Ραρ. Γ/λζε Γνπθφο Μπνθψξ 7 ΗΡΑΚΛΔΙΟ, 25 / 2 /2009 Ραρ. Θώδηθαο ΗΡΑΚΛΔΙΟ Αξηζ. Πξση.: 1354 Ξιεξνθνξίεο Μαξία Καζσηάθε Ρειέθσλν Προς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ραρ. Γ/λζε Γνπθφο Μπνθψξ 7 ΗΡΑΚΛΔΙΟ, 25 / 2 /2009 Ραρ. Θώδηθαο ΗΡΑΚΛΔΙΟ 71202 Αξηζ. Πξση.: 1354 Ξιεξνθνξίεο Μαξία Καζσηάθε Ρειέθσλν 2813404518 Προς"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ EΛΓΗΑΚΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΑΟΣΖ Ραρ. Γ/λζε Γνπθφο Μπνθψξ 7 ΗΡΑΚΛΔΙΟ, 25 / 2 /2009 Ραρ. Θώδηθαο ΗΡΑΚΛΔΙΟ Αξηζ. Πξση.: 1354 Ξιεξνθνξίεο Μαξία Καζσηάθε Ρειέθσλν Προς Fax ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΔΚΤΩΝ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΒΔΒΑΗΩΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΑΟΘΔΗΑΠ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ Β ΡΩΛ ΡΔΙΗΘΩΛ ΓΗΘΑΗΝΣΩΛ, ΞΝ ΘΑ ΙΝΞΝΗΖΠΝΛ ΔΟΓΑ ΔΠΞΑ, ΘΑΡΑ ΡΖ ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΖ ΞΔΟΗΝΓΝ, ΚΔΣΟΗ ΡΖΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΞΟΝΡΞΝ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΟΓΩΛ ΘΑΡΑ ΔΙΝΡ. Ν ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΟΖΡΖΠ Έρνληαο ππφςε: 1. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/ ). 2. Σελ ππ αξ. 5/ Πξάμε ηνπ Τπ. πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία νξίζηεθε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 3. Σνλ Ν. 3614/ «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν » (ΦΔΚ 267/Α/ ) θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη Σελ αξηζκ. E(2007) 1389/ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο ηεο Διιάδαο

2 5. Σελ αξηζκ. Δ(2007) 1479/ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΚ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ», φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 6. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 9776/ΔΤ 1129/ κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξ /Γ ΚΠ/2847ΚΤΑ/ (Φ.Δ.Κ. 1501/Β ) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο χζηαζεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3614/ Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 1258/ΔΤ 281/ (ΦΔΚ55 Β/ ) κε ζέκα: «Ρπζκίζεηο γηα ηε δηαδηθαζία επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ δηθαηνχρσλ ηεο πεξηφδνπ , κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ ειιεληθνχ πξνηχπνπ δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ (κεηαβαηηθή πεξίνδνο)» 8. Σελ κε Α.Π. 4670/ΔΤ 551/ εγθχθιην ηνπ ΤΠ.ΟΙ.Ο. κε ζέκα: «Οδεγίεο πξνο ηηο ΔΤΓ γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρσλ πεξηφδνπ γηα ην δηάζηεκα κέρξη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο Έξγσλ (κεηαβαηηθή πεξίνδνο)» Θ Α Ι Δ Η Σνπο παξαθάησ Γπλεηηθνύο Ρειηθνύο Γηθαηνύρνπο πξάμεσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ : Όινπο ηνπο Γπλεηηθνύο Ρειηθνύο Γηθαηνύρνπο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο - θαθέινπ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε δηαρεηξηζηηθή ηνπο επάξθεηα Ρύπνπ Α ε/θαη Β, γηα θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν (κέρξη ηελ έθδνζε θαη εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ, θαηά ΔΛΟΣ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 παξ.2 ηνπ Ν. 3614/2007, φπσο απηφ εμεηδηθεχηεθε κε ηελ 1258/ΔΤ 281/ Τπνπξγηθή Απφθαζε, πνπ ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ ηεο πεξηφδνπ ΡΞΝΠ ΔΞΗΒΔΒΑΗΩΠΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΗΠΣΝΠ ΡΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΞΗΒΔΒΑΗΩΠΖΠ ΔΞΑΟΘΔΗΑΠ Γηα ηνλ Γηθαηνχρν πνπ ζα ππνβάιεη αίηεζε θάθειν επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο θαη ζα ιάβεη εθπεθξαζκέλε ζεηηθή γλψκε, ζα εθδνζεί απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, έγγξαθν επηβεβαίσζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο, ην νπνίν ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ θαηεγνξία Α θαη Β(επηβεβαίσζε ηύπνπ Α ε/θαη Β). πγθεθξηκέλα, ν θνξέαο απηφο ζα κπνξεί λα πινπνηεί ηα παξαθάησ έξγα: 1. Γηα επηβεβαίσζε Ρύπνπ Α : Έξγα κε ηερληθό αληηθείκελν (δεκόζηα έξγα ππνδνκήο), φπσο έξγα νηθνδνκηθά, ζπγθνηλσληαθά θαη δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο, πδξαπιηθά, πεξηβάιινληνο, ιηκεληθά/αιηεπηηθά, βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ θ.α., θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ κειεηψλ ηνπο. 2. Γηα επηβεβαίσζε Ρύπνπ Β: Έξγα ρσξίο ηερληθό αληηθείκελν (ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηεο), φπσο έξγα /δξάζεηο πξνκήζεηαο θαη εγθαηαζηάζεηο εμνπιηζκνχ,δεκηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο,αλάζεζεο ππεξεζηψλ ζπκβνχισλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηερληθψλ έξγσλ, έξγσλ θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο. Ν θνξέαο έρεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα δεηήζεη ηελ Δπηβεβαίσζε Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηνπ ελόο ε θαη ησλ δύν ηύπσλ

3 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηβεβαίσζε ηχπνπ Α δελ θαιχπηεη ηνλ θνξέα γηα ηελ επάξθεηα εθηέιεζεο έξγσλ ρσξίο ηερληθφ αληηθείκελν (ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηεο) γηα ηα νπνία απαηηείηαη ππνρξεσηηθά επηβεβαίσζε ηχπνπ Β. Τπελζπκίδεηαη φηη ην έγγξαθν επηβεβαίσζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ζρεηίδεηαη κφλν κε ην είδνο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δξάζεσλ θαη φρη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ έξγσλ πνπ ν θνξέαο πινπνηεί ή ζα πινπνηήζεη. Ρν έγγξαθν επηβεβαίσζεο, πνπ ζα ρνξεγεζεί από ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο, ηζρύεη κόλν γηα ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ θνξέα,ε επάξθεηα ησλ νπνίσλ αηηείηαη θαη νη νπνίεο ζα έρνπλ πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζηελ αίηεζε ηνπ θνξέα, σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδνπλ. Η επηβεβαίσζε επνκέλσο δελ ζα θαιχπηεη ηελ επάξθεηα άιισλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ θνξέα, νη νπνίεο δελ αηηνχληαη θαη δελ πεξηγξάθνληαη ζηελ αίηεζε ηνπ. Οη θνξείο πνπ ζα ιάβνπλ έγγξαθν επηβεβαίσζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ζα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα φια ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη ζα ζπλνδεχεη θάζε κειινληηθή πξφηαζε ηνπο πξνο απηά, κέρξη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ λένπ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ Γηαρείξηζεο Έξγσλ. Έγγξαθν επηβεβαίσζεο γηα θάζε ηύπν επάξθεηαο ρνξεγείηαη από κηα θαη κόλν Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο.Γηα ηνλ ιόγν απηό, ν θνξέαο θαιείηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη δελ έρεη ππνβάιεη αίηεκα επηβεβαίσζεο ηύπνπ Α ε ηύπνπ Β ζε άιιε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο. ε θάζε πεξίπησζε, δηθαηνύρνο πνπ ζα ιάβεη επηβεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν, νθείιεη λα πηζηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ην Διιεληθό Ξξόηππν Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ θαηά ΔΙΝΡ, κέζσ ησλ κεραληζκψλ πνπ ζα πξνβιεθζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 2 ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΑΟΘΔΗΑ ΡΩΛ ΓΗΘΑΗΝΣΩΛ Οη γεληθέο απαηηήζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν (ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 1258/ΔΤ 281/ ) είλαη νη αθφινπζεο : I. Η ζπκβαηφηεηα ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαηνχρνπ κε ην θνηλνηηθφ δίθαην ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε θαη δηαρείξηζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. II. Ο νξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη σξίκαλζεο πξάμεσλ, δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ αλάζεζεο θαη δηαρείξηζεο ζπκβάζεσλ, παξαθνινχζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο έξγνπ. III. Η ηεθκεξίσζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ κε ηελ κνξθή εγρεηξηδίνπ, πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ν δηθαηνχρνο IV. Η επάξθεηα ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ δηθαηνχρνπ, ε νπνία δηαζθαιίδεη επαξθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αζθαιή απνζήθεπζε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ θαη αξρείσλ - 3 -

4 Η Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κξήηεο πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη φηη ν Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο πιεξνί ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ζα εμεηάζεη ηα αθφινπζα: I. Ππκβαηόηεηα ηνπ εθαξκνδόκελνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα κε ην θνηλνηηθό δίθαην ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε θαη δηαρείξηζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Η δηαζθάιηζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ, αιιά θαη κε πιήξε εθαξκνγή φισλ ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ θνξέα, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο θνξέσλ πνπ εθαξκφδνπλ εηδηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάζεζε, εθηέιεζε θαη δηαρείξηζε έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, είλαη πξσηεύνπζαο ζεκαζίαο. πγθεθξηκέλα ζα εμεηάδεηαη: φηη ν θνξέαο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα πινπνίεζεο πξάμεσλ ε ζπκβαηόηεηα ηνύ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ην Θνηλνηηθό δίθαην θαη παξάιιεια ε εθαξκνγή από ηνλ θνξέα όισλ ησλ εζληθώλ ξπζκίζεσλ πνπ ηνλ αθνξνύλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάζεζε θαη δηαρείξηζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ) II. Νξγαλσηηθή Γνκή (απαξαίηεηεο ππεξεζίεο θαη όξγαλα ηνπ δπλεηηθνύ δηθαηνύρνπ θαη αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο) Η Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κξήηεο ζα εμεηάζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα πνπ πξνηείλεηαη λα είλαη ππεχζπλα γηα ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο : (α) (β) (γ) (δ) (ε) Πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ ελεξγεηψλ. ρεδηαζκνχ θαη σξίκαλζεο έξγσλ. Γηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, αλάζεζεο θαη δηαρείξηζεο ζχκβαζεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. Παξαθνινχζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ έξγνπ. Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο έξγνπ. Οη αξκφδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο γηα ηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο ζα κπνξεί λα απνηεινχλ είηε απηόλνκεο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο είηε ππνζύλνια κνλάδσλ κε ζαθψο θαζνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη κε πξνζδηνξηζκέλε πεξηγξαθή θαζεθφλησλ. Πξέπεη επίζεο κε ηελ αίηεζε θάθειν ηνπ θνξέα λα θαζνξηζηνχλ ηα αξκφδηα φξγαλα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ απνθάζεσλ γηα ηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο, ηα αξκφδηα φξγαλα θαη νη ππεχζπλνη, πξέπεη λα απνηππσζνχλ ζην ζπλεκκέλν ηππνπνηεκέλν έληππν πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα (Σππνπνηεκέλν έληππν Ι). Δηδηθφηεξα: 1. γηα ηελ επηβεβαίσζε ηύπνπ Α, ν θνξέαο ζα πξέπεη θαη ειάρηζην λα δηαζέηεη ζπγθξνηεκέλε Ρερληθή πεξεζία, ε νπνία ζα έρεη ηελ ζρεηηθή - 4 -

5 αξκνδηφηεηα επίβιεςεο παξαθνινχζεζεο δεκνζίσλ έξγσλ / ηερληθψλ κειεηψλ θαη δηελέξγεηαο αληίζηνηρσλ δηαγσληζκψλ. Η ππεξεζία απηή ζα πξέπεη λα είλαη ζηειερσκέλε θαη ειάρηζην κε ηξείο ππαιιήινπο ΠΔ ή ΣΔ (κνλίκνπο ή ανξίζηνπ ρξφλνπ) εθ ησλ νπνίσλ νη δχν ππνρξεσηηθά δηπισκαηνχρνη κεραληθνί Πνιπηερλείνπ ή Πνιπηερληθήο ρνιήο ή κεραληθνί πηπρηνχρνη ΣΔΙ. Πξέπεη, επίζεο, λα ππάξρεη ζπγθξνηεκέλε Νηθνλνκηθή πεξεζία ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ζην κφληκν δπλακηθφ ηεο ππάιιεινο ΠΔ ή ΣΔ νηθνλνκηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. 2. γηα ηελ επηβεβαίσζε Ρύπνπ Β, ν θνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αληίζηνηρε νξγαληθή κνλάδα (γηα δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ θαη αλάζεζε /παξαθνινύζεζε ζπκβάζεσλ ) απνηεινχκελε θαη ειάρηζην απφ ηξεηο ππαιιήινπο (κνλίκνπο ε ανξίζηνπ ρξφλνπ ) εθ ησλ νπνίσλ έλαο ππνρξεσηηθά Π. Δ. ε θάζε πεξίπησζε, γηα λα κπνξεί έλαο θνξέαο λα απνδείμεη ηελ δηαρεηξηζηηθή ηνπ επάξθεηα, γηα ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο ππεξεζίεο /φξγαλα (πξνγξακκαηηζκνχ, σξίκαλζεο, δηαρείξηζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ /επηινγήο σθεινπκέλσλ, παξαθνινχζεζεο /πηζηνπνίεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο) ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηελ νξγαλσηηθή ηνπ δνκή ηηο αλσηέξσ ιεηηνπξγίεο θαη λα κε ζηεξίδεηαη ζε ππεξεζίεο άιισλ θνξέσλ, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απφ ηε λνκνζεζία έρεη δεκηνπξγεζεί μερσξηζηφ λνκηθφ πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη θάπνηα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θνξέα (φπσο π.ρ. ηα Πεξηθεξεηαθά Σακεία). ηελ πεξίπησζε απηή ζα εθδίδεηαη επηβεβαίσζε πνπ ζα θαιχπηεη θαη απηά ηα λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηιακβάλεη ζρεηηθή ηεθκεξίσζε. III. Ρεθκεξίσζε δηαδηθαζηώλ δηαρείξηζεο (ύπαξμε εγρεηξηδίσλ) ηελ αίηεζε θάθειν επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο πνπ ζα ππνβάιινληαη πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ζε εγρεηξίδην/α, θαη ειάρηζην, νη αλσηέξσ αλαθεξζείζεο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Η χπαξμε εγρεηξηδίνπ δηαδηθαζηώλ (νη νπνίεο θαζνξίδνληαη εγγξάθσο θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα) απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ απφδεημε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ. Η ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο κπνξεί είηε λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ πηζαλή εθαξκνγή πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO ) απφ ηνλ θνξέα είηε φρη. Ξεξίπησζε 1: Γηθαηνύρνη, πνπ δηαζέηνπλ ζε ηζρύ πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 Δθφζνλ ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO θαηά ην ρξφλν πνπ γίλεηαη ε επηβεβαίσζε, ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ πινπνίεζε έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα (αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο επηβεβαίσζεο) θαη ην πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ΓΠ) λα θαιχπηεη ηηο ππεξεζίεο /φξγαλα (θαη ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο) ηεο παξαγξάθνπ II. 1 ή αλάινγα δηεζλή πξφηππα αληίζηνηρσλ απαηηήζεσλ - 5 -

6 Ξεξίπησζε 2: Δθαξκνγή ηεθκεξησκέλσλ δηαδηθαζηώλ κε ηε ρξήζε εγρεηξηδίσλ ηελ πεξίπησζε απηή ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο πξέπεη λα έρεη πξνεηνηκάζεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηεθκεξησκέλεο (γξαπηέο) δηαδηθαζίεο (κε εγρεηξίδην/α πνπ έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή), νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο ππεξεζίεο / φξγαλα ηεο παξαγξάθνπ ΙΙ. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη λα ππνβιεζεί ζηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο αίηεζεο θαθέινπ θαη ε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ θνξέα κε ηελ νπνία έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ε ρξήζε ησλ εγρεηξηδίσλ δηαδηθαζηψλ. IV. Διάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο επάξθεηαο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο Η αίηεζε θάθεινο πνπ ζα ππνβιεζεί, νθείιεη λα απνδεηθλχεη φηη ν θνξέαο δηαζέηεη κηα ειάρηζηε απαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηελ επαξθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αζθαιή απνζήθεπζε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ αξρείσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ θνξέα πξέπεη λα απνδεηθλχεη θαη ειάρηζην φηη δηαζέηεη ηα αθφινπζα : κεραλνγξαθεκέλε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηήξεζε ηνπ Διιεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ή άιινπ θιαδηθνχ ζρεδίνπ (π.ρ. δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα γηα δήκνπο) γηα ηνπο θνξείο γηα ηνπο νπνίνπο ην πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία ειεθηξνληθή δηαζύλδεζε ησλ απαηηνχκελσλ κνλάδσλ (π.ρ. ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο) κε βάζεηο πιεξνθνξηώλ (π.ρ. ΓΓΓΔ, SIMAP, Δζληθφ Σππνγξαθείν θ.α.). Δπίζεο πξέπεη ν θνξέαο λα δηαζέηεη Ηιεθηξνληθή δηαζχλδεζε κε ην ζχζηεκα Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο ηνπ ΟΠ. βηβιηνζήθε (ή ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε) κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ, κε πξφηππα ηεχρε πξνθεξχμεσλ (αλάινγα κε ηα έξγα πνπ πινπνηεί ν θνξέαο), κε ππάξρνληεο νδεγνχο ή θείκελα αλαθνξάο (πξφηππα ηεχρε ηεο ΓΓΓΔ, πξφηππα ζπκβάζεσλ έξγσλ, νδεγνί ΜΟΓ, θ.ιπ.). ζύζηεκα ειεθηξνληθήο παξαθνινύζεζεο έξγσλ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο ππνδνκήο (αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηελ κεραλνγξαθηθή ππνδνκή) ρψξνπο θαη ηξφπνπο αζθαινχο ηήξεζεο θύιαμεο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ θχξησλ αξρείσλ. Η εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ ζα βεβαηψλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε απφ ην θνξέα ησλ ζρεηηθψλ πεδίσλ ζην ηππνπνηεκέλν έληππν Ι. Οη απαηηήζεηο θαη ηα θξηηήξηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλεκκέλε εγθχθιην νδεγηψλ ηνπ ΤΠΟΙΟ κε α.π. 4670/ΔΤ 551/ (ζπλεκκέλν 4). 3 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΡΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΑΟΘΔΗΑΠ Η δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ Αηηήζεσλ Φαθέισλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα: (i) Έιεγρνο πιεξόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο θαθέινπ - 6 -

7 ε απηφ ην ζηάδην ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Κξήηεο ζα ειέγρνπλ φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα αλαγθαία πεδία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηεγνξία επηβεβαίσζεο ηχπνπ Α πνπ αηηείηαη ν Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ππάξρνπλ ζεκεία ηα νπνία δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί, θαη ζα έπξεπε, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ δπλεηηθφ δηθαηνχρν φπνπ ηνπ δεηείηαη ε ππνβνιή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο θαθέινπ, ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηελ απφθξηζε ηνπ θνξέα. (ii) Δμέηαζε ηεο Αίηεζεο Φαθέινπ Η αίηεζε θάθεινο ηεο επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ζα εμεηαζηεί απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κξήηεο κε ηε ρξήζε ζρεηηθήο ιίζηαο ειέγρνπ - θύιινπ αμηνιόγεζεο, βαζηδφκελε ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο αίηεζεο ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ. ηελ πεξίπησζε, πνπ ν δηθαηνχρνο δηαζέηεη ζε ηζρχ πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 (ή άιιν αληίζηνηρν πξφηππν), δελ απαηηείηαη ππνρξεσηηθά, γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επάξθεηαο, απηνςία επηζεώξεζε απφ ζηειέρε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Κξήηεο (εθηηκψληαο φηη θαιχπηεηαη ν θνξέαο απφ ηελ πηζηνπνίεζε πνπ έρεη ιάβεη), εθηφο εάλ θξηζεί απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Κξήηεο φηη θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ θαθέινπ ηεο αίηεζεο ππάξρνπλ εξσηεκαηηθά πνπ ηελ θαζηζηνχλ αλαγθαία. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε (ν θνξέαο δελ δηαζέηεη ζε ηζρχ ISO 9001 θαηά ηα νξηδφκελα παξαπάλσ) ε επηβεβαίσζε απαηηεί ππνρξεσηηθά απηνςία επηζεώξεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζρεηηθή ιίζηα ειέγρνπ θχιιν αμηνιφγεζεο ζα εκπεξηέρεη θαη ηελ έθζεζε απηνςίαο. ρέδην ηεο ιίζηαο ειέγρνπ επηζπλάπηεηαη (ζπλεκκέλν 2). Οπνηαδήπνηε επηθαηξνπνίεζε ηεο ζα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΓ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΟΙΟ Η απηνςία ζα απνηειεί επηζεψξεζε εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.ΙΙ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα εγρεηξίδηα θαζψο θαη επηβεβαίσζε φηη εμαζθαιίδνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηεο παξαγξάθνπ 2.IV. Η Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Κξήηεο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ πξφζζεηε απφδεημε ηεο θάιπςεο θάπνησλ θξηηεξίσλ απφ ηνλ θνξέα πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηελ επηβεβαίσζε ηεο επάξθεηαο ηνπ ή λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ ή δηεπθξηλίζεσλ ή ηέινο λα δεηήζεη ηελ ζπκκφξθσζε ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο απνθιίζεηο, πνπ δηαπίζησζε, ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλν ρξφλν γηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θνξέα. ε πεξίπησζε έθθξαζεο αξλεηηθήο άπνςεο, απηή ζα ηεθκεξησζεί κε ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ δπλεηηθφ δηθαηνχρν, ζηελ νπνία ζα αηηηνινγείηαη ε απφξξηςε κε βάζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία είηε θαηά ηελ δηνηθεηηθή επαιήζεπζε είηε θαηά ηελ απηνςία/ επηζεψξεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επαλππνβάιεη πξφηαζε κε αίηεκα επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ επάξθεηαο ζε θαηάιιειν ρξφλν αθνχ θαιχςεη ηηο ειιείςεηο αδπλακίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ. ε πεξίπησζε έθθξαζεο ζεηηθήο άπνςεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε έθδνζε εγγξάθνπ επηβεβαίσζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, ε νπνία ζε φηη αθνξά ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία Α (επηβεβαίσζε ηύπνπ Α ε/ θαη ηύπνπ Β)

8 4 ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑ- ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ - θαθέισλ, θαη άιιεο ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηελ θα. Καξία Θαζσηάθε, ηει , Πεξαηηέξσ γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζέκαηα ηεο Δπηβεβαίσζεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο Γηθαηνχρσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε απηά έγγξαθα βξίζθνληαη δεκνζηεπκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΟΙΟ: ελψ επηπιένλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο (πνπ δελ αθνξνχλ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε) κπνξνχλ λα δηαηππψλνληαη ζην Πιεξνθνξίεο γηα ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ », ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ Π.Δ.Π., ην ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ελ ιφγσ Δ.Π., ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ πξάμεσλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Π.Δ.Π. «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ » βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Ο αλσηέξσ δηθηπαθφο ηφπνο απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Κξήηεο κε ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην Π.Δ.Π. θαη αλαθνηλψλεηαη ζε απηφλ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία. 5 ΝΓΖΓΗΔΠ & ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΔΩΛ ΦΑΘΔΙΩΛ Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο - θαθέινπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε παξνχζα πξφζθιεζε, Αίτηση - Τυποποιημένο Έντυπο Ι [συνημμένο 1]. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο - θαθέινπ ηνπ ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο πξέπεη λα δειψζεη, ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Ι (ζηνηρεία θνξέα ηεθκεξίσζε), κε πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε βάζε ηα ηζρχνληα γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ θξηηήξηα θαη λα επηζπλάςεη ηα απαηηνχκελα έγγξαθα / δηθαηνινγεηηθά. ην έληππν απηφ ζα πεξηγξάθνληαη νη εκπιεθφκελεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ γηα ηηο νπνίεο ζα ειεγρζεί ε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα. Σα ειάρηζηα έγγξαθα / δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πξέπεη λα ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε θάθειν ηνπ δηθαηνχρνπ είλαη : ΦΔΚ ίδξπζεο /ζχζηαζεο ή / θαη θαηαζηαηηθφ, Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο, αλαζέζεσλ θ.ι.π., Οξγαλφγξακκα θνξέα / Γηαγξάκκαηα ξνήο εξγαζηψλ (θαη ειάρηζην γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πινπνίεζεο έξγσλ), Απφζπαζκα εγθεθξηκέλνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ππεξεζηψλ ή άιινπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζην νπνίν ζα πξνζδηνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθφκελσλ κνλάδσλ θαη νξγάλσλ ζηηο ιεηηνπξγίεο πινπνίεζεο έξγσλ θαζψο ε πεξηγξαθή ζέζεσλ ησλ ππεπζχλσλ ηνπο, Αληίγξαθν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ISO (εθφζνλ ππάξρεη), - 8 -

9 Δγρεηξίδην(α) δηαδηθαζηψλ (ζε έληππε & ειεθηξνληθή κνξθή - π.ρ.cd) πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηππνπνηεκέλα έληππα, Δπίζεκα ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ θάιπςε ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ εγθχθιην πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ. Απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αλάζεζε πξφζζεησλ αξκνδηνηήησλ ζε ππεξεζίεο ή φξγαλα. Δπηπξφζζεηα ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Ι πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη θαη ε εκπεηξία ηνπ θνξέα ζε αληίζηνηρεο θχζεο / είδνπο έξγα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εκπεηξία απηή ιακβάλεηαη ππ φςε επηθνπξηθά. Η έιιεηςε ηεο δελ ζα απνηειεί ηθαλφ ιφγν κε επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο. ην ζρεηηθφ έληππν ν θνξέαο πξέπεη λα πεξηιάβεη φιεο ηηο πξάμεηο, ηηο νπνίεο αλέιαβε λα πινπνηήζεη απφ νπνηνδήπνηε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαηά ηελ πεξίνδν , αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο ηνπο. Η ππνβνιή αίηεζεο θαθέινπ είλαη δπλαηή απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Κξήηεο (www.pepkritis.gr). Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο νξίδεηαη ε 30ε/8/2009. Η αίηεζε - θάθεινο κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κξήηεο, ζηε δηεχζπλζε Γνπθφο Μπνθψξ 7 2 νο ΟΡΟΦΟ,ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΣΚ 71202, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη κεηαμχ ησλ σξψλ θαη Η αίηεζε - θάθεινο είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί θαη ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη κε εκεξνκελία ππνβνιήο ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο.αίηεζε Φάθεινο πνπ ζα ππνβιεζεί ρσξίο ηε ρξήζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ απνξξίπηεηαη. ΠΛΖΚΚΔΛΑ(ζε ειεθηξνληθή κνξθή) : 1. Αίηηζη - Τςποποιημένο Ένηςπο Ι 2. Σσέδιο Υποδείγμαηορ ηος Τςποποιημένος Ενηύπος ΙΙ-Λίζηαρ Ελέγσος Φύλλος Αξιολόγηζηρ 3. Εγκύκλιορ οδηγιών ηος ΥΠΟΙΟ ( α.π. 4670/ΕΥΣ 551/ ) ΔΠΩΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ : 1. Πξντζη. ηεο Τπεξεζίαο 2. Πξντζη. Μνλάδαο Α 3. Πξντζη. Μνλάδαο Β 4. Πξντζη. Μνλάδαο Γ 5. ηειέρε Μνλάδαο Β 6. Υξνλ. Αξρείν Ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο Πεξαθείκ Ρζόθαο - 9 -

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΔΚΤΩΝ: ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ, Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ΝΡΑ Α ΒΑΘΚΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΟΖΡΖΠ Γξαθεία Γεκάξρσλ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Σερληθή Τπεξεζία ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Σερληθή Τπεξεζία ΡΔΗ ΘΟΖΡΖΠ Σερληθή Τπεξεζία ΗΡΔ ΔΘΘΔ ΚΑΗΣ Γξαθείν Γεληθνχ Γηεπζπληή ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΣΑΛΗΩΛ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΟΔΘΚΛΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΖΡΔΗΑΠ

11 ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΔΠ ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ ΘΟΖΡΖΠ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Π.Δ.Π. «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ », Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ. 2. Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Π.Δ.Π. «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ » 3. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 4. Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθήο, ρεδηαζκνχ & Αμηνιφγεζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 5. Δηδηθή Τπεξεζία Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη,

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη, ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Δ.Ξ. ΚΝΛΑΓΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε : Κσλζηαληηλνππόιεσο 45-49 Σαρ. Κώδηθαο : 8 55 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα