ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ"

Transcript

1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

2 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό όξγαλν ησλ Κππξίσλ δηπισκαηνύρσλ Γεσιόγσλ, Μεηαιιεηνιόγσλ θαη άιισλ ζπλαθώλ εηδηθνηήησλ κε ηελ επσλπκία "ΤΝΓΔΜΟ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ". 2. Έδξα ηνπ ζπλδέζκνπ νξίδεηαη ε Λεπθσζία. θνπνί ηνπ πλδέζκνπ ζα είλαη: Άρθρο 2 1. Η Δπηζηεκνληθή εμύςσζε θαη λνκηθή επαγγεικαηηθή θαηνρύξσζε ησλ κειώλ ηνπ. 2. Η αλάπηπμε πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο, αιιειεγγύεο θαη επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ. 3. Η ζπκβνιή ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη πιήξε γλώζε ηνπ θππξηαθνύ ρώξνπ από γεσινγηθήο θαη κεηαιιεπηηθήο άπνςεο θαη ε πξναγσγή όισλ ησλ ζπλαθώλ επηζηεκώλ. 4. Η ζπκβνιή ηνπ πλδέζκνπ θαη ησλ κειώλ ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη γεληθόηεξα ζηελ επεκεξία ηνπ ηόπνπ. 5. Η δηαθύιαμε ηνπ επηζηεκνληθνύ, επαγγεικαηηθνύ θαη θνηλσληθνύ θύξνπο ησλ κειώλ ηνπ. 6. Η επηδίσμε νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρεηηθνύ κε ηνπο πην πάλσ ζθνπνύο. 7. Να θαιιηεξγεί θαη εμαζθαιίδεη ακνηβαίεο ζρέζεηο κε παξόκνηα ηδξύκαηα ζηελ Κύπξν ή ζε άιιεο ρώξεο. 8. Να ηδξύεη, δεκηνπξγεί θαη δηαηεξεί βηβιηνζήθε, επηζηεκνληθέο ζπιινγέο θαη κνπζεία ζρεηηδόκελα κε ηνπο πην πάλσ αλαθεξόκελνπο ζθνπνύο. 9. Να παξέρεη δηεπθνιύλζεηο κέζσ θνηλσληθώλ ζπλαλαζηξνθώλ κεηαμύ κειώλ ηνπ πλδέζκνπ θαη ησλ θίισλ ηνπ. 10. Να πηνζεηεί ηέηνηα κέζα γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ, ηα νπνία ζα ζεσξεζνύλ αλαγθαία θαη ηδηαίηεξα ηε δεκνζίεπζε ζηνλ Σύπν εγθπθιίσλ, ηε δεκνζίεπζε βηβιίσλ θαη πεξηνδηθώλ ηε ζπκκεηνρή ζε ξαδηνηειενπηηθά πξνγξάκκαηα θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα. 11. Να εγθαζηδξύεη θαη λα δηαηεξεί ηέηνηα γξαθεία θαη ππνζηαηηθά θαη αληηπξνζσπείεο νπνπδήπνηε είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ θαη γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ κειώλ ηνπ.

3 2 12. Να θάκλεη ηέηνηα έξγα ή πξάμεηο ζηελ Κύπξν ή ζην εμσηεξηθό ηα νπνία ζα πξνσζνύλ θαη πξνάγνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ Μειώλ ή ηνπ πλδέζκνπ. 13. Να πσιεί ή εθκηζζώλεη ή άιισο λα εκπνξεύεηαη θηλεηή ή αθίλεηε πεξηνπζία. 14. Η απόθηεζε γξαθείσλ, εληεπθηεξίσλ ή άιισλ ππνζηαηηθώλ πνπ εμππεξεηνύλ ηνπο ζθνπνύο ηνπ πλδέζκνπ. 15. Να δαλείδεηαη ή λα εμαζθαιίδεη ρξήκαηα γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ πλδέζκνπ κε ηέηνηνπο όξνπο θαη κε ηέηνηαλ αζθάιεηαλ ε νπνία ζα ζεσξεζεί θαηάιιειε. 16. Να ζπλδέεηαη νκνζπνλδηαθά, λα ζπλεξγάδεηαη ζηελ Κύπξν ή ζην εμσηεξηθό κε άιιεο εηαηξείεο ή νξγαληζκνύο ή ζπλδέζκνπο πνπ έρνπλ παξόκνηνπο ζθνπνύο. 17. Να ζπλεηζθέξεη ρξήκαηα γηα θηιαλζξσπηθνύο, εθπαηδεπηηθνύο ή άιινπο θνηλσθειείο ζθνπνύο πνπ ζεσξνύληαη όηη είλαη πξνο όθεινο ηνπ πλδέζκνπ ή ησλ Μειώλ ηνπ. 18. Να πξάηηεη νπνηαδήπνηε άιια έξγα ηα νπνία ζα απνζθνπνύλ ζηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζθνπώλ. 19. Σα εηζνδήκαηα θαη ε πεξηνπζία ηνπ πλδέζκνπ, νπνζελδήπνηε πξνέξρνληαη ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξναγσγή ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ θαη ηνπο άιινπο πην πάλσ ζθνπνύο. 20. Να ζπκκεηέρεη θαη δίδεη ηε γλώκε ηνπ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο ζθνπνύο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ ζηα αξκόδηα Κπβεξλεηηθά, δεκνηηθά ή άιια ζώκαηα. 21. Ο ύλδεζκνο ζα παξακείλεη έμσ από θάζε θνκκαηηθή, ζξεζθεπηηθή ή νηθνλνκηθή ζθνπηκόηεηα. 22. Να πξνθεξύζζεη βξαβεία γηα ηε ζύληαμε εηδηθώλ επηζηεκνληθώλ κειεηώλ, ηε δηνξγάλσζε δηαιέμεσλ, εθδξνκώλ, επηζηεκνληθώλ ζπλεδξίσλ, ζπκπνζίσλ ζεκηλαξίσλ θ. ι. π. θαη ηε ζύκπξαμε θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο ζπλδέζκνπο ηεο Κύπξνπ. 23. Να απνλέκεη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο ζε άηνκα ηα νπνία έρνπλ πξνζθέξεη θαη βνεζήζεη ζηνπο ζθνπνύο ηνπ πλδέζκνπ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΠΟΡΟΙ Άρθρο 3 Πόξνη ηνπ πλδέζκνπ είλαη: 1. Σα δηθαηώκαηα εγγξαθήο ησλ κειώλ. 2. Οη ζπλδξνκέο ησλ κειώλ. 3. Οη εηζπξάμεηο από ηηο εθδειώζεηο ηνπ πλδέζκνπ. 4. Η δαλεηνδόηεζε ή εμαζθάιηζε ρξεκάησλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ πλδέζκνπ.

4 3 5. Οπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο πξόζζεηε εηζθνξά ησλ κειώλ θαη θάζε άιινπ λνκηθνύ ή θπζηθνύ πξνζώπνπ θαη νξγαληζκνύ, λννπκέλνπ όηη κηα ηέηνηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε δελ ζα είλαη ζε βάξνο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ πλδέζκνπ. 6. Όιεο νη ζπλδξνκέο θαη δσξεέο ζα πιεξώλνληαη ζηνλ Σακία πνπ ζα εθδίδεη ηε ζρεηηθή απόδεημε. Όια ηα ρξήκαηα ζα θαηαηίζεληαη ζε εηδηθό ινγαξηαζκό ζηελ ηξάπεδα θαη ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ηνπ πλδέζκνπ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΔΛΗ Α. ΔΓΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΥΩΡΗΙΗ ΑΠΟΒΟΛΗ Άρθρο 4 1. Σα κέιε ηνπ πλδέζκνπ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά, επίηηκα, έθηαθηα θαη ζπνπδαζηέο. 2. Σαθηηθά κέιε ηνπ πλδέζκνπ εγγξάθνληαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή ζύδπγνη πνιηηώλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζηελ Κύπξν ή Έιιελεο ππήθννη πνπ έρνπλ ηε δηακνλή ηνπο ζηελ Κύπξν θαη είλαη δηπισκαηνύρνη αλαγλσξηζκέλνπ Παλεπηζηεκίνπ ή Πνιπηερλείνπ ή άιινπ ηζνδύλακνπ Ιδξύκαηνο ζε νπνηνλδήπνηε θιάδν ηεο Γεσινγίαο, Μεηαιιεηνινγίαο θαη άιισλ ζπλαθώλ επηζηεκώλ (Γεσθπζηθή, Γεσρεκεία, Παιαηνληνινγία, Τδξνγεσινγία, Μεηαιινπξγία θ. ι. π.). Σα ηαθηηθά κέιε κεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο, απνηεινύλ απαξηία, έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε όια ηα δηνηθεηηθά όξγαλα ηνπ πλδέζκνπ. 3. Δπίηηκα κέιε αλαθεξύζζνληαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε, κεηά από πξόηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πξόζσπα πνπ πξνζθέξνπλ ζνβαξή ππεξεζία πξνο ην ύλδεζκν ή ζπκβάιινπλ γεληθά ζηελ εμύςσζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο. 4. Έθηαθηα κέιε εγγξάθνληαη: (α) νη θάηνρνη κεηαγπκλαζηαθνύ δηπιώκαηνο ζε ζπλαθή εηδηθόηεηα, πνπ δελ κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ σο ηαθηηθά, (β) όζνη έρνπλ καθξνρξόληα πείξα ζε γεσινγηθέο θαη κεηαιιεπηηθέο εξγαζίεο θαη πνπ πξνηείλνληαη από δύν ηαθηηθά κέιε θαη (γ) νη αιινδαπνί δηπισκαηνύρνη. 5. πνπδαζηέο κέιε εγγξάθνληαη νη Κύπξηνη θαη Έιιελεο ππήθννη πνπ θαηνηθνύλ ζηελ Κύπξν θαη είλαη θνηηεηέο ηεο Γεσινγίαο, Μεηαιιεηνινγίαο θαη άιισλ ζπλαθώλ Δπηζηεκώλ.

5 4 Άρθρο 5 1. Γηα λα εγγξαθεί θάπνηνο σο ηαθηηθό κέινο ηνπ πλδέζκνπ πξέπεη λα ππνβάιεη γξαπηή αίηεζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, κε ηελ νπνία λα δεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην κεηξών ησλ κειώλ. 2. Η αίηεζε, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη όια ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ αηηεηνύ, ζα ζπλνδεύεηαη κε αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ πνπ θαηέρεη θαη δήισζε όηη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ θαη ηηο λόκηκεο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη όηη ππνρξενύηαη ζηελ ηαθηηθή θαηαβνιή ησλ ζπλδξνκώλ. 3. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κειεηά ηελ αίηεζε θαη εθόζνλ ηελ θξίλεη απνδεθηή, κε απόθαζε ηνπ εγθξίλεη ηελ εγγξαθή ηνπ αηηεηή ζην κεηξών ησλ κειώλ θαη θαηαηάζζεη ην κέινο ζέλα από ηνπο δύν βαζηθνύο θιάδνπο (δει. ησλ Γεσιόγσλ ή ησλ Μεηαιιεηνιόγσλ) ηνπ πλδέζκνπ, ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε. 4. ε πεξίπησζε πνπ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνξξίςεη ηελ αίηεζε, ηόηε ν αηηεηήο κπνξεί λα πξνζθύγεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ηεο νπνίαο ε απόθαζε γηα απνδνρή ή όρη ηνπ αηηεηή είλαη νξηζηηθή θαη ηειεζίδηθε. 5. Η ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη ηόζν γηα ηα έθηαθηα όζν θαη γηα ηνπο ζπνπδαζηέο κέιε, κε κόλε δηαθνξά όηη ζηελ πεξίπησζε ησλ έθηαθησλ κειώλ θξηηήξην γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο είλαη ηα ζηνηρεία γηα ηε καθξνρξόληα πείξα ζην γεσινγηθό ή κεηαιιεπηηθό ηνκέα, πνπ ζα ππνβάιινληαη από ηνλ αηηεηή θαη ζα πηζηνπνηνύληαη από ηα δύν ηαθηηθά κέιε πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αίηεζε. Άρθρο 6 1. Οπνηνδήπνηε κέινο δηθαηνύηαη λα απνρσξήζεη νπνηεδήπνηε ην ζειήζεη, αθνύ γλσζηνπνηήζεη ηνύην κε έγγξαθε δήισζε ηνπ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 2. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηαγξάθεη από ην κεηξών ηα κέιε πνπ πεζαίλνπλ ή απνρσξνύλ. 3. Η απνβνιή κέινπο από ην ύλδεζκν γίλεηαη κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηόπηλ ζρεηηθήο πξόηαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο : (α) Γηα όζνπο πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο αληίζεηεο κε ην θαηαζηαηηθό, ηνπο εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ πλδέζκνπ. (β) Γηα όζνπο θαηαδηθάζζεθαλ γηα θαθνύξγεκα. (γ) Γηα όζνπο θαζπζηεξνύλ αδηθαηνιόγεηα θαη πεξηζζόηεξν από δύν ρξόληα ζηελ εθπιήξσζε νηθνλνκηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ πξνο ην ύλδεζκν. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε απώιεηα ηεο ηδηόηεηαο ηνπ κέινπο είλαη απηόκαηε, παξακέλεη δε ππεύζπλν γηα ην πνζό ησλ ζπλδξνκώλ πνπ όθεηιε θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο δηαγξαθήο ηνπ. 4. Οπνηνδήπνηε κέινο κπνξεί λα δηαγξαθεί ή απνβιεζεί από ην ύλδεζκν αλ κεηά από πξόηαζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ζπκθσλήζεη ή πιεηνςεθία ησλ 4/5 ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηή δελ ζα είλαη κηθξόηεξε ηνπ 50% ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ πλδέζκνπ πνπ είλαη νηθνλνκηθά εληάμεη θαη δηθαηνύληαη λα ςεθίζνπλ.

6 5 5. Κάζε απόθαζε γηα απνβνιή κέινπο κπνξεί λα πξνζβιεζεί ζηελ επόκελε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε, ηεο νπνίαο ε απόθαζε ζα είλαη νξηζηηθή θαη ηειεζίδηθε. Β. ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΜΔΛΩΝ Άρθρο 7 1. Σα ηαθηηθά κέιε ηνπ πλδέζκνπ νθείινπλ : (α) Να θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα επόδσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ θαη λα ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ. (β) Να ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθώλ Οξγάλσλ ηνπ πλδέζκνπ. (γ) Να θαηαβάιινπλ, εθηόο από ην δηθαίσκα εγγξαθήο ηνπο θαη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπο ηαθηηθά ζηνλ Σακία ηνπ πλδέζκνπ. Σα πνζά απηά κπνξνύλ λα απμνκεηώλνληαη κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Άρθρο 8 1. Όια ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο, λα ιακβάλνπλ ην ιόγν θαη λα εθθέξνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα θάζε ζέκα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε γηνξηέο, εθδξνκέο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο εθδειώζεηο πνπ ζα δηνξγαλώλνληαη. 2. Όια ηα ηαθηηθά κέιε έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα, έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη, ην δηθαίσκα λα επηζεσξνύλ ηα βηβιία, ηα πξαθηηθά θαη γεληθά όια ηα έγγξαθα ηνπ πλδέζκνπ κεηά από γξαπηή αίηεζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη αθνύ ππάξρεη εηδηθόο πξνο ηνύην ιόγνο. 3. Σν δηθαίσκα ςήθνπ γηα απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο όπσο επίζεο θαη ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη πεξηνξίδεηαη όηαλ ηαθηηθά κέιε κόλν. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ Άρθρο 9 Όξγαλα ηνπ πλδέζκνπ είλαη: α) Η Γεληθή πλέιεπζε ε νπνία απνηειεί ην θπξίαξρν ζώκα ηνπ πλδέζκνπ β) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην γ) Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή δ) Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή

7 6 Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε Άρθρο 10 α) Η εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πλδέζκνπ ζπλέξρεηαη ζηε Λεπθσζία, κία θνξά ην ρξόλν, κέζα ζην κήλα Μάξηην. β) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα ελεκεξώλεη κε γξαπηή εηδνπνίεζε ηα Μέιε ηνπ πλδέζκνπ γηα ηελ εκεξνκελία, ώξα θαη αθξηβή ηόπν ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο όπσο θαη γηα ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζεκάησλ ηεο ηνπιάρηζηνλ 14 εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζύγθιεζεο ηεο. Σέηνηα εηδνπνίεζε ζα δεκνζηεύεηαη ζην εκεξήζην ηύπν. Άρθρο 11 Όια ηα Σαθηηθά Μέιε πνπ παξεπξίζθνληαη ζηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπδεηνύλ, λα ςεθίδνπλ, λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη όπσο θαζνξίδεηαη πην θάησ. 1. Κάζε ηαθηηθό κέινο έρεη κία ςήθν. 2. Κάζε ηαθηηθό κέινο κπνξεί λα παξεπξεζεί απηνπξνζώπσο ή κε πιεξεμνύζηα εθπξνζώπεζε ηνπ από άιιν κέινο. Έλα κέινο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη πεξηζζόηεξα από δύν άιια κέιε. 3. Γηα λα εμαζθήζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ θάζε κέινο ζα πξέπεη λα έρεη εμνθιεκέλεο ηηο ζπλδξνκέο ηνπ κέρξη ηελ 31ελ Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο. Η εμόθιεζε ησλ ζπλδξνκώλ κπνξεί λα γίλεη θαη θαηά ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Άρθρο 12 Αληηθείκελν ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ζα είλαη: (α) Η ινγνδνζία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηα πεπξαγκέλα. (β) Η έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο έθζεζεο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο (απνθαζίδνληαο ηαπηόρξνλα θαη γηα ηελ απαιιαγή ηνπο από ηελ επζύλε). (γ) Η εθινγή ησλ κειώλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο (ζε πεξίπησζε αξραηξεζηώλ). (δ) Γηάθνξα ζέκαηα πνπ απνξξένπλ από ηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. (ε) Οπνηνλδήπνηε ζέκα ππνβιήζεθε γξαπηά ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ζπδήηεζε από νπνηνλδήπνηε κέινο κέρξη θαη ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ θάζε ρξόλνπ. Άρθρο 13 Η Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε έρεη απαξηία όηαλ παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά από ηα ηαθηηθά κέιε πνπ δηθαηνύληαη λα παξεπξίζθνληαη θαη λα εμαζθνύλ ηα δηθαηώκαηα ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απαξηία ε ζπλέιεπζε αλαβάιιεηαη θαη ζπγθαιείηαη δεύηεξε κεηά από κηζή ώξα, κε ηα ίδηα αθξηβώο ζέκαηα θαη απηή ζα ζεσξείηαη όηη είλαη απαξηία κε νζαδήπνηε κέιε παξεπξεζνύλ.

8 7 Άρθρο 14 Η Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαηά ηελ νπνία δηεμάγνληαη αξραηξεζίεο, πξνεδξεύεηε από Πξόεδξν πνπ εθιέγεηαη κε πιεηνςεθία γηα ηνλ ζθνπό απηό. Σα πξαθηηθά ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηά ηελ νπνία δηεμάγνληαη αξραηξεζίεο, θξαηεί Γξακκαηέαο πνπ εθιέγεηαη κε πιεηνςεθία γηα ην ζθνπό απηό. Άρθρο 15 Οη απνθάζεηο ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία. Αλ νπνηνλδήπνηε κέινο ην επηζπκεί ε ςεθνθνξία ζα είλαη κπζηηθή. Η εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γίλεηαη πάληνηε κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε Άρθρο Οη Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεύζεηο ζπγθαινύληαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από απόθαζε ηνπ ή κεηά από αίηεζε ηνπ ελόο ηξίηνπ ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ην ζέκα γηα ην νπνίν δεηείηαη ε ζύγθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Όηαλ ππνβιεζεί κία ηέηνηα αίηεζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπγθαιέζεη ηε πλέιεπζε ην αξγόηεξν ζε ηξηάληα κέξεο από ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 2. Μεηαμύ ησλ ζεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα απαζρνιεζνύλ κία Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε είλαη θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ απαηηείηαη πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ παξόλησλ. Γηα ηξνπνπνίεζε ζθνπνύ ηνπ πλδέζκνπ απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ησλ 3/4 ησλ ηαθηηθώλ κειώλ. Γηνηθεηηθό πκβνύιην Άρθρο 17 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη επηακειέο θαη εθιέγεηαη γηα δύν ρξόληα από ηε Γεληθή πλέιεπζε. Μαδί κε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ε πλέιεπζε εθιέγεη ηξία αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Απηόο πνπ ζα πάξεη ηνπο πην πνιινύο ςήθνπο ή ν γεξαηόηεξνο, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ζπγθαιεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, κέζα ζε επηά κέξεο (7) από ηελ εκέξα ηεο εθινγήο ηνπ, γηα λα θαηαξηηζζεί ζε ζώκα κε Πξόεδξν, Αληηπξόεδξν, Γξακκαηέα, Βνεζό Γξακκαηέα, Σακία, Βνεζό Σακία θαη ύκβνπιν. Η ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη θαηά ηξόπν ώζηε ακθόηεξνη νη βαζηθνί θιάδνη ηνπ πλδέζκνπ (δει. νη Γεσιόγνη θαη νη Μεηαιιεηνιόγνη) λα δύλαληαη λα αληηπξνζσπεύνληαη από δύν ηνπιάρηζηνλ αληηπξνζώπνπο γηα λα δηαζθαιίδεηαη κηα ειάρηζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εξγαζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.

9 8 ε πεξίπησζε πνπ σο Πξόεδξνο εθιεγεί Γεσιόγνο, ν Αληηπξόεδξνο επηβάιιεηαη λα είλαη Μεηαιιεηνιόγνο θαη αληίζηξνθα λννπκέλνπ όηη ζηε ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κεηέρνπλ θαη νη δύν θιάδνη. Σν αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ δελ κπνξεί λα αλαιεθζεί από ην ίδην κέινο ηνπ πλδέζκνπ γηα πεξηζζόηεξεο από δύν ζπλερείο ζεηείεο. Σν αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ δελ κπνξεί λα αλαιεθζεί από ην ίδην κέινο ηνπ πλδέζκνπ γηα πεξηζζόηεξεο από δύν ζπλερείο ζεηείεο. Άρθρο 18 Ο Πξόεδξνο πξνΐζηαηαη ησλ εθδειώζεσλ ηνπ πλδέζκνπ θαη εθπξνζσπεί ην ύλδεζκν ζηηο δεκόζηεο ηειεηέο θαη εθδειώζεηο. Αληηπξνζσπεύεη ην ύλδεζκν δηθαζηηθώο θαη εμσδίθσο θαη γεληθά ζε θάζε δεκόζηα Αξρή. πγθαιεί ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο θαη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε θαη εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, επηκειείηαη ηελ έθδνζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο ζεηείαο ηνπ, ππνγξάθεη θάζε έγγξαθν ηνπ πλδέζκνπ θαη ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Σακία νπνηεζδήπνηε επηηαγέο. Έρεη ηε ληθώζα ςήθν ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Πξνεδξεύεη ζε όιεο ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο εθηόο από ηηο πλειεύζεηο ζηηο νπνίεο δηεμάγνληαη αξραηξεζίεο. Ο Αληηπξόεδξνο βνεζά ηνλ Πξόεδξν ζηηο πην πάλσ αξκνδηόηεηεο ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξώλεη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ. Ο Γξακκαηέαο θπιάηηεη ηε ζθξαγίδα θαη ηα αξρεία ηνπ πλδέζκνπ, ηεξεί πξσηόθνιιν εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρόκελσλ εγγξάθσλ, θξαηά πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη πλειεύζεσλ, πξαγκαηνπνηεί ηηο εγγξαθέο ησλ κειώλ θαη δηελεξγεί ηελ αιιεινγξαθία ηνπ πλδέζκνπ. ηελ αξρή θάζε ζπλεδξίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δηαβάδεη ηα πξαθηηθά, ηα νπνία εγθξίλνληαη θαη ζπλππνγξάθνληαη απ' όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Ο Σακίαο θξαηά ηα νηθνλνκηθά βηβιία θαη ην ηακείν ηνπ πλδέζκνπ, ηεξεί απνδείμεηο εζόδσλ, έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ηνπ ηακείνπ θαη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη πξνβαίλεη, κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη κε εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ, ζε εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο. Ο Βνεζόο Γξακκαηέαο βνεζά ηνλ Γξακκαηέα θαη ηνλ αλαπιεξώλεη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο. Ο Βνεζόο Σακίαο βνεζά ηνλ Σακία θαη ηνλ αλαπιεξώλεη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο. Ο ύκβνπινο βνεζά όια ηα άιια κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη αλαπιεξώλεη νπνηνδήπνηε από απηά ζε πεξίπησζε απνπζηώλ ή θσιπκάησλ, θαη' εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηνπ Πξνέδξνπ. 'Άρθρο 19 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη απαξηία όηαλ ηνπιάρηζην ηέζζεξα από ηα κέιε ηνπ είλαη παξόληα. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαηά ηηο ζπλεδξίεο ηνπ απνθαζίδεη πάληνηε κε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ.

10 9 Άρθρο 20 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαηεπζύλεη ηε δξάζε ηνπ πλδέζκνπ, πξνσζεί θαη εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ πλδέζκνπ θαη γεληθά δηνηθεί, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Άρθρο 21 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κηα θνξά ηνλ κήλα θαη έθηαθηα όπνηε παξνπζηαζζεί αλάγθε, κε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ή κεηά από αίηεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Άρθρο 22 Αλ θαηά ηε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ρεξεύζνπλ πεξηζζόηεξεο από ηξεηο ζέζεηο, ηόηε απαηηείηαη ε ζύγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο, κέζα ζε έλα κήλα από ηελ εκέξα ηεο ρήξεπζεο ηεο ηέηαξηεο ζέζεο, γηα ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ ζα ζπκπιεξώλεη ηε ζεηεία ηνπ πξνεγνπκέλνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Σνύην δελ εθαξκόδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη κηθξόηεξν από έμε κήλεο. ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο πνπ ρεξεύνπλ είλαη ηξεηο ή ιηγόηεξεο, ηόηε θαηαιακβάλνληαη από ηνπο επηιαρόληεο θαηά ηηο αξραηξεζίεο γηα εθινγή ηνπ παξόληνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 'Όηαλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα από ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ γηα πεξηζζόηεξνπο από ηξεηο κήλεο, ηόηε ην κέινο απηό αληηθαζίζηαηαη από ηνλ θαηά ζεηξά επηιαρόληα. Άρθρο 23 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δύλαηαη λα εμνπζηνδνηεί νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ όπσο απηό ππνγξάθεη ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα ή εθπξνζσπήζεη ην ύλδεζκν ζε νπνηεζδήπνηε εθδειώζεηο. Δθνξεπηηθή επηηξνπή Άρθρο 24 ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα δηεμαγσγή αξραηξεζηώλ εθιέγεηαη Πξόεδξνο θαη Γξακκαηέαο ηεο πλέιεπζεο. Μεηά ηε ινγνδνζία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ απεξρνκέλνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δέρεηαη ηηο ππνςεθηόηεηεο πνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη από δύν κέιε θαη πξνβαίλεη ζηελ εθινγή ηξηκεινύο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. Άρθρο 25 Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, επνπηεύεη γηα λα δηελεξγεζνύλ νη αξραηξεζίεο γηα εθινγή Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Δμειεγθηηθή Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ κε βάζε ηα κεηξώα ησλ κειώλ θαη απνθαίλεηαη γηα θάζε ακθηζβήηεζε πνπ ζα πξνθύςεη ή πνπ ζα ππνβιεζεί.

11 10 Άρθρο 26 Η ςεθνθνξία γηα αλάδεημε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γίλεηαη κπζηηθά, κε εηδηθά ζθξαγηζκέλα ςεθνδέιηηα. Η πξνηίκεζε ησλ ππνςεθίσλ ζην ςεθνδέιηην γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ηνπ νλόκαηνο ηνπο. Οη πξνηηκήζεηο δελ κπνξνύλ λα είλαη πεξηζζόηεξεο από επηά (7) ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη πεξηζζόηεξεο από ηξεηο (3) ζηελ πεξίπησζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. Οη ςεθνθόξνη ηνπνζεηνύλ ηα ςεθνδέιηηα κέζα ζε θάθειν, πνπ ρνξεγεί ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ζθξαγηζκέλν κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ. Καηάζηαζε εθείλσλ πνπ ςεθίδνπλ θξαηείηαη από ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ δηαινγή ησλ ςήθσλ, γξάθνληαο ζε πίλαθα ηνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο ησλ ππνςεθίσλ. Η δηαινγή ησλ ςήθσλ γηα ηελ εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γίλεηαη αθνύ θαη' αξρή εθιεγνύλ νη δύν πιεηνςεθήζαληεο εθάζηνπ βαζηθνύ θιάδνπ. Μεηά ηε δηαινγή γίλεηαη ε αλαθήξπμε ησλ επηηπρόλησλ ππνςεθίσλ κε ζεηξά επηηπρίαο. Καζνξίδεηαη θαη ε ζεηξά ησλ επηιαρόλησλ πνπ ζεσξνύληαη ζαλ αλαπιεξσκαηηθνί. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ ηνύηνπ παξαδίδεηαη ζε εθείλν ηνλ ππνςήθην πνπ πήξε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζην γεξαηόηεξν. ε πεξίπησζε ππνβνιήο επηά κόλν ππνςεθηνηήησλ γηα ηελ αλάδεημε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, δελ δηεμάγεηαη ςεθνθνξία ζα πξέπεη όκσο λα πξνηαζνύλ θαη αλαθεξπρζνύλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε νη ηξεηο (3) επηιαρόληεο. ζα αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία ζε πεξηπηώζεηο πνπ νη ππνςεθηόηεηεο γηα ηελ αλάδεημε Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη κόλν ηξεηο (3). ηελ πεξίπησζε όπνπ από έλα από ηνπο δύν βαζηθνύο θιάδνπο ηνπ πλδέζκνπ έρεη ππνβιεζεί κηα ή θακία ππνςεθηόηεηα, νη αξραηξεζίεο ζεσξνύληαη έγθπξεο θαη ε ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο πιεηνςεθήζαληεο ηνπ άιινπ θιάδνπ. Αθνύ ζπκπιεξσζεί ε ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη νη ηξεηο επηιαρόληεο πνπ ζεσξνύληαη ζαλ αλαπιεξσκαηηθνί κε απόιπηε ζεηξά επηηπρίαο. Δμππαθνύεηαη όηη αλ ζηνπο κε επηηπρόληεο γηα ζπκκεηνρή ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνςεθίνπο, πεξηιακβάλνληαη ππνςήθηνη θαη από ηνπο δύν βαζηθνύο θιάδνπο ηόηε ζηνπο επηιαρόληεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη έλαο ππνςήθηνο εθάζηνπ βαζηθνύ θιάδνπ θαη ν νπνίνο ζα είλαη ν ζπγθεληξώζαο ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο από ηνπο ππόινηπνπο ππνςεθίνπο ηνπ θιάδνπ ηνπ. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ αξραηξεζηώλ παξαδίδεηαη ζην απόιπην πιεηνςεθήζαληα ππνςήθην. Γίλεηαη μεθάζαξν όηη ζε πεξίπησζε πνπ ζ' νπνηαλδήπνηε επηινγή ππάξμεη ηζνςεθία ηόηε επηιέγεηαη ν γεξαηόηεξνο. Άρθρο 27 Όιν ην εθινγηθό πιηθό, δειαδή ε θαηάζηαζε απηώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε θαηάζηαζε εθείλσλ πνπ ςήθηζαλ, ην πξαθηηθό ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηεο αλαθήξπμεο ησλ επηηπρόλησλ, ν πίλαθαο ηεο δηαινγήο θαη ηπρόλ ελζηάζεηο καδί κε ηηο απνθάζεηο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο πάλσ ζ' απηέο, παξαδίδνληαη ζηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ απνρσξεί, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα παξαδώζεη καδί κε όιν ην αξρείν ηνπ πλδέζκνπ ζην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην.

12 11 Άρθρο 28 Η ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αξρίδεη από ηελ εκέξα ηεο εθινγήο ηνπ θαη ιήγεη ηελ εκέξα εθινγήο ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην πνπ απνρσξεί παξαδίδεη ζην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηε ζθξαγίδα, ηα βηβιία, ην αξρείν, ηα ηακεία θαη νπνηαδήπνηε άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ. Γηα ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή γίλεηαη εηδηθό πξαθηηθό πνπ θαηαρσξείηαη ζε εηδηθό βηβιίν πνπ ηεξείηαη από ην ύλδεζκν. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ δηθαηνύηαη λα πάξεη ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ απνρσξεί. Δμειεγθηηθή επηηξνπή Άρθρο 29 Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ απνηειείηαη από ηξία (3) κέιε θαη εθιέγεηαη, ζηελ ίδηα Γεληθή πλέιεπζε πνπ εθιέγεηαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, από ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ πλδέζκνπ, πνπ έρνπλ δηθαίσκα εθινγήο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Η εθινγή ησλ κειώλ ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γίλεηαη κε βάζε ηελ πιεηνςεθία θαη ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππόςε νη βαζηθνί θιάδνη ηνπ πλδέζκνπ. Η Δπηηξνπή απηή ειέγρεη νπνηαδήπνηε πξάμε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηηο ππεξεζίεο ηνύηνπ θαη θάζε άιιεο Δπηηξνπήο ή Οξγάλνπ ηνπ πλδέζκνπ. Η έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ππνβάιιεηαη ζηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. Η ζεηεία ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη δηεηήο. Β. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΛΤΗ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ Άρθρο 30 Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ απνθαζίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε. Γηα ηελ απόθαζε ηεο πλέιεπζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ρξεηάδεηαη απαξηία θαη πιεηνςεθία όπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 16 ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ. Άρθρο 31 (α) Ο ύλδεζκνο δηαιύεηαη κεηά από απόθαζε ησλ 4/5 ηνπ ζπλόινπ ησλ Μειώλ ηνπ πνπ ιακβάλεηαη ζε Γεληθή πλέιεπζε ζηελ νπνία παξεπξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 1/2 ησλ ηακεηαθά εληάμεη Μειώλ πνπ δηθαηνύληαη λα ςεθίζνπλ. (β) ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ πλδέζκνπ ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ πεξηέξρεηαη ζε θνηλσθειή ηδξύκαηα, ζύκθσλα κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.

13 12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άρθρο 32 Ο ύλδεζκνο έρεη δηθή ηνπ ζθξαγίδα ζηξνγγπιή, πνπ πεξηθεξεηαθά γξάθεη ηελ νλνκαζία ηνπ πλδέζκνπ θαη εζσηεξηθά παξνπζηάδεη ηελ Κύπξν ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη δύν γεσινγηθά ζθπξηά ρηαζηί θαη παξάζηαζε από αξραίν αληηθείκελν πνπ παξνπζηάδεη εξγάηε λα κεηαθέξεη ηάιαλην ραιθνύ. Δπίζεο ζην θάησ ηκήκα ηεο ζθξαγίδαο αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο 1980, πνπ είλαη ν ρξόλνο ίδξπζεο ηνπ πλδέζκνπ. Άρθρο 33 Κάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη ή δελ ξπζκίδεηαη από ην Καηαζηαηηθό απηό ή από εξκελεπηηθέο ζεκεηώζεηο πνπ εγθξίλνληαη θάζε θνξά από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε θαζώο θαη από ηνπο εηδηθνύο θαλνληζκνύο πνπ εγθξίλνληαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε, δηεπζεηείηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη ππόθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Άρθρο 34 Σν αξρηθό θαηαζηαηηθό κε 43 άξζξα ην νπνίν ςεθίζηεθε από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ιδξπηηθώλ Μειώλ ζηηο 5 Ινπλίνπ 1980 είρε ηξνπνπνηεζεί από ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 20εο Μαξηίνπ 1987 θαη απνηειείην επίζεο από 43 άξζξα. Σν παξόλ Καηαζηαηηθό πνπ είλαη επίζεο ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνύ, απνηειείηαη από ηξηάληα ηέζζεξα (34) άξζξα θαη ςεθίζζεθε άξζξν πξνο άξζξν θαη σο ζύλνιν από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ ηαθηηθώλ κειώλ, ζηηο 19 Μαξηίνπ 1996 θαη ζα ηζρύεη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ από ηελ Αξκόδηα Αξρή. Λεπθσζία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ - 1 - ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξύεηαη ύλδεζκνο Γνλέσλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηνπ ΙΑ Σζίξεηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ επαξρίαο Λεκεζνύ κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 1: Ίδπςζη, όνομα και έδπα ηος ωμαηείος Ιδξύεηαη ζηελ Κύπξν κε έδξα ηε Λεπθσζία ζσκαηείν ππό ηελ επσλπκία ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983.

2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983. ΚΑΚΗΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΠΑΦΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΗΑ: θαθηζηηθόο Όµηινο Πάθνπ 2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983. 3. ΦΡΑΓΗ Α : To σκαηείν ζα έρεη ζηξνγγπιή ζθξαγίδα, ζην θέληξν ηεο νπνίαο ζα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ Cyprus Referees Association Σαρ.Κηβ.: 22178 Έηνο Ιδξύζεσο 1957 Σει. 22 591050 1518 Λεπθσζία Μέινο Κ.Ο.Π. 1996 Φαμ. 22 591033 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΑΡΘΡΟ ΔΛΙΓΑ ---- ΔΡΜΗΝΔΙΑ --- 01.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 2 ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα.

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. 1. Σπζηήλεηαη θνηλσθειέο ίδξπκα κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α

ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α Άπθπο 1 ο ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α Ηδξύεηαη Γεπηεξνβάζκηα Γεκνθξαηηθή Αλεμάξηεηε Κίλεζε Δξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ., κε ηελ επσλπκία «Γ.Α.Κ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Τ.ΚΑ.Π.. ΙΓΡΤΗ-ΔΠΩΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Τ.ΚΑ.Π.. ΙΓΡΤΗ-ΔΠΩΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Τ.ΚΑ.Π.. ΙΓΡΤΗ-ΔΠΩΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδξύεηαη σκαηείν κε ηελ επσλπκία ύιινγνο Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο Ν. εξξώλ. Η ζθξαγίδα ηνπ ζπιιόγνπ έρεη ζρήκα ζηξνγγπιό, κε ηελ θπθιηθή επηγξαθή ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία "ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ "

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία "ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ " ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ Άξζξν 1 Ιδξύεηαη σκαηείν κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΝΑΤΠΖΓΩΝ και ΝΑΤΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΔΠΩΝΤΜΗΑ-ΚΟΠΟ-ΔΓΡΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΝΑΤΠΖΓΩΝ και ΝΑΤΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΔΠΩΝΤΜΗΑ-ΚΟΠΟ-ΔΓΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΝΑΤΠΖΓΩΝ και ΝΑΤΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΔΠΩΝΤΜΗΑ-ΚΟΠΟ-ΔΓΡΑ Άρθρο 1 Ιδξύεηαη επηζηεκνληθό, επαγγεικαηηθό ζσκαηείν, ζπιινγηθό όξγαλν ησλ εγθαηεζηεκέλσλ επαγγεικαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΤΝΣΔΥΝΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΠΑ.Τ.Γ.Τ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΤΝΣΔΥΝΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΠΑ.Τ.Γ.Τ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΤΝΣΔΥΝΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΠΑ.Τ.Γ.Τ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΛΔΤΚΧΙΑ 2007 Σν Καηαζηαηηθό απηό εγθξίζεθε από ην Καηαζηαηηθό πλέδξην πνπ έγηλε ζηηο 21.3.2007 θαη επηθπξώζεθε από ηνλ Έθνξν πληερληώλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε Έδξα θνπφο Άξζξν 1 Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΥΕΙΡΙΣΩΝ ΜΗΥΑΝΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΣΡΤΠΑΝΙΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ * * *. * * *

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΥΕΙΡΙΣΩΝ ΜΗΥΑΝΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΣΡΤΠΑΝΙΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ * * *. * * * ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΥΕΙΡΙΣΩΝ ΜΗΥΑΝΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΣΡΤΠΑΝΙΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ * * *. * * * Άξζξν 1 ΙΓΡΤΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ Ιδξύζεθε σκαηεηαθή Έλσζε κε ηελ επσλπκία: ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΥΔΙΡΙΣΧΝ ΜΗΥΑΝΟΓΗΓΧΝ ΚΑΙ ΓΔΧΣΡΤΠΑΝΙΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΛΕΤΚΩΙΑ 1995 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όλνκα, έδξα, ζθνπνί, πφξνη) ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «Δθπαηδεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΓΔΣΜΟΥ ΓΟΝΔΨΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΨΝ ΤΟΥ G C SCHOOL OF CAREERS

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΓΔΣΜΟΥ ΓΟΝΔΨΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΨΝ ΤΟΥ G C SCHOOL OF CAREERS ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΓΔΣΜΟΥ ΓΟΝΔΨΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΨΝ ΤΟΥ G C SCHOOL OF CAREERS Άρθρο 1 ο Ιδξύεηαη ζσκαηείν από ηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ ηνπ G C SCHOOL OF CAREERS (ην «Σρνιείν») κε ηελ επσλπκία «ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα