Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r"

Transcript

1 Select only the best å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ w w w. d i a l e c t o s. g r

2 m a d e i n G e r m a n y No design writes better 4 pen scribble pico AL-star agenda & spirit Ο πλήρης κατάλογος LAMY στην ιστοσελίδα μας

3 Ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο Είδη γραφής 2 & 39 Είδη εξοπλισμού γραφείου 4-12 Καταστροφείς εγγράφων & Κοπτικά μηχανήματα FGK - BUYOR - ARGO Πλαστικοποίηση - βιβλιοδεσία με πλαστικό σπιράλ - κοπτικά χάρτου. 23 Πίνακες γραφής και παρουσίασης Ετικέτες αυτοκόλλητες και προϊόντα εκτύπωσης Φιλικά στο περιβάλλον προϊόντα χάρτου 35 Αυτοκόλλητα είδη παρουσίασης & αρχειοθέτησης 36-38

4 ÐÏÉÏÔÇÔÁ ÁÓÕÃÊÑÉÔÇ-ÄÉÁ ÑÏÍÉÊÇ Óåô äýï äßóêùí óõñüìåíùí ìå âüóç, ëåéôïõñãéêü óå ôýëåéá ðïéüôçôá. ñþìá: ÄéáöáíÝò Óåô ôñéþí äßóêùí óôáèåñþí, óå ôýëåéá ðïéüôçôá. ñþìá: ÄéáöáíÝò Âñá ßïíáò ðïõ óõíäýåôáé óå êüèå ãñáöåßï ìå ôñåéò äßóêïõò πåñéóôñåöüìåíïõò óå 360. øïãç åìöüíéóç êáé ðïéüôçôá, ìå áíôï Þ óôï ñüíï. ñþìá: Ìáýñç âüóç ìå äéáöáíåßò äßóêïõò Σετ εγγράφων με δύο δίσκους. Μοντέρνος σχεδιασμός. Χρώμα: Μαύρο με ασημί συνδέσμους Σετ εγγράφων με τρεις δίσκους. Μοντέρνος σχεδιασμός. Χρώμα: Μαύρο με ασημί συνδέσμους 4

5 Ç ÐÑÙÔÏÐÏÑÉÁ ÓÔÏ ÊËÁÓÉÊÏ Ευρύχωρος δίσκος linear με ενσωματωμένες βάσεις για ανάπτυξη και άμεση δημιουργία σετ. Διαστάσεις: 299 x 368 x 90 mm Χρώματα: Μαύρο, Μπλε Translucent Äßóêïò linear ìå åíóùìáôùìýíåò âüóåéò ãéá áíüðôõîç êáé ôçí Üìåóç äçìéïõãßá óåô. ÄéáöáíÞ ñþìáôá: óðñï, Ìðëå, Ðïñôïêáëß Äßóêïé åããñüöùí áíáðôõóóüìåíïé. ÄéáöáíÞ ñþìáôá: óðñï, Ìðëå, Ðïñôïêáëß Óåô äýï äßóêùí óõñüìåíùí ìå âüóç óôï åðüíù ìýñïò ãéá εξοικονόμηση χώρου. ñþìáôá: ÄéáöáíÝò clear, Διαφανές ÖéìÝ Óåô ôñéþí äßóêùí óõñüìåíùí. Πρακτική και σταθερή κατασκευή. ñþìáôá: ôï óå ÄéáöáíÝò clear, Διαφανές ÖéìÝ êáé ôï óå Ìáýñï Äßóêïò áíáðôõóóüìåíïò. ñþìáôá: ÄéáöáíÝò clear, Διαφανές ÖéìÝ και μαυρο λάκα Όμοιος αδιαφανής δίσκος. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðïñíôü, Ìðëå, Γκρί, Áíïéêôü Ãêñé Áíáðôõóóüìåíïò ïéêïíïìéêüò äßóêïò. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðïñíôü, Ìðëå, Γκρι, Áíïéêôü Ãêñé 5

6 ÁÐËÅÓ ÃÑÁÌÌÅÓ-ÁÉÓÈÇÔÉÊÇ ÕÐÅÑÏ Ç ÈÞêç êáôáëüãùí êáé ðåñéïäéêþí linear ìå ìåãüëç ñü ç êáé ìå èþêç ãéá åôéêýôá. ÄéáóôÜóåéò: ñü ç 102, ðëüôïò 271, ýøïò 290mm. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðëå, Áíïéêôü Ãêñé ÈÞêç êáôáëüãùí êáé ðåñéïäéêþí ìå ìåãüëç ñü ç êáé ìå èþêç ãéá åôéêýôá. ÄéáóôÜóåéò: ñü ç 102, ðëüôïò 271, ýøïò 290mm. ÄéáöáíÞ ñþìáôá: óðñï, Ìðëå, Ðïñôïêáëß ÊëáóéêÞ èþêç Á4, îå ùñéóôþ ðïéüôçôá. ÄéáóôÜóåéò: ñü ç 75, ðëüôïò 251, ýøïò 293mm. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðïñíôü, Ìðëå, Áíïéêôü Ãêñé ÌåãÜëç èþêç êáôáëüãùí êáé ðåñéïäéêþí. ÅîáéñåôéêÞò ðïéüôçôáò êáé áíôï Þò. ÄéáóôÜóåéò: ñü ç 108, ðëüôïò 276, ýøïò 321mm. ñþìáôá: ÄéáöáíÝò, Ìáýñï Êýâïò ôåóóüñùí óõñôáñéþí. ÌïíôÝñíïò ó åäéáóìüò. ÄéáóôÜóåéò: 289x390x234mm. ñþìáôá: êýâïò Áíïéêôü Ãêñé. ΣõñôÜñéá ÄéáöáíÝò Ìðëå, Clear, Διαφανές Πράσινο Δίσκος Α4 οριζόντιος αναπτυσσόμενος. Διαστάσεις: 365x260x70mm Χρώματα: Μαύρο, Ανοιχτό γκρι Όμοιος δίσκος Α3. Διαστάσεις:455x325x94mm Χρώματα: Μαύρο, Ανοιχτό γκρι ÈÞêç êñåìáóôþí öáêýëùí Á4, ùñçôéêüôçôá 40 öüêåëïé. ÄÝ åôáé êáé åéäéêü Index-Clips ãéá ôçí áñ åéïèýôçóç êáôáëüãùí. ÄéáóôÜóåéò: 360x380 êáé ýøïò 260mm. ñþìá: Ìáýñï Êùä. Index-Clips:

7 ÑÇÓÉÌÁ ÃÉÁ ÔÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÊÁÉ ÔÏ ÓÐÉÔÉ ÊáñôåëïèÞêåò Á5, Á6 êáé Á7 áíôßóôïé á. ùñçôéêüôçôáò ðåñßðïõ 300 êáñôþí. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðëå, Ìðïñíôü, Áíïéêôü Ãêñé ÊáñôåëïèÞêåò Á8 ìå äéá ùñéóôéêü Á-Æ êáé 100 êüñôåò. ñþìáôá 62148: Ìáýñï, Ìðëå, Ìðïñíôü, Áíïéêôü Ãêñé ÄéáöáíÞ ñþìáôá 69048: óðñï, Ìðëå, Ðïñôïêáëß ÊáñôåëïèÞêåò Á6 êáé Á7 αντίστοιχα. ùñçôéêüôçôáò ðåñßðïõ 300 êáñôþí. ÄéáöáíÞ ñþìáôá: óðñï, Ìðëå, Ðïñôïêáëß ÈÞêç êáñôþí linear ìå roll-over êüëõììá, ãéá 300 business cards. ÐåñéëáìâÜíåé 8 äéá ùñéóôéêü-åõñåôþñéï. ñþìáôá: üëï Ìáýñï, Ìáýñï-Ìðëå, Ìáýñï-Áíïéêôü Ãêñé Όμοιο σε χρώμα ασημί με μαύρο κάλυμμα ÊáñôåëïèÞêåò êëåéóôýò ìå åôéêýôá êáé äýï äéá ùñéóôéêü. Ãéá ìåãýèç Á4, Á5, Á6 êáé Á7 áíôßóôïé á. ÂÜèïõò 365 mm, ùñçôéêüôçôáò ðåñßðïõ 1000 êáñôþí. Äéáôßèåíôáé êáé åðéðëýïí äéá ùñéóôéêü. ñþìá: Áíïéêôü Ãêñé Θήκες καρτών Α8 χωρητικότητας 600 καρτών και Α7 χωρητικότητας 800 καρτών αντίστοιχα. Με 5 μετακινούμενα διαχωριστικά και διαφανές κάλυμμα. Διαφανή Χρώματα: Μπλε και πορτοκαλί ÊáñôåëïèÞêåò êëåéóôýò ìå åôéêýôá êáé Ýíá äéá ùñéóôéêü. Ãéá ìåãýèç Á5 êáé Á6 αντίστοιχα. ÂÜèïõò 250 mm, ùñçôéêüôçôáò ðåñßðïõ 800 êáñôþí. Äéáôßèåíôáé êáé åðéðëýïí äéá ùñéóôéêü. ñþìá: Áíïéêôü Ãêñé 7

8 ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Óôõëü ãêéóý ìå áëõóßäá. ÌïíôÝñíïò ó åäéáóìüò. ñþìáôá: Ìáýñï και Ìðëå με óôõëü Ìáýñï Όμοιο με Ασημί βάση και Μαύρο στυλό Ìáãíçôéêü óõíäåôþñùí "Mouse". ñþìáôá: Ìáýñï, ÄéáöáíÝò Ìðëå Όμοιο σε Ασημί χρώμα ÌïíôÝñíá âüóç óåëïôýéð linear. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðëå Ìáãíçôéêü óõíäåôþñùí "Cactus". Åõñçìáôéêüò ó åäéáóìüò. ñþìá: êüêôïò ÐñÜóéíï, γëüóôñá Êåñáìéäß Ìáãíçôéêü óõíäåôþñùí linear. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðëå Âåëüíá ãéá áñôüêéá óçìåéþóåùí. ñþìáôá: Ìáýñï, Áíïéêôü Ãêñé ÂÜóç ôçëåöþíïõ ìå äõíáôüôçôá ðåñéóôñïöþò 360 óå âñá ßoíá. ÊáôáóêåõÞ õøçëþò ðïéüôçôáò. ñþìá: Ìáýñï Ãùíßá âéâëßùí ìéêñþ. ÄéáóôÜóåéò: 110x105x149mm. ñþìá: Ìáýñï Ãùíßá âéâëßùí ìåãüëç. ÄéáóôÜóåéò: 130x110x162mm. ñùìá: Ìáýñï Σουμέν linear στους χρωματισμούς των προϊόντων της helit για ολοκληρωμένα σετ γραφείου. Διαστάσεις: 40x53 cm Χρώματα: Μαύρο, Μπλε, Ανοιχτό Γκρι Óåô κάθετης αρχειοθέτησης με 4 èýóåéò êáé ñùìáôéóôü ðëáóôéêü äéá ùñéóôéêü ãéá σύντομο διαχωρισμό. Δõíáôüôçôá åðýêôáóçò.χρήσιμο για εύκολη σελιδοποίηση. ñþìá: Ìáýñï 8

9 ΚΑΘΗΕΜΡΙΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ÐïëõèÞêç ôåóóüñùí èýóåùí linear. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðëå Όμοια πïëõèþêç. ÄéáöáíÞ ñþìáôá: óðñï, Ìðëå, Ðïñôïêáëß ÐïëõèÞêç ðåñéóôñåöüìåíç linear ôåóóüñùí èýóåùí. ñþìáôá: üëï Ìáýñï êáé Μαυρο με Μπλε βάση Όμοιο, Μαύρο με Ασημί βάση Êýâïò óçìåéþóåùí linear ìå èþêç ãéá óôõëü. Ó åäéáóìüò ãéá ãñüøéìï åíôüò ôïõ êýâïõ. áñôüêéá óçìåéþóåùí 100x100mm. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðëå : Όμοιος κύβος σε διαφανή χρώματα: óðñï, Ìðëå, Ðïñôïêáëß ÌïëõâïèÞêç Üñéóôçò ðïéüôçôáò áðü âáêåëßôç. ñþìá: Ìáýñï γυαλιστερό ÌïëõâïèÞêç óå ó åäéáóìü ãéá êõøåëïåéäåßò óõíèýóåéò. ñþìá: Ìáýñï ÐïëõèÞêç ãñáöåßïõ. ñþìá: Ìáýñï Óåô ðïëõèþêç ìå öáêåëïóôüôç. ñþìá: Ìáýñï Ìéêñüò êëáóéêüò äßóêïò ãñáöåßïõ. ÄéáóôÜóåéò: 250x115mm. ñþìá: Ìáýñï γυαλιστερό 9

10 ÁÑ ÅÉÏÈÅÔÇÓÇ ÌÅ ÁÉÓÈÇÔÉÊÇ ÓÔÏ ÙÑÏ Óýóôçìá Áñ åéïèýôçóçò Plano Plus Για έντυπα και καταλόγους διαστάσεων έως και 25 x 35 cm, με συρτάρια διαφόρων μεγεθών. Άριστη αισθητική και ποιότητα για ένα εύχρηστο και πρακτικό σύστημα αρχειοθέτησης. Οι κύβοι μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους για να δημιουργηθεί η κατάλληλη σύνθεση για κάθε ανάγκη. Περιλαμβάνουν κλιπς για τη σύνδεσή τους, πλαστικά διαχωριστικά για διαμόρφωση του χώρου των συρταριών και πλαστικές θήκες με ετικέτες για σήμανση των περιεχομένων. Διαστάσεις (mm) : Κύβων 324 πλάτος, 396 βάθος, 324 ύψος και Συρταριών 287 πλάτος, 390 βάθος. Χρώμα: Ανοικτό Γκρι Ìå 9 óõñôüñéá. ¾øïò óõñôáñéïý: 28mm Ìå 6 óõñôüñéá. ¾øïò óõñôáñéïý: 44mm. ÄçìéïõñãÞóôå ôï äéêü óáò óýóôçìá áñ åéïèýôçóçò, åðéëýãïíôáò ôïõò êýâïõò ðïõ ñåéüæåóôå Ìå 3 óõñôüñéá. ¾øïò óõñôáñéïý: 92mm Ìå 2 óõñôüñéá. ¾øïò óõñôáñéïý: 139mm. 10

11 ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÐÏÕ ÐÑÏÓÅËÊÕÅÉ ÅðéôñáðÝæéá ðñïóðåêôïèþêç ôñéþí èýóåùí Á4 ìå äõíáôüôçôá áõîïìåßùóçò. ñþìá: Διαφανές clear Διαφανείς θήκες εντύπων Α4 και Α5 αντίστοιχα. Κατάλληλες για εκθέσεις, τιμοκαταλόγους και διαφημιστικά Απλά τοποθετήστε το χαρτί ανάμεσα στη θήκη ÐñïóðåêôïèÞêç ôïß ïõ ðýíôå èýóåùí Á4 ìå äõíáôüôçôá áõîïìåßùóçò. ñþìá: Διαφανές clear Προσπεκτοθήκη 1/3 του Α4. Διαστάσεις: 115x65x185 mm Χρώμα: Διαφανές Προσπεκτοθήκη 1/3 του Α4 με δυο θέσεις. Διαστάσεις: 115x125x270 mm Χρώμα: Διαφανές Προσπεκτοθήκη 1/3 του Α4 με τέσσερεις θέσεις. Διαστάσεις: 115x150x255 mm Χρώμα: Διαφανές ÐñïóðåêôïèÞêç Á4. Αναπτύσεται με ανάλογη βάση για τοίχο ή τραπεζι. ñþìá: Διαφανές clear ÐñïóðåêôïèÞêç äáðýäïõ ðåñéóôñåöüìåíç 30 êáé 15 èýóåùí Á4 áíôßóôïé á. Åßíáé óôáèåñþ, ìåôáöýñåôáé åýêïëá óå ñüäåò ðïõ êáëýðôïíôáé ãéá Ýíá ôýëåéï óõíïëéêü áéóèçôéêü áðïôýëåóìá. ÄéáóôÜóåéò: Ö 440mm, ýøïò: 1720mm. ñþìá: Διαφανές clear ÂÜóç ôïß ïõ ãéá áíüðôõîç ôùí ðñïóðåêôïèçêþí ñþìá: Διαφανές clear ÐñïóðåêôïèÞêç Á5 Þ äýï èýóåùí Á6. Αναπτύσεται σε συνδιασμό και με το ñþìá: Διαφανές clear 15 Θέσεων Óåô 2 åðéôñáðýæéùí βüóåùí ãéá τη δημιουργια σταντ με ñþìá: Διαφανές clear ÅðéôñáðÝæéá ðåñéóôñåöüìåíç ðñïóðåêôïèþêç Ýîé èýóåùí Á4. ñþìá: Διαφανές clear 11

12 ÅÐÉËÏÃÅÓ ÐÏÕ ÄÅÍ ÊÑÕÂÏÍÔÁÉ ÊáëÜèé á ñþóôùí linear 18lt. ÄéáóôÜóåéò: Ö 315mm, ýøïò 320mm. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðëå, Áíïéêôü Ãêñé Τριπλό καλάθι για διαχωρισμό των σκουπιδιών, με δυο μέρη αποσπώμενα, 9lt το καθένα και κεντρικό μέρος για χαρτιά, χωρητικότητας 20lt. ÄéáóôÜóåéò: Ö 555 x 280 mm, ýøïò 350mm ÊáëÜèé á ñþóôùí 18lt. ÄéáóôÜóåéò: Ö 295mm, ýøïò 310mm. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðïñíôü, Ìðëå, Áíïéêôü Ãêñé, Ãêñé, Καφέ ÊáëÜèé á ñþóôùí 18lt. ÄéáóôÜóåéò: Ö 315mm, ýøïò 320mm. ÄéáöáíÞ ñþìáôá: óðñï, Ìðëå, Ðïñôïêáëß ÊáëÜèé á ñþóôùí ãßãáò 45lt. ÄéáóôÜóåéò: Ö 390mm, ýøïò: 480mm. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðïñíôü, Μπλε, Áíïéêôü Ãêñé ÌåãÜëï êáëüèé á ñþóôùí 30lt. ÄéáóôÜóåéò: Ö 350mm, ýøïò 405mm. ñþìáôá: Ìáýñï, Ìðëå, Ìðïñíôü, Áíïéêôü Ãêñé ÊáëÜèé ðïëëáðëþí ñþóåùí linear ïâüë 22lt. ÄéáóôÜóåéò: 250x442x315mm ýøïò. ñþìáôá: Ìáýñï, Áíïéêôü Ãêñé Καλάθι πολλαπλών χρήσεων 20lt. σε ασημί χρώμα, με αποσπώμενο δοχείο 9lt με καπάκι, για το διαχωρισμό χαρτιών και άλλων απορριμμάτων. 12

13 M a d e i n G e r m a n y! H i g h p e r f o r m a n c e i s o u r p r i o r i t y! ÕøçëÞ áóöüëåéá - ç õðüó åóç Primo: Ï óêëçñüò ðõñþíáò ¼ëåò ïé ìç áíýò Primo Ý ïõí Ýíáí ìïíáäéêü ðõñþíá. Åßíáé åîïðëéóìýíïé ìå åéäéêïýò åðåîåñãáóìýíïõò 100% áëýâäéíïõò êõëßíäñïõò, ðïõ åßíáé ó åäüí Üöèáñôïé êáé äåí âëüðôïíôáé áêüìá êáé áðü óõíäåôþñåò åããñüöùí. Ðåñéóóüôåñç äýíáìç - ëéãüôåñç ôñéâþ Ïé êáôáóôñïöåßò åããñüöùí ëùñßäáò Primo ñçóéìïðïéïýí ôç äýíáìþ ôïõò üðïõ ðñáãìáôéêü áõôþ áðáéôåßôáé. Ï óõíäõáóìüò ðñïçãìýíçò ôå íïëïãßáò êáé åöáñìïóìýíçò ìç áíéêþò áêñéâåßáò ó åäüí ìçäåíßæåé ôéò áðþëåéåò ôñéâþò. Ëéãüôåñç ôñéâþ óçìáßíåé ðåñéóóüôåñç äýíáìç, ëéãüôåñåò öèïñýò êáé ìéêñþ êáôáíüëùóç åíýñãåéáò. Ëåéôïõñãßá ùñßò ìðëïêáñßóìáôá Ïé ìç áíéóìïß óôïõò êáôáóôñïöåßò Cross-cut Ý ïõí Ýíá åõñåóéôå íýò óýóôçìá êïðþò ìå åéäéêþ ãåùìåôñéêþ êáôáóêåõþ ðïõ áðïôñýðåé ôï êáôåóôñáììýíï Ýããñáöï íá êïëëþóåé ìýóá óôçí óõóêåõþ êáé íá ôçí ìðëïêüñåé. ÁõôÞ ç êáôáóêåõþ åîáóöáëßæåé ôçí ïìáëþ êáé äõíáìéêþ ëåéôïõñãßá ìå ôçí åëü éóôç äýíáìç ðïõ áðáéôåßôáé. Ï óôü ïò ìáò - ìáêñïæùßá Ìüíï õøçëþò áðüäïóçò ìïôýñ ñçóéìïðïéïýíôáé óôïõò êáôáóôñïöåßò Primo. Ôá õøçëþò ðïéüôçôáò ìïôýñ åããõïýíôáé ìéá ðïëý ìåãüëç ðåñßïäï ñþóçò (ON/OFF ñüíïò). ¼ëá ôá ðïéïôéêü áñáêôçñéóôéêü ãíùñßóìáôá Primo Ý ïõí Ýíá êïéíü áðïôýëåóìá: åîáóöáëßæïõí ìýãéóôç áîéïðéóôßá, åõñùóôßá êáé ìéá ìåãüëç äéüñêåéá æùþò ìå åããõçìýíç êáôáóôñïöþ üëùí ôùí åìðéóôåõôéêþí ðëçñïöïñéþí. Ðïéüôçôá - Ðéóôïðïßçóç - ÅÃÃÕÇÓÇ Ç ðïéüôçôá ôùí êáôáóôñïöýùí Primo åßíáé Ýíá ïõóéáóôéêü ìýñïò ôçò öéëïóïößáò ìáò. ¼ëá ôá ðñïúüíôá åßíáé êáôáóêåõáóìýíá óýìöùíá ìå ôéò õøçëüôåñåò ðñïäéáãñáöýò ðïéüôçôáò. ¼ôáí êáôáóêåõüæïíôáé ïé êáôáóôñïöåßò åããñüöùí Primo, Ýíá ðïéïôéêü óýóôçìá äéá åßñéóçò åöáñìüæåôáé óå üëá ôá ôìþìáôá. Áõôü ôï óýóôçìá Ý åé ðéóôïðïéçèåß áðü ôçí ÃåñìáíéêÞ áñ Þ ôå íéêþí ðñïôýðùí (TUV) ïñçãþíôáò ôï DIN EN ISO 9001:2000. Ï ñüíïò åããýçóçò üëùí ôùí êáôáóôñïöýùí Primo åßíáé 2 ñüíéá åêôüò áðü ôá ìïíôýëá 400 Volt üðïõ ç åããýçóç åßíáé 1 ñüíïò. Ïé êýëéíäñïé êïðþò Ý ïõí åããýçóç 10 ñüíéá åêôüò ôùí ìïíôýëùí ìå åðßðåäï áóöáëåßáò 5 êáé 6 ÇS. Υπεύθυνο και άμεσο service

14 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ïé óåéñýò 700, 800 êáé 900 åßíáé ðïéïôéêïß êáôáóôñïöåßò, óõìðáãåßò, éäáíéêïß ãéá íá ôïðïèåôçèïýí äßðëá Þ êüôù áðü ôï ãñáöåßï. Ïé êáôáóôñïöåßò ôçò óåéñüò 1200 åßíáé ç ðëýïí êáôüëëçëç åðéëïãþ ãéá ãñáöåßá ëßãùí áôüìùí, ðïëý åý ñçóôïé êáé éäéáßôåñá áíèåêôéêïß. 5,8 mm 3.9 mm ÓÅÉÑÁ 700 Äõï ôýðïé Ëùñßäáò Áõôüìáôç Ýíáñîç - óôüóç êáé åíóùìáôùìýíç áíôßóôñïöç êßíçóç Stand-by ìýèïäïò ùñßò êáôáíüëùóç éó ýïò íïéãìá åðéèåþñçóçò áðïêïììüôùí ÄÝ ïíôáé óõíäåôþñåò 5,8 mm 3,9 mm 4 x 25 mm ÓÅÉÑÁ 800 Ôñåéò ôýðïé, äõï Ëùñßäáò êáé Ýíáò Cross-cut ãéá åìðéóôåõôéêü Ýããñáöá Áõôüìáôç Ýíáñîç - óôüóç êáé åíóùìáôùìýíç áíôßóôñïöç êßíçóç Stand-by ìýèïäïò ùñßò êáôáíüëùóç éó ýïò ÄÝ ïíôáé óõíäåôþñåò 5,8 mm 3,9 mm 4 x 25 mm ÓÅÉÑÁ 900 Ôñåéò ôýðïé, éäáíéêïß ãéá ìéêñü ãñáöåßá Áõôüìáôç Ýíáñîç - óôüóç êáé åíóùìáôùìýíç áíôßóôñïöç êßíçóç Stand-by ìýèïäïò ùñßò êáôáíüëùóç éó ýïò íïéãìá åðéèåþñçóçò áðïêïììüôùí ãéá ôá ìïíôýëá ëùñßäáò ÄÝ ïíôáé óõíäåôþñåò 5,8 3,9 1,9 4 x 25 mm mm mm mm ÓÅÉÑÁ 1200 ÔÝóóåñéò ôýðïé ãéá ãñáöåßá ëßãùí áôüìùí Áõôüìáôç Ýíáñîç - óôüóç êáé åíóùìáôùìýíç áíôßóôñïöç êßíçóç Stand-by ìýèïäïò ùñßò êáôáíüëùóç éó ýïò ÐáñÜèõñï åðéèåþñçóçò åðéðýäïõ áðïêïììüôùí ÊÜäïò áíôï Þò, åíóùìáôùìýíïò óôçí ðüñôá ìå åýêïëç áöáßñåóç áðïêïììüôùí ÄÝ ïíôáé óõíäåôþñåò ÌïíôÝëï Ôýðïò 14 ÄéÜóôáóç Öýëëá ÊïðÞò Õðïäï Þò (mm) 70gr. Êüøéìï (mm) Âáèìüò Áóöáëåßáò Ôá ýôçôá ÊïðÞò (mm/s) ÊÜäïò (lt.) ÌïôÝñ (watt) ÂÜñïò (Kg.) ÄéáóôÜóåéò (W x D x H) , x 180 x , x 180 x , x 200 x , x 200 x x x 200 x , x 240 x , x 240 x x x 240 x , ,3 365 x 273 x , ,3 365 x 273 x , ,3 365 x 273 x x ,8 365 x 273 x ñüíéá åããýçóç êáé 10 ñüíéá ãéá èñáýóç ôùí ìá áéñéþí

15 ΟΛΙΓΑΡΙΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5,8 3,9 1,9 3,9x30 mm mm mm mm mm ÓÅÉÑÁ 1401 ÅðéëïãÞ áðü ðïëëïýò ôýðïõò êïðþò Áõôüìáôç Ýíáñîç - óôüóç êáé åíóùìáôùìýíç áíôßóôñïöç êßíçóç Stand-by ìýèïäïò ùñßò êáôáíüëùóç éó ýïò Áõôüìáôç óôüóç üôáí ï êüäïò åßíáé ðëþñçò ç Ý åé áöáéñåèåß ÐáñÜèõñï åðéèåþñçóçò åðéðýäïõ áðïêïììüôùí ¼ëïé ïé ôýðïé äý ïíôáé óõíäåôþñåò êáé ðéóôùôéêýò êüñôåò. Ï 1372 äý åôáé êáé CDs 5,8 3,9 3,9x30 mm mm mm ÓÅÉÑÁ 1800 Ôñåéò ôýðïé ìåôáöåñüìåíïé ãéá ìåãüëá ãñáöåßá Óýã ñïíïò çëåêôñïíéêüò åëåãêôþò êáé öùôïçëåêôñéêü êýôôáñï ãéá áõôüìáôï Ýëåã ï Ýíáñîçò - óôüóçò ëåéôïõñãßáò ÅíóùìáôùìÝíç áíôßóôñïöç êßíçóç Ðñïóôáôåõôéêü åîüñôçìá óôçí åéóáãùãþ åããñüöïõ Áõôüìáôç óôüóç üôáí ï óüêïò åßíáé ðëþñçò êáé ç ðüñôá áíïéêôþ ¼ëïé ïé ôýðïé êáôáóôñýöïõí ðéóôùôéêýò êüñôåò êáé äý ïíôáé óõíäåôþñåò ÕøçëÞò ðïéüôçôáò óåéñýò ìå ðïëëïýò ôýðïõò êïðþò ãéá êüëõøç ôùí äéáöïñåôéêþí áíáãêþí áóöáëåßáò ôïõ ôìþìáôïò ôçò åðé åßñçóçò. Åý ñçóôïé ãéá üëïõò óôï ãñáöåßï. ÊáôáóêåõÞ áíôï Þò ìå åíóùìáôùìýíï êüäï êáé åðéðëýïí óüêï áðïêïììüôùí ãéá ôéò óåéñýò 1401 êáé Ç óåéñü 1800 åßíáé êáôüëëçëç ãéá ðïëõüó ïëá ôìþìáôá åðé åéñþóåùí. 5,8 3,9 1,9 3,9x30 mm mm mm mm mm mm ÓÅÉÑÁ 1501 ÌåãÜëç åðéëïãþ ôýðùí êïðþò Áõôüìáôç Ýíáñîç - óôüóç åëåã üìåíç ìå öùôïçëåêôñéêü êýôôáñï êáé åíóùìáôùìýíç áíôßóôñïöç êßíçóç Áõôüìáôç óôüóç êáé öùôåéíþ Ýíäåéîç üôáí ï êüäïò åßíáé ðëþñçò ç Ý åé áöáéñåèåß ÐáñÜèõñï åðéèåþñçóçò åðéðýäïõ áðïêïììüôùí Ïé ôýðïé ìå âáèìü áóöáëåßáò 2, 3 & 4 êáôáóôñýöïõí ðéóôùôéêýò êüñôåò. Ï 1362 êáôáóôñýöåé êáé CDs. ¼ëïé äý ïíôáé óõíäåôþñåò ÌïíôÝëï Ôýðïò ÄéÜóôáóç Öýëëá ÊïðÞò Õðïäï Þò (mm) 70gr. Êüøéìï (mm) Âáèìüò Áóöáëåßáò Ôá ýôçôá ÊïðÞò (mm/s) ÊÜäïò (lt.) ÌïôÝñ (watt) ÂÜñïò (Kg.) ÄéáóôÜóåéò (W x D x H) , ,5 375 x 281 x , ,5 375 x 281 x , ,5 375 x 281 x ,9 x ,5 375 x 281 x ,9 x ,5 375 x 281 x , ,5 375 x 281 x , ,5 375 x 281 x , ,5 375 x 281 x ,9 x ,5 375 x 281 x ,9 x ,5 375 x 281 x ,78 x ,5 375 x 281 x x 272 x x 272 x x x 272 x ñüíéá åããýçóç êáé 10 ñüíéá ãéá èñáýóç ôùí ìá áéñéþí 15

16 ΜΕΓΑΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5,8 3,9 1,9 3,9x30 mm mm mm mm mm mm 1x5 mm ÓÅÉÑÁ 2600 ÅðéëïãÞ áðü üëïõò ôïõò ôýðïõò êïðþò Óýã ñïíïò çëåêôñïíéêüò åëåãêôþò ãéá áõôüìáôç ñýèìéóç üëùí ôùí ëåéôïõñãéþí Áõôüìáôç áíôßóôñïöç êßíçóç Ðñïóôáôåõôéêü åîüñôçìá ìå õðïäï Þ ãéá CD êáé äéóêýôåò Áõôüìáôç óôüóç üôáí ï óüêïò åßíáé ðëþñçò êáé ç ðüñôá áíïéêôþ Ïé ôýðïé ìå âáèìü áóöáëåßáò 2 & 3 êáôáóôñýöïõí ðéóôùôéêýò êüñôåò. Ïé 1142 êáé 1387 êáôáóôñýöïõí CDs åíþ ï 1142 êáôáóôñýöåé êáé äéóêýôåò. ÄÝ ïíôáé óõíäåôþñåò Ìåôáöåñüìåíïé êáôáóôñïöåßò õøçëþò áðüäïóçò ãéá ðïëõüó ïëá ãñáöåßá êáé ðïëõüñéèìá ôìþìáôá åðé åéñþóåùí. Ðïëëïß ôýðïé êïðþò Ýùò ôïí õøçëüôåñï âáèìü áóöáëåßáò HS level 6, ðïõ ìðïñåß íá ôåìá ßóåé Ýíá öýëëï Á4 óå êïììüôéá. Óýã ñïíç ôå íïëïãßá ìå öùôåéíýò åíäåßîåéò ãéá üëåò ôéò ëåéôïõñãßåò. Ðñïóôáóßá áðü ìðëïêáñßóìáôá ìå áõôüìáôç áíôßóôñïöç êßíçóç óôïõò ôýðïõò ìå õøçëü âáèìü áóöáëåßáò. Åýêïëç ôïðïèýôçóç êáé áöáßñåóç ôïõ óüêïõ áðïêïììüôùí 5,8 3,9 3,9x40 mm mm mm mm mm 1x5 mm ÓÅÉÑÁ 2700 ÓåéñÜ ìåãüëùí êáôáóôñïöýùí ðïëý õøçëþò áðüäïóçò Óýã ñïíïò çëåêôñïíéêüò åëåãêôþò ãéá áõôüìáôç ñýèìéóç üëùí ôùí ëåéôïõñãéþí Áõôüìáôç óôüóç êáé áõôüìáôç áíôßóôñïöç êßíçóç óå ðåñßðôùóç ìðëïêáñßóìáôïò ôïõ åããñüöïõ Áíáäéðëïýìåíï ðñïóôáôåõôéêü åîüñôçìá ìå õðïäï Þ ãéá ôá CD êáé ôéò äéóêýôåò óôá åðßðåäá áóöáëåßáò 2 & 3 Áõôüìáôç óôüóç üôáí ï óüêïò åßíáé ðëþñçò êáé ç ðüñôá áíïéêôþ Ïé ôýðïé 1145, 1389, 1146 êáôáóôñýöïõí ðéóôùôéêýò êüñôåò, CDs êáé äéóêýôåò. ¼ëïé äý ïíôáé óõíäåôþñåò ÌïíôÝëï Ôýðïò 16 ÄéÜóôáóç Õðïäï Þò Öýëëá ÊïðÞò 70gr. Êüøéìï (mm) Âáèìüò Ôá ýôçôá Áóöáëåßáò ÊïðÞò (mm/s) ÊÜäïò (lt.) ÌïôÝñ (watt) ÂÜñïò (Kg.) ÄéáóôÜóåéò (W x D x H) x 347 x x 347 x x 347 x x x 347 x x x 347 x x x 347 x x 5 HS level x 347 x x 420 x x 420 x x x 420 x x x 420 x x x 420 x x 5 HS level x 420 x ñüíéá åããýçóç êáé 10 ñüíéá ãéá èñáýóç ôùí ìá áéñéþí

17 ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ Α3 3,9 mm 3,9x30 mm 1,9x15 mm ÓÅÉÑÁ 3800 Éäéáßôåñá êáôüëëçëïé ãéá óõíå üìåíá Ýíôõðá Á3 (386mm) Óýã ñïíïò çëåêôñïíéêüò åëåãêôþò ãéá áõôüìáôç ñýèìéóç üëùí ôùí ëåéôïõñãéþí Áõôüìáôç óôüóç üôáí ï óüêïò åßíáé ðëþñçò êáé ç ðüñôá áíïéêôþ ÊáôáóôñÝöïõí ðéóôùôéêýò êüñôåò óôá åðßðåäá áóöáëåßáò 2 & 3. ¼ëïé äý ïíôáé óõíäåôþñåò Ìåôáöåñüìåíïé êáôáóôñïöåßò õøçëþò áðüäïóçò ãéá ìåãüëá ëïãéóôþñéá ìå üãêï åíôýðùí Á3 êáé áðüññçôá Ýããñáöá. Óýã ñïíç ôå íïëïãßá ìå öùôåéíýò åíäåßîåéò ãéá üëåò ôéò ëåéôïõñãßåò. ÕøçëÞ ðñïóôáóßá êáé åýêïëç ñþóç. ÖùôåéíÝò åíäåßîåéò ãéá üëåò ôéò ëåéôïõñãßåò. Rocker äéáêüðôçò ãéá on/off êáé áíôßóôñïöç êßíçóç Åýêïëç ôïðïèýôçóç êáé áöáßñåóç ôïõ óüêïõ áðïêïììüôùí Ðñïóôáôåõôéêü åîüñôçìá ãéá ôçí êáôáóôñïöþ CDs êáé äéóêåôþí Åýêïëç ôïðïèýôçóç êáé áöáßñåóç ôïõ óüêïõ áðïêïììüôùí 5,8 3,9 3,9x40 mm mm mm mm mm 1x5 mm ÓÅÉÑÁ 3901 ÄéÜöïñïé ôýðïé êïðþò ãéá ìåãüëá ëïãéóôþñéá Óýã ñïíïò çëåêôñïíéêüò åëåãêôþò ãéá Ýëåã ï üëùí ôùí ëåéôïõñãéþí Áõôüìáôç Ýíáñîç - óôüóç åëåã üìåíç ìå öùôïçëåêôñéêü êýôôáñï Áíáäéðëïýìåíï ðñïóôáôåõôéêü åîüñôçìá ìå õðïäï Þ ãéá ôá CDs êáé ôéò äéóêýôåò ÓôáìáôÜ áõôüìáôá üôáí ï óüêïò åßíáé ðëþñçò êáé ç ðüñôá áíïéêôþ Áõôüìáôç óôüóç ìå öùôåéíþ Ýíäåéîç êáé áíôßóôñïöç êßíçóç óå ðåñßðôùóç ìðëïêáñßóìáôïò ôïõ åããñüöïõ ÊáôáóôñÝöïõí ðéóôùôéêýò êüñôåò, CDs êáé äéóêýôåò óôá åðßðåäá áóöáëåßáò 2 & 3. ¼ëïé äý ïíôáé óõíäåôþñåò ÌïíôÝëï Ôýðïò ÄéÜóôáóç Öýëëá ÊïðÞò Õðïäï Þò (mm) 70gr. Êüøéìï (mm) Âáèìüò Áóöáëåßáò Ôá ýôçôá ÊïðÞò (mm/s) ÊÜäïò (lt.) ÌïôÝñ (watt) ÂÜñïò (Kg.) ÄéáóôÜóåéò (W x D x H) x 412 x x x 412 x x x 412 x x 510 x x 510 x x x 510 x x x 510 x x x 510 x x 5 HS level x 510 x ñüíéá åããýçóç êáé 10 ñüíéá ãéá èñáýóç ôùí ìá áéñéþí 17

18 ΓΙΑ ΟΡΟΦΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 5,8 3,9 3,9x50 mm mm mm mm mm 1x5 mm ÓÅÉÑÁ 4001 ÓåéñÜ ðïëý ìåãüëùí áðáéôþóåùí Óýã ñïíïò çëåêôñïíéêüò åëåãêôþò ãéá Ýëåã ï üëùí ôùí ëåéôïõñãéþí ëåã ïò ìå ðëçêôñïëüãéï ãéá óôáèåñþ óõíå Þ ëåéôïõñãßá êáé áíôßóôñïöç êßíçóç Áõôüìáôç Ýíáñîç - óôüóç ìå öùôïçëåêôñéêü êýôôáñï Áíáäéðëïýìåíï ðñïóôáôåõôéêü åîüñôçìá ìå õðïäï Þ áóöáëåßáò ãéá ôá CDs êáé ôéò äéóêýôåò ÓôáìáôÜ áõôüìáôá üôáí ï óüêïò åßíáé ðëþñçò êáé ç ðüñôá áíïé ôþ Áõôüìáôç óôüóç êáé áíôßóôñïöç êßíçóç óå ðåñßðôùóç ìðëïêáñßóìáôïò ôïõ åããñüöïõ ÊáôáóôñÝöïõí ðéóôùôéêýò êüñôåò, CDs, äéóêýôåò êáé êáóýôåò DAT óôá åðßðåäá áóöáëåßáò 2 & 3. ÄÝ ïíôáé óõíäåôþñåò Ìåôáöåñüìåíïé Professional êáôáóôñïöåßò ãéá ïñüöïõò ãñáöåßùí. ÊáôÜëëçëïé ãéá óõíå Þ êáôáóôñïöþ ìåãüëïõ üãêïõ åããñüöùí A3. ÊáôáóôñÝöïõí ìå åõêïëßá CDs, äéóêýôåò êáé êáóýôåò DAT. ÕøçëÞ ðñïóôáóßá êáé ëåéôïõñãßåò ìå ðëþñç áóöüëåéá êáé óýã ñïíï çëåêôñïíéêü áõôüìáôï åîïðëéóìü. Åýêïëç ñþóç áðü üëïõò óôá ãñáöåßá. ÓôÝñåïò êáé åýêïëá áöáéñïýìåíïò óüêïò áðïêïììüôùí ìå ôñüëåú ãéá ôá cross-cut ìïíôýëá 3,9x50 mm ÓÅÉÑÁ 4021 ¼ìïéá ôå íéêü áñáêôçñéóôéêü ìå ôçí óåéñü 4001 Ðñüóèåôç ïüíç ãåìßóìáôïò êáé åíóùìáôùìýíïò ðñï-óõìðéåóôþò ãéá ôóáëáêùìýíá Ýããñáöá Ðñïóôáôåõôéêü èñáõóìüôùí ÄÝ åôáé óõíäåôþñåò êáé êáôáóôñýöåé ðéóôùôéêýò êüñôåò, CDs, äéóêýôåò êáé êáóýôåò DAT ËåéôïõñãéêÞ ïüíç ãåìßóìáôïò óùñïý ôóáëáêùìýíùí åããñüöùí ÌïíôÝëï Ôýðïò 18 ÄéÜóôáóç Öýëëá ÊïðÞò Õðïäï Þò (mm) 70gr. Êüøéìï (mm) Âáèìüò Áóöáëåßáò Ôá ýôçôá ÊïðÞò (mm/s) ÊÜäïò (lt.) ÌïôÝñ (watt) ÂÜñïò (Kg.) ÄéáóôÜóåéò (W x D x H) x 470 x x 470 x x x 470 x x x 470 x x x 470 x x 5 HS level x 470 x x x 470 x ñüíéá åããýçóç êáé 10 ñüíéá ãéá èñáýóç ôùí ìá áéñéþí

19 ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥΣ 3,9x50 mm 2x15 mm ÓÅÉÑÁ 4500 ÁóöáëÞò êáôáóôñïöþ áñ åßùí Óýã ñïíïò çëåêôñïíéêüò åëåãêôþò êáé äéáêüðôçò ãéá Üìåóç äéáêïðþ ëåéôïõñãßáò óå ðåñßðôùóç êéíäýíïõ Áõôüìáôç Ýíáñîç - óôüóç åëåã üìåíç ìå öùôïçëåêôñéêü êýôôáñï ÌåãÜëç ïüíç ãåìßóìáôïò Ðñïóôáôåõôéêü èñáõóìüôùí Áõôüìáôç óôüóç ìå öùôåéíþ Ýíäåéîç üôáí ï óüêïò åßíáé ðëþñçò êáé ç ðüñôá áíïéêôþ ÓôÝñåï ôñüëåú ãéá åýêïëç áöáßñåóç ôçò åðáíá ñçóéìïðïéþóéìçò óáêïýëáò Áõôüìáôç óôüóç êáé áíôßóôñïöç êßíçóç óå ðåñßðôùóç ìðëïêáñßóìáôïò ôïõ åããñüöïõ Éó õñþ êßíçóç áëõóßäùí ãéá ìýãéóôç áðüäïóç ÊáôáóôñÝöïõí ëßóôåò õðïëïãéóôþí êáèþò êáé ðéóôùôéêýò êüñôåò. Ï 1563 êáôáóôñýöåé êáé CD Ìåôáêéíïýìåíïé, õøçëþò áðüäïóçò êáôáóôñïöåßò ãéá ôñéöáóéêþ ðáñï Þ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò (voltage 3x400 V/50 Hz). Åýñùóôç ôå íïëïãßá ìå õøçëþ áóöüëåéá êáé ðñïóôáóßá. ÖéëéêÞ ðñïò ôïí ñçóôþ ëåéôïõñãßá. ÅíóùìáôùìÝíïò åíéó õôþò öüñôùóçò ãéá ôïí 1563 Áíáäéðëïýìåíïò äßóêïò, åíóùìáôùìýíïò óôçí ðüñôá, ãéá ôïðïèýôçóç óõíå üìåíùí åíôýðùí Ãéá ìåãáëýôåñïõò ôýðïõò êáôáóôñïöýùí êáé ãéá ìç áíýò cardboard æçôþóôå ìáò ðëçñïöïñßåò ÐñïáéñåôéêÞ ðñïýêôáóç ôñáðýæé ãéá ôïðïèýôçóç ôùí åíôýðùí ðñïò êáôáóôñïöþ ÓÅÉÑÁ 5401 Êïñõöáßá óåéñü ãéá êáôáóôñïöþ áñ åßùí. Ó åäéáóìýíïò ãéá ðïëëýò óõíïëéêü þñåò ëåéôïõñãßáò ëåã ïò ìå ðëçêôñïëüãéï ãéá óôáèåñþ ëåéôïõñãßá Áõôüìáôç óôüóç êáé áíôßóôñïöç êßíçóç óå ðåñßðôùóç ìðëïêáñßóìáôïò ôïõ åããñüöïõ ÅíóùìáôùìÝíï åéñïêßíçôï oiler ãéá ôçí ìïíüäá êïðþò óôçí cross-cut Ýêäïóç ÅéóáãùãÞ õëéêþí ìýóù ôïõ ôñáðåæéïý öüñôùóçò êáé ôïõ çëåêôñéêïý éìüíôá ìåôáöïñüò Áõôüìáôç óôüóç üôáí ï êüäïò åßíáé ðëþñçò êáé ç ðüñôá áíïéêôþ Ìå ôñüëåú ãéá åýêïëç áöáßñåóç ôçò áíèåêôéêþò åðáíá ñçóéìïðïéþóéìçò óáêïýëáò (1 x 460 Þ 2 x 230 lt.) ÊáôáóôñÝöïõí ëßóôåò õðïëïãéóôþí êáèþò êáé ðéóôùôéêýò êüñôåò, äéóêýôåò êáé CDs ÌïíôÝëï Ôýðïò ÄéÜóôáóç Öýëëá ÊïðÞò Õðïäï Þò (mm) 70gr. Êüøéìï (mm) Âáèìüò Áóöáëåßáò Ôá ýôçôá ÊïðÞò (mm/s) ÊÜäïò (lt.) ÌïôÝñ (watt) ÂÜñïò (Kg.) ÄéáóôÜóåéò (W x D x H) x x 665 x x x 665 x Þ (2 x 230) x1568x Þ (2 x 230) x1568x x Þ (2 x 230) x1568x ñüío åããýçóç 19

20 TRIMMER ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ÊïðôéêÜ åý ñçóôá ãéá üìðé, öùôïãñáößåò, áñôüíéá êáé ôçí êïðþ äéáöüñùí ìåãåèþí ó åäßùí. 26T / 32T / 46T Åðßðåäç, ðåñéóôñåöüìåíç êáé áõôïáêïíéæüìåíç óôñïããõëþ ëåðßäá öôéáãìýíç áðü áôóüëé. Õøçëü åðßðåäï áóöüëåéáò ëüãù ôçò ðëþñùò êáëõììýíçò ëåðßäáò. ÊåöáëÞ ðïõ áëëüæåé åýêïëá. ÊïðÞ êáé óôéò äýï êáôåõèýíóåéò. Áõôüìáôç, åíóùìáôùìýíç óôåñýùóç óôç èýóç êïðþò. Ìå êëßìáêá óå cm/inches êáé óå óõìâáôéêü format. Áõôüìáôç óôåñýùóç åããñüöïõ Áõôïáêïíéæüìåíç ëåðßäá ÐñïåñáéôéêÞ âüóç ãéá ôá: 72T, 96T & 150T 20 ÌïíôÝëï 72T / 96T / 150T Åðßðåäç, ðåñéóôñåöüìåíç êáé áõôïáêïíéæüìåíç óôñïããõëþ ëåðßäá öôéáãìýíç áðü áôóüëé. Õøçëü åðßðåäï áóöüëåéáò ëüãù ôçò åíôåëþò êáëõììýíçò ëåðßäáò. ÊïðÞ êáé óôéò äýï êáôåõèýíóåéò. Áõôüìáôç, åíóùìáôùìýíç óôåñýùóç óôç èýóç êïðþò. Ìå êëßìáêá óå cm/inches êáé óå óõìâáôéêü format. ÅðéöÜíåéá Êïðçò (mm) ÐëÜôïò ÊïðÞò (mm) ÐÜ ïò ÊïðÞò (mm) Öýëëá ÊïðÞò 70gr. 26T 170 x T 170 x T 170 x T 280 x T 280 x T 280 x ÁóöáëÞò êáé ìå áêñßâåéá êïðþ

21 ΓΚΙΛΟΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ãêéëïôßíåò äéáöüñùí äõíáôïôþôùí ãéá åýêïëç êáé ìå áóöüëåéá êïðþ áñôéþí óôï ãñáöåßï êáé óôï óðßôé. 26CM / 32CM ÓõìðáãÞò êáé ðñáêôéêþ. åéñïêßíçôï êñüôçìá åããñüöïõ ìå ðñïóôáôåõôéêü äáêôýëùí. Ìå êëßìáêá óå cm/inches. 46CM 36CM /46CM ÕøçëÞò ðïéüôçôáò ëåðßäá öôéáãìýíç áðü áôóüëé (Ëåðßäá áðü Solingen áôóüëé ãéá ôï 46CM). åéñïêßíçôï êñüôçìá åããñüöïõ. Måôáâëçôü stop ãéá ôïí õðïëïãéóìü êïðþò ôïõ åããñüöïõ. ËáâÞ áóöáëåßáò êáé ðñïóôáôåõôéêü ëåðßäáò. Ìå êëßìáêá cm/inches, DIN êáèþò êáé US formats. 38CM /43CM Ëåðßäá öôéáãìýíç áðü áôóüëé. åéñïêßíçôï êñüôçìá åããñüöïõ. Ôï ìåôáâëçôü stop óôåñåþíåôáé óôá ðëáúíü ìýñç ãéá ôïí õðïëïãéóìü êïðþò ôïõ åããñüöïõ. ËáâÞ áóöüëåéáò êáé ðëáóôéêü ðñïóôáôåõôéêü ëåðßäáò. Ìå êëßìáêá cm/inches, DIN êáèþò êáé US formats. åéñïêßíçôç óôåñýùóç åããñüöïõ Áõôüìáôç óôåñýùóç åããñüöïõ Ëåðßäá áðü Solingen áôóüëé Ëåðßäá áðü óêëçñü áôóüëé Ìåôáâëçôü Stop Áíáäéðëïýìåíï ðñïóôáôåõôéêü ëåðßäáò 36CAB ÌåãÜëç áðüäïóç êïðþò. ÕøçëÞò ðïéüôçôáò ëåðßäá öôéáãìýíç áðü óêëçñü áôóüëé. Áõôüìáôo êñüôçìá åããñüöïõ. Ôï ìåôáâëçôü ðßóù stop ìðïñåß íá óôåñåùèåß óôï ðëáúíü stop. ËáâÞ áóöáëåßáò êáé áíáäéðëïýìåíï ðñïóôáôåõôéêü ëåðßäáò ãéá åýêïëç áðïèþêåõóç ôïõ êïðôéêïý. Ìå êëßìáêá cm/inches, DIN êáèþò êáé US formats. ÌïíôÝëï ÅðéöÜíåéá ÊïðÞò (mm) ÐëÜôïò ÊïðÞò (mm) ÐÜ ïò ÊïðÞò (mm) Öýëëá ÊïðÞò 70gr. 26CM 170 x CM 170 x CM 300 x CM 365 x CM 343 x CM 343 x CAB 343 x Ç óùóôþ ó Ýóç ðïéüôçôáò - ôéìþò 21

22 ΓΚΙΛΟΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ åéñïêßíçôç óôåñýùóç åããñüöïõ Áõôüìáôç óôåñýùóç åããñüöïõ Ëåðßäá áðü Solingen áôóüëé Ìåôáâëçôü åìðñüò Stop Ìåôáâëçôü Stop 36CA /46CA ÌåãÜëç áðüäïóç êïðþò. ÕøçëÞò ðïéüôçôáò ëåðßäá öôéáãìýíç áðü Solingen áôóüëé. Áõôüìáôo êñüôçìá åããñüöïõ. Ôï ìåôáâëçôü stop ìðïñåß íá óôåñåùèåß óôï ðëáúíü stop. ËáâÞ áóöáëåßáò êáé áíáäéðëïýìåíï ðñïóôáôåõôéêü ëåðßäáò ãéá åýêïëç áðïèþêåõóç ôïõ êïðôéêïý. Ìå êëßìáêá cm/inches, DIN êáèþò êáé US formats. Áíáäéðëïýìåíï ðñïóôáôåõôéêü ëåðßäáò Êùä. ÂÜóçò: CAS /46CAS ÌåãÜëç áðüäïóç êïðþò. ÕøçëÞò ðïéüôçôáò ëåðßäá öôéáãìýíç áðü Solingen áôóüëé. Áõôüìáôo êñüôçìá åããñüöïõ. Ôï ìåôáâëçôü stop ìðïñåß íá óôåñåùèåß óôï ðëáúíü stop. ËáâÞ áóöáëåßáò êáé áíáäéðëïýìåíï ðñïóôáôåõôéêü ëåðßäáò ãéá åýêïëç áðïèþêåõóç ôïõ êïðôéêïý. ÅðéðëÝïí, åéäéêüò ìç áíéóìüò óôþñéîçò ôïõ åããñüöïõ êáé áðü ôéò äõï ðëåõñýò, óôï åìðñüò ìýñïò. Ìå êëßìáêá cm/inches, DIN êáèþò êáé US formats R Ãéá ôçí áêñéâþ êïðþ ìåãüëùí ðïóïôþôùí áñôéïý. ÕøçëÞò ðïéüôçôáò áêïíéæüìåíç ëåðßäá öôéáãìýíç áðü Solingen áôóüëé. ÊñÜôçìá ôïõ áñôéïý ìå åéñïêßíçôï ìï ëü. ÊëåéäáñéÜ áóöáëåßáò. Ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá áðü ðëåîéãêëüò. Êëßìáêá cm/inches. Ìå ïäçãü ãéá ôçí ðßóù èýóç. Ìå êëßìáêá cm/inches. ÂÜèïò õðïäï Þò: 460 mm. ÌïíôÝëï ÅðéöÜíåéá ÊïðÞò (mm) ÐëÜôïò ÊïðÞò (mm) ÐÜ ïò ÊïðÞò (mm) Öýëëá ÊïðÞò 70gr. 36CA 343 x CA 343 x CAS 343 x CAS 343 x R Ðïéüôçôá ãéá ìåãüëç äéüñêåéá ñþóçò

23 Πλαστικοποιητές Α4 & Α3 ËÕÓÅÉÓ ÃÉÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ FGK - BUYOR ARGO Αξιόπιστη λειτουργία, τεσσάρων κυλίνδρων, μεταλλική κατασκευή, ρύθμιση θερμότητας, αντίστροφη κίνηση και φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας. ÌïíôÝëï ÐëÜôïò Ðëáóôéêïðïßçóçò (mm) Èåñìïêñáóßá (oc) ÄéáóôÜóåéò (mm) FGK (Á4) x200x110 FGK (Á3) x200x110 Μηχανές πλαστικού σπιράλ Ìç áíýò âéâëéïäýôçóçò ðëáóôéêïý óðéñüë ÇÑ2188 & ÇÑ2088. Ìå ïäçãü 3 äéáöïñåôéêþí èýóåùí ãéá ðïëëü Þ ëßãá áñôéü, ñõèìéóôþ ãéá ìýãåèïò Á4 Þ ìéêñüôåñï, äéüôñçóç 21 ôñõðþí. Ç ÇÑ2088 Ý åé ôç äõíáôüôçôá åðéëïãþò áñéèìïý ôñõðþí êáôü ôç äéüôñçóç. ÌïíôÝëï ùñçôéêüôçôá ÂéâëéïäÝôçóçò ùñçôéêüôçôá ÄéÜôñçóçò ÄéáóôÜóåéò (mm) ÇÑ ö. / 25 mm 15 ö. 80gr. 368x230x138 ÇÑ ö. / 50 mm 20 ö. 80gr. 440x330x216 Κοπτικά Trimmer 230 / 320 / 460 ÕøçëÞò ðïéüôçôáò και αντοχής trimmer. Εύχρηστο με κοπή ακριβείας 350 Hobby trimmer Α4 για το σπιτι και το γραφείο. ÌïíôÝëï ÐëÜôïò êïðþò 230 mm (A5) 320 mm (A4) 460 mm (A3) Öýëëá êïðþò (80gr) ÄéáóôÜóåéò ÅðéöÜíåéáò 240 x 155 mm 330 x 155 mm 460 x 155 mm 23

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ www.giannoulis.com.gr ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / 640 04 05 ILSA Mec

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς!

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς! www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΤΑ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Ι Ω Ν Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ

Κ ΑΤΑ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Ι Ω Ν Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ Κ ΑΤΑ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Ι Ω Ν Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ 2310 55 11 60 Τεχνική υποστήριξη εκτυπωτών & φωτοτυπικών µηχανηµάτων Προσφέρουµε ένα πλήρες πακέτο το οποίο περιλαµβάνει εκτός από τα

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. BOILERS, WALL MOUNTED, BURNERS Πετρελαίου/Αερίου. Heating units INSTANT Επίτοιχη μονάδα πετρελαίου

CONTENTS. BOILERS, WALL MOUNTED, BURNERS Πετρελαίου/Αερίου. Heating units INSTANT Επίτοιχη μονάδα πετρελαίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS Περιεχόμενα Contents Παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της Presentation of company and products ΛΕΒΗΤΕΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΑ, ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ BOILERS, WALL MOUNTED, BURNERS Πετρελαίου/Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ÓùëÞíåò êáé áîåóïõüñ áðï Ýôåõóçò óõìðõêíùìüôùí

ÓùëÞíåò êáé áîåóïõüñ áðï Ýôåõóçò óõìðõêíùìüôùí SOL193-208.qxd 13/5/2005 8:07 Page 193 ÓùëÞíåò êáé áîåóïõüñ áðï Ýôåõóçò óõìðõêíùìüôùí Σωλήνας αποχετεύσεως γιά κλιµατιστικά, υψηλής ποιότητος, εύκαµπτος και απόλυτα κατάλληλος για σκληρή χρήση χωρίς προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...22 Αναγνώριση συµβόλων...23 Οδηγίες ασφαλείας...25 Περιγραφή...28 Χειρσιµός καυσίµου...34 Εκκίνηση και σταµάτηµα...36 Χρήση του φυσητήρα...38 Συντήρηση...42 Τεχνικά στοιχεία...47

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων ÅÑÃÁËÅÉÁ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÄÑÁÐÁÍÁ ÊÁÉ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉÁ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - ΚΟΦΤΕΣ - ΨΑΛΙΔΙΑ ÐËÁÍÅÓ ÊÁÉ ÑÏÕÔÅÑ

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα

CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS Περιεχόμενα Contents Παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της Presentation of company and products BANNINGER ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ, BANNINGER FITTING, ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ COPPER TUBE TALOS

Διαβάστε περισσότερα

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

KATAΛOΓOΣ. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΚΥΡΙΑΚΗ Υποστήριξη πωλήσεων αυτοκινήτων - Εξοπλισμός συνεργείου

KATAΛOΓOΣ. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΚΥΡΙΑΚΗ Υποστήριξη πωλήσεων αυτοκινήτων - Εξοπλισμός συνεργείου ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΚΥΡΙΑΚΗ Υποστήριξη πωλήσεων αυτοκινήτων - Εξοπλισμός συνεργείου KATAΛOΓOΣ www.ahb.gr sales@ahb.gr TIMEΣ / MONAΔA ΧΩPIΣ Φ.Π.A. Tηλ: 2310 789.740 Fax: 2310 755.840 sales@ahb.gr 1 Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας.

Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας. Κατάλογος Η GARLAND ξεκίνησε το 1992 σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας την πρώτη σειρά αλυσοπριόνων και σκαπτικών, τα οποία προώθησε με μεγάλη επιτυχία στην απαιτητική αγορά της Ισπανίας, καταφέρνοντας

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 25 21 Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων» Μια πρωτοβουλία του ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ DATA COPY ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ 0 gr Πολύ καλής ποιότητας σε διάφορα χρώματα έντονα ή ανοιχτόχρωμα Χαρτί 0gr. για χρήση σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα,

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Για να μην καείτε... Θερμαντικά. Αερόθερμα, Θερμοπομποί, Θερμοπομποί υπέρυθρης τεχνολογίας

Για να μην καείτε... Θερμαντικά. Αερόθερμα, Θερμοπομποί, Θερμοπομποί υπέρυθρης τεχνολογίας Για να μην καείτε... Θερμαντικά Αερόθερμα, Θερμοπομποί, Θερμοπομποί υπέρυθρης τεχνολογίας Το πρόβλημα της θέρμανσης Η θέρμανση χώρων είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τους χειμερινούς μήνες. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Stands & Displays Συστήματα οπτικής επικοινωνίας

Κατάλογος Stands & Displays Συστήματα οπτικής επικοινωνίας Κατάλογος Stands & Displays Συστήματα οπτικής επικοινωνίας Συστήματα προβολής εκτυπώσεων Stands προβολής εντύπων Συστήματα προβολής προϊόντων Light Boxes Συστήματα σήμανσης Διαχωριστικά πάνελ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

inishing systems κατάλογος μηχανημάτων γραφικών τεχνών www.grafico.gr

inishing systems κατάλογος μηχανημάτων γραφικών τεχνών www.grafico.gr inishing systems κατάλογος μηχανημάτων γραφικών τεχνών 2013 www.grafico.gr ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΗΠΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΗΠΑ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα