Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 6 Προσφορά, Ζήτησηκαι Οικονοµική Πολιτική της Κυβέρνησης

2 Προσφορά, Ζήτηση και Οικονοµική Πολιτική της Κυβέρνησης Σε ένα ελεύθερο, χωρίς περιορισµούς σύστηµα αγοράς, οι δυνάµεις της αγοράς θέτουν τις τιµές ισορροπίας και τις ποσότητες που ανταλλάσσονται. Παρόλο που οι συνθήκες ισορροπίας µπορεί να είναι αποδοτικές, εντούτοις µπορεί να είναι αλήθεια, ότι δεν µπορούν όλοι να είναι ικανοποιηµένοι. Ένας από τους ρόλους των οικονοµολόγων είναι να χρησιµοποιούν τις θεωρίες για να βοηθούν στην ανάπτυξη οικονοµικών πολιτικών.

3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΩΝ Έλεγχοι τιµών συνήθως επιβάλλονται όταν οι πολιτικοί πιστεύουν ότι η τιµή αγοράς ενός αγαθού ή µιας υπηρεσία είναι άδικη για τους αγοραστές ή τους πωλητές. Σαν αποτέλεσµα η κυβέρνηση επιβάλλει ανώτατη και κατώτατη τιµή. Price ceiling = τιµή οροφής ή ανώτατη τιµή Price floor= κατώτατητιµή

4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΩΝ Price Ceiling-τιµή οροφής ή ανώτατη τιµή Ηκαθορισµένηµενόµοανώτατητιµήστην οποίαµπορείναπωληθείένααγαθόήµια υπηρεσία. Price Floor-κατώτατητιµή Ηκαθορισµένηµενόµοτιµήστηνοποία µπορείναπωληθείένααγαθόήµια υπηρεσία.

5 Πως οι ανώτατες τιµές επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της αγοράς ύο πιθανά αποτελέσµατα που προκύπτουν όταν η κυβέρνηση επιβάλει ανώτατη τιµή : Ηανώτατητιµήδενείναιδεσµευτικήεάν οριστεί πάνω από την τιµή ισορροπίας. Η ανώτατη τιµή είναι δεσµευτική όταν οριστείκάτωαπότηντιµήισορροπίας, οδηγώνταςσεέλλειµµα.

6 Figure 1: Αγορά µε ανώτατη τιµή (a) Ceiling That Is Not Binding Ανώτατη τιµή η οποία δεν είναι δεσµευτική Price of Ice-Cream Cone Supply-προσφορά $4 Price Ceiling-ανώτατη τιµή 3 Equilibrium Priceτιµή ισορροπίας Demand-ζήτηση Quantity of Equilibrium Ice-Cream Quantity-ποσότητα ισορροπίας Cones

7 Figure 1: A Market with a Price Ceiling-Αγορά µε ανώτατη τιµή (b) A Price Ceiling That Is Binding Ανώτατη τιµή η οποία είναι δεσµευτική Price of Ice-Cream Cone Supply-προσφορά Equilibrium Price-τιµή ισορροπίας $3 2 Price Ceiling-ανώτατη τιµή Shortage-έλλειµµα Demand-ζήτηση 0 75 Quantity supplied 125 Quantity demanded Quantity of Ice-Cream Cones

8 Πως οι ανώτατες τιµές επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της αγοράς Επιδράσεις ανώτατης τιµής Η δεσµευτική ανώτατη τιµή δηµιουργεί Ελλείµµαταεπειδή Q D > Q S. Παράδειγµα: Έλλειψη Βενζίνης του Οιπωλητέςθαπρέπεινακατανέµουντα σπάνια αγαθά σε ένα µεγάλο αριθµό πιθανών αγοραστών Παράδειγµα: Μακριές ουρές, διακρίσεις από τους πωλητές.

9 CASE STUDY: Ουρές στα πρατήρια βενζίνης Το 1973, οοπεκαύξησετηντιµήτουαργού πετρελαίου. Το αργό πετρέλαιο είναι βασικό συστατικό της βενζίνης, συνεπώς η υψηλότερη τιµή του πετρελαίου οδήγησε στη µειωµένη προσφοράβενζίνης. Ποιος παράγοντας ευθυνόταν για τις µεγάλες ουρές στα πρατήρια βενζίνης; Οι οικονοµολόγοι ρίχνουν το φταίξιµο στους κανονισµούς της κυβέρνησης οι οποίοι µείωσαν την τιµή του πετρελαίου που µπορούσαν να χρεώσουν οι εταιρείες.

10 Figure 2: Η αγορά βενζίνης µε ανώτατη τιµή (a) The Price Ceiling on Gasoline Is Not Binding (µηδεσµευτική) Price of Gasolineτιµή πετρελαίου 1. Initially, the price ceiling is not Bindingαρχική ανώτατη τιµή που δεν είναιδεσµευτική... Supply S 1 Price ceiling-ανώτατητιµή P 1 0 Q 1 Demand-ζήτηση Quantity of Gasolineποσότητα πετρελαίου

11 Figure 2: Η αγορά βενζίνης µε ανώτατη τιµή (b) The Price Ceiling on Gasoline Is Binding (δεσµευτική) Price of Gasoline- Τιµή πετρελαίου S but when supply falls όµωςηπροσφορά µειώνεται... S 1 P 2 Price ceiling-ανώτατητιµή P resulting in a Shortage(έλλειµµα) the price ceiling becomes binding η ανώτατη τιµή γίνεταιδεσµευτική... Demand-ζήτηση 0 Q S Q D Q 1 Quantity of Gasoline-ποσότητα πετρελαίου

12 CASE STUDY: Έλεγχος των ενοικίων στη βραχυχρόνια και µακροχρόνια περίοδο Τα ανώτατα επίπεδα ενοικίων που µπορούν να απαιτήσουν οι ιδιοκτήτες από τους ενοικιαστές τους καθορίζονται µε νόµο. Σκοπός της πολιτικής του ενοικίου είναι να βοηθηθούν οι φτωχοί που δεν έχουν δικό τους σπίτι να βρουν φθηνότερη στέγη. Ένας οικονοµολόγος έχει χαρακτηρίσει το έλεγχο των ενοικίων ως «τον καλύτερο τρόπο να καταστραφεί µια πόλη εκτός από βοµβαρδισµό»

13 Figure 3: -Έλεγχος των ενοικίων στη βραχυχρόνια και µακροχρόνια περίοδο (a) Rent Control in the Short Run-έλεγχοςενοικίωνστηνβραχυχρόνιαπερίοδο (supply and demand are inelastic-η προσφορά και ζήτηση είναι ανελαστικές) Rental Price of Apartmentτιµή ενοικίου Supply-προσφορά διαµερίσµατος Controlled rent-ελεγχόµενοενοίκιο Shortage έλλειµµα Demand-ζήτηση 0 Quantity of Apartments ποσότητα διαµερισµάτων

14 Figure 3: Έλεγχος των ενοικίων στη βραχυχρόνια και µακροχρόνια περίοδο (b) Rent Control in the Long Run-έλεγχοςενοικίωνστηνµακροχρόνιαπερίοδο (supply and demand are elastic-η προσφορά και ζήτηση είναι ελαστικές) Rental Price of Apartmentτιµή ενοικίου διαµερίσµατος Supply-προσφορά Controlled rent-ελεγχόµενοενοίκιο Shortage-έλλειµµα Demand-ζήτηση 0 Quantity of Apartments-ποσότητες διαµερισµάτων

15 Πως οι κατώτατες τιµές επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της αγοράς Όταν η κυβέρνηση επιβάλει κατώτατες τιµές υπάρχουν δύο πιθανά αποτελέσµατα. Ηκατώτατητιµήδενείναιδεσµευτικήεάν καθοριστεί κάτω από την τιµή ισορροπίας Η κατώτατη τιµή είναι δεσµευτική εάν καθοριστείπάνωαπότηντιµήισορροπίας, οδηγώντας σε πλεόνασµα.

16 Figure 4: Αγορά µε κατώτατη τιµή (a) A Price Floor That Is Not Binding-κατώτατη τιµή η οποία δεν είναι δεσµευτική Price of Ice-Cream Cone Supply-προσφορά Equilibrium Price-τιµή ισορροπίας $3 2 Price Floor-κατώτατη τιµή Demand Quantity of Equilibrium Ice-Cream Quantity-Ποσότητα Cones ισορροπίας

17 Figure 4: Αγορά µε κατώτατη τιµή (b) A Price Floor That Is Binding-κατώτατη τιµή η οποία είναι δεσµευτική Price of Ice-Cream Cone Supply-προσφορά Surplus-πλεόνασµα $4 3 Price Floor Κατώτατη τιµή Equilibrium Price-τιµή ισορροπίας Demand-ζήτηση 0 80 Quantity Demanded- Ζητούµενη ποσότητα 120 Quantity Supplied Προσφερόµενη ποσότητα Quantity of Ice-Cream Cones

18 Πως οι κατώτατες τιµές επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της αγοράς Ηκατώτατητιµήεµποδίζειτηνζήτησηκαιτην προσφορά από το να µετακινηθούν προς την τιµή και ποσότητα ισορροπίας. Ότανηαγοραίατιµήφτάσειστηνκατώτατη τιµή, τότεδενµπορείναµειωθείπεραιτέρω, έτσι η αγοραία τιµή ισούται µε την κατώτατη τιµή.

19 Πως οι κατώτατες τιµές επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της αγοράς Μια δεσµευτική κατώτατη τιµή προκαλεί: ΠλεόνασµαεπειδήQ S > Q D. Non-price rationing is an alternative mechanism for rationing the good, using discrimination criteria. Παράδειγµα: Κατώτατος Μισθός, Υποστήριξη στις τιµές των αγροτικών προϊόντων.

20 Ελάχιστος µισθός Ένα σηµαντικό παράδειγµα κατώτατης τιµής είναι ο ελάχιστος µισθός. Ο νόµος του ελάχιστου µισθού, υπαγορεύει την χαµηλότερη πιθανή τιµή εργασίας που ο κάθε εργοδότης µπορεί να πληρώσει.

21 Figure 5: Πως ο κατώτατος µισθός επηρεάζει την αγορά εργασίας Wage µισθός Labor Supply Προσφορά εργασίας Equilibrium Wage- Μισθός ισορροπίας 0 Equilibrium Employmen t-ισορροπία εργασίας Labor Demand-ζήτηση εργασίας Quantity of Labor-ποσότητα εργασίας

22 Figure 5: Πως ο κατώτατος µισθός επηρεάζει την αγορά εργασίας Wage µισθός Labor surplusπλεόνασµα εργασίας (unemployment-ανεργία) Labor Supply-προσφορά εργασίας Minimum Wage Ελάχιστος µισθός 0 Quantity Demandedζητούµενη Quantity Supplied-προσφερόµενη ποσότητα ποσότητα Labor Demand-ζήτηση εργασίας Quantity of Labor-ποσότητα εργασίας

23 ΦΟΡΟΙ Οι κυβερνήσεις εισπράττουν φόρους γιανααυξήσουντα έσοδαγιατα δηµόσια έργα.

24 Πως οι φόροι στους αγοραστές και πωλητές επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της αγοράς Οι φόροι αποθαρρύνουν τη δραστηριότητα της αγοράς. Όταν ένα αγαθό φορολογείται, η ποσότητα που πωλείται είναι µικρότερη. Οιαγοραστέςκαιοιπωλητές µοιράζονται το βάρος του φόρου.

25 Ελαστικότητα και επιµερισµός του φόρου Ο επιµερισµός του φόρου, είναι τρόπος κατάτονοποίοτοβάροςτουφόρου µοιράζεται µεταξύ αυτών που συµµετέχουν στην αγορά.

26 Ελαστικότητα και επιµερισµός του φόρου Επιµερισµός του φόρου, είναι η µελέτη για το ποιος ανέχεται το βάρος του φόρου. Οι φόροι προκύπτουν από αλλαγή στην ισορροπία της αγοράς. Οι αγοραστές πληρώνουν περισσότερα και οι πωλητές εισπράττουν λιγότερα, άσχετα µε το ποιόνεπιβαρύνειοφόρος.

27 Figure 6: Φόρος στους αγοραστές Price of Ice-Cream Price Cone buyers pay $3.30 Price 3.00 without 2.80 tax Price sellers receive Tax-φόρος($0.50) Equilibrium with tax Ισορροπία µε φόρο Supply, S 1 Equilibrium without tax ισορροπία χωρίς φόρο A tax on buyers shifts the demand curve downward by the size of the tax ($0.50). D 1 D Quantity of Ice-Cream Cones

28 Ελαστικότητα και επιµερισµός του φόρου Ποιαείναιηεπίδρασηαπότηνεπιβολή φορολογίας? Οι φόροι αποθαρρύνουν την δραστηριότητα της αγοράς. Όταν ένα αγαθό φορολογηθεί, η ποσότητα που πωλείται από το αγαθό αυτό είναι µικρότερη. Οι αγοραστές και οι πωλητές µοιράζονται το βάρος της φορολογίας.

29 Figure 7: Φόρος στους πωλητές Price of Ice-Cream Price Cone buyers pay $3.30 Price without tax Price sellers receive Equilibrium with tax Ισορροπία µε φόρο Tax ($0.50) S 2 S 1 A tax on sellers shifts the supply curve upward by the amount of the tax ($0.50). Equilibrium without tax Ισορροπία χωρίς φόρο Demand, D Quantity of Ice-Cream Cones

30 Figure 8 Φόρος µισθωτών υπηρεσιών Wage µισθός Labor supply Προσφορά εργασίας Wage firms pay Μισθός που πληρώνουν οι επιχειρήσεις Wage without tax Μισθός χωρίς φόρο Wage workers Receive-Μισθός που λαµβάνουν οι εργαζόµενοι Tax wedge Φορολογική σφήνα 0 Labor demand Ζήτηση εργασίας Quantity of Labor Ποσότητα εργασίας

31 Ελαστικότητα και επιµερισµός του φόρου Σετιαναλογίεςµοιράζεταιτοβάροςτου φόρου; Πως συγκρίνονται οι επιπτώσεις από µια φορολογία στους αγοραστές και στους πωλητές; Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις εξαρτάται από την ελαστικότητα της ζήτησης και την ελαστικότητα της προσφοράς.

32 Figure 9: Πως επιµερίζεται το βάρος ενός φόρου (a) Elastic Supply, Inelastic Demand-ελαστικήπροσφορά, ανελαστικήζήτηση Price τιµή Price buyers pay Τιµή που πληρώνουν οι αγοραστές 1. When supply is more elastic than demand όταν η προσφορά είναι πιο ελαστική απότηνζήτηση... Supply-προσφορά Price without tax Τιµή χωρίς φόρο Price sellers Receive Τιµή που παίρνουν οι πωλητές 0 Tax φόρος than Demand-ζήτηση on producersαπ ότι οι παραγωγοί the incidence of the tax falls more heavily on consumers οι καταναλωτές επιµερίζονται περισσότερο το βάρος του φόρου... Quantity ποσότητα

33 Figure 9: Πως επιµερίζεται το βάρος ενός φόρου (b) Inelastic Supply, Elastic Demand-ανελαστικήπροσφορά, ελαστικήζήτηση Price τιµή Price buyers pay- Τιµή που πληρώνουν οι αγοραστές Price without tax- Τιµή χωρίς φόρο Tax φόρος 1. When demand is more elastic than supply όταν η ζήτηση είναι πιο ελαστική από την προσφορά... Supply-προσφορά than on Consumers-παρά τους καταναλωτές. Price sellers Receive- Τιµή που παίρνουν οι πωλητές the incidence of the tax falls more heavily Demand ζήτηση on producers-οι φόροι επιβαρύνουν περισσότερο τουςπαραγωγούς... Quantity ποσότητα

34 Ελαστικότητα και επιµερισµός του φόρου Λοιπόν, πως µοιράζεται το βάρος του φόρου; Το βάρος από µια φορολογία πέφτει περισσότερο στην µεριά µιας αγοράς η οποία είναι λιγότερο ελαστική.

35 Περίληψη Οι έλεγχοι στις τιµές περιλαµβάνουν ανώτατες και κατώτατες τιµές. Η ανώτατη τιµή είναι η καθορισµένη νοµικά µέγιστητιµήγιαένααγαθόήµιαυπηρεσία. Παράδειγµα: έλεγχοςενοικίου. Η κατώτατη τιµή είναι η καθορισµένη νοµικά ελάχιστητιµήγιαένααγαθόήµιαυπηρεσία. Παράδειγµα: ελάχιστοςµισθός

36 Περίληψη Οι φόροι χρησιµοποιούνται για να αυξήσουν τα έσοδα για δηµόσιους σκοπούς. Ότανηκυβέρνησηεπιβάλειφόροσεένα αγαθό, η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού µειώνεται. Οφόροςσεένααγαθόδείχνειτηνφορολογική «σφήνα» της τιµής που πληρώνεται από τους αγοραστές και της τιµής που εισπράττεται από τους πωλητές.

37 Περίληψη Ο επιµερισµός φόρου αναφέρεται στο ποιος παίρνει το βάρος του φόρου Ο επιµερισµός του φόρου δεν εξαρτάται από το αν ο φόρος επιβάλλεται στους αγοραστές ή στους πωλητές. Ο επιµερισµός του φόρου εξαρτάται από την ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς στις τιµές. Τοβάροςτουφόρουτείνειναπέφτειστην µεριά της αγοράς που είναι λιγότερο ελαστική.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

13 Το κόστος Παραγωγής Οι αγοραίες δυνάµεις της Προσφοράς και της Ζήτησης ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι οικονοµικοί όροι που χρησιµοποιούνται από τους οικονοµολόγους ευρέως. ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι κινητήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΤΕΙΔΗ & ΑΓΓΕΟ ΝΟΤΗ ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α.Ο.Θ.) ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΕΙ ΕΥΡΑΙΑ 2012 Πίνακας περιεχοµένων Προλεγόμενα......................................................15 Η ευελιξία των

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Οι δυνάμεις της αγοράς Ζήτηση και συμπεριφορά καταναλωτή Προσφορά και συμπεριφορά παραγωγού Ισορροπία προσφοράς-ζήτησης Η τέλεια αγορά Αποδοτική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Συγγραφή Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Κεφάλαιο 24 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Ηευημερία(το βιοτικό επίπεδο)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Μακροοικονομική: dap_naut@yahoo.gr Είναι η μελέτη της οικονομίας σαν σύνολο, ασχολείται δηλαδή με τα συνολικά μεγέθη της οικονομίας μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ. Νοέμβριος 13. PwC

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ. Νοέμβριος 13. PwC ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Περίγραµµα κεφαλαίου Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί ηµόσιες δαπάνες, φόροι και µακροοικονοµία ηµόσια ελλείµµατα και χρέος Ελλείµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα φορολογικά συστήµατα στις µεσογειακές χώρες της Ε.Ε.» Φοιτήτρια: Τσαρουχά Γεωργία, Α.Μ. 8166 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά αγαθού υγείας και αδυναµία επιβολής κανόνων ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς

Χαρακτηριστικά αγαθού υγείας και αδυναµία επιβολής κανόνων ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 2, 38-43 Χαρακτηριστικά αγαθού υγείας και αδυναµία επιβολής κανόνων ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς Μαλλιαρού Μ. 1, Σαράφης Π. 2, Καραθανάση Κ 3., Σωτηριάδου

Διαβάστε περισσότερα

οκίμια Οικονομικής Πολιτικής

οκίμια Οικονομικής Πολιτικής οκίμια Οικονομικής Πολιτικής ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μιχάλης Σ. Μιχαήλ Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστήμιο Κύπρου Κώστας Χατζηγιάννης Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

5. ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)

5. ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) 5. ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτελεί την ενοποιηµένη αγροτική πολιτική των κρατών-µελών της ΕΕ. Περιγράφει ένα σύνολο νόµων και κανονισµών σχετικών µε

Διαβάστε περισσότερα

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Κεφάλαιο 26 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχωρισμός ειδών ανεργίας Τοπρόβληματηςανεργίαςσυνήθως χωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

οκίμια Οικονομικής Ανάλυσης

οκίμια Οικονομικής Ανάλυσης οκίμια Οικονομικής Ανάλυσης Το Μοντέλο Προσομοίωσης Φοροπαροχών για την Κυπριακή Οικονομία Μαρία Ανδρέου Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Αλέξανδρος Πολυκάρπου Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Νάτια Νικολαΐδου Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων* Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2013 8 (2), 87-106 Social Cohesion and Development 2013 8 (2), 87-106 Άρθρα Articles Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα