Ραρ. Γ/λζε Γνπθφο Μπνθψξ 7 ΗΡΑΚΛΔΙΟ, 25 / 2 /2009 Ραρ. Θώδηθαο ΗΡΑΚΛΔΙΟ Αξηζ. Πξση.: 1354 Ξιεξνθνξίεο Μαξία Καζσηάθε Ρειέθσλν Προς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ραρ. Γ/λζε Γνπθφο Μπνθψξ 7 ΗΡΑΚΛΔΙΟ, 25 / 2 /2009 Ραρ. Θώδηθαο ΗΡΑΚΛΔΙΟ 71202 Αξηζ. Πξση.: 1354 Ξιεξνθνξίεο Μαξία Καζσηάθε Ρειέθσλν 2813404518 Προς"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ EΛΓΗΑΚΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΑΟΣΖ Ραρ. Γ/λζε Γνπθφο Μπνθψξ 7 ΗΡΑΚΛΔΙΟ, 25 / 2 /2009 Ραρ. Θώδηθαο ΗΡΑΚΛΔΙΟ Αξηζ. Πξση.: 1354 Ξιεξνθνξίεο Μαξία Καζσηάθε Ρειέθσλν Προς Fax ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΔΚΤΩΝ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΒΔΒΑΗΩΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΑΟΘΔΗΑΠ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ Β ΡΩΛ ΡΔΙΗΘΩΛ ΓΗΘΑΗΝΣΩΛ, ΞΝ ΘΑ ΙΝΞΝΗΖΠΝΛ ΔΟΓΑ ΔΠΞΑ, ΘΑΡΑ ΡΖ ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΖ ΞΔΟΗΝΓΝ, ΚΔΣΟΗ ΡΖΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΞΟΝΡΞΝ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΟΓΩΛ ΘΑΡΑ ΔΙΝΡ. Ν ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΟΖΡΖΠ Έρνληαο ππφςε: 1. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/ ). 2. Σελ ππ αξ. 5/ Πξάμε ηνπ Τπ. πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία νξίζηεθε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 3. Σνλ Ν. 3614/ «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν » (ΦΔΚ 267/Α/ ) θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη Σελ αξηζκ. E(2007) 1389/ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο ηεο Διιάδαο

2 5. Σελ αξηζκ. Δ(2007) 1479/ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΚ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ», φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 6. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 9776/ΔΤ 1129/ κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξ /Γ ΚΠ/2847ΚΤΑ/ (Φ.Δ.Κ. 1501/Β ) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο χζηαζεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3614/ Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 1258/ΔΤ 281/ (ΦΔΚ55 Β/ ) κε ζέκα: «Ρπζκίζεηο γηα ηε δηαδηθαζία επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ δηθαηνχρσλ ηεο πεξηφδνπ , κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ ειιεληθνχ πξνηχπνπ δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ (κεηαβαηηθή πεξίνδνο)» 8. Σελ κε Α.Π. 4670/ΔΤ 551/ εγθχθιην ηνπ ΤΠ.ΟΙ.Ο. κε ζέκα: «Οδεγίεο πξνο ηηο ΔΤΓ γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρσλ πεξηφδνπ γηα ην δηάζηεκα κέρξη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο Έξγσλ (κεηαβαηηθή πεξίνδνο)» Θ Α Ι Δ Η Σνπο παξαθάησ Γπλεηηθνύο Ρειηθνύο Γηθαηνύρνπο πξάμεσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ : Όινπο ηνπο Γπλεηηθνύο Ρειηθνύο Γηθαηνύρνπο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο - θαθέινπ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε δηαρεηξηζηηθή ηνπο επάξθεηα Ρύπνπ Α ε/θαη Β, γηα θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν (κέρξη ηελ έθδνζε θαη εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ, θαηά ΔΛΟΣ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 παξ.2 ηνπ Ν. 3614/2007, φπσο απηφ εμεηδηθεχηεθε κε ηελ 1258/ΔΤ 281/ Τπνπξγηθή Απφθαζε, πνπ ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ ηεο πεξηφδνπ ΡΞΝΠ ΔΞΗΒΔΒΑΗΩΠΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΗΠΣΝΠ ΡΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΞΗΒΔΒΑΗΩΠΖΠ ΔΞΑΟΘΔΗΑΠ Γηα ηνλ Γηθαηνχρν πνπ ζα ππνβάιεη αίηεζε θάθειν επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο θαη ζα ιάβεη εθπεθξαζκέλε ζεηηθή γλψκε, ζα εθδνζεί απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, έγγξαθν επηβεβαίσζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο, ην νπνίν ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ θαηεγνξία Α θαη Β(επηβεβαίσζε ηύπνπ Α ε/θαη Β). πγθεθξηκέλα, ν θνξέαο απηφο ζα κπνξεί λα πινπνηεί ηα παξαθάησ έξγα: 1. Γηα επηβεβαίσζε Ρύπνπ Α : Έξγα κε ηερληθό αληηθείκελν (δεκόζηα έξγα ππνδνκήο), φπσο έξγα νηθνδνκηθά, ζπγθνηλσληαθά θαη δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο, πδξαπιηθά, πεξηβάιινληνο, ιηκεληθά/αιηεπηηθά, βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ θ.α., θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ κειεηψλ ηνπο. 2. Γηα επηβεβαίσζε Ρύπνπ Β: Έξγα ρσξίο ηερληθό αληηθείκελν (ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηεο), φπσο έξγα /δξάζεηο πξνκήζεηαο θαη εγθαηαζηάζεηο εμνπιηζκνχ,δεκηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο,αλάζεζεο ππεξεζηψλ ζπκβνχισλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηερληθψλ έξγσλ, έξγσλ θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο. Ν θνξέαο έρεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα δεηήζεη ηελ Δπηβεβαίσζε Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηνπ ελόο ε θαη ησλ δύν ηύπσλ

3 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηβεβαίσζε ηχπνπ Α δελ θαιχπηεη ηνλ θνξέα γηα ηελ επάξθεηα εθηέιεζεο έξγσλ ρσξίο ηερληθφ αληηθείκελν (ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηεο) γηα ηα νπνία απαηηείηαη ππνρξεσηηθά επηβεβαίσζε ηχπνπ Β. Τπελζπκίδεηαη φηη ην έγγξαθν επηβεβαίσζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ζρεηίδεηαη κφλν κε ην είδνο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δξάζεσλ θαη φρη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ έξγσλ πνπ ν θνξέαο πινπνηεί ή ζα πινπνηήζεη. Ρν έγγξαθν επηβεβαίσζεο, πνπ ζα ρνξεγεζεί από ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο, ηζρύεη κόλν γηα ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ θνξέα,ε επάξθεηα ησλ νπνίσλ αηηείηαη θαη νη νπνίεο ζα έρνπλ πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζηελ αίηεζε ηνπ θνξέα, σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδνπλ. Η επηβεβαίσζε επνκέλσο δελ ζα θαιχπηεη ηελ επάξθεηα άιισλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ θνξέα, νη νπνίεο δελ αηηνχληαη θαη δελ πεξηγξάθνληαη ζηελ αίηεζε ηνπ. Οη θνξείο πνπ ζα ιάβνπλ έγγξαθν επηβεβαίσζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ζα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα φια ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη ζα ζπλνδεχεη θάζε κειινληηθή πξφηαζε ηνπο πξνο απηά, κέρξη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ λένπ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ Γηαρείξηζεο Έξγσλ. Έγγξαθν επηβεβαίσζεο γηα θάζε ηύπν επάξθεηαο ρνξεγείηαη από κηα θαη κόλν Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο.Γηα ηνλ ιόγν απηό, ν θνξέαο θαιείηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη δελ έρεη ππνβάιεη αίηεκα επηβεβαίσζεο ηύπνπ Α ε ηύπνπ Β ζε άιιε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο. ε θάζε πεξίπησζε, δηθαηνύρνο πνπ ζα ιάβεη επηβεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν, νθείιεη λα πηζηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ην Διιεληθό Ξξόηππν Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ θαηά ΔΙΝΡ, κέζσ ησλ κεραληζκψλ πνπ ζα πξνβιεθζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 2 ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΑΟΘΔΗΑ ΡΩΛ ΓΗΘΑΗΝΣΩΛ Οη γεληθέο απαηηήζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν (ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 1258/ΔΤ 281/ ) είλαη νη αθφινπζεο : I. Η ζπκβαηφηεηα ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαηνχρνπ κε ην θνηλνηηθφ δίθαην ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε θαη δηαρείξηζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. II. Ο νξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη σξίκαλζεο πξάμεσλ, δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ αλάζεζεο θαη δηαρείξηζεο ζπκβάζεσλ, παξαθνινχζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο έξγνπ. III. Η ηεθκεξίσζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ κε ηελ κνξθή εγρεηξηδίνπ, πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ν δηθαηνχρνο IV. Η επάξθεηα ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ δηθαηνχρνπ, ε νπνία δηαζθαιίδεη επαξθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αζθαιή απνζήθεπζε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ θαη αξρείσλ - 3 -

4 Η Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κξήηεο πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη φηη ν Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο πιεξνί ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ζα εμεηάζεη ηα αθφινπζα: I. Ππκβαηόηεηα ηνπ εθαξκνδόκελνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα κε ην θνηλνηηθό δίθαην ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε θαη δηαρείξηζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Η δηαζθάιηζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ, αιιά θαη κε πιήξε εθαξκνγή φισλ ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ θνξέα, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο θνξέσλ πνπ εθαξκφδνπλ εηδηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάζεζε, εθηέιεζε θαη δηαρείξηζε έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, είλαη πξσηεύνπζαο ζεκαζίαο. πγθεθξηκέλα ζα εμεηάδεηαη: φηη ν θνξέαο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα πινπνίεζεο πξάμεσλ ε ζπκβαηόηεηα ηνύ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ην Θνηλνηηθό δίθαην θαη παξάιιεια ε εθαξκνγή από ηνλ θνξέα όισλ ησλ εζληθώλ ξπζκίζεσλ πνπ ηνλ αθνξνύλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάζεζε θαη δηαρείξηζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ) II. Νξγαλσηηθή Γνκή (απαξαίηεηεο ππεξεζίεο θαη όξγαλα ηνπ δπλεηηθνύ δηθαηνύρνπ θαη αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο) Η Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κξήηεο ζα εμεηάζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα πνπ πξνηείλεηαη λα είλαη ππεχζπλα γηα ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο : (α) (β) (γ) (δ) (ε) Πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ ελεξγεηψλ. ρεδηαζκνχ θαη σξίκαλζεο έξγσλ. Γηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, αλάζεζεο θαη δηαρείξηζεο ζχκβαζεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. Παξαθνινχζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ έξγνπ. Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο έξγνπ. Οη αξκφδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο γηα ηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο ζα κπνξεί λα απνηεινχλ είηε απηόλνκεο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο είηε ππνζύλνια κνλάδσλ κε ζαθψο θαζνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη κε πξνζδηνξηζκέλε πεξηγξαθή θαζεθφλησλ. Πξέπεη επίζεο κε ηελ αίηεζε θάθειν ηνπ θνξέα λα θαζνξηζηνχλ ηα αξκφδηα φξγαλα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ απνθάζεσλ γηα ηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο, ηα αξκφδηα φξγαλα θαη νη ππεχζπλνη, πξέπεη λα απνηππσζνχλ ζην ζπλεκκέλν ηππνπνηεκέλν έληππν πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα (Σππνπνηεκέλν έληππν Ι). Δηδηθφηεξα: 1. γηα ηελ επηβεβαίσζε ηύπνπ Α, ν θνξέαο ζα πξέπεη θαη ειάρηζην λα δηαζέηεη ζπγθξνηεκέλε Ρερληθή πεξεζία, ε νπνία ζα έρεη ηελ ζρεηηθή - 4 -

5 αξκνδηφηεηα επίβιεςεο παξαθνινχζεζεο δεκνζίσλ έξγσλ / ηερληθψλ κειεηψλ θαη δηελέξγεηαο αληίζηνηρσλ δηαγσληζκψλ. Η ππεξεζία απηή ζα πξέπεη λα είλαη ζηειερσκέλε θαη ειάρηζην κε ηξείο ππαιιήινπο ΠΔ ή ΣΔ (κνλίκνπο ή ανξίζηνπ ρξφλνπ) εθ ησλ νπνίσλ νη δχν ππνρξεσηηθά δηπισκαηνχρνη κεραληθνί Πνιπηερλείνπ ή Πνιπηερληθήο ρνιήο ή κεραληθνί πηπρηνχρνη ΣΔΙ. Πξέπεη, επίζεο, λα ππάξρεη ζπγθξνηεκέλε Νηθνλνκηθή πεξεζία ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ζην κφληκν δπλακηθφ ηεο ππάιιεινο ΠΔ ή ΣΔ νηθνλνκηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. 2. γηα ηελ επηβεβαίσζε Ρύπνπ Β, ν θνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αληίζηνηρε νξγαληθή κνλάδα (γηα δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ θαη αλάζεζε /παξαθνινύζεζε ζπκβάζεσλ ) απνηεινχκελε θαη ειάρηζην απφ ηξεηο ππαιιήινπο (κνλίκνπο ε ανξίζηνπ ρξφλνπ ) εθ ησλ νπνίσλ έλαο ππνρξεσηηθά Π. Δ. ε θάζε πεξίπησζε, γηα λα κπνξεί έλαο θνξέαο λα απνδείμεη ηελ δηαρεηξηζηηθή ηνπ επάξθεηα, γηα ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο ππεξεζίεο /φξγαλα (πξνγξακκαηηζκνχ, σξίκαλζεο, δηαρείξηζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ /επηινγήο σθεινπκέλσλ, παξαθνινχζεζεο /πηζηνπνίεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο) ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηελ νξγαλσηηθή ηνπ δνκή ηηο αλσηέξσ ιεηηνπξγίεο θαη λα κε ζηεξίδεηαη ζε ππεξεζίεο άιισλ θνξέσλ, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απφ ηε λνκνζεζία έρεη δεκηνπξγεζεί μερσξηζηφ λνκηθφ πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη θάπνηα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θνξέα (φπσο π.ρ. ηα Πεξηθεξεηαθά Σακεία). ηελ πεξίπησζε απηή ζα εθδίδεηαη επηβεβαίσζε πνπ ζα θαιχπηεη θαη απηά ηα λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηιακβάλεη ζρεηηθή ηεθκεξίσζε. III. Ρεθκεξίσζε δηαδηθαζηώλ δηαρείξηζεο (ύπαξμε εγρεηξηδίσλ) ηελ αίηεζε θάθειν επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο πνπ ζα ππνβάιινληαη πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ζε εγρεηξίδην/α, θαη ειάρηζην, νη αλσηέξσ αλαθεξζείζεο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Η χπαξμε εγρεηξηδίνπ δηαδηθαζηώλ (νη νπνίεο θαζνξίδνληαη εγγξάθσο θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα) απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ απφδεημε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ. Η ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο κπνξεί είηε λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ πηζαλή εθαξκνγή πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO ) απφ ηνλ θνξέα είηε φρη. Ξεξίπησζε 1: Γηθαηνύρνη, πνπ δηαζέηνπλ ζε ηζρύ πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 Δθφζνλ ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO θαηά ην ρξφλν πνπ γίλεηαη ε επηβεβαίσζε, ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ πινπνίεζε έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα (αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο επηβεβαίσζεο) θαη ην πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ΓΠ) λα θαιχπηεη ηηο ππεξεζίεο /φξγαλα (θαη ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο) ηεο παξαγξάθνπ II. 1 ή αλάινγα δηεζλή πξφηππα αληίζηνηρσλ απαηηήζεσλ - 5 -

6 Ξεξίπησζε 2: Δθαξκνγή ηεθκεξησκέλσλ δηαδηθαζηώλ κε ηε ρξήζε εγρεηξηδίσλ ηελ πεξίπησζε απηή ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο πξέπεη λα έρεη πξνεηνηκάζεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηεθκεξησκέλεο (γξαπηέο) δηαδηθαζίεο (κε εγρεηξίδην/α πνπ έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή), νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο ππεξεζίεο / φξγαλα ηεο παξαγξάθνπ ΙΙ. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη λα ππνβιεζεί ζηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο αίηεζεο θαθέινπ θαη ε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ θνξέα κε ηελ νπνία έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ε ρξήζε ησλ εγρεηξηδίσλ δηαδηθαζηψλ. IV. Διάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο επάξθεηαο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο Η αίηεζε θάθεινο πνπ ζα ππνβιεζεί, νθείιεη λα απνδεηθλχεη φηη ν θνξέαο δηαζέηεη κηα ειάρηζηε απαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηελ επαξθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αζθαιή απνζήθεπζε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ αξρείσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ θνξέα πξέπεη λα απνδεηθλχεη θαη ειάρηζην φηη δηαζέηεη ηα αθφινπζα : κεραλνγξαθεκέλε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηήξεζε ηνπ Διιεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ή άιινπ θιαδηθνχ ζρεδίνπ (π.ρ. δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα γηα δήκνπο) γηα ηνπο θνξείο γηα ηνπο νπνίνπο ην πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία ειεθηξνληθή δηαζύλδεζε ησλ απαηηνχκελσλ κνλάδσλ (π.ρ. ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο) κε βάζεηο πιεξνθνξηώλ (π.ρ. ΓΓΓΔ, SIMAP, Δζληθφ Σππνγξαθείν θ.α.). Δπίζεο πξέπεη ν θνξέαο λα δηαζέηεη Ηιεθηξνληθή δηαζχλδεζε κε ην ζχζηεκα Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο ηνπ ΟΠ. βηβιηνζήθε (ή ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε) κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ, κε πξφηππα ηεχρε πξνθεξχμεσλ (αλάινγα κε ηα έξγα πνπ πινπνηεί ν θνξέαο), κε ππάξρνληεο νδεγνχο ή θείκελα αλαθνξάο (πξφηππα ηεχρε ηεο ΓΓΓΔ, πξφηππα ζπκβάζεσλ έξγσλ, νδεγνί ΜΟΓ, θ.ιπ.). ζύζηεκα ειεθηξνληθήο παξαθνινύζεζεο έξγσλ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο ππνδνκήο (αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηελ κεραλνγξαθηθή ππνδνκή) ρψξνπο θαη ηξφπνπο αζθαινχο ηήξεζεο θύιαμεο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ θχξησλ αξρείσλ. Η εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ ζα βεβαηψλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε απφ ην θνξέα ησλ ζρεηηθψλ πεδίσλ ζην ηππνπνηεκέλν έληππν Ι. Οη απαηηήζεηο θαη ηα θξηηήξηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλεκκέλε εγθχθιην νδεγηψλ ηνπ ΤΠΟΙΟ κε α.π. 4670/ΔΤ 551/ (ζπλεκκέλν 4). 3 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΡΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΑΟΘΔΗΑΠ Η δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ Αηηήζεσλ Φαθέισλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα: (i) Έιεγρνο πιεξόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο θαθέινπ - 6 -

7 ε απηφ ην ζηάδην ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Κξήηεο ζα ειέγρνπλ φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα αλαγθαία πεδία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηεγνξία επηβεβαίσζεο ηχπνπ Α πνπ αηηείηαη ν Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ππάξρνπλ ζεκεία ηα νπνία δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί, θαη ζα έπξεπε, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ δπλεηηθφ δηθαηνχρν φπνπ ηνπ δεηείηαη ε ππνβνιή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο θαθέινπ, ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηελ απφθξηζε ηνπ θνξέα. (ii) Δμέηαζε ηεο Αίηεζεο Φαθέινπ Η αίηεζε θάθεινο ηεο επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ζα εμεηαζηεί απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κξήηεο κε ηε ρξήζε ζρεηηθήο ιίζηαο ειέγρνπ - θύιινπ αμηνιόγεζεο, βαζηδφκελε ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο αίηεζεο ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ. ηελ πεξίπησζε, πνπ ν δηθαηνχρνο δηαζέηεη ζε ηζρχ πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 (ή άιιν αληίζηνηρν πξφηππν), δελ απαηηείηαη ππνρξεσηηθά, γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επάξθεηαο, απηνςία επηζεώξεζε απφ ζηειέρε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Κξήηεο (εθηηκψληαο φηη θαιχπηεηαη ν θνξέαο απφ ηελ πηζηνπνίεζε πνπ έρεη ιάβεη), εθηφο εάλ θξηζεί απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Κξήηεο φηη θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ θαθέινπ ηεο αίηεζεο ππάξρνπλ εξσηεκαηηθά πνπ ηελ θαζηζηνχλ αλαγθαία. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε (ν θνξέαο δελ δηαζέηεη ζε ηζρχ ISO 9001 θαηά ηα νξηδφκελα παξαπάλσ) ε επηβεβαίσζε απαηηεί ππνρξεσηηθά απηνςία επηζεώξεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζρεηηθή ιίζηα ειέγρνπ θχιιν αμηνιφγεζεο ζα εκπεξηέρεη θαη ηελ έθζεζε απηνςίαο. ρέδην ηεο ιίζηαο ειέγρνπ επηζπλάπηεηαη (ζπλεκκέλν 2). Οπνηαδήπνηε επηθαηξνπνίεζε ηεο ζα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΓ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΟΙΟ Η απηνςία ζα απνηειεί επηζεψξεζε εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.ΙΙ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα εγρεηξίδηα θαζψο θαη επηβεβαίσζε φηη εμαζθαιίδνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηεο παξαγξάθνπ 2.IV. Η Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Κξήηεο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ πξφζζεηε απφδεημε ηεο θάιπςεο θάπνησλ θξηηεξίσλ απφ ηνλ θνξέα πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηελ επηβεβαίσζε ηεο επάξθεηαο ηνπ ή λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ ή δηεπθξηλίζεσλ ή ηέινο λα δεηήζεη ηελ ζπκκφξθσζε ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο απνθιίζεηο, πνπ δηαπίζησζε, ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλν ρξφλν γηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θνξέα. ε πεξίπησζε έθθξαζεο αξλεηηθήο άπνςεο, απηή ζα ηεθκεξησζεί κε ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ δπλεηηθφ δηθαηνχρν, ζηελ νπνία ζα αηηηνινγείηαη ε απφξξηςε κε βάζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία είηε θαηά ηελ δηνηθεηηθή επαιήζεπζε είηε θαηά ηελ απηνςία/ επηζεψξεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επαλππνβάιεη πξφηαζε κε αίηεκα επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ επάξθεηαο ζε θαηάιιειν ρξφλν αθνχ θαιχςεη ηηο ειιείςεηο αδπλακίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ. ε πεξίπησζε έθθξαζεο ζεηηθήο άπνςεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε έθδνζε εγγξάθνπ επηβεβαίσζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, ε νπνία ζε φηη αθνξά ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία Α (επηβεβαίσζε ηύπνπ Α ε/ θαη ηύπνπ Β)

8 4 ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑ- ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ - θαθέισλ, θαη άιιεο ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηελ θα. Καξία Θαζσηάθε, ηει , Πεξαηηέξσ γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζέκαηα ηεο Δπηβεβαίσζεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο Γηθαηνχρσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε απηά έγγξαθα βξίζθνληαη δεκνζηεπκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΟΙΟ: ελψ επηπιένλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο (πνπ δελ αθνξνχλ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε) κπνξνχλ λα δηαηππψλνληαη ζην Πιεξνθνξίεο γηα ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ », ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ Π.Δ.Π., ην ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ελ ιφγσ Δ.Π., ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ πξάμεσλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Π.Δ.Π. «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ » βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Ο αλσηέξσ δηθηπαθφο ηφπνο απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Κξήηεο κε ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην Π.Δ.Π. θαη αλαθνηλψλεηαη ζε απηφλ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία. 5 ΝΓΖΓΗΔΠ & ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΔΩΛ ΦΑΘΔΙΩΛ Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο - θαθέινπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε παξνχζα πξφζθιεζε, Αίτηση - Τυποποιημένο Έντυπο Ι [συνημμένο 1]. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο - θαθέινπ ηνπ ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο πξέπεη λα δειψζεη, ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Ι (ζηνηρεία θνξέα ηεθκεξίσζε), κε πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε βάζε ηα ηζρχνληα γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ θξηηήξηα θαη λα επηζπλάςεη ηα απαηηνχκελα έγγξαθα / δηθαηνινγεηηθά. ην έληππν απηφ ζα πεξηγξάθνληαη νη εκπιεθφκελεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ γηα ηηο νπνίεο ζα ειεγρζεί ε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα. Σα ειάρηζηα έγγξαθα / δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πξέπεη λα ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε θάθειν ηνπ δηθαηνχρνπ είλαη : ΦΔΚ ίδξπζεο /ζχζηαζεο ή / θαη θαηαζηαηηθφ, Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο, αλαζέζεσλ θ.ι.π., Οξγαλφγξακκα θνξέα / Γηαγξάκκαηα ξνήο εξγαζηψλ (θαη ειάρηζην γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πινπνίεζεο έξγσλ), Απφζπαζκα εγθεθξηκέλνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ππεξεζηψλ ή άιινπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζην νπνίν ζα πξνζδηνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθφκελσλ κνλάδσλ θαη νξγάλσλ ζηηο ιεηηνπξγίεο πινπνίεζεο έξγσλ θαζψο ε πεξηγξαθή ζέζεσλ ησλ ππεπζχλσλ ηνπο, Αληίγξαθν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ISO (εθφζνλ ππάξρεη), - 8 -

9 Δγρεηξίδην(α) δηαδηθαζηψλ (ζε έληππε & ειεθηξνληθή κνξθή - π.ρ.cd) πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηππνπνηεκέλα έληππα, Δπίζεκα ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ θάιπςε ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ εγθχθιην πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ. Απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αλάζεζε πξφζζεησλ αξκνδηνηήησλ ζε ππεξεζίεο ή φξγαλα. Δπηπξφζζεηα ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Ι πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη θαη ε εκπεηξία ηνπ θνξέα ζε αληίζηνηρεο θχζεο / είδνπο έξγα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εκπεηξία απηή ιακβάλεηαη ππ φςε επηθνπξηθά. Η έιιεηςε ηεο δελ ζα απνηειεί ηθαλφ ιφγν κε επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο. ην ζρεηηθφ έληππν ν θνξέαο πξέπεη λα πεξηιάβεη φιεο ηηο πξάμεηο, ηηο νπνίεο αλέιαβε λα πινπνηήζεη απφ νπνηνδήπνηε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαηά ηελ πεξίνδν , αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο ηνπο. Η ππνβνιή αίηεζεο θαθέινπ είλαη δπλαηή απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Κξήηεο (www.pepkritis.gr). Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο νξίδεηαη ε 30ε/8/2009. Η αίηεζε - θάθεινο κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κξήηεο, ζηε δηεχζπλζε Γνπθφο Μπνθψξ 7 2 νο ΟΡΟΦΟ,ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΣΚ 71202, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη κεηαμχ ησλ σξψλ θαη Η αίηεζε - θάθεινο είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί θαη ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη κε εκεξνκελία ππνβνιήο ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο.αίηεζε Φάθεινο πνπ ζα ππνβιεζεί ρσξίο ηε ρξήζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ απνξξίπηεηαη. ΠΛΖΚΚΔΛΑ(ζε ειεθηξνληθή κνξθή) : 1. Αίηηζη - Τςποποιημένο Ένηςπο Ι 2. Σσέδιο Υποδείγμαηορ ηος Τςποποιημένος Ενηύπος ΙΙ-Λίζηαρ Ελέγσος Φύλλος Αξιολόγηζηρ 3. Εγκύκλιορ οδηγιών ηος ΥΠΟΙΟ ( α.π. 4670/ΕΥΣ 551/ ) ΔΠΩΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ : 1. Πξντζη. ηεο Τπεξεζίαο 2. Πξντζη. Μνλάδαο Α 3. Πξντζη. Μνλάδαο Β 4. Πξντζη. Μνλάδαο Γ 5. ηειέρε Μνλάδαο Β 6. Υξνλ. Αξρείν Ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο Πεξαθείκ Ρζόθαο - 9 -

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΔΚΤΩΝ: ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ, Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ΝΡΑ Α ΒΑΘΚΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΟΖΡΖΠ Γξαθεία Γεκάξρσλ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Σερληθή Τπεξεζία ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Σερληθή Τπεξεζία ΡΔΗ ΘΟΖΡΖΠ Σερληθή Τπεξεζία ΗΡΔ ΔΘΘΔ ΚΑΗΣ Γξαθείν Γεληθνχ Γηεπζπληή ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΣΑΛΗΩΛ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΟΔΘΚΛΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΖΡΔΗΑΠ

11 ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΔΠ ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ ΘΟΖΡΖΠ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Π.Δ.Π. «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ », Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ. 2. Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Π.Δ.Π. «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ » 3. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 4. Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθήο, ρεδηαζκνχ & Αμηνιφγεζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 5. Δηδηθή Τπεξεζία Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Γεκνπνχινπ Σει:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΔΑ: 4ΑΜΦ7ΛΚ-ΨΙ7 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΔΛΓΗΑΚΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΑΟΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Γ. Κπνθώξ 7 71202 - Ζξάθιεην Πιεξ.: Η. Κπαιαληηλαθεο, Όιγα εθάθε Σει.: 2813 404501,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη,

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη, ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Δ.Ξ. ΚΝΛΑΓΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε : Κσλζηαληηλνππόιεσο 45-49 Σαρ. Κώδηθαο : 8 55 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠ: ΘΝΗΛ.: ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ

ΞΟΝΠ: ΘΝΗΛ.: ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΖ ΓΗΑΓΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘ Ζ ΓΖ ΚΝΘΟ ΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ Θ ΔΠΠΑΙΗΑΠ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ E.Ξ. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΔΟΥΞΑΗΘ Ζ Δ ΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΗΘΑ ΓΗΑΟΘΟΥΡΗΘΑ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΑ ΡΑΚΔΗΑ ΔΟΥΞΑΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΦΑΠΖ Ο Πεξηθεξεηάξρεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο

ΑΞΝΦΑΠΖ Ο Πεξηθεξεηάξρεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Δ.Ξ. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ Σαρ. Γ/λζε: Ηξνδφηνπ 28, Κνκνηελή Σαρ. Κψδηθαο: 69100 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ Πέκπηε, 27 Ννεκβξίνπ 2014 Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ην λέν λνκνζρέδην ΔΠΑ 2014 2020 1. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ Σν φξακα γηα ηελ Διιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Α. Αληηθείκελν εξγαζηψλ : Δθηέιεζε εξγαζηψλ πηζηνπνίεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ δηαπηζηεπκέλνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2012, 2013 θαη 2014

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ - Δηδηθή Υπεξεζία Θεζκηθήο Υπνζηήξημεο - Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπ. Ξξνγξακκάησλ - Δηδηθή Υπεξεζία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα