ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α"

Transcript

1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α Άπθπο 1 ο ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α Ηδξύεηαη Γεπηεξνβάζκηα Γεκνθξαηηθή Αλεμάξηεηε Κίλεζε Δξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ., κε ηελ επσλπκία «Γ.Α.Κ.Δ ΔΦΟΡΙΑΚΩΝ» θαη κε έδξα ηελ Αζήλα. Άπθπο 2 Ι δ ε ο λ ο γ ι κ έ ρ Α π σ έ ρ Ζ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ πηζηεύεη: α) ηνλ αλεμάξηεην, ειεύζεξν, αθεδεκόλεπην θαη αθνκκάηηζην αιιά πνιηηηθνπνηεκέλν, δεκνθξαηηθό δηεθδηθεηηθό θαη καρόκελν ζπλδηθαιηζκό. β) ηηο αξρέο ηεο πνιπθνκκαηηθήο, θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, ηνπ θηιειεπζεξηζκνύ θαη ζηηο ζξεζθεπηηθέο, παξαδνζηαθέο εζηθέο θαη εζληθέο αμίεο, όπσο απηέο δηακνξθώζεθαλ κέζα από ηελ καθξαίσλε ηζηνξία θαη παξάδνζε ηνπ Έζλνπο καο. γ) ηελ αμία ηνπ αλζξώπνπ ζαλ αηνκηθή θαη θνηλσληθή νληόηεηα θαη ζεσξεί ηνλ εξγαδόκελν άλζξσπν ζεκείν αλαθνξάο θάζε επηδίσμεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. δ) ηελ ζπλύπαξμε θαη ηζόηηκε ζπλεξγαζία όισλ ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ κε πξννπηηθή θαη θαηεύζπλζε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξόνδν ηνπ ιανύ θαη ηνπ ηόπνπ. ε) ηελ ειεύζεξε ζθέςε, ειεύζεξε έθθξαζε θαη ειεύζεξε δξάζε. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 1 από 23

2 Άπθπο 3 κ ο π ο ί η η ρ Γ. Α. Κ. Δ. Δ Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ω Ν Οη ζθνπνί ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ είλαη: α) Ζ αγάπε, θαηαλόεζε θαη ζπλεξγαζία, θαζώο επίζεο ν ζεβαζκόο θαη ε θαιώο λννύκελε αιιειεγγύε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο. β) Ζ ζπζπείξσζε όισλ ησλ ππαιιήισλ ησλ Γ.Ο. Τ. ηεο θηιειεύζεξεο ζθέςεο θαη ηνπ θηιειεύζεξνπ ρώξνπ ζε εληαία έθθξαζε. γ) Ζ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ ππαιιήισλ ησλ Γ.Ο.Τ., θαζώο θαη ε πξνώζεζε θαη επίιπζε ησλ πνιιαπιώλ πξνβιεκάησλ ηνπο (νηθνλνκηθώλ, βαζκνινγηθώλ, αζθαιηζηηθώλ, ζπληαμηνδνηηθώλ θιπ.). δ) Ζ ζηήξημε θάζε πξνζπάζεηαο πνπ απνβιέπεη ζηελ εμύςσζε ησλ θξνλεκάησλ ησλ ππαιιήισλ ησλ Γ.Ο.Τ ζηελ απειεπζέξσζε ησλ δεκηνπξγηθώλ ηνπο δπλάκεσλ, ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ δεκνζηνϋπαιιειηθνύ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο από ηνπο θνκκαηηθνύο αληαγσληζκνύο θαη εμαξηήζεηο, θαζώο θαη ν αγώλαο γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο αιήζεηαο, ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο θαη ησλ δηθαησκάησλ γηα ειεπζεξία θαη δεκνθξαηία. ε) Ζ πξνώζεζε κέζσλ θαη ηξόπσλ γηα κηα - λ έ α π ν ξ ε ί α ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα. ζη) Ζ ειεύζεξε δηακόξθσζε ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ζπζπεηξώλνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο δηθαίσζήο ηνπο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη πξόνδν ηνπ ηόπνπ. δ) Ζ πξνάζπηζε ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο θαη εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο ηεο Υώξαο καο, ηεο εηξήλεο θαη ησλ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ειεπζεξηώλ. ε) Ζ αλαβάζκηζε ηεο Γηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ ησλ Γ.Ο. Τ. αιιά θαη γεληθόηεξα ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. ζ) Ζ πξνζηαζία ησλ κειώλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ Γ.Ο.Τ. από θάζε απζαηξεζία ηεο εμνπζίαο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 2 από 23

3 Άπθπο 4 Μέζα για ηην επιηςσία ηων ζκοπών ηηρ α) Ζ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο θνηλήο γλώκεο γεληθόηεξα, κε ζπγθεληξώζεηο θαη αλαθνηλώζεηο θαη θάζε άιιν πξόζθνξν κέζν, γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο Γηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ ησλ Γ.Ο.Τ. θαη γεληθόηεξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζ' απηέο. β) Ζ ζπλεξγαζία κε άιιεο ζπλδηθαιηζηηθέο θηλήζεηο πνπ επηδηώθνπλ ηνπο ίδηνπο ζθνπνύο κε ηε Γ.Α.Κ.Δ ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. γ) Ζ ζπλερήο ελίζρπζε ηνπ δπλακηθνύ ηεο Γ.Α.Κ.Δ ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ κε ηελ επηκόξθσζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ θαη όλων των κειώλ ηεο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' Ο Ρ Γ Α Ν Ω Η - Γ Ο Μ Η Μ Δ Λ Η Άπθπο 5 ο Ο π γ ά ν ω ζ η Γ ο μ ή Ζ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ είλαη δεπηεξνβάζκηα νξγάλσζε θαη είλαη κέινο ηεο Γ.Α.Κ.Δ. - Γ.Σ., απνδερόκελε πιήξσο ηνλ Καλνληζκό θαη ηηο Αξρέο απηήο. Ζ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ γεληθά νξγαλώλεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζε πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην επίπεδν, αληίζηνηρν πξνο ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππάξρνληνο ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ζην ρώξν ησλ Γ.Ο.Τ.. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 3 από 23

4 Άπθπο 6 ο Μ έ λ η Δ γ γ π α θ ή - Γ ι α γ π α θ ή μ ε λ ώ ν 1. Μέλη της Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΙΑΚΩΝ Μέιε ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ κπνξνύλ λα είλαη Α/ζκηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ θαη ππξήλεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην ρώξν ησλ Γ.Ο.Τ. νιόθιεξεο ηεο Διιάδαο, ζην πιαίζην ησλ νξγαλσηηθώλ αξρώλ πνπ ν παξώλ Καλνληζκόο νξίδεη. 2. Δγγπαθή μελών Μέιε ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ εγγξάθνληαη νη Α/ζκηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ θαη νη ππξήλεο ΓΑ.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. Ζ εγγξαθή γίλεηαη κεηά από αίηεζε ηεο Α/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ή ππξήλα ζην Γ.. ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ, ε νπνία ζπλνδεύεηαη από θαηάζηαζε ησλ κειώλ ηεο, θαζώο θαη από πξαθηηθό αξραηξεζηώλ. Σν Γ.. ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ απνθαζίδεη γηα ηελ εγγξαθή ή κε κέινπο θαη ζε πεξίπησζε απνξξίςεσο αηηήζεσο εγγξαθήο, ε απόθαζε απηή ηίζεηαη πξνο έγθξηζε ζην πξώην ζπλέδξην ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. Ζ εηζθνξά πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη θάζε Α/ζκηα Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ θαη ππξήλαο ζηελ Β/ζκηα Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ ζπλίζηαηαη ζε απόδνζε ηνπ πελήληα ηνηο εθαηό (50%), ζε εηήζηα βάζε, ησλ εζόδσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή εμόξκεζε (θνππόληα Β/ζκηαο ΓΑ.Κ.Δ. πνπ αλαιακβάλνπλ λα δηαζέζνπλ). 3. Γιαγπαθή μελών Μέινο ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ δηαγξάθεηαη: α) Όηαλ θαζπζηεξεί ηηο ζπλδξνκέο γηα έλα (1) ρξόλν. β) Όηαλ αληηδξά ζηνπο ζθνπνύο ηεο Γ.Α.Κ.Δ ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ θαη δελ πεηζαξρεί ζηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ της. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 4 από 23

5 γ) Ζ απόθαζε δηαγξαθήο ιακβάλεηαη από ην Πεηζαξρηθό πκβνύιην (Π..) ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ θαη ηίζεηαη γηα έγθξηζε ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Σν δηαγξαθόκελν κέινο έρεη δηθαίσκα πξνζθπγήο ζην Γεληθό πκβνύιην. Άπθπο 7 ο Τ π ο σ π ε ώ ζ ε ι ρ - δ ι κ α ι ώ μ α η α μ ε λ ώ ν Σα κέιε ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ έρνπλ: Α. ΤΠΟΥΡΔΩΗ: 1. Να αθνινπζνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ θαη λα εθηεινύλ ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ. 2. Να εθπιεξώλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο. 3. Να αγσλίδνληαη κε όια ηα λόκηκα κέζα γηα ηελ επηθξάηεζε ησλ αξρώλ θαη απνθάζεσλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ 4. Να πξναζπίδνληαη ηα θπζηθά κέιε ηνπο έλαληη πάζεο απζαηξεζίαο ηεο Κξαηηθήο Δμνπζίαο. Β. ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ: Σα κέιε ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ έρνπλ δηθαίσκα: 1. Να δεηνύλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γ.. ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ ζε ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. 2. Να εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζε όια ηα όξγαλα ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 3. ην πλέδξην ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ησλ Πξσηνβάζκησλ Γ.Α.Κ.Δ., πνπ είλαη ύλεδξνη ζην πλέδξην ηεο Π.Ο.Δ. - Γ.Ο.Τ. 4. Να ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλέδξην ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ κε αληηπξνζώπνπο ηνπο, κέιε ησλ Α/ζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. πνπ είλαη εθιεγκέλνη ύλεδξνη ζην πλέδξην ηεο Π.Ο.Δ. Γ.Ο.Τ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 5 από 23

6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΔΩ ΣΗ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΙΑΚΩΝ Άπθπο 8 ο Σα όξγαλα δηνηθήζεσο ηεο Β/ζκηαο Γ Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ είλαη: α) Σν πλέδξην β) Σν Γεληθό πκβνύιην γ) Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή δ) Σν Πεηζαξρηθό πκβνύιην ε) Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή Άπθπο 9 ς ν έ δ π ι ο Σν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Β/ζκηαο ΓΑ.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ ζπγθξνηείηαη από πλέδξνπο πνπ είλαη κέιε ησλ Α/ζκησλ Γ.Α.Κ.Δ., νη νπνίνη έρνπλ εθιεγεί ζύλεδξνη γηα ην πλέδξην ηεο Π.Ο.Δ.- Γ.Ο.Τ. Καηαξγείηαη νηαδήπνηε δπλαηόηεηα νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ λα εθιέγεη πλέδξνπο κε εηδηθά θξηηήξηα θαη απνθάζεηο ηνπ. Αλ κηα Α/ζκηα Γ.Α.Κ.Δ. δελ έρεη εθιέμεη αληηπξόζσπν γηα ην Β/ζκην ζπλδηθαιηζηηθό όξγαλν, εθπξνζσπείηαη κε έλαλ ζύλεδξν πνπ εθιέγεηαη γηα ηνλ ζθνπό απηό κε επζύλε ηεο Α/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. Σν πλέδξην είλαη ην θπξίαξρν όξγαλν ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. Απνθαζίδεη γηα ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη ραξάδεη ηελ γεληθόηεξε πνξεία ηεο παξάηαμεο. Απνθαίλεηαη ζρεηηθά γηα ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 6 από 23

7 ηελ Γηνηθεηηθή Γηαρείξηζε Λνγνδνζία ηνπ Γ.. Δθιέγεη ηα όξγαλα Γηνίθεζεο ηεο Γ.Α.Κ.Δ., ηξνπνπνηεί ηνλ παξόληα θαλνληζκό. Σν πλέδξην ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε ηξία (3) ρξνληά θαη έθηαθηα όηαλ θξηζεί αλαγθαίν από ην Γ.. ή δεηεζεί από ην έλα ηξίην (1/3) ησλ Α/ζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. Ζ απόθαζε ζύγθιηζεο ηνπ πλεδξίνπ, θαζώο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε έλα (1) κήλα πξν ηεο εκεξνκελίαο ύγθιηζεο. Οη απνθάζεηο ηνπ πλεδξίνπ είλαη δεζκεπηηθέο γηα όια ηα όξγαλα δηνίθεζεο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ζπλέδξσλ πξνϋπνζέηεη θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ από ηελ Α/ζκηα Γ.Α.Κ.Δ. κέρξη θαη ην κήλα ζύγθιηζεο ηνπ πλεδξίνπ. Από ην πλέδξην εθιέγνληαη ηα όξγαλα Γηνίθεζεο πνπ είλαη: α. Σν Γεληθό πκβνύιην β. Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη γ. Οη αληηπξόζσπνη ηεο ζηελ Γ.Α.Κ.Δ. - Γ.Σ. Άπθπο 10 ο Γιαδικαζία ςνεδπίος 1. Με ηελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ γίλεηαη λνκηκνπνίεζε ησλ ζπλέδξσλ από ηξηκειή επηηξνπή, πνπ νξίδεηαη από ην Γ Σν πλέδξην βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ ζπκκεηέρεη ην 1/2 ζπλ 1 ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ εθιεγέλησλ θαη ερόλησλ δηθαίσκα ςήθνπ (δηθαηνπκέλσλ) αληηπξνζώπσλ, νη νπνίνη εθπξνζσπνύλ ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ησλ πξσηνβάζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 3. Μεηά ηε λνκηκνπνίεζε ησλ πλέδξσλ θαη αθνύ έρεη δηαπηζησζεί απαξηία εθιέγεηαη δηα αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο: α. Σξηκειέο Πξνεδξείν θαη ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 7 από 23

8 β. Σξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηώλ, εθόζνλ ην πλέδξην είλαη εθινγναπνινγηζηηθό. 4. Οη απνθάζεηο ηνπ πλεδξίνπ παίξλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ ζπλέδξσλ. 5. Οη αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ αληηπξνζώπσλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ γηα ην πλέδξην ηεο Γ.Α.Κ.Δ.- Γ.Σ. γίλνληαη θάζε ηξία (3) ρξόληα, ηελ ηειεπηαία εκέξα ησλ εξγαζηώλ ηνπ πλεδξίνπ, κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Άπθπο 11 Γ ε ν ι κ ό ς μ β ο ύ λ ι ο 1. Σν Γεληθό πκβνύιην (Γ..) ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ απνηειείηαη από είθνζη έλα (21) κέιε κε ηξηεηή ζεηεία θαη απαξηίδεηαη: Ππιν ηποποποιηθεί ωρ άνω, η παπ. 1 ηος άπθπος 11 είσε ωρ εξήρ : «Σν Γεληθό πκβνύιην (Γ..) ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΙΑΚΩΝ απνηειείηαη από ηπιάνηα ένα (31) κέιε κε ηξηεηή ζεηεία θαη απαξηίδεηαη:». α. Από ηα εθιεγκέλα κέιε ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ πνπ είλαη κέιε ηνπ Γ.. ηεο ΑΓΔΓΤ (δηα ηεο Π.Ο.Δ. - Γ.Ο.Τ.). β. Από ηα εθιεγκέλα κέιε ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ ζην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο (Π.Ο.Δ.-Γ.Ο.Τ.). γ. Από ηνλ εθπξόζσπν ηεο Γ.Α.Κ.Δ ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ ζε ηπρόλ ππάξρνλ δεπηεξνβάζκην θεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην. δ. Από κέινο ηεο Γ.Α.Κ.Δ. πνπ είλαη εθιεγκέλν ζην Β' Τπεξεζηαθό πκβνύιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ. ε. Σα ππόινηπα κέιε θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηνπ αξηζκνύ είθνζη έλα (21) εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία ζύκθσλα κε ηνλ Παξόληα Καλνληζκό. Ππιν ηποποποιηθεί ωρ άνω, η πεπ. ε ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 11 είσε ωρ εξήρ: «Σα ππόινηπα κέιε θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηνπ αξηζκνύ ηπιάνηα ένα (31) εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία από ηο Π..» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 8 από 23

9 ζη. Σα κέιε ηεο Γ.Α.Κ.Δ. Δθνξηαθώλ πνπ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπλέδξνπ ζηελ Οκνζπνλδία (Π.Ο.Δ - Γ.Ο.Τ) ή ζην ζπλέδξην ηεο ΓΑΚΔ έρνπλ δηθαίσκα λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα όξγαλα Γηνίθεζεο ηεο. Δθ ησλ κειώλ ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ επηά (7) κέιε πξνέξρνληαη από ηε Γ.Α.Κ.Δ. Αηηηθήο θαη Κπθιάδσλ. Ππιν ηποποποιηθεί ωρ άνω, ηο δεςηέπο εδάθιο ηηρ πεπ. ζη ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 11 είσε ωρ εξήρ: «Δθ ησλ κειώλ ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ έληεθα (11) κέιε πξνέξρνληαη από ηε Γ.Α.Κ.Δ. Αηηηθήο θαη Κπθιάδσλ.». Ππιν καηαπγηθεί, ηο ηπίηο εδάθιο ηηρ πεπ. ζη ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 11 είσε ωρ εξήρ: «Δπίζεο, νη Α/ζκηεο Γ.Α.Κ.Δ., όπνπ έρνπλ εθιέμεη γεληθό ζύκβνπιν ζηελ Οκνζπνλδία, δελ έρνπλ δηθαίσκα επηπιένλ κέινο ηνπο λα εθιεγεί ζην Γεληθό πκβνύιην ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ., κε εμαίξεζε ηηο Γ.Α.Κ.Δ. Αηηηθήο & Κπθιάδσλ θαη Θεζζαινλίθεο - Κηιθίο - Χαιθηδηθήο.». δ. Δμαηξεηηθά θαη κόλν εθόζνλ νη ππνςεθηόηεηεο κειώλ ηεο ΓΑΚΔ Δθνξηαθώλ, πνπ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπλέδξνπ ηεο ΓΑΚΔ γηα ηηο αηξεηέο ζέζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ ππνιείπνληαη ηνπ αξηζκνύ ησλ πξνο θαηάιεςε ζέζεσλ, δύλαληαη λα είλαη ππνςήθηνη θαη λα εθιέγνληαη θαη κέιε Α'/βάζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. πνπ δελ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπλέδξνπ ζην ζπλέδξην ηεο Γ.Α.Κ.Δ.. Σημ.: Η πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 πξνζηέζεθε, σο έρεη, κε ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 2. Καζήθνληα θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γ.. είλαη: α. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Δ.Δ. β. Γηαρεηξίδεηαη ηηο ππνζέζεηο ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. γ. Πξνεηνηκάδεη ηα ζέκαηα ηεο Δ.Δ. ηα νπνία θαη εηζεγείηαη. δ. Καηαξηίδεη ην Γηνηθεηηθό θαη Οηθνλνκηθό Απνινγηζκό θαη ηνλ Οηθνλνκηθό Πξνϋπνινγηζκό θαη ζέηεη απηά ζηελ έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (πλέδξην). ε. Δθιέγεη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. ζη. Αίξεη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. δ. Διέγρεη ηελ Δ.Δ. γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεώλ ηεο. 3. Σν Γ.. ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα σο εμήο: α. Ο πιεηνςεθίζαο ζύκβνπινο θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ ν επόκελνο θ.ν.θ., ζπγθαιεί εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηηο αξραηξεζίεο όια ηα κέιε πνπ απνηεινύλ ην Γ.., ζε πξώηε ζπλεδξίαζε θαη κε κνλαδηθό ζέκα ηε ζπγθξόηεζε ηνπ Γ.. ζε ζώκα. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 9 από 23

10 β. Με κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ εθιέγνληαη: - Ο Πξόεδξνο - Ο Αληηπξόεδξνο - Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 4. Σν Γ.. ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κία (1) θνξά ην δίκελν θαη έθηαθηα θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ή κε αίηεζε ηνπ ελόο πέκπηνπ (1/5) ησλ κειώλ ηνπ κε πξνζδηνξηζκέλα ζέκαηα ηεο έθηαθηεο ζπγθιήζεώο ηνπ. 5. Δθηόο ησλ είθνζη έλα (21) ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη πάληα θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ηα νπνία θαινύληαη ζε πεξίπησζε παξαηηήζεσο ηαθηηθνύ κέινπο κε βάζε ηε ζεηξά εθινγήο ηνπο. Ππιν ηποποποιηθεί ωρ άνω, η παπ. 5 ηος άπθπος 11 είσε ωρ εξήρ: «Δθηόο ησλ ηξηάληα ελόο (31) ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ Γ.., εθιέγνληαη πάληα θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ηα νπνία θαινύληαη ζε πεξίπησζε παξαηηήζεσο ηαθηηθνύ κέινπο κε βάζε ηε ζεηρά εθιογής ηοσς.». 6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γεληθό πκβνύιην ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. έρνπλ νη Πξόεδξνη ησλ Α/ζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, κόλν κε δηθαίσκα ινγνύ. Άπθπο 12 ο Καθήκονηα - Απμοδιόηηηερ μελών Γενικών ςμβούλιο Α. Καθήκονηα Πποέδπος: 1. Πξνεδξεύεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. 2. πγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαη θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε καδί κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα, αθνύ ιάβεη ππ' όςηλ ηνπ θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γ.. 3. Τπνγξάθεη ηα πξαθηηθά ηνπ Γ.. καδί κε ην Γεληθό Γξακκαηέα. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 10 από 23

11 4. Έρεη ηελ επζύλε δηελέξγεηαο ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηελ εθινγή ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. Β. Καθήκονηα Ανηιπποέδπος: 1. Αλαπιεξώλεη ηνλ Πξόεδξν όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ζε όια ηνπ ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπ. 2. Βνεζά ηνλ Πξόεδξν ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. 3. Ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. είλαη δπλαηό λα ηνπ αλαηεζεί κέξνο από ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ ή θαη άιια θαζήθνληα. Γ. Καθήκονηα Γενικού Γπαμμαηέα: 1. Σεξεί ηα πξαθηηθά ησλ πλεδξηάζεσλ ηνπ Γ., θαη ηα νπνία ππνγξάθεη κε ην Πξόεδξν. 2. Φπιάζζεη ηε ζθξαγίδα, ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ θαη ην αξρείν. 3. Σεξεί θαη ελεκεξώλεη ην αξρείν, ζπληάζζεη ηα δηάθνξα έγγξαθα θαη κεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο. 4. Τπνγξάθεη ηα δηάθνξα έγγξαθα ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. Άπθπο 13 ο Δκηελεζηική Δπιηποπή 1. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.) απνηειείηαη από ελλέα (9) κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πξνέξρνληαη από ηε Γ.Α.Κ.Δ. Αηηηθήο θαη Κπθιάδσλ Ππιν ηποποποιηθεί ωρ άνω, η παπ. 1 ηος άπθπος 13 είσε ωρ εξήρ: «Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.) απνηειείηαη από έληεθα (11) κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηα έμη (6) ηνπιάρηζηνλ πξνέξρνληαη από ηε Γ.Α.Κ.Δ. Αηηηθήο θαη Κπθιάδσλ.». 2. Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηεο Δ.Δ. είλαη ηξηεηήο (3 έηε). 3. ηελ Δ.Δ. ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ ζπκκεηέρνπλ: α. Σα εθιεγκέλα κέιε ζηελ Δ.Δ. ηεο ΑΓΔΓΤ. β. Σα εθιεγκέλα κέιε ζηελ Δ.Δ. ηεο ΠΟΔ - Γ.Ο. Τ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 11 από 23

12 γ. Σα ππόινηπα κέιε θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηνπ αξηζκνύ ελλέα (9) εθιέγνληαη ζύκθσλα κε ηνλ Παξόληα Καλνληζκό. Ππιν ηποποποιηθεί ωρ άνω, η πεπ. γ ηηρ παπ. 3 ηος άπθπος 13 είσε ωρ εξήρ: «Σα ππόινηπα κέιε θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηνπ αξηζκνύ έληεθα (11) εθιέγνληαη ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα Καλνληζκό.». 4. Μέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηεο εθινγήο ησλ κειώλ ηεο Δ.Δ. ν πιεηνςεθίζαο ζύκβνπινο ζπγθαιεί ηα κέιε ηεο γηα ηελ ζπγθξόηεζή ηεο ζε ζώκα θαη ηελ θαηαλνκή ησλ αμησκάησλ. ε πεξίπησζε αδξάλεηαο ηνπ πιεηνςεθίζαληνο ζπκβνύινπ δηθαίσκα ζύγθιηζεο έρεη νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Δ.Δ. 5. Δθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Αληηπξόεδξν, ην Γεληθό Γξακκαηέα, ηνλ Οξγαλσηηθό Γξακκαηέα, ηνλ Τπεύζπλν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ηνλ Τπεύζπλν Οηθνλνκηθνύ, ηνλ Τπεύζπλν Πνιηηηζηηθνύ, ηνλ Τπεύζπλν Σ.Δ.Α. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ηελ Τπεύζπλε Γπλαηθώλ, ηνλ Τπεύζπλν Σακείνπ Αιιεινβνήζεηαο θαη ηνλ Τπεύζπλν ηεο Φνξνινγηθήο Δπηζεώξεζεο. 6. πλεδξηάδεη ηαθηηθά κία (1) θνξά θάζε κήλα, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ή άξλεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε πξόζθιεζε γίλεηαη από ηνλ Αληηπξόεδξν. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηόο αξλείηαη ή αδπλαηεί, ε Δ.Δ. ζπγθαιείηαη από νπνηνδήπνηε κέινο. 7. Έθηαθηα ζπλεδξηάδεη, όηαλ θξίλεη αλαγθαίν ν Πξόεδξνο ή ύζηεξα νπό αίηεζε ηεζζάξσλ (4) κειώλ ηεο, νη νπνίνη ππνρξενύληαη λα αλαγξάθνπλ θαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Ο Πξόεδξνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθαιέζεη ηελ Δ.Δ. εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ, από ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ησλ κειώλ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ πξνεδξεύεη έλαο από ηνπο παξόληεο, θαηόπηλ απνθάζεώλ ηνπο. Ππιν ηποποποιηθεί ωρ άνω, ηο ππώηο εδάθιο ηηρ παπ. 7 ηος άπθπος 13 είσε ωρ εξήρ: «Έθηαηα ζσλεδρηάδεη, όηαλ θρίλεη αλαγθαίο ο Πρόεδρος ή ύζηερα από αίηεζε πέντε (5) κειώλ ηες, οη οποίοη σποτρεούληαη λα αλαγράθοσλ θαη ηα προς ζσδήηεζε ζέκαηα.». 8. Μέινο ηεο Δ.Δ. πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα γηα ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο εθπίπηεη από ηελ Δ.Δ. θαη ηελ ζέζε ηνπ θαηαιακβάλεη ν πξώηνο αλαπιεξσκαηηθόο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε πεξίπησζε παξαηηήζεσο ή απνρσξήζεσο κέινπο ηεο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 12 από 23

13 9. Οη απνθάζεηο παίξλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ. 10. Βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ είλαη παξόληα πέληε (5) κέιε ηεο. Ππιν ηποποποιηθεί ωρ άνω, η παπ. 10 ηος άπθπος 13 είσε ωρ εξήρ: «Βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ είλαη παξόληα έξι (6) κέιε ηεο.». 11. Δίλαη ππεύζπλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ Δίλαη ππεύζπλε γηα ηελ έθδνζε αλαθνηλώζεσλ θαη γεληθά όισλ ησλ ελεκεξσηηθώλ εληύπσλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 13. Καηαξηίδεη ηηο πξνηάζεηο επί ζεκάησλ πνπ ζα ζπδεηεζνύλ ζην Γ.., ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ Γ.. καδί κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ Δλεκεξώλεη ην Γ.. γηα ηε δξάζε ηεο γηα ην δηάζηεκα από ην πξνεγνύκελν Γ Οξγαλώλεη επηζθέςεηο, πεξηνδείεο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα. 16. Γηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 17. Καηαξηίδεη ηνλ εηήζην πξνϋπνινγηζκό, απνινγηζκό, ηζνινγηζκό θαη ηνλ θέξλεη ζην Γ.. γηα έγθξηζε. 18. Γύλαηαη, ζε εμαηξεηηθέο, επείγνπζεο πεξηπηώζεηο θαη γηα ζνβαξά δεηήκαηα λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο, πάληα κέζα ζην πλεύκα ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. Απαξαίηεηα ζηε ζπλέρεηα επηθπξώλνληαη από ην Γ Με απόθαζε ηεο κπνξεί λα παξίζηαληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο νπνηαδήπνηε κέιε ηεο (Γεληθνί ύκβνπινη, Πξόεδξνη πξσηνβαζκίσλ Γ.Α.Κ.Δ, θιπ.). ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 13 από 23

14 Άπθπο 14 ο Καηανομή απμοδιοηήηων ηηρ Δ.Δ. Α. Ππόεδπορ: 1. Πξνεδξεύεη θαη δηεπζύλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 2. Δηζεγείηαη ηα ζέκαηα ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη εηδηθόηεξα έρεη ηελ επζύλε ηεο εηζήγεζεο πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο ζηειέρσζεο ησλ Δπηηξνπώλ ηεο Οκνζπνλδίαο, ησλ εηδηθώλ επηηξνπώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, θαζώο θαη ησλ επηζηεκνληθώλ επηηξνπώλ πνπ ζπγθξνηνύληαη ζε επίπεδν Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. 3. Δθπξνζσπεί καδί κε ην Γεληθό Γξακκαηέα ηελ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ, ελώπηνλ ηξίησλ θαη θάζε δηθαζηηθήο, δηνηθεηηθήο ή άιιεο αξρήο. 4. Τπνγξάθεη κε ην Γεληθό Γξακκαηέα όια ηα έγγξαθα ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 5. Τπνγξάθεη κε ην Σακία όια ηα παξαζηαηηθά ησλ πιεξσκώλ, ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο, θαζώο θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό, νηθνλνκηθό απνινγηζκό θαη ηζνινγηζκό. 6. Διέγρεη θαη ππνγξάθεη ην πξαθηηθό. 7. Γίλεη ζπλεληεύμεηο, ύζηεξα από απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ. 8. Δηζεγείηαη ηα ζέκαηα θαη θάλεη ηηο πξνηάζεηο ζην Γεληθό πκβνύιην. 9. Οξίδεη θαη αληηθαζηζηά, από ηα κέιε ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ, ηνπο ππεπζύλνπο πεξηνρώλ, θαζώο θαη αιιάδεη ηε ρσξηθή αξκνδηόηεηα θαζελόο εξ απηώλ. 10. Όηαλ απνπζηάδεη αλαπιεξώλεηαη από ηνλ Αληηπξόεδξν. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 14 από 23

15 Β. Ανηιππόεδπορ: 1. πλεξγάδεηαη κε ην Πξόεδξν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ, ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ. 2. Αλαιακβάλεη ππεύζπλνο ζε δηάθνξεο επηηξνπέο. 3. Αλαπιεξώλεη ην Πξόεδξν ζηα θαζήθνληά ηνπο, όηαλ απηόο απνπζηάδεη. Γ. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ: 1. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηα γξαθεία ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ, θπιάζζεη τα αξρεία θαη ηε ζθξαγίδα ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 2. Σεξεί ην κεηξών ησλ κειώλ ηεο Γ.ΑΚ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 3. Δπηκειείηαη ηεο αιιεινγξαθίαο θαη πξνζππνγξάθεη όια ηα έγγξαθα ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 4. Κξαηεί ηα πξαθηηθά ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ππνγξαθή από όια ηα κέιε. 5. Φξνληίδεη γηα ηε δαθηπινγξάθεζε θάζε θεηκέλνπ. 6. Δλεκεξώλεη αλειιηπώο ην πξσηόθνιιν εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ. 7. Καηαξηίδεη κε ην Πξόεδξν ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θάζε ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 8. Έρεη κε ηνλ Πξόεδξν ηεο αξκνδηόηεηα θαη επζύλε ηεο δηακόξθσζεο - δηαθίλεζεο γξαπηώλ κελπκάησλ S.M.S. 9. Αληηθαζηζηά ηνλ Οξγαλσηηθό Γξακκαηέα όηαλ απνπζηάδεη. Γ. Οπγανωηικόρ Γπαμμαηέαρ: 1. Δηζεγείηαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα νξγαλσηηθά ζέκαηα, ζέκαηα επηθνηλσλίαο κε ηα κέιε θαη άιιεο νξγαλώζεηο εξγαδνκέλσλ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 15 από 23

16 2. Αλαιακβάλεη ηα ηεο νξγάλσζεο ησλ πλεδξίσλ, ησλ ζπλεληεύμεσλ, ζπδεηήζεσλ, ζεκηλαξίσλ, θηλεηνπνηήζεσλ, αθηζνθνιιήζεσλ, δηαλνκήο πιηθνύ, θαηαζθεπήο παλώ θαζώο θαη δηαθόξσλ εθδειώζεσλ. 3. Αληηθαζηζηά ην Γεληθό Γξακκαηέα όηαλ απνπζηάδεη. Δ. Τπεύθςνορ Σύπος - Γημοζίων σέζεων 1. Δηζεγείηαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζέκαηα πνιηηηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ. 2. Παξαθνινπζεί θάζε δεκνζίεπκα ζρεηηθό κε ηνλ θιάδν ή ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ελεκεξώλεη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. 3. Δπηιακβάλεηαη ηα ηεο έθδνζεο θάζε έληππνπ πιηθνύ. 4. Αζρνιείηαη κε ηε δηαζύλδεζε ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ κε άιιεο νκνεηδείο νξγαλώζεηο ηνπ εμσηεξηθνύ, γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγύεο. Άπθπο 15 ο Δλεγκηική Δπιηποπή 1. Απνηειείηαη από ηξία (3) κέιε πνπ εθιέγνληαη απεπζείαο από ην πλέδξην θαη αθνινπζεί ηε ζεηεία ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ. 2. Γηελεξγεί ηνλ ηαθηηθό νηθνλνκηθό έιεγρν κία θνξά ην ρξόλν κεηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο ζπληάζζνληαο εηδηθό πξαθηηθό ειέγρνπ κε ην νπνίν θξίλνληαη εηιηθξηλείο και νξηζηηθέο νη εγγξαθέο ηνπ αληίζηνηρνπ ηεξνύκελνπ βηβιίνπ, θαζώο θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο. Δπίζεο, δηελεξγεί, εθηάθησο, νηθνλνκηθό έιεγρν, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ (Πεηζαξρηθνύ) Γεληθνύ πκβνπιίνπ. 3 πληάζζεη πξαθηηθό ην νπνίν ππνβάιεη ζην (Πεηζαξρηθό) Γεληθό πκβνύιην. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 16 από 23

17 4. Γεληθά αζθεί νηθνλνκηθό έιεγρν ζε θάζε ηη πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 5. Δθηόο ησλ ηξηώλ ηαθηηθώλ κειώλ ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη θαη ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Άπθπο 16 ο Ανηιππόζωποι ηηρ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΙΑΚΩΝ Ζ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ εθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία αληηπξνζώπνπο γηα ην πλέδξην ηεο Γ.Α.Κ.Δ. - Γ.Σ., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο Γ.Α.Κ.Δ. - Γ.Σ.. Άπθπο 17 ο Πειθαπσικό ςμβούλιο Α. ςγκπόηηζη: 1. Σν Πεηζαξρηθό πκβνύιην απνηειείηαη από πέληε (5) κέιε ηαθηηθά θαη ηξία (3) κέιε αλαπιεξσκαηηθά, ηα νπνία έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπλέδξνπ της Π. Ο.Δ-Γ. Ο. Τ. θαη εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία από ην πλέδξην ηεο Παξάηαμεο. 2. Σν Πεηζαξρηθό πκβνύιην ζπλέξρεηαη ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα εθιέγνληαο κε θιήξσζε ηνλ Πξόεδξν θαη Γξακκαηέα απηνύ, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία όηαλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) κέιε ηνπ θαη απνθαζίδεη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ. Β. Απμοδιόηηηερ: 1. Σν Πεηζαξρηθό πκβνύιην επηιακβάλεηαη ππνζέζεσλ πνπ αθνξνύλ παξαπηώκαηα κειώλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ, θαζώο θαη παξαπηώκαηα θπζηθώλ πξνζώπσλ κειώλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα δηάθνξα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 17 από 23

18 2. Οη απνθάζεηο ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ππνρξεσηηθέο, ηόζν γηα ηελ Β/ζκηα Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ όζν θαη γηα ηελ Α/ζκηα Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ θαη κόλν ην Αλώηαην Πεηζαξρηθό πκβνύιην ηεο Γ/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ.-Γ.Σ. κπνξεί λα αλαθαιέζεη απόθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ. Γ. Ποινέρ: Οη πνηλέο πνπ κπνξεί λα επηβάιιεη ην Πεηζαξρηθό πκβνύιην είλαη: α. Δπίπιεμε β. Γηαγξαθή κέινπο γ. Γηαγξαθή Α/ζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. από ηελ Β/ζκηα Γ.Α.Κ.Δ. Σέινο, ε απόθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ γηα δηαγξαθή κέινπο ηεο Α/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ ππόθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, κε δηθαίσκα πξνζθπγήο ζην πξώην πλέδξην. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άπθπο 18 Ο Σεξνύκελα βηβιία ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ : α. Βηβιίν Πξαθηηθώλ ησλ πλεδξίσλ. β. Βηβιίν Πξαθηηθώλ πλεδξηάζεσλ ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ. γ. Μεηξών Πξσηνβάζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. δ. Βηβιίν Δηζπξάμεσλ θαη Πιεξσκώλ. ε. Βηβιίν Πξσηνθόιινπ Αιιεινγξαθίαο. ζη. Βηβιίν Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 18 από 23

19 Άπθπο 19 Έζοδα- Έξοδα ηηρ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΙΑΚΩΝ Α. ΔΟΓΑ: Σα έζνδα ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ πξνέξρνληαη: 1. Από ηε δηάζεζε θνππνληώλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ, εθ ησλ νπνίσλ ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ησλ εζόδσλ ζα παξαθξαηνύληαη από ηηο Α/ζκηεο Γ.Α.Κ.Δ. γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ελίζρπζε, ελώ ην ππόινηπν πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ζα απνηειεί ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή απηώλ πξνο ηελ Β/ζκηα Γ.Α.Κ.Δ., κε εμαίξεζε ηεο Γ.Α.Κ.Δ. Αηηηθήο θαη Κπθιάδσλ. 2. Από δηάθνξεο εθδειώζεηο (ρνξνεζπεξίδεο, ιαρεηνθόξνη θιπ.) Β. ΔΞΟΓΑ: Σα έμνδα ηεο Β/ζ κηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ πξαγκαηνπνηνύληαη: 1. Γηα ηελ έθδνζε εληύπσλ, εθεκεξίδσλ, αγνξά βηβιίσλ, απηνθόιιεησλ, αθηζώλ, θσηνγξαθηθώλ θαιύςεσλ, βηληενθαιύςεσλ, πξαγκαηνπνίεζε δηάθνξσλ εθδειώζεσλ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 2. Γηα ηε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο, ησλ εληύπσλ θαη ειεθηξνληθώλ αλαθνηλώζεσλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. 3. Γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ κειώλ ηεο Β/ζ κηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ πξνο ηελ πεξηθέξεηα κε θάζε κέζν, όπσο αεξνπιάλα, πινία, ηξαίλα, απηνθίλεηα (θαύζηκα θιπ.), ελνηθίαζε απηνθηλήησλ θιπ., έμνδα δηακνλήο, δηαηξνθήο, κηθξνέμνδα θαη έμνδα θηινμελίαο. 4. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ, έμνδα γξαθηθήο ύιεο, ελνηθηάζεηο γξαθείσλ, έμνδα επηζθεπήο θαη βειηίσζεο, θαζαξηόηεηαο, ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο θάζε κνξθήο, Λ.Δ.Κ., αγνξά επίπισλ γξαθείνπ θ.ιπ. 5. Γηα ζπλδξνκέο ζηελ ηξηηνβάζκηα Γ.Α.Κ.Δ. Γεκνζίνπ Σνκέα, ηεο νπνίαο είλαη κέινο. 6. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξίσλ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 19 από 23

20 7. Γηα ηελ έθηαθηε ελίζρπζε ησλ Α/ζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. 8. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. Γ. ΑΜΟΙΒΗ ΜΔΛΩΝ: Καλέλα από ηα κέιε ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ δελ δηθαηνύηαη ακνηβήο γηα πξνζθνξά νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο. Άπθπο 20 Ο Σα έζνδα ησλ Α/ζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. αθνξνύλ: 1. Σελ εηζθνξά ησλ θπζηθώλ κειώλ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ δέθα (10,00) επξώ αλά κέινο, ζε εηήζηα βάζε. 2. Σελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ 50% ησλ εζόδσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηε δηάζεζε ησλ θνππνληώλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο Παλειιήληαο Γ.Α.Κ.Δ. Άπθπο 21 Ο Ο Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Γ.Α.Κ.Δ. ησλ Δθνξηαθώλ είλαη ππνρξεσηηθά κέινο ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Π.Ο.Δ. - Γ.Ο.Τ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 20 από 23

21 Άπθπο 22 Ο Ζ δνκή θαη νη ζέζεηο επζύλεο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ησλ Α/ζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. βξίζθνληαη ζε απόιπηε αληηζηνίρηζε κε ηηο ζέζεηο επζύλεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ.. ην πκβνύιην ηεο Α/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ., πνπ ε ρσξνηαμηθή ηεο επζύλε θαιύπηεη πεξηζζόηεξνπο από έλα λνκό, ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) ζύκβνπινο από θάζε λνκό. Άπθπο 23 ςνεπγαζία Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΙΑΚΩΝ με άλλοςρ θοπείρ 1) ην εζσηεξηθό ζπλεξγάδεηαη κε ηε Γ.Α.Κ.Δ - Γεκνζίνπ Σνκέα (Γ-Σ) θαη ηηο αληίζηνηρεο πλδηθαιηζηηθέο Κηλήζεηο θαη Δπηζηεκνληθέο Οξγαλώζεηο, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ θαη ζε δεηήκαηα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο. 2) ην εμσηεξηθό ζπλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρεο θηλήζεηο γηα ηελ πξνώζεζε Γηεζλώλ ζεκάησλ Γεκνζηνϋπαιιειηθνύ πλδηθαιηζκνύ θαη πνιηηηθήο. Άπθπο 24 θπαγίδα Ζ ζθξαγίδα ηεο Γ.Α.Κ.Δ, ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ είλαη ζηξνγγπιή θαη ζρεκαηίδεη δύν νκόθεληξνπο θύθινπο. ηνλ εμσηεξηθό θύθιν θέξεη ηελ επσλπκία «ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΚΗΝΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ» θαη ζηνλ εζσηεξηθό θύθιν θέξεη ηα αξρηθά ηεο παξάηαμεο θαη ην έηνο ηδξύζεώο ηεο «1992» «Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ » ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 21 από 23

22 Άπθπο 25 Σποποποίηζη ηος παπόνηορ κανονιζμού Ο παξώλ Καλνληζκόο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί από ην πλέδξην πνπ ζπγθαιείηαη γη' απηό ην ζθνπό, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε απαηηείηαη ε πιεηνςεθία ηνπ κηζνύ ζπλ έλα (1/2 + 1) ησλ παξόλησλ πλέδξσλ θαη νη νπνίνη ζα εθπξνζσπνύλ ίζν ηνπιάρηζην πνζνζηό Πξσηνβάζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. κειώλ ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. Άπθπο 26 ο Ιζσύρ παπόνηορ Κανονιζμού Ζ ηζρύο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή, ύζηεξα από ηελ ςήθηζή ηνπ από ην πξώην πλέδξην ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. Άπθπο 27 ο Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηεο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ, ν νπνίνο απνηειείηαη από 28 άξζξα, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο Γ.Α.Κ.Δ Γ-Σ, θαζώο θαη νη λόκνη θαη δηαηάμεηο ησλ θαηαζηαηηθώλ ζσκαηείσλ θιπ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 22 από 23

23 Άπθπο 28 ο Έκδοζη Κανονιζμού Ο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηεο Β/ζκηαο Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ εθδίδεηαη ζε εθηέιεζε ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο Γ.Α.Κ.Δ. Γ-Σ. Αληίγξαθα απηνύ παξαδίδνληαη ππνρξεσηηθά ζηνπο πλέδξνπο θαη ζε όια ηα κέιε ησλ Γ.. ησλ Α/ζκησλ Γ.Α.Κ.Δ. ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΕΥΟΡΙΑΚΩΝ ελίδα 23 από 23

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 1: Ίδπςζη, όνομα και έδπα ηος ωμαηείος Ιδξύεηαη ζηελ Κύπξν κε έδξα ηε Λεπθσζία ζσκαηείν ππό ηελ επσλπκία ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα