ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ"

Transcript

1 14 EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μια ανταγωνιστική αγορά έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Υπάρχουν πολλοί αγοραστές και πολλοί πωλητές στην αγορά. Τααγαθάπουπροσφέρονταιαπότους διάφορουςπωλητέςείναι,λίγο-πολύ, οµοιογενή. Οι επιχειρήσεις µπορούν ελεύθερα να εισέλθουνστηναγοράήνατην εγκαταλείψουν.

3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ως αποτέλεσµα των χαρακτηριστικών, µια τέλεια ανταγωνιστική αγορά µας δίνει: Οι ενέργειες οποιουδήποτε αγοραστή ή πωλητή στην αγορά έχουν αµελητέα επίπτωση στην τιµή του προϊόντος που καθορίζει η αγορά και συνήθως ονοµάζεται «τιµή αγοράς» ή αγοραία τιµή. Οι αγοραστές και πωλητές σε ανταγωνιστικές αγορές πρέπει να δεχθούν την τιµή που καθορίζεται στην αγορά και για αυτό λέγεται ότι είναι λήπτες τιµής (price takers).

4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μια αγορά µε πολλούς αγοραστές και πωλητές που αγοράζουν και πωλούν οµοιογενή προϊόντα έτσι που κάθε µεµονωµένος πωλητής ή αγοραστής να είναι λήπτης τιµής. Κάθε πωλητής και αγοραστής παίρνει την τιµή αγοράς ως δεδοµένη.

5 ΕΣΟ Α ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Τα συνολικά έσοδα µιας επιχείρησης είναιητιµήεπίτοναριθµότωνµονάδων που παράγονται. TR = (P Q) Τα συνολικά έσοδα είναι ανάλογα ως προς την παραγόµενη ποσότητα.

6 ΕΣΟ ΑΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Το( Average revenue) Μέσοέσοδο µας δείχνει τι έσοδο πραγµατοποιεί µια επιχείρηση από την πώληση µιας µονάδας προϊόντος. Μέσο έσοδο είναι το συνολικό έσοδο διαιρούµενο διά της ποσότητας που πωλείται.

7 ΕΣΟ ΑΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στις ανταγωνιστικές αγορές για όλες τις επιχειρήσεις, το µέσο έσοδο είναι ίσο µε την αγοραία τιµή του προϊόντος. Average Revenue = = Total revenue Quantity Price Quantity Quantity = Price

8 ΕΣΟ ΑΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Marginal revenue :Οριακόπροϊόν είναιη µεταβολή στο συνολικό έσοδο που προκαλείται από µια πρόσθετη µονάδα που πωλείται. MR = TR/ = Q

9 Table 1 Total, Average, and Marginal Revenue for a Competitive Firm

10 ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΣΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ ΚΑΙ Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σκοπός της ανταγωνιστικής επιχείρησης είναι να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της. Άρα µια επιχείρηση επιδιώκει να παράγει την ποσότητα που µεγιστοποιεί την διαφορά µεταξύ συνολικού εσόδου και συνολικού κόστους.

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 2:Μεγιστοποίηση Κέρδους :Ένα Αριθµητικό παράδειγµα

12 Σχήµα 1:Μεγιστοποίηση κέρδους για µια ανταγωνιστική επιχείρηση Κόστος και έσοδο The firm maximizes profit by producing the quantity at which marginal cost equals marginal revenue. MC MC 2 ATC P = MR 1 = MR 2 AVC P = AR = MR MC 1 0 Q 1 Q MAX Q 2 Ποσότητα

13 ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΣΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ ΚΑΙ Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η επιχείρηση µεγιστοποιεί τα κέρδη της παράγοντας την ποσότητα στην οποία το οριακό κόστος ισούται µε το οριακό έσοδο. (ΟΡΙΑΚΟ ΕΣΟ Ο = ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

14 ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΣΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ ΚΑΙ Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αντοοριακόέσοδοείναιµεγαλύτεροαπό το οριακό κόστος, η επιχείρηση µπορεί να αυξήσει τα κέρδη της αυξάνοντας την παραγωγή. Αντοοριακόέσοδοείναιµικρότεροαπότο οριακό κόστος, η επιχείρηση µπορεί να αυξήσειτακέρδητηςµόνονανµειώσειτην παραγόµενη ποσότητα. Στο επίπεδο παραγωγής όπου µεγιστοποιείται το κέρδος,το οριακό έσοδο καιτο οριακό κόστος είναι ακριβώς ίσα.

15 Σχήµα 2:Το Οριακό κόστος ως Καµπύλη Προσφοράς της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης Price Τιµή P 2 Η καµπύλη Οριακού Κόστους είναι η καµπύλη Προσφοράς της επιχείρησης MC P 1 ATC AVC 0 Q 1 Q 2 Quantity Ποσότητα

16 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑ ΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ A shutdown Ηδιακοπήεργασιών αναφέρεται στη βραχυχρόνια απόφαση µιας επιχείρησης να µην παράγει καθόλου προϊόν για µια ορισµένη χρονική περίοδο εξαιτίας των τρεχουσών συνθηκώντηςαγοράς. Exit Ηέξοδοςαναφέρεταιστην µακροχρόνια απόφαση της επιχείρησης να εγκαταλείψει την αγορά.

17 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑ ΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η επιχείρηση αποφασίζει να διακόψει αν τα έσοδα που θα αποκοµίζει, συνεχίζοντας την παραγωγή της, είναι µικρότερα από το µεταβλητόκόστοςπαραγωγής. Shut down if TR < VC. Ηεπιχείρησηθαδιακόψειτις εργασίες της αν τα συνολικά έσοδα της είναι µικρότερα απότοµεταβλητόκόστοςτης. Shut down if TR/Q < VC/Q. Ηεπιχείρησηθαδιακόψει τιςεργασίεςτηςανταµέσασταθεράέσοδαείναι µικρότερα από τα µέσα µεταβλητά κόστη. Shut down if P < AVC. Ηεπιχείρησηθαδιακόψειτις εργασίεςτηςανητιµήτουαγαθούείναιµικρότερηαπό το µέσο µεταβλητό κόστος παραγωγής.

18 Figure 3 Βραχυχρόνια Καµπύλη Προσφοράς Κόστος If P > ATC, the firm will continue to produce at a profit. Firm s short-run supply curve MC If P > AVC, firm will continue to produce in the short run. ATC AVC Firm shuts down if P< AVC 0 Ποσότητα

19 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑ ΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Το µέρος της καµπύλης του οριακού προϊόντος που βρίσκεται πάνω από το µέσο µεταβλητό κόστος είναι η καµπύλη προσφοράς της ανταγωνιστικής επιχείρησης στην βραχυχρόνια περίοδο.

20 Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΙΑΠΟΕΝΑΝΚΛΑ ΟΗΝΑΕΙΣΕΛΘΕΙΣΕ ΑΥΤΟΝ Στη µακροχρόνια περίοδο, η επιχείρηση θα εγκαταλείψει την αγορά αν τα έσοδα που µπορεί να πραγµατοποιήσει από την παραγωγή είναι λιγότερα από το συνολικό κόστος παραγωγής. Exit if TR < TC.Η επιχείρηση εγκαταλείπει την αγορά αντασυνολικάέσοδατηςείναιµικρότερααπότο συνολικό κόστος. Exit if TR/Q < TC/Q. Ηεπιχείρησηεγκαταλείπειτην αγοράανταµέσαέσοδαείναιµικρότερααπότοµέσο συνολικό κόστος. Exit if P < ATC. Ηεπιχείρησηεγκαταλείπειτηναγορά ανητιµήτουαγαθούείναιµικρότερηαπότοµέσο συνολικό κόστος παραγωγής.

21 Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΙΑΠΟΕΝΑΝΚΛΑ ΟΗΝΑΕΙΣΕΛΘΕΙΣΕ ΑΥΤΟΝ Ηεπιχείρησηθαεισέλθειστηναγοράανη υλοποίηση αυτής της απόφασης προσδοκάται να είναι κερδοφόρα. Enter if TR > TC. Η επιχείρηση θα εισέλθει στην αγορά αντασυνολικάέσοδατηςείναιµεγαλύτερααπότο συνολικό κόστος Enter if TR/Q > TC/Q. Ηεπιχείρησηθαεισέλθειστην αγοράανταµέσαέσοδαείναιµεγαλύτερααπότοµέσο συνολικό κόστος. Enter if P > ATC. Η επιχείρηση θα εισέλθει στην αγορά ανητιµήτουαγαθούείναιµεγαλύτερηαπότοµέσο συνολικό κόστος παραγωγής.

22 Σχήµα 4:Η Καµπύλη Μακροχρόνιας Προσφοράς της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης Κόστος Firm s long-run supply curve MC = long-run S Firm enters if P > ATC ATC Firm exits if P < ATC 0 Ποσότητα

23 Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η µακροχρόνια καµπύλη προσφοράς της ανταγωνιστικής επιχείρησης είναι το µέρος της καµπύλης του οριακού κόστους της που βρίσκεται πάνω από το µέσο συνολικό κόστος.

24 Σχήµα 4:Η Καµπύλη Μακροχρόνιας Προσφοράς της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης Costs Κόστος Firm s long-run supply curve MC ATC 0 Quantity Ποσότητα

25 Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Βραχυχρόνια καµπύλη προσφοράς Το µέρος της καµπύλης του οριακού κόστους που βρίσκεται πάνω από το µέσο µεταβλητό κόστος Μακροχρόνια καµπύλη προσφοράς Το µέρος της καµπύλης του οριακού κόστους που βρίσκεται πάνω από το µέσο συνολικό κόστος.

26 Figure 5 Profit as the Area between Price and Average Total Cost Σχήµα 5 : Το κέρδος ως η περιοχή µεταξύ τιµής και συνολικού κόστους Τιµή (a) A Firm with Profits Profit MC ATC P ATC P = AR = MR 0 Q (profit-maximizing quantity) Ποσότητα

27 Figure 5 Το κέρδος ως η περιοχή µεταξύ τιµής και συνολικού κόστους Τιµή (b) A Firm with Losses MC ATC ATC P P = AR = MR Loss 0 Q (loss-minimizing quantity) Ποσότητα

28 Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η αγοραία προσφορά ισούται µε το άθροισµα των ποσοτήτων που προσφέρονται από τις ατοµικές εταιρίες στην αγορά.

29 Η ΑΓΟΡΑΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σε οποιαδήποτε τιµή που έχει διαµορφωθεί στην αγορά,καθεµία από τις επιχειρήσεις αυτές προσφέρει την ποσότητα προϊόντος στην οποία το οριακόκόστοςτηςισούταιµετηντιµή. Η καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης αντανακλά τις ατοµικές καµπύλες βραχυχρόνιου κόστους.

30 Figure 6 Market Supply with a Fixed Number of Firms Σχήµα 6:Η «Αγοραία Προσφορά» µε σταθερό αριθµό επιχειρήσεων (a) Individual Firm Supply (b) Market Supply Price Price MC Supply $2.00 $ Quantity (firm) 0 100, ,000 Quantity (market)

31 Η ΑΓΟΡΑΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στο τέλος της διαδικασίας εισόδου και εξόδου οι επιχειρήσεις που θα παραµείνουν στην αγορά πρέπει να αποκοµίζουν µηδενικό (οικονοµικό) κέρδος. Στη µακροχρόνια περίοδο η τιµή = ελάχιστο µέσο κόστος. Η µακροχρόνια καµπύλη προσφοράς της αγοράς είναι οριζόντια στην τιµή αυτή.

32 Figure 7 : Η «Αγοραία Προσφορά» µε δυνατότητα Εισόδου και Εξόδου (a) Firm s Zero-Profit Condition (b) Market Supply Price Price MC ATC P = minimum ATC Supply 0 Quantity (firm) 0 Quantity (market)

33 Η ΑΓΟΡΑΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στο τέλος της αυτής της διαδικασίας εισόδου και εξόδου, οι επιχειρήσεις που θα παραµείνουν στην αγορά πρέπει να αποκοµίζουν µηδενικό κέρδος. Η διαδικασία εισόδου και εξόδου τελειώνει µόνοότανητιµήκαιτοµέσοσυνολικόκόστος είναι ίσα. Η µακροχρόνια ισορροπία επιτυγχάνεται όταν οι επιχειρήσεις της συγκεκριµένης αγοράς λειτουργούν στην αποτελεσµατική κλίµακα.

34 ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡ Η ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΑ Κέρδος = ΤR-TC Το συνολικό κόστος περιλαµβάνει το κόστος ευκαιρίας µιας επιχείρησης. Στην ισορροπία µηδενικού κέρδους, τα έσοδα της επιχείρησης µπορεί να αποζηµιώνουν τους επιχειρηµατίες ιδιοκτήτεςγιατοχρόνοκαιτοχρήµαπου αναµένεται να διαθέσουν στην επιχείρηση τους.

35 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Στη βραχυχρόνια περίοδο µια αύξηση στη Ζήτηση αυξάνει αντίστοιχα την τιµή καιτηνπαραγόµενηποσότητα. Μια επιχείρηση έχει κέρδη όταν η τιµή είναι µεγαλύτερη από το µέσο συνολικό κόστος.

36 Figure 8 Μια αύξηση της Ζήτησης στην βραχυχρόνια και µακροχρόνια περίοδο Firm (a) Initial Condition Market Price Price MC ATC Short-run supply, S 1 P 1 P 1 A Long-run supply Demand, D1 0 Quantity (firm) 0 Q 1 Quantity (market)

37 Figure 8 Μια αύξηση της Ζήτησης στην βραχυχρόνια και µακροχρόνια περίοδο (b) Short-Run Response Firm Market Price Price P 2 P 1 Profit MC ATC P 2 P 1 A B S 1 D 1 D 2 Long-run supply 0 Quantity (firm) 0 Q 1 Q 2 Quantity (market)

38 Figure 8 Μια αύξηση της Ζήτησης στην βραχυχρόνια και µακροχρόνια περίοδο Firm (c) Long-Run Response Market Price Price P 1 MC ATC P 2 P 1 A B S 1 C S 2 Long-run supply D 1 D 2 0 Quantity (firm) 0 Q 1 Q2 Q 3 Quantity (market) Copyright 2004 South-Western

39 ΓΙΑΤΙ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ Μερικοί παραγωγικοί πόροι µπορεί να είναι διαθέσιµοι µόνο σε περιορισµένες ποσότητες. Οι εταιρίες µπορεί να έχουν διαφορετικό κόστος.

40 ΓΙΑΤΙ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ Οριακήεπιχείρηση Η οριακή επιχείρηση είναι η επιχείρηση που θαεγκαταλείψειτηναγοράεάνητιµήείναι ελάχιστα έστω χαµηλότερη.

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Χαρακτηριστικά - πολλές επιχειρήσεις. - κανένα εμπόδιο εισόδου. - διαφοροποίηση προϊόντος Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Πολλοί πωλητές Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

13 Το κόστος Παραγωγής Οι αγοραίες δυνάµεις της Προσφοράς και της Ζήτησης ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι οικονοµικοί όροι που χρησιµοποιούνται από τους οικονοµολόγους ευρέως. ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι κινητήριες

Διαβάστε περισσότερα

15 ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Ενώ µια ανταγωνιστική επιχείρηση παίρνει ως δεδοµένες τις τιµές,δηλαδή είναι λήπτης τιµών, το µονοπώλιο αντίθετα είναι διαµορφωτής τιµών. ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Μια επιχείρηση θεωρείται µονοπώλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 10 Το παραγωγής! Ο Νόµος της προσφοράς:! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή! Ως εκ τούτου, η καµπύλη προσφοράς έχει αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους Τέλειος ανταγωνισµός Τέλειος ανταγωνισµός Η συνάρτηση προσφοράς της Η συνάρτηση προσφοράς του κλάδου Βραχυχρόνια ισορροπία Μακροχρόνια ισορροπία Τούψος παραγωγής κάθε µεµονωµένης επηρεάζει ανεπαίσθητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

7 Καταναλωτές, παραγωγοί και αποτελεσµατικότητα των αγορών Επανεξετάζοντας την Ισορροπία Η τιµή ισορροπίας και η ποσότητα ισορροπίας µεγιστοποιούν την συνολική ευηµερία των αγοραστών και πωλητών; Η ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΤΕΙΔΗ & ΑΓΓΕΟ ΝΟΤΗ ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α.Ο.Θ.) ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΕΙ ΕΥΡΑΙΑ 2012 Πίνακας περιεχοµένων Προλεγόμενα......................................................15 Η ευελιξία των

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Σκοπός των Σημειώσεων για το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με οικονομικές έννοιες και θεωρίες. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1. Σωστό. Α.. Λάθος. Ο πληθωρισμός πλήττει όλα τα άτομα που το χρηματικό τους εισόδημα είναι σταθερό ή αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

H ελαστικότητα και οι εφαρµογές της

H ελαστικότητα και οι εφαρµογές της 5 H ελαστικότητα και οι εφαρµογές της Ελαστικότητα... µας επιτρέπει να αναλύσουµε την προσφορά και ζήτηση µε µεγαλύτερη ακρίβεια. είναι ένα µέτρο του πως οι αγοραστές και πωλητές ανταποκρίνονται στις αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. 1. Να χαρακτηρίσετε Σωστή ή Λάθος καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. α. Η αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών θα αυξήσει και τη ζήτηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16//201)-ΣΕΙΡΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. (β) Α. (γ) ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.Η μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5., να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ιδάσκουσα: Μαρία Γεωργακάλου Ψαχνά, Νοέµβριος 2008 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Κεφάλαιο 8 Ε. Σαρτζετάκης Διαφορισμός τιμών Τιμολόγησηότανηεπιχείρησηέχειισχυρήθέσηστηναγορά: διαφορισμός τιμών Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σε κάποιο βαθμό δύναμη σε κάποια αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΘΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 5. Σαρτζετάκης 1 Συνάρτηση παραγωγής Προσδιορίζει τις δυνατότητες παραγωγής ενός αγαθού ή υπηρεσίας (εκροής) ως συνάρτησης των παραγωγικών συντελεστών (εισροών) δεδομένης της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία της Επιχείρησης

Η Θεωρία της Επιχείρησης 1 κεφάλαιο Η Θεωρία της Επιχείρησης Σκοπός Βασικός στόχος του Κεφαλαίου 1 είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα που αφορούν την πορεία και εξέλιξη της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα