Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων Γυμνάςιο Κουτςουρά Λαςιθίου Δεκζμβριοσ

2 Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο τόμος αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο τόμος αποτελεί μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ. Επιστημονική Επιτροπή Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος Ομάδα Έργου Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70, αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ( ) Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : ) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 Οριζόντια Πράξη») 2

3 7.1. Γυμνάσιο Κουτσουρά, Β Λασιθίου «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διδακτικών Πρακτικών» Σχέδιο Δράσης 3

4 Σασηόηεηα ηοσ ζτοιείοσ τοιηθή Μολάδα: ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΤΣΟΤΡΑ Περηθέρεηα: Κρήηες Δηεύζσλζε: Κοσηζοσράς Ιεράπεηρας Λαζηζίοσ, η.θ Σειέθωλο: Αρηζκός δηδαζθόληωλ θαηά ηο : 21 Σίηιος τεδίοσ Δράζες : «Τιοποίεζε θαη βηληεοζθόπεζε πεηρακαηηθώλ δραζηερηοηήηωλ ζηο ζτοιηθό εργαζηήρηο ζηο κάζεκα ηωλ θσζηθώλ επηζηεκώλ» Δηάρθεηα σιοποίεζες ηοσ τεδίοσ Δράζες: 25 εβδοκάδες θοπός ηοσ τεδίοσ Δράζες Σθνπόο ηνπ Σρεδίνπ Δξάζεο ήηαλ «αλάπηπμε πξαθηηθώλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ βηληενζθόπεζε πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ παξαγσγή ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ αθνξά ζηελ εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ». Αθεηεξία γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ Σρεδίνπ Δξάζεο απνηέιεζε ε αλάιπζε ηεο πξνγελέζηεξεο έξεπλαο πνπ έγηλε ζην ζρνιείν, από ηελ νπνία πξνέθπςε όηη «ην 90% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηζηάδεη θαη δελ ρξεζηκνπνηεί πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο πνπ μεθεύγνπλ από ην πιαίζην ησλ παξαδνζηαθώλ ηαθηηθώλ δηδαζθαιίαο» ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεηςε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο γηα θάηη ηέηνην, θαζώο θαη ηε δπζρέξεηα πνιιώλ καζεηώλ ζηελ θαηαλόεζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Φπζηθέο Επηζηήκεο Κύρηα Αποηειέζκαηα Άξηζηε, αξκνληθή θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ από ηνπο καζεηέο θαζώο θαη ζηήξημε από ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. Δεκηνπξγία αξθεηώλ βίληεν πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα κέζσ δηαδηθηύνπ. Παγίσζε ηεο πξαθηηθήο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη πξόζεζε ηόζν λα ζπλερηζηνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο βηληενζθόπεζεο θαη ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά. Σπλεξγαζία κε ζπζηεγαδόκελε ζρνιηθή κνλάδα θαζώο ε πξνζπάζεηα αγθαιηάζηεθε θαη από ηνπο καζεηέο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Μαθξύ Γηαινύ, νη νπνίνη βηληενζθόπεζαλ θαη εθείλνη δξαζηεξηόηεηεο θαη πεηξάκαηα ηνπο. Δεκηνπξγήζεθε έηζη έλα θνηλό θαη γηα ηα δύν ζρνιεία δηαδηθηπαθό θαλάιη ζην youtube όπνπ είλαη δηαζέζηκα όια ηα βίληεν γηα όια ηα ζρνιεία θαη ην νπνίν δηαξθώο ελεκεξώλεηαη κε λέν πιηθό. Δεκηνπξγία κόληκνπ ζηνύληην ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην ησλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ, ην νπνίν θαηαζθεύαζαλ νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Τερλνινγίαο θαη ην νπνίν εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηηο βηληενζθόπεζεο. 4

5 Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηα καζήκαηα ησλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ, ε νπνία έρεη εηζαρηεί ζηε ξνπηίλα ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλόηεηαο κε πνιύ κεγάιε επηηπρία. Τν ζρέδην απνηειεί έκπλεπζε θαη γηα θαζεγεηέο άιισλ εηδηθνηήησλ κε ηελ πξννπηηθή εηζαγσγήο αλάινγσλ πξαθηηθώλ ζηα καζήκαηα ηνπο. Τν θύξην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ δηαδηθηπαθνύ θαλαιηνύ ζην youtube (http://www.youtube.com/user/gymkouts?feature=mhee) όπνπ είλαη δηαζέζηκα ηα βίληεν πνπ δεκηνύξγεζαλ νη καζεηέο. Τν πιηθό κέζσ ηνπ θαλαιηνύ είλαη δηαζέζηκν ζε νιόθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πξνσζεζεί θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνύο ηζηόηνπνπο κε κεγάιε επηζθεςηκόηεηα όπσο π.ρ. θ.ά Παξάιιεια ην πιηθό ζα αμηνπνηεζεί θαη ελδνζρνιηθά ηηο επόκελεο ζρνιηθέο ρξνληέο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηόρνο είλαη λα εκπινπηηζηεί θαη λα βειηησζεί όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. Παροσζηάδεηαη Τν Σρέδην Δξάζεο ηνπ ζρνιείνπ Σεκ. Τα θύξηα απνηειέζκαηα ηεο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο παξαηίζεληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 5

6 ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΟΤΣΟΤΡΑ, ΛΑΗΘΗΟΤ ΚΡΖΣΖ χζδιο Δράςησ Πεδίο: Δκπαιδεςηικέρ διαδικαζίερ Σομέαρ: Ποιόηηηα διδαζκαλίαρ Γείκηηρ: Ανάπηςξη και εθαπμογή ππακηικών διδαζκαλίαρ και ππακηικών αξιολόγηζηρ ηων μαθηηών Σίηλορ: Τλοποίηζη και βινηεοζκόπηζη πειπαμαηικών δπαζηηπιοηήηων ζηο ζσολικό επγαζηήπιο ζηο μάθημα ηων θςζικών επιζηημών Α. Αναγκαιόηηηα ηηρ ςλοποίηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ 1. Λόγοι πος επιβάλλοςν ηην ςλοποίηζη ηηρ δπάζηρ Από ηελ αλάιπζε ηεο πξνγελέζηεξεο έξεπλαο πνπ έγηλε ζην ζρνιείν καο όζνλ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν δείθηε πξνέθπςε όηη ην 90% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηζηάδεη θαη δελ ρξεζηκνπνηεί πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο πνπ μεθεύγνπλ από ην πιαίζην ησλ παξαδνζηαθώλ ηαθηηθώλ δηδαζθαιίαο. Δπηπιένλ, αθόκε θαη ην 10% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ επηρείξεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο, δελ ηα θαηάθεξε κηαο θαη δελ ππήξρε ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό θαη καζεζηαθό πεξηβάιινλ γηα θάηη ηέηνην. Πνιινί καζεηέο έρνπλ δπζρέξεηα ζηελ θαηαλόεζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη έρνπλ κηα αδπλακία δηαηύπσζεο ηεθκεξησκέλνπ ιόγνπ ζε εξσηήζεηο θξίζεσο πνπ ζπλαληνύλ είηε ζηα σξηαία δηαγσλίζκαηα είηε ζηηο αλαθεθαιαησηηθέο εμεηάζεηο. Παξάιιεια κόιηο ην 15% ησλ ελεξγεηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνζθνπεί ζην λα πξνζεγγίζνπλ ηε γλώζε νη καζεηέο κε ηξόπν βησκαηηθό θαη ζπκκεηνρηθό. Τν πξνηεηλόκελν ζρέδην δξάζεο επηδηώθεη λα παξνπζηάζεη ην πώο κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ, λα αλαπηπρηνύλ θαη λα εθαξκνζηνύλ θαηλνηόκεο πξαθηηθέο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ ζην ζρνιείν. Οη πξαθηηθέο απηέο εληζρύνπλ ηελ δηαζεκαηηθόηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε ζπκκέηνρε ησλ καζεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, θαζώο ε ζπλεξγαζία εθπ/θσλ ηδίνπ θιάδνπ ή παξαπιήζηνπ ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο δελ είλαη πάληα εθηθηή ε δεκηνπξγία ελόο θαινύ θιίκαηνο 6

7 ζε έλα ζρνιείν, (ζεκαληηθό ξόιν ζε απηό παίδεη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ) βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εθπ/θώλ έηζη ώζηε λα ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα από ηηο κεηξήζεηο επίδνζεο Σηόρνο όισλ είλαη ν ζπλεηδεηόο πξνζαλαηνιηζκόο ζε έλα θνηλό εθπαηδεπηηθό δηδαθηηθό ζθνπό πνπ είλαη ε ΜΑΘΖΣΖ, άζρεηα από δηαθνξέο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ σο πξνο ην ραξαθηήξα, ηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη ηελ ειηθία θαη νη εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο κέζα από ηηο νπνίεο ζα πεηύρεη θαη ζα νινθιεξώζεη ε ζρνιηθή κνλάδα ην εθπαηδεπηηθό ηεο έξγν. 2. Αλληλεπίδπαζη με άλλοςρ δείκηερ Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδίνπ δξάζεο αιιειεπηδξά κε δείθηεο όπσο: ζρέζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ (ηεο ίδηαο ή ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ εηδηθόηεηαο), ζρέζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεκβάζεσλ ζην ζρνιείν, επηδόζεηο ησλ καζεηώλ, αλάπηπμε ζηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ, αλάπηπμε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη σο ζπλέπεηα επεξεάδεη ην ζύλνιν ηεο εθπαίδεπζεο γεληθόηεξα. 3. Αναθοπέρ ζε καλέρ ππακηικέρ ή ζςμπληπωμαηικέρ δπάζειρ ηος ζσολείος Ζ αλαθνξά ζε παξάδεηγκα θαιήο ζπλεξγαζίαο νκάδαο εθπαηδεπηηθώλ (ζην ζπγθεθξηκέλν ή ζε άιιν ζρνιείν) θαζώο θαη ε εμαγσγή ζεκαληηθώλ απνηειεζκάησλ γηα ζπλνιηθά ην εθπαηδεπηηθό έξγν, απνηειεί γηα ηνπο λεόηεξνπο ζηνλ θιάδν, πξόηππν πξνο κίκεζε θαη ραξαθηεξίδνπλ έλα ζρνιείν ζεηηθά ή αξλεηηθά. Ζ πξνζθνξά από ηνπο παιαηόηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηεο γλώζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ όξεμε, ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηηο λέεο ηδέεο από ηνπο λεόηεξνπο ζηνλ θιάδν απνηειεί ην δίπηπρν ηεο επίηεπμεο λέσλ ζηόρσλ ζην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθό αληηθείκελν. Αμηνπνηνύληαη ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο αιιά θαη δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην παξειζόλ. Πξνηείλεηαη νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ εκπεηξία από ηελ εθαξκνγή δηαζεκαηηθώλ πξνζεγγίζεσλ, θαζώο θαη πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο πγείαο. Β. κοπόρ ζηόσοι ηος ζσεδίος δπάζηρ 1. κοπόρ ηος ζσεδίος δπάζηρ Ζ αλάπηπμε πξαθηηθώλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ βηληενζθόπεζε πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ παξαγσγή ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ αθνξά ζηελ εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Σε πξώηε θάζε νη δξαζηεξηόηεηεο ζα επηθεληξσζνύλ ζην λα 7

8 βηληενζθνπεζνύλ πεηξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ηνπο καζεηέο κε απιά πιηθά δηαζέζηκα ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην (π.ρ. ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Φεκείαο ηεο Γ Γπκλαζίνπ) 2. Διδικοί ζηόσοι ηος ζσεδίος δπάζηρ Α. Αλάπηπμε θαιώλ πξαθηηθώλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ γηα ηελ παξαγσγή ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ Β. Αλάπηπμε θαιώλ πξαθηηθώλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ θαζεγεηώλ ίδηαο αιιά θαη δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ παξαγσγή ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ην ζρεδηαζκό δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Γ. Σρεδηαζκόο, παξαγσγή θαη αμηνπνίεζε ςεθηαθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ (βηληενζθνπεκέλεο πεηξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ) θαη ζπλνδεπηηθνύ πιηθνύ (θύιια εξγαζίαο, δηδαθηηθέο ζεκεηώζεηο θηι.) γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζην εξγαζηήξην. Γ. Αλάπηπμε ηξάπεδαο ςεθηαθνύ πιηθνύ θαη βίληεν, δηαζέζηκν κέζσ δηαδηθηύνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Δ. Δλίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ΣΤ. Βειηίσζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ παηδηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ λα παξαηεξνύλ έλα θαηλόκελν λα δηαηππώλνπλ ζθέςεηο θαη αληαιιάζνπλ γλώκεο γηα ηελ επίιπζε ελόο πεηξάκαηνο & πνζνζηό επηηπρεκέλσλ απαληήζεσλ ζε έλα ζέκα εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην σξηαίν δηαγώληζκα ή ηηο εμεηάζεηο. Γ. Κπιηήπια Δπιηςσίαρ ηηρ Γπάζηρ Α. Πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ θαζεγεηώλ καζεηώλ γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ παξαγσγή ησλ βηληενζθνπεκέλσλ πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Β. Πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ ησλ εκπιεθόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο Γ. Παξαγσγή θαη ρξήζε ςεθηαθνύ αιιά θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ ζηα καζήκαηα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Γ. Καηαρώξηζε ηνπ πιηθνύ δηαδηθηπαθά ζην θαλάιη ηνπ ζρνιείνπ ζε πιαηθόξκεο όπσο ην Youtube θηι. θαη αμηνπνίεζή ηνπο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Γ. Μεθοδολογία ςλοποίηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ 8

9 Α. Σπλαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ04 γηα ην αληηθείκελν ηεο δξάζεο κε Δηδηθνύο Σπλεξγάηεο, ηνλ Σύκβνπιν Παηδαγσγηθήο Δπζύλεο θαη ηνλ Σύκβνπιν Παηδαγσγηθνύ Γλσζηηθνύ Αληηθεηκέλνπ. Αληαιιαγή απόςεσλ θαη εκπεηξηώλ γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο δξάζεο. Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ζρνιεία ηεο επηθξάηεηαο γηα ελεκέξσζε πάλσ ζε αληίζηνηρεο θαιέο πξαθηηθέο βηληενζθόπεζεο πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπιένλ ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ην Σρνιηθό Σύκβνπιν κε ζθνπό ηελ επηινγή 3 εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ (κηα εξγαζηεξηαθή άζθεζε Φπζηθήο- κηα εξγαζηεξηαθή άζθεζε Φεκείαο θαη κηαο Βηνινγίαο) ηεο Γ' Γπκλαζίνπ. Σπδεηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκό ησλ πεηξακάησλ ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή απόςεσλ κε εθπαηδεπηηθνύο άιισλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Β. Σπλαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ04, Καιιηηερληθώλ, Τερλνινγίαο θαη Αγγιηθήο Γιώζζαο γηα ηνλ ζρεδηαζκό ησλ δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Σην κάζεκα ησλ θαιιηηερληθώλ νη καζεηέο πξνηείλεηαη λα ζρεδηάζνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ ηα πάλει πνπ ζα απνηειέζνπλ ην ζηνύληην βηληενζθόπεζεο πνπ ζα ζηεζεί ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην. Σην κάζεκα ηεο Τερλνινγίαο θαη ησλ Αγγιηθώλ πξνηείλεηαη νη καζεηέο λα εκπιαθνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ππνηηηιηζκνύ θάπνησλ βηληενζθνπεκέλσλ πεηξακάησλ. Γ. Σπλαληήζεηο εθπαηδεπηηθώλ κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γ. Σρεδηαζκόο ησλ ελεξγεηώλ ηεο δξάζεο. Αληαιιαγή πξνηάζεσλ θαη πιηθνύ, παξαγσγή εξγαιείσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δξάζεο. Οξγάλσζε ησλ αζθήζεσλ έηζη ώζηε λα γίλνληαη από 4 νκάδεο ησλ 4 καζεηώλ ε θάζε κηα θαη ηε ζπκκεηνρή 2 ηνπιάρηζηνλ θαζεγεηώλ. Πξνγξακκαηηζκόο ηαθηηθώλ ζπλαληήζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ αλαηξνθνδόηεζεο. Έπεηηα ζύγθξηζε ηεο γλώζεο πνπ απνξξνθήζεθε από ηνπο καζεηέο κε νιόθιεξν ην ηκήκα κε σξηαίν δηαγώληζκα. Δ. Τν ζέκα ηεο άζθεζεο κπνξεί λα έρεη δηδαρζεί πξνεγνπκέλσο ζηελ αίζνπζα ρσξίο απηό λα είλαη απαξαίηεην. Θα πξέπεη λα γίλεη δηάζεζε 2 σξώλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο, ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε βηληενζθνπεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαζώο θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ (ζρέδηα καζήκαηνο, θύιια εξγαζίαο, αμηνπνίεζε ινγηζκηθνύ, θύιια αμηνιόγεζεο θιπ.). Δπηπξόζζεηα ζα πξέπεη λα δηαηεζεί θαη κηα αθόκε ώξα γηα ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εμήγεζε ησλ ζθαικάησλ πνπ ηπρόλ εκθαληζηνύλ. Γηακόξθσζε ελόο ηειηθνύ ζπκπεξάζκαηνο θαη ζύγθξηζε ηνπ κε ηνλ αληίζηνηρν λόκν ή αξρή πνπ 9

10 είλαη δηαηππσκέλε ζην ζρνιηθό βηβιίν. Ση. Καηαρώξηζε ηνπ πιηθνύ ζην δηαδηθηπαθό θαλάιη ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πιαηθόξκα πνπ έρεη επηιεγεί θαη αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ γηα ηε δηάζεζή ηνπ θαη ζε άιινπο εθπαηδεπηηθνύο. Ε. Τελ ελεκέξσζε- επηκόξθσζε ζε λέα ζέκαηα, ηξόπνπο δηδαζθαιίαο θαη λέεο ηερλνινγίεο ζε ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθή νκάδα έξεπλαο ηνπ ζρεηηθνύ κε ην αληηθείκελν, Παλεπηζηεκίνπ Ζ. Τελ εθαξκνγή απηώλ, κε πξνγξακκαηηζκέλε παξαθνινύζεζε δηδαζθαιηώλ άιισλ ζπλαδέιθσλ, θξίζεηο θαη παξαηεξήζεηο πάλσ ζε απηέο, έηζη ώζηε θάζε εθπ/θνο λα γίλεηαη θαη δέθηεο θξηηηθήο θαη θξηηήο άιισλ δηδαζθαιηώλ. Θ. Τελ θαηαγξαθή πνξηζκάησλ από ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 2. Οπγανωηικέρ δομέρ Δθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ην γλσζηηθό αληηθείκελν ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, ηεο Τερλνινγίαο, ησλ Καιιηηερληθώλ θαη ηεο Αγγιηθήο θαη ν Σρνιηθόο Σύκβνπινο. 3. Παπεμβάζειρ ζε επίπεδο ζσολείος ή ζσολικήρ ηάξηρ Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο παξεκβάζεηο ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ. Πξνηείλεηαη, θαηά πεξίπησζε, ε δηακόξθσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηα καζήκαηα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ) γηαηί αλακέλεηαη λα απαηηεζνύλ πεξηζζόηεξν ηεο κίαο δηδαθηηθήο ώξαο γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηόηεηαο, (2 +1 ώξεο) γηα θάζε εξγαζηεξηαθή άζθεζε. Δ. Πόποι Μέζα ηος ζσεδίος δπάζηρ 1. Ανθπώπινο δςναμικό Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ Ο ζύκβνπινο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ Οη καζεηέο (Δλδερνκέλσο λα παξαθνινπζήζνπλ ηα πεηξάκαηα θαη καζεηέο ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο) 10

11 2. Υπόνορ Τν ζρέδην δξάζεο πξνγξακκαηίδεηαη θη εθαξκόδεηαη εληόο ηνπ ζρνιηθνύ ρξόλνπ. Ζ θαηαλνκή ρξόλνπ ζηηο δηάθνξεο ελέξγεηεο ηεο δξάζεο γίλεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ καζεηώλ θαη ηνλ αξηζκό ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. Πξνηείλεηαη επηπιένλ ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ γηα επηθνηλσλία θαη ζπληνληζκό ησλ δξάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Πην ζπγθθεθξηκέλα πέληε εβδνκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β' Τξηκήλνπ. 3. Τλικοηεσνική ςποδομή Ζ ειάρηζηε απαηηνύκελε ππνδνκή ππάξρεη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζρνιείσλ. Ζ ειάρηζηε απαηηνύκελε ππνδνκή ππάξρεη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζρνιείσλ. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ύπαξμε βηληενθάκεξαο θαη ηξίπνδα ζηήξημεο. 4. Οικονομικοί πόποι Πηζαλό θόζηνο επηκνξθώζεσλ, ζπκκεηνρώλ ζε ζρεηηθά θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα, ζπλέδξηα θιπ., αγνξά ζρεηηθνύ ινγηζκηθνύ θαη ηελ αγνξά ηξίπνδα θαη ησλ πιηθώλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πάλει ηνπ ζθεληθνύ ηνπ ζηνύληην βηληενζθόπεζεο. 5. Παπαγωγή ςλικού και επγαλείων παπακολούθηζηρ και αξιολόγηζηρ ηων ενεπγειών ηηρ δπάζηρ Βηληενζθνπεκέλν πιηθό Σρέδηα καζήκαηνο Φύιια εξγαζίαο Σρέδην παξαηήξεζεο καζεηώλ Δξσηεκαηνιόγηα εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ Υιηθό ππνζηήξημεο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο (εγρεηξίδην εθαξκνγήο ηεο δξάζεο) 6. Πηγέρ 11

12 Οη νκάδεο εξγαζίαο αλαδεηνύλ πεγέο πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο δξάζεο, όπσο ηζηνζειίδεο ζρνιείσλ θαη επηζηεκνληθώλ ελώζεσλ, πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκόζηεθαλ ζε άιια ζρνιεία, ζπλεξγαζίεο κε επηζηεκνληθνύο θνξείο θιπ. Σ. Υπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ Γηαδηθαζίεο Υινπνίεζεο Προγραμματισμός και συντονισμός της δράσης 1 ν Τξίκελν 2 ν Τξίκελν 3 ν Τξίκελν Καταχώριση του υλικοφ ηλεκτρονικά και ανάρτηση του στο κανάλι του σχολείου Παρακολοφθηση-Ανατροφοδότηση της δράσης Αξιολόγηση της δράσης Ε. Γιαδικαζίερ παπακολούθηζηρ ηηρ ποπείαρ ςλοποίηζηρ και αξιολόγηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ Ε1. Παπακολούθηζη Αναηποθοδόηηζη Δνεπγειών Μεηά από εηζήγεζε εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ ν Γηεπζπληήο εηζεγείηαη θαη ε νινκέιεηα ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ απνθαζίδεη ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο. Ταπηόρξνλα νξίδεηαη ζπληνληζηηθή επηηξνπή (πξνηείλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ νη θαζεγεηέο ΠΔ04) θαη νη βαζηθέο πξνζεζκίεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ ζπκκεηνρώλ θαη ησλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο. α. Ππογπαμμαηιζμόρ και ζςνηονιζμόρ ηηρ δπάζηρ Σην εκεξνιόγην ηεο ζπληνληζηηθήο νκάδαο θαηαγξάθνληαη νη ζπλαληήζεηο θαη νη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο θαηαιήγεη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο δξάζεο. Καηαγξάθεηαη επίζεο θαη ε επηθνηλσλία κε άιια ζρνιεία θαη νη θαιέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ εληνπίζηεθαλ. Με ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππάξρεη πξόγξακκα: ηαθηηθώλ ζπλαληήζεσλ ζρεδηαζκνύ θαη θαηαζθεπήο ηνπ ζηνύληην βηληενζθόπεζεο 12

13 πξνγξακκαηηζκόο βηληενζθνπήζεσλ ζπλεξγαηηθήο παξαγσγήο δηδαθηηθνύ πιηθνύ καδί κε ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ θαηαρώξηζή ηνπ ειεθηξνληθά ζην θαλάιη ηνπ ζρνιείνπ αμηνιόγεζεο δξαζηεξηνηήησλ β. ςνανηήζειρ μεηαξύ εκπαιδεςηικών ΠΔ04 και άλλων ειδικοηήηων Ζ ελέξγεηα παξαθνινπζείηαη κε νδεγό ην πξόγξακκα ηεο ζπληνληζηηθήο νκάδαο θαη απνζθνπεί ζην λα ζρεδηαζηνύλ θαη λα ζπληνληζηνύλ νη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο δξάζεο (ζρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή ζηνύληην, κεηάθξαζε θαη ππνηηηιηζκόο ζε επηιεγκέλεο βηληενζθνπεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο). Σην εκεξνιόγην ηεο ζπληνληζηηθήο νκάδαο θαηαγξάθνληαη θαη νη ζπλαηήζεηο θαζώο θαη ηπρόλ απνθιίζεηο από ην πξόγξακκα. γ. ςνανηήζειρ μεηαξύ μαθηηών καθηγηηών Ο αξηζκόο ησλ ζπλαληήζεσλ έρεη πξνζδηνξηζηεί ζην ζρεηηθό πξόγξακκα ηεο νκάδαο ζπληνληζκνύ θαη απνζθνπνύλ ζην λα ζπληνλίζνπλ ηε δξάζε ησλ καζεηώλ όζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. Ζ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο ειέγρεηαη βάζεη ηνπ αληηζηνίρνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. δ. Ππομήθεια ςλικών, Καηαζκεςή ζηούνηιο βινηεοζκόπηζηρ Ήδε κε ηηο πξώηεο ζπλαληήζεηο ηηο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ζα πξέπεη λα θαηαξηηζηεί ε ιίζηα κε ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηνύληην βηληενζθόπεζεο θαη ζα πξέπεη λα δξνκνινγεζεί ε γξήγνξε θαηαζθεπή ηνπ. Ζ ελέξγεηα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θαζεγήηξηα Καιιηηερληθώλ θαη εθηειείηαη από ηνπο καζεηέο ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο. ε. Παπαγωγή βινηεοζκοπημένων δπαζηηπιοηήηων, διδακηικού ςποζηηπικηικού ςλικού και σπήζη ηοςρ Ζ νκάδα ζπληνληζκνύ ζρεδηάδεη θαη πξαγκαηνπνηεί όπσο έρεη δηακνξθώζεη ζην πξόγξακκα ηεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο βηληενζθόπεζεο ησλ πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ αθνύ πξώηα είλαη δηαζέζηκν θαη ην απαξαίηεην ππνζηεξηθηηθό δηδαθηηθό πιηθό ηεο δξάζεο. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηόζν ηεο βηληενζθόπεζεο όζν θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ πεηξακάησλ πξνηείλεηαη λα γίλνληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. ζη. Καηασώπιζη ηος ςλικού ηλεκηπονικά και ανάπηηζη ηος ζηο κανάλι 13

14 ηος ζσολείος Ζ θαηαρώξηζε ηνπ πιηθνύ ζην δηαδίθηπν θαη πξνώζεζε ηνπ απνηειεί έξγν ηεο νκάδαο ζπληνληζκνύ γίλεηαη δηαξθώο ήδε κε ηηο πξώηεο θηόιαο βηληενζθνπήζεηο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελέξγεηα απηή αθνύ ζηόρνο είλαη ην πιηθό πνπ ζα αλαπηπρζεί λα είλαη αμηόινγν, νξγαλσκέλν θαη δηαζέζηκν θαη αμηνπνηήζηκν θαη γηα ηα επόκελα ζρνιηθά έηε θαζώο θαη γηα άιια ζρνιεία ηεο ρώξαο. Ε2. Αξιολόγηζη ηηρ δπάζηρ ηόσορ Α. Αλάπηπμε θαιώλ πξαθηηθώλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ γηα ηελ παξαγσγή ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο Ζ επηηπρήο πινπνίεζε ηεο δξάζεο δηαπηζηώλεηαη από ηνλ αξηζκό ησλ ζπλαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ θαη από ηνλ αξηζκό ησλ βηληενζθνπήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ηνπο καζεηέο. Δθηηκάηαη επίζεο θαη από ηα πξαθηηθά ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ αθνινπζνύλ ηηο επηζθέςεηο θαη από ην βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. ηόσορ Β. Αλάπηπμε θαιώλ πξαθηηθώλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ θαζεγεηώλ ίδηαο αιιά θαη δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ παξαγσγή ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ην ζρεδηαζκό δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο Ζ επηηπρία ηεο ελέξγεηαο εθηηκάηαη από ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλαληήζεσλ ησλ θαζεγεηώλ ησλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, από ηελ ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ηελ πνηόηεηα όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηνύληην, ηελ κεηάθξαζε θαη ηνλ ππνηηηιηζκό ησλ επηιεγκέλσλ βίληεν. ηόσορ Γ. Σρεδηαζκόο, παξαγσγή θαη αμηνπνίεζε ςεθηαθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ (βηληενζθνπεκέλεο πεηξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ) θαη ζπλνδεπηηθνύ πιηθνύ (θύιια εξγαζίαο, δηδαθηηθέο ζεκεηώζεηο θηι.) γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζην εξγαζηήξην. Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο Ζ επηηπρία ηεο ελέξγεηαο εθηηκάηαη από ηελ πνηθηιία θαη ηελ πνηόηεηα ησλ βηληενζθνπεκέλσλ πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαζώο θαη ηνπ 14

15 ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ πνπ παξάγεηαη, από ηε ρξεζηηθόηεηά θαη ηε δπλαηόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ. Ζ δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνύ θαη ζε άιιεο δηδαθηηθέο εθαξκνγέο είλαη έλα αθόκε ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλύεη ηελ αμία ηνπ θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο. ηόσορ Γ. Αλάπηπμε ηξάπεδαο ςεθηαθνύ πιηθνύ θαη βίληεν, δηαζέζηκν κέζσ δηαδηθηύνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο Καηαρώξηζε ηνπ πιηθνύ δηαδηθηπαθά ζην θαλάιη ηνπ ζρνιείνπ ζε πιαηθόξκεο όπσο ην Youtube θηι., ππνηηηιηζκόο ηνπ ζηα αγγιηθά θαη αμηνπνίεζή ηνπ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ αλάπηπμε θαη ν εκπινπηηζκόο ηνπ θαλαιηνύ κε βηληενζθνπεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ππνζηεξηθηηθό δηδαθηηθό πιηθό είλαη έλα πξώην ηεθκήξην γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο. Έλα δεύηεξν ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλύεη ηελ πνηόηεηά ηνπ είλαη ε αμηνπνίεζή ηνπ θαη από άιινπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ, καζεηέο αιιά θαη εθπαηδεπηηθνύο άιισλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Ζ «νινθιήξσζε» ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο κε ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο δειώλεη απιώο ηελ πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο κηα λέαο θνπιηνύξαο ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Ωζηόζν, ε πξαγκαηηθή επηηπρία ηεο όιεο δξάζεο ζα αλαδεηρζεί από ηε ζπλέρηζε θαη ηε δπλακηθή ηεο αλάπηπμε ζηηο επόκελεο ζρνιηθέο ρξνληέο. Ζ επηηπρία κπνξεί επίζεο λα θαλεί από ηελ επηζθεςηκόηεηα ζην site κε ηα βηληενζθνπεκέλα πεηξάκαηα. ηόσορ Δ. Σπλέληεπμε ηύπνπ Σρνιείνπ καδί κε γνλείο γηα άλνηγκα ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. Με ηνλ ηξόπν απηό κπνξεί λα εληππσζεί ζηε ζπλείδεζε ηεο ηνπηθήο αιιά θαη ηεο επξύηεξεο θνηλσλίαο όηη ην Γπκλάζην Κνπηζνπξά είλαη έλα πξσηνπόξν ζρνιείν πνπ εθαξκόδεη θαηλνηόκεο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζεη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ. Ζ. Έκθεζη αποηελεζμάηων ηος ζσεδίος δπάζηρ Παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο αλαπηύζζεηαη θαη ησλ «εγρεηξίδην εθαξκνγήο ηεο δξάζεο» πνπ ζπλνςίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα εξγαζηνύλ θαη ηα κέζα πνπ απαηηνύληαη, ώζηε θαη άιιεο νκάδεο εθπαηδεπηηθώλ ζην κέιινλ εθαξκόζνπλ επηηπρώο ην ζρέδην δξάζεο. Σην εγρεηξίδην παξαηίζεηαη ε έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα, όπσο: δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνύ θαη νξγάλσζεο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ ρξόλνπ, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, παξεθθιίζεηο ηνπ αξρηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη 15

16 αλαζεσξήζεηο ηνπ ζρεδίνπ, επηδξάζεηο ζε δηάθνξνπο δείθηεο, βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, γεληθή εθηίκεζε ηεο επηηπρίαο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, πξννπηηθέο. 16

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΚΕ: ένας οδηγός για ειδικόηηηα ΠΕ 19-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΚΕ: ένας οδηγός για ειδικόηηηα ΠΕ 19-20 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΚΕ: ένας οδηγός για ειδικόηηηα ΠΕ 19-20 Eιζαγωγικά Οη εθαξκνγέο ζηελ ηάμε θαη νη αληίζηνηρεο ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο (ζπλνιηθά 8 +8) απνηεινύλ ζπλδπαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή)

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Α/Α ΣΟΥΟΙ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερικανόηηηερ) ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ (Σίηλοι) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι. Ζκθεςη Γενικήσ Εκτίμηςησ τησ Εικόνασ του χολείου ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι. Ζκθεςη Γενικήσ Εκτίμηςησ τησ Εικόνασ του χολείου ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα