Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r"

Transcript

1 Select only the best å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ w w w. d i a l e c t o s. g r

2 m a d e i n G e r m a n y No design writes better 4 pen scribble pico AL-star agenda & spirit Ο πλήρης κατάλογος LAMY στην ιστοσελίδα μας

3 Ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο Είδη γραφής 2 & 39 Είδη εξοπλισμού γραφείου 4-12 Καταστροφείς εγγράφων & Κοπτικά μηχανήματα FGK - BUYOR - ARGO Πλαστικοποίηση - βιβλιοδεσία με πλαστικό σπιράλ - κοπτικά χάρτου. 23 Πίνακες γραφής και παρουσίασης Ετικέτες αυτοκόλλητες και προϊόντα εκτύπωσης Φιλικά στο περιβάλλον προϊόντα χάρτου 35 Αυτοκόλλητα είδη παρουσίασης & αρχειοθέτησης 36-38

4 ÐÏÉÏÔÇÔÁ ÁÓÕÃÊÑÉÔÇ-ÄÉÁ ÑÏÍÉÊÇ Óåô äýï äßóêùí óõñüìåíùí ìå âüóç, ëåéôïõñãéêü óå ôýëåéá ðïéüôçôá. ñþìá: ÄéáöáíÝò Óåô ôñéþí äßóêùí óôáèåñþí, óå ôýëåéá ðïéüôçôá. ñþìá: ÄéáöáíÝò Âñá ßïíáò ðïõ óõíäýåôáé óå êüèå ãñáöåßï ìå ôñåéò äßóêïõò πåñéóôñåöüìåíïõò óå 360. øïãç åìöüíéóç êáé ðïéüôçôá, ìå áíôï Þ óôï ñüíï. ñþìá: Ìáýñç âüóç ìå äéáöáíåßò äßóêïõò Σετ εγγράφων με δύο δίσκους. Μοντέρνος σχεδιασμός. Χρώμα: Μαύρο με ασημί συνδέσμους Σετ εγγράφων με τρεις δίσκους. Μοντέρνος σχεδιασμός. Χρώμα: Μαύρο με ασημί συνδέσμους 4

5 Ç ÐÑÙÔÏÐÏÑÉÁ ÓÔÏ ÊËÁÓÉÊÏ Ευρύχωρος δίσκος linear με ενσωματωμένες βάσεις για ανάπτυξη και άμεση δημιουργία σετ. Διαστάσεις: 299 x 368 x 90 mm Χρώματα: Μαύρο, Μπλε Translucent Äßóêïò linear ìå åíóùìáôùìýíåò âüóåéò ãéá áíüðôõîç êáé ôçí Üìåóç äçìéïõãßá óåô. ÄéáöáíÞ ñþìáôá: óðñï, Ìðëå, Ðïñôïêáëß Äßóêïé åããñüöùí áíáðôõóóüìåíïé. ÄéáöáíÞ ñþìáôá: óðñï, Ìðëå, Ðïñôïêáëß Óåô äýï äßóêùí óõñüìåíùí ìå âüóç óôï åðüíù ìýñïò ãéá εξοικονόμηση χώρου. ñþìáôá: ÄéáöáíÝò clear, Διαφανές ÖéìÝ Óåô ôñéþí äßóêùí óõñüìåíùí. Πρακτική και σταθερή κατασκευή. ñþìáôá: ôï óå ÄéáöáíÝò clear, Διαφανές ÖéìÝ êáé ôï óå Ìáýñï Äßóêïò áíáðôõóóüìåíïò. ñþìáôá: ÄéáöáíÝò clear, Διαφανές ÖéìÝ και μαυρο λάκα Όμοιος αδιαφανής δίσκος. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðïñíôü, Ìðëå, Γκρί, Áíïéêôü Ãêñé Áíáðôõóóüìåíïò ïéêïíïìéêüò äßóêïò. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðïñíôü, Ìðëå, Γκρι, Áíïéêôü Ãêñé 5

6 ÁÐËÅÓ ÃÑÁÌÌÅÓ-ÁÉÓÈÇÔÉÊÇ ÕÐÅÑÏ Ç ÈÞêç êáôáëüãùí êáé ðåñéïäéêþí linear ìå ìåãüëç ñü ç êáé ìå èþêç ãéá åôéêýôá. ÄéáóôÜóåéò: ñü ç 102, ðëüôïò 271, ýøïò 290mm. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðëå, Áíïéêôü Ãêñé ÈÞêç êáôáëüãùí êáé ðåñéïäéêþí ìå ìåãüëç ñü ç êáé ìå èþêç ãéá åôéêýôá. ÄéáóôÜóåéò: ñü ç 102, ðëüôïò 271, ýøïò 290mm. ÄéáöáíÞ ñþìáôá: óðñï, Ìðëå, Ðïñôïêáëß ÊëáóéêÞ èþêç Á4, îå ùñéóôþ ðïéüôçôá. ÄéáóôÜóåéò: ñü ç 75, ðëüôïò 251, ýøïò 293mm. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðïñíôü, Ìðëå, Áíïéêôü Ãêñé ÌåãÜëç èþêç êáôáëüãùí êáé ðåñéïäéêþí. ÅîáéñåôéêÞò ðïéüôçôáò êáé áíôï Þò. ÄéáóôÜóåéò: ñü ç 108, ðëüôïò 276, ýøïò 321mm. ñþìáôá: ÄéáöáíÝò, Ìáýñï Êýâïò ôåóóüñùí óõñôáñéþí. ÌïíôÝñíïò ó åäéáóìüò. ÄéáóôÜóåéò: 289x390x234mm. ñþìáôá: êýâïò Áíïéêôü Ãêñé. ΣõñôÜñéá ÄéáöáíÝò Ìðëå, Clear, Διαφανές Πράσινο Δίσκος Α4 οριζόντιος αναπτυσσόμενος. Διαστάσεις: 365x260x70mm Χρώματα: Μαύρο, Ανοιχτό γκρι Όμοιος δίσκος Α3. Διαστάσεις:455x325x94mm Χρώματα: Μαύρο, Ανοιχτό γκρι ÈÞêç êñåìáóôþí öáêýëùí Á4, ùñçôéêüôçôá 40 öüêåëïé. ÄÝ åôáé êáé åéäéêü Index-Clips ãéá ôçí áñ åéïèýôçóç êáôáëüãùí. ÄéáóôÜóåéò: 360x380 êáé ýøïò 260mm. ñþìá: Ìáýñï Êùä. Index-Clips:

7 ÑÇÓÉÌÁ ÃÉÁ ÔÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÊÁÉ ÔÏ ÓÐÉÔÉ ÊáñôåëïèÞêåò Á5, Á6 êáé Á7 áíôßóôïé á. ùñçôéêüôçôáò ðåñßðïõ 300 êáñôþí. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðëå, Ìðïñíôü, Áíïéêôü Ãêñé ÊáñôåëïèÞêåò Á8 ìå äéá ùñéóôéêü Á-Æ êáé 100 êüñôåò. ñþìáôá 62148: Ìáýñï, Ìðëå, Ìðïñíôü, Áíïéêôü Ãêñé ÄéáöáíÞ ñþìáôá 69048: óðñï, Ìðëå, Ðïñôïêáëß ÊáñôåëïèÞêåò Á6 êáé Á7 αντίστοιχα. ùñçôéêüôçôáò ðåñßðïõ 300 êáñôþí. ÄéáöáíÞ ñþìáôá: óðñï, Ìðëå, Ðïñôïêáëß ÈÞêç êáñôþí linear ìå roll-over êüëõììá, ãéá 300 business cards. ÐåñéëáìâÜíåé 8 äéá ùñéóôéêü-åõñåôþñéï. ñþìáôá: üëï Ìáýñï, Ìáýñï-Ìðëå, Ìáýñï-Áíïéêôü Ãêñé Όμοιο σε χρώμα ασημί με μαύρο κάλυμμα ÊáñôåëïèÞêåò êëåéóôýò ìå åôéêýôá êáé äýï äéá ùñéóôéêü. Ãéá ìåãýèç Á4, Á5, Á6 êáé Á7 áíôßóôïé á. ÂÜèïõò 365 mm, ùñçôéêüôçôáò ðåñßðïõ 1000 êáñôþí. Äéáôßèåíôáé êáé åðéðëýïí äéá ùñéóôéêü. ñþìá: Áíïéêôü Ãêñé Θήκες καρτών Α8 χωρητικότητας 600 καρτών και Α7 χωρητικότητας 800 καρτών αντίστοιχα. Με 5 μετακινούμενα διαχωριστικά και διαφανές κάλυμμα. Διαφανή Χρώματα: Μπλε και πορτοκαλί ÊáñôåëïèÞêåò êëåéóôýò ìå åôéêýôá êáé Ýíá äéá ùñéóôéêü. Ãéá ìåãýèç Á5 êáé Á6 αντίστοιχα. ÂÜèïõò 250 mm, ùñçôéêüôçôáò ðåñßðïõ 800 êáñôþí. Äéáôßèåíôáé êáé åðéðëýïí äéá ùñéóôéêü. ñþìá: Áíïéêôü Ãêñé 7

8 ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Óôõëü ãêéóý ìå áëõóßäá. ÌïíôÝñíïò ó åäéáóìüò. ñþìáôá: Ìáýñï και Ìðëå με óôõëü Ìáýñï Όμοιο με Ασημί βάση και Μαύρο στυλό Ìáãíçôéêü óõíäåôþñùí "Mouse". ñþìáôá: Ìáýñï, ÄéáöáíÝò Ìðëå Όμοιο σε Ασημί χρώμα ÌïíôÝñíá âüóç óåëïôýéð linear. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðëå Ìáãíçôéêü óõíäåôþñùí "Cactus". Åõñçìáôéêüò ó åäéáóìüò. ñþìá: êüêôïò ÐñÜóéíï, γëüóôñá Êåñáìéäß Ìáãíçôéêü óõíäåôþñùí linear. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðëå Âåëüíá ãéá áñôüêéá óçìåéþóåùí. ñþìáôá: Ìáýñï, Áíïéêôü Ãêñé ÂÜóç ôçëåöþíïõ ìå äõíáôüôçôá ðåñéóôñïöþò 360 óå âñá ßoíá. ÊáôáóêåõÞ õøçëþò ðïéüôçôáò. ñþìá: Ìáýñï Ãùíßá âéâëßùí ìéêñþ. ÄéáóôÜóåéò: 110x105x149mm. ñþìá: Ìáýñï Ãùíßá âéâëßùí ìåãüëç. ÄéáóôÜóåéò: 130x110x162mm. ñùìá: Ìáýñï Σουμέν linear στους χρωματισμούς των προϊόντων της helit για ολοκληρωμένα σετ γραφείου. Διαστάσεις: 40x53 cm Χρώματα: Μαύρο, Μπλε, Ανοιχτό Γκρι Óåô κάθετης αρχειοθέτησης με 4 èýóåéò êáé ñùìáôéóôü ðëáóôéêü äéá ùñéóôéêü ãéá σύντομο διαχωρισμό. Δõíáôüôçôá åðýêôáóçò.χρήσιμο για εύκολη σελιδοποίηση. ñþìá: Ìáýñï 8

9 ΚΑΘΗΕΜΡΙΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ÐïëõèÞêç ôåóóüñùí èýóåùí linear. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðëå Όμοια πïëõèþêç. ÄéáöáíÞ ñþìáôá: óðñï, Ìðëå, Ðïñôïêáëß ÐïëõèÞêç ðåñéóôñåöüìåíç linear ôåóóüñùí èýóåùí. ñþìáôá: üëï Ìáýñï êáé Μαυρο με Μπλε βάση Όμοιο, Μαύρο με Ασημί βάση Êýâïò óçìåéþóåùí linear ìå èþêç ãéá óôõëü. Ó åäéáóìüò ãéá ãñüøéìï åíôüò ôïõ êýâïõ. áñôüêéá óçìåéþóåùí 100x100mm. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðëå : Όμοιος κύβος σε διαφανή χρώματα: óðñï, Ìðëå, Ðïñôïêáëß ÌïëõâïèÞêç Üñéóôçò ðïéüôçôáò áðü âáêåëßôç. ñþìá: Ìáýñï γυαλιστερό ÌïëõâïèÞêç óå ó åäéáóìü ãéá êõøåëïåéäåßò óõíèýóåéò. ñþìá: Ìáýñï ÐïëõèÞêç ãñáöåßïõ. ñþìá: Ìáýñï Óåô ðïëõèþêç ìå öáêåëïóôüôç. ñþìá: Ìáýñï Ìéêñüò êëáóéêüò äßóêïò ãñáöåßïõ. ÄéáóôÜóåéò: 250x115mm. ñþìá: Ìáýñï γυαλιστερό 9

10 ÁÑ ÅÉÏÈÅÔÇÓÇ ÌÅ ÁÉÓÈÇÔÉÊÇ ÓÔÏ ÙÑÏ Óýóôçìá Áñ åéïèýôçóçò Plano Plus Για έντυπα και καταλόγους διαστάσεων έως και 25 x 35 cm, με συρτάρια διαφόρων μεγεθών. Άριστη αισθητική και ποιότητα για ένα εύχρηστο και πρακτικό σύστημα αρχειοθέτησης. Οι κύβοι μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους για να δημιουργηθεί η κατάλληλη σύνθεση για κάθε ανάγκη. Περιλαμβάνουν κλιπς για τη σύνδεσή τους, πλαστικά διαχωριστικά για διαμόρφωση του χώρου των συρταριών και πλαστικές θήκες με ετικέτες για σήμανση των περιεχομένων. Διαστάσεις (mm) : Κύβων 324 πλάτος, 396 βάθος, 324 ύψος και Συρταριών 287 πλάτος, 390 βάθος. Χρώμα: Ανοικτό Γκρι Ìå 9 óõñôüñéá. ¾øïò óõñôáñéïý: 28mm Ìå 6 óõñôüñéá. ¾øïò óõñôáñéïý: 44mm. ÄçìéïõñãÞóôå ôï äéêü óáò óýóôçìá áñ åéïèýôçóçò, åðéëýãïíôáò ôïõò êýâïõò ðïõ ñåéüæåóôå Ìå 3 óõñôüñéá. ¾øïò óõñôáñéïý: 92mm Ìå 2 óõñôüñéá. ¾øïò óõñôáñéïý: 139mm. 10

11 ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÐÏÕ ÐÑÏÓÅËÊÕÅÉ ÅðéôñáðÝæéá ðñïóðåêôïèþêç ôñéþí èýóåùí Á4 ìå äõíáôüôçôá áõîïìåßùóçò. ñþìá: Διαφανές clear Διαφανείς θήκες εντύπων Α4 και Α5 αντίστοιχα. Κατάλληλες για εκθέσεις, τιμοκαταλόγους και διαφημιστικά Απλά τοποθετήστε το χαρτί ανάμεσα στη θήκη ÐñïóðåêôïèÞêç ôïß ïõ ðýíôå èýóåùí Á4 ìå äõíáôüôçôá áõîïìåßùóçò. ñþìá: Διαφανές clear Προσπεκτοθήκη 1/3 του Α4. Διαστάσεις: 115x65x185 mm Χρώμα: Διαφανές Προσπεκτοθήκη 1/3 του Α4 με δυο θέσεις. Διαστάσεις: 115x125x270 mm Χρώμα: Διαφανές Προσπεκτοθήκη 1/3 του Α4 με τέσσερεις θέσεις. Διαστάσεις: 115x150x255 mm Χρώμα: Διαφανές ÐñïóðåêôïèÞêç Á4. Αναπτύσεται με ανάλογη βάση για τοίχο ή τραπεζι. ñþìá: Διαφανές clear ÐñïóðåêôïèÞêç äáðýäïõ ðåñéóôñåöüìåíç 30 êáé 15 èýóåùí Á4 áíôßóôïé á. Åßíáé óôáèåñþ, ìåôáöýñåôáé åýêïëá óå ñüäåò ðïõ êáëýðôïíôáé ãéá Ýíá ôýëåéï óõíïëéêü áéóèçôéêü áðïôýëåóìá. ÄéáóôÜóåéò: Ö 440mm, ýøïò: 1720mm. ñþìá: Διαφανές clear ÂÜóç ôïß ïõ ãéá áíüðôõîç ôùí ðñïóðåêôïèçêþí ñþìá: Διαφανές clear ÐñïóðåêôïèÞêç Á5 Þ äýï èýóåùí Á6. Αναπτύσεται σε συνδιασμό και με το ñþìá: Διαφανές clear 15 Θέσεων Óåô 2 åðéôñáðýæéùí βüóåùí ãéá τη δημιουργια σταντ με ñþìá: Διαφανές clear ÅðéôñáðÝæéá ðåñéóôñåöüìåíç ðñïóðåêôïèþêç Ýîé èýóåùí Á4. ñþìá: Διαφανές clear 11

12 ÅÐÉËÏÃÅÓ ÐÏÕ ÄÅÍ ÊÑÕÂÏÍÔÁÉ ÊáëÜèé á ñþóôùí linear 18lt. ÄéáóôÜóåéò: Ö 315mm, ýøïò 320mm. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðëå, Áíïéêôü Ãêñé Τριπλό καλάθι για διαχωρισμό των σκουπιδιών, με δυο μέρη αποσπώμενα, 9lt το καθένα και κεντρικό μέρος για χαρτιά, χωρητικότητας 20lt. ÄéáóôÜóåéò: Ö 555 x 280 mm, ýøïò 350mm ÊáëÜèé á ñþóôùí 18lt. ÄéáóôÜóåéò: Ö 295mm, ýøïò 310mm. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðïñíôü, Ìðëå, Áíïéêôü Ãêñé, Ãêñé, Καφέ ÊáëÜèé á ñþóôùí 18lt. ÄéáóôÜóåéò: Ö 315mm, ýøïò 320mm. ÄéáöáíÞ ñþìáôá: óðñï, Ìðëå, Ðïñôïêáëß ÊáëÜèé á ñþóôùí ãßãáò 45lt. ÄéáóôÜóåéò: Ö 390mm, ýøïò: 480mm. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðïñíôü, Μπλε, Áíïéêôü Ãêñé ÌåãÜëï êáëüèé á ñþóôùí 30lt. ÄéáóôÜóåéò: Ö 350mm, ýøïò 405mm. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðëå, Ìðïñíôü, Áíïéêôü Ãêñé ÊáëÜèé ðïëëáðëþí ñþóåùí linear ïâüë 22lt. ÄéáóôÜóåéò: 250x442x315mm ýøïò. ñþìáôá: Ìáýñï, Áíïéêôü Ãêñé Καλάθι πολλαπλών χρήσεων 20lt. σε ασημί χρώμα, με αποσπώμενο δοχείο 9lt με καπάκι, για το διαχωρισμό χαρτιών και άλλων απορριμμάτων. 12

13 M a d e i n G e r m a n y! H i g h p e r f o r m a n c e i s o u r p r i o r i t y! ÕøçëÞ áóöüëåéá - ç õðüó åóç Primo: Ï óêëçñüò ðõñþíáò ¼ëåò ïé ìç áíýò Primo Ý ïõí Ýíáí ìïíáäéêü ðõñþíá. Åßíáé åîïðëéóìýíïé ìå åéäéêïýò åðåîåñãáóìýíïõò 100% áëýâäéíïõò êõëßíäñïõò, ðïõ åßíáé ó åäüí Üöèáñôïé êáé äåí âëüðôïíôáé áêüìá êáé áðü óõíäåôþñåò åããñüöùí. Ðåñéóóüôåñç äýíáìç - ëéãüôåñç ôñéâþ Ïé êáôáóôñïöåßò åããñüöùí ëùñßäáò Primo ñçóéìïðïéïýí ôç äýíáìþ ôïõò üðïõ ðñáãìáôéêü áõôþ áðáéôåßôáé. Ï óõíäõáóìüò ðñïçãìýíçò ôå íïëïãßáò êáé åöáñìïóìýíçò ìç áíéêþò áêñéâåßáò ó åäüí ìçäåíßæåé ôéò áðþëåéåò ôñéâþò. Ëéãüôåñç ôñéâþ óçìáßíåé ðåñéóóüôåñç äýíáìç, ëéãüôåñåò öèïñýò êáé ìéêñþ êáôáíüëùóç åíýñãåéáò. Ëåéôïõñãßá ùñßò ìðëïêáñßóìáôá Ïé ìç áíéóìïß óôïõò êáôáóôñïöåßò Cross-cut Ý ïõí Ýíá åõñåóéôå íýò óýóôçìá êïðþò ìå åéäéêþ ãåùìåôñéêþ êáôáóêåõþ ðïõ áðïôñýðåé ôï êáôåóôñáììýíï Ýããñáöï íá êïëëþóåé ìýóá óôçí óõóêåõþ êáé íá ôçí ìðëïêüñåé. ÁõôÞ ç êáôáóêåõþ åîáóöáëßæåé ôçí ïìáëþ êáé äõíáìéêþ ëåéôïõñãßá ìå ôçí åëü éóôç äýíáìç ðïõ áðáéôåßôáé. Ï óôü ïò ìáò - ìáêñïæùßá Ìüíï õøçëþò áðüäïóçò ìïôýñ ñçóéìïðïéïýíôáé óôïõò êáôáóôñïöåßò Primo. Ôá õøçëþò ðïéüôçôáò ìïôýñ åããõïýíôáé ìéá ðïëý ìåãüëç ðåñßïäï ñþóçò (ON/OFF ñüíïò). ¼ëá ôá ðïéïôéêü áñáêôçñéóôéêü ãíùñßóìáôá Primo Ý ïõí Ýíá êïéíü áðïôýëåóìá: åîáóöáëßæïõí ìýãéóôç áîéïðéóôßá, åõñùóôßá êáé ìéá ìåãüëç äéüñêåéá æùþò ìå åããõçìýíç êáôáóôñïöþ üëùí ôùí åìðéóôåõôéêþí ðëçñïöïñéþí. Ðïéüôçôá - Ðéóôïðïßçóç - ÅÃÃÕÇÓÇ Ç ðïéüôçôá ôùí êáôáóôñïöýùí Primo åßíáé Ýíá ïõóéáóôéêü ìýñïò ôçò öéëïóïößáò ìáò. ¼ëá ôá ðñïúüíôá åßíáé êáôáóêåõáóìýíá óýìöùíá ìå ôéò õøçëüôåñåò ðñïäéáãñáöýò ðïéüôçôáò. ¼ôáí êáôáóêåõüæïíôáé ïé êáôáóôñïöåßò åããñüöùí Primo, Ýíá ðïéïôéêü óýóôçìá äéá åßñéóçò åöáñìüæåôáé óå üëá ôá ôìþìáôá. Áõôü ôï óýóôçìá Ý åé ðéóôïðïéçèåß áðü ôçí ÃåñìáíéêÞ áñ Þ ôå íéêþí ðñïôýðùí (TUV) ïñçãþíôáò ôï DIN EN ISO 9001:2000. Ï ñüíïò åããýçóçò üëùí ôùí êáôáóôñïöýùí Primo åßíáé 2 ñüíéá åêôüò áðü ôá ìïíôýëá 400 Volt üðïõ ç åããýçóç åßíáé 1 ñüíïò. Ïé êýëéíäñïé êïðþò Ý ïõí åããýçóç 10 ñüíéá åêôüò ôùí ìïíôýëùí ìå åðßðåäï áóöáëåßáò 5 êáé 6 ÇS. Υπεύθυνο και άμεσο service

14 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ïé óåéñýò 700, 800 êáé 900 åßíáé ðïéïôéêïß êáôáóôñïöåßò, óõìðáãåßò, éäáíéêïß ãéá íá ôïðïèåôçèïýí äßðëá Þ êüôù áðü ôï ãñáöåßï. Ïé êáôáóôñïöåßò ôçò óåéñüò 1200 åßíáé ç ðëýïí êáôüëëçëç åðéëïãþ ãéá ãñáöåßá ëßãùí áôüìùí, ðïëý åý ñçóôïé êáé éäéáßôåñá áíèåêôéêïß. 5,8 mm 3.9 mm ÓÅÉÑÁ 700 Äõï ôýðïé Ëùñßäáò Áõôüìáôç Ýíáñîç - óôüóç êáé åíóùìáôùìýíç áíôßóôñïöç êßíçóç Stand-by ìýèïäïò ùñßò êáôáíüëùóç éó ýïò íïéãìá åðéèåþñçóçò áðïêïììüôùí ÄÝ ïíôáé óõíäåôþñåò 5,8 mm 3,9 mm 4 x 25 mm ÓÅÉÑÁ 800 Ôñåéò ôýðïé, äõï Ëùñßäáò êáé Ýíáò Cross-cut ãéá åìðéóôåõôéêü Ýããñáöá Áõôüìáôç Ýíáñîç - óôüóç êáé åíóùìáôùìýíç áíôßóôñïöç êßíçóç Stand-by ìýèïäïò ùñßò êáôáíüëùóç éó ýïò ÄÝ ïíôáé óõíäåôþñåò 5,8 mm 3,9 mm 4 x 25 mm ÓÅÉÑÁ 900 Ôñåéò ôýðïé, éäáíéêïß ãéá ìéêñü ãñáöåßá Áõôüìáôç Ýíáñîç - óôüóç êáé åíóùìáôùìýíç áíôßóôñïöç êßíçóç Stand-by ìýèïäïò ùñßò êáôáíüëùóç éó ýïò íïéãìá åðéèåþñçóçò áðïêïììüôùí ãéá ôá ìïíôýëá ëùñßäáò ÄÝ ïíôáé óõíäåôþñåò 5,8 3,9 1,9 4 x 25 mm mm mm mm ÓÅÉÑÁ 1200 ÔÝóóåñéò ôýðïé ãéá ãñáöåßá ëßãùí áôüìùí Áõôüìáôç Ýíáñîç - óôüóç êáé åíóùìáôùìýíç áíôßóôñïöç êßíçóç Stand-by ìýèïäïò ùñßò êáôáíüëùóç éó ýïò ÐáñÜèõñï åðéèåþñçóçò åðéðýäïõ áðïêïììüôùí ÊÜäïò áíôï Þò, åíóùìáôùìýíïò óôçí ðüñôá ìå åýêïëç áöáßñåóç áðïêïììüôùí ÄÝ ïíôáé óõíäåôþñåò ÌïíôÝëï Ôýðïò 14 ÄéÜóôáóç Öýëëá ÊïðÞò Õðïäï Þò (mm) 70gr. Êüøéìï (mm) Âáèìüò Áóöáëåßáò Ôá ýôçôá ÊïðÞò (mm/s) ÊÜäïò (lt.) ÌïôÝñ (watt) ÂÜñïò (Kg.) ÄéáóôÜóåéò (W x D x H) , x 180 x , x 180 x , x 200 x , x 200 x x x 200 x , x 240 x , x 240 x x x 240 x , ,3 365 x 273 x , ,3 365 x 273 x , ,3 365 x 273 x x ,8 365 x 273 x ñüíéá åããýçóç êáé 10 ñüíéá ãéá èñáýóç ôùí ìá áéñéþí

15 ΟΛΙΓΑΡΙΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5,8 3,9 1,9 3,9x30 mm mm mm mm mm ÓÅÉÑÁ 1401 ÅðéëïãÞ áðü ðïëëïýò ôýðïõò êïðþò Áõôüìáôç Ýíáñîç - óôüóç êáé åíóùìáôùìýíç áíôßóôñïöç êßíçóç Stand-by ìýèïäïò ùñßò êáôáíüëùóç éó ýïò Áõôüìáôç óôüóç üôáí ï êüäïò åßíáé ðëþñçò ç Ý åé áöáéñåèåß ÐáñÜèõñï åðéèåþñçóçò åðéðýäïõ áðïêïììüôùí ¼ëïé ïé ôýðïé äý ïíôáé óõíäåôþñåò êáé ðéóôùôéêýò êüñôåò. Ï 1372 äý åôáé êáé CDs 5,8 3,9 3,9x30 mm mm mm ÓÅÉÑÁ 1800 Ôñåéò ôýðïé ìåôáöåñüìåíïé ãéá ìåãüëá ãñáöåßá Óýã ñïíïò çëåêôñïíéêüò åëåãêôþò êáé öùôïçëåêôñéêü êýôôáñï ãéá áõôüìáôï Ýëåã ï Ýíáñîçò - óôüóçò ëåéôïõñãßáò ÅíóùìáôùìÝíç áíôßóôñïöç êßíçóç Ðñïóôáôåõôéêü åîüñôçìá óôçí åéóáãùãþ åããñüöïõ Áõôüìáôç óôüóç üôáí ï óüêïò åßíáé ðëþñçò êáé ç ðüñôá áíïéêôþ ¼ëïé ïé ôýðïé êáôáóôñýöïõí ðéóôùôéêýò êüñôåò êáé äý ïíôáé óõíäåôþñåò ÕøçëÞò ðïéüôçôáò óåéñýò ìå ðïëëïýò ôýðïõò êïðþò ãéá êüëõøç ôùí äéáöïñåôéêþí áíáãêþí áóöáëåßáò ôïõ ôìþìáôïò ôçò åðé åßñçóçò. Åý ñçóôïé ãéá üëïõò óôï ãñáöåßï. ÊáôáóêåõÞ áíôï Þò ìå åíóùìáôùìýíï êüäï êáé åðéðëýïí óüêï áðïêïììüôùí ãéá ôéò óåéñýò 1401 êáé Ç óåéñü 1800 åßíáé êáôüëëçëç ãéá ðïëõüó ïëá ôìþìáôá åðé åéñþóåùí. 5,8 3,9 1,9 3,9x30 mm mm mm mm mm mm ÓÅÉÑÁ 1501 ÌåãÜëç åðéëïãþ ôýðùí êïðþò Áõôüìáôç Ýíáñîç - óôüóç åëåã üìåíç ìå öùôïçëåêôñéêü êýôôáñï êáé åíóùìáôùìýíç áíôßóôñïöç êßíçóç Áõôüìáôç óôüóç êáé öùôåéíþ Ýíäåéîç üôáí ï êüäïò åßíáé ðëþñçò ç Ý åé áöáéñåèåß ÐáñÜèõñï åðéèåþñçóçò åðéðýäïõ áðïêïììüôùí Ïé ôýðïé ìå âáèìü áóöáëåßáò 2, 3 & 4 êáôáóôñýöïõí ðéóôùôéêýò êüñôåò. Ï 1362 êáôáóôñýöåé êáé CDs. ¼ëïé äý ïíôáé óõíäåôþñåò ÌïíôÝëï Ôýðïò ÄéÜóôáóç Öýëëá ÊïðÞò Õðïäï Þò (mm) 70gr. Êüøéìï (mm) Âáèìüò Áóöáëåßáò Ôá ýôçôá ÊïðÞò (mm/s) ÊÜäïò (lt.) ÌïôÝñ (watt) ÂÜñïò (Kg.) ÄéáóôÜóåéò (W x D x H) , ,5 375 x 281 x , ,5 375 x 281 x , ,5 375 x 281 x ,9 x ,5 375 x 281 x ,9 x ,5 375 x 281 x , ,5 375 x 281 x , ,5 375 x 281 x , ,5 375 x 281 x ,9 x ,5 375 x 281 x ,9 x ,5 375 x 281 x ,78 x ,5 375 x 281 x x 272 x x 272 x x x 272 x ñüíéá åããýçóç êáé 10 ñüíéá ãéá èñáýóç ôùí ìá áéñéþí 15

16 ΜΕΓΑΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5,8 3,9 1,9 3,9x30 mm mm mm mm mm mm 1x5 mm ÓÅÉÑÁ 2600 ÅðéëïãÞ áðü üëïõò ôïõò ôýðïõò êïðþò Óýã ñïíïò çëåêôñïíéêüò åëåãêôþò ãéá áõôüìáôç ñýèìéóç üëùí ôùí ëåéôïõñãéþí Áõôüìáôç áíôßóôñïöç êßíçóç Ðñïóôáôåõôéêü åîüñôçìá ìå õðïäï Þ ãéá CD êáé äéóêýôåò Áõôüìáôç óôüóç üôáí ï óüêïò åßíáé ðëþñçò êáé ç ðüñôá áíïéêôþ Ïé ôýðïé ìå âáèìü áóöáëåßáò 2 & 3 êáôáóôñýöïõí ðéóôùôéêýò êüñôåò. Ïé 1142 êáé 1387 êáôáóôñýöïõí CDs åíþ ï 1142 êáôáóôñýöåé êáé äéóêýôåò. ÄÝ ïíôáé óõíäåôþñåò Ìåôáöåñüìåíïé êáôáóôñïöåßò õøçëþò áðüäïóçò ãéá ðïëõüó ïëá ãñáöåßá êáé ðïëõüñéèìá ôìþìáôá åðé åéñþóåùí. Ðïëëïß ôýðïé êïðþò Ýùò ôïí õøçëüôåñï âáèìü áóöáëåßáò HS level 6, ðïõ ìðïñåß íá ôåìá ßóåé Ýíá öýëëï Á4 óå êïììüôéá. Óýã ñïíç ôå íïëïãßá ìå öùôåéíýò åíäåßîåéò ãéá üëåò ôéò ëåéôïõñãßåò. Ðñïóôáóßá áðü ìðëïêáñßóìáôá ìå áõôüìáôç áíôßóôñïöç êßíçóç óôïõò ôýðïõò ìå õøçëü âáèìü áóöáëåßáò. Åýêïëç ôïðïèýôçóç êáé áöáßñåóç ôïõ óüêïõ áðïêïììüôùí 5,8 3,9 3,9x40 mm mm mm mm mm 1x5 mm ÓÅÉÑÁ 2700 ÓåéñÜ ìåãüëùí êáôáóôñïöýùí ðïëý õøçëþò áðüäïóçò Óýã ñïíïò çëåêôñïíéêüò åëåãêôþò ãéá áõôüìáôç ñýèìéóç üëùí ôùí ëåéôïõñãéþí Áõôüìáôç óôüóç êáé áõôüìáôç áíôßóôñïöç êßíçóç óå ðåñßðôùóç ìðëïêáñßóìáôïò ôïõ åããñüöïõ Áíáäéðëïýìåíï ðñïóôáôåõôéêü åîüñôçìá ìå õðïäï Þ ãéá ôá CD êáé ôéò äéóêýôåò óôá åðßðåäá áóöáëåßáò 2 & 3 Áõôüìáôç óôüóç üôáí ï óüêïò åßíáé ðëþñçò êáé ç ðüñôá áíïéêôþ Ïé ôýðïé 1145, 1389, 1146 êáôáóôñýöïõí ðéóôùôéêýò êüñôåò, CDs êáé äéóêýôåò. ¼ëïé äý ïíôáé óõíäåôþñåò ÌïíôÝëï Ôýðïò 16 ÄéÜóôáóç Õðïäï Þò Öýëëá ÊïðÞò 70gr. Êüøéìï (mm) Âáèìüò Ôá ýôçôá Áóöáëåßáò ÊïðÞò (mm/s) ÊÜäïò (lt.) ÌïôÝñ (watt) ÂÜñïò (Kg.) ÄéáóôÜóåéò (W x D x H) x 347 x x 347 x x 347 x x x 347 x x x 347 x x x 347 x x 5 HS level x 347 x x 420 x x 420 x x x 420 x x x 420 x x x 420 x x 5 HS level x 420 x ñüíéá åããýçóç êáé 10 ñüíéá ãéá èñáýóç ôùí ìá áéñéþí

17 ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ Α3 3,9 mm 3,9x30 mm 1,9x15 mm ÓÅÉÑÁ 3800 Éäéáßôåñá êáôüëëçëïé ãéá óõíå üìåíá Ýíôõðá Á3 (386mm) Óýã ñïíïò çëåêôñïíéêüò åëåãêôþò ãéá áõôüìáôç ñýèìéóç üëùí ôùí ëåéôïõñãéþí Áõôüìáôç óôüóç üôáí ï óüêïò åßíáé ðëþñçò êáé ç ðüñôá áíïéêôþ ÊáôáóôñÝöïõí ðéóôùôéêýò êüñôåò óôá åðßðåäá áóöáëåßáò 2 & 3. ¼ëïé äý ïíôáé óõíäåôþñåò Ìåôáöåñüìåíïé êáôáóôñïöåßò õøçëþò áðüäïóçò ãéá ìåãüëá ëïãéóôþñéá ìå üãêï åíôýðùí Á3 êáé áðüññçôá Ýããñáöá. Óýã ñïíç ôå íïëïãßá ìå öùôåéíýò åíäåßîåéò ãéá üëåò ôéò ëåéôïõñãßåò. ÕøçëÞ ðñïóôáóßá êáé åýêïëç ñþóç. ÖùôåéíÝò åíäåßîåéò ãéá üëåò ôéò ëåéôïõñãßåò. Rocker äéáêüðôçò ãéá on/off êáé áíôßóôñïöç êßíçóç Åýêïëç ôïðïèýôçóç êáé áöáßñåóç ôïõ óüêïõ áðïêïììüôùí Ðñïóôáôåõôéêü åîüñôçìá ãéá ôçí êáôáóôñïöþ CDs êáé äéóêåôþí Åýêïëç ôïðïèýôçóç êáé áöáßñåóç ôïõ óüêïõ áðïêïììüôùí 5,8 3,9 3,9x40 mm mm mm mm mm 1x5 mm ÓÅÉÑÁ 3901 ÄéÜöïñïé ôýðïé êïðþò ãéá ìåãüëá ëïãéóôþñéá Óýã ñïíïò çëåêôñïíéêüò åëåãêôþò ãéá Ýëåã ï üëùí ôùí ëåéôïõñãéþí Áõôüìáôç Ýíáñîç - óôüóç åëåã üìåíç ìå öùôïçëåêôñéêü êýôôáñï Áíáäéðëïýìåíï ðñïóôáôåõôéêü åîüñôçìá ìå õðïäï Þ ãéá ôá CDs êáé ôéò äéóêýôåò ÓôáìáôÜ áõôüìáôá üôáí ï óüêïò åßíáé ðëþñçò êáé ç ðüñôá áíïéêôþ Áõôüìáôç óôüóç ìå öùôåéíþ Ýíäåéîç êáé áíôßóôñïöç êßíçóç óå ðåñßðôùóç ìðëïêáñßóìáôïò ôïõ åããñüöïõ ÊáôáóôñÝöïõí ðéóôùôéêýò êüñôåò, CDs êáé äéóêýôåò óôá åðßðåäá áóöáëåßáò 2 & 3. ¼ëïé äý ïíôáé óõíäåôþñåò ÌïíôÝëï Ôýðïò ÄéÜóôáóç Öýëëá ÊïðÞò Õðïäï Þò (mm) 70gr. Êüøéìï (mm) Âáèìüò Áóöáëåßáò Ôá ýôçôá ÊïðÞò (mm/s) ÊÜäïò (lt.) ÌïôÝñ (watt) ÂÜñïò (Kg.) ÄéáóôÜóåéò (W x D x H) x 412 x x x 412 x x x 412 x x 510 x x 510 x x x 510 x x x 510 x x x 510 x x 5 HS level x 510 x ñüíéá åããýçóç êáé 10 ñüíéá ãéá èñáýóç ôùí ìá áéñéþí 17

18 ΓΙΑ ΟΡΟΦΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 5,8 3,9 3,9x50 mm mm mm mm mm 1x5 mm ÓÅÉÑÁ 4001 ÓåéñÜ ðïëý ìåãüëùí áðáéôþóåùí Óýã ñïíïò çëåêôñïíéêüò åëåãêôþò ãéá Ýëåã ï üëùí ôùí ëåéôïõñãéþí ëåã ïò ìå ðëçêôñïëüãéï ãéá óôáèåñþ óõíå Þ ëåéôïõñãßá êáé áíôßóôñïöç êßíçóç Áõôüìáôç Ýíáñîç - óôüóç ìå öùôïçëåêôñéêü êýôôáñï Áíáäéðëïýìåíï ðñïóôáôåõôéêü åîüñôçìá ìå õðïäï Þ áóöáëåßáò ãéá ôá CDs êáé ôéò äéóêýôåò ÓôáìáôÜ áõôüìáôá üôáí ï óüêïò åßíáé ðëþñçò êáé ç ðüñôá áíïé ôþ Áõôüìáôç óôüóç êáé áíôßóôñïöç êßíçóç óå ðåñßðôùóç ìðëïêáñßóìáôïò ôïõ åããñüöïõ ÊáôáóôñÝöïõí ðéóôùôéêýò êüñôåò, CDs, äéóêýôåò êáé êáóýôåò DAT óôá åðßðåäá áóöáëåßáò 2 & 3. ÄÝ ïíôáé óõíäåôþñåò Ìåôáöåñüìåíïé Professional êáôáóôñïöåßò ãéá ïñüöïõò ãñáöåßùí. ÊáôÜëëçëïé ãéá óõíå Þ êáôáóôñïöþ ìåãüëïõ üãêïõ åããñüöùí A3. ÊáôáóôñÝöïõí ìå åõêïëßá CDs, äéóêýôåò êáé êáóýôåò DAT. ÕøçëÞ ðñïóôáóßá êáé ëåéôïõñãßåò ìå ðëþñç áóöüëåéá êáé óýã ñïíï çëåêôñïíéêü áõôüìáôï åîïðëéóìü. Åýêïëç ñþóç áðü üëïõò óôá ãñáöåßá. ÓôÝñåïò êáé åýêïëá áöáéñïýìåíïò óüêïò áðïêïììüôùí ìå ôñüëåú ãéá ôá cross-cut ìïíôýëá 3,9x50 mm ÓÅÉÑÁ 4021 ¼ìïéá ôå íéêü áñáêôçñéóôéêü ìå ôçí óåéñü 4001 Ðñüóèåôç ïüíç ãåìßóìáôïò êáé åíóùìáôùìýíïò ðñï-óõìðéåóôþò ãéá ôóáëáêùìýíá Ýããñáöá Ðñïóôáôåõôéêü èñáõóìüôùí ÄÝ åôáé óõíäåôþñåò êáé êáôáóôñýöåé ðéóôùôéêýò êüñôåò, CDs, äéóêýôåò êáé êáóýôåò DAT ËåéôïõñãéêÞ ïüíç ãåìßóìáôïò óùñïý ôóáëáêùìýíùí åããñüöùí ÌïíôÝëï Ôýðïò 18 ÄéÜóôáóç Öýëëá ÊïðÞò Õðïäï Þò (mm) 70gr. Êüøéìï (mm) Âáèìüò Áóöáëåßáò Ôá ýôçôá ÊïðÞò (mm/s) ÊÜäïò (lt.) ÌïôÝñ (watt) ÂÜñïò (Kg.) ÄéáóôÜóåéò (W x D x H) x 470 x x 470 x x x 470 x x x 470 x x x 470 x x 5 HS level x 470 x x x 470 x ñüíéá åããýçóç êáé 10 ñüíéá ãéá èñáýóç ôùí ìá áéñéþí

19 ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥΣ 3,9x50 mm 2x15 mm ÓÅÉÑÁ 4500 ÁóöáëÞò êáôáóôñïöþ áñ åßùí Óýã ñïíïò çëåêôñïíéêüò åëåãêôþò êáé äéáêüðôçò ãéá Üìåóç äéáêïðþ ëåéôïõñãßáò óå ðåñßðôùóç êéíäýíïõ Áõôüìáôç Ýíáñîç - óôüóç åëåã üìåíç ìå öùôïçëåêôñéêü êýôôáñï ÌåãÜëç ïüíç ãåìßóìáôïò Ðñïóôáôåõôéêü èñáõóìüôùí Áõôüìáôç óôüóç ìå öùôåéíþ Ýíäåéîç üôáí ï óüêïò åßíáé ðëþñçò êáé ç ðüñôá áíïéêôþ ÓôÝñåï ôñüëåú ãéá åýêïëç áöáßñåóç ôçò åðáíá ñçóéìïðïéþóéìçò óáêïýëáò Áõôüìáôç óôüóç êáé áíôßóôñïöç êßíçóç óå ðåñßðôùóç ìðëïêáñßóìáôïò ôïõ åããñüöïõ Éó õñþ êßíçóç áëõóßäùí ãéá ìýãéóôç áðüäïóç ÊáôáóôñÝöïõí ëßóôåò õðïëïãéóôþí êáèþò êáé ðéóôùôéêýò êüñôåò. Ï 1563 êáôáóôñýöåé êáé CD Ìåôáêéíïýìåíïé, õøçëþò áðüäïóçò êáôáóôñïöåßò ãéá ôñéöáóéêþ ðáñï Þ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò (voltage 3x400 V/50 Hz). Åýñùóôç ôå íïëïãßá ìå õøçëþ áóöüëåéá êáé ðñïóôáóßá. ÖéëéêÞ ðñïò ôïí ñçóôþ ëåéôïõñãßá. ÅíóùìáôùìÝíïò åíéó õôþò öüñôùóçò ãéá ôïí 1563 Áíáäéðëïýìåíïò äßóêïò, åíóùìáôùìýíïò óôçí ðüñôá, ãéá ôïðïèýôçóç óõíå üìåíùí åíôýðùí Ãéá ìåãáëýôåñïõò ôýðïõò êáôáóôñïöýùí êáé ãéá ìç áíýò cardboard æçôþóôå ìáò ðëçñïöïñßåò ÐñïáéñåôéêÞ ðñïýêôáóç ôñáðýæé ãéá ôïðïèýôçóç ôùí åíôýðùí ðñïò êáôáóôñïöþ ÓÅÉÑÁ 5401 Êïñõöáßá óåéñü ãéá êáôáóôñïöþ áñ åßùí. Ó åäéáóìýíïò ãéá ðïëëýò óõíïëéêü þñåò ëåéôïõñãßáò ëåã ïò ìå ðëçêôñïëüãéï ãéá óôáèåñþ ëåéôïõñãßá Áõôüìáôç óôüóç êáé áíôßóôñïöç êßíçóç óå ðåñßðôùóç ìðëïêáñßóìáôïò ôïõ åããñüöïõ ÅíóùìáôùìÝíï åéñïêßíçôï oiler ãéá ôçí ìïíüäá êïðþò óôçí cross-cut Ýêäïóç ÅéóáãùãÞ õëéêþí ìýóù ôïõ ôñáðåæéïý öüñôùóçò êáé ôïõ çëåêôñéêïý éìüíôá ìåôáöïñüò Áõôüìáôç óôüóç üôáí ï êüäïò åßíáé ðëþñçò êáé ç ðüñôá áíïéêôþ Ìå ôñüëåú ãéá åýêïëç áöáßñåóç ôçò áíèåêôéêþò åðáíá ñçóéìïðïéþóéìçò óáêïýëáò (1 x 460 Þ 2 x 230 lt.) ÊáôáóôñÝöïõí ëßóôåò õðïëïãéóôþí êáèþò êáé ðéóôùôéêýò êüñôåò, äéóêýôåò êáé CDs ÌïíôÝëï Ôýðïò ÄéÜóôáóç Öýëëá ÊïðÞò Õðïäï Þò (mm) 70gr. Êüøéìï (mm) Âáèìüò Áóöáëåßáò Ôá ýôçôá ÊïðÞò (mm/s) ÊÜäïò (lt.) ÌïôÝñ (watt) ÂÜñïò (Kg.) ÄéáóôÜóåéò (W x D x H) x x 665 x x x 665 x Þ (2 x 230) x1568x Þ (2 x 230) x1568x x Þ (2 x 230) x1568x ñüío åããýçóç 19

20 TRIMMER ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ÊïðôéêÜ åý ñçóôá ãéá üìðé, öùôïãñáößåò, áñôüíéá êáé ôçí êïðþ äéáöüñùí ìåãåèþí ó åäßùí. 26T / 32T / 46T Åðßðåäç, ðåñéóôñåöüìåíç êáé áõôïáêïíéæüìåíç óôñïããõëþ ëåðßäá öôéáãìýíç áðü áôóüëé. Õøçëü åðßðåäï áóöüëåéáò ëüãù ôçò ðëþñùò êáëõììýíçò ëåðßäáò. ÊåöáëÞ ðïõ áëëüæåé åýêïëá. ÊïðÞ êáé óôéò äýï êáôåõèýíóåéò. Áõôüìáôç, åíóùìáôùìýíç óôåñýùóç óôç èýóç êïðþò. Ìå êëßìáêá óå cm/inches êáé óå óõìâáôéêü format. Áõôüìáôç óôåñýùóç åããñüöïõ Áõôïáêïíéæüìåíç ëåðßäá ÐñïåñáéôéêÞ âüóç ãéá ôá: 72T, 96T & 150T 20 ÌïíôÝëï 72T / 96T / 150T Åðßðåäç, ðåñéóôñåöüìåíç êáé áõôïáêïíéæüìåíç óôñïããõëþ ëåðßäá öôéáãìýíç áðü áôóüëé. Õøçëü åðßðåäï áóöüëåéáò ëüãù ôçò åíôåëþò êáëõììýíçò ëåðßäáò. ÊïðÞ êáé óôéò äýï êáôåõèýíóåéò. Áõôüìáôç, åíóùìáôùìýíç óôåñýùóç óôç èýóç êïðþò. Ìå êëßìáêá óå cm/inches êáé óå óõìâáôéêü format. ÅðéöÜíåéá Êïðçò (mm) ÐëÜôïò ÊïðÞò (mm) ÐÜ ïò ÊïðÞò (mm) Öýëëá ÊïðÞò 70gr. 26T 170 x T 170 x T 170 x T 280 x T 280 x T 280 x ÁóöáëÞò êáé ìå áêñßâåéá êïðþ

21 ΓΚΙΛΟΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ãêéëïôßíåò äéáöüñùí äõíáôïôþôùí ãéá åýêïëç êáé ìå áóöüëåéá êïðþ áñôéþí óôï ãñáöåßï êáé óôï óðßôé. 26CM / 32CM ÓõìðáãÞò êáé ðñáêôéêþ. åéñïêßíçôï êñüôçìá åããñüöïõ ìå ðñïóôáôåõôéêü äáêôýëùí. Ìå êëßìáêá óå cm/inches. 46CM 36CM /46CM ÕøçëÞò ðïéüôçôáò ëåðßäá öôéáãìýíç áðü áôóüëé (Ëåðßäá áðü Solingen áôóüëé ãéá ôï 46CM). åéñïêßíçôï êñüôçìá åããñüöïõ. Måôáâëçôü stop ãéá ôïí õðïëïãéóìü êïðþò ôïõ åããñüöïõ. ËáâÞ áóöáëåßáò êáé ðñïóôáôåõôéêü ëåðßäáò. Ìå êëßìáêá cm/inches, DIN êáèþò êáé US formats. 38CM /43CM Ëåðßäá öôéáãìýíç áðü áôóüëé. åéñïêßíçôï êñüôçìá åããñüöïõ. Ôï ìåôáâëçôü stop óôåñåþíåôáé óôá ðëáúíü ìýñç ãéá ôïí õðïëïãéóìü êïðþò ôïõ åããñüöïõ. ËáâÞ áóöüëåéáò êáé ðëáóôéêü ðñïóôáôåõôéêü ëåðßäáò. Ìå êëßìáêá cm/inches, DIN êáèþò êáé US formats. åéñïêßíçôç óôåñýùóç åããñüöïõ Áõôüìáôç óôåñýùóç åããñüöïõ Ëåðßäá áðü Solingen áôóüëé Ëåðßäá áðü óêëçñü áôóüëé Ìåôáâëçôü Stop Áíáäéðëïýìåíï ðñïóôáôåõôéêü ëåðßäáò 36CAB ÌåãÜëç áðüäïóç êïðþò. ÕøçëÞò ðïéüôçôáò ëåðßäá öôéáãìýíç áðü óêëçñü áôóüëé. Áõôüìáôo êñüôçìá åããñüöïõ. Ôï ìåôáâëçôü ðßóù stop ìðïñåß íá óôåñåùèåß óôï ðëáúíü stop. ËáâÞ áóöáëåßáò êáé áíáäéðëïýìåíï ðñïóôáôåõôéêü ëåðßäáò ãéá åýêïëç áðïèþêåõóç ôïõ êïðôéêïý. Ìå êëßìáêá cm/inches, DIN êáèþò êáé US formats. ÌïíôÝëï ÅðéöÜíåéá ÊïðÞò (mm) ÐëÜôïò ÊïðÞò (mm) ÐÜ ïò ÊïðÞò (mm) Öýëëá ÊïðÞò 70gr. 26CM 170 x CM 170 x CM 300 x CM 365 x CM 343 x CM 343 x CAB 343 x Ç óùóôþ ó Ýóç ðïéüôçôáò - ôéìþò 21

22 ΓΚΙΛΟΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ åéñïêßíçôç óôåñýùóç åããñüöïõ Áõôüìáôç óôåñýùóç åããñüöïõ Ëåðßäá áðü Solingen áôóüëé Ìåôáâëçôü åìðñüò Stop Ìåôáâëçôü Stop 36CA /46CA ÌåãÜëç áðüäïóç êïðþò. ÕøçëÞò ðïéüôçôáò ëåðßäá öôéáãìýíç áðü Solingen áôóüëé. Áõôüìáôo êñüôçìá åããñüöïõ. Ôï ìåôáâëçôü stop ìðïñåß íá óôåñåùèåß óôï ðëáúíü stop. ËáâÞ áóöáëåßáò êáé áíáäéðëïýìåíï ðñïóôáôåõôéêü ëåðßäáò ãéá åýêïëç áðïèþêåõóç ôïõ êïðôéêïý. Ìå êëßìáêá cm/inches, DIN êáèþò êáé US formats. Áíáäéðëïýìåíï ðñïóôáôåõôéêü ëåðßäáò Êùä. ÂÜóçò: CAS /46CAS ÌåãÜëç áðüäïóç êïðþò. ÕøçëÞò ðïéüôçôáò ëåðßäá öôéáãìýíç áðü Solingen áôóüëé. Áõôüìáôo êñüôçìá åããñüöïõ. Ôï ìåôáâëçôü stop ìðïñåß íá óôåñåùèåß óôï ðëáúíü stop. ËáâÞ áóöáëåßáò êáé áíáäéðëïýìåíï ðñïóôáôåõôéêü ëåðßäáò ãéá åýêïëç áðïèþêåõóç ôïõ êïðôéêïý. ÅðéðëÝïí, åéäéêüò ìç áíéóìüò óôþñéîçò ôïõ åããñüöïõ êáé áðü ôéò äõï ðëåõñýò, óôï åìðñüò ìýñïò. Ìå êëßìáêá cm/inches, DIN êáèþò êáé US formats R Ãéá ôçí áêñéâþ êïðþ ìåãüëùí ðïóïôþôùí áñôéïý. ÕøçëÞò ðïéüôçôáò áêïíéæüìåíç ëåðßäá öôéáãìýíç áðü Solingen áôóüëé. ÊñÜôçìá ôïõ áñôéïý ìå åéñïêßíçôï ìï ëü. ÊëåéäáñéÜ áóöáëåßáò. Ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá áðü ðëåîéãêëüò. Êëßìáêá cm/inches. Ìå ïäçãü ãéá ôçí ðßóù èýóç. Ìå êëßìáêá cm/inches. ÂÜèïò õðïäï Þò: 460 mm. ÌïíôÝëï ÅðéöÜíåéá ÊïðÞò (mm) ÐëÜôïò ÊïðÞò (mm) ÐÜ ïò ÊïðÞò (mm) Öýëëá ÊïðÞò 70gr. 36CA 343 x CA 343 x CAS 343 x CAS 343 x R Ðïéüôçôá ãéá ìåãüëç äéüñêåéá ñþóçò

23 Πλαστικοποιητές Α4 & Α3 ËÕÓÅÉÓ ÃÉÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ FGK - BUYOR ARGO Αξιόπιστη λειτουργία, τεσσάρων κυλίνδρων, μεταλλική κατασκευή, ρύθμιση θερμότητας, αντίστροφη κίνηση και φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας. ÌïíôÝëï ÐëÜôïò Ðëáóôéêïðïßçóçò (mm) Èåñìïêñáóßá (oc) ÄéáóôÜóåéò (mm) FGK (Á4) x200x110 FGK (Á3) x200x110 Μηχανές πλαστικού σπιράλ Ìç áíýò âéâëéïäýôçóçò ðëáóôéêïý óðéñüë ÇÑ2188 & ÇÑ2088. Ìå ïäçãü 3 äéáöïñåôéêþí èýóåùí ãéá ðïëëü Þ ëßãá áñôéü, ñõèìéóôþ ãéá ìýãåèïò Á4 Þ ìéêñüôåñï, äéüôñçóç 21 ôñõðþí. Ç ÇÑ2088 Ý åé ôç äõíáôüôçôá åðéëïãþò áñéèìïý ôñõðþí êáôü ôç äéüôñçóç. ÌïíôÝëï ùñçôéêüôçôá ÂéâëéïäÝôçóçò ùñçôéêüôçôá ÄéÜôñçóçò ÄéáóôÜóåéò (mm) ÇÑ ö. / 25 mm 15 ö. 80gr. 368x230x138 ÇÑ ö. / 50 mm 20 ö. 80gr. 440x330x216 Κοπτικά Trimmer 230 / 320 / 460 ÕøçëÞò ðïéüôçôáò και αντοχής trimmer. Εύχρηστο με κοπή ακριβείας 350 Hobby trimmer Α4 για το σπιτι και το γραφείο. ÌïíôÝëï ÐëÜôïò êïðþò 230 mm (A5) 320 mm (A4) 460 mm (A3) Öýëëá êïðþò (80gr) ÄéáóôÜóåéò ÅðéöÜíåéáò 240 x 155 mm 330 x 155 mm 460 x 155 mm 23

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FIBER. ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2,5 εκ. ράχη ΚΟΥΤΙΑ ΚΟΦΤΑ FIBER

ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FIBER. ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2,5 εκ. ράχη ΚΟΥΤΙΑ ΚΟΦΤΑ FIBER ΚΛΑΣΕΡ ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ SKAG Υψηλής ποιότητας ανθεκτικό υλικό, με κρίκο, με μηχανισμό rado για καλύτερο κλείσιμο των εγγράφων και με μεταλλικές γωνίες. Σε διάφορα χρώματα και μεγέθη και σε συσκευασία 10

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR1830 18 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR2230 22 mm 419 Ìðåôüí Ö 18 mm Îýëï Ö 24 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 440 W Ισχύς κρούσης* 1,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 0-1500 rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 0-5000 1,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 214,00

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΟΓΕΑΣ & ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ 54,10 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ µικρός, φορητός και εύχρηστος µετρητής χαρτονοµισµάτων Λειτουργεί µε 4 µπαταρίες ΑΑ και διαθέτει επίσης αντάπτορα ρεύµατος και θήκη µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου.

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Κωδικός είδους: 853000012 Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. 1 ΒΑΣΕΙΣ ΓΥΡΙΣΤΩΝ & ΣΠΙΡΑΛ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Κωδικός είδους: 853000048 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βάσεις γυριστών και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/0/201 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.. 432/81 ΤΗΛ: 26/996660 FAX: 26/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 03.02.12 Πρόχειρος διαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr research.upatras.gr Πάτρα, 19/11/12 Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΑΚΕΤΟ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 FABER

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια γραφικής ύλης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταινίες Χαρτοταινίες

Ταινίες Χαρτοταινίες ality by Mentor MENTOR ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5558 5559/1 5557 5559 5556 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 96 τεμ. 72 τεμ. 60 τεμ. 48 τεμ. 36 τεμ. Υψηλής ποιότητας PROFESSIONAL Αφαιρείται εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή : 0,

Τιμή : 0, 18000300082 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ GEL 0,7 ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΥ ΣΒΗΝΕΙ ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 18000300080 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ GEL 0,7 ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ ΠΟΥ ΣΒΗΝΕΙ ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 18000300081 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ GEL 0,7 ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ ΜΠΛΕ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΡ ΠΡΩΤ: 1145/12-11-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ : 515,67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου 213 1306 339 213 1306 480 kapostolopoulou@ekdd.gr Αθήνα, 20/05/2016

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

επικοινωνία σήμανση προβολή

επικοινωνία σήμανση προβολή επικοινωνία σήμανση προβολή www.organizerstores.gr Αυτοστήρικτα σταντ για αφίσες SNAP! Σταντ δαπέδου Α-BOARD Διπλής όψης με προφίλ snap 3,2cm. Εύκολη & γρήγορη αλλαγή μηνύματος χάρη στη λειτουργία snap.

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 Α/Α Είδος/Χαρακτηριστικά M/M Ποσότητα ΟΜΑ Α Α) Φάκελοι-Κλασέρ-Τετράδια-Μπλοκ-

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ)

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α Κωδικός είδουςγρ. Προμηθειών Περιγραφή είδους Γρ. Προμηθειών Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών Προϋπολογι σμός είδων Ποσότητα Κέντρων Υγείας Προϋπολογι σμός ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την «Προμήθεια Πρόσθετης Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων» Αρ. Πρωτ. : 370/ ΧΕΝΙΑ/ 29-11-2016 Α) Τεχνικές Προδιαγραφές Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ όψιν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 843 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ημερομηνία: 26-1-2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απ. Ζήσης. ΤΗΛ.: 2421006401 FAX: 2421006464 e-mail: azisis@uth.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ απο MDF & ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ απο MDF & ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ απο MDF & ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ COMPANY PROFILE Τα έπιπλα μπάνιου DESIGN παράγονται στην Ελλάδα με τις αυστηρότερες ποιοτικές προδιαγραφές. Κατασκευάζονται από MDF, Κόντρα πλακέ θαλάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.850,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ απο MDF & ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ απο MDF & ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ απο MDF & ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ COMPANY PROFILE Τα έπιπλα μπάνιου DESIGN παράγονται στην Ελλάδα με τις αυστηρότερες ποιοτικές προδιαγραφές. Κατασκευάζονται από MDF, Κόντρα πλακέ θαλάσσης

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30 EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC0 Τάση Λειτουργίας : 0 VAC 0 Hz Έξοδος Φωτισμού 0 Α (O) Έξοδος Κλιματισμού 0 Α (O) Έξοδος VDC για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ : Προμήθεια γραφικής ύλης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 53,692,47 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :08/12/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ Εύκολη, γρήγορη και σταθερή τοποθέτηση του φύλλου λείανσης Χαμηλό επίπεδο δόνησης για ομαλό έλεγχο και φινίρισμα ÊÙÄÉÊÏÓ 65259 ESS 200 RS ÉÓ ÕÓ (Watt) 200 TAXYTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER IMPERIAeco

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER IMPERIAeco ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER IMPERIAeco Ηλεκτροσυγκολλήσεις inverter υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας κατασκευής. Χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος. Μικρό µέγεθος και χαµηλό βάρος για εύκολη µεταφορά και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα HYDROFLEX Η εταιρία μας ασχολείται με επιτυχία, από το έτος 1979 στην παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σωλήνων για ηλεκτρικές και υδραυλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Εφαρμογές μέσης χρονικής διάρκειας, εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, σε επίπεδες επιφάνειες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Εφαρμογές μέσης χρονικής διάρκειας, εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, σε επίπεδες επιφάνειες ΓΥΑΛ. ΜΑΤ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ SC100 SC80 SC50 SC30 10 έτη 8 έτη 5 έτη 3 έτη Χυτό βινύλιο, μη φωτεινό, γυαλιστερό*, 50 microns. Διάφανη/μόνιμη κόλλα Χυτό βινύλιο, μη φωτεινό, γυαλιστερό*, 65 microns. Πολυμερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης Αρ. Διακήρυξης 22272/23-12-2015 Ημερομηνία Διαγωνισμού 29/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : Fax :

Τηλ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/4/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213 50106

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

AURA DESIGN CLASSICS 2 X1 X0 ALPHA. ÔéìïêáôÜëïãïò 2016 Ðñïôåéíüìåíåò ôéìýò ëéáíéêþò ðþëçóçò ùñßò ÖÐÁ.

AURA DESIGN CLASSICS 2 X1 X0 ALPHA. ÔéìïêáôÜëïãïò 2016 Ðñïôåéíüìåíåò ôéìýò ëéáíéêþò ðþëçóçò ùñßò ÖÐÁ. AURA DESIGN CLASSICS 2 X1 X0 ALPHA ÔéìïêáôÜëïãïò 2016 Ðñïôåéíüìåíåò ôéìýò ëéáíéêþò ðþëçóçò ùñßò ÖÐÁ. Óåëßäá 3 4-5 6-15, 20 16-21 22-23 Äåéãìáôïëüãéï ñùìüôùí êáé êñõóôüëëùí ÅõñåôÞñéï Ðñïúüíôá ãéá íôïõæéýñåò

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 2096 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ»

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date 2015.12.10 143905 EET Reason Location Athens ΑΔΑ 6ΥΨΔ4690ΒΣ-ΥΘ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Συστήματα σκίασης Ρόλερ Εσωτερική σκίαση Συστήματα σκίασης Ρόλερ Model 250A Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας 250Α Συστήματα σκίασης Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης. Τα συστήματα σκίασης ρόλερ Optima

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72 Τ.Κ.: 11528 Πληροφορίες: Αγγελική Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ULTRAFINE MICROFIBRE ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ULTRAFINE MICROFIBRE ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 24 HOURS GLASS WASH Νέα Σειρά περιποίησης & αποθήκευσης σκελετών ULTRAFINE MICROFIBRE ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κατάλληλα για όλους τους φακούς και επιστρώσεις Κατάλληλα για χρήση σε φωτογραφικές μηχανές, κινητά,

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙ Ο ΠΑΓΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΑ ΣΗΤΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡ Α ΝΕΑΠΟΛ Η ΡΕΘΥΜΝΟ A/A Κωδικός είδους Περιγραφή Προδιαγραφές Kωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Επιστροφή στο σπίτι Ψυγεία Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Ψυγεία PHILCO Για περισσότερα από 80 χρόνια οι οικιακές συσκευές PHILCO έχουν διακριθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους σε συνδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 ÊÙÄ.: 42870 (230V) ÊÙÄ.: 42871 (230V) ÊÙÄ.: 42872 B.T. (230V) ÊÙÄÉÊOÓ 42870 (230V) 42871 (230V) 42872 (230V) ÔÕÐOÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÊÁÍÁËÉA ÁÐÏ ÐÏËÕÌÅÑÉÊÏ ÌÐÅÔÏÍ

ÊÁÍÁËÉA ÁÐÏ ÐÏËÕÌÅÑÉÊÏ ÌÐÅÔÏÍ ÔÕÐÏÕ SELF ñþóåéò: þñïé ÓôÜèìåõóçò Äñüìïé áìçëþò êõêëïöïñßáò Ðåæüäñïìïé ÐåñéâÜëëïíôåò þñïé ðéóßíáò X Self Áðïôåëïýí ôçí éäáíéêüôåñç åðáããåëìáôéêþ ëýóç óå þñïõò üðïõ äåí õðüñ ïõí õøçëýò áðáéôþóåéò ãéá áíôï

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ CPV :30192700-8 30192151-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και σφραγίδων, για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 09-04 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ταχ.Δ/νση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15 Αθήνα Τ.Κ.11742 Τηλ. 2109225864 Fax. 2109241107 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ FABEL ΦΟΡΗΤΑ G4510 WA UE 100S HEAVY DUTY PROFESSIONAL ÊÙÄÉÊOÓ 63240 47565 ÔÕÐÏÓ G4510 WA UE 100S ÉÓ ÕÓ (HP) 1/2 1/2 ÔÁÓÇ (V) 230 230 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

επικοινωνία σήμανση προβολή

επικοινωνία σήμανση προβολή επικοινωνία σήμανση προβολή www.organizerstores.gr Αυτοστήρικτα σταντ για αφίσες SNAP! Σταντ δαπέδου Α-BOARD Διπλής όψης με προφίλ snap 3,2cm. Εύκολη & γρήγορη αλλαγή μηνύματος χάρη στη λειτουργία snap.

Διαβάστε περισσότερα

κουζίνα 01-210 Σφυρί κρέατος με μεταλλική άκρη 6 6,13 Διαστάσεις: 6χ30cm.

κουζίνα 01-210 Σφυρί κρέατος με μεταλλική άκρη 6 6,13 Διαστάσεις: 6χ30cm. κουζίνα 01-040 Κούτσουρο κρέατος 40χ40χ20cm 1 180,18 01-041 Κούτσουρο κρέατος 40χ40χ40cm 1 196,95 01-042 Κούτσουρο κρέατος 50χ50χ20cm 1 240,24 01-043 Κούτσουρο κρέατος 50χ50χ40cm 1 337,15 01-044 Κούτσουρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, διατίθεται σε ιδιαίτερα μεγέθη

Επίσης, διατίθεται σε ιδιαίτερα μεγέθη Τετραπλό Σταντ Προβολή Εντύπων "Wing" Κατασκευασμένο από ασημί ανοδιωμένο τετράγωνο κατακόρυφο ST-DIS 052 προφίλ με στρόγγυλη επιχριωμένη ατσάλινη βάση και 6 x A4 κάθετε διαφανέ ακρυλικέ θήκε εντύπων (ρυθμιζόμενο

Διαβάστε περισσότερα