Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/ ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91)."

Transcript

1 Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/ ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξύζεσο Οηθνλνκηθνύ Δπηζηεκνληθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο" (ΦΔΚ 295 η. Α`/1980) όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 1479/84 ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λόκνπ 1100/1980 θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 145 η. Α`/ ), β) ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 5 ηνπ Ν. 1558/1985 "Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά `Όξγαλα" (ΦΔΚ 137 η. Α`/ ). 2. Σελ από ζύκθσλε γλώκε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπο.δ.δ. θ.ι.π. (γ.λ..η.δ.). ΜΕΡΟ ΠΡΧΣΟ ΤΣΑΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ ΜΕΛΗ, ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΑΤΣΧΝ Άπθπο 1 Πεπιθεπειακά Σμήμαηα. πζηήλνληαη ηα παξαθάησ Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα (Π.Σ.) ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο (Ο.Δ.Δ.) κε ηηο αληίζηνηρεο έδξεο θαη πεξηθεξεηαθέο αξκνδηόηεηεο: 1. Π.Σ. Θξάθεο κε έδξα ηελ Κνκνηελή θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Έβξνπ, Ρνδόπεο θαη Ξάλζεο. 2. Π.Σ. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο κε έδξα ηηο έξξεο θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Γξάκαο, εξξώλ θαη Καβάιαο. 3. Π.Σ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Θεζζαινλίθεο, Υαιθηδηθήο θαη Κηιθίο. 4. Π.Σ. Κεληξνδπηηθήο Μαθεδνλίαο κε έδξα ηε Βέξνηα θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Ζκαζίαο, Πηεξίαο θαη Πέιιαο. 5. Π.Σ. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε έδξα ηελ Κνδάλε θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Φιώξηλαο, Καζηνξηάο, Κνδάλεο θαη Γξεβελώλ. "6. Π.Σ. Ζπείξνπ, κε έδξα ηα Ησάλληλα θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Ησαλλίλσλ, Άξηαο, Θεζπξσηίαο θαη Πξέβεδαο". 7. Π.Σ. Θεζαιίαο κε έδξα ηε Λάξηζα θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Μαγλεζίαο, Λάξηζαο, Σξηθάισλ, θαη Καξδίηαο. 8. Π.Σ. Κεληξηθεο ηεξεάο Διιάδαο κε έδξα ηε Λακία θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Φζηώηηδαο, Φσθίδαο θαη Δπξπηαλίαο. 9. Π.Σ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο κε έδξα ηε Υαιθίδα θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Βνησηίαο θαη Δπβνίαο. "10. Π.Σ. Βνξεηνδπηηθήο Πεινπνλλήζνπ θαη Γπηηθήο Διιάδαο, κε έδξα ηελ Πάηξα θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο Ννκνύο Αραΐαο, Ζιείαο θαη Αηησιναθαξλαλίαο". ** Οη πεξ. 6 θαη 10 αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ην ΠΓ 201/2006, ΦΔΚ Α 202/ Π.Σ. Ννηηναλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ κε έδξα ηελ Σξίπνιε θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Κνξηλζίαο, Αξθαδίαο, Αξγνιίδαο, Μεζζελίαο θαη Λαθσλίαο. 1

2 12. Π.Σ. Γσδεθαλήζνπ κε έδξα ηε Ρόδν θαη αξκνδηόηεηα ζην λνκό Γσδεθαλήζνπ. 13. Π.Σ. Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ κε έδξα ηε Μπηηιήλε θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο λνκνύο Λέζβνπ, Υίνπ θαη άκνπ. 14. Π.Σ. Αλαηνιηθήο Κξήηεο κε έδξα ην Ζξάθιεην θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο Ζξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ. 15. Π.Σ. Γπηηθήο Κξήηεο κε έδξα ηα Υαληά θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο Ννκνύ Υαλίσλ θαη Ρεζύκλνπ. "16. Π.Σ. Ηνλίσλ Νήζσλ, κε έδξα ηελ Κέξθπξα θαη αξκνδηόηεηα ζηνπο Ννκνύο Κέξθπξαο, Κεθαιιελίαο, Εαθύλζνπ θαη Λεπθάδαο". ** Ζ πεξ. 16 πξνζηέζεθε κε ην ΠΓ 201/2006,ΦΔΚ Α 202/ Άπθπο 2. Μέλη. 1. Σα κέιε ηνπ ΟΔΔ πνπ θαηνηθνύλ ζηνπο λνκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν άξζξν, είλαη απηνδηθαίσο κέιε ηνπ Π.Σ. πνπ έρεη αξκνδηόηεηα ζην λόκν θαηνηθίαο ηνπο. 2. Σα κέιε ηνπ ΟΔΔ πνπ θαηνηθνύλ ζηνπο λνκνύο Αηηηθήο θαη Κπθιάδσλ δελ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα Π.Σ., αιιά ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (Κ.Γ.) θαη ηεο Κεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ ΟΔΔ. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα κέιε ηνπ ΟΔΔ πνπ δηακέλνπλ ζην εμσηεξηθό. 3. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπο, ηα κέιε ηνπ ΟΔΔ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώζνπλ εγγξάθσο ην Π.Σ. ζην νπνίν αλήθνπλ, εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή, απηνδηθαίσο δηαγξάθνληαη θαη εγγξάθνληαη ζηε δύλακε ηνπ Π.Σ. πνπ έρεη αξκνδηόηεηα ζηνλ ηόπν ηεο λέαο θαηνηθίαο ηνπο. Ζ επζύλε γηα ηελ άκεζε αλαγγειία ηεο κεηαβνιήο θαη ηελ απνζηνιή νπνηνπδήπνηε ζρεηηθνύ ζην Π.Σ. ππνδνρήο κέινπο ηνπ ΟΔΔ, αλήθεη ζηελ ηνπηθή Γηνίθεζε (Σ.Γ.) ηνπ Π.Σ. από ην νπνίν κεηαθηλήζεθε. Άπθπο 3. Διοίκηζη. Σα Π.Σ. δηνηθνύληαη από επηακειείο (7) Σνπηθέο Γηνηθήζεηο (Σ.Γ.) πνπ απνηεινύληαη από ηνλ Πξόεδξν, Αληηπξόεδξν, Γεληθό Γξακκαηέα, Οηθνλνκηθό Δπόπηε θαη ηξεηο (3) πκβνύινπο". *** Σν άξζξν 3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 ΠΓ 387/1998ΦΔΚ Α`260/ Άπθπο 4. Απμοδιόηηηερ. 1. Σα Π.Σ. ηνπ ΟΔΔ απνηεινύλ ηελ έθθξαζε ηνπ ΟΔΔ ζηελ πεξηνρή ηνπο γηα θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πεξηθέξεηά ηνπο θαη πξνσζνύλ ηνπηθά ηελ πνιηηηθή ηνπ ΟΔΔ. 2. Σα Π.Σ. πινπνηνύλ ηηο απνθάζεηο ηεο πλέιεπζεο ησλ Αληηπξνζώπσλ (ΣΑ) θαη ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (Κ.Γ.) ηνπ ΟΔΔ, πξνγξακκαηίδνπλ ηε δξάζε ησλ Σκεκάησλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ζθνπώλ ηνπ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γηνηθεηηθώλ ηνπ Οξγάλσλ, κεξηκλνύλ γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ηνπηθώλ πξνβιεκάησλ ή ησλ ηνπηθνύ ραξαθηήξα επαγγεικαηηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ δεηεκάησλ ησλ κειώλ θαη εηζεγνύληαη ζηελ Κ.Γ. γηα ηα γεληθόηεξα ζέκαηα. 3. Ζ κέξηκλα γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ηνπηθώλ πξνβιεκάησλ ή ησλ ηνπηθνύ ραξαθηήξα επαγγεικαηηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ δεηεκάησλ ησλ κειώλ ηνπ Π.Σ., δελ πξέπεη λα ζίγεη θαηό νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηα θνηλά ζπκθέξνληα ησλ ινηπώλ κειώλ ηνπ ΟΔΔ πνπ δελ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν Π.Σ. Δπίζεο δελ πξέπεη λα ζίγεη ην 2

3 γεληθόηεξν πξνγξακκαηηζκό δξάζεο ηνπ ΟΔΔ ή λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απνθάζεηο ηεο πλέιεπζεο ησλ Αληηπξνζώπσλ (ΣΑ) θαη ηεο Κ.Γ. 4. Σα Π.Σ. αιιεινγξαθνύλ απ` επζείαο κε ηα κέιε ηνπο, ηηο αξρέο, ηνπο νξγαληζκνύο, ηηο δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θνηλσληθνύο θνξείο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. Ζ αιιεινγξαθία επί επηζηεκνληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ζεκάησλ, επί γλσκνδνηήζεσλ θαη εθπξνζσπήζεσλ, θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Κ.Γ. ηνπ ΟΔΔ. 5. Σα Π.Σ. νξίδνπλ εθπξνζώπνπο κέιε ηνπο ζε Ννκαξρηαθά πκβνύιηα θαη όξγαλα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο όισλ ησλ βαζκίδσλ, δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα νξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα θαη ηεο ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζώο επίζεο θαη ζε άιια ζπιινγηθά όξγαλα, ζπκβνύιηα, επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ή έρεη δεηεζεί λα εθπξνζσπεζεί ην ΟΔΔ. 6. Σα Π.Σ. παξαιακβάλνπλ αηηήζεηο εγγξαθήο λέσλ κειώλ θαη ηηο δηαβηβάδνπλ ζηελ Κ.Γ., εηζπξάηηνπλ ηηο ζπλδξνκέο ησλ κειώλ ηνπο θαη εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ κειώλ ηνπο. Σνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν νη Σ.. ζπγθαινύλ ηα κέιε ησλ Π.Σ. ζε ζπγθέληξσζε ελεκεξσηηθνύ ραξαθηήξα. 7. ηελ έδξα ησλ Π.Σ. ηεξείηαη αξρείν κειώλ πνπ ελεκεξώλεηαη κε θάζε επεξρόκελε κεηαβνιή. Άπθπο 5. Πόποι, Πποϋπολογιζμόρ και Απολογιζμόρ Δαπανών. 1. Σα Π.Σ. δελ έρνπλ δηθνύο ηνπο πόξνπο, νη δαπάλεο ηνπο θαιύπηνληαη από ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΟΔΔ, κε πηζηώζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν θεθάιαην θαη άξζξν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 2. Σα πνζά ησλ πηζηώζεσλ θαηαηίζεληαη ζε ηδηαίηεξν ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Π.Σ. πνπ ηεξείηαη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο ε νπνία αζθεί ηελ ηακεηαθή δηαρείξηζε ηνπ ΟΔΔ, από όπνπ θαη αλαιακβάλνληαη. 3. Οη Σ.Γ. ππνρξενύληαη κέρξη 31/10 θάζε εκεξνινγηαθνύ δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο λα έρνπλ ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Κ.Γ. πξνϋπνινγηζκό δαπαλώλ ηνπ επνκέλνπ έηνπο, ζπλνδεπόκελν από ζρεηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε, γηα έγθξηζε από ηε ΣΑ. 4. Ο εγθεθξηκέλνο από ηε ΣΑ πξνϋπνινγηζκόο δαπαλώλ ησλ Π.Σ. εθηειείηαη θαη` αλαινγία ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε δαπαλώλ ηνπ ΟΔΔ. 5. Οη Σ.Γ. ππνρξενύληαη κέρξη 10/3 θάζε εκεξνινγηαθνύ - δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο, λα έρνπλ ζπληάμεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Κ.Γ. απνινγηζκό δαπαλώλ ηνπ ιήμαληνο έηνπο, ζπλνδεπόκελν από ζρεηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε, θαζώο θαη όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δαπαλώλ γηα έγθξηζε από ηε ΣΑ. ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΧΝ ΣΟΠΙΚΧΝ ΔΙΟΙΚΗΕΧΝ Άπθπο 6. Υπόνορ πποκήπςξηρ και διενέπγειαρ ηυν εκλογών 1. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ησλ Σ.Γ. ησλ Π.Σ., πξνθεξύζζνληαη ηαπηόρξνλα κε ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηεο ΣΑ, από ηελ απεξρόκελε Κ.Γ. ηνπ ΟΔΔ "πελήληα πέληε (55)" ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ςεθνθνξίαο, ε νπνία δηαξθεί κία (1) εκέξα. Ζ πξνθήξπμε ησλ εθινγώλ δεκνζηεύεηαη ζε κία (1) εκεξήζηα πνιηηηθή θαη ζε κία (1) εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα ηεο Αζήλαο, θαζώο επίζεο θαη ζε κία (1) εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα θάζε λνκνύ, απνζηέιιεηαη ζε όιεο ηηο Ννκαξρίεο ηνπ θξάηνπο θαη 3

4 αλαξηάηαη ζηα Ννκαξρηαθά Καηαζηήκαηα θαη ζηα θαηά ηόπνπο γξαθεία ησλ εδξώλ ησλ Π.Σ. **Ζ εληόο " " θξάζε αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 9 ηνπ Π.Γ.305/1998 (Α 214) "2. Οη εθινγέο δηελεξγνύληαη θάζε ηξία (3) ρξόληα κέζα ζην δηάζηεκα από 15 Οθησβξίνπ κέρξη 15 Γεθεκβξίνπ θαη εκέξα Κπξηαθή ηαπηόρξνλα κε ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηεο.η.α.." **H παξ.2 πνπ είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ.86/1995 (Α 53), ηξνπνπνηήζεθε ζηελ ζπλέρεηα σο άλσ κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν.2578/1998 (Α 30) 3. Ζ αθξηβήο εκεξνκελία δηελέξγεηαο ησλ εθινγώλ, κέζα ζην παξαπάλσ δηάζηεκα, πξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά από ηελ απεξρόκελε Κ.Γ. ηνπ ΟΔΔ. 4. ε πεξίπησζε δηελέξγεηαο εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηεο ΣΑ ζε ρξόλν δηάθνξν από ηνλ θαζνξηδόκελν ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνύ εμαηηίαο α) νξηζηηθήο καηαίσζεο ηαθηηθήο ζπλόδνπ ηεο ΣΑ, β) γηα ην ιόγν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 326/1983, γ) αδπλακίαο ζπγθξόηεζεο ζε ζώκα ηεο Κ.Γ., δ) δηελέξγεηαο εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηεο ΣΑ από Πξνζσξηλή Γηνηθνύζα Δπηηξνπή θαη ε) ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο ΣΑ, δηελεξγνύληαη ηαπηόρξνλα εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε Σ.Γ. θαη ζηα Π.Σ. 5. ε πεξίπησζε δηελέξγεηαο εθηάθησλ εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε Σ.Γ. ζε νξηζκέλα Π.Σ., γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24, ζηηο παξ. 8 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 25 θαη ζηηο παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 32 ε ζεηεία ησλ Σ.Γ. πνπ ζα πξνέιζνπλ από ηηο έθηαθηεο εθινγέο ιήγεη ηαπηόρξνλα κε ηελ ζεηεία ησλ ππνινίπσλ Σ.Γ. θαη ηεο ΣΑ. 6. Ζ αθξηβήο εκεξνκελία ησλ πξώησλ εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ησλ Σ.Γ. ζηα Π.Σ. ζα θαζνξηζζεί από ηελ Κ.Γ. Άπθπο 7. Εκλογικό ζύζηημα. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ησλ Σ.Γ. ησλ Π.Σ., δηελεξγνύληαη κε ην ζύζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο θαηά Π.Σ. θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξόλ Πξνεδξηθό Γηάηαγκα. Άπθπο 8 Δικαιώμαηα ζςμμεηοσήρ ζηιρ εκλογέρ Γηθαίσκα ςήθνπ θαη ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηόηεηαο έρνπλ όια ηα κέιε ησλ Π.Σ. πνπ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ππνρξεώζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο δηελέξγεηαο ησλ εθινγώλ, ηξηάληα έμη (36) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο, θαζώο θαη όζνη εγγξαθνύλ ζηνλ Ο.Δ.Δ. ζαξάληα (40) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο"". **Σν άξζξν 8,ην νπνίν είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην ΠΓ 6/1989,αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 10 ηνπ Π.Γ.305/1998 (Α 214). 4

5 Άπθπο 9. Τποβολή ςποτηθιοηήηυν. 1. Οη αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο ησλ κειώλ ησλ Π.Σ. ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηελ απεξρόκελε Κ.Γ. θαη αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηηο ζέζεηο ηεο Σ.Γ. ηνπ Π.Σ. ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλα. 2. Οη αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο ππνβάιινληαη: α) Απηνπξνζώπσο, κε επίδεημε ηεο εηδηθήο ηαπηόηεηαο κέινπο ηνπ ΟΔΔ ή ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, ή άιινπ ηζνδύλακνπ απνδεηθηηθνύ. β) Από άιιν πξόζσπν, εθνδηαζκέλν κε επηθπξσκέλε από δεκόζηα αξρή εμνπζηνδόηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. γ) Με ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζπλνδεπόκελε ππνρξεσηηθά από βεβαίσζε ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 3. Οη αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο αλαθέξνπλ ππνρξεσηηθά ην επώλπκν, ην όλνκα, ην παηξώλπκν, ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο, ηνλ αξηζκό κεηξώνπ κέινπο ηνπ ΟΔΔ, ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ ηνπ αηηνύληνο θαη ην Π.Σ. γηα ηελ Σ.Γ. ηνπ νπνίνπ ζέηεη ππνςεθηόηεηα. 4. Οη αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από απόδεημε πιεξσκήο ή θαηάζεζε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, ηνπ αηνκηθνύ παξάβνινπ ππνςεθηόηεηαο, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά από ηελ Κ.Γ., αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγώλ θαη δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν ηεο ηζρύνπζαο εηήζηαο ζπλδξνκήο κέινπο ηνπ ΟΔΔ πνπ έρεη πάξεη πηπρίν πξηλ έμη (6) ηνπιάρηζηνλ ρξόληα. 5. Οη αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο γίλνληαη απνδεθηέο, εθόζνλ έρνπλ παξαιεθζεί από ηελ ππεξεζία ηεο Κ.Γ., "ηξηάληα έμη (36)" ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο. **Ζ εληόο " " θξάζε αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 11 ηνπ Π.Γ.305/1998 (Α 214) 6. ε πεξίπησζε εθηάθησλ εθινγώλ ζηα Π.Σ. ηα κέιε ηεο Κ.Γ. κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ππνςεθηόηεηα γηα ηελ εθινγή ηνπο ζε Σ.Γ., εθόζνλ κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ, ππνβάιινπλ εγγξάθσο ηελ παξαίηεζή ηνπο από ηελ Κ.Γ. Ζ παξαίηεζε γίλεηαη απνδεθηή από ηελ εκέξα πνπ πεξηήιζε ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΟΔΔ. Άπθπο 10. Μεμονυμένοι ςποτήθιοι και ζςνδςαζμοί ςποτηθίυν. 1. Όζα κέιε ησλ Π.Σ. ζπκκεηέρνπλ σο ππνςήθηνη ζηηο εθινγέο, κπνξνύλ λα εθηίζεληαη ή σο κεκνλσκέλνη ή ζε ζπλδπαζκνύο ππνςεθίσλ. πλδπαζκόο ζεσξείηαη ε θνηλή ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο δύν (2) ηνπιάρηζηνλ ππνςεθίσλ κε ην ίδην ςεθνδέιηην. 2. Ζ ππνβνιή δήισζεο γηα ηελ θαηάξηηζε ζπλδπαζκνύ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη "ηξηάληα ηξείο (33)" ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο. **Ζ εληόο " " θξάζε αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 12 ηνπ Π.Γ.305/1998 (Α 214) 3. Ζ δήισζε θαηάξηηζεο ζπλδπαζκνύ πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά: α) ηελ νλνκαζία ηνπ ζπλδπαζκνύ απαγνξεπκέλσλ ησλ εκβιεκάησλ, β) ηα ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ όπσο πξνβιέπνληαη από ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ, γ) ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ζπλδπαζκνύ πνπ είλαη ππνρξεσηηθά έλαο από ηνπο ππνςήθηνπο θαη ν νπνίνο ππνγξάθεη θαη ηε δήισζε θαηάξηηζεο ηνπ ζπλδπαζκνύ, 5

6 δ) ην νλνκαηεπώλπκν ελόο κέινπο ηνπ ΟΔΔ πνπ νξίδεηαη σο Γεληθόο Δθπξόζσπνο. ε πεξίπησζε πνπ πξνηείλνληαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο Γεληθνί Δθπξόζσπνη, νξίδεηαη σο Γεληθόο εθπξόζσπνο εθείλνο πνπ πξνηάζεθε από ηνπο πεξηζζόηεξνπο ππνςεθίνπο. 4. Ζ δήισζε θαηάξηηζεο ζπλδπαζκνύ ζπλνδεύεηαη από ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 105/69 όισλ ησλ ππνςεθίσλ κε ηηο νπνίεο δειώλνπλ όηη απνδέρνληαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζπλδπαζκό θαη αλαγλσξίδνπλ ηνλ Δθπξόζσπν ηνπ ζπλδπαζκνύ θαη ην Γεληθό Δθπξόζσπν σο Αληηπξνζώπνπο ηνπο γηα ηε ξύζκηζε θάζε ζέκαηνο ζρεηηθνύ κε ηηο εθινγέο. "5. Κάζε ζπλδπαζκόο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζην ςεθνδέιηην ηνπ κέρξη δέθα (10) ππνςεθίνπο". ** Ζ παξ. 5 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 2 ΠΓ 387/1998 ΦΔΚ Α` 260/ Με ηελ ππνβνιή ησλ δειώζεσλ ππνςεθηνηήησλ νη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη θαη νη ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ θαη ρσξηζηνύο πίλαθεο. α) Μέρξη δύν (2) πξνηεηλνκέλσλ κειώλ ηνπ ΟΔΔ γηα ζπκκεηνρή ζηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δθινγώλ (ΚΔΠΔΔ). Σν πξώην αλαγξαθόκελν κέινο ζεσξείηαη όηη πξνηείλεηαη σο ηαθηηθό θαη ην δεύηεξν σο αλαπιεξσκαηηθό. β) Μέρξη δύν (2) πξνηεηλνκέλσλ κειώλ γηα θάζε εθινγηθό ηκήκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Π.Σ. γηα ζπκκεηνρή ζηελ Σνπηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δθινγώλ (ΣΔΔΠΔ). Σν πξώην αλαγξαθόκελν κέινο ζεσξείηαη όηη πξνηείλεηαη σο ηαθηηθό θαη ην δεύηεξν σο αλαπιεξσκαηηθό. γ) Μέρξη δύν (2) πξνηεηλνκέλσλ κειώλ ηνπ ΟΔΔ γηα ζπκκεηνρή ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δηδηθνύ εθινγηθνύ ηκήκαηνο ςεθνθνξίαο κε αιιεινγξαθία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ παξόληνο. Σν πξώην αλαγξαθόκελν κέινο ζεσξείηαη όηη πξνηείλεηαη σο ηαθηηθό ην δεύηεξν σο αλαπιεξσκαηηθό. Σα νλνκαηεπώλπκα όισλ ησλ πξνηεηλνκέλσλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ ΚΔΔΠΔ, ηηο ΣΔΔΠΔ θαη ηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δηδηθνύ εθινγηθνύ ηκήκαηνο ςεθνθνξίαο κε αιιεινγξαθία ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από ηηο δηεπζύλζεηο θαη ηνπο αξηζκνύο ηειεθώλσλ ηνπο. Άπθπο 11. Ανακήπςξη Τποτηθίυν. 1. Ζ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ, κεκνλσκέλσλ θαη ζπλδπαζκώλ, πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ Κ.Γ. "ηξηάληα δύν (32)" ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο. πίλαθαο κε ηα νλόκαηα ησλ αλαθεξπρζέλησλ κεκνλσκέλσλ θαη ζπλδπαζκώλ ππνςεθίσλ θάζε Π.Σ. αλαξηώληαη ζηα Γξαθεία ηνπ θεληξηθνύ Καηαζηήκαηνο ηνπ ΟΔΔ, ζηα Γξαθεία ησλ εδξώλ ησλ Π.Σ. θαη ζηα Ννκαξρηαθά Καηαζηήκαηα ησλ λνκώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα θάζε Π.Σ. **Ζ εληόο " " θξάζε αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 13 ηνπ Π.Γ.305/1998 (Α 214) 2. Τπνςήθηνη πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε δήισζε θαηάξηηζε ζπλδπαζκνύ, αλαθεξύζζνληαη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη. 3. Ζ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ είλαη ππνρξεσηηθή εθηόο εάλ: α) Τπάξρεη ηειεζίδηθε απόθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΔΔ γηα νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ αηηνύληνο ή ππάξρεη ηειεζίδηθε απόθαζε πξνζσξηλήο δηαγξαθήο ε νπνία δελ έρεη ιήμεη κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ. β) Τπάξρεη παξόκνηα απόθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΔΔ θαηά ηεο νπνίαο δελ αζθήζεθε εκπξόζεζκε πξνζθπγή. γ) Ζ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο δελ πεξηιακβάλεη ή δελ ζπλνδεύεηαη από όια ηα νξηδόκελα σο ππνρξεσηηθά από ην άξζξν 9 ηνπ παξόληνο ζηνηρεία. 6

7 δ) Τπνςήθηνο πεξηιακβάλεηαη ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ζπλδπαζκνύο ή εκθαλίδεηαη σο ππνςήθηνο ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο Π.Σ. ε) Ο αηηώλ δελ έρεη εθπιεξώζεη ηηο ηακεηαθέο ηνπ ππνρξεώζεηο πξνο ην ΟΔΔ. ζη) Ο αηηώλ έρεη αλαθαιέζεη ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπ εγγξάθσο, είηε απηνπξνζώπσο είηε κε απνζηνιή δήισζεο επηθπξσκέλεο από δεκόζηα αξρή, σο πξνο ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 4. Δλζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αλαθήξπμε κπνξεί λα ππνβάιιεη θάζε ελδηαθεξόκελν κέινο ηνπ ΟΔΔ εγγξάθσο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν. Οη ελζηάζεηο, πνπ πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο, εθδηθάδνληαη ακέζσο από ηελ Κ.Γ. θαη κέζα ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο εκέξαο αλαθήξπμεο θαη ηεο εκέξαο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ πηλάθσλ ησλ ππνςεθίσλ. 5. Ζ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πηλάθσλ ησλ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ απεξρόκελε Κ.Γ. "είθνζη έμη (26)" ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο. Δθόζνλ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο θαη έγηλαλ δεθηέο αλαξηώληαη λένη πίλαθεο κε ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ ζηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. **Ζ εληόο " " θξάζε αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 13 ηνπ Π.Γ.305/1998 (Α 214) 6. Δληόο "ηξηώλ (3)" εκεξώλ από ηεο νξηζηηθνπνηήζεσο ησλ πηλάθσλ, ζπλδπαζκώλ θαη κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ, νη ζπλδπαζκνί θαη νη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη ππνρξενύληαη λα θαηαζέζνπλ ζε εηδηθό ινγαξηαζκό εθινγηθώλ παξαβόισλ ηνπ ΟΔΔ ζηελ εζληθή ηξάπεδα ηεο Διιάδαο, ρξεκαηηθό πνζό ίζν κε ην ηξηπιάζην ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο κέινπο ηνπ ΟΔΔ πνπ έρεη ιάβεη πηπρίν πξν εμαεηίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε κέξνπο ησλ εμόδσλ εθηύπσζεο ησλ ςεθνδειηίσλ. ε πεξίπησζε πνπ ην εθινγηθό παξάβνιν δελ θαηαηεζεί εκπξόζεζκα, δελ εθηππώλνληαη ςεθνδέιηηα ηνπ ζπλδπαζκνύ ή κεκνλσκέλνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο θαη δελ ζπκκεηέρεη ζηηο εθινγέο. **Ζ εληόο " " θξάζε αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 13 ηνπ Π.Γ.305/1998 (Α 214) Άπθπο 12. Εθοπεςηικέρ Επιηποπέρ - Εκλογικά Σμήμαηα. 1. Οη Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο δηνξίδνληαη από ηελ Κ.Γ. θαη απαξηίδνληαη από δηθαζηηθνύο ιεηηνπξγνύο σο πξνέδξνπο πνπ νξίδνληαη από ηελ αξκόδηα αξρή θαη κέιε ηνπ ΟΔΔ, πνπ πξνηάζεθαλ από ηνπο κεκνλσκέλνπο ππνςήθηνπο θαη ηνπο ζπλδπαζκνύο ππνςεθίσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξόληνο Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο. Δθόζνλ νη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη θαη νη ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ δελ έρνπλ πξνηείλεη ηνλ απαηηνύκελν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 14 ηνπ παξόληνο αξηζκό κειώλ γηα ηε ζπγθξόηεζε ησλ εθνξεπηηθώλ Δπηηξνπώλ, νη ηειεπηαίεο ζπκπιεξώλνληαη κε κέιε πνπ δηνξίδνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Κ.Γ. 2. Σα κέιε ησλ Δθνξεπηηθώλ Δπηηξνπώλ δελ κπνξνύλ λα είλαη θαη ππνςήθηνη. 3. Ζ απνρή, ρσξίο ηδηαίηεξα ζνβαξό ιόγν, από ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ κέινπο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, απνηειεί πεηζαξρηθό παξάπησκα ζπλεπαγόκελν κέρξη θαη ηελ πξνζσξηλή δηαγξαθή από ην ΟΔΔ. 4. ηνπο δηνξηζζέληεο σο Πξνέδξνπο θαη σο κέιε Δθνξεπηηθώλ Δπηηξνπώλ απνζηέιιεηαη θαηεπείγνπζα ζπζηεκέλε επηζηνιή, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ν δηνξηζκόο, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο. 5. Δθινγηθά Σκήκαηα ιεηηνπξγνύλ ππνρξεσηηθά ζηα Γξαθεία ησλ εδξώλ ησλ Π.Σ., ζηα Ννκαξρηαθά Καηαζηήκαηα ησλ ππνινίπσλ λνκώλ πνπ αλήθνπλ ζην Π.Σ. θαη ζε άιια Γεκόζηα ή Γεκνηηθά Καηαζηήκαηα, όπνπ απαηηείηαη. Καηά ηηο πξώηεο εθινγέο θαη εθόζνλ δελ ππάξρνπλ Γξαθεία ησλ Π.Σ. ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ην Ννκαξρηαθό Καηάζηεκα ηνπ λνκνύ ηεο έδξαο ηνπ Π.Σ. 7

8 6. Ο αθξηβήο αξηζκόο ησλ Δθινγηθώλ Σκεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη από ηελ Κ.Γ. ώζηε ζε θάζε Δθινγηθό Σκήκα λα κελ αλαινγνύλ πεξηζζόηεξα από ηεηξαθόζηα (400) ηακεηαθώο ηαθηνπνηεκέλα κέιε ηνπ Π.Σ. Άπθπο 13. Κενηπική Εθοπεςηική Επιηποπή. 1. Ζ επζύλε ηεο νξζήο δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ, ηνπ πξνζδηνξηζκνύ θαη ηεο αλαθήξπμεο ησλ επηηπρόλησλ αλήθεη ζηελ ΚΔΔΠΔ πνπ δηεμάγεη ηελ ςεθνθνξία κέζσ ησλ ΣΔΔΠΔ ησλ εθινγηθώλ ηκεκάησλ. 2. Ζ ΚΔΔΠΔ πξνεδξεύεηαη από Αλώηαην Γηθαζηηθό Λεηηνπξγό θαη ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζ` απηήλ ηα κέιε πνπ πξνηάζεθαλ σο ηαθηηθά κέιε ηεο ΚΔΔΠΔ απ` όινπο ηνπο ζπλδπαζκνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο κε ηελ ίδηα νλνκαζία ζην 40 % ηνπιάρηζηνλ ησλ Π.Σ. Γηα θάζε ηαθηηθό κέινο ηεο ΚΔΔΠΔ απηήο ηεο θαηεγνξίαο δηνξίδεηαη θαη ην αληίζηνηρν αλαπιεξσκαηηθό εθόζνλ έρεη πξνηαζεί από ηνλ ίδην ζπλδπαζκό. 3. Όινη νη ππόινηπνη ζπλδπαζκνί θαη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη, εθόζνλ ππάξρνπλ, εθπξνζσπνύληαη ππνρξεσηηθά ζηα ηαθηηθά κέιε ηεο ΚΔΔΠΔ, κε ηξία (3) ην πνιύ κέιε ηνπ ΟΔΔ πξνζδηνξηδόκελα κε θιήξσζε κεηαμύ όισλ ησλ πξνηαζέλησλ από απηνύο. Με δεύηεξε θιήξσζε κεηαμύ ησλ ίδησλ κειώλ πξνζδηνξίδνληαη θαη ηα αληίζηνηρα αλαπιεξσκαηηθά ησλ ηαθηηθώλ κειώλ. 4. Ο αξηζκόο ησλ κειώλ ηεο ΚΔΔΠΔ δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλνο αιιά εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ ζπλδπαζκώλ πνπ κε ηελ ίδηα νλνκαζία ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο ζην 40 % ηνπιάρηζηνλ ησλ Π.Σ. θαζώο επίζεο θαη από ηε ζπκκεηνρή ή όρη ζπλδπαζκώλ κε κηθξόηεξε ηνπ 40 % ζπκκεηνρή ζην ζύλνιν ησλ Π.Σ. ή κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ. 5. Δθόζνλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δελ ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο (3) ηνπιάρηζηνλ ΚΔΔΠΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ε απεξρόκελε Κ.Γ. ζπκπιεξώλεη ηελ ηξηκειή (3) ΚΔΔΠΔ θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε κε δηνξηζκό κειώλ ηνπ ΟΔΔ θαηά ηελ θξίζε ηεο Ζ απόθαζε ηνπ δηνξηζκνύ ησλ κειώλ απηώλ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία 60 % ησλ παξόλησλ κειώλ ηεο Κ.Γ. 6. Οη Γεληθνί Δθπξόζσπνη όισλ ησλ ζπλδπαζκώλ θαη ηα πξνηαζέληα από κεκνλσκέλνπο ππνςεθίνπο σο ηαθηηθά κέιε ζηελ ΚΔΔΠΔ ηα νπνία δελ θιεξώζεθαλ δηθαηνύληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ΚΔΔΠΔ θαη λα παίξλνπλ ην ιόγν πξηλ από ηε ιήςε ησλ απνθάζεώλ ηεο. 7. Ζ ΚΔΔΠΔ εδξεύεη ζην Κεληξηθό θαηάζηεκα ηνπ ΟΔΔ. Ζ απεξρόκελε Κ.Γ. παξαδίδεη ζηνλ Πξόεδξν ηεο ΚΔΔΠΔ ην εθινγηθό πιηθό έμη (6) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο. 8. Ζ εμνπζία ηεο ΚΔΔΠΔ πεξηνξίδεηαη ζηα δεηήκαηα ησλ εθινγώλ θαη ιήγεη κεηά ηε ζπγθξόηεζε ζε ζώκα όισλ ησλ εθιεγκέλσλ Σ.Γ. Ζ ζεηεία ηεο ΚΔΔΠΔ δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί κεηά ηε ζπγθξόηεζε νε ζώκα ηεο εθιεγκέλεο Κ.Γ. ηνπ ΟΔΔ. 9. Οη απνθάζεηο ηεο ΚΔΔΠΔ ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ ηαθηηθώλ κειώλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη ε πξόηαζε ή άπνςε ππέξ ηεο νπνίαο ηάρζεθε ν Πξόεδξνο ηεο ΚΔΔΠΔ. 10. Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο ΚΔΔΠΔ, θαινύληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαλνληθά ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, όηαλ απνπζηάδνπλ ηα αληίζηνηρα ηαθηηθά κέιε. Άπθπο 14. Σοπικέρ Εθοπεςηικέρ Επιηποπέρ. 1. Ζ επζύλε ηεο νξζήο δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο, ηεο θαηακέηξεζεο ησλ ςεθνδειηίσλ θαη ησλ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο θαη ηεο κεηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ 8

9 ζηελ ΚΔΔΠΔ, αλήθεη, γηα θάζε Δθινγηθό ηκήκα, ζηελ αληίζηνηρε Σνπηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δθινγώλ (ΣΔΔΠΔ). Οη ΣΔΔΠΔ ελεξγνύλ κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο ΚΔΔΠΔ θαη ειέγρνληαη από απηή. 2. Οη ΣΔΔΠΔ πξνεδξεύνληαη από Γηθαζηηθό Λεηηνπξγό, πνπ κπνξεί λα είλαη ν ίδηνο πνπ πξνεδξεύεη ζηηο Σνπηθέο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο (ΣΔΔ) γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηεο ΣΑ θαη ζπγθξνηνύληαη ππνρξεσηηθά από ηα κέιε ηνπ Π.Σ. πνπ πξνηάζεθαλ σο ηαθηηθά κέιε ησλ ΣΔΔΠΔ από όινπο ηνπο ζπλδπαζκνύο. ε θάζε ΣΔΔΠΔ παξάιιεια κε ην ηαθηηθό κέινο δηνξίδεηαη θαη ην αληίζηνηρν αλαπιεξσκαηηθό πνπ έρεη πξνηαζεί από ηνλ ίδην ηνλ ζπλδπαζκό. Έλαο ή πεξηζζόηεξνη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη, εθόζνλ ππάξρνπλ, εθπξνζσπνύληαη ππνρξεσηηθά ζηα ηαθηηθά κέιε ηεο ΣΔΔΠΔ κε έλα (1) κέινο πξνζδηνξηδόκελν κε θιήξσζε κεηαμύ όισλ ησλ πξνηαζέλησλ από απηνύο. Με δεύηεξε θιήξσζε κεηαμύ ησλ ηδίσλ κειώλ πξνζδηνξίδεηαη θαη έλα (1) αλαπιεξσκαηηθό απηνύ ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο. 3. Ο αξηζκόο ησλ κειώλ ησλ ΣΔΔΠΔ δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλνο, αιιά εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ ζπλδπαζκώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο. 4. Ο αξηζκόο ησλ κειώλ θάζε ζπγθεθξηκέλεο ΣΔΔΠΔ εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ησλ Π.Σ. πνπ πξνηάζεθαλ πξνο ζπκκεηνρή απ όινπο ηνπο ζπλδπαζκνύο θαη κεκνλσκέλνπο ππνςεθίνπο. 5. Ο ειάρηζηνο αξηζκόο ησλ κειώλ θάζε ΣΔΔΠΔ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ, είλαη ηξία (3). Δθόζνλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2 απηνύ ηνπ άξζξνπ, δελ ζπγθξνηνύληαη ηξηκειείο (3) ηνπιάρηζηνλ ΣΔΔΠΔ γηα όια ηα Δθινγηθά Σκήκαηα, είηε δηόηη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο δύν (2) ηνπιάρηζηνλ ζπλδπαζκνί, είηε δηόηη νη ζπλδπαζκνί απηνί δελ πξόηεηλαλ κέιε πξνο ζπκκεηνρή ζηηο ΣΔΔΠΔ, ε απεξρόκελε Κ.Γ. ζπκπιεξώλεη ηηο ηξηκειείο (3) ΣΔΔΠΔ όισλ ησλ εθινγηθώλ ηκεκάησλ κε δηνξηζκό κειώλ ησλ αληηζηνίρσλ Π.Σ. θαηά ηελ θξίζε ηεο. Ζ απόθαζε ηνπ δηνξηζκνύ ησλ κειώλ απηώλ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία 60% ησλ παξόλησλ κειώλ ηεο Κ.Γ. 6. Όιεο νη δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνύ ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ησλ ΣΔΔΠΔ, ηζρύνπλ θαη γηα ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο. 7. Όινη νη ζπλδπαζκνί ή κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη δηθαηνύληαη λα νξίζνπλ έλα (1) εθινγηθό παξαηεξεηή ζε θάζε Δθινγηθό Σκήκα. 8. Γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ εθινγηθώλ παξαηεξεηώλ απαηηείηαη ν εθνδηαζκόο ηνπο κε έγγξαθν δηνξηζκό ζην ζπγθεθξηκέλν Δθινγηθό Σκήκα ππνγεγξακκέλν από ηνλ Δθπξόζσπν ηνπ πλδπαζκνύ ή κεκνλσκέλνπ ππνςεθίνπ ή ηνπ ίδηνπ ηνπ κεκνλσκέλνπ ππνςεθίνπ. Οη δηνξηζκνί επηδίδνληαη ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ ΣΔΔΠΔ θαη επηζπλάπηνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο ςεθνθνξίαο θάζε εθινγηθνύ ηκήκαηνο. 9. Οη Δθινγηθνί Παξαηεξεηέο δηθαηνύληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα ςεθνθνξίαο ηνπ εθινγηθνύ ηκήκαηνο ζην νπνίν έρνπλ δηνξηζηεί θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ αληηζηνίρσλ ΣΔΔΠΔ θαη λα παίξλνπλ ην ιόγν πξηλ από ηελ ιήςε ησλ απνθάζεώλ ηνπο. 10. Οη ΣΔΔΠΔ εδξεύνπλ ζηα Δθινγηθά ηκήκαηα θαη νη απνθάζεηο ηνπο ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη ε πξόηαζε ή άπνςε ππέξ ηεο νπνίαο ηάρζεθε ν Πξόεδξνο ηεο ΣΔΔΠΔ. 11. ε πεξίπησζε απνρήο ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ησλ ΣΔΔΠΔ από ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, νη εθινγέο κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ κε κόλε ηελ παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ. Άπθπο 15. Φηθοδέληια. 1. Σα ςεθνδέιηηα όισλ ησλ ζπλδπαζκώλ θαη όισλ ησλ κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ έρνπλ ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο θαη ην ίδην ρξώκα θαη εθηππώλνληαη κε καύξε κειάλε κε επζύλε ηεο Κ.Γ. ζε αξηζκό ηνπιάρηζηνλ δηπιάζην ηνπ αξηζκνύ ησλ εγγεγξακκέλσλ 9

10 κειώλ θάζε Π.Σ. Ζ Κ.Γ. κπνξεί κε απόθαζε ηεο λα αλαζέηεη ηελ επζύλε εθηύπσζεο ζηηο απεξρόκελεο Σ.Γ. 2. ` όια ηα ςεθνδέιηηα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ην επώλπκν, ην όλνκα, ην παηξώλπκν θαη ν λνκόο ζηνλ νπνίν θαηνηθνύλ νη ππνςήθηνη. 3. ηα ςεθνδέιηηα κπνξεί λα αλαγξάθνληαη ηερληθέο νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν ηεο ςεθνθνξίαο νκνηόκνξθεο όκσο γηα ηα ςεθνδέιηηα ζπλδπαζκώλ θαη κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ. 4. Σα ςεθνδέιηηα θαη όιν ην αλαγθαίν εθινγηθό πιηθό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθινγηθώλ θαηαιόγσλ, πξνσζνύληαη έγθαηξα, κε επζύλε ηεο απεξρόκελεο Κ.Γ. ή ησλ Σ.Γ.. κέζσ ησλ Ννκαξρηώλ, ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ ΣΔΔΠΔ. 5. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αλσκαιίαο, απώιεηαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ςεθνδειηίσλ θάζε ΣΔΔΠΔ κπνξεί λα αλαπαξάγεη επηηόπηα ςεθνδέιηηα ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο εθαξκόδεη αλαινγηθά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 895/1981 ύζηεξα από ηειεγξαθηθή ή ηειεηππηθή έγθξηζε ηεο ΚΔΔΠΔ. Άπθπο 16. ηαςποί Πποηίμηζηρ. 1. Ζ πξνηίκεζε ηνπ ςεθνθόξνπ ππέξ ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ππνςεθίσλ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλδπαζκνύ, εθδειώλεηαη κε ηε ζέζε ζηαπξνύ ή ζηαπξώλ πξνηίκεζεο δίπια ζην όλνκα ή ζηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ. Γηα ηνπο κεκνλσκέλνπο ππνςεθίνπο δελ απαηηείηαη ζηαπξόο πξνηίκεζεο. "2. Κάζε ςεθνθόξνο δηθαηνύηαη λα βάδεη ζηαπξνύο πξνηίκεζεο ζε ππνςεθίνπο ελόο ζπλδπαζκνύ, θαη` αλώηαην όξην πέληε (5)". *** Ζ παξ. 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 3 ΠΓ 387/1998 ΦΔΚ Α`260/ Φεθνδέιηηα ρσξίο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο είλαη έγθπξα θαη ππνινγίδνληαη ππέξ ηνπ ζπλδπαζκνύ. 4. Φεθνδέιηηα κε πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο από ηνπο νξηδόκελνπο ζηελ παξάγξαθν 2 απηνύ ηνπ άξζξνπ, είλαη έγθπξα θαη ππνινγίδνληαη ππέξ ηνπ ζπλδπαζκνύ, αιιά δελ ιακβάλνληαη ππόςε σο πξνο ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο ησλ ππνςεθίσλ ηνπ ζπλδπαζκνύ. Άπθπο 17. Διαδικαζία εκλογών. "1. Ζ ςεθνθνξία δηαξθεί από ηεο 8εο πξσηλήο κέρξη ηεο 6 εο απνγεπκαηηλήο ηεο εκέξαο ησλ εθινγώλ. Παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ςεθνθνξίαο επηηξέπεηαη, εθόζνλ θαηά ηελ 6ε απνγεπκαηηλή αλακέλνπλ κέιε γηα λα ςεθίζνπλ". ** παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ.305/1998 (Α 214) 2. Καηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπ ςεθνθόξνπ αλεπξίζθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν θαη ν αξηζκόο κεηξώνπ ηνπ ζηνλ εθινγηθό θαηάινγν, απ` όπνπ θαη δηαγξάθεηαη. ηε ζπλέρεηα ν ςεθνθόξνο ππνγξάθεη ζην πξσηόθνιιν ςεθνθνξίαο, ην νπνίν ζπκπιεξώλεηαη κε ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηνλ αξηζκό κεηξώνπ ηνπ. 3. Ο ςεθνθόξνο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηελ εηδηθή ηαπηόηεηα ηνπ κέινπο ηνπ ΟΔΔ ή ηελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηόηεηα ή άιιν ηζνδύλακν απνδεηθηηθό πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην εθινγηθό ηνπ δηθαίσκα. 4. Σα ςεθνδέιηηα ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηέο δεζκίδεο, κε απόιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ νλνκαζηώλ ησλ ζπλδπαζκώλ θαη ησλ επσλύκσλ ησλ κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ. Πξνεγνύληαη ηα ςεθνδέιηηα ζπλδπαζκώλ θαη αθνινπζνύλ ηα ςεθνδέιηηα κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ. ηνλ ςεθνθόξν παξαδίδεηαη έλα 10

11 ςεθνδέιηην από θάζε δεζκίδα, καδί κε έλα θάθειν ςεθνθνξίαο, ζθξαγηζκέλν κε ηε ζθξαγίδα ηεο ΣΔΔΠΔ θαη ππνγεγξακκέλν από ηνλ Πξόεδξό ηεο. 5. Ο ςεθνθόξνο απνζύξεηαη κόλν θαη ππνρξεσηηθά πίζσ από εηδηθό παξαπέηαζκα (παξαβάλ) πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ην ςεθνδέιηην ηεο αξεζθείαο ηνπ θαη λα ζέζεη επί απηνύ ην ζηαπξό πξνηίκεζεο. 6. Οη ζηαπξνί πξνηίκεζεο ηίζεληαη ζην ςεθνδέιηην κε ζηπινγξάθν κπιε ή καύξνπ ρξώκαηνο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ζηπινγξάθνπ άιινπ ρξώκαηνο επηθέξεη αθύξσζε ηνπ ςεθνδειηίνπ. 7. Σν ζπκπιεξσκέλν ςεθνδέιηην ηνπνζεηείηαη από ηνλ ςεθνθόξν κέζα ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζηε ζπλέρεηα ν ςεθνθόξνο ηνλ ξίρλεη ηδηνρείξσο ζηελ εηδηθή θάιπε γηα ηελ εθινγή ηεο Σ.Γ. 8. Απαγνξεύεηαη ε παξακνλή ζηελ αίζνπζα ηεο ςεθνθνξίαο αηόκσλ άιισλ εθηόο από ηα κέιε ησλ Σνπηθώλ Δθνξεπηηθώλ Δπηηξνπώλ, ηα κέιε ηνπ Π.Σ. πνπ ςεθίδνπλ θαη ηνπο εθινγηθνύο παξαηεξεηέο ζπλδπαζκώλ θαη κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ. 9. ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο εθηξόπσλ ε ΣΔΔΠΔ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ επέκβαζε αζηπλνκηθήο δύλακεο θαη ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ηελ ΚΔΔΠΔ. 10. Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο ε θάιπε ειέγρεηαη θαη ζθξαγίδεηαη παξνπζία όισλ ησλ κειώλ ηεο ΣΔΔΠΔ θαη ησλ ηπρόλ παξηζηακέλσλ Δθινγηθώλ Παξαηεξεηώλ. Άπθπο 18. Διαλογή, καηαμέηπηζη και ανακοίνυζη αποηελεζμάηυν ζηην ΚΕΕ. 1. Μεηά ηελ θήξπμε ηνπ ηέινπο ηεο ςεθνθνξίαο, ε ΣΔΔΠΔ ζπγθξίλεη ηνλ αξηζκό ησλ ςεθηζάλησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην πξσηόθνιιν ςεθνθνξίαο, πξνο ηνλ αξηζκό ησλ δηαγξαθέλησλ ςεθνθόξσλ από ηνλ εθινγηθό θαηάινγν. Δθόζνλ δηαπηζησζεί δηαθνξά αλαδεηείηαη ην ιάζνο, επέξρνληαη νη αλαγθαίεο δηνξζώζεηο θαη γίλεηαη ζρεηηθή θαηαρώξεζε ζην πξαθηηθό ςεθνθνξίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα δεδνκέλα ηνπ πξσηνθόιινπ ςεθνθνξίαο όπνπ ππνγξάθεη θάζε ςεθνθόξνο, ζεσξνύληαη ηζρπξόηεξα γηα ηελ εμεύξεζε ησλ ιαζώλ. 2. ηε ζπλέρεηα ε ΣΔΔΠΔ αλνίγεη ηελ θάιπε θαη πξνβαίλεη ζηελ θαηακέηξεζε ησλ ζθξαγηζκέλσλ θαθέισλ πνπ πεξηέρνληαη ζ` απηή, εθόζνλ ν αξηζκόο ησλ θαθέισλ πνπ ζα βξεζνύλ ζηελ θάιπε είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ πνπ ςήθηζαλ, ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν ςεθνθνξίαο, αθαηξνύληαη ηπραία όζνη θάθεινη είλαη αλαγθαίν, ώζηε νη παξακέλνληεο λα είλαη ίζνη πξνο ηνλ αξηζκό ησλ ςεθηζάλησλ. Οη θάθεινη πνπ αθαηξέζεθαλ θαηαζηξέθνληαη ρσξίο λα αλνηρζνύλ θαη γίλεηαη ζρεηηθή θαηαρώξεζε ζην πξαθηηθό ςεθνθνξίαο. Δθόζνλ ν αξηζκόο ησλ θαθέισλ είλαη κηθξόηεξνο ηνπ αξηζκνύ ησλ ςεθηζάλησλ, γίλεηαη ζρεηηθή θαηαρώξεζε ζην πξαθηηθό ςεθνθνξίαο θαη ζπλερίδεηαη θαλνληθά ε δηαινγή θαη θαηακέηξεζε. 3. Αθνινπζεί ε αξίζκεζε θαη ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε αξίζκεζε θαη ν έιεγρνο ηεο εγθπξόηεηαο ησλ ςεθνδειηίσλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξόηεηαο ή αθπξόηεηαο ησλ ςεθνδειηίσλ εθαξκόδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 63, 66, 68 θαη 69 ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 895/1981 "πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ ηεο πεξί εθινγή Βνπιεπηώλ λνκνζεζίαο". 4. Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ εγθύξσλ ςεθνδειηίσλ, δηελεξγείηαη ε θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ πνπ δόζεθαλ ππέξ θάζε ζπλδπαζκνύ ή κεκνλσκέλνπ ππνςεθίνπ θαη ησλ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο ππέξ θάζε ππνςεθίνπ ζπλδπαζκνύ. Ζ ΣΔΔΠΔ θαηαρσξεί ηα ιεπηνκεξή απνηειέζκαηα ζην πξαθηηθό ςεθνθνξίαο, πνπ ππνγξάθεηαη από όια ηα κέιε ηεο. 5. Όιεο νη ΣΔΔΠΔ ππνρξενύληαη λα αλαθνηλώζνπλ ηειεγξαθηθά ή ηειεηππηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ ζεκεηώζεθαλ ζην Δθινγηθό ηεο Σκήκα ζηελ ΚΔΔΠΔ ακέζσο κεηά 11

12 ηελ έθδνζε ηνπο. Σα απνηειέζκαηα επηδίδνληαη εγγξάθσο εθόζνλ δεηεζνύλ θαη ζηνπο ηπρόλ παξηζηάκελνπο εθινγηθνύο παξαηεξεηέο κεκνλσκέλσλ ή ζπλδπαζκώλ ππνςεθίσλ. 6. Όιεο νη ΣΔΔΠΔ ππνρξενύληαη λα απνζηείινπλ ζηελ ΚΔΔΠΔ ηα πξαθηηθά, ηα πξσηόθνιια ςεθνθνξίαο θαη όιν ην ππόινηπν εθινγηθό πιηθό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ, εγθύξσλ θαη άθπξσλ ςεθνδειηίσλ, κε ζπζηεκέλν θαηεπείγνλ ηαρπδξνκηθό δέκα εληόο ηεο επνκέλεο εκέξαο. Άπθπο 19. Άζκηζη εκλογικού δικαιώμαηορ με αλληλογπαθία. 1. ηα κέιε ησλ Π.Σ. πνπ θαηνηθνύλ ζε λεζηά ζηα νπνία δελ εδξεύεη Ννκαξρία παξέρεηαη ην δηθαίσκα ηεο άζθεζεο ηνπ εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο κε αιιεινγξαθία. Σα κέιε απηήο ηεο θαηεγνξίαο κπνξνύλ λα κελ θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο θαη λα πξνζέιζνπλ λα ςεθίζνπλ απηνπξνζώπσο είηε ζην εθινγηθό ηκήκα ηνπ λνκνύ ζην νπνίν ππάγεηαη δηνηθεηηθά ην λεζί πνπ δηακέλνπλ, είηε ζην Δηδηθό Δθινγηθό Σκήκα ςεθνθνξίαο κε αιιεινγξαθία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 2. ηα κέιε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ε απεξρόκελε Κ.Γ. ππνρξενύηαη λα ηαρπδξνκήζεη κε επηζηνιή "επί απνδείμεη" δέθα νρηώ (18) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο: α) ςεθνδέιηηα όισλ ησλ ζπλδπαζκώλ θαη κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ ηνπ Π.Σ. ζην νπνίν αλήθνπλ. β) θάθειν ςεθνθνξίαο ζθξαγηζκέλν κε ηε ζθξαγίδα ηεο ΚΔΔΠΔ. γ) έληππν ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ Ν. 105/69. δ) εηδηθό πξνηππσκέλν θάθειν γηα ηελ ηαρπδξόκεζε ηνπ θαθέινπ ςεθνθνξίαο, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο κηαο ηαρπδξνκηθήο ζπξίδαο ηνπ θεληξηθνύ ηαρπδξνκείνπ ηεο Αζήλαο θαη ε) έληππν ηερληθώλ νδεγηώλ γηα ηελ ςεθνθνξία κε αιιεινγξαθία, εθόζνλέρεη εθδνζεί. 3. Ζ άζθεζε ηνπ εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο κε αιιεινγξαθία δηελεξγείηαη κέζσ Δηδηθνύ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο ςεθνθνξίαο κε αιιεινγξαθία ην νπνίν εδξεύεη ζην Κεληξηθό Καηάζηεκα ηνπ ΟΔΔ ζηελ Αζήλα θαηά ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Μεηά ην ηέινο ηεο απηνπξόζσπεο ςεθνθνξίαο ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζθξαγίδεη ην άλνηγκα ηεο θάιπεο θαη είλαη ππεύζπλε γηα ηε θύιαμή ηεο κέρξηο όηνπ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ληνπ παξόληνο άξζξνπ. 4. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δηδηθνύ εθινγηθνύ Σκήκαηνο ςεθνθνξίαο κε αιιεινγξαθία πξνεδξεύεηαη από Γηθαζηηθό Λεηηνπξγό πνπ κπνξεί λα είλαη ν ίδηνο κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δηδηθνύ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο ςεθνθνξίαο κε αιιεινγξαθία πνπ δηεμάγεη ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηεο ΣΑ θαη ζπγθξνηείηαη ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 13 από ηα πξνηεηλόκελα κέιε ηεο ππό ζηνηρεία γ πεξίπησζεο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ Σα κέιε ησλ Π.Σ. πνπ ςεθίδνπλ κε αιιεινγξαθία ππνρξενύληαη λα αθνινπζήζνπλ ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία: α) αθνύ ζεκεηώζνπλ ηνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο πνπ επηζπκνύλ, ηνπνζεηνύλ ην ςεθνδέιηην ηεο πξνηίκεζήο ηνπο θαη κόλνλ απηό, ζην θάθειν ςεθνθνξίαο θαη ηνλ ζθξαγίδνπλ ρσξίο λα αλαγξάθνπλ νηηδήπνηε πάλσ ζ` απηόλ. β) ζηελ ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 105/69 βεβαηώλνπλ όηη ςήθηζαλ κε αιιεινγξαθία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη όηη δελ ζα ςεθίζνπλ ζε νηνδήπνηε άιιν εθινγηθό ηκήκα απηνπξνζώπσο. 12

13 γ) ηνπνζεηνύλ ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηελ ζπκπιεξσκέλε ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 105/69 ζηνλ εηδηθό πξνηππσκέλν θάθειν ηνλ ζθξαγίδνπλ θαη ηνλ ηαρπδξνκνύλ, ρσξίο λα αλαγξάθνπλ νηηδήπνηε πάλσ ζ` απηόλ. δ) Οη εηδηθνί πξνηππσκέλνη θάθεινη πεξηέξρνληαη ζηελ ηαρπδξνκηθή ζπξίδα ηνπ θεληξηθνύ Σαρπδξνκείνπ ηεο Αζήλαο θαη παξαιακβάλνληαη από Αληηπξνζσπεία ηεο ΚΔΔΠΔ ηελ νπνία δηθαηνύληαη λα ζπλνδεύζνπλ νη Γεληθνί Δθπξόζσπνη ζπλδπαζκώλ ή κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ. Ζ παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη ηελ επόκελε εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο ζηηο 12 ην κεζεκέξη. Όζνη θάθεινη βξεζνύλ ζηε ζπξίδα ηελ παξαπάλσ εκέξα θαη ώξα ζεσξνύληαη εκπξόζεζκνη θαη ην πεξηερόκελό ηνπο ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Δηδηθνύ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο ςεθνθνξίαο κε αιιεινγξαθία θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζκεηξώληαη ζηα Π.Σ. ζηα νπνία αθνξνύλ γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο. ηνπο εηδηθνύο πξνηππσκέλνπο θαθέινπο, πνπ ελδερόκελα ζα θζάζνπλ εθπξόζεζκα ζηελ ηαρπδξνκηθή ζπξίδα θαη νη νπνίνη δελ ιακβάλνληαη ππόςε, εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 7. Οη εηδηθνί πξνηππσκέλνη θάθεινη πνπ παξαιακβάλνληαη εκπξόζεζκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, από ηελ αληηπξνζσπεία ηεο ΚΔΔΠΔ ηνπνζεηνύληαη ζε ζάθν θαη κεηαθέξνληαη ζην Κεληξηθό Καηάζηεκα ηνπ ΟΔΔ, όπνπ παξαδίδνληαη ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δηδηθνύ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο ςεθνθνξίαο κε αιιεινγξαθία θαη αθνινπζεί ε εμήο δηαδηθαζία: α) Αλνίγνληαη νη εηδηθνί πξνηππσκέλνη θάθεινη θαη κε βάζε ηηο πεξηερόκελεο ζ` απηνύο ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 105/69 ζπκπιεξώλεηαη ην πξσηόθνιιν ςεθνθνξίαο ησλ κειώλ ησλ Π.Σ. πνπ ςήθηζαλ απηνπξνζώπσο ζην Δηδηθό Δθινγηθό Σκήκα. Ζ ζπκπιήξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρσξηζηή ζηήιε θαη νη ππεύζπλεο δειώζεηο πξνζαξηώληαη ζην πξσηόθνιιν. β) Διέγρνληαη όινη νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ςεθνθνξίαο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο εηδηθνύο πξνηππσκέλνπο θαθέινπο θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί επ` απηώλ δηαθξηηηθό ζεκείν πνπ λα πξνζδηνξίδεη ηνλ απνζηνιέα ηνπο, ζεσξνύληαη άθπξνη θαη θαηαζηξέθνληαη ρσξίο λα αλνηρζνύλ. Ζ επηζηξνθή ησλ παξαπάλσ ζθξαγηζκέλσλ θαθέισλ αλαγξάθεηαη ζην πξαθηηθό ςεθνθνξίαο ηνπ Δηδηθνύ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο Φεθνθνξίαο κε αιιεινγξαθία. γ) Οη έγθπξνη θάθεινη ςεθνθνξίαο νξίδνληαη ζηελ θάιπε ηνπ Δηδηθνύ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο όπνπ ήδε βξίζθνληαη ηα ςεθνδέιηηα όζσλ ςήθηζαλ απηνπξνζώπσο, αθνύ απνζθξαγηζζεί ην άλνηγκά ηεο. δ) ηε ζπλέρεηα ε εθνξεπηηθή επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαλνληθή απνζθξάγηζε ηεο θάιπεο, ζηε δηαινγή θαη θαηακέηξεζε ησλ θαθέισλ θαη ησλ ςεθνδειηίσλ θαηά Π.Σ. θαη ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξαθηηθνύ ςεθνθνξίαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ. 8. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Δηδηθνύ Σκήκαηνο ηνπ παξόληνο άξζξνπ παξαδίδνληαη ζηελ ΚΔΔΠΔ θαη πξνζηίζεληαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ Π.Σ. ζηα νπνία αθνξνύλ, γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ νξηζηηθνύ απνηειέζκαηνο θαηά Π.Σ. 9. Γεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο κεηά ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο ε ΚΔΔΠΔ παξαιακβάλεη από ηελ ηαρπδξνκηθή ζπξίδα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξόληνο άξζξνπ ηνπο εηδηθνύο πξνηππσκέλνπο θαθέινπο πνπ ελδερόκελα έθζαζαλ εθπξόζεζκα θαη πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζή ηνπο. Οη θάθεινη ςεθνθνξίαο πνπ πεξηέρνληαη ζ` απηνύο θαηαζηξέθνληαη ρσξίο λα αλνηρζνύλ. Οη ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 105/69 πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο εθπξόζεζκνπο εηδηθνύο πξνηππσκέλνπο θαθέινπο θαηαρσξνύληαη ζε εηδηθή πξόζζεηε ζειίδα ηνπ πξσηνθόιινπ ςεθνθνξίαο ηνπ Δηδηθνύ Δθινγηθνύ Σκήκαηνο θαη πξνζαξηώληαη ζ` απηό. Σα κέιε ησλ Π.Σ. πνπ απέζηεηιαλ ηνπο εθπξόζεζκνπο θαθέινπο ζεσξείηαη όηη άζθεζαλ ην εθινγηθό ηνπο δηθαίσκα θαη δελ δηώθνληαη πεηζαξρηθά. Ζ ύπαξμε εθπξνζέζκσλ εηδηθώλ πξνηππσκέλσλ θαθέισλ θαη ε κε πξνζκέηξεζή ηνπο δελ απνηειεί ζε θακηά πεξίπησζε ιόγν αθπξόηεηαο ησλ Δθινγώλ. 10. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ πξσηνθόιισλ ςεθνθνξίαο όισλ ησλ εθινγηθώλ 13

14 ηκεκάησλ ε ΚΔΔΠΔ πξνβαίλεη ζε αληηπαξαβνιέο γηα ηνλ εληνπηζκό ελδερνκέλσλ δηπινςεθηώλ θαη ηελ πνηληθή θαη πεηζαξρηθή δίσμε ησλ ππεπζύλσλ. Άπθπο 20. Ενζηάζειρ ζσεηικέρ με ηην διεξαγυγή ηυν Εκλογών. 1. Κάζε ςεθνθόξνο, Δθινγηθόο Παξαηεξεηήο ή Γεληθόο Δθπξόζσπνο κεκνλσκέλνπ ππνςεθίνπ ή ζπλδπαζκνύ ππνςεθίσλ θαζώο επίζεο θαη θάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο, ηεο δηαινγήο θαη ηεο θαηακέηξεζεο, ελζηάζεηο πξνο ηηο ΣΔΔΠΔ γηα θάζε Θέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ζηα αληίζηνηρα εθινγηθά ηκήκαηα. Οη ΣΔΔΠΔ απνθαζίδνπλ ακέζσο θαη θαηά πιεηνςεθία πάλσ ζε θάζε έλζηαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο αλαγξάθνπλ ζην πξαθηηθό ησλ αξραηξεζηώλ. Ζ απόθαζε γηα θάζε έλζηαζε, επηδίδεηαη εγγξάθσο, εθόζνλ δεηεζεί ζε εθείλνλ πνπ ηελ ππέβαιε. Οη Γεληθνί Δθπξόζσπνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο γηα παξόκνηα ζέκαηα θαη ζηελ ΚΔΔΠΔ, ε νπνία απνθαζίδεη ακέζσο. 2. Κάζε κέινο ησλ Π.Σ. δηθαηνύηαη λα ππνβάιιεη γξαπηέο ή ηειεγξαθηθέο ελζηάζεηο ζηελ ΚΔΔΠΔ κέζα ζε 48 ώξεο από ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο γηα θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθό κε ηηο εθινγέο, εθηόο από ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν. Ζ ΚΔΔΠΔ ππνρξενύηαη λα απνθαζίζεη πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο θαηαλνκήο ησλ εδξώλ. Ζ απόθαζε γηα θάζε έλζηαζε, επηδίδεηαη ή απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθώο, εθόζνλ δεηεζεί, ζε εθείλνλ πνπ ηελ ππέβαιε. Άπθπο 21. Καηανομή Εδπών. 1. Μεηά ηελ ζπγθξόηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ε ΚΔΔΠΔ πξνβαίλεη ζηελ θαηαλνκή ησλ εδξώλ θαη ηελ αλαθήξπμε ησλ επηηπρόλησλ θαηά ηα Π.Σ. ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο απηνύ ηνπ άξζξνπ. 2. Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εδξώλ πξνζδηνξίδεηαη θαηαξρήλ ην εθινγηθό πνζνζηό πνπ έιαβε θάζε ζπλδπαζκόο ή κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο ζε θάζε Π.Σ., εθθξαδόκελν ζε αθέξαηεο κνλάδεο θαη ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία. Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνζνζηνύ δηελεξγείηαη κε βάζε ηα έγθπξα ςεθνδέιηηα. 3. ηε ζπλέρεηα αξρίδνπλ νη θαηαλνκέο ησλ εδξώλ ζηνπο κεκνλσκέλνπο θαη ζπλδπαζκνύο ππνςεθίσλ: α) Καηά ηελ πξώηε θαηαλνκή νη έδξεο πνπ δηθαηνύληαη ν θάζε έλαο ζπλδπαζκόο ή κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο πνπ κεηείρε ζηηο εθινγέο, είλαη ην αθέξαην κέξνο ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ αξηζκνύ ησλ εδξώλ ηεο Σ.Γ. επί ην εθινγηθό πνζνζηό ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπλδπαζκόο είρε ππνςεθίνπο ιηγόηεξνπο από ηηο έδξεο πνπ ηνπ αλαινγνύλ βάζεη ηνπ εθινγηθνύ πνζνζηνύ πνπ έιαβε, νη επηπιένλ έδξεο παξακέλνπλ αδηάζεηεο θαη κεηαθέξνληαη ζηε δεύηεξε θαηαλνκή. Κάζε κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο κπνξεί λα θαηαιάβεη κία θαη κόλν έδξα, ζηελ πεξίπησζε δε πνπ κε βάζε ην εθινγηθό ηνπ πνζνζηό, ηνπ αλαινγνύλ πεξηζζόηεξεο από κία έδξεο, νη επί πιένλ έδξεο παξακέλνπλ επίζεο αδηάζεηεο θαη κεηαθέξνληαη ζηε δεύηεξε θαηαλνκή. β) Δάλ κεηά ηελ πξώηε θαηαλνκή παξακέλνπλ αδηάζεηεο έδξεο, απηέο θαηαλέκνληαη ζε δεύηεξε θαηαλνκή, ζηνπο έρνληεο θαηά ζεηξά κεγαιύηεξν δεθαδηθό ππόινηπν ηνπ γηλνκέλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε α) απηήο ηεο παξαγξάθνπ. ηε δεύηεξε θαηαλνκή ζπκκεηέρνπλ όινη νη ζπλδπαζκνί πνπ έρνπλ ππνςεθίνπο πεξηζζόηεξνπο από ηηο έδξεο πνπ θαηέιαβαλ ζηελ πξώηε θαηαλνκή θαη από ηνπο κεκνλσκέλνπο ππνςεθίνπο όζνη δελ έιαβαλ έδξα από ηελ πξώηε θαηαλνκή. 4. Οη έδξεο ηεο Σ.Γ. πνπ δηαηίζεληαη ζε θάζε ζπλδπαζκό θαηαιακβάλνληαη θαηά ζεηξά από ηνπο ππνςήθηνπο ηνπ ζπλδπαζκνύ πνπ ζπγθέληξσζαλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο 14

15 ζηαπξνύο πξνηίκεζεο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε, νη ππόινηπνη ηνπ ζπλδπαζκνύ ζεσξνύληαη επηιαρόληεο. Άπθπο 22. Επίζημη Ανακοίνυζη Αποηελεζμάηυν 1. Ζ ΚΔΔΠΔ ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε επίζεκε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ εκέξα ησλ εθινγώλ. 2. Σα απνηειέζκαηα ηνηρνθνιινύληαη ζην Κεληξηθό Καηάζηεκα ηνπ ΟΔΔ θαη ζηα θαηά ηόπνπο γξαθεία ησλ εδξώλ ησλ Π.Σ., επηδίδνληαη ζηνπο Γεληθνύο Δθπξνζώπνπο ησλ ζπλδπαζκώλ θαη κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ θαη δεκνζηεύνληαη ζε κία (10) εκεξήζηα πνιηηηθή θαη κία (1) εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα ηεο Αζήλαο, θαζώο θαη ζε κία (1) εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα θάζε λνκνύ νη νπνίεο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγώλ. Άπθπο 23. Ενζηάζειρ ζσεηικέρ με ηην Επίζημη Ανακοίνυζη ηυν Αποηελεζμάηυν 1. Οη ππνςήθηνη, νη Γεληθνί Δθπξόζσπνη ζπλδπαζκώλ θαζώο θαη νη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη, δηθαηνύληαη λα ππνβάιινπλ έγγξαθεο ελζηάζεηο πξνο ηελ ΚΔΔΠΔ εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 2. Δθόζνλ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο θαη έγηλαλ απνδεθηέο ε ΚΔΔΠΔ, πξνβαίλεη ζε λέα νξηζηηθή αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ παξόληνο κόλν ησλ Π.Σ. ζηα νπνία κεηαβιήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα, εληόο είθνζη (20) από ηελ εκέξα ησλ Δθινγώλ. Ζ απόθαζε γηα θάζε έλζηαζε επηδίδεηαη ή απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθώο, εθόζνλ δεηεζεί ζε εθείλνλ πνπ ηελ ππέβαιε. ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΣΟΠΙΚΧΝ ΔΙΟΙΚΗΕΧΝ Άπθπο 24. ύγκληζη ππώηηρ ςνεδπίαζηρ Σοπικήρ Διοίκηζηρ. 1. Οη Σ.Γ. ησλ Π.Σ, ζπγθαινύληαη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ νξηζηηθή αλαθνίλσζε, ησλ απνηειεζκάησλ ζε πξώηε ζπλεδξίαζε ζηα Γξαθεία ησλ Π.Σ. από ηνλ ζύκβνπιν πνπ έιαβε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο από ηνλ κεγαιύηεξν ζηελ ειηθία αλάκεζα ζηνπο ηζνςεθήζαληεο, ν νπνίνο πξνεδξεύεη θαηά ηε ζπλεδξίαζε κέρξη ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σ.Γ. Ζ πξόζθιεζε απεπζύλεηαη ηειεγξαθηθώο ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ νξηδόκελε εκεξνκελία ζύγθιεζεο. 2. Δθόζνλ ν ζύκβνπινο πνπ έιαβε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο δελ ζπγθαιέζεη ηελ Σ.Γ. γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. εληόο ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ηα εθιεγκέλα κέιε ηεο Σ.Γ. ζπλέξρνληαη απηνδηθαίσο ζε πξώηε ζπλεδξίαζε ηελ δέθαηε έθηε (16ε) εκέξα από ηελ νξηζηηθή αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο 6 κ.κ. ζηα Γξαθεία ηνπ Π.Σ. θαη πξνεδξεύεη εθείλνο από ηνπο παξηζηακέλνπο ζπκβνύινπο, πνπ έιαβε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο ή ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ν κεγαιύηεξνο ζηελ ειηθία αλάκεζα ζηνπο ηζνςεθήζαληεο. Δθόζνλ ε δέθαηε έθηε (16ε) εκέξα είλαη Κπξηαθή θαη επίζεκε αξγία, ε ζύγθιεζε πξαγκαηνπνηείηαη ηελ πξώηε επόκελε εξγάζηκε εκέξα θαη ηελ ίδηα ώξα. 15

16 3. Δθόζνλ δηαπηζησζεί έιιεηςε απαξηίαο, είηε ε ζύγθιεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1 είηε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2 απηνύ ηνπ άξζξνπ, ε ζύγθιεζε επαλαιακβάλεηαη ηελ εηθνζηή πξώηε (21ε) εκέξα. ζηνλ ίδην ηόπν θαη ηελ ίδηα ώξα. Δθόζνλ ε εηθνζηή πξώηε (21ε) εκέξα είλαη Κπξηαθή ή επίζεκε αξγία, ε ζύγθιεζε πξαγκαηνπνηείηαη ηελ πξώηε επόκελε εξγάζηκε εκέξα θαη ηελ ίδηα ώξα. Ο ζύκβνπινο πνπ έιαβε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πιεξνθνξήζεη ηειεγξαθηθά ηνπο απόληεο γηα ηελ αλαβνιή θαη λα ηνπο ππελζπκίζεη ηηο ξεηέο δηαηάμεηο απηνύ ηνπ άξζξνπ. 4. Δθόζνλ θαη θαηά ηελ εηθνζηή πξώηε (21ε) εκέξα δηαπηζησζεί λέα έιιεηςε απαξηίαο. ηόηε απηνκάησο όια ηα κέιε ηεο Σ.Γ. ζεσξνύληαη όηη έρνπλ παξαηηεζεί. 5. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ε ΚΔΔΠΔ ή ε Κ.Γ. εθόζνλ έρεη ζπγθξνηεζεί ζε ζώκα, πξνθεξύζζεη λέεο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε Σ.Γ. ζην ζπγθεθξηκέλν Π.Σ. εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ εκέξα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν. 6. Με ηελ πξνθήξπμε ησλ Δθινγώλ, δηνξίδεηαη κε απόθαζε ηεο ΚΔΔΠΔ ή ηεο Κ.Γ. θαη κε πιεηνςεθία ησλ δπν ηξίησλ (2/3) ηνπ όινπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπο, Πξνζσξηλή Γηνηθνύζα Δπηηξνπή (ΠΓΔ), απνηεινύκελε από ηξία (3) ή πέληε (5) ή επηά (7) κέιε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Π.Σ. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ πνπ νξίδεηαη κε ηελ ίδηα απόθαζε. 7. Δθόζνλ θαη ε λέα Σ.Γ. πνπ ζα πξνθύςεη από ηηο εθινγέο δελ ζπγθξνηεζεί ζε ζώκα θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δηνξίδεηαη θαη πάιη ΠΓΔ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ε ζεηεία ηεο νπνίαο ιήγεη ηαπηνρξόλσο κε ηε ζεηεία ησλ ππνινίπσλ Σ.Γ. 8. Ζ ΠΓΔ αζθεί δηνηθεηηθά θαζήθνληα θαη εθηειεί δαπάλεο κεηά από έγθξηζε ηεο Κ.Γ. Άπθπο 25 ςγκπόηηζη Σοπικήρ Διοίκηζηρ 1. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο πξώηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Σ.Γ. αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά σο πξώην ζέκα ε εθινγή Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ, Γεληθνύ Γξακκαηέα θαη Οηθνλνκηθνύ Δπόπηε. Άιια ζέκαηα κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθξόηεζεο ηεο Σ.Γ. ζε ζώκα κε πξόηαζε ελόο ζπκβνύινπ. 2. Γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σ.Γ. ηνπ Π.Σ., ππνβάιινληαη έγγξαθεο πξνηάζεηο ή απηνπξνηάζεηο ππνςεθίσλ Πξνέδξσλ θαη αθνινπζεί κπζηηθή ςεθνθνξία. Σα ςεθνδέιηηα είλαη δαθηπινγξαθεκέλα θαη νκνηόκνξθα, αλαγξάθνληαη ζ` απηά ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ θαη αλαπαξάγνληαη κε θσηναληηγξάθεζε. Οη ζύκβνπινη δηθαηνύληαη λα βάινπλ έλα ζηαπξό πξνηίκεζεο. Ο ζηαπξόο πξνηίκεζεο ζεκεηώλεηαη δίπια από ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ππνςεθίνπ θαη ην ςεθνδέιηην ξίπηεηαη ζε θάιπε. Ζ δηαινγή γίλεηαη από ηνλ Πξνεδξεύνληα παξόλησλ ησλ κειώλ ηεο Σ.Γ. Κάζε ζύκβνπινο κπνξεί λα ππνβάιεη έλζηαζε γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθό κε ηελ ςεθνθνξία. Γηα ηελ έλζηαζε απνθαζίδεη ακέζσο ε Σ.Γ., κε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηεο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε έλζηαζε γίλεηαη δεθηή. "3. Γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ απαηηείηαη πιεηνςεθία ηεζζάξσλ (4) κειώλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο". Δθόζνλ θαλείο ππνςήθηνο δελ ζπγθεληξώλεη απηόλ ηνλ αξηζκό ςήθσλ, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη, έσο όηνπ επηηεπρζεί ε παξαπάλσ πιεηνςεθία, όρη όκσο πεξηζζόηεξεο από ηέζζεξηο (4) θνξέο. *** Σν πξώην εδάθην ηεο παξ.3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 4 ΠΓ 387/1998,ΦΔΚ Α`260/ Πξηλ από θάζε ςεθνθνξία ππνβάιινληαη εθ λένπ ππνςεθηόηεηεο. 5. Μεηά ηελ εθινγή ηνπ ν λένο Πξόεδξνο ηεο Σ.Γ. πξνεδξεύεη ζηε ζπλεδξίαζε. 16

17 6. Αθνινπζεί εθινγή Αληηπξνέδξνπ, Γεληθνύ Γξακκαηέα θαη Οηθνλνκηθνύ Δπόπηε, κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη θαη κε θαη` ηδίαλ γηα ηνλ θαζέλαλ ςεθνθνξίεο. Ζ δηαδηθαζία εθινγήο είλαη ίδηα κε εθείλε ηεο εθινγήο Πξνέδξνπ. 7. Καηά ηελ ίδηα ή επόκελε ζπλεδξίαζε, κε πξόηαζε ελόο ζπκβνύινπ ε Σ.Γ. κπνξεί λα αλαζέηεη ζε κέιε ηεο εηδηθά θαζήθνληα επνπηείαο ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Π.Σ. 8. Δθόζνλ θαηά ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε θαη κεηά ηελ δηεμαγσγή ηεζζάξσλ γηα θάζε πεξίπησζε ςεθνθνξηώλ δελ εθιεγεί Πξόεδξνο ή Αληηπξόεδξνο ή Γεληθόο Γξακκαηέαο ή Οηθνλνκηθόο Δπόπηεο, (εθηόο από ηελ πεξίπησζε ηεο επνκέλεο παξαγξάθνπ), ζεσξείηαη όηη ε Σ.Γ. αδπλαηεί λα ζπγθξνηεζεί ζε ζώκα, όινη νη ζύκβνπινη ζεσξείηαη όηη έρνπλ παξαηηεζεί θαη πξνθεξύζζνληαη λέεο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε λέαο Σ.Γ. θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ θαη νη παξόληεο ζύκβνπινη ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ηελ παξαίηεζε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εθιεγεί λέα Σ.Γ. ** Ζ θξάζε "εθηόο από ηελ πεξίπησζε ηεο επνκέλεο παξαγξάθνπ". ηεο παξ.8 δηαγξάθηεθε κε ην άξζξν 4 ΠΓ 387/1998,ΦΔΚ Α`260/ (9. ηελ πεξίπησζε ησλ πεληακειώλ (5) Σ.Γ., εάλ. γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ εθιεγεί Οηθνλνκηθόο Δπόπηεο, ηα θαζήθνληά ηνπ εθηειεί ν Γεληθόο Γξακκαηέαο). 9 (10). Αλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία ε Σ.Γ. Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο (Π.Σ.) δελ ιεηηνπξγήζεη γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ ηεζζάξσλ (4) κελώλ, ε Κ.Γ. δηνξίδεη Πξνζσξηλή Γηνηθνύζα Δπηηξνπή (ΠΓΔ) θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 24, κε ζθνπό ηε δηελέξγεηα εθινγώλ εθόζνλ δελ δηαλύνληαη νη ηειεπηαίνη ελλέα (9) κήλεο ηεο ζεηείαο ηεο Σ.Γ. ε πεξίπησζε πνπ δηαλύνληαη νη ηειεπηαίνη ελλέα (9) κήλεο ηεο ζεηείαο ηεο Σ.Γ., ε ζεηεία ηεο ΠΓΔ παξαηείλεηαη έσο ηε δηελέξγεηα ηαθηηθώλ εθινγώλ θαη ηε ζπγθξόηεζε ζε ζώκα ηεο λέαο Σ.Γ. ** Ζ παξ. 9 ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΔ θαη ε παξ.10 αλαξηζκήζεθε σο παξάγξαθνο 9 κε ην άξζξν 4 ΠΓ 387/1998,ΦΔΚ Α`260/ Άπθπο 26 ύγκληζη Σοπικήρ Διοίκηζηρ 1. Οη Σ.Γ. ζπλεδξηάδνπλ ζηα Γξαθεία ησλ Π.Σ. ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα. "Με απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ή κε πξόηαζε ηεζζάξσλ (4) κειώλ, νη Σνπηθέο Γηνηθήζεηο ζπλεδξηάδνπλ Οπνηεδήπνηε γηα ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε κε πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ ή ησλ κειώλ πνπ δήηεζαλ ηε ζύγθιηζε". ** Σν δεύηεξν εδάθην ηεο παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 5 ΠΓ 387/1998,ΦΔΚ Α`260/ Ζ πξόζθιεζε ζηηο ζπλεδξηάζεηο είλαη έγγξαθε ππνγξάθεηαη από ηνλ Πξόεδξν θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηόπν, ηελ εκέξα, ηελ ώξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηνπο εηζεγεηέο. Ζ πξόζθιεζε πξέπεη λα πεξηέξρεηαη ζηα κέιε ηεο Σ.Γ. ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ νξηδόκελε εκεξνκελία ζύγθιεζεο. 3. ε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο εμαηξεηηθώο επείγνληνο θαη ζνβαξνύ ζέκαηνο ν Πξόεδξνο κπνξεί λα ζπγθαιεί ηελ Σ.Γ. ρσξίο λα ηεξεί ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ. Ζ ελεκέξσζε ησλ ζπκβνύισλ πξαγκαηνπνηείηαη ηειεγξαθηθά θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν, δώδεθα (12) ηνπιάρηζηνλ ώξεο πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε. 4. Με απόθαζή ηεο ε Σ.Γ. κπνξεί λα θαζνξίδεη ηαθηή εκέξα ζπλεδξηάζεσλ ή λα θαζνξίδεη ηηο επόκελεο ζπλεδξηάζεηο ηεο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, νπόηε ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 2 είλαη πξναηξεηηθή. 17

18 Άπθπο 27 Απαπηία Σοπικήρ Διοίκηζηρ "1. Οη Σνπηθέο Γηνηθήζεηο βξίζθνληαη ζε απαξηία, ζπλεδξηάδνπλ θαη απνθαζίδνπλ λόκηκα, εθόζνλ παξεπξίζθνληαη ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ κέιε". ** Ζ παξ. 1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 6 ΠΓ 387/1998 ΦΔΚ Α`260/ Ζ απαξηία ηεο Σ.Γ. ειέγρεηαη νπνηεδήπνηε θαη εθόζνλ δελ δηαπηζηώλεηαη, ε ζπλεδξίαζε δηαθόπηεηαη. Άπθπο 28 Διαδικαζία ςνεδπιάζευν 1. Μεηά ηε δηαπίζησζε απαξηίαο ε ζπδήηεζε δηεμάγεηαη επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, Πξνεγείηαη εηζήγεζε από ηνλ εηζεγεηή θαη επαθνινπζεί ζπδήηεζε. Δθόζνλ θξηζεί ζθόπηκν κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη δεπηεξνινγίεο. Όηαλ όια ηα κέιε αλαπηύμνπλ ηηο απόςεηο ηνπο, ν Πξόεδξνο ζέηεη ζε ςεθνθνξία ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαη αλαθνηλώλεη ην απνηέιεζκα. 2. Με απόθαζε ηεο απόιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ παξόλησλ κειώλ κπνξεί λα αιιάμεη ηε ζεηξά ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, λα πξνζηίζεληαη ζέκαηα ή λα αλαβάιιεηαη ε ζπδήηεζή ηνπο. 3. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεξνύληαη πξαθηηθά, πνπ θαζαξνγξάθνληαη θαη ππνγξάθνληαη από ηα κέιε ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε. Άπθπο 29 Λήτη αποθάζευν Σοπικήρ Διοίκηζηρ 1. Οη απνθάζεηο ησλ Σ.Γ. ιακβάλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία θαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε άπνςε πνπ ππνζηεξίδεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Σ.Γ. ή ην λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ. "2. Κακία απόθαζε δελ κπνξεί λα ιεθζεί αλ δελ ζπγθεληξώλεη ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ ςήθνπο ππέξ απηήο. "3. Δθόζνλ πξόθεηηαη λα ιεθζεί απόθαζε γηα πξνζσπηθό ζέκα κέινπο ηεο Σ.Γ. ή εθόζνλ δεηεζεί από δύν (2) ηνπιάρηζηνλ κέιε γηα νπνηνδήπνηε ζέκα, ε απόθαζε ιακβάλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ" ** Οη παξ.2 θαη 3 αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ην άξζξν 7 ΠΓ 387/1998, ΦΔΚ Α`260/ Οη ζπλεδξηάζεηο ησλ Σ.Γ., είλαη δεκόζηεο. Άπθπο 30 Καθήκονηα Πποέδπος ηηρ Σοπικήρ Διοίκηζηρ 1. Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Γ. δίδεη ηηο αλαγθαίεο εληνιέο θαη νδεγίεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Σ.Γ., ηεο ΣΑ θαη ηεο Κ.Γ., ρεηξίδεηαη πξνζσπηθά εηδηθέο ππνζέζεηο ή αλαζέηεη ηε δηεθπεξαίσζή ηνπ ζε άιια κέιε θαη γεληθά δηνηθεί ην Π.Σ. 2. Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Γ. θαηεπζύλεη θαη ζπληνλίδεη ηα ππόινηπα κέιε ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί ε επνπηεία ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Π.Σ. 3. Δθηόο ησλ ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη ιεθζεί απόθαζε ηεο Σ.Α., ν Πξόεδξνο κπνξεί λα απνθαζίδεη θαηά ηελ πξνζσπηθή ηνπ θξίζε γηα εμαηξεηηθά επείγνπζεο ππνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηα λόκηκα ζπκθέξνληα ηνπ Π.Σ. θαη ησλ κειώλ ηνπ ή ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, ππνρξενύηαη όκσο λα 18

19 πξνηάμεη ηα αληίζηνηρα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ακέζσο επόκελεο ζπλεδξίαζεο ηεο Σ.Γ. πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνύλ νη απνθάζεηο ηνπ ή νη ελέξγεηέο ηνπ γηα ηηο νπνίεο δελ ππήξρε πξνεγνύκελε έγθξηζε. 4. Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Γ. νξίδεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζώκαηνο, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, νξίδεη ηνπο εηζεγεηέο θαη πξνεδξεύεη θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο, ππνγξάθεη ηα εμεξρόκελα έγγξαθα αζθεί ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ ηνπ αλαζέηεη ε λνκνζεζία θαη εθπξνζσπεί ην Π.Σ. ζηα πιαίζηα ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ηεο Σ.Γ. 5. Δθόζνλ ε Σ.Γ. θαηαςεθίζεη, κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ, απόθαζε ή ελέξγεηα ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηελ νπνία δελ ππήξρε πξνεγνύκελε έγθξηζε ηεο Σ.Γ., ν Πξόεδξνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ακέζσο παξαίηεζε από ην αμίσκά ηνπ θαη λα πάςεη λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ, παξακέλνληαο απιόο ζύκβνπινο. Ζ παξαίηεζε ζπδεηείηαη θαηά δηάξθεηα έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Σ.Γ., ηελ νπνία ζπγθαιεί ζε θάζε πεξίπησζε ν Αληηπξόεδξνο ή ν λόκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ παξόληνο, νθηώ (8) ηνπιάρηζηνλ θαη δέθα έμη (16) ην πνιύ εκέξεο κεηά ηελ θαηαςήθηζε απόθαζεο ή ελέξγεηαο ηνπ Πξνέδξνπ. Ζ ςεθνθνξία γηα ηελ απνδνρή ή όρη ηεο παξαίηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ είλαη κπζηηθή θαη ε ιήςε απόθαζεο απαηηεί ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ. Δθόζνλ ε παξαίηεζε γίλεη απνδεθηή εθιέγεηαη λένο Πξόεδξνο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ παξόληνο Π.Γ., ζηελ ακέζσο επόκελε ζπλεδξίαζε. 6. "6. Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ αθνινπζείηαη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο πξόηαζεο αληηθαηάζηαζε ηνπ Πξνέδξνπ από ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε". Ζ πξόηαζε αληηθαηαζηάζεσο κπνξεί λα ππνβιεζεί, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη ζε πεξηπηώζεηο εκθαλνύο νιηγσξίαο, ή απξαμίαο ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εμαηξεηηθά επεηγνπζώλ ππνζέζεσλ κε απνηέιεζκα λα ζηγνύλ λόκηκα ζπκθέξνληα ηνπ Π.Σ. θαη ησλ κειώλ ηνπ ή λα δηαηαξαρζεί ε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ. ** Σν πξώην εδάθην ηεο παξ.6 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 8 ΠΓ 387/1998, ΦΔΚ Α`260/ Άπθπο 31 Καθήκονηα Ανηιπποέδπος Γενικού Γπαμμαηέα και Οικονομικού Επόπηη 1. Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Σ.Γ. αλαπιεξώλεη ηελ Πξόεδξν ζε όια ηα θαζήθνληά ηνπ, όηαλ ν ηειεπηαίνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη ή έρεη παξαηηεζεί. Σνλ Αληηπξόεδξν σο πξνο ηελ αλαπιήξσζή ηνπ Πξνέδξνπ, αλαπιεξώλνπλ θαηά ζεηξά ν Γεληθόο Γξακκαηέαο θαη ην κεγαιύηεξν ζε ειηθία κέινο. Ο Πξόεδξνο κπνξεί λα κεηαβηβάδεη αξκνδηόηεηεο ζηνλ Αληηπξόεδξν κε απόθαζή ηνπ. 2. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Σ.Γ. έρεη ηελ επζύλε ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Σ.Γ., ηεο έθδνζεο αληηγξάθσλ ή απνζπαζκάησλ θαη ηεο ελεκέξσζεο ηεο Σ.Γ. γηα ηελ πξόνδν ηεο πινπνίεζεο ησλ απνθάζεώλ ηεο. Έρεη επίζεο ηελ επζύλε ηήξεζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ Αξρείνπ ησλ κειώλ ηνπ Π.Σ. θαη ηεο έθδνζεο αληίζηνηρσλ βεβαηώζεσλ ή πηζηνπνηεηηθώλ. Σνλ Γεληθό Γξακκαηέα αλαπιεξώλεη ν κεγαιύηεξνο ζηελ ειηθία ζύκβνπινο. 3. Ο Οηθνλνκηθόο Δπόπηεο ηεο Σ.Γ. έρεη ηελ επζύλε ηεο έγθαηξεο θαηάξηηζεο ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ θαη ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνύ δαπαλώλ ηνπ Π.Σ. Δπνπηεύεη ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Π.Σ., ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξόεδξν εληάικαηα πιεξσκώλ, ελεκεξώλεη ηελ Σ.Γ. γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Π.Σ. θαη εηζεγείηαη γηα θάζε ζρεηηθό δήηεκα. 4. ηνλ Αληηπξόεδξν, ζην Γεληθό Γξακκαηέα θαη ζηνλ Οηθνλνκηθό Δπόπηε κπνξνύλ λα αλαηίζεληαη, κε απόθαζε ηεο Σ.Α. εηδηθά θαζήθνληα επνπηείαο ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Π.Σ., εθηόο από ηα θαζήθνληα πνπ πξναλαθέξνληαη. 19

20 5. Με ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 30 είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ, Γεληθνύ Γξακκαηέα θαη Οηθνλνκηθνύ Δπόπηε. Άπθπο 32 Παπαίηηζη Σοπικήρ Διοίκηζηρ 1. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο από ηηο ζέζεηο ησλ ζπκβνύισλ όισλ ησλ κειώλ ηεο Σ.Γ., ε ΚΔΔΠΔ ή ε Κ.Γ. εθόζνλ έρεη ζπγθξνηεζεί ζε ζώκα, δηνξίδεη ακέζσο Π.Α.Δ. ζην ζπγθεθξηκέλν Π.Σ. θαη πξνθεξύζζεη εθινγέο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο. Οη παξάγξαθνη 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξόληνο εθαξκόδνληαη αλάινγα., 2. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο από ηηο ζέζεηο ηνπο ζπκβνύισλ, ε Σ.Γ. θαιεί ηνπο αληίζηνηρνπο αλαπιεξσκαηηθνύο, νη νπνίνη θαηαιακβάλνπλ ηηο θελέο έδξεο. Αλ ν πίλαθαο ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ εμαληιεζεί θαη παξακέλνπλ έδξεο θελέο, ε Σ.Α. εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά εθόζνλ νη θελέο έδξεο είλαη κέρξη θαη "ηξεηο (3)", άιισο εθαξκόδεηαη ε πξνεγνύκελε παξάγξαθνο. **Ζ ιέμε θαη ν αξηζκόο "δύν (2)" ζην δεύηεξν εδάθην ηεο παξ.2 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ ιέμε θαη ηνλ αξηζκό "ηξεηο (3)" σο άλσ κε ην άξζξν 2 ΠΓ 387/1998,ΦΔΚ Α`260/ Ζ πξνεγνύκελε παξάγξαθνο έρεη εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη έδξεο ηεο Σ.Γ. παξακέλνπλ θελέο γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν εθηόο ηεο παξαίηεζεο. 4. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν παξακέλεη θελή έδξα ζπκβνύινπ πνπ έρεη θαηαιάβεη κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο θαηά ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηεο Σ.Γ., ε έδξα δηαηίζεηαη ζην ζπλδπαζκό ή κεκνλσκέλν Άπθπο 33 ηνλ Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο δελ θαηαβάιιεηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο, αιιά κόλν γηα ηπρόλ πξαγκαηνπνηνύκελα έμνδα κεηαθίλεζήο ηνπο. Άπθπο 34 Ζ ηζρύο ηνπ Γηαηάγκαηνο απηνύ αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 20

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΕΔΕΠ Α.Π.Θ. Άρθρο Διατύπωση στο ισχύον (παλαιό) Καταστατικό Προτεινόμενη τροποποίηση του Καταστατικού

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΕΔΕΠ Α.Π.Θ. Άρθρο Διατύπωση στο ισχύον (παλαιό) Καταστατικό Προτεινόμενη τροποποίηση του Καταστατικού 4 2 8 3 9 1 Ταθηηθά κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη όζνη θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη αζθνύλ δηδαθηηθό θαη εξεπλεηηθό έξγν νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζην Α.Π.Θ. (Καζεγεηέο, Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο, Δπίθνπξνη Καζεγεηέο,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 2 ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Μαπούζι, 13-01-2011 ΑΠ. 589/023 ΑΠΟΦΑΣΗ Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Η Ολομέλεια ηηρ Εθνικήρ Επιηποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Δνκή επηινγήο Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ 1 Επηινγή ηελ πξάμε πνιύ ιίγα πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα επηιπζνύλ κε ηνλ πξνεγνύκελν ηξόπν ηεο ζεηξηαθήο/αθνινπζηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 15/2011 ΘΔΜΑ : Οξηζκόο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΝΠΓΓ Παηδηθνύ Σηαζκνύ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ Αξηζ. Πξση. : 5926/4331/09-03-2017 Αξηζ. Απόθαζεο 42/2017 ΑΠΟΦΑΗ Για «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». ην Πέξακα θαη ζηελ αίζνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α

ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α Άπθπο 1 ο ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α Ηδξύεηαη Γεπηεξνβάζκηα Γεκνθξαηηθή Αλεμάξηεηε Κίλεζε Δξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ., κε ηελ επσλπκία «Γ.Α.Κ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ:

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ: ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ Οπιζμόρ 1: Έζηω,. Λέκε όηη ν δηαηξεί ηνλ (ζπκβνιηζκόο: ) αλ ππάξρεη c ηέηνην ώζηε c. Θεώπημα : Γηα,,m,α,b ηζρύνπλ: i), (άξα ) ii) 1, 1 iii) 0 iv) 0 0 v) m m m vi) α bm vii) α (άξα ) viii)

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δθιογές Tοπ. Ασηοδηοίθεζες 2011

Δθιογές Tοπ. Ασηοδηοίθεζες 2011 Γ. ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ Ποσ υεθίδφ: Γηα λα ελεκεξσζείηε γηα ην εθινγηθό θέληξν ζην νπνίν ςεθίδεηε, κπνξείηε λα θαιέζεηε ηελ πεξεζία Ξιεξνθόξεζεο ηεο πεξεζίαο Δθινγώλ ζην ηειέθσλν 77772212 ή λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα

Διαβάστε περισσότερα