ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σύνδεσμος Γονέων των μαθητών του GRAMMAR SCHOOL Λευκωσίας με την επωνυμία «Σύνδεσμος Γονέων THE GRAMMAR SCHOOL που στο εξής θα αναφέρεται ως «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ». ΑΡΘΡΟ 2 ΕΡΜΗΝΕΙΑ Στο παρόν Καταστατικό εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «γονέας» σημαίνει τον πατέρα/τη μητέρα του μαθητή. «κηδεμόνας» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο επιβλέπει και φροντίζει το παιδί δυνάμει των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας. «σχολείο» σημαίνει το Grammar School που λειτουργεί δυνάμει της πρόνοιας της σχετικής νομοθεσίας. «σύνδεσμος γονέων» σημαίνει την οργανωμένη ομάδα είκοσι ενός (21) τουλάχιστο γονέων μαθητών του αυτού σχολείου προς επίτευξη σκοπού μη κερδοσκοπικού. «μαθητής» σημαίνει μαθητή/τρια που είναι εγγεγραμμένος/η στο μητρώο του σχολείου. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΔΡΑ Η έδρα του Συνδέσμου είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις του GRAMMAR SCHOOL στη Λευκωσία στο οποίο θα συγκαλούνται οι συνεδριάσεις και συγκεντρώσεις. Επιστολές και Έγγραφα προς το Σύνδεσμο θ απευθύνονται στην πιο πάνω έδρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οποιοδήποτε άλλο καταστατικό σώμα του Συνδέσμου μπορεί να συγκαλέσει συνεδρίες και συγκεντρώσεις και σ οποιοδήποτε άλλο μέρος μετά από συνεννόηση με το σχολείο.

2 ΑΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (στ) (ζ) Η συχνή και συστηματική επαφή των γονέων για συντονισμό των ενεργειών και δραστηριοτήτων τους για ζητήματα που αφορούν τους μαθητές, τους καθηγητές, τους γονείς και οποιουσδήποτε άλλους υπεύθυνους που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση για την πρόοδο των μαθητών και του ίδιου του σχολείου. Η στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τους καθηγητές και το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου για την επίτευξη των στόχων και των σκοπών που καθορίζονται από το παρόν Καταστατικό. Προσπάθειες για βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και λειτουργικότητας του σχολείου, καθώς και της ποιότητας ζωής των παιδιών με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και η συνεργασία μαζί με τη Διεύθυνση του Σχολείου για αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν το σχολείο. Η ανάπτυξη των σχέσεων και η τακτική επικοινωνία μεταξύ των μελών του γι ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για προαγωγή ζητημάτων που αφορούν το σχολείο. Η σύσφιγξη των σχέσεων των μελών μεταξύ τους και με το διδακτικό προσωπικό και για την ενίσχυση των πολιτιστικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και μορφωτικών δραστηριοτήτων του σχολείου. Επίσης η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μαθητών. Προσπάθεια βελτίωσης του εξοπλισμού του σχολείου με εποπτικά, τεχνολογικά, διδακτικά ή άλλα μέσα και η προμήθεια βιβλίων ή άλλων διδακτικών και αθλητικών μέσων σε συνεργασία με το Σχολείο. Η πρόνοια και ευημερία των μαθητών του σχολείου καθώς και η ασφάλιση των μαθητών του σχολείου για ατυχήματα πέραν της ευθύνης/υποχρέωσης του Σχολείου. ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ Για την επίτευξη των σκοπών του ο Σύνδεσμος θα έχει το δικαίωμα να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες: την ίδρυση ταμείου/ταμείων την έκδοση, εκτύπωση και κυκλοφορία οποιουδήποτε δελτίου, φυλλαδίου, περιοδικού ή βιβλίου που έχει σχέση με τους σκοπούς του Συνδέσμου σε συνεργασία με το σχολείο τη διοργάνωση συγκεντρώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκδρομών, κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων, αθλητικών, καλλιτεχνικών, παιδαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με το σχολείο

3 (στ) την εξεύρεση χορηγών στις διάφορες εκδηλώσεις του Συνδέσμου τη συνεργασία με διάφορες Αρχές, Κρατικούς, Ημικρατικούς ή Ιδιωτικούς Οργανισμούς ή σώματα και συμμετοχή σε δραστηριότητες, οι οποίες προωθούν τους σκοπούς του Συνδέσμου τη διάθεση οικονομικών πόρων, για την υποβοήθηση και προαγωγή του σχολικού έργου και τους οποίους εξασφαλίζει όπως προνοείται από το Καταστατικό του (ζ) την αγορά υπηρεσιών για την υποβοήθηση της διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου (η) (θ) τη διοργάνωση ή/και συμμετοχή σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις προκήρυξη διαγωνισμών μεταξύ των μαθητών με τα κατάλληλα έπαθλα μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Grammar School. Οι πόροι του Συνδέσμου προέρχονται από: ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΡΟΙ την ετήσια συνδρομή των μελών που καθορίζεται στις 6.00 ανά οικογένεια ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο. Η ετήσια συνδρομή μπορεί να μεταβάλλεται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης του Grammar School και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (τακτική ή έκτακτη). Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται με την εγγραφή στο σχολείο. Ετήσια είσπραξη από τα μέλη για κάλυψη της ασφάλισης των μαθητών του σχολείου για ατυχήματα. Έκτακτες εισφορές μελών. Εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα, προϊόν εράνου ή άλλο εισόδημα που περιέρχεται νόμιμα στο Σύνδεσμο. Προϊόντα οποιωνδήποτε πολιτιστικών, αθλητικών, κινηματογραφικών, μουσικών ή άλλων εκδηλώσεων του Συνδέσμου.

4 ΑΡΘΡΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ Τα κεφάλαια του Συνδέσμου μπορούν να διατίθενται σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λειτουργία του Συνδέσμου και την επίτευξη των σκοπών του, όπως αυτοί περιέχονται στο παρόν Καταστατικό και βασίζονται στον Προϋπολογισμό που καταρτίζεται ετησίως από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο. Τα κεφάλαια του Συνδέσμου, που δεν χρειάζονται για τα τρέχοντα έξοδα, πρέπει να κατατίθενται σε εγκεκριμένα Τραπεζικά ή Συνεργατικά Ιδρύματα με όρους που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου, δικαιούται μετά από αίτηση στη Γραμματεία, να εξετάσει τα λογιστικά βιβλία και αρχεία του Συνδέσμου, σε ημερομηνία βολική για τον ταμία και αιτητή, αλλά όχι αργότερα από ένα μήνα. ΑΡΘΡΟ 8 ΜΕΛΗ Μέλη του Συνδέσμου είναι όλοι ανεξαίρετα οι γονείς ή/και κηδεμόνες των μαθητών που φοιτούν κάθε χρόνο στο Grammar School. Η ιδιότητα του μέλους παύει να ισχύει μετά την αποφοίτηση του παιδιού του από το σχολείο ή την με άλλο τρόπο απώλεια της μαθητικής ιδιότητας του παιδιού ή με την αποχώρηση/διαγραφή του μέλους με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 11(III). Η εγγραφή νέων μελών επιτρέπεται σε οποιοδήποτε χρόνο. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ, ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ, ΔΩΡΗΤΕΣ Επίτιμα Μέλη του Συνδέσμου ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, τιμής ένεκεν, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που πρόσφεραν και εργάστηκαν επωφελώς υπέρ των σκοπών του Συνδέσμου ή πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες προς το Σύνδεσμο. Τα μέλη αυτά μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική πρόσκληση από τη Γραμματεία, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Οποιοδήποτε άτομο ή άτομα τα οποία έχουν ενισχύσει με σημαντική οικονομική βοήθεια το Σύνδεσμο, ανακηρυχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ευεργέτες ή δωρητές του Συνδέσμου. Θα τηρείται δε ειδικό βιβλίο δωρητών και ευεργετών. Ευεργέτης ανακηρύσσεται όποιος εισφέρει 1000 λίρες και άνω, δωρητής δε όποιος εισφέρει από λίρες κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

5 ΑΡΘΡΟ 10 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (στ) Όλα τα Μέλη έχουν ίσα δικαιώματα. Όλα τα Μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται αφού τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο και το Σχολείο. Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήσεις ή/και να προβαίνει σε παραστάσεις για τη μελέτη, προώθηση κι επίλυση προβλημάτων που κατά τη γνώμη του αντιμετωπίζουν τα παιδιά του σχολείου και το ίδιο το σχολείο. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να ασκεί κριτική πάνω στη διοίκηση και διαχείριση του Συνδέσμου. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρεί από το Σύνδεσμο. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις του Συνδέσμου. ΑΡΘΡΟ 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (στ) Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται στις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για τις υποχρεώσεις του Συνδέσμου. Στην περίπτωση που μέλος ενεργεί κατά παράβαση των προνοιών του Καταστατικού ή κατά τρόπο αντίθετο με τα συμφέροντα του Συνδέσμου, ή του Σχολείου, υπόκειται, μετά από ενδελεχή εξέταση της υπόθεσής του από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο οφείλει να του παράσχει την ευκαιρία υπεράσπισής του, στις πιο κάτω ποινές: (Ι) Παρατήρηση (ΙΙ) Αυστηρή επίπληξη (ΙΙΙ) Αποβολή Μέλος που διαγράφεται, αποχωρεί ή αποβάλλεται από το Σύνδεσμο, δεν απαλλάσσεται των οφειλών του προς το Σύνδεσμο. Τα μέλη οφείλουν να καταβάλλουν τις συνδρομές τους ή άλλες υποχρεώσεις στον καθορισμένο χρόνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης θα ειδοποιούνται από τον Ταμία με επιστολή για να τις αποστείλουν όχι πιο αργά από την 31 η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει την ευχέρεια να πάρει σχετικά μέτρα. Μέλος που αποχωρεί ή αποβάλλεται στερείται όλων των ωφελημάτων και δικαιωμάτων του, αλλά μπορεί να επανεγγραφεί μετά από αίτηση του ιδίου και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

6 ΑΡΘΡΟ 12 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γενική Συνέλευση Το Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστικό Συμβούλιο ΑΡΘΡΟ 13 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Σώμα του Συνδέσμου και αποτελείται από όλα τα Μέλη. Αυτή συνέρχεται μια φορά το χρόνο αμέσως μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και πριν από την 15 η του Οκτώβρη, σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση εξετάζει, μελετά κι αποφασίζει πάνω σε οποιονδήποτε ζήτημα που αφορά το Σύνδεσμο και επιλαμβάνεται οποιουδήποτε άλλου ζητήματος κοινού ενδιαφέροντος που δεν αντίκειται στο Καταστατικό. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση παίρνει αποφάσεις πάνω σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται: (Ι) Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του λήξαντος έτους, από τον Πρόεδρό του. (ΙΙ) Κατάθεση ελεγμένης ταμειακής κατάστασης από τον ταμία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. (ΙΙΙ) Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. (ΙV) Συζήτηση πάνω στη Λογοδοσία και στην ελεγμένη ταμειακή κατάσταση. (V) Έγκριση της Λογοδοσίας και της ταμειακής κατάστασης. (VΙ) Συζήτηση θεμάτων που εγγράφονται από μέλη μετά από γραπτή αίτηση προς το Γραμματέα, τουλάχιστον 3 μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. (VΙΙ) Υποβολή θεμάτων και εισηγήσεων για χειρισμό από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. (VΙΙΙ) Εκλογή δύο ελεγκτών για το νέο έτος. Οι ελεγκτές είναι πρόσωπα, μέλη του Συνδέσμου, τα οποία δε συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. (ΙΧ) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

7 Η σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στα Μέλη δέκα τουλάχιστο μέρες νωρίτερα, με ατομική πρόσκληση στην οποία καθορίζεται το μέρος, η μέρα, η ώρα και η ημερήσια διάταξη. Παράλληλα γίνεται ανάρτηση της γνωστοποίησης στην πινακίδα ανακοινώσεων του σχολείου. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα μισά τουλάχιστο μέλη συν ένα, νοουμένου ότι έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και παίρνει αποφάσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που προνοείται ειδικά από το Καταστατικό, με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Ετήσια Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε αυτή βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων μελών της. (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) (κ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Με εισήγηση του Γραμματέα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση τριμελές Προεδρείο το οποίο στη συνέχεια εκτελεί και χρέη εφορευτικής επιτροπής, για να κατευθύνει τη διεξαγωγή των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και να εποπτεύει την ψηφοφορία για ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Μέλη του πιο πάνω Προεδρείου δεν θα δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συνδέσμου. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης έχει τη νικώσα ψήφο. Η ψηφοφορία πάνω σε κάθε θέμα διεξάγεται με ανάταση του χεριού εκτός αν η πλειοψηφία των παρόντων μελών ζητήσουν όπως αυτή διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα παρευρισκόμενα μέλη νοουμένου ότι έχουν τακτοποιήσει προηγουμένως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται στα τριανταπέντε (35) εκ των οποίων 5 μέλη κατά προτεραιότητα από τα νέα μέλη. Το Συμβούλιο θα μπορεί να λειτουργεί με 15 άτομα ως ο ελάχιστος αριθμός μελών. Τα μέλη που ενδιαφέρονται να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς το Γραμματέα τουλάχιστο πέντε (5) μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ούτως ώστε να γίνεται η κατάλληλη προετοιμασία για εκτύπωση των ψηφοδελτίων και του καταλόγου των ενδιαφερομένων για εκλογή του Δ.Σ. Τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εκλεγούν πρέπει να παρευρίσκονται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Εξαιρέσεις, θα γίνονται μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις με τη συγκατάθεση του Προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα μέλη δεν συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στον προκαθορισμένο χρόνο, τότε η αίτηση υποψηφιότητας ή και δήλωση συμμετοχής είναι άκυρη και στερούνται του δικαιώματος να διεκδικήσουν θέση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφιοτήτων είναι μικρότερος του αριθμού των μελών του Δ.Σ. τότε οι δηλώσαντες ως υποψήφιοι για μέλη, εκλέγονται αυτόματα και ο αριθμός των μελών συμπληρώνεται από ενδιαφερόμενα μέλη που

8 είναι παρόντα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και υποστηρίζονται από δύο μέλη του Συνδέσμου κατά το χρόνο της διεξαγωγής της ψηφοφορίας. (λ) Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχουν τα μέλη που πλειοψήφησαν και σε περίπτωση ισοψηφίας θα διεξάγεται κλήρωση στα μέλη που ισοψήφησαν γι ανάδειξη των υπολοίπων μελών. Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται: Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Ύστερα από ενυπόγραφη αίτηση του 1/3 των μελών στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι και τα θέματα της σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 15 μέρες από τη λήψη της αίτησης. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όπως προνοείται από το Άρθρο 13 πιο πάνω. Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και συζητούνται μόνο τα θέματα που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη και λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις. ΑΡΘΡΟ 15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα μέλη όπως αναφέρεται στο Άρθρο 13(Ι). Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως μετά την εκλογή του ή το αργότερο μέσα σε μια βδομάδα και καταρτίζεται σε Σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Βοηθό Γραμματέα, Ταμία και Βοηθό Ταμία, οι οποίοι αποτελούν τη Γραμματεία ή Εκτελεστικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, όπως περιγράφεται στα Άρθρα πιο κάτω. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρία τουλάχιστο μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή δεκαπέντε μέλη του κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο ή σκόπιμο. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και επιλαμβάνεται οποιουδήποτε ζητήματος το οποίο ήθελε αναφερθεί στο Σύνδεσμο ή ήθελε υποβληθεί από οποιοδήποτε μέλος. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά το Σύνδεσμο.

9 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των μελών του συν ένα κι αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, τότε η συνεδρίαση αναβάλλεται για 15 λεπτά οπόταν όλα τα παρευρισκόμενα μέλη αποτελούν απαρτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας τη νικώσα ψήφο έχει ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου. Κηρύττει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ. το οποίο αποθνήσκει ή αδυνατεί φυσικά ή πνευματικά να εκτελεί τα καθήκοντά του, παραιτείται, παύεται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα για δύο συνεχείς συνεδρίες ή συμπληρώνει πέντε (5) συνολικά δικαιολογημένες/αδικαιολόγητες απουσίες ή αποβληθεί από το Σύνδεσμο σύμφωνα με το Άρθρο 11 (ΙΙΙ) του Καταστατικού. Την κενή θέση καταλαμβάνει το πρώτο επιλαχόν μέλος στην ψηφοφορία που έγινε για ανάδειξη του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση μη αποδοχής τότε η θέση συμπληρώνεται από το δεύτερο επιλαχόν μέλος. Σε περίπτωση που η διαδικασία αυτή δεν αποδώσει τότε το Δ.Σ. διορίζει νέο μέλος του Δ.Σ. (η) (θ) (ι) (κ) (λ) Μέλος του Δ.Σ. δεν έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται σε περίπτωση που η συζήτηση/απόφαση αφορά οποιαδήποτε μορφής σχέση μεταξύ αυτού ή μέλους της οικογένειάς του ή συγγενικού του προσώπου μέχρι και τρίτου βαθμού συγγενείας, του Συνδέσμου και του Σχολείου. Δικαιοπραξίες που έγιναν από Μέλος του Δ.Σ. στα πλαίσια των εξουσιών του, δεσμεύουν το Σύνδεσμο, τα Μέλη του οποίου ευθύνονται ανάλογα για τις πράξεις ή παραλείψεις του μέλους αυτού, εφόσον η πράξη ή παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και υποχρεούνται σε καταβολή αποζημίωσης, εάν επιδικαστεί τέτοια απόφαση. Φροντίζει να τηρούνται οι πρόνοιες του Καταστατικού. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να είναι τουλάχιστον σε μια από τις επιτροπές. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση εντός ενός μηνός από την κένωση θέσης του Εκτελεστικού Συμβουλίου να εκλέξει αντικαταστάτη. ΑΡΘΡΟ 16 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστο μια φορά το μήνα ή όσες φορές ήθελε κριθεί αναγκαίο. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Βρίσκεται σε απαρτία όταν 4 μέλη του Συμβουλίου είναι παρόντα. Επιλαμβάνεται επείγοντα θέματα και εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. Καταρτίζει τις ημερήσιες διατάξεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκαλεί τις συνεδρίες των. Οι αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.

10 Οι αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου υποβάλλονται για έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Μομφή εναντίον μέλους ή αξιωματούχου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει από μέλος του Συνδέσμου Γονέων. Το θέμα παραπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και ορίζει ερευνητική επιτροπή η οποία αποτελείται από 4 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει εντός λογικού χρονικού διαστήματος έκθεση. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει σοβαρό παράπτωμα, με ψηφοφορία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επιβάλει τις πιο κάτω ποινές: γραπτή επίπληξη αποβολή αντικατάσταση συνδυασμός των πιο πάνω. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύγκληση σε σύντομο χρονικό διάστημα του Διοικητικού Συμβουλίου το Εκτελεστικό Συμβούλιο δύναται να προβεί στη διενέργεια δαπάνης η οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις 200 για κάθε περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 17 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου και των Εκτάκτων Συνελεύσεων. Εποπτεύει τη λειτουργία του Συνδέσμου και συνυπογράφει με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συνδέσμου και συγκαλεί μαζί με το Γραμματέα τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Έχει το δικαίωμα να παρακάθεται στις συνεδρίες οποιασδήποτε Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας και να εκφέρει γνώμη, χωρίς δικαίωμα ψήφου σε περίπτωση ψηφοφορίας. Έχει επίσης δικαίωμα να ελέγχει περιοδικά τα λογιστικά βιβλία και την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου. Συνυπογράφει με τον ταμία τις επιταγές. ΑΡΘΡΟ 18 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται, με τις ίδιες εξουσίες και δικαιώματα. Συμμετέχει στην Επιτροπή Εκδηλώσεων.

11 ΑΡΘΡΟ 19 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (στ) Ο Γραμματέας τηρεί το Μητρώο Μελών του Συνδέσμου. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Εκτελεστικού Συμβουλίου και κοινοποιεί αυτά έγκαιρα προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μαζί με τον Πρόεδρο συγκαλεί και τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Διεξάγει όλη την αλληλογραφία, τηρεί αρχεία, κρατεί τη σφραγίδα και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Συνδέσμου. Προεδρεύει των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και Αντιπροέδρου. Συμμετέχει στην Επιτροπή Πρόνοιας/Ευημερίας. ΑΡΘΡΟ 20 ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο Βοηθός Γραμματέας βοηθά το Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Συμμετέχει στην Επιτροπή Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Αθλητισμού. ΑΡΘΡΟ 21 ΤΑΜΙΑΣ (στ) Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρεί τακτικά και με ακρίβεια όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του Συνδέσμου. Εισπράττει χρήματα με διπλότυπες αποδείξεις τα οποία καταθέτει στο λογαριασμό του Συνδέσμου μετά την παραλαβή τους και κάμνει πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο περιουσίας και αρχεία για όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου, κάνοντας τις κατάλληλες καταχωρήσεις, οι οποίες προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα. Ο Ταμίας αποσύρει χρήματα με τη συνυπογραφή του Προέδρου. Δίνει λεπτομερή στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εκτελεστικό Συμβούλιο όταν του ζητηθεί. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο την Ετήσια Ταμειακή Κατάσταση. Συμμετέχει στην Επιτροπή Οικονομικών, Ελέγχου και Νομοτεχνικών θεμάτων.

12 (ζ) Ενημερώνει σε κάθε τακτή συνεδρία το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου. (η) Διατηρεί σύστημα μικρού ταμείου 100. (θ) Τηρεί ενήμερο το Βοηθό Ταμία για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου. ΑΡΘΡΟ 22 ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ Ο Βοηθός Ταμίας βοηθά τον Ταμία στις εισπράξεις και γενικά στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Συμμετέχει στην Επιτροπή Εκδηλώσεων. ΑΡΘΡΟ 23 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Τα καθαρά έσοδα από την Ετήσια Φιλανθρωπική με το Grammar Junior School θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και τη διαχείριση του ταμείου αυτού θα έχουν οι Πρόεδροι και ταμίες των δύο Συνδέσμων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του GRAMMAR SCHOOL. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου θα ενημερώνεται από τον Πρόεδρο περιοδικά. ΑΡΘΡΟ 24 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τέσσερις (4) μόνιμες Επιτροπές Εργασίας με συγκεκριμένη αρμοδιότητα κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Κάθε Επιτροπή θα εκλέγει δικό της Πρόεδρο και θα είναι υπόλογη για τις πράξεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μόνιμες Επιτροπές είναι: Επιτροπή Πρόνοιας/Ευημερίας. Θα απαρτίζεται από 5 άτομα (4 μέλη και το Γραμματέα). Επιτροπή Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Αθλητισμού. Θα απαρτίζεται από 5 άτομα (4 μέλη και το Β. Γραμματέα). Επιτροπή Οικονομικών, Ελέγχου και Νομοτεχνικών θεμάτων. Θα απαρτίζεται από 3 άτομα (2 μέλη και τον Ταμία). Επιτροπή Εκδηλώσεων. Θα απαρτίζεται από 21 άτομα (19 μέλη, τον Αντιπρόεδρο και το Βοηθό Ταμία). Οι πιο πάνω Επιτροπές θα συνέρχονται σε τακτικές συνεδρίες, και θα υποβάλλουν μελέτες και εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη αποφάσεων. Οι

13 αποφάσεις αυτές θα υλοποιούνται από τις Επιτροπές. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να διορίζει ειδικές ομάδες εργασίας με συγκεκριμένους όρους εντολής για μελέτη διαφόρων θεμάτων (Ad-hoc). ΑΡΘΡΟ 25 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο Προϋπολογισμός του Συνδέσμου καταρτίζεται σε ένα μήνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τον Προϋπολογισμό καταρτίζει η Επιτροπή Οικονομικών, Ελέγχου και Νομοτεχνικών θεμάτων αφού προηγουμένως οι Πρόεδροι των διαφόρων Επιτροπών υποβάλουν τον Προϋπολογισμό τους. Ο Προϋπολογισμός συζητείται και εγκρίνεται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο και στη συνέχεια επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή Οικονομικών, Ελέγχου και Νομοτεχνικών θεμάτων είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και τήρηση του Προϋπολογισμού. Συνέρχεται όποτε κριθεί αναγκαίο και μπορεί να εισηγηθεί τροποποιήσεις στον Προϋπολογισμό προς το Διοικητικό Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 26 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ Ο Σύνδεσμος αντιπροσωπεύεται από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου οι οποίοι και τον δεσμεύουν, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται ειδικά από το παρόν Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η Διεύθυνση ή εκπρόσωπος του GRAMMAR SCHOOL μπορεί να παρευρίσκεται στις συνεδρίες του Δ.Σ. με συμβουλευτικό χαρακτήρα και χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου. Στις Συνεδρίες μπορεί να παρευρίσκονται, εφόσον κληθούν από το Εκτελεστικό Συμβούλιο οι δύο ελεγκτές μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επίτιμα μέλη, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου. ΑΡΘΡΟ 28 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από Ειδική Καταστατική Συνέλευση που καλείται για το σκοπό αυτό αφού προηγηθεί ενημέρωση της Διεύθυνσης του Σχολείου και ληφθεί σοβαρά η γνώμη της.

14 Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει από την έγκρισή της από το Ειδικό Καταστατικό Συμβούλιο και αφού προηγουμένως καταχωρηθεί στο Μητρώο του Εφόρου Σωματείων βάσει της εκάστοτε Νομοθεσίας. Για κάθε ζήτημα αμφίβολης ερμηνείας ή για τυχόν θέματα που δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό αποφασίζει κατά πρώτο λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο. Τέτοια απόφαση είναι δεσμευτική εκτός εάν προσβληθεί στη Γενική Συνέλευση της οποίας η απόφαση είναι τελεσίδικη. Το παρόν Καταστατικό θα τυπωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα διατίθεται σε κάθε νέο μέλος. Η Καταστατική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 50% των μελών του Συνδέσμου συν ένα. Σε περίπτωση μη απαρτίας στην καθορισμένη ώρα η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπόταν τα παρόντα μέλη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων μελών της, αποτελούν απαρτία. Αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία του ολικού αριθμού των ψήφων των παρόντων μελών. Για τη μεταβολή των σκοπών του Συνδέσμου απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 των μελών του Συνδέσμου και η σύμφωνη γνώμη του Σχολείου. ΑΡΘΡΟ 29 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΛΑΒΑΡΟ ΕΜΒΛΗΜΑ Ο Σύνδεσμος έχει επίσημη σφραγίδα και έμβλημα που φέρει την επωνυμία του και η σφραγίδα χρησιμοποιείται σε όλα τα επίσημα έγγραφα και αποδείξεις. Ο Σύνδεσμος μπορεί επίσης να έχει λάβαρο. Το λάβαρο φέρει το όνομα του Συνδέσμου και το έμβλημα του Σχολείου. ΑΡΘΡΟ 30 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Καταστατική Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα τροποποίησης ή αντικατάστασης του Καταστατικού αυτού. Συγκαλείται ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή έπειτα από γραπτή αίτηση τουλάχιστον του 1/3 των τακτικών μελών, μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα της υποβολής της. Η ειδοποίηση για τη σύγκληση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις αλλά δεν περιορίζει τη γενική αρμοδιότητα της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση ή και πλήρη αντικατάσταση του Καταστατικού αυτού. Αποφάσεις σχετικά με την τροποποίηση ή αντικατάσταση του Καταστατικού αυτού παίρνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων τακτικών μελών.

15 ΑΡΘΡΟ 31 ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο Σύνδεσμος διαλύεται αν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20). Ο Σύνδεσμος διαλύεται επίσης αν αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, με αίτηση του 1/3 από τα μέλη που απευθύνονται προς τον Πρόεδρο και συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση. Η απόφαση για διάλυση λαμβάνεται έγκυρα όταν παρευρίσκονται κατά τη Γενική Συνέλευση τα μισά από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου συν ένα και ψηφίσουν υπέρ της διάλυσης τα 3/4 των παρόντων. Όταν ο Σύνδεσμος για οποιοδήποτε λόγο διαλύεται, περιέχεται σε κατάσταση εκκαθάρισης, που γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πληρωμή των χρεών του Συνδέσμου και την εκποίηση των κινητών και ακινήτων του ενεργητικού του, το καθαρό κεφάλαιο που απομένει περιέρχεται στο σχολείο ή σε οποιοδήποτε φιλανθρωπικό ίδρυμα με τη σύμφωνη γνώμη του Σχολείου.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «.» ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «.» ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «.» ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ ΑΡΘΡΟ Ι ΕΠΩΝΗΜΙΑ α. Ιδρύεται Σύνδεσμος Γονέων των μαθητών και μαθητριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2008 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Όμιλος με την ονομασία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ TEY-ATHK», με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος θα καλείται στο εξής για συντομία «Όμιλος». Ο Όμιλος υπάγεται στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ»,

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ και ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Κύπρο με Έδρα την Λεμεσό Αθλητικός Σύνδεσμος Σωματείων Καράτε FUDOΚAN με την επωνυμία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ FUDOΚAN» που στο πιο κάτω θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Άρθρο 1ο - Ίδρυση Ιδρύεται σήμερα 12 Νοεμβρίου 2008 Δημοτικό, Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου με την επωνυμία Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ε.Α.Τ.Α.)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1: Όνοµα, έδρα, χρώµατα, σήµα,

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.)

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) APΘPO 1 - EΠΩNYMIA 1.1 Ο Σύνδεσμος φέρει την επωνυμία Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) ονομαζόμενος πιο κάτω Σ.Ο.ΚΑ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) Ιδρύεται Οργάνωση με το όνομα ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) με έδρα την Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) Ιδρύεται Οργάνωση με το όνομα ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) με έδρα την Λευκωσία. ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) Ιδρύεται Οργάνωση με το όνομα ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) με έδρα την Λευκωσία. ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΙ Οι σκοποί της Οργάνωσης είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β Σχολική χρονιά: 2014-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β Σχολική χρονιά: 2014-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β Σχολική χρονιά: 2014-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ68 Μ11 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (από τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Η Ελληνική κοινότητα Ιρλανδίας, ιδρύει (1964) σύνδεσμο, χωρίς καμία πολιτική χροιά ή ιδιοτέλεια, με την επωνυμία 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ'. Ο σύνδεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 Μορφοποιήθηκε: Θέση: Οριζόντια: «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2013 «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ» «CYPRUS INTERIOR DESIGNERS ASSOCIATION» Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2013 «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ» «CYPRUS INTERIOR DESIGNERS ASSOCIATION» Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2013 «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ» «CYPRUS INTERIOR DESIGNERS ASSOCIATION» Λευκωσία Ιούλιος 2007 Τροποποιημένο μετά από Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών 19/09/2009, εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΚΕΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΚΕΚ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΚΕΚ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 1.1. Το όνοµα του Συνδέσµου είναι Σύνδεσµος Κτηµατοµεσιτών Επιχειρηµατιών Κύπρου ΣΚΕΚ (ακολούθως αναφερόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ,

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Κατόπιν της από 13/05/2015 απόφασης του ΔΣ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΣΒΑΕ) ανακλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα το Καστέλι δήμου Κισάμου επαγγελματικό Σωματείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΑΡΘΡΟ 1 A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οι πιο κάτω όµιλοι 1. Όµιλος Γκολφ Τσάδας (γνωστός και ως Τσάδα Γκολφ Κλαµπ) 2. Όµιλος Γκολφ Παλάιπαφος (γνωστός και ως Σίκρετ Βάλεϋ Γκολφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( Κ.Ο.Α.) CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ( C.M.F.) 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Κύπρο με έδρα την Λευκωσία αθλητική Ομοσπονδία αυτοκινητιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ «ΑΣΠΙΔΑ ΖΩΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ «ΑΣΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ «ΑΣΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Επωνυμία 4 Άρθρο 2 Έδρα 4 Άρθρο 3 Σφραγίδα -Έμβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Καταστατικό του Συλλόγου ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 1859, ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/4900/1453/2003 Εκούσιας Δικαιοδοσίας, ΠΡΩΤΟΔ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο 1ο Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «Κυπριακή Ομοσπονδία Κοινωνικού και Αθλητικού Χορού»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «Κυπριακή Ομοσπονδία Κοινωνικού και Αθλητικού Χορού» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Κυπριακή Ομοσπονδία Κοινωνικού και Αθλητικού Χορού» Άρθρο 1: Επωνυμία Το σωματείο θα φέρει την επωνυμία, «Κυπριακή Ομοσπονδία Κοινωνικού και Αθλητικού Χορού» και στη συνέχεια θα

Διαβάστε περισσότερα

ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97

ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97 ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97 Ο περί Σχολικών Εφορειών Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα