1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα."

Transcript

1 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζην ρώξν πνπ θαιύπηεη αθελόο ηε κάζεζε θαη δηδαζθαιία ελειίθσλ αθεηέξνπ δε ζηελ εμέιημε θαη εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο Κύπξνπ κε αλαθνξά ζηνπο ζεζκνύο θαη δνκέο πνπ ην δηέπνπλ θαη θαηεπζύλνπλ. Σν κάζεκα ζα δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα ζπζρεηίζνπλ ηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ππό αλαθνξά ζεκάησλ, κε ηδηαίηεξε επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηώλ. Δπίζεο ζα ηνπο δώζεη ηελ επθαηξία γηα θξηηηθή αλάιπζε πηπρώλ ησλ ππό αλαθνξά ζεκάησλ ζε ζπζρέηηζε κε ηα θαζήθνληά θαη ππνρξεώζεηο πνπ ηπρόλ ζα θιεζνύλ λα αλαιάβνπλ σο εθπαηδεπηέο ζπληνληζηέο ζηελ εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ θαη ζα ηνπο εθνδηάζεη κε ην ππόβαζξν γηα λα κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηακόξθσζε ησλ αιιαγώλ θαη εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα. Δηζαγσγηθή Παξνπζίαζε: ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΜΔΡΟΤ ΑΤΣΟΤ Α. Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ Γηάγξακκα ηεο δηδαθηηθήο ζπλάληεζεο 1 1. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο Αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε κάζεζε ζηνλ ελήιηθα 2. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνύ δαζθάινπ/ εθπαηδεπηή γηα ηνλ ελήιηθα 3. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα νξγαλώλεη/ δηαρεηξίδεηαη κηα ηάμε ελειίθσλ. 4. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα γλσξίζεη δηάθνξεο κεζόδνπο/ πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο/ κάζεζεο γηα ελήιηθεο 5. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα αμηνινγεί ην βαζκό πνπ επηηπγράλεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ θαη λα αλαηξνθνδνηεί ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα. Β. Δηζαγσγή θαη Πξνώζεζε ησλ ΣΠΔ ζην Κππξηαθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα θαη ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Π.Ι ζηνλ ηνκέα 1. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα είλαη ελήκεξνο ησλ ζηαδίσλ εηζαγσγήο θαη πξνώζεζεο ησλ ΣΠΔ ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο Κύπξνπ θαη ζηα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα πνπ

2 αλέθπςαλ ζην ρξόλν θαζώο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο επίιπζήο ηνπο. 2. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα είλαη ελήκεξνο ησλ θαηά θαηξνύο πνιηηηθώλ απνθάζεσλ θαη ησλ απνξξεόλησλ ζρεδίσλ δξάζεσο θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ απηώλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 3. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα είλαη ελήκεξνο γηα ηηο βαζηθέο δνκέο θαη νξγαλσηηθέο δηεπζεηήζεηο γηα πξνώζεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα ηηο ιακβάλεη ππόςε ζηνπο ζρεδηαζκνύο ηνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ή θαη γεληθόηεξα ζηε δηακόξθσζε πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο γηα ηα ΣΠΔ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα 4. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα αλαθέξεηαη ηόζνλ ζηηο αξρηθέο επηδηώμεηο πνπ ηέζεθαλ θαη πσο απηέο εμειίρζεθαλ θαζώο θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ ζ απηή ηε δηακόξθσζε. 5. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα αλαθέξεηαη θαη αλαιύεη ηηο ζεκεξηλέο πξνηεξαηόηεηεο, θαζώο επίζεο θαη λα ελδηαηξίβεη ζηηο ζπλέπεηέο ηνπο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε γεληθόηεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 6. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα αλαθέξεηαη θαη αλαιύεη ηνπο ππό έκθαζε ζηόρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ελδηαηξίβεη ζηα απνξξένληά ηνπο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε γεληθόηεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 7. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα αλαθέξεηαη θαη λα αλαιύεη ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηνλ ηνκέα θαη ηδηαίηεξα απηά ηνπ Π.Ι. Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ Αξρέο Μάζεζεο Δλειίθσλ Παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθώλ αξρώλ Αληηπαξάζεζε κε ηηο αληίζηνηρεο γηα ηα παηδηά Από ηε κάζεζε ζηε δηδαζθαιία Κηλεηνπνίεζε/ ελεξγνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν ελήιηθαο (ζρνιείν, εθπαηδεπηηθό ίδξπκα, ) Πξνζδηνξηζκόο ησλ αλαγθώλ ζε εθπαίδεπζε γηα ηνλ ελήιηθα θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο Η δηδαζθαιία: Πεξηερόκελν θαη Μεζνδνινγία Δηνηκαζία ζρεδίσλ καζήκαηνο πκκεηνρηθή κάζεζε Αμηνπνίεζε Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο Αμηνιόγεζε καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ Δπίιπζε πξνβιεκάησλ Οξγαλσηηθά δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα Μαζεζηαθήο θύζεσο Γηα βίνπ κάζεζε Αλάπηπμε ζρεηηθώλ δεμηνηήησλ Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ γηα απηό ην ζθνπό

3 Ηιεθηξνληθά Δξγαιεία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε πλνδεπηηθό Τιηθό Παξαδνηέα πνπ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ από ηε δηδαθηηθή ζπλάληεζε Δηζαγσγή ησλ Σ.Π.Δ ζην Κππξηαθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα Ιζηνξηθή αλαδξνκή Δμέιημε ρξνληθά θαη πνζνηηθά Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαη αληηκεησπίδνληαη (ζε ηη καο παξαδεηγκαηίδνπλ) Πνηα ε ηπρόλ πξνζηηζέκελε αμία από εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηκέλνπκε ζηελ πξνώζεζε ησλ ΣΠΔ ρέδηα Γξάζεο Απνθάζεηο Τ. Γνκέο ηνπ ΤΠΠ Γλσκνδνηηθό πκβνύιην εκεξηλέο Γνκέο ζην ΤΠΠ Οξγαλσηηθέο δηεπζεηήζεηο ζηα ζρνιεία Πξνηεξαηόηεηεο Αξρηθέο επηδηώμεηο πνπ ηέζεθαλ Πσο εμειίρζεθαλ/ δηαθνξνπνηήζεθαλ νη αξρηθέο επηδηώμεηο θαη πνηνη παξάγνληεο επέδξαζαλ εκεξηλέο πξνηεξαηόηεηεο Υξεκαηνδόηεζε Τπό έκθαζε ζηόρνη πξνο πινπνίεζε ρέδην δξάζεο ηόρνη πξνο πινπνίεζε Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ Γηακόξθσζε Πνιηηηθήο/ ζηξαηεγηθήο πινπνίεζεο θαηά ζρνιείν Power point ΑΚΗΔΙ Να εηνηκαζηεί έλα ζύληνκν ζεκείσκα (πεξίπνπ 300 ιέμεηο) γηα ηα πην θάησ ζέκαηα: 1. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζαο θαιεί λα ηνλ βνεζήζεηε ζηελ εηνηκαζία ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζέκαηα εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ/ εξγαιείσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γηα ην ζθνπό απηό ζαο παξαθαιεί ζπγθεληξώζεηε ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηελ παξνύζα θαηάζηαζε ζην ζρνιείν ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα. Πην ζπγθεθξηκέλα αλακέλεη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ: (α) Σελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ δηαζέηεη ην ζρνιείν ζηνλ

4 ηνκέα (αίζνπζεο, εμνπιηζκόο, θαισδίσζε, δίθηπα θ.ά) (β) Γηαζέζηκν ινγηζκηθό (γ) Καηάξηηζε πξνζσπηθνύ (δ) Οξγαλσηηθέο Γηεπζεηήζεηο ζηνλ ηνκέα 2, Μηα βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη κε πξνζηηζέκελε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη θαη κε ηε ζπκβαηόηεηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πξνο ην δπλακηθό πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο. Δλόςεη ηνύηνπ θαη αθνύ επηιέμεηε κηα κηθξή ελόηεηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα έλα από ηα καζήκαηά ζαο, πνπ ζέιεηε λα ηελ πξνζεγγίζεηε κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ, λα ηε κειεηήζεηε θαη λα εηνηκάζεηε έλα πιαίζην πξνζαξκνγώλ ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ώζηε λα ζπλάδεη κε ην δπλακηθό πνπ καο παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο, Οη πξνζαξκνγέο απηέο αλακέλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηηο κεζόδνπο πξνζέγγηζεο, ηελ επνπηηθνπνίεζε, ηηο δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο ζα αζρνιεζεί ν καζεηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αλαγθαίνπ ινγηζκηθνύ θαη εμνπιηζκνύ, ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο θαη άιιεο παξακέηξνπο πνπ ζεσξείηαη όηη πξνζθέξνληαη από ην λέν εξγαιείν (ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο πνπ αθνινπζνύληαλ ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία (ρσξίο ηηο ΣΠΔ) ) 2 - Μέζε Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγη ζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Γηάγξακκα ηεο δηδαθηηθήο Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζην ρώξν πνπ θαιύπηεη αθελόο ηε κάζεζε θαη δηδαζθαιία ελειίθσλ αθεηέξνπ δε ζηελ εμέιημε θαη εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο Κύπξνπ κε αλαθνξά ζηνπο ζεζκνύο θαη δνκέο πνπ ην δηέπνπλ θαη θαηεπζύλνπλ. Σν κάζεκα ζα δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα ζπζρεηίζνπλ ηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ππό αλαθνξά ζεκάησλ, κε ηδηαίηεξε επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηώλ. Δπίζεο ζα ηνπο δώζεη ηελ επθαηξία γηα θξηηηθή αλάιπζε πηπρώλ ησλ ππό αλαθνξά ζεκάησλ ζε ζπζρέηηζε κε ηα θαζήθνληά θαη ππνρξεώζεηο πνπ ηπρόλ ζα θιεζνύλ λα αλαιάβνπλ σο εθπαηδεπηέο ζπληνληζηέο ζηελ εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ θαη ζα ηνπο εθνδηάζεη κε ην ππόβαζξν γηα λα κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηακόξθσζε ησλ αιιαγώλ θαη εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα. Δηζαγσγηθή Παξνπζίαζε:

5 ζπλάληεζεο 2 Α. Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 6. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο Αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε κάζεζε ζηνλ ελήιηθα 7. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνύ δαζθάινπ/ εθπαηδεπηή γηα ηνλ ελήιηθα 8. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα νξγαλώλεη/ δηαρεηξίδεηαη κηα ηάμε ελειίθσλ. 9. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα γλσξίζεη δηάθνξεο κεζόδνπο/ πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο/ κάζεζεο γηα ελήιηθεο 10. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα αμηνινγεί ην βαζκό πνπ επηηπγράλεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ θαη λα αλαηξνθνδνηεί ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα. Β. Δηζαγσγή θαη Πξνώζεζε ησλ ΣΠΔ ζην Κππξηαθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα θαη ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Π.Ι ζηνλ ηνκέα 8. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα είλαη ελήκεξνο ησλ ζηαδίσλ εηζαγσγήο θαη πξνώζεζεο ησλ ΣΠΔ ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο Κύπξνπ θαη ζηα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ζην ρξόλν θαζώο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο επίιπζήο ηνπο. 9. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα είλαη ελήκεξνο ησλ θαηά θαηξνύο πνιηηηθώλ απνθάζεσλ θαη ησλ απνξξεόλησλ ζρεδίσλ δξάζεσο θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ απηώλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 10. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα είλαη ελήκεξνο γηα ηηο βαζηθέο δνκέο θαη νξγαλσηηθέο δηεπζεηήζεηο γηα πξνώζεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα ηηο ιακβάλεη ππόςε ζηνπο ζρεδηαζκνύο ηνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ή θαη γεληθόηεξα ζηε δηακόξθσζε πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο γηα ηα ΣΠΔ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα 11. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα αλαθέξεηαη ηόζνλ ζηηο αξρηθέο επηδηώμεηο πνπ ηέζεθαλ θαη πσο απηέο εμειίρζεθαλ θαζώο θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ ζ απηή ηε δηακόξθσζε. 12. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα αλαθέξεηαη θαη αλαιύεη ηηο ζεκεξηλέο πξνηεξαηόηεηεο, θαζώο επίζεο θαη λα ελδηαηξίβεη ζηηο ζπλέπεηέο ηνπο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε γεληθόηεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 13. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα αλαθέξεηαη θαη αλαιύεη ηνπο ππό έκθαζε ζηόρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ελδηαηξίβεη ζηα απνξξένληά ηνπο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε γεληθόηεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 14. Ο Τπνςήθηνο Δθπαηδεπηήο λα αλαθέξεηαη θαη λα αλαιύεη ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηνλ ηνκέα θαη ηδηαίηεξα απηά ηνπ Π.Ι. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΡΟ ΑΤΣΟ

6 Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ Αξρέο Μάζεζεο Δλειίθσλ Παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθώλ αξρώλ Αληηπαξάζεζε κε ηηο αληίζηνηρεο γηα ηα παηδηά Από ηε κάζεζε ζηε δηδαζθαιία Κηλεηνπνίεζε/ ελεξγνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν ελήιηθαο (ζρνιείν, εθπαηδεπηηθό ίδξπκα, ) Πξνζδηνξηζκόο ησλ αλαγθώλ ζε εθπαίδεπζε γηα ηνλ ελήιηθα θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο Η δηδαζθαιία: Πεξηερόκελν θαη Μεζνδνινγία Δηνηκαζία ζρεδίσλ καζήκαηνο πκκεηνρηθή κάζεζε Αμηνπνίεζε Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο Αμηνιόγεζε καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ Δπίιπζε πξνβιεκάησλ Οξγαλσηηθά δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα Μαζεζηαθήο θύζεσο Γηα βίνπ κάζεζε Αλάπηπμε ζρεηηθώλ δεμηνηήησλ Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ γηα απηό ην ζθνπό Δηζαγσγή ησλ Σ.Π.Δ ζην Κππξηαθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα Ιζηνξηθή αλαδξνκή Δμέιημε ρξνληθά θαη πνζνηηθά Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαη αληηκεησπίδνληαη (ζε ηη καο παξαδεηγκαηίδνπλ) Πνηα ε ηπρόλ πξνζηηζέκελε αμία από εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηκέλνπκε ζηελ πξνώζεζε ησλ ΣΠΔ ρέδηα Γξάζεο Απνθάζεηο Τ. Γνκέο ηνπ ΤΠΠ Γλσκνδνηηθό πκβνύιην εκεξηλέο Γνκέο ζην ΤΠΠ Οξγαλσηηθέο δηεπζεηήζεηο ζηα ζρνιεία Πξνηεξαηόηεηεο Αξρηθέο επηδηώμεηο πνπ ηέζεθαλ Πσο εμειίρζεθαλ/ δηαθνξνπνηήζεθαλ νη αξρηθέο επηδηώμεηο θαη πνηνη παξάγνληεο επέδξαζαλ εκεξηλέο πξνηεξαηόηεηεο Υξεκαηνδόηεζε Τπό έκθαζε ζηόρνη πξνο πινπνίεζε ρέδην δξάζεο ηόρνη πξνο πινπνίεζε Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ Γηακόξθσζε Πνιηηηθήο/ ζηξαηεγηθήο πινπνίεζεο θαηά ζρνιείν Πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο ηνπ ΠΙ Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε

7 Ηιεθηξνληθά Δξγαιεία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε πλνδεπηηθό Τιηθό Παξαδνηέα πνπ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ από ηε δηδαθηηθή ζπλάληεζε Power point Να εηνηκαζηεί έλα ζύληνκν ζεκείσκα (πεξίπνπ 300 ιέμεηο) γηα ηα πην θάησ ζέκαηα: 1. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζαο θαιεί λα ηνλ βνεζήζεηε ζηελ εηνηκαζία ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζέκαηα εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ/ εξγαιείσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γηα ην ζθνπό απηό ζαο παξαθαιεί ζπγθεληξώζεηε ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηελ παξνύζα θαηάζηαζε ζην ζρνιείν ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα. Πην ζπγθεθξηκέλα αλακέλεη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ: (α) Σελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ δηαζέηεη ην ζρνιείν ζηνλ ηνκέα (αίζνπζεο, εμνπιηζκόο, θαισδίσζε, δίθηπα θ.ά) (β) Γηαζέζηκν ινγηζκηθό (γ) Καηάξηηζε πξνζσπηθνύ (δ) Οξγαλσηηθέο Γηεπζεηήζεηο ζηνλ ηνκέα 2, Μηα βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη κε πξνζηηζέκελε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη θαη κε ηε ζπκβαηόηεηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πξνο ην δπλακηθό πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο. Δλόςεη ηνύηνπ θαη αθνύ επηιέμεηε κηα κηθξή ελόηεηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα έλα από ηα καζήκαηά ζαο, πνπ ζέιεηε λα ηελ πξνζεγγίζεηε κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ, λα ηε κειεηήζεηε θαη λα εηνηκάζεηε έλα πιαίζην πξνζαξκνγώλ ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ώζηε λα ζπλάδεη κε ην δπλακηθό πνπ καο παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο, Οη πξνζαξκνγέο απηέο αλακέλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηηο κεζόδνπο πξνζέγγηζεο, ηελ επνπηηθνπνίεζε, ηηο δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο ζα αζρνιεζεί ν καζεηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αλαγθαίνπ ινγηζκηθνύ θαη εμνπιηζκνύ, ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο θαη άιιεο παξακέηξνπο πνπ ζεσξείηαη όηη πξνζθέξνληαη από ην λέν εξγαιείν (ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο πνπ αθνινπζνύληαλ ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία (ρσξίο ηηο ΣΠΔ) )

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ... 28 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 69 ΔΝΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ Ππόγπαμμα Δπιμόπθωζηρ Γιεςθςνηικών ηελεσών ηηρ Δκπαίδεςζηρ Το Έπγο δύναηαι να ζςγσπημαηοδοηηθεί από ηο Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καηά 85% και από εθνικούρ πόποςρ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. έηνο 2012-2013 αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα