Ένα γενικό πρότυπο αξιολόγησης των Ολοκληρωµένων ιαδικτυακών Περιβαλλόντων ιδασκαλίας και Μάθησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένα γενικό πρότυπο αξιολόγησης των Ολοκληρωµένων ιαδικτυακών Περιβαλλόντων ιδασκαλίας και Μάθησης"

Transcript

1 Ένα γενικό πρότυπο αξιολόγησης των Ολοκληρωµένων ιαδικτυακών Περιβαλλόντων ιδασκαλίας και Μάθησης Αποστολάκης Ιωάννης Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Αθήνα, Ελλάδα Τζικόπουλος Αργύριος Πανεπιστήµιο Πειραιά Αθήνα, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ευχρηστία ενός ολοκληρωµένου περιβάλλοντος διδασκαλίας και µάθησης και η αποτελεσµατικότητά του είναι ένας σχετικά νέος τοµέας, παρότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια ένας πολλαπλασιασµός των εργαλείων για την ανάπτυξη διαδικτυακών µαθηµάτων. Γενικότερα θα µπορούσαµε να πούµε πως δεν υπάρχει τυποποιηµένη µέθοδος αξιολόγησης κι αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη κοινά αποδεκτών κριτηρίων. Στην εργασία αυτή γίνεται µια παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των διαδικτυακών περιβαλλόντων µάθησης και στη συνέχεια µια πιο αναλυτική παρουσίαση κάποιων από αυτά. Τέλος, δίνεται µια πρόταση του πώς θα µπορούσαν να αξιολογηθούν οι δυνατότητες αυτών των περιβαλλόντων, τόσο από την πλευρά του µαθητή όσο και από την πλευρά του καθηγητή που µπορεί ταυτόχρονα να έχει και το ρόλο του σχεδιαστή και του διαχειριστή του διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: εκπαιδευτικό λογισµικό, κριτήρια αξιολόγησης, µοντέλο αξιολόγησης, ολοκληρωµένο διαδικτυακό περιβάλλον διδασκαλίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση δεν είναι σύγχρονο φαινόµενο, αλλά χρονολογείται από την εποχή της ανάπτυξης της γραφής (Vrasidas & Glass, 2002). Η τελευταία βέβαια εξέλιξη στο χώρο των µαθησιακών τεχνολογιών είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Η χρήση τους στην εκπαίδευση ξεκίνησε ταυτόχρονα µε την εµφάνισή τους (Κουτουµάνος & Σγουροπούλου, 2001). Το διδακτικό προσωπικό το οποίο διαθέτει τις σηµειώσεις των διαλέξεών του για τους σπουδαστές στο διαδίκτυο και επικοινωνεί µε τους σπουδαστές µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αυξάνεται συνεχώς. Επίσης, συνηθισµένο είναι οι περιλήψεις σειράς µαθηµάτων να δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο. Μερικές πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες παρέχουν στο διαδίκτυο δυνατότητα στους χρήστες για έρευνα, έλεγχο της διαθεσιµότητας και κράτηση των βιβλίων. Η τηλεσυνδιάσκεψη (teleconferencing) και η συνδιάσκεψη µε χρήση βίντεο (videoconferencing) χρησιµοποιείται σε µερικά ιδρύµατα για να δηµιουργήσει οµάδες συζήτησης µεταξύ των σπουδαστών σε απ ευθείας σύνδεση. Αυτές οι απλές καινοτοµίες είναι µόνο η αρχή και δεν είναι

2 318 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών περίεργο που υπάρχει ένα καινούργιο κύµα ενδιαφέροντος µεταξύ των υπεύθυνων για την ανάπτυξη λογισµικού και των ερευνητικών οµάδων µέσα στα πανεπιστήµια, µε σκοπό να ερευνηθούν οι τρόποι που µπορεί να προαχθεί η τεχνολογία σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο (Britain & Liber, 2004). Η εξ αποστάσεως µάθηση έχει εξελιχθεί, από απλή εκπαιδευτική διαδικασία µέσω αλληλογραφίας, σε µια πολύπλοκη αλληλεπιδραστική διαδικασία που εµπλέκει τους µαθητές και εκπαιδευτικούς σε ένα συνεχή διάλογο (Vrasidas & Glass, 2002). Τώρα πλέον έχουµε τις τεχνολογίες της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Μέσων (Information and Communication Technologies & Media ICT&m), µε κυρίαρχα στοιχεία τα δίκτυα υπολογιστών και τα υπερµέσα. Οι τεχνολογίες αυτές υποστηρίζουν την εξάπλωση της χρήσης των προσωπικών υπολογιστών και των δικτύων υπολογιστών, ειδικότερα του διαδικτύου και του παγκόσµιου ιστού (world wide web) και ανοίγουν νέες προοπτικές για την εκπαίδευση (Berners-Lee et al., 1994). Τα συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί συνεπεία αυτού του ενδιαφέροντος µπορούν να αντιµετωπισθούν ως ειδικευµένο οµαδικό προϊόν (Groupware) για την εκπαίδευση. Έχουν ως σκοπό να ενσωµατώσουν και να στηριχτούν στις καθιερωµένες τεχνολογίες δικτύων, που έχουν αρχίσει πρόσφατα να χρησιµοποιούνται χωριστά ως εργαλεία διδασκαλίας και εκµάθησης. Αυτές περιλαµβάνουν το λογισµικό σύσκεψης, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τις µηχανές αναζήτησης και τις βάσεις δεδοµένων πολυµέσων, τη συνεδρίαση µέσω βίντεο (video), τους πίνακες κοινής χρήσης (whiteboards) και τις διαλογικές προσοµοιώσεις. Η χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών έχει προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο στη διαδικασία της µάθησης καθώς και άλλες δυνατότητες. Τα διαλογικά πολυµέσα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τελείως τον τρόπο που εργαζόµαστε, που µαθαίνουµε και που επικοινωνούµε (Stemler, 1997). Χαρακτηριστικό αυτής της αύξησης της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, είναι ότι υπάρχουν πολλές εθνικές και διεθνείς δραστηριότητες σχετικά µε εκπαιδευτικό λογισµικό που µερικώς χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλαµβάνοντας και οργανώσεις ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα (Avellis & Fresa, 1999). Σε απόφαση µάλιστα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την έγκριση πολυετούς προγράµµατος για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τονίζεται ότι µολονότι η Επιτροπή δεν µπορεί να αναµειχθεί η ίδια στην παραγωγή περιεχοµένου και στην εφαρµογή των νέων υπηρεσιών, εντούτοις µπορεί να συνεισφέρει πολλά στη δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για βιώσιµες αγορές και δηµόσιες επενδύσεις. Ειδικότερα, αναφέρεται, ότι πρέπει να λάβει υπόψη τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, τις συµφωνίες περί δικαιώµατος δηµιουργού, τις νέες µεθόδους διανοµής, την προώθηση διεθνώς αποδεκτών προτύπων και ανοικτών λογισµικών (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002). Οι αλλαγές αυτές µάλιστα, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη θεσµοθέτηση ενός πλαισίου δράσης για την ανώτατη εκπαίδευση (Μαυροειδής & Πέτρου, 2003), µέσα στο οποίο οι χώρες - µέλη της πρέπει να κινηθούν. Έχει, επίσης, τονιστεί η σηµασία της αντιµετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων, όπως της παγκοσµιοποίησης, της ανταγωνιστικότητας, της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της πολυπολιτισµικότητας. Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Είναι γεγονός ότι η σύγχρονη τεχνολογία µπορεί να συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη διαδικασία της µάθησης. Σηµαντικός παράγοντας γι αυτό είναι η σωστή σχεδίαση του εκπαιδευτικού υλικού και η παρουσίασή του µε τα κατάλληλα µέσα διδασκαλίας (Kozma, 1991). Οι αλλαγές στην τεχνολογία και οι εξελίξεις στο χώρο των υπολογιστών αλλάζουν σιγά σιγά και τον τρόπο διδασκαλίας και µετάδοσης της γνώσης και προκαλούν ουσιαστικά µεταβολές στη µεθοδολογία της διδασκαλίας. (Koutoumanos et. al., 1996). Πολλοί ερευνητές του χώρου µάλιστα πιστεύουν πως µε τη σωστή χρήση των τεχνολογιών µπορούν να κατασκευασθούν συστήµατα µε

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 319 παρά πολλές εκπαιδευτικές ικανότητες (Finley, 1999). Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη για τα διαδικτυακά περιβάλλοντα διδασκαλίας για λόγους κατάρτισης αναγνωρίζεται ευρέως. Εντούτοις, οι χρήστες τους δεν µπορούν να αξιολογήσουν αυτές τις εκπαιδευτικές πηγές, επειδή δεν είναι ικανοί να αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες, και τα όριά τους (Avellis & Capurso, 1999a). Ο λόγος για τον οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να πραγµατοποιηθεί µια αξιολόγηση, έγκειται στο ότι αυτού του είδους οι πηγές είναι σχετικά πρόσφατες έναντι στα παραδοσιακά, βασισµένα στην ύλη, υλικά εκµάθησης. Οι περισσότεροι άνθρωποι ακόµα δεν έχουν συνηθίσει τον χειρισµό τέτοιων πηγών ή ακόµη δεν γνωρίζουν την εκπαιδευτική αυτή δυνατότητα. Τέλος, τα περιβάλλοντα διδασκαλίας έχουν επίσης µια εγγενή πολυπλοκότητα καθώς καλύπτουν δύο πτυχές: είναι ένα λογισµικό που τρέχει σε έναν υπολογιστή και ταυτόχρονα µια εκπαιδευτική πηγή. Η αξιολόγηση και των δύο αυτών πτυχών είναι πολύ διαφορετική από την αξιολόγηση, παραδείγµατος χάριν, ενός βιβλίου ή οποιουδήποτε παραδοσιακού εκπαιδευτικού υλικού. Εποµένως, και οι δύο πτυχές πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Εντούτοις, είναι πολύ δύσκολο να αναπτυχθεί ένα προκαθορισµένο σύνολο προτύπων, σύµφωνα µε το οποίο η εκπαιδευτική αξία του λογισµικού να µπορεί να καθοριστεί, επειδή δεν είναι δυνατό να υπάρξει µια µοναδική και γενική εκπαιδευτική προσέγγιση. Η εκπαιδευτική αξία ενός τµήµατος του λογισµικού είναι κάτι πολύ δύσκολο να καθοριστεί στην πράξη (Avellis & Capurso, 1999b). Η κατασκευή καλής ποιότητας διδακτικών συστηµάτων και ιδιαίτερα διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού µέσα σε προκαθορισµένα όρια χρόνου και πόρων δεν είναι εύκολη. Απαιτείται µια µεθοδολογία που θα βοηθά τη συστηµατική ανάπτυξή του, λαµβάνοντας υπόψη: το γνωστικό αντικείµενο, το κοινό που θα εκπαιδευτεί, το µαθησιακό περιβάλλον στο οποίο θα ενταχθεί κ.α. (Bourdeau & Bates, 1996). Η τεχνολογική παράµετρος που εξετάζει τις δυνατότητες και τους περιορισµούς των µέσων, αποτελεί σηµαντική παράµετρο της αποτελεσµατικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας από απόσταση. Ο Willis υποστηρίζει (Willis, 1992) ότι κατά το σχεδιασµό µιας διδασκαλίας από απόσταση εκτός από τους στόχους, τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι απαιτήσεις του περιεχοµένου και οι τεχνικοί περιορισµοί. Μια γενική ταξινόµηση των στοιχείων της τεχνολογικής παραµέτρου που πρέπει να ελεγχθούν για την αποτελεσµατικότητα του περιβάλλοντος είναι: η αξιοπιστία του µέσου επικοινωνίας η ποιότητα της τεχνολογικής επιφάνειας εργασίας (ευκολία πλοήγησης και εύρεσης πληροφοριών, η αισθητική της παρουσίαση, η λειτουργικότητα, ο σχεδιασµός και η παρουσίαση του υλικού) η αντιλαµβανόµενη πλουσιότητα του µέσου επικοινωνίας που εξαρτάται από τη δυνατότητα παροχής ταυτόχρονης και ετερόχρονης επικοινωνίας όπως επίσης και από την παροχή πολυµέσων (οπτικοακουστικά, βίντεο, σχέδια κ.λπ.), και η διαδραστικότητα του µέσου Η έννοια της διδασκαλίας και των µαθησιακών περιβαλλόντων αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσµα συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης βασισµένων σε υπολογιστή ή µε υποστήριξη των υπολογιστών. Χαρακτηρίζουµε αυτά τα περιβάλλοντα µε τέσσερις (4) διαστάσεις που συνοψίζονται γραφικά µέσα από το Σχήµα 1:

4 320 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Περιεχόµενο Σχήµα Η προσανατολισµένη στο θέµα προοπτική Η οργανωτική προοπτική Παιδαγωγική ιδασκαλία και µαθησιακά περιβάλλοντα Υποδοµή Η εκπαιδευτική προοπτική Η τεχνική προοπτική Σχήµα. 1: Σχέση της διδασκαλίας και των µαθησιακών περιβαλλόντων. Περιεχόµενο (Content): Η προσανατολισµένη στο θέµα προοπτική αναφέρεται θέµα που διδάσκεται και η αντιπροσώπευση της γνώσης Σχήµα (Format): Η οργανωτική προοπτική περιλαµβάνει ιδιότητες που καθορίζονται από το θεσµικό πλαίσιο, πρόγραµµα σπουδών, διδακτέα ύλη, επάνδρωση, κ.λπ. Υποδοµή (Infrastructure): Η τεχνική προοπτική αφορά το περιβάλλον υλικού και λογισµικού στο οποίο το πρόγραµµα επεκτείνεται. Παιδαγωγική (Pedagogy): Η εκπαιδευτική προοπτική αναφέρεται στο εκπαιδευτικό σχέδιο και µε ποιο τρόπο η σειρά µαθηµάτων διδάσκεται. Σκοπός λοιπόν του σχεδιασµού είναι να καλύπτει αυτές τις περιοχές και ταυτόχρονα να έχει επιπλέον χαρακτηριστικά και λειτουργίες (Pahl, 2003). Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Θα µπορούσαµε να πούµε πως δεν υπάρχει τυποποιηµένη µέθοδος αξιολόγησης κι αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη κοινά αποδεκτών κριτηρίων αξιολόγησης. Η παρακάτω σχηµατική αναπαράσταση(σχήµα 2) δείχνει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να παρέχονται από ένα τέτοιο περιβάλλον (Britain & Liber, 2004, Hazari, 2004).

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 321 Britain & Liber Κοινά Hazari Κατάλογος τάξης και αρχική σελίδα µαθητών ιάσκεψη Περίγραµµα Μαθήµατος Αποθήκευση διευθύνσεων Εργαλεία Αναζήτησης Αναθέσεις εργασιών/ διαγωνίσµατα Μοντέλο Πλοήγησης Περιοχή ανάκτησης αρχείων Μεταδεδοµένα Ε-mail στον Εκπαιδευτή και στους Μαθητές Αξιολογήσεις / βιβλίο βαθµών Ηµερολόγιο Πίνακας Ανακοινώσεων Πολυµέσα Συνοµιλία (Chat) On line βοήθεια Οµάδες µαθητών Έλεγχος Προόδου Προσαρµογή µαθήµατος από τον εκπαιδευτή Ικανότητες εισαγωγής/ εξαγωγής δεδοµένων Ασφάλεια Οδηγό ιεπαφής Σχήµα 2: Μια σχηµατική αναπαράσταση ενός ολοκληρωµένου διαδικτυακού περιβάλλοντος διδασκαλίας και µάθησης. Συνδυάζοντας τα κριτήρια των Britain & Liber και του Hazari κατασκευάστηκε µια µέθοδος που βασίζεται στην ολική αξιολόγηση (summative evaluation). Σύµφωνα µε αυτή, η αξιολόγηση επικεντρώνεται στο κατά πόσο το διδακτικό σύστηµα που κατασκευάστηκε περιέχει τα παρακάτω γενικά συστατικά στοιχεία: Για το Μαθητή: 1. Αν έχει δυνατότητες ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας (asynchronoussynchronous sharing) όπως είναι η ηλεκτρονική οµαδική συνοµιλία (chat), οι οµάδες ειδικών ενδιαφερόντων (newsgroup) κ.λπ. 2. Θέµατα αναζήτησης (web browsing) όπως η προσβασιµότητα (accessibility) και η ασφάλεια (security). 3. Αν υπάρχουν εργαλεία για τον µαθητή όπως για παράδειγµα η αυτοαξιολόγηση (self assessing) ή η αποτίµηση προόδου (progress tracking). Για τον Καθηγητή: 1. Κατά πόσο τον βοηθάει στη δηµιουργία εκπαιδευτικού µαθήµατος µε βάση τα εργαλεία µαθήµατος (lesson tools) που του παρέχει. π.χ. διαγωνίσµατα (testing) ή παρουσίαση πληροφοριών (presenting information). 2. Αν έχει ο εκπαιδευτικός εργαλεία δεδοµένων (data tools) και εργαλεία πόρων (resource tools) όπως είναι η διαχείριση πληροφοριών (analyzing and tracking) και η δηµιουργία οµάδων (team building) αντίστοιχα. Για το ιαχειριστή: 1. Αν του παρέχονται εργαλεία διαχείρισης όπως αποµακρυσµένη πρόσβαση (logging) και παρακολούθηση πόρων (resource monitoring). 2. Αν υπάρχει κέντρο υποστήριξης (help desk tools) για υποστήριξη του µαθητή και του καθηγητή (student-teacher support tools).

6 322 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ Τα περιβάλλοντα που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στην αγορά είναι πολλά. Στο Παράρτηµα 1 παρουσιάζονται συγκριτικά τέσσερα αντιπροσωπευτικά λογισµικά µε σκοπό να φανεί ποια είναι η κατάσταση στη σηµερινή αγορά. Για την σύγκριση χρησιµοποιούνται χαρακτηριστικά και λειτουργίες που ήδη αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα προϊόντα αυτά είναι : 1. Macromedia - Blackboard Το Blackboard's εφαρµόζει online εκπαίδευση και τη σχετική διαφήµιση στην ακαδηµαϊκή αγορά των σχολείων, κολεγίων και πανεπιστηµίων όπως επίσης και οργανισµών που τα υπηρετούν. 2. Lotus LearningSpace Το LearningSpace είναι η τεχνολογία που κέρδισε το βραβείο της Lotus για τη δηµιουργία και την εφαρµογή εκπαίδευσης και µάθησης. Απαιτεί το Domino Web server επίσης από την Lotus. 3. WBT Systems' - Top Class Server Επιχειρεί την µεταφορά και στήριξη της εκπαίδευσης και µάθησης στο διαδίκτυο στα εταιρικά η πανεπιστηµιακά δίκτυα χρησιµοποιώντας το World-Wide Web. 4. WebCT WebCT είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης µαθήµατος που προέρχεται από το University of British Columbia. Στον Πίνακα 1 θα παρουσιάζονται κάποια γενικά χαρακτηριστικά για τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που έχουν τα περιβάλλοντα αυτά (Ruhe, 2001). Πίνακας 1: Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των BB-LS-TC-WCT. BlackBoard (BB) LearningSpace TopClass (TC) WebCT (WCT) (LS) 1 Πολύ εύκολο στη χρήση. 2 Υποστηρίζει SQL για NT καλή αρχιτεκτονική συστήµατος 3 Αναπτύσσεται γρήγορα - ηγείται στην πρωτοβουλία προτύπων IMS προσφέρει επιχειρηµατική έκδοση 1 Όχι το ισχυρότερο σύνολο εργαλείων 2 Χωρίς δυνατότητες βασικών συνεργασιών 1 Γενική ιδέα οµαδικού προϊόντος 2 Καλό σύνολο εργαλείων 3 Ισχυρή ανάπτυξη 1 Σχετικά ακριβό 2 Απαιτεί το Lotus Notes για σωστή χρήση. Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 1 Μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα είναι πολύ γερά, όπως η εξεταστική διαδικασία 2 Υπάρχει στην αγορά για αρκετό χρονικό διάστηµα. 3 Συνεργατικά εγχειρίδια 1 Πολύ ακριβό. 2 Συγκριτικά µικρή βάση χρηστών 3 Μερικά διοικητικά ζητήµατα 1 Ισχυρό σύνολο εργαλείων 2 Μεγάλη βάση χρηστών 3.Συνεργατικά εγχειρίδια 1 Χωρίς καλές διεπαφές. 2 Απαιτεί ιδιαίτερη κατάρτιση 3 ύσκολο να ενσωµατωθεί σε όλα τα συστήµατα Για να αξιολογηθεί όµως ένα τέτοιο περιβάλλον δεν αρκεί µια απλή σύγκριση των χαρακτηριστικών του. Η αξιολόγηση θα µπορούσε να περιλαµβάνει δύο (2) φάσεις. Η πρώτη, να ασχολείται µε τα στοιχεία που έχει το εκπαιδευτικό περιβάλλον σε σχέση µε αυτά που θα έπρεπε

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 323 να έχει µε βάση κάποια ελάχιστα χαρακτηριστικά που αποτελούν κρίσιµα συστατικά στοιχεία και τα οποία έχουµε προκαθορίσει. Η δεύτερη αφορά τη συλλογή στοιχείων, µέσω δοµηµένων ερωτηµατολογίων, από τους ιδίους τους εµπλεκόµενους (µαθητές, εκπαιδευτές, διαχειριστές). Τα ερωτηµατολόγια θα έχουν δοµηθεί µε βάση τις θεµατικές ενότητες που δώσαµε κατά την πρώτη µας προσέγγιση. Το πρώτο βήµα µας είναι συνεπώς να κατασκευαστεί το γενικό σχήµα της αξιολόγησης και στην συνέχεια να γίνει συλλογή στοιχείων από τα δοµηµένα ερωτηµατολόγια. Για τις ανάγκες της δεύτερης φάσης θα κατασκευαστούν τρία διαφορετικά ερωτηµατολόγια για τις τρεις κατηγορίες εµπλεκοµένων που αναφέρθηκαν (Μαθητές, Καθηγητές, ιαχειριστές). Ο µαθηµατική έκφραση που θα δώσει το τελικό σκόρ της αξιολόγησης κατά την β φάση είναι : Β = w1*β Μ + w2*β Κ + w3*β όπου Β Μ ο βαθµός του Μαθητή Β Κ ο βαθµός του Καθηγητή Β ο βαθµός του ιαχειριστή Οι βαθµοί (Β Μ Β Κ Β ) µπορεί να προκύπτουν ως οι στατιστικοί διάµεσοι (median) των επιµέρους κριτηρίων (Αν χρησιµοποιήσουµε την πενταβάθµια κλίµακα Likert ( )) ηλ. των κριτηρίων του χαµηλότερου επιπέδου όπως αυτά θα προκύψουν από τις επιµέρους ερωτήσεις των θεµατικών ενοτήτων των ερωτηµατολογίων. Τα βάρη w1, w2, w3 µπορούν να δοθούν εµπειρικά. Αποδεκτό θα είναι το µαθησιακό περιβάλλον µε Β µεγαλύτερο του 3 αν χρησιµοποιήσουµε για όλα τα επιµέρους κριτήρια πενταβάθµια κλίµακα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Στη εργασία αυτή δηµιουργήθηκε ένα µοντέλο µε βάση µια σύνθεση από κριτήρια τα οποία προτείνονται από ερευνητές αλλά και µε βάση τις σύγχρονες αρχές µάθησης. Όπως φαίνεται και από το µοντέλο, η αξιολόγηση ενός τέτοιου περιβάλλοντος δεν εξαρτάται µόνο από τον εκπαιδευόµενο ή τον εκπαιδευτή αλλά είναι συνδυασµός όλων των εµπλεκοµένων. Επίσης, το να υπάρχουν όλα τα επιµέρους χαρακτηριστικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον µάθησης δεν σηµαίνει απαραίτητα πως το περιβάλλον αυτό είναι και κατάλληλο για µια εκπαιδευτική διαδικασία. Θα πρέπει επιπλέον να αξιολογηθεί θετικά από τους εµπλεκοµένους. Γι αυτό είναι σηµαντική η χρήση ερωτηµατολογίων για την συνολική αξιολόγησή του. Θα θέλαµε να τονίσουµε πως κανένα από τα τέσσερα περιβάλλοντα που µελετήσαµε δεν έδινε στον µαθητή την δυνατότητα να το αξιολογήσει. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι µόνο µέσα από τους ίδιους τους χρήστες και την αξιολόγησή τους, µπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα οποιουδήποτε περιβάλλοντος µάθησης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Avellis, G., & Capurso, M. (1999a), ERMES evaluation methodology to support teachers in skills development Avellis, G., & Capurso, M. (1999b), ERMES services for education. In Roger, J., Stanford- Smidth, B., & Kidd, P.T. (Eds). Business and Work in the Information Society: New Technologies and Applications (pp ). Stockholm: IOS Press Avellis, G., & Fresa, A. (1999), Education and training: A challenge between industries and cultures. In Roger, J., Stanford-Smidth, B., & Kidd, P. T. (Eds). Business and Work in the Information Society: New Technologies and Applications (pp ). Stockholm: IOS Press Berners-Lee, T. Chailliau, R. Luotonen, A. Frystyk, N. & Secret, A. (1994), The World-Wide Web, Communications of the ACM Blackboard διαθέσιµο στο (το επίσηµο site του προγράµµατος Blackboard της Macromedia)

8 324 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Bourdeau J. & Bates A. (1996), Instructional Design for Design for Distance Learning, Tutorial notes, 4th International Conference in Intelligent Tutorial Systems (ITS 96), Montreal, Canada Britain, S. & Liber, O. (2004), A Framework for Pedagogical Evaluation of Virtual Learning Environments, University of Wales Bangor, διαθέσιµο στο: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2002), Πρόταση Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 19/12/2002, σελ 10, Βρυξέλλες Finley, M.R. (1999), Tele-learning: the killer app?, IEEE Communication Magazine, March Hazari, S. (2004), Evaluation and Selection of Web Course Management Tools, Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, College Park, διαθέσιµο στο: Kozma, R. B. (1991), Learning with Media, Review of Educational Resources 61 (2), Koutoumanos, A. Papaspyrou, N. Retalis, S. Maurer H. & Skordalakis, E. (1996), Towards a Novel Networked Learning Environment, Proceedings of the World Conference of the Web Society (WebNet 96), October 15-19, San Francisco, CA. Κουτουµάνος, Α. & Σγουροπούλου, Κ.(2001), Εικονικοί Μαθησιοχώροι, Απόψεις και Προβληµατισµοί για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Προποµπός, Αθήνα, LearningSpace (2004) διαθέσιµο στο (το επίσηµο site του προγράµµατος LearningSpace της Lotus) Μαυροειδής, Γ. & Πέτρου, Α. (2003), Η ανώτατη εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, Λευκωσία, Eκδ. Intercollege Pahl, C. (2003), Managing evolution and change in web-based teaching and learning environments School of Computer Applications, Dublin City University, Dublin 9, Ireland Received 14 December 2001; accepted 2 August 2002 Computers & Education 40, Ruhe, G. et al. (2001), Learning Management Systems & Authoring Tools, Project of the Information Societies Technology (IST) Programme of the European Union, Corporate Software Engineering Knowledge Networks for Improved Training of the Work Force, March, Stemler, L.K. (1997), Educational characteristics of multimedia: A literature review. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 6 (3/4), Top Class Server διαθέσιµο στο (το επίσηµο site του προγράµµατος Top Class Server της WBT Systems) Vrasidas, C. and Glass, G. V. (Eds.). (2002), Distance education and distributed learning, Greenwich, CT: Information Age Publishing. WebCT διαθέσιµο στο (το επίσηµο site του προγράµµατος WebCT που προέρχεται από το University of British Columbia) Willis, B. (1992). Instructional development for distance education (ERIC Document Reproduction Service No. ED )

9 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 325 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Εργαλεία µαθητή Αναζήτηση BB LS TC WCT Προσβασιµότητα Εργαλείο εύρεσης για τα µαθήµατα IP Κάλυψη ασφάλειας Όχι Άγνωστο Άγνωστο Υποστήριξη για on-line εγγραφή µε δυνατότητα να επιτρέπονται περιορισµός εγγραφής, ελεγχόµενη ηµεροµηνία έναρξης και λήξης και επαλήθευση εγράφης µε Όχι οι λογαριασµοί των µαθητών πρέπει να φτιάχνονται από τον καθηγητή Επικοινωνία Οι µαθητές µπορούν να έχουν ιδιωτική επικοινωνία για το Όχι µάθηµα Οι βαθµοί στέλνονται µέσω e- mail Όχι Ένας προς ένα για σειρά µαθηµάτων Ένας προς πολλούς για σειρά µαθηµάτων υνατότητα δηµιουργίας forum για το µάθηµα Όχι Πίνακας κοινής χρήσης (Whiteboard) Οµάδες ειδικών ενδιαφερόντων Σε συγκεκριµένες (Newsgroups) πλατφόρµες Όχι στον δάσκαλο Άγνωστο Ανακοινώσεις της τάξης Μαθητές Ερωτήσεις αντιστοίχησης Ερωτήσεις δοκιµίου. Σύντοµο προσωπικό τεστ πολλαπλής επιλογής Το αρχείο ερώτησης φορτώνει ανάλογα µε την ικανότητα του µαθητή. Προσαρµοσµένη ανατροφοδότηση στις διδακτικές ερωτήσεις. Επαναπροσανατολίζει την πορεία της διδασκαλίας, ανάλογα µε τις απαντήσεις της ερώτησης. Χρονοµετρηµένο τεστ. Υποβολή, ολοκλήρωση, και παρουσίαση αποτελεσµάτων. Επιδειχθέντα στατιστικά αποτελέσµατα Το πρόγραµµα παράγει τυχαίες τιµές για τις µεταβλητές, δίνοντας συνεπώς διαφορετικές ερωτήσεις στους διαφορετικούς σπουδαστές. Άγνωστο Όχι αλλά υποστηρίζει πολλαπλής επιλογής προσωπικό τεστ Όχι Όχι Χρονοµετρηµένη υποβολή µόνο Όχι Όχι Όχι Όχι Άγνωστο

10 326 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Στοιχεία προόδου είναι διαθέσιµα στους µαθητές. Στατιστικές / ιστόγραµµα βαθµού. / Όχι Όχι / Όχι / / Όχι Σχόλια του εκπαιδευτή µαζί µε Περιορισµένη τον βαθµό δυνατότητα Εργαλεία καθηγητή Εκπαιδευτικό Μάθηµα BB LS TC WCT σε Ηµερολόγιο/ εργαλείο ποικιλία από σχεδιασµού σχήµατα (D/M/Y) Βιβλίο βαθµών Υποστήριξη frames. Ράβδος εργαλείων και πίνακας περιεχοµένων Πολυεκπαιδευτική στήριξη Περιορισµένη Ανέβασµα οµαδικών αρχείων Όχι Υποστηρίζει προσαρµοσµένη ηµεροµηνία µαθηµάτων Άγνωστο Προσωπικά εργαλεία σύνταξης (Ενότητες, ηµερολόγιο, επαφές, Άγνωστο Άγνωστο Άγνωστο κ.λπ.) ιαγωνίσµατα εδοµένα Καταχώρηση σειράς µαθηµάτων Άγνωστο Άγνωστο Ενσωµατωµένος µετρητής υποστηρίζει προηγµένα στατιστικά των επισκέψεων Πόροι ιαχείριση του προγράµµατος Άγνωστο Άγνωστο Άγνωστο Ο καθηγητής µπορεί να δηµιουργήσει οµάδες µαθητών Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να µέσα από builtin drop box ορίσουν το συγκεκριµένο υλικό σειράς µαθηµάτων σε άτοµο ή σε οµάδα σπουδαστών Εργαλεία για τον διαχειριστή ιαχείριση BB LS TC WCT εν απαιτείται γνώση HTML Βασισµένη στο Desktop διαχείριση αρχείων για το φόρτωµα στον κεντρικό υπολογιστή Βασισµένη στο Desktop διαχείριση αρχείων για να βλέπει τα αρχεία στον κεντρικό υπολογιστή Ικανότητα για φόρτωµα directory Βοήθεια On-line βοήθεια στον µαθητή On-line εγχειρίδιο εκπαιδευτικών Όχι Περιορισµένη Άγνωστο Άγνωστο περιέχει καθοδήγηση Πώς να σελιδοποιήσει

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Μπαλτά. Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές. Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος

Κυριακή Μπαλτά. Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές. Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως απάντηση της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας -

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 382 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κανελλόπουλος Δημήτρης Δρ. Φιλολογίας, Υπεύθυνος Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Business Software & Networks. Λύσεις Προώθησης Πωλήσεων µε τη πλατφόρµα mobile server. salesman. e-mailing software platform. www.bsn.

Business Software & Networks. Λύσεις Προώθησης Πωλήσεων µε τη πλατφόρµα mobile server. salesman. e-mailing software platform. www.bsn. Business Software & Networks Λύσεις Προώθησης Πωλήσεων µε τη πλατφόρµα mobile server Παραδοσιακό Μοντέλο Επικοινωνίας και Προώθησης Πωλήσεων Προϊόντων και Υπηρεσιών Η επιχείρηση χρησιµοποιεί: κατάλογους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Γιάννης Φραγκιαδάκης, Εμμανουήλ Ζουράρης Κέντρο Επικοινωνιών & Δικτύων Π.Κ 16 Μαϊου 2010 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes. Αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System) κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β' τάξης Γενικού Λυκείου Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Τεχνητή νοημοσύνη... 9 Κεφάλαιο 2: Νευρωνικά δίκτυα... 25 Κεφάλαιο 3: Έμπειρα συστήματα... 35 Κεφάλαιο 4: Γραφικά υπολογιστών... 43 Κεφάλαιο 5: Εικονική πραγματικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης: Σύγκριση και αξιολόγηση

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης: Σύγκριση και αξιολόγηση 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 321 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης: Σύγκριση και αξιολόγηση Σ. Κίργινας Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, kirginas@sch.gr Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Σταµάτης ηµοσθένης Τµήµα Πληροφορικής Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης EKT, Διεθνές Συνέδριο - Ανοικτή Πρόσβαση, 16-18 Οκτωβρίου 2013 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα (ΑΨΜ) «δωρεάν και ανοικτή διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ

Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Ενημερωτική Συνάντηση Ομάδων Εργασίας Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου 120 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.3 1. Εισαγωγή Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου Πρόκειται για ένα μάθημα γνωριμίας με ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 915. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΠΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ*

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 915. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΠΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ* Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 915 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΕΣ 3. (Α)σύγχρονη τηλεκπαίδευση σε Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Προτάσεις - Προοπτικές ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class 928 Πρακτικά Συνεδρίου - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class Μιχάλης Καλογιαννάκης ιδάσκων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Ηρακλείου ΤΕΙ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ενότητα 1η: Παρουσίαση Μαθήματος Δημήτριος Δρόσος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

τεχνική περιγραφή e-situ

τεχνική περιγραφή e-situ τεχνική περιγραφή e-situ τεχνική περιγραφή e-situ γενική περιγραφή Το e-situ (από το λατινικό in situ επί τόπου) είναι ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως κατάρτισης σχεδιασµένο και ανεπτυγµένο στην Ελλάδα από

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Certified in E- Learning platform Modification Moodle (CELM)

Certified in E- Learning platform Modification Moodle (CELM) Certified in E- Learning platform (CELM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική Μελέτη της Εφαρμογής Gamification στο Μάθημα Εφαρμογές πληροφορικής

Εμπειρική Μελέτη της Εφαρμογής Gamification στο Μάθημα Εφαρμογές πληροφορικής Εμπειρική Μελέτη της Εφαρμογής Gamification στο Μάθημα Εφαρμογές πληροφορικής Θ. Μάστορας 1, Π. Φώταρης 2 1 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, mastoras@uom.gr 2 University of East London, p.fotaris@uel.ac.uk Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ το έργο Ανοικτά Μαθήματα στην Εθνική του Διάσταση - πρόοδος και προβλήματα άλλων Πανεπιστημίων Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης Ημερίδα Ενημέρωσης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Εκπαίδευση με ΤΠΕ Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Moodle για το Moodle

Ένα Moodle για το Moodle 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 685 Ένα Moodle για το Moodle Ε. Π ιλάβη1, Μ. Τσοπάνογλου1, Ε. Κανίδης2 1Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι Πειραιά, e.pilavi@gmail.com. m.tsopano

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση Συµεών. Ρετάλης & Kων/νος Σιασσιάκος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Wiki. Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού.

Τι είναι το Wiki. Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού. Τι είναι το Wiki Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού. Τι είναι το Wiki Συνεργατική ανάπτυξη (παραγωγή) περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα