G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009"

Transcript

1 ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή 0044 ύντομη Παροσσίαση Νοέμβρης 2009

2 2

3 ΔΓΚΡΙΔΙ CE /42 ΔΔC Annex II EN ISO 9001 : 2008 EN ISO : 2003 CAN/CSA ISO 13485/2003 Ζ ζπζθεπή έρεη πεξάζεη επηηπρψο φια ηα ΗΔC θαη ΗΔC (ΔΜC) test GOSSTANDART MEDICAL CERTIFICATE # 0767E2003 S.S.A. Secretariat of Health Μεμηθνχ Γηεζλή Γηπιψκαηα Δπξεζηηερλίαο : PCT WO 1994/ Γηεζλή Γηπιψκαηα Δπξεζηηερλίαο Με ηαμηλφκεζε A61N 2/00 - Ηαηξηθή πζθεπή Μαγλεηνζεξαπείαο. PCT WO 2005/1496 A1-31 Γηεζλή Γηπιψκαηα Δπξεζηηερλίαο Με ηαμηλφκεζε G01R 33/28 Γελλήηξηα Μαγλεηηθνχ Ππξεληθνχ πληνληζκνχ. Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο ΟΒΗ, , USA patents: 5,556,418 & 7,151,372. Πξνεγνχκελεο Δγθξίζεηο : # 168,403 Medical Devices Bureau, Health Protection Branch Canada. # 1321/94 Τπ. Βηνκ. Δλεξγ. & Σερλ. Αηηήζεηο : Medical Approval USA. Μαξθνπνπιηψηε 26 Σ.Κ , ΑΘΖΝΑ Σει.: Fax:

4 Certificate of Directive 93/42 EEC - CE Certificate of ISO 13485:2003 Certificate of CAN/CSA ISO 13485:2003 Certificate of ISO 9001:2008 4

5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΚΔΤΗ PAPIMI 5 ΠΧ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙ Η ΤΚΔΤΗ PAPIMI 8 Δ ΣΙ ΓΙΑΦΔΡΟΤΝ ΟΙ ΝΑΝΟΠΑΛΜΟΙ ΣΗ ΤΚΔΤΗ PAPIMI ΑΠΟ ΜΙΑ ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ ; 9 ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΜΑΓΝΗΣΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΓΙΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 9 ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΤΚΔΤΗ PAPIMI ΣΑ ΦΤΣΑ & ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΝΔΡΟΤ 12 5

6 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΚΔΤΗ PAPIMI Ζ ζπζθεπή PAPIMI (Ιon Magnetic Inductor/Ινληηθόο Μαγλεηηθόο Δπαγσγέαο) αλήθεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηηο πζθεπέο ηνπ Tesla θαη ηνπ D Arsonval, πνπ έγηλαλ πνιχ δεκνθηιείο ζηηο αξρέο ηνχ αηψλα καο, θαηαθηψληαο θάζε Ννζνθνκείν θαη Ηαηξηθφ Κέληξν, ιφγσ ησλ θαηαπιεθηηθψλ θαη πνιιαπιψλ ελδείμεσλ θαη απνηειεζκάησλ, πνπ πξνζέθεξαλ. Οη (Γηαζεξκηθέο) πζθεπέο ηνπ D Arsonval θαη ηνπ Tesla, θαηά ηελ πεξίνδν Μεηαγελέζηεξα, νη ζπζθεπέο απηέο νλνκάζηεθαλ «Γηαζεξκηθέο» πζθεπέο (βξαρέσλ θπκάησλ) κε ζθνπφ ηελ βαζηά ζεξκηθή δηήζεζε, φπσο επίζεο θαη «Ζιεθηξν-ρεηξνπξγν-δηαζεξκηθέο» - κε ζθνπφ ηηο ρεηξνπξγηθέο αλάγθεο. 6

7 Ο ζχγρξνλνο επηζηεκνληθφο φξνο γηα ηηο ζπζθεπέο απηέο είλαη: «πζθεπέο Ναλνπαικηθνχ Ζιεθηξνκαγλεηηθνχ Πεδίνπ 1», πνιχ ρακειήο ζπρλφηεηαο θαη ελέξγεηαο. ηελ ίδηα θαηεγνξία, αλ εμαηξέζνπκε ηελ απνδηδνκέλε ελέξγεηα, αλήθνπλ ηα ζχγρξνλα λαλνπαικηθά Coagulators, θαζψο θαη ηα λαλνπαικηθά LASERS, ηα νπνία άξρηζαλ λα επαλέξρνληαη ζην ρψξν ηήο Φπζηθήο Ηαηξηθήο. Σππηθά, ε ζπζθεπή PAPIMI κπνξεί λα νξηζηεί ζαλ «Γηαζεξκηθή» πζθεπή Βξαρέσλ Κπκάησλ, κε ζθνπφ ηελ ζχληνκε (λαλνπαικηθή) βαζηά δηήζεζε, φπσο είλαη νη πξσηφηππεο, γλσζηέο θαη θιαζζηθέο (Spark) Γηαζεξκηθέο πζθεπέο. Χζηφζν ε ζπζθεπή PAPIMI είλαη ην ηερλνινγηθφ απνηέιεζκα κειέηεο, ζχγθξηζεο θαη έξεπλαο, φιεο ηήο πξνεγνπκέλεο εκπεηξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηειεπηαία ζρεηηθή ηερλνινγία θαη επηζηεκνληθή γλψζε. θνπφο ηεο είλαη ε αζθάιεηα αζζελή θαη ρεηξηζηή, αιιά θαη ε πςειή απφδνζε. Φπζηθά, ε ζχγρξνλε ζπζθεπή PAPIMI ππεξέρεη θαηά πνιχ απφ ηηο αληίζηνηρεο παιαηφηεξεο ζπζθεπέο θαη σο πξνο ηα δχν: αζθάιεηα θαη απφδνζε, κε παληειή έιιεηςε παξελεξγεηψλ θαη γεληθψο θηλδχλσλ. Ζ πζθεπή PAP IMI ππεξέρεη θαηά πνιχ απφ φιεο ηηο πξνγελέζηεξεο ζπζθεπέο. Eπίζεο, ε ζπζθεπή «PAPIMI» έρεη ζπγθξηζεί κε όιεο ηηο αληίζηνηρεο ζύγρξνλεο ζπζθεπέο ζην Health Restoration Center, ζην National Pain Center, ζην International Pain Research Institute (ησλ ΗΠΑ) θαη ζε πνιιά άιια Κέληξα ζηηο πεξηνρέο: Λνο Άληδειεο, αλ Νηηέγθν, Βνξείνπ Μεμηθνύ, Καλαδά θαη Δπξώπεο. Δπξέζεθε δε όηη, ππεξέρεη αζύγθξηηα από ηηο ζπζθεπέο απηέο, κε απνηειέζκαηα: από εθαηό έσο ρίιηεο θνξέο πην γξήγνξα, πην εληππσζηαθά θαη απνιύησο αζθαιή. Η ππεξνρή ηήο ζπζθεπήο PAPIMI νθείιεηαη ζην όηη, νη λαλνπαικνί ηεο είλαη, κέρξη ζηηγκήο, κνλαδηθνί σο πξνο ηελ ηαρύηεηα, ηε ζηηγκηαία ηζρύ θαη ηελ ειαρίζηε ρξνληθή δηάξθεηα (εθαηνκκπξηνζηό ηνύ δεπηεξνιέπηνπ), ελώ ε δηαηηζεκέλε ζεξκηθή ελέξγεηα ησλ λαλνπαικώλ είλαη πξαθηηθά κεδέλ. Οη λαλνπαικνί ηήο ζπζθεπήο PAP IMI είλαη ειαρίζηεο δηαξθείαο, κε ζπλέπεηα λα κε δίδεηαη πξαθηηθά ζεξκόηεηα. Έηζη, δελ ππάξρεη ζέκα ζεξκνπιεμίαο θαη ζεξκηθώλ βιαβώλ, ελώ ηαπηόρξνλα επηηαρύλεηαη ην θαηλόκελν ηήο βηνινγηθήο ζύλζεζεο, πνπ εμαξηάηαη από ηε βηνελεξγνπνίεζε εζσηεξηθώλ βαζκώλ ειεπζεξίαο ησλ κνξίσλ. Δπίζεο, νη λαλνπαικνί ηήο ζπζθεπήο PAP IMI πξνθαινύλ βην-ελεξγνπνίεζε ησλ ππξήλσλ αηόκσλ (Ππξεληθόο Βην-πληνληζκόο θαη Βην-Γηέγεξζε (Π.Β.ΒΓ.). Η δηαθνξά ησλ παξακέηξσλ ηήο PAP IMI, θαζώο θαη ε ππεξνρή ησλ απνηειεζκάησλ από ηηο αληίζηνηρεο ζπζθεπέο, ζεσξεηηθά νθείιεηαη ζηελ ππεξνρή ησλ παξακέηξσλ ηεο απηώλ, νη νπνίεο απνηεινύλ κνλαδηθό επίηεπγκα πςειώλ απαηηήζεσλ θαη πςειήο ηερλνινγίαο. Η επηινγή ησλ παξακέηξσλ απηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ εμήο ζεσξία καο: 1 Ο φξνο απηφο, δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηηο θιαζζηθέο δηαζεξκίεο πνπ δηαθέξνπλ φζν ε εκέξα κε ηε λχρηα: ειεθηξνκαγλεηηθνί λαλνπαικνί ζπληνλίδνπλ ζε έλα επξχ θάζκα ζπρλνηήησλ θαη πεξηέρνπλ πνιχ ρακειή ελέξγεηα, ζε πνιχ ρακειή ζπρλφηεηα. Αληίζεηα: ζπλερήο ειεθηξνκαγλεηηθή εθπνκπή ζπληνλίδεη ζε κία ζπρλφηεηα - ηε ζπρλφηεηα εθπνκπήο - θαη απνδίδεη ελέξγεηα, πνπ εθδειψλεηαη ζαλ ζεξκφηεηα ζην εθηηζέκελν ζψκα. 7

8 «Όζν νη ειεθηξνκαγλεηηθνί λαλνπαικνί είλαη όιν θαη βξαρπηέξαο δηαξθείαο (ζηηγκηαίνη), θαη κηθξνηέξαο κέζεο ηζρύνο, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε βην-ελεξγνπνίεζε ησλ εζσηεξηθώλ βαζκώλ ειεπζεξίαο ησλ κνξίσλ (θαη ηνύ πξνθαινπκέλνπ Ππξεληθνύ Βην-Σπληνληζκνύ θαη Βην-Γηέγεξζεο, Π.ΒΣ.ΒΓ), πνπ είλαη παξάγνληεο βηνζύλζεζεο, θαη όζν κηθξόηεξε είλαη ε δηαρενκέλε ζεξκόηεο (παξάγσλ βην-απνζύλζεζεο), ηόζν θαιύηεξα ηα βηνινγηθά απνηειέζκαηα. Η ελεξγνπνίεζε ησλ εξωηεπικών βαζκώλ ειεπζεξίαο ησλ κνξίσλ, εθθξάδεηαη ζαλ ζεξκόηεηα θαη θαηαγξάθεηαη από ηα ζπκβαηηθά ζεξκόκεηξα. Δπηηαρύλεη δε, ρεκηθέο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ νδεγνύλ ζηελ απνζύλζεζε καθξνκνξίσλ (θαηλόκελν ππεξζέξκαλζεο, ζεξκηθήο δηάζπαζεο, ζεξκηθήο απνζύλζεζεο, ππξόιπζεο, ππξάθησζεο, θαηάθαπζεο, εγθαύκαηνο, ηήμεο, εμαέξσζεο, ηνληζκνύ, αηνκηθήο δηάζπαζεο) θαη ηειηθά, απνζύλζεζεο ηήο ύιεο. Δμάιινπ, ε ζεξκηθή ηθαλόηεηα πξνο δηάζπαζε, θαίλεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη, κε αξθεηά πςειή ζεξκνθξαζία, ηειηθά δηαζπώληαη όινη νη δεζκνί ησλ ζηεξεώλ θαη έρνπκε ην θαηλόκελν ηήο ηήμεσο, θαζώο θαη όινη νη δεζκνί ησλ πγξώλ θαη έρνπκε ην θαηλόκελν ηήο εμαέξσζεο, ρσξίο θακία γλσζηή εμαίξεζε γηα όια ηα ζώκαηα, ώζηε ηειηθά, κε αξθεηά πςειή ζεξκνθξαζία, λα έρνπκε ην θαηλόκελν ηεο δηάζπαζεο ηεο ύιεο ζε αηνκηθό επίπεδν, ή δηάιπζεο ( θαηάζηαζε «πιάζκαηνο» ). Απελαληίαο, ε βην-ελεξγνπνίεζε εζσηεξηθώλ βαζκώλ ειεπζεξίαο ησλ κνξίσλ θαη ηνύ Π.ΒΣ.ΒΓ. δεν καηαγπάθεηαι από ζςμβαηικά θεπμόμεηπα, επηηαρύλεη όκσο δξαζηεξηόηεηεο πνπ νδεγνύλ ζηε ζύλζεζε καθξνκνξίσλ, πρ.: θαηλόκελν Μίιιεξ, ζύλζεζε ρισξνθύιιεο, βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο δώζεο ύιεο, θπηηάξνπ, θιπ. Η ελέξγεηα πνπ θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζηνπο εξωηεπικούρ βαζκνύο ειεπζεξίαο, αληηζηνηρεί θαηά θαλόλα ζηελ ελέξγεηα ζεξκόηεηαο. Η βην-ελέξγεηα πνπ θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζηνπο εζωηεπικούρ βαζκνύο ειεπζεξίαο θαη ηελ βην-ελέξγεηα ηνύ Π.ΒΣ.ΒΓ., εθθξάδεη ηελ Βην-Δλέξγεηα ελόο ζπζηήκαηνο». ΠΧ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ Ζ ΤΚΔΤΖ PAPIMI Σν καγλεηηθφ πεδίν (θπζηθφ καγλεηηθφ πεδίν ηήο Γεο, θ.ι.π.), ζε αληίζεζε κε ην ειεθηξηθφ ή ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν, δηεηζδχεη αλεκπφδηζηα ζρεδφλ παληνχ. Έηζη, φηαλ ην πελίν ηεο ζπζθεπήο επηδξά ζ έλαλ ηζηφ, ην αζζελέο καγλεηηθφ πεδίν ηεο εθηείλεηαη θαη εηζέξρεηαη ζηνλ ηζηφ απηφλ, σζάλ ν ηζηφο λα κελ πξνβάιιεη θακία αληίζηαζε. Σν εηζεξρφκελν καγλεηηθφ πεδίν κεηαβάιιεηαη ηαρχηαηα. Γελληέηαη θαη εμαθαλίδεηαη ζε ειάρηζην ρξφλν. Απφ ην λφκν ηεο επαγσγήο ηνχ Faraday, γλσξίδνπκε φηη έλα καγλεηηθφ πεδίν εμαθαληδφκελν, αθήλεη ζηε ζέζε ηνπ έλα θπθιηθφ, ειεθηξηθφ πεδίν. Έηζη, βαζηά κέζα ζηνλ ηζηφ γελληνχληαη ειεθηξηθά πεδία, απφ ηε δηείζδπζε θαη απφζβεζε ηνχ καγλεηηθνχ πεδίνπ. Με έλαλ άιιν ζπκβαηηθφ ηξφπν, ηα επαγφκελα ηνηνπηνηξφπσο ειεθηξηθά πεδία, ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα δηεηζδχζνπλ απφ έμσ δηφηη ε αγψγηκε επηθάλεηα ελφο ηζηνχ (απφ ην λφκν ηνχ Gauss), απνηειεί έλαλ αδηαπέξαζην ζψξαθα γλσζηφ ζαλ: «θισβφ Faraday». Δπίζεο, έλα ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν δελ δηεηζδχεη βαζηά ζε έλαλ ηζηφ, ιφγσ ηνχ γλσζηνχ επηδεξκηθνχ θαηλνκέλνπ: «Skin Effect». Λνηπφλ, ν κφλνο δπλαηφο ηξφπνο γηα ηελ είζνδν ειεθηξνκαγλεηηθήο ελεξγείαο ζε έλαλ ηζηφ, θαίλεηαη λα είλαη ην 8

9 καγλεηηθφ πεδίν, θαη ηδηαίηεξα ην πνιχ ρακειήο ζπρλφηεηαο ελεξγείαο, αιιά πςειήο βην-ελεξγείαο, ηήο ζπζθεπήο PAP IMI. ε ηη δηαθέξνπλ νη λαλνπαικνί ηήο ζπζθεπήο PAP IMI από κία δηαζεξκία ; Οη ζπγθεθξηκέλνη λαλνπαικνί έρνπλ έλαλ ελεξγφ θχθιν δξάζεο, ηδηαίηεξα κηθξφ θαη κηα πεξίνδν αλάπαπζεο, ζρεηηθά πνιχ κεγάιε. Έηζη, ε ζπλνιηθά πξνζθεξφκελε ελέξγεηα είλαη ακειεηέα ζε ζρέζε κε κία δηαζεξκία θαη θαηά ζπλέπεηα, ε αλχςσζε ηήο ζεξκνθξαζίαο ησλ αληηζηνίρσλ εθζεκάησλ είλαη πξαθηηθά κεδέλ (ζε αληίζεζε κε κία ζεξκαληηθή δηαζεξκία), ελψ ην χςνο ηεο εθπνκπήο εθάζηνπ λαλνπαικνχ κπνξεί λα απμεζεί ζεκαληηθά, κεηψλνληαο αληίζηνηρα ηνλ ελεξγφ ρξφλν εθάζηνπ λαλνπαικνχ. Ζ αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ λαλνπαικψλ ζπκβάιιεη ζηελ βην-ελεξγνπνίεζε εζσηεξηθψλ βαζκψλ ειεπζεξίαο ησλ κνξίσλ θαη ηνπ Π.Β.ΒΓ., ελψ ε κηθξή δηάξθεηα θαη ε -πξαθηηθά κεδέλ - ζπλνιηθή ελέξγεηα αλά κνλάδα ρξφλνπ δελ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθήο ελεξγείαο (δειαδή, ηήο ζεξκνθξαζίαο ησλ εθζεκάησλ), ε νπνία ζα νδεγνχζε ζε δηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ησλ. Γη απηφλ ηνλ ιφγν, νη λαλνπαικνί είλαη ηδαληθνί γηα ηελ επηηάρπλζε ηνχ ζρεκαηηζκνχ ζχλζεησλ ελψζεσλ, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη βην-ελεξγνπνίεζε εζσηεξηθψλ βαζκψλ ειεπζεξίαο ησλ κνξίσλ θαη Π.Β. Π.ρ., έρνπκε ηε γλσζηή απφ ηνλ Γάιιν εξεπλεηή Louis C. Kervran, ππξεληθή, βηνινγηθή αληίδξαζε: 11Να Ο 16 = 19 Κ 39 + ελέξγεηα Σν Νάηξην ζπλ Ομπγόλν,, κεηαζηνηρεηώλεηαη ζε Κάιην, ζπλ ελέξγεηα ζπκβαηηθά γλσζηή ζηε Βηνινγία ζαλ: «αληιία Ναηξίνπ - Καιίνπ», θαηά ηελ νπνία: Νάηξην εηζέξρεηαη ζην θχηηαξν θαη εμέξρεηαη ζαλ Κάιην. Ζ δηαδηθαζία απηή γίλεηαη απζηεξά, ρσξίο ζεξκφηεηα θαη κε κεδεληθφ βαζκφ ζεξκηθήο απνζχλζεζεο, ην νπνίν είλαη θαη ην ζεκαληηθφηεξν (θαηλφκελν ΟΥΙ ΘΔΡΜΗ, αιιά Φπρξήο Ππξεληθήο ύληεμεο). Καηά ζπλέπεηα, ε ζπζθεπή PAP IMI, είλαη κία ζπζθεπή παξνρήο πςειήο Βηνελεξγείαο, ζηεξηδνκέλε ζε απιέο επηζηεκνληθέο αξρέο, ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ην θαηλφκελν ηεο δσήο. ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΜΑΓΝΖΣΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΤΚΔΤΖ PAPIMI χκθσλα κε παξαηεξήζεηο κεγάινπ αξηζκνχ αζζελψλ θαη δψσλ, ζην Αληηθαξθηληθφ Ηλζηηηνχην «Παπαληθνιάνπ», ηνπ Ννζνθνκείνπ «Άγηνο άββαο», ζηε β' Παζνινγηθή Κιηληθή ηνχ Ννζνθνκείνπ «Παπαδεκεηξίνπ» Μειηζζίσλ, ζην Health Restoration Center, ζην National Pain Research Institute (ησλ ΖΠΑ), θαζψο θαη ζε πνιιά άιια Κέληξα ησλ πεξηνρψλ Λνο Άληδειεο, αλ Νηηέγθν, Βνξείνπ 9

10 Μεμηθνχ, Καλαδά θαη Δπξψπεο, απεδείρζε φηη ε ζπζθεπή PAP IMI έρεη ζεκαληηθνχ βαζκνχ ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα, φπσο άιισζηε αλαθέξνληαη απηά θαη ζηε Βηβιηνγξαθία: Αζιεηηθέο Καθψζεηο. Αξζξίηηδεο. Φιεγκνλψδεηο πεξηπηψζεηο κε ή ρσξίο πφλν (κε εμαθάληζε ηνχ νηδήκαηνο). Σελνληίηηδεο. Μπνζθειεηηθνί πφλνη. Γηαζηξέκκαηα. Σαρχηεξε απνθαηάζηαζε (πεξίπνπ ζην 1/4 ηνχ θαλνληθνχ ρξφλνπ) νζηηθψλ θαηαγκάησλ. Σαρχηεξε επνχισζε αηφλσλ ειθψλ, ρξνλίσλ ή κε. Γξεγνξφηεξε κέζνδνο απνθαηάζηαζεο εγθαπκάησλ, νπιψλ θαη ζρεηηθψλ πφλσλ. Ηζρπξφηεξν αληηνηδεκαηηθφ θαη αληηθιεγκνλψδεο κέζν, γηα φια ηα νηδήκαηα θαη θιεγκνλέο. Οζθπαιγίεο, ηζρηαιγίεο, απρεληθά ζχλδξνκα. Αξζξνιχζεηο. Πφλνη, θιεγκνλέο θαη νηδήκαηα, θαξθηληθήο αηηηνινγίαο. Αμηνζεκείσηεο εθαξκνγέο ηήο ζπζθεπήο PAP IMI είλαη: Η Ταρύηαηε επνύισζε δεξκαηηθώλ αιινηώζεσλ (ζνβαξά αζιεηηθά ηξαύκαηα, εθδνξέο,, ηνκέο, εγθαύκαηα, θ.α.). Η Ταρύηαηε επνύισζε νζηηθώλ θαηαγκάησλ. Η Ταρύηαηε θαη απνηειεζκαηηθή, αληηθιεγκνλώδεο, αληηνηδεκαηηθή δξάζε ζρεδόλ γηα θάζε πεξίπησζε (πρ.: ζθιεξνδεξκία, αηκνξξνΐδεο, θαξθίλνπο ). Αύμεζε ηεο δηαπεξαηόηεηαο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, κε δηεπθόιπλζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη εηζόδνπ εμόδνπ δηαθόξσλ ηόλησλ ζην θύηηαξν (oxygen, drug, nutrient delivery to the cell ). Αύμεζε ελδνθπηηαξηθήο θαη βηνινγηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ηόλσζε θαη αλαλέσζε ηνύ νξγαληζκνύ. Αλαγέλλεζε λεπξηθνύ ηζηνύ θαη αλσηέξσλ λεπξηθώλ θπηηάξσλ. Δληαηηθνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηνύ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο. Απηά ηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη απφ ηελ ζπληξηπηηθή ηερλνινγηθή ππεξνρή ηεο ζπζθεπήο PAP IMI, πξφο ηηο αληίζηνηρεο ζπζθεπέο λαλνπαικηθήο ειεθηξνκαγλεηηθήο ελεξγείαο, ηφζνλ σο πξνο ηελ ηαρχηεηα, φζν θαη σο πξνο ηελ χπαξμε θαη έληαζε ησλ απνηειεζκάησλ, απηψλ θαζ απηψλ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εμεγήζακε. 10

11 Σξφπνο εθαξκνγήο ηεο ζπζθεπήο PAPIMI. Ζ εθαξκνγή ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ γίλεηαη κε έλα πελίν, ρσξίο λα απαηηείηαη λα εηζέξρεηαη, ή λα αθνπκπά θάηη ζην αλζξψπηλν ζψκα. 11

12 ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΤΚΔΤΗ PAP IMI ΣΑ ΦΤΣΑ Ζ ζπζθεπή PAP IMI έρεη θαηαπιεθηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε θπηψλ θαη ζπφξσλ. ηε βηβιηνγξαθία, αλαθέξνληαη αλάινγεο πεξηπηψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ, κε καγλεηηθή επίδξαζε. Σα απνηειέζκαηα φκσο απηά, φπσο θαηφπηλ απεδείρζε, δελ ήηαλ πάληα επαλαιήςηκα θαη θαηά ζπλέπεηα ακθηζβεηήζεθαλ ρσξίο λα πξνρσξήζνπλ ζε πξαθηηθή εθαξκνγή. Αληηζέησο, ηα απνηειέζκαηα ηήο ζπζθεπήο PAP IMI ζηα θπηά, είλαη επαλαιήςηκα θαη ζεκαληηθά, φπσο δηαπηζηψζεθε ζε ζρεηηθή πξσηαξρηθή έξεπλα απφ ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην νπνίν θαη ζπλερίδεη ην εξεπλεηηθφ ηνπ πξφγξακκα. Δπηπιένλ, δελ παξαηεξήζεθε θακία γελεηηθή αλσκαιία, ηνμηθφηεηα ή βιάβε ζηα εθηηζέκελα θπηά. Απελαληίαο, παξαηεξήζεθε επηηάρπλζε αλάπηπμεο θαη ππφ αληίμνεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ αλακελφκελε κέγηζηε απφδνζε ηνχ θπηνχ. Αλάινγα απνηειέζκαηα έρνπλ βξεζεί θαη ζηα επί κία ηξηεηία πεηξάκαηα κε κηθξά δψα ηνχ Ηλζηηηνχηνπ «Παπαληθνιάνπ», ηνχ Ννζνθνκείνπ «Άγηνο άββαο», ηα νπνία κεγάισζαλ θαη πνιιαπιαζηάζζεθαλ, επί ζεηξά γελεψλ, ρσξίο γελεηηθέο ή άιιεο αλσκαιίεο. Σν Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ ζπλερίδεη ηελ έξεπλα πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ηήο ζπζθεπήο PAP IMI γηά ηελ αλάπηπμε θπηψλ θαη ζπφξσλ. ρεηηθέο δηαηξηβέο είλαη ππφ εθπφλεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σερλνινγηθφ θαη Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά. Παξαθάησ, δίδνπκε θσηνγξαθίεο έθζεζεο θαη αλάπηπμεο θπηψλ θαη ζπφξσλ, κε ηελ ζπζθεπή PAP IMI. Δθάζηε έθζεζε δηαξθεί πεξίπνπ, απφ 5 ιεπηά, έσο 1 ψξα. Σν θπηφ κε ηελ εηηθέηα, έρεη εθηεζεί ζηε ζπζθεπή PAP IMI. Ζ δηαθνξά ηνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ κε εθηεζέληα «αδειθφ» κάξηπξα, είλαη πξνθαλήο. 12

13 Σειηθά, ε δηαθνξά πζηέξεζεο ηνχ κάξηπξα, ελ ζρέζε κε ην εθηεζεηκέλν θπηφ, θαιχπηεηαη. κσο, ε λέα δεπηεξνγελήο αλάπηπμε θιάδσλ έρεη αξρίζεη θαη πξνεγείηαη ζην εθηεζεηκέλν θπηφ. Έθζεζε θπηψλ θαη ζπφξσλ κε ηε ζπζθεπή PAP IMI 13

14 Πείξακα αλάπηπμεο θαιακπνθηνχ: νη κηζνί ζπφξνη θαιακπνθηνχ εθηέζεθαλ 40 ιεπηά πξηλ θπηεπηνχλ θαη άιινη κηζνί, φρη. Οη θσηνγξαθίεο δείρλνπλ ηα θπηά, απφ ηνχο κε εθηεζεηκέλνπο κάξηπξεο ζπφξνπο θαη ηα θπηά ησλ εθηεζεηκέλσλ ζπφξσλ. Ζ δηαθνξά είλαη εκθαλήο: ζεκαληηθά ρνλδξφηεξνο θνξκφο, ηξία αλεπηπγκέλα θχιια αληί ησλ δχν εκη-αλεπηπγκέλσλ θχιισλ γηα ηνχο κάξηπξεο. Παξαθάησ, θσηνγξαθίεο έθζεζεο επεμεξγαζίαο λεξνχ κε ηελ ζπζθεπή PAPIMI. 14

15 G2/4 ΓΙΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ O ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΔΠΑΓΧΓΔA ΗΟΝΣΧΝ PAPIMI ΠΑΡΟΤΙΑΗ Απφ ηνλ Καζεγεηή Γξ. Π.Θ. Παππά Ννέκβξηνο

16 16

17 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Ο ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΔΠΑΓΧΓΔΑ ΗΟΝΣΧΝ ΡΑΡ ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΜΔΡΗΚΔ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΑΜΔΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΑΛΜΟΗ ΤΦΖΛΖ ΤΥΤΟ, ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΟ ΠΑΛΜΟΗ ΤΦΖΛΖ ΤΥΤΟ, ΥΑΜΖΛΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΧΝ ULF, ELF, LF ΑΠΟΜΤΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΜΤΣΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΟΗ ΠΡΧΣΔ ΖΛΔΚΣΡΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΤΚΔΤΔ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 44 Ζ ΤΚΔΤΖ RIFE Ζ ΤΚΔΤΖ CRANE Ζ ΤΚΔΤΖ LAKHOVSKY Ζ ΤΚΔΤΖ PRIORE Ο ΓΑΚΣΤΛΗΟ DOTTO Ζ ΤΚΔΤΖ RAPSOMANIKIS ΠΑΛΜΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΓΗΑΘΔΡΜΗΔ ΠΑΛΜΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ LASER ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΣΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΟΤ EBERHARD ΠΗΝΑΚΑ Η..50 ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ ΠΗΝΑΚΑ ΗΗI 61 ΠΗΝΑΚΑ ΗV ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ : Pulsed Electromagnetic Field (PEMF), Medical Studies - Partial References

18 Απηφ ην εγρεηξίδην γξάθηεθε ζηε δηάξθεηα θάπνησλ εηψλ ζηηο ΖΠΑ, σο γλψζε ε νπνία πξνήιζε γχξσ απφ ηε ρξήζε απηήο ηεο ζαπκαζηήο ζπζθεπήο. Γελ αθαηξέζεθαλ ηκήκαηα εθηφο απφ εθείλα ηα νπνία ήηαλ παξσρεκέλα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φπσο παιηέο δηεπζχλζεηο, πξνθαλείο πιεξνθνξίεο. Δπηπιένλ, πξνζεηέζεζαλ πξνδηαγξαθέο θαη πεξηζ-ζφηεξεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα δηαηεξεζεί ε ζπλέρεηα ηεο αξρηθήο ζχιιεςεο θαη ησλ επηπιένλ πξνζπαζεηψλ. Κάπνηεο επαλαιήςεηο ήηαλ αλαπφθεπθηεο. χκθσλα κε ηνλ λφκν γηα θάζε αμηφπνηλε πξάμε, θάπνηνο είλαη αζψνο κέρξη λα απνδεηρζεί έλνρνο. Βεβαίσο, απηφο ν θαλφλαο έρεη κηα εμαίξεζε. χκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο FDA ησλ ΖΠΑ (επηηξνπή γηα ηνλ έιεγρν θαη έγθξηζε ησλ θαξκάθσλ), θάζε ηαηξηθφ πξντφλ ζεσξείηαη αθαηάιιειν, κέρξη λα απνδεηρζεί θαηάιιειν κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο κεζφδνπο θαη πξσηφθνιια ηεο FDA. ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ην παξφλ εγρεηξίδην εθθξάδνληαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, απφςεηο, ππνζέζεηο θαη ζεσξίεο ηνπ θαζεγεηή Παππά θαη άιισλ. Γελ πξνθχπηνπλ «ηαηξηθνί ηζρπξηζκνί» πνπ δελ είλαη απνδεθηνί απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο FDA. Βέβαηα, ε παξνπζίαζε απηή είλαη επεξεαζκέλε απφ ηελ καθξά Αθαδεκατθή εκπεηξία θαη έρεη ηελ ζρεηηθή ειεπζεξία ιφγνπ. Ο ζθνπφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, είλαη λα δψζεη ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ επηζηεκνληθή έξεπλα, ψζηε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαλφεζε θαη λα βνεζήζεη ηελ απζηεξή επηζηήκε θαη ηειηθά ηελ αλζξσπφηεηα. Σν πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα γίλεη αληηθείκελν θξηηηθήο θαη επηπιένλ έξεπλαο, πξηλ εθαξκνζζεί ζηελ πξάμε. Οη ζπζθεπέο δηάγλσζεο PAPIMI, ππφθεηληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο FDA θαη άιισλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ, γηα παξάδεηγκα ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ πεξηθιείνληαη ζην Δγρεηξίδην Έξεπλαο Δμαίξεζεο πζθεπψλ #FDA πνπ κπνξεί λα ζηαιεί θαηφπηλ αηηήζεσο απφ ην Ο ΜΑΓΝΗΣΙΚΟ ΔΠΑΓΧΓΔΑ ΙΟΝΣΧΝ PAP Ο Μαγλεηηθφο Δπαγσγέαο Ηφλησλ PAPIMI, είλαη κηα εμειηγκέλε Ζιεθηξνζεξαπεπηηθή πζθεπή πνπ βαζίδεηαη ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή βηνελέξγεηα. Δίλαη κηα ζπζθεπή δεχηεξεο γεληάο, πνπ πξνήιζε απφ ην DEC-IDD, κηα πξψηκε γελλήηξηα ζπλερψλ καγλεηηθψλ παικψλ ησλ Pappas θαη ζπλ, βαζηδφκελε ζε πλερείο Μνλνπνιηθνχο πλερείο Ναλνπαικνχο. Ζ παξνχζα ζπζθεπή PAPIMI, είλαη κηα γελλήηξηα εμαηξεηηθά γξήγνξσλ, ρακειήο δηάξθεηαο θαη αζεξκηθψλ δηπνιηθψλ καγλεηηθψλ θαη επαγφκελσλ ειεθηξηθψλ παικψλ, απνθιεηζηηθά πξνζηαηεπφκελε απφ ην δηπισκα επξεζηηερληαο ΟΒΗ , ην δηπισκα επξεζηηερληαο ησλ ΖΠΑ 5,556,418 θαη ην δηεζλεο ην δηπισκα επξεζηηερληαο PCT/US 93, πνπ θαηέρεη ν Γξ Παλ. Θ. Παππαο Ph.D. Πηζηνπνηεηηθά: Γξαθείν Ηαηξηθψλ Μεραλεκάησλ, Κιάδνο Πξνζηαζίαο ηεο Τγείαο ηνπ Καλαδά, Φάθεινο #168,403; ΔΝ 60601, πηζηνπνηεηηθφ γηα παικηθή δηαζεξκία, Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο ηεο Διιάδνο, Φάθεινο #1321/94. Ζ ζπζθεπή επίζεο εγθξίζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν γηα εθαξκνγέο ζε αζζελείο κε AIDS απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ ηεο Διιάδνο. Ζ ζπζθεπή PAPIMI ζπκθσλεί κε ηηο CE θαη FCC πξνδηαγξαθέο, φηαλ ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα πξνζηαηεπηηθφ πεξίβιεκα ηχπνπ ΔΜΗ, ή κέζα ζε δσκάηην ή άιιν ρψξν. Ζ κεγαιχηεξε θαηεγνξία ζπζθεπψλ πνπ ζπγγελεχνπλ κε ηελ κνλαδηθή ζπζθεπή PAPIMI είλαη νη πζθεπέο Παικψλ Μηθξνθπκάησλ, πζθεπέο Γηαζεξκίαο κε Παικνχο θαη νη πζθεπέο Παικψλ Τςειήο Μέγηζηεο Ζιεθηξνκαγλεηηθήο Δλέξγεηαο. Βεβαίσο ε παξνχζα ζπζθεπή, είλαη απνιχησο κνλαδηθή ζηελ παξαπάλσ ηαμηλφκεζε, θαζψο παξάγεη ηνπο πιένλ ηαρείο θαη ηζρπξνχο παικνχο, επηηπγράλνληαο θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε κηθξφηεξν ρξφλν, κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεγαιχηεξε δηεηζδπηηθφηεηα γηα πνιπάξηζκεο πεξηπηψζεηο παζήζεσλ, ζηηο νπνίεο νη άιιεο ζπζθεπέο θαίλεηαη λα έρνπλ νξηαθά ή θαη θαζφινπ απνηειέζκαηα. Ζ ζπζθεπή δελ παξνπζίαζε παξελέξγεηεο απφ ηελ εκθάληζή ηεο ην Ζ ζπζθεπή έρεη ειεγρζεί θαη ιεηηνπξγεί φπσο ζα αλακελφηαλ. Δίλαη έλαο εηδηθφο επαγσγέαο πνπ παξάγεη κηθξήο δηάξθεηαο, ζχλζεηνπο, γξήγνξνπο, δηπνιηθνχο καγλεηηθνχο παικνχο, νη νπνίνη παξάγνπλ έλα ελαιιαζζφκελν ειεθηξηθφ πεδίν, απφ έλα πςειφ, κέγηζην (ζηηγκηαίν) δπλακηθφ, ην νπνίν παξάγεη 18

19 πςειφ, κέγηζην (ζηηγκηαίν) ειεθηξηθφ ξεχκα, (εμαξηψκελν απφ ην ππφζηξσκα) ή πξνθαιεί ηελ παξαγσγή ηφλησλ ζε δηάθνξνπο ηζηνχο. ηε καθξά εκπεηξία καο, νη παξάκεηξνη πνπ εκθαλίδνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη παικνί, είλαη νη πιένλ θαηάιιεινη γηα ηελ παξαγσγή πςειήο Βηνελέξγεηαο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή παξάγνπλ ηελ ρακειφηεξε ζεξκφηεηα ζηνλ ηζηφ. Ολνκάζακε απηφ ην θαηλφκελν "ππνδηαζεξκηθφ θαηλφκελν". Καηαλννχκε θαη νξίδνπκε ηε Βηνελέξγεηα γηα πξψηε θνξά κε ζαθήλεηα, σο ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ βαζκψλ ησλ κνξίσλ ηεο Βην-χιεο. Ζ Βηνελέξγεηα σο ελεξγνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ βαζκψλ ησλ κνξίσλ, είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ ζεξκφηεηα πνπ είλαη ελεξγνπνίεζε θπξίσο ησλ εμσηεξηθψλ βαζκψλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά κεηαμχ Βηνελέξγεηαο θαη Θεξκφηεηαο, είλαη φηη ε Βηνελέξγεηα πξνθαιεί ζχλζεζε ή ζρεκαηηζκφ ζχλζεησλ δνκψλ Βηνκνξίσλ. Αληίζεηα, ε ζεξκφηεηα πξνθαιεί απνδηνξγάλσζε ή θαηαζηξνθή ζχλζεησλ Βηνκνξίσλ - Γηαζεξκηθή επίδξαζε. Δμαηηίαο ηεο αξρήο κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί θαη ηελ πςειήο duty Σερλνινγία πνπ πξνθαιεί ηελ εθπνκπή θσηφο, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζπζηαηηθά ηεο, δελ βξίζθνληαη ζηελ βηνκεραληθή ηερλνινγία. Απνηεινχλ θπξίσο ζπλήζε ζπζηαηηθή θαη ζπζηαηηθά πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηα ρέξηα. Γφζεθε πξνζνρή ζηελ αζθάιεηα, ηελ απνκφλσζε ησλ ηκεκάησλ, εηδηθά ζηελ ρακειή αληίζηαζε ησλ θαισδίσλ. Ζ ζπζθεπή βαζίδεηαη ζε έλαλ ζπλεζηζκέλν ζσιήλα thyratron θαη κηα ηξάπεδα θνξηίνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζε πνιχ πςειφ δπλακηθφ, πξνθαιψληαο έλαλ θπζηθφ κηθξνζπηλζήξα, πνπ κεηαζρεκαηίδεη ηελ πςειή ηάζε ζε εθξήμεηο πςεινχ καγλεηηθνχ ξεχκαηνο, κε ηελ κνξθή πνιχ ηζρπξψλ θαη ηαρχηαησλ καγλεηηθψλ παικψλ, ηξνπνπνηεκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ πξσηφηππε κέζνδν Pappas. Γελ έρεη ξαδηελέξγεηα, παξάγεη ρακειή αληίζηαζε θαη ρακειφ κέζν επαγσγηθφ δπλακηθφ, ηεο ηάμεο ησλ 18 volts θαηά κήθνο ελφο βξφγρνπ 30cm, κε ζπλερή senseless δξάζε, ρσξίο επαθή ή άιιε κνξθή πιηθήο κεηαθνξάο. Ζ πζθεπή Δπαγσγήο Μαγλεηηθψλ Ηφλησλ, αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Βηνελεξγεηηθψλ Ζιεθηξνζεξαπεπηηθψλ πζθεπψλ. Βεβαίσο, ε παξνχζα ζπζθεπή δελ ζπγθξίλεηαη κε θακία άιιε γλσζηή ζπζθεπή, ιφγσ ηεο εηδηθήο θαη αζπλήζηζηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί, ε νπνία είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη εμαηξεηηθά κηθξήο δηάξθεηαο ζχλζεηνπο καγλεηηθνχο παικνχο, δηαθφξσλ ηάμεσλ κεγέζνπο, ηαρχηεξνπο απφ θάζε άιιε γλσζηή Ζιεθηξνζε-ξαπεπηηθή πζθεπή θαη κνλαδηθά ηξνπνπνηεκέλνπο απφ έλα δηεγεξκέλν αεξψδεο πιάζκα, παξάγνληαο έηζη εληζρπκέλε Βηνελέξγεηα θαη ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα. Δηδηθά, κε ηελ κνλαδηθή ηεο ηθαλφηεηα λα εμνπδεηεξψλεη θιεγκνλέο θαη δηαθφξσλ εηδψλ φγθνπο κεηά απφ απιέο θαη κηθξήο δηάξθεηαο εθαξκνγέο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην θάζκα απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. Θεσξείηαη φηη ηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπζθεπήο, νθείινληαη ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα εληζρχεη ην ρακειφ δπλακηθφ κεηαμχ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ ζε αζζελή θχηηαξα δεκηνπξγψληαο δηακέζνπ ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ ηα αλαγθαία ηφληα ζχκθσλα κε ηηο ππνζέζεηο ηνπ Bjorn E.W.Nordenstrom θαη ηηο αξρέο ηνπ ηηκεζέληνο κε βξαβείν Νφκπει, Albert Szent-Gyoryi ν νπνίνο απφ ην 1941 ζεψξεζε φηη νη δνκηθέο πξσηείλεο ζπκπεξηθέξνλ-ηαη ζαλ εκηαγσγνί ζηεξεάο θαηάζηαζεο ή αλνξζσηέο. Σα ηειεπηαία ρξφληα θαζνξίζηεθε φηη νη θπηηαξηθέο κεκβξάλεο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθή κε γξακκηθή αληίζηαζε, αλνξζψλνπλ έλα ελαιιαζζφκελν δπλακηθφ (πνπ πξνθαιείηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε απφ ειεθηξηθνχο παικνχο, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηζρπξνχο-πνηθηιφρξνλνπο δηπνιηθνχο καγλεηηθνχο παικνχο). Έηζη νη ζπγθεθξηκέλνη καγλεηηθνί παικνί, εληζρχνπλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ην δπλακηθφ κεηαμχ ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ ηνπ θπηηάξνπ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηε δξάζε ηνπ. Έλα λεαξφ θαη πγηέο θχηηαξν, έρεη έλα δπλακηθφ εθαηέξσζελ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ηνπ, ηεο ηάμεο ησλ 70m volts. Έλα ειηθησκέλν ή έλα αζζελέο θχηηαξν έρεη δπλακηθφ θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ρακειφ κέρξη θαη 15m volts. Έλα θαξθηληθφ θχηηαξν έρεη δπζθνιία ζηελ ειεθηξηθή θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηνπο Szent-Gyorgyi, Cone θαη άιινπο. Κχηηαξα κε ρακειφ δπλακηθφ κεηαμχ ησλ κεκβξαλψλ ηνπο, παξνπζηάδνπλ θιεγκνλή, θάηη πνπ απνηειεί ηελ πεγή ζπκπησκάησλ πφλνπ. Σν δπλακηθφ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο είλαη ν δείθηεο ηεο ελέξγεηαο ή Βηνελέξγεηαο (θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην δπλακηθφ κηαο θνηλήο κπαηαξίαο είλαη ν δείθηεο ηεο ελέξγεηάο ηεο). Απηή ε ελέξγεηα ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ, δξαζηεξηνπνηεί ηελ αληιία λαηξίνπ-θαιίνπ ηνπ θπηηάξνπ, πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ζπγθέληξσζε ηφλησλ ηνπ θπηηάξνπ θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. πλεπψο, ην δπλακηθφ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ελφο θπηηάξνπ θαη ε αληιία λαηξίνπ-θαιίνπ απνηεινχλ ην θξίζηκν ζεκείν γηα ην θχηηαξν, απφ ην νπνίν δελ κπνξεί λα μεθχγεη αλ ην δπλακηθφ ηνπ είλαη εμαηξεηηθά ρακειφ, εθηφο αλ ηνπ ρνξεγεζεί εμσηεξηθά δπλακηθφ ή ειεθηξηθή ελέξγεηα. 19

20 Ο Μαγλεηηθφο Δπαγσγέαο Ηφλησλ PAP ζρεδηάζηεθε ψζηε λα εληζρχεη θαη ζπλεπψο λα απνθαζηζηά ην ρακέλν ηνληθφ δπλακηθφ, ψζηε ην θχηηαξν λα μεπεξλά ην θξίζηκν ζεκείν ηεο ελέξγεηάο ηνπ. Υξεζηκνπνηψληαο φξνπο ηεο θπζηθνρεκείαο, ζα κπνξνχζακε λα πεξηγξάςνπκε ην θαηλφκελν σο εμήο: Σν θχηηαξν νδεγείηαη ζε θαηάζηαζε πην πςειήο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο, δειαδή ζε πην πςειή ελέξγεηα γηα ηνπο εζσηεξηθνχο βαζκνχο ειεχζεξσλ θαηαζηάζεσλ θαη ζχλζεζεο ATP, ζπλεπψο ε Βηνελέξγεηα ηνπ θπηηάξνπ απμάλεηαη θπζηνινγηθά. Με ηελ πεξίζζηα εζσηεξηθήο ελέξγεηαο (Βηνελέξγεηα), ην θχηηαξν ππεξληθά ηπρφλ δπζθνιίεο ειεθηξηθήο θχζεσο θαη ζπλερίζεη λα δηαηεξεί κε απηάξθεηα ηελ ηνληθή ηζνξξνπία ηνπ δπλακηθνχ εθαηέξσζελ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο λαηξίνπ-θαιίνπ, κε ηελ ρξήζε ηνπ Μαγλεηηθνχ Δπαγσγέα Ηφλησλ, πνπ εληζρχεη κε ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε, ηελ αξρηθή ελέξγεηα θαη ην θνξηίν ηφλησλ κέζα ζην θχηηαξν. Καη ηειηθά απνθαζηζηά ηελ ηζνξξνπία ζηελ ξνή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ ζρεηηδφκελε θιεγκνλή. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, εκθαλίζηεθαλ θαη άιιεο ελδείμεηο ηεο ρξήζεο ηνπ PAPIMI, Αζεξκηθψλ θαη Βηνελεξγεηαθψλ παικψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο παξαθάησ γεληθέο ππνζέζεηο: Οη παικνί θαίλεηαη λα πξνκεζεχνπλ ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα (ζηνπο εζσηεξηθνχο βαζκνχο), ρσξίο ηελ θαηαζηξεπηηθή ζεξκφηεηα (ελέξγεηα ζηνπο εμσηεξηθνχο βαζκνχο), γηα ηελ πξναγσγή ή έθιπζε ελδνζεξκηθψλ ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ θαη κπνξεί λα επηηξέςνπλ ζε θάπνηα άηνκα λα θηλεζνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε latent ζχλζεηεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο, πνπ δελ ζα ιάβαηλαλ ρψξα δηαθνξεηηθά, ιφγσ έιιεηςεο ηεο θαηάιιειεο ελέξγεηαο. Έηζη πξνάγνπλ ή θαηαιχνπλ αδξαλείο ρεκηθέο αληηδξάζεηο, ή επηηαρχλνπλ ηελ ρεκηθή δξαζηεξηφηεηα ζχλζεζεο, ζε κηα θαηάζηαζε ρακειήο βηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο, δεκηνπξγψληαο ζχλζεηεο ελψζεηο, ρσξίο ηελ κε αληηζηξεπηή θαηαζηξεπηηθή θαη απηνδηνξγαλσηηθή επίδξαζε ηεο ζεξκφηεηαο. Ζ ζπζθεπή PAPIMI, θαίλεηαη λα πξνζθέξεη εζσηεξηθή ελέξγεηα κεηψλνληαο ηελ γεληθή εληξνπία ελφο ζπζηήκαηνο. Γξα ζαλ εξέζηζκα θαη ρνξεγεί βηνελέξγεηα ζηηο θπζηθέο αλαβνιηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο δψληνο ζπζηήκαηνο θαη ζπλεπψο έρεη πνιιαπιέο ελδείμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο ψζεζεο ζην αλνζνινγηθφ ζχζηεκα, δεκηνπξγίαο ηάμεο κέζα απφ ηελ αηαμία, κεηψλνληαο ηελ εληξνπία ελφο ζπζηήκαηνο. Γειαδή βνεζψληαο ζηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ κέζσ ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ελφο δψληνο ζπζηήκαηνο θαη ηεο δξάζεο ηεο Βηνελέξγεηαο. Έλαο κεγάινο αξηζκφο ελδείμεσλ, θαίλεηαη λα έρεη ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, ή ζηελ αιιαγή ηεο ειεθηξνδηαπεξαηφηεηάο ηεο. Ζ ειεθηξνδηαπεξαηφηεηα, είλαη έλαο γεληθφο φξνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αχμεζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη κε ηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ θπηηάξνπ λα αληαιιάζζεη πιηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, θάησ απφ ηελ επίδξαζε εμαηξεηηθά ρακειήο δηάξθεηαο ειεθηξηθψλ παικψλ. Παξαηεηακέλε έθζεζε ζηνπο παικνχο, είλαη πηζαλφ λα βιάςεη ηηο αζζελείο θπηηαξηθέο κεκβξάλεο, φπσο είλαη νη κεκβξάλεο θαξθηληθψλ θπηηάξσλ, ή λα απνκαθξχλνπλ κηθξννξγαληζκνχο κε ιεπηή ή θαη θαζφινπ θπηηαξηθή κεκβξάλε. ια απηά, είλαη δπλαηφ λα εμεγήζνπλ πσο νη ππεξηαρείο παικνί θαηαθέξλνπλ λα απνκαθξχλνπλ απνδηνξγαλσκέλα θχηηαξα, κηθξννξγαληζκνχο, θαηαζηάζεηο απνδηνξγάλσζεο, δηάθνξεο κνιχλζεηο, θιεγκνλέο, λα εληζρχζνπλ ην αλνζνινγηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο επαλνξζσηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ή ηνπ ζψκαηνο άιισλ δψσλ ηφζν εληππσζηαθά. 20

21 ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ Ζ πζθεπή Μαγλεηηθήο Δπαγσγήο Ηφλησλ, ζε ζπλεζηζκέλεο εθζέζεηο πξνζθέξεη πςειήο πνηφηεηαο, ρακειήο ζε ζεξκίδεο βηνελέξγεηα, ή πςειήο ηάμεο αζεξκηθή ελέξγεηα, ελεξγνπνηψληαο εζσηεξηθνχο βαζκνχο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο θπηηαξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. Με απηή ηελ δηαδηθαζία απνθαζηζηά ή απμάλεη δπλακηθφ κεηαμχ ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα, θαηαπνιεκά θιεγκνλψδεηο θαη επψδπλεο θαηαζηάζεηο, απμάλεη ηελ αηκαηηθή θπθινθνξία θαη παξνρή, εληζρχεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, ειαρηζηνπνηεί θιεγκνλέο θαη ινηκψμεηο, επηηαρχλεη ηελ επνχισζε ηξαπκάησλ θαη νζηηθψλ θαηαγκάησλ, νδεγεί δπζιεηηνπξγίεο ή θαηαζηάζεηο απνδηνξγάλσζεο ζε απηνταζε, επαλαθέξεη ηελ θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ζε έλα δηαηαξαγκέλν ζχζηεκα θαη πξνάγεη ηε Βηνζχλζεζε. Σππηθέο ζπληζηώκελεο δόζεηο, γηα ζνβαξέο πeξηπηώζεηο: Ρςθμόρ: Ηζρχο (power) ζην 4, ξπζκφο επαλάιεςεο παικψλ κεηαμχ 1 θαη 3 παικψλ ην δεπηεξφιεπην (pps), ή 60 κε 180 παικνί ην ιεπηφ (ppm). Υποδιαθεπμικό εύπορ: Γίλεη ηελ κέγηζηε ηζρχ γηα θάζε παικφ, κε ηε ιηγφηεξε κέζε ζεξκφηεηα. Πξνζθέξεη ηνλ κέγηζην βαζκφ εζσηεξηθήο κνξηαθήο δηέγεξζεο, κε ηε ιηγφηεξε εμσηεξηθή κνξηαθή δηέγεξζε, δειαδή ηε κηθξφηεξε ζεξκηθή δηέγεξζε. Διάπκεια: Γχν κε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα (κέξα παξά κέξα ή θάζε ηξίηε κέξα), γηα 5 κε 10 ιεπηά εθαξκνγήο. Καηά πεξηνρή, γηα κεξηθέο εβδνκάδεο ή πεξηζζφηεξν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ ηζηψλ. Ζ αληαπφθξηζε ζηνλ εξεζηζκφ, αξρίδεη λα γίλεηαη εκθαλήο κεηά απφ 48 έσο 58 ψξεο. Μέγιζηο εύπορ έκθεζηρ: Έρνπλ δνθηκαζζεί, έσο 6 κήλεο θαλνληθήο θαη ζπλερνχο ρξήζεο θαη έσο ηξία ρξφληα κε θαλνληθήο ή κε πεξηνδηθήο ρξήζεο. Παπενέπγειερ: Γελ έρνπλ παξαηεξεζεί παξελέξγεηεο κέρξη ζήκεξα, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο παξαηεηακέλεο έθζεζεο, κε ζπλερείο εθαξκνγέο κέρξη κηα ψξα εκεξεζίσο, γηα κεξηθέο κέξεο κε πιήξε ηζρχ. Δπίζεο δελ παξαηεξήζεθαλ παξελέξγεηεο ζε ρεηξηζηέο ηνπ κεραλήκαηνο, ζε κηα ρξνληθή δηάξθεηα ηεζζάξσλ εηψλ. Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ: (Απφ αλαθνξέο ηνπ Dr. Bruce Frome 8/25/1993, 9/14/1993). Μεηά απφ εληαηηθή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο, ηα νθέιε (φπσο ε αλάλεςε απφ ην ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο), κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ιακβάλνληαο πεξηνδηθά ηελ ζεξαπεία. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί θαηλφκελν επαλεκθάληζεο, αλ νη αθηηλνβνιίεο ζηακαηήζνπλ απφηνκα, έλδεημε φηη πξφθεηηαη γηα πνιχ αζζελή άηνκα. Ζ πίεζε ηνπ αίκαηνο, κπνξεί λα ειαηησζεί 10-20% εμαηηίαο κηθξήο επίπνλεο δηαζηνιήο ησλ κηθξψλ αγγείσλ, κεηά ηελ έθζεζε θαη πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, πνπ είλαη αλεπηζχκεην ή αληελδείθλπηαη. Ζ ειαηησκέλε πίεζε ηνπ αίκαηνο, απνθαζίζηαηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 10 εψο 30 ιεπηά κεηά ηελ αθηηλνβνιία. Ο πφλνο γεληθά ειαηηψλεηαη ζχληνκα, πηζαλφλ κε ηελ παξαγσγή ελδνξθηλψλ θαη εγθεθαιηθψλ, ελψ ππάξρεη θαη κηα καθξνπξφζεζκε επίδξαζε ζηνλ πφλν πνπ νθείιεηαη ζηελ αληηθιεγκνλψδε, αληηινηκνγφλν θαη επνπισηηθή επίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο. Βεβαίσο, ην θαηλφκελν ηχπνπ ππεξαηζζεζίαο, έρεη παξαηεξεζεί ιφγσ ηεο παξαηεξνχκελεο αχμεζεο ζε ζπεξκαηνγφλεο πεξηνρέο θαη νθείιεηαη πηζαλφλ ζε λεπξηθή δηέγεξζε. Έρεη παξαηεξεζεί κεηά ηηο αθηηλνβνιίεο, πφλνο ηχπνπ ππεξαηζζεζίαο κεηά απφ ηηο εθζέζεηο. πνπ ππάξρεη πεξηθεξηθή λεπξηθή βιάβε - έξπεο δσζηήξνο - αληαλαθιαζηηθή ζπκπαζεηηθή δπζηξνθία, κεηεξπεηηθφο πφλνο, νζηενπαζεηηθφο πφλνο, πεξηθεξηθέο λεπξνπάζεηεο θιπ, νη αθηηλνβνιίεο κπνξεί λα ειαηηψζνπλ ή λα απμήζνπλ ηνλ πφλν. Υακειφηεξεο δφζεηο ηνπηθά, φπνπ εκθαληζζεί πφλνο θαη ε επαλάιεςή ηνπο γηα κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπληζηψληαη απφ ηνλ Γξ. Σζηιηκηγθάθε, κε θαιά απνηειέζκαηα. Σα επίπεδα νξηζκέλσλ νξκνλψλ, θαίλεηαη λα απμάλνληαη κεηά απφ αθηηλνβνιίεο, εηδηθά ησλ νηζηξνγφλσλ θαη ηεο ηεζηνζηεξφλεο. Οη αθηηλνβνιίεο ζηνπο αληίζηνηρνπο αδέλεο, αληελδείθλπληαη φπνπ ππάξρεη αχμεζε ησλ επηπέδσλ ησλ νξκνλψλ θαη πξέπεη απηή λα απνθεπρζεί. ε κεηεγρεηξεηηθά ηξαχκαηα ή ηξαχκαηα απφ δπζηπρήκαηα (πξηλ ηελ πάξνδν 12 σξψλ), νη αθηηλνβνιίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αηκνξξαγία ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο παξνρήο αίκαηνο ηνπηθά. 21

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα