Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/ ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91)."

Transcript

1 Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/ ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξύζεσο Οηθνλνκηθνύ Δπηζηεκνληθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο" (ΦΔΚ 295 η. Α`/1980) όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 1479/84 ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λόκνπ 1100/1980 θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 145 η. Α`/ ), β) ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 5 ηνπ Ν. 1558/1985 "Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά `Όξγαλα" (ΦΔΚ 137 η. Α`/ ). 2. Σελ από ζύκθσλε γλώκε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπο.δ.δ. θ.ι.π. (γ.λ..η.δ.). ΜΕΡΟ ΠΡΧΣΟ ΤΣΑΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ ΜΕΛΗ, ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΑΤΣΧΝ Άπθπο 1 Πεπιθεπειακά Σμήμαηα. πζηήλνληαη ηα παξαθάησ Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα (Π.Σ.) ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο (Ο.Δ.Δ.) κε ηηο αληίζηνηρεο έδξεο θαη πεξηθεξεηαθέο αξκνδηόηεηεο: 1. Π.Σ. Θξάθεο κε έδξα ηελ Κνκνηελή θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Έβξνπ, Ρνδόπεο θαη Ξάλζεο. 2. Π.Σ. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο κε έδξα ηηο έξξεο θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Γξάκαο, εξξώλ θαη Καβάιαο. 3. Π.Σ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Θεζζαινλίθεο, Υαιθηδηθήο θαη Κηιθίο. 4. Π.Σ. Κεληξνδπηηθήο Μαθεδνλίαο κε έδξα ηε Βέξνηα θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Ζκαζίαο, Πηεξίαο θαη Πέιιαο. 5. Π.Σ. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε έδξα ηελ Κνδάλε θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Φιώξηλαο, Καζηνξηάο, Κνδάλεο θαη Γξεβελώλ. "6. Π.Σ. Ζπείξνπ, κε έδξα ηα Ησάλληλα θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Ησαλλίλσλ, Άξηαο, Θεζπξσηίαο θαη Πξέβεδαο". 7. Π.Σ. Θεζαιίαο κε έδξα ηε Λάξηζα θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Μαγλεζίαο, Λάξηζαο, Σξηθάισλ, θαη Καξδίηαο. 8. Π.Σ. Κεληξηθεο ηεξεάο Διιάδαο κε έδξα ηε Λακία θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Φζηώηηδαο, Φσθίδαο θαη Δπξπηαλίαο. 9. Π.Σ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο κε έδξα ηε Υαιθίδα θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Βνησηίαο θαη Δπβνίαο. "10. Π.Σ. Βνξεηνδπηηθήο Πεινπνλλήζνπ θαη Γπηηθήο Διιάδαο, κε έδξα ηελ Πάηξα θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο Ννκνύο Αραΐαο, Ζιείαο θαη Αηησιναθαξλαλίαο". ** Οη πεξ. 6 θαη 10 αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ην ΠΓ 201/2006, ΦΔΚ Α 202/ Π.Σ. Ννηηναλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ κε έδξα ηελ Σξίπνιε θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Κνξηλζίαο, Αξθαδίαο, Αξγνιίδαο, Μεζζελίαο θαη Λαθσλίαο. 1

2 12. Π.Σ. Γσδεθαλήζνπ κε έδξα ηε Ρόδν θαη αξκνδηόηεηα ζην λνκό Γσδεθαλήζνπ. 13. Π.Σ. Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ κε έδξα ηε Μπηηιήλε θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Λέζβνπ, Υίνπ θαη άκνπ. 14. Π.Σ. Αλαηνιηθήο Κξήηεο κε έδξα ην Ζξάθιεην θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο Ζξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ. 15. Π.Σ. Γπηηθήο Κξήηεο κε έδξα ηα Υαληά θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο Ννκνύ Υαλίσλ θαη Ρεζύκλνπ. "16. Π.Σ. Ηνλίσλ Νήζσλ, κε έδξα ηελ Κέξθπξα θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο Ννκνύο Κέξθπξαο, Κεθαιιελίαο, Εαθύλζνπ θαη Λεπθάδαο". ** Ζ πεξ. 16 πξνζηέζεθε κε ην ΠΓ 201/2006,ΦΔΚ Α 202/ Άπθπο 2. Μέλη. 1. Σα κέιε ηνπ ΟΔΔ πνπ θαηνηθνύλ ζηνπο λνκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν άξζξν, είλαη απηνδηθαίσο κέιε ηνπ Π.Σ. πνπ έρεη αξκνδηόηεηα ζην λόκν θαηνηθίαο ηνπο. 2. Σα κέιε ηνπ ΟΔΔ πνπ θαηνηθνύλ ζηνπο λνκνύο Αηηηθήο θαη Κπθιάδσλ δελ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα Π.Σ., αιιά ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (Κ.Γ.) θαη ηεο Κεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ ΟΔΔ. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα κέιε ηνπ ΟΔΔ πνπ δηακέλνπλ ζην εμσηεξηθό. 3. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπο, ηα κέιε ηνπ ΟΔΔ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώζνπλ εγγξάθσο ην Π.Σ. ζην νπνίν αλήθνπλ, εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή, απηνδηθαίσο δηαγξάθνληαη θαη εγγξάθνληαη ζηε δύλακε ηνπ Π.Σ. πνπ έρεη αξκνδηόηεηα ζηνλ ηόπν ηεο λέαο θαηνηθίαο ηνπο. Ζ επζύλε γηα ηελ άκεζε αλαγγειία ηεο κεηαβνιήο θαη ηελ απνζηνιή νπνηνπδήπνηε ζρεηηθνύ ζην Π.Σ. ππνδνρήο κέινπο ηνπ ΟΔΔ, αλήθεη ζηελ ηνπηθή Γηνίθεζε (Σ.Γ.) ηνπ Π.Σ. από ην νπνίν κεηαθηλήζεθε. Άπθπο 3. Διοίκηζη. Σα Π.Σ. δηνηθνύληαη από επηακειείο (7) Σνπηθέο Γηνηθήζεηο (Σ.Γ.) πνπ απνηεινύληαη από ηνλ Πξόεδξν, Αληηπξόεδξν, Γεληθό Γξακκαηέα, Οηθνλνκηθό Δπόπηε θαη ηξεηο (3) πκβνύινπο". *** Σν άξζξν 3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 ΠΓ 387/1998ΦΔΚ Α`260/ Άπθπο 4. Απμοδιόηηηερ. 1. Σα Π.Σ. ηνπ ΟΔΔ απνηεινύλ ηελ έθθξαζε ηνπ ΟΔΔ ζηελ πεξηνρή ηνπο γηα θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πεξηθέξεηά ηνπο θαη πξνσζνύλ ηνπηθά ηελ πνιηηηθή ηνπ ΟΔΔ. 2. Σα Π.Σ. πινπνηνύλ ηηο απνθάζεηο ηεο πλέιεπζεο ησλ Αληηπξνζώπσλ (ΣΑ) θαη ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (Κ.Γ.) ηνπ ΟΔΔ, πξνγξακκαηίδνπλ ηε δξάζε ησλ Σκεκάησλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ζθνπώλ ηνπ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γηνηθεηηθώλ ηνπ Οξγάλσλ, κεξηκλνύλ γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ηνπηθώλ πξνβιεκάησλ ή ησλ ηνπηθνύ ραξαθηήξα επαγγεικαηηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ δεηεκάησλ ησλ κειώλ θαη εηζεγνύληαη ζηελ Κ.Γ. γηα ηα γεληθόηεξα ζέκαηα. 3. Ζ κέξηκλα γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ηνπηθώλ πξνβιεκάησλ ή ησλ ηνπηθνύ ραξαθηήξα επαγγεικαηηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ δεηεκάησλ ησλ κειώλ ηνπ Π.Σ., δελ πξέπεη λα ζίγεη θαηό νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηα θνηλά ζπκθέξνληα ησλ ινηπώλ κειώλ ηνπ ΟΔΔ πνπ δελ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν Π.Σ. Δπίζεο δελ πξέπεη λα ζίγεη ην 2

3 γεληθόηεξν πξνγξακκαηηζκό δξάζεο ηνπ ΟΔΔ ή λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απνθάζεηο ηεο πλέιεπζεο ησλ Αληηπξνζώπσλ (ΣΑ) θαη ηεο Κ.Γ. 4. Σα Π.Σ. αιιεινγξαθνύλ απ` επζείαο κε ηα κέιε ηνπο, ηηο αξρέο, ηνπο νξγαληζκνύο, ηηο δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θνηλσληθνύο θνξείο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. Ζ αιιεινγξαθία επί επηζηεκνληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ζεκάησλ, επί γλσκνδνηήζεσλ θαη εθπξνζσπήζεσλ, θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Κ.Γ. ηνπ ΟΔΔ. 5. Σα Π.Σ. νξίδνπλ εθπξνζώπνπο κέιε ηνπο ζε Ννκαξρηαθά πκβνύιηα θαη όξγαλα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο όισλ ησλ βαζκίδσλ, δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα νξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα θαη ηεο ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζώο επίζεο θαη ζε άιια ζπιινγηθά όξγαλα, ζπκβνύιηα, επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ή έρεη δεηεζεί λα εθπξνζσπεζεί ην ΟΔΔ. 6. Σα Π.Σ. παξαιακβάλνπλ αηηήζεηο εγγξαθήο λέσλ κειώλ θαη ηηο δηαβηβάδνπλ ζηελ Κ.Γ., εηζπξάηηνπλ ηηο ζπλδξνκέο ησλ κειώλ ηνπο θαη εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ κειώλ ηνπο. Σνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν νη Σ.. ζπγθαινύλ ηα κέιε ησλ Π.Σ. ζε ζπγθέληξσζε ελεκεξσηηθνύ ραξαθηήξα. 7. ηελ έδξα ησλ Π.Σ. ηεξείηαη αξρείν κειώλ πνπ ελεκεξώλεηαη κε θάζε επεξρόκελε κεηαβνιή. Άπθπο 5. Πόποι, Πποϋπολογιζμόρ και Απολογιζμόρ Δαπανών. 1. Σα Π.Σ. δελ έρνπλ δηθνύο ηνπο πόξνπο, νη δαπάλεο ηνπο θαιύπηνληαη από ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΟΔΔ, κε πηζηώζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν θεθάιαην θαη άξζξν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 2. Σα πνζά ησλ πηζηώζεσλ θαηαηίζεληαη ζε ηδηαίηεξν ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Π.Σ. πνπ ηεξείηαη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο ε νπνία αζθεί ηελ ηακεηαθή δηαρείξηζε ηνπ ΟΔΔ, από όπνπ θαη αλαιακβάλνληαη. 3. Οη Σ.Γ. ππνρξενύληαη κέρξη 31/10 θάζε εκεξνινγηαθνύ δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο λα έρνπλ ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Κ.Γ. πξνϋπνινγηζκό δαπαλώλ ηνπ επνκέλνπ έηνπο, ζπλνδεπόκελν από ζρεηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε, γηα έγθξηζε από ηε ΣΑ. 4. Ο εγθεθξηκέλνο από ηε ΣΑ πξνϋπνινγηζκόο δαπαλώλ ησλ Π.Σ. εθηειείηαη θαη` αλαινγία ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε δαπαλώλ ηνπ ΟΔΔ. 5. Οη Σ.Γ. ππνρξενύληαη κέρξη 10/3 θάζε εκεξνινγηαθνύ - δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο, λα έρνπλ ζπληάμεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Κ.Γ. απνινγηζκό δαπαλώλ ηνπ ιήμαληνο έηνπο, ζπλνδεπόκελν από ζρεηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε, θαζώο θαη όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δαπαλώλ γηα έγθξηζε από ηε ΣΑ. ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΧΝ ΣΟΠΙΚΧΝ ΔΙΟΙΚΗΕΧΝ Άπθπο 6. Υπόνορ πποκήπςξηρ και διενέπγειαρ ηυν εκλογών 1. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ησλ Σ.Γ. ησλ Π.Σ., πξνθεξύζζνληαη ηαπηόρξνλα κε ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηεο ΣΑ, από ηελ απεξρόκελε Κ.Γ. ηνπ ΟΔΔ "πελήληα πέληε (55)" ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ςεθνθνξίαο, ε νπνία δηαξθεί κία (1) εκέξα. Ζ πξνθήξπμε ησλ εθινγώλ δεκνζηεύεηαη ζε κία (1) εκεξήζηα πνιηηηθή θαη ζε κία (1) εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα ηεο Αζήλαο, θαζώο επίζεο θαη ζε κία (1) εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα θάζε λνκνύ, απνζηέιιεηαη ζε όιεο ηηο Ννκαξρίεο ηνπ θξάηνπο θαη 3

4 αλαξηάηαη ζηα Ννκαξρηαθά Καηαζηήκαηα θαη ζηα θαηά ηόπνπο γξαθεία ησλ εδξώλ ησλ Π.Σ. **Ζ εληόο " " θξάζε αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 9 ηνπ Π.Γ.305/1998 (Α 214) "2. Οη εθινγέο δηελεξγνύληαη θάζε ηξία (3) ρξόληα κέζα ζην δηάζηεκα από 15 Οθησβξίνπ κέρξη 15 Γεθεκβξίνπ θαη εκέξα Κπξηαθή ηαπηόρξνλα κε ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηεο.η.α.." **H παξ.2 πνπ είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ.86/1995 (Α 53), ηξνπνπνηήζεθε ζηελ ζπλέρεηα σο άλσ κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν.2578/1998 (Α 30) 3. Ζ αθξηβήο εκεξνκελία δηελέξγεηαο ησλ εθινγώλ, κέζα ζην παξαπάλσ δηάζηεκα, πξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά από ηελ απεξρόκελε Κ.Γ. ηνπ ΟΔΔ. 4. ε πεξίπησζε δηελέξγεηαο εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηεο ΣΑ ζε ρξόλν δηάθνξν από ηνλ θαζνξηδόκελν ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνύ εμαηηίαο α) νξηζηηθήο καηαίσζεο ηαθηηθήο ζπλόδνπ ηεο ΣΑ, β) γηα ην ιόγν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 326/1983, γ) αδπλακίαο ζπγθξόηεζεο ζε ζώκα ηεο Κ.Γ., δ) δηελέξγεηαο εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηεο ΣΑ από Πξνζσξηλή Γηνηθνύζα Δπηηξνπή θαη ε) ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο ΣΑ, δηελεξγνύληαη ηαπηόρξνλα εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε Σ.Γ. θαη ζηα Π.Σ. 5. ε πεξίπησζε δηελέξγεηαο εθηάθησλ εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε Σ.Γ. ζε νξηζκέλα Π.Σ., γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24, ζηηο παξ. 8 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 25 θαη ζηηο παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 32 ε ζεηεία ησλ Σ.Γ. πνπ ζα πξνέιζνπλ από ηηο έθηαθηεο εθινγέο ιήγεη ηαπηόρξνλα κε ηελ ζεηεία ησλ ππνινίπσλ Σ.Γ. θαη ηεο ΣΑ. 6. Ζ αθξηβήο εκεξνκελία ησλ πξώησλ εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ησλ Σ.Γ. ζηα Π.Σ. ζα θαζνξηζζεί από ηελ Κ.Γ. Άπθπο 7. Εκλογικό ζύζηημα. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ησλ Σ.Γ. ησλ Π.Σ., δηελεξγνύληαη κε ην ζύζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο θαηά Π.Σ. θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξόλ Πξνεδξηθό Γηάηαγκα. Άπθπο 8 Δικαιώμαηα ζςμμεηοσήρ ζηιρ εκλογέρ Γηθαίσκα ςήθνπ θαη ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηόηεηαο έρνπλ όια ηα κέιε ησλ Π.Σ. πνπ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ππνρξεώζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο δηελέξγεηαο ησλ εθινγώλ, ηξηάληα έμη (36) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο, θαζώο θαη όζνη εγγξαθνύλ ζηνλ Ο.Δ.Δ. ζαξάληα (40) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο"". **Σν άξζξν 8,ην νπνίν είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην ΠΓ 6/1989,αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 10 ηνπ Π.Γ.305/1998 (Α 214). 4

5 Άπθπο 9. Τποβολή ςποτηθιοηήηυν. 1. Οη αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο ησλ κειώλ ησλ Π.Σ. ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηελ απεξρόκελε Κ.Γ. θαη αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηηο ζέζεηο ηεο Σ.Γ. ηνπ Π.Σ. ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλα. 2. Οη αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο ππνβάιινληαη: α) Απηνπξνζώπσο, κε επίδεημε ηεο εηδηθήο ηαπηόηεηαο κέινπο ηνπ ΟΔΔ ή ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, ή άιινπ ηζνδύλακνπ απνδεηθηηθνύ. β) Από άιιν πξόζσπν, εθνδηαζκέλν κε επηθπξσκέλε από δεκόζηα αξρή εμνπζηνδόηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. γ) Με ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζπλνδεπόκελε ππνρξεσηηθά από βεβαίσζε ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 3. Οη αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο αλαθέξνπλ ππνρξεσηηθά ην επώλπκν, ην όλνκα, ην παηξώλπκν, ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο, ηνλ αξηζκό κεηξώνπ κέινπο ηνπ ΟΔΔ, ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ ηνπ αηηνύληνο θαη ην Π.Σ. γηα ηελ Σ.Γ. ηνπ νπνίνπ ζέηεη ππνςεθηόηεηα. 4. Οη αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από απόδεημε πιεξσκήο ή θαηάζεζε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, ηνπ αηνκηθνύ παξάβνινπ ππνςεθηόηεηαο, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά από ηελ Κ.Γ., αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγώλ θαη δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν ηεο ηζρύνπζαο εηήζηαο ζπλδξνκήο κέινπο ηνπ ΟΔΔ πνπ έρεη πάξεη πηπρίν πξηλ έμη (6) ηνπιάρηζηνλ ρξόληα. 5. Οη αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο γίλνληαη απνδεθηέο, εθόζνλ έρνπλ παξαιεθζεί από ηελ ππεξεζία ηεο Κ.Γ., "ηξηάληα έμη (36)" ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο. **Ζ εληόο " " θξάζε αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 11 ηνπ Π.Γ.305/1998 (Α 214) 6. ε πεξίπησζε εθηάθησλ εθινγώλ ζηα Π.Σ. ηα κέιε ηεο Κ.Γ. κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ππνςεθηόηεηα γηα ηελ εθινγή ηνπο ζε Σ.Γ., εθόζνλ κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ, ππνβάιινπλ εγγξάθσο ηελ παξαίηεζή ηνπο από ηελ Κ.Γ. Ζ παξαίηεζε γίλεηαη απνδεθηή από ηελ εκέξα πνπ πεξηήιζε ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΟΔΔ. Άπθπο 10. Μεμονυμένοι ςποτήθιοι και ζςνδςαζμοί ςποτηθίυν. 1. Όζα κέιε ησλ Π.Σ. ζπκκεηέρνπλ σο ππνςήθηνη ζηηο εθινγέο, κπνξνύλ λα εθηίζεληαη ή σο κεκνλσκέλνη ή ζε ζπλδπαζκνύο ππνςεθίσλ. πλδπαζκόο ζεσξείηαη ε θνηλή ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο δύν (2) ηνπιάρηζηνλ ππνςεθίσλ κε ην ίδην ςεθνδέιηην. 2. Ζ ππνβνιή δήισζεο γηα ηελ θαηάξηηζε ζπλδπαζκνύ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη "ηξηάληα ηξείο (33)" ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο. **Ζ εληόο " " θξάζε αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 12 ηνπ Π.Γ.305/1998 (Α 214) 3. Ζ δήισζε θαηάξηηζεο ζπλδπαζκνύ πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά: α) ηελ νλνκαζία ηνπ ζπλδπαζκνύ απαγνξεπκέλσλ ησλ εκβιεκάησλ, β) ηα ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ όπσο πξνβιέπνληαη από ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ, γ) ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ζπλδπαζκνύ πνπ είλαη ππνρξεσηηθά έλαο από ηνπο ππνςήθηνπο θαη ν νπνίνο ππνγξάθεη θαη ηε δήισζε θαηάξηηζεο ηνπ ζπλδπαζκνύ, 5

6 δ) ην νλνκαηεπώλπκν ελόο κέινπο ηνπ ΟΔΔ πνπ νξίδεηαη σο Γεληθόο Δθπξόζσπνο. ε πεξίπησζε πνπ πξνηείλνληαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο Γεληθνί Δθπξόζσπνη, νξίδεηαη σο Γεληθόο εθπξόζσπνο εθείλνο πνπ πξνηάζεθε από ηνπο πεξηζζόηεξνπο ππνςεθίνπο. 4. Ζ δήισζε θαηάξηηζεο ζπλδπαζκνύ ζπλνδεύεηαη από ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 105/69 όισλ ησλ ππνςεθίσλ κε ηηο νπνίεο δειώλνπλ όηη απνδέρνληαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζπλδπαζκό θαη αλαγλσξίδνπλ ηνλ Δθπξόζσπν ηνπ ζπλδπαζκνύ θαη ην Γεληθό Δθπξόζσπν σο Αληηπξνζώπνπο ηνπο γηα ηε ξύζκηζε θάζε ζέκαηνο ζρεηηθνύ κε ηηο εθινγέο. "5. Κάζε ζπλδπαζκόο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζην ςεθνδέιηην ηνπ κέρξη δέθα (10) ππνςεθίνπο". ** Ζ παξ. 5 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 2 ΠΓ 387/1998 ΦΔΚ Α` 260/ Με ηελ ππνβνιή ησλ δειώζεσλ ππνςεθηνηήησλ νη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη θαη νη ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ θαη ρσξηζηνύο πίλαθεο. α) Μέρξη δύν (2) πξνηεηλνκέλσλ κειώλ ηνπ ΟΔΔ γηα ζπκκεηνρή ζηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δθινγώλ (ΚΔΠΔΔ). Σν πξώην αλαγξαθόκελν κέινο ζεσξείηαη όηη πξνηείλεηαη σο ηαθηηθό θαη ην δεύηεξν σο αλαπιεξσκαηηθό. β) Μέρξη δύν (2) πξνηεηλνκέλσλ κειώλ γηα θάζε εθινγηθό ηκήκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Π.Σ. γηα ζπκκεηνρή ζηελ Σνπηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δθινγώλ (ΣΔΔΠΔ). Σν πξώην αλαγξαθόκελν κέινο ζεσξείηαη όηη πξνηείλεηαη σο ηαθηηθό θαη ην δεύηεξν σο αλαπιεξσκαηηθό. γ) Μέρξη δύν (2) πξνηεηλνκέλσλ κειώλ ηνπ ΟΔΔ γηα ζπκκεηνρή ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δηδηθνύ εθινγηθνύ ηκήκαηνο ςεθνθνξίαο κε αιιεινγξαθία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ παξόληνο. Σν πξώην αλαγξαθόκελν κέινο ζεσξείηαη όηη πξνηείλεηαη σο ηαθηηθό ην δεύηεξν σο αλαπιεξσκαηηθό. Σα νλνκαηεπώλπκα όισλ ησλ πξνηεηλνκέλσλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ ΚΔΔΠΔ, ηηο ΣΔΔΠΔ θαη ηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δηδηθνύ εθινγηθνύ ηκήκαηνο ςεθνθνξίαο κε αιιεινγξαθία ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από ηηο δηεπζύλζεηο θαη ηνπο αξηζκνύο ηειεθώλσλ ηνπο. Άπθπο 11. Ανακήπςξη Τποτηθίυν. 1. Ζ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ, κεκνλσκέλσλ θαη ζπλδπαζκώλ, πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ Κ.Γ. "ηξηάληα δύν (32)" ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο. πίλαθαο κε ηα νλόκαηα ησλ αλαθεξπρζέλησλ κεκνλσκέλσλ θαη ζπλδπαζκώλ ππνςεθίσλ θάζε Π.Σ. αλαξηώληαη ζηα Γξαθεία ηνπ θεληξηθνύ Καηαζηήκαηνο ηνπ ΟΔΔ, ζηα Γξαθεία ησλ εδξώλ ησλ Π.Σ. θαη ζηα Ννκαξρηαθά Καηαζηήκαηα ησλ λνκώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα θάζε Π.Σ. **Ζ εληόο " " θξάζε αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 13 ηνπ Π.Γ.305/1998 (Α 214) 2. Τπνςήθηνη πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε δήισζε θαηάξηηζε ζπλδπαζκνύ, αλαθεξύζζνληαη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη. 3. Ζ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ είλαη ππνρξεσηηθή εθηόο εάλ: α) Τπάξρεη ηειεζίδηθε απόθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΔΔ γηα νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ αηηνύληνο ή ππάξρεη ηειεζίδηθε απόθαζε πξνζσξηλήο δηαγξαθήο ε νπνία δελ έρεη ιήμεη κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ. β) Τπάξρεη παξόκνηα απόθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΔΔ θαηά ηεο νπνίαο δελ αζθήζεθε εκπξόζεζκε πξνζθπγή. γ) Ζ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο δελ πεξηιακβάλεη ή δελ ζπλνδεύεηαη από όια ηα νξηδόκελα σο ππνρξεσηηθά από ην άξζξν 9 ηνπ παξόληνο ζηνηρεία. 6

7 δ) Τπνςήθηνο πεξηιακβάλεηαη ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ζπλδπαζκνύο ή εκθαλίδεηαη σο ππνςήθηνο ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο Π.Σ. ε) Ο αηηώλ δελ έρεη εθπιεξώζεη ηηο ηακεηαθέο ηνπ ππνρξεώζεηο πξνο ην ΟΔΔ. ζη) Ο αηηώλ έρεη αλαθαιέζεη ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπ εγγξάθσο, είηε απηνπξνζώπσο είηε κε απνζηνιή δήισζεο επηθπξσκέλεο από δεκόζηα αξρή, σο πξνο ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 4. Δλζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αλαθήξπμε κπνξεί λα ππνβάιιεη θάζε ελδηαθεξόκελν κέινο ηνπ ΟΔΔ εγγξάθσο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν. Οη ελζηάζεηο, πνπ πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο, εθδηθάδνληαη ακέζσο από ηελ Κ.Γ. θαη κέζα ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο εκέξαο αλαθήξπμεο θαη ηεο εκέξαο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ πηλάθσλ ησλ ππνςεθίσλ. 5. Ζ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πηλάθσλ ησλ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ απεξρόκελε Κ.Γ. "είθνζη έμη (26)" ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο. Δθόζνλ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο θαη έγηλαλ δεθηέο αλαξηώληαη λένη πίλαθεο κε ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ ζηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. **Ζ εληόο " " θξάζε αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 13 ηνπ Π.Γ.305/1998 (Α 214) 6. Δληόο "ηξηώλ (3)" εκεξώλ από ηεο νξηζηηθνπνηήζεσο ησλ πηλάθσλ, ζπλδπαζκώλ θαη κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ, νη ζπλδπαζκνί θαη νη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη ππνρξενύληαη λα θαηαζέζνπλ ζε εηδηθό ινγαξηαζκό εθινγηθώλ παξαβόισλ ηνπ ΟΔΔ ζηελ εζληθή ηξάπεδα ηεο Διιάδαο, ρξεκαηηθό πνζό ίζν κε ην ηξηπιάζην ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο κέινπο ηνπ ΟΔΔ πνπ έρεη ιάβεη πηπρίν πξν εμαεηίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε κέξνπο ησλ εμόδσλ εθηύπσζεο ησλ ςεθνδειηίσλ. ε πεξίπησζε πνπ ην εθινγηθό παξάβνιν δελ θαηαηεζεί εκπξόζεζκα, δελ εθηππώλνληαη ςεθνδέιηηα ηνπ ζπλδπαζκνύ ή κεκνλσκέλνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο θαη δελ ζπκκεηέρεη ζηηο εθινγέο. **Ζ εληόο " " θξάζε αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 13 ηνπ Π.Γ.305/1998 (Α 214) Άπθπο 12. Εθοπεςηικέρ Επιηποπέρ - Εκλογικά Σμήμαηα. 1. Οη Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο δηνξίδνληαη από ηελ Κ.Γ. θαη απαξηίδνληαη από δηθαζηηθνύο ιεηηνπξγνύο σο πξνέδξνπο πνπ νξίδνληαη από ηελ αξκόδηα αξρή θαη κέιε ηνπ ΟΔΔ, πνπ πξνηάζεθαλ από ηνπο κεκνλσκέλνπο ππνςήθηνπο θαη ηνπο ζπλδπαζκνύο ππνςεθίσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξόληνο Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο. Δθόζνλ νη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη θαη νη ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ δελ έρνπλ πξνηείλεη ηνλ απαηηνύκελν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 14 ηνπ παξόληνο αξηζκό κειώλ γηα ηε ζπγθξόηεζε ησλ εθνξεπηηθώλ Δπηηξνπώλ, νη ηειεπηαίεο ζπκπιεξώλνληαη κε κέιε πνπ δηνξίδνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Κ.Γ. 2. Σα κέιε ησλ Δθνξεπηηθώλ Δπηηξνπώλ δελ κπνξνύλ λα είλαη θαη ππνςήθηνη. 3. Ζ απνρή, ρσξίο ηδηαίηεξα ζνβαξό ιόγν, από ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ κέινπο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, απνηειεί πεηζαξρηθό παξάπησκα ζπλεπαγόκελν κέρξη θαη ηελ πξνζσξηλή δηαγξαθή από ην ΟΔΔ. 4. ηνπο δηνξηζζέληεο σο Πξνέδξνπο θαη σο κέιε Δθνξεπηηθώλ Δπηηξνπώλ απνζηέιιεηαη θαηεπείγνπζα ζπζηεκέλε επηζηνιή, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ν δηνξηζκόο, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο. 5. Δθινγηθά Σκήκαηα ιεηηνπξγνύλ ππνρξεσηηθά ζηα Γξαθεία ησλ εδξώλ ησλ Π.Σ., ζηα Ννκαξρηαθά Καηαζηήκαηα ησλ ππνινίπσλ λνκώλ πνπ αλήθνπλ ζην Π.Σ. θαη ζε άιια Γεκόζηα ή Γεκνηηθά Καηαζηήκαηα, όπνπ απαηηείηαη. Καηά ηηο πξώηεο εθινγέο θαη εθόζνλ δελ ππάξρνπλ Γξαθεία ησλ Π.Σ. ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ην Ννκαξρηαθό Καηάζηεκα ηνπ λνκνύ ηεο έδξαο ηνπ Π.Σ. 7

8 6. Ο αθξηβήο αξηζκόο ησλ Δθινγηθώλ Σκεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη από ηελ Κ.Γ. ώζηε ζε θάζε Δθινγηθό Σκήκα λα κελ αλαινγνύλ πεξηζζόηεξα από ηεηξαθόζηα (400) ηακεηαθώο ηαθηνπνηεκέλα κέιε ηνπ Π.Σ. Άπθπο 13. Κενηπική Εθοπεςηική Επιηποπή. 1. Ζ επζύλε ηεο νξζήο δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ, ηνπ πξνζδηνξηζκνύ θαη ηεο αλαθήξπμεο ησλ επηηπρόλησλ αλήθεη ζηελ ΚΔΔΠΔ πνπ δηεμάγεη ηελ ςεθνθνξία κέζσ ησλ ΣΔΔΠΔ ησλ εθινγηθώλ ηκεκάησλ. 2. Ζ ΚΔΔΠΔ πξνεδξεύεηαη από Αλώηαην Γηθαζηηθό Λεηηνπξγό θαη ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζ` απηήλ ηα κέιε πνπ πξνηάζεθαλ σο ηαθηηθά κέιε ηεο ΚΔΔΠΔ απ` όινπο ηνπο ζπλδπαζκνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο κε ηελ ίδηα νλνκαζία ζην 40 % ηνπιάρηζηνλ ησλ Π.Σ. Γηα θάζε ηαθηηθό κέινο ηεο ΚΔΔΠΔ απηήο ηεο θαηεγνξίαο δηνξίδεηαη θαη ην αληίζηνηρν αλαπιεξσκαηηθό εθόζνλ έρεη πξνηαζεί από ηνλ ίδην ζπλδπαζκό. 3. Όινη νη ππόινηπνη ζπλδπαζκνί θαη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη, εθόζνλ ππάξρνπλ, εθπξνζσπνύληαη ππνρξεσηηθά ζηα ηαθηηθά κέιε ηεο ΚΔΔΠΔ, κε ηξία (3) ην πνιύ κέιε ηνπ ΟΔΔ πξνζδηνξηδόκελα κε θιήξσζε κεηαμύ όισλ ησλ πξνηαζέλησλ από απηνύο. Με δεύηεξε θιήξσζε κεηαμύ ησλ ίδησλ κειώλ πξνζδηνξίδνληαη θαη ηα αληίζηνηρα αλαπιεξσκαηηθά ησλ ηαθηηθώλ κειώλ. 4. Ο αξηζκόο ησλ κειώλ ηεο ΚΔΔΠΔ δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλνο αιιά εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ ζπλδπαζκώλ πνπ κε ηελ ίδηα νλνκαζία ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο ζην 40 % ηνπιάρηζηνλ ησλ Π.Σ. θαζώο επίζεο θαη από ηε ζπκκεηνρή ή όρη ζπλδπαζκώλ κε κηθξόηεξε ηνπ 40 % ζπκκεηνρή ζην ζύλνιν ησλ Π.Σ. ή κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ. 5. Δθόζνλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δελ ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο (3) ηνπιάρηζηνλ ΚΔΔΠΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ε απεξρόκελε Κ.Γ. ζπκπιεξώλεη ηελ ηξηκειή (3) ΚΔΔΠΔ θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε κε δηνξηζκό κειώλ ηνπ ΟΔΔ θαηά ηελ θξίζε ηεο Ζ απόθαζε ηνπ δηνξηζκνύ ησλ κειώλ απηώλ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία 60 % ησλ παξόλησλ κειώλ ηεο Κ.Γ. 6. Οη Γεληθνί Δθπξόζσπνη όισλ ησλ ζπλδπαζκώλ θαη ηα πξνηαζέληα από κεκνλσκέλνπο ππνςεθίνπο σο ηαθηηθά κέιε ζηελ ΚΔΔΠΔ ηα νπνία δελ θιεξώζεθαλ δηθαηνύληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ΚΔΔΠΔ θαη λα παίξλνπλ ην ιόγν πξηλ από ηε ιήςε ησλ απνθάζεώλ ηεο. 7. Ζ ΚΔΔΠΔ εδξεύεη ζην Κεληξηθό θαηάζηεκα ηνπ ΟΔΔ. Ζ απεξρόκελε Κ.Γ. παξαδίδεη ζηνλ Πξόεδξν ηεο ΚΔΔΠΔ ην εθινγηθό πιηθό έμη (6) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο. 8. Ζ εμνπζία ηεο ΚΔΔΠΔ πεξηνξίδεηαη ζηα δεηήκαηα ησλ εθινγώλ θαη ιήγεη κεηά ηε ζπγθξόηεζε ζε ζώκα όισλ ησλ εθιεγκέλσλ Σ.Γ. Ζ ζεηεία ηεο ΚΔΔΠΔ δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί κεηά ηε ζπγθξόηεζε νε ζώκα ηεο εθιεγκέλεο Κ.Γ. ηνπ ΟΔΔ. 9. Οη απνθάζεηο ηεο ΚΔΔΠΔ ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ ηαθηηθώλ κειώλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη ε πξόηαζε ή άπνςε ππέξ ηεο νπνίαο ηάρζεθε ν Πξόεδξνο ηεο ΚΔΔΠΔ. 10. Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο ΚΔΔΠΔ, θαινύληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαλνληθά ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, όηαλ απνπζηάδνπλ ηα αληίζηνηρα ηαθηηθά κέιε. Άπθπο 14. Σοπικέρ Εθοπεςηικέρ Επιηποπέρ. 1. Ζ επζύλε ηεο νξζήο δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο, ηεο θαηακέηξεζεο ησλ ςεθνδειηίσλ θαη ησλ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο θαη ηεο κεηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ 8

9 ζηελ ΚΔΔΠΔ, αλήθεη, γηα θάζε Δθινγηθό ηκήκα, ζηελ αληίζηνηρε Σνπηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δθινγώλ (ΣΔΔΠΔ). Οη ΣΔΔΠΔ ελεξγνύλ κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο ΚΔΔΠΔ θαη ειέγρνληαη από απηή. 2. Οη ΣΔΔΠΔ πξνεδξεύνληαη από Γηθαζηηθό Λεηηνπξγό, πνπ κπνξεί λα είλαη ν ίδηνο πνπ πξνεδξεύεη ζηηο Σνπηθέο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο (ΣΔΔ) γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηεο ΣΑ θαη ζπγθξνηνύληαη ππνρξεσηηθά από ηα κέιε ηνπ Π.Σ. πνπ πξνηάζεθαλ σο ηαθηηθά κέιε ησλ ΣΔΔΠΔ από όινπο ηνπο ζπλδπαζκνύο. ε θάζε ΣΔΔΠΔ παξάιιεια κε ην ηαθηηθό κέινο δηνξίδεηαη θαη ην αληίζηνηρν αλαπιεξσκαηηθό πνπ έρεη πξνηαζεί από ηνλ ίδην ηνλ ζπλδπαζκό. Έλαο ή πεξηζζόηεξνη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη, εθόζνλ ππάξρνπλ, εθπξνζσπνύληαη ππνρξεσηηθά ζηα ηαθηηθά κέιε ηεο ΣΔΔΠΔ κε έλα (1) κέινο πξνζδηνξηδόκελν κε θιήξσζε κεηαμύ όισλ ησλ πξνηαζέλησλ από απηνύο. Με δεύηεξε θιήξσζε κεηαμύ ησλ ηδίσλ κειώλ πξνζδηνξίδεηαη θαη έλα (1) αλαπιεξσκαηηθό απηνύ ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο. 3. Ο αξηζκόο ησλ κειώλ ησλ ΣΔΔΠΔ δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλνο, αιιά εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ ζπλδπαζκώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο. 4. Ο αξηζκόο ησλ κειώλ θάζε ζπγθεθξηκέλεο ΣΔΔΠΔ εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ησλ Π.Σ. πνπ πξνηάζεθαλ πξνο ζπκκεηνρή απ όινπο ηνπο ζπλδπαζκνύο θαη κεκνλσκέλνπο ππνςεθίνπο. 5. Ο ειάρηζηνο αξηζκόο ησλ κειώλ θάζε ΣΔΔΠΔ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ, είλαη ηξία (3). Δθόζνλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2 απηνύ ηνπ άξζξνπ, δελ ζπγθξνηνύληαη ηξηκειείο (3) ηνπιάρηζηνλ ΣΔΔΠΔ γηα όια ηα Δθινγηθά Σκήκαηα, είηε δηόηη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο δύν (2) ηνπιάρηζηνλ ζπλδπαζκνί, είηε δηόηη νη ζπλδπαζκνί απηνί δελ πξόηεηλαλ κέιε πξνο ζπκκεηνρή ζηηο ΣΔΔΠΔ, ε απεξρόκελε Κ.Γ. ζπκπιεξώλεη ηηο ηξηκειείο (3) ΣΔΔΠΔ όισλ ησλ εθινγηθώλ ηκεκάησλ κε δηνξηζκό κειώλ ησλ αληηζηνίρσλ Π.Σ. θαηά ηελ θξίζε ηεο. Ζ απόθαζε ηνπ δηνξηζκνύ ησλ κειώλ απηώλ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία 60% ησλ παξόλησλ κειώλ ηεο Κ.Γ. 6. Όιεο νη δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνύ ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ησλ ΣΔΔΠΔ, ηζρύνπλ θαη γηα ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο. 7. Όινη νη ζπλδπαζκνί ή κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη δηθαηνύληαη λα νξίζνπλ έλα (1) εθινγηθό παξαηεξεηή ζε θάζε Δθινγηθό Σκήκα. 8. Γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ εθινγηθώλ παξαηεξεηώλ απαηηείηαη ν εθνδηαζκόο ηνπο κε έγγξαθν δηνξηζκό ζην ζπγθεθξηκέλν Δθινγηθό Σκήκα ππνγεγξακκέλν από ηνλ Δθπξόζσπν ηνπ πλδπαζκνύ ή κεκνλσκέλνπ ππνςεθίνπ ή ηνπ ίδηνπ ηνπ κεκνλσκέλνπ ππνςεθίνπ. Οη δηνξηζκνί επηδίδνληαη ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ ΣΔΔΠΔ θαη επηζπλάπηνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο ςεθνθνξίαο θάζε εθινγηθνύ ηκήκαηνο. 9. Οη Δθινγηθνί Παξαηεξεηέο δηθαηνύληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα ςεθνθνξίαο ηνπ εθινγηθνύ ηκήκαηνο ζην νπνίν έρνπλ δηνξηζηεί θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ αληηζηνίρσλ ΣΔΔΠΔ θαη λα παίξλνπλ ην ιόγν πξηλ από ηελ ιήςε ησλ απνθάζεώλ ηνπο. 10. Οη ΣΔΔΠΔ εδξεύνπλ ζηα Δθινγηθά ηκήκαηα θαη νη απνθάζεηο ηνπο ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη ε πξόηαζε ή άπνςε ππέξ ηεο νπνίαο ηάρζεθε ν Πξόεδξνο ηεο ΣΔΔΠΔ. 11. ε πεξίπησζε απνρήο ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ησλ ΣΔΔΠΔ από ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, νη εθινγέο κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ κε κόλε ηελ παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ. Άπθπο 15. Φηθοδέληια. 1. Σα ςεθνδέιηηα όισλ ησλ ζπλδπαζκώλ θαη όισλ ησλ κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ έρνπλ ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο θαη ην ίδην ρξώκα θαη εθηππώλνληαη κε καύξε κειάλε κε επζύλε ηεο Κ.Γ. ζε αξηζκό ηνπιάρηζηνλ δηπιάζην ηνπ αξηζκνύ ησλ εγγεγξακκέλσλ 9

10 κειώλ θάζε Π.Σ. Ζ Κ.Γ. κπνξεί κε απόθαζε ηεο λα αλαζέηεη ηελ επζύλε εθηύπσζεο ζηηο απεξρόκελεο Σ.Γ. 2. ` όια ηα ςεθνδέιηηα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ην επώλπκν, ην όλνκα, ην παηξώλπκν θαη ν λνκόο ζηνλ νπνίν θαηνηθνύλ νη ππνςήθηνη. 3. ηα ςεθνδέιηηα κπνξεί λα αλαγξάθνληαη ηερληθέο νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν ηεο ςεθνθνξίαο νκνηόκνξθεο όκσο γηα ηα ςεθνδέιηηα ζπλδπαζκώλ θαη κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ. 4. Σα ςεθνδέιηηα θαη όιν ην αλαγθαίν εθινγηθό πιηθό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθινγηθώλ θαηαιόγσλ, πξνσζνύληαη έγθαηξα, κε επζύλε ηεο απεξρόκελεο Κ.Γ. ή ησλ Σ.Γ.. κέζσ ησλ Ννκαξρηώλ, ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ ΣΔΔΠΔ. 5. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αλσκαιίαο, απώιεηαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ςεθνδειηίσλ θάζε ΣΔΔΠΔ κπνξεί λα αλαπαξάγεη επηηόπηα ςεθνδέιηηα ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο εθαξκόδεη αλαινγηθά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 895/1981 ύζηεξα από ηειεγξαθηθή ή ηειεηππηθή έγθξηζε ηεο ΚΔΔΠΔ. Άπθπο 16. ηαςποί Πποηίμηζηρ. 1. Ζ πξνηίκεζε ηνπ ςεθνθόξνπ ππέξ ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ππνςεθίσλ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλδπαζκνύ, εθδειώλεηαη κε ηε ζέζε ζηαπξνύ ή ζηαπξώλ πξνηίκεζεο δίπια ζην όλνκα ή ζηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ. Γηα ηνπο κεκνλσκέλνπο ππνςεθίνπο δελ απαηηείηαη ζηαπξόο πξνηίκεζεο. "2. Κάζε ςεθνθόξνο δηθαηνύηαη λα βάδεη ζηαπξνύο πξνηίκεζεο ζε ππνςεθίνπο ελόο ζπλδπαζκνύ, θαη` αλώηαην όξην πέληε (5)". *** Ζ παξ. 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 3 ΠΓ 387/1998 ΦΔΚ Α`260/ Φεθνδέιηηα ρσξίο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο είλαη έγθπξα θαη ππνινγίδνληαη ππέξ ηνπ ζπλδπαζκνύ. 4. Φεθνδέιηηα κε πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο από ηνπο νξηδόκελνπο ζηελ παξάγξαθν 2 απηνύ ηνπ άξζξνπ, είλαη έγθπξα θαη ππνινγίδνληαη ππέξ ηνπ ζπλδπαζκνύ, αιιά δελ ιακβάλνληαη ππόςε σο πξνο ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο ησλ ππνςεθίσλ ηνπ ζπλδπαζκνύ. Άπθπο 17. Διαδικαζία εκλογών. "1. Ζ ςεθνθνξία δηαξθεί από ηεο 8εο πξσηλήο κέρξη ηεο 6 εο απνγεπκαηηλήο ηεο εκέξαο ησλ εθινγώλ. Παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ςεθνθνξίαο επηηξέπεηαη, εθόζνλ θαηά ηελ 6ε απνγεπκαηηλή αλακέλνπλ κέιε γηα λα ςεθίζνπλ". ** παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ.305/1998 (Α 214) 2. Καηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπ ςεθνθόξνπ αλεπξίζθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν θαη ν αξηζκόο κεηξώνπ ηνπ ζηνλ εθινγηθό θαηάινγν, απ` όπνπ θαη δηαγξάθεηαη. ηε ζπλέρεηα ν ςεθνθόξνο ππνγξάθεη ζην πξσηόθνιιν ςεθνθνξίαο, ην νπνίν ζπκπιεξώλεηαη κε ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηνλ αξηζκό κεηξώνπ ηνπ. 3. Ο ςεθνθόξνο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηελ εηδηθή ηαπηόηεηα ηνπ κέινπο ηνπ ΟΔΔ ή ηελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηόηεηα ή άιιν ηζνδύλακν απνδεηθηηθό πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην εθινγηθό ηνπ δηθαίσκα. 4. Σα ςεθνδέιηηα ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηέο δεζκίδεο, κε απόιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ νλνκαζηώλ ησλ ζπλδπαζκώλ θαη ησλ επσλύκσλ ησλ κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ. Πξνεγνύληαη ηα ςεθνδέιηηα ζπλδπαζκώλ θαη αθνινπζνύλ ηα ςεθνδέιηηα κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ. ηνλ ςεθνθόξν παξαδίδεηαη έλα 10

11 ςεθνδέιηην από θάζε δεζκίδα, καδί κε έλα θάθειν ςεθνθνξίαο, ζθξαγηζκέλν κε ηε ζθξαγίδα ηεο ΣΔΔΠΔ θαη ππνγεγξακκέλν από ηνλ Πξόεδξό ηεο. 5. Ο ςεθνθόξνο απνζύξεηαη κόλν θαη ππνρξεσηηθά πίζσ από εηδηθό παξαπέηαζκα (παξαβάλ) πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ην ςεθνδέιηην ηεο αξεζθείαο ηνπ θαη λα ζέζεη επί απηνύ ην ζηαπξό πξνηίκεζεο. 6. Οη ζηαπξνί πξνηίκεζεο ηίζεληαη ζην ςεθνδέιηην κε ζηπινγξάθν κπιε ή καύξνπ ρξώκαηνο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ζηπινγξάθνπ άιινπ ρξώκαηνο επηθέξεη αθύξσζε ηνπ ςεθνδειηίνπ. 7. Σν ζπκπιεξσκέλν ςεθνδέιηην ηνπνζεηείηαη από ηνλ ςεθνθόξν κέζα ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζηε ζπλέρεηα ν ςεθνθόξνο ηνλ ξίρλεη ηδηνρείξσο ζηελ εηδηθή θάιπε γηα ηελ εθινγή ηεο Σ.Γ. 8. Απαγνξεύεηαη ε παξακνλή ζηελ αίζνπζα ηεο ςεθνθνξίαο αηόκσλ άιισλ εθηόο από ηα κέιε ησλ Σνπηθώλ Δθνξεπηηθώλ Δπηηξνπώλ, ηα κέιε ηνπ Π.Σ. πνπ ςεθίδνπλ θαη ηνπο εθινγηθνύο παξαηεξεηέο ζπλδπαζκώλ θαη κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ. 9. ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο εθηξόπσλ ε ΣΔΔΠΔ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ επέκβαζε αζηπλνκηθήο δύλακεο θαη ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ηελ ΚΔΔΠΔ. 10. Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο ε θάιπε ειέγρεηαη θαη ζθξαγίδεηαη παξνπζία όισλ ησλ κειώλ ηεο ΣΔΔΠΔ θαη ησλ ηπρόλ παξηζηακέλσλ Δθινγηθώλ Παξαηεξεηώλ. Άπθπο 18. Διαλογή, καηαμέηπηζη και ανακοίνυζη αποηελεζμάηυν ζηην ΚΕΕ. 1. Μεηά ηελ θήξπμε ηνπ ηέινπο ηεο ςεθνθνξίαο, ε ΣΔΔΠΔ ζπγθξίλεη ηνλ αξηζκό ησλ ςεθηζάλησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην πξσηόθνιιν ςεθνθνξίαο, πξνο ηνλ αξηζκό ησλ δηαγξαθέλησλ ςεθνθόξσλ από ηνλ εθινγηθό θαηάινγν. Δθόζνλ δηαπηζησζεί δηαθνξά αλαδεηείηαη ην ιάζνο, επέξρνληαη νη αλαγθαίεο δηνξζώζεηο θαη γίλεηαη ζρεηηθή θαηαρώξεζε ζην πξαθηηθό ςεθνθνξίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα δεδνκέλα ηνπ πξσηνθόιινπ ςεθνθνξίαο όπνπ ππνγξάθεη θάζε ςεθνθόξνο, ζεσξνύληαη ηζρπξόηεξα γηα ηελ εμεύξεζε ησλ ιαζώλ. 2. ηε ζπλέρεηα ε ΣΔΔΠΔ αλνίγεη ηελ θάιπε θαη πξνβαίλεη ζηελ θαηακέηξεζε ησλ ζθξαγηζκέλσλ θαθέισλ πνπ πεξηέρνληαη ζ` απηή, εθόζνλ ν αξηζκόο ησλ θαθέισλ πνπ ζα βξεζνύλ ζηελ θάιπε είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ πνπ ςήθηζαλ, ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν ςεθνθνξίαο, αθαηξνύληαη ηπραία όζνη θάθεινη είλαη αλαγθαίν, ώζηε νη παξακέλνληεο λα είλαη ίζνη πξνο ηνλ αξηζκό ησλ ςεθηζάλησλ. Οη θάθεινη πνπ αθαηξέζεθαλ θαηαζηξέθνληαη ρσξίο λα αλνηρζνύλ θαη γίλεηαη ζρεηηθή θαηαρώξεζε ζην πξαθηηθό ςεθνθνξίαο. Δθόζνλ ν αξηζκόο ησλ θαθέισλ είλαη κηθξόηεξνο ηνπ αξηζκνύ ησλ ςεθηζάλησλ, γίλεηαη ζρεηηθή θαηαρώξεζε ζην πξαθηηθό ςεθνθνξίαο θαη ζπλερίδεηαη θαλνληθά ε δηαινγή θαη θαηακέηξεζε. 3. Αθνινπζεί ε αξίζκεζε θαη ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε αξίζκεζε θαη ν έιεγρνο ηεο εγθπξόηεηαο ησλ ςεθνδειηίσλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξόηεηαο ή αθπξόηεηαο ησλ ςεθνδειηίσλ εθαξκόδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 63, 66, 68 θαη 69 ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 895/1981 "πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ ηεο πεξί εθινγή Βνπιεπηώλ λνκνζεζίαο". 4. Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ εγθύξσλ ςεθνδειηίσλ, δηελεξγείηαη ε θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ πνπ δόζεθαλ ππέξ θάζε ζπλδπαζκνύ ή κεκνλσκέλνπ ππνςεθίνπ θαη ησλ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο ππέξ θάζε ππνςεθίνπ ζπλδπαζκνύ. Ζ ΣΔΔΠΔ θαηαρσξεί ηα ιεπηνκεξή απνηειέζκαηα ζην πξαθηηθό ςεθνθνξίαο, πνπ ππνγξάθεηαη από όια ηα κέιε ηεο. 5. Όιεο νη ΣΔΔΠΔ ππνρξενύληαη λα αλαθνηλώζνπλ ηειεγξαθηθά ή ηειεηππηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ ζεκεηώζεθαλ ζην Δθινγηθό ηεο Σκήκα ζηελ ΚΔΔΠΔ ακέζσο κεηά 11

12 ηελ έθδνζε ηνπο. Σα απνηειέζκαηα επηδίδνληαη εγγξάθσο εθόζνλ δεηεζνύλ θαη ζηνπο ηπρόλ παξηζηάκελνπο εθινγηθνύο παξαηεξεηέο κεκνλσκέλσλ ή ζπλδπαζκώλ ππνςεθίσλ. 6. Όιεο νη ΣΔΔΠΔ ππνρξενύληαη λα απνζηείινπλ ζηελ ΚΔΔΠΔ ηα πξαθηηθά, ηα πξσηόθνιια ςεθνθνξίαο θαη όιν ην ππόινηπν εθινγηθό πιηθό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ, εγθύξσλ θαη άθπξσλ ςεθνδειηίσλ, κε ζπζηεκέλν θαηεπείγνλ ηαρπδξνκηθό δέκα εληόο ηεο επνκέλεο εκέξαο. Άπθπο 19. Άζκηζη εκλογικού δικαιώμαηορ με αλληλογπαθία. 1. ηα κέιε ησλ Π.Σ. πνπ θαηνηθνύλ ζε λεζηά ζηα νπνία δελ εδξεύεη Ννκαξρία παξέρεηαη ην δηθαίσκα ηεο άζθεζεο ηνπ εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο κε αιιεινγξαθία. Σα κέιε απηήο ηεο θαηεγνξίαο κπνξνύλ λα κελ θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο θαη λα πξνζέιζνπλ λα ςεθίζνπλ απηνπξνζώπσο είηε ζην εθινγηθό ηκήκα ηνπ λνκνύ ζην νπνίν ππάγεηαη δηνηθεηηθά ην λεζί πνπ δηακέλνπλ, είηε ζην Δηδηθό Δθινγηθό Σκήκα ςεθνθνξίαο κε αιιεινγξαθία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 2. ηα κέιε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ε απεξρόκελε Κ.Γ. ππνρξενύηαη λα ηαρπδξνκήζεη κε επηζηνιή "επί απνδείμεη" δέθα νρηώ (18) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο: α) ςεθνδέιηηα όισλ ησλ ζπλδπαζκώλ θαη κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ ηνπ Π.Σ. ζην νπνίν αλήθνπλ. β) θάθειν ςεθνθνξίαο ζθξαγηζκέλν κε ηε ζθξαγίδα ηεο ΚΔΔΠΔ. γ) έληππν ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ Ν. 105/69. δ) εηδηθό πξνηππσκέλν θάθειν γηα ηελ ηαρπδξόκεζε ηνπ θαθέινπ ςεθνθνξίαο, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο κηαο ηαρπδξνκηθήο ζπξίδαο ηνπ θεληξηθνύ ηαρπδξνκείνπ ηεο Αζήλαο θαη ε) έληππν ηερληθώλ νδεγηώλ γηα ηελ ςεθνθνξία κε αιιεινγξαθία, εθόζνλέρεη εθδνζεί. 3. Ζ άζθεζε ηνπ εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο κε αιιεινγξαθία δηελεξγείηαη κέζσ Δηδηθνύ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο ςεθνθνξίαο κε αιιεινγξαθία ην νπνίν εδξεύεη ζην Κεληξηθό Καηάζηεκα ηνπ ΟΔΔ ζηελ Αζήλα θαηά ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Μεηά ην ηέινο ηεο απηνπξόζσπεο ςεθνθνξίαο ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζθξαγίδεη ην άλνηγκα ηεο θάιπεο θαη είλαη ππεύζπλε γηα ηε θύιαμή ηεο κέρξηο όηνπ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ληνπ παξόληνο άξζξνπ. 4. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δηδηθνύ εθινγηθνύ Σκήκαηνο ςεθνθνξίαο κε αιιεινγξαθία πξνεδξεύεηαη από Γηθαζηηθό Λεηηνπξγό πνπ κπνξεί λα είλαη ν ίδηνο κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δηδηθνύ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο ςεθνθνξίαο κε αιιεινγξαθία πνπ δηεμάγεη ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηεο ΣΑ θαη ζπγθξνηείηαη ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 13 από ηα πξνηεηλόκελα κέιε ηεο ππό ζηνηρεία γ πεξίπησζεο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ Σα κέιε ησλ Π.Σ. πνπ ςεθίδνπλ κε αιιεινγξαθία ππνρξενύληαη λα αθνινπζήζνπλ ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία: α) αθνύ ζεκεηώζνπλ ηνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο πνπ επηζπκνύλ, ηνπνζεηνύλ ην ςεθνδέιηην ηεο πξνηίκεζήο ηνπο θαη κόλνλ απηό, ζην θάθειν ςεθνθνξίαο θαη ηνλ ζθξαγίδνπλ ρσξίο λα αλαγξάθνπλ νηηδήπνηε πάλσ ζ` απηόλ. β) ζηελ ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 105/69 βεβαηώλνπλ όηη ςήθηζαλ κε αιιεινγξαθία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη όηη δελ ζα ςεθίζνπλ ζε νηνδήπνηε άιιν εθινγηθό ηκήκα απηνπξνζώπσο. 12

13 γ) ηνπνζεηνύλ ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηελ ζπκπιεξσκέλε ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 105/69 ζηνλ εηδηθό πξνηππσκέλν θάθειν ηνλ ζθξαγίδνπλ θαη ηνλ ηαρπδξνκνύλ, ρσξίο λα αλαγξάθνπλ νηηδήπνηε πάλσ ζ` απηόλ. δ) Οη εηδηθνί πξνηππσκέλνη θάθεινη πεξηέξρνληαη ζηελ ηαρπδξνκηθή ζπξίδα ηνπ θεληξηθνύ Σαρπδξνκείνπ ηεο Αζήλαο θαη παξαιακβάλνληαη από Αληηπξνζσπεία ηεο ΚΔΔΠΔ ηελ νπνία δηθαηνύληαη λα ζπλνδεύζνπλ νη Γεληθνί Δθπξόζσπνη ζπλδπαζκώλ ή κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ. Ζ παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη ηελ επόκελε εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο ζηηο 12 ην κεζεκέξη. Όζνη θάθεινη βξεζνύλ ζηε ζπξίδα ηελ παξαπάλσ εκέξα θαη ώξα ζεσξνύληαη εκπξόζεζκνη θαη ην πεξηερόκελό ηνπο ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Δηδηθνύ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο ςεθνθνξίαο κε αιιεινγξαθία θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζκεηξώληαη ζηα Π.Σ. ζηα νπνία αθνξνύλ γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο. ηνπο εηδηθνύο πξνηππσκέλνπο θαθέινπο, πνπ ελδερόκελα ζα θζάζνπλ εθπξόζεζκα ζηελ ηαρπδξνκηθή ζπξίδα θαη νη νπνίνη δελ ιακβάλνληαη ππόςε, εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 7. Οη εηδηθνί πξνηππσκέλνη θάθεινη πνπ παξαιακβάλνληαη εκπξόζεζκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, από ηελ αληηπξνζσπεία ηεο ΚΔΔΠΔ ηνπνζεηνύληαη ζε ζάθν θαη κεηαθέξνληαη ζην Κεληξηθό Καηάζηεκα ηνπ ΟΔΔ, όπνπ παξαδίδνληαη ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δηδηθνύ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο ςεθνθνξίαο κε αιιεινγξαθία θαη αθνινπζεί ε εμήο δηαδηθαζία: α) Αλνίγνληαη νη εηδηθνί πξνηππσκέλνη θάθεινη θαη κε βάζε ηηο πεξηερόκελεο ζ` απηνύο ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 105/69 ζπκπιεξώλεηαη ην πξσηόθνιιν ςεθνθνξίαο ησλ κειώλ ησλ Π.Σ. πνπ ςήθηζαλ απηνπξνζώπσο ζην Δηδηθό Δθινγηθό Σκήκα. Ζ ζπκπιήξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρσξηζηή ζηήιε θαη νη ππεύζπλεο δειώζεηο πξνζαξηώληαη ζην πξσηόθνιιν. β) Διέγρνληαη όινη νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ςεθνθνξίαο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο εηδηθνύο πξνηππσκέλνπο θαθέινπο θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί επ` απηώλ δηαθξηηηθό ζεκείν πνπ λα πξνζδηνξίδεη ηνλ απνζηνιέα ηνπο, ζεσξνύληαη άθπξνη θαη θαηαζηξέθνληαη ρσξίο λα αλνηρζνύλ. Ζ επηζηξνθή ησλ παξαπάλσ ζθξαγηζκέλσλ θαθέισλ αλαγξάθεηαη ζην πξαθηηθό ςεθνθνξίαο ηνπ Δηδηθνύ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο Φεθνθνξίαο κε αιιεινγξαθία. γ) Οη έγθπξνη θάθεινη ςεθνθνξίαο νξίδνληαη ζηελ θάιπε ηνπ Δηδηθνύ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο όπνπ ήδε βξίζθνληαη ηα ςεθνδέιηηα όζσλ ςήθηζαλ απηνπξνζώπσο, αθνύ απνζθξαγηζζεί ην άλνηγκά ηεο. δ) ηε ζπλέρεηα ε εθνξεπηηθή επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαλνληθή απνζθξάγηζε ηεο θάιπεο, ζηε δηαινγή θαη θαηακέηξεζε ησλ θαθέισλ θαη ησλ ςεθνδειηίσλ θαηά Π.Σ. θαη ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξαθηηθνύ ςεθνθνξίαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ. 8. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Δηδηθνύ Σκήκαηνο ηνπ παξόληνο άξζξνπ παξαδίδνληαη ζηελ ΚΔΔΠΔ θαη πξνζηίζεληαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ Π.Σ. ζηα νπνία αθνξνύλ, γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ νξηζηηθνύ απνηειέζκαηνο θαηά Π.Σ. 9. Γεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο κεηά ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο ε ΚΔΔΠΔ παξαιακβάλεη από ηελ ηαρπδξνκηθή ζπξίδα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξόληνο άξζξνπ ηνπο εηδηθνύο πξνηππσκέλνπο θαθέινπο πνπ ελδερόκελα έθζαζαλ εθπξόζεζκα θαη πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζή ηνπο. Οη θάθεινη ςεθνθνξίαο πνπ πεξηέρνληαη ζ` απηνύο θαηαζηξέθνληαη ρσξίο λα αλνηρζνύλ. Οη ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 105/69 πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο εθπξόζεζκνπο εηδηθνύο πξνηππσκέλνπο θαθέινπο θαηαρσξνύληαη ζε εηδηθή πξόζζεηε ζειίδα ηνπ πξσηνθόιινπ ςεθνθνξίαο ηνπ Δηδηθνύ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο θαη πξνζαξηώληαη ζ` απηό. Σα κέιε ησλ Π.Σ. πνπ απέζηεηιαλ ηνπο εθπξόζεζκνπο θαθέινπο ζεσξείηαη όηη άζθεζαλ ην εθινγηθό ηνπο δηθαίσκα θαη δελ δηώθνληαη πεηζαξρηθά. Ζ ύπαξμε εθπξνζέζκσλ εηδηθώλ πξνηππσκέλσλ θαθέισλ θαη ε κε πξνζκέηξεζή ηνπο δελ απνηειεί ζε θακηά πεξίπησζε ιόγν αθπξόηεηαο ησλ Δθινγώλ. 10. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ πξσηνθόιισλ ςεθνθνξίαο όισλ ησλ εθινγηθώλ 13

14 ηκεκάησλ ε ΚΔΔΠΔ πξνβαίλεη ζε αληηπαξαβνιέο γηα ηνλ εληνπηζκό ελδερνκέλσλ δηπινςεθηώλ θαη ηελ πνηληθή θαη πεηζαξρηθή δίσμε ησλ ππεπζύλσλ. Άπθπο 20. Ενζηάζειρ ζσεηικέρ με ηην διεξαγυγή ηυν Εκλογών. 1. Κάζε ςεθνθόξνο, Δθινγηθόο Παξαηεξεηήο ή Γεληθόο Δθπξόζσπνο κεκνλσκέλνπ ππνςεθίνπ ή ζπλδπαζκνύ ππνςεθίσλ θαζώο επίζεο θαη θάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο, ηεο δηαινγήο θαη ηεο θαηακέηξεζεο, ελζηάζεηο πξνο ηηο ΣΔΔΠΔ γηα θάζε Θέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ζηα αληίζηνηρα εθινγηθά ηκήκαηα. Οη ΣΔΔΠΔ απνθαζίδνπλ ακέζσο θαη θαηά πιεηνςεθία πάλσ ζε θάζε έλζηαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο αλαγξάθνπλ ζην πξαθηηθό ησλ αξραηξεζηώλ. Ζ απόθαζε γηα θάζε έλζηαζε, επηδίδεηαη εγγξάθσο, εθόζνλ δεηεζεί ζε εθείλνλ πνπ ηελ ππέβαιε. Οη Γεληθνί Δθπξόζσπνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο γηα παξόκνηα ζέκαηα θαη ζηελ ΚΔΔΠΔ, ε νπνία απνθαζίδεη ακέζσο. 2. Κάζε κέινο ησλ Π.Σ. δηθαηνύηαη λα ππνβάιιεη γξαπηέο ή ηειεγξαθηθέο ελζηάζεηο ζηελ ΚΔΔΠΔ κέζα ζε 48 ώξεο από ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο γηα θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθό κε ηηο εθινγέο, εθηόο από ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν. Ζ ΚΔΔΠΔ ππνρξενύηαη λα απνθαζίζεη πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο θαηαλνκήο ησλ εδξώλ. Ζ απόθαζε γηα θάζε έλζηαζε, επηδίδεηαη ή απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθώο, εθόζνλ δεηεζεί, ζε εθείλνλ πνπ ηελ ππέβαιε. Άπθπο 21. Καηανομή Εδπών. 1. Μεηά ηελ ζπγθξόηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ε ΚΔΔΠΔ πξνβαίλεη ζηελ θαηαλνκή ησλ εδξώλ θαη ηελ αλαθήξπμε ησλ επηηπρόλησλ θαηά ηα Π.Σ. ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο απηνύ ηνπ άξζξνπ. 2. Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εδξώλ πξνζδηνξίδεηαη θαηαξρήλ ην εθινγηθό πνζνζηό πνπ έιαβε θάζε ζπλδπαζκόο ή κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο ζε θάζε Π.Σ., εθθξαδόκελν ζε αθέξαηεο κνλάδεο θαη ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία. Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνζνζηνύ δηελεξγείηαη κε βάζε ηα έγθπξα ςεθνδέιηηα. 3. ηε ζπλέρεηα αξρίδνπλ νη θαηαλνκέο ησλ εδξώλ ζηνπο κεκνλσκέλνπο θαη ζπλδπαζκνύο ππνςεθίσλ: α) Καηά ηελ πξώηε θαηαλνκή νη έδξεο πνπ δηθαηνύληαη ν θάζε έλαο ζπλδπαζκόο ή κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο πνπ κεηείρε ζηηο εθινγέο, είλαη ην αθέξαην κέξνο ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ αξηζκνύ ησλ εδξώλ ηεο Σ.Γ. επί ην εθινγηθό πνζνζηό ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπλδπαζκόο είρε ππνςεθίνπο ιηγόηεξνπο από ηηο έδξεο πνπ ηνπ αλαινγνύλ βάζεη ηνπ εθινγηθνύ πνζνζηνύ πνπ έιαβε, νη επηπιένλ έδξεο παξακέλνπλ αδηάζεηεο θαη κεηαθέξνληαη ζηε δεύηεξε θαηαλνκή. Κάζε κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο κπνξεί λα θαηαιάβεη κία θαη κόλν έδξα, ζηελ πεξίπησζε δε πνπ κε βάζε ην εθινγηθό ηνπ πνζνζηό, ηνπ αλαινγνύλ πεξηζζόηεξεο από κία έδξεο, νη επί πιένλ έδξεο παξακέλνπλ επίζεο αδηάζεηεο θαη κεηαθέξνληαη ζηε δεύηεξε θαηαλνκή. β) Δάλ κεηά ηελ πξώηε θαηαλνκή παξακέλνπλ αδηάζεηεο έδξεο, απηέο θαηαλέκνληαη ζε δεύηεξε θαηαλνκή, ζηνπο έρνληεο θαηά ζεηξά κεγαιύηεξν δεθαδηθό ππόινηπν ηνπ γηλνκέλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε α) απηήο ηεο παξαγξάθνπ. ηε δεύηεξε θαηαλνκή ζπκκεηέρνπλ όινη νη ζπλδπαζκνί πνπ έρνπλ ππνςεθίνπο πεξηζζόηεξνπο από ηηο έδξεο πνπ θαηέιαβαλ ζηελ πξώηε θαηαλνκή θαη από ηνπο κεκνλσκέλνπο ππνςεθίνπο όζνη δελ έιαβαλ έδξα από ηελ πξώηε θαηαλνκή. 4. Οη έδξεο ηεο Σ.Γ. πνπ δηαηίζεληαη ζε θάζε ζπλδπαζκό θαηαιακβάλνληαη θαηά ζεηξά από ηνπο ππνςήθηνπο ηνπ ζπλδπαζκνύ πνπ ζπγθέληξσζαλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο 14

15 ζηαπξνύο πξνηίκεζεο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε, νη ππόινηπνη ηνπ ζπλδπαζκνύ ζεσξνύληαη επηιαρόληεο. Άπθπο 22. Επίζημη Ανακοίνυζη Αποηελεζμάηυν 1. Ζ ΚΔΔΠΔ ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε επίζεκε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ εκέξα ησλ εθινγώλ. 2. Σα απνηειέζκαηα ηνηρνθνιινύληαη ζην Κεληξηθό Καηάζηεκα ηνπ ΟΔΔ θαη ζηα θαηά ηόπνπο γξαθεία ησλ εδξώλ ησλ Π.Σ., επηδίδνληαη ζηνπο Γεληθνύο Δθπξνζώπνπο ησλ ζπλδπαζκώλ θαη κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ θαη δεκνζηεύνληαη ζε κία (10) εκεξήζηα πνιηηηθή θαη κία (1) εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα ηεο Αζήλαο, θαζώο θαη ζε κία (1) εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα θάζε λνκνύ νη νπνίεο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγώλ. Άπθπο 23. Ενζηάζειρ ζσεηικέρ με ηην Επίζημη Ανακοίνυζη ηυν Αποηελεζμάηυν 1. Οη ππνςήθηνη, νη Γεληθνί Δθπξόζσπνη ζπλδπαζκώλ θαζώο θαη νη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη, δηθαηνύληαη λα ππνβάιινπλ έγγξαθεο ελζηάζεηο πξνο ηελ ΚΔΔΠΔ εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 2. Δθόζνλ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο θαη έγηλαλ απνδεθηέο ε ΚΔΔΠΔ, πξνβαίλεη ζε λέα νξηζηηθή αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ παξόληνο κόλν ησλ Π.Σ. ζηα νπνία κεηαβιήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα, εληόο είθνζη (20) από ηελ εκέξα ησλ Δθινγώλ. Ζ απόθαζε γηα θάζε έλζηαζε επηδίδεηαη ή απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθώο, εθόζνλ δεηεζεί ζε εθείλνλ πνπ ηελ ππέβαιε. ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΣΟΠΙΚΧΝ ΔΙΟΙΚΗΕΧΝ Άπθπο 24. ύγκληζη ππώηηρ ςνεδπίαζηρ Σοπικήρ Διοίκηζηρ. 1. Οη Σ.Γ. ησλ Π.Σ, ζπγθαινύληαη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ νξηζηηθή αλαθνίλσζε, ησλ απνηειεζκάησλ ζε πξώηε ζπλεδξίαζε ζηα Γξαθεία ησλ Π.Σ. από ηνλ ζύκβνπιν πνπ έιαβε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο από ηνλ κεγαιύηεξν ζηελ ειηθία αλάκεζα ζηνπο ηζνςεθήζαληεο, ν νπνίνο πξνεδξεύεη θαηά ηε ζπλεδξίαζε κέρξη ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σ.Γ. Ζ πξόζθιεζε απεπζύλεηαη ηειεγξαθηθώο ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ νξηδόκελε εκεξνκελία ζύγθιεζεο. 2. Δθόζνλ ν ζύκβνπινο πνπ έιαβε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο δελ ζπγθαιέζεη ηελ Σ.Γ. γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. εληόο ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ηα εθιεγκέλα κέιε ηεο Σ.Γ. ζπλέξρνληαη απηνδηθαίσο ζε πξώηε ζπλεδξίαζε ηελ δέθαηε έθηε (16ε) εκέξα από ηελ νξηζηηθή αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο 6 κ.κ. ζηα Γξαθεία ηνπ Π.Σ. θαη πξνεδξεύεη εθείλνο από ηνπο παξηζηακέλνπο ζπκβνύινπο, πνπ έιαβε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο ή ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ν κεγαιύηεξνο ζηελ ειηθία αλάκεζα ζηνπο ηζνςεθήζαληεο. Δθόζνλ ε δέθαηε έθηε (16ε) εκέξα είλαη Κπξηαθή θαη επίζεκε αξγία, ε ζύγθιεζε πξαγκαηνπνηείηαη ηελ πξώηε επόκελε εξγάζηκε εκέξα θαη ηελ ίδηα ώξα. 15

16 3. Δθόζνλ δηαπηζησζεί έιιεηςε απαξηίαο, είηε ε ζύγθιεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1 είηε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2 απηνύ ηνπ άξζξνπ, ε ζύγθιεζε επαλαιακβάλεηαη ηελ εηθνζηή πξώηε (21ε) εκέξα. ζηνλ ίδην ηόπν θαη ηελ ίδηα ώξα. Δθόζνλ ε εηθνζηή πξώηε (21ε) εκέξα είλαη Κπξηαθή ή επίζεκε αξγία, ε ζύγθιεζε πξαγκαηνπνηείηαη ηελ πξώηε επόκελε εξγάζηκε εκέξα θαη ηελ ίδηα ώξα. Ο ζύκβνπινο πνπ έιαβε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πιεξνθνξήζεη ηειεγξαθηθά ηνπο απόληεο γηα ηελ αλαβνιή θαη λα ηνπο ππελζπκίζεη ηηο ξεηέο δηαηάμεηο απηνύ ηνπ άξζξνπ. 4. Δθόζνλ θαη θαηά ηελ εηθνζηή πξώηε (21ε) εκέξα δηαπηζησζεί λέα έιιεηςε απαξηίαο. ηόηε απηνκάησο όια ηα κέιε ηεο Σ.Γ. ζεσξνύληαη όηη έρνπλ παξαηηεζεί. 5. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ε ΚΔΔΠΔ ή ε Κ.Γ. εθόζνλ έρεη ζπγθξνηεζεί ζε ζώκα, πξνθεξύζζεη λέεο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε Σ.Γ. ζην ζπγθεθξηκέλν Π.Σ. εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ εκέξα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν. 6. Με ηελ πξνθήξπμε ησλ Δθινγώλ, δηνξίδεηαη κε απόθαζε ηεο ΚΔΔΠΔ ή ηεο Κ.Γ. θαη κε πιεηνςεθία ησλ δπν ηξίησλ (2/3) ηνπ όινπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπο, Πξνζσξηλή Γηνηθνύζα Δπηηξνπή (ΠΓΔ), απνηεινύκελε από ηξία (3) ή πέληε (5) ή επηά (7) κέιε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Π.Σ. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ πνπ νξίδεηαη κε ηελ ίδηα απόθαζε. 7. Δθόζνλ θαη ε λέα Σ.Γ. πνπ ζα πξνθύςεη από ηηο εθινγέο δελ ζπγθξνηεζεί ζε ζώκα θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δηνξίδεηαη θαη πάιη ΠΓΔ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ε ζεηεία ηεο νπνίαο ιήγεη ηαπηνρξόλσο κε ηε ζεηεία ησλ ππνινίπσλ Σ.Γ. 8. Ζ ΠΓΔ αζθεί δηνηθεηηθά θαζήθνληα θαη εθηειεί δαπάλεο κεηά από έγθξηζε ηεο Κ.Γ. Άπθπο 25 ςγκπόηηζη Σοπικήρ Διοίκηζηρ 1. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο πξώηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Σ.Γ. αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά σο πξώην ζέκα ε εθινγή Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ, Γεληθνύ Γξακκαηέα θαη Οηθνλνκηθνύ Δπόπηε. Άιια ζέκαηα κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθξόηεζεο ηεο Σ.Γ. ζε ζώκα κε πξόηαζε ελόο ζπκβνύινπ. 2. Γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σ.Γ. ηνπ Π.Σ., ππνβάιινληαη έγγξαθεο πξνηάζεηο ή απηνπξνηάζεηο ππνςεθίσλ Πξνέδξσλ θαη αθνινπζεί κπζηηθή ςεθνθνξία. Σα ςεθνδέιηηα είλαη δαθηπινγξαθεκέλα θαη νκνηόκνξθα, αλαγξάθνληαη ζ` απηά ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ θαη αλαπαξάγνληαη κε θσηναληηγξάθεζε. Οη ζύκβνπινη δηθαηνύληαη λα βάινπλ έλα ζηαπξό πξνηίκεζεο. Ο ζηαπξόο πξνηίκεζεο ζεκεηώλεηαη δίπια από ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ππνςεθίνπ θαη ην ςεθνδέιηην ξίπηεηαη ζε θάιπε. Ζ δηαινγή γίλεηαη από ηνλ Πξνεδξεύνληα παξόλησλ ησλ κειώλ ηεο Σ.Γ. Κάζε ζύκβνπινο κπνξεί λα ππνβάιεη έλζηαζε γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθό κε ηελ ςεθνθνξία. Γηα ηελ έλζηαζε απνθαζίδεη ακέζσο ε Σ.Γ., κε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηεο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε έλζηαζε γίλεηαη δεθηή. "3. Γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ απαηηείηαη πιεηνςεθία ηεζζάξσλ (4) κειώλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο". Δθόζνλ θαλείο ππνςήθηνο δελ ζπγθεληξώλεη απηόλ ηνλ αξηζκό ςήθσλ, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη, έσο όηνπ επηηεπρζεί ε παξαπάλσ πιεηνςεθία, όρη όκσο πεξηζζόηεξεο από ηέζζεξηο (4) θνξέο. *** Σν πξώην εδάθην ηεο παξ.3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 4 ΠΓ 387/1998,ΦΔΚ Α`260/ Πξηλ από θάζε ςεθνθνξία ππνβάιινληαη εθ λένπ ππνςεθηόηεηεο. 5. Μεηά ηελ εθινγή ηνπ ν λένο Πξόεδξνο ηεο Σ.Γ. πξνεδξεύεη ζηε ζπλεδξίαζε. 16

17 6. Αθνινπζεί εθινγή Αληηπξνέδξνπ, Γεληθνύ Γξακκαηέα θαη Οηθνλνκηθνύ Δπόπηε, κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη θαη κε θαη` ηδίαλ γηα ηνλ θαζέλαλ ςεθνθνξίεο. Ζ δηαδηθαζία εθινγήο είλαη ίδηα κε εθείλε ηεο εθινγήο Πξνέδξνπ. 7. Καηά ηελ ίδηα ή επόκελε ζπλεδξίαζε, κε πξόηαζε ελόο ζπκβνύινπ ε Σ.Γ. κπνξεί λα αλαζέηεη ζε κέιε ηεο εηδηθά θαζήθνληα επνπηείαο ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Π.Σ. 8. Δθόζνλ θαηά ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε θαη κεηά ηελ δηεμαγσγή ηεζζάξσλ γηα θάζε πεξίπησζε ςεθνθνξηώλ δελ εθιεγεί Πξόεδξνο ή Αληηπξόεδξνο ή Γεληθόο Γξακκαηέαο ή Οηθνλνκηθόο Δπόπηεο, (εθηόο από ηελ πεξίπησζε ηεο επνκέλεο παξαγξάθνπ), ζεσξείηαη όηη ε Σ.Γ. αδπλαηεί λα ζπγθξνηεζεί ζε ζώκα, όινη νη ζύκβνπινη ζεσξείηαη όηη έρνπλ παξαηηεζεί θαη πξνθεξύζζνληαη λέεο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε λέαο Σ.Γ. θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ θαη νη παξόληεο ζύκβνπινη ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ηελ παξαίηεζε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εθιεγεί λέα Σ.Γ. ** Ζ θξάζε "εθηόο από ηελ πεξίπησζε ηεο επνκέλεο παξαγξάθνπ". ηεο παξ.8 δηαγξάθηεθε κε ην άξζξν 4 ΠΓ 387/1998,ΦΔΚ Α`260/ (9. ηελ πεξίπησζε ησλ πεληακειώλ (5) Σ.Γ., εάλ. γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ εθιεγεί Οηθνλνκηθόο Δπόπηεο, ηα θαζήθνληά ηνπ εθηειεί ν Γεληθόο Γξακκαηέαο). 9 (10). Αλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία ε Σ.Γ. Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο (Π.Σ.) δελ ιεηηνπξγήζεη γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ ηεζζάξσλ (4) κελώλ, ε Κ.Γ. δηνξίδεη Πξνζσξηλή Γηνηθνύζα Δπηηξνπή (ΠΓΔ) θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 24, κε ζθνπό ηε δηελέξγεηα εθινγώλ εθόζνλ δελ δηαλύνληαη νη ηειεπηαίνη ελλέα (9) κήλεο ηεο ζεηείαο ηεο Σ.Γ. ε πεξίπησζε πνπ δηαλύνληαη νη ηειεπηαίνη ελλέα (9) κήλεο ηεο ζεηείαο ηεο Σ.Γ., ε ζεηεία ηεο ΠΓΔ παξαηείλεηαη έσο ηε δηελέξγεηα ηαθηηθώλ εθινγώλ θαη ηε ζπγθξόηεζε ζε ζώκα ηεο λέαο Σ.Γ. ** Ζ παξ. 9 ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΔ θαη ε παξ.10 αλαξηζκήζεθε σο παξάγξαθνο 9 κε ην άξζξν 4 ΠΓ 387/1998,ΦΔΚ Α`260/ Άπθπο 26 ύγκληζη Σοπικήρ Διοίκηζηρ 1. Οη Σ.Γ. ζπλεδξηάδνπλ ζηα Γξαθεία ησλ Π.Σ. ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα. "Με απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ή κε πξόηαζε ηεζζάξσλ (4) κειώλ, νη Σνπηθέο Γηνηθήζεηο ζπλεδξηάδνπλ Οπνηεδήπνηε γηα ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε κε πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ ή ησλ κειώλ πνπ δήηεζαλ ηε ζύγθιηζε". ** Σν δεύηεξν εδάθην ηεο παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 5 ΠΓ 387/1998,ΦΔΚ Α`260/ Ζ πξόζθιεζε ζηηο ζπλεδξηάζεηο είλαη έγγξαθε ππνγξάθεηαη από ηνλ Πξόεδξν θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηόπν, ηελ εκέξα, ηελ ώξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηνπο εηζεγεηέο. Ζ πξόζθιεζε πξέπεη λα πεξηέξρεηαη ζηα κέιε ηεο Σ.Γ. ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ νξηδόκελε εκεξνκελία ζύγθιεζεο. 3. ε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο εμαηξεηηθώο επείγνληνο θαη ζνβαξνύ ζέκαηνο ν Πξόεδξνο κπνξεί λα ζπγθαιεί ηελ Σ.Γ. ρσξίο λα ηεξεί ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ. Ζ ελεκέξσζε ησλ ζπκβνύισλ πξαγκαηνπνηείηαη ηειεγξαθηθά θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν, δώδεθα (12) ηνπιάρηζηνλ ώξεο πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε. 4. Με απόθαζή ηεο ε Σ.Γ. κπνξεί λα θαζνξίδεη ηαθηή εκέξα ζπλεδξηάζεσλ ή λα θαζνξίδεη ηηο επόκελεο ζπλεδξηάζεηο ηεο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, νπόηε ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 2 είλαη πξναηξεηηθή. 17

18 Άπθπο 27 Απαπηία Σοπικήρ Διοίκηζηρ "1. Οη Σνπηθέο Γηνηθήζεηο βξίζθνληαη ζε απαξηία, ζπλεδξηάδνπλ θαη απνθαζίδνπλ λόκηκα, εθόζνλ παξεπξίζθνληαη ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ κέιε". ** Ζ παξ. 1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 6 ΠΓ 387/1998 ΦΔΚ Α`260/ Ζ απαξηία ηεο Σ.Γ. ειέγρεηαη νπνηεδήπνηε θαη εθόζνλ δελ δηαπηζηώλεηαη, ε ζπλεδξίαζε δηαθόπηεηαη. Άπθπο 28 Διαδικαζία ςνεδπιάζευν 1. Μεηά ηε δηαπίζησζε απαξηίαο ε ζπδήηεζε δηεμάγεηαη επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, Πξνεγείηαη εηζήγεζε από ηνλ εηζεγεηή θαη επαθνινπζεί ζπδήηεζε. Δθόζνλ θξηζεί ζθόπηκν κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη δεπηεξνινγίεο. Όηαλ όια ηα κέιε αλαπηύμνπλ ηηο απόςεηο ηνπο, ν Πξόεδξνο ζέηεη ζε ςεθνθνξία ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαη αλαθνηλώλεη ην απνηέιεζκα. 2. Με απόθαζε ηεο απόιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ παξόλησλ κειώλ κπνξεί λα αιιάμεη ηε ζεηξά ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, λα πξνζηίζεληαη ζέκαηα ή λα αλαβάιιεηαη ε ζπδήηεζή ηνπο. 3. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεξνύληαη πξαθηηθά, πνπ θαζαξνγξάθνληαη θαη ππνγξάθνληαη από ηα κέιε ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε. Άπθπο 29 Λήτη αποθάζευν Σοπικήρ Διοίκηζηρ 1. Οη απνθάζεηο ησλ Σ.Γ. ιακβάλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία θαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε άπνςε πνπ ππνζηεξίδεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Σ.Γ. ή ην λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ. "2. Κακία απόθαζε δελ κπνξεί λα ιεθζεί αλ δελ ζπγθεληξώλεη ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ ςήθνπο ππέξ απηήο. "3. Δθόζνλ πξόθεηηαη λα ιεθζεί απόθαζε γηα πξνζσπηθό ζέκα κέινπο ηεο Σ.Γ. ή εθόζνλ δεηεζεί από δύν (2) ηνπιάρηζηνλ κέιε γηα νπνηνδήπνηε ζέκα, ε απόθαζε ιακβάλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ" ** Οη παξ.2 θαη 3 αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ην άξζξν 7 ΠΓ 387/1998, ΦΔΚ Α`260/ Οη ζπλεδξηάζεηο ησλ Σ.Γ., είλαη δεκόζηεο. Άπθπο 30 Καθήκονηα Πποέδπος ηηρ Σοπικήρ Διοίκηζηρ 1. Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Γ. δίδεη ηηο αλαγθαίεο εληνιέο θαη νδεγίεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Σ.Γ., ηεο ΣΑ θαη ηεο Κ.Γ., ρεηξίδεηαη πξνζσπηθά εηδηθέο ππνζέζεηο ή αλαζέηεη ηε δηεθπεξαίσζή ηνπ ζε άιια κέιε θαη γεληθά δηνηθεί ην Π.Σ. 2. Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Γ. θαηεπζύλεη θαη ζπληνλίδεη ηα ππόινηπα κέιε ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί ε επνπηεία ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Π.Σ. 3. Δθηόο ησλ ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη ιεθζεί απόθαζε ηεο Σ.Α., ν Πξόεδξνο κπνξεί λα απνθαζίδεη θαηά ηελ πξνζσπηθή ηνπ θξίζε γηα εμαηξεηηθά επείγνπζεο ππνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηα λόκηκα ζπκθέξνληα ηνπ Π.Σ. θαη ησλ κειώλ ηνπ ή ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, ππνρξενύηαη όκσο λα 18

19 πξνηάμεη ηα αληίζηνηρα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ακέζσο επόκελεο ζπλεδξίαζεο ηεο Σ.Γ. πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνύλ νη απνθάζεηο ηνπ ή νη ελέξγεηέο ηνπ γηα ηηο νπνίεο δελ ππήξρε πξνεγνύκελε έγθξηζε. 4. Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Γ. νξίδεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζώκαηνο, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, νξίδεη ηνπο εηζεγεηέο θαη πξνεδξεύεη θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο, ππνγξάθεη ηα εμεξρόκελα έγγξαθα αζθεί ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ ηνπ αλαζέηεη ε λνκνζεζία θαη εθπξνζσπεί ην Π.Σ. ζηα πιαίζηα ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ηεο Σ.Γ. 5. Δθόζνλ ε Σ.Γ. θαηαςεθίζεη, κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ, απόθαζε ή ελέξγεηα ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηελ νπνία δελ ππήξρε πξνεγνύκελε έγθξηζε ηεο Σ.Γ., ν Πξόεδξνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ακέζσο παξαίηεζε από ην αμίσκά ηνπ θαη λα πάςεη λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ, παξακέλνληαο απιόο ζύκβνπινο. Ζ παξαίηεζε ζπδεηείηαη θαηά δηάξθεηα έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Σ.Γ., ηελ νπνία ζπγθαιεί ζε θάζε πεξίπησζε ν Αληηπξόεδξνο ή ν λόκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ παξόληνο, νθηώ (8) ηνπιάρηζηνλ θαη δέθα έμη (16) ην πνιύ εκέξεο κεηά ηελ θαηαςήθηζε απόθαζεο ή ελέξγεηαο ηνπ Πξνέδξνπ. Ζ ςεθνθνξία γηα ηελ απνδνρή ή όρη ηεο παξαίηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ είλαη κπζηηθή θαη ε ιήςε απόθαζεο απαηηεί ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ. Δθόζνλ ε παξαίηεζε γίλεη απνδεθηή εθιέγεηαη λένο Πξόεδξνο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ παξόληνο Π.Γ., ζηελ ακέζσο επόκελε ζπλεδξίαζε. 6. "6. Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ αθνινπζείηαη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο πξόηαζεο αληηθαηάζηαζε ηνπ Πξνέδξνπ από ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε". Ζ πξόηαζε αληηθαηαζηάζεσο κπνξεί λα ππνβιεζεί, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη ζε πεξηπηώζεηο εκθαλνύο νιηγσξίαο, ή απξαμίαο ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εμαηξεηηθά επεηγνπζώλ ππνζέζεσλ κε απνηέιεζκα λα ζηγνύλ λόκηκα ζπκθέξνληα ηνπ Π.Σ. θαη ησλ κειώλ ηνπ ή λα δηαηαξαρζεί ε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ. ** Σν πξώην εδάθην ηεο παξ.6 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 8 ΠΓ 387/1998, ΦΔΚ Α`260/ Άπθπο 31 Καθήκονηα Ανηιπποέδπος Γενικού Γπαμμαηέα και Οικονομικού Επόπηη 1. Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Σ.Γ. αλαπιεξώλεη ηελ Πξόεδξν ζε όια ηα θαζήθνληά ηνπ, όηαλ ν ηειεπηαίνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη ή έρεη παξαηηεζεί. Σνλ Αληηπξόεδξν σο πξνο ηελ αλαπιήξσζή ηνπ Πξνέδξνπ, αλαπιεξώλνπλ θαηά ζεηξά ν Γεληθόο Γξακκαηέαο θαη ην κεγαιύηεξν ζε ειηθία κέινο. Ο Πξόεδξνο κπνξεί λα κεηαβηβάδεη αξκνδηόηεηεο ζηνλ Αληηπξόεδξν κε απόθαζή ηνπ. 2. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Σ.Γ. έρεη ηελ επζύλε ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Σ.Γ., ηεο έθδνζεο αληηγξάθσλ ή απνζπαζκάησλ θαη ηεο ελεκέξσζεο ηεο Σ.Γ. γηα ηελ πξόνδν ηεο πινπνίεζεο ησλ απνθάζεώλ ηεο. Έρεη επίζεο ηελ επζύλε ηήξεζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ Αξρείνπ ησλ κειώλ ηνπ Π.Σ. θαη ηεο έθδνζεο αληίζηνηρσλ βεβαηώζεσλ ή πηζηνπνηεηηθώλ. Σνλ Γεληθό Γξακκαηέα αλαπιεξώλεη ν κεγαιύηεξνο ζηελ ειηθία ζύκβνπινο. 3. Ο Οηθνλνκηθόο Δπόπηεο ηεο Σ.Γ. έρεη ηελ επζύλε ηεο έγθαηξεο θαηάξηηζεο ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ θαη ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνύ δαπαλώλ ηνπ Π.Σ. Δπνπηεύεη ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Π.Σ., ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξόεδξν εληάικαηα πιεξσκώλ, ελεκεξώλεη ηελ Σ.Γ. γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Π.Σ. θαη εηζεγείηαη γηα θάζε ζρεηηθό δήηεκα. 4. ηνλ Αληηπξόεδξν, ζην Γεληθό Γξακκαηέα θαη ζηνλ Οηθνλνκηθό Δπόπηε κπνξνύλ λα αλαηίζεληαη, κε απόθαζε ηεο Σ.Α. εηδηθά θαζήθνληα επνπηείαο ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Π.Σ., εθηόο από ηα θαζήθνληα πνπ πξναλαθέξνληαη. 19

20 5. Με ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 30 είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ, Γεληθνύ Γξακκαηέα θαη Οηθνλνκηθνύ Δπόπηε. Άπθπο 32 Παπαίηηζη Σοπικήρ Διοίκηζηρ 1. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο από ηηο ζέζεηο ησλ ζπκβνύισλ όισλ ησλ κειώλ ηεο Σ.Γ., ε ΚΔΔΠΔ ή ε Κ.Γ. εθόζνλ έρεη ζπγθξνηεζεί ζε ζώκα, δηνξίδεη ακέζσο Π.Α.Δ. ζην ζπγθεθξηκέλν Π.Σ. θαη πξνθεξύζζεη εθινγέο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο. Οη παξάγξαθνη 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξόληνο εθαξκόδνληαη αλάινγα., 2. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο από ηηο ζέζεηο ηνπο ζπκβνύισλ, ε Σ.Γ. θαιεί ηνπο αληίζηνηρνπο αλαπιεξσκαηηθνύο, νη νπνίνη θαηαιακβάλνπλ ηηο θελέο έδξεο. Αλ ν πίλαθαο ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ εμαληιεζεί θαη παξακέλνπλ έδξεο θελέο, ε Σ.Α. εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά εθόζνλ νη θελέο έδξεο είλαη κέρξη θαη "ηξεηο (3)", άιισο εθαξκόδεηαη ε πξνεγνύκελε παξάγξαθνο. **Ζ ιέμε θαη ν αξηζκόο "δύν (2)" ζην δεύηεξν εδάθην ηεο παξ.2 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ ιέμε θαη ηνλ αξηζκό "ηξεηο (3)" σο άλσ κε ην άξζξν 2 ΠΓ 387/1998,ΦΔΚ Α`260/ Ζ πξνεγνύκελε παξάγξαθνο έρεη εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη έδξεο ηεο Σ.Γ. παξακέλνπλ θελέο γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν εθηόο ηεο παξαίηεζεο. 4. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν παξακέλεη θελή έδξα ζπκβνύινπ πνπ έρεη θαηαιάβεη κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο θαηά ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηεο Σ.Γ., ε έδξα δηαηίζεηαη ζην ζπλδπαζκό ή κεκνλσκέλν Άπθπο 33 ηνλ Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο δελ θαηαβάιιεηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο, αιιά κόλν γηα ηπρόλ πξαγκαηνπνηνύκελα έμνδα κεηαθίλεζήο ηνπο. Άπθπο 34 Ζ ηζρύο ηνπ Γηαηάγκαηνο απηνύ αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 20

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα