ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α"

Transcript

1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α Άπθπο 1 ο ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α Ηδξύεηαη Γεπηεξνβάζκηα Γεκνθξαηηθή Αλεμάξηεηε Κίλεζε Δξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ., κε ηελ επσλπκία «Γ.Α.Κ.Δ ΔΦΟΡΙΑΚΩΝ» θαη κε έδξα ηελ Αζήλα. Άπθπο 2 Ι δ ε ο λ ο γ ι κ έ ρ Α π σ έ ρ Ζ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ πηζηεύεη: α) ηνλ αλεμάξηεην, ειεύζεξν, αθεδεκόλεπην θαη αθνκκάηηζην αιιά πνιηηηθνπνηεκέλν, δεκνθξαηηθό δηεθδηθεηηθό θαη καρόκελν ζπλδηθαιηζκό. β) ηηο αξρέο ηεο πνιπθνκκαηηθήο, θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, ηνπ θηιειεπζεξηζκνύ θαη ζηηο ζξεζθεπηηθέο, παξαδνζηαθέο εζηθέο θαη εζληθέο αμίεο, όπσο απηέο δηακνξθώζεθαλ κέζα από ηελ καθξαίσλε ηζηνξία θαη παξάδνζε ηνπ Έζλνπο καο. γ) ηελ αμία ηνπ αλζξώπνπ ζαλ αηνκηθή θαη θνηλσληθή νληόηεηα θαη ζεσξεί ηνλ εξγαδόκελν άλζξσπν ζεκείν αλαθνξάο θάζε επηδίσμεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. δ) ηελ ζπλύπαξμε θαη ηζόηηκε ζπλεξγαζία όισλ ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ κε πξννπηηθή θαη θαηεύζπλζε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξόνδν ηνπ ιανύ θαη ηνπ ηόπνπ. ε) ηελ ειεύζεξε ζθέςε, ειεύζεξε έθθξαζε θαη ειεύζεξε δξάζε. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 1 από 23

2 Άπθπο 3 κ ο π ο ί η η ρ Γ. Α. Κ. Δ. Δ Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ω Ν Οη ζθνπνί ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ είλαη: α) Ζ αγάπε, θαηαλόεζε θαη ζπλεξγαζία, θαζώο επίζεο ν ζεβαζκόο θαη ε θαιώο λννύκελε αιιειεγγύε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο. β) Ζ ζπζπείξσζε όισλ ησλ ππαιιήισλ ησλ Γ.Ο. Τ. ηεο θηιειεύζεξεο ζθέςεο θαη ηνπ θηιειεύζεξνπ ρώξνπ ζε εληαία έθθξαζε. γ) Ζ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ ππαιιήισλ ησλ Γ.Ο.Τ., θαζώο θαη ε πξνώζεζε θαη επίιπζε ησλ πνιιαπιώλ πξνβιεκάησλ ηνπο (νηθνλνκηθώλ, βαζκνινγηθώλ, αζθαιηζηηθώλ, ζπληαμηνδνηηθώλ θιπ.). δ) Ζ ζηήξημε θάζε πξνζπάζεηαο πνπ απνβιέπεη ζηελ εμύςσζε ησλ θξνλεκάησλ ησλ ππαιιήισλ ησλ Γ.Ο.Τ ζηελ απειεπζέξσζε ησλ δεκηνπξγηθώλ ηνπο δπλάκεσλ, ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ δεκνζηνϋπαιιειηθνύ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο από ηνπο θνκκαηηθνύο αληαγσληζκνύο θαη εμαξηήζεηο, θαζώο θαη ν αγώλαο γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο αιήζεηαο, ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο θαη ησλ δηθαησκάησλ γηα ειεπζεξία θαη δεκνθξαηία. ε) Ζ πξνώζεζε κέζσλ θαη ηξόπσλ γηα κηα - λ έ α π ν ξ ε ί α ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα. ζη) Ζ ειεύζεξε δηακόξθσζε ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ζπζπεηξώλνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο δηθαίσζήο ηνπο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη πξόνδν ηνπ ηόπνπ. δ) Ζ πξνάζπηζε ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο θαη εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο ηεο Υώξαο καο, ηεο εηξήλεο θαη ησλ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ειεπζεξηώλ. ε) Ζ αλαβάζκηζε ηεο Γηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ ησλ Γ.Ο. Τ. αιιά θαη γεληθόηεξα ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. ζ) Ζ πξνζηαζία ησλ κειώλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ Γ.Ο.Τ. από θάζε απζαηξεζία ηεο εμνπζίαο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 2 από 23

3 Άπθπο 4 Μέζα για ηην επιηςσία ηων ζκοπών ηηρ α) Ζ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο θνηλήο γλώκεο γεληθόηεξα, κε ζπγθεληξώζεηο θαη αλαθνηλώζεηο θαη θάζε άιιν πξόζθνξν κέζν, γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο Γηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ ησλ Γ.Ο.Τ. θαη γεληθόηεξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζ' απηέο. β) Ζ ζπλεξγαζία κε άιιεο ζπλδηθαιηζηηθέο θηλήζεηο πνπ επηδηώθνπλ ηνπο ίδηνπο ζθνπνύο κε ηε Γ.Α.Κ.Δ ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. γ) Ζ ζπλερήο ελίζρπζε ηνπ δπλακηθνύ ηεο Γ.Α.Κ.Δ ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ κε ηελ επηκόξθσζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ θαη όλων των κειώλ ηεο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' Ο Ρ Γ Α Ν Ω Η - Γ Ο Μ Η Μ Δ Λ Η Άπθπο 5 ο Ο π γ ά ν ω ζ η Γ ο μ ή Ζ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ είλαη δεπηεξνβάζκηα νξγάλσζε θαη είλαη κέινο ηεο Γ.Α.Κ.Δ. - Γ.Σ., απνδερόκελε πιήξσο ηνλ Καλνληζκό θαη ηηο Αξρέο απηήο. Ζ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ γεληθά νξγαλώλεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζε πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην επίπεδν, αληίζηνηρν πξνο ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππάξρνληνο ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ζην ρώξν ησλ Γ.Ο.Τ.. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 3 από 23

4 Άπθπο 6 ο Μ έ λ η Δ γ γ π α θ ή - Γ ι α γ π α θ ή μ ε λ ώ ν 1. Μέλη της Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΙΑΚΩΝ Μέιε ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ κπνξνύλ λα είλαη Α/ζκηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ θαη ππξήλεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην ρώξν ησλ Γ.Ο.Τ. νιόθιεξεο ηεο Διιάδαο, ζην πιαίζην ησλ νξγαλσηηθώλ αξρώλ πνπ ν παξώλ Καλνληζκόο νξίδεη. 2. Δγγπαθή μελών Μέιε ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ εγγξάθνληαη νη Α/ζκηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ θαη νη ππξήλεο ΓΑ.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. Ζ εγγξαθή γίλεηαη κεηά από αίηεζε ηεο Α/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ή ππξήλα ζην Γ.. ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ, ε νπνία ζπλνδεύεηαη από θαηάζηαζε ησλ κειώλ ηεο, θαζώο θαη από πξαθηηθό αξραηξεζηώλ. Σν Γ.. ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ απνθαζίδεη γηα ηελ εγγξαθή ή κε κέινπο θαη ζε πεξίπησζε απνξξίςεσο αηηήζεσο εγγξαθήο, ε απόθαζε απηή ηίζεηαη πξνο έγθξηζε ζην πξώην ζπλέδξην ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. Ζ εηζθνξά πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη θάζε Α/ζκηα Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ θαη ππξήλαο ζηελ Β/ζκηα Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ ζπλίζηαηαη ζε απόδνζε ηνπ πελήληα ηνηο εθαηό (50%), ζε εηήζηα βάζε, ησλ εζόδσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή εμόξκεζε (θνππόληα Β/ζκηαο ΓΑ.Κ.Δ. πνπ αλαιακβάλνπλ λα δηαζέζνπλ). 3. Γιαγπαθή μελών Μέινο ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ δηαγξάθεηαη: α) Όηαλ θαζπζηεξεί ηηο ζπλδξνκέο γηα έλα (1) ρξόλν. β) Όηαλ αληηδξά ζηνπο ζθνπνύο ηεο Γ.Α.Κ.Δ ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ θαη δελ πεηζαξρεί ζηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ της. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 4 από 23

5 γ) Ζ απόθαζε δηαγξαθήο ιακβάλεηαη από ην Πεηζαξρηθό πκβνύιην (Π..) ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ θαη ηίζεηαη γηα έγθξηζε ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Σν δηαγξαθόκελν κέινο έρεη δηθαίσκα πξνζθπγήο ζην Γεληθό πκβνύιην. Άπθπο 7 ο Τ π ο σ π ε ώ ζ ε ι ρ - δ ι κ α ι ώ μ α η α μ ε λ ώ ν Σα κέιε ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ έρνπλ: Α. ΤΠΟΥΡΔΩΗ: 1. Να αθνινπζνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ θαη λα εθηεινύλ ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ. 2. Να εθπιεξώλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο. 3. Να αγσλίδνληαη κε όια ηα λόκηκα κέζα γηα ηελ επηθξάηεζε ησλ αξρώλ θαη απνθάζεσλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ 4. Να πξναζπίδνληαη ηα θπζηθά κέιε ηνπο έλαληη πάζεο απζαηξεζίαο ηεο Κξαηηθήο Δμνπζίαο. Β. ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ: Σα κέιε ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ έρνπλ δηθαίσκα: 1. Να δεηνύλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γ.. ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ ζε ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. 2. Να εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζε όια ηα όξγαλα ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 3. ην πλέδξην ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ησλ Πξσηνβάζκησλ Γ.Α.Κ.Δ., πνπ είλαη ύλεδξνη ζην πλέδξην ηεο Π.Ο.Δ. - Γ.Ο.Τ. 4. Να ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλέδξην ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ κε αληηπξνζώπνπο ηνπο, κέιε ησλ Α/ζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. πνπ είλαη εθιεγκέλνη ύλεδξνη ζην πλέδξην ηεο Π.Ο.Δ. Γ.Ο.Τ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 5 από 23

6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΔΩ ΣΗ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΙΑΚΩΝ Άπθπο 8 ο Σα όξγαλα δηνηθήζεσο ηεο Β/ζκηαο Γ Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ είλαη: α) Σν πλέδξην β) Σν Γεληθό πκβνύιην γ) Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή δ) Σν Πεηζαξρηθό πκβνύιην ε) Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή Άπθπο 9 ς ν έ δ π ι ο Σν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Β/ζκηαο ΓΑ.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ ζπγθξνηείηαη από πλέδξνπο πνπ είλαη κέιε ησλ Α/ζκησλ Γ.Α.Κ.Δ., νη νπνίνη έρνπλ εθιεγεί ζύλεδξνη γηα ην πλέδξην ηεο Π.Ο.Δ.- Γ.Ο.Τ. Καηαξγείηαη νηαδήπνηε δπλαηόηεηα νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ λα εθιέγεη πλέδξνπο κε εηδηθά θξηηήξηα θαη απνθάζεηο ηνπ. Αλ κηα Α/ζκηα Γ.Α.Κ.Δ. δελ έρεη εθιέμεη αληηπξόζσπν γηα ην Β/ζκην ζπλδηθαιηζηηθό όξγαλν, εθπξνζσπείηαη κε έλαλ ζύλεδξν πνπ εθιέγεηαη γηα ηνλ ζθνπό απηό κε επζύλε ηεο Α/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. Σν πλέδξην είλαη ην θπξίαξρν όξγαλν ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. Απνθαζίδεη γηα ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη ραξάδεη ηελ γεληθόηεξε πνξεία ηεο παξάηαμεο. Απνθαίλεηαη ζρεηηθά γηα ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 6 από 23

7 ηελ Γηνηθεηηθή Γηαρείξηζε Λνγνδνζία ηνπ Γ.. Δθιέγεη ηα όξγαλα Γηνίθεζεο ηεο Γ.Α.Κ.Δ., ηξνπνπνηεί ηνλ παξόληα θαλνληζκό. Σν πλέδξην ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε ηξία (3) ρξνληά θαη έθηαθηα όηαλ θξηζεί αλαγθαίν από ην Γ.. ή δεηεζεί από ην έλα ηξίην (1/3) ησλ Α/ζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. Ζ απόθαζε ζύγθιηζεο ηνπ πλεδξίνπ, θαζώο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε έλα (1) κήλα πξν ηεο εκεξνκελίαο ύγθιηζεο. Οη απνθάζεηο ηνπ πλεδξίνπ είλαη δεζκεπηηθέο γηα όια ηα όξγαλα δηνίθεζεο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ζπλέδξσλ πξνϋπνζέηεη θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ από ηελ Α/ζκηα Γ.Α.Κ.Δ. κέρξη θαη ην κήλα ζύγθιηζεο ηνπ πλεδξίνπ. Από ην πλέδξην εθιέγνληαη ηα όξγαλα Γηνίθεζεο πνπ είλαη: α. Σν Γεληθό πκβνύιην β. Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη γ. Οη αληηπξόζσπνη ηεο ζηελ Γ.Α.Κ.Δ. - Γ.Σ. Άπθπο 10 ο Γιαδικαζία ςνεδπίος 1. Με ηελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ γίλεηαη λνκηκνπνίεζε ησλ ζπλέδξσλ από ηξηκειή επηηξνπή, πνπ νξίδεηαη από ην Γ Σν πλέδξην βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ ζπκκεηέρεη ην 1/2 ζπλ 1 ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ εθιεγέλησλ θαη ερόλησλ δηθαίσκα ςήθνπ (δηθαηνπκέλσλ) αληηπξνζώπσλ, νη νπνίνη εθπξνζσπνύλ ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ησλ πξσηνβάζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 3. Μεηά ηε λνκηκνπνίεζε ησλ πλέδξσλ θαη αθνύ έρεη δηαπηζησζεί απαξηία εθιέγεηαη δηα αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο: α. Σξηκειέο Πξνεδξείν θαη ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 7 από 23

8 β. Σξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηώλ, εθόζνλ ην πλέδξην είλαη εθινγναπνινγηζηηθό. 4. Οη απνθάζεηο ηνπ πλεδξίνπ παίξλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ ζπλέδξσλ. 5. Οη αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ αληηπξνζώπσλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ γηα ην πλέδξην ηεο Γ.Α.Κ.Δ.- Γ.Σ. γίλνληαη θάζε ηξία (3) ρξόληα, ηελ ηειεπηαία εκέξα ησλ εξγαζηώλ ηνπ πλεδξίνπ, κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Άπθπο 11 Γ ε ν ι κ ό ς μ β ο ύ λ ι ο 1. Σν Γεληθό πκβνύιην (Γ..) ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ απνηειείηαη από είθνζη έλα (21) κέιε κε ηξηεηή ζεηεία θαη απαξηίδεηαη: Ππιν ηποποποιηθεί ωρ άνω, η παπ. 1 ηος άπθπος 11 είσε ωρ εξήρ : «Σν Γεληθό πκβνύιην (Γ..) ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΙΑΚΩΝ απνηειείηαη από ηπιάνηα ένα (31) κέιε κε ηξηεηή ζεηεία θαη απαξηίδεηαη:». α. Από ηα εθιεγκέλα κέιε ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ πνπ είλαη κέιε ηνπ Γ.. ηεο ΑΓΔΓΤ (δηα ηεο Π.Ο.Δ. - Γ.Ο.Τ.). β. Από ηα εθιεγκέλα κέιε ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ ζην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο (Π.Ο.Δ.-Γ.Ο.Τ.). γ. Από ηνλ εθπξόζσπν ηεο Γ.Α.Κ.Δ ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ ζε ηπρόλ ππάξρνλ δεπηεξνβάζκην θεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην. δ. Από κέινο ηεο Γ.Α.Κ.Δ. πνπ είλαη εθιεγκέλν ζην Β' Τπεξεζηαθό πκβνύιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ. ε. Σα ππόινηπα κέιε θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηνπ αξηζκνύ είθνζη έλα (21) εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία ζύκθσλα κε ηνλ Παξόληα Καλνληζκό. Ππιν ηποποποιηθεί ωρ άνω, η πεπ. ε ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 11 είσε ωρ εξήρ: «Σα ππόινηπα κέιε θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηνπ αξηζκνύ ηπιάνηα ένα (31) εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία από ηο Π..» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 8 από 23

9 ζη. Σα κέιε ηεο Γ.Α.Κ.Δ. Δθνξηαθώλ πνπ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπλέδξνπ ζηελ Οκνζπνλδία (Π.Ο.Δ - Γ.Ο.Τ) ή ζην ζπλέδξην ηεο ΓΑΚΔ έρνπλ δηθαίσκα λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα όξγαλα Γηνίθεζεο ηεο. Δθ ησλ κειώλ ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ επηά (7) κέιε πξνέξρνληαη από ηε Γ.Α.Κ.Δ. Αηηηθήο θαη Κπθιάδσλ. Ππιν ηποποποιηθεί ωρ άνω, ηο δεςηέπο εδάθιο ηηρ πεπ. ζη ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 11 είσε ωρ εξήρ: «Δθ ησλ κειώλ ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ έληεθα (11) κέιε πξνέξρνληαη από ηε Γ.Α.Κ.Δ. Αηηηθήο θαη Κπθιάδσλ.». Ππιν καηαπγηθεί, ηο ηπίηο εδάθιο ηηρ πεπ. ζη ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 11 είσε ωρ εξήρ: «Δπίζεο, νη Α/ζκηεο Γ.Α.Κ.Δ., όπνπ έρνπλ εθιέμεη γεληθό ζύκβνπιν ζηελ Οκνζπνλδία, δελ έρνπλ δηθαίσκα επηπιένλ κέινο ηνπο λα εθιεγεί ζην Γεληθό πκβνύιην ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ., κε εμαίξεζε ηηο Γ.Α.Κ.Δ. Αηηηθήο & Κπθιάδσλ θαη Θεζζαινλίθεο - Κηιθίο - Χαιθηδηθήο.». δ. Δμαηξεηηθά θαη κόλν εθόζνλ νη ππνςεθηόηεηεο κειώλ ηεο ΓΑΚΔ Δθνξηαθώλ, πνπ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπλέδξνπ ηεο ΓΑΚΔ γηα ηηο αηξεηέο ζέζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ ππνιείπνληαη ηνπ αξηζκνύ ησλ πξνο θαηάιεςε ζέζεσλ, δύλαληαη λα είλαη ππνςήθηνη θαη λα εθιέγνληαη θαη κέιε Α'/βάζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. πνπ δελ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπλέδξνπ ζην ζπλέδξην ηεο Γ.Α.Κ.Δ.. Σημ.: Η πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 πξνζηέζεθε, σο έρεη, κε ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 2. Καζήθνληα θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γ.. είλαη: α. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Δ.Δ. β. Γηαρεηξίδεηαη ηηο ππνζέζεηο ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. γ. Πξνεηνηκάδεη ηα ζέκαηα ηεο Δ.Δ. ηα νπνία θαη εηζεγείηαη. δ. Καηαξηίδεη ην Γηνηθεηηθό θαη Οηθνλνκηθό Απνινγηζκό θαη ηνλ Οηθνλνκηθό Πξνϋπνινγηζκό θαη ζέηεη απηά ζηελ έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (πλέδξην). ε. Δθιέγεη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. ζη. Αίξεη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. δ. Διέγρεη ηελ Δ.Δ. γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεώλ ηεο. 3. Σν Γ.. ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα σο εμήο: α. Ο πιεηνςεθίζαο ζύκβνπινο θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ ν επόκελνο θ.ν.θ., ζπγθαιεί εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηηο αξραηξεζίεο όια ηα κέιε πνπ απνηεινύλ ην Γ.., ζε πξώηε ζπλεδξίαζε θαη κε κνλαδηθό ζέκα ηε ζπγθξόηεζε ηνπ Γ.. ζε ζώκα. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 9 από 23

10 β. Με κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ εθιέγνληαη: - Ο Πξόεδξνο - Ο Αληηπξόεδξνο - Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 4. Σν Γ.. ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κία (1) θνξά ην δίκελν θαη έθηαθηα θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ή κε αίηεζε ηνπ ελόο πέκπηνπ (1/5) ησλ κειώλ ηνπ κε πξνζδηνξηζκέλα ζέκαηα ηεο έθηαθηεο ζπγθιήζεώο ηνπ. 5. Δθηόο ησλ είθνζη έλα (21) ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη πάληα θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ηα νπνία θαινύληαη ζε πεξίπησζε παξαηηήζεσο ηαθηηθνύ κέινπο κε βάζε ηε ζεηξά εθινγήο ηνπο. Ππιν ηποποποιηθεί ωρ άνω, η παπ. 5 ηος άπθπος 11 είσε ωρ εξήρ: «Δθηόο ησλ ηξηάληα ελόο (31) ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ Γ.., εθιέγνληαη πάληα θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ηα νπνία θαινύληαη ζε πεξίπησζε παξαηηήζεσο ηαθηηθνύ κέινπο κε βάζε ηε ζεηρά εθιογής ηοσς.». 6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γεληθό πκβνύιην ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. έρνπλ νη Πξόεδξνη ησλ Α/ζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, κόλν κε δηθαίσκα ινγνύ. Άπθπο 12 ο Καθήκονηα - Απμοδιόηηηερ μελών Γενικών ςμβούλιο Α. Καθήκονηα Πποέδπος: 1. Πξνεδξεύεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. 2. πγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαη θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε καδί κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα, αθνύ ιάβεη ππ' όςηλ ηνπ θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γ.. 3. Τπνγξάθεη ηα πξαθηηθά ηνπ Γ.. καδί κε ην Γεληθό Γξακκαηέα. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 10 από 23

11 4. Έρεη ηελ επζύλε δηελέξγεηαο ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηελ εθινγή ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. Β. Καθήκονηα Ανηιπποέδπος: 1. Αλαπιεξώλεη ηνλ Πξόεδξν όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ζε όια ηνπ ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπ. 2. Βνεζά ηνλ Πξόεδξν ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. 3. Ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. είλαη δπλαηό λα ηνπ αλαηεζεί κέξνο από ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ ή θαη άιια θαζήθνληα. Γ. Καθήκονηα Γενικού Γπαμμαηέα: 1. Σεξεί ηα πξαθηηθά ησλ πλεδξηάζεσλ ηνπ Γ., θαη ηα νπνία ππνγξάθεη κε ην Πξόεδξν. 2. Φπιάζζεη ηε ζθξαγίδα, ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ θαη ην αξρείν. 3. Σεξεί θαη ελεκεξώλεη ην αξρείν, ζπληάζζεη ηα δηάθνξα έγγξαθα θαη κεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο. 4. Τπνγξάθεη ηα δηάθνξα έγγξαθα ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. Άπθπο 13 ο Δκηελεζηική Δπιηποπή 1. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.) απνηειείηαη από ελλέα (9) κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πξνέξρνληαη από ηε Γ.Α.Κ.Δ. Αηηηθήο θαη Κπθιάδσλ Ππιν ηποποποιηθεί ωρ άνω, η παπ. 1 ηος άπθπος 13 είσε ωρ εξήρ: «Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.) απνηειείηαη από έληεθα (11) κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηα έμη (6) ηνπιάρηζηνλ πξνέξρνληαη από ηε Γ.Α.Κ.Δ. Αηηηθήο θαη Κπθιάδσλ.». 2. Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηεο Δ.Δ. είλαη ηξηεηήο (3 έηε). 3. ηελ Δ.Δ. ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ ζπκκεηέρνπλ: α. Σα εθιεγκέλα κέιε ζηελ Δ.Δ. ηεο ΑΓΔΓΤ. β. Σα εθιεγκέλα κέιε ζηελ Δ.Δ. ηεο ΠΟΔ - Γ.Ο. Τ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 11 από 23

12 γ. Σα ππόινηπα κέιε θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηνπ αξηζκνύ ελλέα (9) εθιέγνληαη ζύκθσλα κε ηνλ Παξόληα Καλνληζκό. Ππιν ηποποποιηθεί ωρ άνω, η πεπ. γ ηηρ παπ. 3 ηος άπθπος 13 είσε ωρ εξήρ: «Σα ππόινηπα κέιε θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηνπ αξηζκνύ έληεθα (11) εθιέγνληαη ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα Καλνληζκό.». 4. Μέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηεο εθινγήο ησλ κειώλ ηεο Δ.Δ. ν πιεηνςεθίζαο ζύκβνπινο ζπγθαιεί ηα κέιε ηεο γηα ηελ ζπγθξόηεζή ηεο ζε ζώκα θαη ηελ θαηαλνκή ησλ αμησκάησλ. ε πεξίπησζε αδξάλεηαο ηνπ πιεηνςεθίζαληνο ζπκβνύινπ δηθαίσκα ζύγθιηζεο έρεη νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Δ.Δ. 5. Δθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Αληηπξόεδξν, ην Γεληθό Γξακκαηέα, ηνλ Οξγαλσηηθό Γξακκαηέα, ηνλ Τπεύζπλν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ηνλ Τπεύζπλν Οηθνλνκηθνύ, ηνλ Τπεύζπλν Πνιηηηζηηθνύ, ηνλ Τπεύζπλν Σ.Δ.Α. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ηελ Τπεύζπλε Γπλαηθώλ, ηνλ Τπεύζπλν Σακείνπ Αιιεινβνήζεηαο θαη ηνλ Τπεύζπλν ηεο Φνξνινγηθήο Δπηζεώξεζεο. 6. πλεδξηάδεη ηαθηηθά κία (1) θνξά θάζε κήλα, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ή άξλεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε πξόζθιεζε γίλεηαη από ηνλ Αληηπξόεδξν. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηόο αξλείηαη ή αδπλαηεί, ε Δ.Δ. ζπγθαιείηαη από νπνηνδήπνηε κέινο. 7. Έθηαθηα ζπλεδξηάδεη, όηαλ θξίλεη αλαγθαίν ν Πξόεδξνο ή ύζηεξα νπό αίηεζε ηεζζάξσλ (4) κειώλ ηεο, νη νπνίνη ππνρξενύληαη λα αλαγξάθνπλ θαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Ο Πξόεδξνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθαιέζεη ηελ Δ.Δ. εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ, από ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ησλ κειώλ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ πξνεδξεύεη έλαο από ηνπο παξόληεο, θαηόπηλ απνθάζεώλ ηνπο. Ππιν ηποποποιηθεί ωρ άνω, ηο ππώηο εδάθιο ηηρ παπ. 7 ηος άπθπος 13 είσε ωρ εξήρ: «Έθηαηα ζσλεδρηάδεη, όηαλ θρίλεη αλαγθαίο ο Πρόεδρος ή ύζηερα από αίηεζε πέντε (5) κειώλ ηες, οη οποίοη σποτρεούληαη λα αλαγράθοσλ θαη ηα προς ζσδήηεζε ζέκαηα.». 8. Μέινο ηεο Δ.Δ. πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα γηα ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο εθπίπηεη από ηελ Δ.Δ. θαη ηελ ζέζε ηνπ θαηαιακβάλεη ν πξώηνο αλαπιεξσκαηηθόο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε πεξίπησζε παξαηηήζεσο ή απνρσξήζεσο κέινπο ηεο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 12 από 23

13 9. Οη απνθάζεηο παίξλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ. 10. Βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ είλαη παξόληα πέληε (5) κέιε ηεο. Ππιν ηποποποιηθεί ωρ άνω, η παπ. 10 ηος άπθπος 13 είσε ωρ εξήρ: «Βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ είλαη παξόληα έξι (6) κέιε ηεο.». 11. Δίλαη ππεύζπλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ Δίλαη ππεύζπλε γηα ηελ έθδνζε αλαθνηλώζεσλ θαη γεληθά όισλ ησλ ελεκεξσηηθώλ εληύπσλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 13. Καηαξηίδεη ηηο πξνηάζεηο επί ζεκάησλ πνπ ζα ζπδεηεζνύλ ζην Γ.., ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ Γ.. καδί κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ Δλεκεξώλεη ην Γ.. γηα ηε δξάζε ηεο γηα ην δηάζηεκα από ην πξνεγνύκελν Γ Οξγαλώλεη επηζθέςεηο, πεξηνδείεο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα. 16. Γηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 17. Καηαξηίδεη ηνλ εηήζην πξνϋπνινγηζκό, απνινγηζκό, ηζνινγηζκό θαη ηνλ θέξλεη ζην Γ.. γηα έγθξηζε. 18. Γύλαηαη, ζε εμαηξεηηθέο, επείγνπζεο πεξηπηώζεηο θαη γηα ζνβαξά δεηήκαηα λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο, πάληα κέζα ζην πλεύκα ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. Απαξαίηεηα ζηε ζπλέρεηα επηθπξώλνληαη από ην Γ Με απόθαζε ηεο κπνξεί λα παξίζηαληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο νπνηαδήπνηε κέιε ηεο (Γεληθνί ύκβνπινη, Πξόεδξνη πξσηνβαζκίσλ Γ.Α.Κ.Δ, θιπ.). ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 13 από 23

14 Άπθπο 14 ο Καηανομή απμοδιοηήηων ηηρ Δ.Δ. Α. Ππόεδπορ: 1. Πξνεδξεύεη θαη δηεπζύλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 2. Δηζεγείηαη ηα ζέκαηα ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη εηδηθόηεξα έρεη ηελ επζύλε ηεο εηζήγεζεο πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο ζηειέρσζεο ησλ Δπηηξνπώλ ηεο Οκνζπνλδίαο, ησλ εηδηθώλ επηηξνπώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, θαζώο θαη ησλ επηζηεκνληθώλ επηηξνπώλ πνπ ζπγθξνηνύληαη ζε επίπεδν Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. 3. Δθπξνζσπεί καδί κε ην Γεληθό Γξακκαηέα ηελ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ, ελώπηνλ ηξίησλ θαη θάζε δηθαζηηθήο, δηνηθεηηθήο ή άιιεο αξρήο. 4. Τπνγξάθεη κε ην Γεληθό Γξακκαηέα όια ηα έγγξαθα ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 5. Τπνγξάθεη κε ην Σακία όια ηα παξαζηαηηθά ησλ πιεξσκώλ, ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο, θαζώο θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό, νηθνλνκηθό απνινγηζκό θαη ηζνινγηζκό. 6. Διέγρεη θαη ππνγξάθεη ην πξαθηηθό. 7. Γίλεη ζπλεληεύμεηο, ύζηεξα από απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ. 8. Δηζεγείηαη ηα ζέκαηα θαη θάλεη ηηο πξνηάζεηο ζην Γεληθό πκβνύιην. 9. Οξίδεη θαη αληηθαζηζηά, από ηα κέιε ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ, ηνπο ππεπζύλνπο πεξηνρώλ, θαζώο θαη αιιάδεη ηε ρσξηθή αξκνδηόηεηα θαζελόο εξ απηώλ. 10. Όηαλ απνπζηάδεη αλαπιεξώλεηαη από ηνλ Αληηπξόεδξν. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 14 από 23

15 Β. Ανηιππόεδπορ: 1. πλεξγάδεηαη κε ην Πξόεδξν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ, ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ. 2. Αλαιακβάλεη ππεύζπλνο ζε δηάθνξεο επηηξνπέο. 3. Αλαπιεξώλεη ην Πξόεδξν ζηα θαζήθνληά ηνπο, όηαλ απηόο απνπζηάδεη. Γ. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ: 1. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηα γξαθεία ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ, θπιάζζεη τα αξρεία θαη ηε ζθξαγίδα ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 2. Σεξεί ην κεηξών ησλ κειώλ ηεο Γ.ΑΚ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 3. Δπηκειείηαη ηεο αιιεινγξαθίαο θαη πξνζππνγξάθεη όια ηα έγγξαθα ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 4. Κξαηεί ηα πξαθηηθά ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ππνγξαθή από όια ηα κέιε. 5. Φξνληίδεη γηα ηε δαθηπινγξάθεζε θάζε θεηκέλνπ. 6. Δλεκεξώλεη αλειιηπώο ην πξσηόθνιιν εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ. 7. Καηαξηίδεη κε ην Πξόεδξν ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θάζε ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 8. Έρεη κε ηνλ Πξόεδξν ηεο αξκνδηόηεηα θαη επζύλε ηεο δηακόξθσζεο - δηαθίλεζεο γξαπηώλ κελπκάησλ S.M.S. 9. Αληηθαζηζηά ηνλ Οξγαλσηηθό Γξακκαηέα όηαλ απνπζηάδεη. Γ. Οπγανωηικόρ Γπαμμαηέαρ: 1. Δηζεγείηαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα νξγαλσηηθά ζέκαηα, ζέκαηα επηθνηλσλίαο κε ηα κέιε θαη άιιεο νξγαλώζεηο εξγαδνκέλσλ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 15 από 23

16 2. Αλαιακβάλεη ηα ηεο νξγάλσζεο ησλ πλεδξίσλ, ησλ ζπλεληεύμεσλ, ζπδεηήζεσλ, ζεκηλαξίσλ, θηλεηνπνηήζεσλ, αθηζνθνιιήζεσλ, δηαλνκήο πιηθνύ, θαηαζθεπήο παλώ θαζώο θαη δηαθόξσλ εθδειώζεσλ. 3. Αληηθαζηζηά ην Γεληθό Γξακκαηέα όηαλ απνπζηάδεη. Δ. Τπεύθςνορ Σύπος - Γημοζίων σέζεων 1. Δηζεγείηαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζέκαηα πνιηηηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ. 2. Παξαθνινπζεί θάζε δεκνζίεπκα ζρεηηθό κε ηνλ θιάδν ή ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ελεκεξώλεη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. 3. Δπηιακβάλεηαη ηα ηεο έθδνζεο θάζε έληππνπ πιηθνύ. 4. Αζρνιείηαη κε ηε δηαζύλδεζε ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ κε άιιεο νκνεηδείο νξγαλώζεηο ηνπ εμσηεξηθνύ, γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγύεο. Άπθπο 15 ο Δλεγκηική Δπιηποπή 1. Απνηειείηαη από ηξία (3) κέιε πνπ εθιέγνληαη απεπζείαο από ην πλέδξην θαη αθνινπζεί ηε ζεηεία ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ. 2. Γηελεξγεί ηνλ ηαθηηθό νηθνλνκηθό έιεγρν κία θνξά ην ρξόλν κεηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο ζπληάζζνληαο εηδηθό πξαθηηθό ειέγρνπ κε ην νπνίν θξίλνληαη εηιηθξηλείο και νξηζηηθέο νη εγγξαθέο ηνπ αληίζηνηρνπ ηεξνύκελνπ βηβιίνπ, θαζώο θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο. Δπίζεο, δηελεξγεί, εθηάθησο, νηθνλνκηθό έιεγρν, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ (Πεηζαξρηθνύ) Γεληθνύ πκβνπιίνπ. 3 πληάζζεη πξαθηηθό ην νπνίν ππνβάιεη ζην (Πεηζαξρηθό) Γεληθό πκβνύιην. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 16 από 23

17 4. Γεληθά αζθεί νηθνλνκηθό έιεγρν ζε θάζε ηη πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 5. Δθηόο ησλ ηξηώλ ηαθηηθώλ κειώλ ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη θαη ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Άπθπο 16 ο Ανηιππόζωποι ηηρ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΙΑΚΩΝ Ζ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ εθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία αληηπξνζώπνπο γηα ην πλέδξην ηεο Γ.Α.Κ.Δ. - Γ.Σ., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο Γ.Α.Κ.Δ. - Γ.Σ.. Άπθπο 17 ο Πειθαπσικό ςμβούλιο Α. ςγκπόηηζη: 1. Σν Πεηζαξρηθό πκβνύιην απνηειείηαη από πέληε (5) κέιε ηαθηηθά θαη ηξία (3) κέιε αλαπιεξσκαηηθά, ηα νπνία έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπλέδξνπ της Π. Ο.Δ-Γ. Ο. Τ. θαη εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία από ην πλέδξην ηεο Παξάηαμεο. 2. Σν Πεηζαξρηθό πκβνύιην ζπλέξρεηαη ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα εθιέγνληαο κε θιήξσζε ηνλ Πξόεδξν θαη Γξακκαηέα απηνύ, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία όηαλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) κέιε ηνπ θαη απνθαζίδεη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ. Β. Απμοδιόηηηερ: 1. Σν Πεηζαξρηθό πκβνύιην επηιακβάλεηαη ππνζέζεσλ πνπ αθνξνύλ παξαπηώκαηα κειώλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ, θαζώο θαη παξαπηώκαηα θπζηθώλ πξνζώπσλ κειώλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα δηάθνξα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 17 από 23

18 2. Οη απνθάζεηο ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ππνρξεσηηθέο, ηόζν γηα ηελ Β/ζκηα Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ όζν θαη γηα ηελ Α/ζκηα Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ θαη κόλν ην Αλώηαην Πεηζαξρηθό πκβνύιην ηεο Γ/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ.-Γ.Σ. κπνξεί λα αλαθαιέζεη απόθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ. Γ. Ποινέρ: Οη πνηλέο πνπ κπνξεί λα επηβάιιεη ην Πεηζαξρηθό πκβνύιην είλαη: α. Δπίπιεμε β. Γηαγξαθή κέινπο γ. Γηαγξαθή Α/ζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. από ηελ Β/ζκηα Γ.Α.Κ.Δ. Σέινο, ε απόθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ γηα δηαγξαθή κέινπο ηεο Α/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ ππόθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, κε δηθαίσκα πξνζθπγήο ζην πξώην πλέδξην. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άπθπο 18 Ο Σεξνύκελα βηβιία ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ : α. Βηβιίν Πξαθηηθώλ ησλ πλεδξίσλ. β. Βηβιίν Πξαθηηθώλ πλεδξηάζεσλ ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ. γ. Μεηξών Πξσηνβάζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. δ. Βηβιίν Δηζπξάμεσλ θαη Πιεξσκώλ. ε. Βηβιίν Πξσηνθόιινπ Αιιεινγξαθίαο. ζη. Βηβιίν Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 18 από 23

19 Άπθπο 19 Έζοδα- Έξοδα ηηρ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΙΑΚΩΝ Α. ΔΟΓΑ: Σα έζνδα ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ πξνέξρνληαη: 1. Από ηε δηάζεζε θνππνληώλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ, εθ ησλ νπνίσλ ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ησλ εζόδσλ ζα παξαθξαηνύληαη από ηηο Α/ζκηεο Γ.Α.Κ.Δ. γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ελίζρπζε, ελώ ην ππόινηπν πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ζα απνηειεί ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή απηώλ πξνο ηελ Β/ζκηα Γ.Α.Κ.Δ., κε εμαίξεζε ηεο Γ.Α.Κ.Δ. Αηηηθήο θαη Κπθιάδσλ. 2. Από δηάθνξεο εθδειώζεηο (ρνξνεζπεξίδεο, ιαρεηνθόξνη θιπ.) Β. ΔΞΟΓΑ: Σα έμνδα ηεο Β/ζ κηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ πξαγκαηνπνηνύληαη: 1. Γηα ηελ έθδνζε εληύπσλ, εθεκεξίδσλ, αγνξά βηβιίσλ, απηνθόιιεησλ, αθηζώλ, θσηνγξαθηθώλ θαιύςεσλ, βηληενθαιύςεσλ, πξαγκαηνπνίεζε δηάθνξσλ εθδειώζεσλ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 2. Γηα ηε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο, ησλ εληύπσλ θαη ειεθηξνληθώλ αλαθνηλώζεσλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 3. Γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ κειώλ ηεο Β/ζ κηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ πξνο ηελ πεξηθέξεηα κε θάζε κέζν, όπσο αεξνπιάλα, πινία, ηξαίλα, απηνθίλεηα (θαύζηκα θιπ.), ελνηθίαζε απηνθηλήησλ θιπ., έμνδα δηακνλήο, δηαηξνθήο, κηθξνέμνδα θαη έμνδα θηινμελίαο. 4. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ, έμνδα γξαθηθήο ύιεο, ελνηθηάζεηο γξαθείσλ, έμνδα επηζθεπήο θαη βειηίσζεο, θαζαξηόηεηαο, ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο θάζε κνξθήο, Λ.Δ.Κ., αγνξά επίπισλ γξαθείνπ θ.ιπ. 5. Γηα ζπλδξνκέο ζηελ ηξηηνβάζκηα Γ.Α.Κ.Δ. Γεκνζίνπ Σνκέα, ηεο νπνίαο είλαη κέινο. 6. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξίσλ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 19 από 23

20 7. Γηα ηελ έθηαθηε ελίζρπζε ησλ Α/ζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. 8. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. Γ. ΑΜΟΙΒΗ ΜΔΛΩΝ: Καλέλα από ηα κέιε ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ δελ δηθαηνύηαη ακνηβήο γηα πξνζθνξά νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο. Άπθπο 20 Ο Σα έζνδα ησλ Α/ζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. αθνξνύλ: 1. Σελ εηζθνξά ησλ θπζηθώλ κειώλ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ δέθα (10,00) επξώ αλά κέινο, ζε εηήζηα βάζε. 2. Σελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ 50% ησλ εζόδσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηε δηάζεζε ησλ θνππνληώλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο Παλειιήληαο Γ.Α.Κ.Δ. Άπθπο 21 Ο Ο Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Γ.Α.Κ.Δ. ησλ Δθνξηαθώλ είλαη ππνρξεσηηθά κέινο ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Π.Ο.Δ. - Γ.Ο.Τ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 20 από 23

21 Άπθπο 22 Ο Ζ δνκή θαη νη ζέζεηο επζύλεο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ησλ Α/ζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. βξίζθνληαη ζε απόιπηε αληηζηνίρηζε κε ηηο ζέζεηο επζύλεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ.. ην πκβνύιην ηεο Α/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ., πνπ ε ρσξνηαμηθή ηεο επζύλε θαιύπηεη πεξηζζόηεξνπο από έλα λνκό, ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) ζύκβνπινο από θάζε λνκό. Άπθπο 23 ςνεπγαζία Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΙΑΚΩΝ με άλλοςρ θοπείρ 1) ην εζσηεξηθό ζπλεξγάδεηαη κε ηε Γ.Α.Κ.Δ - Γεκνζίνπ Σνκέα (Γ-Σ) θαη ηηο αληίζηνηρεο πλδηθαιηζηηθέο Κηλήζεηο θαη Δπηζηεκνληθέο Οξγαλώζεηο, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ θαη ζε δεηήκαηα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο. 2) ην εμσηεξηθό ζπλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρεο θηλήζεηο γηα ηελ πξνώζεζε Γηεζλώλ ζεκάησλ Γεκνζηνϋπαιιειηθνύ πλδηθαιηζκνύ θαη πνιηηηθήο. Άπθπο 24 θπαγίδα Ζ ζθξαγίδα ηεο Γ.Α.Κ.Δ, ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ είλαη ζηξνγγπιή θαη ζρεκαηίδεη δύν νκόθεληξνπο θύθινπο. ηνλ εμσηεξηθό θύθιν θέξεη ηελ επσλπκία «ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΚΗΝΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ» θαη ζηνλ εζσηεξηθό θύθιν θέξεη ηα αξρηθά ηεο παξάηαμεο θαη ην έηνο ηδξύζεώο ηεο «1992» «Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ » ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 21 από 23

22 Άπθπο 25 Σποποποίηζη ηος παπόνηορ κανονιζμού Ο παξώλ Καλνληζκόο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί από ην πλέδξην πνπ ζπγθαιείηαη γη' απηό ην ζθνπό, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε απαηηείηαη ε πιεηνςεθία ηνπ κηζνύ ζπλ έλα (1/2 + 1) ησλ παξόλησλ πλέδξσλ θαη νη νπνίνη ζα εθπξνζσπνύλ ίζν ηνπιάρηζην πνζνζηό Πξσηνβάζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. κειώλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. Άπθπο 26 ο Ιζσύρ παπόνηορ Κανονιζμού Ζ ηζρύο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή, ύζηεξα από ηελ ςήθηζή ηνπ από ην πξώην πλέδξην ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. Άπθπο 27 ο Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ, ν νπνίνο απνηειείηαη από 28 άξζξα, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο Γ.Α.Κ.Δ Γ-Σ, θαζώο θαη νη λόκνη θαη δηαηάμεηο ησλ θαηαζηαηηθώλ ζσκαηείσλ θιπ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 22 από 23

23 Άπθπο 28 ο Έκδοζη Κανονιζμού Ο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ εθδίδεηαη ζε εθηέιεζε ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο Γ.Α.Κ.Δ. Γ-Σ. Αληίγξαθα απηνύ παξαδίδνληαη ππνρξεσηηθά ζηνπο πλέδξνπο θαη ζε όια ηα κέιε ησλ Γ.. ησλ Α/ζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 23 από 23

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 1: Ίδπςζη, όνομα και έδπα ηος ωμαηείος Ιδξύεηαη ζηελ Κύπξν κε έδξα ηε Λεπθσζία ζσκαηείν ππό ηελ επσλπκία ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο. Αθνινπζνύλ νη Πξνηάζεηο καο.

Πξόινγνο. Αθνινπζνύλ νη Πξνηάζεηο καο. ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΠΡΟΣΑΖ ΟΜΑΓΟ ΜΔΣΟΥΩΝ ( Πνπ θηλεηνπνηήζεθαλ από ηνλ Μαπξίθν Γηάλλε ηνπ σθξάηε, ηνλ Γεκήηξε Αγγειή, δπν από ηνπο Βαζηθνύο ΗΓΡΤΣΔ ηεο ΔΣΑΗΡΔΊΑ θαη ηνλ Μπύξν Γεώξγην κέηνρν ). Πξόινγνο Από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60.

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60. Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. H παξάβαζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο γηαηξνύο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ηνπ A.N. 1565/39, ηνπ Kαλνληζκνύ Iαηξηθήο Δενληνινγίαο, ηνπ εζσηεξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : 2241-46339, 22414631, Fax : 2241-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθό πλεδξίαζεο Αξηζκόο: 23 / 1-12-214 ηε Ρόδν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ηεο 09.05.2011 Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ Σνπ ηδησηηθνύ δηεζλνύο ζπιινγηθνύ επελδπηηθνύ ζρήκαηνο κε ηελ επσλπκία «EMMA DELTA Ltd», πνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα