1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ."

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου Κύπρου" (ΣΥ.Α.ΠΑ.Κ). Έδρα του Συνδέσµου είναι η Λευκωσία. Η Σφραγίδα του Συνδέσµου εικονίζει την Κύπρο και µέσα το δέντρο της γνώσης και στο περίγραµµα γράφει ΣΥ.Α.ΠΑ.Κ Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου Κύπρου. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΙ Σκοποί του Συνδέσµου είναι: 1. Η σύσφιξη των δεσµών µεταξύ των αποφοίτων του Πανεπιστηµίου προς αµοιβαίο κοινωνικό και πνευµατικό όφελος. 2. Η προαγωγή των ενδιαφερόντων και της ευηµερίας των µελών του. 3. Η υποστήριξη στη συνεχή ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου Κύπρου για τη διατήρηση του ως ένα υψηλού επιπέδου ανώτατο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυµα που θα προάγει το µορφωτικό επίπεδο, τη γνώση, την έρευνα και την κριτική σκέψη. 4. Η συµβολή στην επιστηµονική κατάρτιση, την έρευνα, τη µελέτη και την ανύψωση του πνευµατικού, του µορφωτικού και του κοινωνικού επιπέδου των µελών του. 5. Η ανάπτυξη δεσµών φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης µε Συνδέσµους αποφοίτων της Κύπρου και του εξωτερικού. Επίσης διαφώτιση των συνδέσµων αυτών για το Σύνδεσµο µας, το Πανεπιστήµιο Κύπρου, για την κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική κατάσταση της Κύπρου. 6. Η υποστήριξη στον αγώνα του λαού µας για µια δίκαιη και βιώσιµη λύση του πολιτικού µας προβλήµατος. 1

2 ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ 1. Με τη διοργάνωση γιορτών, διαλέξεων, συζητήσεων, εκδροµών, χορών και άλλων κοινωνικών, καλλιτεχνικών και πνευµατικών εκδηλώσεων. 2. Με την εξεύρεση πόρων από τις διάφορες εκδηλώσεις του και µε την αποδοχή εισφορών, δωρεών και την είσπραξη συνδροµών. 3. Με τη συνεργασία µε την ακαδηµαϊκή και τη φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστήµιο Κύπρου και άλλων ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων της Κύπρου και του εξωτερικού. 4. Με την έκδοση εντύπων. ΑΡΘΡΟ 4 ΜΕΛΗ Μέλη του Συνδέσµου Αποφοίτων γίνονται αυτόµατα όλοι οι απόφοιτοι του Πανεπιστηµίου Κύπρου, πτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου. Οι απόφοιτοι του Προγράµµατος MBA του Πανεπιστηµίου Κύπρου θα ανήκουν επίσης και σε µια ξεχωριστή οµάδα (εντός του Συνδέσµου Αποφοίτων) µε το όνοµα «Σύνδεσµος Αποφοίτων Προγράµµατος MBA του Πανεπιστηµίου Κύπρου». ΑΡΘΡΟ 5 ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσµος Αποφοίτων βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κύπρου για την εκπλήρωση των σκοπών και των στόχων του. ΑΡΘΡΟ 6 ΟΜΗ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1. Ο Σύνδεσµος Αποφοίτων αποτελείται από δύο (2) σώµατα: το Σώµα των Αντιπροσώπων (Σ.Α.) και το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.). To ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται από το Σώµα των Αντιπροσώπων και το Σώµα των Αντιπροσώπων εκλέγεται από τους απόφοιτους κάθε Τµήµατος. 2. ικαίωµα εκλογής στο Σώµα των Αντιπροσώπων έχουν όλοι οι απόφοιτοι του Πανεπιστηµίου Κύπρου. 3. ικαίωµα εκλογής στο ιοικητικό Συµβούλιο των Αποφοίτων έχουν οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι. 4. Το Σώµα των Αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσµου Αποφοίτων. 2

3 ΑΡΘΡΟ 7 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ α. Κάθε απόφοιτος µέλος του Συνδέσµου Αποφοίτων έχει δικαίωµα ψήφου και εκλογής σύµφωνα µε τις αρχές του καταστατικού. β. Κάθε µέλος του Συνδέσµου Αποφοίτων έχει δικαίωµα συµµετοχής και ελεύθερης έκφρασης στο Σώµα των Αντιπροσώπων. γ. Κάθε µέλος του Συνδέσµου Αποφοίτων έχει δικαίωµα να υποβάλλει θέµα προς συζήτηση στο ιοικητικό Συµβούλιο. ικαιούται να παρευρίσκεται σε συνεδρίαση του.σ., ως παρατηρητής όταν συζητείται το θέµα που ο ίδιος υπέβαλλε. δ. Κάθε µέλος έχει το δικαίωµα να ελέγχει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τα µέλη του Συνδέσµου Αποφοίτων υποχρεούνται: α. Να προσφέρουν κάθε βοήθεια για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Συνδέσµου Αποφοίτων. β. Να συµµορφώνονται µε τους όρους του καταστατικού και µε τις αποφάσεις των σωµάτων του Συνδέσµου Αποφοίτων. γ. Να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα µπορούσε να βλάψει τα συµφέροντα του Συνδέσµου Αποφοίτων. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει καθήκον οποτεδήποτε κρίνει ότι τα συµφέροντα των Αποφοίτων το απαιτούν, µε απόφαση ¾ των µελών του, και µε επιστολή του προς το υπό διαγραφή µέλος, να διαγράψει από το µητρώο των µελών του οποιοδήποτε µέλος του, για τους ακόλουθους λόγους: 1. Όταν το µέλος παραιτείται οικιοθελώς µε επιστολή προς τον Γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου. 2. Όταν το µέλος έχει ανάρµοστη συµπεριφορά απέναντι στο Σύνδεσµο Αποφοίτων ή αντιστρατεύεται τους σκοπούς του. 3. Όταν το µέλος δεν σέβεται ή δεν εφαρµόζει το καταστατικό ή τις αποφάσεις του Συνδέσµου Αποφοίτων. 3

4 Την απόφαση αποβολής σύµφωνα µε τις πιο πάνω πρόνοιες επικυρώνει η επόµενη Συνεδρία του Σώµατος των Αντιπροσώπων. ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΡΟΙ Πόροι του Συνδέσµου Αποφοίτων είναι: 1. Οι εθελοντικές εισφορές των µελών του. 2. Οι εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις και την πώληση διαφόρων αναµνηστικών και άλλων αντικειµένων. 3. Οι έκτακτες συνεισφορές. 4. Οι δωρεές. ΆΡΘΡΟ 10 ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. Το Σώµα των Αντιπροσώπων αποτελείται από εκπροσώπους των αποφοίτων κάθε Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Οι απόφοιτοι κάθε Τµήµατος του Πανεπιστηµίου µπορούν να εκλέξουν µέχρι 2 αντιπροσώπους τους για κάθε τετραετία. 2. Η κάθε τετραετία αποφοίτων περιλαµβάνει τέσσερα έτη αποφοίτησης, αρχής γενοµένης από το 1996 (πρώτη χρονιά αποφοίτων). Η πρώτη τετραετία περιλαµβάνει τους απόφοιτους των ετών 1996, 1997, 1998, Η δεύτερη τετραετία περιλαµβάνει τους απόφοιτους των ετών 1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. 3. Νοείται ότι οι αντιπρόσωποι κάθε Τµήµατος και τετραετίας πρέπει να είναι απόφοιτοι από το Τµήµα αυτό και να έχουν αποφοιτήσει κατά τη διάρκεια της τετραετίας που αντιπροσωπεύουν. 4. Το Σώµα των Αντιπροσώπων (Σ.Α.) συνεδριάζει το αργότερο σε διάστηµα δεκαπέντε ηµερών από την ηµέρα ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εκλογών. Την ευθύνη της σύγκλησης της συνεδρίας του Σώµατος των Αντιπροσώπων έχει το εκάστοτε απερχόµενο ιοικητικό Συµβούλιο. 5. Το Σ.Α. εκλέγει 11µελές ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.), τα µέλη του οποίου προέρχονται από το Σ.Α. 6. Το Σ.Α. συνέρχεται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο και ασκεί οικονοµικό και διοικητικό έλεγχο στο.σ. Το Σ.Α. λαµβάνει αποφάσεις για κάθε πρόταση ή εισήγηση που υποβάλλεται κανονικά από το.σ. ή από οποιοδήποτε µέλος του Σώµατος των Αντιπροσώπων. 7. Κάθε αντιπρόσωπος έχει το δικαίωµα να υποβάλλει προτάσεις προς το Σ.Α. και προς το.σ., ενώ µπορεί να παρευρίσκεται στις συνεδρίες του.σ. χωρίς δικαίωµα ψήφου. 4

5 8. Την ευθύνη για τη σύγκληση των συνεδριών του Σώµατος των Αντιπροσώπων έχει το.σ. και αυτή κοινοποιείται τουλάχιστον 15 µέρες προηγουµένως. Θέµατα για την ηµερήσια διάταξη υποβάλλονται τουλάχιστον µια εβδοµάδα προηγουµένως στο Γραµµατέα του.σ. Υπεύθυνος για την κοινοποίηση της ηµερήσιας διάταξης στους αντιπροσώπους είναι ο Γραµµατέας του.σ. 9. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε µέλος του.σ. παραιτηθεί ή αποχωρήσει από τη θέση του, τότε η αναπλήρωση της θέσης αυτής γίνεται από το Σ.Α. Τη θέση την παίρνει ο πρώτος επιλαχών από τις εκλογές για το 11µελές.Σ. Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. δεν υπάρχει επιλαχών ή υπάρχουν πάνω από ένας που ισοψηφούν κλπ.) το Σ.Α. προχωρεί σε εκλογές ανάµεσα στα µέλη του, σε έκτακτη συνεδρία του. 10. Το Σώµα των Αντιπροσώπων τροποποιεί άρθρα του παρόντος καταστατικού µε πλειοψηφία ¾ των παρισταµένων αντιπροσώπων. Οι καταστατικές πρόνοιες που τίθενται προς τροποποίηση πρέπει να κοινοποιούνται στους αντιπροσώπους ένα (1) µήνα προηγουµένως. 11. Το Σώµα των Αντιπροσώπων έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα µισά και ένα µέλη του. Σε περίπτωση µη απαρτίας η συνεδρία αναβάλλεται για 30 λεπτά και οι παρόντες αποτελούν απαρτία. 12. Η ψηφοφορία στο Σώµα των Αντιπροσώπων είναι φανερή εκτός για σοβαρά ζητήµατα (εκλογές µελών.σ., θέµα άρσης εµπιστοσύνης προς το.σ. κλπ.). 13. Έκτακτη σύγκληση συνεδρίας του σώµατος των αντιπροσώπων γίνεται εφόσον το ζητήσουν γραπτώς το 1/3 των µελών του Σώµατος των Αντιπροσώπων ή τα 6/11 των µελών του.σ. 14. Κάθε απόφοιτος έχει το δικαίωµα να υποβάλει µόνο µια υποψηφιότητα. ΆΡΘΡΟ 11 : ΕΚΛΟΓΕΣ 1. Η διενέργεια των εκλογών γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια µε τη σύσταση τριµελούς, ανεξάρτητης εφορευτικής επιτροπής. 2. Για σκοπούς οργάνωσης των εκλογών οι απόφοιτοι του Πανεπιστηµίου Κύπρου χωρίζονται ανάλογα µε τα έτη αποφοίτησης σε τετραετίες αποφοίτησης και κατά Τµήµα. Οι απόφοιτοι κάθε Τµήµατος εκλέγουν 2 αντιπροσώπους για την τετραετία που έχουν αποφοιτήσει. Οι απόφοιτοι των ετών κάθε Τµήµατος εκλέγουν 2 αντιπροσώπους του Τµήµατός τους, οι απόφοιτοι των ετών κάθε Τµήµατος εκλέγουν 2 αντιπροσώπους για το Τµήµα τους κ.ο.κ. Νοείται ότι αν κατά τα τελευταία έτη αποφοίτων δεν συµπληρώνεται τετραετία, τότε οι απόφοιτοι αυτοί θεωρούνται ως µια τετραετία και µπορούν να εκλέξουν µέχρι 2 αντιπροσώπους όπως συµβαίνει µε τις άλλες τετραετίες. 3. Όλοι οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται από τους αποφοίτους κάθε Τµήµατος συγκροτούν το Σώµα Αντιπροσώπων (Σ.Α.). 4. Υποψηφιότητες για την εκλογή των Αντιπροσώπων υποβάλλονται στο Γραµµατέα τουλάχιστον τρεις εβδοµάδες πριν από την ηµέρα έναρξης της εκλογικής διαδικασίας. Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται 5

6 τουλάχιστον έξι (6) εβδοµάδες πριν την ηµέρα έναρξης της εκλογικής διαδικασίας. 5. Ο αριθµός των Τµηµάτων και κατ επέκταση του συνολικού αριθµού των αντιπροσώπων διαφοροποιείται ανάλογα µε τα ισχύοντα στο Πανεπιστήµιο Κύπρου. 6. Οι υποψήφιοι ενός Τµήµατος τοποθετούνται ανά τετραετία και µε αλφαβητική σειρά. Αν ο αριθµός υποψηφίων ενός Τµήµατος - τετραετίας υπερβεί τους δύο (2), τότε γίνονται εκλογές ανάµεσα στους αποφοίτους του Τµήµατος της τετραετίας αυτής. 7. Οι απόφοιτοι µιας τετραετίας ενός Τµήµατος που θα κληθούν να εκλέξουν τους 2 αντιπροσώπους τους, µπορούν να ψηφίσουν µόνο ένα (1) αντιπρόσωπο. 8. Αντιπρόσωποι ενός Τµήµατος για κάθε τετραετία εκλέγονται οι δυο πρώτοι υποψήφιοι σε ψήφους προτίµησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ εκείνων που καταλαµβάνουν την τελευταία θέση, η εκλογή γίνεται µε κλήρωση των ισοψηφούντων υποψηφίων, εκτός κι αν αποφασιστεί διαφορετικά µεταξύ των ισοψηφούντων υποψηφίων. 9. Σε περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων ενός Τµήµατος τετραετίας δεν υπερβαίνει τους δυο (2), τότε οι τυχόν υποψήφιοι εκλέγονται αυτόµατα χωρίς εκλογές. 10. Εκλογές για την ανάδειξη του Σώµατος των Αντιπροσώπων διενεργούνται κάθε τέσσερα χρόνια, τη δεύτερη εβδοµάδα των διακοπών του Πάσχα. Η ψηφοφορία γίνεται σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο, µέσω διαδικτύου (ηλεκτρονικά). Η ψηφοφορία ξεκινά από τις 8:00 π.µ. της πρώτης Τρίτης µετά το Πάσχα και τελειώνει την επόµενη ευτέρα τα µεσάνυκτα (διάρκεια εκλογικής διαδικασίας: µια εβδοµάδα). Αλλαγή στην ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών µπορεί να γίνει µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και σε συνεννόηση µε το Πανεπιστήµιο. Νοείται ότι οι εκλογές δεν µπορούν να γίνουν αργότερα από το τέλος Μαΐου της χρονιάς που είναι προγραµµατισµένες. 11. Η καταµέτρηση των αποτελεσµάτων γίνεται την Τρίτη το πρωί µε ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής και σε συνεργασία µε το Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου στην παρουσία όσων υποψηφίων επιθυµούν. 12. Το Σώµα των Αντιπροσώπων συνεδριάζει το αργότερο σε διάστηµα δεκαπέντε ηµερών από την ηµέρα ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εκλογών. Την ευθύνη της σύγκλησης της συνεδρίας του Σώµατος των Αντιπροσώπων έχει το εκάστοτε απερχόµενο ιοικητικό Συµβούλιο. 13. Το Σ.Α. εκλέγει 11µελές ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.), τα µέλη του οποίου προέρχονται από το Σ.Α. 14. Οι αντιπρόσωποι µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την ανάδειξή τους στο ιοικητικό Συµβούλιο το αργότερο µια εβδοµάδα µετά τα αποτελέσµατα των εκλογών. 15. Αν οι υποψήφιοι για το.σ. είναι περισσότεροι από έντεκα (11), τότε οι Αντιπρόσωποι εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία (µε τη µέθοδο της κάλπης) το νέο.σ. Εκλέγονται οι πρώτοι έντεκα (11) σε ψήφους προτίµησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, µεταξύ εκείνων που 6

7 καταλαµβάνουν την τελευταία θέση γίνεται κλήρωση ανάµεσα στους υποψήφιους αυτούς, εκτός κι αν αποφασιστεί διαφορετικά από το Σ.Α. 16. Κάθε αντιπρόσωπος µπορεί να ψηφίσει µέχρι 6 υποψήφιους για το.σ. 17. Τις εκλογές αυτές διενεργεί η εφορευτική επιτροπή που είχε οριστεί στις εκλογές του Σώµατος των Αντιπροσώπων που προηγήθηκαν. 18. Η ψηφοφορία για την εκλογή των µελών του.σ. από τους αντιπροσώπους διεξάγεται από τις 10:00 π.µ. µέχρι τις 9:00µ.µ. σε χώρο του Πανεπιστηµίου Κύπρου. ΑΡΘΡΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (εκλογή και διεξαγωγή εργασιών) 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Αποφοίτων αποτελείται από έντεκα µέλη, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα, Ταµία, Υπεύθυνο Εκδηλώσεων, Εκπρόσωπο Τύπου, Υπεύθυνο ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων και τέσσερα µέλη. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή του από το Σώµα των Αντιπροσώπων συνέρχεται για να καταρτιστεί σε σώµα, εκλέγοντας εφτά από τα µέλη του στη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραµµατέα, του Ταµία, του Υπεύθυνου Εκδηλώσεων, του Υπεύθυνου ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων, και του Εκπροσώπου Τύπου. 3. Το.Σ. µπορεί να ιδρύσει επιτροπές σε περίπτωση που θα το θεωρήσει αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου του. Μέλη του.σ. µετέχουν στις επιτροπές αυτές. 4. Η θητεία του.σ. είναι για τέσσερα χρόνια από την ηµέρα εκλογής του. 5. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε µέλος του.σ. παραιτηθεί ή αποχωρήσει από τη θέση του, τότε η αναπλήρωση της θέσης αυτής γίνεται από το Σ.Α. Τη θέση την παίρνει ο πρώτος επιλαχών από τις εκλογές για το 11µελές.Σ. Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. δεν υπάρχει επιλαχών ή υπάρχουν πάνω από ένας που ισοψηφούν κλπ.) το Σ.Α. προχωρεί σε εκλογές ανάµεσα στα µέλη του, σε έκτακτη συνεδρία του. Σε περίπτωση ταυτόχρονης παραίτησης έξι (6) ή περισσοτέρων µελών το.σ. τα εναποµείναντα µέλη του.σ. καλούν συνεδρία του Σώµατος των Αντιπροσώπων για εκλογή νέου.σ. 6. Η εκλογή του Προέδρου και των υπολοίπων οργανικών θέσεων γίνεται µε απλή πλειοψηφία. 7. Το.Σ. είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της λειτουργίας του Συνδέσµου Αποφοίτων. Ο Σύνδεσµος Αποφοίτων εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Εκπρόσωπο Τύπου του.σ. σε συναντήσεις, επιτροπές, δηµοσιογραφικές διασκέψεις και όπου αλλού χρειαστεί. 7

8 8. Το.Σ. συνέρχεται τακτικά για συνεδρίαση. Α. Αµέσως µετά την εκλογή του για να καταρτιστεί σε σώµα. Β. Μια φορά τουλάχιστον κάθε τρίµηνο. 9. Ο Γραµµατέας ειδοποιεί τα µέλη του.σ. για την ακριβή µέρα της συνεδρίασης τουλάχιστον επτά (7) µέρες προηγουµένως και κοινοποιεί την ηµερήσια διάταξη τουλάχιστον τρεις (3) µέρες προηγουµένως. 10. Το.Σ. συνέρχεται έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιµο ή όταν τουλάχιστον τρία από τα µέλη ζητήσουν τη σύγκλισή του µε επιστολή προς το Γραµµατέα. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωµένος να συγκαλέσει συνεδρίαση µέσα σε δεκαπέντε µέρες από την λήψη της επιστολής. 11. Το.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν τουλάχιστον έξι από τα µέλη του είναι παρόντα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η συνεδρίαση αναβάλλεται. 12. Οι αποφάσεις του.σ. λαµβάνονται µε πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ισχύει η νικώσα ψήφος του προέδρου ή του προεδρεύοντος. 13. Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος, αν απουσιάζει και ο Αντιπρόεδρος τότε προεδρεύει ο γηραιότερος µεταξύ των παρόντων µελών. 14. Οι αποφάσεις του.σ. καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών από τον Γραµµατέα ή σε περίπτωση που ο Γραµµατέας απουσιάζει από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από τον πρόεδρο κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα και κοινοποιούνται εκ των προτέρων στα µέλη του.σ. Οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους δίνονται γραπτώς προτού εγκριθούν από όλα τα µέλη του.σ. 15. Μέλος του.σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχόµενες τακτικές συνεδρίες ή από 5 συνολικά συνεδρίες, τότε αντικαθιστάται µετά από εισήγηση του.σ. και απόφαση του Σώµατος των Αντιπροσώπων. ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Α. Να προεδρεύει του.σ. και του Σ.Α. Β. Να εκπροσωπεί το Σύνδεσµο κατά τις εκδηλώσεις του νοµικώς, εξωδίκως και ενδίκως. 8

9 Γ. Ετοιµάζει σε συνεργασία µε το Γραµµατέα την ηµερήσια διάταξη προς συζήτηση για κάθε συνεδρίαση του.σ. ή του Σώµατος των Αντιπροσώπων.. Συνεργάζεται µε τις ακαδηµαϊκές και διοικητικές αρχές του Πανεπιστηµίου Κύπρου και ενηµερώνει για τις δραστηριότητες και τα πεπραγµένα του Συνδέσµου Αποφοίτων. Ε. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται τα καθήκοντα του αναλαµβάνει ο Αντιπρόεδρος. 2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ Α. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει. Β. Εκτελεί οποιαδήποτε καθήκοντα του ανατεθούν από τον Πρόεδρο ή το.σ. Γ. Βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του.. Ετοιµάζει εισήγηση για τον καταρτισµό των επιτροπών του.σ. Ε. Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης του προγράµµατος εργασίας του.σ. 3. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Α. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ. και του Σώµατος των Αντιπροσώπων Β. ιεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Συνδέσµου. Γ. Τηρεί τα αρχεία του Συνδέσµου.. Ενηµερώνει όλα τα µέλη του Συνδέσµου για τις συνεδρίες και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 4. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ Α. Τηρεί ακριβείς καταστάσεις εσόδων και εξόδων. Β. Εισπράττει τις εθελοντικές ή άλλες εισφορές και άλλα έσοδα και τα καταθέτει σύµφωνα µε τις οδηγίες του.σ. σε τραπεζικό λογαριασµό του Συνδέσµου Αποφοίτων. 9

10 Γ. Εκδίδει τις απαιτούµενες αποδείξεις.. Ετοιµάζει κατάσταση λογαριασµών όποτε αυτό ζητηθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο. Ε. Υποβάλλει κατάσταση εσόδων και εξόδων σε κάθε συνεδρία του Σώµατος των Αντιπροσώπων. 5. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ Α. Ενηµερώνει τους απόφοιτους για τη δράση του Συνδέσµου Αποφοίτων. Β. ιατηρεί επαφές µε τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για προαγωγή µέσω αυτού των απόψεων και των θέσεων του Συνδέσµου Αποφοίτων. Γ. Οργανώνει δηµοσιογραφικές διασκέψεις και δηµόσιες συζητήσεις για την καλύτερη ενηµέρωση των αποφοίτων και του ευρύτερου κοινού. 6. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Α. Ετοιµάζει εισηγητικό χρονιαίο πρόγραµµα εκδηλώσεων για συζήτηση και έγκριση από το.σ. Β. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και διεξαγωγή δραστηριοτήτων που αποφασίζει ο Σύνδεσµος Αποφοίτων. 7. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Α. Είναι υπεύθυνος για την προαγωγή της καλής εικόνας, των σκοπών και των στόχων του Συνδέσµου Αποφοίτων έναντι των ίδιων των αποφοίτων, της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας και της κυπριακής κοινωνίας. Β. Αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για επαφές και σχέσεις µε φορείς και οργανισµούς του εσωτερικού και εξωτερικού. Γ. Είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία µε τα µέλη του Συνδέσµου Αποφοίτων. ΑΡΘΡΟ 14 ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τα κεφάλαια του ΣΥ.Α.ΠΑ.Κ. µπορούν να διατεθούν για τους ακόλουθους σκοπούς: 1. Για την έκδοση, τη δηµοσίευση και την κυκλοφορία εφηµερίδας, περιοδικού, βιβλίων και άλλων εντύπων για την προώθηση των σκοπών του. Επιχορηγήσεις για την έκδοση εντύπων σε απόφοιτους του Πανεπιστηµίου Κύπρου, νοουµένου ότι οι εκδόσεις συνάδουν µε τις γενικές αρχές και τις πρόνοιες του καταστατικού. 10

11 2. Για την πληρωµή εξόδων διαχείρισης συµπεριλαµβανοµένου και των εξόδων ελέγχου των λογαριασµών. 3. Για την περίπτωση οποιασδήποτε νοµικής διαδικασίας που αφορά το Σύνδεσµο ή µέλος του και όταν τούτο γίνεται για την εξασφάλιση των δικαιωµάτων του. 4. Για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων του Συνδέσµου. 5. Εισφορές σε διάφορους οργανισµούς που συµβαδίζουν µε τους σκοπούς και τους στόχους του Συνδέσµου. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Οποιοδήποτε µέλος µπορεί ύστερα από αίτηση του στο Γραµµατέα να εξετάσει τα βιβλία και τους λογαριασµούς του Συνδέσµου σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από κοινού. ΑΡΘΡΟ 16 ΕΛΕΓΚΤΕΣ Το Σώµα των Αντιπροσώπων ορίζει ανεξάρτητο Ελεγκτή για τον έλεγχο των εσόδων/εξόδων και γενικότερα των οικονοµικών καταστάσεων του Συνδέσµου. ΑΡΘΡΟ 17 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Αλλαγές στο καταστατικό µπορούν να γίνουν µε εισηγήσεις στο.σ. που συζητά, αποφασίζει και προτείνει στο Σώµα των Αντιπροσώπων τις τροποποιήσεις για έγκριση. Συγκεκριµένες εισηγήσεις µπορούν να γίνουν και από τα µέλη του Σώµατος των Αντιπροσώπων απευθείας µε την προϋπόθεση ότι τις έχουν καταθέσει γραπτώς στο Γραµµατέα. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταστατικές εισηγήσεις θα πρέπει να κοινοποιηθούν από το.σ. ένα µήνα προηγουµένως σε όλα τα µέλη του Σώµατος των Αντιπροσώπων. Για την αλλαγή του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία 3/4 των παρόντων µελών του Σώµατος των Αντιπροσώπων. ΑΡΘΡΟ 18 ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο Σύνδεσµος Αποφοίτων διαλύεται σύµφωνα µε τις Πρόνοιες του άρθρου 24 του Περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµου αρ. 57 του 1972 και η 11

12 εκκαθάριση του γίνεται όπως προνοείται από το άρθρο 25 του ίδιου Νόµου. Αφού εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις του Συνδέσµου το υπόλοιπο της περιουσίας του περιέρχεται εξίσου στο Πανεπιστήµιο και στη Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστηµίου Κύπρου (Φ.Ε.ΠΑΝ.). ΑΡΘΡΟ 19 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ Η επόµενη εκλογική συνέλευση θα διεξαχθεί το 2012, η ισχύς της θητείας του νέου.σ. και του νέου Σ.Α. του Συνδέσµου θα είναι για τέσσερα (4) χρόνια. 12

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) -1- Άρθρο 1ο Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α α) Ιδρύεται στη Λευκωσία Φοιτητική Ένωση µε την επωνυµία «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας ( Φ.ΕΝ.Ι.Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» Στο Κρυονέρι Κορινθίας σήμερα 12/11/2010 συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αβραμίδης Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΗ, Κερκίνη Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα