ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 43/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 43/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 43/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παντοπωλείου». Τα υπό προμήθεια προϊόντα που αφορούν τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού πρόκειται να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης και τα λοιπά είδη παντοπωλείου τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Παλλήνης καθώς και του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης». Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται στον παρακάτω κωδικό αριθμό του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π.: CPV προϊόντα καθαρισμού CPV Διάφορα είδη Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Παλλήνης εκτιμάται στο ποσό των 9.965,47 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%) και για τα λοιπά είδη παντοπωλείου εκτιμάται στο ποσό των 701,10 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%). Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου και θα κατανεμηθεί στους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισμού χρήσης του οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παλλήνης: Α. Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού 1). Για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σε βάρος του Κ.Α πίστωση ποσού 2.997,76 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 2). Για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σε βάρος του Κ.Α πίστωση ποσού 4.970,68 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

2 3). Για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σε βάρος του Κ.Α πίστωση ποσού 1.997,03 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. B. Λοιπά είδη παντοπωλείου 1). Για την προμήθεια λοιπών ειδών παντοπωλείου σε βάρος του Κ.Α πίστωση ποσού 701,10 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αντίστοιχα ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης της προμήθειας για τα λοιπά είδη παντοπωλείου εκτιμάται στο ποσό των 3.935,70 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%). Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους του Οργανισμού και θα βαρύνει τους Κ.Α του προϋπολογισμού 2015 με το ποσό των 1.000,00, ενώ θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμού του οικονομικού έτους Η εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, τον Ν. 4281/2014 και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4320/2015 άρθρο 37 καθώς και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 43/2015 A. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Όλα τα είδη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (άρθρα Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα). 2. Όλα τα προϊόντα να είναι σε κατάλληλες συσκευασίες σφραγισμένες. 3. Τα είδη χαρτού να είναι πρωτογενή, όχι ανακυκλωμένα Α ποιότητας υψηλής λευκότητας πυκνότητας και συνεκτικότητας να είναι απαλή και απορροφητικά. 4. Τα απορρυπαντικά να είναι ελεγχόμενου αφρισμού και να έχουν επαρκή καθαριστική και πλυντική δράση. Μετά το πλύσιμο δεν πρέπει να μένουν κηλίδες επί των σκευών ή των επιφανειών που εφαρμόζονται. Τα συστατικά που περιέχουν να μην είναι επιβλαβή για την υγεία. Να μην περιέχουν βλαπτικές ουσίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, κατά τα μέτρο του δυνατού, τα δε ΡΗ τους θα είναι τα χαμηλότερα επιτρεπτό για τη σωστή δράση τους. 5. Όλα τα προϊόντα καθαρισμού να διαλύονται ή να αναμιγνύονται εύκολα με το νερό. 6. Όλα τα προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν φθορές, βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό. 7. Τα προϊόντα να έχουν αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 8. Όσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυμαντικά να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας Ε.Ο.Φ. 1. Ν είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε.

4 2. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. 3. Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την χρήση των υλικών θα πρέπει ο προμηθευτής να παρευρεθεί σε δόκιμη χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας, θ α γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες των χώρων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων. 4. Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας. Τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Παλλήνης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Υγρό απορρυπαντικό για πλυντήρια πιάτων και ποτηριών Χρήση και σύσταση: Μη ιονικά τασιενεργά από 1 έως 5 %, φωσφορικά από 1 έως 5%, EDTA από 15 έως 30%, φράσεις κινδύνου R22, R36, R35, ταξινόμηση C διαβρωτικό, υδροξείδιο του καλίου από 5 έως 15%. Χημικές και φυσικές ιδιότητες: Υγρό, υποκίτρινο, ευδιάλυτο στο νερό (20 ο C), ΡΗ 13,5+_0,50, πυκνότητα 20 ο C: 1,15gr/cm3, με χαρακτηριστική οσμή. 2. Στεγνωτικό-γυαλιστικό απολυμαντικό υγρό πιάτων και ποτηριών για το επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων για μαλακά νερά βοηθητικό ξεπλύματος και στεγνώματος σκευών στο πλυντήριο. Χρήση και σύσταση: Μη ιονίστηκα τασιενεργά από 5 έως 15% (αιθιοξυλιωμένη / προποξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη, κουμενιοσουλφιονικό νάτριο), ισοπροπυλική αλκοόλη από 5 έως 15% βουτοξυαιθανόλη από 1 έως 5%. Χημικές και φυσικές ιδιότητες: Υγρό, μπλε, ευδιάλυτο στο νερό (20 ο C), ΡΗ 13,5+_0,50, πυκνότητα 20 ο C: 1,05gr/cm3, με χαρακτηριστική οσμή. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1. Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Παλλήνης Α/ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 L 2 ΧΡΗΣΗΣ 4L Υγρό για τζάμια καθρέπτες και άλλες παρόμοιες επιφάνειες. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. Υγρό για διάφορες επιφάνειες. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε.

5 3 4 ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ) 500 ml ΧΡΗΣΗΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ) 500gr 5 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4lt Κρέμα καθαρισμού με ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. Καθαριστική σκόνη για διάφορες επιφάνειες. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. Υγρό σαπούνι καθαρισμού χεριών με ισορροπημένο ph σε συσκευασία 4 lt. 6 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 4LT Αντισηπτικό υγρό με άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ 7 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ 100ml) 8 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ML 9 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΞΥΛΙΝΑ 400ML 10 ΧΛΩΡΙΝΗ 750 ml ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500GR ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (12 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 150gr ΟΙΚΙΑΚΟ (8 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ 800 gr ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (κιβώτιο 4.000τμχ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ (κλασικές λευκές) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ Απολυμαντικό σε μορφή ταμπλέτας με αντισηπτικές ιδιότητες με άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ Απορρυπαντικό πιάτων σε υγρή μορφή σε συσκευασία 500ML Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. Διάλυμα, καθαριστικό/απολυμαντικό επιφανειών κατάλληλο για απολύμανση και λεύκανση σε συμπυκνωμένη παχύρρευστη μορφή με απολυμαντικό παράγοντα υποχλωριώδες νάτριο. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. Χαρτί υγείας για συσκευές WC 500gr λευκό δίφυλλο, λευκασμένος χημικός πολτός υδατοδιαλυτό. Χαρτί υγείας λευκό δίφυλλο, λευκασμένος χημικός πολτός υδατοδιαλυτό. Χαρτί ρολό κουζίνας λευκό με διάτρηση χημικό πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα, που δεν αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Συσκευασία 800 gr Λευκασμένος χημικός πολτός 100% ποιότητας Α, από πρωτογενή πολτό, να μη περιέχει ουσίες που μπορεί να βλάψουν, φύλλα ανά πακέτο 200 διπλά (αντοχής +/- 10 %, βάρος χαρτιού (μονού) 40 gr/m2 αντοχή +/- 5%, διαστάσεων φύλλου 25Χ21 εκ. περίπου (ανοχή +/- 5%), χρώματος λευκού, απορροφητικότητα sec 10 max.συσκευασία: πλαστική ή χάρτινη ώστε να αναγράφονται όλες οι προβλεπόμενες δαπάνες από τη Νομοθεσία ενδείξεις καθώς και α) η ονομασία του περιεχομένου, β) τα στοιχεία του προμηθευτήκατασκευαστή, γ) ο αριθμός των περιεχόμενων πακέτων και δ) ο αριθμός των φύλλων κάθε πακέτου. Σφουγγαρίστρες κλασικές με κρόσσια Σφουγγαρίστρα με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της. 17 ΣΚΟΥΠΑ (βάση) Σκούπα μόνο η βάση

6 18 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1,25 cm Κοντάρι σκούπας/σφουγγαρίστρα βιδωτό. 19 ΚΟΝΤΑΡΙA χρωμ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 lt ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ (65Χ30 εκ) 22 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΝΟ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ small 40Χ40 40Χ40 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ +ΤΖΑMIΑ ΒΡΕΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΛΥΣΕΩΣ 35cm Κοντάρι σκούπας/σφουγγαρίστρα βιδωτό χρωματιστό. Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη και ροδάκια χωρητικότητας περίπου 15 λίτρων Κάδος πλαστικός απορριμμάτων με αποσπώμενο καπάκι διαστάσεων περίπου 65Χ35 εκ. Σφουγγάρι υψηλής ποιότητας δύο όψεων, με μια επιφάνεια αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη πλευρά με ενισχυμένη φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σκληρών επιφανειών Γάντια μίας χρήσης για την προστασία από χημικές ουσίες ή μικροοργανισμούς σε συσκευασία 100 τμχ/κουτί Πετσετάκι με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της. Πετσετάκι με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της. Βρεκτήρας με βάση εργαλείου πλύσεως 35cm για πλύσιμο τζαμιών. 27 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ Βουρτσάκια τουαλέτας με σκληρό τρίχωμα χωρίς αποσπωμένη λαβή με βάση. 28 ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 14 lt 29 SPRAY ΤΥΠΟΥ DETOL 500 ml ΣΠΟΓΚΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ ΤΥΠΟΥ WETTEX (10MX 25cm) ΜΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ (ΠΕΡΦΟΡΕ) ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΠΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ 40 lt ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 67x 40x 32 cm ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΣΕ SPRΑY 400ml ΓΟΥΝΑΚΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 35cm ΓΙΑ ΒΡΕΚΤΗΡΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ INOX ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΓΙΑ ΑΣΑΝΣΕΡ) 750ml 35 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ ΓΙΑ WC 750ml Κάδος πλαστικός απορριμμάτων χωρητικότητας περίπου 14 λίτρων Αντιβακτηριδιακό καθαριστικό τύπου detol, που θα εξουδετερώνει περίπου το 99,90 % των βακτηριδίων συμπεριλαμβανομένου του E. Coli, της σαλμονέλας, του ΜΡΣΑ καιτου ιού της γρίτης. Το spray θα είναι απαλλό χωρίς λευκαντικό και χρώμα για επιφάνειες π.χ. προετοιμασίας φαγητού κλπ. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. Σπογκοπετσέτα ρολό τύπου wettex διαστάσεως 10mX25cm με διαστήματα κοπής, που δεν θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Κάδος απορριμμάτων με παλλόμενο καπάκι χωρητικότητας 40 λίτρων διαστάσεων περίπου 67Χ40Χ32 εκ. Αποσμητικό χώρου σε spray πλύσεως 35cm για πλύσιμο τζαμιών. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. Γουνάκι ανταλλακτικό λευκό 35 εκ. για βρεκτήρα πλύσεως για πλύσιμο τζαμιών. Καθαριστικό γυαλιστικό για inox επιφάνειες (ασανσέρ). Θα συμβάλλει στην προστασία των επιφανειών σχηματίζοντας προστατευτικό στρώμα κάνοντας τις επιφάνειες να δείχνουν σε καλή κατάσταση χαρίζοντας λάμψη. Να αντέχει στα αποτυπώματα από δάχτυλα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. Υγρό καθαριστικό τύπου παπί για WC. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην

7 36 ΠΑΤΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 1200 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΙΝΏΝ ΑΝΆ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 130εκ.Χ100εκ ή 100εκ.Χ80εκ αφήνει θάμπωμα μετά το στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. Πατάκια εισόδου-δαπέδου από αντιστατικό προπυλένιο διαστάσεων 130Χ100 εκ. και 100Χ80 εκ. με μοκέτα περίπου 1200 γραμμάρια ινών ανά τετραγωνικό μέτρο χρώματος γκρι ανθρακί. Να είναι ανθεκτικό και να καθαρίζεται εύκολα. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 43/2015 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Παλλήνης Α/ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Κ.Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 3.000,00 1 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 L ΤΕΜ 6,00 3,00 18, ΧΡΗΣΗΣ 4L ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ) 500 ml ΤΕΜ 15,00 3,00 45,00 ΤΕΜ 10,00 1,30 13,00 4 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4lt ΤΕΜ 6,00 3,00 18,00 5 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 4LT ΤΕΜ 5,00 15,00 75,00 6 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ 100ml) ΤΕΜ 50,00 1,20 60,00 7 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ML ΤΕΜ 12,00 0,80 9,60 8 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΞΥΛΙΝΑ 400ML ΤΕΜ 5,00 5,00 25,00 9 ΧΛΩΡΙΝΗ 750 ml ΤΕΜ 50,00 1,00 50,00 10 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500GR ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (12 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΚΙΒΩΤΙΟ 60,00 12,50 750, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 150gr ΟΙΚΙΑΚΟ (8 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ 800 gr ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΚΙΒΩΤΙΟ 4.000ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΆ 200ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ) ΚΙΒΩΤΙΟ 7,00 3,00 21,00 ΤΕΜ 25,00 2,00 50,00 ΚΙΒΩΤΙΟ 30,00 20,00 600,00 ΤΕΜ 2,00 3,80 7,60

9 15 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΤΕΜ 7,00 4,00 28,00 16 ΣΚΟΥΠΑ (ΒΑΣΗ) ΤΕΜ 3,00 3,50 10,50 17 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1,25 cm ΤΕΜ 4,00 3,00 12,00 18 ΚΟΝΤΑΡΙ (ΧΡΩΜ) ΤΕΜ 3,00 2,80 8, ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ 15 lt ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΣΤ. 65χ30 ΤΕΜ 2,00 5,00 10,00 ΤΕΜ 1,00 7,50 7,50 21 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΝΟ 72 ΤΕΜ 20,00 0,50 10, ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΤΩΝ 100 ΤΕΜ small 40Χ40 40Χ40 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ +ΤΖΑMIΑ ΒΡΕΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΛΥΣΕΩΣ 35cm ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙ 13,00 11,00 143,00 ΤΕΜ 10,00 1,40 14,00 ΤΕΜ 4,00 1,30 5,20 ΤΕΜ 1,00 5,00 5,00 ΤΕΜ 5,00 3,50 17,50 27 SPRAY ΤΥΠΟΥ DETOL 500 ml ΤΕΜ 15,00 4,50 67, ΣΠΟΓΚΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ ΤΥΠΟΥ WETTEX (10MX 25cm) ΜΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ (ΠΕΡΦΟΡΕ) ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΠΑΛΟΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ 40 lt ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 67x 40x 32 cm TEM 6,00 20,00 120,00 ΤΕΜ 3,00 24,00 72,00 30 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΣΕ SPRΑY 400ml TEM 4,00 2,50 10, ΓΟΥΝΑΚΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 35cm ΓΙΑ ΒΡΕΚΤΗΡΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ INOX ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΓΙΑ ΑΣΑΝΣΕΡ) 750ml ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ ΓΙΑ WC 750ml ΤΕΜ 3,00 4,80 14,40 ΤΕΜ 2,00 10,00 20,00 TEM 40,00 3,00 120, ΔΑΠΑΝΗΣ 2.437,20 Φ.Π.Α 23% 560,56 ΓΕΝΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.997,76

10 Α/ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Κ.Α ,00 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4lt ΤΕΜ 10,00 3,00 30, ΧΡΗΣΗΣ 4lt ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ 500 ml) ΧΡΗΣΗΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ 500 gr) ΤΕΜ 38,00 3,00 114,00 ΤΕΜ 10,00 1,30 13,00 ΤΕΜ 1,00 1,20 1,20 5 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4lt ΤΕΜ 30,00 3,00 90,00 6 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 4 lt ΤΕΜ 40,00 15,00 600,00 7 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ 100ml) ΤΕΜ 110,00 1,20 132,00 8 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ml ΤΕΜ 50,00 0,80 40,00 9 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΞΥΛΙΝΑ 400ML ΤΕΜ 6,00 5,00 30,00 10 ΧΛΩΡΙΝΗ 750ml ΤΕΜ 80,00 0,95 76, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500gr ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (12 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 150gr ΟΙΚΙΑΚΟ (8 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ 800gr ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΚΙΒΩΤΙΟ 4.000ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΆ 200ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΚΙΒΩΤΙΟ 36,00 12,50 450,00 ΚΙΒΩΤΙΟ 28,00 2,80 78,40 ΤΕΜ 200,00 2,00 400,00 ΚΙΒΩΤΙΟ 20,00 20,00 400,00 ΤΕΜ 3,00 3,80 11,40 ΤΕΜ 10,00 4,00 40,00 17 ΣΚΟΥΠΑ (ΒΑΣΗ) ΤΕΜ 5,00 3,50 175,00 18 ΚΟΝΤΑΡΙ (ΧΡΩΜ) ΤΕΜ 8,00 2,80 22, ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ 15 lt ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΣΤ. 65χ30 ΤΕΜ 4,00 5,00 20,00 ΤΕΜ 4,00 7,50 30,00 21 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΝΟ 72 ΤΕΜ 18,00 0, ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΤΩΝ 100 ΤΕΜ small 40Χ40 40Χ40 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ +ΤΖΑMIΑ ΚΟΥΤΙ 17,00 11,00 187,00 ΤΕΜ 32,00 1,40 44,80 ΤΕΜ 10,00 1,30 13,00

11 25 26 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 14 lt ΤΕΜ 6,00 3,50 21,00 ΤΕΜ 4,00 10,00 40,00 27 SPRAY ΤΥΠΟΥ DETOL 500 ml ΤΕΜ 40,00 4,50 180, ΣΠΟΓΚΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ ΤΥΠΟΥ WETTEX (10MX 25cm) ΜΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ (ΠΕΡΦΟΡΕ) ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΣΕ SPRΑY 400ml ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ ΓΙΑ WC 750ml ΠΑΤΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 1200 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΙΝΏΝ ΑΝΆ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 130εκ.Χ100εκ. ΠΑΤΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 1200 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΙΝΏΝ ΑΝΆ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100εκ.Χ80εκ TEM 15,00 20,00 300,00 TEM 4,00 2,50 10,00 TEM 90,00 3,00 270,00 ΤΕΜ 15,00 3,00 45,00 ΤΕΜ 12,00 14,00 168, ΔΑΠΑΝΗΣ 4.041,20 Φ.Π.Α 23% 929,48 ΓΕΝΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.970,68 Α/ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2.000,00 1 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4lt ΤΕΜ 20,00 3,00 60, ΧΡΗΣΗΣ 4lt ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ 500 ml) ΤΕΜ 10,00 3,00 30,00 ΤΕΜ 15,00 1,30 19,50 4 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4lt ΤΕΜ 30,00 3,00 90,00 5 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 4 lt ΤΕΜ 15,00 15,00 225,00 6 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ml ΤΕΜ 5,00 0,80 4,80 7 ΧΛΩΡΙΝΗ 750ml ΤΕΜ 20,00 0,95 19, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500gr ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (12 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 150gr ΟΙΚΙΑΚΟ (8 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΚΙΒΩΤΙΟ 10,00 12,50 125,00 ΚΙΒΩΤΙΟ 38,00 2,80 106,40

12 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ 800gr ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΚΙΒΩΤΙΟ 4.000ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΆ 200ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΤΕΜ 80,00 2,00 160,00 ΚΙΒΩΤΙΟ 10,00 20,00 200,00 ΤΕΜ 5,00 3,80 19,00 ΤΕΜ 5,00 4,00 20,00 14 ΣΚΟΥΠΑ (ΒΑΣΗ) ΤΕΜ 15,00 3,50 52, ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1,25 cm ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ 15 lt ΤΕΜ 5,00 3,00 15,00 ΤΕΜ 3,00 5,00 15,00 17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΝΟ 72 ΤΕΜ 20,00 0,50 10, ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΤΩΝ 100 ΤΕΜ small 40Χ40 40Χ40 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ +ΤΖΑMIΑ ΒΡΕΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΛΥΣΕΩΣ 35cm ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 14 lt ΣΠΟΓΚΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ ΤΥΠΟΥ WETTEX (10MX 25cm) ΜΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ (ΠΕΡΦΟΡΕ) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ ΓΙΑ WC 750ml ΚΟΥΤΙ 5,00 11,00 55,00 ΤΕΜ 10,00 1,40 14,00 ΤΕΜ 18,00 1,30 23,40 ΤΕΜ 5,00 5,00 25,00 ΤΕΜ 20,00 3,50 70,00 ΤΕΜ 8,00 10,00 80,00 TEM 7,00 20,00 140,00 TEM 15,00 3,00 45, ΔΑΠΑΝΗΣ 1.623,60 Φ.Π.Α 23% 373,43 ΓΕΝΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.997,03 2. Λοιπά είδη παντοπωλείου (κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Α ,00 Α/ Α 1 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΙΑΛΕΣ ΡΕΤ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΠΩΜΑ 1Λ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 25Χ35 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΜ 900,00 0,30 270,00 ΚΙΛ 40,00 5,00 200,00

13 ΖΥΓΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ 200 ΓΡ ΕΩΣ 30Κ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ 5-17Λ ΤΕΝΕΚΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΡΥΣΑΚΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 5-17Λ ΤΕΝΕΚΕ ΧΩΝΙ ΛΑΔΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΣΟΥΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 12ΟΖ 350ΜΛ 16Χ8CM ΤΕΜ 1,00 50,00 50,00 ΤΕΜ 3,00 5,00 15,00 ΤΕΜ 1,00 8,00 8,00 ΤΕΜ 3,00 4,00 12,00 ΤΕΜ 3,00 5,00 15, ΔΑΠΑΝΗΣ 570,00 Φ.Π.Α 23% 131,10 ΓΕΝΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 701,10 3. Λοιπά είδη παντοπωλείου (Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης») ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Α ,00 Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 Αλουμινόχαρτο 150 μ. ΤΕΜ ,50 575,00 2 Αναπτήρας με πέτρα διαστ 8χ2,5cm ΤΕΜ. 30 0,60 18,00 3 Βαμβάκι 150 γραμ. ΤΕΜ ,22 902,80 4 Βαφή αυγών 2 γραμ. ΤΕΜ. 16 1,60 25,60 5 Καλαμάκια πλαστικά χυμών ΤΕΜ. 54 0,80 43,20 6 Καμινέτο γκαζιού συσκευή απλή ΤΕΜ. 5 10,00 50,00 7 Καμινέτο γκαζιού συσκευή με σύστημα σύνδεσης Easy Click ΤΕΜ. 3 30,00 90,00 8 Κουτάλι πλαστ λευκό 100/ΤΕΜ ΤΕΜ. 8 1,80 14,40

14 9 Λαδόκολα συσκ 10 μ ΤΕΜ. 70 1,40 98,00 10 Μεμβράνη wrap 300 μέτρων ΤΕΜ. 30 6,20 186,00 11 Μπαντονέτες 100τεμ ΤΕΜ. 8 0,60 4,80 12 Μωρομάντηλα ΤΕΜ ,50 750,00 13 οδοντογλυφίδες 500 τεμ ΤΕΜ. 8 1,20 9,60 14 Οινόπνευμα φωτιστικό 340γρ ΤΕΜ. 10 1,20 12,00 15 Πιάτα πλαστικά διάφορες διαστάσεις πακέτο 50/ τεμαχ. ΤΕΜ. 30 4,00 120,00 16 Πιάτα χάρτινα διάφορες διαστάσεις πακέτο 50 τεμαχ. ΤΕΜ. 30 4,00 120,00 17 Ποτήρια πλαστικά 50 τεμαχίων ΤΕΜ. 40 1,00 40,00 18 Ποτήρια χάρτινα 50 «ΤΕΜ. 16 1,31 20,96 19 Τραπεζομάντηλο χάρτινα διάφορα χρώματα διαστ. 1,80x1,20εκ ΤΕΜ. 8 4,00 32,00 20 Φιαλίδιο βουτανίου 190gr ΤΕΜ. 15 1,00 15,00 21 Φιαλίδιο el Greco 450gr ΤΕΜ. 12 5,20 62,40 22 Φίλτρο καφέ 1Χ4 ΤΕΜ. 10 1,00 10, ΔΑΠΑΝΗΣ 3.199,76 Φ.Π.Α 23% 735,94 ΓΕΝΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.935,70 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 43/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο (Αντικείμενο της προμήθειας) Η συγγραφή αυτή αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παντοπωλείου». Τα υπό προμήθεια προϊόντα πρόκειται να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης σε είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού, τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε λοιπά είδη παντοπωλείου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης» σε λοιπά είδη παντοπωλείου. ΑΡΘΡΟ 2 ο (Ισχύουσες διατάξεις) Η εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα: 1. Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. Περί ΕΚΠΟΤΑ 2. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4320/2015 άρθρο Την απόφαση 2/45564/0026/01 του Υπουργείου Οικονομικών, περί αυξήσεως και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του Άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 5. Του Ν. 3852/ «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 6. Την απο 12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 240) άρθρο 4 παρ. 1 η οποία κατακυρώθηκε με τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18). 7. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4320/2015 άρθρο 37

16 8. Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 3 ο (Συμβατικά στοιχεία) Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 1) Η τεχνική έκθεση Τεχνική Περιγραφή 2) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3) Η συγγραφή υποχρεώσεων 4) Τιμολόγιο προσφοράς 5) Σύμβαση ΑΡΘΡΟ 4 ο (Υποβολή προσφορών) 1. Θα γίνονται δεκτές προσφορές είτε στο σύνολο των ζητούμενων ειδών. 2. Τα προϊόντα καθαριότητας θα είναι καταχωρημένα με τον αντίστοιχο αριθμό από το Γενικό Χημείο του Κράτους σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και στη συσκευασία θα αναγράφονται στα ελληνικά η σύσταση και τα κατ αναλογία επί μέρους συστατικά τους, τυχόν επισημάνσεις, προειδοποιήσεις κ.λπ. 3. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε για παράδοση του εμπορεύματος στους χώρους των Διαφόρων Υπηρεσιών του Δήμου, θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και θα είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για κάθε μονάδα χωριστά. ΑΡΘΡΟ 5 (Εγγυήσεις) Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2 (δύο) τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προμήθειας, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σε αυτόν, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της που θα αναλογεί στο 5 (πέντε) τοις εκατό (%) 5% του καθαρού ποσού της σύμβασης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) ΑΡΘΡΟ 6 ο (Κατακύρωση - Σύμβαση) Ο ανακηρυχθείς προμηθευτής υποχρεούται να υπογράψει τη σύμβαση σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ αυτόν της ανάθεσης της προμήθειας. Με την ανακοίνωση της ανάθεσης στον προμηθευτή η σύμβαση θεωρείται ως

17 συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. ΑΡΘΡΟ 7 ο (Χρόνος Τρόπος Παράδοσης) Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα από όλα τα είδη που απαιτούνται στην υπηρεσία για έλεγχο πριν την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει α. για τον Δήμο Παλλήνης μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άπαξ ή τμηματικά αλλά σε κάθε περίπτωση το σύνολο του προμηθευομένου υλικού θα έχει παραδοθεί εντός τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και β. για τον Οργανισμό επίσης μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης τμηματικά σε δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της παραγγελίας. Για την παραλαβή θα ενημερώνεται η Επιτροπή Παραλαβής δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης, η οποία θα γίνεται στους χώρους των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 6 (Περιεχόμενο τιμών) Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς περιλαμβάνονται όλες γενικά οι κρατήσεις και δαπάνες για την εν λόγω προμήθεια μεταφορά και παράδοση των υλικών. ΑΡΘΡΟ 7 ( Παραλαβή των υλικών) Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από νόμιμη επιτροπή του Δήμου και του Οργανισμού αντίστοιχα. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει κάθε ελαττωματικό υλικό ή τεμάχιο. ΑΡΘΡΟ 8 ο (Ποινικές ρήτρες-έκπτωση του αναδόχου) Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 9 ο (Τρόπος πληρωμής) Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές. ΑΡΘΡΟ 10 ο (Τροποποίηση σύμβασης) Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από τους συμβατικούς όρους ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο τα συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στο κάθε φορέα (Δήμο ή ΝΠΔΔ), με έγκριση του αρμοδίου οργάνου, να τροποποιήσει τις αρχικές ποσότητες των προϋπολογισμών με τη προϋπόθεση ότι δεν θα επιφέρει αλλαγή στο συνολικό προϋπολογισμό. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

18 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προς τον Δήμο Παλλήνης Έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών που αφορά τον Δήμο Παλλήνης και το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παντοπωλείου». 1. Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Παλλήνης Α/ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Κ.Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 L ΤΕΜ 6, ΧΡΗΣΗΣ 4L ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ) 500 ml ΤΕΜ 15,00 ΤΕΜ 10,00 4 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4lt ΤΕΜ 6,00 5 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 4LT ΤΕΜ 5,00 6 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ 100ml) ΤΕΜ 50,00 7 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ML ΤΕΜ 12,00 8 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΞΥΛΙΝΑ 400ML ΤΕΜ 5,00 9 ΧΛΩΡΙΝΗ 750 ml ΤΕΜ 50,00 10 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500GR ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (12 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΚΙΒΩΤΙΟ 60,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 3.000, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 150gr ΟΙΚΙΑΚΟ (8 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ 800 gr ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΚΙΒΩΤΙΟ 4.000ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΆ 200ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΚΙΒΩΤΙΟ 7,00 ΤΕΜ 25,00 ΚΙΒΩΤΙΟ 30,00 ΤΕΜ 2,00 ΤΕΜ 7,00 16 ΣΚΟΥΠΑ (ΒΑΣΗ) ΤΕΜ 3,00 17 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1,25 cm ΤΕΜ 4,00 18 ΚΟΝΤΑΡΙ (ΧΡΩΜ) ΤΕΜ 3,00

19 19 20 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ 15 lt ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΣΤ. 65χ30 ΤΕΜ 2,00 ΤΕΜ 1,00 21 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΝΟ 72 ΤΕΜ 20, ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΤΩΝ 100 ΤΕΜ small 40Χ40 40Χ40 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ +ΤΖΑMIΑ ΒΡΕΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΛΥΣΕΩΣ 35cm ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙ 13,00 ΤΕΜ 10,00 ΤΕΜ 4,00 ΤΕΜ 1,00 ΤΕΜ 5,00 27 SPRAY ΤΥΠΟΥ DETOL 500 ml ΤΕΜ 15, ΣΠΟΓΚΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ ΤΥΠΟΥ WETTEX (10MX 25cm) ΜΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ (ΠΕΡΦΟΡΕ) ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΠΑΛΟΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ 40 lt ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 67x 40x 32 cm TEM 6,00 ΤΕΜ 3,00 30 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΣΕ SPRΑY 400ml TEM 4, ΓΟΥΝΑΚΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 35cm ΓΙΑ ΒΡΕΚΤΗΡΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ INOX ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΓΙΑ ΑΣΑΝΣΕΡ) 750ml ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ ΓΙΑ WC 750ml ΤΕΜ 3,00 ΤΕΜ 2,00 TEM 40, ΔΑΠΑΝΗΣ Φ.Π.Α 23% ΓΕΝΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Κ.Α ,00 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4lt ΤΕΜ 10,00 2 ΧΡΗΣΗΣ 4lt ΤΕΜ 38,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

20 3 4 ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ 500 ml) ΧΡΗΣΗΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ 500 gr) ΤΕΜ 10,00 ΤΕΜ 1,00 5 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4lt ΤΕΜ 30,00 6 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 4 lt ΤΕΜ 40,00 7 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ 100ml) ΤΕΜ 110,00 8 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ml ΤΕΜ 50,00 9 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΞΥΛΙΝΑ 400ML ΤΕΜ 6,00 10 ΧΛΩΡΙΝΗ 750ml ΤΕΜ 80, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500gr ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (12 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 150gr ΟΙΚΙΑΚΟ (8 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ 800gr ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΚΙΒΩΤΙΟ 4.000ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΆ 200ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΚΙΒΩΤΙΟ 36,00 ΚΙΒΩΤΙΟ 28,00 ΤΕΜ 200,00 ΚΙΒΩΤΙΟ 20,00 ΤΕΜ 3,00 ΤΕΜ 10,00 17 ΣΚΟΥΠΑ (ΒΑΣΗ) ΤΕΜ 5,00 18 ΚΟΝΤΑΡΙ (ΧΡΩΜ) ΤΕΜ 8, ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ 15 lt ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΣΤ. 65χ30 ΤΕΜ 4,00 ΤΕΜ 4,00 21 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΝΟ 72 ΤΕΜ 18, ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΤΩΝ 100 ΤΕΜ small 40Χ40 40Χ40 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ +ΤΖΑMIΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 14 lt ΚΟΥΤΙ 17,00 ΤΕΜ 32,00 ΤΕΜ 10,00 ΤΕΜ 6,00 ΤΕΜ 4,00 27 SPRAY ΤΥΠΟΥ DETOL 500 ml ΤΕΜ 40,00 28 ΣΠΟΓΚΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ ΤΥΠΟΥ WETTEX (10MX 25cm) ΜΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ TEM 15,00

21 ΚΟΠΗΣ (ΠΕΡΦΟΡΕ) ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΣΕ SPRΑY 400ml ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ ΓΙΑ WC 750ml ΠΑΤΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 1200 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΙΝΏΝ ΑΝΆ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 130εκ.Χ100εκ. ΠΑΤΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 1200 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΙΝΏΝ ΑΝΆ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100εκ.Χ80εκ TEM 4,00 TEM 90,00 ΤΕΜ 15,00 ΤΕΜ 12, ΔΑΠΑΝΗΣ Φ.Π.Α 23% ΓΕΝΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4lt ΤΕΜ 20, ΧΡΗΣΗΣ 4lt ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ 500 ml) ΤΕΜ 10,00 ΤΕΜ 15,00 4 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4lt ΤΕΜ 30,00 5 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 4 lt ΤΕΜ 15,00 6 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ml ΤΕΜ 5,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2.000,00 7 ΧΛΩΡΙΝΗ 750ml ΤΕΜ 20, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500gr ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (12 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 150gr ΟΙΚΙΑΚΟ (8 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ 800gr ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΚΙΒΩΤΙΟ 4.000ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΆ 200ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΚΙΒΩΤΙΟ 10,00 ΚΙΒΩΤΙΟ 38,00 ΤΕΜ 80,00 ΚΙΒΩΤΙΟ 10,00 ΤΕΜ 5,00 ΤΕΜ 5,00

22 14 ΣΚΟΥΠΑ (ΒΑΣΗ) ΤΕΜ 15, ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1,25 cm ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ 15 lt ΤΕΜ 5,00 ΤΕΜ 3,00 17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΝΟ 72 ΤΕΜ 20, ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΤΩΝ 100 ΤΕΜ small 40Χ40 40Χ40 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ +ΤΖΑMIΑ ΒΡΕΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΛΥΣΕΩΣ 35cm ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 14 lt ΣΠΟΓΚΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ ΤΥΠΟΥ WETTEX (10MX 25cm) ΜΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ (ΠΕΡΦΟΡΕ) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ ΓΙΑ WC 750ml ΚΟΥΤΙ 5,00 ΤΕΜ 10,00 ΤΕΜ 18,00 ΤΕΜ 5,00 ΤΕΜ 20,00 ΤΕΜ 8,00 TEM 7,00 TEM 15, ΔΑΠΑΝΗΣ Φ.Π.Α 23% ΓΕΝΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 2. Λοιπά είδη παντοπωλείου (κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Α ,00 Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΙΑΛΕΣ ΡΕΤ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΠΩΜΑ 1Λ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 25Χ35 ΖΥΓΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ 200 ΓΡ ΕΩΣ 30Κ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ 900,00 ΚΙΛ 40,00 ΤΕΜ 1,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 4 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ 5-17Λ ΤΕΝΕΚΕ ΤΕΜ 3, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΡΥΣΑΚΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 5-17Λ ΤΕΝΕΚΕ ΧΩΝΙ ΛΑΔΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜ 1,00 ΤΕΜ 3,00

23 7 ΣΕΣΟΥΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 12ΟΖ 350ΜΛ 16Χ8CM ΤΕΜ 3, ΔΑΠΑΝΗΣ Φ.Π.Α 23% ΓΕΝΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 3. Λοιπά είδη παντοπωλείου (Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης») ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Α ,00 Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 Αλουμινόχαρτο 150 μ. ΤΕΜ Αναπτήρας με πέτρα διαστ 8χ2,5cm ΤΕΜ Βαμβάκι 150 γραμ. ΤΕΜ Βαφή αυγών 2 γραμ. ΤΕΜ Καλαμάκια πλαστικά χυμών ΤΕΜ Καμινέτο γκαζιού συσκευή απλή ΤΕΜ. 5 7 Καμινέτο γκαζιού συσκευή με σύστημα σύνδεσης Easy Click ΤΕΜ. 3 8 Κουτάλι πλαστ λευκό 100/ΤΕΜ ΤΕΜ. 8 9 Λαδόκολα συσκ 10 μ ΤΕΜ Μεμβράνη wrap 300 μέτρων ΤΕΜ Μπαντονέτες 100τεμ ΤΕΜ Μωρομάντηλα ΤΕΜ. 500

24 13 οδοντογλυφίδες 500 τεμ ΤΕΜ Οινόπνευμα φωτιστικό 340γρ ΤΕΜ Πιάτα πλαστικά διάφορες διαστάσεις πακέτο 50/ τεμαχ. ΤΕΜ Πιάτα χάρτινα διάφορες διαστάσεις πακέτο 50 τεμαχ. ΤΕΜ Ποτήρια πλαστικά 50 τεμαχίων ΤΕΜ Ποτήρια χάρτινα 50 «ΤΕΜ Τραπεζομάντηλο χάρτινα διάφορα χρώματα διαστ. 1,80x1,20εκ ΤΕΜ Φιαλίδιο βουτανίου 190gr ΤΕΜ Φιαλίδιο el Greco 450gr ΤΕΜ Φίλτρο καφέ 1Χ4 ΤΕΜ ΔΑΠΑΝΗΣ Φ.Π.Α 23% ΓΕΝΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ :04/12/2015 Αρ. Πρωτ :9613 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 1 /2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) :15.787,10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2014" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2014 Κ.Α. : 15-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία, 20 Φεβρουαρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2066 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www. chania. gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΜΑΔΑ Α' -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 1 Aπορρυπαντικό W.C. Τεμ. των 750 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL Τεμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ0ΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΥΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1 Απορρυπαντικό (σκόνη)

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTΙΣMOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρ:.539 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς)

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) 1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 350 2 ΥΓΡΟ ΤΕΜ. 350 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. 450 40 4 ΧΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩN,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Κ. Μ. : Π120/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.6635.02 ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑI ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια βρεφικών πανών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : 06 /2015

Διακήρυξη : 06 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κορυδαλλός 16-2- 2015 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ αριθ. πρωτ: 263 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ Διακήρυξη : 06 /2015 Ταχ. Δ/νση: Νικηφορίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003379934 2015-11-26

15PROC003379934 2015-11-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 26-11-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 37404/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 2373350256 50258 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού»

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού». Αριθ. Μελέτης: 07/2016 Μ Ε Λ Ε Τ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV: 39800000-0 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 11 /2015 /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Κ.Α: 10.6634.0002 ήµου Ν. Σµύρνης ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. Επωνυμία:... Έδρα:.. Οδός, Αριθμός:. Τηλέφωνο:. Fax:. Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT.

Διαβάστε περισσότερα

1 5.079,90 1 4.919,51 : 9.999,41 23% 23%

1 5.079,90  1 4.919,51 : 9.999,41   23%   23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ 1Α προϋπολογισµού 5.079,90 (µε

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 20/02/2015 Αριθ. Αποφ:02/2015 Αριθ. Πρωτ: 2193/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ : 01/12/2016 Αρ. Πρωτ : 9804 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150 ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 1 ΥΓΡΟ CIF ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ POWER & SHINE SPRAY 750ml τεμάχια 120 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25 3 ΥΓΡΟ VIAKAL ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750ml τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

& ) 2. , 44.280,00 ( ( )

& ) 2. , 44.280,00 (  ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Μ. : Π 5 / 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 28.865,23

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά) Γεράνι 31/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.997,57 / συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23% (2.437,05 χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.997,57 / συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23% (2.437,05 χωρίς ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560 Ηράκλειο 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. /01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.9,7 + 8.18, 1% = 1.78,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. (23%): ,09

Φ.Π.Α. (23%): ,09 Αριθ. Μελέτης 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΥΒΙΑΣ ΔΗΜΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 18/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.702,08 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 15-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Αλεξανδρούπολη, 13/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 866 Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 31/07/2015 Αριθμ. πρωτ.: 53277 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (2 ρολών Χ400gr) ΤΕΜ 500 2,50 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ ΤΕΜ 500 2,30 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 10/03/2015 Αριθ. Αποφ:06/2015 Αριθ. Πρωτ: 2248/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 13-17 Ταχ.Κωδ.: 81100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29/01/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1230/705894

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΠ ΜΜΕ 2/02 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Καλλιρρόης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 Τϊτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Ενδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015

ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΑΜ : 14REQ002117609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Νίκαια : 11/06/2014 Ταχ.κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ.

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ. ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη,

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 13/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:976 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69.

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ «Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΩN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη : Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για το Δήμο και τα Ν.Π. αυτού έτους 2015.

Περίληψη : Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για το Δήμο και τα Ν.Π. αυτού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 9857/16-07-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 15ης/14-07-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 06 - -0 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 607/806 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του προσώπων»

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του προσώπων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 294 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 15273 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 220/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 04-10-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:1854/Τ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προς - ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

CPV CPV CPV

CPV CPV CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 24 / 12 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 22299 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Στ. Καράσσου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη Σεπτέμβριος 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη Σεπτέμβριος 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη Σεπτέμβριος 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Ν. 20/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : Ε2/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.192,0 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. : 6428 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. : 6428 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 09/ 09/ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 6428 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 13.017,77 με ΦΠΑ 14SYMV001865986 2014-02-12 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 και στο δημοτικό κατάστημα επί της Ληλαντίων και Μεγασθένους

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες λειτουργίας της

για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Ταχ.Δ/νση:Κύπρου 3 Θήβα Τ.Κ.32 200 Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ,του ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,06

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,06 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 46/2014 «Ανάδειξη προµηθευτών-χορηγητών

Διαβάστε περισσότερα