ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΪΟΣ 2014 K 03

2 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά στον Key CERT και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας, κατατεθέντων σημάτων, εμπορικών μυστικών και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Το εν λόγω περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μετατροπή, δημιουργία παράγωγων προϊόντων του, η προβολή του προϊόντος για δημόσιους λόγους, η ανατύπωση, αποθήκευση και μεταβίβασή του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα, και με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση, να μην μετατρέψετε ή αφαιρέσετε οποιαδήποτε σημείωση κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται σε αυτά τα υλικά. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ο όρος «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις Ε.Π.Ε.» είναι εμπορικό σήμα και το λογότυπο Key CERT καθώς και όλα τα σχετικά με το προϊόν και τις υπηρεσίες ονόματα και σχέδια είναι επίσης εμπορικά σήματα του φορέα και χρησιμοποιούνται για λόγους αναγνώρισης μόνο. Απαγορεύεται η χρήση αυτών των σημάτων χωρίς τη γραπτή προηγούμενη άδεια του φορέα. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ. All rights reserved (K 03.4) - 2 -

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμοί Στόχοι του Φορέα Πολιτική του Φορέα Δομή του Φορέα Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ Key CERT ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Key CERT ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Προδιαγραφές Συστημάτων Εξέτασης και Εξοπλισμού Εξεταστικών Κέντρων Μητρώο Επιτηρητών του Key CERT Υποχρεώσεις Επιτηρητή Αρμοδιότητες και Δικαιοδοσίες Επιτηρητή ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ. All rights reserved (K 03.4) - 3 -

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νέα πραγματικότητα της αγοράς εργασίας, η πίεση της νέας τεχνολογίας, η Κοινωνία της Πληροφορίας καθώς επίσης και οι αυξανόμενες ανάγκες ανταγωνισμού οδήγησαν στην ανάγκη της πιστοποίησης των γνώσεων και των επαγγελματικών ικανοτήτων. Οι Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις - Key CERT δημιουργήθηκαν από εμπειρότατα στελέχη που προέρχονται κυρίως από τον τομέα της εκπαίδευσης με σκοπό την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους της αγοράς και την χορήγηση των πιστοποιητικών σε όλους όσους επιτυγχάνουν στις αντίστοιχες εξετάσεις. Με κύριο στόχο την ικανοποίηση κάθε ανάγκης οποιουδήποτε προσώπου για ανεξάρτητες υπηρεσίες πιστοποίησης ο Key CERT έχει αναπτύξει, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ένα σύστημα λειτουργίας και διαχείρισης ποιότητας κάτω από τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων ISO 17024:2012 και ISO 9001:2008. Ταυτόχρονα έχει εναρμονίσει πλήρως τη λειτουργία του με τις απαιτήσεις της υπ αριθμόν Α/25081/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) αναλαμβάνει τον έλεγχο και την έγκριση των Φορέων Πιστοποίησης. Στο εγχειρίδιο αυτό ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στα έγγραφα αναφοράς και τις σχετικές οδηγίες αναφοράς μαζί με τους ορισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Επιπρόσθετη ορολογία μπορεί να βρεθεί στις Διαδικασίες και τα Εγχειρίδια του Συστήματος. 1. Ορισμοί Στο εγχειρίδιο αυτό ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στα έγγραφα αναφοράς και τις σχετικές οδηγίες αναφοράς μαζί με τους ορισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Επιπρόσθετη ορολογία μπορεί να βρεθεί στις Διαδικασίες και τα Εγχειρίδια/Κανονισμούς του Συστήματος. Διεργασία Πιστοποίησης: όλες οι δραστηριότητες με βάση τις οποίες ο οργανισμός πιστοποίησης επιβεβαιώνει την ικανότητα ενός ατόμου να πληροί καθορισμένες απαιτήσεις γνώσεων. Στην διεργασία αυτή συμπεριλαμβάνονται η αίτηση για πιστοποίηση, η αξιολόγηση, η απόφαση για πιστοποίηση, η επιτήρηση, η ανανέωση της πιστοποίησης και η χρήση των σημάτων πιστοποίησης. Σχήμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ): Σχήμα αξιολόγησης με βάση το οποίο πιστοποιούνται καθορισμένες επαγγελματικές δεξιότητες προσώπων. Σύστημα Πιστοποίησης: Το σύνολο των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την υλοποίηση της διεργασίας πιστοποίησης όπως προβλέπεται από το Σχήμα Πιστοποίησης που οδηγεί στην απονομή ενός πιστοποιητικού ικανότητας συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησής του. Παράπονο: Αίτημα προερχόμενο από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών που σχετίζονται με την διεργασία πιστοποίησης, στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση της έφεσης. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ. All rights reserved (K 03.4) - 4 -

5 Έφεση: Κάθε αίτημα για την άρση μιας απόφασης Πιστοποίησης. Αξιολόγηση: Διεργασία που επιβεβαιώνει ότι ένα άτομο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης με την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών μέτρησης. Εξέταση: Μέρος της διεργασίας αξιολόγησης που περιλαμβάνει τους μηχανισμούς μέτρησης και τη χρήση γραπτών, πρακτικών και άλλων μεθόδων. Εξεταζόμενος (Υποψήφιος) : Το πρόσωπο που υπόκειται σε αξιολόγηση Πιστοποιούμενο Πρόσωπο : Το πρόσωπο που ολοκληρώνει με επιτυχία την διαδικασία αξιολόγησης Υπεύθυνος Εξεταστικής Διαδικασίας (Υ.Ε.Κ): Το πρόσωπο που διαθέτει τα προσόντα και την ικανότητα να διεξάγει την εξέταση στο εκάστοτε Εξεταστικό Κέντρο και υπεύθυνο για τη συμπλήρωση του Απολογιστικού Δελτίου εξέτασης στο τέλος κάθε εξεταστικής διαδικασίας. Προσόν: Δυνατότητα ενός ατόμου να ικανοποιήσει καθορισμένες απαιτήσεις αποδεικνυόμενη από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την εμπειρία. Ικανότητα: Επιδεικνυόμενη δυνατότητα για την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων για την απόδειξη των χαρακτηριστικών ενός ατόμου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός Σχήματος Πιστοποίησης. Εξεταστικό κέντρο (Ε.Κ): Ένας πλήρως εξοπλισμένος χώρος που ικανοποιεί τις απαιτήσεις για το εφαρμοζόμενο Σχήμα ΠΕΙ (π.χ. της ΚΥΑ Α/25081/ για την Χορήγηση Πιστοποιητικών γνώσεων Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ). Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου (Υ.Ε.Κ): Το πρόσωπο του Ε.Κ που είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία μεταξύ Εξεταστικού Κέντρου και Key CERT καθώς και για ο,τι αφορά τον Φορέα Πιστοποίησης μέσα στο Ε.Κ, σύμφωνα με τις λειτουργίες που περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Εξεταστικού Κέντρου. Τεστ: Η εξέταση για την κάθε ενότητα του Key CERT που εξετάζει τις γνώσεις του Εξεταζόμενου στη συγκεκριμένη ενότητα. Πιστοποιητικό: Το έγγραφο που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εξετάσεων για ένα συγκεκριμένο Σχήμα ΠΕΙ του Key CERT. Επιτηρητής: Το άτομο που ορίζει ο Key CERT και παρευρίσκεται στις εκάστοτε εξετάσεις, υπεύθυνος για την σωστή διενέργεια των Εξετάσεων και τη συμπλήρωση του Απολογιστικού Δελτίου εξέτασης. Επιθεωρητής: Το άτομο που ορίζει ο Key CERT και διεξάγει επιθεωρήσεις στα Εξεταστικά Κέντρα την ώρα των εξετάσεων. Ελεγκτής: Το άτομο που ορίζει ο Key CERT και διεξάγει έλεγχο στα Εξεταστικά Κέντρα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν, όπως επίσης και περιοδικούς ελέγχους σε Κέντρα που έχουν ήδη πιστοποιηθεί. Επιθεώρηση: Έλεγχος που πραγματοποιείται την ώρα των εξετάσεων από τους Επιθεωρητές του Key CERT χωρίς να έχουν ενημερωθεί τα Εξεταστικά Κέντρα. Θέματα Εξετάσεων (Questin Test Base, QTB): Η Βάση με τις ερωτήσεις των εξετάσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται για τα TEST. Cert Client: Αυτοματοποιημένο εξεταστικό σύστημα όπου ο Υποψήφιος εξεταζόμενος εξετάζεται στην πραγματική εφαρμογή. Cert Base: Η εφαρμογή όπου γίνεται η διαχείριση των εξετάσεων για την εκάστοτε ημερομηνία εξέτασης από τα Εξεταστικά Κέντρα. Cert Admin: Το Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα στο οποίο έχουν πρόσβαση τα Εξεταστικά Κέντρα και οι Υπάλληλοι του Key CERT στην διεύθυνση του διαδικτύου https://www.keycert.gr/exams ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ. All rights reserved (K 03.4) - 5 -

6 2. Στόχοι του Φορέα Ο φορέας Key CERT έχει σαν κύριο στόχο την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Πιστοποίησης Προσώπων σε δεξιότητες όπως αυτές ορίζονται στα σχήματα πιστοποίησης που περιγράφονται παρακάτω. Για να πετύχει τους στόχους του ο Φορέας διαθέτει του πόρους που απαιτούνται και εφαρμόζει πρακτικές που οδηγούν στην διασφάλιση της αμεροληψίας των αποφάσεων Πιστοποίησης. Στην επόμενη παράγραφο περιγράφεται η πολιτική του Φορέα για την υλοποίηση των στόχων του. 3. Πολιτική του Φορέα Για την επίτευξη του σκοπού του ο Φορέας διαθέτει τους πόρους, τα μέσα και τις μεθόδους που απαιτούνται ώστε να υλοποιούνται απρόσκοπτα όλες οι λειτουργίες της πιστοποίησης. Ειδικότερα : - Εφαρμόζει διαδικασίες και έχει θεσμοθετήσει ένα ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης το οποίο ελέγχει τις διαδικασίες πιστοποίησης και διασφαλίζει την τήρηση τους - Διαθέτει τους κατάλληλους χώρους και τις κτιριακές υποδομές που απαιτούνται - Διαθέτει προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό - Διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό - Διαχειρίζεται τα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των εξεταζομένων και του προσωπικού με υπευθυνότητα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία - Εφαρμόζει συστήματα ελέγχου της ασφάλειας των εγκαταστάσεων πέρα και πάνω από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας - Διασφαλίζει την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων - Έχει αναπτύξει, έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα σύστημα λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17024:2012 και της KYA Β/4204/ΦΕΚ Α/25081/ Έχει αναπτύξει, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2012 Η πολιτική αυτή αποτελεί την αρχή στην οποία στηρίζονται όλες οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι και πρακτικές για την επίτευξη των στόχων της. Όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα ιεραρχικής θέσης καθώς και οι συνεργάτες του Key CERT δεσμεύονται στην τήρηση του κώδικα δεοντολογίας του Φορέα υιοθετώντας την πολιτική του : - διευκολύνουν την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών - παρακολουθούν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και εφαρμόζουν τους μηχανισμούς ανάληψης διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών - παρέχουν αντικειμενικές πληροφορίες ώστε να λαμβάνονται ορθολογικές αποφάσεις από τη διοίκηση και να προωθείται η διαρκής βελτίωση Για την εξασφάλιση της αμεροληψίας των αποφάσεων του ο Φορέας διαθέτει ικανό και υπεύθυνο προσωπικό το οποίο δεν εμπλέκεται σε υπηρεσίες εκπαίδευσης των υποψηφίων. Οι μέτοχοι του Φορέα και οι εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν με κανένα τρόπο την διαδικασία εξέτασης, αξιολόγησης και απόφασης πιστοποίησης. Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του Φορέα ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών και εξασφαλίζει την ακεραιότητα και την αμεροληψία των αποφάσεων πιστοποίησης. Πολιτική του Key CERT είναι η ανάπτυξη μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και η διατήρηση ικανού προσωπικού. Ο Φορέας διαθέτει ειδικούς μηχανισμούς διερεύνησης των απαιτήσεων και ανανέωσης των υλικών και άϋλων υποδομών της ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες χρησιμοποιώντας εξοπλισμό και μεθόδους που συνάδουν με τις απαιτήσεις της τεχνολογίας. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ. All rights reserved (K 03.4) - 6 -

7 Σε όλα τα επίπεδα του Φορέα προωθείται ένα δίκαιο περιβάλλον εργασίας το οποίο παρακινεί και ενθαρρύνει τις νέες ιδέες, την ποιότητα υπηρεσιών, την κουλτούρα απόδοσης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ομαδική εργασία και την υπευθυνότητα. Ο Φορέας διασφαλίζει την ακεραιότητα, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία των υπηρεσιών του απαιτεί από όλους τους εμπλεκόμενους στην διεργασία πιστοποίησης την τεκμηρίωση της συμμόρφωσή τους με την προσυπογραφή της Δήλωσης Ακεραιότητας του Key CERT σαν απόδειξη της αφοσίωσής τους στις αρχές λειτουργίας της 4. Δομή του Φορέα Ο Φορέας προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό και επιλέγει τους συνεργάτες του σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια και προϋποθέσεις που έχει θέσει για το μόνιμο προσωπικό του. Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται η οργανωτική δομή του Φορέα και η ιεραρχική σχέση των στελεχών καθώς επίσης και η σχέση των Στελεχών και της Διοίκησης του Φορέα με το Συμβούλιο Πιστοποίησης. Η διοίκηση του Key CERT δεσμεύεται στην ακριβή εφαρμογή των πολιτικών για την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία των αποφάσεών της στηριζόμενη στις ικανότητες και την οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού της. Οι διαδικασίες που εφαρμόζει κατά την διεργασία πιστοποίησης εξασφαλίζουν: - την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της σε σχέση με τα αιτούντα την πιστοποίηση, τα εξεταζόμενα, τα υπό πιστοποίηση και τα πιστοποιημένα πρόσωπα - την απόδοση υπευθυνότητας που σχετίζεται με τις αποφάσεις απόδοσης, διατήρησης ανανέωσης, επέκτασης και μείωσης του πεδίου πιστοποίησης καθώς επίσης την αναστολή και την ακύρωσή της Στο οργανόγραμμα διακρίνεται η σχέση και η εξάρτηση των προσώπων που έχουν την αρμοδιότητα : - της αξιολόγησης, της πιστοποίησης και της επιτήρησης, όπως καθορίζεται από τα πρότυπα, την νομοθεσία και τους εφαρμοζόμενους κανονισμούς - της διατύπωσης των πολιτικών λειτουργίας του Οργανισμού που σχετίζονται με παρεχόμενη υπηρεσία πιστοποίησης - της απόφασης πιστοποίησης - της εφαρμογής των πολιτικών και των διαδικασιών - της διαχείρισης των οικονομικών - της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε επιτροπές ή πρόσωπα για την υλοποίηση καθορισμένων δραστηριοτήτων Το Συμβούλιο Πιστοποίησης είναι ένα ανεξάρτητο όργανο το οποίο έχει την αρμοδιότητα της διασφάλισης της ανεξαρτησίας των αποφάσεων. Το ΣΠ του Key CERT έχει την ευθύνη για το έλεγχο της διεργασίας πιστοποίησης και των αποφάσεων πιστοποίησης οι οποίες λαμβάνονται από το αρμόδιο προσωπικό του Φορέα. Ο ρόλος του ΣΠ είναι να καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή όλων των μερών που έχουν σημαντικό ενδιαφέρον ως προς την ανάπτυξη των αρχών και πολιτικών που σχετίζονται με το περιεχόμενο του Συστήματος Πιστοποίησης του Key CERT και να διασφαλίσει την αμεροληψία των υπηρεσιών πιστοποίησης. Το ΣΠ είναι ένα μη-εκτελεστικό, ελεγκτικό σώμα. Αποτελείται από εκπροσώπους φορέων του χώρου. Τα μέλη επιλέγονται για να παρέχουν μια ισορροπία συμφερόντων, όπου δε θα υπερισχύει ένα μόνον συμφέρον. Στο Συμβούλιο Πιστοποίησης δεν μετέχει με δικαίωμα ψήφου το προσωπικό του Key CERT. Ο Γενικός Διευθυντής ή εκπρόσωπός του συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Πιστοποίησης και έχει την ευθύνη της εισήγησης των θεμάτων και της τήρησης των πρακτικών της συνεδρίασης. Τ ΣΠ είναι ενήμερο για τις πολιτικές και τις διαδικασίες του Φορέα καθώς επίσης και τις απαιτήσεις πιστοποίησης. Το ΣΠ ανασκοπεί και εγκρίνει τα κριτήρια αξιολόγησης για την έκδοση των πιστοποιητικών καθώς επίσης και την επάρκεια του προσωπικού που εμπλέκεται στην διαδικασία πιστοποίησης. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ. All rights reserved (K 03.4) - 7 -

8 Οι αποφάσεις του ΣΠ σχετικά με την διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών είναι υποχρεωτικές για τον Φορέα και δεν υπόκεινται σε τροποποίηση από άλλο όργανο του Φορέα. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ. All rights reserved (K 03.4) - 8 -

9 5. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ Key CERT Το Key CERT είναι βασισμένο σε μια εξεταστέα ύλη και μια βάση δεδομένων με ερωτήσεις και δοκίμια εξετάσεων. Η εξεταστέα ύλη του Key CERT περιγράφει τη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτηθεί η συγκεκριμένη πιστοποίηση. Η βάση δεδομένων των ερωτήσεων και των δοκιμίων εξετάσεων είναι μια βιβλιοθήκη με εξετάσεις για το Key CERT. Οι θεματικές ενότητες είναι πρακτικές εξετάσεις, στις οποίες οι υποψήφιοι πρέπει να καταδείξουν τη δυνατότητά τους να ολοκληρώνουν μικρές εργασίες με χρήση των κοινών εφαρμογών των ηλεκτρονικών υπολογιστών. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τα απαιτούμενα στάδια, τα οποία πρέπει να διανύσει ένας ενδιαφερόμενος - υποψήφιος για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού Key CERT είναι τα εξής: Στάδιο 1ο: Εκδήλωση ενδιαφέροντος Για να συμμετάσχει ένας υποψήφιος σε εξετάσεις, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση του πιστοποιητικού Key CERT πρέπει πρωτίστως ν απευθυνθεί σε ένα πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο Key CERT. Από τη λίστα των πιστοποιημένων Εξεταστικών Κέντρων Key CERT επιλέγει εκείνο που τον εξυπηρετεί καλύτερα. Στάδιο 2ο: Συμπλήρωση Αίτησης και Κάρτας Δεξιοτήτων Στη συνέχεια ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει την Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις Key CERT και να διαβάσει τον Κανονισμό Υποψηφίου. Από το πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο Key CERT το οποίο έχει επιλέξει προμηθεύεται αντίγραφο της Κάρτας Υποψηφίου. Η Κάρτα Υποψηφίου επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο - υποψήφιο να συμμετάσχει στις εξετάσεις του Key CERT και του χρησιμεύει ως απαραίτητο «συνοδευτικό έγγραφο» καθόλη τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας. Στην Κάρτα Υποψηφίου αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου. Με την έκδοση της Κάρτας Υποψηφίου του, ο υποψήφιος καταγράφεται αυτομάτως και επισήμως ως υποψήφιος για τα πιστοποιητικά Key CERT. Στάδιο 3ο: Προγραμματισμός εξέτασης Ο υποψήφιος κλείνει θέση στο πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο Key CERT, στο οποίο έχει απευθυνθεί για να συμμετάσχει στις εξετάσεις του, κατά τις ημερομηνίες που έχει αυτό προγραμματίσει και στην ενότητα ή στις ενότητες, που επιθυμεί να εξεταστεί. Ο υποψήφιος πρέπει να παρευρίσκεται στις προγραμματισμένες εξετάσεις έχοντας πάντα μαζί του ένα έγκυρο αποδεικτικό της ταυτότητάς του. Στάδιο 4ο: Συμμετοχή στις εξετάσεις Ο υποψήφιος λαμβάνει μέρος στις εξετάσεις του πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου Key CERT, που επέλεξε. Σε περίπτωση αποτυχίας του, ο υποψήφιος μπορεί να επαναλάβει την εξέτασή του, όσες φορές αυτό κριθεί απαραίτητο και αναγκαίο. Οι εξετάσεις πιστοποίησης του Key CERT θα πρέπει να επιβλέπονται από ένα διαπιστευμένο εξεταστή Key CERT και από έναν επιτηρητή του ΟΕΕΚ όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον ΟΕΕΚ. Το σύστημα εξέτασης είναι αυτοματοποιημένο, όπου οι εξετάσεις του Key CERT αξιολογούνται αυτόματα όταν ο υποψήφιος συμμετέχει στην εξέταση μπροστά σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο υποψήφιος λαμβάνει τα αποτελέσματα λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης. Στάδιο 5ο: Έκδοση Πιστοποιητικού Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση και των εξεταστικών ενοτήτων το πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο Key CERT, αιτείται από το Key CERT την έκδοση του πιστοποιητικού. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ. All rights reserved (K 03.4) - 9 -

10 Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ YΛΗ ΚΑΙ Η ΒΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Η εξεταστέα ύλη είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσα από την ιστοσελίδα του Key CERT (www.keycert.net). Η Βάση Εξεταστικών Ερωτήσεων περιέχει τις ερωτήσεις και τις εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση του Key CERT. Οι εξετάσεις του Key CERT είναι ανεξάρτητες του λογισμικού. Το πρότυπο Key CERT είναι βασισμένο στις γνώσεις του χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή στην Πληροφορική (IT) και στις βασικές δεξιότητες που έχει για να χρησιμοποιήσει ένα προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις εφαρμογές λογισμικού του, για να διεκπεραιώσει την καθημερινή του δουλειά. Οι απαραίτητες γνωστικές περιοχές περιγράφονται στη εξεταστέα ύλη του Key CERT. Η εξεταστέα ύλη του Key CERT καταγράφει όλα όσα πρέπει να ξέρει κανείς για να αποκτήσει την πιστοποίηση Key CERT. 6. ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Key CERT KEYCERT IT Initial: Η πιστοποίηση η οποία αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες και για να το αποκτήσει ο υποψήφιος πρέπει επιτυχώς να έχει ολοκληρώσει από 1 έως 5 από τα ακόλουθα τεστ: Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Επεξεργασία Κειμένου Υπολογιστικά Φύλλα Υπηρεσίες Διαδικτύου Βάσεις Δεδομένων Παρουσιάσεις KEYCERT IT Basic: Η πιστοποίηση η οποία αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες και για να το αποκτήσει ο υποψήφιος πρέπει επιτυχώς να έχει ολοκληρώσει 4 τεστ τηρώντας τους παρακάτω κανόνες: 3 Υποχρεωτικές ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου-Υπολογιστικά Φύλλα- Υπηρεσίες Διαδικτύου 1 Ενότητα επιλογής: Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων, Βάσεις δεδομένων, Παρουσιάσεις KEYCERT IT Basic Plus: Η πιστοποίηση η οποία αποτελείται από τις παρακάτω 6 θεματικές ενότητες και για να το αποκτήσει ο υποψήφιος πρέπει επιτυχώς να έχει ολοκληρώσει και τα 6 παρακάτω τεστ: Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Επεξεργασία Κειμένου Υπολογιστικά Φύλλα Υπηρεσίες Διαδικτύου Βάσεις Δεδομένων Παρουσιάσεις KEYCERT IT Expert: Το KEYCERT IT Expert πιστοποιεί ότι, ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες (advanced level) σε μια ή περισσότερες από τις εξής τέσσερις (4) αυτόνομες ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου (Wrd), Υπολογιστικά Φύλλα (Excel), Βάσεις Δεδομένων (Access) και Παρουσιάσεις (Pwer Pint). KEYCERT IT Specialist: Τα πιστοποιητικά KEYCERT IT Specialist πιστοποιούν ότι, οι κάτοχοί τους διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στα εξής αντικείμενα πληροφορικής: WEB DESIGNER ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ. All rights reserved (K 03.4)

11 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ WEB DEVELOPER ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ GRAPHICS DESIGNER E-COMMERCE WEB DEVELOPER AutCAD 2D (Autdesk AutCAD 3D (Autdesk) 3D STUDIO MAX Design (Autdesk) ArcGIS (Marathn Data Systems) AUTO-ΔΟΜΗΣΗ (ΑRT Δ.Π.Δ.) ΠΟΛΗ για Windws (CivilTech) ΒΑΣΗ ΕΡΓΩΝ (CivilTech) All Plan (CivilTech) Micrsft Prject JAVA Develper Visual C++ Develper Visual C# Develper Visual Basic Develper PHP/MySQL Develper Javascript Develper Adbe Phtshp Designer Adbe Premiere Editr Adbe After Effects Designer Adbe Illustratr Designer Adbe In-Design Designer Adbe Flash Designer Crel Draw Designer Windws Server 2008 Expert SPSS Expert KeyCERT Specialist Πρακτιική γραμματείας KeyCERT Specialist Τυφλό σύστημα KeyCERT Specialist Διοίκηση επιχειρήσεων KEYCERT KidIT: Το KEYCERT KidIT πιστοποιεί παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικού) και περιλαμβάνει 4 επίπεδα. Preliminary Intermediate Lwer Advanced KEYCERT Prfessinal: Τα πιστοποιητικά KEYCERT Prfessinal πιστοποιούν Επαγγελματικές δεξιότητες που αφορούν κλάδους και ειδικότητες σε τεχνικά και άλλα επαγγέλματα υπηρεσιών και αφορούν πολλούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι εξής πιστοποιήσεις με τη προοπτική ο κατάλογος να μεγαλώνει ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Key CERT Prfessinal Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Key CERT Prfessinal Στέλεχος Ξενοδοχειακών Μονάδων - Υπεύθυνος Επισιτιστικών Τμημάτων Key CERT Prfessinal Στέλεχος Ξενοδοχειακών Μονάδων - Στέλεχος Οροφοκομίας Key CERT Prfessinal Στέλεχος Ξενοδοχειακών Μονάδων - Στέλεχος Υποδοχής (Receptinist) Key CERT Prfessinal Διαχειριστής Στερεών & Υγρών Αποβλήτων Key CERT Prfessinal Πρόληψη Υγείας και Ασφάλειας σε Τεχνικά Έργα ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ. All rights reserved (K 03.4)

12 7. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Στο πρόγραμμα πιστοποίησης του Key CERT χρησιμοποιείται το εξεταστικό σύστημα Autmated Test Evaluatin System (ATES). Στα εξεταστικά συστήματα ATES χρησιμοποιείται αυτόματη διόρθωση και βαθμολόγηση και η έκδοση των αποτελεσμάτων είναι άμεση. Autmated Test Evaluatin System (ATES) Το υλικό των ερωτήσεων που χρησιμοποιείται στα τεστ για τις εξετάσεις περιλαμβάνεται στη Βάση Εξεταστικών Ερωτήσεων. Για τις εξετάσεις πιστοποίησης σε βασικό επίπεδο χρήσης Η/Υ ο αριθμός των ερωτήσεων και η βάση επιτυχίας των τεστ περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Ενότητες Πλήθος Ερωτήσεων Χρόνος Βάση Επιτυχίας Χρήση Η/Υ & Διαχείριση % Αρχείων (Windws) Επεξεργασία Κειμένου (Wrd) % Υπολογιστικά Φύλλα (Excel) % Βάσεις Δεδομένων (Access) % Παρουσιάσεις (PwerPint) % Υπηρεσίες Διαδικτύου % Τα συστήματα ATES έχουν δημιουργηθεί και για τις έξι ενότητες του Key CERT σε βασικό επίπεδο για τις παρακάτω πλατφόρμες και εκδόσεις λογισμικού: Ενότητες Λογισμικό Έκδοση/Γλώσσα Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Micrsft Windws XP/GR (Windws) Επεξεργασία Κειμένου (Wrd) Micrsft Wrd XP GR/2003 GR Υπολογιστικά Φύλλα (Excel) Micrsft Excel XP GR/2003 GR Βάσεις Δεδομένων (Access) Micrsft Access XP GR/2003 GR Παρουσιάσεις (PwerPint) Micrsft PwerPint XP GR/2003 GR Υπηρεσίες Διαδικτύου Micrsft Internet Explrer & Outlk Express 6.0/GR Οι εφαρμογές που απαρτίζουν τα συστήματα ATES είναι οι εφαρμογές Cert Client και Cert Base τις οποίες κάνετε dwnlad από τη ηλεκτρονική διεύθυνση (www.keycert.net) στην περιοχή Είσοδος Συνεργατών. Και τα δύο συστήματα λειτουργούν σε υπολογιστές του εξεταστικού κέντρου. Πρόκειται περί εφαρμογών τύπου client/server με n-tier αρχιτεκτονική. Πρόσβαση στην εφαρμογή cert-base έχει ο υπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου. Η εφαρμογή Cert-client εγκαθίσταται στους υπολογιστές στους οποίους θα εξεταστούν οι εξεταζόμενοι και η εφαρμογή Cert-Base εγκαθίσταται σε έναν Η/Υ όπου δεν θα διεξάγονται σε αυτόν εξετάσεις. Το τεστ κάθε υποψηφίου για την συγκεκριμένη κάθε φορά ημερομηνία εξετάσεων γίνεται dwnlad μέσα από τον Cert Base τουλάχιστον πριν την έναρξη των εξετάσεων. Σε περίπτωση που δεν γίνει dwnlad των τεστ των υποψηφίων εξέτασης το Ε.Κ καλεί το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Διενέργειας Εξετάσεων του Key CERT. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ. All rights reserved (K 03.4)

13 Τα τεστ και των 6 ενοτήτων μπορεί να αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και από ερωτήσεις που αφορούν την εκτέλεση διαδικασιών με τη χρήση της πραγματικής εφαρμογής. Ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας κάθε ερώτησης αλλάζει και η βαθμολόγηση της. Ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της εξέτασης έχει τη δυνατότητα να αγνοήσει μία ή περισσότερες ερωτήσεις. Μετά και την τελευταία ερώτηση του τεστ ο υποψήφιος βλέπει σε μορφή λίστας τις ερωτήσεις τις οποίες έχει αγνοήσει. Από τη λίστα των αγνοημένων ερωτήσεων μπορεί να επιλέξει όποια ερώτηση επιθυμεί και να ξαναπροσπαθήσει να την απαντήσει (πάντα με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμος εξεταστικός χρόνος). Εφόσον ο υποψήφιος έχει απαντήσει όλες τις ερωτήσεις του τεστ ή σε περίπτωση που έχει τελειώσει ο διαθέσιμος εξεταστικός χρόνος η εξέταση ολοκληρώνεται αυτόματα. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να τερματίσει το τεστ και στην περίπτωση αυτή οι αναπάντητες ερωτήσεις βαθμολογούνται ως λάθος. Αν για οποιοδήποτε αιτία η εξέταση διακοπεί για παράδειγμα διακοπή ρεύματος, κολλήσει η εφαρμογή και χρειαστεί επανεκκίνηση, η εξέταση θα συνεχιστεί από την ερώτηση που βρισκόταν ο υποψήφιος και θα έχει στην διάθεση του τον υπολειπόμενο χρόνο εξέτασης που είχε πριν τη διακοπή. Από τη στιγμή που ο Yπεύθυνος E.K στείλει μια εξέταση στον client μπορεί να γίνει η ταυτοπροσωπία του εξεταζόμενου από τον επιτηρητή. Kατά τη ενεργοποίηση μιας εξέτασης από το cert-base αν δεν υπάρχει αντιστοιχία στις εκδόσεις εμφανίζεται σχετικό μήνυμα λάθους. Τέλος υπάρχουν οι παρακάτω τρεις επιλογές: Έναρξη, για την εκκίνηση τη εξέτασης Απουσία, σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος απουσιάζει Έξοδος, στην περίπτωση που ο υπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου έστειλε σε λάθος υπολογιστή την εξέταση. Στη συνέχεια ο υπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου ξαναστέλνει την εξέταση από την εφαρμογή Cert-base. Η εξέταση πραγματοποιείται είτε με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου δηλ. στο πραγματικό περιβάλλον της εφαρμογής ή κλειστού τύπου ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κτλ. Σε κάθε ερώτηση εμφανίζεται η εκφώνηση της, επιλογές (Υποβολή, Αγνόηση, Αναίρεση και Τερματισμός). Επίσης εμφανίζεται ο αριθμός της ερώτησης και πόσες απομένουν, όπως και ο χρόνος που απομένει για να ολοκληρωθεί η εξέταση. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ. All rights reserved (K 03.4)

14 8. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Οι ελάχιστες προδιαγραφές των συστημάτων εξέτασης και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στα Ε.Κ. για την άρτια διεξαγωγή των εξετάσεων και την ομαλή λειτουργία του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξέτασης του Key CERT, είναι οι εξής: Hardware 1. Τουλάχιστον πέντε (5) Η/Υ για εξετάσεις (σταθμοί εργασίας), µε επεξεργαστή συχνότητας λειτουργίας τουλάχιστον 1000MHz και 512ΜΒ RAM, και έναν (1) Η/Υ εκτός εξέτασης ως server, όλοι σε τοπικό δίκτυο (LAN) µε ταχύτητα τουλάχιστον 100 Mbps. 2. Ένας (1) δικτυακός εκτυπωτή ςlaser ή inkjet µε δυνατότητα εκτύπωσης τουλάχιστον 10 σελίδων το λεπτό (ασπρόµαυρες εκτυπώσεις) ανά αίθουσα εξετάσεων. 3. υνατότητα πρόσβασης στο Internet µε ταχύτητα σύνδεσης από 56 Κbps και άνω. 4. CD-ROM drive. 5. Μέθοδος back-up (zip-drive, CD-r κλπ) MB ελεύθερος χώρος στο δίσκο. 7. Κάρτα γραφικών µε ανάλογη υποστήριξη και οθόνη ρυθµισµένη σε ανάλυση 800x600 ή 1024x768 και 16-bit βάθος χρώµατος. Sftware 1. Λειτουργικό σύστηµα Micrsft Windws ΧP (Ελληνική πλατφόρµα με όλα τα service pack). 2. Σουίτα εφαρµογών γραφείου Micrsft Office Prfessinal 2003 (Ελληνική πλατφόρµα με όλα τα service pack- πλήρης εγκατάσταση). 3. Εφαρµογή Micrsft Internet Explrer 6 και Outlk Express ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΤΟΥ Key CERT Η επιλογή των επιτηρητών βασίζεται στο Μητρώο Επιτηρητών το οποίο έχει δημιουργηθεί με ευθύνη του ίδιου του Key CERT. Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Μητρώο Επιτηρητών πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις: Είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή Κάτοχοι διπλώματος ΙΕΚ. Οι επιτηρητές, οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, λαμβάνουν - όπου απαιτείται - την προβλεπόμενη άδεια. Βασική αρμοδιότητα των επιτηρητών του Key CERT σε συνεργασία με τους επιτηρητές που έχει ορίσει ο ΟΕΕΚ, είναι η διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων. Όλοι οι επιτηρητές οφείλουν να έχουν μαζί τους την ώρα των εξετάσεων την Κάρτα Επιτηρητή του Key CERT. Ο Key CERT διαθέτει, έναν τουλάχιστον Επιτηρητή ανά τριάντα (20) εξεταζόμενους. Οι συνομιλίες των επιτηρητών με το Τμήμα Επιτηρητών του Key CERT καταγράφονται για λόγους ασφαλείας. 8. Υποχρεώσεις Επιτηρητή Ο Key CERT διατηρεί Μητρώο Επιτηρητών, οι οποίοι με την παρουσία τους συμβάλλουν στη διασφάλιση του αδιάβλητου της εξέτασης. Για τον λόγο αυτό κάθε Επιτηρητής: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ. All rights reserved (K 03.4)

15 Υπογράφει Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Αμεροληψίας με τον Key CERT, η οποία διασφαλίζει την ακεραιότητα διαχείρισης παρεχόμενων πληροφοριών και εκτέλεσης ανατιθέμενων καθηκόντων. Σε περίπτωση κωλύματος προγραμματισμένης επιτήρησης, οφείλει να ενημερώσει τον Key CERT είτε τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ) το αργότερο (48) ώρες πριν την έναρξη της προγραμματισμένης εξέτασης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν δύναται να προσέλθει έγκαιρα στο Ε.Κ. οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά τον υπεύθυνο του Τμήματος Διαχείρισης Πόρων του Key CERT. Ενημερώνεται για προγραμματισμό ή ακύρωση εξετάσεων μόνο από το Key CERT και όχι σε συνεννόηση με τα Ε.Κ. Υποχρεούται να προσέρχεται στο Ε.Κ. 30 λεπτά πριν από την έναρξη της προγραμματισμένης εξέτασης. Υποχρεούται να έχει ηλεκτρονική διεύθυνση ή να ζητηθεί από το Key CERT να του δημιουργήσει αν δεν διαθέτει. Διενεργεί την προβλεπόμενη επιβεβαίωση ταυτοπροσωπίας του Υπεύθυνου Εξεταστικής Διαδικασίας Ε.Κ. για κάθε πιστοποιημένη αίθουσα εξετάσεων. Καθόλη τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας φέρει σε εμφανές σημείο τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του. Οφείλει να τηρεί τους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας και πιο συγκεκριμένα: α) Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου εκτός και αν κρίνεται αναγκαία η επικοινωνία του με τον Υπεύθυνο Εξεταστικής Διαδικασίας του Ε.Κ. β) Δεν προβαίνει σε ενέργειες που αποσπούν την προσοχή του από την επιτήρηση της εξέτασης. γ) Τηρεί τυπική στάση απέναντι στους εξεταζόμενους, χωρίς ωστόσο η όλη του συμπεριφορά να τους προσβάλει με οποιοδήποτε τρόπο. δ) Ενημερώνει τον Υπεύθυνο Εξεταστικής Διαδικασίας για επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εξέτασης. ε) Δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε αναφορά ή σχολιασμό άλλων εξεταστικών κέντρων ή του Key CERT κατά τη διάρκεια της επιτήρησης. Αποχωρεί από το Ε.Κ. αφού προηγουμένως ελέγξει ότι ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν το σύνολο της εξεταστικής διαδικασίας. 9. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ Οι αρμοδιότητες / δικαιοδοσίες των επιτηρητών του Key CERT χωρίζονται σε εκείνες πριν από την έναρξη των εξετάσεων, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής τους και μετά το τέλος τους. Ειδικότερα αναλύονται ως εξής: Αρμοδιότητες / Δικαιοδοσίες Επιτηρητή Πριν από την Έναρξη της Εξέτασης Οι βασικές αρμοδιότητες του Επιτηρητή πριν την έναρξη της εξέτασης αφορούν τον έλεγχο της προετοιμασίας εκ μέρους του εκάστοτε πιστοποιημένου Ε.Κ. για διασφάλιση αιθουσών που πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που ορίζονται από τον φορέα, όπως την απαραίτητη χωροταξική διάταξη των θέσεων εξέτασης, τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων και την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας. Συγκεκριμένα, ο Επιτηρητής: 1. Διασταυρώνει την ορθότητα των χαρακτηριστικών στοιχείων της αίθουσας όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εξέταση, όπως την ονομασία και τον συνολικό αριθμό των θέσεων εξέτασης. 2. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώσει ότι η εξέταση πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε αίθουσα που δεν πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές που ορίζει ο Key CERT για κάθε πιστοποιημένη αίθουσα Ε.Κ. δύναται να προβεί σε ακύρωση της εξέτασης αφού προηγουμένως ενημερώσει κατάλληλα τον Υπεύθυνο ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ. All rights reserved (K 03.4)

16 Εξεταστικής Διαδικασίας του Ε.Κ. και το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του Key CERT. Συγκεκριμένα ως τέτοιες θεωρούνται οι περιπτώσεις πιστοποιημένων αιθουσών με περισσότερους από τους δηλωμένους για εξέταση Η/Υ, καθώς και αιθουσών στις οποίες δεν έχει οριστεί ο αντίστοιχος Επιτηρητής. Η ακύρωση της εξέτασης μπορεί να αποφευχθεί με την προϋπόθεση έγκαιρης αντιμετώπισης του προβλήματος από τον Υπεύθυνο Εξεταστικής Διαδικασίας και την υπόδειξη πιστοποιημένης αίθουσας για διεξαγωγή της εξέτασης, με τον δηλωμένο σε κάθε περίπτωση αριθμό Η/Υ. 3. Ομοίως, ο Επιτηρητής μπορεί να προχωρήσει σε ακύρωση της εξέτασης και σε ενδεχόμενο μη πιστοποιημένης αίθουσας. 4. Ελέγχει την απόσταση μεταξύ των Η/Υ, η οποία βάσει των ελάχιστων προδιαγραφών Ε.Κ. όπως εκείνες καθορίζονται από τον Key CERT πρέπει να είναι ίση με 80cm (από το κέντρο της μίας οθόνης έως το κέντρο της άλλης). 5. Ελέγχει τη διασφάλιση της προβλεπόμενης επιφάνειας των 2 τ.μ. ανά θέση εξέτασης για κάθε Πιστοποιημένη Εξεταστική Αίθουσα του Ε.Κ. 6. Διενεργεί τον απαραίτητο έλεγχο ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων βάσει των απαραίτητων σχετικών εγγράφων και σε συνδυασμό με τη λίστα υποψηφίων που του διαθέτει το Ε.Κ. ώστε να διασφαλιστεί η διασταύρωση των δηλωθέντων προσωπικών τους στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η επίδειξη εκ μέρους των υποψηφίων ενός εκ των παρακάτω εγγράφων ταυτοπροσωπίας: Για Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής/ Στρατιωτικής Ταυτότητας ή προσωρινή βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή Διαβατήριο Για αλλοδαπούς, στην περίπτωση πολιτών Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο Για αλλοδαπούς που δεν προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές (π.χ. άδεια παραμονής, δελτίο ομογένειας κλπ) Για ανήλικους κάτω των 12 ετών Πιστοποιητικό Γεννήσεως (με φωτογραφία) 7. Διαθέτει πριν την αρχή της εξέτασης λίγο χρόνο (5-10 λεπτά) με σκοπό να επιδείξει στους υποψηφίους λειτουργία του εξεταστικού συστήματος και απαντά σε τυχόν απορίες τους. 8. Προβαίνει σε έλεγχο για ύπαρξη οποιουδήποτε βοηθήματος εκ μέρους των υποψηφίων (βιβλία, σημειώσεις ή ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης) και απαγορεύει την χρήση τους. 9. Εποπτεύει το ηλεκτρονικό σύστημα σχετικά με τη μη ενεργοποίηση του διαδικτύου κατά την ώρα της εξέτασης. 10. Απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και επιβάλλει την απενεργοποίησή τους. 11. Δεν επιτρέπει το κάπνισμα εντός της αίθουσας εξετάσεων. 12. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης στην αίθουσα πρέπει να βρίσκεται μόνο ο επιτηρητής που ορίζεται από τον Key CERT και ο επιτηρητής του ΟΕΕΚ και όχι ο Υπεύθυνος του Ε.Κ. Αρμοδιότητες / Δικαιοδοσίες Επιτηρητή κατά τη Διάρκεια της Εξέτασης Ο Επιτηρητής που ορίζεται από τον Key CERT είναι ο μόνος υπεύθυνος από τον φορέα που παρευρίσκεται στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης και διασφαλίζει την φερεγγυότητα και το αδιάβλητο της εξέτασης. Τα καθήκοντα που του ανατίθενται κατά τη διενέργεια της εξέτασης βάσει του παρόντος Κανονισμού είναι τα εξής: 1. Επιβλέπει και αποτρέπει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων και κάθε φορά που πέφτει στην αντίληψή του κάτι ανάλογο κάνει σε πρώτο στάδιο τις απαραίτητες συστάσεις και κατ επέκταση προχωρεί στην ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ. All rights reserved (K 03.4)

17 αποβολή εκείνων που δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις του και εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης 2. Απαντά σε ερωτήματα των εξεταζομένων σχετικά με τη διατύπωση των θεμάτων, χωρίς ωστόσο να δίνει απαντήσεις και κατευθυντήριες διευκρινήσεις σχετικά με την επίλυση των θεμάτων εξέτασης. 3. Σε περιπτώσεις τεχνικού προβλήματος ή δυσλειτουργίας του εξεταστικού συστήματος καλεί τον Υπεύθυνο Εξεταστικής Διαδικασίας του Ε.Κ., ο οποίος με τη σειρά του και σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του Key CERT αναλαμβάνουν την επίλυση του προβλήματος, χωρίς να επηρεάζεται η εξεταστική διαδικασία. 4. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης στην αίθουσα πρέπει να βρίσκεται μόνο ο επιτηρητής που ορίζεται από τον Key CERT και ο επιτηρητής του ΟΕΕΚ 5. Προβαίνει στη διακοπή της εξέτασης εάν και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται: Δυσεπίλυτα τεχνικά προβλήματα στο δίκτυο και τους Η/Υ του Ε.Κ. που δεν επιτρέπουν - παρά τις προσπάθειες- την περαιτέρω διενέργεια των εξετάσεων. Μη ενδεδειγμένη στάση ή ανάρμοστη συμπεριφορά από την πλευρά του/των Υπεύθυνου/νων Eξέτασης Ε.Κ. και των υποψηφίων στις υποδείξεις και τις συστάσεις του Επιτηρητή. Σε περίπτωση που στην αίθουσα παρευρίσκεται την ώρα της εξέτασης άσκοπα εκπρόσωπος του Ε.Κ. 6. Βοηθά εξεταζόμενα ΑΜΕΑ να κατανοήσουν τα θέματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν και διασφαλίζουν την τήρηση των 60 λεπτών διάρκειας εξέτασης σε σχέση με τον αντίστοιχο χρόνο των 45 λεπτών που τηρείται για τους υπόλοιπους εξεταζόμενους. Υποχρεώσεις του Επιτηρητή μετά το Τέλος της Εξέτασης Η τελική λήξη της εξεταστικής διαδικασίας επικυρώνεται μέσα από τις ακόλουθες ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο Επιτηρητής και οι οποίες καθορίζουν την εγκυρότητά της. Συγκεκριμένα: 1. Εξασφαλίζει την ταυτόχρονη διακοπή της διαδικασίας από όλους τους υποψήφιους που βρίσκονται στην πιστοποιημένη αίθουσα, μετά τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου διάρκειας εξέτασης. 2. Προβαίνει σε έλεγχο των υποψηφίων και δεν επιτρέπει σε κανέναν από αυτούς να εξέλθει της αίθουσας έχοντας στην κατοχή του εξεταστικό υλικό Key CERT, σε οποιαδήποτε μορφή μεταφοράς θα μπορούσε αυτό να είναι εφικτό. 3. Μετά την λήξη της εξεταστικής διαδικασίας και ΠΡΙΝ αποχωρήσει από το Ε.Κ., συμπληρώνει ηλεκτρονικά και με τις απαιτούμενες λεπτομέρειες, όπου αυτό επιβάλλεται βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, το σχετικό Απολογιστικό Δελτίο Εξέτασης Επιτηρητή, και το αποστέλλει στην Key CERT. Στο εν λόγω δελτίο γίνεται αναφορά σχετικά με τα παρακάτω: Προβλήματα που ενδεχομένως προέκυψαν κατά τη διάρκεια λήψης από τον Key CERT, εκτύπωσης και διανομής των θεμάτων εξέτασης στις πιστοποιημένες αίθουσες. Τήρηση ή μη της προβλεπόμενης ενδεδειγμένης συμπεριφοράς από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου. Προβλήματα εσωτερικής οργάνωσης και ελλιπούς τήρησης των εξεταστικών διαδικασιών από την πλευρά του Εξεταστικού Κέντρου. 4. Συμπληρώνει το Απολογιστικό Δελτίο Εξέτασης στα προκαθορισμένα πεδία του και στην περίπτωση κατά την οποία η εξέταση μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να ακυρώθηκε. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ. All rights reserved (K 03.4)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 7.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 NOMIKO KEIMENO ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Πτυχιακή εργασία της σπουδάστριας: Διαμαντοπούλου Γεωργίας Η Εξάμηνο Επιβλέπον καθηγητής: Τσιαντής Λεωνίδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01 Σελίδα : 1 (ΕΕΣΜ) HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES (HSSS) Eπιστημονική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική, Τ.Θ. 80227, 185 10 Πειραιάς. http://www.hsss.gr, email: info@hsss.gr, tel.: +2104142145 ΕΝ ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 από 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Εξεταστικά Κέντρα Ένας οργανισμός που πιστοποιείται και εγγράφεται ως Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους που ορίζονται σε αυτόν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ. ΑΔΑ: Β4ΓΠΟΡΗΛ-ΨΩΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.4β, άρθρο 6) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

IVQ in Hairdressing: Κομμωτική Γυναικών (6902-64) Κομμωτική Ανδρών (6902-65) Κομμωτική με ειδικότητα African Caribbean (6902-66)

IVQ in Hairdressing: Κομμωτική Γυναικών (6902-64) Κομμωτική Ανδρών (6902-65) Κομμωτική με ειδικότητα African Caribbean (6902-66) IVQ in Hairdressing: Κομμωτική Γυναικών (6902-64) Κομμωτική Ανδρών (6902-65) Κομμωτική με ειδικότητα African Caribbean (6902-66) www.cityandguilds.gr Μάιος 2010 Έκδοση 2.0 International Advanced Awards

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πιστοποίησης Diploma. www.cityandguilds.gr Μάιος 2010 Έκδοση 2.0

Εγχειρίδιο Πιστοποίησης Diploma. www.cityandguilds.gr Μάιος 2010 Έκδοση 2.0 IVQ in Hairdressing: Κομμωτική Γυναικών (6902-61) Κομμωτική Ανδρών (6902-62) Κομμωτική με ειδικότητα African Caribbean (6902-63) International Award in Hairdressing Salon Reception (Χώρου Υποδοχής Κομμωτηρίου)

Διαβάστε περισσότερα

DQS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΩΣΕΩΝ / ΜΟΝΩΤΗ»

DQS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΩΣΕΩΝ / ΜΟΝΩΤΗ» DQS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΩΣΕΩΝ / ΜΟΝΩΤΗ» Γενικά Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Μόνωσης/ Μονωτή, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ιούνιος 2013 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (2006-2008)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (2006-2008) Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)στην Εκπαίδευση» Είναι ενταγμένη στο Μέτρο 2.1 και

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα