ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 17ο 19-25/11/2011 Παρασκεσή 25/11/2011 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ υνάντηση Απμένιου Ππωθυπουπγού με Ρώσο ομόλογό του. ηηο 18 Οθησβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηνπ Αξκέληνπ Πξσζππνπξγνχ Tigran Sargsyan κε ηνλ Ρψζν νκφινγφ ηνπ Bladimir Putin ζηελ Μφζρα. Ο Αξκέληνο Πξσζππνπξγφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο εξγαζίαο ηνπ ζηε Μφζρα θαη ζε ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο δηππνπξγηθήο επηηξνπήο ησλ δχν ρσξψλ πνπ έγηλε ηνλ πεξαζκέλν Ινχιην, πξνέβε ζε απεπζείαο ζπδεηήζεηο κε ηνλ Ρψζν Πξσζππνπξγφ γηα έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο πνξεία ησλ δηκεξψλ ζεκάησλ εκπνξηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο. Οη Ρσζηθέο επελδχζεηο ζηελ Αξκελία, ηφληζε ν Vladimir Putin, απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Ρσζία, θαζψο κάιηζηα αθνξνχλ κηα δηαδηθαζία ζηαδηαθήο πξνζαξκνγήο ζε λέα δεδνκέλα ηεο νηθνλνκία ηεο Αξκελίαο. Οη απεπζείαο επελδχζεηο ξσζηθψλ θεθαιαίσλ, αλέθεξε, έρνπλ θηάζεη ηα 3 δηο δνιάξηα ΗΠΑ. Ο Ρψζνο Πξσζππνπξγφο αλέθεξε φηη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζπλνκηιηψλ κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ αθνξά ζηελ παξνχζα θάζε ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο Αξκελίαο θαη ηεο δηαζχλδεζεο κε ηε Ρσζηθή επηθξάηεηα. Η ξσζηθή πιεπξά έρεη α- λαιάβεη ηε δηαρείξηζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ θαη έρεη επελδχζεη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηεο Αξκελίαο πεξίπνπ 180 εθ. δνι. ηδηαίηεξε έκθαζε ππήξμε ζηηο αλαθνξέο ηνπ Ρψζνπ Πξσζππνπξγνχ γηα ηελ εμέιημε ηεο θαηαζθεπήο ησλ νδηθψλ αμφλσλ Βνξξά-Νφηνπ, έξγα πνπ δεκνπξαηήζεθαλ πξφζθαηα απφ ηελ αξκεληθή θπβέξλεζε θαη πξφθεηηαη λα ηα αλαιάβνπλ ηζπαληθέο θαη θηλεδηθέο εηαηξείεο. συν. σελ. 4 υνάντηση Απμένιου και Ρώσου Ππωθυπουπγού 1ο Παγκόσμιο Agroforum στο Επεβάν Αχμεζε εμαγσγψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ σελ. 1 σελ.2 σελ. 5

2 σελ. 2 ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Σο 1o Παγκόσμιο Agroforum στο Επεβάν και η αγποτική ανάπτυξη. Σν 1ν Παγθφζκην Agroforum άλνημε ηηο πχιεο ηνπ ζην Δξεβάλ ηελ Παξαζθεπή 14 Οθησβξίνπ θαη ζπγθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ επηρεηξεκαηηψλ θαη απαζρνινχκελσλ κε ηνλ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο κέρξη ηηο 16 Οθησβξίνπ. Παξφηη ε εθδήισζε είρε παλεγπξηθφ ραξαθηήξα, απνηειψληαο κηα αθφκα δηνξγάλσζε ζηα πιαίζηα ησλ εθδειψζεσλ ηεο 20εο επεηείνπ ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Αξκελίαο θαη ηελ πξψηε θνξά πνπ ζηε ρψξα ε ζεζκνζεηεκέλε Ηκέξα ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηελ Γεσξγία ενξηάζζεθε κε απηήλ ηελ παξάιιειε ζεκαληηθή έθζεζε, ππήξμαλ ζεκαληηθά κελχκαηα θαη πξννπηηθέο πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ αξκεληθή νηθνλνκία θαη ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Ο Πξφεδξνο ηεο Αξκελίαο Serge Sarkisian θεξχζζνληαο ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ forum ηφληζε φηη νη κεηαξξπζκίζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα δεκηνχξγεζαλ ζνβαξέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηελ πεξηθέξεηαο θαη ησλ ρσξηψλ θαη κπφξεζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ξαγδαία απνθιηκάθσζε ηνπ επηπέδνπ θηψρεηαο πνπ επηθξαηνχζε ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηα-ζνβηεηηθήο πεξηφδνπ. Σφληζε φηη ηα δεηήκαηα ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζα παξακείλνπλ ζην θέληξν ηεο πξνζνρήο ηεο θπβέξλεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν ηεο γεσξγίαο ζηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο, πνπ παξφηη σο πνζνζηφ βαίλεη ζπξξηθλνχκελνο (απφ 45% ην 1998 ζε 21% ην 2010) έλεθα ηεο δηφγθσζεο ησλ ππεξεζηψλ, ηα εηζνδήκαηα πνπ δεκηνπξγεί γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο απμήζεθαλ ηελ πεξίνδν κατά 75%, γεγονόρ πος ςπογπαμμίζει τιρ άμεσερ ςπεπαξίερ για τοςρ εξγαδνκέλνπο έλεθα ηεο αχμεζεο ηεο νξγαλσκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεο πξνψζεζεο ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη ηππνπνίεζεο ζηνλ θιάδν ηεο γεσξγίαο. Ιδηαίηεξν βάξνο ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο δφζεθε ζηελ αλαγθαηφηεηα εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ θαη ηελ απνθπγή ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηάζεο, κέζσ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο ζε αλαβαζκηζκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο γεσξγηθήο βηνκεραλίαο. Ο Πξφεδξνο ηεο Αξκελίαο αλαθνίλσζε πξνγξάκκαηα επελδχζεσλ ψζηε ε ρψξα λα θαηαζηεί θνξπθαία ζηελ πεξηνρή ηνπ Ν. Καπθάζνπ ζηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, αλάκεζα ζε άιια, αλαθνίλσζε ηε ζπκθσλία κε ηελ Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ Ρσζίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία εμαζθαιίζηεθε ε ρξήζε κεηαρεηξηζκέλσλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ κε leasing ζε ηδηαίηεξα ρακειφ (έσο θαη ζπκβνιηθφ) θφζηνο γηα ην Τπ. Γεσξγίαο ηεο Αξκελίαο.

3 Τεύτος 17ο 19-25/11/2011 σελ. 3 συν. από σελ. 2 ην forum έιαβαλ κέξνο εθπξφζσπνη ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ηεο Αξκελίαο θαη ηεο Γηαζπνξάο, εθ ησλ νπνίσλ 700 πξνέξρνληαλ απφ αγξνθηήκαηα, ζπλεηαηξηζκνχο, εηαηξείεο επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Δπίζεο ζπκκεηείραλ 40 α- γξφηεο απφ ελλέα ρψξεο (Ρσζία, Οπθξαλία, Γεσξγία, Λίβαλν, Ιξάλ, Πνισλία, Λεηνλία, ΗΠΑ θαη Γαιιία) νη νπνίνη είηε ήδε ζπλεξγάδνληαη κε αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Αξκελία, είηε επηζπκνχλ λα ην πξάμνπλ ζην κέιινλ. εκεηψλεηαη επίζεο θαη ε αληηπξνζσπεία απφ ην Ναγθφξλν-Καξακπάρ πνπ ζπκκεηείρε θαη παξνπζίαζε ηηο ηδηαίηεξεο επθαηξίεο γηα αγξνηηθή αλάπηπμε θαη ζε απηήλ ηελ αλαπηπζζφκελε πεξηνρή θαη ηηο ζπλεξγαζίεο δηαζχλδεζεο κε ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο Αξκελίαο. Σν 2010 ε πξσηνθαλήο αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαηέγξαςε αχμεζε 12,5% ηνπ ΑΔΠ. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2011 ην αθαζάξηζην γεσξγηθφ πξντφλ ηεο Αξκελίαο αλήξρεην ζε 131,5 δηο DRAM (383 εθ. δνι.). Η αχμεζε δε ησλ πνηθηιηψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ήηαλ 62% έλεθα ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Ο Πξσζππνπξγφο Tigran Sarkisian ηφληζε ζε παξέκβαζή ηνπ ζην forum ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, πξνηεξαηφηεηα πνπ έρεη ήδε εληαρζεί ζηνλ ζρεδηαζκφ γηα ην επφκελν έηνο κέζσ ηεο πινπνίεζεο αξδεπηηθψλ θαη άιισλ κεγάισλ έξγσλ. Σφληζε φηη ήδε κηα ζεηξά απφ έξγα πινπνηνχληαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο Millennium Challenges Corporation πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ (κέρξη ζήκεξα 177 εθαη. δνιαξίσλ), κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ησλ γεσξγηθψλ ππνδνκψλ. Δπίζεο πξφζζεζε φηη θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα έρεη ρξεκαηνδνηήζεη κηα ζεηξά απφ άιια πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη ηελ αχμεζε ησλ επθαηξηψλ γηα ηνπο αγξφηεο. «Η ζεκαζία απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ράξε ζηελ ππνζηήξημε ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ, νη αγξφηεο έιαβαλ λέεο γλψζεηο, ηερλνινγία θαη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ», δήισζε ν αξκέληνο Πξσζππνπξγφο. Καηαιήγνληαο ελεκέξσζε φηη ε θπβέξλεζε ζα αμηνπνηήζεη ην δάλεην ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζκψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαηά 30% ζηελ επφκελε 5εηία. Ο πξσζππνπξγφο είπε φηη ην εζληθφ αγξνηηθφ ηνκέα έρεη πξνθιήζεηο θαη ηα επηηεχγκαηα, θαη ηφληζε φηη ε Αξκελία ήηαλ ε πξψηε απφ ηηο πξψελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο πνπ θαηάθεξε λα ζεζπίζεη κεραληζκνχο ηεο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο. Η Αξκελία δηαθέξεη απφ άιιεο ρψξεο απφ ην γεγνλφο φηη έρεη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη κφλν εθηάξηα γεο. συν. σελ. 6

4 σελ. 5 Τεύτος 17ο 19-25/11/2011 Ππεσβεία Επεβάν Γπαυείο Οικονομικών & Εμποπικών Τποθέσεων 6, Demirchian str. 0002, Yerevan Σηλέυωνο : (+37410) , , fax : (+37410) Το Γραθείο ΟΕΥ Ερεβάλ είλαη ζηε δηάζεζε ηωλ επητεηρήζεωλ ποσ επηζσκούλ λα αλαδεηήζοσλ ηελ προώζεζε ηωλ προϊόληωλ ηοσς ζηελ αλαπησζζόκελε αγορά ηες Αρκελίας. Παραθαιούκε λα κας αποζηείιεηε ζτεηηθώς αηηήκαηα θαη παραηερήζεης ζας. συν. από σελ. 1. Ο Ρψζνο Πξφεδξνο ζεκείσζε φηη ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ νη δπν θπβεξλήζεηο γηα ην δήηεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ θαη ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηεο κειινληηθήο εθκεηάιιεπζήο ηνπο. Δπηπξνζζέησο ηφληζε φηη ε θαηαζθεπή ησλ απηψλ ησλ νδηθψλ α- μφλσλ αλαδεηθλχεη θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ πξνψζεζε ηειηθήο ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ην ζεκείν ειέγρνπ Verin Lars ζηα ζχλνξα κεηαμχ Ρσζίαο θαη Γεσξγίαο πνπ έρεη αλνίμεη μαλά (θαζψο είρε θιείζεη κεηά ηελ ηξαγσδία ζην Beslan) κε ην αίηεκα ηεο αξκεληθήο πιεξάο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ εδαθηθνχ θαζεζηψηνο αλάκεζα ζηελ Αξκελία θαη ηε Ρσζία. Οη θαιέο δηκεξείο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ εθηείλνληαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ηδηαίηεξα ηεο αηνκηθήο ελέξγεηαο γηα ην ιφγν απηφ ν Αξκέληνο Πξσζππνπξγφο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξννπηηθή αλαδηακφ- ξθσζεο ηεο ξσζναξκεληθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ ππξεληθνχ εξγνζηαζίνπ κεηά ηελ αλαθνίλσζε απφ ηνλ Γάιιν Πξφεδξν αξθνδί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξφζθαηεο επηζθέςεψο ηνπ ζην Δξεβάλ, ηεο βνχιεζεο γηα ζπκκεηνρή ζε απηφ ην επελδπηηθφ πξφγξακκα. Ο Ρψζνο Πξσζππνπξγφο αλέθεξε φηη νη επελδχζεηο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηεο "Gasprom" ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζηελ Αξκελία είλαη 1,6 δηο. δνι. γεγνλφο πνπ δειψλεη ηελ ζηξαηεγηθή επηινγή γηα επελδχζεηο ζηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο ζηε ρψξα, ζεκεηψλνληαο φηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη ακθηβνιία, φηη ηα ζπλνκνινγεκέλα θνηλά πξνγξάκκαηα ησλ δπν ρσξψλ ζα πινπνηεζνχλ πιήξσο, δηαζθεδάδνληαο κάιινλ ηηο εληππψζεηο κεηά ηελ αηθληδηαζηηθή είζνδν ηεο Γαιιίαο ζην επελδπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ λένπ ππξεληθνχ εξγνζηαζίνπ. Ο Πξσζππνπξγφο Tigran Sargsyan, εθθξάδνληαο ηελ επγλσκνζχλε ηνπ θπξίσο γηα ηε δηκεξή νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ησλ ηειεπηαίσλ δχν εηψλ, ε νπνία βνήζεζε δξαζηηθά ηελ Αξκελία, ελ κέζσ ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, λα απνθχγεη δξακαηηθέο ζπλέπεηεο. Ιδηαηηέξσο δε επραξίζηεζε ηνλ Ρψζν Πξφεδξν γηα ην δάλεην 500 εθ. δνι. πνπ ρνξεγήζεθε ην 2009 θαη ηελ δξαζηεξηνπνίεζε 1200 εηαηξεηψλ κε ξσζηθά θεθάιαηα ζηελ Αξκελία νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ψζηε ε ρψξα λα δηαηεξήζεη ην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε 2% ηνπ ΑΔΠ ην 2010 θαη λα πξνζβιέπεη ζε 5% γηα ην ηξέρνλ έηνο. Σν εμαγσγηθφ δπλακηθφ ησλ ξσζηθψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αξκελία απμάλεηαη βαζκηαίσο, θαη φπσο είπε ν Tigran Sargsyan απηφ ηθαλνπνηεί θαη ηηο δχν ρψξεο, θαζψο πξνζδίδεη ηδηαίηεξε εμσζηξέθεηα ζηελ Αξκεληθή νηθνλνκία.

5 σελ. 5 Τεύτος 17ο 19-25/11/2011 Αύξηση εξαγωγών κλωστοϋυαντουπγικών πποϊόντων. εκαληηθή αχμεζε θαηέγξαςαλ νη εμαγσγέο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ηεο Αξκελίαο. πγθεθξηκέλα πξντφληα αμίαο 1,6 δηζ. AMD (Armenian Dram), πεξίπνπ 4,5 εθ. δνι. εμήρζεζαλ ηελ πεξίνδν Ιαλ-Απγ 2011, θαηαγξάθνληαο αχμεζε 33,9% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Ο θ. Hayk Mirzoyan, επηθεθαιήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραληθήο Πνιηηηθήο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ηεο Αξκελίαο, δήισζε παξνπζηάδνληαο ηα ζηνηρεία φηη ε εμέιημε απηή δελ ήηαλ αλακελφκελε ζε απηή ηε θάζε θαζψο νη δηεζλείο πθεζηαθέο ηάζεηο ζηνλ θιάδν, εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνπλ ηηο εμαγσγέο ηεο Αξκελίαο. Ωζηφζν φπσο ηφληζε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο, ε βηνκεραληθή παξαγσγή ζηελ θισζηνυθαληνπξγία επηηαρχλζεθε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαη θαηαγξάθεθε ζεκαληηθφηαηε αχμεζε 52,7% θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Η αμία δε ησλ πξντφλησλ μεπέξαζε ηα 4,5 δηζ. AMD, (12,5 εθ. δνι.) εθ ησλ νπνίσλ 3 δηζεθαηνκκχξηα AMD κνλάρα είλαη ε παξαγσγή εηδψλ ξνπρηζκνχ θαη ελδπκάησλ. Οη πσιήζεηο ζπλνιηθά απμήζεθαλ 62%, αλέθεξε ν θ. Mirzoyan, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη α- θελφο ηελ απμεκέλε δήηεζε θαη απφ ηελ εγρψξηα αγνξά, ε νπνία παξνπζηάδεη ζεκαληηθά ζηνηρεία αλφδνπ ράξηο ηελ αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο αιιά θαη ζηελ πηνζεηνχκελεο πνιηηηθέο γηα αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν θαη ηε ζπγθξάηεζε ησλ ηηκψλ ζε πξνζηηά επίπεδα. Δηδηθφηεξα, ε θπβέξλεζε έρεη αιιάμεη ην ηεισλεηαθφ θαζεζηψο γηα ηελ εηζαγσγή εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ηηο ιεγφκελεο πξνγξακκαηηζκέλεο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ θιηκαθσηή έθπησζε θφξνπ αλάινγα κε ηελ αμία ησλ εηζαγνκέλσλ παγίσλ ηεο επηρείξεζεο, πνπ θηάλεη έσο θαη 70% γηα εμνπιηζκφ αμίαο 500 ρηι. δνι. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ φπσο αλέθεξε ν θ. Mirzoyan νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο εηαηξείεο ήδε έρνπλ εηζέιζεη ζηελ αγνξά ηεο Αξκελίαο θαη εθκεηαιιεχνληαη ην πξνλνκηαθφ θαζεζηψο γηα νξγάλσζε παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηνλ θιάδν ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη λα επαλεμάγνπλ πξντφληα ηνπο κε ρακειφ θφζηνο. Σφληζε δε φηη παξφηη ην Αδεξκπατηδάλ θαη ε Γεσξγία πξνζθέξνπλ παξφκνην ζεζκηθφ πιαίζην ε Αξκελία έρεη πξνζειθχζεη ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο γηα ηηο επελδχζεηο απηνχ ηνπ θιάδνπ ζηελ πεξηνρή. Οη πεξίπνπ 100 βηνκεραληθέο κνλάδεο ηνπ θιάδνπ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ ρψξα (21 ην 1999), ρξεζηκνπνηνχλ σο επί ην πιείζηνλ πξψηεο χιεο ησλ πειαηψλ ηνπο (επξσπατθψλ εηαηξεηψλ) ζε έλα ηδηφηππν outsourcing ζην νπνίν έρνπλ ζπλνκνινγήζεη κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο ηνπο θαη θαη απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπλ εμαζθαιίζεη ηελ εμαγσγή ηνπ κεγαιπηέξνπ κέξνπο ηεο παξαγσγήο ηνπο, αλ θαη νξηζκέλεο εηαηξείεο θαηαθέξλνπλ πιένλ λα πσινχλ κέρξη θαη ην 50% ηεο παξαγσγήο ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Σν θπβεξλεηηθφ ζηέιερνο επεζήκαλε φηη ε Ιηαιία, ε Γεξκαλία θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, θαζψο θαη ν Καλαδάο θαη νη ρψξεο ηεο ΚΑΚ, εηδηθψο δε ε Ρσζία, απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο εηζαγσγείο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ηεο Αξκελίαο. συν. σελ. 6

6 σελ. 5 Τεύτος 17ο 19-25/11/2011 συν. από σελ. 3 ε ζχληνκε παξέκβαζε ππεπζχλνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Δξεβάλ, ηνλίζηεθε ε ζεκαληηθή βνήζεηα πνπ έρεη παξαζρεζεί ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο Αξκελίαο κέζα απφ ηηο ρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο ηνπ Διιεληθνχ Τπ. Δμσηεξηθψλ θαη άιισλ ειιεληθψλ θνξέσλ, ζηα πξψηα ρξφληα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ρψξαο κεηά ην ε ηδηαίηεξε δε ζπλνκηιία κε ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Αξκελίαο θαη εθπξνζψπνπο ηεο αξκεληθήο δηαζπνξάο εθθξάζηεθε γηα κηα εηζέηη θνξά ε επαξέζθεηα γηα ηελ ειιεληθή ζπλεηζθνξά έσο ζήκεξα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ζπλεξγαζία ηεο Διιάδνο κε ηελ Αξκελία ζηνλ αγξνηηθφ θιάδν. Δλδεηθηηθφ ηνπ δπλακηζκνχ ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο Αξκελίαο είλαη ε είζνδνο ζηελ γεσξγηθή αζθαιηζηηθή αγνξά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο INGO Αξκελία, ε νπνία αλέπηπμε πξντφληα γηα ηελ θάιπςε ινγήο θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίζνπλ νη αγξφηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Η "INGO Αξκελία» ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε άδεηα πνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αξκελίαο θαη ε νπνία πξνβιέπεη ηελ πξνζθνξά 12 δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ αζθάιηζεο πιελ ησλ αζθαιεηψλ δσήο. Σν 1 ν δηεζλέο forum, πνπ νκνινγνπκέλσο απεηέιεζε ζεκαληηθή επηηπρία ηεο δηνξγαλσηηθήο επηηξνπήο, πεξηειάκβαλε ζηηο 15 Οθησβξίνπ ην Φεζηηβάι πγθνκηδήο ζηελ θνηιάδα ηνπ φξνπο Α- ξαξάη, θαηά ην νπνίν νη ζχλεδξνη ζπλαληήζεθαλ κε εθπξνζψπνπο ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο. Σέινο ζηηο 16 Οθησβξίνπ ζηνλ θεληξηθφ δξφκν North Avenue ηνπ Δξεβάλ ζην θέληξν ηεο πφιεο, αγξφηεο πξνζέθεξαλ πξντφληα ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Ηκέξαο ησλ Δξγαηψλ ζηελ Αγξνηηθή Οηθνλνκία πνπ έρεη θαζηεξσζεί απφ ην συν. από σελ. 5 Μεηαμχ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο παξνχζαο θάζεο ηνπ θιάδνπ θισζηνυθαληνπξγίαο, μερσξίδνπλ σζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Mirzoyan, ηα πξνβιήκαηα κεηαθνξάο, εηζαγσγήο πξψησλ πιψλ, αιιά θαη ε ίδξπζε παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, παξά ηελ δηεπζέηεζε πνιιψλ δεηεκάησλ κε πξφζθαηνπο λφκνπο. εκαληηθή αλαθνίλσζε απεηέιεζε σζηφζν ε θνηλνπνίεζε ηεο πξφζεζεο ηεο θπβέξλεζεο ηεο Αξκελίαο λα δεκηνπξγήζεη εκπνξηθφ νξγαληζκφ ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ πψιεζε αξκεληθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ψζηε λα θαζηεξσζεί δηαθξηηφ brand name γηα ηα πξντφληα ηεο.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ηεο ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΠΑΡΙΙ ΔΙΑΓΧΓΗ : ΓΙΔΘΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ / ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ζε ηέηνην βαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ.

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δπηβιέπσλ: Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Βαιάζεο 1. Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ (ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ) ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Ω ΔΥΟΤΝ ΤΙΟΘΔΣΗΘΔΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Πποοπτικέρ για τιρ Ελληνικέρ Εξαγωγέρ Μαπμάπος Παροσζίαζη: Εσάγγελος Χαϊδάς, αρτιηέκηων, ηέως πρόεδρος ηης ΟΣΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν)

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Θεζζαινλίθε 2011 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα