Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ"

Transcript

1 ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ ζε εμεηδηθεπκέλεο ζπνπδέο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο. Πξνεηνηκάδεη, επίζεο, ηνπο /ηηο θνηηεηέο/ηξηεο γηα δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο θαη αθαδεκατθή ζηαδηνδξνκία. Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηνύληαη 90 ECTS. Ο θνηηεηήο/ηξηα επηιέγεη μια καηεύθςνζη. Επιλογή μιαρ Καηεύθςνζηρ (ζςμπλήπυζη 9 μαθημάηυν και 3 ζεμιναπίυν) 9 καζήκαηα x 9 ects (81 ects) θαη 3 ζεκηλάξηα x 3 ects= ύλνιν 90 ects Ένα μάθημα Έπεςναρ Σπία μαθήμαηα Κοινού Κοπμού (27 ects) Σέζζεπα μαθήμαηα Καηεύθςνζηρ: (Θρηζκεσηική Παιδεία ή Κοινωνιολογία ηης Εκπαίδεσζης ή Νηπιοζτολική Αγωγή ή Θεωρία και Φιλοζοθία ηης Εκπαίδεσζης ή Παιδαγωγική ηης Φσζικής Αγωγής ή Διαπολιηιζμική ή Εκπαιδεσηική Τετνολογία) (36 ects) Ένα οποιοδήποηε μάθημα άλλος μεηαπηςσιακού ππογπάμμαηορ ηος Πανεπιζηημίος Κύππος Σπία εμινάπια ημείυζη: Σε περίπηωζη ποσ θοιηηηής/ηρια επιθσμεί να εκπονήζει Διαηριβή Μάζηερ (18 ects) ηόηε απαλλάζζεηαι από ένα μάθημα ηοσ Κοινού Κορμού και ηο ένα οποιοδήποηε μάθημα άλλοσ μεηαπηστιακού προγράμμαηος ηοσ Πανεπιζηημίοσ Κύπροσ. Ανάλςζη Ππογπάμμαηορ Μαθήμαηα Κοινού Κορμού Ο/Η θοιηηηήρ/ηπια ππέπει να παπακολοςθήζει 3 μαθήμαηα (27 ects ή ζε πεπίπηυζη πος επιλέξει ηο μάθημα ΦΤΥ 610 ή άλλο μάθημα ηος Σμήμαηορ Φςσολογίαρ) από ηα πιο κάηυ: ΔΠΑ 521 Δηζαγσγή ζηελ Καηάθηεζε ηεο Μεηξηθήο Γιώζζαο ΔΠΑ 522 ύγρξνλεο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Αλάπηπμε ηνπ Δγγξακκαηηζκνύ ΔΠΑ 524 Θεσξίεο Κεηκέλνπ-Πνιπγξακκαηηζκνί ΔΠΑ 529 Μνλόγισζζε, Γίγισζζε, Πνιύγισζζε Δθπαίδεπζε: ηάζεηο, Σάζεηο, Πξννπηηθέο ΔΠΑ 530 Θενινγηθέο Γηαζηάζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 531 Οη Θξεζθείεο ζηελ Δπνρή ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο ΔΠΑ 532 Θέκαηα Ζζηθήο ΔΠΑ 533 Αγσγή Εσήο. Γηα βίνπ Μάζεζε 1

2 ΔΠΑ 534 ρνιηθή Θξεζθεπηηθή Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 535 Μαζεζηαθέο Πξνζεγγίζεηο ηεο ρνιηθήο Θξεζθεπηηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 536 Θξεζθείεο θαη Φύιν ΔΠΑ 542 Δηδηθή θαη Δληαία Δθπαίδεπζε ζηελ Κύπξν ΔΠΑ 545 Ζ Αλαπεξία ζηελ Κνηλσλία θαη ην ρνιείν ΔΠΑ 548 ύγρξνλεο Σάζεηο ζηελ Δληαία Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 549 πνπδέο πεξί Αλαπεξίαο θαη Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 550 Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ΔΠΑ 555 Μεηακνληέξλνη Φηιόζνθνη, Δηεξόηεηα θαη Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 556 Πξνρσξεκέλν εκηλάξην ζε Θεσξία θαη Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο (9 ects) ΔΠΑ 560 ύγρξνλεο Παηδαγσγηθέο Αληηιήςεηο ζην ρώξν ηεο Νεπηνζρνιηθήο Αγσγήο ΔΠΑ 561 Οη πνιιαπιέο Γηαζηάζεηο ζην Παηρλίδη ΔΠΑ 562 Ζ αλάπηπμε ηεο Μαζεκαηηθήο θέςεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία: Θεσξεηηθέο θαη Δξεπλεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ΔΠΑ 563 Δλίζρπζε ηεο Γεκηνπξγηθόηεηαο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ΔΠΑ 564 Σξόπνη Μειέηεο ηεο Αλάπηπμεο ησλ Παηδηώλ Νεπηνζρνιηθήο Ζιηθίαο ΔΠΑ 565 εκεησηηθή Πξνζέγγηζε ηεο Μάζεζεο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ Νεπηνζρνιηθή Ζιηθία ΔΠΑ 570 Έξεπλα θαη Θεσξία ηεο Παηδαγσγηθήο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ΔΠΑ 571 Μνληέια Γηδαζθαιίαο θαη Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ΔΠΑ 572 ύγρξνλεο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Παηδαγσγηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ΔΠΑ 573 Αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ ζηελ Φπζηθή Αγσγή ΔΠΑ 574 Αλάιπζε ηεο Γηδαζθαιίαο ζηε Φπζηθή Αγσγή ΔΠΑ 580 Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο ΔΠΑ 581 Αλάιπζε Δξεπλεηηθώλ Απνηειεζκάησλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία: Πνξίζκαηα θαη Δθαξκνγέο ΔΠΑ 582 Γόκεζε Δξεπλεηηθώλ Πξνηάζεσλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία ΔΠΑ 598 Μεηαπνηαθή Θεσξία θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 601 Φηινζνθηθέο Γηαζηάζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 608 Αλάπηπμε θαη Αμηνιόγεζε Δθπαηδεπηηθνύ-Κξηηηθή Πξνζέγγηζε ΔΠΑ 611 Θεσξεηηθό Τπόβαζξν ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 618 Κνηλσληνινγηθέο Γηαζηάζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 620 Δηζαγσγή ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε ΔΠΑ 623 Παξαηήξεζε θαη Αμηνιόγεζε Γηδαζθαιίαο θαη Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ ΔΠΑ 631 Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ρνιηθή Βειηίσζε ΔΠΑ 637 Θεσξία θαη Πνιηηηθή ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 639 Δληαία Δθπαίδεπζε: ην Νέν Πξόζσπν ηεο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 640 Βαζηθέο Αξρέο θαη Γηαδηθαζίεο Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 641 Φύιν θαη Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 642 Βαζηθέο Αξρέο Μέηξεζεο θαη Αμηνιόγεζεο ζηελ Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 643 Δθαξκνγέο ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ ζηελ Αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 644 πγγξαθή θαη Αμηνιόγεζε Γηδαθηηθώλ Δγρεηξηδίσλ 2

3 ΔΠΑ 645 Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ΔΠΑ 646 Παγθνζκηνπνίεζε, Κνζκνπνιηηηζκόο θαη Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 647 Υξηζηηαληθόο Πξνζσπνθεληξηζκόο θαη ύγρξνλνο Κόζκνο ΔΠΑ 651 Ζ Δμέιημε ησλ Θεσξηώλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο-Ζ Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Η ΔΠΑ 652 Γηεξεύλεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ΔΠΑ 653 Γλσζηηθά Δκπόδηα ζηε Μάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο: Γηάγλσζε θαη Γηδαθηηθέο Παξεκβάζεηο ΔΠΑ 660 ρεδηαζκόο, Αλάπηπμε θαη Αμηνιόγεζε Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ΔΠΑ 662 Νέεο Σερλνινγίεο θαη Μάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ΔΠΑ 664 Δλνπνηεκέλα Πξνγξάκκαηα ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ΔΠΑ 673 Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Μαζεκαηηθώλ θαη Αμηνιόγεζε ΔΠΑ 676 ύγρξνλε Σερλνινγία ζηε Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ΔΠΑ 677 Θεσξίεο Αλαπαξάζηαζεο θαη Δθπαηδεπηηθέο Δθαξκνγέο ΔΠΑ 678 πλαηζζήκαηα θαη Μάζεζε ησλ Μαζεκαηηθώλ ΔΠΑ 680 Θεσξίεο Μάζεζεο ησλ Μαζεκαηηθώλ ΔΠΑ 682 Πνηνηηθή Έξεπλα ζηελ Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 683 Δθπαηδεπηηθή ηαηηζηηθή ΔΠΑ 684 Δζλνγξαθηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 694 εκηλάξην Αμηνιόγεζεο Πξνγξακκάησλ ΦΤΥ 610 Φπρνινγία ζηελ Δθπαίδεπζε (7.5 ects) Οπνηνδήπνηε κάζεκα πξνζθέξεη ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο Σημείωζη: Ο/Η θοιηηηής/ηρια ποσ θα παρακολοσθήζει ηο μάθημα ΧΥΦ 610 (7.5 ects) θα πρέπει να παρακολοσθήζει Σεμινάρια 12 ects για να καλσθθούν οι μονάδες ποσ σπολείπονηαι. Μαθήμαηα Καηεύθσνζης Ο/Η θοιηηηήρ/ηπια πος επιλέγει μια καηεύθςνζη από ηην οποία ππέπει να ζςμπληπώζει ηέζζεπα μαθήμαηα από ηιρ ακόλοςθερ καηεςθύνζειρ: (Θρηζκεσηική Παιδεία ή Κοινωνιολογία ηης Εκπαίδεσζης ή Νηπιοζτολική Αγωγή ή Θεωρία και Φιλοζοθία ηης Εκπαίδεσζης ή Παιδαγωγική ηης Φσζικής Αγωγής ή Διαπολιηιζμική ή Εκπαιδεσηική Τετνολογία) (ζύνολο 36 ects) Θπηζκεςηική Παιδεία ΔΠΑ 530 Θενινγηθέο Γηαζηάζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 531 Οη Θξεζθείεο ζηελ Δπνρή ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο ΔΠΑ 532 Θέκαηα Ζζηθήο ΔΠΑ 533 Αγσγή Εσήο. Γηα βίνπ Μάζεζε ΔΠΑ 534 ρνιηθή Θξεζθεπηηθή Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 535 Μαζεζηαθέο Πξνζεγγίζεηο ηεο ρνιηθήο Θξεζθεπηηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 536 Θξεζθείεο θαη Φύιν Κοινυνιολογία ηηρ Εκπαίδεςζηρ ΔΠΑ 550 Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ΔΠΑ 598 Μεηαπνηαθή Θεσξία θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 618 Κνηλσληνινγηθέο Γηαζηάζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο 3

4 ΔΠΑ 641 Φύιν θαη Δθπαίδεπζε Νηπιοζσολική Αγυγή ΔΠΑ 560 ύγρξνλεο Παηδαγσγηθέο Αληηιήςεηο ζην ρώξν ηεο Νεπηνζρνιηθήο Αγσγήο ΔΠΑ 561 Οη πνιιαπιέο Γηαζηάζεηο ζην Παηρλίδη ΔΠΑ 562 Ζ αλάπηπμε ηεο Μαζεκαηηθήο θέςεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία: Θεσξεηηθέο θαη Δξεπλεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ΔΠΑ 563 Δλίζρπζε ηεο Γεκηνπξγηθόηεηαο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ΔΠΑ 564 Σξόπνη Μειέηεο ηεο Αλάπηπμεο ησλ Παηδηώλ Νεπηνζρνιηθήο Ζιηθίαο ΔΠΑ 565 εκεησηηθή Πξνζέγγηζε ηεο Μάζεζεο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ Νεπηνζρνιηθή Ζιηθία Θευπία και Φιλοζοθία ηηρ Εκπαίδεςζηρ ΔΠΑ 555 Μεηακνληέξλνη Φηιόζνθνη, Δηεξόηεηα θαη Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 556 Πξνρσξεκέλν εκηλάξην ζε Θεσξία θαη Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 598 Μεηαπνηαθή Θεσξία θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 601 Φηινζνθηθέο Γηαζηάζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 611 Θεσξεηηθό Τπόβαζξν ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 646 Παγθνζκηνπνίεζε, Κνζκνπνιηηηζκόο θαη Δθπαίδεπζε Παιδαγυγική ηηρ Φςζικήρ Αγυγήρ ΔΠΑ 570 Έξεπλα θαη Θεσξία ηεο Παηδαγσγηθήο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ΔΠΑ 571 Μνληέια Γηδαζθαιίαο θαη Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ΔΠΑ 572 ύγρξνλεο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Παηδαγσγηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ΔΠΑ 573 Αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ ζηελ Φπζηθή Αγσγή ΔΠΑ 574 Αλάιπζε ηεο Γηδαζθαιίαο ζηε Φπζηθή Αγσγή ΔΠΑ 631 Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ρνιηθή Βειηίσζε ΔΠΑ 623 Παξαηήξεζε θαη Αμηνιόγεζε Γηδαζθαιίαο θαη Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ Διαπολιηιζμική ΔΠΑ 637 Θεσξία θαη Πνιηηηθή ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΠΑ 641 Φύιν θαη Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 646 Παγθνζκηνπνίεζε, Κνζκνπνιηηηζκόο θαη Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 647 Υξηζηηαληθόο Πξνζσπνθεληξηζκόο θαη ύγρξνλνο Κόζκνο ΔΠΑ 555 Μεηακνληέξλνη Φηιόζνθνη, Δηεξόηεηα θαη Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 598 Μεηαπνηαθή Θεσξία θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Εκπαιδεςηική Σεσνολογία ΔΠΑ 580 Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο ΔΠΑ 581 Αλάιπζε Δξεπλεηηθώλ Απνηειεζκάησλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία: Πνξίζκαηα θαη Δθαξκνγέο ΔΠΑ 582 Γόκεζε Δξεπλεηηθώλ Πξνηάζεσλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία ΔΠΑ 643 Δθαξκνγέο ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ ζηελ Αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ 4

5 ΔΠΑ 662 Νέεο Σερλνινγίεο θαη Μάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ΔΠΑ 676 ύγρξνλε Σερλνινγία ζηε Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ Μαθήμαηα Έρεσνας Ο/Η θοιηηηήρ/ηπια επιλέγει ένα μάθημα Έπεςναρ από ηα πιο κάηυ: ΔΠΑ 682 Πνηνηηθή Έξεπλα ζηελ Δθπαίδεπζε ΔΠΑ 683 Δθπαηδεπηηθή ηαηηζηηθή ΔΠΑ 684 Δζλνγξαθηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Τρία Σεμινάρια Ο/Η θοιηηηήρ/ηπια ππέπει να ζςμπληπώζει 3 ζεμινάπια (9 π.μ.) βάζει ηηρ Καηεύθςνζηρ πος επιλέγει και πάνηοηε με ηη ζύμθυνη γνώμη ηος ακαδημαφκού ζςμβούλος. ΔΠΑ 734 ΘΠ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο Η (Θξεζθεπηηθή Παηδεία) (3 ects) ΔΠΑ 734 ΚΔ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο Η (Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο) (3 ects) ΔΠΑ 734 ΝΑ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο Η (Νεπηνζρνιηθή Αγσγή) (3 ects) ΔΠΑ 734 ΦΔ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο Η (Θεσξία θαη Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο) (3 ects) ΔΠΑ 734 ΦΑ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο Η (Παηδαγσγηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο) (3 ects) ΔΠΑ 734 ΔΣ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο Η (Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία) (3 ects) ΔΠΑ 744 ΘΠ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗ (Θξεζθεπηηθή Παηδεία) (3 ects) ΔΠΑ 744 ΚΔ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗ (Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο) (3 ects) ΔΠΑ 744 ΝΑ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗ (Νεπηνζρνιηθή Αγσγή) (3 ects) ΔΠΑ 744 ΦΔ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗ (Θεσξία θαη Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο) (3 ects) ΔΠΑ 744 ΦΑ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗ (Παηδαγσγηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο) (3 ects) ΔΠΑ 734 ΔΣ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗ (Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία) (3 ects) ΔΠΑ 764 ΘΠ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗΗ (Θξεζθεπηηθή Παηδεία) (3 ects) ΔΠΑ 764 ΚΔ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗΗ (Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο) (3 ects) ΔΠΑ 764 ΝΑ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗΗ (Νεπηνζρνιηθή Αγσγή) (3 ects) ΔΠΑ 764 ΦΔ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗΗ (Θεσξία θαη Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο) (3 ects) ΔΠΑ 764 ΦΑ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗΗ (Παηδαγσγηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο) (3 ects) ΔΠΑ 764 ΔΣ εκηλάξην Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ΗΗΗ (Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία) (3 ects) 5

6 Διδάζκονηερ ηος ππογπάμμαηορ: Όιν ην αθαδεκατθό πξνζσπηθό ηνπ Σκήκαηνο ΔΠΑ ςνηονιζηήρ ηος ππογπάμμαηορ (Εκάζηοηε Ππόεδπορ Σμήμαηορ) Μαίξε Ησαλλίδνπ-Κνπηζειίλε Καζεγήηξηα Σει: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ/9 ΜΟΝΑΔΕ (ECTS) Αξιολόγηζη: 1. Παξνπζίαζε ζηελ Σάμε 2. Σειηθή Δξεπλεηηθή Δξγαζία ή Σειηθή Γξαπηή Δμέηαζε 40% ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ 60% ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ Καηανομή υπών επγαζίαρ: 3 ώξεο δηδαζθαιίαο εβδνκαδηαίσο Πξνεηνηκαζία γηα ηε δηδαζθαιία (κειέηε Άξζξσλ γηα ζπκκεηνρή ζην κάζεκα) Δξεπλεηηθή εξγαζία Δλδηάκεζε κειέηε ή ελδηάκεζε εμέηαζε Σειηθή εξεπλεηηθή κειέηε ή Σειηθή Δμέηαζε ύνολο 3x14 εβδνκάδεο= 42 ώξεο 3x14 εβδνκάδεο= 42 ώξεο 50 ώξεο 60 ώξεο 70 ώξεο 264 ώπερ 6

7 Πεπιγπαθέρ Νέυν Μαθημάηυν (Όλα ηα μαθήμαηα πιζηώνονηαι με 9 ECTS) EΠA 530 Θεολογικέρ διαζηάζειρ ηηρ Eκπαίδεςζηρ Θενινγηθή πξνζέγγηζε ηεο αγσγήο, ηεο παηδείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Oληνινγίεο θαη αγσγή. Kξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζθνπνζεζίαο, ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο κεζνδνινγίαο, ηεο αμηνιόγεζεο θαη άιισλ παξακέηξσλ δηαθόξσλ κνξθώλ εθπαίδεπζεο. EΠA 531 Oι θπηζκείερ ζηην εποσή ηηρ παγκοζμιοποίηζηρ Oη ζξεζθείεο ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο. Kνζκνείδσια ησλ ζξεζθεηώλ. Oη κεγάιεο ζξεζθείεο θαη ην ζξεζθεπηηθό θαηλόκελν ζήκεξα. EΠA 532 Θέμαηα ηθικήρ Oληνινγίεο θαη εζηθή. H Hζηθή ζην λεσηεξηζκό θαη ζην κεηαλεσηεξηζκό. Βαζηθά ζέκαηα εζηθήο. EΠA 533 Aγυγή Zυήρ. Δια βίος μάθηζη H Aγσγή Zσήο σο δηά βίνπ κάζεζε. Παξάγνληεο θαη θνξείο αγσγήο ζήκεξα. Βαζηθνί ζηαζκνί ηεο Aγσγήο Zσήο. EΠA 534 σολική Θπηζκεςηική Eκπαίδεςζη Iζηνξία, ζθνπνί, πεξηερόκελα, κεζνδνινγίεο θ.ά. ηεο ρνιηθήο Θξεζθεπηηθήο Aγσγήο. H ζέζε ηεο ζην θππξηαθό, επξσπατθό θαη παγθόζκην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζήκεξα. EΠA 535 Mαθηζιακέρ πποζεγγίζειρ ηηρ σολικήρ Θπηζκεςηικήρ Eκπαίδεςζηρ H ζενινγηθή, θηινζνθηθή, ςπρνινγηθή, θνηλσληνινγηθή θαη ηζηνξηθή δηάζηαζε ηεο ρνιηθήο Θξεζθεπηηθήο Eθπαίδεπζεο. θνπνζεζία, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, αξρέο κάζεζεο, εγρεηξίδηα, αμηνιόγεζε θ.ά. δηαθόξσλ κνξθώλ ηεο ρνιηθήο Θξεζθεπηηθήο Eθπαίδεπζεο. ΕΠΑ 536 Θπηζκείερ και Φύλο Ηεξό θαη Φύιν. Θξεζθεπηηθή Μεηξηαξρία. Θξεζθεπηηθή Παηξηαξρία. Σν θύιν ζηα κεγάια παγθόζκηα ζξεζθεύκαηα. Οξζνδνμία θαη θύιν. Γπηηθόο Υξηζηηαληζκόο θαη θύιν. Θξεζθεπηηθέο κεηακθηέζεηο ηνπ θύινπ ζε κηα εθθνζκηθεπκέλε θνηλσλία. ΕΠΑ 549: ποςδέρ πεπί Αναπηπίαρ ζηην Εκπαίδεςζη ην κάζεκα παξνπζηάδνληαη θαη αλαιύνληαη θξηηηθά ζέκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο πνπδέο πεξί Αλαπεξίαο ζηελ Δθπαίδεπζε, κηα επηζηεκνληθή πεξηνρή πνπ πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη ηηο αξρέο πνπ δηαηππώλνληαη ζηηο πνπδέο πεξί Αλαπεξίαο κε ηε θηινζνθία ηεο Eληαίαο Eθπαίδεπζεο. Οη θνηηεηέο/ήηξηεο ελζαξξύλνληαη λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα όπσο είλαη ε θαηαζθεπή ηεο έλλνηαο ηεο αλαπεξίαο (πνιηηηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη ηζηνξηθή θαηαζθεπή), ε αληηπαξάζεζε ηνπ ηαηξηθνύ θαη ηνπ θνηλσληθνύ κνληέινπ ζθέςεο, ε πξνζσπηθή εκπεηξία ηεο αλαπεξίαο θαη ε αμηνπνίεζή ηεο ζε πνιηηηθό επίπεδν θαη ε θαηαζθεπή ηεο ξεηνξηθήο ηεο αλαπεξίαο ζε ζρέζε κε ηελ θνπιηνύξα θαη ηελ ηζηνξία ελόο ηόπνπ. Αλαιύνληαη ζε βάζνο θιαζζηθά θαη ζύγρξνλα θείκελα αλάπεξσλ αθηηβηζηώλ, αθαδεκατθώλ θαη ζεσξεηηθώλ θαη ελζαξξύλεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο ζθέςεο ηνπο κε δεηήκαηα ηεο εληαίαο εθπαίδεπζεο, όπσο ε αλαθαηαζθεπή ηεο έλλνηαο ηεο αλαπεξίαο, ε απνκπζνπνίεζε 7

8 ηεο παληνδπλακίαο ησλ εηδηθώλ, ε αλαζεώξεζε ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ε αλαδόκεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο γεληθόηεξα. ΕΠΑ 550 Εκπαίδεςζη και Κοινυνικόρ Αποκλειζμόρ Μέζα από αλαζθόπεζε εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ, ην κάζεκα απηό εμεηάδεη ην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ παξαγσγή ζύγρξνλσλ κνξθώλ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. Σν κάζεκα αλαιύεη ηηο δνκηθέο, ζπζηεκηθέο θαη ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη επηρεηξεί λα επηζεκάλεη ην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ αλαπαξαγσγή αιιά θαη ηελ ππέξβαζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. ΕΠΑ 555 Μεηαμονηέπνοι Φιλόζοθοι, Εηεπόηηηα και Εκπαίδεςζη Μέζα από κηα επξεία θαη ζε βάζνο κειέηε ηνπ έξγνπ θηινζόθσλ θαη ζεσξεηηθώλ όπσο o Levinas, o Lyotard, ε Kristeva, ν Derrida, ε Butler, ε Spivak, θ.ά., αλαιύνληαη νη πνιιαπιέο πξνζεγγίζεηο ζηελ εηεξόηεηα (εζηθέο, γισζζνινγηθέο, ςπραλαιπηηθέο, θ.ά.) θαη αλαδεηθλύεηαη ε ζρέζε κε ηελ εηεξόηεηα σο δηαδηθαζία ππνθεηκεληθνπνίεζεο, αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε ην νηθείν θαη ην αλνίθεην, εζσηεξηθόηεηαο θαη εμσηεξηθόηεηαο, ζπγθξόηεζεο θαη απνδόκεζεο λνήκαηνο. Αλαδεηθλύνληαο ηελ πνιιαπιόηεηα ησλ ζρέζεσλ κε ηελ εηεξόηεηα, ην κάζεκα δηεπξύλεη ηηο πξνζεγγίζεηο ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα όπσο ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα, ν θνζκνπνιηηηζκόο, ε ζπγθξόηεζε ππνθεηκέλσλ θαη θαζεζηώησλ θαλνληθόηεηαο ζε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, δηαδηθαζίεο θπιεηηθνπνίεζεο, ζπγθξόηεζεο θαη κεηαζρεκαηηζκώλ έκθπισλ νξίσλ θαη επηζπκηώλ, ε δηδαζθαιία θεηκέλσλ, ε δηάζρηζε νξίσλ, ε κλήκε θαη ε γξαθή κεηά ηελ θαηαζηξνθή, θ.ά.. ΕΠΑ 556 Πποσυπημένο εμινάπιο ζε Θευπία και Φιλοζοθία ηηρ Εκπαίδεςζηρ ε βάζνο κειέηε ηνπ έξγνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηιόζνθνπ ή ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο ζεσξεηηθήο ζθέςεο ή αληαιιαγήο αλάκεζα ζε θηιόζνθνπο αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλε δηακάρε ή δηαιόγνπ αλάκεζα ζε θηιόζνθνπο, θαη παξάιιειε δηεξεύλεζε εθπαηδεπηηθώλ ηδεώλ, ηδεσδώλ, ζθνπώλ θαη πξαθηηθώλ. Βαζηθόο ζηόρνο ε εληξύθεζε ζε ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θείκελα θηινζνθίαο θαη ζεσξίαο θαη ν απεγθισβηζκόο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζθέςεο από αιγνξηζκηθέο πξνζιήςεηο ιόγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα εζηθήο, ηζηνξηνγξαθίαο, θεηκεληθόηεηαο, επηζηεκνινγίαο, θιπ. ΕΠΑ 560 ύγσπονερ Παιδαγυγικέρ Ανηιλήτειρ ζηο Υώπο ηηρ Νηπιοζσολικήρ Αγυγήρ Σν κάζεκα απηό πξνζθέξεη ηελ επθαηξία γηα κειέηε, δηεξεύλεζε θαη αλαζεώξεζε ησλ ζύγρξνλσλ εθπαηδεπηηθώλ, ζεσξεηηθώλ, δηδαθηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ ηάζεσλ ζην ρώξν ηεο Νεπηνζρνιηθήο Αγσγήο. Θα ζπδεηεζνύλ νη ηδενινγηθέο επηξξνέο θαη ε επηζηεκνληθά θαηνρπξσκέλε δξάζε ζην πεδίν ηεο Νεπηνζρνιηθήο Αγσγήο. Θα κειεηεζεί ε πνιπκνξθία θαη πνιπθσλία επηζηεκνινγηθώλ αξρώλ θαη πξνζεγγίζεσλ (π.ρ. κνληέξλν-κεηακνληέξλν, θεκηληζκόο, απνδόκεζε-deconstruction, reconceptualism, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, εζηθή θ.ά.) θαη ζα εμεηαζηνύλ θξηηηθά κε ζηόρν ηελ αλαζεώξεζε ησλ ηδεώλ, ησλ ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ ηνπ ρώξνπ ηεο Νεπηνζρνιηθήο Αγσγήο. Θα γίλεη αλαθνξά ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ παηδηνύ, από ηε βξεθηθή κέρξη ηε ζρνιηθή ειηθία, κέζα από δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο αληηιήςεηο θαη ζρνιηθέο πξαθηηθέο. Με εξεπλεηηθνύο θαη δηδαθηηθνύο 8

9 πξνβιεκαηηζκνύο νη θνηηεηέο ζα νδεγεζνύλ ζε κηα αλαζεσξεκέλε αληίιεςε ηνπ ρώξνπ ηεο Νεπηνζρνιηθήο Αγσγήο. ΕΠΑ 561 Οι Πολλαπλέρ Διαζηάζειρ ζηο Παισνίδι Με ην κάζεκα απηό εμεηάδεηαη ε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ παηρληδηνύ. πγθεθξηκέλα ζηόρνο είλαη λα ζεσξεζεί ην παηρλίδη σο έλαο από ηνπο πιένλ θαηάιιεινπο ηξόπνπο ελίζρπζεο ηεο νιόπιεπξεο αλάπηπμεο θαη κάζεζεο ησλ παηδηώλ λεπηνζρνιηθήο ειηθίαο. Απηό ζα γίλεη κέζα από ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή επί ηνπ ζέκαηνο θαη ελεκέξσζε γηα ηηο πνιιαπιέο πξννπηηθέο (πνιηηηζκηθά, γλσζηηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά θ.α. ) πνπ κπνξεί λα έρεη ην παηρλίδη ζην ρώξν ηεο Νεπηνζρνιηθήο Αγσγήο. ηε ζπλέρεηα ην παηρλίδη ζα εμεηαζηεί σο κέζν κεηάδνζεο αιιά θαη δεκηνπξγίαο θνπιηνύξαο θαη θνηλσληθώλ δνκώλ κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε κηαο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο. Δπίζεο ην κάζεκα ζηνρεύεη ζηελ αλάιπζε ησλ ππαξρνπζώλ εξεπλώλ θαη ζεσξηώλ θαζώο θαη ζηε δηεμαγσγή θαηλνύξησλ κειεηώλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζεσξεηηθώλ πξννπηηθώλ θαη πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ ηνπ παηρληδηνύ. ΕΠΑ 562 Η Ανάπηςξη ηηρ Μαθημαηικήρ κέτηρ ζηη Νηπιοζσολική Ηλικία: Θευπηηικέρ και Επεςνηηικέρ Πποζεγγίζειρ Βαζηθόο ζηόρνο απηνύ ηνπ καζήκαηνο είλαη ν ζπλδπαζκόο ζύγρξνλσλ αληηιήςεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαηά ηε λεπηνζρνιηθή πεξίνδν, θαζώο θαη ζεσξηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζύγρξνλε έξεπλα ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθώλ. πγθεθξηκέλα ην κάζεκα πξαγκαηεύεηαη ηα αθόινπζα ζέκαηα: Έλλνηα θαη ζεκαζία ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ζηε λνεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. ηάδηα αλάπηπμεο ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ζε δηαθνξεηηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο. Ηθαλόηεηα αλάπηπμεο ζηξαηεγηθώλ ιύζεο πξνβιήκαηνο θαη δηαηζζεηηθνί θαλόλεο πνπ αλαπηύζζνπλ ηα παηδηά θαηά ηε λεπηνζρνιηθή πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηα καζεκαηηθά. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο. Ρόινο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηνπ ζπκβνιηζκνύ ζηελ αλάπηπμε καζεκαηηθώλ ελλνηώλ θαη δνκώλ ζε παηδηά λεπηνζρνιηθήο ειηθίαο. πκβνιή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ αλάπηπμε καζεκαηηθώλ ελλνηώλ θαη δεμηνηήησλ ζηε λεπηνζρνιηθή ειηθία. Μέζνδνη δηεξεύλεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη ηεο αλάπηπμήο ηεο ζε κηθξά παηδηά. Δληνπηζκόο εξεπλεηηθώλ θαηεπζύλζεσλ πνπ ρξήδνπλ κειινληηθήο δηεξεύλεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. ΕΠΑ 563 Ενίζσςζη ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ ζηην Νηπιοζσολική Ηλικία Με ην κάζεκα απηό εμεηάδνληαη δηάθνξεο κνξθέο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο-ζθέςεο κέζα από κηα παηδαγσγηθή θαη θνηλσληθνπνιηηηζηηθή πξννπηηθή. Μέζα όπσο ην παξακύζη, ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, ηελ πνίεζε, ηα θόκηθο, ηα αλέθδνηα, ηα ιίκεξηθο, ηηο εηθόλεο, ηαηλίεο, ηα παηρλίδηα-αληηθείκελα θ.ά. ζα αλαιπζνύλ σο πξνο ην ξόιν πνπ παίδνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ σο ρξεζηώλ θαη θξηηώλ ηνπ δεκηνπξγηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ απνδέρνληαη. Θα κειεηεζνύλ ζεσξεηηθέο θαη εκπεηξηθέο εξγαζίεο ζηνλ ζέκα απηό κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε ελόο επηζηεκνληθνύ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν λα πξαγκαηώλεηαη ε θαηάιιειε ρξήζε ησλ δηάθνξσλ κέζσλ γηα ηε δεκηνπξγηθή θαιιηέξγεηα ησλ παηδηώλ θαηά ηε λεπηνζρνιηθή πεξίνδν. ΕΠΑ 564 Σπόποι Μελέηηρ ηηρ Ανάπηςξηρ και Μάθηζηρ ηυν Παιδιών Νηπιοζσολικήρ Ηλικίαρ 9

10 ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε κε ηνπο δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη κέζα κειέηεο ησλ παηδηώλ λεπηνζρνιηθήο ειηθίαο. Μεξηθά από ηα δεηήκαηα ηα νπνία ζα ζπδεηεζνύλ θαη ζα αλαιπζνύλ πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη ηα παηδηά, ηελ παξαηήξεζε ησλ παηδηώλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο, ηνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ησλ παηδηώλ, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο αλάπηπμεο θαη κάζεζεο ησλ παηδηώλ. Οη θνηηεηέο ζα κειεηήζνπλ ππάξρνληα εξγαιεία ζην ρώξν, ζα δεκηνπξγήζνπλ θαη ζα εθαξκόζνπλ δηθνύο ηνπο ηξόπνπο κειέηεο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο λεπηνζρνιηθήο ειηθίαο. ΕΠΑ 565 ημειυηική Πποζέγγιζη ηηρ Μάθηζηρ ηυν Μαθημαηικών ζηη Νηπιοζσολική Ηλικία Σν κάζεκα ζα επηθεληξσζεί ζηα αθόινπζα ζέκαηα: Έλλνηα θαη ζεκαζία ησλ ζεκεησηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ. Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Σαμηλόκεζε αλαπαξαζηάζεσλ. πδήηεζε δηαθνξεηηθώλ ζεσξηώλ γηα ηηο αλαπαξαζηάζεηο, ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ κε έκθαζε ζηε λεπηνζρνιηθή ειηθία. Ο ξόινο ησλ πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ θαηαλόεζε καζεκαηηθώλ ελλνηώλ θαη ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο από κηθξά παηδηά. Δηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παξακπζηώλ θαη αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο. Ζ ζεκαζία ηεο ρξήζεο ησλ ρεηξνλνκηώλ από ηα παηδηά θαη ηε λεπηαγσγό ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ. Δξεπλεηηθέο εθαξκνγέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ παηδηώλ λεπηνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηεο εμέιημήο ηνπο ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο καζεκαηηθώλ ελλνηώλ θαη ηεο επίιπζεο καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο. EΠA 570 Έπεςνα και Θευπία ηηρ Παιδαγυγικήρ ηηρ Φςζικήρ Αγυγήρ Σν κάζεκα απηό επηθεληξώλεηαη ζηελ έξεπλα, ηε ζεσξία, θαη ηε κεζνδνινγία ηεο θπζηθήο αγσγήο. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ θαηαλόεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο βάζεο γλώζεσλ ηεο παηδαγσγηθήο ηεο θπζηθήο αγσγήο. Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηείηαη ηζηνξηθή θαη ζύγρξνλε αλάιπζε ζηελ έξεπλα, ηε ζεσξία, θαη ηε κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθώλ ζηε θπζηθή αγσγή. EΠA 571 Μονηέλα Διδαζκαλίαρ και Αναλςηικών Ππογπαμμάηυν ηηρ Φςζικήρ Αγυγήρ Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε δηαθόξσλ κνληέισλ θπζηθήο αγσγήο. Πεξηγξαθή δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ κεγηζηνπνηνύλ ηελ κάζεζε ησλ παηδηώλ θαη βειηηώλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Μειέηε θαη θξηηηθή αλάιπζε εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη κνληέισλ πνπ εθαξκόδνληαη ζην δηεζλή ρώξν. ΕΠΑ 572 ύγσπονερ Πποζεγγίζειρ ζηην Παιδαγυγική ηηρ Φςζικήρ Αγυγήρ Σν κάζεκα απηό επηθεληξώλεηαη ζε επίθαηξα ζέκαηα θαη ζύγρξνλεο ηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ παηδαγσγηθή ηεο θπζηθήο αγσγήο. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζεκαληηθόηεξα δεηήκαηα πνπ πεξηβάιινπλ ηε θπζηθή αγσγή ζηα ζρνιεία, αλαιύεη ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο θαη πξνζεγγίζεηο, ζπδεηά ηηο ηξέρνπζεο κεηαξξπζκίζεηο θαη αλαιύεη ηελ πνηόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο αγσγήο. ΕΠΑ 573 Ανάπηςξη Ππογπαμμάηυν ζηην Φςζική Αγυγή Αξρέο, κέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο θαη ζρεδηαζκνύ πξνγξακκάησλ ζηελ θπζηθή αγσγή. Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε πνηνηηθώλ καζεζηαθώλ εκπεηξηώλ θαη 10

11 πξνζεγγίζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ επίηεπμε ζεκαληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ. Μειέηε ηνπ standards-based physical education curriculum θαη αλάπηπμε πξνγξακκάησλ βάζεη απηνύ ηνπ κνληέινπ. ΕΠΑ 574 Ανάλςζη ηηρ Διδαζκαλία ζηην Φςζική Αγυγή Παξνπζίαζε ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο θαη αλάιπζεο ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ θπζηθή αγσγή. Έκθαζε δίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο θαη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηνηηθή δηδαζθαιία. Έξεπλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ζηε θπζηθή αγσγή. ΕΠΑ 580 Θευπηηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηην Εκπαιδεςηική Σεσνολογία: Πποβλήμαηα και Πποοπηικέρ ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηώλ κε ηηο δηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα θαη επεξεάδνπλ ηνλ ηνκέα ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο, ηεο εμέιημεο ησλ ζεσξηώλ απηώλ, ησλ πξνβιεκάησλ θαη πξννπηηθώλ ηνπο. Ηδηαίηεξε έκθαζε απνδίδεηαη ζηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο δηεξεύλεζεο εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ, όπσο πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ ζεσξεηηθώλ πιαηζίσλ. Δηδηθόηεξα, αλαιύνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη αδπλακίεο ή ηα θελά δηαθόξσλ ζεσξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηεθκεξηώλεηαη ε αλάγθε ηεο αλάπηπμεο κηαο ζθαηξηθήο θαη ζπζηεκαηηθήο αληηκεηώπηζεο όισλ ησλ ζεκάησλ ηεο ζύγρξνλεο Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο, όπσο ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζύγρξνλεο ηάζεηο δηδαζθαιίαο, κάζεζεο θαη ζρεδηαζκνύ εθπαηδεπηηθώλ πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ, ησλ πηπρώλ ηνπ θνηλσληθν-ηερληθνύ πεξηβάιινληνο πνπ ελζαξξύλνπλ ή παξεκπνδίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο, κε αλαδήηεζε ησλ θαηάιιεισλ δηαδηθαζηώλ γηα ηε δεκηνπξγία απνδνηηθώλ εληαίσλ γλσζηηθώλ ζπζηεκάησλ (joint cognitive systems) πνπ δηεξεπλνύλ θαη αμηνπνηνύλ ηα πνξίζκαηα ηεο νηθνδόκεζεο ηεο γλώζεο, ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο δηαλεκεκέλεο λόεζεο. ΕΠΑ 581 Ανάλςζη Επεςνηηικών Αποηελεζμάηυν ζηην Εκπαιδεςηική Σεσνολογία: Ποπίζμαηα και Eθαπμογέρ ην κάζεκα απηό αλαιύνληαη ηα απνηειέζκαηα αληηπξνζσπεπηηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνζπαζεηώλ (δηεζλώλ ή ηνπηθώλ), ηόζν πνζνηηθώλ, όζν θαη πνηνηηθώλ, κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ησλ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ πηπρώλ (ή ησλ πεξηνξηζκώλ) ηνπο θαη ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο. Με ηελ πξνζπάζεηα απηή επηδηώθεηαη ε επηζήκαλζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο ησλ πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ, αιιά θαη ε αμηνπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ ησλ πξνζπαζεηώλ απηώλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ή γηα ηελ θαζνδήγεζε κειινληηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνζπαζεηώλ. Ζ αμηνιόγεζε ησλ πνξηζκάησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλώλ επηρεηξείηαη κε απζηεξά εξεπλεηηθά θξηηήξηα δεηγκαηνιεςίαο, αμηνπηζηίαο, εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο εγθπξόηεηαο θαη άιισλ θαη ζεκαληηθώλ θξηηεξίσλ, ώζηε λα εληνπίδνληαη θαη λένη εξεπλεηηθνί πξνζαλαηνιηζκνί πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα εξεπλεηηθή καξηπξία. ΕΠΑ 582 Δόμηζη Επεςνηηικών Πποηάζευν ζηην Εκπαιδεςηική Σεσνολογία Δληνπηζκόο εξεπλεηηθώλ θαηεπζύλζεσλ θαη εξσηεκάησλ πνπ ρξήδνπλ ζπζηεκαηηθήο εξεπλεηηθήο δηεξεύλεζεο κε ζηόρν ηεθκεξησκέλεο απαληήζεηο ζηε βάζε εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ. Θεσξεηηθό πιαίζην θαη έληαμε ηεο έξεπλαο ζηε δηεζλή εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα. Οξγάλσζε θαη ζεκαζία ηεο αλαζθόπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο. Σα 11

12 εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ε ζεκαζία ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, ώζηε λα θαζνξίδνληαη νη ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί ηνπο θαη λα δηεπθνιύλεηαη ε κέηξεζή ηνπο θαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ όισλ ησλ εξεπλεηώλ. Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ (πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ). Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ε εθπαηδεπηηθή θαη ζεσξεηηθή ηνπο ζεκαζία θαη εθαξκνγή. ΕΠΑ 684 Εθνογπαθικέρ Πποζεγγίζειρ ζηην Εκπαίδεςζη Σν κάζεκα απηό απνζθνπεί λα ειζαγάγει ηνπο θνηηεηέο ζηελ εζλνγξαθηθή εθπαηδεπηηθή έξεπλα. ην κάζεκα εμεηάδνληαη ζέκαηα όπσο, ε εζλνγξαθηθή έξεπλα θαη ε πξνέιεπζή ηεο, ε εζλνγξαθηθή έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε (ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ζεσξεηηθέο θαηαβνιέο), βαζηθέο νκνηόηεηεο/δηαθνξέο κε άιια είδε εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία απαληά ε εζλνγξαθηθή έξεπλα, ζρεδηαζκόο θαη δηεμαγσγή εζλνγξαθηθώλ εξεπλώλ, ζέκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο θαηά ηε δηεμαγσγή εζλνγξαθηθώλ εξεπλώλ, ζπιινγή θαη δηαρείξηζε εζλνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ (ζπλέληεπμε, παξαηήξεζε, αλάιπζε αξρεηαθώλ δεδνκέλσλ, βηληενζθόπεζε), ν ξόινο ηνπ εξεπλεηή θαηά ηε δηεμαγσγή εζλνγξαθηθώλ εξεπλώλ, πξνζεγγίζεηο αλάιπζεο εζλνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ, ζπγγξαθή εζλνγξαθηθώλ εθπαηδεπηηθώλ εξεπλώλ θαη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηέηνησλ εξεπλώλ. Περιγραθές μαθημάηων ποσ δεν θαίνονηαι πιο πάνω, μπορείηε να ηις βρείηε ζηα σθιζηάμενα μεηαπηστιακά προγράμμαηα ηοσ Τμήμαηος ΕΠΑ ή άλλων Τμημάηων Οι αλλαγές έγιναν μεηά ηη ζσνάνηηζη ποσ είταν ζηις οι διδάζκονηες ηων νέων καηεσθύνζεων. 19 Οθησβξίνπ 2011 ΥΓΜ 12

13 13

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. έηνο 2012-2013 αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Τν έληππν πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ

Διαβάστε περισσότερα