Μία πρόταση για τη σύνδεση γεφυρών με γειτνιάζουσες σήραγγες A proposition for the connection of bridges with neighbourhooding

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μία πρόταση για τη σύνδεση γεφυρών με γειτνιάζουσες σήραγγες A proposition for the connection of bridges with neighbourhooding"

Transcript

1 1 Μία πρόταση για τη σύνδση γφυρών μ γιτνιάζουσς σήραγγς A proposition for the connection of bridges with neighbourhooding tunnels Στέργιος Α. ΜΗΤΟΥΛΗΣ 1, Ιωάννης Α. ΤΕΓΟΣ 2 Λέξις κλιδιά: γέφυρα, σήραγγα, ημι-σύνδση, αλληλπίδραση, μτακινήσις, αντισισμικότητα, λιτουργικότητα ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ένας μγάλος αριθμός γφυρών συνδυάζονται μ σήραγγς απολήγουσς πλησίον των άκρων των γφυρών. Η συνύπαρξη αυτή πιδέχται αξιοποίηση προς όφλος κυρίως της αντισισμικής θωράκισης των υπόψη γφυρών, καθόσον δίνι τη δυνατότητα παγιώσως των άκρων τους από τις σήραγγς. Ββαίως, η «ακινητοποίηση» αυτή συνπάγται την ίσοδο λιτουργικών προβλημάτων, για τους μγάλου μήκους μονολιθικούς φορίς των γφυρών, τα οποία ίναι δυνατόν μ τη χρησιμοποίηση καταλλήλων μταβατικών φορέων σύνδσης γέφυρας-σήραγγας και την πρόβλψη αρμών λιτουργικού ύρους να διυθτηθούν. Στην παρούσα ργασία μλτάται παραμτρικώς η δυνατότητα αντιμτώπισης των λιτουργικών προβλημάτων που ανακύπτουν από την προτινόμνη σύνδση μίας γέφυρας κατασκυασμένης μ τη μέθοδο της προβολοδομήσως μ τις κατέρωθν γιτνιάζουσς σήραγγς. Από την αναλυτική διρύνηση προέκυψ ότι ίναι δυνατό μ την προτινόμνη σύνδση να μιωθούν σημαντικά οι μτακινήσις του καταστρώματος της γέφυρας, η σισμική καταπόνηση και οι απαιτήσις πλαστιμότητας των μσοβάθρων. ABSTRACT : A large number of bridges are constructed between tunnels. This co-existence can be developed in order to reduce the seismic actions of bridges, as their end parts can be restrained by the tunnels. The aforementioned restrain requires the accommodation of the resulting serviceability problems, which are possible to be arranged by means of appropriate approach elements and expansion joints. In the present study an appropriately configured approach element is proposed with which a semi-connection of the bridge with the tunnels is achieved. This approach slab is designed in a manner to accommodate both serviceability and earthquake resistance of the bridge. The proposed semi-connection of the bridge with the neighbour-hooding tunnels was proven to be efficient as the 1 Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλιο Πανπιστήμιο Θσσαλονίκης, 2 Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλιο Πανπιστήμιο Θσσαλονίκης,

2 2 parametric investigation showed that the interaction of the bridge with the stiff tunnels can lead to reductions in the seismic actions of the bridge. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχδιασμός των γφυρών απαιτί τον συμβιβασμό μταξύ των λιτουργικών και των αντισισμικών απαιτήσων του συστήματος. Η λιτουργικότητα, η οποία ίναι κυρίως κρίσιμη για τη διαμήκη διύθυνση της γέφυρας, ξυπηρτίται κυρίως από ύκαμπτα συστήματα γφυρών, καθότι απαιτί την λύθρη συστολή και διαστολή του καταστρώματος, που προκαλίται από τους καταναγκασμούς του ρπυσμού, της συστολής ξήρανσης (Arockiasamy M., 2005) και τις θρμικές πιδράσις (Eurocode 1 Part 1-5, 2003; Eurocode 8 Part1, 2005). Ωστόσο, η πιλογή υκάμπτων συστημάτων γφυρών, μέσω της πιλογής νός συστήματος σισμικής μόνωσης ίτ μέσω της πιλογής υκάμπτων μσοβάθρων, αποδικνύται μη αποδοτική αντισισμικώς, καθότι τα ύκαμπτα συστήματα αποκρίνονται μ αυξημένς σισμικές μτακινήσις. Ο πριορισμός των μτακινήσων ίναι δυνατό να πιτυχθί μ τη χρήση δαπανηρών συνήθως λύσων μ υδραυλικούς αποσβστήρς ίτ και ιδικών διατάξων δυναμικής μπλοκής Shock Transmission Units (ΟΣΜ 2007). Η αντισισμικότητα από την άλλη ξυπηρτίται από γέφυρς αυξημένης μονολιθικότητας, στις οποίς ίναι δυνατή η αξιοποίηση της υστρητικής αποκρίσως των μσοβάθρων και κατ πέκταση η μίωση των σισμικών δράσων σχδιασμού μέσω του συντλστή συμπριφοράς q (ΟΑΜΓ-FB 2007; Eurocode 8 Part 2, 2005). Ο συμβιβασμός μταξύ των δύο αντιμαχομένων προβλημάτων σχδιασμού, της λιτουργικότητας και της αντισισμικότητας, συνήθως οδηγί σ συστήματα γφυρών τα οποία συνδυάζουν αφνός την υκαμψία νός συστήματος σισμικής μόνωσης και την αξιοποίηση ίτ νός αριθμού μσοβάθρων, τα οποία συνδέονται μονολιθικώς μ το κατάστρωμα, ίτ τη χρήση υδραυλικών αποσβστήρων. Ο πριγραφίσα φιλοσοφία σχδιασμού ίναι δυνατό να χαρακτηριστί ως συμβατική, καθότι καλύπτται πλήρως από τους σύγχρονους αντισισμικούς κανονισμούς. Υπάρχουν όμως πριπτώσις σχδιασμού οι οποίς πιδιώκουν να βλτιώσουν την αντισισμικότητα των γφυρών αξιοποιώντας μησυμβατικό σχδιασμό του φέροντος συστήματος. Μία τέτοια πρίπτωση μη συμβατικού σχδιασμού μ απώτρο στόχο την βλτίωση του συστήματος παραλαβής των σισμικών δράσων της γέφυρας έχι προταθί από τον Saiidi (Saiidi M.S. 2001). Ως παράδιγμα πίσης αναφέρται και η πρίπτωση των μονολιθικών γφυρών (Arockiasamy M., 2005) στις οποίς η σισμική μπλοκή του μονολιθικού ακροβάθρου, το οποίον συνήθως συμπριλαμβάνται στο σύστημα παραλαβής των σισμικών δράσων (Caltrans, 1999), ν συνδυασμώ μ την προκύπτουσα λόγω αλληλπίδρασης δυναμική αντίσταση του μταβατικού πιχώματος (Dicleli M., 2005) ίναι δυνατό να οδηγήσι σ σημαντική μίωση των σισμικών μτακινήσων της γέφυρας (Mikami T., 2008; Mylonakis et al., 1999; Tegos et al., 2005). Στην παρούσα ργασία διρυνάται η δυνατότητα αξιοποίησης των υρισκόμνων ν σιρά τχνικών έργων, δηλαδή της γέφυρας και των κατέρωθν αυτής

3 3 σηράγγων. Συγκκριμένα, μλτήθηκ το αντισισμικό όφλος, σ όρους μιώσως των μτακινήσων και των ντατικών μγθών των μσοβάθρων της γέφυρας, που προκύπτι όταν η γέφυρα συνδθί, μέσω κατάλληλης διατάξως, μ τις απολήξις των σηράγγων. Σημιώνται ότι η σύνδση μταξύ κατασκυών έχι μλτηθί και στο παρλθόν από τον Westermo (Westermo B.D., 1989). Ωστόσο, η μλέτη του αφορούσ κτιριακές κατασκυές και όχι έργα γφυροποιίας, στα οποία οι κατά μήκος μτακινήσις λόγω των λιτουργικών καταναγκασμών δημιουργί ιδιαίτρα προβλήματα σχδιασμού που δν απαντώνται στα οικοδομικά έργα. Η πρόταση συνδέσως μταξύ γέφυρας και σηράγγων ίναι δυνατό να υπαχθί στις μη-συμβατικές πριπτώσις σχδιασμού, καθότι το σύστημα παραλαβής των σισμικών δράσων σχδιασμού δν αποτλίται μόνο από τα συμβατικά δομικά μέλη, δηλαδή τα μσόβαθρα και τα φέδρανα, αλλά και από τις κατέρωθν σήραγγς, μ τις οποίς συνδέται μέσω ιδικής διατάξως η γέφυρα. Η αντισισμική αποδοτικότητα και η λιτουργικότητα της προτινόμνης συνδέσως διρυνήθηκ στην παρούσα ργασία αξιοποιώντας μία γέφυρα της Εγνατίας Οδού [Hindley G., 2004] η οποία κατασκυάστηκ μ τη μέθοδο της προβολοδόμησης. Η γέφυρα αυτή θωρήθηκ ως αφτηρία για τη διξαγόμνη έρυνα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΗΜΙ-ΣΥΝΔΕΣΗΣ Γέφυρα-αφτηρία Η γέφυρα-αφτηρία, Σχήμα 1, ίναι μία κοιλαδογέφυρα τριών ανοιγμάτων, συνολικού μήκους L=349,0m (94,0+160,0+94,5m), και υρίσκται στη Χ.Θ ,0-Χ.Θ ,90 του τμήματος «Μαλακάσι-Γρβνά» της Εγνατίας Οδού, (Τχνικό Τ5). Η γέφυρα ίναι κατασκυασμένη μ τη μέθοδο της προβολοδόμησης. Στις γέφυρς που ίναι κατασκυασμένς μ τη μέθοδο της προβολοδόμησης το κατάστρωμα ίναι συνήθως μονοκυψλικό, κιβωτιοιδές και μταβαλλόμνης διατομής από το στήριγμα προς την κλίδα του ανοίγματος. Τα μσόβαθρα πιλέγονται πίσης κιβωτιοιδούς διατομής σταθρής ή μταβαλλόμνης διατομής καθ ύψος. Στην ργασία των Martzuk και Συν. (2008) δίνονται αναλυτικά τόσο οι ναλλακτικές μέθοδοι όσο και τα στάδια κατασκυής τέτοιων γφυρών. Πολλές από τις γέφυρς που ίναι κατασκυασμένς μ τη μέθοδο της προβολοδόμησης γιτνιάζουν κατά το μήκος τους μ σήραγγς. Παράδιγμα αυτής της συνύπαρξης γέφυρας-σηράγγων ίναι η πρίπτωση της γέφυρας του Μτσοβίτικου (Σταθόπουλος και Συν., 2003) και της γέφυρας Γ12 του τμήματος Πολύμυλος-Λυκόπτρα της Εγνατίας Οδού, οι οποίς κίνται μταξύ δύο σηράγγων. Το κατάστρωμα της γέφυρας υπό μλέτη ίναι συνχές, κιβωτιοιδούς διατομής, Σχήμα 2 και 3, και μονολιθικώς συνδδμένο μ τα δύο μσόβαθρα της γέφυρας, νώ δράζται πί των ακροβάθρων δια ζύγους φδράνων ολισθήσως. Η διατομή του καταστρώματος μταβάλλται κατά μήκος της γέφυρας τόσο ως προς το ύψος της (από h d,supp. =9,0m στα στηρίγματα, Σχήμα 3, σ h d,span =3,50m,

4 4 Σχήμα 2, στο άνοιγμα του μσαίου φατνώματος) όσο και ως προς το πάχος των κορμών και των πλμάτων της. Το πλάτος του καταστρώματος ίναι w deck =13,60m Τα μσόβαθρα της γέφυρας, Σχήμα 4, ίναι κοίλα ορθογωνικά διαστάσων Β x. Β y =6.0x7.2m και το πάχος των τοιχωμάτων τους ίναι t p =0,80m. Η θμλίωση των μσοβάθρων γίνται πί φράτων διαμέτρου D w =10,0m και βάθους h w =18,0m. Τα ύψη των μσοβάθρων ίναι h 1 =58m και h 2 =55m αντίστοιχα για το πρώτο (Ρ 1 ) και το δύτρο μσόβαθρο (Ρ 2 ). Η πριοχή κατασκυής της γέφυρας ανήκι στη Ζώνη Σισμικής Επικινδυνότητας I κατά (ΕΑΚ, 2003) οπότ και σχδιάστηκ για σισμική πιτάχυνση δάφους ίση προς Α=0,16g. Ο συντλστής σπουδαιότητας που χρησιμοποιήθηκ ήταν ίσος προς γ I =1,30, νώ οι συντλστές συμπριφοράς ανά διύθυνση ήταν q x =q y =3,5 και q z =1,0. Σήραγγα m m Σήραγγα A1 58.0m 55.0m A2 18.0m 18.0m P1 Σχήμα 1. Κατά μήκος τομή της γέφυρας-αφτηρίας στο τμήμα Μαλακάσι-Γρβνά της Εγνατίας Οδού. P Σχήμα 2. Η διατομή του κιβωτιοιδούς καταστρώματος στην κλίδα του ανοίγματος. 7.50

5 Σχήμα 3. Η διατομή του κιβωτιοιδούς καταστρώματος στο στήριγμα Σχήμα 4. Η διατομή του κοίλου ορθογωνικού μσοβάθρου και του φρέατος πριμτρικού φρέατος θμλιώσώς του. Πριγραφή και βλτιστοποίηση της προτινόμνης ημι-σύνδσης γέφυραςσήραγγας Η προτινόμνη ημι-σύνδση γέφυρας-σήραγγας αποτλίται από δύο διακριτά μέρη: (α) την πλάκα συνχίας και (β) τη διάταξη τόρμου ντορμίας, Σχήμα 5. Η πλάκα συνχίας, συνδυάζι αφνός την ξυπηρέτηση νός μέρους των λιτουργικών αναγκών του καταστρώματος και αφτέρου τη δέσμυση της γέφυρας προς αντισισμικό της όφλος. Ο μταβατικός αυτός φορέας καταλλήλως νισχυμένος προς αποτροπή του λυγισμού αποτλί την πέκταση

6 6 της πλάκας καταστρώματος προς το μταβατικό πίχωμα. Η πλάκα συνχίας συνδέται μέσω καταλλήλως διαμορφούμνης διατάξως τόρμου-ντορμίας μ τη θμλίωση της σήραγγας. Το μήκος της πλάκας πιλέχθηκ ίσο μ την συνήθη απόσταση μταξύ του άκρου της σήραγγας και της γέφυρας, 25.0m. Το γκάρσιο πλάτος της πλάκας ίναι ίσο μ το πλάτος του καταστρώματος, 13,60m. Το πάχος της πλάκας πιλέχθηκ ίσο μ 0,40m και το ποσοστό του διαμήκους οπλισμού της πλάκας ίσο προς 2%. Η πιλογή του πάχους και του ποσοστού διαμήκους οπλισμού συνδέται μ κριτήρια λιτουργικότητας. Η πλάκα αναμένται κατά τη λιτουργία της γέφυρας να κτονώνι ένα μέρος του λιτουργικού καταναγκασμού της συστολής, μέσω της λιτουργικώς πιτρπόμνης ρηγματώσώς της. Κατ πέκταση, κατά τη διαστολή του καταστρώματος η ρηγματωμένη διατομή της πλάκας συνχίας ανθίσταται μόνο μέσω των, υπό λκυσμό, οπλισμών της. Αναφορικά μ την αποτροπή του λυγισμού της πλάκας συνχίας, ίναι δυνατό να ληφθούν μέτρα προς αποτροπή νός τέτοιου φαινομένου. Ένας υπολογισμός αξιοποιώντας την ξίσωση Euler έδιξ ότι μία αύξηση του πάχους της πλάκας κατά 10cm (από 40cm σ 50cm) ίναι δυνατό σχδόν να διπλασιάσι το κρίσιμο φορτίο λυγισμού της πλάκας (από 30000ΚΝ σ 59000ΚΝ). Σημιώνται ότι, ο λυγισμός της πλάκας υπό την πιρροή σισμικών φορτίων δν οδηγί σ μόνιμη (μη-αναστρέψιμη) παραμόρφωσή της καθότι η σισμική μτακίνηση του καταστρώματος προκαλί διαδοχικώς την σύνθλιψη, δηλαδή τον πιθανό λυγισμό, της πλάκας και στη συνέχια τον φλκυσμό της, φόρτιση κατά την οποία ένα μέρος της παραμόρφωσης κ της θλίψως αναιρίται. Η διάταξη τόρμου-ντορμίας διαμορφώνται αφνός μ την αύξηση του πάχους της πλάκας σύνδσης σ κατάλληλο μήκος της και αφτέρου μ την κατάλληλη διαμόρφωση της πέκτασης της ακλόνητης θμλιώσως της σήραγγας προς το μταβατικό πίχωμα. Το μήκος της ντορμίας, κατά τη διαμήκη διύθυνση της γέφυρας, καθορίζται μ βάση την απαίτηση ασφαλούς μταφοράς νός μέρους των σισμικών δυνάμων στην ακλόνητη θμλίωση της σήραγγας, Σχήμα 5. Η διάταξη φοδιάζται πιπλέον μ ισχυρό γκάρσιο οπλισμό ο οποίος αυξάνι τη διατμητική αντοχή της διπιφάνιας πλάκας-τόρμου. Σημιώνται ότι, απαιτίται η σκυροδέτηση ολόκληρου του σώματος του τόρμου καθώς αυτό το στοιχίο παραλαμβάνι μέσω διατμήσως μγάλς δυνάμις κυρίως κατά τη διάρκια της σισμικής διέγρσης. Διαμήκως του τόρμου-ντορμίας έχουν αφθί δύο αρμοί, Σχήμα 5, (Δ 1 και Δ 2 ), οι οποίοι ξυπηρτούν τις λιτουργικές μόνο ανάγκς του καταστρώματος, καθώς η σισμική μτακίνηση του καταστρώματος δν λαμβάνται υπόψη, όπως κανονιστικώς προβλέπται (ΟΑΜΓ-FB, 2007). Η προαναφρθίσα μίωση του ύρους των αρμών συνδέται μ την πιδίωξη της βλτίωσης της αντισισμικότητας της γέφυρας, καθώς το μικρότρο ύρος αρμών συντλί στην ισχυροποίηση της πιθυμητής παρμπόδισης της σισμικής ταλάντωσης, (Tegos et al., 2005) και κατ πέκταση μιώνι το αντισισμικό κόστος της κατασκυής (Nutt et al., 2000). Υπνθυμίζται ότι, η παραπάνω πιλογή μιώσως του ύρους του αρμού ίναι μία διαδδομένη πιλογή σχδιασμού καθώς ο καθορισμός του

7 7 ύρους των αντισισμικών αρμών σχτίζται μ τχνοοικονομικά κριτήρια, (Gloyd 1996). Σημιωτέον ότι, η προαναφρθίσα πιλογή για το ύρος του αρμού απαιτί οι μτακινήσις καταναγκασμών να παραλαμβάνονται μ ασφάλια από τον μταβατικό φορέα (Purvis 1998), του οποίου η λιτουργικώς λγχόμνη ρηγμάτωση (Τέγος, 2000) πιτρέπι την πραιτέρω μίωση του ύρους του αρμού. Το κατάστρωμα της γέφυρας, μ βάση την πριγραφίσα πιλογή των αρμών, δν πιπονίται σ καμία πρίπτωση σ θλίψη, καθώς ο αρμός ξασφαλίζι ότι ακόμη και στα πρώτα χρόνια της λιτουργίας της γέφυρας, οπότ και δν έχουν κδηλωθί πλήρως τα φαινόμνα του ρπυσμού και της συστολής ξήρανσης, που συντλούν στη μόνιμη βράχυνση του καταστρώματος, ο αρμός Δ1 κλίνι μόνο κατά τη μέγιστη κανονιστικώς προβλπόμνη θρμοκρασία σχδιασμού (Eurocode 1 Part 1-5, 2003). Κατά την κατάσταση μγίστου συστολής του καταστρώματος, η οποία προκύπτι από τη μέγιστη θρμοκρασιακή συστολή και τη μόνιμη βράχυνση του καταστρώματος ξαιτίας των φαινομένων του ρπυσμού και της συστολής ξήρανσης, ο αρμός Δ 2 κλίνι και ο μταβατικός φορέας -πέκταση της πλάκας καταστρώματος- βρίσκται σ κατάσταση μγίστου φλκυσμού. Στην πρίπτωση αυτή η διατομή του μταβατικού φορέα λιτουργί μ δυστένια λίγο μγαλύτρη από τη λιτουργική δυστένια των οπλισμών της διατομής, και κατ πέκταση η προαναφρθίσα κατάσταση φλκυσμού του άνω πέλματος της διατομής του καταστρώματος ίναι δυνατό να ίναι λγχόμνη, όπως λγχόμνη μπορί να ίναι και η κ του καταναγκασμού μταβολή των μγθών ορθής ντάσως του φορέα. Σημιώνται ότι, ο μταβατικός φορέας έχι οπλιστί καταλλήλως ώστ να ρηγματώνται μ λγχόμνο τρόπο λιτουργικώς. Η πιλογή αυτή σχτίζται μ την πιδίωξη λαχιστοποίησης των αρμών Δ 1 και Δ 2 και κατ πέκταση μ την ισχυρή αντισισμική μπλοκή της σύνδσης κατά το σισμό, μπλοκή η οποία μιώνι πραιτέρω τις σισμικές μτακινήσις του καταστρώματος. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΘΕΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ Προσομοίωση της γέφυρας-αφτηρίας Στο Σχήμα 6 δίνται το ραβδωτό προσομοίωμα της γέφυρας-αφτηρίας. Το κατάστρωμα της γέφυρας προσομοιώθηκ μ 83 στοιχία δοκού προκιμένου να ληφθί υπόψη η μταβολή της γωμτρίας της διατομής του καταστρώματος από τις στηρίξις, Σχήμα 3, προς τα ανοίγματα, Σχήμα 2. Κάθ ένα από τα στοιχία δοκού ίχ μταβλητή διατομή κατά τη διαμήκη διύθυνση, καθώς τα άκρα του αντιστοιχούσαν σ διαφορτικές διατομές του καταστρώματος της γέφυρας. Η έδραση του καταστρώματος πί των ακροβάθρων έγιν δια στηρίξων ολισθήσως, καθώς στην πραγματική γέφυρα στις θέσις των ακροβάθρων η στήριξη του καταστρώματος έγιν πί ζύγους φδράνων ολισθήσως των οποίων η αξονική απόσταση τοποθτήσως ήταν 9,20m. Τα μσόβαθρα προσομοιώθηκαν πίσης μ 16 ππρασμένα στοιχία δοκού των οποίων τα

8 8 αδρανιακά χαρακτηριστικά αντιστοιχούσαν στην διατομή του μσοβάθρου, Σχήμα 4. Η προσομοίωση της θμλιώσως της γέφυρας έγιν μ 18 ππρασμένα στοιχία δοκού -ένα στοιχίο δοκού ανά 1m ύψους της θμλιώσως- που αντιστοιχούσαν στη διατομή του φρέατος της θμλίωσης. Η αντίσταση του δάφους, κατά τις δύο οριζόντις και κατά την κατακόρυφη διύθυνση του φρέατος, λήφθη υπόψη μ τη χρήση γραμμικών λατηρίων των οποίων οι λατηριακές σταθρές λήφθησαν από τη γωτχνική μλέτη της κατασκυασθίσας γέφυρας. Αξίζι να σημιωθί ότι αξιοποιήθηκαν στοιχία ακάμπτων βραχιόνων καταλλήλου μήκους προκιμένου να προσομοιωθούν οι άκαμπτς ζώνς μταξύ του καταστρώματος και των μσοβάθρων και των τλυταίων μ το φρέαρ θμλιώσώς τους. Η κατακόρυφη αντίσταση των φδράνων ολισθήσως λήφθη υπόψη μ κατακόρυφα λατήρια των οποίων η δυσκαμψία λήφθη βάσι της μλέτης φαρμογής. Τα φέδρανα αυτά βρίσκονται σ απόσταση 4,60m από τον διαμήκη άξονα της γέφυρας, απόσταση η οποία λήφθη υπόψη μ τη χρήση ακάμπτων ζωνών, Σχήμα 6. Προσομοίωση της γέφυρας-αφτηρίας Στο Σχήμα 7(α) δίνται το προσομοίωμα της μη συμβατικής γέφυρα, η οποία έχι ξοπλιστί μ το προτινόμνο σύστημα της πλάκας συνχίας και τους ημισύνδση της γέφυρας μ τις κατέρωθν σήραγγς μ τη διάταξη τόρμου ντορμίας. Για τη μόρφωση του προσομοιώματος της γέφυρας αξιοποιήθηκ το προσομοίωμα της γέφυρας-αφτηρίας καθώς το κατάστρωμα, τα βάθρα, η θμλίωση και η έδραση του καταστρώματος πί των ακροβάθρων διατηρήθηκαν στην μη συμβατική γέφυρα ως ίχαν και στην γέφυρα αφτηρία. Η παραμτρική διρύνηση που διξήχθη στο πλαίσιο της παρούσας έρυνας έλαβ υπόψη της τις λιτουργικές απαιτήσις της τροποποιημένης γέφυρας. Οι παράμτροι της αναλυτικής έρυνας ήταν η κατηγορία του δάφους και η σισμικότητα. Συγκκριμένα, οι γέφυρς -αρχική γέφυρα αφτηρία και μησυμβατική- διγέρθηκαν μ τχνητά πιταχυνσιογραφήματα τα οποία ήταν ανηγμένα στα αντίστοιχα λαστικά φάσματα του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1 (Eurocode 8 Part 1, 2005) για τρις διαφορτικές κατηγορίς δαφών, Α,Β και C και για δύο διαφορτικές σισμικές πιταχύνσις σχδιασμού, 0,16g και 0,24g. Σ όλς τις αναλύσις χρησιμοποιήθηκ το πρόγραμμα SAP 2000 ver (Computers and structures, 2007), οι αναλύσις έγιναν μ τη μέθοδο της ολοκλήρωσης στο χρόνο της διαφορικής ξισώσως δυναμικής ισορροπίας του συστήματος. Σημιώνται ότι, η ορθότητα της προσομοιώσως έγιν μ παλήθυση των πρώτων ιδιομορφών, των ιδιομορφικών μαζών και των ροπών που αναπτύσσονται στην κφαλή και στον πόδα των μσοβάθρων της γέφυραςαφτηρίας μ τα αντίστοιχα μγέθη της μλέτης φαρμογής.

9 9 κατάστρωμα διπιφάνια μταφοράς τέμνουσας αρμός ολίσθησης πλάκα σύνδσης tslab=40cm L... stop. κατάστρωμα διαμήκις οπλισμοί συνδτήρς βλήτρα Δ2 ντορμία τόρμος Δ1 σήραγγα λιτουργικός αρμός πλάκα ολισθήσως θωράκιο μταβατικό πίχωμα θμλίωση σήραγγας τόρμος bx by = 1000cm 250cm ντορμία Bx By = 1010cm 250cm Σχήμα 5. Η προτινόμνη πέκταση της πλάκας καταστρώματος της γέφυρας και η παγίωσή της από την θμλίωση της σήραγγας μέσω διατάξως τόρμου-ντορμίας. κατάστρωμα 83 στοιχία δοκού Z πλαστική άρθρωση X φρέαρ 18 στοιχία δοκού μσόβαθρο Ρ1 16 στοιχία δοκού άκαμπτη ζώνη λατήρια δάφους 6 Kh= KN/m Σχήμα 6. Το προσομοίωμα της γέφυρας-αφτηρίας. πλαστική άρθρωση μσόβαθρο Ρ2 16 στοιχία δοκού 4.60m 4.60m Z Y X κατάστρωμα Kv= KN/m κατακόρυφη αντίσταση φδράνου ολισθήσως ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στην παρούσα ργασία διρυνάται η αποδοτικότητα της προτινόμνης ημισύνδσης της γέφυρας μ τις κατέρωθν σήραγγς, Σχήμα 5, στη μίωση των σισμικών δράσων σχδιασμού μίας γέφυρας κατασκυασμένης μ τη μέθοδο της προβολοδόμησης. Η αποδοτικότητα της μθοδολογίας προσδιορίστηκ υπολογίζοντας κυρίως την ποσοστιαία μίωση των σισμικών μτακινήσων του καταστρώματος της τροποποιημένης γέφυρας Σχήμα 7(α) συγκριτικώς προς τις μτακινήσις της γέφυρας αφτηρίας Σχήμα 6. Η σύγκριση των μτακινήσων

10 10 έγιν τόσο για τον διαμήκη όσο και για τον γκάρσιο σισμό σχδιασμού. Το ποσοστό της μιώσως (P.R.%) δίνται στην Εξίσωση 1. πολυ-γραμμικό στοιχίο παφής πλάκα συνχίας κατάστρωμα 83 στοιχία δοκού Z πλαστική άρθρωση X μσόβαθρο Ρ1 16 στοιχία δοκού άκαμπτη ζώνη πλαστική άρθρωση μσόβαθρο Ρ2 16 στοιχία δοκού φρέαρ 18 στοιχία δοκού λατήρια δάφους Kh= KN/m (α) πολυ-γραμμικό στοιχίο z 6.80m y x 6.80m πλάκα συνχίας άκαμπτς ζώνς (β) Αντίσταση τόρμου Ρ Δ1=3.9cm 5 K= KN/m μτακίνηση ux Δ2=2.9cm (γ) Σχήμα 7. Τα προσομοιώματα: (α) της μη συμβατικής γέφυρας, (β) τα τρία πολύ-γραμμικά στοιχία που χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση του συστήματος τόρμου-ντορμίας και (γ) το προσομοίωμα του πολύ-γραμμικού στοιχίου. u E, μη συμβ. P. R. = u,. E συμβ (1) Στην Εξίσωση 1, όπου P.R. ίναι η ποσοστιαία μίωση των μτακινήσων του καταστρώματος, u E,μη-συμβ. ίναι η μτακίνηση του καταστρώματος της μη συμβατικής, μη συμβατικής γέφυρας και u E,συμβ. ίναι η μτακίνηση του καταστρώματος της γέφυρας-αφτηρίας, η οποία ίναι συμβατική ως προς την διαμόρφωσή της. Όταν P.R.>0 η μτακίνηση της τροποποιημένης γέφυρας ίναι μικρότρη από την αντίστοιχη μτακίνηση της γέφυρας-αφτηρίας και κατ πέκταση οι σισμικές δράσις των μσοβάθρων της τροποποιημένης γέφυρας μιώνονται. Στο Σχήμα 8 δίνται ο συντλστής P.R. για την πρίπτωση της σισμικότητας Ι δηλαδή για σισμική πιτάχυνση σχδιασμού a g =0,16g. Διαπιστώνται ότι η

11 11 προτινόμνη ημι- σύνδση γέφυρας-σήραγγας ίναι δυνατό να μιώσι τις σισμικές μτακινήσις του καταστρώματος σ ποσοστά από 53% έως και 73% κατά τον διαμήκη σισμό σχδιασμού, Σχήμα 8(α). Κατ πέκταση, μιώνονται και οι σισμικές δράσις σχδιασμού των μσοβάθρων, καθώς αυτά ίναι μονολιθικώς συνδδμένα μ το κατάστρωμα. Επιπλέον, λαφρύνονται τα φέδρανα, πί των οποίων στηρίζται το κατάστρωμα πάνω από τα ακρόβαθρα, καθώς και οι αρμοί των άκρων καθώς η πιλογή των στοιχίων αυτών σχτίζται μ τις σισμικές μτακινήσις του καταστρώματος. Η προαναφρθίσα μίωση των σισμικών μτακινήσων και δράσων ξυπηρτί και την οικονομικότητα καθώς τόσο το αρχικό κόστος κατασκυής όσο και το τλικό κόστος, το οποίον πριλαμβάνι και το κόστος συντήρησης ίναι μιωμένο, δδομένου του μικρού κόστους γκατάστασης του προτινομένου συστήματος. ν ν100% τω ω 80% ο λ ή σ ή ιν β κ 60% τα τα μ μ ν x ω 40% % κ. ή Ṛ μ 20% P δ ια 0% a g =0,16g Έδαφος: A B C Κόμβος του καταστρώματος: A1 P1 P2 A2 ν 5% ν ω τω σ ή 4% ο λ ή ιν κ β 3% τα τα μ μ ν 2% % ίω. Ṛ ρ σ α 1% P γ κ 0% a g =0,16g Έδαφος: A B C Κόμβος του καταστρώματος: A1 P1 P2 A2 (α) (β) Σχήμα 8. Η ποσοστιαία μίωση των (P.R.) (α) των διαμήκων και (β) των γκαρσίων σισμικών μτακινήσων σχδιασμού της μη συμβατικής γέφυρας για διαφορτικές κατηγορίς δάφους (a g =0,16g). Από το Σχήμα 8(α) προκύπτι το συμπέρασμα ότι το προτινόμνο σύστημα ίναι αποδοτικότρο σ γέφυρς που ίναι θμλιωμένς σ μαλακά δάφη. Συγκκριμένα, φαίνται ότι η μίωση των σισμικών μτακινήσων της γέφυρας, χάρη στην μπλοκή του μταβατικού φορέα και κατ πέκταση του καταστρώματος της γέφυρας από τη σήραγγα, ίναι έως και 20% μγαλύτρη σ γέφυρς που ίναι θμλιωμένς σ δάφη κατηγορίας C συγκριτικώς προς τις αντίστοιχς μιώσις των μτακινήσων σ γέφυρς θμλιωμένς σ δάφη

12 12 κατηγορίας Α. Η αυξημένη αποδοτικότητα του συστήματος στα μαλακότρα δάφη αποδίδται στις μγαλύτρς μτακινήσις μ τις οποίς αποκρίνται η γέφυρα και κατ πέκταση στην αυξημένη αντισισμική συμμτοχή της προτινομένης ημι-σύνδσης. Στο Σχήμα 8(β) αναπαριστώνται οι ποσοστιαίς μιώσις (συντλστής P.R.) των γκαρσίων μτακινήσων του καταστρώματος της μη συμβατικής γέφυρας, συγκριτικώς προς τις μτακινήσις της συμβατικής γέφυρας. Οι σισμικές μτακινήσις του καταστρώματος φαίνται ότι δν πηράζονται σημαντικά από το προτινόμνο σύστημα ανασχέσως. Αναλυτικώς διρυνήθηκ η μικρή αποδοτικότητα της ημι-συνδέσως κατά την γκάρσια διύθυνση της γέφυρας και βρέθηκ ότι οι παραμορφώσις του καταστρώματος, που αναπτύσσονται κατά τον γκάρσιο σισμό σχδιασμού δν ίναι δυνατό να νργοποιήσουν αντισισμικώς την προτινόμνη ημι-σύνδση, καθότι οι αρμοί Δ 1 και Δ 2 παραμένουν ανοιχτοί. Κατ πέκταση, η μικρή ανάσχση των γκαρσίων μτακινήσων οφίλται στην νργοποίηση της ντορμίας ως γκαρσίου stopper. Σημιωτέον ότι, στο Σχήμα 8(β) δν δίνονται τιμές για τις μτακινήσις πάνω από τα ακρόβαθρα καθότι οι μτακινήσις του καταστρώματος στις θέσις αυτές δσμύονται από γκαρσίως διατταγμένα stoppers τόσο στη γέφυρα-αφτηρία όσο και στην τροποποιημένη γέφυρα. Ανάλογα ίναι τα αποτλέσματα για την πρίπτωση της αυξημένης σισμικότητας, a g =0,24g. Στην πρίπτωση αυτή, όπως φαίνται και από το Σχήμα 9(α) οι διαμήκις μτακινήσις του καταστρώματος της τροποποιημένης γέφυρας ίναι δυνατό να μιωθούν σ ποσοστά έως και P.R.=77%. Η αποδοτικότητα της προτινόμνης διατάξως μιώνται στην πρίπτωση που η γέφυρα ίναι θμλιωμένη σ έδαφος κατηγορίας Α, καθώς ο συντλστής P.R. σ αυτή την πρίπτωση λαμβάνι τιμές έως 72%. Τα συμπράσματα που αναφέρονται στις σισμικές μτακινήσις του καταστρώματος κατά τον γκάρσιο σισμό σχδιασμού, Σχήμα 9(β), ίναι παρόμοια μ αυτά που ισχύουν και στη μικρότρη σισμικότητα. Γνικώς, η αποδοτικότητα της προτινόμνης ημι-συνδέσως φαίνται να μιώνται στην γκάρσια διύθυνση της γέφυρας.

13 13 Η σύγκριση των Σχημάτων 8 και 9 οδηγί στο συμπέρασμα ότι η προτινόμνη διάταξη, η οποία έχι ως στόχο τη μίωση των σισμικών μτακινήσων της γέφυρας, ίναι αποδοτικότρη στην υψηλότρης σισμικότητας. ν τω ο λ ή β τα μ x %. Ṛ P ν100% ω σ ή 80% ιν κ 60% τα μ ν 40% ω κ ή μ 20% δ ια 0% a g =0,24g Έδαφος: A B C Κόμβος του καταστρώματος: A1 P1 P2 A2 ν5% ν ω τω σ ή4% ο λ ή ιν κ β 3% τα τα μ μ ν2% % ίω. Ṛ ρ σ α 1% P γ κ 0% a g =0,24g Έδαφος: A B C Joint of the deck over: A1 P1 P2 A2 (α) (β) Σχήμα 9. Η ποσοστιαία μίωση των (P.R.) (α) των διαμήκων και (β) των γκαρσίων σισμικών μτακινήσων σχδιασμού της μη συμβατικής γέφυρας για διαφορτικές κατηγορίς δάφους (a g =0,24g). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα διρύνηση προτίνται μία διάταξη παρμπόδισης της λύθρης ταλάντωσης των γφυρών, οι οποίς τυγχάνι να κίνται ανάμσα σ σήραγγς. Η προαναφρθίσα διάταξη αποτλίται από την πέκταση της πλάκας καταστρώματος της γέφυρας και τη σύνδσή της μ τις κατέρωθν σήραγγς μέσω μίας ισχυρής διατάξως τόρμου-ντορμίας, γκατστημένης στην καταλλήλως διαμορφούμνη θμλίωση της σήραγγας. Η διάταξη ίναι δυνατό, μ τη βοήθια της λιτουργικώς ρηγματούμνης πλάκας συνχίας και την πρόβλψη αρμών καταλλήλου ύρους, αφνός να ικανοποιήσι τις λιτουργικές ανάγκς του μγάλου μήκους φορέα, αφτέρου να πριορίσι τις σισμικές μτακινήσις του καταστρώματος της γέφυρας και κατ πέκταση να μιώσι τις σισμικές δράσις που καταπονούν τα βάθρα και τα θμέλιά τους. Η παραμτρική διρύνηση της αποδοτικότητας της προτινόμνης συνδέσως μταξύ της γέφυρας και της σήραγγας σύγκριν τις χρονοΐστορίς αποκρίσως της συμβατικής και της τροποποιημένης γέφυρας και κατέληξ στα κάτωθι συμπράσματα: Η προτινόμνη διάταξη τόρμου-ντορμίας, μ την οποία πιτυγχάνται ση γέφυρας-σήραγγας, ίναι δυνατό να φαρμοστί σ όλα τα ίδη των

14 14 γφυρών Ο/Σ. Η προτινόμνη σύνδση διυθτί τα αναφυόμνα λιτουργικά προβλήματα μ την πρόβλψη αρμών στη διάταξη τόρμουντορμίας και την αξιοποίηση της λιτουργικώς λγχόμνης ρηγμάτωσης της πλάκας συνχίας. Η όπλιση της προαναφρθίσας πλάκας ξασφαλίζι τον λγχόμνο φλκυσμό της διατομής του καταστρώματος στην κατάσταση λιτουργίας. Η προτινόμνη διάταξη συνδέσως γέφυρας-σήραγγας ίναι δυνατό να μιώσι τις διαμήκις σισμικές μτακινήσις της γέφυρας σ ποσοστά από 53% έως 73% πιτυγχάνοντας πίσης αποφόρτιση των βάθρων και των θμλίων τους. Αξίζι να σημιωθί ότι ανάλογη ίναι και η αποφόρτιση των φδράνων και των αρμών, καθότι ο σχδιασμός των στοιχίων αυτών λαμβάνι υπόψη τις σισμικές μτακινήσις του καταστρώματος. Η προτινόμνη διάταξη ημι-συνδέσως γέφυρας-σήραγγας ίναι, ν γένι, αποδοτικότρη στα συστήματα γφυρών που αποκρίνονται μ μγαλύτρς μτακινήσις. Κατ πέκταση γέφυρς που ίναι θμλιωμένς σ μαλακά δάφη και γέφυρς που ίναι κατασκυασμένς σ πριοχές υψηλής σισμικότητας αξιοποιούν αποδοτικότρα την προτινόμνη ημι-σύνδση. Η αυξημένη αποδοτικότητα της διατάξως στις γέφυρς που αποκρίνονται μ μγαλύτρς μτακινήσις οφίλται στην αυξημένη αντισισμική συμμτοχή του προτινόμνου συστήματος συνδέσως. Εγκαρσίως σισμικές μτακινήσις του καταστρώματος φαίνται ότι δν πηράζονται σημαντικά από την προτινόμνη ημι-σύνδση γέφυραςσήραγγας. Αναλυτικώς διαπιστώθηκ ότι οι παραμορφώσις που αναπτύσσονται κατά τον γκάρσιο σισμό σχδιασμού στο κατάστρωμα δν ίναι δυνατό να νργοποιήσουν αντισισμικώς την προτινόμνη ημισύνδση, καθότι οι αρμοί μταξύ τόρμου και ντορμίας παραμένουν ανοιχτοί. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Arockiasamy M. and Sivakumar M., Design Implications of Creep and Shrinkage in Integral Abutment Bridges, ACI Special Publication, Vol. 227, (2005), pp Caltrans, Seismic Design Criteria 1.1, California Department of Transportation, Sacramento (1999). Computers and Structures Inc. SAP 2000 Nonlinear Version 9.0.3, User s Reference Manual, Berkeley, California (2004). Dicleli M., Integral Abutment-Backfill Behavior on Sand Soil-Pushover Analysis Approach J. Bridge Engrg., Volume 10, (2005) Issue 3, pp EN :2003, Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions -Thermal actions (2003). EN :2005, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings (2005). EN :2005, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance, Part 2: Bridges (2005).

15 15 Gloyd S.C., Seismic Movement at Bridge Abutments, ACI International- Special Publication, SP , Vol. 164, (1996) pp Marzouk M., Said H. and El-Said M., Special-Purpose Simulation Model for Balanced Cantilever Bridges, ASCE Journal of Bridge Engineering, Vol. 13, (2008) No. 2. Mikami T., Unjoh S. and Kondoh M., The effect of abutments as displacement limiting measure on seismic performance of bridges, Accessed: 21 Nov 2008 (2008). Mylonakis, G, Simeonov, V.K., Reinhorn, A.M., and Buckle, I.G., Implications of Spatial Variation of Ground Motion on the Seismic Response of Bridges: Case Study, ACI International-Special Publication (1999) SP-187, pp Nutt R.V. and Mayes R.L., Comparison of Typical Bridge Columns Seismically Designed With and Without Abutment Participation Using AASHTO Division I-A and Proposed AASHTO LRFD Provisions, Task F3-1(a), (2000). Purvis P.E.R., NCHRP 319, Bridge deck joint performance, A Synthesis of Highway Practice, Project 20-5, (Topic 30-08), (1998). Saiidi S.M., Moore R.T. and Itani A. Seismic Performance of Reinforced Concrete Bridges with Unconventional Configurations, ACI Structural Journal, Vol. 98, (2001) Issue 5, pp Tegos I., Sextos A., Mitoulis S. and Tsitotas M., Contribution to the improvement of the seismic performance of integral bridges, in Proceedings of the 4 th European Workshop on the Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures, Thessaloniki, Greece (2005). Westermo B.D., The dynamics of interstructural connection to prevent pounding, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Vol. 18, (1989) Issue 5, Pages: ΕΑΚ, Ελληνικός Αντισισμικός Κανονισμός, (2003), ΣΠΜΕ, ΟΑΣΠ. Σταθόπουλος Σ., Seifried G., Κοτσανόπουλος Π., Haug H., Σταθόπουλος Ε., Σπυρόπουλος Ι., Σταθόπουλος Κ., Γέφυρα Μτσόβου, 15 ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλξανδρούπολη (2003). Τέγος Ι., Μία πρόταση για τη βλτίωση της αντισισμικότητας των μρικώς προκατασκυασμένων γφυρών σκυροδέματος πολλών ανοιγμάτων, Συντονισμένο Πρόγραμμα , 14 ΟΑΣΠ, Τομέας Επιστήμης & Τχνολογίας Κατασκυών, ΑΠΘ, (2000). Υπουργίο Πριβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γνική Διύθυνση Δημόσιων Έργων, Διύθυνση Μλτών Έργων Οδοποιίας, Οδηγίς για την Αντισισμική Μλέτη Γφυρών σ συνδυασμό μ DIN-FB 102, 103, 104, (ΟΑΜΓ-FB), (2007). Υπουργίο Πριβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γνική Διύθυνση Δημόσιων Έργων, Διύθυνση Μλτών Έργων Οδοποιίας, Οδηγίς για την Μλέτη Γφυρών μ Σισμική Μόνωση (ΟΣΜ), (2004).

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

T.E.I. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ T.E.I. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ε = = Η ελαστικότητα ζήτησης

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ε = = Η ελαστικότητα ζήτησης 1 ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι οικονοµολόγοι νδιαφέρονται να µτρσουν ορισµένς µταβλητές για να µπορέσουν να κάνουν προβλέψις και για να κτιµσουν µ σχτικ ακρίβια τι αποτέλσµα θα έχι η µταβολ µιας µταβλητς πί µιας άλλης.

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος.

Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος. Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος. Σ. Μητούλης Πολιτικός Μηχανικός. Ι. Τέγος Καθηγητής, Εργαστήριο Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΣΟΕΕ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 20-2 Ι ΑΣΚΩΝ: ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΠΡΟ ΡΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Νικόλαος Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων

Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων Σ.Α. Μητούλης MSc. Πολιτικός Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ. Ι.Α. Τέγος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software verification

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software verification 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1821 Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προσοµοίωση της Έντασης σε Υπόγειους Αγωγούς λόγω Επιφανειακών Εκρήξεων. Analytical Calculation of Blast-Induced Buried Pipeline Strains

Αναλυτική Προσοµοίωση της Έντασης σε Υπόγειους Αγωγούς λόγω Επιφανειακών Εκρήξεων. Analytical Calculation of Blast-Induced Buried Pipeline Strains Αναλυτική Προσοµοίωση της Έντασης σ Υπόγιους Αγωγούς λόγω Επιφανιακών Εκρήξων nalytical Calculation of Blast-Induced Buried Pipeline Strains ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ, Γ.Π. ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ, Γ.. ΓΑΝΤΕΣ, Χ.Ι. ρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μλέτη της Μοντλοποίησης Γραµµών Μταφοράς σ Ολοκληρωµένα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Διευθυντής: Λειτουργία Δίσκου Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Δίσκος: Ως δίσκος χαρακτηρίζεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ Απόστολος Ν. Καγιάννης ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ιωλκού 391, Αηδονοφωλιές 385 00 Βόλος e-mail: akagiann@vol.forthnet.gr Άρης Β. Αβδελάς Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Χ.Γ. Καραγιάννης Καθηγητής. Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Γ.Μ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1945 Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει τα κεφάλαια: Στατικός Ηλεκτρισµός Συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα Ηλεκτροµαγνητισµός Μηχανικές ταλαντώσεις

Περιέχει τα κεφάλαια: Στατικός Ηλεκτρισµός Συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα Ηλεκτροµαγνητισµός Μηχανικές ταλαντώσεις ίας : λαια ς ά φ τα κ κτρισµό ύµα ι χ έ Πρι τικός Ηλ τρικό ρ α κ Στ χές ηλ νητισµός ις ν γ Συ κτροµα λαντώσ α τ λ Η χανικές ουν η χ ρ Μ ά π αιο υ λ ά φ θ κ θωρίας ά κ ογής ς Σ α ι λ ί ι π σ χ ι ς ο κή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Προεντεταμένο σκυρόδεμα Προεντεταμένο σκυρόδεμα Βασικές αρχές της προέντασης Η προένταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές. Λεκτική Ανάλυση II

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές. Λεκτική Ανάλυση II Γλώσσς Προγραμματισμού Μταγλωττιστές Λκτική Ανάλυση II Πανπιστήμιο Μακδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακλλαρίου Δομή Ππρασμένα Αυτόματα Νττρμινιστικά Ππρασμένα Αυτόματα Μη-Νττρμινιστικά Ππρασμένα

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΛΛΟΣ

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΛΛΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΛΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά 2. Εννοιολογικές προσγγίσις της δυναμικής της ομάδας 3. Βασικοί παράγοντς προσδιορισμού της δυναμικής της ομάδας Σχηματισμός ή σύνθση των

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΣΤΟ ΧΩΡΟ

4.1 ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΣΤΟ ΧΩΡΟ 1 4.1 ΥΙΣ ΚΙ Ι ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΩΡΙ 1. Το πίπδο: ίναι έννοια πρωταρχική για τα µαθηµατικά δηλαδή έννοια που δν πιδέχται ορισµό. H ικόνα του πιπέδου ίναι γνωστή από την µπιρία µας. Την έχουµ ταυτίσι µ τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το πρόγραμμα SAP2000 Version 10. Παράδειγμα Εφαρμογής. Λοΐζος Παπαλοΐζου Παναγιώτης Πολυκάρπου Πέτρος Κωμοδρόμος

Σημειώσεις για το πρόγραμμα SAP2000 Version 10. Παράδειγμα Εφαρμογής. Λοΐζος Παπαλοΐζου Παναγιώτης Πολυκάρπου Πέτρος Κωμοδρόμος Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ ΥΠΡΟΥ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Π ΟΛΙΤΙΚΩΝ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σημειώσεις για το πρόγραμμα SAP2000 Version 10 Παράδειγμα Εφαρμογής Στατική και Δυναμική ανάλυση διώροφου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth.

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth. ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Καλλιόπη Δ. Στεφανάκη a, Χρίστος Ν. Κάλφας b, Δημήτριος Θ. Παχούμης c, Άννα Α. Μαρινοπούλου c a Υποψ. Διδ., MSc Πολιτικός Μηχανικός b Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ 1, Γεώργιος ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 2, Ιωάννης ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 3, Κωνσταντίνος ΛΙΟΝΤΟΣ 4

Βασίλειος ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ 1, Γεώργιος ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 2, Ιωάννης ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 3, Κωνσταντίνος ΛΙΟΝΤΟΣ 4 Σεισμική Αποτίμηση του Γ.Ν.Π. "Ο Άγιος Ανδρέας" και προτάσεις Προσεισμικών Επεμβάσεων με βάση την Επιτελεστικότητα Performance-based Seismic Evaluation and Retrofit: General Hospital of Patras "Agios Andreas"

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3 Πολυώροφο Προκατασκευασμένο Κτίριο Μεγάλων Ανοιγμάτων και Σημαντικών Ωφελίμων Φορτίων Multi - storey Prefabricated Building with Large Spans and Increased Live Loads Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από τη Γεωμετρία του χώρου (αναλυτικά στο βιβλίο: Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου)

Στοιχεία από τη Γεωμετρία του χώρου (αναλυτικά στο βιβλίο: Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου) Στοιχία από τη Γωμτρία του χώρου (αναλυτικά στο βιβλίο: Ευκλίδια Γωμτρία Α και Β Ενιαίου Λυκίου) Σχήματα των οποίων τα σημία δν βρίσκονται όλα στο ίδιο πίπδο ονομάζονται γωμτρικά στρά (π.χ. σφαίρα, κύλινδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΦΑΙΡΑΣ. είναι όλοι ίσοι και επιπλέον δεν υπάρχουν οι όροι xy, yz, zx. Γενικά µια εξίσωση της µορφής: 0 + Β + Α.

ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΦΑΙΡΑΣ. είναι όλοι ίσοι και επιπλέον δεν υπάρχουν οι όροι xy, yz, zx. Γενικά µια εξίσωση της µορφής: 0 + Β + Α. Suies & Publishing ΣΟΛΩΜΟΥ 9 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΗΛ.:.38..57 www.arnοs.gr 3 Ο γωµτρικός τόπος των σηµίων που έχουν σταθρή απόσταση από το σηµίο,, του 3 ονοµάζται σφαίρα. Η σφαίρα µ κέντρο το,, και ακτίνα έχι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ο κύλινδρος που φαίνεται στο σχήμα είναι από χάλυβα που έχει ένα ειδικό βάρος 80.000 N/m 3. Υπολογίστε την θλιπτική τάση που ενεργεί στα σημεία Α και

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μέρος Δ. Καθ. Π. Κάπρος ΕΜΠ 2012

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μέρος Δ. Καθ. Π. Κάπρος ΕΜΠ 2012 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μέρος Δ Καθ. Π. Κάπρος ΕΜΠ 22 Mx MR MR Μγιστοποίηση Κέρδους Μονοπωλίου Συνάρτηση Εσόδου Συνάρτηση Κόστους C p p p MC R Μ γιστοποίηση κέρδους : p p D p p δδομένουότι η τιμή

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μάντζαρης 1, Περσεφόνη Βουτσινά 2, Νίκος Πνευµατικός 3,Χρήστος Μαχαίρας 4, Κώστας Κωσταβασίλης 5

Γιάννης Μάντζαρης 1, Περσεφόνη Βουτσινά 2, Νίκος Πνευµατικός 3,Χρήστος Μαχαίρας 4, Κώστας Κωσταβασίλης 5 Νέος τρόπος κατασκευής τοξωτών γεφυρών µε χρήση του συστήµατος Τόξο του Οδυσσέα New method of arched bridge construction using the structural system Arc of Ulysses Γιάννης Μάντζαρης 1, Περσεφόνη Βουτσινά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

[Ολοκληρωτική μορφή του νόμου του Gauss στο κενό ή τον αέρα]

[Ολοκληρωτική μορφή του νόμου του Gauss στο κενό ή τον αέρα] Παν/μιο Πατρών Τμήμα Φυσικής. Μάθημα : Ηλκτρομαγνητισμός Ι (Υποχρωτικό 3 ου Εξαμήνου) ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΤΡΩΝ - ΤΜΗΜ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΘΗΜ : HΛΕΚΤΡΟΜΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι (Υποχρωτικό 3 ου Εξαμήνου) Διδάσκων :Δ.Σκαρλάτος, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ" (Α Εξ.) "ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ" Τεχνική θεωρία πλαστικής κάμψης. Πλήρως πλαστική ροπή, ελαστοπλαστικό σύνορο, επιρροή διατμητικών και αξονικών δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς μη Επαρκώς Σχεδιασμένων Πλαισιακών Κτιρίων Seismic performance assessment of under-designed Frame Buildings

Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς μη Επαρκώς Σχεδιασμένων Πλαισιακών Κτιρίων Seismic performance assessment of under-designed Frame Buildings Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς μη Επαρκώς Σχεδιασμένων Πλαισιακών Κτιρίων Seismic performance assessment of under-designed Frame Buildings Reyes GARCIA 1, Yaser JEMAA 2, Yasser HELAL, Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα