ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2018

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2018"

Transcript

1 :47:37 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ανέστης Γουργιώτης Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΧΩΡΣ/44879/778 Ηµ/νία: 11/07/2018 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΛΕΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ.Γ. Χωρικοφ χεδιαςμοφ & Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ Γεν. Δ/νςη Χωρικοφ χεδιαςμοφ Δ/νςη Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ ΧΡΗΜ/ΣΗ Η: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίςιο για τισ Ορυκτζσ Πρώτεσ Υλεσ Πρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 2018 ΑΕ: 275/1 κωδ.: 2018 Ε ΕΠ «Τποδομζσ Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόροσ Ανάπτυξη » ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2018 Ευρωπαϊκή Ζνωςη Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ

2 Περιεχόμενα 1. ΚΟΠΟ & ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑ Η ΤΝΣΟΜΟ Ι ΣΟΡΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑ ΜΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤ ΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΤΜΒΑ Η ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑ Η ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΣΑΔΙΩΝ ΣΗ ΤΜΒΑ Η ΔΙΟΙΚΗ Η, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ Η & ΕΛΕΓΧΟ ΣΗ ΤΜΒΑ Η ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΣΗ ΤΜΒΑ Η ΠΟ ΟΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΤ ΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΤΜΒΑ Η ΤΝΘΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΣΗ (ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΠΙ ΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟ ΩΠΙΚΟΤ) ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙ ΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟ ΩΠΙΚΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΣΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΟΤ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑ ΧΟΛΗ Η ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙ ΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟ ΩΠΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗ Η ΣΗ ΤΜΒΑ Η ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟ Η... 18

3 1. ΚΟΠΟ & ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑ Η Η ςφμβαςθ αποςκοπεί ςτθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ για τθ κζςπιςθ του Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου για τισ Ορυκτζσ Ρρϊτεσ Φλεσ (εφεξισ ΕΧΡ ΟΡΥ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4447/2016 «Χωρικόσ ςχεδιαςμόσ Βιϊςιμθ ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ». Στόχοσ του ΕΧΡ ΟΡΥ είναι θ διαμόρφωςθ πολιτικισ για τθ χωρικι διάρκρωςθ του εξορυκτικοφ κλάδου με βάςθ τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Το χωροταξικό κα περιλαμβάνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ για τθ χωρικι οργάνωςθ του εξορυκτικοφ κλάδου ςε ςυνάρτθςθ με τισ υφιςτάμενεσ χριςεισ γθσ και κα είναι εναρμονιςμζνο με τθν Εκνικι Ρολιτικι για το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό και εκμετάλλευςθ του ορυκτοφ πλοφτου. Ειδικότερα ζχει τουσ παρακάτω ςτόχουσ : Τον προςδιοριςμό, εξειδίκευςθ και ςυμπλιρωςθ των βαςικϊν κατευκφνςεων, προτεραιοτιτων και επιλογϊν τθσ Εκνικισ Χωροταξικισ Ρολιτικισ ςτον τομζα τθσ εξόρυξθσ των ΟΡΥ. Τθν παροχι κατευκφνςεων, για τθ χωρικι διάρκρωςθ, οργάνωςθ και ανάπτυξθ τθσ εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ. Τθ διαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ δθμιουργίασ απαραίτθτων ςυνοδϊν υποδομϊν, ζργων και δράςεων που απαιτοφνται για τθν αξιοποίθςθ των ΟΡΥ, όπωσ ενδεικτικά θ προςβαςιμότθτα ςτουσ χϊρουσ εξόρυξθσ κακϊσ και το δίκτυο μεταφοράσ των προϊόντων (χερςαίο, καλάςςιο). Τθν προςαρμογι του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ ςτισ νζεσ εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ και τισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει ο κλάδοσ τθσ εξόρυξθσ. Τθν ενςωμάτωςθ ςτο χωρικό ςχεδιαςμό των ςχετικϊν με τθν εξόρυξθ κατευκφνςεων, παρεμβάςεων και ζργων, των προγραμμάτων δθμοςίων επενδφςεων, των προγραμμάτων περιφερειακισ ανάπτυξθσ, κακϊσ και άλλων γενικϊν ι ειδικϊν αναπτυξιακϊν προγραμμάτων που ζχουν αξιόλογεσ επιπτϊςεισ ςτθ διάρκρωςθ και ανάπτυξθ του εκνικοφ χϊρου, κακϊσ και τθ διατφπωςθ προτάςεων για νζεσ παρεμβάςεισ, ζργα κ.λπ.. Τθν εξζταςθ των προτάςεων ανάδραςθσ των υπό κεςμοκζτθςθ Ρεριφερειακϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων, ςτον τομζα τθσ εξόρυξθσ των ΟΡΥ. Τθν παροχι των αναγκαίων κατευκφνςεων προσ τα υποκείμενα επίπεδα χωρικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν προϊκθςθ τθσ εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, και τθν ενςωμάτωςθ του τομζα εξόρυξθσ των ΟΡΥ ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεκτικισ και ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ του χϊρου. Τθ δθμιουργία ενόσ ςτρατθγικοφ πλαιςίου για τθ χωρικι οργάνωςθ των δραςτθριοτιτων ζρευνασ και εξόρυξθσ, που κα ανταποκρίνεται ςτουσ ςτόχουσ των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν. Τθν προϊκθςθ πολιτικϊν χριςεων γθσ που κα ςυνεκτιμοφν τισ περιοχζσ κοιταςματολογικοφ ενδιαφζροντοσ μετά από επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ αξιολόγθςθ. Τθν προϊκθςθ του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ με γνϊμονα τθ διαςφάλιςθ τθσ αξιοποίθςθσ των κοιταςμάτων από αςφμβατεσ χριςεισ και τθ ςτζρθςθ τθσ δυνατότθτασ αξιοποίθςισ τουσ ςε μακροχρόνια βάςθ. Τον καταρχιν κακοριςμό ευρφτερων περιοχϊν μεταλλευτικοφ ενδιαφζροντοσ ςε εκνικό επίπεδο και τθν ιεράρχθςθ τθσ ςθμαντικότθτάσ τουσ, και τθσ ςυμβολισ τουσ ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο, και ςε επίπεδο ΕΕ. Τθ γεωγραφικι απεικόνιςθ των υφιςτάμενων κοιταςμάτων ςε εκνικό επίπεδο. Η αποτφπωςθ κα πραγματοποιθκεί με βάςθ τα ςτοιχεία που τθροφνται ςτθ Γ. Δ/νςθ ΟΡΥ του Υ.Ρ.ΕΝ., κακϊσ και 1

4 ςτοιχείων που προζκυψαν από μελζτεσ του ΙΓΜΕ και αφοροφν ζρευνεσ με ςκοπό τον εντοπιςμό κοιταςμάτων και τον κακοριςμό των αποκεμάτων τουσ. Τον κακοριςμό ευρφτερων περιοχϊν ενδιαφζροντοσ που αφοροφν ενεργειακζσ πρϊτεσ φλεσ, μεταλλευτικά, λατομικά και βιομθχανικά ορυκτά κατόπιν τθσ κατθγοριοποίθςισ τουσ και τθσ ιεράρχθςθσ των προτεραιοτιτων αξιοποίθςισ τουσ, με ςτόχο τθν ορκολογικι εκμετάλλευςι τουσ. Τθ διαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ αξιοποίθςθσ των εγχϊριων κοιταςμάτων και τθν επίλυςθ κεμάτων ανταγωνιςμοφ χριςεων γθσ. Τθν κακιζρωςθ ςυγκεκριμζνων κριτθρίων που κα διαςφαλίηουν τθν πρόςβαςθ ςε κοιτάςματα ΟΡΥ με ςτόχο τθν επάρκεια και διακεςιμότθτα ΟΡΥ ςτθν κοινωνία, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν Ευρϊπθ. 2. ΤΝΣΟΜΟ Ι ΣΟΡΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑ ΜΟΤ Ο Ν.2742/1999 «Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ και αειφόροσ ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ» ειςιγαγε το Γενικό, τα Ειδικά και τα Ρεριφερειακά Ρλαίςια Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ ωσ κφρια μζςα χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ. Τα Ειδικά Ρλαίςια παρείχαν κατευκφνςεισ, μεταξφ άλλων, για τθ «χωρικι διάρκρωςθ οριςμζνων κλάδων παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων εκνικισ ςθμαςίασ», και είχαν ωσ ςτόχο να εξειδικεφςουν ι και να ςυμπλθρϊςουν τισ κατευκφνςεισ του Γενικοφ Ρλαιςίου. Ο Ν.2742/1999 αντικαταςτάκθκε από το Ν.4269/2014 «Χωροταξικι και πολεοδομικι μεταρρφκμιςθ Βιϊςιμθ ανάπτυξθ», ο οποίοσ και όριςε δφο επίπεδα ςτρατθγικοφ χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ: τα Εκνικά και τα Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια. Ο Ν.4269/2014 αντικαταςτάκθκε από το Ν.4447/2016 «Χωρικόσ ςχεδιαςμόσ Βιϊςιμθ ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ», ο οποίοσ διατθρεί τα επίπεδα ςτρατθγικοφ χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ του προθγοφμενου νόμου και αντικακιςτά τα Εκνικά Χωροταξικά Ρλαίςια με τα Ειδικά. Ορίηει, επίςθσ, ότι τα Ειδικά Χωροταξικά Ρλαίςια προςδιορίηουν ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ ςε εκνικό επίπεδο, μεταξφ άλλων, για "τθ χωρικι διάρκρωςθ τομζων ι κλάδων παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων και γενικότερα τομζων ανάπτυξθσ εκνικισ ςθμαςίασ ςε εξειδίκευςθ τθσ Εκνικισ Χωρικισ Στρατθγικισ εφόςον αυτι εμπεριζχει ςχετικζσ κατευκφνςεισ". Επιπλζον, ορίηει ότι «όπου ςτισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ αναφζρονται τα Ειδικά Ρλαίςια Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθ (ΕΡΧΣΑΑ) αποτελοφν εφεξισ τα Ειδικά Χωροταξικά Ρλαίςια», κακϊσ και ότι το Γενικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ Α 128) επζχει εφεξισ κζςθ Εκνικισ Χωρικισ Στρατθγικισ. Μετά τθν ζγκριςθ τθσ Εκνικισ Χωρικισ Στρατθγικισ, το Γενικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ κα ενςωματωκεί ςε αυτιν και κα πάψει να ιςχφει. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤ ΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΤΜΒΑ Η 3.1. ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑ Η Φυςικό αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ είναι θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ για τθ κζςπιςθ του ΕΧΡ ΟΡΥ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4447/2016 Χωρικόσ ςχεδιαςμόσ Βιϊςιμθ ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ. Το ζργο περιλαμβάνει τισ κάτωκι μελετθτικζσ εργαςίεσ : 1. Εκπόνθςθ Μελζτθσ ΕΧΡ ΟΡΥ 2. Σφνταξθ Σχεδίου Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Κ.Υ.Α.) ΕΧΡ ΟΡΥ και Σχεδίου Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ 2

5 3. Εκπόνθςθ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (Σ.Μ.Ρ.Ε.) ΕΧΡ ΟΡΥ. 4. Αξιολόγθςθ Διαβοφλευςθσ του ανωτζρω Σχεδίου Κ.Υ.Α. και τθσ Σ.Μ.Ρ.Ε. 5. Αναδιαμόρφωςθ τθσ μελζτθσ, του οικείου Σχεδίου Κ.Υ.Α. και του οικείου Σχεδίου Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ βάςει των αποτελεςμάτων των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ και τθσ Στρατθγικισ Ρεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ (Σ.Ρ.Ε.) 6. Τελικι Μελζτθ ΕΧΡ ΟΡΥ, τελικό Σχζδιο Κ.Υ.Α. και τελικό Σχζδιο Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ βάςει των παρατθριςεων του Εκνικοφ Συμβουλίου Χωροταξίασ. Το φυςικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, διακρίνεται ςε 4 Στάδια (ΑΔ): Α τάδιο: Ρρόταςθ Μελζτθσ Β τάδιο: Ενςωμάτωςθ Αποτελεςμάτων Διαβοφλευςθσ Γ τάδιο: Αναδιαμορφωμζνθ Ρρόταςθ Δ τάδιο: Τελικι Ρρόταςθ Η πρόταςθ του ΕΧΡ ΟΡΥ κα υποβλθκεί ςε διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του Ν.4048/2012 «υκμιςτικι Διακυβζρνθςθ: Αρχζσ, Διαδικαςίεσ και Μζςα Καλισ Νομοκζτθςθσ» (ΦΕΚ Α 34). Επιπλζον, κα υποβλθκεί ςε διαδικαςία Στρατθγικισ Ρεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ (Σ.Ρ.Ε.), βάςει των διατάξεων του άρκρου 7 τθσ Κ.Υ.Α. Αρικμ. ΥΡΕΧΩΔΕ/ΕΥΡΕ/οικ / (ΦΕΚ Β' 1225) και ςε εφαρμογι του άρκρου 5, παρ. 3, περ. α' του Ν.4447/2016. Η διαδικαςία Σ.Ρ.Ε. απαιτεί τθν εκπόνθςθ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων και διαβοφλευςθσ με: (α) τισ δθμόςιεσ (γνωμοδοτοφςεσ) αρχζσ και (β) με το ενδιαφερόμενο κοινό. Η διαδικαςία διαβοφλευςθσ τθσ πρόταςθσ του ΕΧΡ ΟΡΥ και τθσ οικείασ Σ.Μ.Ρ.Ε. κα είναι κοινι, ςφμφωνα με το άρκρο 5, παρ. 3, περ. α' του Ν.4447/2016. Τζλοσ, κα ηθτθκεί θ γνϊμθ του Εκνικοφ Συμβουλίου Χωροταξίασ βάςει του άρκρου 5, παρ. 3, περ. β' του Ν.4447/2016. Το ΕΧΡ ΟΡΥ, όπωσ κα διαμορφωκεί μετά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ και Σ.Ρ.Ε. και τθ γνωμοδότθςθ του Εκνικοφ Συμβουλίου Χωροταξίασ, κα εγκρικεί, μαηί με τθν οικεία Σ.Μ.Ρ.Ε, με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και των κατά περίπτωςθ αρμοδίων Υπουργϊν (Ν.4447/2016, άρκρο 5, παρ. 3, περ. α'). Κάκε Στάδιο αποτελείται από δφο φάςεισ. Η πρϊτθ (1θ) φάςθ περιλαμβάνει τθν εκπόνθςθ/ςυγγραφι των αντίςτοιχων παραδοτζων και τθν υποβολι τουσ ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, ενϊ θ δεφτερθ φάςθ (2θ) περιλαμβάνει τθ ςυμμόρφωςθ των υποβλθκζντων παραδοτζων με τισ υποδείξεισ και παρατθριςεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και τθν επανυποβολι τουσ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΣΑΔΙΩΝ ΣΗ ΤΜΒΑ Η Οδθγίεσ ωσ προσ το περιεχόμενο όλων των Σταδίων, ςυμπεριλαμβανομζνου του χαρτογραφικοφ υλικοφ που κα τα ςυνοδεφει, περιλαμβάνονται ςτο οικείο Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. Το Αϋ Στάδιο «Ρρόταςθ Μελζτθσ» περιλαμβάνει τα ακόλουκα: Εκπόνθςθ Μελζτθσ ΕΧΡ ΟΡΥ (ανάλυςθ και πρόταςθ). Εκπόνθςθ Σ.Μ.Ρ.Ε. (ςε παράλλθλο χρόνο με το ανωτζρω) Σφνταξθ Σχεδίου Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Κ.Υ.Α.) του ΕΧΡ ΟΡΥ και Σχεδίου Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ. Η μελζτθ του ΕΧΡ ΟΡΥ περιλαμβάνει ςε επίπεδο γενικϊν ενοτιτων τα εξισ ςτοιχεία: ανάλυςθ του ευρφτερου αναπτυξιακοφ και κεςμικοφ πλαιςίου για τισ ΟΡΥ, ανάλυςθ τθσ υφιςταμζνθσ κατάςταςθσ, 3

6 προςδιοριςμόσ τθσ πολιτικισ ανάπτυξθσ, προςδιοριςμόσ τθσ χωροταξικισ οργάνωςθσ, εξειδίκευςθ των κατευκφνςεων ςχεδιαςμοφ και προςδιοριςμόσ του προγράμματοσ δράςθσ. Ειδικότερα, ςτθν ανάλυςθ του ευρφτερου αναπτυξιακοφ και κεςμικοφ πλαιςίου που επθρεάηει τθν εξόρυξθ των ΟΡΥ, ο ανάδοχοσ μπορεί να αντλιςει ςτοιχεία από ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ, όπωσ: θ Ρρωτοβουλία τθσ ΕΕ για τισ Ρρϊτεσ Φλεσ (The Raw Materials Initiative, RMI), θ Ευρωπαϊκι Συνεργαςία/ Σφμπραξθ Καινοτομίασ για τισ ΟΡΥ (European Innovation Partnership, EIP), θ Στρατθγικι «Ευρϊπθ 2020», θ εδαφικι Ατηζντα, κείμενα Οδθγιϊν τθσ ΕΕ κ.α. που επθρεάηουν ι αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ δραςτθριότθτασ των ΟΡΥ. Επιπλζον, κα πραγματοποιθκεί καταγραφι και αξιολόγθςθ των δράςεων που επθρεάηουν τθν εξορυκτικι δραςτθριότθτα μζςα από : τθν Εκνικι Ρολιτικι για τισ ΟΡΥ, ειδικότερα οι επιμζρουσ πολιτικζσ, οι κατευκφνςεισ κακϊσ και θ εξειδίκευςθ ενεργειϊν αναφορικά με το χωροταξικό ςχεδιαςμό. το ΕΣΡΑ ςε ςχζςθ με το Ευρωπαϊκό αναπτυξιακό πλαίςιο, και τθν ανάπτυξθ των ΟΡΥ. το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα "Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία", ςε ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ των ΟΡΥ. τουσ επενδυτικοφσ νόμουσ. το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα "Αγροτικισ Ανάπτυξθσ", ςε ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ των ΟΡΥ. το Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ. το Εκνικό Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων. Άλλα ςχετικά ςχζδια και προγράμματα Η ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτον τομζα τθσ εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ περιλαμβάνει τθν καταγραφι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ κακϊσ και των τάςεων ανάπτυξθσ τθσ δραςτθριότθτασ και των επιμζρουσ κλάδων τθσ ςτον ελλθνικό και διεκνι χϊρο, τθν καταγραφι και αξιολόγθςθ τθσ κζςθσ και του ρόλου τθσ Ελλάδασ ςτθ διεκνι και ευρωπαϊκι αγορά, τθν κατθγοριοποίθςθ και αξιολόγθςθ των περιοχϊν/πόλων ανάπτυξθσ με γνϊμονα τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ, κακϊσ και τισ δυνατότθτεσ και τουσ περιοριςμοφσ για τθν ανάπτυξι τθσ εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ, κακϊσ και τθ κατθγοριοποίθςθ των περιοχϊν και τον προςδιοριςμόσ των αναπτυξιακϊν χωρικϊν ενοτιτων για τισ ΟΡΥ. Τζλοσ, καταγράφονται και αξιολογοφνται οι προοπτικζσ και τα προβλιματα τθσ ανάπτυξθσ τθσ εξορυκτικισ βιομθχανίασ (SWOT Analysis πλεονεκτιματα, αδυναμίεσ, ευκαιρίεσ, απειλζσ). Στθ φάςθ αυτι τθσ μελζτθσ απαιτείται περιεκτικι και ποςοτικοποιθμζνθ ανάλυςθ. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτισ παραπάνω ενότθτεσ παρουςιάηονται ςε πινακοποιθμζνθ και διαγραμματικι μορφι, κακϊσ και ςε χάρτεσ εντόσ και εκτόσ κειμζνου. Ο ανάδοχοσ οφείλει να αντλιςει ςτοιχεία για τθν ανάλυςθαξιολόγθςθ τθσ υφιςταμζνθσ κατάςταςθσ από τισ μελζτεσ των υπό κεςμοκζτθςθ Ρεριφερειακϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων (μελζτεσ αξιολόγθςθσ και εκκζςεισ ποριςμάτων αξιολόγθςθσ), τισ οποίεσ κα του παρζχει θ Διευκφνουςα Υπθρεςία. Επιπλζον, δυνθτικά και ςτο βακμό που είναι απαραίτθτο για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα μποροφςε να αξιοποιιςει τισ εξισ εκκζςεισ, μελζτεσ, προγράμματα και κεςμοκετθμζνα ςχζδια: το Γενικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ & Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ Α' 128/2008), τα Ειδικά Ρλαίςια Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τθ Βιομθχανία (ΦΕΚ ΑΑΡ 151/2009), τισ Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ (ΦΕΚ Β' 2464/2008), τισ Υδατοκαλλιζργειεσ (ΦΕΚ Β' 2505/2011) και τα Καταςτιματα Κράτθςθσ (ΦΕΚ Β' 1575/2001) και τισ οικείεσ χωροταξικζσ και περιβαλλοντικζσ μελζτεσ, 4

7 άλλεσ μελζτεσ και ςτοιχεία που διακζτει θ Διεφκυνςθ Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ του Υ.Ρ.ΕΝ. όπωσ χωροταξικζσ μελζτεσ για τον ορεινό και το καλάςςιο χϊρο, το Ε.Σ.Ρ.Α και τα οικεία Τομεακά και Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα. Οι ανωτζρω εκκζςεισ, μελζτεσ και προγράμματα μποροφν να διατεκοφν ςτον ανάδοχο από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία. Ο ανάδοχοσ οφείλει, επίςθσ, να αναηθτιςει και να αξιοποιιςει ςτοιχεία και μελζτεσ άμεςα ι ζμμεςα ςυνδεόμενεσ με το παρόν αντικείμενο και τα διεκνι επιτυχθμζνα παραδείγματα για τθ χωρικι οργάνωςθ και ανάπτυξθ τθσ ςχετικισ με τισ Ορυκτζσ Ρρϊτεσ Φλεσ δραςτθριότθτασ. Ενδεικτικά: κεςμοκετθμζνεσ ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ αναπτυξιακζσ, χωρικζσ πολιτικζσ για τισ ΟΡΥ, διακζςιμα δεδομζνα από εκνικζσ πλατφόρμεσ, βάςεισ και μθτρϊα, πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ των ΟΡΥ άλλων ευρωπαϊκϊν κρατϊν, πλθροφορίεσ από άλλεσ μελζτεσ, εκκζςεισ, ζρευνεσ ι ςχζδια που ζχουν εκπονθκεί ι εκπονοφνται από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ι άλλουσ φορείσ ι εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ χϊρασ. Πςον αφορά ςτθν αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, ο ανάδοχοσ κα μποροφςε, δυνθτικά και ςτο βακμό που είναι απαραίτθτο για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, να αντλιςει ςτοιχεία μζςω: ζρευνασ, καταγραφισ και αποτφπωςθσ ςτοιχείων ςχετικϊν με τθν υφιςτάμενθ πολιτικι χωρικισ οργάνωςθσ και ανάπτυξθσ : αιτιςεισ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων, αιτιματα, επιςτολζσ και ερωτιςεισ φορζων, προςφυγζσ, γνωμοδοτιςεισ και απαντιςεισ τθσ Δ/νςθσ Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ του Υ.Ρ.ΕΝ., των ΔΙΡΕΧΩΣΧ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, Νομολογία ΣτΕ, κ.λπ., ζρευνασ, καταγραφισ και αποτφπωςθσ με ςυνκετικό τρόπο των απόψεων επιςτθμόνων και ςυλλογικϊν φορζων αναφορικά με τισ Ορυκτζσ Ρρϊτεσ Φλεσ : π.χ. ομιλίεσ ςε θμερίδεσ και ςυνζδρια, άρκρα ςτον τφπο, δελτία τφπου, διεξαγωγι ζρευνασ με τθ χριςθ ερωτθματολογίου, για να διαπιςτωκεί ο τρόποσ, ο βακμόσ και τα προβλιματα ςτθν ανάπτυξθ των ςχετικϊν με τισ ΟΡΥ δραςτθριοτιτων. Ο προςδιοριςμόσ τθσ πολιτικισ ανάπτυξθσ, ςε γενικζσ γραμμζσ κα περιλαμβάνει με προοπτικι δζκα πζντε (15) ετϊν, τα βαςικά χαρακτθριςτικά, τισ προτεραιότθτεσ, τισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ κακϊσ και τα μζτρα πολιτικισ για τθν ολοκλθρωμζνθ και αειφόρο ανάπτυξθ τθσ εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ τθσ χϊρασ. Βάςει των χαρακτθριςτικϊν, προτεραιοτιτων και επιλογϊν που αναφζρονται ςτθν πολιτικι ανάπτυξθσ, προςδιορίηεται το πρότυπο χωρικισ ανάπτυξθσ και υποδεικνφονται γενικζσ κατευκφνςεισ και κριτιρια για: Τισ χωροκετιςεισ επενδφςεων εκνικισ ςθμαςίασ (προςδιοριςμόσ ευρφτερων περιοχϊν για τθ χωροκζτθςθ εγκαταςτάςεων εξόρυξθσ ι/και βιομθχανίασ κ.α.). Το χωρικό προςδιοριςμό και οργάνωςθ ευρφτερων ενοτιτων (ηωνϊν) για τθν ανάπτυξθ μικρότερων επενδφςεων του κλάδου (μαρμάρων, φυςικϊν και διακοςμθτικϊν λίκων, άλλων λατομικϊν ορυκτϊν, κλπ) και πρόβλεψθ κριτθρίων για τθ χωροκζτθςθ μεμονωμζνων εκμεταλλεφςεων. Τθ μζριμνα για τθ ςυνζχιςθ λειτουργίασ των υφιςτάμενων εξορυκτικϊν δραςτθριοτιτων, κακϊσ και πρόνοια για τθν μελλοντικι εκμετάλλευςθ υπαρχόντων κοιταςμάτων και τυχόν νζων κοιταςμάτων που κα εντοπιςτοφνερευνθκοφν. 5

8 Τθν αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων που αφοροφν ςτον περιοριςμό τθσ εκμετάλλευςθσ των ΟΡΥ. Τον προςδιοριςμό περιοχϊν αποκλειςμοφ βάςει ειδικισ μελζτθσ και κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Τθν εναρμόνιςθ του Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου με τα υπόλοιπα επίπεδα χωρικοφ ςχεδιαςμοφ προτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυγκροφςεων μεταξφ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων. Οι γενικζσ κατευκφνςεισ και προτάςεισ του ΕΧΡ μποροφν να εξειδικεφονται περαιτζρω κατ αρχιν ανά Ρεριφζρεια προκειμζνου να υπάρχει και ςφνδεςθ με τισ κατευκφνςεισ των νζων Ρεριφερειακϊν Ρλαιςίων αλλά και ςτο επίπεδο των χωρικϊν αναφορϊν (ςθμείων, ενοτιτων) με βάςθ τθν κατθγοριοποίθςθ των περιοχϊν που προκφπτει από τθν ανάλυςθ, τισ δυνατότθτεσ οργάνωςισ τουσ βάςει των ειδικϊν τοπικϊν ςυνκθκϊν και με ζμφαςθ ςτθν εφρεςθ καινοτομικϊν λφςεων επίλυςθσ των τυχόν ςυγκροφςεων. Κατά τθ διάρκεια του Α Σταδίου ςυντάςςεται το Σχζδιο Κ.Υ.Α., με βάςθ τα ανωτζρω δεδομζνα, και το Σχζδιο Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ, βάςει των όςων ορίηονται ςτο Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. Ραράλλθλα με τα ανωτζρω, εκπονείται και θ Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (Σ.Μ.Ρ.Ε.) προκειμζνου να εντοπιςτοφν, περιγραφοφν και αξιολογθκοφν οι ενδεχόμενεσ ςθμαντικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθν εφαρμογι του ΕΧΡ ΟΡΥ και να ενςωματωκεί θ περιβαλλοντικι διάςταςθ ςτο ςχεδιαςμό. Η μελζτθ ΕΧΡ ΟΡΥ και θ Σ.Μ.Ρ.Ε. αυτοφ κατά τθ διάρκεια αυτοφ του ςταδίου κα πρζπει να αλλθλοτροφοδοτοφνται. Η ΣΜΡΕ διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ Κ.Υ.Α. Αρικμ. ΥΡΕΧΩΔΕ/ΕΥΡΕ/οικ / (Β 1225) όπωσ αυτι ιςχφει, και περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που ευλόγωσ μπορεί να απαιτοφνται για τθν εκτίμθςθ των ενδεχόμενων ςθμαντικϊν επιπτϊςεων που κα ζχει ςτο περιβάλλον θ εφαρμογι του ΕΧΡ ΟΡΥ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ υφιςτάμενεσ γνϊςεισ και μεκόδουσ εκτίμθςθσ, το περιεχόμενο και το επίπεδο λεπτομερειϊν του ςχεδίου, το ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ εκπόνθςισ του και το βακμό ςτον οποίο οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ δφνανται να αξιολογθκοφν καλφτερα ςε διαφορετικά επίπεδα ςχεδιαςμοφ ϊςτε να αποφεφγεται θ επανάλθψθ ςτθν εκτίμθςισ τουσ. Το περιεχόμενο τθσ Σ.Μ.Ρ.Ε. κακορίηεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ ΚΥΑ Αρικμ. ΥΡΕΧΩΔΕ/ΕΥΡΕ/οικ /2006 (Β 1225), όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Αναλυτικότερα για τθν τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ Σ.Ρ.Ε. του ΕΧΡ ΟΡΥ: Η πρόταςθ τθσ μελζτθσ του ΕΧΡ ΟΡΥ κα υποβλθκεί ςε διαδικαςία Σ.Ρ.Ε., βάςει των διατάξεων του άρκρου 7 τθσ Κ.Υ.Α. Αρικμ. ΥΡΕΧΩΔΕ/ΕΥΡΕ/οικ / (Β 1225) και ςε εφαρμογι του άρκρου 5, παρ. 3, περ. α' του Ν.4447/2016. Η διαδικαςία Σ.Ρ.Ε. προβλζπει τθν κατάκεςθ από τθν αρχι ςχεδιαςμοφ (δθλαδι τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία) ςχετικισ αίτθςθσ, ςυνοδεία του φακζλου τθσ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (Σ.Μ.Ρ.Ε.) ςτθν αρμόδια Υπθρεςία Ρεριβάλλοντοσ (Διεφκυνςθ Ρεριβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ του Υ.Ρ.ΕΝ.). Κατόπιν υποβολισ του φακζλου Σ.Μ.Ρ.Ε. ςτθν αρμόδια Υπθρεςία Ρεριβάλλοντοσ και τον ζλεγχο τθσ πλθρότθτασ του, θ Σ.Μ.Ρ.Ε. κα υποβλθκεί ςε διαδικαςία διαβοφλευςθσ με: (α) τισ δθμόςιεσ(γνωμοδοτοφςεσ) αρχζσ και (β) με το ενδιαφερόμενο κοινό. Η διαδικαςία διαβοφλευςθσ με το ενδιαφερόμενο κοινό κα είναι εκνικισ εμβζλειασ και δθμόςια και απαιτεί τθ δθμοςιοποίθςθ του φακζλου τθσ Σ.Μ.Ρ.Ε.. Η Σ.Μ.Ρ.Ε. κα υποβλθκεί ςε δθμόςια διαβοφλευςθ από κοινοφ με το οικείο ςχζδιο Κ.Υ.Α. ςε εφαρμογι του άρκρου 5, παρ. 3, περ. α' τουν.4447/2016 και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7, παρ. 6 τθσ Κ.Υ.Α. Αρικμ. ΥΡΕΧΩΔΕ/ΕΥΡΕ/οικ / Η δθμόςια διαβοφλευςθ επί τθσ Σ.Μ.Ρ.Ε. πραγματοποιείται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 7, παρ. 4.2 τθσ 6

9 παραπάνω Κ.Υ.Α., ενϊ θ δθμόςια διαβοφλευςθ επί του ςχεδίου Κ.Υ.Α. κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του Ν.4048/2012 (Α 34). Βϋ Στάδιο «Ενςωμάτωςθ Αποτελεςμάτων Διαβοφλευςθσ» Ρεριλαμβάνει τθ ςφνταξθ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ Διαβοφλευςθσ Σχεδίου Κ.Υ.Α. ΕΧΡ ΟΡΥ και τθσ Σ.Μ.Ρ.Ε. αυτοφ. Η ζκκεςθ κα παρουςιάςει ομαδοποιθμζνα τα ςχόλια, τισ προτάςεισ, τισ γνϊμεσ και τισ παρατθριςεισ όλων όςων ζλαβαν μζροσ ςτθ διαβοφλευςθ, κα τα αξιολογιςει και κα αιτιολογιςει τεκμθριωμζνα τθν ενςωμάτωςθ τουσ ι μθ ςτθν πρόταςθ του ΕΧΡ ΟΡΥ. Η ζκκεςθ κα αποτελείται από τρία τεφχθ: τεφχοσ αξιολόγθςθσ των γνωμοδοτιςεων και των παρατθριςεων των δθμόςιων αρχϊν επί τθσ πρόταςθσ τθσ μελζτθσ και του ςχεδίου Κ.Υ.Α και επί τθσ Σ.Μ.Ρ.Ε., το οποίο κα περιλαμβάνει αιτιολογθμζνεσ και ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ για τθν ενςωμάτωςθ τουσ ςτθν πρόταςθ του ΕΧΡ ΟΡΥ, τεφχοσ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ διαβοφλευςθσ με το κοινό επί του ςχεδίου Κ.Υ.Α. και επί τθσ Σ.Μ.Ρ.Ε. αυτοφ, το οποίο κα περιλαμβάνει αιτιολογθμζνεσ και ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ είτε για τθν ενςωμάτωςθ των κατατεκειμζνων ςχολίων και παρατθριςεων ςτθν πρόταςθ του ΕΧΡ ΟΡΥ (ςχζδιο Κ.Υ.Α.) είτε για τθν απόρριψι τουσ, τεφχοσ κωδικοποίθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ διαβοφλευςθσ με τισ δθμόςιεσ αρχζσ και το κοινό και τθσ αξιολόγθςισ τουσ, ανά άρκρο του ςχεδίου Κ.Υ.Α.. Η δομι που πρζπει να ακολουκιςει θ ζκκεςθ αξιολόγθςθσ τθσ διαβοφλευςθσ παρατίκεται αναλυτικά ςτο οικείο Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. Αντίτυπα τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ τθσ διαβοφλευςθσ κα διαβιβαςτοφν ςτθν αρμόδια για τθ διαδικαςία Σ.Ρ.Ε. Υπθρεςία Ρεριβάλλοντοσ. Η αρμόδια Υπθρεςία Ρεριβάλλοντοσ κα αξιολογιςει τισ ενδεχόμενεσ ςθμαντικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ τθσ πρόταςθσ του ΕΧΡ ΟΡΥ, λαμβάνοντασ υπόψθ το φάκελο τθσ Σ.Μ.Ρ.Ε., τα αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ με τισ δθμόςιεσ αρχζσ και το ενδιαφερόμενο κοινό και κα προβεί ςτθν εκπόνθςθ ειςιγθςθσ (ςχεδίου) απόφαςθσ ζγκριςθσ ι μθ τθσ Σ.Μ.Ρ.Ε.. Σφμφωνα με το άρκρο 7, παρ.10 τθσ Κ.Υ.Α. Αρικμ. ΥΡΕΧΩΔΕ/ΕΥΡΕ/οικ / θ ειςιγθςθ (ςχζδιο) απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ Σ.Μ.Ρ.Ε. περιλαμβάνει πλθροφορίεσ και ςτοιχεία ςχετικά με: α) τθ διαβοφλευςθ με τισ δθμόςιεσ αρχζσ και το ενδιαφερόμενο κοινό, β) τισ διαφοροποιιςεισ που τυχόν επιβάλλονται ςτθν πρόταςθ ΕΧΡ ΟΡΥ από τθν ενςωμάτωςθ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ, γ) τουσ όρουσ, περιοριςμοφσ και κατευκφνςεισ για τθν προςταςία και διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ που πρζπει να ςυνοδεφουν τθν ζγκριςθ τθσ πρόταςθσ του ΕΧΡ ΟΡΥ, δ) το προβλεπόμενο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ των ςθμαντικϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθν εφαρμογι τθσ πρόταςθσ ΕΧΡΟΡΥ, ε) το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ απόφαςθσ. Γ Στάδιο «Αναδιαμορφωμζνθ Ρρόταςθ» Ρεριλαμβάνει τθν αναδιαμόρφωςθ τθσ μελζτθσ ΕΧΡ ΟΡΥ, του οικείου Σχεδίου Κ.Υ.Α. και του οικείου Σχεδίου Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ βάςει των αποτελεςμάτων των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ και Σ.Ρ.Ε.. Στο τζλοσ αυτοφ του ςταδίου του ςχεδιαςμοφ κα πρζπει να παραδοκοφν θ αναδιαμορφωμζνθ μελζτθ του ΕΧΡ ΟΡΥ, το αναδιαμορφωμζνο Σχζδιο Κ.Υ.Α. ΕΧΡ ΟΡΥ και το αναδιαμορφωμζνο Σχζδιο Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ ΕΧΡ ΟΡΥ. Η αναδιαμόρφωςθ τθσ μελζτθσ, όπωσ και του οικείου ςχεδίου Κ.Υ.Α και του οικείου ςχεδίου ειςθγθτικισ ζκκεςθσ, γίνεται προκειμζνου να ενςωματωκοφν οι τροποποιιςεισ που κα προκφψουν από τθν αξιολόγθςθ τθσ διαβοφλευςθσ και οι διαφοροποιιςεισ που κα επιβάλλει θ ειςιγθςθ ζγκριςθσ τθσ Σ.Μ.Ρ.Ε. για τθν ενςωμάτωςθ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ. Στο ςχζδιο Κ.Υ.Α. κα ενςωματωκοφν, επιπλζον, αυτοφςιοι οι όροι, οι περιοριςμοί και οι κατευκφνςεισ για τθν προςταςία και διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ που επιβάλλει θ ειςιγθςθ ζγκριςθσ τθσ Σ.Μ.Ρ.Ε, κακϊσ και το προβλεπόμενο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ των ςθμαντικϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθν εφαρμογι του ΕΧΡ ΟΡΥ. Στο ςχζδιο ειςθγθτικισ ζκκεςθσ κα προςτεκεί ςφντομθ περιγραφι τθσ Σ.Μ.Ρ.Ε. και τθσ ειςιγθςθσ απόφαςθσ ζγκριςισ τθσ. 7

10 Η Διευκφνουςα Υπθρεςία κα υποβάλει ειςιγθςθ ςτο Εκνικό Συμβοφλιο Χωροταξίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 5, παρ. 3, περ. β' του Ν.4447/2016, για τθ διατφπωςθ γνϊμθσ επί τθσ αναδιαμορφωμζνθσ πρόταςθσ του ΕΧΡ ΟΡΥ, τθν περιβαλλοντικι ζγκριςθ τθσ οποίασ κα ζχει ειςθγθκεί θ αρμόδια Ρεριβαλλοντικι Υπθρεςία του Υ.Ρ.ΕΝ.. Η γνϊμθ του Συμβουλίου κα υποβλθκεί γραπτϊσ προσ τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4, παρ. 8 τουν.4447/2016 και ςτο άρκρο 20, παρ. 1 του Ν.2690/1999 (Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ), όπωσ ιςχφει. Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 5, παρ. 3, περ. β' του Ν.4447/2016, το Εκνικό Συμβοφλιο Χωροταξίασ διατυπϊνει γνϊμθ εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν από τθν υποβολι τθσ ςχετικισ ειςιγθςθσ. Εάν παρζλκει άπρακτθ θ ανωτζρω προκεςμία, δεν εμποδίηεται θ πρόοδοσ τθσ διαδικαςίασ. Δ Στάδιο «Τελικι Ρρόταςθ» Ρεριλαμβάνει τθν τελικι μελζτθ του ΕΧΡ ΟΡΥ, το τελικό ςχζδιο Κ.Υ.Α. και το τελικό ςχζδιο ειςθγθτικισ ζκκεςθσ (όπωσ ζχουν διαμορφωκεί μετά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ και Σ.Ρ.Ε.), προκειμζνου να ενςωματωκοφν οι παρατθριςεισ του Εκνικοφ Συμβουλίου Χωροταξίασ, οι οποίεσ κα εγκρικοφν από τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ. Σε περίπτωςθ τυχόν απόκλιςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ από τθ γνϊμθ του Εκνικοφ Συμβουλίου Χωροταξίασ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 20,παρ.2 του Ν.2690/1999 (Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ), όπωσ ιςχφει. Ππωσ ιδθ επιςθμάνκθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 5, παρ.3, περ. β' του Ν.4447/2016, εάν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία γνωμοδότθςθσ του Εκνικοφ Συμβουλίου Χωροταξίασ, δεν εμποδίηεται θ πρόοδοσ τθσ διαδικαςίασ. Κατά ςυνζπεια, ςε περίπτωςθ μθ γνωμοδότθςθσ το Στάδιο Δ' δε κα εκτελεςτεί και τα παραδοτζα του προθγοφμενου ςταδίου (Στάδιο Γ') κα αποτελζςουν και τα τελικά παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ. Επιςθμαίνεται ότι, αν οι τροποποιιςεισ που επζρχονται ςυνολικά ςτθν τελικι πρόταςθ του ΕΧΡ ΟΡΥ διαφοροποιοφνται ςθμαντικά από τθν πρόταςθ που εξετάςτθκε ςτθ Σ.Μ.Ρ.Ε. αυτοφ, θ αρμόδια Υπθρεςία Ρεριβάλλοντοσ ενδζχεται να απαιτιςει εκ νζου τθν υποβολι τθσ τροποποιθμζνθσ πρόταςθσ ςε νζα διαδικαςία Σ.Ρ.Ε. ϊςτε το εν λόγω ΕΧΡ να είναι πλιρωσ εναρμονιςμζνο με τθν απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ Σ.Μ.Ρ.Ε ΔΙΟΙΚΗ Η, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ Η & ΕΛΕΓΧΟ ΣΗ ΤΜΒΑ Η Υπεφκυνθ για τθ διοίκθςθ, παρακολοφκθςθ και ζλεγχο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα είναι θ Διεφκυνςθ Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ του Υ.Ρ.ΕΝ. (Διευκφνουςα Υπθρεςία), θ οποία κα ορίςει ωσ επιβλζποντεσ ζναν ι περιςςότερουσ υπαλλιλουσ τθσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 183 του Ν.4412/2016. Επιπλζον, με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ και των κατά περίπτωςθ αρμοδίων Υπουργϊν (Ν.4447/2016, άρκρο 5, παρ. 3, περ. α'), κα ςυςτακεί επιτελικι επιτροπι ςυντονιςμοφ και παρακολοφκθςθσ τθσ εκπονοφμενθσ μελζτθσ, ςτθν οποία κα μετζχουν εκπρόςωποι του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ και των κατά περίπτωςθ αρμοδίων Υπουργείων, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 5, παρ. 2, περ. α' του Ν.4447/2016. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται ςτισ οδθγίεσ, υποδείξεισ και παρατθριςεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΣΗ ΤΜΒΑ Η Η ςφμβαςθ περιλαμβάνει τα κάτωκι παραδοτζα ανά ςτάδιο, κακϊσ και το χαρτογραφικό υλικό και τα γεωχωρικά δεδομζνα που ςυνδζονται με αυτά: 8

11 ΣΑΔΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Α: Ρ ΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ Μελζτθ Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ Σχζδιο Κ.Υ.Α. Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ Σχζδιο Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων ΣΤΑΔΙΟ Β: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Διαβοφλευςθσ Σχεδίου Κ.Υ.Α. και Σ.Μ.Ρ.Ε. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ του Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ ΣΤΑΔΙΟ Γ: ΑΝΑΔΙΑΜΟ ΦΩΜΕΝΗ Ρ ΟΤΑΣΗ Αναδιαμορφωμζνθ Μελζτθ Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ Αναδιαμορφωμζνο Σχζδιο Κ.Υ.Α. Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ Αναδιαμορφωμζνο Σχζδιο Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ ΣΤΑΔΙΟ Δ: ΤΕΛΙΚΗ Ρ ΟΤΑΣΗ Τελικι Μελζτθ του Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ Τελικό Σχζδιο Κ.Υ.Α. του Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ Τελικό Σχζδιο Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ του Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί ςτο κεφ.3.1., κάκε ςτάδιο κα αποτελείται από δφο φάςεισ. Κατά τθν 1θ φάςθ ο ανάδοχοσ κα υποβάλλει τα παραδοτζα (αρχικά παραδοτζα) του αντιςτοίχου ςταδίου ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, ενϊ ςτθ 2θ φάςθ κα ςυμμορφϊνει τα υποβλθκζντα παραδοτζα ςε τυχόν υποδείξεισ και παρατθριςεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και κα τα επανυποβάλει (τελικά παραδοτζα). 4. ΠΟ ΟΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΤ ΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΤΜΒΑ Η Από τθ φφςθ του και κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2, παρ.3, περ.10 του Ν.4412/2016, το φυςικό αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ μπορεί να εκφραςτεί ποςοτικά αποκλειςτικά βάςει των μονάδων του χρόνου που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ του. Κατά ςυνζπεια και κατ' εφαρμογι του ιςχφοντα Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν Μελετϊν και Υπθρεςιϊν που εγκρίκθκε με τθν Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν με αρικμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/ (Β 2519) και τροποποιικθκε με τθν Απόφαςθ αρικμ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/ (Β 2724), για τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (προεκτιμϊμενθ αμοιβι) κα πρζπει να προςδιοριςτοφν οι κατθγορίεσ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ που κα απαςχολθκοφν για τθν εκτζλεςθ τθσ και ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ τουσ ανά ανκρωποθμζρα ΤΝΘΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΣΗ (ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΠΙ ΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟ ΩΠΙΚΟΤ) Η ςφμβαςθ εμπίπτει ςτθν κατθγορία μελετϊν "01Χωροταξικζσ και υκμιςτικζσ Μελζτεσ" του άρκρου 2, παρ.3, περ.15 του Ν.4412/2016 κακϊσ και ςτθν κατθγορία μελετϊν "27Ρεριβαλλοντικζσ Μελζτεσ" του ίδιου άρκρου. Δεδομζνθσ τθσ ςθμαςίασ επιτυχοφσ ενςωμάτωςθσ τθσ αναπτυξιακισ ςυνιςτϊςασ ςτθν εκνικι πολιτικι χωρικισ ανάπτυξθσ των Ορυκτϊν Ρρϊτων Υλϊν, κακϊσ και τθσ ταξινόμθςθσ και ιεράρχθςθσ των Ορυκτϊν Ρρϊτων Υλϊν, επιβάλλεται για τθν άρτια εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ θ ςφμπραξθ των μελετθτϊν/ριϊν των δφο κατθγοριϊν (01 και 27) με μελετθτι/ρια τθσ κατθγορίασ "19Μεταλλευτικζσ Μελζτεσ και Ζρευνεσ". Επομζνωσ, θ ομάδα μελζτθσ τθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον: 1 μελετθτι/ρια κατθγορίασ μελετϊν "01Χωροταξικζσ και υκμιςτικζσ Μελζτεσ", ο/θ οποίοσ/α κα είναι και ο/θ ςυντονιςτισ/ρια τθσ μελζτθσ, 9

12 1 μελετθτι/ρια κατθγορίασ μελετϊν "19Μεταλλευτικζσ Μελζτεσ και Ζρευνεσ", και 1 μελετθτι/ρια κατθγορίασ μελετϊν "27Ρεριβαλλοντικζσ Μελζτεσ". Επιπλζον, δεδομζνου ότι θ πρόταςθ του ΕΧΡ ΟΡΥ κα ζχει ςτρατθγικό χαρακτιρα, κα καλφπτει το ςφνολο του εκνικοφ χϊρου και κα αφορά ςτθ χωρικι ανάπτυξθ ςθμαντικοφ τομζα για τθν οικονομία και τθν ανάπτυξθ, θ ομάδα μελζτθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνεται τουλάχιςτον από: (1) ζναν/μία ςφμβουλο Οικονομολόγο με εμπειρία ςε ηθτιματα χωρικισ ανάπτυξθσ ι/και χωρικοφ ςχεδιαςμοφ, θ αμοιβι του/τθσ οποίου/ασ κα βαρφνει τον ανάδοχο του ζργου. (1) ζναν/μία ςφμβουλο Νομικό με εμπειρία ςε κζματα κεςμικοφ πλαιςίου και νομοκεςίασ περιβάλλοντοσ και χωρικοφ ςχεδιαςμοφ, θ αμοιβι του/τθσ οποίου/ασ κα βαρφνει τον ανάδοχο του ζργου ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙ ΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟ ΩΠΙΚΟΤ Ο/Η μελετθτισ/ρια κατθγορίασ μελετϊν "01Χωροταξικζσ και υκμιςτικζσ Μελζτεσ" κα αποτελζςει τον/τθν κφριο/α μελετθτι/ρια τθσ ςφμβαςθσ και κα είναι υπεφκυνοσ/θ για τθν εκπόνθςθ του ςυνόλου των παραδοτζων τθσ (όπωσ αναφζρονται ςτο κεφ.3.4) πλθν τθσ Σ.Μ.Ρ.Ε, κακϊσ και για το ςυντονιςμό των ςχετικϊν εργαςιϊν. Ο/Η μελετθτισ/ρια κατθγορίασ μελετϊν"27 Ρεριβαλλοντικζσ Μελζτεσ" κα είναι υπεφκυνοσ/θ για τθν εκπόνθςθ τθσ Σ.Μ.Ρ.Ε.. Ο/Η μελετθτισ/ρια κατθγορίασ μελετϊν "19Μεταλλευτικζσ Μελζτεσ και Ζρευνεσ" δεν κα είναι υπεφκυνοσ/θ για τθν υποβολι ςυγκεκριμζνων παραδοτζων. Επιπλζον, οι μελετθτζσ των κατθγοριϊν "19Μεταλλευτικζσ Μελζτεσ και Ζρευνεσ" και "27 Ρεριβαλλοντικζσ Μελζτεσ" κα ςυνεπικουριςουν τον/τθν κφριο/α μελετθτι/ρια κατά τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων μελετθτικϊν εργαςιϊν, παρζχοντασ τεχνογνωςία ςε κζματα που άπτονται του πεδίου ειδίκευςθσ τουσ. Ειδικότερα, οι υπθρεςίεσ που αναμζνεται να παρζχουν ανά ςτάδιο τθσ ςφμβαςθσ, ςυνοψίηονται ςτουσ παρακάτω Ρίνακεσ 1 και 2. Πίνακασ 1. Τπηρεςίεσ κατηγορίασ μελετών "19Μεταλλευτικζσ Μελζτεσ και Ζρευνεσ", ανά ςτάδιο τησ ςφμβαςησ ΣΑΔΙΟ Α 19Μεταλλευτικζσ Μελζτεσ και Ζρευνεσ Συμβολι ςτθν ιεράρχθςθ και ταξινόμθςθ των ορυκτϊν πρϊτων υλϊν του ελλθνικοφ χϊρου, ςτθν ανάλυςθ των παραγόντων που επθρεάηουν τθν ανάπτυξθ τθσ εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ και ςτθν αξιολόγθςθ του υφιςτάμενθσ δραςτθριότθτασ τθσ χϊρασ. Ραροχι τεχνογνωςίασ για τθν ενςωμάτωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ αναπτυξιακισ προοπτικισ των ΟΡΥ ςτθν πρόταςθ τθσ μελζτθσ. Συμβολι ςτθ ςφνταξθ του προγράμματοσ δράςθσ τθσ Μελζτθσ ΕΧΡ ΟΡΥ. Ραροχι διευκρινιςεων ςχετικϊν με τισ επιδράςεισ από τθν αξιοποίθςθ ΟΡΥ Β Συμβολι ςτθν αξιολόγθςθ και ανάλυςθ γνωμοδοτιςεων, ςχολίων και παρατθριςεων τθσ διαβοφλευςθσ, που άπτονται των κεμάτων με τα διαφορετικά είδθ ΟΡΥ, κακϊσ και ςυμβολι ςτθ διατφπωςθ προτάςεων για τθν ενςωμάτωςθ τουσ ςτθν πρόταςθ του ΕΧΡ ΟΡΥ. Γ Συμβολι ςτθν ανάλυςθ και ενςωμάτωςθ ςτθν πρόταςθ του ΕΧΡ ΟΡΥ, τυχόν διαφοροποιιςεων, που επιβάλλει θ ειςιγθςθ ζγκριςθσ τθσ Σ.Μ.Ρ.Ε., που άπτονται των ςχετικϊν με τθν κατάταξθ των ΟΡΥ. 10

13 ΣΑΔΙΟ 19Μεταλλευτικζσ Μελζτεσ και Ζρευνεσ Δ Συμβολι ςτθν ανάλυςθ, αξιολόγθςθ και ενςωμάτωςθ ςτθν πρόταςθ του ΕΧΡ ΟΡΥ τυχόν παρατθριςεων του Εκνικοφ Συμβουλίου Χωροταξίασ, που άπτονται κεμάτων/ ηθτθμάτων εξορυκτικϊν δραςτθριοτιτων, κατάταξθσ ΟΡΥ κοκ. Πίνακασ 2. Τπηρεςίεσ κατηγορίασ μελετών "27Περιβαλλοντικζσ Μελζτεσ", ανά ςτάδιο τησ ςφμβαςησ ΣΑΔΙΟ 27Περιβαλλοντικζσ Μελζτεσ Α Σφνταξθ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων. Συμβολι ςτθ ςφνταξθ του προγράμματοσ δράςθσ τθσ Μελζτθσ ΕΧΡ ΟΡΥ και ειδικότερα ςτθν παροχι τεχνογνωςίασ για τθν ενςωμάτωςθ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ ςτθν πρόταςθ. Ραροχι διευκρινιςεων ςχετικϊν με τισ περιβαλλοντικζσ παραμζτρουσ από τθν αξιοποίθςθ ΟΡΥ ςτον κφριο μελετθτι κατά τθ ςφνταξθ του Σχεδίου Κ.Υ.Α. και τθσ Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ. Β Συμβολι ςτθν αξιολόγθςθ και ανάλυςθ γνωμοδοτιςεων, ςχολίων και παρατθριςεων τθσ διαβοφλευςθσ, που άπτονται περιβαλλοντικϊν κεμάτων, κακϊσ και ςυμβολι ςτθ διατφπωςθ προτάςεων για τθν ενςωμάτωςθ τουσ ςτθν πρόταςθ του ΕΧΡ ΟΡΥ. Γ Συμβολι ςτθν ανάλυςθ και ενςωμάτωςθ ςτθν πρόταςθ του ΕΧΡ ΟΡΥ, τυχόν διαφοροποιιςεων, που επιβάλλει θ ειςιγθςθ ζγκριςθσ τθσ Σ.Μ.Ρ.Ε., που άπτονται περιβαλλοντικϊν κεμάτων. Δ Συμβολι ςτθν ανάλυςθ, αξιολόγθςθ και ενςωμάτωςθ ςτθν πρόταςθ του ΕΧΡ ΟΡΥ τυχόν παρατθριςεων του Εκνικοφ Συμβουλίου Χωροταξίασ, που άπτονται περιβαλλοντικϊν κεμάτων. Οι Σφμβουλοι, κα απαςχολθκοφν από τον/τθν κφριο/α μελετθτι/ρια τθσ ςφμβαςθσ, ςε όποιο ςτάδιο το κρίνει ο/θ ίδιοσ/α ωσ απαραίτθτο, με βαςικό αντικείμενο ωσ εξισ: Οικονομολόγοσ: για τθν παροχι ςυμβουλϊν για ηθτιματα αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ, διενζργεια οικονομικϊν αναλφςεων ςχετικϊν με τθν αξιοποίθςθ των ΟΡΥ ι ότι άλλο κρικεί ωσ απαραίτθτο ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ. Νομικόσ: για ηθτιματα ςχετικά με το κεςμικό τθ νομοκεςία περιβάλλοντοσ και χωρικοφ ςχεδιαςμοφ, κακϊσ και για ςυμμετοχι ςτθ ςφνταξθ του Σχεδίου Κ.Υ.Α. και τθσ Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΣΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΟΤ Δεδομζνου ότι το ΕΧΡ ΟΡΥ αποτελεί ςθμαντικό εργαλείο τθσ εκνικισ χωρικισ και αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ, θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ απαιτείται να ανατεκεί, ςφμφωνα και με τθ γνϊμθ του αρμόδιου Τεχνικοφ Συμβουλίου (Ρράξθ 30/Συνεδ.5θ/ του Κεντρικοφ Συμβουλίου Ρολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων) κατ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 77, παρ.2, περ. β' του Ν.4412/2016 ςε μελετητζσ/ριεσ που θα πληροφν τουλάχιςτον την ακόλουθη ειδική τεχνική και επαγγελματική εμπειρία: Για κατθγορία μελζτθσ «01Χωροταξικζσ & υκμιςτικζσ Μελζτεσ» τουλάχιςτον ζνασ/μία μελετθτισ/ρια τουλάχιςτον 8ετοφσ εμπειρίασ, με ειδικι εμπειρία ςε χωροταξικζσ μελζτεσ 11

14 εκνικοφ ι περιφερειακοφ επιπζδου. Ωσ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ ειδικι εμπειρία νοείται θ ςυμμετοχι ωσ αναδόχου ςτθν εκπόνθςθ τουλάχιςτον μίασ (1) χωροταξικισ μελζτθσ περιφερειακοφ ι εκνικοφ επιπζδου. Οι μελζτεσ κα πρζπει να ζχουν παραλθφκεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ι τουσ ανακζτοντεσ φορείσ (δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ), με θμερομθνία τελικισ/οριςτικισ παραλαβισ από το ζτοσ 2000 ζωσ ςιμερα. Για κατθγορία μελζτθσ «19Μεταλλευτικζσ Μελζτεσ και Ζρευνεσ» τουλάχιςτον ζνασ/μία μελετθτισ/ρια τουλάχιςτον 8ετοφσ εμπειρίασ και ελάχιςτθ απαιτοφμενθ ειδικι εμπειρία τθ ςυμμετοχι ωσ μζλοσ ομάδασ μελζτθσ ςε τουλάχιςτον πζντε (5) μελζτεσ/ζρευνεσ. Οι μελζτεσ/ζρευνεσ κα πρζπει να ζχουν παραλθφκεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ι τουσ ανακζτοντεσ φορείσ (δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ), με θμερομθνία τελικισ/οριςτικισ παραλαβισ από το ζτοσ 2000 ζωσ ςιμερα. Για κατθγορία μελζτθσ «27Ρεριβαλλοντικζσ Μελζτεσ» τουλάχιςτον ζνασ/μία μελετθτισ/ρια τουλάχιςτον 8ετοφσ εμπειρίασ με ειδικι εμπειρία ςε Στρατθγικζσ Μελζτεσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (Σ.Μ.Ρ.Ε.) ςχεδίων ι προγραμμάτων χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ εκνικοφ ι περιφερειακοφ επιπζδου. Ωσ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ ειδικι εμπειρία νοείται θ ςυμμετοχι ωσ αναδόχου ςτθν εκπόνθςθ τουλάχιςτον δφο (2) Σ.Μ.Ρ.Ε. ςχεδίων ι προγραμμάτων χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ εκνικοφ ι περιφερειακοφ επιπζδου. Οι μελζτεσ κα πρζπει να ζχουν παραλθφκεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ι τουσ ανακζτοντεσ φορείσ (δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ), με θμερομθνία τελικισ/οριςτικισ παραλαβισ από το ζτοσ 2006 ζωσ ςιμερα ΧΡΟΝΟ ΑΠΑ ΧΟΛΗ Η ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙ ΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟ ΩΠΙΚΟΤ Τα μζλθ τθσ ομάδασ μελζτθσ μποροφν και οφείλουν να αντλιςουν χριςιμα ςτοιχεία για τθν ανάλυςθαξιολόγθςθ τθσ υφιςταμζνθσ κατάςταςθσ και τθν υποςτθρικτικι μελζτθ τθσ πρόταςθσ ΕΧΡ ΟΡΥ, από τισ μελζτεσ των υπό κεςμοκζτθςθ Ρεριφερειακϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων. Κατά ςυνζπεια ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ (ανκρωποθμζρεσ) τθσ ομάδασ μελζτθσ κα είναι ςθμαντικά μικρότεροσ του χρόνου που απαιτικθκε για τθν εκπόνθςθ παρόμοιων μελετϊν που ανατζκθκαν από τθ Διεφκυνςθ Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ του Υ.Ρ.ΕΝ. ςτο παρελκόν. O απαιτοφμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ (ανκρωποθμζρεσ) τθσ ομάδασ μελζτθσ προςδιορίςτθκε λαμβάνοντασ υπόψθ (α) ότι θ μελζτθ πρζπει να εκπονθκεί ςτο μικρότερο δυνατό χρονικό διάςτθμα, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ εξαςφάλιςθσ όρων υψθλισ ποιότθτασ τθσ μελζτθσ, και (β) ότι ο κφριοσ μελετθτισ (κατθγορία 01) πρζπει να απαςχολθκεί ςε ςυνεχι βάςθ ενϊ ο μελετθτισ τθσ κατθγορίασ 27 ζχει μικρότερο αντικείμενο και ςυνεπϊσ μπορεί να απαςχολθκεί ςε μερικι βάςθ. Ομοίωσ και για τθν κατθγορία μελζτθσ 19. Πίνακασ 3. Χρόνοσ απαςχόληςησ ανά κατηγορία μελετητικοφ πτυχίου και ανά ςτάδιο τησ ςφμβαςησ, για την εκπόνηςη των αρχικών παραδοτζων (1η φάςη κάθε ςταδίου) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕ Η ΣΩΝ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ησ ΣΗ 1 ΦΑ Η ΣΤΑΔΙΟ Α' ΣΤΑΔΙΟ Β' ΣΤΑΔΙΟ Γϋ ΣΤΑΔΙΟ Δϋ ΣΥΝΟΛΟ 01Χωροταξικζσ & υκμιςτικζσ Μελζτεσ Μεταλλευτικζσ Μελζτεσ και

15 Ζρευνεσ 27Ρεριβαλλοντικζσ Μελζτεσ ΣΥΝΟΛΟ Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, κακϊσ και τθν κατανομι των μελετθτικϊν εργαςιϊν και τθν επαγγελματικι εμπειρία των μελϊν τθσ ομάδασ μελζτθσ, εκτιμικθκε ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ ςε ανκρωποθμζρεσ, ανά κατθγορία μελετθτϊν/ριϊν και ανά ςτάδιο τθσ ςφμβαςθσ, ςτον άνωκεν Ρίνακα 2. Ο χρόνοσ αυτόσ αντιςτοιχεί ςτο χρόνο απαςχόλθςθσ για τθν εκπόνθςθ/ςυγγραφι των (αρχικϊν) παραδοτζων τθσ πρϊτθσ (1θσ) φάςθσ κάκε ςταδίου. Ππωσ ιδθ επιςθμάνκθκε, θ Διευκφνουςα Υπθρεςία ενδζχεται να κρίνει ότι τα υποβλθκζντα παραδοτζα απαιτοφν ςυμπλθρϊςεισ και διορκϊςεισ και να ηθτιςει τθ ςυμμόρφωςθ και τθν επανυποβολι τουσ (2θ φάςθ ςταδίου). Ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ τθσ ομάδασ εργαςίασ για τθ ςυμμόρφωςθ των παραδοτζων ςτισ υποδείξεισ και παρατθριςεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ (2θ φάςθ ςταδίου) εκτιμάται ςε ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) του απαιτοφμενου χρόνου για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ 1θσ φάςθ του αντίςτοιχου ςταδίου. Ο ςυνολικόσ απαιτοφμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ για τθν εκπόνθςθ των παραδοτζων κάκε ςταδίου, δθλαδι ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ 1θσ και τθσ 2θσ φάςθσ του, εκτιμικθκε ςτον κάτωκι Ρίνακα 4. Η ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ υπολογίηεται ςτο αντίςτοιχο Τεφχοσ Ρροεκτίμθςθσ Αμοιβισ Σφμβαςθσ βάςει του ςυνολικοφ χρόνου απαςχόλθςθσ (1θ & 2θ φάςθ) του Ρίνακα 3 για τθν εκπόνθςθ των τελικϊν παραδοτζων κάκε ςταδίου. Πίνακασ 4. υνολικόσ χρόνοσ απαςχόληςησ, ανά κατηγορία μελετητικοφ πτυχίου και ανά ςτάδιο, για την εκπόνηςη των τελικών παραδοτζων (1η & 2η φάςη κάθε ςταδίου) ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕ Η ΣΩΝ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ησ ΣΗ 1 και 2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤ ΣΤΑΔΙΟ Α' ΣΤΑΔΙΟ Β' ησ ΣΤΑΔΙΟ Γϋ ΦΑ Η ΣΤΑΔΙΟ Δϋ ΣΥΝΟΛΟ 01 Χωροταξικζσ & υκμιςτικζσ Μελζτεσ Μεταλλευτικζσ Μελζτεσ και Ζρευνεσ Ρεριβαλλοντικζσ Μελζτεσ ΤΝΟΛΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗ Η ΣΗ ΤΜΒΑ Η Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, θ ςφμβαςθ κα υλοποιθκεί ςε τζςςερα (ΑΔ) ςτάδια, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο κεφ. 3.2 του παρόντοσ τεφχουσ. Το πρϊτο ςτάδιο αφορά ςτο κυρίωσ μελετθτικό κομμάτι, κακϊσ περιλαμβάνει τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ του ΕΧΡ ΟΡΥ (ανάλυςθ και πρόταςθ), τθ ςφνταξθ Σχεδίου Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Κ.Υ.Α.) του ΕΧΡ ΟΡΥ και Σχεδίου Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ, κακϊσ και τθν εκπόνθςθ τθσ Σ.Μ.Ρ.Ε. αυτοφ. Τα υπόλοιπα ςτάδια αφοροφν κυρίωσ ςτθν ενςωμάτωςθ αποτελεςμάτων διαβοφλευςθσ και τισ απαιτοφμενεσ αναδιαμορφϊςεισ για τθ ςφνταξθ των τελικϊν παραδοτζων του ΕΧΡ ΟΡΥ. 13

16 Κάκε ςτάδιο αποτελείται από δφο φάςεισ: θ 1θ φάςθ περιλαμβάνει τθν εκπόνθςθ/ςυγγραφι των αντίςτοιχων παραδοτζων και τθν υποβολι τουσ ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, ενϊ θ 2θ φάςθ τθ ςυμμόρφωςι των υποβλθκζντων παραδοτζων με τισ υποδείξεισ και παρατθριςεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και τθν επανυποβολι τουσ. Οι προκεςμίεσ παράδοςθσ των αρχικϊν παραδοτζων κάκε ςταδίου, δθλαδι των παραδοτζων τθσ 1θσ φάςθσ, ορίςτθκαν βάςει του εκτιμϊμενου ςτον Ρίνακα 2 χρόνου απαςχόλθςθσ τθσ ομάδασ μελζτθσ για τθν εκπόνθςθ τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι: α) ςφμφωνα με το άρκρο ΓΕΝ.4 του Κανονιςμοφ Ρροεκτιμωμζνων Αμοιβϊν Μελετϊν και Υπθρεςιϊν ζνασ ανκρωπομινασ αντιςτοιχεί ςε 22 ανκρωποθμζρεσ και β) ο μελετθτισ/ρια τθσ κατθγορίασ "01 Χωροταξικζσ & υκμιςτικζσ Μελζτεσ" κα εργάηεται κατά κφριο λόγω παράλλθλα ι ςε ςυνεργαςία με τουσ μελετθτζσ των άλλων κατθγοριϊν. Οι προκεςμίεσ παράδοςθσ των τελικϊν παραδοτζων κάκε ςταδίου, δθλαδι των παραδοτζων τθσ 2θσ φάςθσ, ορίηεται ςε 0,5 μινα (15 θμερολογιακζσ θμζρεσ) από τθ γνωςτοποίθςθ ςτον ανάδοχο των παρατθριςεων και υποδείξεων τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Ο κακαρόσ χρόνοσ μελζτθσ για τθν εκπόνθςθ των παραδοτζων τθσ 1θσ (αρχικά παραδοτζα) και τθσ 2θσ (τελικά παραδοτζα) φάςθσ κάκε ςταδίου, ςυνοψίηονται ςτον Ρίνακα 5. Πίνακασ 5. Προθεςμίεσ υποβολήσ παραδοτζων ανά ςτάδιο και ανά φάςη τησ ςφμβαςησ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕ Η ΣΩΝ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ησ ΣΗ 1 και 2 ΦΑ ΕΙ ΣΤΑΔΙΟ Α' ΣΤΑΔΙΟ Β' ησ ΣΤΑΔΙΟ Γϋ ΦΑ Η ΣΤΑΔΙΟ Δϋ ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΣΗ 1 (αρχικά παραδοτζα) 6 1,3 1,1 0,2 8,6 ΦΑΣΗ 2 (τελικά παραδοτζα) 0,7 0,2 0,1 0,1 1,1 Καθαρόσ Χρόνοσ 6,7 1,5 1,2 0,3 9,7 Σφμφωνα με τον Ρίνακα 4, ο καθαρόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του μελετθτικοφ (φυςικοφ) αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο άρκρο 184, παρ.1, περ.α' του Ν.4412/2016, εκτιμάται ςε 9,7 μήνεσ. Η ςυνολική προθεςμία τησ ςφμβαςησ, ςυμπεριλαμβανομζνου του επιπρόςκετου χρόνου που απαιτείται για τον ζλεγχο των παραδοτζων από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία αλλά και για τισ διαδικαςίεσ Σ.Ρ.Ε., εκτιμάται, όπωσ αναλφεται ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ και ςτο οικείο τεφχοσ «Ρρόγραμμα Εκπόνθςθσ Μελετϊν & Χρονοδιάγραμμα» ςε 19 μήνεσ. Στθ ςυνζχεια, περιγράφεται αναλυτικά το χρονικό πρόγραμμα (κακαρόσ χρόνοσ) ολοκλιρωςθσ του μελετθτικοφ αντικείμενου τθσ ςφμβαςθσ: τα ςτάδια, οι φάςεισ κάκε ςταδίου, τα παραδοτζα κάκε φάςθσ και οι προκεςμίεσ υποβολισ τουσ ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία. Οι προκεςμίεσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηουν από τθν θμερομθνία που ορίηεται ςτο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 184, παρ.1 του Ν.4412/2016. Η ζναρξθ κάκε ςταδίου ορίηεται από τθν θμερομθνία ζγγραφθσ εντολισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 184, παρ.2 του ίδιου νόμου. Το ςυνολικό χρονικό πρόγραμμα υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του επιπρόςκετου χρόνου που απαιτείται για τον ζλεγχο των παραδοτζων από τθ Διευκφνουςα, απεικονίηεται υπό μορφι διαγράμματοσ Gantt ςτο οικείο τεφχοσ «Ρρόγραμμα Εκπόνθςθσ Μελετϊν & Χρονοδιάγραμμα». 14

17 ΣΑΔΙΟ Α: Πρόταςη Μελζτησ Φάςθ Α1 Ρεριλαμβάνει τα εξισ επιμζρουσ αντικείμενα: Μελζτθ Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ Σχζδιο Κ.Υ.Α. Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ Σχζδιο Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων Τα παραδοτζα υποβάλλονται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία εντόσ ζξι (6) μηνών από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ. Η Διευκφνουςα Υπθρεςία ελζγχει το υποβλθκζν παραδοτζο και υποβάλλει γραπτϊσ τισ παρατθριςεισ και υποδείξεισ τθσ ςτον ανάδοχο. Φάςθ Α2 Ρεριλαμβάνει τθ ςυμμόρφωςθ των παραδοτζων τθσ φάςθσ Α1 του Σταδίου Α ςτισ παρατθριςεισ και υποδείξεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και τθν επανυποβολι τουσ. Τα νζα παραδοτζα υποβάλλονται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία εντόσ 15 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ των παρατθριςεων και υποδείξεων τθσ ςτον ανάδοχο. Οι επιμζρουσ φάςεισ του Σταδίου Α, θ ςυνολικι διάρκεια τουσ, ο χρόνοσ ζναρξθσ και λιξθσ τουσ και τα αντίςτοιχα παραδοτζα ςυνοψίηονται ςτον παρακάτω Ρίνακα. Φάςεισ Παραδοτζο υνολική Διάρκεια ταδίου Α Ζναρξη Λήξη (μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ) (μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ) ,5 7 7,5 (μινεσ) Α1 Α2 Μελζτθ Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ (αρχικό) Σχζδιο Κ.Υ.Α. Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ (αρχικό) Σχζδιο Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ (αρχικό) Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (αρχικό) Μελζτθ Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ (τελικό) Σχζδιο Κ.Υ.Α. Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ (τελικό) Σχζδιο Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ (τελικό) Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (τελικό) ΣΑΔΙΟ Β: Ενςωμάτωςη Αποτελεςμάτων Διαβοφλευςησ Το Στάδιο Βϋ ξεκινάει αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ και κατόπιν ςχετικισ ζγγραφθσ εντολισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 15

18 Φάςθ Β1 Ρεριλαμβάνει το εξισ αντικείμενο: Σφνταξθ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ Διαβοφλευςθσ Σχεδίου Κ.Υ.Α. και Σ.Μ.Ρ.Ε. ΕΧΡ ΟΡΥ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κεφ. 3.2 του παρόντοσ τεφχουσ, και του Τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. Το παραδοτζο υποβάλλεται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν ζναρξθ του Σταδίου Β. Η Διευκφνουςα Υπθρεςία ελζγχει τα υποβλθκζντα παραδοτζα και υποβάλλει γραπτϊσ τισ παρατθριςεισ και υποδείξεισ τθσ ςτον ανάδοχο. Φάςθ Β2 Ρεριλαμβάνει τθ ςυμμόρφωςθ των παραδοτζων τθσ φάςθσ Β1 ςτισ παρατθριςεισ και υποδείξεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και τθν επανυποβολι τουσ. Η Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Διαβοφλευςθσ Σχεδίου Κ.Υ.Α. και Σ.Μ.Ρ.Ε. υποβάλλεται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία εντόσ 15 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ των παρατθριςεων και των υποδείξεων τθσ ςτον ανάδοχο. Οι επιμζρουσ φάςεισ του Σταδίου Β, θ ςυνολικι διάρκεια τουσ, ο χρόνοσ ζναρξθσ και λιξθσ τουσ, και τα αντίςτοιχα παραδοτζα ςυνοψίηονται ςτον παρακάτω Ρίνακα. Φάςεισ ταδίου Β Παραδοτζα υνολική Διάρκεια (μινεσ) Β1 Β2 Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Διαβοφλευςθσ Σχεδίου Κ.Υ.Α. και Σ.Μ.Ρ.Ε. Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ (αρχικό) Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Διαβοφλευςθσ Σχεδίου Κ.Υ.Α. και Σ.Μ.Ρ.Ε. Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ (τελικό) Ζναρξη Λήξη (μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ) (μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ) , ,5 ΣΑΔΙΟ Γ': Αναδιαμορφωμζνη Πρόταςη Το Στάδιο Γ' ξεκινάει αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του Σταδίου Β και κατόπιν ςχετικισ ζγγραφθσ εντολισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Φάςθ Γ1 Ρεριλαμβάνει τθν αναδιαμόρφωςθ τθσ μελζτθσ, βάςει των αποτελεςμάτων των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ και Σ.Ρ.Ε., του οικείου Σχεδίου Κ.Υ.Α. και του οικείου Σχεδίου Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κεφ. 3.2 του παρόντοσ τεφχουσ και του Τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. Τα παραδοτζα υποβάλλονται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν ζναρξθ του Γ' Σταδίου. Η Διευκφνουςα Υπθρεςία ελζγχει τθν υποβλθκείςα ζκκεςθ και υποβάλλει γραπτϊσ τισ παρατθριςεισ και υποδείξεισ τθσ προσ τον ανάδοχο. Φάςθ Γ2 Ρεριλαμβάνει τθ ςυμμόρφωςθ των Ραραδοτζων τθσ φάςθσ Γ1 ςτισ παρατθριςεισ και ςτισ υποδείξεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και τθν επανυποβολι τουσ. Τα νζα παραδοτζα υποβάλλονται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία εντόσ 15 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ των παρατθριςεων και υποδείξεων τθσ ςτον ανάδοχο. 16

19 Οι επιμζρουσ φάςεισ του Σταδίου Γ', θ ςυνολικι διάρκεια τουσ, ο χρόνοσ ζναρξθσ και λιξθσ τουσ και τα αντίςτοιχα παραδοτζα ςυνοψίηονται ςτον παρακάτω Ρίνακα. Φάςεισ ταδίου Γ Παραδοτζα υνολική Διάρκεια (μινεσ) Γ1 Γ2 Αναδιαμορφωμζνθ Μελζτθ Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ (αρχικό) Αναδιαμορφωμζνο Σχζδιο Κ.Υ.Α. Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ (αρχικό) Αναδιαμορφωμζνο Σχζδιο Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ (αρχικό) Αναδιαμορφωμζνθ Μελζτθ Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ (τελικό) Αναδιαμορφωμζνο Σχζδιο Κ.Υ.Α. Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ (τελικό) Αναδιαμορφωμζνο Σχζδιο Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου ΟΡΥ (τελικό) Ζναρξη Λήξη (μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ) (μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ) 1 12,5 13,5 0,5 14,5 15 ΣΑΔΙΟ Δ': Σελική Πρόταςη Το ςτάδιο Δ ξεκινάει αμζςωσ μετά τθ διατφπωςθ γνϊμθσ από το Εκνικό Συμβοφλιο Χωροταξίασ και των κζςεων του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ επί αυτισ, και κατόπιν ςχετικισ ζγγραφθσ εντολισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Σφμφωνα με το άρκρο 5, παρ. 3, περ. β' του Ν.4447/2016 το Εκνικό Συμβοφλιο Χωροταξίασ του διατυπϊνει γνϊμθ για το περιεχόμενο των εκπονοφμενων Ειδικϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν από τθν υποβολι τθσ ςχετικισ ειςιγθςθσ, από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Εάν παρζλκει άπρακτθ θ ανωτζρω προκεςμία, δεν εμποδίηεται θ πρόοδοσ τθσ διαδικαςίασ. Φάςθ Δ1 Ρεριλαμβάνει τθν τελικι μελζτθ, το τελικό ςχζδιο Κ.Υ.Α. και το τελικό ςχζδιο ειςθγθτικισ ζκκεςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κεφ. 3.2 του παρόντοσ τεφχουσ. Τα τρία τελικϊσ αναδιαμορφωμζνα παραδοτζα υποβάλλονται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία εντόσ 15 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ζναρξθ του Σταδίου Δ'. Η Διευκφνουςα Υπθρεςία ελζγχει τα υποβλθκζντα παραδοτζα και υποβάλλει γραπτϊσ τισ παρατθριςεισ και υποδείξεισ τθσ προσ τον ανάδοχο. Φάςθ Δ2 Ρεριλαμβάνει τθ ςυμμόρφωςθ των παραδοτζων του ςταδίου Δ1 ςτισ παρατθριςεισ και υποδείξεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και τθν επανυποβολι τουσ. Τα νζα παραδοτζα υποβάλλονται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία εντόσ 15 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ των παρατθριςεωνκαι υποδείξεων τθσ ςτον ανάδοχο. Οι επιμζρουσ φάςεισ του Σταδίου Δ', θ ςυνολικι διάρκεια τουσ, ο χρόνοσ ζναρξθσ και λιξθσ τουσ, και τα αντίςτοιχα παραδοτζα τουσ ςυνοψίηονται ςτον παρακάτω Ρίνακα. 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2018 12.07.2018 09:30:57 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ανέστης Γουργιώτης Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΧΩΡΣ/44883/782 Ηµ/νία: 11/07/2018 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΜΕΛΕΣΗ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2018 11.7.218 15:51:15 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ανέστης Γουργιώτης Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΧΩΡΣ/44881/78 Ηµ/νία: 11/7/218 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΜΕΛΕΣΗ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜOΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΝΑ ΜΑΪΟ 2018

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜOΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΝΑ ΜΑΪΟ 2018 11.07.2018 15:46:00 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ανέστης Γουργιώτης Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΧΩΡΣ/44878/777 Ηµ/νία: 11/07/2018 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜOΚΡΑΣΙΑ ΜΕΛΕΣΘ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2018 11.07.2018 15:49:15 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ανέστης Γουργιώτης Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΧΩΡΣ/44880/779 Ηµ/νία: 11/07/2018 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΜΕΛΕΣΗ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ) ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΜΕ Ω ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ Τ ΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΝ ΤΜΒΑ ΕΩΝ (Ε..Η.ΔΗ..)

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ) ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΜΕ Ω ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ Τ ΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΝ ΤΜΒΑ ΕΩΝ (Ε..Η.ΔΗ..) 11.07.2018 15:44:25 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ανέστης Γουργιώτης Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΧΩΡΣ/44877/776 Ηµ/νία: 11/07/2018 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΛΕΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ. «Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ χεδιαςμόσ. Εναρμόνιςη με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 23ησ Ιουλίου 2014»

ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ. «Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ χεδιαςμόσ. Εναρμόνιςη με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 23ησ Ιουλίου 2014» ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ «Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ χεδιαςμόσ. Εναρμόνιςη με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 23ησ Ιουλίου 2014» Άρθρο 1 Με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. Ειζήγηζη Χρήζηοσ Μποζμπόηη (Ανηιδήμαρτος)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. Ειζήγηζη Χρήζηοσ Μποζμπόηη (Ανηιδήμαρτος) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ειζήγηζη Χρήζηοσ Μποζμπόηη (Ανηιδήμαρτος) Ελεσθερούπολη 29/06/2016 Αξιότιμοι Κφριοι ςφμβουλοι, Κατακζτουμε ςιμερα τθν Αϋ Φάςθ του Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί:

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί: Νομοςχζδιο για την εναρμόνιςη του νομοθετικοφ πλαιςίου προσ τισ διατάξεισ τησ Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 16ησ Απριλίου 2014, για την ζκδοςη ηλεκτρονικών τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Σ.Σ.Δ.)

ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Σ.Σ.Δ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε. (Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΚΩΔΙΚΟ ΜΕΛΕΣΗ: «ΜΕΛΕΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Α/-33 ΓΙΑ ΑΡΔΕΤΗ ΠΕΡΙΑΣΙΚΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Διαμορφϊκθκε με διεκνι διαβοφλευςθ το 2014 ςτο πλαίςιο του δικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Κωνςταντίνα Νίκα Αν. Προϊςταμζνθ Τμιματοσ Επιφανειακϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Με απόφαςθ του Τφυπουργοφ ΠΕΚΑ Γιάννθ Μανιάτθ, ςυγκροτικθκε ςτισ αρχζσ του 2011 ειδικι Επιτροπι, από ςτελζχθ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Προςδιορίηει το κατά πόςο οι ςυμμετζχοντεσ επιτυγχάνουν τουσ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ. Βελτιϊνει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Προάγει τθν υπευκυνότθτα. Προςδιορίηει εάν τα αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά μαθήματα εμβάθυνςησ ςτο ςυνταγματικό και διοικητικό δίκαιο

Ειδικά μαθήματα εμβάθυνςησ ςτο ςυνταγματικό και διοικητικό δίκαιο ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειδικά μαθήματα εμβάθυνςησ ςτο ςυνταγματικό και διοικητικό δίκαιο Ζκδοςθ αναβλθτικϊν αποφάςεων από τον ακυρωτικό δικαςτι Ευγ. Β. Πρεβεδοφρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΟΣΟ ΕΝΙΧΤΗ. -Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1407/2013- Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1305/2013 άρκρο 17 50% 1407/ %

ΠΟΟΣΟ ΕΝΙΧΤΗ. -Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1407/2013- Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1305/2013 άρκρο 17 50% 1407/ % ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV ΣΙΣΛΟ ΤΠΟ 19.2.2 Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 19.2.2.2 19.2.2.3 Ενίςχυςθ επενδφςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ:

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ: ΠΑΝΟ ΗΤΓΟΤΡΘ - ΔΙΚΘΓΟΡΟ ΑΘΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΔΘΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΘΝΑ ΣΘΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Τθν κφρια ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθ παρακολοφκθςθ των εκνικϊν ενεργειακϊν ςτόχων ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: 210-4142150 E-mail: nraxan@unipi.gr, nickrah@hotmail.com 1 Αντικείμενο μαθήματος Ο Προγραμματιςμόσ και Ζλεγχοσ Παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ Σο Γενικό Πλαίςιο Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ ωσ μζςο άςκθςθσ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ ςε εκνικό επίπεδο. Για τθν πραγματοποίθςθ των ςτόχων και των επιδιϊξεων του ςτρατθγικοφ χωροταξικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΟΝΟΜΑΣΟΔΟΙΑ, ΕΤΡΕΗ, ΟΡΑΣΟΣΗΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ. Γ. Μπλάνασ, Καθηγητήσ Μέλοσ Ομάδασ Ζργου Πιλοτικοφ Σ.Δ.Β.Π.

ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΟΝΟΜΑΣΟΔΟΙΑ, ΕΤΡΕΗ, ΟΡΑΣΟΣΗΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ. Γ. Μπλάνασ, Καθηγητήσ Μέλοσ Ομάδασ Ζργου Πιλοτικοφ Σ.Δ.Β.Π. ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΟΝΟΜΑΣΟΔΟΙΑ, ΕΤΡΕΗ, ΟΡΑΣΟΣΗΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ Γ. Μπλάνασ, Καθηγητήσ Μέλοσ Ομάδασ Ζργου Πιλοτικοφ Σ.Δ.Β.Π. ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Λάριςασ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΟΜΗ 1. Διδάςκων 2. Τπεφκυνοσ Μακιματοσ 3. Μζλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογι μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ λόγω αναπθρίασ ςε υπαλλιλουσ που απολαμβάνουν ειδικοφ ωραρίου κανονιςτικά κακοριςμζνου»

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογι μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ λόγω αναπθρίασ ςε υπαλλιλουσ που απολαμβάνουν ειδικοφ ωραρίου κανονιςτικά κακοριςμζνου» ΑΔΑ: ΒΕΤΩΧ-ΔΞΜ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΛΟΤΣΕΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ

ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ. 25699 ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ 21o Εκνικό υνζδριο Ενζργεια και Ανάπτυξθ ΙΕΝΕ Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ Δρ. Διονφςιοσ Παπαχριςτου Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Ειδ. Επιςτήμονασ Επικεφαλήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙ ΣΗΜΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙ ΣΗΜΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙ ΣΗΜΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΕΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η Υςτερα από ομόφωνθ απόφαςθ τθσ αρικμ. 14/3.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του με αρικμ.

Διαβάστε περισσότερα

Basic Implementation Monitoring. Version 1.0

Basic Implementation Monitoring. Version 1.0 Basic Implementation Monitoring Version 1.0 Ιοφλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤ... 2 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ BASIC IMPLEMENTATION MONITORING... 3 ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...3

Διαβάστε περισσότερα

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Η διανομή Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Διανομή : Όλεσ οι δραςτηριότητεσ που πρζπει να γίνουν για να μεταβιβαςτεί το προϊόν από τον αρχικό παραγωγό / πωλητή ςτον τελικό αγοραςτή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 2 Μια οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Νόμου ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογισ

Σχζδιο Νόμου ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογισ Σχζδιο Νόμου «Τηλεοπτική κάλυψη ςτο ςφνολο τησ ελληνικήσ επικράτειασ μέςω τησ εξαςφάλιςησ τησ πρόςβαςησ των μόνιμων κατοίκων των περιοχϊν εκτόσ κάλυψησ ςτουσ ελληνικοφσ τηλεοπτικοφσ ςταθμοφσ ελεφθερησ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS.

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS. Λογιςμικό: Η γλϊςςα με τα μάτια μου Κατθγορία αναπθρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάκθμα:Γλϊςςα και Λογοτεχνία για Κωφοφσ και Βαρικοουσ μακθτζσ Τάξθ/εισ: Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017 Η ζκκεςθ αυτι ςυνοψίηει δεδομζνα παραγωγισ και μετεωρολογικά δεδομζνα από το ζργο.., εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 1.472,94kW ςτθ κζςθ, Δ.Δ.., Νομοφ.., ιδιοκτθςίασ τθσ Παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της νομικής προστασίας 1) Υπογράφεται και συμπληρώνεται αναλυτικά η αίτηση 2) Ομοίως το έντυπο συγκατάθεσης Life net που μας επιτρέπει την μεταξύ μας επικοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ για τα ερωτηματολόγια

Οδηγόσ για τα ερωτηματολόγια Οδηγόσ για τα ερωτηματολόγια Μονάδα Διαςφάλιςησ Ποιότητασ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Οκτϊβριοσ 2017 Περιεχόμενα 1. Οδθγόσ αξιολόγθςθσ μακιματοσ-διδαςκαλίασ ςτα Προπτυχιακά Προγράμματα πουδϊν... 2 Α. Αναλυτικζσ οδθγίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Τπόδειγμα 1: Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Τπόδειγμα 1: Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Τπόδειγμα 1: Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ 3 ΤΠΟΔΕΚΓΜΑ 1 ΜΗΝΚΑΚΑ ΤΝΟΠΣΚΚΗ ΕΚΙΕΗ ΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΚΑΚ ΛΗΞΚΠΡΟΙΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΦΟΡΕΑ ΚΕΝΣΡΚΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2118/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2118/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλικι Οικονομία. Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ

Κυκλικι Οικονομία. Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ Κυκλικι Οικονομία Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ Product design ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΝΟΤΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

Όταν ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ 1 και ακολοφκωσ τθσ 5β του άρκρου 5 και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 6 και 7 του Ν.

Όταν ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ 1 και ακολοφκωσ τθσ 5β του άρκρου 5 και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 6 και 7 του Ν. ΜΕΛΕΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1θ Περίπτωςθ Όταν ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ 1 και ακολοφκωσ τθσ 5β του άρκρου 5 και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 6 και 7 του Ν. 3316/2005 Οι μελζτεσ λιμενικϊν ζργων ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ Ε ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ Ε ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ Ε 1 ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΣΗ ΕΚΔΟΗ Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ Δρ. Βαςιλειάδθσ Αναςτάςιοσ, υγγραφι και επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ στον θεσμό «ΔΤΡΩΠΑΙΚΑ ΒΡΑΒΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ για το ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2015 Ο Πανελλθνιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειρθςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Θα ικελα να ρωτιςω αν υπάρχει θ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ ςτα αγγλικά;

Θα ικελα να ρωτιςω αν υπάρχει θ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ ςτα αγγλικά; Διευκρινίςεισ επί τησ Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για την υλοποίηςη του ζργου «ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΗΝ ΠΟΛΗ», ςτη θεματική «εράφειο Δημόςιο Κτίριο και Ψηφιακή Σζχνη» Αρ. Γεν.Πρωτ. 1976/ΕΤΤΑΠ 1919/01.06.2018

Διαβάστε περισσότερα

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ Building e-greece Δρ. Τ. Σταμάτθ Η Ψθφιακι Βιομθχανία δείχνει τθν ζξοδο από τθν φφεςθ? Γ. Χαλαβαζθσ, Δημοςιογράφοσ 2 Τί εςτί ψθφιακι κοινωνία? 3 Υπθρεςίεσ Προςτικζμενθσ Αξίασ ςτον Πολίτθ 4 Αποτελεςματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κθφιςιά 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αρικ. πρωτ.: 18437 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ςτο ςχζδιο νόμου για την

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ςτο ςχζδιο νόμου για την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ςτο ςχζδιο νόμου για την Ενςωμάτωςη ςτην εθνική νομοθεςία τησ Οδηγίασ 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 23ησ Ιουλίου 2014 για τη ςυγκριςιμότητα των τελών

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ. Ακινα, 5 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ. Ακινα, 5 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΛΟΤΣΕΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΓΕΩΡΓΙΑ Δ/ΝΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΗΩΩΝ Σμήμα: Μελιςςοκομίασ Σθροτροφίασ και Λοιπϊν Ηωικϊν Οργανιςμϊν Πληροφορίεσ: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προγραμματικζσ Συμβάςεισ για τθ μελζτθ και εκτζλεςθ δαςοτεχνικϊν ζργων ςε δθμόςια δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ».

ΘΕΜΑ: «Προγραμματικζσ Συμβάςεισ για τθ μελζτθ και εκτζλεςθ δαςοτεχνικϊν ζργων ςε δθμόςια δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα 27-4-2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αρικ. Πρωτ. : 168651/728 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΑΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΑΩΝ & ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Δ/ΝΗ ΑΝΑΔΑΩΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΤΑ 4809/110874/2015 υμπληρωματικά μζτρα εφαρμογήσ τησ ςυνδεδεμζνησ ενίςχυςησ ςτον τομζα τησ βιομηχανικήσ τομάτασ ςε εκτζλεςη του άρθρου 52, του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα