Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων Γυμνάςιο Κουτςουρά Λαςιθίου Δεκζμβριοσ

2 Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο τόμος αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο τόμος αποτελεί μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ. Επιστημονική Επιτροπή Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος Ομάδα Έργου Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70, αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ( ) Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : ) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 Οριζόντια Πράξη») 2

3 7.1. Γυμνάσιο Κουτσουρά, Β Λασιθίου «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διδακτικών Πρακτικών» Σχέδιο Δράσης 3

4 Σασηόηεηα ηοσ ζτοιείοσ τοιηθή Μολάδα: ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΤΣΟΤΡΑ Περηθέρεηα: Κρήηες Δηεύζσλζε: Κοσηζοσράς Ιεράπεηρας Λαζηζίοσ, η.θ Σειέθωλο: Αρηζκός δηδαζθόληωλ θαηά ηο : 21 Σίηιος τεδίοσ Δράζες : «Τιοποίεζε θαη βηληεοζθόπεζε πεηρακαηηθώλ δραζηερηοηήηωλ ζηο ζτοιηθό εργαζηήρηο ζηο κάζεκα ηωλ θσζηθώλ επηζηεκώλ» Δηάρθεηα σιοποίεζες ηοσ τεδίοσ Δράζες: 25 εβδοκάδες θοπός ηοσ τεδίοσ Δράζες Σθνπόο ηνπ Σρεδίνπ Δξάζεο ήηαλ «αλάπηπμε πξαθηηθώλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ βηληενζθόπεζε πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ παξαγσγή ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ αθνξά ζηελ εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ». Αθεηεξία γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ Σρεδίνπ Δξάζεο απνηέιεζε ε αλάιπζε ηεο πξνγελέζηεξεο έξεπλαο πνπ έγηλε ζην ζρνιείν, από ηελ νπνία πξνέθπςε όηη «ην 90% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηζηάδεη θαη δελ ρξεζηκνπνηεί πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο πνπ μεθεύγνπλ από ην πιαίζην ησλ παξαδνζηαθώλ ηαθηηθώλ δηδαζθαιίαο» ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεηςε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο γηα θάηη ηέηνην, θαζώο θαη ηε δπζρέξεηα πνιιώλ καζεηώλ ζηελ θαηαλόεζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Φπζηθέο Επηζηήκεο Κύρηα Αποηειέζκαηα Άξηζηε, αξκνληθή θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ από ηνπο καζεηέο θαζώο θαη ζηήξημε από ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. Δεκηνπξγία αξθεηώλ βίληεν πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα κέζσ δηαδηθηύνπ. Παγίσζε ηεο πξαθηηθήο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη πξόζεζε ηόζν λα ζπλερηζηνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο βηληενζθόπεζεο θαη ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά. Σπλεξγαζία κε ζπζηεγαδόκελε ζρνιηθή κνλάδα θαζώο ε πξνζπάζεηα αγθαιηάζηεθε θαη από ηνπο καζεηέο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Μαθξύ Γηαινύ, νη νπνίνη βηληενζθόπεζαλ θαη εθείλνη δξαζηεξηόηεηεο θαη πεηξάκαηα ηνπο. Δεκηνπξγήζεθε έηζη έλα θνηλό θαη γηα ηα δύν ζρνιεία δηαδηθηπαθό θαλάιη ζην youtube όπνπ είλαη δηαζέζηκα όια ηα βίληεν γηα όια ηα ζρνιεία θαη ην νπνίν δηαξθώο ελεκεξώλεηαη κε λέν πιηθό. Δεκηνπξγία κόληκνπ ζηνύληην ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην ησλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ, ην νπνίν θαηαζθεύαζαλ νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Τερλνινγίαο θαη ην νπνίν εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηηο βηληενζθόπεζεο. 4

5 Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηα καζήκαηα ησλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ, ε νπνία έρεη εηζαρηεί ζηε ξνπηίλα ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλόηεηαο κε πνιύ κεγάιε επηηπρία. Τν ζρέδην απνηειεί έκπλεπζε θαη γηα θαζεγεηέο άιισλ εηδηθνηήησλ κε ηελ πξννπηηθή εηζαγσγήο αλάινγσλ πξαθηηθώλ ζηα καζήκαηα ηνπο. Τν θύξην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ δηαδηθηπαθνύ θαλαιηνύ ζην youtube (http://www.youtube.com/user/gymkouts?feature=mhee) όπνπ είλαη δηαζέζηκα ηα βίληεν πνπ δεκηνύξγεζαλ νη καζεηέο. Τν πιηθό κέζσ ηνπ θαλαιηνύ είλαη δηαζέζηκν ζε νιόθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πξνσζεζεί θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνύο ηζηόηνπνπο κε κεγάιε επηζθεςηκόηεηα όπσο π.ρ. θ.ά Παξάιιεια ην πιηθό ζα αμηνπνηεζεί θαη ελδνζρνιηθά ηηο επόκελεο ζρνιηθέο ρξνληέο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηόρνο είλαη λα εκπινπηηζηεί θαη λα βειηησζεί όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. Παροσζηάδεηαη Τν Σρέδην Δξάζεο ηνπ ζρνιείνπ Σεκ. Τα θύξηα απνηειέζκαηα ηεο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο παξαηίζεληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 5

6 ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΟΤΣΟΤΡΑ, ΛΑΗΘΗΟΤ ΚΡΖΣΖ χζδιο Δράςησ Πεδίο: Δκπαιδεςηικέρ διαδικαζίερ Σομέαρ: Ποιόηηηα διδαζκαλίαρ Γείκηηρ: Ανάπηςξη και εθαπμογή ππακηικών διδαζκαλίαρ και ππακηικών αξιολόγηζηρ ηων μαθηηών Σίηλορ: Τλοποίηζη και βινηεοζκόπηζη πειπαμαηικών δπαζηηπιοηήηων ζηο ζσολικό επγαζηήπιο ζηο μάθημα ηων θςζικών επιζηημών Α. Αναγκαιόηηηα ηηρ ςλοποίηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ 1. Λόγοι πος επιβάλλοςν ηην ςλοποίηζη ηηρ δπάζηρ Από ηελ αλάιπζε ηεο πξνγελέζηεξεο έξεπλαο πνπ έγηλε ζην ζρνιείν καο όζνλ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν δείθηε πξνέθπςε όηη ην 90% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηζηάδεη θαη δελ ρξεζηκνπνηεί πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο πνπ μεθεύγνπλ από ην πιαίζην ησλ παξαδνζηαθώλ ηαθηηθώλ δηδαζθαιίαο. Δπηπιένλ, αθόκε θαη ην 10% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ επηρείξεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο, δελ ηα θαηάθεξε κηαο θαη δελ ππήξρε ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό θαη καζεζηαθό πεξηβάιινλ γηα θάηη ηέηνην. Πνιινί καζεηέο έρνπλ δπζρέξεηα ζηελ θαηαλόεζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη έρνπλ κηα αδπλακία δηαηύπσζεο ηεθκεξησκέλνπ ιόγνπ ζε εξσηήζεηο θξίζεσο πνπ ζπλαληνύλ είηε ζηα σξηαία δηαγσλίζκαηα είηε ζηηο αλαθεθαιαησηηθέο εμεηάζεηο. Παξάιιεια κόιηο ην 15% ησλ ελεξγεηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνζθνπεί ζην λα πξνζεγγίζνπλ ηε γλώζε νη καζεηέο κε ηξόπν βησκαηηθό θαη ζπκκεηνρηθό. Τν πξνηεηλόκελν ζρέδην δξάζεο επηδηώθεη λα παξνπζηάζεη ην πώο κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ, λα αλαπηπρηνύλ θαη λα εθαξκνζηνύλ θαηλνηόκεο πξαθηηθέο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ ζην ζρνιείν. Οη πξαθηηθέο απηέο εληζρύνπλ ηελ δηαζεκαηηθόηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε ζπκκέηνρε ησλ καζεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, θαζώο ε ζπλεξγαζία εθπ/θσλ ηδίνπ θιάδνπ ή παξαπιήζηνπ ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο δελ είλαη πάληα εθηθηή ε δεκηνπξγία ελόο θαινύ θιίκαηνο 6

7 ζε έλα ζρνιείν, (ζεκαληηθό ξόιν ζε απηό παίδεη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ) βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εθπ/θώλ έηζη ώζηε λα ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα από ηηο κεηξήζεηο επίδνζεο Σηόρνο όισλ είλαη ν ζπλεηδεηόο πξνζαλαηνιηζκόο ζε έλα θνηλό εθπαηδεπηηθό δηδαθηηθό ζθνπό πνπ είλαη ε ΜΑΘΖΣΖ, άζρεηα από δηαθνξέο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ σο πξνο ην ραξαθηήξα, ηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη ηελ ειηθία θαη νη εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο κέζα από ηηο νπνίεο ζα πεηύρεη θαη ζα νινθιεξώζεη ε ζρνιηθή κνλάδα ην εθπαηδεπηηθό ηεο έξγν. 2. Αλληλεπίδπαζη με άλλοςρ δείκηερ Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδίνπ δξάζεο αιιειεπηδξά κε δείθηεο όπσο: ζρέζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ (ηεο ίδηαο ή ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ εηδηθόηεηαο), ζρέζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεκβάζεσλ ζην ζρνιείν, επηδόζεηο ησλ καζεηώλ, αλάπηπμε ζηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ, αλάπηπμε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη σο ζπλέπεηα επεξεάδεη ην ζύλνιν ηεο εθπαίδεπζεο γεληθόηεξα. 3. Αναθοπέρ ζε καλέρ ππακηικέρ ή ζςμπληπωμαηικέρ δπάζειρ ηος ζσολείος Ζ αλαθνξά ζε παξάδεηγκα θαιήο ζπλεξγαζίαο νκάδαο εθπαηδεπηηθώλ (ζην ζπγθεθξηκέλν ή ζε άιιν ζρνιείν) θαζώο θαη ε εμαγσγή ζεκαληηθώλ απνηειεζκάησλ γηα ζπλνιηθά ην εθπαηδεπηηθό έξγν, απνηειεί γηα ηνπο λεόηεξνπο ζηνλ θιάδν, πξόηππν πξνο κίκεζε θαη ραξαθηεξίδνπλ έλα ζρνιείν ζεηηθά ή αξλεηηθά. Ζ πξνζθνξά από ηνπο παιαηόηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηεο γλώζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ όξεμε, ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηηο λέεο ηδέεο από ηνπο λεόηεξνπο ζηνλ θιάδν απνηειεί ην δίπηπρν ηεο επίηεπμεο λέσλ ζηόρσλ ζην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθό αληηθείκελν. Αμηνπνηνύληαη ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο αιιά θαη δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην παξειζόλ. Πξνηείλεηαη νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ εκπεηξία από ηελ εθαξκνγή δηαζεκαηηθώλ πξνζεγγίζεσλ, θαζώο θαη πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο πγείαο. Β. κοπόρ ζηόσοι ηος ζσεδίος δπάζηρ 1. κοπόρ ηος ζσεδίος δπάζηρ Ζ αλάπηπμε πξαθηηθώλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ βηληενζθόπεζε πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ παξαγσγή ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ αθνξά ζηελ εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Σε πξώηε θάζε νη δξαζηεξηόηεηεο ζα επηθεληξσζνύλ ζην λα 7

8 βηληενζθνπεζνύλ πεηξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ηνπο καζεηέο κε απιά πιηθά δηαζέζηκα ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην (π.ρ. ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Φεκείαο ηεο Γ Γπκλαζίνπ) 2. Διδικοί ζηόσοι ηος ζσεδίος δπάζηρ Α. Αλάπηπμε θαιώλ πξαθηηθώλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ γηα ηελ παξαγσγή ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ Β. Αλάπηπμε θαιώλ πξαθηηθώλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ θαζεγεηώλ ίδηαο αιιά θαη δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ παξαγσγή ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ην ζρεδηαζκό δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Γ. Σρεδηαζκόο, παξαγσγή θαη αμηνπνίεζε ςεθηαθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ (βηληενζθνπεκέλεο πεηξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ) θαη ζπλνδεπηηθνύ πιηθνύ (θύιια εξγαζίαο, δηδαθηηθέο ζεκεηώζεηο θηι.) γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζην εξγαζηήξην. Γ. Αλάπηπμε ηξάπεδαο ςεθηαθνύ πιηθνύ θαη βίληεν, δηαζέζηκν κέζσ δηαδηθηύνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Δ. Δλίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ΣΤ. Βειηίσζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ παηδηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ λα παξαηεξνύλ έλα θαηλόκελν λα δηαηππώλνπλ ζθέςεηο θαη αληαιιάζνπλ γλώκεο γηα ηελ επίιπζε ελόο πεηξάκαηνο & πνζνζηό επηηπρεκέλσλ απαληήζεσλ ζε έλα ζέκα εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην σξηαίν δηαγώληζκα ή ηηο εμεηάζεηο. Γ. Κπιηήπια Δπιηςσίαρ ηηρ Γπάζηρ Α. Πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ θαζεγεηώλ καζεηώλ γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ παξαγσγή ησλ βηληενζθνπεκέλσλ πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Β. Πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ ησλ εκπιεθόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο Γ. Παξαγσγή θαη ρξήζε ςεθηαθνύ αιιά θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ ζηα καζήκαηα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Γ. Καηαρώξηζε ηνπ πιηθνύ δηαδηθηπαθά ζην θαλάιη ηνπ ζρνιείνπ ζε πιαηθόξκεο όπσο ην Youtube θηι. θαη αμηνπνίεζή ηνπο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Γ. Μεθοδολογία ςλοποίηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ 8

9 Α. Σπλαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ04 γηα ην αληηθείκελν ηεο δξάζεο κε Δηδηθνύο Σπλεξγάηεο, ηνλ Σύκβνπιν Παηδαγσγηθήο Δπζύλεο θαη ηνλ Σύκβνπιν Παηδαγσγηθνύ Γλσζηηθνύ Αληηθεηκέλνπ. Αληαιιαγή απόςεσλ θαη εκπεηξηώλ γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο δξάζεο. Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ζρνιεία ηεο επηθξάηεηαο γηα ελεκέξσζε πάλσ ζε αληίζηνηρεο θαιέο πξαθηηθέο βηληενζθόπεζεο πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπιένλ ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ην Σρνιηθό Σύκβνπιν κε ζθνπό ηελ επηινγή 3 εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ (κηα εξγαζηεξηαθή άζθεζε Φπζηθήο- κηα εξγαζηεξηαθή άζθεζε Φεκείαο θαη κηαο Βηνινγίαο) ηεο Γ' Γπκλαζίνπ. Σπδεηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκό ησλ πεηξακάησλ ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή απόςεσλ κε εθπαηδεπηηθνύο άιισλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Β. Σπλαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ04, Καιιηηερληθώλ, Τερλνινγίαο θαη Αγγιηθήο Γιώζζαο γηα ηνλ ζρεδηαζκό ησλ δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Σην κάζεκα ησλ θαιιηηερληθώλ νη καζεηέο πξνηείλεηαη λα ζρεδηάζνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ ηα πάλει πνπ ζα απνηειέζνπλ ην ζηνύληην βηληενζθόπεζεο πνπ ζα ζηεζεί ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην. Σην κάζεκα ηεο Τερλνινγίαο θαη ησλ Αγγιηθώλ πξνηείλεηαη νη καζεηέο λα εκπιαθνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ππνηηηιηζκνύ θάπνησλ βηληενζθνπεκέλσλ πεηξακάησλ. Γ. Σπλαληήζεηο εθπαηδεπηηθώλ κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γ. Σρεδηαζκόο ησλ ελεξγεηώλ ηεο δξάζεο. Αληαιιαγή πξνηάζεσλ θαη πιηθνύ, παξαγσγή εξγαιείσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δξάζεο. Οξγάλσζε ησλ αζθήζεσλ έηζη ώζηε λα γίλνληαη από 4 νκάδεο ησλ 4 καζεηώλ ε θάζε κηα θαη ηε ζπκκεηνρή 2 ηνπιάρηζηνλ θαζεγεηώλ. Πξνγξακκαηηζκόο ηαθηηθώλ ζπλαληήζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ αλαηξνθνδόηεζεο. Έπεηηα ζύγθξηζε ηεο γλώζεο πνπ απνξξνθήζεθε από ηνπο καζεηέο κε νιόθιεξν ην ηκήκα κε σξηαίν δηαγώληζκα. Δ. Τν ζέκα ηεο άζθεζεο κπνξεί λα έρεη δηδαρζεί πξνεγνπκέλσο ζηελ αίζνπζα ρσξίο απηό λα είλαη απαξαίηεην. Θα πξέπεη λα γίλεη δηάζεζε 2 σξώλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο, ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε βηληενζθνπεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαζώο θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ (ζρέδηα καζήκαηνο, θύιια εξγαζίαο, αμηνπνίεζε ινγηζκηθνύ, θύιια αμηνιόγεζεο θιπ.). Δπηπξόζζεηα ζα πξέπεη λα δηαηεζεί θαη κηα αθόκε ώξα γηα ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εμήγεζε ησλ ζθαικάησλ πνπ ηπρόλ εκθαληζηνύλ. Γηακόξθσζε ελόο ηειηθνύ ζπκπεξάζκαηνο θαη ζύγθξηζε ηνπ κε ηνλ αληίζηνηρν λόκν ή αξρή πνπ 9

10 είλαη δηαηππσκέλε ζην ζρνιηθό βηβιίν. Ση. Καηαρώξηζε ηνπ πιηθνύ ζην δηαδηθηπαθό θαλάιη ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πιαηθόξκα πνπ έρεη επηιεγεί θαη αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ γηα ηε δηάζεζή ηνπ θαη ζε άιινπο εθπαηδεπηηθνύο. Ε. Τελ ελεκέξσζε- επηκόξθσζε ζε λέα ζέκαηα, ηξόπνπο δηδαζθαιίαο θαη λέεο ηερλνινγίεο ζε ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθή νκάδα έξεπλαο ηνπ ζρεηηθνύ κε ην αληηθείκελν, Παλεπηζηεκίνπ Ζ. Τελ εθαξκνγή απηώλ, κε πξνγξακκαηηζκέλε παξαθνινύζεζε δηδαζθαιηώλ άιισλ ζπλαδέιθσλ, θξίζεηο θαη παξαηεξήζεηο πάλσ ζε απηέο, έηζη ώζηε θάζε εθπ/θνο λα γίλεηαη θαη δέθηεο θξηηηθήο θαη θξηηήο άιισλ δηδαζθαιηώλ. Θ. Τελ θαηαγξαθή πνξηζκάησλ από ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 2. Οπγανωηικέρ δομέρ Δθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ην γλσζηηθό αληηθείκελν ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, ηεο Τερλνινγίαο, ησλ Καιιηηερληθώλ θαη ηεο Αγγιηθήο θαη ν Σρνιηθόο Σύκβνπινο. 3. Παπεμβάζειρ ζε επίπεδο ζσολείος ή ζσολικήρ ηάξηρ Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο παξεκβάζεηο ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ. Πξνηείλεηαη, θαηά πεξίπησζε, ε δηακόξθσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηα καζήκαηα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ) γηαηί αλακέλεηαη λα απαηηεζνύλ πεξηζζόηεξν ηεο κίαο δηδαθηηθήο ώξαο γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηόηεηαο, (2 +1 ώξεο) γηα θάζε εξγαζηεξηαθή άζθεζε. Δ. Πόποι Μέζα ηος ζσεδίος δπάζηρ 1. Ανθπώπινο δςναμικό Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ Ο ζύκβνπινο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ Οη καζεηέο (Δλδερνκέλσο λα παξαθνινπζήζνπλ ηα πεηξάκαηα θαη καζεηέο ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο) 10

11 2. Υπόνορ Τν ζρέδην δξάζεο πξνγξακκαηίδεηαη θη εθαξκόδεηαη εληόο ηνπ ζρνιηθνύ ρξόλνπ. Ζ θαηαλνκή ρξόλνπ ζηηο δηάθνξεο ελέξγεηεο ηεο δξάζεο γίλεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ καζεηώλ θαη ηνλ αξηζκό ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. Πξνηείλεηαη επηπιένλ ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ γηα επηθνηλσλία θαη ζπληνληζκό ησλ δξάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Πην ζπγθθεθξηκέλα πέληε εβδνκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β' Τξηκήλνπ. 3. Τλικοηεσνική ςποδομή Ζ ειάρηζηε απαηηνύκελε ππνδνκή ππάξρεη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζρνιείσλ. Ζ ειάρηζηε απαηηνύκελε ππνδνκή ππάξρεη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζρνιείσλ. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ύπαξμε βηληενθάκεξαο θαη ηξίπνδα ζηήξημεο. 4. Οικονομικοί πόποι Πηζαλό θόζηνο επηκνξθώζεσλ, ζπκκεηνρώλ ζε ζρεηηθά θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα, ζπλέδξηα θιπ., αγνξά ζρεηηθνύ ινγηζκηθνύ θαη ηελ αγνξά ηξίπνδα θαη ησλ πιηθώλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πάλει ηνπ ζθεληθνύ ηνπ ζηνύληην βηληενζθόπεζεο. 5. Παπαγωγή ςλικού και επγαλείων παπακολούθηζηρ και αξιολόγηζηρ ηων ενεπγειών ηηρ δπάζηρ Βηληενζθνπεκέλν πιηθό Σρέδηα καζήκαηνο Φύιια εξγαζίαο Σρέδην παξαηήξεζεο καζεηώλ Δξσηεκαηνιόγηα εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ Υιηθό ππνζηήξημεο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο (εγρεηξίδην εθαξκνγήο ηεο δξάζεο) 6. Πηγέρ 11

12 Οη νκάδεο εξγαζίαο αλαδεηνύλ πεγέο πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο δξάζεο, όπσο ηζηνζειίδεο ζρνιείσλ θαη επηζηεκνληθώλ ελώζεσλ, πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκόζηεθαλ ζε άιια ζρνιεία, ζπλεξγαζίεο κε επηζηεκνληθνύο θνξείο θιπ. Σ. Υπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ Γηαδηθαζίεο Υινπνίεζεο Προγραμματισμός και συντονισμός της δράσης 1 ν Τξίκελν 2 ν Τξίκελν 3 ν Τξίκελν Καταχώριση του υλικοφ ηλεκτρονικά και ανάρτηση του στο κανάλι του σχολείου Παρακολοφθηση-Ανατροφοδότηση της δράσης Αξιολόγηση της δράσης Ε. Γιαδικαζίερ παπακολούθηζηρ ηηρ ποπείαρ ςλοποίηζηρ και αξιολόγηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ Ε1. Παπακολούθηζη Αναηποθοδόηηζη Δνεπγειών Μεηά από εηζήγεζε εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ ν Γηεπζπληήο εηζεγείηαη θαη ε νινκέιεηα ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ απνθαζίδεη ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο. Ταπηόρξνλα νξίδεηαη ζπληνληζηηθή επηηξνπή (πξνηείλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ νη θαζεγεηέο ΠΔ04) θαη νη βαζηθέο πξνζεζκίεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ ζπκκεηνρώλ θαη ησλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο. α. Ππογπαμμαηιζμόρ και ζςνηονιζμόρ ηηρ δπάζηρ Σην εκεξνιόγην ηεο ζπληνληζηηθήο νκάδαο θαηαγξάθνληαη νη ζπλαληήζεηο θαη νη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο θαηαιήγεη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο δξάζεο. Καηαγξάθεηαη επίζεο θαη ε επηθνηλσλία κε άιια ζρνιεία θαη νη θαιέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ εληνπίζηεθαλ. Με ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππάξρεη πξόγξακκα: ηαθηηθώλ ζπλαληήζεσλ ζρεδηαζκνύ θαη θαηαζθεπήο ηνπ ζηνύληην βηληενζθόπεζεο 12

13 πξνγξακκαηηζκόο βηληενζθνπήζεσλ ζπλεξγαηηθήο παξαγσγήο δηδαθηηθνύ πιηθνύ καδί κε ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ θαηαρώξηζή ηνπ ειεθηξνληθά ζην θαλάιη ηνπ ζρνιείνπ αμηνιόγεζεο δξαζηεξηνηήησλ β. ςνανηήζειρ μεηαξύ εκπαιδεςηικών ΠΔ04 και άλλων ειδικοηήηων Ζ ελέξγεηα παξαθνινπζείηαη κε νδεγό ην πξόγξακκα ηεο ζπληνληζηηθήο νκάδαο θαη απνζθνπεί ζην λα ζρεδηαζηνύλ θαη λα ζπληνληζηνύλ νη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο δξάζεο (ζρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή ζηνύληην, κεηάθξαζε θαη ππνηηηιηζκόο ζε επηιεγκέλεο βηληενζθνπεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο). Σην εκεξνιόγην ηεο ζπληνληζηηθήο νκάδαο θαηαγξάθνληαη θαη νη ζπλαηήζεηο θαζώο θαη ηπρόλ απνθιίζεηο από ην πξόγξακκα. γ. ςνανηήζειρ μεηαξύ μαθηηών καθηγηηών Ο αξηζκόο ησλ ζπλαληήζεσλ έρεη πξνζδηνξηζηεί ζην ζρεηηθό πξόγξακκα ηεο νκάδαο ζπληνληζκνύ θαη απνζθνπνύλ ζην λα ζπληνλίζνπλ ηε δξάζε ησλ καζεηώλ όζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. Ζ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο ειέγρεηαη βάζεη ηνπ αληηζηνίρνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. δ. Ππομήθεια ςλικών, Καηαζκεςή ζηούνηιο βινηεοζκόπηζηρ Ήδε κε ηηο πξώηεο ζπλαληήζεηο ηηο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ζα πξέπεη λα θαηαξηηζηεί ε ιίζηα κε ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηνύληην βηληενζθόπεζεο θαη ζα πξέπεη λα δξνκνινγεζεί ε γξήγνξε θαηαζθεπή ηνπ. Ζ ελέξγεηα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θαζεγήηξηα Καιιηηερληθώλ θαη εθηειείηαη από ηνπο καζεηέο ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο. ε. Παπαγωγή βινηεοζκοπημένων δπαζηηπιοηήηων, διδακηικού ςποζηηπικηικού ςλικού και σπήζη ηοςρ Ζ νκάδα ζπληνληζκνύ ζρεδηάδεη θαη πξαγκαηνπνηεί όπσο έρεη δηακνξθώζεη ζην πξόγξακκα ηεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο βηληενζθόπεζεο ησλ πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ αθνύ πξώηα είλαη δηαζέζηκν θαη ην απαξαίηεην ππνζηεξηθηηθό δηδαθηηθό πιηθό ηεο δξάζεο. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηόζν ηεο βηληενζθόπεζεο όζν θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ πεηξακάησλ πξνηείλεηαη λα γίλνληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. ζη. Καηασώπιζη ηος ςλικού ηλεκηπονικά και ανάπηηζη ηος ζηο κανάλι 13

14 ηος ζσολείος Ζ θαηαρώξηζε ηνπ πιηθνύ ζην δηαδίθηπν θαη πξνώζεζε ηνπ απνηειεί έξγν ηεο νκάδαο ζπληνληζκνύ γίλεηαη δηαξθώο ήδε κε ηηο πξώηεο θηόιαο βηληενζθνπήζεηο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελέξγεηα απηή αθνύ ζηόρνο είλαη ην πιηθό πνπ ζα αλαπηπρζεί λα είλαη αμηόινγν, νξγαλσκέλν θαη δηαζέζηκν θαη αμηνπνηήζηκν θαη γηα ηα επόκελα ζρνιηθά έηε θαζώο θαη γηα άιια ζρνιεία ηεο ρώξαο. Ε2. Αξιολόγηζη ηηρ δπάζηρ ηόσορ Α. Αλάπηπμε θαιώλ πξαθηηθώλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ γηα ηελ παξαγσγή ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο Ζ επηηπρήο πινπνίεζε ηεο δξάζεο δηαπηζηώλεηαη από ηνλ αξηζκό ησλ ζπλαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ θαη από ηνλ αξηζκό ησλ βηληενζθνπήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ηνπο καζεηέο. Δθηηκάηαη επίζεο θαη από ηα πξαθηηθά ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ αθνινπζνύλ ηηο επηζθέςεηο θαη από ην βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. ηόσορ Β. Αλάπηπμε θαιώλ πξαθηηθώλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ θαζεγεηώλ ίδηαο αιιά θαη δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ παξαγσγή ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ην ζρεδηαζκό δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο Ζ επηηπρία ηεο ελέξγεηαο εθηηκάηαη από ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλαληήζεσλ ησλ θαζεγεηώλ ησλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, από ηελ ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ηελ πνηόηεηα όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηνύληην, ηελ κεηάθξαζε θαη ηνλ ππνηηηιηζκό ησλ επηιεγκέλσλ βίληεν. ηόσορ Γ. Σρεδηαζκόο, παξαγσγή θαη αμηνπνίεζε ςεθηαθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ (βηληενζθνπεκέλεο πεηξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ) θαη ζπλνδεπηηθνύ πιηθνύ (θύιια εξγαζίαο, δηδαθηηθέο ζεκεηώζεηο θηι.) γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζην εξγαζηήξην. Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο Ζ επηηπρία ηεο ελέξγεηαο εθηηκάηαη από ηελ πνηθηιία θαη ηελ πνηόηεηα ησλ βηληενζθνπεκέλσλ πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαζώο θαη ηνπ 14

15 ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ πνπ παξάγεηαη, από ηε ρξεζηηθόηεηά θαη ηε δπλαηόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ. Ζ δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνύ θαη ζε άιιεο δηδαθηηθέο εθαξκνγέο είλαη έλα αθόκε ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλύεη ηελ αμία ηνπ θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο. ηόσορ Γ. Αλάπηπμε ηξάπεδαο ςεθηαθνύ πιηθνύ θαη βίληεν, δηαζέζηκν κέζσ δηαδηθηύνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο Καηαρώξηζε ηνπ πιηθνύ δηαδηθηπαθά ζην θαλάιη ηνπ ζρνιείνπ ζε πιαηθόξκεο όπσο ην Youtube θηι., ππνηηηιηζκόο ηνπ ζηα αγγιηθά θαη αμηνπνίεζή ηνπ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ αλάπηπμε θαη ν εκπινπηηζκόο ηνπ θαλαιηνύ κε βηληενζθνπεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ππνζηεξηθηηθό δηδαθηηθό πιηθό είλαη έλα πξώην ηεθκήξην γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο. Έλα δεύηεξν ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλύεη ηελ πνηόηεηά ηνπ είλαη ε αμηνπνίεζή ηνπ θαη από άιινπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ, καζεηέο αιιά θαη εθπαηδεπηηθνύο άιισλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Ζ «νινθιήξσζε» ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο κε ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο δειώλεη απιώο ηελ πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο κηα λέαο θνπιηνύξαο ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Ωζηόζν, ε πξαγκαηηθή επηηπρία ηεο όιεο δξάζεο ζα αλαδεηρζεί από ηε ζπλέρηζε θαη ηε δπλακηθή ηεο αλάπηπμε ζηηο επόκελεο ζρνιηθέο ρξνληέο. Ζ επηηπρία κπνξεί επίζεο λα θαλεί από ηελ επηζθεςηκόηεηα ζην site κε ηα βηληενζθνπεκέλα πεηξάκαηα. ηόσορ Δ. Σπλέληεπμε ηύπνπ Σρνιείνπ καδί κε γνλείο γηα άλνηγκα ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. Με ηνλ ηξόπν απηό κπνξεί λα εληππσζεί ζηε ζπλείδεζε ηεο ηνπηθήο αιιά θαη ηεο επξύηεξεο θνηλσλίαο όηη ην Γπκλάζην Κνπηζνπξά είλαη έλα πξσηνπόξν ζρνιείν πνπ εθαξκόδεη θαηλνηόκεο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζεη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ. Ζ. Έκθεζη αποηελεζμάηων ηος ζσεδίος δπάζηρ Παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο αλαπηύζζεηαη θαη ησλ «εγρεηξίδην εθαξκνγήο ηεο δξάζεο» πνπ ζπλνςίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα εξγαζηνύλ θαη ηα κέζα πνπ απαηηνύληαη, ώζηε θαη άιιεο νκάδεο εθπαηδεπηηθώλ ζην κέιινλ εθαξκόζνπλ επηηπρώο ην ζρέδην δξάζεο. Σην εγρεηξίδην παξαηίζεηαη ε έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα, όπσο: δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνύ θαη νξγάλσζεο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ ρξόλνπ, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, παξεθθιίζεηο ηνπ αξρηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη 15

16 αλαζεσξήζεηο ηνπ ζρεδίνπ, επηδξάζεηο ζε δηάθνξνπο δείθηεο, βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, γεληθή εθηίκεζε ηεο επηηπρίαο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, πξννπηηθέο. 16

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά 1 ΤΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Δεκέμβριος 2012 2 Σο παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Tο Παρατηρητήριο τησ ΑΕΕ Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα