ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ."

Transcript

1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ. Από τους συναδέλφους: Ανηψητάκη Αντώνη (ΠΜ), Αρχοντάκη Γιώργο (ΜΜ), Γοργοράπτη Νίκο (ΜΜ), Ζωγραφάκη Νίκο (ΧΜ), Κουτρούλη Μπάµπη (ΗΜ), Παπαδάκη Γιώργο (ΧΜ), Παπαµαθαιάκη Χάρη (ΗΜ), Ρούσσο Νίκο (ΜΜ), Σταυρακάκη Γιώργο (ΗΜ), µέλη της Οµάδας Εργασίας που σύστησαν, από κοινού, τα Τµήµατα Ανατολικής και υτικής Κρήτης του ΤΕΕ. (σ.σ. Εισήγηση στη Συνάντηση των Περιφερειακών Νησιωτικών Τµηµάτων του ΤΕΕ, Χανιά 5 Μαρτίου 2005, βλέπε και σχετ. άρθρο στη δραστηριότητα.ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ) 1. Αειφορία και Χωροταξική Βιωσιµότητα. Οι ενεργειακοί πόροι, αναγκαίο παρακολούθηµα της τεχνολογίας και της κοινωνίας, αποτελούν αντιπροσωπευτικό παράδειγµα εξάντλησης φυσικών πόρων. Η ενέργεια, η παραγωγή και η χρήση της, βρίσκεται σήµερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κοινωνιών. Η αλόγιστη χρήση ενέργειας επιφέρει δραµατικές επιπτώσεις πλανητικής κλίµακας. Το βασικό ζήτηµα, για τις σύγχρονες κοινωνίες, αφορά την περιβαλλοντική αειφορία και αειφόρα ανάπτυξη. Είναι φανερό ότι οι ανησυχίες δεν εστιάζονται µόνο, πλέον, στην κατάχρηση των φυσικών πόρων, αλλά και στον επαναπροσδιορισµό των ανθρώπινων αναγκών, στον τρόπο και την ποιότητα ζωής, στα αδιέξοδα αναπτυξιακά πρότυπα καθώς και σε θέµατα περιφερειακών και παγκόσµιων ανισοτήτων και αναδιανοµών. Προβάλει, εποµένως, ως ελάχιστη η απαίτηση για παραγωγή και κατανάλωση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και η υιοθέτηση καθαρότερων τεχνολογιών και συµπεριφορών από ένα ευρύ πλαίσιο εναλλακτικών δυνατοτήτων. Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι η επιλογή της καθαρότερης τεχνολογίας δεν θα πρέπει να εκφυλιστεί στο επίπεδο της απλής τεχνικής προσαρµογής, αφού, σύµφωνα µε συγκλίνουσες εκτιµήσεις, η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων προϋποθέτει την περικοπή κατά 95% περίπου τόσο των επιπέδων ρύπανσης όσο και της παγκόσµιας χρήσης ενεργειακών πόρων. Η ενεργειακή πολιτική της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοψίζεται στη διασφάλιση της προµήθειας ενέργειας, µε ελαχιστοποίηση της εξάρτησης, κυρίως από τα ορυκτά καύσιµα. Είναι φανερό ότι µόνο οι τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µπορούν να κάµψουν την τάση για αυξανόµενη ενεργειακή εξάρτηση. Οι δυσµενείς οικονοµικές επιπτώσεις της ενεργειακής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα αποτελούν το ένα σκέλος του προβλήµατος. Το άλλο σκέλος, το οποίο σήµερα, πλέον, αποδεικνύεται πολύ χειρότερο, είναι η παγκόσµια υπερθέρµανση εξαιτίας του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Η διαφαινόµενη άµεση απειλή αφορά κυρίως δραστική αλλαγή του κλίµατος, και ιδιαίτερα την ταχύτητα τήξης των πάγων, το ισοζύγιο γλυκού νερού και την αλλαγή στο επίπεδο της θάλασσας (τα δύο τελευταία έχουν τεράστια και ζωτική σηµασία για τις νησιωτικές περιοχές). Η εκµετάλλευση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µαζί µε την εξοικονόµηση ενέργειας και γενικότερα η αειφόρος τεχνολογία αποτελεί τη βασικότερη και µοναδική δυνατότητα για αποφυγή της ενεργειακής εξάρτησης και για την αντιµετώπιση των επαπειλούµενων κλιµατικών αλλαγών. Τα κριτήρια χαρακτηρισµού και επιλογής αειφόρων τεχνολογιών µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: Η αποφυγή χρήσης εξαντλήσιµων ενεργειακών πόρων 1

2 Η αποδοτική χρήση των συµβατικών καυσίµων µέχρι την ολοσχερή διείσδυση και χρήση των ΑΠΕ Ο σχεδιασµός και η χρήση αποδοτικότερων ενεργειακών συστηµάτων Η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε τοπική και παγκόσµια κλίµακα Ο ενεργειακός σχεδιασµός µε ενσωµάτωση των απόψεων των τοπικών κοινωνιών σχετικά µε τις χρήσεις γης και τις επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον (αισθητικό, πολιτιστικό, ιστορικό, αρχαιολογικό κτλ.) Η ανάπτυξη τεχνολογιών, πρακτικών και συµπεριφορών που δεν θα οδηγούν σε αχαλίνωτη ενεργειακή κατανάλωση, γιατί η ενεργειακή φέρουσα ικανότητα του πλανήτη, από φυσικές ενεργειακές ροές, διαθέτει όριο Η συνεκτίµηση του καθαρού οικονοµικού κόστους µαζί µε το περιβαλλοντικό κόστος των διάφορων εναλλακτικών ενεργειακών επιλογών, και, τέλος Η παρακολούθηση των εκποµπών των αερίων θερµοκηπίου (και των άλλων ρύπων), της κάθε ενεργειακής επιλογής, µε την πλήρη ανάλυση του ενεργειακού κύκλου ζωής της διεργασίας. Οι παραπάνω φιλοπεριβαλλοντικοί και αειφορικοί στόχοι πρέπει να επιδιωχθούν στα πλαίσια µιας ενεργούς κοινωνίας των πολιτών και να υλοποιηθούν µε τον κατάλληλο περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασµό που θα υπακούει στη βιώσιµη χωρική ανάπτυξη, ιδιαίτερα των νησιωτικών περιφερειών. Με το χωροταξικό σχεδιασµό επιδιώκεται η εξισορρόπηση, αντίρροπων αρκετές φορές, συµφερόντων και ο συντονισµός ανθρωπογενών δραστηριοτήτων µε ενιαίο, συνολικό και υπερτοπικό τρόπο. Η αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης κατοχυρώθηκε συνταγµατικά µε την πρόσφατη αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγµατος το 2001 (και περιλαµβάνεται, επίσης, στο προτεινόµενο να ισχύσει Σύνταγµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρθρο 97), και αποτυπώθηκε νοµοθετικά σε εθνικό επίπεδο µε το νόµο 2508/1997 για τη «Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη» και στη συνέχεια µε το νόµο 2742/1999 για το «Χωρικό σχεδιασµό και την αειφόρο ανάπτυξη». Η βιώσιµη χωρική ανάπτυξη αποσκοπεί στην πραγµάτωση τριών φαινοµενικά συγκρουόµενων στόχων: της οικονοµικής µεγέθυνσης, της κοινωνικής συνοχής και της περιβαλλοντικής προστασίας. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται µε δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στο χώρο και µε σχεδιασµούς που εκτείνονται σε διάφορους χρονικούς ορίζοντες. Ειδικότερα, η βιώσιµη χωροταξική οργάνωση της χώρας, σε υπερεθνικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό γεωγραφικό επίπεδο και σε χρονικό ορίζοντα άµεσο, µέσο- και µακροπρόθεσµο, πρέπει να κατατείνει στην εναρµόνιση των ακόλουθων τριών κοµβικών πολιτικών: Της ισόρροπης πολυκεντρικής ανάπτυξης Της ισότητας πρόσβασης στα κύρια δίκτυα µεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών, και Της προστασίας και της συνετής διαχείρισης του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. 2. Το ενεργειακό πρόβληµα της Κρήτης. Το ενεργειακό πρόβληµα της Κρήτης συνίσταται, πρωτίστως, στην κάλυψη των αναγκών της Κρήτης σε ηλεκτρική ενέργεια αδιάλειπτα, αξιόπιστα και µε τις µικρότερες δυνατές επιπτώσεις στους κατοίκους της και στο περιβάλλον της. Το πρόβληµα αυτό είναι κατά κύριο λόγο σύνθετο τεχνολογικό, αλλά και έντονα κοινωνικοοικονοµικό και πολιτικό, και µε προφανή περιβαλλοντική διάσταση. Τα τελευταία 30 τουλάχιστον χρόνια, µάλιστα, παρατηρείται µια επίµονη και διάχυτη πολυγνωµία από ειδικούς και µη, µε αποτέλεσµα να επικρατεί σήµερα µια άνευ προηγουµένου σύγχυση για το σοβαρότατο αυτό θέµα που δυσχεραίνει έντονα τις προσπάθειες βελτίωσης ή /και επίλυσης του. Κατά δεύτερο λόγο το ενεργειακό της Κρήτης σχετίζεται µε το ευρύτερο ενεργειακό 2

3 πρόβληµα της Ελλάδας και του κόσµου γενικότερα. ηλαδή µε την περιβαλλοντική και αναπτυξιακή διάσταση της αειφορικής προσέγγισης των ενεργειακών πόρων. Το τελευταίο αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, ιδιαίτερα µετά την πρόσφατη ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου του Κιότο. Η παρούσα κατάσταση του ηλεκτρικού συστήµατος της Κρήτης (βλ. πίνακα), συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος περίπου 700 MW, καλύπτει τις ανάγκες της Κρήτης για τα επόµενα λίγα χρόνια. Ιδιαίτερα ανησυχητικός είναι ο τερατώδης ρυθµός αύξησης του φορτίου (9,7% πέρυσι και µε τον µέσο ρυθµό αύξησης της τελευταίας εικοσιπενταετίας να είναι 6,9%), ο οποίος ανατρέπει κάθε λογικό σχεδιασµό, λαµβάνοντας υπόψη την ελληνική πραγµατικότητα. Παρήγορο στην προκειµένη περίπτωση είναι το γεγονός, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία και τις εκτιµήσεις της ΕΗ (βλ. και σχεδιαγράµµατα), ότι ο ρυθµός αυτός αύξησης του φορτίου θα παρουσιάσει κάµψη, και για τα επόµενα λίγα χρόνια θα είναι της τάξης του 5,5%. Ένας ρυθµός, ο οποίος παραµένει περίπου διπλάσιος του εθνικού µέσου όρου, και έχει ληφθεί υπόψη για την υλοποίηση των σεναρίων κάλυψης των αναγκών της Κρήτης σε ηλεκτρική ενέργεια, µε συµβατικά καύσιµα, για τα επόµενα δεκαπέντε περίπου χρόνια. Πρέπει να σηµειωθεί ότι παρά την εξαγγελία εισόδου του φυσικού αερίου στο ενεργειακό σύστηµα της Κρήτης (Σεπτέµβρης 2004), ταυτόχρονα µε την έναρξη λειτουργίας του νέου Ηλεκτρικού Σταθµού στην Κορακιά, η νέα κυβέρνηση αποµάκρυνε το σενάριο αυτό πέραν του έτους Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεισφορά των αιολικών πάρκων στο ενεργειακό ισοζύγιο του νησιού. Η διείσδυση αιολικής ενέργειας ανέρχεται σε περίπου 9% και η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των αιολικών πάρκων είναι 89,5 MW, άνισα κατανεµηµένα στο νησί (δώδεκα αιολικά πάρκα στο Λασίθι και δύο στο Ηράκλειο). Πίνακας 1 Το ηλεκτρικό σύστηµα της Κρήτης (Πηγή: Έκθεση επιτροπής Υπουργείου Ανάπτυξης για την αξιοπιστία και την ασφάλεια των Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Σεπτ. 2004) 3

4 Σχήµα 1 Εξέλιξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστηµα της Κρήτης (συνεχής γραµµή: πρόβλεψη ) (Πηγή: ΕΗ) Σχήµα 2 Εξέλιξη του φορτίου αιχµής (µέση ωριαία τιµή) του ηλεκτρικού συστήµατος της Κρήτης. Η αιχµή του συστήµατος παρουσιάζεται τον Αύγουστο τις µεσηµεριανές ώρες. (συνεχής γραµµή: πρόβλεψη)( Πηγή: ΕΗ) Παρόλο που η εξασφάλιση της απαραίτητης ηλεκτρικής ισχύος είναι το πρωτεύον ζήτηµα, η συµµετοχή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η Ορθολογική Χρήση Ενέργειας και η Εξοικονόµηση Ενέργειας πρέπει να προωθηθεί και στους άλλους τοµείς (κτίρια, µεταφορές, βιοµηχανία κτλ.). Η Κρήτη προσφέρεται για την ευρεία διείσδυση όλων των ΑΠΕ (ηλιοθερµική, φωτοβολταϊκά, αβαθή γεωθερµία, βιοµάζα κτλ.), καθώς και των τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας σε δυναµικούς κλάδους, όπως ο ξενοδοχειακός τοµέας, ώστε να καταστεί πρότυπη νησιωτική περιφέρεια στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη. 3. Προτάσεις για την επίλυση του ενεργειακού της Κρήτης. Πορεία προς ένα αειφόρο µέλλον. Βασική προϋπόθεση για την επίλυση του ενεργειακού προβλήµατος της Κρήτης είναι η συντονισµένη και επίµονη υιοθέτηση προοπτικών, στόχων και δράσεων που θα εξασφαλίζουν τη βιώσιµη ανάπτυξη του ευαίσθητου, περιβαλλοντικά, νησιού και την χρήση αειφόρων τεχνολογιών. Στα πλαίσια αυτά, καταλυτικός είναι ο ρόλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου και ιδιαίτερα των νησιωτικών Τµηµάτων, που, στα πλαίσια των θεσµοθετηµένων δυνατοτήτων του, µπορεί να συντονίσει δράσεις, να επιβάλει πολιτικές και να θεσµοθετήσει κανόνες που να οδηγήσουν σε λύση του γόρδιου δεσµού του ενεργειακού και, ταυτόχρονα, να αποτελέσουν ρηξικέλευθο οδηγό της κοινωνίας των πολιτών. Οι δράσεις αυτές µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 4

5 Α. Εξειδικευµένες ενεργειακές µελέτες από ειδικούς. Είναι αναγκαίο οι θεσµοθετηµένοι φορείς της Πολιτείας επί των ενεργειακών θεµάτων (ΡΑΕ, ΕΗ, ΕΠΑ, Ενεργειακό Γραφείο Περιφέρειας, ΚΑΠΕ, κ.α.),αλλά κυρίως οι αρµόδιοι φορείς της Κρήτης (Γ.Γ. Περιφέρειας, ΤΕ Κ, ΤΕΕ,κ.α.) να επιλέξουν µε πολύ προσοχή τους ειδικούς επιστήµονες και τις ειδικές µελετητικές οµάδες µε γνώµονα την καταξιωµένη σχετική επιστηµονική και επαγγελµατική εµπειρία τους, οι οποίες θα επεξεργαστούν και θα φέρουν σε πέρας έγκυρες εξειδικευµένες µελέτες για την αντιµετώπιση των ενεργειακών θεµάτων µε ευρύ χρονικό ορίζοντα. Β. ιάχυση των αποτελεσµάτων των µελετών και εξαντλητικός διάλογος µε την κοινωνία. Θα πρέπει τα πορίσµατα των εξειδικευµένων µελετών, που θα προκύψουν από το Α, να εκδοθούν σε φυλλάδιο µε απλοποιηµένη (και όχι εκλαϊκευµένη) µορφή από το Ενεργειακό Γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία µε τα Τµήµατα του ΤΕΕ, το οποίο θα διανεµηθεί στους αρµοδίους, κατ αρχήν, στα µέλη των δύο ΤΕΕ της Κρήτης, στους ΟΤΑ και σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της Κρήτης. Συµπληρωµατικά, να παρουσιαστεί από τους ειδικούς που το συνέταξαν σε ειδικές εκποµπές από τα ΜΜΕ της Κρήτης, ώστε έγκυρα ενηµερωµένοι, επιτέλους, όλοι οι φορείς και οι ενδιαφερόµενοι στη Κρήτη, να διεκδικήσουµε από την Πολιτεία τις εφικτές λύσεις για το ενεργειακό πρόβληµα και τις επί µέρους σηµαντικές εκφάνσεις του. Ο διάλογος που θα ακολουθήσει τα πορίσµατα των µελετών, και πριν την οριστική λήψη των αποφάσεων, θα πρέπει να είναι εξαντλητικός και να επιδιώκεται η συµµετοχή κάθε µέλους της κοινωνίας που θέλει να έχει λόγο στα ενεργειακά πράγµατα της Κρήτης, αφού όµως πρώτα έχουν ολοκληρωθεί τα ανωτέρω Α. Γ. Υλοποίηση βέλτιστων σχεδιασµών µε ορίζοντα πενταετίας. Προτείνεται η υλοποίηση των ενδιάµεσων σταδίων των µελετών και οι αξιολογήσεις και τροποποιήσεις του σχεδιασµού να γίνονται µε ορίζοντα πενταετίας και µε κριτήρια την ελαχιστοποίηση του κόστους, τη µεγιστοποίηση της διείσδυσης της τοπικής παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδράσεων.. Εκπόνηση συγκεκριµένων µελετών κατά προτεραιότητα. Προτείνεται η εκπόνηση, από ολιγοµελείς εξειδικευµένες επιστηµονικές επιτροπές, των ακολούθων µελετών, κατά προτεραιότητα ή και παράλληλα. 1. Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως καυσίµου για ηλεκτροπαραγωγή στη Κρήτη. υνατότητες ένταξης του για εν γένει βιοµηχανική και οικιακή χρήση ( η µελέτη αυτή µπορεί να αποφευχθεί, αν καταστεί δυνατόν να δοθεί στις αρχές της Κρήτης η σχετική µελέτη που έχει εκπονηθεί ήδη για λογαριασµό της ΡΑΕ από Βρετανική εξειδικευµένη µελετητική εταιρία, κατόπιν διαγωνισµού). 2. υνατότητες χρήσης του υγραερίου ως καυσίµου ηλεκτροπαραγωγής στη Κρήτη. Ανάλυση επικινδυνότητας και οικονοµικής βιωσιµότητας. Συγκριτική µελέτηαποτελέσµατα σε συσχετισµό µε το Καθορισµός του κανονιστικού πλαισίου για την αδειοδότηση και οικονοµικά βιώσιµη ένταξη Υβριδικών Σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής στο ΣΗΕ της Κρήτης και στα νησιωτικά ΣΗΕ εν γένει. 4. υνατότητες Ενεργειακής αξιοποίησης αστικών απορριµµάτων και ανάλυση της οικονοµικής βιωσιµότητας. 5. υνατότητα διασύνδεσης µε την ηπειρωτική χώρα. 5

6 6. υνατότητα εκµετάλλευσης υπεράκτιων αιολικών πάρκων. 7. Η δυνατότητα ανάπτυξης µικροδικτύων (µικρά αυτόνοµα αποµονωµένα ηλεκτρικά συστήµατα) για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε ειδικές περιπτώσεις. 8. Η ασφάλεια του εφοδιασµού και η ενεργειακή αξιοπιστία του νησιού. Ε. Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο και ενεργειακοί σταθµοί. Προτείνεται η εκπόνηση του ευρύτερου χωροταξικού της Κρήτης και, πάντως, η επιλογή και δέσµευση χώρων παραγωγής ενέργειας από συµβατικούς (θερµικούς) σταθµούς. Παράλληλα, προτείνεται η επιλογή και πιθανή δέσµευση χώρων τοπικής παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πεδία, λεκάνες αντλησιοταµίευσης κ.τ.λ.) στα πλαίσια του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ. Ζ. Απελευθέρωση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Να διερευνηθεί και αξιολογηθεί η επίδραση της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστηµα της Κρήτης Η. Ενεργειακοί φόροι και αγορά ρύπων Να διερευνηθεί η επίδραση των ενεργειακών φόρων, των πράσινων πιστοποιητικών, της αγοράς ρύπων κλπ στα ιδιόµορφα νησιωτικά ηλεκτρικά συστήµατα και ειδικότερα σε αυτό της Κρήτης. Θ. Αειφορία, βιώσιµη ανάπτυξη και οικονοµικοί πόροι Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα και δίκτυα Να καταστεί φανερό και να απαιτηθεί ότι η αειφορική και βιώσιµη ανάπτυξη των ευαίσθητων νησιωτικών περιοχών είναι µονόδροµος, και στην απαίτηση αυτή υπακούει κάθε ενεργειακός σχεδιασµός. Είναι φανερό ότι η εξεύρεση των αναγκαίων οικονοµικών πόρων θα πρέπει να αναζητηθεί, σε επίπεδο χώρας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της αλληλέγγυας συµµετοχής στις δαπάνες εξαιτίας του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αγαθού που αποτελεί το νησιωτικό περιβάλλον (π.χ. INTEREG). Ι. Άµεσες δράσεις Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας Τέλος προτείνουµε άµεσες δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας µε ενηµέρωση των χρηστών και θέσπιση κινήτρων για : 1. Τη µετατόπιση των αιχµών ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας σε απογευµατινές και κυρίως νυχτερινές ώρες. 2. Την διάδοση των τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια και στη βιοµηχανία. 3. Περαιτέρω προώθηση της χρήσης της ηλιακής ενέργειας και της βιοµάζας στις ενεργειακές εγκαταστάσεις.. 4. Την ενηµέρωση της κοινωνίας, ιδιαίτερα του ευαίσθητου µαθητικού πληθυσµού, και τη διάδοση των βιοκλιµατικών αρχών σχεδιασµού κτιρίων και εγκαταστάσεων. 5. Την ιδιαίτερη αντιµετώπιση των ενεργειακών επενδύσεων στα αυτόνοµα νησιωτικά ηλεκτρικά συστήµατα, µε την παροχή τυποποιηµένων τεχνικών λύσεων και την επαυξηµένη χρηµατοδότηση. 6

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα