ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης"

Transcript

1 Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή. θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε γλσξηκία ησλ ζπνπδαζηώλ κε ηα θαηλόκελα ηεο ζηξνθηθήο θίλεζεο ζηεξεώλ ζσκάησλ θαη ηελ θαηαπόλεζε ησλ πιηθώλ ζε δηάηκεζε θαη ζηξέςε θαζώο θαη ε αμηνπνίεζε πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο κεηαηξνπήο κηαο κε γξακκηθήο ζρέζεο ζε γξακκηθή.. Θεωρία.1 Διάημηζη και μέηρο διάημηζης ην ζρήκα 1 ε δηαηκεηηθή δύλακε F, πνπ αζθείηαη παξάιιεια ζηελ επηθάλεηα εκβαδνύ Α παξακνξθώλεη θαηά ηε γσλία γ ην νξζνγώλην παξαιιειεπίπεδν. Σν πειίθν: ρήκα 1 F τ 1 A πνπ έρεη δηαζηάζεηο πίεζεο θαη κεηξηέηαη ζε Pa όηαλ ε δύλακε δίλεηαη ζε N, ην εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο ζε θαη ε γσλία γ ζε rad, είλαη ε διαημηηική ηάζη. Γηα κηθξέο δηαηκεηηθέο ηάζεηο ε παξακόξθσζε είλαη ειαζηηθή, δειαδή ην ζώκα επαλαθηά ηηο αξρηθέο δηαζηάζεηο ηνπ κεηά ηελ Κνπξθνπηάο Κ. ειίδα 1

2 άξζε ηεο δύλακεο. ηελ πεξηνρή ηεο ειαζηηθήο παξακόξθσζεο ε γσλία δηάηκεζεο γ θαη ε δηαηκεηηθή ηάζε η είλαη αλάινγα κεγέζε: τ Gγ Όπνπ ε ζηαζεξά αλαινγίαο G ζε Pa είλαη ην μέηρο διάημηζης ηνπ πιηθνύ..1 Ροπή ζηρέψης ζύρμαηος ην ζρήκα εηθνλίδεηαη έλαο θύιηλδξνο κε ηνίρσκα απεηξνζηά κηθξνύ πάρνπο dr. Η δύλακε df αζθεί ηε δηαηκεηηθή ηάζε: df τ 3 πrdr Η γσλία δηάηκεζεο είλαη: τ γ G Όπνπ G είλαη ην κέηξν δηάηκεζεο ηνπ πιηθνύ ηνπ θπιίλδξνπ. Εθθξάδνπκε ηε γσλία δηάηκεζεο γ ζπλαξηήζεη ηεο γωνίας ζηρέψης θ: r γ 5 ρήκα Από ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο εμηζώζεηο 3,, 5 ιακβάλνπκε ηε δύλακε ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο ζηξέςεο: df dr 6 Η ξνπή ζηξέςεο ηεο δύλακεο df ζην θπιηλδξηθό ηνίρσκα είλαη: Κνπξθνπηάο Κ. ειίδα

3 dm rdf 3 dr πgdr 7 Σν ζύξκα είλαη έλαο ζπκπαγήο θύιηλδξνο, πνπ αληηκεησπίδνπκε σο επαιιειία απεηξνζηά κηθξνύ πάρνπο θπιηλδξηθώλ θινηώλ όπσο ζην ζρήκα 3. Η ξνπή ζηξέςεο ζε θάζε θπιηλδξηθό ηνίρσκα δίλεηαη από ηελ εμίζσζε 7. Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ νιηθή ξνπή ζηξέςεο Μ πξέπεη επνκέλσο λα νινθιεξώζνπκε ηελ εμίζσζε 7 από 0 έσο ηελ αθηίλα r ηνπ ζύξκαηνο. Βξίζθνπκε έηζη ηε ξνπή ζηξέςεο ηνπ ζύξκαηνο ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο ζηξέςεο θ: ρήκα 3 M 8.3 ηροθική ηαλάνηωζη ην ζρήκα εηθνλίδεηαη έλαο θύιηλδξνο εμαξηεκέλνο από έλα ζύξκα. Σν άθξν Α ηνπ ζύξκαηνο είλαη παθησκέλν ζε ζηαζεξό ζεκείν. Αλ ζηξαθεί ην ζύξκα θαηά γσλία θ, ηόηε ζηνλ θύιηλδξν αζθείηαη από ην ζύξκα κηα ξνπή επαλαθνξάο ίζε θαη αληίζεηε ηεο ξνπήο ζηξέςεο 8 : ρήκα Κνπξθνπηάο Κ. ειίδα 3

4 Mε 8 Όπνπ r είλαη ε αθηίλα θαη ην κήθνο ηνπ ζύξκαηνο. Η ξνπή M ε πξνζδίδεη ζηνλ θύιηλδξν γσληαθή d επηηάρπλζε α, ε νπνία ζύκθσλα κε ην ζεκειηώδε λόκν ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο είλαη ηέηνηα ώζηε: d M ε I 9 ηελ εμίζσζε απηή ην κέγεζνο Ι είλαη ε ξνπή αδξαλείαο ηνπ θπιίλδξνπ. Γηα έλα ζπκπαγή θύιηλδξν, όπσο είλαη απηόο ηνπ ζρήκαηνο, ε ξνπή αδξαλείαο είλαη: 1 I R Όπνπ είλαη ε κάδα θαη R ε αθηίλα ηνπ θπιίλδξνπ. Οη εμηζώζεηο 8, 9 θαη καο δίλνπλ: 1 R d 0 d R 0 11 Η εμίζσζε 11 είλαη κηα δηαθνξηθή εμίζσζε δεύηεξεο ηάμεο σο πξνο ηε γσλία θ θαη έρεη ιύζε ηελ: 0 cosωt 1 Όπνπ ω R 13 Ο θύιηλδξνο εθηειεί επνκέλσο ζηξνθηθή αξκνληθή ηαιάλησζε κε θπθιηθή ζπρλόηεηα ω. Η πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο είλαη: π πr T 1 ω Gr 3 Πειραμαηική διαδικαζία 3.1 Πείραμα Κνπξθνπηάο Κ. ειίδα

5 ην πείξακα ζα κεηξήζνπκε ην κέηξν δηάηκεζεο ηνπ ραιθνύ. Απηό ζα γίλεη κε ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ εηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 5. Σα ζύκβνια πνπ ζεκεηώλνληαη ζπκπίπηνπλ κε απηά ησλ εμηζώζεσλ 13 θαη 1 θαη είλαη ηα εμήο: ρήκα 5 =κήθνο ζύξκαηνο r=δηάκεηξνο ζύξκαηνο =κάδα θπιίλδξνπ R=αθηίλα θπιίλδξνπ Από ηελ εμίζσζε 1 ιακβάλνπκε: T πr Gr 15 Βιέπνπκε όηη ην ηεηξάγσλν ηεο πεξηόδνπ είλαη αλάινγν ηνπ κήθνπο. ην πείξακα ζα ιάβνπκε κεηξήζεηο ηεο πεξηόδνπ T ζπλαξηήζεη ηνπ κήθνπο ηνπ ζύξκαηνο θαη ζα απεηθνλίζνπκε γξαθηθά ηε ζρέζε, ε νπνία είλαη επζεία όπσο ζην ζρήκα 6. Από ηελ εμίζσζε βιέπνπκε όηη ε θιίζε Κ ηεο επζείαο είλαη: T πr K ζε Gr s 16 Κνπξθνπηάο Κ. ειίδα 5

6 Από ηελ θιίζε Κ, ηε κάδα θαη ηελ αθηίλα R ηνπ θπιίλδξνπ θαη ηελ αθηίλα r ηνπ ζύξκαηνο ιακβάλνπκε ην κέηξν δηάηκεζεο: ρήκα 6 πr G 17 Kr 3. Εργαζίες 1 Αλαγλσξίδνπκε ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε. Μεηξάκε κε κηθξόκεηξν ηε δηάκεηξν d ηνπ ράιθηλνπ ζύξκαηνο κε αθξίβεηα 0,01 θαη από απηήλ ππνινγίδνπκε ηελ αθηίλα r ηνπ ζύξκαηνο: d 3 r 3 3 Μεηξάκε κε δηαζηεκόκεηξν ηε δηάκεηξν R ηνπ θπιίλδξνπ κε αθξίβεηα 0,1 c θαη από απηήλ ππνινγίδνπκε ηελ αθηίλα R ηνπ θπιίλδξνπ: D c R εκεηώλνπκε ηε κάδα ηνπ θπιίλδξνπ. kg 5 Επηιέγνπκε έλα κήθνο ηνπ ζύξκαηνο από 0,5 έσο 1 πεξίπνπ. Η κέηξεζε ηνπ κήθνπο γίλεηαη κε αθξίβεηα 1. εκεηώλνπκε ηελ ηηκή ηνπ κήθνπο ζε ζηε ζηήιε ηνπ πίλαθα κεηξήζεσλ. 6 Θέηνπκε ηνλ θύιηλδξν ζε ζηξνθηθή ηαιάλησζε. Απηό γίλεηαη σο εμήο. ηξέθνπκε ηνλ θύιηλδξν ο θαηά κηα γσλία 90, ώζηε λα παξακέλεη ειαζηηθή ε παξακόξθσζε ηνπ ζύξκαηνο ζε ζηξέςε θαη κεηά ηνλ αθήλνπκε ειεύζεξν λα ηαιαλησζεί. Υάξηλ αθξίβεηαο ιακβάλνπκε ζε s ην ρξόλν 5 πεξηόδσλ ηαιάλησζεο. εκεηώλνπκε ηελ ηηκή ηνπ ζηε ζηήιε 3 ηνπ πίλαθα κεηξήζεσλ. 7 Τπνινγίδνπκε ζε s ην ρξόλν Σ ηεο πεξηόδνπ ηαιάλησζεο. Καηαρσξνύκε ην απνηέιεζκα ζηε ζηήιε ηνπ πίλαθα κεηξήζεσλ. Κνπξθνπηάο Κ. ειίδα 6

7 8 Τπνινγίδνπκε ζε s ην ηεηξάγσλν ζηε ζηήιε 5 ηνπ πίλαθα κεηξήζεσλ. T ηεο πεξηόδνπ ηαιάλησζεο. Καηαρσξνύκε ην απνηέιεζκα 9 Επαλαιακβάλνπκε ηηο εξγαζίεο 5 έσο θαη 9 ώζηε λα ζπκπιεξσζνύλ ελ ζπλόισ κεηξήζεηο ηεο πεξηόδνπ γηα δηαθνξεηηθά κήθε ηνπ ζύξκαηνο. ρεδηάδνπκε ην δηάγξακκα T. 11 Τπνινγίδνπκε ηελ θιίζε K ΔΤ ηεο επζείαο Δ T. K ΔΤ Δ s 1 Από ηελ θιίζε Κ, ηε κάδα ηνπ θπιίλδξνπ θαη ηηο αθηίλεο r ηνπ ζύξκαηνο θαη R ηνπ θπιίλδξνπ ππνινγίδνπκε ην κέηξν δηάηκεζεο G ηνπ ραιθνύ ζύκθσλα κε ηελ εμίζσζε 17. G 9 Pa GPa 13 πγθξίλνπκε ηελ πεηξακαηηθή ηηκή κε εθείλε ηεο βηβιηνγξαθίαο G lit GPa θαη ζρνιηάδνπκε ην απνηέιεζκα ηεο ζύγθξηζεο. ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Αύμσλ αξηζκόο κέηξεζεο () 5T (s) T (s) T ( s ) 1... Κνπξθνπηάο Κ. ειίδα 7

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Ρνπή αδξάλεηαο ζηεξεώλ ζσκάησλ

Ρνπή αδξάλεηαο ζηεξεώλ ζσκάησλ Άζθεζε 6 Ρνπή αδξάλεηαο ζηεξεώλ ζσκάησλ 6.. θνπόο ηελ άζθεζε απηή εμεηάδεηαη ε έλλνηα ηεο ξνπήο αδξάλεηαο θαη κεηξνχληαη νη ξνπέο αδξάλεηαο ηεζζάξσλ ζηεξεψλ ζσκάησλ: ελφο δίζθνπ, κηαο ζθαίξαο, ελφο θπιηλδξηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΦΤΙΚΗ Ι

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΦΤΙΚΗ Ι σγγραυείς: Παλαγηώτες Πετράθες, MSc Φσσηθός, Ε.ΔΘ.Π. Δρ. Ειεσζερία εργάθε, Φσσηθός, Ε.ΔΘ.Π. ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΦΤΙΚΗ Ι (Για τους φοιτητές του Σμήματος Μ.Π.Δ., ΜΗΠΕΡ, ΜΗΥΟΠ) ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΚΡΗΣΗ - ΓΕΝΘΚΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξεζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ελόο ζσιελνεηδνύο

Μέηξεζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ελόο ζσιελνεηδνύο Άζθεζε 11 11.1. θνπόο Μέηξεζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ελόο ζσιελνεηδνύο ηελ άζθεζε απηή ζα κεηξεζεί ην καγλεηηθφ πεδίν ελφο ζσιελνεηδνχο (θπιηλδξηθνχ πελίνπ). Θα ρξεζηκνπνηεζεί έλα δνθηκαζηηθφ πελίν, ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ. ζ 1 = ζ 1 ' (1)

ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ. ζ 1 = ζ 1 ' (1) ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ [1] ΕΙΑΓΩΓΗ Όηαλ έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα πξνζπίπηεη ζε κηα νκαιή δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα πνπ δηαρσξίδεη δύν δηαθαλή (ή ελ κέξεη δηαθαλή) πιηθά κέζα, ελ κέξεη αλαθιάηαη θαη ελ κέξεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο πιηθώλ

Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο πιηθώλ Άζθεζε 30 Μέηξεζε ην ζληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο ιηθώλ 31.1 θνόο ηελ άζθεζε αηή ζα κεηξήζνκε ηνλ ζληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο δύν ζηεξεώλ ζσκάησλ, ελόο θαινύ θαη ελόο θαθνύ αγσγνύ ηεο ζεξκόηεηαο,

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης

Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης 1. θνπόο θνπόο ηεο παξνύζαο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά θσηνκεηξηθά κεγέζε, ε θαηαλόεζε ηνπ λόκνπ ηεο θσηνκεηξίαο κέζα από ηελ πεηξακαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα 1.10079 B 2 Γπν όκνηεο κηθξέο ζθαίξεο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από δπν δηαθνξεηηθά ύςε πάλσ από ην έδαθνο Η πξώηε ζθαίξα θηάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία)

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θσο ζε δηάθνξα νπηηθά κέζα (όπσο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο.

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο. ΚΥΜΑΤΑ 1 ΚΔΦ. 2 Ο ΚΤΜΑΣΑ ΔΡΩΣΗΔΙ ΘΔΩΡΙΑ 1. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ θύκαηνο. Πνην θύκα νλνκάδεηαη αξκνληθό; Πνηεο είλαη νη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο θπκάησλ; 2. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηα ειαζηηθά θύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη αηκόζθαηξα, είλαη έμη θνξέο κηθξόηεξν από απηό ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ Άζθεζε 1 Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ 1.1. θνπόο θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηνπ ιφγνπ c p /c v ησλ εηδηθψλ ζεξκνηήησλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ε θαηάηαμή ηνπ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ

Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη: ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηώλ κε κεξηθέο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο καγλεηηθέο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ ε θαηαλόεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ 2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ ΓΕΝΙΚΑ Σν ph ελόο δηαιύκαηνο είλαη ίζν κε ην αληίζεην ηνπ δεθαδηθνύ ινγαξίζκνπ ηεο ελεξγόηεηαο ησλ ηόλησλ H +, ph = log α H+ [1] Η κέηξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΗΡΤΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 3 ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΠΑΕΩΝ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΗΡΤΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 3 ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΠΑΕΩΝ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΗΡΤΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 3 ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΠΑΕΩΝ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 19 από ηνλ Villard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία, ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό.

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό. 18 Ερωτήςεισ 1. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο ζηαζεξήο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ζεκεηαθό αληηθείκελν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαηόπηζήο ηνπ είλαη: W W A. B. Γx Γx W W Γ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER Α7 ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΗΥΗΣΙΚΟΤ ΓΙΑΚΡΟΣΗΜΑΣΟ κοπόρ Αληηθείκελν ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε θαη δηεξεύλεζε ηνπ ερεηηθνύ θαηλνκέλνπ Doppler-Fizeau. Γηα ην ζθνπό απηό δεκηνπξγείηαη πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ρήκαηα. Κεθάιαην 7ν ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 7-1

Πεξηερόκελα. ρήκαηα. Κεθάιαην 7ν ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 7-1 Πεξηερόκελα 7. ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ... 7-7.. ΔΞΗΧΖ ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ... 7-7... Δηζαγσγή... 7-7... Δμίζσζε Διαζηηθήο Γξακκήο... 7-5 o Ακθηέξηζηε Γνθόο Οκνηόκνξθα Καηαλεκεκέλν Φνξηίν... 7-6 o Πξόβνινο

Διαβάστε περισσότερα