Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 7 Καταναλωτές, παραγωγοί και αποτελεσµατικότητα των αγορών

2 Επανεξετάζοντας την Ισορροπία Η τιµή ισορροπίας και η ποσότητα ισορροπίας µεγιστοποιούν την συνολική ευηµερία των αγοραστών και πωλητών; Η ισορροπία της αγοράς αντανακλά τον τρόπο που οι αγορές κατανέµουν τους σπάνιους πόρους. Τοκατάπόσοηκατανοµήστηναγοράείναι επιθυµητή µπορεί να εξαρτηθεί από την οικονοµική της ευηµερίας.

3 Οικονοµικά της Ευηµερίας Ηοικονοµικήτηςευηµερίαςείναιηµελέτητου τρόπουµετονοποίοηκατανοµήτων παραγωγικών πόρων επηρεάζει την οικονοµική ευηµερία των πολιτών. Οιαγοραστέςκαιοιπωλητέςέχουνοφέληαπό την συµµετοχή τους στην αγορά. Η ισορροπία σε µια αγορά µεγιστοποιεί την συνολική ευηµερία των αγοραστών και των πωλητών.

4 Οικονοµικά της Ευηµερίας Ηισορροπίαστηναγοράοδηγεί στηνµεγιστοποίησητουοφέλους καισυνεπώςµεγιστοποιείτη συνολικήευηµερίατόσογιατους καταναλωτέςόσοκαιγιατους παραγωγούςτουπροϊόντος.

5 Οικονοµικά της Ευηµερίας Το πλεόνασµα του καταναλωτή µετρά την οικονοµική ευηµερία από την πλευρά του αγοραστή. Το πλεόνασµα του παραγωγού µετρά την οικονοµική ευηµερία από την πλευρά του πωλητή.

6 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Willingness to pay -Ηπροθυµία πληρωµήςείναιτοµέγιστοποσόπουο αγοραστής είναι πρόθυµος να πληρώσει για ένα αγαθό. Μετρά το πόσο αποτιµά ένας αγοραστής τοαγαθόήτηνυπηρεσίαπουθέλεινα αποκτήσει.

7 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Consumer surplus -Τοπλεόνασµα τουκαταναλωτήείναιηπροθυµία ενόςαγοραστήµείοντοποσόπου οαγοραστήςαυτόςπραγµατικά πληρώνει.

8 Table 1: 4 πιθανές προθυµίες πληρωµής ενός αγοραστή Copyright 2004 South-Western

9 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ηαγοραίακαµπύληζήτησηςτης αγοράςαπεικονίζειτιςδιάφορες ποσότητεςπουοιαγοραστέςείναι πρόθυµοικαιικανοίνααγοράσουν σεδιαφορετικέςτιµές.

10 Πίνακας ζήτησης και καµπύλη ζήτησης

11 Figure 1 Πίνακας ζήτησης και η καµπύλη ζήτησης Price of Album $100 John s willingness to payπροθυµίαπληρωµήςτου John 80 Paul s willingness to pay 70 George s willingness to pay 50 Ringo s willingness to pay Demand ζήτηση Quantity of Albums Copyright 2003 Southwestern/Thomson Learning

12 Figure 2 Μετρούµε το πλεόνασµα του καταναλωτή µε την καµπύλη ζήτησης Price of Album $ (a) Price-τιµή = $80 John s consumer surplus ($20) Πλεόνασµα καταναλωτή του John Demand ζήτηση Quantity of Albums Copyright 2003 Southwestern/Thomson Learning

13 Figure 2 Μετρούµε το πλεόνασµα του καταναλωτή µε την καµπύλη ζήτησης Price of Album $ (b) Price-τιµή = $70 John s consumer surplusπλεόνασµακαταναλωτή ($30) Paul s consumer surplus ($10)-πλεόνασµα καταναλωτή του Paul 50 Total consumer surplus ($40) Συνολικό πλεόνασµα καταναλωτή Demand ζήτηση Quantity of Albums Copyright 2003 Southwestern/Thomson Learning

14 Χρησιµοποιούµε την καµπύλη ζήτησης για να µετρήσουµε το πλεόνασµα του Η περιοχή κάτω από την καµπύλη ζήτησηςκαιπάνωαπότηντιµήµετράτο πλεόνασµα του καταναλωτή στην αγορά

15 Figure 3 Πώς η τιµή επηρεάζει το πλεόνασµα του καταναλωτή (a) Consumer Surplus at Price P Price Τιµή A P 1 Consumer Surplus Πλεόνασµα καταναλωτή B C Demand ζήτηση 0 Q 1 Quantity ποσότητα Copyright 2003 Southwestern/Thomson Learning

16 Figure 3 Πώς η τιµή επηρεάζει το πλεόνασµα του καταναλωτή (b) Consumer Surplus at Price P Price A P 1 Initial consumer Surplus Αρχικό πλεόνασµα Bκαταναλωτή C Consumer surplus to new consumers Πλεόνασµα καταναλωτή σε νέους καταναλωτές P 2 0 F D E Additional consumer surplus to initial Consumers Επιπρόσθετο πλεόνασµα καταναλωτή στον αρχικό καταναλωτή Q 1 Q 2 Demand ζήτηση Quantity Copyright 2003 Southwestern/Thomson Learning

17 Τι µετρά το πλεόνασµα του καταναλωτή; Το πλεόνασµα του καταναλωτή, δηλαδή τοποσόπουοιαγοραστέςείναι πρόθυµοι να πληρώσουν µείον το ποσό που πραγµατικά πληρώνουν, µετρά το όφελος που αποκοµίζουν οι αγοραστές από ένα αγαθό, όπως το αντιλαµβάνονται οι ίδιοι οι αγοραστές.

18 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Producer surplus -Τοπλεόνασµατου παραγωγού είναι το ποσό που εισπράττει ένας πωλητής για ένα αγαθό µείον το κόστος παραγωγής. Μετρά το όφελος για τους πωλητές από τη συµµετοχή τους στην αγορά.

19 Table 2 Το κόστος 4 πιθανών πωλητών Copyright 2004 South-Western

20 Χρησιµοποιώντας την καµπύλη προσφοράς για να µετρήσουµε το πλεόνασµα του παραγωγού Ακριβώς όπως το πλεόνασµα του καταναλωτή, το οποίο σχετίζεται µε την καµπύλη ζήτησης έτσι και το πλεόνασµα του παραγωγού σχετίζεται µε την καµπύλη προσφοράς.

21 Πίνακας προσφοράς και καµπύλη προσφοράς

22 Figure 4 Πίνακας προσφοράς και καµπύλη προσφοράς

23 Χρησιµοποιώντας την καµπύλη προσφοράς για να µετρήσουµε το πλεόνασµα του παραγωγού Ηπεριοχήκάτωαπότηντιµήκαιπάνω από την καµπύλη προσφοράς µετρά το πλεόνασµα του παραγωγού στην αγορά

24 Figure 5 Μετρώντας το πλεόνασµα του παραγωγού µε την καµπύλη προσφοράς (a) Price = $600 Price of House Painting Supply προσφορά $ Grandma s producer surplus πλεόνασµα του παραγωγού($100) Quantity of Houses Painted Copyright 2003 Southwestern/Thomson Learning

25 Figure 5 Μετρώντας το πλεόνασµα του παραγωγού µε την καµπύλη προσφοράς (b) Price = $800 Price of House Painting $ Total producer surplus ($500) Supply προσφορά Georgia s producer surplus ($200) Grandma s producer surplus ($300) Quantity of Houses Painted Copyright 2003 Southwestern/Thomson Learning

26 Figure 6 Πως η τιµή επηρεάζει το πλεόνασµα του παραγωγού (a) Producer Surplus at Price P Price Supply Προσφορά P 1 B C Producer Surplus Πλεόνασµα παραγωγού A 0 Q 1 Quantity Copyright 2003 Southwestern/Thomson Learning

27 Figure 6 Πως η τιµή επηρεάζει το πλεόνασµα του παραγωγού (b) Producer Surplus at Price P Price Additional producer surplus to initial Supply Producers-επιπρόσθετο πλεόνασµα παραγωγού στους αρχικούς παραγωγούς P 2 D E F P 1 B Initial producer Surplus Αρχικό πλεόνασµα παραγωγού C Producer surplus to new producers Πλεόνασµα παραγωγού σε νέους παραγωγούς A 0 Q 1 Q 2 Quantity Copyright 2003 Southwestern/Thomson Learning

28 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Το πλεόνασµα του καταναλωτή και το πλεόνασµα του παραγωγού µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πιο κάτω ερώτηση: Η κατανοµή των παραγωγικών πόρων που καθορίζονται από τις ελεύθερες αγορές γίνεται µε επιθυµητό τρόπο;

29 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Πλεόνασµα καταναλωτή = Προθυµία πληρωµής από τους αγοραστές ποσό που καταβάλλουν οι αγοραστές και Πλεόνασµα παραγωγού = Ποσό που εισπράττουν οι πωλητές κόστος πωλητών

30 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Συνολικό πλεόνασµα = Πλεόνασµακαταναλωτή + Πλεόνασµα παραγωγού ή Συνολικό πλεόνασµα = Προθυµία πληρωµής από τους αγοραστές κόστος πωλητών

31 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Efficiency - Αποτελεσµατικότητα είναι η ιδιότητα της κατανοµής παραγωγικών πόρων, που µεγιστοποιεί το συνολικό πλεόνασµα που αποκοµίζουν όλα τα µέλη της κοινωνίας

32 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Επιπρόσθετα από την αποτελεσµατικότητα της αγοράς, ένας κοινωνικός σχεδιαστής µπορεί να ενδιαφέρεται για την κοινωνική δικαιοσύνη! Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι η τίµια κατανοµή της ευηµερία ανάµεσα στους αγοραστές και τους πωλητές.

33 Figure 7 Πλεόνασµα καταναλωτή και πλεόνασµα παραγωγού στην ισορροπία της αγοράς Price A D Supply προσφορά Equilibrium Price Τιµή Consumer Surplus-πλεόνασµα καταναλωτή Producer ισορροπίας Surplus-πλεόνασµα παραγωγού E B Demand ζήτηση C 0 Equilibrium Quantity Quantity-ποσότητα ισορροπίας Copyright 2003 Southwestern/Thomson Learning

34 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Σκέψεις σχετικά µε τα αποτελέσµατα της αγοράς Οι ελεύθερες αγορές κατανέµουν την προσφορά αγαθών στους αγοραστές που αποδίδουν σε αυτά µεγαλύτερη αξία, όπως µετριέται από την προθυµία της πληρωµής Οι ελεύθερες αγορές κατανέµουν τη ζήτηση για αγαθά στους πωλητές που µπορούν να τα παράγουν στο ελάχιστο κόστος Οι ελεύθερες αγορές παράγουν την ποσότητα των αγαθών που µεγιστοποιεί το άθροισµα των πλεονασµάτων του καταναλωτή και του παραγωγού

35 Figure 8 Η αποτελεσµατικότητα της ποσότητας ισορροπίας Price Supply προσφορά Value to buyers Cost to sellers Cost to sellers Value to buyers Demand ζήτηση 0 Equilibrium quantity Quantity Value to buyers is greater than cost to sellers. Value to buyers is less than cost to sellers. Copyright 2003 Southwestern/Thomson Learning

36 Αποτιµώντας την ισορροπία της αγοράς Λόγω του ότι το αποτέλεσµα ισορροπίας είναι µια αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων, ο κοινωνικός σχεδιαστής µπορεί να αφήσει το αποτέλεσµα της αγοράς όπως το βρήκε.

37 Αποτιµώντας την ισορροπία της αγοράς Market Power- ύναµητηςαγοράς Εάν τοσύστηµατηςαγοράςδενείναιτέλεια ανταγωνιστικό τότε η δύναµη της αγοράς µπορεί να έχει αποτέλεσµα Ηδύναµητηςαγοράςείναιηικανότητανα επηρεάσεις τις τιµές Ηδύναµηαγοράςµπορείνακάνειτιςαγορές αναποτελεσµατικές, επειδή κρατά την τιµή και την ποσότητα µακριά από την ισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης.

38 Αποτιµώντας την ισορροπία της αγοράς Externalities-εξωτερικότητες ηµιουργείται όταν το αποτέλεσµα της αγοράς επηρεάζει άτοµα που δεν συµµετέχουν στην αγορά. Έχειωςαποτέλεσµαναεξαρτάταιηευηµερίααπό περισσότερα πράγµατα και όχι µόνον από την προθυµία πληρωµής των αγοραστών και το κόστος των πωλητών Ότανοιαγοραστέςκαιοιπωλητέςδενλαµβάνουνυπόψη τους αυτές τις παρενέργειες όταν αποφασίζουν πόσο θα καταναλώσουν και πόσο θα παραγάγουν, η ισορροπία στην αγορά µπορεί να είναι αναποτελεσµατική

39 8 Εφαρµογή: Tο κόστος της φορολογίας

40 Εφαρµογή: Tο κόστος της φορολογίας Ταοικονοµικάτηςευηµερίαςείναιηµελέτητουπως η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την οικονοµική ευηµερία των πολιτών Οι αγοραστές και οι πωλητές εισπράττουν οφέλη από την συµµετοχή τους στην αγορά Η ισορροπία στην αγορά µεγιστοποιεί την συνολική ευηµερία των αγοραστών και πωλητών

41 Η ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Πως οι φόροι επηρεάζουν την οικονοµική ευηµερία των συµµετεχόντων στην αγορά?

42 Η Μη αντισταθµιζόµενη απώλεια της φορολογίας ενέχεισηµασίαανοφόροςγιακάποιοαγαθό επιβάλλεται στους αγοραστές ή στους πωλητές. Η τιµή που πληρώνουν οι αγοραστές αυξάνεται και η τιµή που εισπράττουν οι πωλητές µειώνεται

43 Figure 1 Οι επιπτώσεις από ένα φόρο Price Supply Price buyers pay Size of tax Price without tax Price sellers receive Demand 0 Quantity with tax Quantity without tax Quantity Copyright 2004 South-Western

44 Πως ο φόρος επηρεάζει τους συµµετέχοντες στην αγορά Ένας φόρος θέτει µια «σφήνα» µεταξύ της τιµής που πληρώνουν οι αγοραστές και της τιµής που εισπράττουν οι πωλητές. Λόγω αυτής της «σφήνας" η ποσότητα που πωλείται µειώνεταικάτωαπότοεπίπεδοπουθαήτανχωρίς τον φόρο. Τοµέγεθοςτηςαγοράςγιααυτότοπροϊόν συρρικνώνεται.

45 Πως ο φόρος επηρεάζει τους συµµετέχοντες στην αγορά Tax Revenue / Φορολογικόέσοδο T = the size of the tax / Μέγεθοςφορολογίας Q = the quantity of the good sold / Ποσότητα του αγαθού που πωλείται T Q = the government s s tax revenue (Τα φορολογικά έσοδα της κυβέρνησης)

46 Figure 2 Φορολογικά έσοδα Price Supply Price buyers pay Price sellers receive Tax revenue (T Q) Size of tax (T) Quantity sold (Q) Demand 0 Quantity with tax Quantity without tax Quantity Copyright 2004 South-Western

47 Figure 3 Πώς ο φόρος επηρεάζει την ευηµερία Price Price buyers pay Price without tax Price sellers receive = PB = P1 = PS A B D F C E Supply Demand 0 Q2 Q1 Quantity Copyright 2004 South-Western

48 Πως ο φόρος επηρεάζει τους συµµετέχοντες στην αγορά Μεταβολές στην ευηµερία Η µείωση του συνολικού πλεονάσµατος που απορρέει από ένα φόρο ονοµάζεται µη αντισταθµιζόµενη απώλεια.

49 Πώς ο φόρος επηρεάζει την ευηµερία

50 Πως ο φόρος επηρεάζει τους συµµετέχοντες στην αγορά Η αλλαγή στην συνολική ευηµερία περιλαµβάνει: Αλλαγή στο πλεόνασµα του καταναλωτή. Αλλαγή στο πλεόνασµα του παραγωγού. Αλλαγή στο φορολογικό έσοδο. Οι ζηµιές στους αγοραστές και πωλητές υπερβαίνουν τα έσοδα που απορροφά το κράτος. Η µείωση του συνολικού πλεονάσµατος που απορρέει απότονφόροείναιηµηαντισταθµιζόµενηαπώλεια.

51 Μη αντισταθµιζόµενη απώλεια και οφέλη από το εµπόριο Οι φόροι προκαλούν µη αντισταθµιζόµενη απώλεια επειδή εµποδίζουν τους αγοραστές και τους πωλητές να υλοποιήσουν κάποια από τα οφέλη του εµπορίου.

52 Figure 4 Μη αντισταθµιζόµενη απώλεια Price PB Lost gains from trade Supply Price without tax Size of tax PS Value to buyers Cost to sellers Demand 0 Q 2 Q 1 Quantity Reduction in quantity due to the tax Copyright 2004 South-Western

53 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Τι προσδιορίζει εάν η µη αντισταθµιζόµενη απώλειααπόέναφόροείναιµεγάληήµικρή; Το µέγεθος της µη αντισταθµιζόµενης απώλειας εξαρτάται σε ποίο βαθµό η προσφερόµενη ποσότητα και η ζητούµενη ποσότητα ανταποκρίνονται στις αλλαγές της τιµής. Εξαρτάται από τις ελαστικότητες της προσφοράς και της ζήτησης.

54 Figure 5 Φορολογικές στρεβλώσεις και ελαστικότητες Price (a) Inelastic Supply Supply Size of tax When supply is relatively inelastic, the deadweight loss of a tax is small. Demand 0 Quantity Copyright 2004 South-Western

55 Figure 5 Φορολογικές στρεβλώσεις και ελαστικότητες Price (b) Elastic Supply When supply is relatively elastic, the deadweight loss of a tax is large. Size of tax Supply Demand 0 Quantity Copyright 2004 South-Western

56 Figure 5 Φορολογικές στρεβλώσεις και ελαστικότητες Price (c) Inelastic Demand Supply Size of tax When demand is relatively inelastic, the deadweight loss of a tax is small. Demand 0 Quantity Copyright 2004 South-Western

57 Figure 5 Φορολογικές στρεβλώσεις και ελαστικότητες Price (d) Elastic Demand Supply Size of tax Demand When demand is relatively elastic, the deadweight loss of a tax is large. 0 Quantity Copyright 2004 South-Western

58 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Όσο µεγαλύτερες είναι οι ελαστικότητες της προσφοράς και της ζήτησης: Τόσο µεγαλύτερη θα είναι η µείωση της ποσότητας ισορροπίας και Τόσο µεγαλύτερη η µη αντισταθµιζόµενη απώλεια του φόρου.

59 Η ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΣΟ Ο ΚΑΘΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ Η συζήτηση γύρω από την µη αντισταθµιζόµενη απώλεια: Μερικοί οικονοµολόγοι ισχυρίζονται ότι οι φόροι εργασίας προκαλούν µεγάλες στρεβλώσεις και ότι η καµπύλη προσφοράς εργασίαςείναιπερισσότεροελαστική. Μερικά παραδείγµατα εργαζοµένων που ανταποκρίνονται περισσότερο στα κίνητρα είναι:

60 Η ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΣΟ Ο ΚΑΘΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ Πολλοί εργάτες µπορούν να προσαρµόσουν τον αριθµό των ωρών που εργάζονται πχ µπορούν να εργαστούν υπερωρίες. Μερικές οικογένειες έχουν και δεύτερο µέλος που εργάζεται και το οποίο έχει κάποια περιθώρια να αποφασίσειανθαεργαστείχωρίςαµοιβήστοσπίτιήαν θα εξακολουθήσει να προσφέρει αµειβόµενη εργασία στην αγορά. Πολλοί ηλικιωµένοι µπορούν να επιλέξουν πότε θα συνταξιοδοτηθούν. Άνθρωποι σκέφτονται να εµπλακούν σε παράνοµη οικονοµική δραστηριότητα όπως το εµπόριο ναρκωτικών.

61 Η ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΣΟ Ο ΚΑΘΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ Μεκάθεαύξησητουφόρου, ηµη αντισταθµιζόµενη απώλεια του φόρου αυξάνεται ακόµη πιο γρήγορα από το µέγεθος του φόρου.

62 Figure 6 Deadweight Loss and Tax Revenue from Three Taxes of Different Sizes Price (a) Small Tax Deadweight loss Supply P B Tax revenue P S Demand 0 Q 2 Q 1 Quantity Copyright 2004 South-Western

63 Figure 6 Deadweight Loss and Tax Revenue from Three Taxes of Different Sizes Price (b) Medium Tax P B Deadweight loss Supply Tax revenue P S Demand 0 Q 2 Q 1 Quantity Copyright 2004 South-Western

64 Figure 6 Deadweight Loss and Tax Revenue from Three Taxes of Different Sizes Price P B (c) Large Tax Tax revenue Deadweight loss Supply Demand P S 0 Q 2 Q 1 Quantity Copyright 2004 South-Western

65 Η ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΣΟ Ο ΚΑΘΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ Για ένα µικρό φόρο, το φορολογικό έσοδο είναι µικρό. Καθώς το µέγεθος του φόρου ανεβαίνει, το φορολογικό έσοδο αυξάνεται. Αλλά καθώςτοµέγεθοςτουφόρουσυνεχίζεινα αυξάνεται, τα φορολογικά έσοδα πέφτουν διότι οι υψηλότεροι φόροι µειώνουν το µέγεθος της αγοράς.

66 Figure 7 How Deadweight Loss and Tax Revenue Vary with the Size of a Tax Deadweight Loss (a) Deadweight Loss 0 Tax Size Copyright 2004 South-Western

67 Figure 7 How Deadweight Loss and Tax Revenue Vary with the Size of a Tax Tax Revenue (b) Revenue (the Laffer curve) 0 Tax Size Copyright 2004 South-Western

68 Η ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΣΟ Ο ΚΑΘΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ Καθώςτοµέγεθοςτοφόρουαυξάνεταιηµη αντισταθµιζόµενη απώλεια γίνεται µεγαλύτερη. Από την άλλη πλευρά, το φορολογικό έσοδο αρχικά αυξάνεται µε το µέγεθος του φόρου, µετά καθώς ο φόρος γίνεται µεγαλύτερος, η αγορά συρρυκνώνεται τόσο πολύ και το φορολογικό έσοδο αρχίζει να πέφτει.

69 CASE STUDY: Η καµπύλη Laffer και τα οικονοµικά από πλευράς προσφοράς Η καµπύλη Laffer µας δείχνει την σχέση µεταξύ του φορολογικού συντελεστή και του φορολογικού εσόδου

70 CASE STUDY: Η καµπύλη Laffer και τα οικονοµικά από πλευράς προσφοράς Η οικονοµική πλευρά της προσφοράς αναφέρεται στις απόψεις των Reagan και Laffer οι οποίοι πρότειναν ότι οι χαµηλότεροι φόροι έδιναν στους ανθρώπους τα κατάλληλα κίνητρα να εργαστούν σκληρότερα πράγµα που θα οδηγούσε στην αύξηση των φορολογικών εσόδων.

6 Προσφορά, Ζήτησηκαι Οικονοµική Πολιτική της Κυβέρνησης Προσφορά, Ζήτηση και Οικονοµική Πολιτική της Κυβέρνησης Σε ένα ελεύθερο, χωρίς περιορισµούς σύστηµα αγοράς, οι δυνάµεις της αγοράς θέτουν τις τιµές

Διαβάστε περισσότερα

13 Το κόστος Παραγωγής Οι αγοραίες δυνάµεις της Προσφοράς και της Ζήτησης ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι οικονοµικοί όροι που χρησιµοποιούνται από τους οικονοµολόγους ευρέως. ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι κινητήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Περίγραµµα κεφαλαίου Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί ηµόσιες δαπάνες, φόροι και µακροοικονοµία ηµόσια ελλείµµατα και χρέος Ελλείµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΤΕΙΔΗ & ΑΓΓΕΟ ΝΟΤΗ ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α.Ο.Θ.) ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΕΙ ΕΥΡΑΙΑ 2012 Πίνακας περιεχοµένων Προλεγόμενα......................................................15 Η ευελιξία των

Διαβάστε περισσότερα

1 10 Αρχές της Οικονοµικής Θεωρίας

1 10 Αρχές της Οικονοµικής Θεωρίας 1 10 Αρχές της Οικονοµικής Θεωρίας Οικονοµία... Ηλέξη economyπροέρχεται απότηνελληνικήλέξη οικονοµία πουσηµαίνειτη διαχείρισηενόςνοικοκυριού 10 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Το Νοικοκυριό και η Οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Ημερομηνία παράδοσης: Ερωτήσεις πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά αγαθού υγείας και αδυναµία επιβολής κανόνων ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς

Χαρακτηριστικά αγαθού υγείας και αδυναµία επιβολής κανόνων ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 2, 38-43 Χαρακτηριστικά αγαθού υγείας και αδυναµία επιβολής κανόνων ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς Μαλλιαρού Μ. 1, Σαράφης Π. 2, Καραθανάση Κ 3., Σωτηριάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

Τα διλήµµατα της µακροοικονοµικής πολιτικής. Ανεργία

Τα διλήµµατα της µακροοικονοµικής πολιτικής. Ανεργία Τα διλήµµατα της µακροοικονοµικής πολιτικής Κεφάλαιο έκατο Πέµπτο Ανεργία Η ανεργία επιβάλλει τεράστιο κόστος στην κοινωνία κατά δύο τρόπους: 1. Σπατάλη: απώλεια αναγκαίων αγαθών που µπορούσαν να παραχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη λιτότητα Οι επιπτώσεις της πρότασης της εγγυηµένης απασχόλησης για την Ελλάδα

Μετά τη λιτότητα Οι επιπτώσεις της πρότασης της εγγυηµένης απασχόλησης για την Ελλάδα Levy Economics Institute of Bard College Νο. 138, 2014 Μετά τη λιτότητα Οι επιπτώσεις της πρότασης της εγγυηµένης απασχόλησης για την Ελλάδα Των Rania Antonopoulos, Sophia Adam, Kijong Kim, Thomas Masterson

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Οι δυνάμεις της αγοράς Ζήτηση και συμπεριφορά καταναλωτή Προσφορά και συμπεριφορά παραγωγού Ισορροπία προσφοράς-ζήτησης Η τέλεια αγορά Αποδοτική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 Alba Graduate Business School «Φιλανθρωπία σαν στρατηγική ανάπτυξης.»

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 Alba Graduate Business School «Φιλανθρωπία σαν στρατηγική ανάπτυξης.» Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 Alba Graduate Business School «Φιλανθρωπία σαν στρατηγική ανάπτυξης.» Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα αυτή η ευκαιρία που

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 1. Εισαγωγή Η οικονοµική της υγείας είναι µια σχετικά νέα ειδικότητα: ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι Είναι τα Οικονομικά;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι Είναι τα Οικονομικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τι Είναι τα Οικονομικά; Αφού μελετήσετε αυτό το κεφάλαιο θα είστε σε θέση: Να δώσετε έναν ορισμό των οικονομικών και να διακρίνετε μεταξύ μικροοικονομικών και μακροοικονομικών Να εξηγήσετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Του μεταπτυχιακού φοιτητή Σταθούση Γιάννη Οι δαπάνες για εκπαίδευση αναγνωρίζονται ευρέως ως μια επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό/κεφάλαιο που συνεισφέρει θετικά στην

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 26 Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Μακροοικονομική: dap_naut@yahoo.gr Είναι η μελέτη της οικονομίας σαν σύνολο, ασχολείται δηλαδή με τα συνολικά μεγέθη της οικονομίας μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Συγγραφή Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ (5 FORCES) ΤΟΥ MICHAEL PORTER ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα