ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε)."

Transcript

1 Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι ηης 1ης Ο.Σ.Σ. ζηα διάθορα επίπεδα: Ο θνηηεηήο κεηά ηελ νινθιήξωζε ηεο 1 εο Ο... ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1. Γλωζηηθέο δεμηόηεηεο: 1.1. Να αλαγλωξίδεη ηνπο ζηόρνπο ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηωλ ζπνπδώλ ζηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε Να νξγαλώλεη ηε καζεζηαθή ηνπ πνξεία ζε ζρέζε κε ηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε Να πξνζδηνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γξαπηνύ αθαδεκαϊθνύ ιόγνπ Να αλαγλωξίδεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ/ παξαπνκπώλ APA Να εμεγεί ηε ζεκαζία ηνπ ξόινπ ηεο ηεθκεξίωζεο Να αλαιύεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο-θιεηδηά ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο Να επηρεηξεκαηνινγεί ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο Να δηαρωξίδεη ηελ έλλνηα ηεο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο από απηήλ ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη λα ηηο ζπλδέεη Να επεμεξγαζηεί ην δήηεκα ηεο 1 εο Γξαπηήο Δξγαζίαο. 2. Ιθαλόηεηεο: 2.1. Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ππόινηπνπο θνηηεηέο θαη λα δνπιεύεη ζε νκάδεο. 1

2 3. ηάζεηο: 3.1. Να απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ηνπ καζεζηαθνύ ζπκβνιαίνπ Να αλαγλωξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ νκαδηθνύ θιίκαηνο θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο Να εθηηκά ηε ζπκβνιή ηωλ γξαπηώλ εξγαζηώλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο Να δηαπξαγκαηεύεηαη ηηο καζεζηαθέο ηνπ αλάγθεο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο. Αιηιολόγηζη μαθηζιακών ζηότων: Πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 θαη ωο εθ ηνύηνπ βαζηθόο ζηόρνο είλαη λα δηακνξθώζνπκε έλα ζεηηθό θαη ζπλεξγαηηθό καζεζηαθό θιίκα κεηαμύ ηωλ ελειίθωλ καζεηεπνκέλωλ (ζηόρνη 2.1. θαη 3.2.). Γηα ηνλ ζθνπό απηό, ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε ηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα ηηο ζπλδέζνπκε κε καζεζηαθνύο ζηόρνπο ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο (ζηόρνο 3.4.). Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα εμνηθεηωζνύλ νη καζεηεπόκελνη κε ηνλ ηξόπν νξγάλωζεο ηωλ ζπνπδώλ ηνπο ζηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε (ζηόρνη 1.1., , 1.4., 1.5. θαη 3.3.) θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο ελεξγνύο θαη νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο Ο... (ζηόρνη 2.1., 3.1. θαη 3.2.). Δπίζεο, λα αληηιεθζνύλ ην επίπεδν θαη ηηο απαηηήζεηο ελόο κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, θπξίωο όζνλ αθνξά ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο νη νπνίεο έρνπλ έλαλ εηδηθό, ηδηαίηεξα ζεκαληηθό, ξόιν λα δηαηειέζνπλ ζηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε (ζηόρνη 1.3., 1.4., 1.5., 3.3.). Όζνλ αθνξά ζηα ακηγώο αθαδεκαϊθά δεηήκαηα, νη καζεηεπόκελνη ζε κηα πξώηε Ο..., ε νπνία είλαη ίζωο θαη ε πξώηε νπζηαζηηθή επαθή ηνπο κε ην γλωζηηθό αληηθείκελν, ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο-θιεηδηά ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο (ζηόρνο 1.6.) θαη ηεο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο (ζηόρνο 1.7.) θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιύνπλ ηηο δηαθνξέο αιιά θαη ηε ζπζρέηηζε ηεο αλνηθηήο κε ηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε (ζηόρνο 1.8.). Σέινο, είλαη απαξαίηεην ζηελ πξώηε Ο... λα ζπδεηεζεί θαη λα αλαιπζεί ε 1 ε Γξαπηή Δξγαζία (ζηόρνο 1.9.). Η πξώηε Ο... ζπληζηά ζεκειηώδε δηαδηθαζία, 2

3 θαζώο ζε απηή γίλεηαη ε πξώηε επαθή ηεο καζεζηαθήο νκάδαο θαη θαζνξίδεηαη ην ζπκβόιαην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο γηα όιε ηελ αθαδεκαϊθή ρξνληά (ζηόρνη 3.1, 3.2 θαη 3.4.). Γ. Σχεδιάγραμμα Ο.Σ.Σ. Θέμα / Τποενόηηηα Διάρκεια Σετνική Μέζα σζτέηιζη με ζηότοσς Αιιεινγλωξηκία 40 Αιιεινπαξνπζίαζε ζε δεπγάξηα / ηεηξάδεο Πίλαθαο / ραξηνπίλαθαο 2.1., 3.2. Αλάδεημε καζεζηαθώλ αλαγθώλ 20 πδήηεζε ζε νκάδεο ηωλ ηεζζάξωλ Πίλαθαο 3.4. Δηζαγωγή ζηε Θ.Δ. θαη εμνηθείωζε κε ηνλ ηξόπν νξγάλωζεο ηωλ ζπνπδώλ 30 Δηζήγεζε πδήηεζε Δξωηήζεηο-απαληήζεηο Πίλαθαο 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 3.3. Γηάιεηκκα 20 Ρόινο ηεο γξαπηήο εξγαζίαο 15 πδήηεζε ζε νκάδεο ή θαηαηγηζκόο ηδεώλ Πίλαθαο 1.3., 1.4., 1.5., 3.3 Αθαδεκαϊθόο ιόγνο γξαπηέο εξγαζίεο 35 Δξγαζία ζε νκάδεο Δηζήγεζε Πίλαθαο Φωηνηππίεο επηζηεκνληθνύ άξζξνπ 1.3. ύζηεκα APA 20 Άζθεζε θαη ζπδήηεζε Πίλαθαο 1.4., 1.5. Σόκνο 3

4 Δηζαγωγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο 1 ε Γξαπηή Δξγαζία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 30 πδήηεζε ζε νκάδεο Πίλαθαο 15 Δξωηήζεηο-απαληήζεηο Πίλαθαο 1.6., 1.7, Αιηιολόγηζη επιλογών για ηις εκπαιδεσηικές ηετνικές και μέζα: Έγηλε πξνζπάζεηα λα αμηνπνηεζνύλ πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ λα ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ηωλ ελειίθωλ. Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο θαιιηεξγνύλ ην νκαδν-ζπλεξγαηηθό πλεύκα, όπωο ε ζπδήηεζε ζε νκάδεο, ελώ ε εηζήγεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε εξωηήζεηο-απαληήζεηο ή ζπδήηεζε θαη ζε θάζε πεξίπηωζε δελ μεπεξλά ηα δέθα (10) ιεπηά. πγρξόλωο, ν ζπλδπαζκόο δηαθνξεηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ εκπινπηίδεη ηελ Ο... θαη βνεζάεη λα δηαηεξείηαη ε πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηωλ θνηηεηώλ. Σερληθέο όπωο είλαη ην παίμηκν ξόιωλ θαη ε πξνζνκνίωζε δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, γηαηί είλαη πην ζύλζεηεο θαη δελ ζπλάδνπλ ηόζν κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο ηεο 1 εο Ο... Οη ηερληθέο νη νπνίεο επηιέρζεθαλ ζπκβάιινπλ ζηε αλάδεημε θαη αλαγλώξηζε ηωλ καζεζηαθώλ αλαγθώλ θαη πξνωζνύλ ηελ απηνξύζκηζε θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηωλ θνηηεηώλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Ο... αξρίδεη κε ηελ αιιεινγλωξηκία, ε νπνία γίλεηαη κε ηξόπν πνπ λα πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αξρηθή δηακόξθωζε ηνπ 4

5 θιίκαηνο ηεο νκάδαο. ηε ζπλέρεηα, ζηελ πξνζπάζεηα λα εμππεξεηεζνύλ νη ζηόρνη 1.1., , 1.4., 1.5., 3.3, επηιέρζεθαλ νη ηερληθέο ηεο ζύληνκεο εηζήγεζεο, ηεο ζπδήηεζεο θαη ηωλ εξωηήζεωλ-απαληήζεωλ. Η ζύληνκε εηζήγεζε αθνξά ζηελ «Δηζαγωγή ζηε Θ.Δ. θαη εμνηθείωζε κε ηνλ ηξόπν νξγάλωζεο ηωλ ζπνπδώλ ηνπο ζηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε». Έρεη δηάξθεηα δέθα (10) ιεπηώλ ελώ ηα ππόινηπα είθνζη (20) ιεπηά αμηνπνηνύληαη κε ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηωλ θνηηεηώλ κέζω ηωλ ηερληθώλ ηωλ εξωηαπαληήζεωλ θαη ηεο ζπδήηεζεο. ην δεύηεξν κέξνο ηεο Ο... γίλεηαη, αξρηθά, εκβάζπλζε ζε νξηζκέλα από ηα ζέκαηα απηά, όπωο ε αθαδεκαϊθή γξαθή, ε ζπγγξαθή γξαπηώλ εξγαζηώλ θαη ην ζύζηεκα ΑΡΑ, πάιη, θαηά θύξην ιόγν, κέζω νκαδνζπλεξγαηηθώλ ηερληθώλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηωλ εθπαηδεπνκέλωλ. Αθνινπζεί κία εηζαγωγή ζην εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν ηεο Θ.Δ. (πνπ ηαπηίδεηαη όκωο θαη κε ηε κέζνδν/θηινζνθία ηωλ ζπνπδώλ ζην Δ.Α.Π.) κέζω ζπδήηεζεο ζε νκάδεο. Η ζπλάληεζε νινθιεξώλεηαη κε ζύληνκεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ 1 ε γξαπηή εξγαζία. Όζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο δηάθξηζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ελεξγεηώλ ζε αλαγθαίεο, ρξήζηκεο θαη ζρεηηθέο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θύξην ιόγν νη αλαγθαίεο. Απηό δηόηη ε πξώηε Ο... πεξηιακβάλεη, ππνρξεωηηθά, πνιιά δεηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα δηεπθξηληζηνύλ ζην πιαίζην ηνπ ζπκβνιαίνπ ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο, ώζηε λα ηεζνύλ ηα ζωζηά ζεκέιηα θαη νη ζπνπδέο λα θπιίζνπλ νκαιά ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ. Σέινο, ωο πξνο ηα κέζα, επηιέρζεθαλ απηά ηα νπνία ηαηξηάδνπλ ζηηο επηιερζείζεο ηερληθέο θαη κπνξνύλ λα είλαη δηαζέζηκα ζην πεξηβάιινλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη νη Ο... ηνπ Δ.Α.Π. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε αμηνπνίεζε ηωλ κέζωλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε ε έκθαζε λα κελ δίδεηαη ζηα κέζα απηά θαζαπηά, αιιά ζηελ παηδαγωγηθή αμηνπνίεζή ηνπο. 5

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΠΣΔ ΔΡΓΑΙΔ Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ O θνηηεηήο ζπκπιεξώλεη ηελ ελόηεηα «Υπνβνιή Εξγαζίαο» θαη απνζηέιιεη ην έληππν ζε δύν κε ζπξξακκέλα αληίγξαθα (ή ειεθηξνληθά) ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία 1 Πξννίκην ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΡΝ ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ (9 ΩΟΔΠ) Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία Ινγνηερλία Λέα Διιεληθή Γιώζζα Άιγεβξα (5 ΩΟΔΠ) Γεωκεηξία Φπζηθή ΦΠΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα