ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ Δ..)

2 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΘΚΗ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο Νομικό πλαίζιο Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: Α. Τνπ Ν.Γ/ηνο ηεο 28 εο Μαξηίνπ Β. Τνπ Α.Ν. 445/1968. Γ. Τνπ Α.Ν. 582/1968. Γ. Τνπ άξζξνπ 970 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Δ. Τνπ Α.Ν. 2200/1940 «πεξί Ηεξψλ Ναψλ θαη Δθεκεξηψλ». ΣΤ. Τνπ Π.Γ/ηνο 410/95 «δεκνηηθφο θαη θνηλνηηθφο θψδηθαο». Ε. Τεο ζρεηηθήο πεξί εζφδσλ Ο.Τ.Α. λνκνζεζίαο. Ζ. Τεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο πεξί δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ λνκνζεζίαο. Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 1

3 Άρθρο 2 ο Κοιμηηήπια σώπορ εκηόρ ζςναλλαγήρ 1. Τν Κνηκεηήξην, νη ηάθνη θαη ηα κλεκεία ραξαθηεξίδνληαη σο πξάγκαηα εθηφο ζπλαιιαγήο (άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 582/68). 2. Σχκθσλα κε ην άξζξν 970 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα κπνξεί λα απνθηεζεί ηδησηηθφ δηθαίσκα ηδηαίηεξν (εηδηθφ δηθαίσκα) ζε νξηζκέλν ρψξν ηαθήο (ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ). 3. Ζ παξαρψξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο ηαθήο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σπλδέζκνπ (κε ηε κνξθή ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ) απνηειεί δηνηθεηηθήο θχζεο παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο δεκνηηθνχ πξάγκαηνο θαη ζπληζηά εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε (άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 582/68). 4. Τν δηθαίσκα ζχζηαζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ δελ απνηειεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ δηθαηνχρνπ, παξά κφλν δηθαίσκα ρξήζεο θαη δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζζεί ζε νηνλδήπνηε (άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 582/68). Άρθρο 3 ο Ταθικά ημήμαηα 1. Σην Κνηκεηήξην ππάξρνπλ ζέζεηο εληαθηαζκνχ (Α, Β θαη Γ ) αλάινγα κε ην ρψξν πνπ απηέο βξίζθνληαη, έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηνλ Ηεξφ Ναφ θαη ζέζεηο γηα απφξνπο, βξέθε, ηεξείο ηεο Μεηξφπνιεο Νεάπνιεο θαη Σηαπξνχπνιεο θαζψο θαη ζέζεηο ζε νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο. Οη ρψξνη ηαθήο είλαη ζαθψο νξνζεηεκέλνη κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Σπγθεθξηκέλα: Τα ηαθηθά ηκήκαηα Τ3 θαη Τ26 ραξαθηεξίδνληαη σο Α ζέζε, φπσο επίζεο θαη ηκήκα ηνπ Τ17. Τα ηαθηθά ηκήκαηα Τ2, Τ5, Τ6, Τ8, Τ9, Τ12, Τ15, Τ16, Τ18-19, Τ20, Τ21, Τ22 θαη Τ27 ραξαθηεξίδνληαη σο Β ζέζε. Τα ηαθηθά ηκήκαηα Τ1, Τ13 θαη Τ23, ραξαθηεξίδνληαη σο Γ ζέζε. Σ απηά εληαθηάδνληαη θαη νη άπνξνη. Σην ηαθηθφ ηκήκα Τ25 εληαθηάδνληαη απνθιεηζηηθά βξέθε (κέρξη 2 εηψλ). Σηα ηαθηθά ηκήκαηα Τ11 θαη Τ17 είλαη νη νηθνγελεηαθνί ηάθνη (δηπιήο θαη κνλήο ζέζεο). Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 2

4 Πίζσ απφ ην Ηεξφ ηνπ Νανχ ηνπ Κνηκεηεξίνπ ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο δεθανθηψ (18) ζέζεσλ γηα ηνλ εληαθηαζκφ ησλ απνβησζάλησλ ηεξέσλ ηεο Μεηξφπνιεο Νεάπνιεο θαη Σηαπξνχπνιεο. 2. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα επέξρεηαη ηξνπνπνίεζε ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ πθηζηακέλσλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. Δπίζεο κε απφθαζε ηνπ ηδίνπ νξγάλνπ ελζσκαηψλνληαη θαη ραξαθηεξίδνληαη λέα ηκήκαηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπλερείο επεθηάζεηο ηνπ Κνηκεηεξίνπ. 3. Απαγνξεχεηαη ν εληαθηαζκφο ζε ρψξν άιιν πιελ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαη ζαθψο νξνζεηεκέλσλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ. Άρθρο 4 ο Νεκποζηάζια 1. Σην Κνηκεηήξην ππάξρνπλ εηδηθά δηακνξθσκέλνη ζηεγαζκέλνη ρψξνη γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε αλζξψπηλσλ πησκάησλ (Νεκροστάσια νεκροθάλαμοι). Ζ παξακνλή ζηα λεθξνζηάζηα δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο δψδεθα (12) ψξεο. 2. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε αλζξψπηλσλ πησκάησλ απαηηείηαη πξνεγνχκελα ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ ζαλάηνπ. Άρθρο 5 ο Ψςκηικοί νεκποθάλαμοι 1. Σην ππφγεην ηνπ Ηεξνχ Νανχ έρεη δεκηνπξγεζεί εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρψξνο εληφο ηνπ νπνίνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ςπθηηθνί ζάιακνη γηα ηελ παξακνλή αλζξψπηλσλ πησκάησλ. 2. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε αλζξψπηλσλ πησκάησλ απαηηείηαη πξνεγνχκελα ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ ζαλάηνπ. Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 3

5 Άρθρο 6 ο Γικαιούμενοι ενηαθιαζμού 1. Τν Κνηκεηήξην αλήθεη ζηνπο δήκνπο Ακπεινθήπσλ, Διεπζεξίνπ Κνξδειηνχ, Δπφζκνπ, Θεζζαινλίθεο, Μελεκέλεο, Νεάπνιεο, Πνιίρλεο, Σηαπξνχπνιεο θαη Σπθεψλ. 2. Σην Κνηκεηήξην εληαθηάδνληαη φινη νη απνβηνχληεο θάηνηθνη ησλ αλαθεξζέλησλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δήκσλ, αλεμάξηεηα ηνπ ζξεζθεχκαηνο ή ηεο εζληθφηεηάο ηνπο (άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 582/1968). 3. Οη παξαρσξνχκελνη ρψξνη γηα ηελ ηαθή ησλ λεθξψλ αθνινπζνχλ ηελ πθηζηάκελε ξπκνηνκία ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ρσξίο θακία παξέθθιηζε. Άρθρο 7 ο Ταθή 1. Ζ ηαθή ησλ λεθξψλ γίλεηαη κφλν κέζα ζην ρψξν ηνπ Κνηκεηεξίνπ, κεηά ηελ πάξνδν δψδεθα (12) σξψλ απφ ηνλ λφκηκα βεβαησζέληα ζάλαην θαη ζε πεξηπηψζεηο λεθξνηνκήο, ακέζσο κεηά απφ απηήλ, αθνχ πξνζθνκηζζεί ε ζρεηηθή άδεηα ηαθήο, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζην ζψκα ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ (άξζξν 2 ηνπ Α.Ν. 445/1968). 2. Απαγνξεχεηαη ε ηαθή έμσ απφ ην Κνηκεηήξην θαη ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο (άξζξν 2 παξ. 3 ηνπ Α.Ν. 582/1968 θαη άξζξν 52 παξ. 3 ηνπ Ν. 1416/1984). 3. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θέξεηξνπ κε θάιπκκα απφ γπαιί ή άιιε παξφκνηα αλζεθηηθή χιε, εθηφο αλ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ θέξεηξνπ, ην νπνίν ζάβεηαη καδί κε ην λεθξφ (άξζξν 4 ηνπ Α.Ν. 445/1968). 4. Ο εληαθηαζκφο φζσλ έρνπλ απνβηψζεη απφ ινηκψδεο λφζεκα πνπ ππάγεηαη ζηνλ Γηεζλή Υγεηνλνκηθφ Καλνληζκφ, γίλεηαη ζε ηδηαίηεξν ηαθηθφ ηκήκα θαη ε εθηαθή δηελεξγείηαη κεηά ηελ πάξνδν δέθα (10) εηψλ (άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 210/1975). Δθφζνλ δελ πθίζηαηαη ηέηνην ηκήκα θαη κέρξη ηε δεκηνπξγία ηνπ ν εληαθηαζκφο ζα γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηαθηθφ ηκήκα ηνπ Κνηκεηεξίνπ. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην θέξεηξν δελ ζα αλνίγεηαη. Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 4

6 5. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί έπεηηα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Μεηξφπνιεο Νεάπνιεο θαη Σηαπξνχπνιεο λα θαζνξηζζεί ηδηαίηεξνο ρψξνο ηνπ Κνηκεηεξίνπ γηα ηνλ εληαθηαζκφ ησλ κε νξζφδνμσλ ή αιιφζξεζθσλ. Άρθρο 8 ο Οικογενειακοί ηάθοι 1. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σπλδέζκνπ παξέρεηαη ζην Κνηκεηήξην ρψξνο γηα ηε δεκηνπξγία νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ νξηζζέληνο απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 2. Οη νηθνγελεηαθνί ηάθνη ππάξρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ Κνηκεηεξίνπ, πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Γελ είλαη δπλαηή ε κεηαηξνπή ηάθνπ ηξηεηνχο ηαθήο ζε νηθνγελεηαθφ. 3. Υπάξρνπλ νη νηθνγελεηαθνί ηάθνη κε δχν ζέζεηο ηαθήο θαη ελδηάκεζα νζηενζήθε, ζπλνιηθνχ κήθνπο 2,75 κ. θαη πιάηνπο 2,75 κ. (βξίζθνληαη ζην ηαθηθφ ηκήκα Τ11) θαη νη νηθνγελεηαθνί ηάθνη κνλήο ζέζεο κε κηα ζέζε ηαθήο θαη νζηενζήθε, ζπλνιηθνχ κήθνπο 3 κ. θαη πιάηνπο 1,2 κ. (βξίζθνληαη ζην ηαθηθφ ηκήκα Τ17). 4. Ζ ζχζηαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ελεξγείηαη κεηά απφ αίηεζε ζην φλνκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξαρσξεηεξίνπ πξάμεο, πνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ άξζξνπ Απαγνξεχεηαη ε θαηαρψξεζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα πξφζσπα. 6. Σε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ν Σχλδεζκνο δελ ππνρξενχηαη λα κεηαθέξεη ηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο θαη ηα κλεκεία απηψλ ζε άιιν Κνηκεηήξην, νχηε θαη ηελ παξαρψξεζε ρψξνπ γηα ηελ ζχζηαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ζην λέν Κνηκεηήξην. 7. Σην δηθαίσκα ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ε άδεηα νηθνδφκεζεο, ε νηθνδφκεζε, ηπρφλ καξκάξηλεο θαηαζθεπέο, πιαίζηα, θαη νηηδήπνηε άιιε εξγαζία απαηηείηαη γηα ηελ ππνδνρή λεθξνχ. Οη εξγαζίεο απηέο βαξχλνπλ ηνλ δηθαηνχρν ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, ν νπνίνο ηηο εθηειεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 5

7 Άρθρο 9 ο Γικαιούσοι οικογενειακών ηάθων 1. Με ηελ ζχζηαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, παξέρεηαη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηαθήο (άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 210/1975): Τνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ. Τσλ θαη επζείαλ γξακκή αληφλησλ απηνχ (νη γνλείο, ν παππνχο θαη ε γηαγηά θ.ι.π. ηνπ δηθαηνχρνπ). Τσλ θαη επζείαλ γξακκή θαηηφλησλ απηνχ, λνκίκσλ, ζεηψλ, λνκηκνπνηεζέλησλ θαη αλαγλσξηζζέλησλ κε ηνπο ζπδχγνπο θαη θαηηφληεο απηψλ (ηα παηδηά θαη νη ζχδπγνη απηψλ, ηα εγγφληα θαη νη ζχδπγνη απηψλ, ηα δηζέγγνλα θαη νη ζχδπγνη απηψλ, ηα ηξηζέγγνλα θαη νη ζχδπγνη απηψλ, θ.ι.π. ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ). Τεο ζπδχγνπ ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ. Τσλ θαη επζείαλ γξακκή αληφλησλ ηεο ζπδχγνπ ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ (νη γνλείο, ν παππνχο θαη ε γηαγηά, θ.ι.π. ηεο ζπδχγνπ ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ). Τα αδέιθηα ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ πνπ δελ έρνπλ δηθή ηνπο νηθνγέλεηα, εθφζνλ ζπκθσλεί εγγξάθσο ν ίδηνο θαη εάλ δελ ππάξρεη, ε ζχδπγνο θαη νη θαηηφληεο απηνχ. 2. Ο αξρηθφο δηθαηνχρνο κπνξεί λα δειψζεη εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ελδερφκελε άξλεζή ηνπ γηα ηνλ εληαθηαζκφ θάπνηνπ απφ ηα πξφζσπα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 3. Μεηά ηελ έιιεηςε ησλ πξνζψπσλ απηψλ ή ηελ έγγξαθε άξλεζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ θαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ, απηφ επαλέξρεηαη ζην Σχλδεζκν, ν νπνίνο ην παξαρσξεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 4. Σχδπγνη δηαδεπγκέλνη θαη ζχδπγνη πνπ έρνπλ ζπλάςεη λέν γάκν, κεηά ηε ιχζε ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ, δελ έρνπλ δηθαίσκα ρξήζεο θαη ηαθήο ζηνλ νηθνγελεηαθφ ηάθν. 5. Ο βαζκφο ζπγγέλεηαο πξνο ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν δεκφζηαο ή δεκνηηθήο αξρήο ή κε ηελ πξνζθφκηζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ηάθνπ ή αλ απηφο απεβίσζε ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ θαηηφλησλ απηνχ. Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 6

8 Ζ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ππνγξάθεηαη παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ή Γηεπζπληή ηνπ Σπλδέζκνπ. 6. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα, ε ππεξεζία ελεξγεί ηελ εθηαθή κεηά ηελ πάξνδν ηξηεηίαο, δηεθδηθψληαο ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα ηνπ Σπλδέζκνπ. Άρθρο 10 ο Καη εξαίπεζη αναγνώπιζη δικαιώμαηορ οικογενειακού ηάθος 1. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ γηα ηελ ηαθή λεθξψλ, πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν Καη εμαίξεζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη δπλαηφ λα επηηξαπεί ε αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο ηαθήο ζε νηθνγελεηαθφ ηάθν θαη πξνζψπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν θαη ηε ζχδπγν απηνχ κε άιιν βαζκφ ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο, θαηφπηλ έγγξαθεο ζπλαίλεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ εθάζηνηε νξηδνκέλνπ ηηκήκαηνο, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην κηζφ ηνπ δηθαηψκαηνο ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ (άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 582/1968). Αλ ν αξρηθφο δηθαηνχρνο απεβίσζε, ε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε δίδεηαη απφ ηε ζχδπγν θαη αλ δελ ππάξρεη απφ ηνπο θαηηφληεο απηνχ. 3. Ζ παξαπάλσ θαη εμαίξεζε αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηαθήο ζε νηθνγελεηαθφ ηάθν θαζνξίδεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ζπγγελψλ εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο κε ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν : Σηα αδέιθηα ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ θαη ζηνπο ζπδχγνπο απηψλ. Σηα παηδηά αδειθψλ ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ θαη ζηνπο ζπδχγνπο απηψλ. Σηα πξψηα εμαδέιθηα ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ θαη ζηνπο ζπδχγνπο απηψλ. Σηα παηδηά εμαδέιθσλ ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ θαη ζηνπο ζπδχγνπο απηψλ. Σηα αδέιθηα ηεο ζπδχγνπ ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ θαη ζηνπο ζπδχγνπο απηψλ. Σηα παηδηά αδειθψλ ηεο ζπδχγνπ ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ θαη ζηνπο ζπδχγνπο απηψλ. Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 7

9 4. Ο βαζκφο ζπγγέλεηαο πξνο ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο. 5. Όηαλ απνβηψζεη ν αξρηθφο δηθαηνχρνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ θαη νη αληφληεο θαη θαηηφληεο απηνχ δελ ππάξρνπλ ή απνβηψζνπλ ή δελ επηζπκνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, απηφ (δηθαίσκα) δελ κεηαβηβάδεηαη ζην πξφζσπν ππέξ ηνπ νπνίνπ αλαγλσξίζζεθε ην δηθαίσκα ρξήζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθηφο θαη αλ θαηαβιεζεί ην πνζφ πνπ ππνιείπεηαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ δηθαηψκαηνο παξαρψξεζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ πνπ ηζρχεη θάζε θνξά. 6. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κπνξεί λα ρνξεγεζεί, θαη εμαίξεζε, νηθνγελεηαθφο ηάθνο κνλήο ή δηπιήο ζέζεο ζε ρακειφηεξε ηεο ηζρχνπζαο, θαηά ην ρξφλν παξαρψξεζεο, ηηκή θαη κέρξη ηνπ 50% ηεο ηζρχνπζαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα άηνκα, πνπ κε ηελ εζληθή θαη θνηλσληθή ηνπο δξάζε πξνζέθεξαλ κεγάιεο ππεξεζίεο ζην έζλνο ή ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 7. Τα αλσηέξσ θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ θαη γηα φζνπο επεξγέηεζαλ ή θιεξνδφηεζαλ ηνλ Σχλδεζκν θαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Άρθρο 11 ο Κληπονόμοι οικογενειακών ηάθων 1. Ζ ρξήζε νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ, ησλ νπνίσλ εθιείπνπλ νη δηθαηνχρνη θαηά ηα άξζξα 9 θαη 10 θαη κεηά ηε ιήμε εμαεηίαο απφ ηελ ηειεπηαία ηαθή ζ απηνχο, πεξηέρεηαη ζηνλ Σχλδεζκν, νπνίνο κπνξεί λα δηαζέζεη απηνχο ζε άιινπο δηθαηνχρνπο. 2. Γηα λα δηαπηζησζεί ε έιιεηςε ησλ πξνζψπσλ πνπ κπνξεί λα είλαη δηθαηνχρνη νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ, ν Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ φηαλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιεί απηνχο κέζσ γεληθήο πξφζθιεζεο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο, έηζη ψζηε λα πξνζέιζνπλ εληφο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο θαη λα απνδείμνπλ ηελ ζπγγέλεηα ηνπο κε ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν. 3. Γηα λα κε δηαηαξαρζεί ε δηαδνρή ησλ ηάθσλ είλαη δπλαηφ λα πξνηηκνχληαη νη κε δηαζήθε θιεξνλφκνη ή πιεζηέζηεξνη ζπγγελείο ησλ αξρηθψλ δηθαηνχρσλ, εθφζνλ Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 8

10 κέζα ζε δηάζηεκα έμη (6) ρξφλσλ απφ ηελ ηειεπηαία ηαθή δεηήζνπλ ηελ έθδνζε λένπ παξαρσξεηεξίνπ πξνο απηνχο θαη θαηαβάινπλ ην πξνβιεπφκελν γηα ηελ παξαρψξεζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ πνζφ, δηαθνξεηηθά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 4. Ζ παξαρψξεζε ησλ ηάθσλ ζε πξφζσπα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλεηαη κε ηνλ φξν λα δηαηεξεζνχλ νη επηγξαθέο πνπ ππάξρνπλ πάλσ ζηνλ ηάθν θαη λα δηαθπιαρζνχλ κέζα ζηνλ ηάθν ηα νζηά ησλ πξνεγνχκελσλ εληαθηαζκέλσλ. 5. Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ρξήζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, νη νπνίνη απεβίσζαλ ρσξίο λα αθήζνπλ απνγφλνπο θαη φζν δνχζαλ πξνζέθεξαλ αλαγλσξηζκέλεο ππεξεζίεο θνηλσθεινχο δξάζεο ή έρνπλ θιεξνδνηήζεη ππέξ ηνπ Σπλδέζκνπ, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίδεη γηα ηελ παξακνλή ηνπ ηάθνπ ηηκήο έλεθελ ή γηα ηελ παξαρψξεζε απηνχ ζε ζπγγελή ή ηξίην πξφζσπν, ην νπνίν ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν κε έγγξαθε δήισζή ηνπ θαη κεηά απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνβιεπνκέλνπ δηθαηψκαηνο. Άρθρο 12 ο Μνημεία οικογενειακών ηάθων 1. Ζ εμσηεξηθή κνξθή θαη ην κέγεζνο ησλ κλεκείσλ πξέπεη λα ζπκβηβάδνληαη κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε πιαζηηθή έθθξαζε, ελψ παξάιιεια πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη απφιπηα κε ηελ γεληθφηεξε αηζζεηηθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο θαη λα ηελ αλαδεηθλχνπλ. 2. Τα κλεκεία ησλ νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο. Τν κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο νξίδεηαη ζηα 2,5 κέηξα. 3. Κάζε εξγαζία πνπ εθηειείηαη εληφο ηνπ Κνηκεηεξίνπ γηα ηελ αλέγεξζε κλεκείσλ ζε νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο, ζα πεξηνξίδεηαη ζηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε θαηεξγαζκέλσλ πιηθψλ θαη πάληνηε κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο νηθνδφκεζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ. 4. Οη νηθνγελεηαθνί ηάθνη ησλ νπνίσλ νη δηθαηνχρνη έρνπλ εθιείςεη, θαηεδαθίδνληαη κφλν έπεηηα απφ γλσκνδφηεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Σπλδέζκνπ. Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 9

11 5. Καη εμαίξεζε νηθνγελεηαθνί ηάθνη επί ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη κλεκεία ηδηαίηεξεο θαιιηηερληθήο αμίαο θαη θαιαηζζεζίαο, παξακέλνπλ σο έρνπλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Άρθρο 13 ο Βπέθη - Άποποι 1. Βξέθε κέρξη δχν (2) κελψλ εληαθηάδνληαη δσξεάλ ζην εηδηθφ ηαθηθφ ηκήκα βξεθψλ. 2. Γηα βξέθε άλσ ησλ δχν (2) κελψλ θαηαβάιιεηαη δηθαίσκα πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 3. Γηα ηνλ εληαθηαζκφ ησλ νηθνλνκηθά αδπλάησλ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί εηδηθά ηαθηθά ηκήκαηα σο ρψξνη ηαθήο απφξσλ. Οη άπνξνη εληαθηάδνληαη δσξεάλ κφλν ζηα ηκήκαηα απηά κεηά απφ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ απνξίαο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεο Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο γηα ηε παξαρψξεζε δσξεάλ ρψξνπ ηαθήο. 4. Σε πεξίπησζε εληαθηαζκνχ απφξνπ ζε άιιν ηκήκα ηνπ Κνηκεηεξίνπ, δελ ηζρχεη ε δσξεάλ ηαθή θαη νη ζπγγελείο ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ δηθαηψκαηνο. 5. Όκνηα ε ηαθή ησλ λεθξψλ πνπ δηακεηαθνκίδνληαη απφ ηα αλαηνκηθά θαη παζνινγναλαηνκηθά εξγαζηήξηα ησλ ηαηξηθψλ ζρνιψλ ησλ Α.Δ.Η. θαη ησλ απνβηνχλησλ ζε δεκφζηα ή ηδησηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, εθφζνλ θαζίζηαηαη αλέθηθηε ε αλαδήηεζε θαη ε αλεχξεζε απφ ηα ηδξχκαηα απηά ησλ ζπγγελψλ ησλ λεθξψλ, ελεξγείηαη δσξεάλ. Άρθρο 14 ο Γωπεάν παπασώπηζη ηάθος 1. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ παξαρσξνχληαη ηάθνη ηξηεηνχο ηαθήο ή νηθνγελεηαθνί ηάθνη δσξεάλ ηηκήο έλεθελ, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ηελ ηαθή αηφκσλ πνπ κε ηελ εζληθή θαη θνηλσληθή ηνπο δξάζε πξνζέθεξαλ κεγάιεο ππεξεζίεο ζην έζλνο ή ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 10

12 2. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα φζνπο επεξγέηεζαλ ή θιεξνδφηεζαλ ηνλ Σχλδεζκν θαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 3. Οη ηάθνη απηνί παξαρσξνχληαη γηα ηελ ηαθή θαη κφλν ησλ ηηκψκελσλ πξνζψπσλ. 4. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην είλαη δπλαηφ λα αλαγλσξίζεη δηθαίσκα ηαθήο ζηνπο αληφληεο θαη θαηηφληεο ηνπ ηηκσκέλνπ πξνζψπνπ, εθφζνλ ε παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ ηάθνπ έγηλε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ησλ ηξηάληα εηψλ - θαη κε ηελ θαηαβνιή εθάπαμ νιφθιεξεο ηεο αμίαο ηνπ ηάθνπ. Άρθρο 15 ο Παπάηαζη ηαθήρ 1. Ο Σχλδεζκνο ρνξεγεί παξάηαζε παξακνλήο ησλ εληαθηαζκέλσλ ζην Κνηκεηήξην, πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο ηξηεηνχο ηαθήο. Ο αξηζκφο ησλ ρξφλσλ παξάηαζεο θαη ην εηήζην ηίκεκα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη είλαη ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θελψλ ηάθσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ, έηζη ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα γηα ηνλ απξφζθνπην εληαθηαζκφ ησλ λεθξψλ. 2. Ζ παξάηαζε ηαθήο ρνξεγείηαη έπεηηα απφ αίηεζε ησλ ζπγγελψλ θαη κπνξεί λα είλαη εμακεληαία, εηήζηα ή θαη γηα πεξηζζφηεξα ρξφληα κε ηελ εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο. 3. Αλ δελ δεηήζεθε παξάηαζε ηαθήο θαη γηα νηνλδήπνηε ιφγν δελ δηελεξγήζεθε εθηαθή ηνπ λεθξνχ, ν ζπγγελήο αθνχ θαηαβάιεη ην αλαινγνχλ δηθαίσκα γηα ηελ κέρξη ηφηε παξακνλή, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ επηπιένλ παξακνλή ηνπ λεθξνχ. 4. Σηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 7 ην ηίκεκα ηεο παξάηαζεο ηαθήο δελ εηζπξάηηεηαη. 5. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα ρνξεγείηαη δσξεάλ παξάηαζε ηαθήο κέρξη θαη ηξία έηε ηηκήο έλεθελ, γηα φζνπο ζθνηψζεθαλ ελψ ππεξεηνχζαλ ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία. 6. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα ρνξεγείηαη δσξεάλ παξάηαζε ηαθήο κέρξη θαη ηξία έηε ηηκήο έλεθελ, γηα εληαθηαζκέλνπο πνπ θαηά ηελ Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 11

13 δηάξθεηα πνπ βίνπ ηνπο πξνζέθεξαλ κεγάιεο ππεξεζίεο ζην έζλνο ή ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 7. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα ρνξεγείηαη δσξεάλ παξάηαζε ηαθήο κέρξη θαη ηξία έηε ηηκήο έλεθελ, γηα εληαθηαζκέλνπο πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπο εξγάζζεθαλ ζηνλ Σχλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Άρθρο 16 ο Ανακομιδή οζηών (εκηαθή) 1. Ζ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ φζσλ έρνπλ εληαθηαζηεί ζην θνηκεηήξην ηνπ Σπλδέζκνπ ζε ηάθνπο ηξηεηνχο ηαθήο θαζψο θαη φζσλ έρνπλ εληαθηαζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο, ελεξγείηαη κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ ρξφλσλ απφ ηελ ηαθή ηνπο. 2. Όζνη έρνπλ απνβηψζεη ιφγσ αξξψζηηαο πνπ ππάγεηαη ζηνλ Γηεζλή Υγεηνλνκηθφ Καλνληζκφ, ε εθηαθή γίλεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαεηίαο. 3. Ζ γηα νηνλδήπνηε ιφγν κεηαθνξά ή εθηαθή ησλ λεθξψλ γηα ηε δηελέξγεηα απηνςίαο ή γηα νηνλδήπνηε άιιν ιφγν, πξηλ ηε ιήμε ηεο ηξηεηίαο ελεξγείηαη κφλν κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε άδεηα Δηζαγγειέα. Σηελ πεξίπησζε απηή δελ θαηαβάιιεηαη ην δηθαίσκα γηα ηελ εθηαθή θαη επαλαηαθή ηνπ λεθξνχ. 4. Κάζε αλαθνκηδή ελεξγείηαη κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε εθηαθήο θαη γίλεηαη παξνπζία απηνχ θαη φζσλ ζπγγελψλ θαη θίισλ επηζπκνχλ λα παξαζηνχλ. 5. Γηα ηελ εθηαθή ελδηαθέξεηαη ν ζχκθσλα κε ην λφκν πιεζηέζηεξνο ζπγγελήο ή απηφο πνπ είρε ελδηαθεξζεί γηα ηελ ηαθή ηνπ λεθξνχ θαη είρε θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηνπ Σπλδέζκνπ ή απηφο πνπ είρε ελδηαθεξζεί γηα ηελ αλαλέσζε ηαθήο. Αλ απηνί δελ ελδηαθεξζνχλ ηφηε νηνζδήπνηε ζπγγελήο ή γλψξηκνο ηνπ λεθξνχ κπνξεί λα ελδηαθεξζεί γηα ηελ εθηαθή. 6. Όζνη δελ επηζπκνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο εθηαθέο ησλ ζπγγελψλ ηνπο, ην δειψλνπλ εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Κνηκεηεξίνπ νπφηε ε εθηαθή δηελεξγείηαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπο. 7. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπγγελψλ γηα ηελ εθηαθή ηνπ λεθξνχ, ππεξηζρχεη ε γλψκε ηνπ ζχκθσλα κε ην λφκν πιεζηέζηεξνπ ζπγγελή. 8. Αλ νη ελδηαθεξφκελνη δελ ελήξγεζαλ ηα ζρεηηθά γηα ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ κεηά ηελ ιήμε ηεο ηξηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία ηαθήο ή έρεη εμαληιεζεί ε Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 12

14 ρνξεγνχκελε παξάηαζε ηαθήο θαη ε ππεξεζία γηα νηνλδήπνηε ιφγν δελ πξνέβε ζε απηεπάγγειηε αλαθνκηδή θαη νη ζπγγελείο ηνπ λεθξνχ εμαθνινπζνχλ λα επηζπκνχλ ηελ παξακνλή ηνπ λεθξνχ, ηφηε απηφο παξακέλεη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο δηθαηψκαηνο παξάηαζεο. 9. Όζνη ζπγγελείο εληαθηαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10, επηζπκνχλ ηε δηαηήξεζε ησλ λεθξψλ θαη πέξαλ ηεο ηξηεηίαο, πξέπεη λα θαηαβάιινπλ ην δηθαίσκα παξάηαζεο ζε νηθνγελεηαθφ ηάθν κε δηθαηνχρνπ, ην νπνίν είλαη αληίζηνηρν απηνχ ηεο παξάηαζεο ηξηεηνχο ηαθήο ζηελ Α ζέζε. Γηα ηε ξχζκηζε απηή απαηηείηαη ε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 θαη ν νξηζκφο ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ηνπ λεθξνχ κεηά ηε ιήμε ηεο ηξηεηίαο. 10. Ζ εθηαθή δηελεξγείηαη κε ζθαπηηθφ κεράλεκα κέρξη ηελ εκθάληζε ηνπ επάλσ κέξνπο ηνπ θέξεηξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ρεηξνλαθηηθά. Οινθιεξψλεηαη κε ηελ εχξεζε φισλ ησλ νζηψλ ηνπ λεθξνχ, ηα νπνία αθνχ ζπιιερζνχλ πξνζεθηηθά, κεηαθέξνληαη ζε εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ ρψξν. Απφ εθεί αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ ζπγγελή ηνπνζεηνχληαη ζην ρσλεπηήξην ή αθνχ πιπζνχλ ζην νζηενθπιάθην ή αθνχ πιπζνχλ θαη απνιπκαλζνχλ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε άιιν Κνηκεηήξην. 11. Δάλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο εθηαθήο ηνπ λεθξνχ δηαπηζησζεί φηη δελ έρεη επέιζεη πιήξεο απνζηέσζε, ηφηε ζηακαηά ε δηαδηθαζία εθηαθήο θαη ν λεθξφο παξακέλεη αηειψο γηα έλα επηπιένλ ρξφλν. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη κέρξη ηελ νξηζηηθή θαη πιήξε απνζηέσζε ηνπ λεθξνχ. 12. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο εθηαθέο ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο. 13. Κάζε εθηαθή δηελεξγείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Σπλδέζκνπ κε απφιπηε επιάβεηα, ζεβαζκφ θαη πξνζνρή θαη πάληα κε ηελ παξνπζία ηεξέσο. Άρθρο 17 ο Ανακομιδή οζηών οικογενειακών ηάθων 1. Γηα ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ ησλ λεθξψλ πνπ έρνπλ εληαθηαζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο, γηα κηα ηξηεηία ζε νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο, απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελφο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ηάθνπ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα πξνρσξήζνπλ ζε εθηαθή κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηξηεηίαο, ρσξίο λα πξνεγεζεί εηδνπνίεζε. Σε πεξίπησζε άξλεζεο ησλ ζπγγελψλ ησλ σο άλσ λεθξψλ λα πξνβνχλ ζε εθηαθή, αξθεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη ε παξνπζία Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 13

15 ελφο κφλν πξνζψπνπ απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο. Αλ κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηξηεηίαο απφ ηελ ηαθή δελ ελεξγεζεί ε εθηαθή ησλ παξαπάλσ λεθξψλ, ηφζν ν αξρηθφο δηθαηνχρνο ηνπ ηάθνπ, φζν θαη νη ζπγγελείο ηνπ λεθξνχ, ππνρξενχληαη αιιειέγγπα ζηελ θαηαβνιή ηνπ πξνβιεπνκέλνπ δηθαηψκαηνο. Σε πεξίπησζε κε εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο απηήο δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ ηάθνπ. 2. Σε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε αλαθνκηδή νζηψλ ησλ εληαθηαδνκέλσλ ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο ρσξίο ηελ εζειεκέλε παξνπζία ησλ δηθαηνχρσλ ησλ ηάθσλ απηψλ. Άρθρο 18 ο Αναγκαζηικέρ εκηαθέρ 1. Οη ζπγγελείο ησλ λεθξψλ ππνρξενχληαη πξηλ ηε ιήμε ηεο ππνρξεσηηθήο ηξηεηνχο ηαθήο ή ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πνπ έρνπλ ιάβεη, λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην Κνηκεηήξην γηα λα δειψζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο ζρεηηθά ην λεθξφ ηνπο. 2. Αλ δελ ελδηαθεξζεί θαλείο θαη έρνπλ παξέιζεη ηξεηο κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο ππνρξεσηηθήο ηξηεηνχο ηαθήο ή ηεο λφκηκεο επηπιένλ παξακνλήο ηνπ λεθξνχ, ην Κνηκεηήξην πξνρσξεί απηεπάγγειηα ζε αλαγθαζηηθή αλαθνκηδή ρσξίο ηελ παξνπζία ζπγγελψλ θαη ηα νζηά ηνπνζεηνχληαη ζην ρσλεπηήξη. 3. Ζ αλαγθαζηηθή εθηαθή απνηειεί επαρζέο κέηξν, γη απηφ θαη ε ππεξεζία νθείιεη πξηλ ηελ δηελέξγεηα απηήο λα εμαληιεί θάζε πξφζθνξν κέζν γηα ηελ εηδνπνίεζε ηπρφλ ζπγγελψλ. Ζ ηειεθσληθή επαθή, ε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, ε γεληθή αλαθνίλσζε ηνηρνθνιιεκέλε ζηνπο ρψξνπο ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαη ε ηνπνζέηεζε ζεκεηψκαηνο ζε θάπνην εκθαλέο ζεκείν επί ηνπ ηάθνπ, απνηεινχλ θάπνηεο κνξθέο ελεκέξσζεο ησλ ζπγγελψλ. 4. Σε πεξίπησζε πνπ θαζίζηαηαη αδχλαηε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε εχξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ζπγγελψλ θαη εθφζνλ έρνπλ παξέιζεη ηξεηο κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο ππνρξεσηηθήο ηξηεηνχο ηαθήο ή ηεο λφκηκεο παξακνλήο (παξάηαζε ηαθήο) ηνπ λεθξνχ, ζπληάζζεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα θαηάινγνο αλαγθαζηηθψλ εθηαθψλ, νη νπνίεο γηα λα δηελεξγεζνχλ πξέπεη λα πξνεγεζεί ε έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ε ηνηρνθφιιεζε ηνπ θαηαιφγνπ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ θνηκεηεξίνπ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ ηέιεζή ηνπο. Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 14

16 5. Σε πεξηπηψζεηο πνιιψλ αλαγθαζηηθψλ εθηαθψλ πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) - επηπξφζζεηα ε γλσζηνπνίεζε γίλεηαη κε γεληθή αλαθνίλσζε δηα ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ θαη ε δηελέξγεηα απηψλ ζα εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ. Άρθρο 19 ο Μεηαθοπά οζηών 1. Ζ ηαθή ησλ λεθξψλ, ε αλαθνκηδή θαη κεηαθνξά ησλ νζηψλ, ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκφζηαο πγείαο. 2. Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά νζηψλ ζε άιιν Κνηκεηήξην φζσλ έρνπλ απνβηψζεη απφ ινηκψδεο λφζεκα. 3. Γηα ηε κεηαθνξά νζηψλ εθηφο ηνπ Κνηκεηεξίνπ κε ζθνπφ ηε θχιαμε απηψλ ζε άιιν Κνηκεηήξην, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ ππνδνρήο, ε απνιχκαλζε ησλ νζηψλ απφ αξκφδην ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο Υγηεηλήο ηεο Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο θαη ε ηνπνζέηεζε απηψλ εληφο θαηάιιεινπ ζηεγαλνχ θηβσηίνπ. Έηνηκν έληππν αίηεζεο γηα ηελ απνιχκαλζε ησλ νζηψλ ππάξρεη ζην Σχλδεζκν, ην νπνίν αθνχ ππνγξαθεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζπγγελή, κε θξνληίδα ηνπ Σπλδέζκνπ απνζηέιιεηαη ζηελ Γηεχζπλζε Υγηεηλήο. 4. Γελ επηηξέπεηαη ε εμαγσγή νζηψλ απφ ην ρψξν ηνπ Κνηκεηεξίνπ ρσξίο λα απνιπκαλζνχλ θαη ρσξίο λα πξνζθνκηζζεί βεβαίσζε απφ άιιν Κνηκεηήξην, κε εμαίξεζε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 28, φζνλ αθνξά ηε βεβαίσζε. Άρθρο 20 ο Οζηεοθςλάκιο 1. Γηα ηε θχιαμε ησλ νζηψλ ησλ αλαθνκηδφκελσλ λεθξψλ ππάξρεη ζην Κνηκεηήξην εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ θηίξην. 2. Ζ δηαθχιαμε ησλ νζηψλ ή αλζξψπηλεο ηέθξαο ελεξγείηαη κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπγγελψλ θαη κε ηελ επηκέιεηα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπνζεηνχληαη εληφο θηβσηίσλ ζην νζηενθπιάθην ή ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 15

17 κεηά ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ρξήζεο θαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 3. Τα θηβψηηα εληφο ησλ νπνίσλ ηνπνζεηνχληαη ηα νζηά είλαη νκνηφκνξθα κε ζπγθεθξηκέλν ρξσκαηηζκφ θαη δηαζηάζεηο. Σε εμσηεξηθή πιεπξά θέξνπλ ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ λεθξνχ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ θηβσηίνπ πνπ δίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ νζηψλ ζε θηβψηηα πνπ δελ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο. 4. Τα θηβψηηα θαη νη ζέζεηο ησλ ξαθηψλ επί ησλ νπνίσλ ηνπνζεηνχληαη είλαη αξηζκεκέλα. Γελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ησλ ζέζεσλ ησλ θηβσηίσλ κε πξσηνβνπιία ησλ επηζθεπηψλ. 5. Ο Σχλδεζκνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη ηνπο ζπγγελείο κε ηέηνηα θηβψηηα, ρσξίο λα είλαη δεζκεπηηθή ε αγνξά απηψλ. Οη ζπγγελείο κπνξνχλ λα ηα πξνκεζεπηνχλ απφ νπνπδήπνηε επηζπκνχλ, αιιά γηα ιφγνπο θαιαηζζεζίαο θαη νκνηνκνξθίαο πξέπεη λα έρνπλ ηνλ ίδην ρξσκαηηζκφ θαη δηαζηάζεηο κε απηά ηνπ Σπλδέζκνπ. 6. Τν νζηενθπιάθην είλαη αλνηθηφ θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ. 7. Σην νζηενθπιάθην ηνπ Κνηκεηεξίνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη νζηά, ηα νπνία θπιάγνληαλ ζε άιια θνηκεηήξηα, αθνχ αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 2 θαη 3 παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 8. Τα νζηά πνπ θπιάζζνληαη κέζα ζε νζηενζήθεο ζην νζηενθπιάθην ηνπ θνηκεηεξίνπ θαη γηα ηα νπνία δελ θαηαβιήζεθε ην θαζνξηζκέλν πνζφ γηα έλα έηνο κεηαθέξνληαη θαη ελαπνηίζεληαη εληφο ηνπ ρσλεπηεξίνπ. Οη νζηενζήθεο κεηαθέξνληαη ζε εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ ρψξν καδί κε ηα ρψκαηα εθηαθήο. 9. Ο ρξφλνο παξακνλήο, ελδερφκελεο αιιαγέο ζηελ δηάηαμε ησλ ζέζεσλ, νη πξνδηαγξαθέο ησλ νζηενθηβσηίσλ, ηα δηθαηψκαηα ηνπ Σπλδέζκνπ θαζψο θαη νηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ κε ην νζηενθπιάθην θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. Άρθρο 21 ο Πολςεηείρ οζηεοθήκερ Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 16

18 1. Ο Σχλδεζκνο δηαζέηεη πνιπεηείο νζηενζήθεο, ηηο νπνίεο δηαζέηεη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα είθνζη (20) ή ζαξάληα (40) ρξφληα έλαληη ηηκήκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 2. Ζ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο πνιπεηνχο νζηενζήθεο ελεξγείηαη κεηά απφ αίηεζε ζην φλνκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξαρσξεηεξίνπ πξάμεο, πνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ άξζξνπ Σε θάζε νζηενζήθε ηνπνζεηνχληαη ηα νζηά ηνπ λεθξνχ, πνπ εγγξάθσο έρεη δειψζεη ζε αίηεζή ηνπ ν δηθαηνχρνο. 4. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο επηζπκεί ηελ ηνπνζέηεζε νζηψλ άιινπ λεθξνχ, δηαθνξεηηθνχ απηνχ πνπ δειψζεθε αξρηθά, νθείιεη λα ην δειψζεη εγγξάθσο ζηελ ππεξεζία ηνπ Κνηκεηεξίνπ. Τν δηθαίσκα απηφ κπνξεί λα ην αζθήζεη κφλνλ ν ίδηνο θαη δελ θιεξνλνκείηαη. 5. Μεηά ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ησλ είθνζη (20) ή ζαξάληα (40) εηψλ ή ηελ έγγξαθε άξλεζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο νζηενζήθεο, απηφ επαλέξρεηαη ζην Σχλδεζκν ρσξίο θακία άιιε δηαδηθαζία. 6. Τν δηθαίσκα ρξήζεο κπνξεί λα αλαλεσζεί κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ ζα ηζρχνπλ ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο αλαλέσζεο. Απηή κπνξεί λα δεηεζεί εγγξάθσο έλα εμάκελν πξηλ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 7. Τν δηθαίσκα ρξήζεο ηεο νζηενζήθεο ράλεηαη ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ή παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαη δελ ππνρξενχηαη ν Σχλδεζκνο λα παξαρσξήζεη νζηενζήθε ζε άιιν Κνηκεηήξην ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ ππφ ηνπ θαλνληζκνχ θαζνξηζκέλνπ δηθαηψκαηνο. Άρθρο 22 ο Χωνεςηήπια 1. Σην θνηκεηήξην ππάξρνπλ εηδηθά δηακνξθσκέλνη ρψξνη κέζα ζην έδαθνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε νζηψλ ησλ αλαθνκηζζέλησλ λεθξψλ (χωνευτήρια). 2. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ νζηψλ ζην ρσλεπηήξη ελεξγείηαη κεηά απφ αίηεζε ησλ ζπγγελψλ είηε κεηά ηελ εθηαθή είηε αθνχ ιήμεη ε παξακνλή ησλ νζηψλ ζην νζηενθπιάθην. Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 17

19 3. Σηα ρσλεπηήξηα ηνπ Κνηκεηεξίνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη νζηά, ηα νπνία θπιάγνληαλ ζε άιια Κνηκεηήξηα. 4. Κάζε ρσλεπηήξη πνπ πιεξνχηαη παξακέλεη σο έρεη θαη ραξαθηεξίδεηαη σο ρψξνο πξαζίλνπ. Άρθρο 23 ο Γικαιώμαηα Σςνδέζμος 1. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ θαζνξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα γηα: α. Τελ παξαρψξεζε ηάθνπ ηξηεηνχο ηαθήο νηαζδήπνηε ζέζεο, πιελ ησλ απφξσλ. β. Γηα ηελ ηαθή ησλ δηθαηνχρσλ ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο, ην νπνίν είλαη ίδην κε απηφ ηεο ηαθήο ζε ηάθν ηξηεηνχο ηαθήο Α ζέζεο. γ. Γηα ηελ ηαθή ησλ κε δηθαηνχρσλ ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο, ην νπνίν είλαη ίδην κε απηφ ηεο ηαθήο ζε ηάθν ηξηεηνχο ηαθήο Β ζέζεο. δ. Γηα ηελ παξακνλή ησλ λεθξψλ θαη πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο ηξηεηίαο. ε. Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνπο ηεξείο γηα ηελ ηέιεζε λεθξψζηκσλ αθνινπζηψλ θαη κλεκφζπλσλ. 2. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ θαζνξίδνληαη θαη φια ηα ηέιε θαη δηθαηψκαηα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην Κνηκεηήξην. Άρθρο 24 ο Μνημεία 1. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε καξκάξηλσλ θαηαζθεπψλ πξέπεη λα πξνεγεζεί ε έθδνζε απφ ηελ ππεξεζία άδεηα δξαζηεξηφηεηαο. Σε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο καξκάξσλ ρσξίο πξνεγνχκελε έθδνζε άδεηαο δξαζηεξηφηεηαο, επηβάιιεηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή πξφζηηκν ίζν κε ην πεληαπιάζην ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ηέινπο ηνπνζέηεζεο καξκάξσλ. Σε πεξίπησζε ππνηξνπήο απαγνξεχεηαη ε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ ζην Κνηκεηήξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηέζζεξηο (4) κήλεο. Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 18

20 2. Απαγνξεχεηαη ε αλέγεξζε κλεκείσλ ζηνπο ηάθνπο ηξηεηνχο ηαθήο. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε καξκάξηλσλ εηδψλ (θεξνζηάηεο, θαλδειηέξεο, αλζνδνρεία, θ. ά.). Τα καξκάξηλα είδε πνπ ηνπνζεηνχληαη επί ησλ ηάθσλ πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθα ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ εκπεξηέρεηαη ζην ελεκεξσηηθφ έληππν πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο ζπγγελείο κεηά ηελ ηαθή. 3. Κάζε θαηαζθεπή πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε ηάθν θαη δελ πιεξνί ηηο θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ζα αθαηξείηαη κε επζχλε απηνχ πνπ ην ηνπνζέηεζε. Αλ ηνχην δελ γίλεη ν Σχλδεζκνο ζα ην αθαηξεί θαη ην θφζηνο ζα θαηαινγίδεηαη ζηνλ ζπγγελή ηνπ λεθξνχ. Σε βάξνο ηνπ παξαβάηε θαηαζθεπαζηή επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν θαη απαγφξεπζε δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηέζζεξηο (4) κήλεο. Σε πεξίπησζε ππνηξνπήο ην ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί λα είλαη αφξηζην. 4. Όηαλ νη καξκάξηλεο θαηαζθεπέο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζε ηάθνπο ηξηεηνχο ηαθήο ή ζε νηθνγελεηαθνχο ππνζηνχλ θζνξέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Σπλδέζκνπ, ηφηε επηζθεπάδνληαη ή αληηθαζίζηαληαη κε φκνηεο θαηαζθεπέο, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ησλ ζπγγελψλ. 5. Γελ επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ζην Κνηκεηήξην αθαηέξγαζησλ πιηθψλ θαη ε επεμεξγαζία απηψλ κέζα ζην ρψξν. Άρθρο 25 ο Μάπμαπα - ηιμαλθή ζηεθάνια 1. Οη καξκάξηλεο θαηαζθεπέο, ηα πιαζηηθά άλζε θαη νηηδήπνηε έρεη ηνπνζεηεζεί επί ησλ ηάθσλ, κεηά ηελ ηέιεζε ηεο αλαθνκηδήο απαγνξεχεηαη λα εμέιζνπλ απφ ην Κνηκεηήξην θαη παξακέλνπλ ζ απηφ ζεσξνχκελα σο πεξηνπζία ηνπ Σπλδέζκνπ. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σπλδέζκνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέζεη απηά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα. 2. Καη εμαίξεζε επηηξέπεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζπγγελή λα δνζεί κέξνο ή θαη φια ηα επί ηνπ ηάθνπ αληηθείκελα κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σπλδέζκνπ, αθνχ πξψηα ηα πξνο εμαγσγή αληηθείκελα απνιπκαλζνχλ απφ ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή ππεξεζία. 3. Αληηθείκελα (αμίαο ή κε) πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ηάθνπ θαηά ηελ εθηαθή, απνδίδνληαη ζηνπο ζπγγελείο ηνπ λεθξνχ ή ζηνπο θιεξνλφκνπο απηνχ, εθφζνλ Κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου Δυτικής Θεσσαλονίκης 19

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ επηέκβξηνο 2013 ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ ΓΖΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ -------------- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΗΡΔΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ (θαηφπηλ ησλ αξ. 317/2013 & 176/2015 απνθάζεσλ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ) Άξζξν 1 ν - Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 11/26-11-2014

Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 11/26-11-2014 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 11/26-11-2014 Πηε Οφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (αίζνπζα Γεκ. Ππκβνπιίνπ) ζήκεξα 26-11-2014 εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα