ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ"

Transcript

1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

2 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό όξγαλν ησλ Κππξίσλ δηπισκαηνύρσλ Γεσιόγσλ, Μεηαιιεηνιόγσλ θαη άιισλ ζπλαθώλ εηδηθνηήησλ κε ηελ επσλπκία "ΤΝΓΔΜΟ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ". 2. Έδξα ηνπ ζπλδέζκνπ νξίδεηαη ε Λεπθσζία. θνπνί ηνπ πλδέζκνπ ζα είλαη: Άρθρο 2 1. Η Δπηζηεκνληθή εμύςσζε θαη λνκηθή επαγγεικαηηθή θαηνρύξσζε ησλ κειώλ ηνπ. 2. Η αλάπηπμε πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο, αιιειεγγύεο θαη επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ. 3. Η ζπκβνιή ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη πιήξε γλώζε ηνπ θππξηαθνύ ρώξνπ από γεσινγηθήο θαη κεηαιιεπηηθήο άπνςεο θαη ε πξναγσγή όισλ ησλ ζπλαθώλ επηζηεκώλ. 4. Η ζπκβνιή ηνπ πλδέζκνπ θαη ησλ κειώλ ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη γεληθόηεξα ζηελ επεκεξία ηνπ ηόπνπ. 5. Η δηαθύιαμε ηνπ επηζηεκνληθνύ, επαγγεικαηηθνύ θαη θνηλσληθνύ θύξνπο ησλ κειώλ ηνπ. 6. Η επηδίσμε νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρεηηθνύ κε ηνπο πην πάλσ ζθνπνύο. 7. Να θαιιηεξγεί θαη εμαζθαιίδεη ακνηβαίεο ζρέζεηο κε παξόκνηα ηδξύκαηα ζηελ Κύπξν ή ζε άιιεο ρώξεο. 8. Να ηδξύεη, δεκηνπξγεί θαη δηαηεξεί βηβιηνζήθε, επηζηεκνληθέο ζπιινγέο θαη κνπζεία ζρεηηδόκελα κε ηνπο πην πάλσ αλαθεξόκελνπο ζθνπνύο. 9. Να παξέρεη δηεπθνιύλζεηο κέζσ θνηλσληθώλ ζπλαλαζηξνθώλ κεηαμύ κειώλ ηνπ πλδέζκνπ θαη ησλ θίισλ ηνπ. 10. Να πηνζεηεί ηέηνηα κέζα γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ, ηα νπνία ζα ζεσξεζνύλ αλαγθαία θαη ηδηαίηεξα ηε δεκνζίεπζε ζηνλ Σύπν εγθπθιίσλ, ηε δεκνζίεπζε βηβιίσλ θαη πεξηνδηθώλ ηε ζπκκεηνρή ζε ξαδηνηειενπηηθά πξνγξάκκαηα θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα. 11. Να εγθαζηδξύεη θαη λα δηαηεξεί ηέηνηα γξαθεία θαη ππνζηαηηθά θαη αληηπξνζσπείεο νπνπδήπνηε είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ θαη γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ κειώλ ηνπ.

3 2 12. Να θάκλεη ηέηνηα έξγα ή πξάμεηο ζηελ Κύπξν ή ζην εμσηεξηθό ηα νπνία ζα πξνσζνύλ θαη πξνάγνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ Μειώλ ή ηνπ πλδέζκνπ. 13. Να πσιεί ή εθκηζζώλεη ή άιισο λα εκπνξεύεηαη θηλεηή ή αθίλεηε πεξηνπζία. 14. Η απόθηεζε γξαθείσλ, εληεπθηεξίσλ ή άιισλ ππνζηαηηθώλ πνπ εμππεξεηνύλ ηνπο ζθνπνύο ηνπ πλδέζκνπ. 15. Να δαλείδεηαη ή λα εμαζθαιίδεη ρξήκαηα γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ πλδέζκνπ κε ηέηνηνπο όξνπο θαη κε ηέηνηαλ αζθάιεηαλ ε νπνία ζα ζεσξεζεί θαηάιιειε. 16. Να ζπλδέεηαη νκνζπνλδηαθά, λα ζπλεξγάδεηαη ζηελ Κύπξν ή ζην εμσηεξηθό κε άιιεο εηαηξείεο ή νξγαληζκνύο ή ζπλδέζκνπο πνπ έρνπλ παξόκνηνπο ζθνπνύο. 17. Να ζπλεηζθέξεη ρξήκαηα γηα θηιαλζξσπηθνύο, εθπαηδεπηηθνύο ή άιινπο θνηλσθειείο ζθνπνύο πνπ ζεσξνύληαη όηη είλαη πξνο όθεινο ηνπ πλδέζκνπ ή ησλ Μειώλ ηνπ. 18. Να πξάηηεη νπνηαδήπνηε άιια έξγα ηα νπνία ζα απνζθνπνύλ ζηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζθνπώλ. 19. Σα εηζνδήκαηα θαη ε πεξηνπζία ηνπ πλδέζκνπ, νπνζελδήπνηε πξνέξρνληαη ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξναγσγή ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ θαη ηνπο άιινπο πην πάλσ ζθνπνύο. 20. Να ζπκκεηέρεη θαη δίδεη ηε γλώκε ηνπ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο ζθνπνύο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ ζηα αξκόδηα Κπβεξλεηηθά, δεκνηηθά ή άιια ζώκαηα. 21. Ο ύλδεζκνο ζα παξακείλεη έμσ από θάζε θνκκαηηθή, ζξεζθεπηηθή ή νηθνλνκηθή ζθνπηκόηεηα. 22. Να πξνθεξύζζεη βξαβεία γηα ηε ζύληαμε εηδηθώλ επηζηεκνληθώλ κειεηώλ, ηε δηνξγάλσζε δηαιέμεσλ, εθδξνκώλ, επηζηεκνληθώλ ζπλεδξίσλ, ζπκπνζίσλ ζεκηλαξίσλ θ. ι. π. θαη ηε ζύκπξαμε θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο ζπλδέζκνπο ηεο Κύπξνπ. 23. Να απνλέκεη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο ζε άηνκα ηα νπνία έρνπλ πξνζθέξεη θαη βνεζήζεη ζηνπο ζθνπνύο ηνπ πλδέζκνπ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΠΟΡΟΙ Άρθρο 3 Πόξνη ηνπ πλδέζκνπ είλαη: 1. Σα δηθαηώκαηα εγγξαθήο ησλ κειώλ. 2. Οη ζπλδξνκέο ησλ κειώλ. 3. Οη εηζπξάμεηο από ηηο εθδειώζεηο ηνπ πλδέζκνπ. 4. Η δαλεηνδόηεζε ή εμαζθάιηζε ρξεκάησλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ πλδέζκνπ.

4 3 5. Οπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο πξόζζεηε εηζθνξά ησλ κειώλ θαη θάζε άιινπ λνκηθνύ ή θπζηθνύ πξνζώπνπ θαη νξγαληζκνύ, λννπκέλνπ όηη κηα ηέηνηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε δελ ζα είλαη ζε βάξνο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ πλδέζκνπ. 6. Όιεο νη ζπλδξνκέο θαη δσξεέο ζα πιεξώλνληαη ζηνλ Σακία πνπ ζα εθδίδεη ηε ζρεηηθή απόδεημε. Όια ηα ρξήκαηα ζα θαηαηίζεληαη ζε εηδηθό ινγαξηαζκό ζηελ ηξάπεδα θαη ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ηνπ πλδέζκνπ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΔΛΗ Α. ΔΓΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΥΩΡΗΙΗ ΑΠΟΒΟΛΗ Άρθρο 4 1. Σα κέιε ηνπ πλδέζκνπ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά, επίηηκα, έθηαθηα θαη ζπνπδαζηέο. 2. Σαθηηθά κέιε ηνπ πλδέζκνπ εγγξάθνληαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή ζύδπγνη πνιηηώλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζηελ Κύπξν ή Έιιελεο ππήθννη πνπ έρνπλ ηε δηακνλή ηνπο ζηελ Κύπξν θαη είλαη δηπισκαηνύρνη αλαγλσξηζκέλνπ Παλεπηζηεκίνπ ή Πνιπηερλείνπ ή άιινπ ηζνδύλακνπ Ιδξύκαηνο ζε νπνηνλδήπνηε θιάδν ηεο Γεσινγίαο, Μεηαιιεηνινγίαο θαη άιισλ ζπλαθώλ επηζηεκώλ (Γεσθπζηθή, Γεσρεκεία, Παιαηνληνινγία, Τδξνγεσινγία, Μεηαιινπξγία θ. ι. π.). Σα ηαθηηθά κέιε κεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο, απνηεινύλ απαξηία, έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε όια ηα δηνηθεηηθά όξγαλα ηνπ πλδέζκνπ. 3. Δπίηηκα κέιε αλαθεξύζζνληαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε, κεηά από πξόηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πξόζσπα πνπ πξνζθέξνπλ ζνβαξή ππεξεζία πξνο ην ύλδεζκν ή ζπκβάιινπλ γεληθά ζηελ εμύςσζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο. 4. Έθηαθηα κέιε εγγξάθνληαη: (α) νη θάηνρνη κεηαγπκλαζηαθνύ δηπιώκαηνο ζε ζπλαθή εηδηθόηεηα, πνπ δελ κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ σο ηαθηηθά, (β) όζνη έρνπλ καθξνρξόληα πείξα ζε γεσινγηθέο θαη κεηαιιεπηηθέο εξγαζίεο θαη πνπ πξνηείλνληαη από δύν ηαθηηθά κέιε θαη (γ) νη αιινδαπνί δηπισκαηνύρνη. 5. πνπδαζηέο κέιε εγγξάθνληαη νη Κύπξηνη θαη Έιιελεο ππήθννη πνπ θαηνηθνύλ ζηελ Κύπξν θαη είλαη θνηηεηέο ηεο Γεσινγίαο, Μεηαιιεηνινγίαο θαη άιισλ ζπλαθώλ Δπηζηεκώλ.

5 4 Άρθρο 5 1. Γηα λα εγγξαθεί θάπνηνο σο ηαθηηθό κέινο ηνπ πλδέζκνπ πξέπεη λα ππνβάιεη γξαπηή αίηεζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, κε ηελ νπνία λα δεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην κεηξών ησλ κειώλ. 2. Η αίηεζε, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη όια ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ αηηεηνύ, ζα ζπλνδεύεηαη κε αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ πνπ θαηέρεη θαη δήισζε όηη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ θαη ηηο λόκηκεο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη όηη ππνρξενύηαη ζηελ ηαθηηθή θαηαβνιή ησλ ζπλδξνκώλ. 3. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κειεηά ηελ αίηεζε θαη εθόζνλ ηελ θξίλεη απνδεθηή, κε απόθαζε ηνπ εγθξίλεη ηελ εγγξαθή ηνπ αηηεηή ζην κεηξών ησλ κειώλ θαη θαηαηάζζεη ην κέινο ζέλα από ηνπο δύν βαζηθνύο θιάδνπο (δει. ησλ Γεσιόγσλ ή ησλ Μεηαιιεηνιόγσλ) ηνπ πλδέζκνπ, ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε. 4. ε πεξίπησζε πνπ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνξξίςεη ηελ αίηεζε, ηόηε ν αηηεηήο κπνξεί λα πξνζθύγεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ηεο νπνίαο ε απόθαζε γηα απνδνρή ή όρη ηνπ αηηεηή είλαη νξηζηηθή θαη ηειεζίδηθε. 5. Η ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη ηόζν γηα ηα έθηαθηα όζν θαη γηα ηνπο ζπνπδαζηέο κέιε, κε κόλε δηαθνξά όηη ζηελ πεξίπησζε ησλ έθηαθησλ κειώλ θξηηήξην γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο είλαη ηα ζηνηρεία γηα ηε καθξνρξόληα πείξα ζην γεσινγηθό ή κεηαιιεπηηθό ηνκέα, πνπ ζα ππνβάιινληαη από ηνλ αηηεηή θαη ζα πηζηνπνηνύληαη από ηα δύν ηαθηηθά κέιε πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αίηεζε. Άρθρο 6 1. Οπνηνδήπνηε κέινο δηθαηνύηαη λα απνρσξήζεη νπνηεδήπνηε ην ζειήζεη, αθνύ γλσζηνπνηήζεη ηνύην κε έγγξαθε δήισζε ηνπ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 2. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηαγξάθεη από ην κεηξών ηα κέιε πνπ πεζαίλνπλ ή απνρσξνύλ. 3. Η απνβνιή κέινπο από ην ύλδεζκν γίλεηαη κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηόπηλ ζρεηηθήο πξόηαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο : (α) Γηα όζνπο πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο αληίζεηεο κε ην θαηαζηαηηθό, ηνπο εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ πλδέζκνπ. (β) Γηα όζνπο θαηαδηθάζζεθαλ γηα θαθνύξγεκα. (γ) Γηα όζνπο θαζπζηεξνύλ αδηθαηνιόγεηα θαη πεξηζζόηεξν από δύν ρξόληα ζηελ εθπιήξσζε νηθνλνκηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ πξνο ην ύλδεζκν. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε απώιεηα ηεο ηδηόηεηαο ηνπ κέινπο είλαη απηόκαηε, παξακέλεη δε ππεύζπλν γηα ην πνζό ησλ ζπλδξνκώλ πνπ όθεηιε θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο δηαγξαθήο ηνπ. 4. Οπνηνδήπνηε κέινο κπνξεί λα δηαγξαθεί ή απνβιεζεί από ην ύλδεζκν αλ κεηά από πξόηαζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ζπκθσλήζεη ή πιεηνςεθία ησλ 4/5 ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηή δελ ζα είλαη κηθξόηεξε ηνπ 50% ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ πλδέζκνπ πνπ είλαη νηθνλνκηθά εληάμεη θαη δηθαηνύληαη λα ςεθίζνπλ.

6 5 5. Κάζε απόθαζε γηα απνβνιή κέινπο κπνξεί λα πξνζβιεζεί ζηελ επόκελε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε, ηεο νπνίαο ε απόθαζε ζα είλαη νξηζηηθή θαη ηειεζίδηθε. Β. ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΜΔΛΩΝ Άρθρο 7 1. Σα ηαθηηθά κέιε ηνπ πλδέζκνπ νθείινπλ : (α) Να θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα επόδσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ θαη λα ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ. (β) Να ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθώλ Οξγάλσλ ηνπ πλδέζκνπ. (γ) Να θαηαβάιινπλ, εθηόο από ην δηθαίσκα εγγξαθήο ηνπο θαη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπο ηαθηηθά ζηνλ Σακία ηνπ πλδέζκνπ. Σα πνζά απηά κπνξνύλ λα απμνκεηώλνληαη κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Άρθρο 8 1. Όια ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο, λα ιακβάλνπλ ην ιόγν θαη λα εθθέξνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα θάζε ζέκα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε γηνξηέο, εθδξνκέο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο εθδειώζεηο πνπ ζα δηνξγαλώλνληαη. 2. Όια ηα ηαθηηθά κέιε έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα, έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη, ην δηθαίσκα λα επηζεσξνύλ ηα βηβιία, ηα πξαθηηθά θαη γεληθά όια ηα έγγξαθα ηνπ πλδέζκνπ κεηά από γξαπηή αίηεζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη αθνύ ππάξρεη εηδηθόο πξνο ηνύην ιόγνο. 3. Σν δηθαίσκα ςήθνπ γηα απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο όπσο επίζεο θαη ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη πεξηνξίδεηαη όηαλ ηαθηηθά κέιε κόλν. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ Άρθρο 9 Όξγαλα ηνπ πλδέζκνπ είλαη: α) Η Γεληθή πλέιεπζε ε νπνία απνηειεί ην θπξίαξρν ζώκα ηνπ πλδέζκνπ β) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην γ) Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή δ) Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή

7 6 Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε Άρθρο 10 α) Η εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πλδέζκνπ ζπλέξρεηαη ζηε Λεπθσζία, κία θνξά ην ρξόλν, κέζα ζην κήλα Μάξηην. β) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα ελεκεξώλεη κε γξαπηή εηδνπνίεζε ηα Μέιε ηνπ πλδέζκνπ γηα ηελ εκεξνκελία, ώξα θαη αθξηβή ηόπν ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο όπσο θαη γηα ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζεκάησλ ηεο ηνπιάρηζηνλ 14 εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζύγθιεζεο ηεο. Σέηνηα εηδνπνίεζε ζα δεκνζηεύεηαη ζην εκεξήζην ηύπν. Άρθρο 11 Όια ηα Σαθηηθά Μέιε πνπ παξεπξίζθνληαη ζηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπδεηνύλ, λα ςεθίδνπλ, λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη όπσο θαζνξίδεηαη πην θάησ. 1. Κάζε ηαθηηθό κέινο έρεη κία ςήθν. 2. Κάζε ηαθηηθό κέινο κπνξεί λα παξεπξεζεί απηνπξνζώπσο ή κε πιεξεμνύζηα εθπξνζώπεζε ηνπ από άιιν κέινο. Έλα κέινο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη πεξηζζόηεξα από δύν άιια κέιε. 3. Γηα λα εμαζθήζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ θάζε κέινο ζα πξέπεη λα έρεη εμνθιεκέλεο ηηο ζπλδξνκέο ηνπ κέρξη ηελ 31ελ Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο. Η εμόθιεζε ησλ ζπλδξνκώλ κπνξεί λα γίλεη θαη θαηά ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Άρθρο 12 Αληηθείκελν ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ζα είλαη: (α) Η ινγνδνζία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηα πεπξαγκέλα. (β) Η έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο έθζεζεο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο (απνθαζίδνληαο ηαπηόρξνλα θαη γηα ηελ απαιιαγή ηνπο από ηελ επζύλε). (γ) Η εθινγή ησλ κειώλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο (ζε πεξίπησζε αξραηξεζηώλ). (δ) Γηάθνξα ζέκαηα πνπ απνξξένπλ από ηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. (ε) Οπνηνλδήπνηε ζέκα ππνβιήζεθε γξαπηά ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ζπδήηεζε από νπνηνλδήπνηε κέινο κέρξη θαη ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ θάζε ρξόλνπ. Άρθρο 13 Η Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε έρεη απαξηία όηαλ παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά από ηα ηαθηηθά κέιε πνπ δηθαηνύληαη λα παξεπξίζθνληαη θαη λα εμαζθνύλ ηα δηθαηώκαηα ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απαξηία ε ζπλέιεπζε αλαβάιιεηαη θαη ζπγθαιείηαη δεύηεξε κεηά από κηζή ώξα, κε ηα ίδηα αθξηβώο ζέκαηα θαη απηή ζα ζεσξείηαη όηη είλαη απαξηία κε νζαδήπνηε κέιε παξεπξεζνύλ.

8 7 Άρθρο 14 Η Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαηά ηελ νπνία δηεμάγνληαη αξραηξεζίεο, πξνεδξεύεηε από Πξόεδξν πνπ εθιέγεηαη κε πιεηνςεθία γηα ηνλ ζθνπό απηό. Σα πξαθηηθά ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηά ηελ νπνία δηεμάγνληαη αξραηξεζίεο, θξαηεί Γξακκαηέαο πνπ εθιέγεηαη κε πιεηνςεθία γηα ην ζθνπό απηό. Άρθρο 15 Οη απνθάζεηο ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία. Αλ νπνηνλδήπνηε κέινο ην επηζπκεί ε ςεθνθνξία ζα είλαη κπζηηθή. Η εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γίλεηαη πάληνηε κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε Άρθρο Οη Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεύζεηο ζπγθαινύληαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από απόθαζε ηνπ ή κεηά από αίηεζε ηνπ ελόο ηξίηνπ ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ην ζέκα γηα ην νπνίν δεηείηαη ε ζύγθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Όηαλ ππνβιεζεί κία ηέηνηα αίηεζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπγθαιέζεη ηε πλέιεπζε ην αξγόηεξν ζε ηξηάληα κέξεο από ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 2. Μεηαμύ ησλ ζεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα απαζρνιεζνύλ κία Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε είλαη θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ απαηηείηαη πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ παξόλησλ. Γηα ηξνπνπνίεζε ζθνπνύ ηνπ πλδέζκνπ απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ησλ 3/4 ησλ ηαθηηθώλ κειώλ. Γηνηθεηηθό πκβνύιην Άρθρο 17 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη επηακειέο θαη εθιέγεηαη γηα δύν ρξόληα από ηε Γεληθή πλέιεπζε. Μαδί κε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ε πλέιεπζε εθιέγεη ηξία αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Απηόο πνπ ζα πάξεη ηνπο πην πνιινύο ςήθνπο ή ν γεξαηόηεξνο, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ζπγθαιεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, κέζα ζε επηά κέξεο (7) από ηελ εκέξα ηεο εθινγήο ηνπ, γηα λα θαηαξηηζζεί ζε ζώκα κε Πξόεδξν, Αληηπξόεδξν, Γξακκαηέα, Βνεζό Γξακκαηέα, Σακία, Βνεζό Σακία θαη ύκβνπιν. Η ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη θαηά ηξόπν ώζηε ακθόηεξνη νη βαζηθνί θιάδνη ηνπ πλδέζκνπ (δει. νη Γεσιόγνη θαη νη Μεηαιιεηνιόγνη) λα δύλαληαη λα αληηπξνζσπεύνληαη από δύν ηνπιάρηζηνλ αληηπξνζώπνπο γηα λα δηαζθαιίδεηαη κηα ειάρηζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εξγαζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.

9 8 ε πεξίπησζε πνπ σο Πξόεδξνο εθιεγεί Γεσιόγνο, ν Αληηπξόεδξνο επηβάιιεηαη λα είλαη Μεηαιιεηνιόγνο θαη αληίζηξνθα λννπκέλνπ όηη ζηε ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κεηέρνπλ θαη νη δύν θιάδνη. Σν αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ δελ κπνξεί λα αλαιεθζεί από ην ίδην κέινο ηνπ πλδέζκνπ γηα πεξηζζόηεξεο από δύν ζπλερείο ζεηείεο. Σν αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ δελ κπνξεί λα αλαιεθζεί από ην ίδην κέινο ηνπ πλδέζκνπ γηα πεξηζζόηεξεο από δύν ζπλερείο ζεηείεο. Άρθρο 18 Ο Πξόεδξνο πξνΐζηαηαη ησλ εθδειώζεσλ ηνπ πλδέζκνπ θαη εθπξνζσπεί ην ύλδεζκν ζηηο δεκόζηεο ηειεηέο θαη εθδειώζεηο. Αληηπξνζσπεύεη ην ύλδεζκν δηθαζηηθώο θαη εμσδίθσο θαη γεληθά ζε θάζε δεκόζηα Αξρή. πγθαιεί ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο θαη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε θαη εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, επηκειείηαη ηελ έθδνζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο ζεηείαο ηνπ, ππνγξάθεη θάζε έγγξαθν ηνπ πλδέζκνπ θαη ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Σακία νπνηεζδήπνηε επηηαγέο. Έρεη ηε ληθώζα ςήθν ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Πξνεδξεύεη ζε όιεο ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο εθηόο από ηηο πλειεύζεηο ζηηο νπνίεο δηεμάγνληαη αξραηξεζίεο. Ο Αληηπξόεδξνο βνεζά ηνλ Πξόεδξν ζηηο πην πάλσ αξκνδηόηεηεο ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξώλεη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ. Ο Γξακκαηέαο θπιάηηεη ηε ζθξαγίδα θαη ηα αξρεία ηνπ πλδέζκνπ, ηεξεί πξσηόθνιιν εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρόκελσλ εγγξάθσλ, θξαηά πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη πλειεύζεσλ, πξαγκαηνπνηεί ηηο εγγξαθέο ησλ κειώλ θαη δηελεξγεί ηελ αιιεινγξαθία ηνπ πλδέζκνπ. ηελ αξρή θάζε ζπλεδξίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δηαβάδεη ηα πξαθηηθά, ηα νπνία εγθξίλνληαη θαη ζπλππνγξάθνληαη απ' όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Ο Σακίαο θξαηά ηα νηθνλνκηθά βηβιία θαη ην ηακείν ηνπ πλδέζκνπ, ηεξεί απνδείμεηο εζόδσλ, έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ηνπ ηακείνπ θαη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη πξνβαίλεη, κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη κε εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ, ζε εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο. Ο Βνεζόο Γξακκαηέαο βνεζά ηνλ Γξακκαηέα θαη ηνλ αλαπιεξώλεη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο. Ο Βνεζόο Σακίαο βνεζά ηνλ Σακία θαη ηνλ αλαπιεξώλεη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο. Ο ύκβνπινο βνεζά όια ηα άιια κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη αλαπιεξώλεη νπνηνδήπνηε από απηά ζε πεξίπησζε απνπζηώλ ή θσιπκάησλ, θαη' εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηνπ Πξνέδξνπ. 'Άρθρο 19 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη απαξηία όηαλ ηνπιάρηζην ηέζζεξα από ηα κέιε ηνπ είλαη παξόληα. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαηά ηηο ζπλεδξίεο ηνπ απνθαζίδεη πάληνηε κε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ.

10 9 Άρθρο 20 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαηεπζύλεη ηε δξάζε ηνπ πλδέζκνπ, πξνσζεί θαη εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ πλδέζκνπ θαη γεληθά δηνηθεί, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Άρθρο 21 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κηα θνξά ηνλ κήλα θαη έθηαθηα όπνηε παξνπζηαζζεί αλάγθε, κε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ή κεηά από αίηεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Άρθρο 22 Αλ θαηά ηε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ρεξεύζνπλ πεξηζζόηεξεο από ηξεηο ζέζεηο, ηόηε απαηηείηαη ε ζύγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο, κέζα ζε έλα κήλα από ηελ εκέξα ηεο ρήξεπζεο ηεο ηέηαξηεο ζέζεο, γηα ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ ζα ζπκπιεξώλεη ηε ζεηεία ηνπ πξνεγνπκέλνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Σνύην δελ εθαξκόδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη κηθξόηεξν από έμε κήλεο. ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο πνπ ρεξεύνπλ είλαη ηξεηο ή ιηγόηεξεο, ηόηε θαηαιακβάλνληαη από ηνπο επηιαρόληεο θαηά ηηο αξραηξεζίεο γηα εθινγή ηνπ παξόληνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 'Όηαλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα από ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ γηα πεξηζζόηεξνπο από ηξεηο κήλεο, ηόηε ην κέινο απηό αληηθαζίζηαηαη από ηνλ θαηά ζεηξά επηιαρόληα. Άρθρο 23 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δύλαηαη λα εμνπζηνδνηεί νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ όπσο απηό ππνγξάθεη ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα ή εθπξνζσπήζεη ην ύλδεζκν ζε νπνηεζδήπνηε εθδειώζεηο. Δθνξεπηηθή επηηξνπή Άρθρο 24 ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα δηεμαγσγή αξραηξεζηώλ εθιέγεηαη Πξόεδξνο θαη Γξακκαηέαο ηεο πλέιεπζεο. Μεηά ηε ινγνδνζία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ απεξρνκέλνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δέρεηαη ηηο ππνςεθηόηεηεο πνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη από δύν κέιε θαη πξνβαίλεη ζηελ εθινγή ηξηκεινύο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. Άρθρο 25 Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, επνπηεύεη γηα λα δηελεξγεζνύλ νη αξραηξεζίεο γηα εθινγή Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Δμειεγθηηθή Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ κε βάζε ηα κεηξώα ησλ κειώλ θαη απνθαίλεηαη γηα θάζε ακθηζβήηεζε πνπ ζα πξνθύςεη ή πνπ ζα ππνβιεζεί.

11 10 Άρθρο 26 Η ςεθνθνξία γηα αλάδεημε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γίλεηαη κπζηηθά, κε εηδηθά ζθξαγηζκέλα ςεθνδέιηηα. Η πξνηίκεζε ησλ ππνςεθίσλ ζην ςεθνδέιηην γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ηνπ νλόκαηνο ηνπο. Οη πξνηηκήζεηο δελ κπνξνύλ λα είλαη πεξηζζόηεξεο από επηά (7) ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη πεξηζζόηεξεο από ηξεηο (3) ζηελ πεξίπησζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. Οη ςεθνθόξνη ηνπνζεηνύλ ηα ςεθνδέιηηα κέζα ζε θάθειν, πνπ ρνξεγεί ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ζθξαγηζκέλν κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ. Καηάζηαζε εθείλσλ πνπ ςεθίδνπλ θξαηείηαη από ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ δηαινγή ησλ ςήθσλ, γξάθνληαο ζε πίλαθα ηνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο ησλ ππνςεθίσλ. Η δηαινγή ησλ ςήθσλ γηα ηελ εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γίλεηαη αθνύ θαη' αξρή εθιεγνύλ νη δύν πιεηνςεθήζαληεο εθάζηνπ βαζηθνύ θιάδνπ. Μεηά ηε δηαινγή γίλεηαη ε αλαθήξπμε ησλ επηηπρόλησλ ππνςεθίσλ κε ζεηξά επηηπρίαο. Καζνξίδεηαη θαη ε ζεηξά ησλ επηιαρόλησλ πνπ ζεσξνύληαη ζαλ αλαπιεξσκαηηθνί. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ ηνύηνπ παξαδίδεηαη ζε εθείλν ηνλ ππνςήθην πνπ πήξε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζην γεξαηόηεξν. ε πεξίπησζε ππνβνιήο επηά κόλν ππνςεθηνηήησλ γηα ηελ αλάδεημε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, δελ δηεμάγεηαη ςεθνθνξία ζα πξέπεη όκσο λα πξνηαζνύλ θαη αλαθεξπρζνύλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε νη ηξεηο (3) επηιαρόληεο. ζα αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία ζε πεξηπηώζεηο πνπ νη ππνςεθηόηεηεο γηα ηελ αλάδεημε Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη κόλν ηξεηο (3). ηελ πεξίπησζε όπνπ από έλα από ηνπο δύν βαζηθνύο θιάδνπο ηνπ πλδέζκνπ έρεη ππνβιεζεί κηα ή θακία ππνςεθηόηεηα, νη αξραηξεζίεο ζεσξνύληαη έγθπξεο θαη ε ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο πιεηνςεθήζαληεο ηνπ άιινπ θιάδνπ. Αθνύ ζπκπιεξσζεί ε ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη νη ηξεηο επηιαρόληεο πνπ ζεσξνύληαη ζαλ αλαπιεξσκαηηθνί κε απόιπηε ζεηξά επηηπρίαο. Δμππαθνύεηαη όηη αλ ζηνπο κε επηηπρόληεο γηα ζπκκεηνρή ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνςεθίνπο, πεξηιακβάλνληαη ππνςήθηνη θαη από ηνπο δύν βαζηθνύο θιάδνπο ηόηε ζηνπο επηιαρόληεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη έλαο ππνςήθηνο εθάζηνπ βαζηθνύ θιάδνπ θαη ν νπνίνο ζα είλαη ν ζπγθεληξώζαο ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο από ηνπο ππόινηπνπο ππνςεθίνπο ηνπ θιάδνπ ηνπ. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ αξραηξεζηώλ παξαδίδεηαη ζην απόιπην πιεηνςεθήζαληα ππνςήθην. Γίλεηαη μεθάζαξν όηη ζε πεξίπησζε πνπ ζ' νπνηαλδήπνηε επηινγή ππάξμεη ηζνςεθία ηόηε επηιέγεηαη ν γεξαηόηεξνο. Άρθρο 27 Όιν ην εθινγηθό πιηθό, δειαδή ε θαηάζηαζε απηώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε θαηάζηαζε εθείλσλ πνπ ςήθηζαλ, ην πξαθηηθό ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηεο αλαθήξπμεο ησλ επηηπρόλησλ, ν πίλαθαο ηεο δηαινγήο θαη ηπρόλ ελζηάζεηο καδί κε ηηο απνθάζεηο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο πάλσ ζ' απηέο, παξαδίδνληαη ζηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ απνρσξεί, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα παξαδώζεη καδί κε όιν ην αξρείν ηνπ πλδέζκνπ ζην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην.

12 11 Άρθρο 28 Η ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αξρίδεη από ηελ εκέξα ηεο εθινγήο ηνπ θαη ιήγεη ηελ εκέξα εθινγήο ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην πνπ απνρσξεί παξαδίδεη ζην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηε ζθξαγίδα, ηα βηβιία, ην αξρείν, ηα ηακεία θαη νπνηαδήπνηε άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ. Γηα ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή γίλεηαη εηδηθό πξαθηηθό πνπ θαηαρσξείηαη ζε εηδηθό βηβιίν πνπ ηεξείηαη από ην ύλδεζκν. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ δηθαηνύηαη λα πάξεη ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ απνρσξεί. Δμειεγθηηθή επηηξνπή Άρθρο 29 Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ απνηειείηαη από ηξία (3) κέιε θαη εθιέγεηαη, ζηελ ίδηα Γεληθή πλέιεπζε πνπ εθιέγεηαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, από ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ πλδέζκνπ, πνπ έρνπλ δηθαίσκα εθινγήο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Η εθινγή ησλ κειώλ ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γίλεηαη κε βάζε ηελ πιεηνςεθία θαη ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππόςε νη βαζηθνί θιάδνη ηνπ πλδέζκνπ. Η Δπηηξνπή απηή ειέγρεη νπνηαδήπνηε πξάμε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηηο ππεξεζίεο ηνύηνπ θαη θάζε άιιεο Δπηηξνπήο ή Οξγάλνπ ηνπ πλδέζκνπ. Η έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ππνβάιιεηαη ζηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. Η ζεηεία ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη δηεηήο. Β. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΛΤΗ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ Άρθρο 30 Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ απνθαζίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε. Γηα ηελ απόθαζε ηεο πλέιεπζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ρξεηάδεηαη απαξηία θαη πιεηνςεθία όπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 16 ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ. Άρθρο 31 (α) Ο ύλδεζκνο δηαιύεηαη κεηά από απόθαζε ησλ 4/5 ηνπ ζπλόινπ ησλ Μειώλ ηνπ πνπ ιακβάλεηαη ζε Γεληθή πλέιεπζε ζηελ νπνία παξεπξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 1/2 ησλ ηακεηαθά εληάμεη Μειώλ πνπ δηθαηνύληαη λα ςεθίζνπλ. (β) ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ πλδέζκνπ ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ πεξηέξρεηαη ζε θνηλσθειή ηδξύκαηα, ζύκθσλα κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.

13 12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άρθρο 32 Ο ύλδεζκνο έρεη δηθή ηνπ ζθξαγίδα ζηξνγγπιή, πνπ πεξηθεξεηαθά γξάθεη ηελ νλνκαζία ηνπ πλδέζκνπ θαη εζσηεξηθά παξνπζηάδεη ηελ Κύπξν ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη δύν γεσινγηθά ζθπξηά ρηαζηί θαη παξάζηαζε από αξραίν αληηθείκελν πνπ παξνπζηάδεη εξγάηε λα κεηαθέξεη ηάιαλην ραιθνύ. Δπίζεο ζην θάησ ηκήκα ηεο ζθξαγίδαο αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο 1980, πνπ είλαη ν ρξόλνο ίδξπζεο ηνπ πλδέζκνπ. Άρθρο 33 Κάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη ή δελ ξπζκίδεηαη από ην Καηαζηαηηθό απηό ή από εξκελεπηηθέο ζεκεηώζεηο πνπ εγθξίλνληαη θάζε θνξά από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε θαζώο θαη από ηνπο εηδηθνύο θαλνληζκνύο πνπ εγθξίλνληαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε, δηεπζεηείηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη ππόθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Άρθρο 34 Σν αξρηθό θαηαζηαηηθό κε 43 άξζξα ην νπνίν ςεθίζηεθε από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ιδξπηηθώλ Μειώλ ζηηο 5 Ινπλίνπ 1980 είρε ηξνπνπνηεζεί από ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 20εο Μαξηίνπ 1987 θαη απνηειείην επίζεο από 43 άξζξα. Σν παξόλ Καηαζηαηηθό πνπ είλαη επίζεο ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνύ, απνηειείηαη από ηξηάληα ηέζζεξα (34) άξζξα θαη ςεθίζζεθε άξζξν πξνο άξζξν θαη σο ζύλνιν από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ ηαθηηθώλ κειώλ, ζηηο 19 Μαξηίνπ 1996 θαη ζα ηζρύεη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ από ηελ Αξκόδηα Αξρή. Λεπθσζία

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα