Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ"

Transcript

1 ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ ζε εμεηδηθεπκέλεο ζπνπδέο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο. Πξνεηνηκάδεη, επίζεο, ηνπο /ηηο θνηηεηέο/ηξηεο γηα δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο θαη αθαδεκατθή ζηαδηνδξνκία. Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηνύληαη 90 ECTS. Ο θνηηεηήο/ηξηα επηιέγεη μια καηεύθςνζη. Επιλογή μιαρ Καηεύθςνζηρ (ζςμπλήπυζη 9 μαθημάηυν και 3 ζεμιναπίυν) 9 καζήκαηα x 9 ects (81 ects) θαη 3 ζεκηλάξηα x 3 ects= ύλνιν 90 ects Ένα μάθημα Έπεςναρ Σπία μαθήμαηα Κοινού Κοπμού (27 ects) Σέζζεπα μαθήμαηα Καηεύθςνζηρ: (Θρηζκεσηική Παιδεία ή Κοινωνιολογία ηης Εκπαίδεσζης ή Νηπιοζτολική Αγωγή ή Θεωρία και Φιλοζοθία ηης Εκπαίδεσζης ή Παιδαγωγική ηης Φσζικής Αγωγής ή Διαπολιηιζμική ή Εκπαιδεσηική Τετνολογία) (36 ects) Ένα οποιοδήποηε μάθημα άλλος μεηαπηςσιακού ππογπάμμαηορ ηος Πανεπιζηημίος Κύππος Σπία εμινάπια ημείυζη: Σε περίπηωζη ποσ θοιηηηής/ηρια επιθσμεί να εκπονήζει Διαηριβή Μάζηερ (18 ects) ηόηε απαλλάζζεηαι από ένα μάθημα ηοσ Κοινού Κορμού και ηο ένα οποιοδήποηε μάθημα άλλοσ μεηαπηστιακού προγράμμαηος ηοσ Πανεπιζηημίοσ Κύπροσ. Ανάλςζη Ππογπάμμαηορ Μαθήμαηα Κοινού Κορμού Ο/Η θοιηηηήρ/ηπια ππέπει να παπακολοςθήζει 3 μαθήμαηα (27 ects ή ζε πεπίπηυζη πος επιλέξει ηο μάθημα ΦΤΥ 610 ή άλλο μάθημα ηος Σμήμαηορ Φςσολογίαρ) από ηα πιο κάηυ: ΔΠΑ 521 Δηζαγσγή ζηελ Καηάθηεζε ηεο Μεηξηθήο Γιώζζαο ΔΠΑ 522 ύγρξνλεο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Αλάπηπμε ηνπ Δγγξακκαηηζκνύ ΔΠΑ 524 Θεσξίεο Κεηκέλνπ-Πνιπγξακκαηηζκνί ΔΠΑ 529 Μνλόγισζζε, Γίγισζζε, Πνιύγισζζε Δθπαίδεπζε: ηάζεηο, Σάζεηο, Πξννπηηθέο ΔΠΑ 530 Θενινγηθέο Γηαζηάζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 531 Οη Θξεζθείεο ζηελ Δπνρή ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο ΔΠΑ 532 Θέκαηα Ζζηθήο ΔΠΑ 533 Αγσγή Εσήο. Γηα βίνπ Μάζεζε 1

2 ΔΠΑ 534 ρνιηθή Θξεζθεπηηθή Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 535 Μαζεζηαθέο Πξνζεγγίζεηο ηεο ρνιηθήο Θξεζθεπηηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 536 Θξεζθείεο θαη Φύιν ΔΠΑ 542 Δηδηθή θαη Δληαία Δθπαίδεπζε ζηελ Κύπξν ΔΠΑ 545 Ζ Αλαπεξία ζηελ Κνηλσλία θαη ην ρνιείν ΔΠΑ 548 ύγρξνλεο Σάζεηο ζηελ Δληαία Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 549 πνπδέο πεξί Αλαπεξίαο θαη Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 550 Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ΔΠΑ 555 Μεηακνληέξλνη Φηιόζνθνη, Δηεξόηεηα θαη Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 556 Πξνρσξεκέλν εκηλάξην ζε Θεσξία θαη Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο (9 ects) ΔΠΑ 560 ύγρξνλεο Παηδαγσγηθέο Αληηιήςεηο ζην ρώξν ηεο Νεπηνζρνιηθήο Αγσγήο ΔΠΑ 561 Οη πνιιαπιέο Γηαζηάζεηο ζην Παηρλίδη ΔΠΑ 562 Ζ αλάπηπμε ηεο Μαζεκαηηθήο θέςεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία: Θεσξεηηθέο θαη Δξεπλεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ΔΠΑ 563 Δλίζρπζε ηεο Γεκηνπξγηθόηεηαο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ΔΠΑ 564 Σξόπνη Μειέηεο ηεο Αλάπηπμεο ησλ Παηδηώλ Νεπηνζρνιηθήο Ζιηθίαο ΔΠΑ 565 εκεησηηθή Πξνζέγγηζε ηεο Μάζεζεο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ Νεπηνζρνιηθή Ζιηθία ΔΠΑ 570 Έξεπλα θαη Θεσξία ηεο Παηδαγσγηθήο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ΔΠΑ 571 Μνληέια Γηδαζθαιίαο θαη Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ΔΠΑ 572 ύγρξνλεο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Παηδαγσγηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ΔΠΑ 573 Αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ ζηελ Φπζηθή Αγσγή ΔΠΑ 574 Αλάιπζε ηεο Γηδαζθαιίαο ζηε Φπζηθή Αγσγή ΔΠΑ 580 Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο ΔΠΑ 581 Αλάιπζε Δξεπλεηηθώλ Απνηειεζκάησλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία: Πνξίζκαηα θαη Δθαξκνγέο ΔΠΑ 582 Γόκεζε Δξεπλεηηθώλ Πξνηάζεσλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία ΔΠΑ 598 Μεηαπνηαθή Θεσξία θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 601 Φηινζνθηθέο Γηαζηάζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 608 Αλάπηπμε θαη Αμηνιόγεζε Δθπαηδεπηηθνύ-Κξηηηθή Πξνζέγγηζε ΔΠΑ 611 Θεσξεηηθό Τπόβαζξν ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 618 Κνηλσληνινγηθέο Γηαζηάζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 620 Δηζαγσγή ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε ΔΠΑ 623 Παξαηήξεζε θαη Αμηνιόγεζε Γηδαζθαιίαο θαη Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ ΔΠΑ 631 Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ρνιηθή Βειηίσζε ΔΠΑ 637 Θεσξία θαη Πνιηηηθή ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 639 Δληαία Δθπαίδεπζε: ην Νέν Πξόζσπν ηεο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 640 Βαζηθέο Αξρέο θαη Γηαδηθαζίεο Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 641 Φύιν θαη Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 642 Βαζηθέο Αξρέο Μέηξεζεο θαη Αμηνιόγεζεο ζηελ Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 643 Δθαξκνγέο ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ ζηελ Αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 644 πγγξαθή θαη Αμηνιόγεζε Γηδαθηηθώλ Δγρεηξηδίσλ 2

3 ΔΠΑ 645 Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ΔΠΑ 646 Παγθνζκηνπνίεζε, Κνζκνπνιηηηζκόο θαη Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 647 Υξηζηηαληθόο Πξνζσπνθεληξηζκόο θαη ύγρξνλνο Κόζκνο ΔΠΑ 651 Ζ Δμέιημε ησλ Θεσξηώλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο-Ζ Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Η ΔΠΑ 652 Γηεξεύλεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ΔΠΑ 653 Γλσζηηθά Δκπόδηα ζηε Μάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο: Γηάγλσζε θαη Γηδαθηηθέο Παξεκβάζεηο ΔΠΑ 660 ρεδηαζκόο, Αλάπηπμε θαη Αμηνιόγεζε Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ΔΠΑ 662 Νέεο Σερλνινγίεο θαη Μάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ΔΠΑ 664 Δλνπνηεκέλα Πξνγξάκκαηα ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ΔΠΑ 673 Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Μαζεκαηηθώλ θαη Αμηνιόγεζε ΔΠΑ 676 ύγρξνλε Σερλνινγία ζηε Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ΔΠΑ 677 Θεσξίεο Αλαπαξάζηαζεο θαη Δθπαηδεπηηθέο Δθαξκνγέο ΔΠΑ 678 πλαηζζήκαηα θαη Μάζεζε ησλ Μαζεκαηηθώλ ΔΠΑ 680 Θεσξίεο Μάζεζεο ησλ Μαζεκαηηθώλ ΔΠΑ 682 Πνηνηηθή Έξεπλα ζηελ Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 683 Δθπαηδεπηηθή ηαηηζηηθή ΔΠΑ 684 Δζλνγξαθηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 694 εκηλάξην Αμηνιόγεζεο Πξνγξακκάησλ ΦΤΥ 610 Φπρνινγία ζηελ Δθπαίδεπζε (7.5 ects) Οπνηνδήπνηε κάζεκα πξνζθέξεη ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο Σημείωζη: Ο/Η θοιηηηής/ηρια ποσ θα παρακολοσθήζει ηο μάθημα ΧΥΦ 610 (7.5 ects) θα πρέπει να παρακολοσθήζει Σεμινάρια 12 ects για να καλσθθούν οι μονάδες ποσ σπολείπονηαι. Μαθήμαηα Καηεύθσνζης Ο/Η θοιηηηήρ/ηπια πος επιλέγει μια καηεύθςνζη από ηην οποία ππέπει να ζςμπληπώζει ηέζζεπα μαθήμαηα από ηιρ ακόλοςθερ καηεςθύνζειρ: (Θρηζκεσηική Παιδεία ή Κοινωνιολογία ηης Εκπαίδεσζης ή Νηπιοζτολική Αγωγή ή Θεωρία και Φιλοζοθία ηης Εκπαίδεσζης ή Παιδαγωγική ηης Φσζικής Αγωγής ή Διαπολιηιζμική ή Εκπαιδεσηική Τετνολογία) (ζύνολο 36 ects) Θπηζκεςηική Παιδεία ΔΠΑ 530 Θενινγηθέο Γηαζηάζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 531 Οη Θξεζθείεο ζηελ Δπνρή ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο ΔΠΑ 532 Θέκαηα Ζζηθήο ΔΠΑ 533 Αγσγή Εσήο. Γηα βίνπ Μάζεζε ΔΠΑ 534 ρνιηθή Θξεζθεπηηθή Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 535 Μαζεζηαθέο Πξνζεγγίζεηο ηεο ρνιηθήο Θξεζθεπηηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 536 Θξεζθείεο θαη Φύιν Κοινυνιολογία ηηρ Εκπαίδεςζηρ ΔΠΑ 550 Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ΔΠΑ 598 Μεηαπνηαθή Θεσξία θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 618 Κνηλσληνινγηθέο Γηαζηάζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο 3

4 ΔΠΑ 641 Φύιν θαη Δθπαίδεπζε Νηπιοζσολική Αγυγή ΔΠΑ 560 ύγρξνλεο Παηδαγσγηθέο Αληηιήςεηο ζην ρώξν ηεο Νεπηνζρνιηθήο Αγσγήο ΔΠΑ 561 Οη πνιιαπιέο Γηαζηάζεηο ζην Παηρλίδη ΔΠΑ 562 Ζ αλάπηπμε ηεο Μαζεκαηηθήο θέςεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία: Θεσξεηηθέο θαη Δξεπλεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ΔΠΑ 563 Δλίζρπζε ηεο Γεκηνπξγηθόηεηαο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ΔΠΑ 564 Σξόπνη Μειέηεο ηεο Αλάπηπμεο ησλ Παηδηώλ Νεπηνζρνιηθήο Ζιηθίαο ΔΠΑ 565 εκεησηηθή Πξνζέγγηζε ηεο Μάζεζεο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ Νεπηνζρνιηθή Ζιηθία Θευπία και Φιλοζοθία ηηρ Εκπαίδεςζηρ ΔΠΑ 555 Μεηακνληέξλνη Φηιόζνθνη, Δηεξόηεηα θαη Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 556 Πξνρσξεκέλν εκηλάξην ζε Θεσξία θαη Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 598 Μεηαπνηαθή Θεσξία θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 601 Φηινζνθηθέο Γηαζηάζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 611 Θεσξεηηθό Τπόβαζξν ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 646 Παγθνζκηνπνίεζε, Κνζκνπνιηηηζκόο θαη Δθπαίδεπζε Παιδαγυγική ηηρ Φςζικήρ Αγυγήρ ΔΠΑ 570 Έξεπλα θαη Θεσξία ηεο Παηδαγσγηθήο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ΔΠΑ 571 Μνληέια Γηδαζθαιίαο θαη Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ΔΠΑ 572 ύγρξνλεο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Παηδαγσγηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ΔΠΑ 573 Αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ ζηελ Φπζηθή Αγσγή ΔΠΑ 574 Αλάιπζε ηεο Γηδαζθαιίαο ζηε Φπζηθή Αγσγή ΔΠΑ 631 Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ρνιηθή Βειηίσζε ΔΠΑ 623 Παξαηήξεζε θαη Αμηνιόγεζε Γηδαζθαιίαο θαη Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ Διαπολιηιζμική ΔΠΑ 637 Θεσξία θαη Πνιηηηθή ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 641 Φύιν θαη Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 646 Παγθνζκηνπνίεζε, Κνζκνπνιηηηζκόο θαη Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 647 Υξηζηηαληθόο Πξνζσπνθεληξηζκόο θαη ύγρξνλνο Κόζκνο ΔΠΑ 555 Μεηακνληέξλνη Φηιόζνθνη, Δηεξόηεηα θαη Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 598 Μεηαπνηαθή Θεσξία θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Εκπαιδεςηική Σεσνολογία ΔΠΑ 580 Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο ΔΠΑ 581 Αλάιπζε Δξεπλεηηθώλ Απνηειεζκάησλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία: Πνξίζκαηα θαη Δθαξκνγέο ΔΠΑ 582 Γόκεζε Δξεπλεηηθώλ Πξνηάζεσλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία ΔΠΑ 643 Δθαξκνγέο ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ ζηελ Αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ 4

5 ΔΠΑ 662 Νέεο Σερλνινγίεο θαη Μάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ΔΠΑ 676 ύγρξνλε Σερλνινγία ζηε Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ Μαθήμαηα Έρεσνας Ο/Η θοιηηηήρ/ηπια επιλέγει ένα μάθημα Έπεςναρ από ηα πιο κάηυ: ΔΠΑ 682 Πνηνηηθή Έξεπλα ζηελ Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 683 Δθπαηδεπηηθή ηαηηζηηθή ΔΠΑ 684 Δζλνγξαθηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Τρία Σεμινάρια Ο/Η θοιηηηήρ/ηπια ππέπει να ζςμπληπώζει 3 ζεμινάπια (9 π.μ.) βάζει ηηρ Καηεύθςνζηρ πος επιλέγει και πάνηοηε με ηη ζύμθυνη γνώμη ηος ακαδημαφκού ζςμβούλος. ΔΠΑ 734 ΘΠ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο Η (Θξεζθεπηηθή Παηδεία) (3 ects) ΔΠΑ 734 ΚΔ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο Η (Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο) (3 ects) ΔΠΑ 734 ΝΑ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο Η (Νεπηνζρνιηθή Αγσγή) (3 ects) ΔΠΑ 734 ΦΔ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο Η (Θεσξία θαη Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο) (3 ects) ΔΠΑ 734 ΦΑ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο Η (Παηδαγσγηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο) (3 ects) ΔΠΑ 734 ΔΣ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο Η (Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία) (3 ects) ΔΠΑ 744 ΘΠ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗ (Θξεζθεπηηθή Παηδεία) (3 ects) ΔΠΑ 744 ΚΔ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗ (Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο) (3 ects) ΔΠΑ 744 ΝΑ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗ (Νεπηνζρνιηθή Αγσγή) (3 ects) ΔΠΑ 744 ΦΔ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗ (Θεσξία θαη Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο) (3 ects) ΔΠΑ 744 ΦΑ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗ (Παηδαγσγηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο) (3 ects) ΔΠΑ 734 ΔΣ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗ (Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία) (3 ects) ΔΠΑ 764 ΘΠ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗΗ (Θξεζθεπηηθή Παηδεία) (3 ects) ΔΠΑ 764 ΚΔ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗΗ (Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο) (3 ects) ΔΠΑ 764 ΝΑ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗΗ (Νεπηνζρνιηθή Αγσγή) (3 ects) ΔΠΑ 764 ΦΔ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗΗ (Θεσξία θαη Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο) (3 ects) ΔΠΑ 764 ΦΑ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗΗ (Παηδαγσγηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο) (3 ects) ΔΠΑ 764 ΔΣ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗΗ (Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία) (3 ects) 5

6 Διδάζκονηερ ηος ππογπάμμαηορ: Όιν ην αθαδεκατθό πξνζσπηθό ηνπ Σκήκαηνο ΔΠΑ ςνηονιζηήρ ηος ππογπάμμαηορ (Εκάζηοηε Ππόεδπορ Σμήμαηορ) Μαίξε Ησαλλίδνπ-Κνπηζειίλε Καζεγήηξηα Σει: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ/9 ΜΟΝΑΔΕ (ECTS) Αξιολόγηζη: 1. Παξνπζίαζε ζηελ Σάμε 2. Σειηθή Δξεπλεηηθή Δξγαζία ή Σειηθή Γξαπηή Δμέηαζε 40% ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ 60% ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ Καηανομή υπών επγαζίαρ: 3 ώξεο δηδαζθαιίαο εβδνκαδηαίσο Πξνεηνηκαζία γηα ηε δηδαζθαιία (κειέηε Άξζξσλ γηα ζπκκεηνρή ζην κάζεκα) Δξεπλεηηθή εξγαζία Δλδηάκεζε κειέηε ή ελδηάκεζε εμέηαζε Σειηθή εξεπλεηηθή κειέηε ή Σειηθή Δμέηαζε ύνολο 3x14 εβδνκάδεο= 42 ώξεο 3x14 εβδνκάδεο= 42 ώξεο 50 ώξεο 60 ώξεο 70 ώξεο 264 ώπερ 6

7 Πεπιγπαθέρ Νέυν Μαθημάηυν (Όλα ηα μαθήμαηα πιζηώνονηαι με 9 ECTS) EΠA 530 Θεολογικέρ διαζηάζειρ ηηρ Eκπαίδεςζηρ Θενινγηθή πξνζέγγηζε ηεο αγσγήο, ηεο παηδείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Oληνινγίεο θαη αγσγή. Kξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζθνπνζεζίαο, ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο κεζνδνινγίαο, ηεο αμηνιόγεζεο θαη άιισλ παξακέηξσλ δηαθόξσλ κνξθώλ εθπαίδεπζεο. EΠA 531 Oι θπηζκείερ ζηην εποσή ηηρ παγκοζμιοποίηζηρ Oη ζξεζθείεο ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο. Kνζκνείδσια ησλ ζξεζθεηώλ. Oη κεγάιεο ζξεζθείεο θαη ην ζξεζθεπηηθό θαηλόκελν ζήκεξα. EΠA 532 Θέμαηα ηθικήρ Oληνινγίεο θαη εζηθή. H Hζηθή ζην λεσηεξηζκό θαη ζην κεηαλεσηεξηζκό. Βαζηθά ζέκαηα εζηθήο. EΠA 533 Aγυγή Zυήρ. Δια βίος μάθηζη H Aγσγή Zσήο σο δηά βίνπ κάζεζε. Παξάγνληεο θαη θνξείο αγσγήο ζήκεξα. Βαζηθνί ζηαζκνί ηεο Aγσγήο Zσήο. EΠA 534 σολική Θπηζκεςηική Eκπαίδεςζη Iζηνξία, ζθνπνί, πεξηερόκελα, κεζνδνινγίεο θ.ά. ηεο ρνιηθήο Θξεζθεπηηθήο Aγσγήο. H ζέζε ηεο ζην θππξηαθό, επξσπατθό θαη παγθόζκην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζήκεξα. EΠA 535 Mαθηζιακέρ πποζεγγίζειρ ηηρ σολικήρ Θπηζκεςηικήρ Eκπαίδεςζηρ H ζενινγηθή, θηινζνθηθή, ςπρνινγηθή, θνηλσληνινγηθή θαη ηζηνξηθή δηάζηαζε ηεο ρνιηθήο Θξεζθεπηηθήο Eθπαίδεπζεο. θνπνζεζία, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, αξρέο κάζεζεο, εγρεηξίδηα, αμηνιόγεζε θ.ά. δηαθόξσλ κνξθώλ ηεο ρνιηθήο Θξεζθεπηηθήο Eθπαίδεπζεο. ΕΠΑ 536 Θπηζκείερ και Φύλο Ηεξό θαη Φύιν. Θξεζθεπηηθή Μεηξηαξρία. Θξεζθεπηηθή Παηξηαξρία. Σν θύιν ζηα κεγάια παγθόζκηα ζξεζθεύκαηα. Οξζνδνμία θαη θύιν. Γπηηθόο Υξηζηηαληζκόο θαη θύιν. Θξεζθεπηηθέο κεηακθηέζεηο ηνπ θύινπ ζε κηα εθθνζκηθεπκέλε θνηλσλία. ΕΠΑ 549: ποςδέρ πεπί Αναπηπίαρ ζηην Εκπαίδεςζη ην κάζεκα παξνπζηάδνληαη θαη αλαιύνληαη θξηηηθά ζέκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο πνπδέο πεξί Αλαπεξίαο ζηελ Δθπαίδεπζε, κηα επηζηεκνληθή πεξηνρή πνπ πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη ηηο αξρέο πνπ δηαηππώλνληαη ζηηο πνπδέο πεξί Αλαπεξίαο κε ηε θηινζνθία ηεο Eληαίαο Eθπαίδεπζεο. Οη θνηηεηέο/ήηξηεο ελζαξξύλνληαη λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα όπσο είλαη ε θαηαζθεπή ηεο έλλνηαο ηεο αλαπεξίαο (πνιηηηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη ηζηνξηθή θαηαζθεπή), ε αληηπαξάζεζε ηνπ ηαηξηθνύ θαη ηνπ θνηλσληθνύ κνληέινπ ζθέςεο, ε πξνζσπηθή εκπεηξία ηεο αλαπεξίαο θαη ε αμηνπνίεζή ηεο ζε πνιηηηθό επίπεδν θαη ε θαηαζθεπή ηεο ξεηνξηθήο ηεο αλαπεξίαο ζε ζρέζε κε ηελ θνπιηνύξα θαη ηελ ηζηνξία ελόο ηόπνπ. Αλαιύνληαη ζε βάζνο θιαζζηθά θαη ζύγρξνλα θείκελα αλάπεξσλ αθηηβηζηώλ, αθαδεκατθώλ θαη ζεσξεηηθώλ θαη ελζαξξύλεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο ζθέςεο ηνπο κε δεηήκαηα ηεο εληαίαο εθπαίδεπζεο, όπσο ε αλαθαηαζθεπή ηεο έλλνηαο ηεο αλαπεξίαο, ε απνκπζνπνίεζε 7

8 ηεο παληνδπλακίαο ησλ εηδηθώλ, ε αλαζεώξεζε ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ε αλαδόκεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο γεληθόηεξα. ΕΠΑ 550 Εκπαίδεςζη και Κοινυνικόρ Αποκλειζμόρ Μέζα από αλαζθόπεζε εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ, ην κάζεκα απηό εμεηάδεη ην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ παξαγσγή ζύγρξνλσλ κνξθώλ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. Σν κάζεκα αλαιύεη ηηο δνκηθέο, ζπζηεκηθέο θαη ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη επηρεηξεί λα επηζεκάλεη ην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ αλαπαξαγσγή αιιά θαη ηελ ππέξβαζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. ΕΠΑ 555 Μεηαμονηέπνοι Φιλόζοθοι, Εηεπόηηηα και Εκπαίδεςζη Μέζα από κηα επξεία θαη ζε βάζνο κειέηε ηνπ έξγνπ θηινζόθσλ θαη ζεσξεηηθώλ όπσο o Levinas, o Lyotard, ε Kristeva, ν Derrida, ε Butler, ε Spivak, θ.ά., αλαιύνληαη νη πνιιαπιέο πξνζεγγίζεηο ζηελ εηεξόηεηα (εζηθέο, γισζζνινγηθέο, ςπραλαιπηηθέο, θ.ά.) θαη αλαδεηθλύεηαη ε ζρέζε κε ηελ εηεξόηεηα σο δηαδηθαζία ππνθεηκεληθνπνίεζεο, αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε ην νηθείν θαη ην αλνίθεην, εζσηεξηθόηεηαο θαη εμσηεξηθόηεηαο, ζπγθξόηεζεο θαη απνδόκεζεο λνήκαηνο. Αλαδεηθλύνληαο ηελ πνιιαπιόηεηα ησλ ζρέζεσλ κε ηελ εηεξόηεηα, ην κάζεκα δηεπξύλεη ηηο πξνζεγγίζεηο ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα όπσο ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα, ν θνζκνπνιηηηζκόο, ε ζπγθξόηεζε ππνθεηκέλσλ θαη θαζεζηώησλ θαλνληθόηεηαο ζε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, δηαδηθαζίεο θπιεηηθνπνίεζεο, ζπγθξόηεζεο θαη κεηαζρεκαηηζκώλ έκθπισλ νξίσλ θαη επηζπκηώλ, ε δηδαζθαιία θεηκέλσλ, ε δηάζρηζε νξίσλ, ε κλήκε θαη ε γξαθή κεηά ηελ θαηαζηξνθή, θ.ά.. ΕΠΑ 556 Πποσυπημένο εμινάπιο ζε Θευπία και Φιλοζοθία ηηρ Εκπαίδεςζηρ ε βάζνο κειέηε ηνπ έξγνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηιόζνθνπ ή ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο ζεσξεηηθήο ζθέςεο ή αληαιιαγήο αλάκεζα ζε θηιόζνθνπο αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλε δηακάρε ή δηαιόγνπ αλάκεζα ζε θηιόζνθνπο, θαη παξάιιειε δηεξεύλεζε εθπαηδεπηηθώλ ηδεώλ, ηδεσδώλ, ζθνπώλ θαη πξαθηηθώλ. Βαζηθόο ζηόρνο ε εληξύθεζε ζε ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θείκελα θηινζνθίαο θαη ζεσξίαο θαη ν απεγθισβηζκόο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζθέςεο από αιγνξηζκηθέο πξνζιήςεηο ιόγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα εζηθήο, ηζηνξηνγξαθίαο, θεηκεληθόηεηαο, επηζηεκνινγίαο, θιπ. ΕΠΑ 560 ύγσπονερ Παιδαγυγικέρ Ανηιλήτειρ ζηο Υώπο ηηρ Νηπιοζσολικήρ Αγυγήρ Σν κάζεκα απηό πξνζθέξεη ηελ επθαηξία γηα κειέηε, δηεξεύλεζε θαη αλαζεώξεζε ησλ ζύγρξνλσλ εθπαηδεπηηθώλ, ζεσξεηηθώλ, δηδαθηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ ηάζεσλ ζην ρώξν ηεο Νεπηνζρνιηθήο Αγσγήο. Θα ζπδεηεζνύλ νη ηδενινγηθέο επηξξνέο θαη ε επηζηεκνληθά θαηνρπξσκέλε δξάζε ζην πεδίν ηεο Νεπηνζρνιηθήο Αγσγήο. Θα κειεηεζεί ε πνιπκνξθία θαη πνιπθσλία επηζηεκνινγηθώλ αξρώλ θαη πξνζεγγίζεσλ (π.ρ. κνληέξλν-κεηακνληέξλν, θεκηληζκόο, απνδόκεζε-deconstruction, reconceptualism, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, εζηθή θ.ά.) θαη ζα εμεηαζηνύλ θξηηηθά κε ζηόρν ηελ αλαζεώξεζε ησλ ηδεώλ, ησλ ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ ηνπ ρώξνπ ηεο Νεπηνζρνιηθήο Αγσγήο. Θα γίλεη αλαθνξά ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ παηδηνύ, από ηε βξεθηθή κέρξη ηε ζρνιηθή ειηθία, κέζα από δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο αληηιήςεηο θαη ζρνιηθέο πξαθηηθέο. Με εξεπλεηηθνύο θαη δηδαθηηθνύο 8

9 πξνβιεκαηηζκνύο νη θνηηεηέο ζα νδεγεζνύλ ζε κηα αλαζεσξεκέλε αληίιεςε ηνπ ρώξνπ ηεο Νεπηνζρνιηθήο Αγσγήο. ΕΠΑ 561 Οι Πολλαπλέρ Διαζηάζειρ ζηο Παισνίδι Με ην κάζεκα απηό εμεηάδεηαη ε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ παηρληδηνύ. πγθεθξηκέλα ζηόρνο είλαη λα ζεσξεζεί ην παηρλίδη σο έλαο από ηνπο πιένλ θαηάιιεινπο ηξόπνπο ελίζρπζεο ηεο νιόπιεπξεο αλάπηπμεο θαη κάζεζεο ησλ παηδηώλ λεπηνζρνιηθήο ειηθίαο. Απηό ζα γίλεη κέζα από ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή επί ηνπ ζέκαηνο θαη ελεκέξσζε γηα ηηο πνιιαπιέο πξννπηηθέο (πνιηηηζκηθά, γλσζηηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά θ.α. ) πνπ κπνξεί λα έρεη ην παηρλίδη ζην ρώξν ηεο Νεπηνζρνιηθήο Αγσγήο. ηε ζπλέρεηα ην παηρλίδη ζα εμεηαζηεί σο κέζν κεηάδνζεο αιιά θαη δεκηνπξγίαο θνπιηνύξαο θαη θνηλσληθώλ δνκώλ κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε κηαο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο. Δπίζεο ην κάζεκα ζηνρεύεη ζηελ αλάιπζε ησλ ππαξρνπζώλ εξεπλώλ θαη ζεσξηώλ θαζώο θαη ζηε δηεμαγσγή θαηλνύξησλ κειεηώλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζεσξεηηθώλ πξννπηηθώλ θαη πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ ηνπ παηρληδηνύ. ΕΠΑ 562 Η Ανάπηςξη ηηρ Μαθημαηικήρ κέτηρ ζηη Νηπιοζσολική Ηλικία: Θευπηηικέρ και Επεςνηηικέρ Πποζεγγίζειρ Βαζηθόο ζηόρνο απηνύ ηνπ καζήκαηνο είλαη ν ζπλδπαζκόο ζύγρξνλσλ αληηιήςεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαηά ηε λεπηνζρνιηθή πεξίνδν, θαζώο θαη ζεσξηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζύγρξνλε έξεπλα ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθώλ. πγθεθξηκέλα ην κάζεκα πξαγκαηεύεηαη ηα αθόινπζα ζέκαηα: Έλλνηα θαη ζεκαζία ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ζηε λνεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. ηάδηα αλάπηπμεο ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ζε δηαθνξεηηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο. Ηθαλόηεηα αλάπηπμεο ζηξαηεγηθώλ ιύζεο πξνβιήκαηνο θαη δηαηζζεηηθνί θαλόλεο πνπ αλαπηύζζνπλ ηα παηδηά θαηά ηε λεπηνζρνιηθή πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηα καζεκαηηθά. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο. Ρόινο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηνπ ζπκβνιηζκνύ ζηελ αλάπηπμε καζεκαηηθώλ ελλνηώλ θαη δνκώλ ζε παηδηά λεπηνζρνιηθήο ειηθίαο. πκβνιή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ αλάπηπμε καζεκαηηθώλ ελλνηώλ θαη δεμηνηήησλ ζηε λεπηνζρνιηθή ειηθία. Μέζνδνη δηεξεύλεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη ηεο αλάπηπμήο ηεο ζε κηθξά παηδηά. Δληνπηζκόο εξεπλεηηθώλ θαηεπζύλζεσλ πνπ ρξήδνπλ κειινληηθήο δηεξεύλεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. ΕΠΑ 563 Ενίζσςζη ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ ζηην Νηπιοζσολική Ηλικία Με ην κάζεκα απηό εμεηάδνληαη δηάθνξεο κνξθέο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο-ζθέςεο κέζα από κηα παηδαγσγηθή θαη θνηλσληθνπνιηηηζηηθή πξννπηηθή. Μέζα όπσο ην παξακύζη, ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, ηελ πνίεζε, ηα θόκηθο, ηα αλέθδνηα, ηα ιίκεξηθο, ηηο εηθόλεο, ηαηλίεο, ηα παηρλίδηα-αληηθείκελα θ.ά. ζα αλαιπζνύλ σο πξνο ην ξόιν πνπ παίδνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ σο ρξεζηώλ θαη θξηηώλ ηνπ δεκηνπξγηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ απνδέρνληαη. Θα κειεηεζνύλ ζεσξεηηθέο θαη εκπεηξηθέο εξγαζίεο ζηνλ ζέκα απηό κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε ελόο επηζηεκνληθνύ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν λα πξαγκαηώλεηαη ε θαηάιιειε ρξήζε ησλ δηάθνξσλ κέζσλ γηα ηε δεκηνπξγηθή θαιιηέξγεηα ησλ παηδηώλ θαηά ηε λεπηνζρνιηθή πεξίνδν. ΕΠΑ 564 Σπόποι Μελέηηρ ηηρ Ανάπηςξηρ και Μάθηζηρ ηυν Παιδιών Νηπιοζσολικήρ Ηλικίαρ 9

10 ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε κε ηνπο δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη κέζα κειέηεο ησλ παηδηώλ λεπηνζρνιηθήο ειηθίαο. Μεξηθά από ηα δεηήκαηα ηα νπνία ζα ζπδεηεζνύλ θαη ζα αλαιπζνύλ πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη ηα παηδηά, ηελ παξαηήξεζε ησλ παηδηώλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο, ηνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ησλ παηδηώλ, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο αλάπηπμεο θαη κάζεζεο ησλ παηδηώλ. Οη θνηηεηέο ζα κειεηήζνπλ ππάξρνληα εξγαιεία ζην ρώξν, ζα δεκηνπξγήζνπλ θαη ζα εθαξκόζνπλ δηθνύο ηνπο ηξόπνπο κειέηεο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο λεπηνζρνιηθήο ειηθίαο. ΕΠΑ 565 ημειυηική Πποζέγγιζη ηηρ Μάθηζηρ ηυν Μαθημαηικών ζηη Νηπιοζσολική Ηλικία Σν κάζεκα ζα επηθεληξσζεί ζηα αθόινπζα ζέκαηα: Έλλνηα θαη ζεκαζία ησλ ζεκεησηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ. Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Σαμηλόκεζε αλαπαξαζηάζεσλ. πδήηεζε δηαθνξεηηθώλ ζεσξηώλ γηα ηηο αλαπαξαζηάζεηο, ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ κε έκθαζε ζηε λεπηνζρνιηθή ειηθία. Ο ξόινο ησλ πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ θαηαλόεζε καζεκαηηθώλ ελλνηώλ θαη ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο από κηθξά παηδηά. Δηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παξακπζηώλ θαη αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο. Ζ ζεκαζία ηεο ρξήζεο ησλ ρεηξνλνκηώλ από ηα παηδηά θαη ηε λεπηαγσγό ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ. Δξεπλεηηθέο εθαξκνγέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ παηδηώλ λεπηνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηεο εμέιημήο ηνπο ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο καζεκαηηθώλ ελλνηώλ θαη ηεο επίιπζεο καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο. EΠA 570 Έπεςνα και Θευπία ηηρ Παιδαγυγικήρ ηηρ Φςζικήρ Αγυγήρ Σν κάζεκα απηό επηθεληξώλεηαη ζηελ έξεπλα, ηε ζεσξία, θαη ηε κεζνδνινγία ηεο θπζηθήο αγσγήο. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ θαηαλόεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο βάζεο γλώζεσλ ηεο παηδαγσγηθήο ηεο θπζηθήο αγσγήο. Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηείηαη ηζηνξηθή θαη ζύγρξνλε αλάιπζε ζηελ έξεπλα, ηε ζεσξία, θαη ηε κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθώλ ζηε θπζηθή αγσγή. EΠA 571 Μονηέλα Διδαζκαλίαρ και Αναλςηικών Ππογπαμμάηυν ηηρ Φςζικήρ Αγυγήρ Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε δηαθόξσλ κνληέισλ θπζηθήο αγσγήο. Πεξηγξαθή δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ κεγηζηνπνηνύλ ηελ κάζεζε ησλ παηδηώλ θαη βειηηώλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Μειέηε θαη θξηηηθή αλάιπζε εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη κνληέισλ πνπ εθαξκόδνληαη ζην δηεζλή ρώξν. ΕΠΑ 572 ύγσπονερ Πποζεγγίζειρ ζηην Παιδαγυγική ηηρ Φςζικήρ Αγυγήρ Σν κάζεκα απηό επηθεληξώλεηαη ζε επίθαηξα ζέκαηα θαη ζύγρξνλεο ηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ παηδαγσγηθή ηεο θπζηθήο αγσγήο. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζεκαληηθόηεξα δεηήκαηα πνπ πεξηβάιινπλ ηε θπζηθή αγσγή ζηα ζρνιεία, αλαιύεη ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο θαη πξνζεγγίζεηο, ζπδεηά ηηο ηξέρνπζεο κεηαξξπζκίζεηο θαη αλαιύεη ηελ πνηόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο αγσγήο. ΕΠΑ 573 Ανάπηςξη Ππογπαμμάηυν ζηην Φςζική Αγυγή Αξρέο, κέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο θαη ζρεδηαζκνύ πξνγξακκάησλ ζηελ θπζηθή αγσγή. Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε πνηνηηθώλ καζεζηαθώλ εκπεηξηώλ θαη 10

11 πξνζεγγίζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ επίηεπμε ζεκαληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ. Μειέηε ηνπ standards-based physical education curriculum θαη αλάπηπμε πξνγξακκάησλ βάζεη απηνύ ηνπ κνληέινπ. ΕΠΑ 574 Ανάλςζη ηηρ Διδαζκαλία ζηην Φςζική Αγυγή Παξνπζίαζε ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο θαη αλάιπζεο ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ θπζηθή αγσγή. Έκθαζε δίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο θαη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηνηηθή δηδαζθαιία. Έξεπλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ζηε θπζηθή αγσγή. ΕΠΑ 580 Θευπηηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηην Εκπαιδεςηική Σεσνολογία: Πποβλήμαηα και Πποοπηικέρ ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηώλ κε ηηο δηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα θαη επεξεάδνπλ ηνλ ηνκέα ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο, ηεο εμέιημεο ησλ ζεσξηώλ απηώλ, ησλ πξνβιεκάησλ θαη πξννπηηθώλ ηνπο. Ηδηαίηεξε έκθαζε απνδίδεηαη ζηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο δηεξεύλεζεο εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ, όπσο πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ ζεσξεηηθώλ πιαηζίσλ. Δηδηθόηεξα, αλαιύνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη αδπλακίεο ή ηα θελά δηαθόξσλ ζεσξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηεθκεξηώλεηαη ε αλάγθε ηεο αλάπηπμεο κηαο ζθαηξηθήο θαη ζπζηεκαηηθήο αληηκεηώπηζεο όισλ ησλ ζεκάησλ ηεο ζύγρξνλεο Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο, όπσο ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζύγρξνλεο ηάζεηο δηδαζθαιίαο, κάζεζεο θαη ζρεδηαζκνύ εθπαηδεπηηθώλ πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ, ησλ πηπρώλ ηνπ θνηλσληθν-ηερληθνύ πεξηβάιινληνο πνπ ελζαξξύλνπλ ή παξεκπνδίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο, κε αλαδήηεζε ησλ θαηάιιεισλ δηαδηθαζηώλ γηα ηε δεκηνπξγία απνδνηηθώλ εληαίσλ γλσζηηθώλ ζπζηεκάησλ (joint cognitive systems) πνπ δηεξεπλνύλ θαη αμηνπνηνύλ ηα πνξίζκαηα ηεο νηθνδόκεζεο ηεο γλώζεο, ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο δηαλεκεκέλεο λόεζεο. ΕΠΑ 581 Ανάλςζη Επεςνηηικών Αποηελεζμάηυν ζηην Εκπαιδεςηική Σεσνολογία: Ποπίζμαηα και Eθαπμογέρ ην κάζεκα απηό αλαιύνληαη ηα απνηειέζκαηα αληηπξνζσπεπηηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνζπαζεηώλ (δηεζλώλ ή ηνπηθώλ), ηόζν πνζνηηθώλ, όζν θαη πνηνηηθώλ, κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ησλ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ πηπρώλ (ή ησλ πεξηνξηζκώλ) ηνπο θαη ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο. Με ηελ πξνζπάζεηα απηή επηδηώθεηαη ε επηζήκαλζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο ησλ πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ, αιιά θαη ε αμηνπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ ησλ πξνζπαζεηώλ απηώλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ή γηα ηελ θαζνδήγεζε κειινληηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνζπαζεηώλ. Ζ αμηνιόγεζε ησλ πνξηζκάησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλώλ επηρεηξείηαη κε απζηεξά εξεπλεηηθά θξηηήξηα δεηγκαηνιεςίαο, αμηνπηζηίαο, εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο εγθπξόηεηαο θαη άιισλ θαη ζεκαληηθώλ θξηηεξίσλ, ώζηε λα εληνπίδνληαη θαη λένη εξεπλεηηθνί πξνζαλαηνιηζκνί πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα εξεπλεηηθή καξηπξία. ΕΠΑ 582 Δόμηζη Επεςνηηικών Πποηάζευν ζηην Εκπαιδεςηική Σεσνολογία Δληνπηζκόο εξεπλεηηθώλ θαηεπζύλζεσλ θαη εξσηεκάησλ πνπ ρξήδνπλ ζπζηεκαηηθήο εξεπλεηηθήο δηεξεύλεζεο κε ζηόρν ηεθκεξησκέλεο απαληήζεηο ζηε βάζε εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ. Θεσξεηηθό πιαίζην θαη έληαμε ηεο έξεπλαο ζηε δηεζλή εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα. Οξγάλσζε θαη ζεκαζία ηεο αλαζθόπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο. Σα 11

12 εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ε ζεκαζία ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, ώζηε λα θαζνξίδνληαη νη ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί ηνπο θαη λα δηεπθνιύλεηαη ε κέηξεζή ηνπο θαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ όισλ ησλ εξεπλεηώλ. Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ (πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ). Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ε εθπαηδεπηηθή θαη ζεσξεηηθή ηνπο ζεκαζία θαη εθαξκνγή. ΕΠΑ 684 Εθνογπαθικέρ Πποζεγγίζειρ ζηην Εκπαίδεςζη Σν κάζεκα απηό απνζθνπεί λα ειζαγάγει ηνπο θνηηεηέο ζηελ εζλνγξαθηθή εθπαηδεπηηθή έξεπλα. ην κάζεκα εμεηάδνληαη ζέκαηα όπσο, ε εζλνγξαθηθή έξεπλα θαη ε πξνέιεπζή ηεο, ε εζλνγξαθηθή έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε (ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ζεσξεηηθέο θαηαβνιέο), βαζηθέο νκνηόηεηεο/δηαθνξέο κε άιια είδε εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία απαληά ε εζλνγξαθηθή έξεπλα, ζρεδηαζκόο θαη δηεμαγσγή εζλνγξαθηθώλ εξεπλώλ, ζέκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο θαηά ηε δηεμαγσγή εζλνγξαθηθώλ εξεπλώλ, ζπιινγή θαη δηαρείξηζε εζλνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ (ζπλέληεπμε, παξαηήξεζε, αλάιπζε αξρεηαθώλ δεδνκέλσλ, βηληενζθόπεζε), ν ξόινο ηνπ εξεπλεηή θαηά ηε δηεμαγσγή εζλνγξαθηθώλ εξεπλώλ, πξνζεγγίζεηο αλάιπζεο εζλνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ, ζπγγξαθή εζλνγξαθηθώλ εθπαηδεπηηθώλ εξεπλώλ θαη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηέηνησλ εξεπλώλ. Περιγραθές μαθημάηων ποσ δεν θαίνονηαι πιο πάνω, μπορείηε να ηις βρείηε ζηα σθιζηάμενα μεηαπηστιακά προγράμμαηα ηοσ Τμήμαηος ΕΠΑ ή άλλων Τμημάηων Οι αλλαγές έγιναν μεηά ηη ζσνάνηηζη ποσ είταν ζηις οι διδάζκονηες ηων νέων καηεσθύνζεων. 19 Οθησβξίνπ 2011 ΥΓΜ 12

13 13

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή)

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Α/Α ΣΟΥΟΙ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερικανόηηηερ) ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ (Σίηλοι) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δθπνλήζεθαλ γηα ην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθό πνπδώλ από Νηθόιαν Αλδξεαδάθε

Δθπνλήζεθαλ γηα ην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθό πνπδώλ από Νηθόιαν Αλδξεαδάθε ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σίτλος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαίερ Αλλαγέρ ηηρ Κοινωνίαρ

Ραγδαίερ Αλλαγέρ ηηρ Κοινωνίαρ Σηήξημε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ, ησλ Εθπαηδεπηηθώλ ησλ Εθπαηδεπηώλ πνπ εξγάδνληαη κε αγνξά ππεξεζηώλ. Σεηάξηε, 19 Μαΐνπ 2010 Ραγδαίερ Αλλαγέρ ηηρ Κοινωνίαρ Αναμόπθωζη ηος Δκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Γηαβξίκεο Παλαγηώηεο Λέθηνξαο

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Γηαβξίκεο Παλαγηώηεο Λέθηνξαο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Γηαβξίκεο Παλαγηώηεο Λέθηνξαο Σει. 22510-36554 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ειζαγυγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών

Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών Μαίπη Κοςηζελίνη Καθηγήηπια Τμήμα Επιζηημών ηηρ Αγωγήρ Πανεπιζηήμιο Κύππος 1. Ειζαγωγή Τν ζέκα ηεο απνηειεζκαηηθήο- πνηνηηθήο δηδαζθαιίαο/κάζεζεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Πανεπιζηήμιο Σηεπεάρ Ελλάδαρ Τμήμα Πεπιθεπειακήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ Μάθημα :Αγποηική Οικονομική Διδάζκων: Χ. Α. ΛΑΔΙΑΣ caladias@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ

ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ Αξγπξνπνύινπ Μαξία- Ισάλλα 1 Hassebrauck Manfred 2 1. Τομέας Ψστολογίας, Πανεπιζηήμιο Αθηνών 2. Τομέας Κοινωνικής Ψστολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΖΣΩΝ (πεπιγπαθή)

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΖΣΩΝ (πεπιγπαθή) Α/Α ΣΟΥΟΗ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερ-ικανόηηηερ) ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ (Σίηλοι) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΖΣΩΝ (πεπιγπαθή) ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΡΚΔΗΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) ΟΗ ΔΝΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΟΗ ΩΡΔ ΔΗΝΑΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Γνκέο Γηαθιάδσζεο Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Δλόηεηα: Δπίπεδν: Αιγνξηζκηθή Σθέςε - Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζύγρξνλεο Δθαξκνγέο Β Τάμε Γπκλαζίνπ, 15 εηώλ Σηόρνο: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε γηα λα επηιύνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΙ ΙΥΤΔ ΣΙ ΘΑ ΙΥΤΔΙ ειίδα 1 από 8 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Η Α Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ απνηειεί ηάμε απνθιεηζηηθά γεληθήο παηδείαο, ζηελ νπνία εθαξκόδεηαη πξόγξακκα καζεκάηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ. ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ Laplace

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ. ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ Laplace ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ plce Αηηηαηόηεηα Με-Αηηηαηόηεηα. Επζηάζεηα. Πεξηνρή ύγθιηζεο Μεηαζρεκαηηζκνύ plce ηωλ Επζηαζώλ & Αηηηαηώλ πζηεκάηωλ. Εθζεηηθά ήκαηα. Πνιπωλπκηθά Εθζεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

To 2 Ο Φεστιβάλ Φωμιού Γενική Παποςσίαση Θεζζαινλίθε 13, 14, 15, 16 θαη 17 Οθησβξίνπ

To 2 Ο Φεστιβάλ Φωμιού Γενική Παποςσίαση Θεζζαινλίθε 13, 14, 15, 16 θαη 17 Οθησβξίνπ To 2 Ο Φεστιβάλ Φωμιού Γενική Παποςσίαση Θεζζαινλίθε 13, 14, 15, 16 θαη 17 Οθησβξίνπ Ώρα για ζηάτσα και ζεζηό άρφμα Μοσζική και έθιμα, ζσνηαγές και ζπεζιαλιηέ ηοσ υφμιού από περιοτές και πόλεις ηης Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα