ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2011"

Transcript

1 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2011 LIFELONG LEARNING PROGRAMME LEONARDO DA VINCI Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΜΑΚΡΗ 1 &.ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ, ΤΚ 11742, ΑΘΗΝΑ τηλ , fax ,

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ Το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci 1.2. Κεντρικές Δράσεις 1.3. Αποκεντρωμένες Δράσεις 2. Δράση Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας σελ Ομάδα Leonardo da Vinci σελ Έντυπα υποβολής της ενδιάμεσης/τελικής έκθεσης σελ Επιπρόσθετα έγγραφα 4.2. Γενικές παρατηρήσεις 5. Οδηγίες συμπλήρωσης πινάκων οικονομικών δαπανών σελ. 8 Σελίδα 2

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI To τοµεακό πρόγραµµα Leonardo da Vinci απευθύνεται στις ανάγκες διδασκαλίας και µάθησης όλων όσων δραστηριοποιούνται στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, εκτός της τριτοβάθµιας, καθώς και στις ανάγκες των ιδρυµάτων και των οργανισµών που παρέχουν ή διευκολύνουν ανάλογη εκπαίδευση. Στόχος του προγράµµατος είναι η αύξηση της ελκυστικότητας, της ποιότητας και της επίδοσης των συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), η βελτίωση των συστηµάτων διαφάνειας, πληροφόρησης και επαγγελµατικού προσανατολισµού, η αναγνώριση δεξιοτήτων και επαγγελµατικών προσόντων και η ενδυνάµωση της ευρωπαϊκής διάστασης. Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci περιλαµβάνει: α) κεντρικές δράσεις, για τις οποίες η επιλογή των αιτήσεων και η διαχείριση των εγκεκριµένων σχεδίων γίνεται από την Education, Audiovisual & Culture Executive Agency της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και β) αποκεντρωµένες δράσεις, για τις οποίες η επιλογή των αιτήσεων και η διοικητική και οικονοµική διαχείριση γίνεται από τις αρµόδιες Εθνικές Μονάδες κάθε χώρας. Για τη χώρα µας Εθνική Μονάδα έχει οριστεί το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). 1.2 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Πολυµερή σχέδια Leonardo da Vinci: ανάπτυξη καινοτοµίας (Multilateral Projects- Development of Innovation) Θεµατικά δίκτυα Leonardo da Vinci (Thematic Networks) Συνοδευτικά µέτρα (Accompanying Measures) Περισσότερες πληροφορίες: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Σελίδα 3

4 1.3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Οι αποκεντρωµένες δράσεις διακρίνονται σε: i. Κινητικότητα (Mobility) Άτοµα σε αρχική επαγγελµατική κατάρτιση (IVT) Άτοµα στην αγορά εργασίας (PLM) Επαγγελµατίες της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VETPRO) ii. Πιστοποιητικό Κατάρτισης (Mobility Certificate) iii. Εταιρικές Σχέσεις (Partnerships) iv. Πολυµερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτοµίας (Transfer of Innovation) v. Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις (Preparatory Visits) 2. ΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΧΕ ΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Στόχος των σχεδίων µεταφοράς καινοτοµίας είναι η κεφαλαιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών της περιόδου του προγράµµατος Leonardo da Vinci ή άλλων εµπειριών, η οποίες θα αναπαραχθούν, θα προσαρµοστούν και θα µεταφερθούν σε νέες γεωγραφικές περιοχές ή νέους οικονοµικούς κλάδους. Η διαδικασία µεταφοράς καινοτόµου περιεχοµένου ή αποτελεσµάτων κατάρτισης περιλαµβάνει: Προσαρµογή στα συστήµατα κατάρτισης, την κουλτούρα, τις ανάγκες της οµάδας-στόχου, Μεταφορά σε νέα κοινωνικο-πολιτισµικά περιβάλλοντα Χρήση των αποτελεσµάτων σε νέους οικονοµικούς τοµείς ή νέες οµάδες-στόχους Σελίδα 4

5 3. ΟΜΑ Α LEONARDO DA VINCI ρ. Ειρήνη Ντρούτσα, Συντονίστρια του προγράµµατος L.D.V. Τηλ.: , Μαρία Ξαρχουλάκου, Υπεύθυνη σχεδίων Μεταφοράς Καινοτοµίας Τηλ.: , Κανελλίνα-Ελένη αγρέ, Υπεύθυνη σχεδίων Μεταφοράς Καινοτοµίας Τηλ.: , Μαρία Μασέλου, Γραµµατειακή Υποστήριξη Τηλ.: , Σελίδα 5

6 4. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Για την αποδοχή από την Ε.Μ. της Ενδιάµεσης/Τελικής Έκθεσης πρέπει να πληρούνται οι εξής απαιτήσεις : Εκτυπωµένο Έντυπο Ενδιάµεσης/Τελικής Έκθεσης ως προς το φυσικό αντικείµενο (ενότητες Α έως Ι). Υποβολή ενός πρωτότυπου και ενός φωτοτυπικού αντίγραφου Ηλεκτρονικό αντίγραφο Ενδιάµεσης/Τελικής Έκθεσης ως προς το φυσικό αντικείµενο (ενότητες Α έως Ι) σε 2 CD-Rom Εκτυπωµένο Οικονοµικό Πίνακα της Ενδιάµεσης/Τελικής Έκθεσης σε excel (φύλλα J.1- J.7). Συµπληρώνεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο για όλη την εταιρική σχέση. Υποβολή ενός πρωτότυπου και ενός φωτοτυπικού αντίγραφου. Ηλεκτρονικό αντίγραφο Οικονοµικού Πίνακα της Ενδιάµεσης/Tελικής Έκθεσης (φύλλα J.1 - J.7) σε 2 CD-Rom Η ύπαρξη πρωτότυπης υπογραφής του νόµιµου εκπροσώπου και σφραγίδας του οργανισµού: o στην έκθεση φυσικού αντικειµένου o στους εκτυπωµένους οικονοµικούς πίνακες [φύλλο J.1(a+b+c)] Εάν η υποβολή αφορά Ενδιάµεση Έκθεση, οι δραστηριότητες και οι δαπάνες που δηλώνονται να αφορούν στην περίοδο µέχρι την Ενδιάµεση Έκθεση, όπως αυτή ορίζεται στη σύµβαση Ε.Μ.-Αναδόχου οργανισµού. 4.1 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 1. Επιβεβαίωση διατήρησης του τραπεζικού λογαριασµού του Αναδόχου οργανισµού. 2. Επιβεβαίωση του νόµιµου εκπρόσωπου του Αναδόχου οργανισµού. 3. Αντίγραφα εµβασµάτων για τις προκαταβολές προς τους εταίρους και επιβεβαίωση από κάθε εταίρο ότι έλαβε τις δηλωθείσες προκαταβολές. 4. Αντίγραφα συµβάσεων µε τους εταίρους του σχεδίου (εάν δεν έχουν ήδη υποβληθεί στην Ε.Μ.) 5. Ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ για τουλάχιστον 2 µήνες. 6. Φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ για τουλάχιστον 2 µήνες. 7. Αντίγραφα συµβάσεων µε υπεργολάβους και σχετικά παραστατικά πληρωµών. 8. Αντίγραφα προϊόντων/ παραδοτέων (CD, διεύθυνση ιστοσελίδας, Μελέτες, Εγχειρίδια, αφίσες κ.λ.π.) σε 2 εκτυπωµένα αντίγραφα και να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική µορφή. Σελίδα 6

7 9. Αντίγραφα αξιολογήσεων προόδου και ποιότητας, εφ όσον υπάρχουν σε 2 αντίγραφα. 10. Αντίγραφα δηµοσιεύσεων ή/ και προγράµµατος ηµερίδων /σεµιναρίων που έγιναν µε σκοπό την δηµοσιότητα του σχεδίου ή την διάχυση των αποτελεσµάτων σε 2 αντίγραφα. 11. Αντίγραφα πρακτικών των συναντήσεων της κοινοπραξίας συνοδευόµενα από παρουσιολόγια. 12. Εσωτερικό κανονισµό του κάθε εταίρου όπου χρησιµοποιείται ηµερήσια αποζηµίωση σε περίπτωση ταξιδιού. 4.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σεβασµός της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των εκθέσεων όπως αναγράφεται στη σύµβαση Ε.Μ. Αναδόχου. Πίνακας περιεχοµένων των τµηµάτων/ δικαιολογητικών/ προϊόντων της έκθεσης. Να προσκοµίζετε φωτοτυπίες των παραστατικών και όχι τα ίδια τα πρωτότυπα παραστατικά. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να τα κρατάτε στα γραφεία σας για περίπτωση audit. Οι φωτοτυπίες αυτές θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευκρινείς, αριθµηµένες µε βάση τον αύξοντα αριθµό (reference number) του φύλλου εργασίας, διαχωρισµένες ανά κατηγορία δαπάνης και ανά εταίρο και τα ποσά να αντιστοιχούν στους πίνακες, προκειµένου οι αναγραφόµενες δαπάνες να θεωρηθούν επιλέξιµες. Θα πρέπει να είναι συµπληρωµένα όλα τα φύλλα εργασίας της Έκθεσης. Για όσους εταίρους της κοινοπραξίας δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, απαιτείται πάνω σε κάθε παραστατικό: α) ανεπίσηµη µετάφραση από τον εκάστοτε εταίρο στα Αγγλικά, β) ισοτιµία του εθνικού τους νοµίσµατος µε το ευρώ, όπως ίσχυε κατά την εκταµίευση της πρώτης (για ενδιάµεση έκθεση) ή δεύτερης (για τελική έκθεση) προκαταβολής στον εταίρο, γ) µετατροπή σε ευρώ της δηλωθείσας δαπάνης. Σελίδα 7

8 5 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Σηµείωση: Το excel έχει προστατευµένα φύλλα. Για την πρoσθήκη γραµµών θα πρέπει να αποστείλετε το αρχείο µέσω στην Ε.Μ. Αναφορικά µε την επιλεξιµότητα των δαπανών πρέπει να συµβουλεύεστε το Guide for Applicants, που αποτελεί παράρτηµα της σύµβασης Αναδόχου-Εθνικής Μονάδας και είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Συµπληρώνονται από τον Ανάδοχο µόνο τα λευκά κελιά. Τα κίτρινα κελιά περιέχουν τύπους και υπολογίζουν αυτόµατα δαπάνες που δηλώνονται σε επόµενα φύλλα εργασίας. Project Identification Συµπληρώνεται µε βάση την Σύµβαση Table J.1 (a+b+c) Συγκεντρωτικές πηγές χρηµατοδότησης και σύνολο δαπανών Αφορά την εταιρική σχέση συγκεντρωτικά. 1 Table J.1.a : καταγράφετε τα συνολικά έσοδα του σχεδίου 2 Table J.1.b : καταγράφετε το συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό του σχεδίου (στήλη Contractual Budget) 3 Table J.1.c : καταγράφετε όσα στοιχεία ισχύουν έως την ενδιάµεση ή την τελική έκθεση αντίστοιχα. 4 Το έντυπο πρέπει να φέρει την σφραγίδα και υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου. Table J.2 (a+b) - Πηγές χρηµατοδότησης και σύνολο δαπανών ανά εταίρο 1 Αφορά τον κάθε εταίρο ξεχωριστά. Η αρίθµηση που υπάρχει στις στήλες αφορά σε κάθε εταίρο (συµπεριλαµβανόµενου και του Αναδόχου). Θα πρέπει να ακολουθείται η ίδια αρίθµηση ανά εταίρο σε όλα τα επί µέρους φύλλα του excel. 2 Η γραµµή own funds αφορά στην ιδία συµµετοχή κάθε εταίρου µέχρι την ενδιάµεση ή την τελική έκθεση αντίστοιχα και θα πρέπει να συµπληρώνεται. 3 Επίσης, θα πρέπει να συµπληρώνεται η γραµµή Indirect costs, πάλι για τις δαπάνες έως την ενδιάµεση/τελική έκθεση. Σελίδα 8

9 Table J.2.c Προκαταβολές προς τους εταίρους Αφορά στην µεταφορά των προκαταβολών στους εταίρους (συµπεριλαµβανοµένου και του Αναδόχου). Οι προκαταβολές θα πρέπει να κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασµούς που αναγράφονται στην σύµβαση Αναδόχου-εταίρου. Εάν υπάρχει αλλαγή τραπεζικού λογαριασµού, θα πρέπει να ενηµερώνετε γραπτώς την Ε.Μ. Ζητάµε, τέλος, βεβαιώσεις από όλους τους εταίρους ότι έλαβαν τα χρήµατα. Table J.3 απάνες προσωπικού 1 Στη στήλη staff category reference επιλέξτε από τις επιλογές που παρέχονται στο σχετικό µενού αφού συµβουλευθείτε την υποσηµείωση στο κάτω µέρος της σελίδας. 2 Η στήλη «έναρξη και λήξη των δραστηριοτήτων» θα πρέπει να αντιστοιχεί µε τα υποβληθέντα υποστηρικτικά έγγραφα. Στην Ε.Μ. υποβάλλετε time sheets, από τα οποία να προκύπτει ο αριθµός των ηµερών εργασίας για το σχέδιο, όπως αυτός δηλώνεται στη στήλη Number of Working Days for the Project (full time equivalent). 3 Στην έδρα σας διατηρείτε τα συµβόλαια, payrolls, αποδεικτικά πληρωµών εν γένει, διότι µπορούν να ζητηθούν ανά πάσα στιγµή από την Ε.Μ. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να µπορείτε να αποδείξετε τον τρόπο υπολογισµού του ηµεροµισθίου που δηλώνετε στη στήλη Salary βάσει εθνικής νοµοθεσίας (π.χ. για τον αριθµό των εργάσιµων ηµερών ανά µήνα) Το ηµεροµίσθιο δεν µπορεί να υπερβαίνει το σύνηθες µικτό ηµεροµίσθιο του εργαζόµενου όπως αυτό προκύπτει από την κατάσταση µισθοδοσίας. Table J.4 Ταξίδια και ιαβίωση Πρέπει να υποβάλλετε: 1 Εξοδολόγιο ή ηµερολόγιο κίνησης που φέρει την υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου ή οικονοµικού διευθυντή 2 Εισιτήρια αεροπλάνου και κάρτες επιβίβασης 3 Εισιτήρια τρένου ή λεωφορείου ή πλοίου ή ταξί 4 Αποδείξεις διατροφής και διαµονής ή απόδειξη είσπραξης ηµερήσιας αποζηµίωσης από τον κάθε δικαιούχο (ότι ισχύει σε κάθε οργανισµό). Τα έξοδα ταξιδιού (travel) και διαβίωσης (subsistence) θα πρέπει να αφορούν µόνο σε µέλη της εταιρικής σχέσης. Σελίδα 9

10 απάνες Μετακίνησης: 1 Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες εκείνες που αφορούν σε ταξίδια τα οποία καταγράφονται και περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη πρόταση, και για τα οποία έχουν δοθεί συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (είτε στην αρχική πρόταση είτε στην ενδιάµεση ή τελική έκθεση). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα επεξηγηµατικό έγγραφο το οποίο θα ενσωµατώνεται στην αντίστοιχη έκθεση, όπου θα αναγράφονται µε σαφήνεια οι ηµεροµηνίες, ο σκοπός (ο οποίος πρέπει να είναι σχετικός µε τους σκοπούς του προγράµµατος που υλοποιείτε) και οι συµµετέχοντες. 2 Οι δαπάνες µετακίνησης από και προς τον τόπο προορισµού είναι επιλέξιµες στην στήλη travel costs (περιλαµβανοµένων και της µεταφοράς από και προς το αεροδρόµιο). Οι δαπάνες µετακίνησης που πραγµατοποιούνται στον τόπο προορισµού είναι επιλέξιµες στη στήλη subsistence costs διότι θεωρούνται εσωτερικές µετακινήσεις. 3 Ειδικά για αεροπορικά εισιτήρια χρειάζεται να µας προσκοµίσετε φωτοτυπίες του στελέχους του εισιτηρίου και των καρτών επιβίβασης (boarding pass). Σε περίπτωση απώλειας θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση από την αεροπορική εταιρία µε τις ηµεροµηνίες ταξιδιού. 4 Υπενθυµίζουµε ότι οι δαπάνες για parking σε αεροδρόµια και τηλεφωνήµατα δεν θεωρούνται επιλέξιµες. 5 Για τα έξοδα µετακίνησης µε αυτοκίνητο (ιδιωτικής χρήσης ή εταιρικά αυτοκίνητα) όταν τεκµηριώνονται και όταν η τιµή δεν είναι υπερβολική, θα επιστρέφονται ως εξής (ισχύει το οικονοµικότερο από τα δύο): Είτε βάσει κόστους ανά χλµ. σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του εν λόγω οργανισµού, µέχρι το µέγιστο όριο των 0,22. Είτε βάσει της τιµής ενός εισιτηρίου τρένου, λεωφορείου ή αεροπλάνου. Θα επιστραφεί µόνο το ποσό ενός εισιτηρίου, ανεξαρτήτως του αριθµού των ατόµων που ταξίδευαν µε το ίδιο όχηµα. απάνες ιαµονής: 1 Στα έξοδα διαµονής / διαβίωσης (στήλη subsistence costs), επιλέξιµες θεωρούνται οι δαπάνες από την προηγούµενη µιας συνάντησης, τις ηµέρες διεξαγωγής της συνάντησης και την εποµένη ηµέρα. Για όσα ταξίδια χρειάστηκε να µείνετε περισσότερες µέρες, θα πρέπει να µας υποβάλετε και ένα έγγραφο του οργανισµού σας, όπου θα αναφέρετε τους λόγους της επιπλέον παραµονής. Η αποζηµίωση βασίζεται στους υφιστάµενους εσωτερικούς κανόνες των οργανισµών/ιδρυµάτων/φορέων που συµµετέχουν σε σύµπραξη εταιρική σχέση και µπορεί να αφορά το πραγµατικό κόστος (αποζηµίωση βάσει αποδείξεων) ή να δοθεί βάσει ηµερησίας αποζηµίωσης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, Σελίδα 10

11 απαιτούνται αποδεικτικά έγγραφα παρουσίας και διανυκτέρευσης για την τεκµηρίωση των δηλωθέντων δαπανών κατά το στάδιο της αναφοράς. 2 Κατά τον υπολογισµό των ηµερών για τις οποίες ισχύει το Ηµερήσιο Ποσό ιαβίωσης θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τυπικά σε µία ΠΛΗΡΗ ηµέρα περιλαµβάνεται και η διανυκτέρευση. Σε δεόντως τεκµηριωµένες περιπτώσεις, η πλήρης ηµερήσια αποζηµίωση χωρίς τη διανυκτέρευση µπορεί να χορηγηθεί µειωµένη αναλογικά για τη διαµονή. 3 Θα πρέπει να υπάρξει αναλογική µείωση της αποζηµίωσης, αν η διαµονή, τα γεύµατα και οι δαπάνες τοπικών µετακινήσεων καλύπτονται από τρίτο µέρος, ώστε να µην υπάρχει διπλή χρέωση, δηλ. το ποσό διατροφής/διαβίωσης που καλύπτεται από τρίτους θα πρέπει να αφαιρείται από την ηµερήσια αποζηµίωση. Table J.5 - Εξοπλισµός 1 Στη στήλη Nature and Specification θα πρέπει να γίνεται ακριβής περιγραφή της αγοράς, όπως αυτή δίνεται στο παραστατικό που της αντιστοιχεί (και όχι η γενική περιγραφή «Αγορά υπολογιστή»). 2 Η απόσβεση, η οποία θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την εθνική νοµοθεσία κάθε εταίρου, θα πραγµατοποιηθεί για την περίοδο που καλύπτεται από την σύµβαση λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία αγοράς. 3 Το κόστος απόσβεσης υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τον πίνακα excel. Table J.6 Υπεργολαβίες 1 απάνες που προκύπτουν από συµβάσεις προµηθειών για την εκτέλεση µέρους της δράσης, εξετάζονται εφόσον ανατέθηκαν από εταίρο σε εξωτερικό φορέα, οργανισµό ή άτοµο µόνον εφόσον δεν έχει προσληφθεί από κάποιον από τους Συνεργαζόµενους µε τη σύµπραξη-εταιρική σχέση οργανισµούς). 2 Για να διατηρηθεί η έννοια της συνεργασίας, η διαχείριση και η γενική διοίκηση του σχεδίου δεν µπορούν να αποτελέσουν υπεργολαβίες. 3 Σε σχέση µε τις προµήθειες, ισχύουν οι συγκεκριµένοι κοινοτικοί κανονισµοί που αναγράφονται στον «Οδηγό προς τους Αιτούντες» (Guide for Applicants) της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του έτους στο οποίο αιτηθήκατε χρηµατοδότηση. Τα έξοδα µετακινήσεων και διατροφής των υπεργολάβων είναι επιλέξιµα στον παραπάνω πίνακα (J.6) και όχι στον πίνακα J.4. Σελίδα 11

12 H σύµβαση υπεργολαβίας, αντίγραφο της οποίας πρέπει να προσκοµίσετε στην Ε.Μ. µαζί µε την ενδιάµεση ή την τελική έκθεση αντίστοιχα, πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο παραστατικό (τιµολόγιο, απόδειξη) που να πιστοποιεί ότι η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική. Στον προϋπολογισµό της Σύµβασης αναφέρεται µε σαφήνεια τι αποτελεί υπεργολαβία στο κάθε σχέδιο. Η υλοποίηση των ενεργειών και η δηµιουργία των δαπανών θα πρέπει να συµπίπτει µε την έγκριση. Table J.7 Άλλες δαπάνες 1 Περιλαµβάνονται δαπάνες που δεν είναι επιλέξιµες σε κάποιον άλλο πίνακα, ωστόσο θεωρούνται απαραίτητες για τη σωστή εφαρµογή του προγράµµατος και σχετίζονται άµεσα µ αυτό. 2 Ενδεικτικά περιλαµβάνονται δαπάνες που απορρέουν άµεσα από: απαιτήσεις που επιβάλλει η σύµβαση επιχορήγησης (διάδοση πληροφοριών, ειδική αξιολόγηση της δράσης, λογιστικοί έλεγχοι, µεταφράσεις, αναπαραγωγή κ.λπ.), συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών τυχόν οικονοµικών υπηρεσιών (κυρίως των οικονοµικών εγγυήσεων). την υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων ή προϊόντων/αποτελεσµάτων της δράσης/του σχεδίου δηλαδή η διοργάνωση σεµιναρίων (σε περίπτωση που το σεµινάριο µπορεί να θεωρηθεί ως προϊόν ή αποτέλεσµα και όταν οι δαπάνες που σχετίζονται µε την εργασία είναι εύκολο να ταυτοποιηθούν), η δηµοσίευση των πρακτικών ενός σεµιναρίου, η παραγωγή βίντεο, η αγορά αναλώσιµων σχετικών µε το προϊόν (χαρτί εκτύπωσης, κενοί δίσκοι DVD), κ.λπ. 3 απάνες που σχετίζονται µε δικαιούχους και εκπαιδευτές είναι επιλέξιµες στην κατηγορία αυτή. Τέτοιες δαπάνες είναι λ.χ. έξοδα µετακινήσεων και διαβίωσης και catering που αφορά στα παραπάνω άτοµα. Θα πρέπει να αποδεικνύονται µε τα αντίστοιχα παραστατικά διαµονής/ διατροφής και µετακίνησης που ισχύουν για τον πίνακα J.4 (µετακινήσεις µελών της εταιρικής σχέσης). 4 Επιλέξιµη δαπάνη στην κατηγορία αυτή θεωρείται επίσης η ενοικίαση χώρου για τους σκοπούς διάδοσης (dissemination) του προγράµµατος και κόστος catering εφόσον δεν αφορά µέλη της κοινοπραξίας. 5 Επιλέξιµη είναι η δαπάνη για τις εγγυητικές επιστολές. Σελίδα 12

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ TOMEAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ TOMEAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α2 «Προώθηση & Βελτίωση της Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου µάθησης» ΜΕΤΡΟ 2.4 Επαγγελµατικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/EΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΈΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Νοέμβριος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε., είναι ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Μάρτιος 2010 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε., είναι ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο πιστωτικό ίδρυμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 Ορισμοί... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Εισήγηση Δ.Σ. Εταιρείας: 158 η Συνεδρίαση /16-12-2008 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΕΣΜΗ 2009-10 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Πρόγραμμα ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αθήνα Ιανουάριος 2014 1 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή του Προγράμματος... 4 2. Επιλέξιμοι Υποψήφιοι...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Στο πλαίσιο των ράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν.4052/12.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Στο πλαίσιο των ράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν.4052/12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, /Αύγουστος /2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. πρ. 28οικ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής»

Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής» Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ Αθήνα Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα Σχετικά με το Πρόγραμμα Επιχορήγησης ΜΚΟ: «Είμαστε όλοι Πολίτες»... 4 Επιχορήγηση Διμερών Σχέσεων... 8 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα