Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων"

Transcript

1 Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων Σ.Α. Μητούλης MSc. Πολιτικός Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ. Ι.Α. Τέγος Καθηγητής ΑΠΘ. Μ.Α. Τσιτώτας Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Εγνατία Οδός ΑΕ Λέξεις κλειδιά: μονολιθικές γέφυρες, τοιχοειδές ακρόβαθρο, μεταβατικό επίχωμα, συμπιεστό ένθεμα, καταστροφή σεισμικής ενέργειας, παρεμποδιζόμενη ταλάντωση ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας ένας καινοτόμος μορφολογικώς και λειτουργικώς τύπος ακροβάθρου πλήρους ύψους μονολιθικώς συνδεδεμένου με το φορέα της ανωδομής, ως εναλλακτικός του καθιερωμένου τύπου ακροβάθρου που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, το οποίο αποτελείται από ένα ακρόβαθρο πέτασμακεφαλόδεσμο επί ευκάμπτων πασσάλων. Το προτεινόμενο ακρόβαθρο περιλαμβάνει το καθιερωμένο τοιχοειδές στοιχείο εδράσεως του φορέα, το οποίον είναι πακτωμένο στην ακλόνητη πλάκα επιφανειακής θεμελιώσεως. Το μεταβατικό επίχωμα προβλέπεται οπλισμένο. Τα προκύπτοντα λειτουργικά προβλήματα αντιμετωπίζονται με βάση την κλασική λύση Horvath η οποία προβλέπει μία στρώση γεωαφρώδους υλικού πίσω από το ακρόβαθρο. Το διαμορφούμενο σύστημα δίνει τη δυνατότητα περιορισμού των μετακινήσεων του φορέα κατά τον σεισμό. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατασκευή και η λειτουργική εξασφάλιση των ενιαίων γεφυρών, δηλαδή των γεφυρών χωρίς αρμούς, των οποίων το κατάστρωμα είναι μονολιθικώς συνδεδεμένο με το σύνολο των βάθρων, αποτελούν τα τελευταία χρόνια την αιχμή της Γεφυροποιίας. Στις ΗΠΑ ο ανταγωνισμός μεταξύ των Πολιτειών έδωσε προβάδισμα τόσο στην κατασκευή των ενιαίων γεφυρών όσο και στην έρευνα των προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργική και σεισμική απόκριση αυτών. Η κατασκευή της ενιαίας γέφυρας Happy Hollow στην Πολιτεία του Tennessee συνολικού μήκους 358m, με καμπύλη κάτοψη, προκειμένου να εκτονωθεί ακτινικά ένα μέρος των λειτουργικών καταναγκασμών, αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ πρωτοπορούν στην κατασκευή πλήρως μονολιθικών συστημάτων. Στην Ευρώπη η Γερμανία, υιοθετούσα στοιχεία από τη Γεφυροποιία των ΗΠΑ, αλλά και συμβάλλουσα ουσιωδώς στην εξέλιξη των πλήρως μονολιθικών-εύρωστων γεφυρών, έχει κατασκευάσει την τελευταία δεκαετία ενιαίες γέφυρες με συνολικά μήκη μέχρι και 180m οι οποίες, στην πλειονότητά τους, είναι συμβατικώς οπλισμένες. Ως αντιπροσωπευτικές γέφυρες αναφέρονται: η Nesenbachtal-Bruecke (J. Schlaich) και η La Fertre-Steg σε αστικό περιβάλλον, καθώς και οι Rednitztal Bruecke και Schwabachtal - Bruecke. Στην Ελλάδα, παρότι το 5 ο κεφάλαιο των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ) αναφέρει ως άνω όριο για το μήκος ενιαίων γεφυρών αυτό των 60m, στην Εγνατία οδό έχουν κατασκευαστεί μονολιθικά τμήματα γεφυρών, δηλαδή με συνεχές κατάστρωμα μονολιθικώς συνδεδεμένο με τα μεσόβαθρα, μεγαλυτέρου μήκους από το προαναφερθέν.

2 Στη σύγχρονη Γεφυροποιία, ο εμφανώς προσιδιάζων στη φύση του υλικού του οπλισμένου σκυροδέματος τρόπος κατασκευής των ενιαίων γεφυρών, λόγω της συμβατότητας της λύσεως αυτής με το μονολιθικό χαρακτήρα του σκυροδέματος, περιορίστηκε εξαιτίας κατασκευαστικών μεθόδων όπως π.χ. η σταδιακή προώθηση, η οποία σχεδόν αποκλείει τη δυνατότητα υψηλού βαθμού μονολιθικότητας των γεφυρών. Ωστόσο, η κατασκευή των ενιαίων γεφυρών παραμένει δελεαστική καθώς αυτές έχουν σαφή πλεονεκτήματα έναντι των πολυδιασπασμένων εξαιτίας των εφεδράνων και των αρμών συστημάτων. Εκτός από την αισθητική και την ανθεκτικότητα, η αντισεισμικότητα των ενιαίων γεφυρών είναι βελτιωμένη καθώς: (α) η αυξημένη υπερστατικότητά τους επιτρέπει την ανακατανομή της σεισμικής έντασης χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του συστήματος, (β) αξιοποιούν τη δυνατότητα του οπλισμένου σκυροδέματος να απορροφά ένα μέρος της σεισμικής ενέργειας μέσω πλαστικών παραμορφώσεων και (γ) είναι απαλλαγμένες, σε μεγάλο βαθμό, από τις απαιτήσεις συντήρησης και αντικατάστασης αναλωσίμων στοιχείων, όπως είναι τα εφέδρανα και οι αρμοί. Ωστόσο, οι καταναγκασμοί, προερχόμενοι από τις διαφορικές καθιζήσεις, την προένταση, τη συστολή ξήρανσης, τον ερπυσμό και τις θερμοκρασιακές μεταβολές καταπονούν τα ακραία και συνήθως χθαμαλά μεσόβαθρα, τα ακρόβαθρα και τα μεταβατικά επιχώματα. Η λειτουργική καταπόνηση των ακροβάθρων και των ακραίων μεσοβάθρων είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί με επάρκεια εφόσον η λειτουργική ρηγμάτωση αυτών προκύπτει με αποδεκτά εύρη ρωγμών κατά τον ισχύοντα κανονισμό. Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι σε γέφυρες πολύ μεγάλων ανοιγμάτων η απολύτως μονολιθική λύση είναι δύσκολη ή και ανέφικτο να ικανοποιήσει τις λειτουργικές απαιτήσεις. Στις ΗΠΑ η λύση στο παραπάνω πρόβλημα των λειτουργικών καταναγκασμών που καταπονούν τα ακρόβαθρα δίνεται με την κατασκευή κινητών ακροβάθρων, Σχήμα 1, τα οποία αποτελούνται από έναν ακρόβαθροπέτασμα ύψους Η=2,50~4,00m (stub-type abutment) το οποίο αποτελεί τον κεφαλόδεσμοκεφαλοδοκό, μίας, συνήθως, σειράς συμβατικών ή μεταλλικών πασσάλων. Ο ρόλος των πασσάλων είναι να παραλαμβάνουν μόνο τα κατακόρυφα φορτία του ακροβάθρου και να προσδίδουν, με την ευκαμψία τους, κινητότητα στο ακρόβαθρο, (Arockiasamy, Butrieng, Sivakumar 2004), καθώς αυτοί έχουν την δυνατότητα να κινούνται μέσα σε προδιατρημένες, συνήθως, οπές οι οποίες πληρούνται μετά την τοποθέτηση των πασσάλων με χαλαρή άμμο, (Arsoy 2000). Για τις ενιαίες γέφυρες μεγάλου μήκους το προαναφερθέν τοίχωμα κεφαλόδεσμος αποτελείται από δύο τμήματα συνδεόμενα αρθρωτά συνδεόμενα μέσω ενός καταλλήλου συνδέσμου. Σε αυτά τα ημι-μονολιθικά ακρόβαθρα ελαχιστοποιείται η καμπτική καταπόνηση των πασσάλων γεγονός που συμβάλλει στην βελτίωση της ανθεκτικότητας του ακροβάθρου έναντι των ημερησίως και ετησίως ανακυκλιζόμενων λειτουργικών καταπονήσεων. Στην Ευρώπη εφαρμόζονται συνήθως ακρόβαθρα πλήρους ύψους, (Tsang, England, Dunstan 2002), τα οποία είναι δυνατό να διαθέτουν αρθρωτή σύνδεση με τη θεμελίωσή τους, (England, Tsang, Bush 2000). Σχήμα 1 : Διαμόρφωση μονολιθικού τοιχοειδούς ακροβάθρου κεφαλοδέσμου κατά την τεχνοτροπία των ΗΠΑ.

3 Εκτός όμως από τα προαναφερθέντα προβλήματα που σχετίζονται με την λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα των ακροβάθρων των ενιαίων γεφυρών, η λειτουργική και η σεισμική συμπεριφορά των μεταβατικών επιχωμάτων αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας τα τελευταία χρόνια. Το επίχωμα ανθίσταται λειτουργικώς με αυξημένες ωθήσεις στην κίνηση του ακροβάθρου προς αυτό, ιδιαίτερα τις θερμές ημέρες των καλοκαιρινών μηνών. Η συνολική ώθηση που δέχεται το κινούμενο ακρόβαθρο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, (Lock, Bolton, Low 2002), οι κυριότεροι των οποίων είναι: (α) η γεωμετρία του ακροβάθρου δηλαδή το ύψος και το πάχος του κορμού του, (β) η υφή της διεπιφάνειας επαφής ακροβάθρου- επιχώματος, (γ) το είδος της λειτουργικής κίνησης του ακροβάθρου (μεταφορική ή στροφική), (δ) το είδος του εδάφους και ο βαθμός συμπύκνωσης του μεταβατικού επιχώματος. Η εκτίμηση ωστόσο των παθητικών ωθήσεων λαμβάνοντας υπόψη τους προαναφερθέντες παράγοντες δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί επαρκής καθότι έχει παρατηρηθεί ότι οι παθητικές ωθήσεις αυξάνονται μακροπρόθεσμα καθώς το έδαφος εισχωρεί στο κενό και σφηνώνεται πίσω από το απομακρυνόμενο από το επίχωμα, κατά τους χειμερινούς μήνες, ακρόβαθρο, το οποίο στην κατάσταση διαστολής της γέφυρας τείνει να επανέλθει στην αρχική του θέση, κίνηση στην οποία αντιστέκεται το μη αναστρεψίμως σφηνωμένο έδαφος πίσω από αυτό. Το φαινόμενο αναφέρεται στην διεθνή βιβλιογραφία ως ratcheting και η αντιμετώπισή του συνίσταται σε σύνθετες λύσεις, (Horvath α,β 1998), (Horvath 2000) οι οποίες συνδυάζουν: (α) την όπλιση του επιχώματος με διάφορους τρόπους ώστε αυτό αφενός να διατηρεί τη γεωμετρία του και αφετέρου να εμφανίζει περιορισμένες καθιζήσεις και (β) την τοποθέτηση συμπιεστών ενθεμάτων όπως διογκωμένη πολυστερίνη, EPS, ανάμεσα στο ακρόβαθρο και το επίχωμα, ώστε το ακρόβαθρο κατά τη διαστολή του να μην μετακινεί το υλικό του επιχώματος. Οι παραπάνω λύσεις προτάθηκαν αρχικώς από τον Horvath και υιοθετήθηκαν και από το NCHRP των ΗΠΑ (National Cooperative Highway Research Program), (Stark, Arellano, Horvath, Leshchinsky NCHRP 529), (Wu, Le, Helwany, Ketchart 2006). Η απόκριση του συστήματος του οπλισμένου επιχώματος συνδυαζόμενου με συμπιεστό ένθεμα πίσω από το ακρόβαθρο ελέγχθηκε πειραματικώς σε ακρόβαθρο πλήρους ύψους από τους Poetzl και Neumann, (Poetzl και Neumann 2005). Η εργασία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθότι δίνονται σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οπλίσεως του επιχώματος καθώς και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των EPS. Η ερευνητική αυτή εργασία αποδεικνύει επίσης και το όψιμο ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για την κατασκευή μονολιθικών ακροβάθρων στον ευρωπαϊκό χώρο. Εκτός του προβλήματος του ratcheting, προβληματισμοί που αναφέρονται στις καθιζήσεις του μεταβατικού επιχώματος, (Briaud, Seo, Ha, Scullion 2003), οδηγούν σε λύσεις μεταβατικών επιχωμάτων συγκεκριμένης κοκκομετρικής διαβάθμισης και σε εκτεταμένα στοιχεία προσβάσεως-πλάκες ή φορείς προσβάσεως- αν και έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις για την παρουσία αυτών των παραδοσιακών μέσων, καθόσον αυτά επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργικότητα μέσω της δεσμεύσεως της κινητότητας του ακροβάθρου, (Hoppe 2005). Παρότι τα αναλυθέντα προβλήματα των μονολιθικώς συνδεδεμένων με την ανωδομή ακροβάθρων και κατ επέκτασιν των ενιαίων γεφυρών βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογικής έρευνας υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να θεωρηθεί επαρκής η διερεύνησή τους. Προς το παρόν έχουν γίνει προσεγγίσεις του μαθηματικού προβλήματος της σεισμικής απόκρισης των ενιαίων γεφυρών και επαλήθευση αυτών με καταγεγραμμένες κινήσεις (Zhang, Makris 2001) (Zhang, Makris 2002), (Goel 1997). Οι προσεγγίσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένες γέφυρες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το ακρόβαθρο του Σχήματος 1, για συμβατικά μεταβατικά επιχώματα χωρίς τοποθέτηση EPS. Μέχρι σήμερα δεν έχει εξεταστεί το πρόβλημα της δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ακροβάθρων πλήρους ύψους και οπλισμένων μεταβατικών επιχωμάτων εν συνδυασμώ με την παρουσία, ή μη, μεταξύ αυτών μίας στρώσεως EPS. Συμπεράσματα από μία τέτοια έρευνα θα ήταν πολύ χρήσιμα και θα ήταν δυνατό να συμβάλλουν στην βελτίωση της αντισεισμικότητας και στην οικονομικότητα των γεφυρών, (Mitoulis, Tegos 2005), (Tegos, Sextos, Mitoulis, Tsitotas 2005). Στα πλαίσια της παρούσας διερεύνησης μελετήθηκε παραμετρικώς η συνεισφορά στην αντισεισμικότητα διαφόρων ειδών μεταβατικών επιχωμάτων αντιστοιχούντων σε γέφυρες με

4 φορείς που συνδέονται μονολιθικά με τα ακρόβαθρα. Για τις ανάγκες της παραμετρικής διερεύνησης χρησιμοποιήθηκε ως αφετηρία η γέφυρα της Εγνατίας Οδού στη θέση Άραχθος- Περιστέρι η οποία μελετήθηκε από το γραφείο ΜΕΤΕΣΥΣΜ ΑΕ της Θεσσαλονίκης. Η έρευνα επεκτάθηκε σε λειτουργικά και αντισεισμικά προβλήματα. Στόχο της έρευνας αποτέλεσε η εξέταση της δυνατότητας του συμβιβαστού μεταξύ των λειτουργικών και των αντισεισμικών απαιτήσεων για διάφορους αριθμούς ανοιγμάτων και εν συνδυασμώ με διάφορους τύπους επιχωμάτων, με ή χωρίς παρεμβολή EPS καθώς και για διάφορες σεισμικότητες. Σε όλες τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SAP 2000 ver.9, το οποίο διαθέτει το ΑΠΘ και οι αναλύσεις έγιναν με τη μέθοδο της ολοκλήρωσης στο χρόνο της διαφορικής εξισώσεως δυναμικής ισορροπίας του συστήματος. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Η παραμετρική διερεύνηση στα πλαίσια της παρούσας μπορεί να χαρακτηριστεί ως πειράματα στο χαρτί. Η γέφυρα-αφετηρία, Σχήμα 2(α),(β)(γ), που αξιοποιήθηκε έχει συνολικό μήκος L=240m (34.0+4x m). Ο φορέας της είναι συνεχής και συνδέεται μονολιθικώς με τα μεσόβαθρα. Στις θέσεις των ακροβάθρων η γέφυρα εδράζεται επί εφεδράνων ολισθήσεως και η συνέχεια του καταστρώματος διακόπτεται από αρμούς κατάλληλου εύρους ενώ stoppers δεσμεύουν τις εγκάρσιες μετακινήσεις του καταστρώματος. Ο φορέας αποτελείται από κιβωτιοειδή διατομή συνολικού πλάτους καταστρώματος B=13,50m. Τα μεσόβαθρα είναι τοιχοειδή υποστυλώματα διατομής 1,0 x 5,0m και οι διατομές τους καταλήγουν σε ημικυκλικά άκρα για λόγους αισθητικής. Η γέφυρα είναι θεμελιωμένη σε έδαφος κατηγορίας Β και σε Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας ΙΙ (α g =0,16g). Ο συντελεστής σπουδαιότητας είναι γ Ι =1,30. Στη διαμήκη διεύθυνση της γέφυρας επιλέχθηκε συντελεστής συμπεριφοράς q x =3,50 ενώ οι χαμηλοί λόγοι διατμήσεως των τοιχοειδών μεσοβάθρων κατά την εγκάρσια διεύθυνση οδήγησαν σε μικρότερο συντελεστή συμπεριφοράς, q y =2,70. Σημειωτέον ότι από αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε τόσο η λειτουργική επάρκεια των μονολιθικώς συνδεδεμένων μεσοβάθρων με την ανωδομή όσο και η σεισμική υπερασφάλειά τους, καθώς στον σεισμό σχεδιασμού φαίνεται ότι αποκρίνονται ελαστικώς, παρότι χρησιμοποιήθηκε συντελεστής συμπεριφοράς q x =3,50. (α) (β) (γ) Σχήμα 2: (α) Μηκοτομή της μονολιθικής γέφυρας-αφετηρίας του τμήματος Άραχθος- Περιστέρι της Εγνατίας Οδού, (β) Τομή στο άνοιγμα, (γ) Η διατομή του μεσοβάθρου. Στα πλαίσια της παρούσας διερεύνησης επιχειρήθηκαν διάφορες περιπτώσεις ανασχεδιασμού της γέφυρας αφετηρίας μέσω της μειώσεως του πλάτους των μεσοβάθρων από Β pier =1,50m

5 σε Β pier =1,00m. Η προαναφερθείσα, χάριν ερευνητικού στόχου, απόπειρα ανασχεδιασμού δεν θίγει το αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίον απασχόλησε τον μελετητή της πραγματικής γέφυρας. Η ανασχεδιασμένη γέφυρα είναι ενιαία (πλήρως μονολιθική) καθώς σε αυτή αξιοποιήθηκε το προτεινόμενο στην παρούσα έρευνα ακρόβαθρο του Σχήματος 3. Στο ακρόβαθρο αυτό ο τοιχοειδής κορμός δεν συνδέεται μονολιθικώς με τους εγκάρσιους τοίχους αντεπιστροφής (πτερυγοτοίχους) και έχει πάχος t abut =0,75m ούτως ώστε να εκτονωθεί η ικανότητα μετακινήσεως της κεφαλής του μέσω της ευκαμψίας του. Η θεμελίωσή του σχεδιάζεται ικανοτικώς ώστε να μην παρουσιάζει μετακινήσεις τουλάχιστο σε λειτουργικό επίπεδο. Σημειωτέον ότι η χρήση του τοιχοειδούς μονολιθικού ακροβάθρου οδήγησε σε επαναδιαστασιολόγηση της γέφυρας με συντελεστή συμπεριφοράς ίσο με τη μονάδα q y =1,0 για τον εγκάρσιο σεισμό σχεδιασμού, λόγω του χαμηλού λόγου διατμήσεως α s =1,0 του ακροβάθρου στη διεύθυνση αυτή. Ωστόσο, η διαστασιολόγηση των μεσοβάθρων δεν μεταβάλλεται από την προαναφερθείσα επιλογή καθότι η λειτουργικότητα και οι απαιτήσεις αντισεισμικότητας της διαμήκους διεύθυνσης καθορίζουν τους οπλισμούς των βάθρων, γεγονός που αποδείχθηκε και υπολογιστικώς. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα της μελέτης, στην οποία εφαρμόστηκε η δυναμική φασματική μέθοδο, και βρέθηκαν σε ικανοποιητική σύγκλιση. Η μείωση των διαστάσεων και ο έλεγχος επάρκειας των μεσοβάθρων έγινε επί του αυτού προσομοιώματος με αντικατάσταση μόνο της διατομής των μεσοβάθρων. Ο προτεινόμενος τύπος ακροβάθρου του Σχήματος 3 θεωρείται ως εναλλακτική λύση των καθιερωμένων κινητών ακροβάθρων και διαθέτει πλεονεκτήματα ως προς τη δυνατότητα λειτουργικών παραμορφώσεων καθώς και σημαντικές αντισεισμικές δυνατότητες. EPS οπλισμένο μεταβατικό επίχωμα EPS m m οπλισμένο μεταβατικό επίχωμα ~ 10.00m 1.50 (α) (β) Σχήμα 3: Ο προτεινόμενος τύπος τοιχοειδούς μονολιθικού ακροβάθρου το οποίο διαχωρίζεται από το οπλισμένο μεταβατικό επίχωμα με EPS, (α) Κατακόρυφη τομή, (β) Κάτοψη. 3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στην παρούσα έρευνα μελετάται παραμετρικώς η αποδοτικότητα του μονολιθικού ακροβάθρου πλήρους ύψους του Σχήματος 3, το οποίο εξετάστηκε ως παραλλαγή εις αντικατάστασιν του ακροβάθρου που εφαρμόστηκε στη γέφυρα που βρίσκεται στο τμήμα Άραχθος-Περιστέρι της Εγνατίας Οδού, Σχήμα 2(α). Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας επιχειρήθηκε ο ανασχεδιασμός της ανωτέρω γέφυρας μέσω της μειώσεως του πλάτους των τοιχοειδών βάθρων των βάθρων από Β pier =1,50m σε Β pier =1,00m καθώς και της μονολιθικής σύνδεσης του φορέα με τα ακρόβαθρα. Από την ανασχεδιασμένη γέφυρα προέκυψαν τα προσομοιώματα του Σχήματος 4. Στο Σχήμα 4(α) δίνεται το προσομοίωμα της γέφυρας με τη συμβατική, ως προς την έδραση του καταστρώματος επί των ακροβάθρων, μορφή της. Στα Σχήματα 4(β) και 4(γ) σχεδιάστηκαν τα προσομοιώματα των ενιαίων γεφυρών που διαθέτουν

6 το μονολιθικό ακρόβαθρο είτε εν επαφή με το μεταβατικό επίχωμα, Σχήμα 4(β), είτε χωριζόμενο από αυτό μέσω μίας στρώσης EPS, Σχήμα 4(α). Η αντισεισμική αποδοτικότητα του προτεινόμενου ακροβάθρου αξιολογήθηκε με βάση την απομείωση που προέκυψε στις μετακινήσεις των αναβαθμισμένων γεφυρών των Σχημάτων 4(β) και 4(γ) συγκριτικώς με τις μετακινήσεις της συμβατικής γέφυρας του Σχήματος 4(α). Η επιλογή της διερεύνησης έγινε με κριτήρια που συνδέονται με το συμβιβαστό των λειτουργικών και των αντισεισμικών παραμέτρων του προβλήματος. Ειδικότερα διερευνήθηκε η επιρροή των εξής παραμέτρων: 1) Το είδος του μεταβατικού επιχώματος: Εξετάστηκαν περιπτώσεις συμβατικών και οπλισμένων επιχωμάτων. 2) Η παρεμβολή μίας στρώσης EPS ανάμεσα στο ακρόβαθρο και το επίχωμα: Αναλύθηκαν συστήματα γεφυρών στα οποία τα ακρόβαθρα ήταν είτε εν επαφή με τα μεταβατικά επιχώματα είτε διαχωρίζονται από αυτά μέσω μίας στρώσης EPS. Για την 2 η περίπτωση εξετάστηκε η επιρροή 2 διαφορετικών υλικών EPS: (α) ενός με υψηλό, σχετικώς, μέτρο ελαστικότητας E EPS =335KPa και (β) ενός με υποτετραπλάσιο μέτρο ελαστικότητας, E EPS =84KPa. Το πάχος του ΕPS καθορίστηκε από τις λειτουργικές απαιτήσεις του 50% της διαστολής, (ΔΤ exp /2=12,5 o C). Η τελευταία επιλογή σχετίζεται με το γεγονός ότι η διαστολή είναι επικίνδυνη στα τρία πρώτα χρόνια της ζωής των γεφυρών κατά τα οποία δεν έχουν εκδηλωθεί τα φαινόμενα του ερπυσμού και της συστολής ξηράνσεως τα οποία οδηγούν σε μόνιμες βραχύνσεις της ανωδομής των γεφυρών. 3) Ο αριθμός των ανοιγμάτων: Επιλύθηκαν συστήματα γεφυρών με 6, 4 και 2 ανοίγματα συνολικού μήκους 240m, 154m και 68m αντίστοιχα. 4) Η Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας: Οι παραπάνω γέφυρες θεωρήθηκε ότι διεγείρονται με σεισμικές επιταχύνσεις σχεδιασμού a g =0.16g, 0.24g και 0,36g. Στην ανάλυση των προαναφερθέντων γεφυρών αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία της αρχικής μελέτης για τον καθορισμό των υλικών, της γεωμετρίας και την προσομοίωση της ευκαμψίας της θεμελίωσης των μεσοβάθρων, η οποία εκτιμήθηκε με βάση επί τόπου δοκιμές πρεσσιομέτρου κατά τον γαλλικό κανονισμό, (Project Di Fascicule). Με τη βοήθεια λογισμικού (Esmaeily 2000) εκτιμήθηκαν και στη συνέχεια διγραμμικοποιήθηκαν τα διαγράμματα ροπών καμπυλοτήτων Μ-(1/r y ) των βάθρων, Σχήμα 5. Ο έλεγχος των υπολογισμένων καμπυλοτήτων διαρροής και η αναγωγή των καμπυλοτήτων σε στροφές έγινε με την εφαρμογή των σχέσεων του ΚΑΝΕΠΕ, (ΚΑΝΕΠΕ 2004). Η μονόπλευρη και ιξοελαστική απόκριση του συστήματος ακροβάθρου-επιχώματος προσομοιώθηκε, για την περίπτωση του προσομοιώματος του Σχήματος 4 (β) με τη βοήθεια πολυγραμμικών ελατηρίων και ισοδυνάμων σημειακών αποσβεστήρων τα οποία ενεργοποιούνται μετά από μία καθορισμένη μετακίνηση του καταστρώματος, η οποία αντιστοιχεί στο μέσο όρο του οιωνοί διακένου που θα υπάρχει πίσω από το ακρόβαθρο κατά την έναρξη του σεισμού, Πίνακας 1. Η ύπαρξη του διακένου αυτού οφείλεται στην μόνιμη βράχυνση του καταστρώματος εξαιτίας των φαινομένων του ερπυσμού και της συστολής ξήρανσης, τα οποία με βάση τα στοιχεία της μελέτης είναι δυνατό, χάριν απλότητος, να ληφθούν υπόψη με ισοδύναμες θερμοκρασίες συστολής ΔΤ c =-15 o C και ΔΤ sh =-20 o C αντίστοιχα. Τα προαναφερθέντα διάκενα που ελήφθησαν υπόψη στις αναλύσεις είναι δυνατό να κυμαίνονται από μία μέγιστη τιμή, στην περίπτωση της μέγιστης συστολής του καταστρώματος ΔΤ con =-25 o C, έως μία ελάχιστη, στην περίπτωση της μέγιστης διαστολής του καταστρώματος ΔΤ exp =+25 o C. Στον Πίνακα 1 δίνονται οι διακυμάνσεις αυτές και οι μέσοι όροι αυτών των διακυμάνσεων οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν τελικά στις αναλύσεις. Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας έγινε εκτεταμένη βιβλιογραφική αναζήτηση για την εύρεση σχέσεων που συνδέουν τη δυναμική αντίσταση του επιχώματος με τη παραμόρφωση αυτού για την περίπτωση τοιχοειδών ακροβάθρων πλήρους ύψους, (Ευρωκώδικας 8), (AASHTO LRFD), (Barker, Duncan, Rojiani, Ooi, Tan, Kim, NCHRP Rep. No. 343). Επιλέχθηκε το προσομοίωμα του NCHRP το οποίο προδιαγράφει διγραμμική σχέση μεταξύ της αντίστασης του επιχώματος και της μετακίνησης που δέχεται αυτό από το ακρόβαθρο. Η κατανομή των δυσκαμψιών καθ ύψος του ακροβάθρου έγινε λαμβάνοντας υπόψη τριγωνική κατανομή των ωθήσεων του επιχώματος. Για την περίπτωση του άοπλου επιχώματος επιλέχθηκε η καμπύλη που αντιστοιχεί σε άμμο μέσης πυκνότητας του NCHRP ενώ για την

7 A1 P1 P2 P3 (α) P4 P5 A1 P1 P2 P3 (β) P4 P5 A2 Επίχωμα Επίχωμα A1 P4 A2 P2 P1 P3 P5 (γ) Σχήμα 4: Τα προσομοιώματα (α) της γέφυρας αφετηρίας, (β) της σεισμικώς αναβαθμισμένης γέφυρας με το μονολιθικό ακρόβαθρο εν επαφή με το επίχωμα, (γ) της σεισμικώς αναβαθμισμένης γέφυρας με το μονολιθικό ακρόβαθρο χωριζόμενο από το οπλισμένο επίχωμα με EPS. Μήκος Γέφυρας L (m) Ελάχιστο εύρος διακένου κατά τον σεισμό minδ (mm) Μέγιστο εύρος διακένου κατά τον σεισμό maxδ (mm) Μέσος Όρος Δ (mm) 240 (6 ανοίγματα) (4 ανοίγματα) (2 ανοίγματα) Πίνακας 1: Η διακύμανση των οιωνοί διακένων οφειλομένων στις μόνιμες βραχύνσεις του καταστρώματος πίσω από τα ακρόβαθρα κατά την έναρξη του σεισμού και οι μέσοι όροι αυτών. περίπτωση του οπλισμένου επιχώματος ελήφθη η καμπύλη που αντιστοιχεί στην πυκνή άμμο κατά NCHRP, καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα για την δυναμική αντίσταση των οπλισμένων επιχωμάτων. Για την προσομοίωση της μεταβολής της αντιστάσεως των επιχωμάτων καθ ύψος των μονολιθικών ακροβάθρων ακολουθήθηκε διαδικασία ανάλογη με αυτή που περιγράφεται από τους Faraji, Ting, Crovo, Ernst (2001). Για την περίπτωση που ανάμεσα στο ακρόβαθρο και το επίχωμα παρεμβάλλεται μία στρώση EPS η συνολική αντίσταση του συστήματος EPS-επιχώματος έγινε με την τοποθέτηση δύο ελατηρίων εν σειρά, Σχήμα 6: (α) ενός ελατηρίου με σταθερή δυσκαμψία σε όλο το ύψος του ακροβάθρου το οποίο προσομοιώνει την αντίσταση του EPS και (β) ενός πολυγραμμικού το οποίο προσομοιώνει την ελαστοπλαστική συμπεριφορά του εδάφους. Σημειωτέον ότι κατά την παραμόρφωση του EPS ασκούνται δυνάμεις και στο έδαφος του μεταβατικού επιχώματος οι οποίες ελήφθησαν υπόψη στο προσομοίωμα της αντιστάσεως του

8 συστήματος EPS-επιχώματος. Τα πάχη των EPS που χρησιμοποιήθηκαν ήταν t EPS =15,10,4mm για τις γέφυρες με 6,4 και 2 ανοίγματα αντίστοιχα και είναι δυνατό να παραλάβουν μετακινήσεις αντιστοιχούσες στο 50% της διαστολής (ΔΤ exp /2=12,5 o C), η οποία είναι δυνατό να συμβεί στα 3 πρώτα χρόνια της λειτουργίας της γέφυρας. Η τελευταία επιλογή των παχών των EPS σχετίζεται με τη βέλτιστη διευθέτηση της λειτουργικότητας με στόχο την μεγιστοποίηση της αντισεισμικής συνεισφοράς του συστήματος ακροβάθρουεπιχώματος. Εξετάστηκαν 60 περιπτώσεις γεφυρών για διάφορες τιμές των ανωτέρω παραμέτρων. Όλες οι γέφυρες που εξετάστηκαν είχανε τα ίδια ακρόβαθρα τα οποία συνδέονταν μονολιθικώς με τον φορέα, Σχήμα 3. Σημειωτέον, ότι οι ανωτέρω περιπτώσεις συνδυάστηκαν με διάφορες περιπτώσεις μεταβατικών επιχωμάτων, είτε συμβατικών είτε οπλισμένων, με ή χωρίς την παρεμβολή EPS μεταξύ αυτών και του τοιχοειδούς κορμού του ακροβάθρου. Όλα τα προσομοιώματα των γεφυρών θεωρήθηκε ότι θεμελιώνονται σε κατηγορίες εδάφους Β και υποβλήθηκαν σε τεχνητά επιταχυνσιογραφήματα τα οποία αντιστοιχούν στην κατηγορίες εδάφους Β που προδιαγράφει ο Ευρωκώδικας 8 Μέρος 1. Ροπές στη βάση των μεσοβάθρων M (KNm) M1 M2 M3 M4 M Στροφές στη βάση των μεσοβάθρων θ (rad) Δύναμη αντίστασης συστήματος ΕPS - επίχωμα F=σv *A*Κp F=EEPS*A KEPS Διάκενο Δ Πάχος EPS teps Ksoil σv =γ*σhi hi=ύψος διακριτοποίησης Α=hi*bi bi=πλάτος τοιχοειδούς Μετακίνηση του ακροβάθρου προς το σύστημα EPS-επίχωμα Παραμόρφωση επιχώματος πέραν της οποίας αντιστέκεται παθητικώς (NCHRP Rep. No. 343) Σχήμα 5: Η διγραμμική σχέση ροπώνστροφών στη βάση των βελτιστοποιημένων μεσοβάθρων με διαστάσεις L x *L y =1,00x5,00m. Σχήμα 6: Το πολυγραμμικό προσομοίωμα της αντιστάσεως του συστήματος EPSακροβάθρου σε βάθος Σh i από την επιφάνεια του εδάφους. 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρακάτω δίνονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη προκειμένου να διερευνηθεί η αντισεισμική συμμετοχή του συστήματος του τοιχοειδούς μονολιθικού ακροβάθρου και του επιχώματος. Τα αποτελέσματα δίνονται με μορφή διαγραμμάτων τα οποία αναπαριστούν την ποσοστιαία μείωση των διαμήκων μετακινήσεων του καταστρώματος στις προκύπτουσες ενιαίες γέφυρες των Σχημάτων 4(β) και 4 (γ) σε σχέση με τις μετακινήσεις της συμβατικής λύσεως του Σχήματος 4(α). Σημειωτέον ότι είναι δυνατό μέσω του Σχήματος 5 να εκτιμηθούν οι αντίστοιχες μειώσεις των ροπών καθώς και οι μειώσεις των απαιτήσεων πλαστιμοτήτων των μεσοβάθρων όταν είναι γνωστές οι μειώσεις των διαμήκων μετακινήσεων του καταστρώματος. Στα Σχήματα 7(α) και 7(β) απεικονίζεται η ποσοστιαία μείωση των διαμήκων μετακινήσεων του καταστρώματος, ως προς την συμβατική γέφυρα του Σχήματος 4, για τις γέφυρες των 6,4 και 2 ανοιγμάτων, χάριν της ενεργοποιήσεως του συστήματος ακροβάθρου-οπλισμένου επιχώματος. Με συνεχείς γραμμές έχουν σχεδιαστεί τα αποτελέσματα των αναλύσεων που αντιστοιχούν στην περίπτωση που ανάμεσα στο επίχωμα και στο ακρόβαθρο παρεμβάλλεται στρώση EPS, Σχήμα 4(γ), του οποίου το πάχος είναι δυνατό να παραλάβει το 50% της διαστολής. Με διακεκομμένες γραμμές έχει σχεδιαστεί η συμβατική λύση στην οποία το επίχωμα είναι σε επαφή με το μεταβατικό επίχωμα, Σχήμα 4(β). Το Σχήμα 7(α) αντιστοιχεί σε συμβατικό άοπλο επίχωμα για το οποίο θεωρήθηκε ότι η παθητική ώθηση (Κp=4)

9 ενεργοποιείται όταν η παραμόρφωση του επιχώματος είναι 10cm ενώ το Σχήμα 7(β) αντιστοιχεί σε οπλισμένο επίχωμα για το οποίο θεωρήθηκε ότι η παθητική ώθηση (Κp=5,5) ενεργοποιείται όταν η παραμόρφωση του επιχώματος είναι 5cm, (Barker, Duncan, Rojiani, Ooi, Tan, Kim, NCHRP Rep. No. 343). Από τα Σχήματα 7(α) και 7(β) παρατηρείται ότι η αποδοτικότητα του προτεινομένου συστήματος είναι αυξημένη στα ενιαία συστήματα γεφυρών μικροτέρου μήκους (L=68m) καθώς οι μετακινήσεις σε αυτά υποδιπλασιάζονται, συγκριτικώς με τις μετακινήσεις της γέφυρας αφετηρίας, χάριν της ενεργοποιήσεως του μεταβατικού επιχώματος. Οι μειώσεις των διαμήκων μετακινήσεων και κατ επέκτασιν της καταπονήσεως των μεσοβάθρων και των θεμελίων τους ανέρχονται σε ποσοστά 30% και 50% για τις γέφυρες με 4 και 6 ανοίγματα συνολικού μήκους 154m και 240m αντιστοίχως. Mείωση της διαμήκους μετακίνησης του καταστρώματος (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 ανοίγματα (68m) 4 ανοίγματα (154m) 6 ανοίγματα (240m) με EPS χωρίς EPS a g (g) Mείωση της διαμήκους μετακίνησης του καταστρώματος (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 ανοίγματα (68m) 4 ανοίγματα (154m) 6 ανοίγματα (240m) με EPS χωρίς EPS a g (g) (α) (β) Σχήμα 7: Η ποσοστιαία μείωση των μετακινήσεων του καταστρώματος για τον διαμήκη σεισμό σχεδιασμού στις αναβαθμισμένες γέφυρες χάριν της αντισεισμικής ενεργοποίησης (α) του συμβατικού και (β) του οπλισμένου επιχώματος (Δύσκαμπτο EPS). Από τα ίδια Σχήματα 7(α) και 7(β) παρατηρείται ότι η αντισεισμική αποδοτικότητα του συστήματος ακροβάθρου-επιχώματος αυξάνεται στις ζώνες υψηλής σεισμικής επικινδυνότητας. Ωστόσο, η αύξηση της αποδοτικότητας δεν είναι ανάλογη της αυξήσεως της εισαγόμενης σεισμικής επιτάχυνσης γεγονός που αποδίδεται στο προσομοίωμα που επιλέχθηκε στα πλαίσια της παρούσας έρευνας για το έδαφος των επιχωμάτων, τα οποία πέραν των μετακινήσεων διαρροής ανθίστανται παθητικώς με σταθερή ώθηση. Όσον αφορά την επιρροή του EPS (διαγράμματα με συνεχείς γραμμές), Σχήμα 7, που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα επιχώματα και τα ακρόβαθρα, από τα Σχήματα 7(α) και 7(β) φαίνεται ότι αυτό μειώνει ή αυξάνει σε μικρό βαθμό την αντισεισμική αποδοτικότητα του συστήματος ακροβάθρου- επιχώματος ανάλογα με την δυσκαμψία με την οποία αποκρίνεται. Φαίνεται ότι η επιλογή ενός δύσκαμπτου EPS, συγκριτικώς με τη σχετικώς μικρή δυσκαμψία του εδάφους σε μικρά βάθη, με μέτρο ελαστικότητας Ε EPS =335KPa αυξάνει την αντισεισμική αποδοτικότητα του προτεινομένου συστήματος ακροβάθρου-επιχώματος ενώ πλήττει την λειτουργικότητα, καθώς η διερεύνηση έδειξε ότι το σκληρό EPS δεν μειώνει την λειτουργική σύνθλιψη του φορέα της ανωδομής ούτε την καταπόνηση του επιχώματος σε σύγκριση με την συμβατική λύση. Αντιθέτως, η αξιοποίηση ενός μαλακού EPS με μικρό μέτρο ελαστικότητας Ε EPS =84KPa φαίνεται να μειώνει έως και 25% την αντισεισμική αποδοτικότητα του συστήματος ακροβάθρου-επιχώματος παραχωρώντας 50% ελάφρυνση στη λειτουργική καταπόνηση που δέχεται το επίχωμα από το κινούμενο προς αυτό ακρόβαθρο κατά τη διαστολή, Σχήμα 8. Σημειωτέον ότι οι τιμές των μέτρων ελαστικότητας που χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω ελήφθησαν βάσει πειραματικών αποτελεσμάτων, (Potzl και Naumann 2005). Η διερεύνηση της λειτουργικής επιπόνησης του φορέα της ανωδομής για τις περιπτώσεις που το ακρόβαθρο (α) βρίσκεται σε επαφή με το επίχωμα, (β) χωρίζεται από το επίχωμα με ένα δύσκαμπτο EPS και (γ) χωρίζεται από το επίχωμα με ένα εύκαμπτο EPS, έδειξε ότι ο φορέας καταπονείται αξονικώς κυρίως από τις λειτουργικώς αναπτυσσόμενες τέμνουσες των

10 δυσκάμπτων μεσοβάθρων, τα οποία ανθίστανται στους καταναγκασμούς της διαστολής. Η αντίσταση του επιχώματος δεν είναι δυνατό να αυξήσει παρά μόνο σε μικρό ποσοστό, 10%, τη σύνθλιψη του φορέα ανωδομής κατά τη διαστολή του. Στο Σχήμα 9 αναπαριστώνται οι ποσοστιαίες μειώσεις των διαμήκων μετακινήσεων του καταστρώματος για τις γέφυρες με 6,4, και 2 ανοίγματα για την περίπτωση που το επίχωμα είναι οπλισμένο-διαγράμματα με συνεχείς γραμμές- και για την περίπτωση που το επίχωμα είναι συμβατικής μορφής-διαγράμματα με διακεκομμένες γραμμές-. Επιλέχθηκε η σύγκριση της αντισεισμικής αποδοτικότητας να γίνει για τις περιπτώσεις των επιχωμάτων που είναι σε επαφή με τα ακρόβαθρα προκειμένου η αντίσταση «πίσω» από το ακρόβαθρο να προέρχεται αμιγώς από τα μεταβατικά επιχώματα. Παρατηρείται ότι η αντισεισμική αποδοτικότητα του συστήματος ακροβάθρου-επιχώματος είναι αυξημένη, από 15% για τις γέφυρες με τα 2 ανοίγματα έως και 35% για τις γέφυρες με τα 6 ανοίγματα, στην περίπτωση που το μεταβατικό επίχωμα είναι οπλισμένο. Mείωση της διαμήκους μετακίνησης του καταστρώματος (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 ανοίγματα (68m) 4 ανοίγματα (154m) 6 ανοίγματα (240m) με EPS χωρίς EPS a g (g) Mείωση της διαμήκους μετακίνησης του καταστρώματος (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 ανοίγματα (68m) 4 ανοίγματα (154m) με EPS χωρίς EPS 6 ανοίγματα (240m) a g (g) (α) (β) Σχήμα 8: Η ποσοστιαία μείωση των μετακινήσεων του καταστρώματος για τον διαμήκη σεισμό σχεδιασμού στις αναβαθμισμένες γέφυρες χάριν της αντισεισμικής ενεργοποίησης (α) του συμβατικού και (β) του οπλισμένου επιχώματος (Εύκαμπτο EPS). Mείωση της διαμήκους μετακίνησης του καταστρώματος (%) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% με όπλιση 2 ανοίγματα (68m) 4 ανοίγματα (154m) 6 ανοίγματα (240m) χωρίς όπλιση a g (g) Σχήμα 9: Η ποσοστιαία μείωση των διαμήκων μετακινήσεων του καταστρώματος χάριν της ενεργοποιήσεως του συστήματος ακροβάθρου-επιχώματος για οπλισμένο και συμβατικό επίχωμα 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας προτείνεται ένας καινοτόμος μορφολογικώς και λειτουργικώς τύπος ακροβάθρου πλήρους ύψους μονολιθικώς συνδεδεμένου με τον φορέα της ανωδομής με εκτεταμένη επιφανειακή θεμελίωση, ως εναλλακτικός του καθιερωμένου τύπου που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ. Με αφετηρία τη γέφυρα της Εγνατίας Οδού στη θέση Άραχθος-Περιστέρι, η οποία ανασχεδιάστηκε, διερευνήθηκε η λειτουργική και σεισμική απόκριση 60 συστημάτων γεφυρών με παραμέτρους (α) το είδος του επιχώματος, (β) την

11 παρεμβολή ή όχι μίας στρώσης δύσκαμπτου ή εύκαμπτου EPS ανάμεσα στο ακρόβαθρο και το επίχωμα, (γ) τον αριθμό των ανοιγμάτων και (δ) τη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας κατέληξε στα κάτωθι συμπεράσματα: 1) Το «κλειδί» του συμβιβαστού των απαιτήσεων μεταξύ των κατά κανόνα αντιμαχόμενων απαιτήσεων λειτουργικότητας και αντισεισμικότητας αποτελεί η πρόσδωση ευχέρειας στο φορέα να εκτελεί μεγάλες διαμήκεις μετακινήσεις. Από αυτή, η εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας είναι αυτονόητη, ωστόσο εξυπηρετείται και η αντισεισμικότητα καθόσον για δεδομένο πλάτος διακένου ακροβάθρου-επιχώματος αναμένεται δραστικότερη παρεμπόδιση της ελεύθερης ταλάντωσης του συστήματος με αντίστοιχο όφελος τη μείωση των αδρανειακών δυνάμεων. Το συμπέρασμα αυτό αφορά ιδιαιτέρως τους φορείς μεγαλυτέρου μήκους και στην παρούσα εργασία επετεύχθη χάρη στην επιδιωχθείσα ευκαμψία των μεσοβάθρων αλλά και του ακροβάθρου. 2) Η αντισεισμική αποδοτικότητα του προτεινομένου συστήματος είναι αυξημένη στα ενιαία συστήματα γεφυρών μικροτέρου μήκους (2 ανοίγματα L=68m) καθώς η αντισεισμική συμμετοχή του συστήματος ακροβάθρου-επιχώματος είναι δυνατό να μειώσει τις μετακινήσεις και κατ επέκτασιν την καταπόνηση των βάθρων ως και 50%. Φαίνεται ότι το μήκος των 240m είναι ένα άνω όριο του μήκους των γεφυρών στις οποίες μπορεί να αξιοποιηθεί η προταθείσα λύση. 3) Η λύση των οπλισμένων επιχωμάτων φαίνεται να πλεονεκτεί έναντι της λύσεως των συμβατικών επιχωμάτων αφενός λειτουργικώς, καθώς αυτά αποκρίνονται με μειωμένες καθιζήσεις ελαχιστοποιώντας το φαινόμενο ratcheting, αφετέρου αντισεισμικώς καθώς η αποδοτικότητά τους στην απομείωση των διαμήκων μετακινήσεων του καταστρώματος φαίνεται ως και 35% αυξημένη σε σχέση με την αποδοτικότητα των συμβατικών επιχωμάτων. 4) Η παρεμβολή μίας στρώσης ευκάμπτου EPS μεταξύ του ακροβάθρου και του επιχώματος ελαφρύνει τη λειτουργική καταπόνηση του επιχώματος ως και 50% αλλά μειώνει την αντισεισμική αποδοτικότητα του συστήματος ακροβάθρου επιχώματος ως και 25%. Η αξιοποίηση μαλακών EPS (ή με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας) μικρού πάχους φαίνεται να είναι ο βέλτιστος συμβιβασμός μεταξύ των απαιτήσεων της λειτουργικότητας και της αντισεισμικότητας αντιστοίχως. 5) Η αποδοτικότητα του συστήματος ακροβάθρου-επιχώματος αυξάνεται όταν αυξάνεται η σεισμικότητα, καθώς τα συστήματα των γεφυρών αποκρίνονται με μεγαλύτερες μετακινήσεις. Ωστόσο, η αύξηση της αποδοτικότητας είναι μικρή, της τάξης του 25%, σε σχέση με την αύξηση της επιτάχυνσης σχεδιασμού γεγονός που αποδίδεται στην ανελαστική συμπεριφορά του εδαφικού υλικού του μεταβατικού επιχώματος 6) Απαιτείται περισσότερη έρευνα αναφορικώς με τη μηχανική συμπεριφορά ορισμένων εμπλεκομένων παραγόντων στο πρόβλημα. Ενδεικτικώς αναφέρονται η ανελαστική σεισμική απόκριση των συμβατικών και οπλισμένων επιχωμάτων και η αποσβεστική ικανότητά τους. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι συγγραφείς της παρούσας έρευνας ευχαριστούν θερμά τον Διδάκτορα Πολιτικό Μηχανικό και μελετητή της γέφυρας κ. Ι. Νικολούδη της ΜΕΤΕΣΥΣΜ ΑΕ για την παραχώρηση της άδειας να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας ως μελέτη-αφετηρία η στατική μελέτη της γέφυρας στη θέση Άραχθος-Περιστέρι της Εγνατίας Οδού. ΑΝΑΦΟΡΕΣ AASHTO, Recommended LRFD Guidelines for the Seismic Design of Highway Bridges Part I: Specifications. Arockiasamy M., Butrieng N., Sivakumar M., 2004, State-of-the-Art of Integral Abutment Bridges: Design and Practice, Journal of Bridge Engineering, Vol. 9, No. 5.

12 Arsoy, S. 2000, Experimental and Analytical Investigations of Piles and Abutments of Integral Bridges., PhD Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University. Barker R.M., Duncan J.M., Rojiani K.B., Ooi P.S.K., Tan C.K. and Kim S.G., 1991, National Cooperative Highway Research Program (NCHRP), Manuals for the design of bridge foundations, eds.rep. 343, Transportation Research Board, Washington, DC. Briaud J.L., Seo J., Ha H., Scullion T., Investigation of Settlement at Bridge Approach Slab Expansion Joint: Bump at the End of Bridge, Project Summary Report 4147-S, Project , Texas Transportation Institute. England, G.L, Tsang, N.C.M., Bush, D.I., 2000, Integral bridges: A fundamental approach to the time-temperature loading problem. Thomas Telford ISBN: Esmaeily A., USC_RC Ver , Eurocode 7 Geotechnical design - Part 1: General rules. Faraji S., Ting J.M., Crovo D.S., Ernst H., 2001, Nonlinear analysis of integral bridges:finiteelement model, Journal of Geotechnical and GeoenvironmentalEngineering, Vol. 127, No. 5. Goel R.K, 1997, Earthquake characteristics of bridges with integral abutments., Journal of Structural Engineering, Vol. 123, No. 11. Hoppe E.J., Field Study of Integral Backwall with Elastic Inclusion, Report No. 2. Government Accession No. 3. Recipient s Catalog No. FHWA/VTRC 05-R28. Horvath J.S., 1998α, The compressible-inclusion function of EPS Geofoam: Analysis and design methodologies, Manhattan College Research Report No. CE/GE-98-2,, New York, USA. Horvath J.S., 1998β, The compressible-inclusion function of EPS Geofoam: An overview of concepts, Applications and Products, Manhattan College Research Report No.CE/GE Horvath J.S., 2000, Integral-Abutment Bridges:Problems and Innovative Solutions Using EPS Geofoam and Other Geosyntheticsm, Manhattan College Research Report No. CE/GE-00-2, New York, USA. Lock R.J., Bolton M., Low A., 2002, Integral bridge abutments, CUED/D-SOILS/TR320 M.Eng. Project Report. Mitoulis S.A. and Tegos I.A., 2005, Reduction of seismic actions in bridges by developing the pounding interaction between the deck and appropriately reformed abutments, EE-21C, Ohrid. Poetzl, Νeumann, 2005, Fungenlose betonbrucken mit flexiblen widerlagern, Beton-und Stahlbeonbau, Heft 8. Project Di Fascicule 62 Titren Du CCTG Stark T.D., Arellano D., Horvath J.S., Leshchinsky D., Guideline and Recommended Standard for Geofoam Applications in Highway Embankments, NCHRP Rep Tegos Ι.Α., Sextos A., Mitoulis S.A., Tsitotas M., 2005, Contribution to the improvement of seismic performance of integral bridges, 4th European Workshop on the Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures. Tsang N, England G., Dunstan T., 2002, Soil/Structure interaction of integral bridge with full height abutments, 15th ASCE Engineering Mechanics Conference, Columbia University, New York. Wu J., Le K., Helwany E., Ketchart K., Design and Construction Guidelines for Geosynthetic-Reinforced Soil Bridge Abutments with a Flexible Facing, NCHRP REPORT 556. Zhang, J. and Makris, N., 2001α, Seismic Response Analysis of Highway Overcrossings Including Soil-Structure Interaction, PEER Report 2001/02. Zhang, J., and Makris, N., 2002β, Kinematic response functions and dynamic stiffnesses of bridge embankments, Earthquake Eng. Struct. Dyn., 31, Ειδική επιτροπή επεξεργασίας θεμάτων διευρωπαϊκού δικτύου Ομάδα Εργασίας ΟΜΟΕ Τεύχος Τεχνικών Εργων,ΥΠΕΧΩΔΕ Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός, ΕΑΚ 2003, ΟΑΣΠ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ), 2004, Σχέδιο Κειμένου 1, ΟΑΣΠ.

Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος.

Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος. Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος. Σ. Μητούλης Πολιτικός Μηχανικός. Ι. Τέγος Καθηγητής, Εργαστήριο Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων: Μέθοδοι των δυνάµεων Τρίτη, 16, Τετάρτη, 17, Παρασκευή 19 Τρίτη, 23, και Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2004 Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Προεντεταμένο σκυρόδεμα Προεντεταμένο σκυρόδεμα Βασικές αρχές της προέντασης Η προένταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευουλάκου Χαρίλαου

Παρασκευουλάκου Χαρίλαου Εθνικο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical Division Διπλωματική εργασία Παρασκευουλάκου Χαρίλαου

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού

Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού Παναγιώτης Πανέτσος, Δημήτρης Κωνσταντινίδης Δρ. Πολιτικοί Μηχανικοί, Τμήμα Γεφυρών, Δ/νση Μελετών ΕΟΑΕ Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Καθηγητής, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products EPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Δ ι ο γ κ ω μ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η P r o d u c t s o f E x p a n d e d P o l y s t y r e n e S t y r o p a n E P S EPS

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Aρης B. Aβδελάς Αναπληρωτής Kαθηγητής Eργ.. MεταλλικώνM Kατασκευών Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ. Aντικείμενο Να δοθούν οδηγίες για το σχεδιασμό ξύλινων περιοχές κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ιανουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Τ10 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΔΟΜΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Τ10 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Τ10 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΔΟΜΗΣ Χαρίσης Κέκης Δ/ντής Μελετών Εγνατία Οδός Α.Ε. Θεσσαλονίνη, Ελλάς Email : hkekis@egnatia.gr Ο. Κουρουμλή-Arend Πολιτικός Μηχανικός Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1798 Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ

ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ Χρήστος Γκολογιάννης Πολιτικός Μηχανικός Μηχανικοί Μελετών και Εφαρμογών Αθήνα, Ελλάδα e-mail: cpgo@mhxme.gr Αλέκος Αθανασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

Μία πρόταση για τη σύνδεση γεφυρών με γειτνιάζουσες σήραγγες A proposition for the connection of bridges with neighbourhooding

Μία πρόταση για τη σύνδεση γεφυρών με γειτνιάζουσες σήραγγες A proposition for the connection of bridges with neighbourhooding 1 Μία πρόταση για τη σύνδση γφυρών μ γιτνιάζουσς σήραγγς A proposition for the connection of bridges with neighbourhooding tunnels Στέργιος Α. ΜΗΤΟΥΛΗΣ 1, Ιωάννης Α. ΤΕΓΟΣ 2 Λέξις κλιδιά: γέφυρα, σήραγγα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software verification

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software verification 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1821 Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσµάτων πειραµατικής έρευνας επί της σεισµικής απόκρισης συνδέσεων µεταξύ προκατασκευασµένων γραµµικών φερόντων στοιχείων από Ω.Σ.

Παρουσίαση αποτελεσµάτων πειραµατικής έρευνας επί της σεισµικής απόκρισης συνδέσεων µεταξύ προκατασκευασµένων γραµµικών φερόντων στοιχείων από Ω.Σ. Παρουσίαση αποτελεσµάτων πειραµατικής έρευνας επί της σεισµικής απόκρισης συνδέσεων µεταξύ προκατασκευασµένων γραµµικών φερόντων στοιχείων από Ω.Σ. Ι. Ν. Ψυχάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π Χ. Π. Μουζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σημειώσεις

Πρόχειρες Σημειώσεις Πρόχειρες Σημειώσεις ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ Τα λεπτότοιχα δοχεία πίεσης μπορεί να είναι κυλινδρικά, σφαιρικά ή κωνικά και υπόκεινται σε εσωτερική ή εξωτερική πίεση από αέριο ή υγρό. Θα ασχοληθούμε μόνο

Διαβάστε περισσότερα