GEMAK ANGELOS SOTIRAS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GEMAK ANGELOS SOTIRAS"

Transcript

1 ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΚΤΥΩΝ Η εταιρία GEMAK σχεδίασε µια σειρά προϊόντων για την αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του φαινοµένου του πλήγµατος στα υδραυλικά δίκτυα. Με τον όρο υδραυλικό πλήγµα εννοούµε, τις υποπιέσεις και υπερπιέσεις που δηµιουργούνται στα υδραυλικά δίκτυα, σε τυχόν µεταβολές στην παροχή τους. Το φαινόµενο του πλήγµατος παρατηρείται στις παρακάτω περιπτώσεις: Ξεκίνηµα και σταµάτηµα των αντλιών. Μεταβολή ροής από το κλείσιµο µιας βάνας. Με την εκκένωση του αέρα από το δίκτυο. Με το σταµάτηµα συσκευών κατά την άρδευση. Κατά την πλήρωση ή το άδειασµα τµήµατος υδραυλικού δικτύου. Κατά τη µεταφορά υδραυλικών µαζών, ειδικότερα σε µεγάλα δίκτυα. Όταν έχουµε απότοµη µεταβολή της ροής ή απότοµη διακοπή, κοντά στο σηµείο εκείνο, η ταχύτητα του νερού µηδενίζεται, η κινητική ενέργεια µετασχηµατίζεται σε δυναµική και εκτοξεύεται σε υψηλές τιµές αυξάνοντας συγχρόνως την πίεση. Η αύξηση και η ελάττωση των τιµών αυτών µεταφέρεται µε την µορφή κυµάτων υποπίεσης αρχικά και υπερπίεσης στην συνέχεια. Οι αναπτυσσόµενες αυτές δυνάµεις, είναι αρκετά ισχυρές και επικίνδυνες για όλο το σύστηµα αφού µπορεί να προκαλέσουν σπάσιµο του αγωγού. Ο χρόνος που διαρκεί κατά την µεταφορά των κυµάτων υποπίεσης και υπερπίεσης ονοµάζεται κρίσιµος χρόνος. Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που καθορίζουν τον κρίσιµο χρόνο είναι, το µήκος του δικτύου, η διατοµή και το υλικό του αγωγού, η παροχή, οι κλίσεις του εδάφους. Για την αποτελεσµατική προστασία του δικτύου από το φαινόµενο του πλήγµατος, θα πρέπει η βαλβίδα να είναι σε θέση να ανιχνεύει τόσο την υποπίεση όσο και την υπερπίεση και αναλόγως του κρίσιµου χρόνου να διαχειρίζεται το άνοιγµα ή κλείσιµό της. Σύµφωνα µε τον Allievi η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος στον αγωγό προκύπτει από την σχέση: = g / γ 1 Di + ε S E α= ταχύτητα διαδόσεως του κύµατος σε m/sec ε= µέτρο ελαστικότητας του νερού(,08 x 10 8 kg/m ) γ= ειδικό βάρος νερού σε kg/m 3 Di= εσωτερική διατοµή αγωγού σε m S= πάχος τοιχώµατος αγωγού σε m E= µέτρο ελαστικότητας αγωγού σε kg/m - 1 -

2 Ο κρίσιµος χρόνος, δηλαδή, ο χρόνος που διαρκεί κατά την µεταφορά κυµάτων υποπίεσης και υπερπίεσης δίνεται από την σχέση Tk = Στην πράξη υπάρχουν τρεις περιπτώσεις πλήγµατος: α) Όταν ο χρόνος διακοπής της ροής είναι µικρότερος του κρίσιµου χρόνου T β) Όταν ο χρόνος διακοπής της ροής είναι µεγαλύτερος του κρίσιµου χρόνου T γ) Όταν ο χρόνος διακοπής της ροής είναι ίσος του κρίσιµου χρόνου T = α= ταχύτητα µετάδοσης του κύµατος σε m/sec. Έτσι, αναλόγως µε τον χρόνο διακοπής της ροής, υπολογίζεται η υπερπίεση. α) Στην περίπτωση T το δίνεται από την σχέση: α Vo = g = υπερπίεση σε ύψος ανά m. α= ταχύτητα διαδόσεως του κύµατος σε m/sec β) Στην περίπτωση T το δίνεται από την σχέση: m = γ + = υπερπίεση σε ύψος ανά m. γ= ειδικό βάρος νερού σε kg/m 3 m= L Vo g T H m + m H H= αρχικό στατικό φορτίο σε m. - -

3 γ) Στην περίπτωση T = το δίνεται από την σχέση: = Vo g T = υπερπίεση σε ύψος ανά m. Οι συνηθισµένες βαλβίδες εκτόνωσης, όπως οι βαλβίδες τύπου ελατηρίου, έχουν την δυνατότητα να απορροφήσουν µόνο το 60-70% του πλήγµατος και µόνο στην φάση της υπερπίεσης. Η εταιρία GEMAK σχεδίασε τις βαλβίδες AS-A/Y και AS-A/Y διαφραγµατικού τύπου για πιέσεις έως 16ατµ. και AS-P/Y και AS-P/Y τύπου εµβόλου (piston) για πιέσεις έως 40ατµ. κατορθώνοντας την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του φαινοµένου του πλήγµατος στα υδραυλικά δίκτυα. Η καινοτοµία των βαλβίδων & 35-10, συνίσταται στον συνδυασµό πιλότου εκτόνωσης και λογισµικού προγράµµατος, που σε κάθε περίπτωση υπολογίζει την διάρκεια του κρίσιµου χρόνου Τ κ. Έτσι η βαλβίδα διατηρείται ενεργοποιηµένη όλο το διάστηµα που απαιτείται και αδρανοποιεί κάθε δυνατότητα δηµιουργίας πλήγµατος. Μία από τις δυσκολότερες περιπτώσεις αντιµετώπισης πλήγµατος είναι αυτή κατά την οποία ο αγωγός του δικτύου έχει θετικές και αρνητικές κλίσεις δηµιουργώντας αντίκλινα. Στην περίπτωση αυτή, ενδείκνυται η τοποθέτηση της βαλβίδας AS-A/Y-30-10, που φέρει λογισµικό στους παράγοντες που καθορίζουν τον υπολογισµό του κρίσιµου χρόνου Τ κ, ενσωµατώνονται και υπολογισµοί για τα αντίκλινα. Η βαλβίδα µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σηµείο του αγωγού και όχι απαραιτήτως στα χαµηλότερα σηµεία των αντικλίνων, πρέπει να τοποθετούνται οι κοινές αντιπληγµατικές βαλβίδες. Επιπλέον, παραµένει ανοιχτή σε όλη την διάρκεια του πλήγµατος κατορθώνοντας την πλήρη εκτόνωσή του και µόνο µετά το πέρας αυτού επανέρχεται στην αρχική της φάση, ρυθµιζόµενα και σταδιακά, αποτρέποντας την επαναδηµιουργία πλήγµατος. Αντίστοιχα, µια επίσης από τις δυσκολότερες περιπτώσεις υδραυλικού πλήγµατος, είναι αυτή των δικτύων αντλιοστασίων. Το ξεκίνηµα και το σταµάτηµα των αντλιών, προκαλεί απότοµη µεταβολή στην ροή αυξάνοντας στιγµιαία την πίεση σε υψηλές τιµές που µπορούν να προκαλέσουν ακόµα και την κατάρρευση του συστήµατος. Η βαλβίδα AS-A/Y-35-10, ανιχνεύει ταχύτατα τα κύµατα υποπίεσης ή υπερπίεσης και ενεργοποιείται άµεσα, προλαµβάνοντας τις αρνητικές συνέπειες δηµιουργίας πλήγµατος. Όπως και στην παραπάνω περίπτωση, το - 3 -

4 κλείσιµο της βαλβίδας γίνεται οµαλά και µόνον αφού έχει εξαλειφθεί πλήρως το πλήγµα. Παραστατικά, δίνεται η απεικόνιση της λειτουργίας των βαλβίδων AS-A/Y και AS-A/Y καθώς και η διαφορά τους από τις κοινές βαλβίδες ελατηρίου στην φάση του πλήγµατος σε δίκτυο µε διακλαδώσεις: Υψόµετρο σε m. Altitude in m. κλείσιµο βαλβίδας vlve close Πίεση λειτουργίας Working pressure Στατική πίεση Sttic pressure χρόνος t sec. time in sec. Πλήγµα / Surge Βαλβίδα ελατηρίου / Spring type vlve Βαλβίδα GEMAK AS-A/Y-35-10, AS-A/Y GEMAK vlve type AS-A/Y-35-10, AS-A/Y Στο παραπάνω διάγραµµα βλέπουµε την έξαρση του πλήγµατος αρχικά µε την µορφή κυµάτων υποπίεσης και υπερπίεσης και την εξοµάλυνση τους από τις βαλβίδες AS-A/Y και AS-A/Y-35-10, όπως και την διαφορά τους, από τις κοινές βαλβίδες ελατηρίου. Τα κύµατα της υποπίεσης και υπερπίεσης µεταφέρονται σε όλο το σύστηµα, αντανακλώνται από τις παράπλευρες διακλαδώσεις και δηµιουργείται ξανά νέο πλήγµα που επιστρέφει, όπως φαίνεται στο χρονικό σηµείο των 5 sec. Στο σηµείο εκείνο, οι κοινές βαλβίδες ελατηρίου κλείνουν και ξανανοίγουν αντιµετωπίζοντας εκ νέου το πλήγµα. Αντίθετα, οι βαλβίδες AS-A/Y και AS-A/Y δεν επιτρέπουν αυτή την µετάδοση του πλήγµατος απορροφώντας και εξοµαλύνοντας το πλήγµα στην γέννησή του

5 Για την ολοκληρωµένη θωράκιση του δικτύου, είναι απαραίτητη και η τοποθέτηση αεροεξαγωγών 4πλης ενέργειας της GEMAK. Οι αεροεξαγωγοί GEMAK, αποτελούν συνδυασµό κινηµατικού και αυτόµατου αεροεξαγωγού, είναι εύχρηστοι και µε τέλεια απόδοση, εξασφαλίζουν απόλυτα την ισορροπία και την οµαλή λειτουργία του δικτύου. Κινηµατικός ( 1 η φάση) kinetic (stge 1 st phse) Αυτόµατος ( η φάση) Automtic ( nd phse) Pressure in tm. 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0, Pressure in tm " DN50 DN65 DN80 DN100 " 1/" 3" Πίεση σε tm. 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 Πίεση σε tm " DN50 DN65 DN80 DN100 " 1/" 3" Παροχή σε m 3 /h Supply in m 3 /h Παροχή σε m 3 /h Supply in m 3 /h Ο ρόλος των αεροεξαγωγών στην αντιµετώπιση του πλήγµατος είναι πολύ σηµαντικός, αφού, ελευθερώνουν τον υγροποιηµένο αέρα που δηµιουργείται από τις απώλειες ροής εντός του αγωγού. Ο υγροποιηµένος αέρας, συµπιέζεται και µπορεί να πάρει πολύ υψηλές τιµές που είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια του δικτύου. Επίσης, κατά την φάση της υποπίεσης, επιτρέπει την είσοδο της απαραίτητης ποσότητας αέρα, προκειµένου να αµβληθεί η τάση αύξησης της πίεσης. Η GEMAK µε τον συνδυασµό των βαλβίδων AS-A/Y-30-10, AS-A/Y και αεροεξαγωγών 4πλης ενέργειας εξασφαλίζει την ολοκληρωµένη προστασία του δικτύου από το φαινόµενο του υδραυλικού πλήγµατος. Για πληροφορίες σχετικά µε τoν υπολογισµό κατάλληλης αντιπληγµατικής προστασίας, επικοινωνήστε µε τα γραφεία µας στα τηλέφωνα GEMAK ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ Ε ΡΑ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ οδός Εσπερίδων Τ.Θ. 4008, T.K Θεσσαλονίκη Τηλ: fx: emil: - 5 -

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις)

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟ ΓΙΑΣ Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Start Elevator Hydraulik COMPONENTI OLEODINAMICI PER ASCENSORI

Start Elevator Hydraulik COMPONENTI OLEODINAMICI PER ASCENSORI Start Elevator Hydraulik COMPONENTI OLEODINAMICI PER ASCENSORI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α 90/ E (Soft-Stop) Περιεχόµενα 1 Προκαταρκτές εργασίες 1.1 Ελεγχος κατά την παραλαβή 1.2 Αποθήκευση 1.3 Μετακίνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KΕΦΑΛΑΙΟ I: Έµβολα 1.1 Μονοκόµµατα Εµβολα 1.2 Διαιρούµενα Εµβολα 1.3 Οδηγίες Εγκατάστασης Διαιρούµενων Εµβόλων 1.4 Βαλβίδα Θράυσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Mονάδες Ισχύος 2.1 Αντλίες 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ROTEX Solaris Ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ζεστού νερού και τη θέρµανση

ROTEX Solaris Ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ζεστού νερού και τη θέρµανση ROTEX Solaris Ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ζεστού νερού και τη θέρµανση Ηλιακή ενέργεια Χωρίς κόστος και ανεξάντλητη Ενέργεια και πόροι Οι περιορισµένοι ενεργειακοί πόροι στους οποίους σήµερα ανατρέχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση στους κινητήρες παραγωγής. Χρησιμοποιούνται ως μέσα βελτίωσης της ροπής

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ιδακτικοί Στόχοι Μετά το πέρας της µελέτης του δεύτερου κεφαλαίου θα είστε ικανοί: Να αναφέρετε την ιστορική εξέλιξη των κινητήρων αεριώθησης, τις κατηγορίες στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στους οικιστικά οργανωμένους χώρους, το νερό είναι συγκεντρωμένο σε μεγάλες δεξαμενές από τις οποίες, δια μέσου του εξωτερικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΣΚΗΣΕΙΣ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

AΣΚΗΣΕΙΣ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ AΣΚΗΣΕΙΣ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Μάρτιος 01 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor Συστήματα ψεκασμού βενζίνης Ver. 080901 instructor MONO - MOTRONIC ME - MOTRONIC M - MOTRONIC Περιεχόμενα Αισθητήρες οξυγόνου (λ) Στοιχειομετρική αναλογία μίγματος Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 Δ/ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΑ ΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. Σχεδιασµός µέτρησης. Ο σχεδιασµός της µέτρησης περιλαµβάνει την συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ EUROPA STEEL. 10 χρόνια εγγύηση ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ EUROPA STEEL. 10 χρόνια εγγύηση ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ 10 χρόνια εγγύηση ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ από το 1931 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιγραφή- κατασκευή...σελ. 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ.

ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ.Τσακίρης ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Συμπληρωματικές Πρόχειρες Σημειώσεις) Επιμέλεια: Σπηλιώτης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ Ι. Τ Ε Υ Χ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Περιγραφή των Μέσων Προστασίας και των Εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η και των Καταναλωτών

Διπλωματική Εργασία. Περιγραφή των Μέσων Προστασίας και των Εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η και των Καταναλωτών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Περιγραφή των Μέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΤΟΥ Π.Ν.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΤΟΥ Π.Ν. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΤΟΥ Π.Ν. ρ. Ι.Κ. Χατζηλάου, Καθηγητής ΣΝ Πλωτάρχης (Μ) Γ. Γαλάνης ΠΝ Υποπλοίαρχος Ν. Περτζινίδης ΠΝ Περίληψη - Η ηλεκτροπρόωση είναι, για διαφόρους λόγους, ή σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα