Κάτοχος, εναλλακτικά µπορεί να πληκτρολογήσει εκ των προτέρων τον Κωδικό Προσβάσεώς του, ώστε όταν τοποθετήσει το κινητό του µπροστά από τον ειδικό αναγνώστη να έχει προεγκρίνει την χρέωση της Κάρτας του µε το ύψος της σκοπούµενης συναλλαγής. Η προέγκριση αυτή παραµένει ενεργή για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα από τη στιγµή της ορθής πληκτρολογήσεως του Κωδικού Προσβάσεως. Αν παρέλθει ο ως άνω χρόνος η προέγκριση ακυρώνεται και ο Κάτοχος υποχρεούται να ακολουθήσει εκ νέου την ίδια διαδικασία Σε περίπτωση λανθασµένης εισαγωγής του Κωδικού Προσβάσεως 3 φορές, η Κάρτα κλειδώνει και δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν συναλλαγές µέσω του κινητού τηλεφώνου, έως ότου ο Κάτοχος απευθυνθεί στην Εξυπηρέτηση Πελατών της Τραπέζης Κάθε ανέπαφη συναλλαγή µε την Κάρτα ολοκληρώνεται µε σχετική ένδειξη στο µηχάνηµα αποδοχής καρτών (αποδοχή/ απόρριψη) και µε έκδοση σχετικής αποδείξεως από το τερµατικό αποδοχής καρτών (POS), αντίστοιχου του ύψους της συναλλαγής που έλαβε χώρα, το οποίο παραδίδεται στον Κάτοχο. Ταυτόχρονα, για τις συναλλαγές που εγκρίνονται κατόπιν διασυνδέσεως του τερµατικού (POS) µε τα συστήµατα της Τραπέζης, θα αποστέλλεται σχετικό SMS στο κινητό τηλέφωνο του Κατόχου µε τα ακριβή στοιχεία της συναλλαγής (ηλεκτρονική ενηµέρωση για τις κινήσεις της Κάρτας του «Υπηρεσία Alpha alerts»). Όλες οι συναλλαγές (είτε αυτές εγκρίνονται είτε απορρίπτονται από τα συστήµατα της Τραπέζης) θα εµφανίζονται στο Ιστορικό Κινήσεων στην εφαρµογή Tap n Pay στο κινητό του τηλέφωνο Ο Κάτοχος µπορεί να χρησιµοποιεί την παρεχόµενη από την Κάρτα δυνατότητα διενέργειας ανέπαφων συναλλαγών, για την εξόφληση του αντιτίµου νόµιµων συναλλαγών, κατά τα ανωτέρω, χωρίς την πληκτρολόγηση του Κωδικού Προσβάσεως, εφόσον το ύψος κάθε συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό που προσδιορίζεται στο Παράρτηµα των παρόντων ως όριο ανά ανέπαφη συναλλαγή (εφεξής «Όριο Ανέπαφης Συναλλαγής»), πέραν του οποίου απαιτείται η πληκτρολόγηση του Κωδικού Προσβάσεως για την έγκριση και ολοκλήρωσή της. 2

3 Ο Κάτοχος, πραγµατοποιώντας ανέπαφες συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν το ως άνω υπό Όριο, και εφόσον έχει επιλέξει την αντίστοιχη ρύθµιση στην εφαρµογή Tap n Pay, εγκρίνει και αποδέχεται, χωρίς την πληκτρολόγηση του Κωδικού Προσβάσεώς του, την εκάστοτε πραγµατοποιηθείσα κατά τα ως άνω προβλεπόµενα συναλλαγή και εξουσιοδοτεί την Τράπεζα ανέκκλητα να χρεώνει την Κάρτα µε την ονοµαστική αξία της συγκεκριµένης συναλλαγής και να εξοφλεί για λογαριασµό του την επιχείρηση µε το ποσό του χρεωστικού δελτίου που εκδίδεται. Εναλλακτικά, ο Κάτοχος δύναται να επιλέξει την ρύθµιση Manual Πληρωµής, ούτως ώστε να του ζητείται η πληκτρολόγηση του Κωδικού Προσβάσεως για όλες τις συναλλαγές, ακόµα και για αυτές που δεν υπερβαίνουν το ως άνω Όριο Κάθε ανέπαφη συναλλαγή ολοκληρώνεται κατόπιν διασυνδέσεως του τερµατικού POS µε τα ηλεκτρονικά συστήµατα της Τραπέζης, προκειµένου να ελέγχεται σε πραγµατικό χρόνο το διαθέσιµο υπόλοιπο του λογαριασµού και να εγκρίνεται η ισόποση χρέωσή του Πέραν των ανωτέρω ανέπαφων συναλλαγών, ο Κάτοχος δύναται να πραγµατοποιεί συναλλαγές από απόσταση (στο ιαδίκτυο και µέσω τηλεφώνου), µε χρήση των στοιχείων της Κάρτας του (Αριθµός Κάρτας, Ηµεροµηνία Λήξεως, Κωδικός ασφαλείας CVV2), τα οποία ευρίσκονται αποθηκευµένα µε ασφάλεια στην Εφαρµογή και είναι προσβάσιµα στον Κάτοχο, µόνον εφόσον έχει ήδη εισέλθει στην Εφαρµογή, πληκτρολογώντας εκ νέου τον Κωδικό Προσβάσεώς του Ο Κάτοχος, πέραν των ανωτέρω, δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει µε την Κάρτα οιαδήποτε άλλου είδους συναλλαγή, όπως ανάληψη µετρητών από ΑΤΜ ή σε επιχείρηση. ΑΡΘΡΟ 5. ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Enter Visa ή Enter Visa contactless Η Κάρτα παρέχεται µόνο σε Κάτοχο χρεωστικής κάρτας Enter Visa ή Enter Visa contactless ως επιπρόσθετο ηλεκτρονικό µέσο πληρωµών. Το πλαστικό της ως άνω υφιστάµενης Enter Visa ή Enter Visa contactless κάρτας εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά. Συνεπώς, ο Κάτοχος αποκτά επιπρόσθετα, πέραν της υπάρχουσας, την Κάρτα, η οποία συνδέεται στον ίδιο κύριο καταθετικό λογαριασµό που έχει συνδεθεί η Enter Visa ή Enter Visa contactless κάρτα του και φέρει διαφορετικό αριθµό από την υφιστάµενη κάρτα του. ΑΡΘΡΟ 6. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΡΤΑΣ 6.1. εν θα εκδίδεται έντυπος µηνιαίος λογαριασµός για τις κινήσεις που πραγµατοποιούνται µε την Κάρτα. Προκειµένου να ενηµερώνεται για τις κινήσεις της Κάρτας του, ο Κάτοχος έχει τη δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία Alpha e-statements, ούτως ώστε να ενηµερώνεται ηλεκτρονικά για την έκδοση του µηνιαίου λογαριασµού της κάρτας του Enter Visa Tap 'n Pay, καθώς και για τις τελευταίες κινήσεις της, χωρίς χρέωση. Συγκεκριµένα, θα λαµβάνει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) ειδοποίηση για την έκδοση του αντίγραφου λογαριασµού της Κάρτας του σε µηνιαία βάση. Για την είσοδό του στην Υπηρεσία απαιτείται να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής στην σχετική ιστοσελίδα και να δηµιουργήσει τους προσωπικούς Κωδικούς εισόδου του σε αυτή Πλέον της ως άνω ενηµερώσεως, για την ασφάλεια των συναλλαγών και την πλήρη ενηµέρωση του Κατόχου, η Τράπεζα του αποστέλλει ούτως ή άλλως ταχυδροµικά σε τριµηνιαία βάση έγχαρτο αντίγραφο της συνολικής κινήσεως του καταθετικού του λογαριασµού, στον οποίο είναι συνδεδεµένη η Κάρτα, καθώς και η κάρτα Enter Visa ή Enter Visa contactless, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν Επιπλέον, ο Κάτοχος µπορεί να έχει άµεση ενηµέρωση για τις κινήσεις της κάρτας του µέσω της επιλογής «Ιστορικό» της εφαρµογής, όπου εµφανίζονται όλες οι συναλλαγές που ο Κάτοχος έχει επιχειρήσει να πραγµατοποιήσει µε την εφαρµογή Tap n Pay, είτε αυτές έχουν εγκριθεί είτε έχουν απορριφθεί από τα συστήµατα της Τραπέζης Παράλληλα, ο Κάτοχος εγγράφεται αυτοµάτως από τη Τράπεζα και στην υπηρεσία Alpha alerts, χωρίς χρέωση, λαµβάνοντας σε πραγµατικό χρόνο ενηµέρωση για τις κινήσεις της Κάρτας του, που ολοκληρώνονται επιτυχώς κατόπιν διασυνδέσεως του τερµατικού (POS) µε τα συστήµατα της Τραπέζης, µε αποστολή ειδοποιήσεων µέσω SMS ή και . 3

4 ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟ ΑΠΗ 7.1. Ανέπαφες συναλλαγές µε τη χρήση της Κάρτας, κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 4, µπορούν να πραγµατοποιηθούν και στην αλλοδαπή, εφόσον στο σηµείο της συναλλαγής υπάρχουν ειδικά µηχανήµατα πραγµατοποιήσεως ανέπαφων συναλλαγών Κατ εξαίρεση, στις περιπτώσεις αυτές το Όριο Ανέπαφων Συναλλαγών διαµορφώνεται σε διαφορετικό ύψος από το αναγραφόµενο στο Παράρτηµα (παρ. Γ ) ανάλογα µε την χώρα, στην οποία ο Κάτοχος επιχειρεί να διενεργήσει ανέπαφες συναλλαγές µε την Κάρτα Ο Κάτοχος µε δική του ευθύνη ενηµερώνεται για το εκάστοτε τιθέµενο από κάθε χώρα Όριο Ανέπαφων Συναλλαγών και είναι υποχρεωµένος να πληκτρολογεί τον Κωδικό Προσβάσεώς του για τη διενέργεια ανέπαφων συναλλαγών, εφόσον το υπερβαίνει. ΑΡΘΡΟ 8. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Tap n Pay Ο Κάτοχος, µε την είσοδό του στην εφαρµογή Tap n Pay, έχει τις εξής δυνατότητες: i. Να ανατρέχει στους παρόντες Όρους της Κάρτας. ii. Να τροποποιεί τον Κωδικό Προσβάσεως. iii. Να επιλέγει αν επιθυµεί την πληκτρολόγηση του Κωδικού Προσβάσεως για όλες τις συναλλαγές που πραγµατοποιεί µε την Κάρτα ή µόνο εφόσον ξεπερνά το τιθέµενο στην παρ ανωτέρω Όριο, iv. Να λαµβάνει γνώση του ιστορικού των κινήσεων της Κάρτας του. v. Να ενηµερώνεται από τις αναρτηµένες σε αυτή συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις. vi. Να καλεί απευθείας την Τράπεζα ή τον Πάροχο της Κινητής Τηλεφωνίας για υποβολή οποιουδήποτε ερωτήµατος, αιτήµατος ή παραπόνου, πατώντας στον υποδεικνυόµενο σχετικό υπερσύνδεσµο. ΑΡΘΡΟ 9. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥ 9.1. Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωµα: i. Να απορρίψει τους παρόντες Όρους και να µην ενεργοποιήσει την Κάρτα. ii. Να απενεργοποιήσει την Κάρτα, ενηµερώνοντας σχετικά τη Τράπεζα ή τον Πάροχο της Κινητής Τηλεφωνίας, καλώντας στα αντίστοιχα τµήµατα Εξυπηρέτησης Πελατών. iii. Να αµφισβητήσει την πραγµατοποίηση συναλλαγής, δηλώνοντας σχετικώς απώλεια ή κλοπή του κινητού του τηλεφώνου πριν τη διενέργειά της. iv. Να συνδέσει την Κάρτα σε έτερο καταθετικό λογαριασµό του από αυτόν που έχει συνδεθεί η κάρτα του Enter Visa ή Enter Visa contactless Ο Κάτοχος υποχρεούται : i. Να τηρεί τη δέουσα επιµέλεια και προσοχή στην ασφαλή φύλαξη του κινητού τηλεφώνου του. ii. Να αιτείται αµέσως την ακύρωση της Κάρτας σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της συσκευής του κινητού τηλεφώνου του, µε το που προβεί στη διαπίστωση αυτή στην Εξυπηρέτηση Πελατών της Τραπέζης. iii. Να γνωστοποιεί στην Τράπεζα την ακριβή και πλήρη διεύθυνση της κατοικίας του, την ηλεκτρονική διεύθυνσή του ( ) και τον αριθµό του κινητού τηλεφώνου του, αναλαµβάνοντας την υποχρέωση να γνωστοποιεί εγκαίρως στην Τράπεζα, µε έγγραφο ή µε άλλο σταθερό µέσο (π.χ. ), κάθε µεταβολή των σχετικών στοιχείων του. iv. Γνωρίζοντας ότι η χρήση του Κωδικού Προσβάσεως (παρ. 3.1.) εξατοµικεύει τον Πελάτη, και επιφέρει τα ίδια έννοµα αποτελέσµατα µε αυτά της ιδιόχειρης υπογραφής του, αναλαµβάνει την υποχρέωση να τον διατηρεί αυστηρά εµπιστευτικό και να µην τον αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο. v. Να ακολουθεί πιστά τις σαφείς και ρητές οδηγίες που του αποστέλλονται µε το υλικό υποστηρίξεως, καθώς και τις οδηγίες της επιχειρήσεως κατά τη διενέργεια ανέπαφων συναλλαγών. vi. Αναφορικά µε τις διενεργηθείσες συναλλαγές, το ύψος αυτών και λοιπές πληροφορίες, πρέπει να απευθύνεται µόνο σε εκπροσώπους της Τραπέζης στα διαθέσιµα κανάλια επικοινωνίας, τα οποία σαφώς προσδιορίζονται στο υλικό υποστηρίξεως και την Εφαρµογή. 4

5 vii. Να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας, προστασίας και καλής χρήσεως της συσκευής του. viii. Να µην αποθηκεύει τον Κωδικό Προσβάσεως στην συσκευή του κινητού τηλεφώνου του. 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥ Η Τράπεζα υποχρεούται να λαµβάνει κάθε εύλογο στη συναλλακτική πρακτική µέτρο και να επιµελείται την ασφαλή λειτουργία της Κάρτας και της Εφαρµογής Tap n Pay. Ωστόσο, η Τράπεζα δε φέρει ευθύνη, εάν προσβληθούν τα συστήµατα της επιχειρήσεως ή τα ηλεκτρονικά δεδοµένα του Κατόχου από ιό Ο Κάτοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση ολοκληρώσεως της συναλλαγής και την µη αναγνώριση της Κάρτας από το τερµατικό µηχάνηµα της επιχειρήσεως Η Τράπεζα δεν φέρει καµµία ευθύνη για µη εξουσιοδοτηµένη χρήση της Κάρτας ή για τυχόν ελλιπή ή ανακριβή ή καθυστερηµένη λήψη της ενηµερώσεως, υπαιτιότητα της επιχειρήσεως στην οποία διενεργήθηκε η συναλλαγή ή του πιστωτικού ιδρύµατος, µε το οποίο συµβάλλεται η επιχείρηση και το οποίο αποστέλλει τα δεδοµένα της συναλλαγής. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία υποστεί ο Κάτοχος από τις παραπάνω αιτίες, εκτός και εάν βαρύνεται µε πταίσµα Σε περίπτωση διαρροής των προσωπικών του κωδικών, ο Κάτοχος υποχρεούται να τους αλλάξει. Η Τράπεζα δεν φέρει καµµία ευθύνη για τυχόν ζηµία του Κατόχου, που οφείλεται στην διαρροή των προσωπικών του Κωδικών. 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ VODAFONE Η VODAFONE υποχρεούται να προµηθευτεί τις κάρτες SIM, στις οποίες (κάρτες) εν συνεχεία η Τράπεζα θα εγγράψει τα στοιχεία των καρτών Enter Visa Tap n Pay, προκειµένου ο κάτοχος κάρτας Enter Visa Tap n Pay να τοποθετήσει την κάρτα SIM στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του για την περαιτέρω διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών. Ως εκ τούτου, η VODAFONE ουδεµία ευθύνη φέρει από τη χρήση ή για την απώλεια ή κλοπή της συσκευής όπου έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM Η VODAFONE υποχρεούται να ενηµερώνει τους συνδροµητές της για το νέο προϊόν, καθώς και για τις συµβατές µε αυτό συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smart phones), για τα χαρακτηριστικά της SIM κάρτας και τη δυνατότητα συνδέσεως της Κάρτας σε υφιστάµενο αριθµό τηλεφώνου του Κατόχου ή σε νέο, παρέχοντας τηλεφωνική υποστήριξη στο κοινό µέσω της Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών στον αριθµό Η VODAFONE δεν έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε στοιχείο της Κάρτας ή/και της Εφαρµογής και δεν πρόκειται για κανέναν λόγο να τα ζητήσει από τον Κάτοχο. Η VODAFONE δεν φέρει καµµία ευθύνη για την εφαρµογή Tap n Pay που θα εγκαταστήσει ο Κάτοχος στην συσκευή του κινητού τηλεφώνου του. 12. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Κάτοχος υποχρεούται να καταβάλλει στη Τράπεζα ετήσια συνδροµή που οφείλεται από την έκδοση της Κάρτας και των σε ανανέωση αυτής µεταγενέστερων, για τη παροχή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διενέργειας πληρωµών µέσω κινητού τηλεφώνου, ανεξάρτητα από το εάν αυτή χρησιµοποιείται ή όχι, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποιήσεώς της. Το σηµερινό ύψος της συνδροµής αναφέρεται στο Παράρτηµα (παρ. Α1). Η Τράπεζα δύναται να τροποποιεί την ως άνω συνδροµή, αφού προηγουµένως ενηµερώσει σχετικά τον Κάτοχο Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για την τιµολογιακή πολιτική που εφαρµόζεται από τον Πάροχο Κινητής Τηλεφωνίας VODAFONE, βάσει του συµβολαίου που έχει ο Πελάτης µε την Εταιρεία Η Τράπεζα δικαιούται να τροποποιεί ή και να καταργεί τους Όρους της παρούσας ή και την ίδια την Κάρτα, µε προηγούµενη ενηµέρωση του Κατόχου Η ενεργοποίηση και χρήση της Κάρτας από τον Κάτοχο συνεπάγεται την εκ µέρους του ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, οι οποίοι συµπληρώνουν και εξειδικεύουν τους όρους του «Πλαισίου Συνεργασίας - Όρων ιενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών» υπό στοιχεία «Ιδιωτών Έκδοση 1.0./2010» Ο Κάτοχος, που επιθυµεί να καταργήσει την Κάρτα, µπορεί να ζητήσει την ακύρωσή της µέσα από τα διαθέσιµα κανάλια επικοινωνίας της Τραπέζης ή του Παρόχου Κινητής Τηλεφωνίας Ο Κάτοχος υποχρεούται να τηρεί τους Όρους χρήσεως συµβολαίου κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE. 5

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη:

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη: H υπηρεσία περιλαµβάνει συνολικά έως 8 κανάλια φωνής και έως 10 τηλ. αριθµούς µε δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και έως 240 δωρεάν χρόνο οµιλίας προς εθνικά κινητά και 42 διεθνείς προορισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Οι παρόντες «Ειδικοί Όροι & Προϋποθέσεις» κάθε προγράμματος ή/και υπηρεσίας που αναφέρονται στο παρόν, σε συνδυασμό με την Αίτηση Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα