Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622"

Transcript

1 Σει./Fax: Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ Τγξαζία απνξξόθεζεο θξαζπέδσλ από ζθπξόδεκα (:2003 ΕΝ 1340 ) Annex Ε 1 3 Αληνρή ζε θάκςε θξαζπέδσλ από ζθπξόδεκα ΕΝ 1340:2003 Annex F 1 4 Δηαζηαζηνιόγεζε θπβόιηζσλ ΕΝ Κπβόιηζνη: Πξνζδηνξηζκόο πγξαζίαο απνξξόθεζεο ΕΝ 1338 (Ε) Αnnex E 1 6 Κπβόιηζνη: Eθειθπζηηθή αληνρή & θνξηίν ζξαύζεο ΕΝ 1338 (Ε) Αnnex F 1 7 Αληίζηαζε ζε ηξηβή ΕΝ 14157:2004 Method B 5 8 Αληίζηαζε ζε νιηζζεξόηεηα ΕΝ Πιάθεο πεδνδξνκίνπ: Δηαζηαζηνιόγεζε ΕΝ Πιάθεο από ζθπξόδεκα: Τγξαζία απνξξόθεζεο ΕΝ 1339 (Ε) Αnnex E 4 11 Πιάθεο από ζθπξόδεκα: Eθειθπζηηθή αληνρή & θνξηίν ζξαύζεο ΕΝ 1339 (Ε) Αnnex F 4 12 Αληίζηαζε ζε παγεηό ΕΝ Αξηζκόο δνθηκώλ 34 πλεκκέλα θύιια δνθηκώλ 35 πλεκκέλα θύιια ζύλνςεο 1 πλεκκέλα θύιια δεηγκαηνιεςίαο 0 Παξαηεξήζεηο: Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Εξγαζηεξίνπ Δεκήηξεο Ξεξνπράθεο Γεωιόγνο, MSc, PhD Η παξνύζα Έθζεζε Δνθηκώλ εθδίδεηαη κε βάζε ηηο δνθηκέο ζηα δείγκαηα / δνθίκηα πνπ εμεηάζηεθαλ από ην Εξγαζηήξην Δελ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ζηνηρείωλ ε επηιεθηηθή αλαπαξαγωγή θαη ρξήζε ηκεκάηωλ ηεο παξνύζαο Έθζεζεο Δνθηκώλ Τν Εξγαζηήξην δελ θέξεη θακία επζύλε ζε πεξίπηωζε κε ζωζηήο ρξήζεο ή κε ζωζηήο εξκελείαο ηωλ απνηειεζκάηωλ E1 Δ440 5 / 1 ειίδα 1 από 36

2 Σει./Fax: Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: ύλνςε Κξάζπεδα ζθπξνδέκαηνο - EN 1340 Φαηλόκελε μεξή ππθλόηεηα ξ dry g/cm 3 2,115 Τγξαζία απνξξόθεζεο W a % 5,5 Αληνρή ζε θάκςε T N/mm 2 8,2 Κπβόιηζνη ζθπξνδέκαηνο - EN 1338 Φαηλόκελε μεξή ππθλόηεηα ξ dry g/cm 3 2,484 Τγξαζία απνξξόθεζεο W a % 4,8 Εθειθπζηηθή αληνρή T N/mm 2 3,7 Αληίζηαζε ζε ηξηβή Αληίζηαζε ζε νιηζζεξόηεηα - SRV wet mm ,77 81,4 - SRV dry mm - 7,09 84,7 Πιάθεο πεδνδξνκίνπ από ζθπξόδεκα - EN 1339 Με νδεγνύο ηπθιώλ Λείεο 40x40 Λείεο 50x50 Πιάθεο ακκνβνιήο Τγξαζία απνξξόθεζεο W a % 5,9 5,5 4,5 4,4 Εθειθπζηηθή αληνρή T N/mm 2 3,6 3,5 3,6 5,9 Αληίζηαζε ζε ηξηβή - mm , , , ,1 - mm 8,38 4,49 7,23 5,09 Αληίζηαζε ζε νιηζζεξόηεηα SRV wet - 61,8 87,6 81,8 81,7 SRV dry - 69,2 76,2 85,2 82,7 E1 Δ440 5 / 1 ειίδα 2 από 36

3 Σει./ Fax: Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ (ΕΝ 1340:2003) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Κξάζπεδα ζθπξνδέκαηνο Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Ηκ/λία δεηγκαηνιεςίαο: 20/3/2013 Ηκ/λία παξαιαβήο: 20/3/2013 Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 11/4/2013 L w 2 h 3 l h 2 h 1 w 1 H L l W 1 W 2 H h 1 h 2 h 3 Δνθίκην mm mm mm mm mm mm mm mm Νν1 1000,0 100,0 150,0 120,0 250,0 150,0 100,0 49,5 Νν2 1000,0 100,0 149,0 119,3 251,0 150,3 101,0 50,0 Νν3 1000,0 100,0 150,0 120,6 249,6 150,4 99,0 49,6 Νν4 1000,0 100,0 147,5 120,0 250,1 150,6 100,3 50,2 Νν5 1000,0 100,0 149,0 120,1 250,0 149,6 100,0 50,0 Νν6 1000,0 100,0 150,3 119,6 250,0 150,0 100,0 50,3 Νν7 Νν8 Νν9 Νν10 Μέζνο όξνο 1000,0 100,0 149,3 119,9 250,1 150,2 100,1 49,9 Τππηθή απόθιηζε 0,0 0,0 1,0 0,4 0,5 0,4 0,6 0,3 Σπλη. δηαθύκαλζεο 0,0% 0,0% 0,7% 0,4% 0,2% 0,2% 0,6% 0,6% Ε2/CK 003EN/1/ Φύιιν 1 από 1 ειίδα 3 από 36

4 Σει./Fax: Υγξαζία απνξξόθεζεο θξαζπέδσλ από ζθπξόδεκα (ΕΝ 1340:2003 Annex Ε) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Κξάζπεδα ζθπξνδέκαηνο Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Ηκ/λία δεηγκαηνιεςίαο: 20/3/2013 Ηκ/λία παξαιαβήο: 20/3/2013 Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 12/4/2013 Μεηξήζεηο Δνθίκην Νν1 Νν2 Ύςνο Η 148,6 148,5 mm Δηάκεηξνο D 54,4 54,5 mm Ξεξή κάδα Μ dry 731,4 731,4 g Επηθαλ. μεξό & θνξεζκέλν Μ ssd 771,6 771,0 g Μάδα ζην λεξό Μ sat 434,0 433,8 g Όγκορ V 345,3 346,4 cm 3 Φαινόμενη ξηπή πςκνότητα ξ dry 2,118 2,111 g/cm 3 Υγπασία αποππόυησηρ W a 5,50 5,42 % Απντέιεσκα Φαηλόκελε μεξή ππθλόηεηα ξ dry 2,11 g/cm 3 Υγξαζία απνξξόθεζεο W a 5,5 % E2 / CC 001 EN / 1 / / Φύιιν 1 από 1 ειίδα 4 από 36

5 Σει./Fax: Αληνρή ζε θάκςε θξαζπέδσλ από ζθπξόδεκα (ΕΝ 1340:2003 Annex F) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Κξάζπεδα ζθπξνδέκαηνο Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Ηκ/λία δεηγκαηνιεςίαο: 20/3/2013 Ηκ/λία παξαιαβήο: 20/3/2013 Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 12/4/2013 Δνθίκην Μήκος Ύυος Πλάτος Άνοιγμα Φορτίο Αντοτή l h b L P T mm mm mm mm kn N/mm 2 Νν ,4 9,1 Νν ,8 6,6 Νν ,0 7,1 Νν ,5 9,1 Νν ,9 8,4 Νν ,5 8,7 Νν7 Νν8 Αληνρή ζε θάκςε (κ.ν.) 18,4 8,2 Τππηθή απόθιηζε s 2,4 1,1 Τππηθή απόθιηζε κέζνπ όξνπ s κ 1,0 0,4 Σπληειεζηήο δηαθύκαλζεο cv 13,0 13,0 E2 / CK 001 EN / 1 / / Φύιιν 1 από 1 ειίδα 5 από 36

6 . Σει./Fax: Αληίζηαζε ζε παγεηό (ΕΝ 12371:2001) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Κξάζπεδα ζθπξνδέκαηνο Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 5/4/2013 Οπηηθόο έιεγρνο - Καηάζηαζε δνθηκίσλ 1. Μηθξή αιιαγή, ην δνθίκην είλαη ζηελ νπζία αθέξαην 2. Πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο κηθξνξσγκέο ( 0,1 mm πιάηνο) ή απνθόιιεζε ηεκαρίσλ ( mm) 3. Ρσγκέο, ηξύπεο, ηεκάρηα κεγαιύηεξα ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θαηαηάμεο "2" θαη απνζάζξσζε ηνπ 4. Σ δνθίκην έρεη ζπάζεη ζηα δύν ή έρνπλ εκθαληζηεί κεγάιεο ξσγκέο 5. Σν δνθίκην έρεη πιήξσο ηεκαρηζηεί ή δηαιπζεί Αξηζκόο θύθισλ ςύμεο - απόςπμεο n 14 Αξ. Έλαξμε Πέξαο Δηαστάσεηο Μάδα Δηαστάσεηο Μήκος Πλάτος Ύυος Ξηρή Μήκος Πλάτος Ύυος L W Η μάζα L W Η m dry Μάδα Ξηρή μάζα mm mm mm g mm mm mm g Νν1 54,5 54,4 28,8 134,1 54,5 54,5 28,2 136,1 Νν2 54,4 54,4 23,0 108,8 54,4 54,4 23,0 110,5 Νν3 54,5 54,5 16,9 77,2 54,5 54,5 16,9 77,7 Νν4 54,4 54,4 19,2 91,6 54,4 54,4 19,2 92,9 Νν5 54,4 54,4 14,0 63,3 54,4 54,4 14,0 63,7 Νν6 54,4 54,4 14,7 64,4 54,4 54,4 14,7 64,6 Νν7 54,5 54,5 15,6 73,6 54,5 54,5 15,6 74,5 m dry Μήκος Πλάτος Ύυος Ξηρή Όγκος Αξ. μάζα Οπτηθόο ΔL n ΔW n ΔΗ n Δm n ΔV n έιεγρνο % % % % % Νν1 0,0 0,0 2,1-1,4 0,0 1 Νν2 0,0 0,0 0,0-1,5 0,0 1 Νν3 0,0 0,0 0,0-0,6 0,0 1 Νν4 0,0 0,0 0,0-1,4 0,0 1 Νν5 0,0 0,0-0,1-0,6 0,0 1 Νν6 0,0 0,0-0,1-0,3 0,0 1 Νν7 0,0 0,0-0,1-1,2 0,0 1 κ.ν. 0,0 0,0 0,3-1,0 0,0 E2/DS 012/1/ / Φύιιν 1 από 1 ειίδα 6 από 36

7 Σει./ Fax: Δηαζηαζηνιόγεζε θπβόιηζσλ (ΕΝ 1338:2003) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Κπβόιηζνη ζθπξνδέκαηνο Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 11/4/2013 Μήθνο Πιάηνο Ύςνο Επηπεδόηεηα l u w u h u max min ΔΗ Δνθίκην mm mm mm mm mm mm Νν1 198,6 98,2 61,8 60,7 59,8 0,9 Νν2 198,9 98,0 61,9 63,5 63,4 0,1 Νν3 198,1 98,1 63,3 63,7 63,8 0,0 Νν4 198,3 98,2 63,4 60,5 60,4 0,1 Νν5 199,0 98,2 63,8 62,1 61,9 0,2 Νν6 199,1 98,2 63,7 63,1 62,8 0,3 Νν7 Νν8 Νν9 Νν10 Μέζνο όξνο 198,7 98,1 63,0 62,3 62,0 0,2 Τππηθή απόθιηζε 0,4 0,1 0,9 1,4 1,6 0,3 Σπλη. δηαθύκαλζεο 0,2% 0,1% 1,4% 2,2% 2,6% 131,1% Ε2/MU 006 EN/1/ Φύιιν 1 από 1 ειίδα 7 από 36

8 Σει./ Fax: Κπβόιηζνη: Πξνζδηνξηζκόο πγξαζίαο απνξξόθεζεο (ΕΝ 1338:2003 (Ε) Αnnex E) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Κπβόιηζνη ζθπξνδέκαηνο Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Ηκ/λία δεηγκαηνιεςίαο: 20/3/2013 Ηκ/λία παξαιαβήο: 20/3/2013 Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 2/4/2013 Δνθίκην Νν1 Νν2 Νν3 Μάδα μεξνύ Μ 1 g 2634,6 2621,6 2673,5 Μάδα κεηά ηνλ εκβαπηηζκό Μ 2 g 2767,5 2743,8 2797,7 Μάδα ζην λεξό Μ 3 g 1572,4 1565,8 1599,3 Ξεξή θαηλόκελε ππθλόηεηα ξ dry g/cm 3 2,480 2,483 2,489 Υγπασία αποππόυησηρ W a % 5,0 4,7 4,6 Η πγξαζία απνξξόθεζεο έθαζηνπ θπβόιηζνπ πξέπεη λα είλαη <6% θαηά κάδα μ s s μ = s/ n Ξεξή θαηλόκελε ππθλόηεηα ρ dry g/cm 3 2,484 0,004 0,003 Υγξασία απνξξόυεσεο W a % 4,8 0,2 0,13 E2 / CPB 001 / 1 / Φύιιν 1 από 1 ειίδα 8 από 36

9 Σει./ Fax: Κπβόιηζνη: Eθειθπζηηθή αληνρή & θνξηίν ζξαύζεο (ΕΝ 1338:2003 (Ε) Αnnex F) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Κπβόιηζνη ζθπξνδέκαηνο Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Ηκ/λία δεηγκαηνιεςίαο: 20/3/2013 Ηκ/λία παξαιαβήο: 20/3/2013 Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 12/4/2013 Επηθάλεηα ζξαύζεο Θξαύζε Αληνρή Μήκος Πάτος Φορτίο Σσντελ. Ευελκσστική αντοτή Αξ. L t S= L t P F = P/L k T = 0,637 k P/S mm mm mm 2 kn N/mm - N/mm 2 Νν1 98,2 61,8 6071,6 36,0 5,9 0,89 3,4 Νν2 98,0 61,9 6061,3 39,0 6,4 0,89 3,7 Νν3 98,1 63,3 6209,2 42,0 6,8 0,90 3,9 Νν4 98,2 63,4 6222,7 44,0 7,1 0,90 4,1 Νν5 98,2 63,8 6262,5 39,0 6,2 0,90 3,6 Νν6 98,2 63,7 6257,3 41,0 6,6 0,90 3,8 Νν7 98,0 61,1 5987,8 40,0 6,7 0,89 3,8 Νν8 98,1 60,9 5974,3 39,0 6,5 0,88 3,7 Μέζνο όξνο 98,1 62,5 6130,8 40,0 6,5 0,9 3,7 Τππηθή απόθιηζε 0,1 1,2 120,2 2,4 0,3 0,2 Τππηθή απόθιηζε κέζνπ όξνπ 0,0 0,4 42,5 0,8 0,1 0,1 Σπληειεζηήο δηαθύκαλζεο 0,1 1,9 2,0 6,0 5,3 5,6 E2 / C026B / 1 / / Φύιιν 1 από 1 ειίδα 9 από 36

10 Αλζξαθσξύρσλ 12 - Νέα Ισλία Σει./Fax: Αληίζηαζε ζε ηξηβή (ΕΝ 14157:2004 Method B) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Κπβόιηζνη ζθπξνδέκαηνο Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 17/4/2013 Αξηζκόο Μεηξήζεηο Δηαζηάζεηο Μάδα Ππθλόηεηα Μεηαβνιή όγθνπ Μήθνο Πιάηνο Ύςνο πξηλ κεηά απώιεηα (θαηλόκελε) L W H m i m f Δm π b = m i /(L x W x H) ΔV = Δm/π b mm mm mm g g g g/mm 3 mm 3 No1 99,4 52,4 23,7 276,3 200,6 75,7 0, ,8 No2 99,3 53,4 28,3 310,5 220,5 90,0 0, ,8 No3 99,3 48,5 24,6 252,7 188,4 64,3 0, ,4 No4 99,5 50,6 22,1 237,7 162,0 75,8 0, ,8 No5 99,3 51,0 26,4 282,5 203,5 79,0 0, ,9 No6 99,7 49,7 23,0 243,9 167,9 76,0 0, ,9 Απνηέιεζκα Αλτίστασε σε τξηβή mm 3 mm μέσορ όπορ 35976,8 7,09 τςπική απόκλιση 4397,7 0,68 τςπική απόκλιση μέσος όπος 1795,3 0,28 E2 / DS 007 / 1 / ειίδα 10 από 36

11 Αλζξαθσξύρσλ 12 - Νέα Ισλία Σει./Fax: Αληίζηαζε ζε νιηζζεξόηεηα (ΕΝ 14231:2003) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Κπβόιηζνη ζθπξνδέκαηνο Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Ηκ/λία δεηγκαηνιεςίαο: 20/3/2013 Ηκ/λία παξαιαβήο: 20/3/2013 Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 5/4/2013 Δνθίκην No1 No2 No3 No4 No5 No6 Μήθνο L mm 155,2 154,9 155,1 154,1 155,6 155,6 Πιάηνο W mm 113,2 113,7 113,4 113,8 113,3 113,7 Ύςνο H mm 47,4 45,3 45,0 46,7 43,3 46,1 Μετξήσεηο σε πγξή θατάστασε (SRV wet ) Είδνο επηθάλεηαο: Τξαρεία Κιίκαθα κεηξήζεσλ (C: ή F: 0-1): Αξ. / αηώξεζεο (1-5 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε 0-180, 5-10 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε ) Νο1 82,0 80,0 80,0 80,0 79,0 91,0 78,0 78,0 75,0 75,0 Νο2 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 91,0 77,0 75,0 75,0 75,0 Νο3 82,0 84,0 85,0 85,0 85,0 85,0 80,0 80,0 80,0 78,0 Νο4 85,0 85,0 85,0 86,0 86,0 90,0 85,0 85,0 82,0 82,0 Νο5 80,0 80,0 78,0 78,0 78,0 80,0 80,0 78,0 75,0 72,0 Νο6 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 90,0 82,0 80,0 80,0 80,0 SRV wet Τηκή αλτίστασεο σε νιησζεξότετα πγξήο επηυάλεηαο Μέζνο όξνο 81,4 Τππηθή απόθιηζε (νκαδνπνηεκέλε) 4,2 Μετξήσεηο σε μεξή θατάστασε (SRV dry ) Είδνο επηθάλεηαο: Λεία Κιίκαθα κεηξήζεσλ (C: ή F: 0-1): Αξ. / αηώξεζεο (1-5 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε 0-180, 5-10 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε ) Νο1 78,0 80,0 83,0 85,0 85,0 87,0 88,0 90,0 88,0 87,0 Νο2 78,0 80,0 80,0 80,0 82,0 84,0 85,0 86,0 86,0 86,0 Νο3 78,0 80,0 80,0 80,0 80,0 85,0 88,0 88,0 90,0 90,0 Νο4 82,0 85,0 85,0 85,0 85,0 90,0 90,0 90,0 92,0 92,0 Νο5 80,0 82,0 82,0 82,0 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Νο6 79,0 79,0 80,0 80,0 82,0 85,0 85,0 85,0 87,0 87,0 SRV dry Τηκή αλτίστασεο σε νιησζεξότετα μεξήο επηυάλεηαο Μέζνο όξνο 84,7 Τππηθή απόθιηζε (νκαδνπνηεκέλε) 4,1 E2 / B006 / 2 / ειίδα 11 από 36

12 . Σει./Fax: Αληίζηαζε ζε παγεηό (ΕΝ 12371:2001) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Κπβόιηζνη ζθπξνδέκαηνο Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Ηκ/λία δεηγκαηνιεςίαο: 20/3/2013 Ηκ/λία παξαιαβήο: 20/3/2013 Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 5/4/2013 Οπηηθόο έιεγρνο - Καηάζηαζε δνθηκίσλ 1. Μηθξή αιιαγή, ην δνθίκην είλαη ζηελ νπζία αθέξαην 2. Πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο κηθξνξσγκέο ( 0,1 mm πιάηνο) ή απνθόιιεζε ηεκαρίσλ ( mm) 3. Ρσγκέο, ηξύπεο, ηεκάρηα κεγαιύηεξα ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θαηαηάμεο "2" θαη απνζάζξσζε ηνπ 4. Σ δνθίκην έρεη ζπάζεη ζηα δύν ή έρνπλ εκθαληζηεί κεγάιεο ξσγκέο 5. Σν δνθίκην έρεη πιήξσο ηεκαρηζηεί ή δηαιπζεί Αξηζκόο θύθισλ ςύμεο - απόςπμεο n 14 Αξ. Έλαξμε Πέξαο Δηαστάσεηο Μάδα Δηαστάσεηο Μήκος Πλάτος Ύυος Ξηρή Μήκος Πλάτος Ύυος L W Η μάζα L W Η m dry Μάδα Ξηρή μάζα mm mm mm g mm mm mm g Νν1 35,7 32,7 35,5 86,9 35,8 32,7 35,5 86,0 Νν2 37,3 28,2 36,8 68,4 37,2 28,2 36,4 67,9 Νν3 28,7 32,8 36,4 72,0 28,2 32,9 36,4 72,2 Νν4 35,3 27,1 35,7 72,0 35,3 27,1 35,7 71,4 Νν5 27,5 29,8 29,7 50,2 27,8 29,8 29,7 49,6 Νν6 31,4 27,4 29,7 54,1 31,3 27,6 29,7 53,3 Νν7 37,5 27,0 27,5 54,6 37,6 26,1 27,3 54,1 m dry Μήκος Πλάτος Ύυος Ξηρή Όγκος Αξ. μάζα Οπτηθόο ΔL n ΔW n ΔΗ n Δm n ΔV n έιεγρνο % % % % % Νν1-0,2 0,1 0,0 1,1 0,0 1 Νν2 0,3-0,1 1,0 0,7 0,0 1 Νν3 1,6-0,2 0,1-0,3 0,0 1 Νν4 0,0-0,1 0,0 0,9 0,0 1 Νν5-1,2-0,1-0,1 1,2 0,0 1 Νν6 0,3-0,6 0,2 1,3 0,0 1 Νν7-0,2 3,3 0,9 0,8-0,5 1 κ.ν. 0,1 0,3 0,3 0,8-0,1 E2/DS 012/1/ / Φύιιν 1 από 1 ειίδα 12 από 36

13 Σει./ Fax: Πιάθεο πεδνδξνκίνπ: Δηαζηαζηνιόγεζε (ΕΝ 1339:2003) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθα πεδνδξνκίνπ κε νδεγνύο ηπθιώλ Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 11/4/2013 Μήθνο Πιάηνο Ύςνο Επηπεδόηεηα l u w u h u max min ΔΗ Δνθίκην mm mm mm mm mm mm Νν1 402,0 401,0 42,5 35,1 35,1 0,1 Νν2 402,0 401,0 41,1 36,2 36,1 0,1 Νν3 400,0 400,0 41,0 36,1 36,1 0,0 Νν4 400,0 400,0 41,0 35,9 35,8 0,1 Νν5 401,0 401,0 40,8 36,0 36,0 0,0 Νν6 401,0 401,0 40,7 36,1 36,0 0,1 Νν7 Νν8 Νν9 Νν10 Μέζνο όξνο 401,0 400,7 41,2 35,9 35,8 0,1 Τππηθή απόθιηζε 0,9 0,5 0,7 0,4 0,4 0,0 Σπλη. δηαθύκαλζεο 0,2% 0,1% 1,6% 1,1% 1,1% 39,3% Ε2/MU 006 EN/1/ Φύιιν 1 από 1 ειίδα 13 από 36

14 Σει./ Fax: Πιάθεο από ζθπξόδεκα: Υγξαζία απνξξόθεζεο (ΕΝ 1339:2003 (Ε) Αnnex E) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθα πεδνδξνκίνπ κε νδεγνύο ηπθιώλ Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 11/4/2013 3/4/2013 Δνθίκην Νν1 Νν2 Νν3 Μάδα μεξνύ Μ 1 g 12580, , ,0 Μάδα κεηά ηνλ εκβαπηηζκό Μ 2 g 13325, , ,0 Υγπασία αποππόυησηρ W a % 5,9 5,8 5,9 Η πγξαζία απνξξόθεζεο έθαζηνπ θπβόιηζνπ πξέπεη λα είλαη <6% θαηά κάδα μ s s μ = s/ n Υγξασία απνξξόυεσεο W a % 5,9 0,0 0,03 E2 / CPF 001 EN / 1 / Φύιιν 1 από 1 ειίδα 14 από 36

15 Σει./ Fax: Πιάθεο από ζθπξόδεκα: Eθειθπζηηθή αληνρή & θνξηίν ζξαύζεο (ΕΝ 1339:2003 (Ε) Αnnex F) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθα πεδνδξνκίνπ κε νδεγνύο ηπθιώλ Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Ηκ/λία δεηγκαηνιεςίαο: 20/3/2013 Ηκ/λία παξαιαβήο: 20/3/2013 Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 12/4/2013 Άνοιγμα Πλάτος Πάτος Φορτίο Ευελκσστική αντοτή Αξ. L b t P T mm mm mm kn N/mm 2 Νν1 350,0 197,0 45,0 2,8 3,7 Νν2 350,0 200,0 45,0 2,6 3,4 Νν3 350,0 199,0 45,0 2,4 3,1 Νν4 350,0 200,0 45,0 2,8 3,6 Νν5 350,0 200,0 45,0 2,9 3,8 Νν6 350,0 198,0 45,0 3,0 3,9 Νν7 350,0 198,0 45,0 2,9 3,8 Νν8 350,0 201,0 45,0 2,8 3,6 Μέζνο όξνο 350,0 199,1 45,0 2,8 3,6 Τππηθή απόθιηζε 0,0 1,4 0,0 0,2 0,3 Τππηθή απόθιηζε κέζνπ όξνπ 0,0 0,5 0,0 0,1 0,1 Σπληειεζηήο δηαθύκαλζεο 0,0 0,7 0,0 6,9 7,1 E2 / CPF 002 EN / 1 / / Φύιιν 1 από 1 ειίδα 15 από 36

16 Αλζξαθσξύρσλ 12 - Νέα Ισλία Σει./Fax: Αληίζηαζε ζε νιηζζεξόηεηα (ΕΝ 14231:2003) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθα πεδνδξνκίνπ κε νδεγνύο ηπθιώλ Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 5/4/2013 Δνθίκην No1 No2 No3 No4 No5 No6 Μήθνο L mm 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Πιάηνο W mm 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Ύςνο H mm 41,1 42,3 41,9 42,0 44,0 43,1 Μετξήσεηο σε πγξή θατάστασε (SRV wet ) Είδνο επηθάλεηαο: Τξαρεία Κιίκαθα κεηξήζεσλ (C: ή F: 0-1): Αξ. / αηώξεζεο (1-5 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε 0-180, 5-10 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε ) Νο1 62,0 62,0 60,0 60,0 59,0 65,0 62,0 60,0 60,0 59,0 Νο2 65,0 65,0 65,0 62,0 62,0 65,0 62,0 60,0 60,0 60,0 Νο3 63,0 63,0 61,0 61,0 60,0 66,0 63,0 61,0 61,0 60,0 Νο4 64,0 64,0 64,0 61,0 61,0 64,0 61,0 59,0 59,0 59,0 Νο5 65,0 65,0 65,0 62,0 62,0 65,0 62,0 60,0 60,0 60,0 Νο6 62,0 62,0 60,0 60,0 59,0 65,0 62,0 60,0 60,0 59,0 SRV wet Τηκή αλτίστασεο σε νιησζεξότετα πγξήο επηυάλεηαο Μέζνο όξνο 61,8 Τππηθή απόθιηζε (νκαδνπνηεκέλε) 2,1 Μετξήσεηο σε μεξή θατάστασε (SRV dry ) Είδνο επηθάλεηαο: Λεία Κιίκαθα κεηξήζεσλ (C: ή F: 0-1): Αξ. / αηώξεζεο (1-5 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε 0-180, 5-10 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε ) Νο1 62,0 62,0 65,0 65,0 65,0 70,0 72,0 75,0 78,0 80,0 Νο2 62,0 62,0 65,0 65,0 67,0 72,0 72,0 75,0 75,0 75,0 Νο3 63,0 63,0 66,0 66,0 66,0 71,0 73,0 76,0 79,0 81,0 Νο4 61,0 61,0 64,0 64,0 66,0 71,0 71,0 74,0 74,0 74,0 Νο5 62,0 62,0 65,0 65,0 67,0 72,0 72,0 75,0 75,0 75,0 Νο6 62,0 62,0 65,0 65,0 65,0 70,0 72,0 75,0 78,0 80,0 SRV dry Τηκή αλτίστασεο σε νιησζεξότετα μεξήο επηυάλεηαο Μέζνο όξνο 69,2 Τππηθή απόθιηζε (νκαδνπνηεκέλε) 5,8 E2 / B006 / 2 / ειίδα 16 από 36

17 Αλζξαθσξύρσλ 12 - Νέα Ισλία Σει./Fax: Αληίζηαζε ζε ηξηβή (ΕΝ 14157:2004 Method B) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθα πεδνδξνκίνπ κε νδεγνύο ηπθιώλ Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Ηκ/λία δεηγκαηνιεςίαο: 20/3/2013 Ηκ/λία παξαιαβήο: 20/3/2013 Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 17/4/2013 Αξηζκόο Μεηξήζεηο Δηαζηάζεηο Μάδα Ππθλόηεηα Μεηαβνιή όγθνπ Μήθνο Πιάηνο Ύςνο πξηλ κεηά απώιεηα (θαηλόκελε) L W H m i m f Δm π b = m i /(L x W x H) ΔV = Δm/π b mm mm mm g g g g/mm 3 mm 3 No1 97,6 52,0 40,8 414,0 345,7 68,3 0, ,8 No2 92,7 51,2 40,9 373,9 290,6 83,3 0, ,0 No3 97,4 49,0 40,7 382,9 309,6 73,4 0, ,0 No4 94,5 50,6 40,9 378,1 301,2 76,9 0, ,0 No5 95,5 51,4 40,7 392,7 321,1 71,6 0, ,5 No6 94,1 50,2 40,6 386,4 282,3 104,1 0, ,2 Απνηέιεζκα Αλτίστασε σε τξηβή mm 3 mm μέσορ όπορ 40364,6 8,38 τςπική απόκλιση 6322,9 1,49 τςπική απόκλιση μέσος όπος 2581,3 0,61 E2 / DS 007 / 1 / ειίδα 17 από 36

18 . Σει./Fax: Αληίζηαζε ζε παγεηό (ΕΝ 12371:2001) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθα πεδνδξνκίνπ κε νδεγνύο ηπθιώλ Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 5/4/2013 Οπηηθόο έιεγρνο - Καηάζηαζε δνθηκίσλ 1. Μηθξή αιιαγή, ην δνθίκην είλαη ζηελ νπζία αθέξαην 2. Πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο κηθξνξσγκέο ( 0,1 mm πιάηνο) ή απνθόιιεζε ηεκαρίσλ ( mm) 3. Ρσγκέο, ηξύπεο, ηεκάρηα κεγαιύηεξα ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θαηαηάμεο "2" θαη απνζάζξσζε ηνπ 4. Σ δνθίκην έρεη ζπάζεη ζηα δύν ή έρνπλ εκθαληζηεί κεγάιεο ξσγκέο 5. Σν δνθίκην έρεη πιήξσο ηεκαρηζηεί ή δηαιπζεί Αξηζκόο θύθισλ ςύμεο - απόςπμεο n 14 Αξ. Έλαξμε Πέξαο Δηαστάσεηο Μάδα Δηαστάσεηο Μήκος Πλάτος Ύυος Ξηρή Μήκος Πλάτος Ύυος L W Η μάζα L W Η m dry Μάδα Ξηρή μάζα mm mm mm g mm mm mm g Νν1 45,1 40,1 41,5 142,1 44,4 40,0 41,3 141,6 Νν2 45,3 42,9 37,0 150,0 45,2 42,8 36,7 149,6 Νν3 49,5 39,4 41,4 156,8 49,4 39,4 41,3 156,2 Νν4 46,4 34,3 41,0 124,7 46,3 33,6 41,3 124,2 Νν5 46,3 38,9 41,3 147,7 46,3 39,4 41,3 147,3 Νν6 45,9 32,7 40,9 119,2 46,4 33,8 40,7 118,9 Νν7 50,0 35,0 41,3 135,6 49,7 34,9 41,5 135,0 m dry Μήκος Πλάτος Ύυος Ξηρή Όγκος Αξ. μάζα Οπτηθόο ΔL n ΔW n ΔΗ n Δm n ΔV n έιεγρνο % % % % % Νν1 1,5 0,3 0,6 0,4 0,2 1 Νν2 0,1 0,1 0,9 0,2 0,0 1 Νν3 0,2-0,1 0,2 0,4 0,0 1 Νν4 0,2 1,8-0,7 0,4-0,3 1 Νν5 0,2-1,4 0,1 0,2 0,0 1 Νν6-1,0-3,3 0,6 0,3 1,9 1 Νν7 0,6 0,5-0,4 0,4-0,1 1 κ.ν. 0,3-0,3 0,2 0,3 0,2 E2/DS 012/1/ / Φύιιν 1 από 1 ειίδα 18 από 36

19 Σει./ Fax: Πιάθεο πεδνδξνκίνπ: Δηαζηαζηνιόγεζε (ΕΝ 1339:2003) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθα πεδνδξνκίνπ ιείεο 40x40 Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 11/4/2013 Μήθνο Πιάηνο Ύςνο Επηπεδόηεηα l u w u h u max min ΔΗ Δνθίκην mm mm mm mm mm mm Νν1 401,0 401,0 34,4 35,0 34,8 0,2 Νν2 402,0 401,0 34,4 36,5 36,4 0,0 Νν3 400,0 401,0 36,2 35,9 35,9 0,0 Νν4 400,0 402,0 36,3 36,4 36,2 0,2 Νν5 400,0 402,0 35,9 36,0 35,9 0,1 Νν6 401,0 402,0 35,9 35,6 35,6 0,1 Νν7 Νν8 Νν9 Νν10 Μέζνο όξνο 400,7 401,5 35,5 35,9 35,8 0,1 Τππηθή απόθιηζε 0,8 0,5 0,9 0,5 0,6 0,1 Σπλη. δηαθύκαλζεο 0,2% 0,1% 2,5% 1,5% 1,6% 78,6% Ε2/MU 006 EN/1/ Φύιιν 1 από 1 ειίδα 19 από 36

20 Σει./ Fax: Πιάθεο από ζθπξόδεκα: Υγξαζία απνξξόθεζεο (ΕΝ 1339:2003 (Ε) Αnnex E) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθα πεδνδξνκίνπ ιείεο 40x40 Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 3/4/2013 Δνθίκην Νν1 Νν2 Νν3 Μάδα μεξνύ Μ 1 g 12315, , ,0 Μάδα κεηά ηνλ εκβαπηηζκό Μ 2 g 13005, , ,0 Υγπασία αποππόυησηρ W a % 5,6 5,8 5,1 Η πγξαζία απνξξόθεζεο έθαζηνπ θπβόιηζνπ πξέπεη λα είλαη <6% θαηά κάδα μ s s μ = s/ n Υγξασία απνξξόυεσεο W a % 5,5 0,4 0,21 E2 / CPF 001 EN / 1 / Φύιιν 1 από 1 ειίδα 20 από 36

21 Σει./ Fax: Πιάθεο από ζθπξόδεκα: Eθειθπζηηθή αληνρή & θνξηίν ζξαύζεο (ΕΝ 1339:2003 (Ε) Αnnex F) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθα πεδνδξνκίνπ ιείεο 40x40 Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 12/4/2013 Άνοιγμα Πλάτος Πάτος Φορτίο Ευελκσστική αντοτή Αξ. L b t P T mm mm mm kn N/mm 2 Νν1 350,0 198,0 45,0 2,8 3,7 Νν2 350,0 199,0 45,0 3,2 4,2 Νν3 350,0 200,0 45,0 2,3 3,0 Νν4 350,0 199,0 45,0 2,4 3,1 Νν5 350,0 200,0 45,0 2,6 3,4 Νν6 350,0 198,0 45,0 2,7 3,5 Νν7 350,0 200,0 45,0 2,6 3,4 Νν8 350,0 199,0 45,0 2,8 3,6 Μέζνο όξνο 350,0 199,1 45,0 2,7 3,5 Τππηθή απόθιηζε 0,0 0,8 0,0 0,3 0,4 Τππηθή απόθιηζε κέζνπ όξνπ 0,0 0,3 0,0 0,1 0,1 Σπληειεζηήο δηαθύκαλζεο 0,0 0,4 0,0 10,3 10,5 E2 / CPF 002 EN / 1 / / Φύιιν 1 από 1 ειίδα 21 από 36

22 Αλζξαθσξύρσλ 12 - Νέα Ισλία Σει./Fax: Αληίζηαζε ζε νιηζζεξόηεηα (ΕΝ 14231:2003) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθα πεδνδξνκίνπ ιείεο 40x40 Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 17/4/2013 Δνθίκην No1 No2 No3 No4 No5 No6 Μήθνο L mm 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Πιάηνο W mm 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Ύςνο H mm 36,4 36,0 35,9 36,1 35,0 34,9 Μετξήσεηο σε πγξή θατάστασε (SRV wet ) Είδνο επηθάλεηαο: Λεία Κιίκαθα κεηξήζεσλ (C: ή F: 0-1): Αξ. / αηώξεζεο (1-5 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε 0-180, 5-10 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε ) Νο1 88,0 88,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 89,0 85,0 85,0 Νο2 85,0 85,0 85,0 85,0 82,0 82,0 82,0 82,0 80,0 80,0 Νο3 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 95,0 90,0 90,0 90,0 88,0 Νο4 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 88,0 85,0 85,0 85,0 82,0 Νο5 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 95,0 90,0 90,0 90,0 88,0 Νο6 88,0 88,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 89,0 85,0 85,0 SRV wet Τηκή αλτίστασεο σε νιησζεξότετα πγξήο επηυάλεηαο Μέζνο όξνο 87,6 Τππηθή απόθιηζε (νκαδνπνηεκέλε) 3,3 Παξατήξεσε: Καηά ηελ δηαβξνρή ε επηθάλεηα γίλεηαη πην ηξαρεία Μετξήσεηο σε μεξή θατάστασε (SRV dry ) Είδνο επηθάλεηαο: Λεία Κιίκαθα κεηξήζεσλ (C: ή F: 0-1): Αξ. / αηώξεζεο (1-5 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε 0-180, 5-10 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε ) Νο1 70,0 70,0 70,0 70,0 72,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 Νο2 69,0 70,0 70,0 70,0 72,0 72,0 72,0 75,0 75,0 80,0 Νο3 82,0 80,0 80,0 80,0 80,0 75,0 75,0 80,0 80,0 82,0 Νο4 80,0 80,0 80,0 82,0 82,0 78,0 78,0 80,0 80,0 82,0 Νο5 82,0 80,0 80,0 80,0 80,0 75,0 75,0 80,0 80,0 82,0 Νο6 70,0 70,0 70,0 70,0 72,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 SRV dry Τηκή αλτίστασεο σε νιησζεξότετα μεξήο επηυάλεηαο Μέζνο όξνο 76,2 Τππηθή απόθιηζε (νκαδνπνηεκέλε) 4,3 E2 / B006 / 2 / ειίδα 22 από 36

23 Αλζξαθσξύρσλ 12 - Νέα Ισλία Σει./Fax: Αληίζηαζε ζε ηξηβή (ΕΝ 14157:2004 Method B) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθα πεδνδξνκίνπ ιείεο 40x40 Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 17/4/2013 Αξηζκόο Μεηξήζεηο Δηαζηάζεηο Μάδα Ππθλόηεηα Μεηαβνιή όγθνπ Μήθνο Πιάηνο Ύςνο πξηλ κεηά απώιεηα (θαηλόκελε) L W H m i m f Δm π b = m i /(L x W x H) ΔV = Δm/π b mm mm mm g g g g/mm 3 mm 3 No1 96,4 51,3 35,4 378,2 339,9 38,3 0, ,3 No2 96,0 51,2 35,1 370,2 332,9 37,3 0, ,6 No3 96,0 53,1 34,8 380,2 346,7 33,4 0, ,9 No4 95,0 54,9 34,6 387,2 279,8 107,4 0, ,2 No5 95,4 54,0 34,7 387,6 344,5 43,0 0, ,2 No6 96,2 51,1 35,3 375,9 340,5 35,5 0, ,3 Απνηέιεζκα Αλτίστασε σε τξηβή mm 3 mm μέσορ όπορ 22806,1 4,49 τςπική απόκλιση 13380,1 2,51 τςπική απόκλιση μέσος όπος 5462,4 1,02 E2 / DS 007 / 1 / ειίδα 23 από 36

24 . Σει./Fax: Αληίζηαζε ζε παγεηό (ΕΝ 12371:2001) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθα πεδνδξνκίνπ ιείεο 40x40 Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 5/4/2013 Οπηηθόο έιεγρνο - Καηάζηαζε δνθηκίσλ 1. Μηθξή αιιαγή, ην δνθίκην είλαη ζηελ νπζία αθέξαην 2. Πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο κηθξνξσγκέο ( 0,1 mm πιάηνο) ή απνθόιιεζε ηεκαρίσλ ( mm) 3. Ρσγκέο, ηξύπεο, ηεκάρηα κεγαιύηεξα ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θαηαηάμεο "2" θαη απνζάζξσζε ηνπ 4. Σ δνθίκην έρεη ζπάζεη ζηα δύν ή έρνπλ εκθαληζηεί κεγάιεο ξσγκέο 5. Σν δνθίκην έρεη πιήξσο ηεκαρηζηεί ή δηαιπζεί Αξηζκόο θύθισλ ςύμεο - απόςπμεο n 14 Αξ. Έλαξμε Πέξαο Δηαστάσεηο Μάδα Δηαστάσεηο Μήκος Πλάτος Ύυος Ξηρή Μήκος Πλάτος Ύυος L W Η μάζα L W Η m dry Μάδα Ξηρή μάζα mm mm mm g mm mm mm g Νν1 31,9 37,2 34,9 87,0 31,6 36,5 35,1 87,1 Νν2 30,6 27,9 35,0 62,3 30,5 27,9 35,0 62,5 Νν3 32,7 29,5 35,0 70,8 32,5 29,5 34,9 71,0 Νν4 28,5 36,9 35,4 77,8 28,4 36,6 35,4 77,9 Νν5 30,6 34,3 35,7 74,8 29,4 34,2 35,8 75,1 Νν6 32,2 35,4 36,2 79,4 32,1 35,1 36,0 79,7 Νν7 29,4 35,1 35,5 72,4 28,5 34,9 35,7 72,7 m dry Μήκος Πλάτος Ύυος Ξηρή Όγκος Αξ. μάζα Οπτηθόο ΔL n ΔW n ΔΗ n Δm n ΔV n έιεγρνο % % % % % Νν1 1,2 1,9-0,5-0,1-1,1 1 Νν2 0,1-0,1 0,1-0,3 0,0 1 Νν3 0,8 0,0 0,1-0,3 0,0 1 Νν4 0,5 0,8 0,0-0,1 0,0 1 Νν5 4,1 0,3-0,3-0,4-0,4 1 Νν6 0,2 0,8 0,7-0,4 0,1 1 Νν7 3,1 0,7-0,3-0,5-0,7 1 κ.ν. 1,4 0,6 0,0-0,3-0,3 E2/DS 012/1/ / Φύιιν 1 από 1 ειίδα 24 από 36

25 Σει./ Fax: Πιάθεο πεδνδξνκίνπ: Δηαζηαζηνιόγεζε (ΕΝ 1339:2003) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθεο πεδνδξνκίνπ ιείεο 50x50 Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 11/4/2013 Μήθνο Πιάηνο Ύςνο Επηπεδόηεηα l u w u h u max min ΔΗ Δνθίκην mm mm mm mm mm mm Νν1 602,0 400,0 41,5 41,5 41,4 0,1 Νν2 602,0 401,0 41,5 41,5 41,2 0,3 Νν3 601,0 402,0 41,3 41,7 41,3 0,5 Νν4 601,0 402,0 41,3 41,6 41,2 0,4 Νν5 602,0 400,0 41,7 41,9 41,8 0,1 Νν6 602,0 400,0 41,8 42,0 41,8 0,2 Νν7 Νν8 Νν9 Νν10 Μέζνο όξνο 601,7 400,8 41,5 41,7 41,4 0,3 Τππηθή απόθιηζε 0,5 1,0 0,2 0,2 0,3 0,2 Σπλη. δηαθύκαλζεο 0,1% 0,2% 0,5% 0,5% 0,7% 62,5% Ε2/MU 006 EN/1/ Φύιιν 1 από 1 ειίδα 25 από 36

26 Σει./ Fax: Πιάθεο από ζθπξόδεκα: Υγξαζία απνξξόθεζεο (ΕΝ 1339:2003 (Ε) Αnnex E) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθεο πεδνδξνκίνπ ιείεο 50x50 Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Ηκ/λία δεηγκαηνιεςίαο: 20/3/2013 Ηκ/λία παξαιαβήο: 20/3/2013 Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 11/4/2013 Δνθίκην Νν1 Νν2 Νν3 Μάδα μεξνύ Μ 1 g 21370, , ,0 Μάδα κεηά ηνλ εκβαπηηζκό Μ 2 g 22580, , ,0 Υγπασία αποππόυησηρ W a % 5,7 4,0 3,9 Η πγξαζία απνξξόθεζεο έθαζηνπ θπβόιηζνπ πξέπεη λα είλαη <6% θαηά κάδα μ s s μ = s/ n Υγξασία απνξξόυεσεο W a % 4,5 1,0 0,57 E2 / CPF 001 EN / 1 / Φύιιν 1 από 1 ειίδα 26 από 36

27 Σει./ Fax: Πιάθεο από ζθπξόδεκα: Eθειθπζηηθή αληνρή & θνξηίν ζξαύζεο (ΕΝ 1339:2003 (Ε) Αnnex F) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθεο πεδνδξνκίνπ ιείεο 50x50 Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 12/4/2013 Άνοιγμα Πλάτος Πάτος Φορτίο Ευελκσστική αντοτή Αξ. L b t P T mm mm mm kn N/mm 2 Νν1 500,0 198,0 47,0 1,8 3,1 Νν2 500,0 197,0 46,0 2,0 3,6 Νν3 500,0 199,0 47,0 2,1 3,6 Νν4 500,0 200,0 45,0 1,9 3,5 Νν5 500,0 200,0 45,0 2,0 3,7 Νν6 500,0 198,0 45,0 2,0 3,7 Νν7 500,0 198,0 46,0 2,2 3,9 Νν8 500,0 200,0 45,0 2,0 3,7 Μέζνο όξνο 500,0 198,8 45,8 2,0 3,6 Τππηθή απόθιηζε 0,0 1,2 0,9 0,1 0,2 Τππηθή απόθιηζε κέζνπ όξνπ 0,0 0,4 0,3 0,0 0,1 Σπληειεζηήο δηαθύκαλζεο 0,0 0,6 1,9 6,0 6,8 E2 / CPF 002 EN / 1 / / Φύιιν 1 από 1 ειίδα 27 από 36

28 Αλζξαθσξύρσλ 12 - Νέα Ισλία Σει./Fax: Αληίζηαζε ζε νιηζζεξόηεηα (ΕΝ 14231:2003) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθεο πεδνδξνκίνπ ιείεο 50x50 Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 5/4/2013 Δνθίκην No1 No2 No3 No4 No5 No6 Μήθνο L mm 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 Πιάηνο W mm 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Ύςνο H mm 46,3 46,3 46,3 42,1 42,1 42,5 Μετξήσεηο σε πγξή θατάστασε (SRV wet ) Είδνο επηθάλεηαο: ηξαρεία Κιίκαθα κεηξήζεσλ (C: ή F: 0-1): Αξ. / αηώξεζεο (1-5 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε 0-180, 5-10 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε ) Νο1 82,0 82,0 82,0 80,0 80,0 82,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Νο2 85,0 85,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 85,0 85,0 85,0 Νο3 80,0 80,0 78,0 78,0 78,0 80,0 80,0 75,0 75,0 75,0 Νο4 85,0 82,0 82,0 80,0 80,0 90,0 88,0 85,0 85,0 85,0 Νο5 80,0 80,0 80,0 80,0 79,0 82,0 82,0 82,0 80,0 80,0 Νο6 82,0 82,0 80,0 80,0 79,0 82,0 82,0 80,0 80,0 80,0 SRV wet Τηκή αλτίστασεο σε νιησζεξότετα πγξήο επηυάλεηαο Μέζνο όξνο 81,8 Τππηθή απόθιηζε (νκαδνπνηεκέλε) 3,4 Μετξήσεηο σε μεξή θατάστασε (SRV dry ) Είδνο επηθάλεηαο: ηξαρεία Κιίκαθα κεηξήζεσλ (C: ή F: 0-1): Αξ. / αηώξεζεο (1-5 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε 0-180, 5-10 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε ) Νο1 68,0 72,0 75,0 78,0 80,0 80,0 82,0 82,0 82,0 85,0 Νο2 85,0 85,0 88,0 92,0 92,0 92,0 95,0 95,0 98,0 98,0 Νο3 72,0 72,0 75,0 75,0 78,0 80,0 80,0 82,0 82,0 85,0 Νο4 80,0 82,0 82,0 84,0 85,0 85,0 85,0 85,0 88,0 88,0 Νο5 85,0 88,0 88,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Νο6 85,0 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 92,0 92,0 SRV dry Τηκή αλτίστασεο σε νιησζεξότετα μεξήο επηυάλεηαο Μέζνο όξνο 85,2 Τππηθή απόθιηζε (νκαδνπνηεκέλε) 6,6 E2 / B006 / 2 / ειίδα 28 από 36

29 Αλζξαθσξύρσλ 12 - Νέα Ισλία Σει./Fax: Αληίζηαζε ζε ηξηβή (ΕΝ 14157:2004 Method B) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθεο πεδνδξνκίνπ ιείεο 50x50 Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 18/4/2013 Αξηζκόο Μεηξήζεηο Δηαζηάζεηο Μάδα Ππθλόηεηα Μεηαβνιή όγθνπ Μήθνο Πιάηνο Ύςνο πξηλ κεηά απώιεηα (θαηλόκελε) L W H m i m f Δm π b = m i /(L x W x H) ΔV = Δm/π b mm mm mm g g g g/mm 3 mm 3 No1 91,7 54,8 51,4 415,7 346,6 69,1 0, ,9 No2 93,4 55,0 51,2 442,0 374,3 67,7 0, ,6 No3 92,0 55,8 41,0 436,0 366,0 70,0 0, ,3 No4 93,2 55,8 41,5 437,5 366,6 71,0 0, ,3 No5 94,4 54,9 41,8 453,1 380,5 72,7 0, ,0 No6 95,1 55,6 41,5 440,8 366,4 74,3 0, ,0 Απνηέιεζκα Αλτίστασε σε τξηβή mm 3 mm μέσορ όπορ 37277,4 7,23 τςπική απόκλιση 3607,1 0,79 τςπική απόκλιση μέσος όπος 1472,6 0,32 E2 / DS 007 / 1 / ειίδα 29 από 36

30 . Σει./Fax: Αληίζηαζε ζε παγεηό (ΕΝ 12371:2001) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθεο πεδνδξνκίνπ ιείεο 50x50 Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 5/4/2013 Οπηηθόο έιεγρνο - Καηάζηαζε δνθηκίσλ 1. Μηθξή αιιαγή, ην δνθίκην είλαη ζηελ νπζία αθέξαην 2. Πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο κηθξνξσγκέο ( 0,1 mm πιάηνο) ή απνθόιιεζε ηεκαρίσλ ( mm) 3. Ρσγκέο, ηξύπεο, ηεκάρηα κεγαιύηεξα ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θαηαηάμεο "2" θαη απνζάζξσζε ηνπ 4. Σ δνθίκην έρεη ζπάζεη ζηα δύν ή έρνπλ εκθαληζηεί κεγάιεο ξσγκέο 5. Σν δνθίκην έρεη πιήξσο ηεκαρηζηεί ή δηαιπζεί Αξηζκόο θύθισλ ςύμεο - απόςπμεο n 14 Αξ. Έλαξμε Πέξαο Δηαστάσεηο Μάδα Δηαστάσεηο Μήκος Πλάτος Ύυος Ξηρή Μήκος Πλάτος Ύυος L W Η μάζα L W Η m dry Μάδα Ξηρή μάζα mm mm mm g mm mm mm g Νν1 43,7 40,5 41,0 150,4 43,6 40,4 40,5 151,1 Νν2 42,9 40,0 41,3 143,2 42,8 39,9 41,0 143,6 Νν3 43,5 38,4 41,2 141,9 43,6 38,6 41,0 142,3 Νν4 43,6 39,2 41,2 142,7 43,6 39,1 41,5 143,1 Νν5 42,7 35,8 41,7 124,2 42,9 35,1 41,5 129,9 Νν6 42,8 34,3 41,0 123,6 42,9 34,4 40,8 124,0 Νν7 40,8 32,4 41,2 116,6 40,2 32,4 42,9 116,9 m dry Μήκος Πλάτος Ύυος Ξηρή Όγκος Αξ. μάζα Οπτηθόο ΔL n ΔW n ΔΗ n Δm n ΔV n έιεγρνο % % % % % Νν1 0,4 0,3 1,1-0,5 0,1 1 Νν2 0,2 0,3 0,6-0,3 0,0 1 Νν3-0,3-0,6 0,4-0,3 0,1 1 Νν4-0,1 0,3-0,6-0,2 0,0 1 Νν5-0,3 2,0 0,4-4,5-0,2 1 Νν6-0,1-0,3 0,5-0,3 0,0 1 Νν7 1,6-0,1-4,0-0,3 0,8 1 κ.ν. 0,2 0,3-0,2-0,9 0,1 E2/DS 012/1/ / Φύιιν 1 από 1 ειίδα 30 από 36

31 Σει./ Fax: Πιάθεο πεδνδξνκίνπ: Δηαζηαζηνιόγεζε (ΕΝ 1339:2003) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθα πεδνδξνκίνπ κε ακκνβνιή Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 11/4/2013 Μήθνο Πιάηνο Ύςνο Επηπεδόηεηα l u w u h u max min ΔΗ Δνθίκην mm mm mm mm mm mm Νν1 601,0 401,0 34,4 34,4 34,4 0,0 Νν2 601,0 401,0 34,5 35,3 34,4 0,9 Νν3 602,0 401,0 35,2 35,2 35,0 0,2 Νν4 602,0 400,0 35,3 35,4 35,2 0,2 Νν5 602,0 401,0 33,3 33,4 33,1 0,3 Νν6 602,0 401,0 34,9 35,0 34,8 0,2 Νν7 Νν8 Νν9 Νν10 Μέζνο όξνο 601,7 400,8 34,6 34,8 34,5 0,3 Τππηθή απόθιηζε 0,5 0,4 0,8 0,8 0,7 0,3 Σπλη. δηαθύκαλζεο 0,1% 0,1% 2,2% 2,2% 2,2% 97,1% Ε2/MU 006 EN/1/ Φύιιν 1 από 1 ειίδα 31 από 36

32 Σει./ Fax: Πιάθεο από ζθπξόδεκα: Υγξαζία απνξξόθεζεο (ΕΝ 1339:2003 (Ε) Αnnex E) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθα πεδνδξνκίνπ κε ακκνβνιή Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 3/4/2013 Δνθίκην Νν1 Νν2 Νν3 Μάδα μεξνύ Μ 1 g 20535, , ,0 Μάδα κεηά ηνλ εκβαπηηζκό Μ 2 g 21545, , ,0 Υγπασία αποππόυησηρ W a % 4,9 4,8 3,5 Η πγξαζία απνξξόθεζεο έθαζηνπ θπβόιηζνπ πξέπεη λα είλαη <6% θαηά κάδα μ s s μ = s/ n Υγξασία απνξξόυεσεο W a % 4,4 0,8 0,47 E2 / CPF 001 EN / 1 / Φύιιν 1 από 1 ειίδα 32 από 36

33 Σει./ Fax: Πιάθεο από ζθπξόδεκα: Eθειθπζηηθή αληνρή & θνξηίν ζξαύζεο (ΕΝ 1339:2003 (Ε) Αnnex F) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθα πεδνδξνκίνπ κε ακκνβνιή Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 12/4/2013 Άνοιγμα Πλάτος Πάτος Φορτίο Ευελκσστική αντοτή Αξ. L b t P T mm mm mm kn N/mm 2 Νν1 500,0 190,0 35,0 1,7 5,5 Νν2 500,0 198,0 35,0 2,1 6,5 Νν3 500,0 195,0 35,0 2,2 6,9 Νν4 500,0 198,0 35,0 1,7 5,3 Νν5 500,0 198,0 35,0 1,8 5,6 Νν6 500,0 200,0 35,0 1,8 5,5 Νν7 500,0 199,0 35,0 1,7 5,2 Νν8 500,0 198,0 35,0 2,1 6,5 Μέζνο όξνο 500,0 197,0 35,0 1,9 5,9 Τππηθή απόθιηζε 0,0 3,2 0,0 0,2 0,7 Τππηθή απόθιηζε κέζνπ όξνπ 0,0 1,1 0,0 0,1 0,2 Σπληειεζηήο δηαθύκαλζεο 0,0 1,6 0,0 11,1 11,2 E2 / CPF 002 EN / 1 / / Φύιιν 1 από 1 ειίδα 33 από 36

34 Αλζξαθσξύρσλ 12 - Νέα Ισλία Σει./Fax: Αληίζηαζε ζε νιηζζεξόηεηα (ΕΝ 14231:2003) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθα πεδνδξνκίνπ κε ακκνβνιή Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 5/4/2013 Δνθίκην No1 No2 No3 No4 No5 No6 Μήθνο L mm 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 Πιάηνο W mm 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Ύςνο H mm 42,0 42,1 43,1 43,1 42,9 42,9 Μετξήσεηο σε πγξή θατάστασε (SRV wet ) Είδνο επηθάλεηαο: ηξαρεία Κιίκαθα κεηξήζεσλ (C: ή F: 0-1): Αξ. / αηώξεζεο (1-5 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε 0-180, 5-10 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε ) Νο1 82,0 82,0 82,0 80,0 80,0 90,0 80,0 80,0 79,0 79,0 Νο2 82,0 82,0 82,0 80,0 80,0 85,0 82,0 80,0 80,0 80,0 Νο3 82,0 82,0 82,0 80,0 80,0 88,0 85,0 82,0 82,0 80,0 Νο4 82,0 82,0 86,0 80,0 79,0 85,0 85,0 82,0 80,0 80,0 Νο5 80,0 80,0 80,0 79,0 79,0 82,0 82,0 80,0 80,0 80,0 Νο6 82,0 82,0 80,0 80,0 80,0 88,0 88,0 85,0 82,0 80,0 SRV wet Τηκή αλτίστασεο σε νιησζεξότετα πγξήο επηυάλεηαο Μέζνο όξνο 81,7 Τππηθή απόθιηζε (νκαδνπνηεκέλε) 2,5 Μετξήσεηο σε μεξή θατάστασε (SRV dry ) Είδνο επηθάλεηαο: ηξαρεία Κιίκαθα κεηξήζεσλ (C: ή F: 0-1): Αξ. / αηώξεζεο (1-5 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε 0-180, 5-10 κεηξήζεηο κε θαηεύζπλζε ) Νο1 79,0 80,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 85,0 85,0 85,0 Νο2 80,0 80,0 80,0 82,0 82,0 90,0 85,0 85,0 85,0 87,0 Νο3 79,0 80,0 80,0 82,0 82,0 82,0 82,0 85,0 85,0 85,0 Νο4 80,0 80,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 85,0 85,0 85,0 Νο5 80,0 80,0 80,0 82,0 82,0 82,0 82,0 85,0 85,0 85,0 Νο6 80,0 80,0 80,0 80,0 82,0 88,0 85,0 85,0 85,0 85,0 SRV dry Τηκή αλτίστασεο σε νιησζεξότετα μεξήο επηυάλεηαο Μέζνο όξνο 82,7 Τππηθή απόθιηζε (νκαδνπνηεκέλε) 2,4 E2 / B006 / 2 / ειίδα 34 από 36

35 Αλζξαθσξύρσλ 12 - Νέα Ισλία Σει./Fax: Αληίζηαζε ζε ηξηβή (ΕΝ 14157:2004 Method B) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθα πεδνδξνκίνπ κε ακκνβνιή Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 18/4/2013 Αξηζκόο Μεηξήζεηο Δηαζηάζεηο Μάδα Ππθλόηεηα Μεηαβνιή όγθνπ Μήθνο Πιάηνο Ύςνο πξηλ κεηά απώιεηα (θαηλόκελε) L W H m i m f Δm π b = m i /(L x W x H) ΔV = Δm/π b mm mm mm g g g g/mm 3 mm 3 No1 98,3 53,5 40,5 436,8 349,2 87,6 0, ,1 No2 101,3 52,5 40,3 445,7 395,6 50,1 0, ,3 No3 98,2 54,9 39,5 439,0 393,0 46,0 0, ,1 No4 98,3 52,9 40,1 425,5 376,4 49,1 0, ,0 No5 101,0 54,2 40,1 455,7 404,4 51,3 0, ,6 No6 101,0 54,1 41,1 458,5 406,8 51,6 0, ,8 Απνηέιεζκα Αλτίστασε σε τξηβή mm 3 mm μέσορ όπορ 27183,1 5,09 τςπική απόκλιση 7686,8 1,50 τςπική απόκλιση μέσος όπος 3138,1 0,61 E2 / DS 007 / 1 / ειίδα 35 από 36

36 . Σει./Fax: Αληίζηαζε ζε παγεηό (ΕΝ 12371:2001) Πεξηγξαθή δείγκαηνο: Πιάθα πεδνδξνκίνπ κε ακκνβνιή Κσδ. εξγαζηεξίνπ: Θέζε δεηγκαηνιεςίαο: Πιαθνπνηία Ηκ/λία εθηέιεζεο: 5/4/2013 Οπηηθόο έιεγρνο - Καηάζηαζε δνθηκίσλ 1. Μηθξή αιιαγή, ην δνθίκην είλαη ζηελ νπζία αθέξαην 2. Πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο κηθξνξσγκέο ( 0,1 mm πιάηνο) ή απνθόιιεζε ηεκαρίσλ ( mm) 3. Ρσγκέο, ηξύπεο, ηεκάρηα κεγαιύηεξα ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θαηαηάμεο "2" θαη απνζάζξσζε ηνπ 4. Σ δνθίκην έρεη ζπάζεη ζηα δύν ή έρνπλ εκθαληζηεί κεγάιεο ξσγκέο 5. Σν δνθίκην έρεη πιήξσο ηεκαρηζηεί ή δηαιπζεί Αξηζκόο θύθισλ ςύμεο - απόςπμεο n 14 Αξ. Έλαξμε Πέξαο Δηαστάσεηο Μάδα Δηαστάσεηο Μήκος Πλάτος Ύυος Ξηρή Μήκος Πλάτος Ύυος L W Η μάζα L W Η m dry Μάδα Ξηρή μάζα mm mm mm g mm mm mm g Νν1 37,0 40,2 40,1 86,9 37,0 40,2 28,4 87,4 Νν2 35,8 36,2 40,6 104,8 36,0 36,0 40,3 104,6 Νν3 28,4 38,7 40,2 81,2 28,7 36,9 40,1 81,9 Νν4 28,2 37,9 39,9 85,6 28,3 37,7 40,0 86,2 Νν5 31,0 37,7 40,4 96,2 30,8 37,6 40,4 96,8 Νν6 37,7 27,8 40,5 87,4 37,7 27,9 40,4 88,0 Νν7 36,0 37,7 40,1 112,0 36,1 37,4 40,3 112,7 m dry Μήκος Πλάτος Ύυος Ξηρή Όγκος Αξ. μάζα Οπτηθόο ΔL n ΔW n ΔΗ n Δm n ΔV n έιεγρνο % % % % % Νν1 0,0 0,0 29,1-0,5 0,0 1 Νν2-0,4 0,6 0,8 0,2-0,2 1 Νν3-1,1 4,7 0,1-0,8-0,6 1 Νν4-0,2 0,5-0,2-0,6 0,0 1 Νν5 0,5 0,5-0,1-0,6 0,0 1 Νν6 0,2-0,3 0,2-0,7 0,0 1 Νν7-0,2 0,8-0,5-0,7 0,1 1 κ.ν. -0,2 1,0 4,2-0,5-0,1 E2/DS 012/1/ / Φύιιν 1 από 1 ειίδα 36 από 36

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Φπάγματα Μςκόνος. Φπάγμα Μαπαθιάρ 28m Φπάγμα Άνυ Μεπάρ 32m. Πεξηεθηηθόηεηα ζε ηζηκέλην 70kg/m 3

Φπάγματα Μςκόνος. Φπάγμα Μαπαθιάρ 28m Φπάγμα Άνυ Μεπάρ 32m. Πεξηεθηηθόηεηα ζε ηζηκέλην 70kg/m 3 Φπάγματα Μςκόνος Φπάγμα Μαπαθιάρ 28m Φπάγμα Άνυ Μεπάρ 32m Πεξηεθηηθόηεηα ζε ηζηκέλην 70kg/m 3 ΠΟΟΣΟ ΔΙΕΡΥΟΜΕΝΧΝ (%) ΠΟΟΣΟ ΤΓΚΑΣΟΤΜΕΝΟ (%) ΠΟΟΣΟ ΤΓΚΑΣΟΤΜΕΝΟ%) Υάλικες Άμμος Λεπτόκοκκα 100 80 Αριθμός αποηελεζμάηων:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΤΔΡΟΑΠΟΡΡΟΥΗΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΤΔΑΣΟΠΕΡΑΣΟΣΗΣΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΤΔΡΟΑΠΟΡΡΟΥΗΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΤΔΑΣΟΠΕΡΑΣΟΣΗΣΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Άζκηζη 3 ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΤΔΡΟΑΠΟΡΡΟΥΗΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΤΔΑΣΟΠΕΡΑΣΟΣΗΣΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ 3.1. Γενικά 3.2. Σούβλα 3.3. Κεπαμίδια 3.4. Πλακίδια 3.1. ΓΔΝΗΚΑ Οπιζμόρ Τδξναπνξξνθεηηθόηεηα θαιείηαη ε % πνζνζηηαία αύμεζε ηεο κάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ

ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Υξήζε αλεπεμέξγαζηεο ηπηάκελεο ηέθξαο, από ηνπο ΑΖ ηεο πεξηνρήο Πηνιεκαΐδαο, ζηηο ηζηκεληελέζεηο ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ Σακηεπηήξα ηνπ ΤΖΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων

Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων Βασικά σημεία επιλογής αγκυρίων Γνκηθό Τιηθό Σξόπνο δηάηξεζεο Δίδνο ηνπνζέηεζεο (πξν ηνπνζέηεζε,θιπ) Φνξηία Δίδνο κεραληζκνύ αγθύξσζεο 2 Δομικό Υλικό Σν είδνο ηνπ δνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

3 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

3 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 3 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Το τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διατηρεί μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία των φοιτητών του (μέγιστος αριθμός φοιτητών 200). Σε κάθε φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα