Ραρ. Γ/λζε Γνπθφο Μπνθψξ 7 ΗΡΑΚΛΔΙΟ, 25 / 2 /2009 Ραρ. Θώδηθαο ΗΡΑΚΛΔΙΟ Αξηζ. Πξση.: 1354 Ξιεξνθνξίεο Μαξία Καζσηάθε Ρειέθσλν Προς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ραρ. Γ/λζε Γνπθφο Μπνθψξ 7 ΗΡΑΚΛΔΙΟ, 25 / 2 /2009 Ραρ. Θώδηθαο ΗΡΑΚΛΔΙΟ 71202 Αξηζ. Πξση.: 1354 Ξιεξνθνξίεο Μαξία Καζσηάθε Ρειέθσλν 2813404518 Προς"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ EΛΓΗΑΚΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΑΟΣΖ Ραρ. Γ/λζε Γνπθφο Μπνθψξ 7 ΗΡΑΚΛΔΙΟ, 25 / 2 /2009 Ραρ. Θώδηθαο ΗΡΑΚΛΔΙΟ Αξηζ. Πξση.: 1354 Ξιεξνθνξίεο Μαξία Καζσηάθε Ρειέθσλν Προς Fax ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΔΚΤΩΝ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΒΔΒΑΗΩΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΑΟΘΔΗΑΠ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ Β ΡΩΛ ΡΔΙΗΘΩΛ ΓΗΘΑΗΝΣΩΛ, ΞΝ ΘΑ ΙΝΞΝΗΖΠΝΛ ΔΟΓΑ ΔΠΞΑ, ΘΑΡΑ ΡΖ ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΖ ΞΔΟΗΝΓΝ, ΚΔΣΟΗ ΡΖΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΞΟΝΡΞΝ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΟΓΩΛ ΘΑΡΑ ΔΙΝΡ. Ν ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΟΖΡΖΠ Έρνληαο ππφςε: 1. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/ ). 2. Σελ ππ αξ. 5/ Πξάμε ηνπ Τπ. πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία νξίζηεθε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 3. Σνλ Ν. 3614/ «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν » (ΦΔΚ 267/Α/ ) θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη Σελ αξηζκ. E(2007) 1389/ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο ηεο Διιάδαο

2 5. Σελ αξηζκ. Δ(2007) 1479/ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΚ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ», φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 6. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 9776/ΔΤ 1129/ κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξ /Γ ΚΠ/2847ΚΤΑ/ (Φ.Δ.Κ. 1501/Β ) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο χζηαζεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3614/ Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 1258/ΔΤ 281/ (ΦΔΚ55 Β/ ) κε ζέκα: «Ρπζκίζεηο γηα ηε δηαδηθαζία επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ δηθαηνχρσλ ηεο πεξηφδνπ , κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ ειιεληθνχ πξνηχπνπ δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ (κεηαβαηηθή πεξίνδνο)» 8. Σελ κε Α.Π. 4670/ΔΤ 551/ εγθχθιην ηνπ ΤΠ.ΟΙ.Ο. κε ζέκα: «Οδεγίεο πξνο ηηο ΔΤΓ γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρσλ πεξηφδνπ γηα ην δηάζηεκα κέρξη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο Έξγσλ (κεηαβαηηθή πεξίνδνο)» Θ Α Ι Δ Η Σνπο παξαθάησ Γπλεηηθνύο Ρειηθνύο Γηθαηνύρνπο πξάμεσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ : Όινπο ηνπο Γπλεηηθνύο Ρειηθνύο Γηθαηνύρνπο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο - θαθέινπ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε δηαρεηξηζηηθή ηνπο επάξθεηα Ρύπνπ Α ε/θαη Β, γηα θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν (κέρξη ηελ έθδνζε θαη εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ, θαηά ΔΛΟΣ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 παξ.2 ηνπ Ν. 3614/2007, φπσο απηφ εμεηδηθεχηεθε κε ηελ 1258/ΔΤ 281/ Τπνπξγηθή Απφθαζε, πνπ ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ ηεο πεξηφδνπ ΡΞΝΠ ΔΞΗΒΔΒΑΗΩΠΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΗΠΣΝΠ ΡΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΞΗΒΔΒΑΗΩΠΖΠ ΔΞΑΟΘΔΗΑΠ Γηα ηνλ Γηθαηνχρν πνπ ζα ππνβάιεη αίηεζε θάθειν επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο θαη ζα ιάβεη εθπεθξαζκέλε ζεηηθή γλψκε, ζα εθδνζεί απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, έγγξαθν επηβεβαίσζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο, ην νπνίν ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ θαηεγνξία Α θαη Β(επηβεβαίσζε ηύπνπ Α ε/θαη Β). πγθεθξηκέλα, ν θνξέαο απηφο ζα κπνξεί λα πινπνηεί ηα παξαθάησ έξγα: 1. Γηα επηβεβαίσζε Ρύπνπ Α : Έξγα κε ηερληθό αληηθείκελν (δεκόζηα έξγα ππνδνκήο), φπσο έξγα νηθνδνκηθά, ζπγθνηλσληαθά θαη δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο, πδξαπιηθά, πεξηβάιινληνο, ιηκεληθά/αιηεπηηθά, βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ θ.α., θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ κειεηψλ ηνπο. 2. Γηα επηβεβαίσζε Ρύπνπ Β: Έξγα ρσξίο ηερληθό αληηθείκελν (ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηεο), φπσο έξγα /δξάζεηο πξνκήζεηαο θαη εγθαηαζηάζεηο εμνπιηζκνχ,δεκηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο,αλάζεζεο ππεξεζηψλ ζπκβνχισλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηερληθψλ έξγσλ, έξγσλ θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο. Ν θνξέαο έρεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα δεηήζεη ηελ Δπηβεβαίσζε Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηνπ ελόο ε θαη ησλ δύν ηύπσλ

3 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηβεβαίσζε ηχπνπ Α δελ θαιχπηεη ηνλ θνξέα γηα ηελ επάξθεηα εθηέιεζεο έξγσλ ρσξίο ηερληθφ αληηθείκελν (ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηεο) γηα ηα νπνία απαηηείηαη ππνρξεσηηθά επηβεβαίσζε ηχπνπ Β. Τπελζπκίδεηαη φηη ην έγγξαθν επηβεβαίσζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ζρεηίδεηαη κφλν κε ην είδνο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δξάζεσλ θαη φρη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ έξγσλ πνπ ν θνξέαο πινπνηεί ή ζα πινπνηήζεη. Ρν έγγξαθν επηβεβαίσζεο, πνπ ζα ρνξεγεζεί από ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο, ηζρύεη κόλν γηα ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ θνξέα,ε επάξθεηα ησλ νπνίσλ αηηείηαη θαη νη νπνίεο ζα έρνπλ πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζηελ αίηεζε ηνπ θνξέα, σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδνπλ. Η επηβεβαίσζε επνκέλσο δελ ζα θαιχπηεη ηελ επάξθεηα άιισλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ θνξέα, νη νπνίεο δελ αηηνχληαη θαη δελ πεξηγξάθνληαη ζηελ αίηεζε ηνπ. Οη θνξείο πνπ ζα ιάβνπλ έγγξαθν επηβεβαίσζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ζα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα φια ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη ζα ζπλνδεχεη θάζε κειινληηθή πξφηαζε ηνπο πξνο απηά, κέρξη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ λένπ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ Γηαρείξηζεο Έξγσλ. Έγγξαθν επηβεβαίσζεο γηα θάζε ηύπν επάξθεηαο ρνξεγείηαη από κηα θαη κόλν Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο.Γηα ηνλ ιόγν απηό, ν θνξέαο θαιείηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη δελ έρεη ππνβάιεη αίηεκα επηβεβαίσζεο ηύπνπ Α ε ηύπνπ Β ζε άιιε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο. ε θάζε πεξίπησζε, δηθαηνύρνο πνπ ζα ιάβεη επηβεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν, νθείιεη λα πηζηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ην Διιεληθό Ξξόηππν Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ θαηά ΔΙΝΡ, κέζσ ησλ κεραληζκψλ πνπ ζα πξνβιεθζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 2 ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΑΟΘΔΗΑ ΡΩΛ ΓΗΘΑΗΝΣΩΛ Οη γεληθέο απαηηήζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν (ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 1258/ΔΤ 281/ ) είλαη νη αθφινπζεο : I. Η ζπκβαηφηεηα ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαηνχρνπ κε ην θνηλνηηθφ δίθαην ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε θαη δηαρείξηζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. II. Ο νξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη σξίκαλζεο πξάμεσλ, δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ αλάζεζεο θαη δηαρείξηζεο ζπκβάζεσλ, παξαθνινχζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο έξγνπ. III. Η ηεθκεξίσζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ κε ηελ κνξθή εγρεηξηδίνπ, πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ν δηθαηνχρνο IV. Η επάξθεηα ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ δηθαηνχρνπ, ε νπνία δηαζθαιίδεη επαξθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αζθαιή απνζήθεπζε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ θαη αξρείσλ - 3 -

4 Η Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κξήηεο πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη φηη ν Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο πιεξνί ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ζα εμεηάζεη ηα αθφινπζα: I. Ππκβαηόηεηα ηνπ εθαξκνδόκελνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα κε ην θνηλνηηθό δίθαην ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε θαη δηαρείξηζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Η δηαζθάιηζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ, αιιά θαη κε πιήξε εθαξκνγή φισλ ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ θνξέα, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο θνξέσλ πνπ εθαξκφδνπλ εηδηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάζεζε, εθηέιεζε θαη δηαρείξηζε έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, είλαη πξσηεύνπζαο ζεκαζίαο. πγθεθξηκέλα ζα εμεηάδεηαη: φηη ν θνξέαο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα πινπνίεζεο πξάμεσλ ε ζπκβαηόηεηα ηνύ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ην Θνηλνηηθό δίθαην θαη παξάιιεια ε εθαξκνγή από ηνλ θνξέα όισλ ησλ εζληθώλ ξπζκίζεσλ πνπ ηνλ αθνξνύλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάζεζε θαη δηαρείξηζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ) II. Νξγαλσηηθή Γνκή (απαξαίηεηεο ππεξεζίεο θαη όξγαλα ηνπ δπλεηηθνύ δηθαηνύρνπ θαη αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο) Η Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κξήηεο ζα εμεηάζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα πνπ πξνηείλεηαη λα είλαη ππεχζπλα γηα ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο : (α) (β) (γ) (δ) (ε) Πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ ελεξγεηψλ. ρεδηαζκνχ θαη σξίκαλζεο έξγσλ. Γηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, αλάζεζεο θαη δηαρείξηζεο ζχκβαζεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. Παξαθνινχζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ έξγνπ. Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο έξγνπ. Οη αξκφδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο γηα ηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο ζα κπνξεί λα απνηεινχλ είηε απηόλνκεο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο είηε ππνζύλνια κνλάδσλ κε ζαθψο θαζνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη κε πξνζδηνξηζκέλε πεξηγξαθή θαζεθφλησλ. Πξέπεη επίζεο κε ηελ αίηεζε θάθειν ηνπ θνξέα λα θαζνξηζηνχλ ηα αξκφδηα φξγαλα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ απνθάζεσλ γηα ηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο, ηα αξκφδηα φξγαλα θαη νη ππεχζπλνη, πξέπεη λα απνηππσζνχλ ζην ζπλεκκέλν ηππνπνηεκέλν έληππν πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα (Σππνπνηεκέλν έληππν Ι). Δηδηθφηεξα: 1. γηα ηελ επηβεβαίσζε ηύπνπ Α, ν θνξέαο ζα πξέπεη θαη ειάρηζην λα δηαζέηεη ζπγθξνηεκέλε Ρερληθή πεξεζία, ε νπνία ζα έρεη ηελ ζρεηηθή - 4 -

5 αξκνδηφηεηα επίβιεςεο παξαθνινχζεζεο δεκνζίσλ έξγσλ / ηερληθψλ κειεηψλ θαη δηελέξγεηαο αληίζηνηρσλ δηαγσληζκψλ. Η ππεξεζία απηή ζα πξέπεη λα είλαη ζηειερσκέλε θαη ειάρηζην κε ηξείο ππαιιήινπο ΠΔ ή ΣΔ (κνλίκνπο ή ανξίζηνπ ρξφλνπ) εθ ησλ νπνίσλ νη δχν ππνρξεσηηθά δηπισκαηνχρνη κεραληθνί Πνιπηερλείνπ ή Πνιπηερληθήο ρνιήο ή κεραληθνί πηπρηνχρνη ΣΔΙ. Πξέπεη, επίζεο, λα ππάξρεη ζπγθξνηεκέλε Νηθνλνκηθή πεξεζία ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ζην κφληκν δπλακηθφ ηεο ππάιιεινο ΠΔ ή ΣΔ νηθνλνκηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. 2. γηα ηελ επηβεβαίσζε Ρύπνπ Β, ν θνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αληίζηνηρε νξγαληθή κνλάδα (γηα δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ θαη αλάζεζε /παξαθνινύζεζε ζπκβάζεσλ ) απνηεινχκελε θαη ειάρηζην απφ ηξεηο ππαιιήινπο (κνλίκνπο ε ανξίζηνπ ρξφλνπ ) εθ ησλ νπνίσλ έλαο ππνρξεσηηθά Π. Δ. ε θάζε πεξίπησζε, γηα λα κπνξεί έλαο θνξέαο λα απνδείμεη ηελ δηαρεηξηζηηθή ηνπ επάξθεηα, γηα ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο ππεξεζίεο /φξγαλα (πξνγξακκαηηζκνχ, σξίκαλζεο, δηαρείξηζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ /επηινγήο σθεινπκέλσλ, παξαθνινχζεζεο /πηζηνπνίεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο) ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηελ νξγαλσηηθή ηνπ δνκή ηηο αλσηέξσ ιεηηνπξγίεο θαη λα κε ζηεξίδεηαη ζε ππεξεζίεο άιισλ θνξέσλ, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απφ ηε λνκνζεζία έρεη δεκηνπξγεζεί μερσξηζηφ λνκηθφ πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη θάπνηα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θνξέα (φπσο π.ρ. ηα Πεξηθεξεηαθά Σακεία). ηελ πεξίπησζε απηή ζα εθδίδεηαη επηβεβαίσζε πνπ ζα θαιχπηεη θαη απηά ηα λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηιακβάλεη ζρεηηθή ηεθκεξίσζε. III. Ρεθκεξίσζε δηαδηθαζηώλ δηαρείξηζεο (ύπαξμε εγρεηξηδίσλ) ηελ αίηεζε θάθειν επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο πνπ ζα ππνβάιινληαη πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ζε εγρεηξίδην/α, θαη ειάρηζην, νη αλσηέξσ αλαθεξζείζεο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Η χπαξμε εγρεηξηδίνπ δηαδηθαζηώλ (νη νπνίεο θαζνξίδνληαη εγγξάθσο θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα) απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ απφδεημε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ. Η ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο κπνξεί είηε λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ πηζαλή εθαξκνγή πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO ) απφ ηνλ θνξέα είηε φρη. Ξεξίπησζε 1: Γηθαηνύρνη, πνπ δηαζέηνπλ ζε ηζρύ πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 Δθφζνλ ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO θαηά ην ρξφλν πνπ γίλεηαη ε επηβεβαίσζε, ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ πινπνίεζε έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα (αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο επηβεβαίσζεο) θαη ην πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ΓΠ) λα θαιχπηεη ηηο ππεξεζίεο /φξγαλα (θαη ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο) ηεο παξαγξάθνπ II. 1 ή αλάινγα δηεζλή πξφηππα αληίζηνηρσλ απαηηήζεσλ - 5 -

6 Ξεξίπησζε 2: Δθαξκνγή ηεθκεξησκέλσλ δηαδηθαζηώλ κε ηε ρξήζε εγρεηξηδίσλ ηελ πεξίπησζε απηή ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο πξέπεη λα έρεη πξνεηνηκάζεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηεθκεξησκέλεο (γξαπηέο) δηαδηθαζίεο (κε εγρεηξίδην/α πνπ έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή), νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο ππεξεζίεο / φξγαλα ηεο παξαγξάθνπ ΙΙ. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη λα ππνβιεζεί ζηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο αίηεζεο θαθέινπ θαη ε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ θνξέα κε ηελ νπνία έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ε ρξήζε ησλ εγρεηξηδίσλ δηαδηθαζηψλ. IV. Διάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο επάξθεηαο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο Η αίηεζε θάθεινο πνπ ζα ππνβιεζεί, νθείιεη λα απνδεηθλχεη φηη ν θνξέαο δηαζέηεη κηα ειάρηζηε απαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηελ επαξθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αζθαιή απνζήθεπζε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ αξρείσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ θνξέα πξέπεη λα απνδεηθλχεη θαη ειάρηζην φηη δηαζέηεη ηα αθφινπζα : κεραλνγξαθεκέλε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηήξεζε ηνπ Διιεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ή άιινπ θιαδηθνχ ζρεδίνπ (π.ρ. δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα γηα δήκνπο) γηα ηνπο θνξείο γηα ηνπο νπνίνπο ην πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία ειεθηξνληθή δηαζύλδεζε ησλ απαηηνχκελσλ κνλάδσλ (π.ρ. ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο) κε βάζεηο πιεξνθνξηώλ (π.ρ. ΓΓΓΔ, SIMAP, Δζληθφ Σππνγξαθείν θ.α.). Δπίζεο πξέπεη ν θνξέαο λα δηαζέηεη Ηιεθηξνληθή δηαζχλδεζε κε ην ζχζηεκα Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο ηνπ ΟΠ. βηβιηνζήθε (ή ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε) κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ, κε πξφηππα ηεχρε πξνθεξχμεσλ (αλάινγα κε ηα έξγα πνπ πινπνηεί ν θνξέαο), κε ππάξρνληεο νδεγνχο ή θείκελα αλαθνξάο (πξφηππα ηεχρε ηεο ΓΓΓΔ, πξφηππα ζπκβάζεσλ έξγσλ, νδεγνί ΜΟΓ, θ.ιπ.). ζύζηεκα ειεθηξνληθήο παξαθνινύζεζεο έξγσλ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο ππνδνκήο (αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηελ κεραλνγξαθηθή ππνδνκή) ρψξνπο θαη ηξφπνπο αζθαινχο ηήξεζεο θύιαμεο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ θχξησλ αξρείσλ. Η εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ ζα βεβαηψλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε απφ ην θνξέα ησλ ζρεηηθψλ πεδίσλ ζην ηππνπνηεκέλν έληππν Ι. Οη απαηηήζεηο θαη ηα θξηηήξηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλεκκέλε εγθχθιην νδεγηψλ ηνπ ΤΠΟΙΟ κε α.π. 4670/ΔΤ 551/ (ζπλεκκέλν 4). 3 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΡΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΑΟΘΔΗΑΠ Η δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ Αηηήζεσλ Φαθέισλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα: (i) Έιεγρνο πιεξόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο θαθέινπ - 6 -

7 ε απηφ ην ζηάδην ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Κξήηεο ζα ειέγρνπλ φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα αλαγθαία πεδία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηεγνξία επηβεβαίσζεο ηχπνπ Α πνπ αηηείηαη ν Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ππάξρνπλ ζεκεία ηα νπνία δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί, θαη ζα έπξεπε, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ δπλεηηθφ δηθαηνχρν φπνπ ηνπ δεηείηαη ε ππνβνιή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο θαθέινπ, ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηελ απφθξηζε ηνπ θνξέα. (ii) Δμέηαζε ηεο Αίηεζεο Φαθέινπ Η αίηεζε θάθεινο ηεο επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ζα εμεηαζηεί απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κξήηεο κε ηε ρξήζε ζρεηηθήο ιίζηαο ειέγρνπ - θύιινπ αμηνιόγεζεο, βαζηδφκελε ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο αίηεζεο ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ. ηελ πεξίπησζε, πνπ ν δηθαηνχρνο δηαζέηεη ζε ηζρχ πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 (ή άιιν αληίζηνηρν πξφηππν), δελ απαηηείηαη ππνρξεσηηθά, γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επάξθεηαο, απηνςία επηζεώξεζε απφ ζηειέρε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Κξήηεο (εθηηκψληαο φηη θαιχπηεηαη ν θνξέαο απφ ηελ πηζηνπνίεζε πνπ έρεη ιάβεη), εθηφο εάλ θξηζεί απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Κξήηεο φηη θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ θαθέινπ ηεο αίηεζεο ππάξρνπλ εξσηεκαηηθά πνπ ηελ θαζηζηνχλ αλαγθαία. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε (ν θνξέαο δελ δηαζέηεη ζε ηζρχ ISO 9001 θαηά ηα νξηδφκελα παξαπάλσ) ε επηβεβαίσζε απαηηεί ππνρξεσηηθά απηνςία επηζεώξεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζρεηηθή ιίζηα ειέγρνπ θχιιν αμηνιφγεζεο ζα εκπεξηέρεη θαη ηελ έθζεζε απηνςίαο. ρέδην ηεο ιίζηαο ειέγρνπ επηζπλάπηεηαη (ζπλεκκέλν 2). Οπνηαδήπνηε επηθαηξνπνίεζε ηεο ζα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΓ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΟΙΟ Η απηνςία ζα απνηειεί επηζεψξεζε εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.ΙΙ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα εγρεηξίδηα θαζψο θαη επηβεβαίσζε φηη εμαζθαιίδνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηεο παξαγξάθνπ 2.IV. Η Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Κξήηεο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ πξφζζεηε απφδεημε ηεο θάιπςεο θάπνησλ θξηηεξίσλ απφ ηνλ θνξέα πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηελ επηβεβαίσζε ηεο επάξθεηαο ηνπ ή λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ ή δηεπθξηλίζεσλ ή ηέινο λα δεηήζεη ηελ ζπκκφξθσζε ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο απνθιίζεηο, πνπ δηαπίζησζε, ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλν ρξφλν γηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θνξέα. ε πεξίπησζε έθθξαζεο αξλεηηθήο άπνςεο, απηή ζα ηεθκεξησζεί κε ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ δπλεηηθφ δηθαηνχρν, ζηελ νπνία ζα αηηηνινγείηαη ε απφξξηςε κε βάζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία είηε θαηά ηελ δηνηθεηηθή επαιήζεπζε είηε θαηά ηελ απηνςία/ επηζεψξεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επαλππνβάιεη πξφηαζε κε αίηεκα επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ επάξθεηαο ζε θαηάιιειν ρξφλν αθνχ θαιχςεη ηηο ειιείςεηο αδπλακίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ. ε πεξίπησζε έθθξαζεο ζεηηθήο άπνςεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε έθδνζε εγγξάθνπ επηβεβαίσζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, ε νπνία ζε φηη αθνξά ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία Α (επηβεβαίσζε ηύπνπ Α ε/ θαη ηύπνπ Β)

8 4 ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑ- ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ - θαθέισλ, θαη άιιεο ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηελ θα. Καξία Θαζσηάθε, ηει , Πεξαηηέξσ γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζέκαηα ηεο Δπηβεβαίσζεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο Γηθαηνχρσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε απηά έγγξαθα βξίζθνληαη δεκνζηεπκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΟΙΟ: ελψ επηπιένλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο (πνπ δελ αθνξνχλ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε) κπνξνχλ λα δηαηππψλνληαη ζην Πιεξνθνξίεο γηα ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ », ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ Π.Δ.Π., ην ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ελ ιφγσ Δ.Π., ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ πξάμεσλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Π.Δ.Π. «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ » βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Ο αλσηέξσ δηθηπαθφο ηφπνο απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Κξήηεο κε ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην Π.Δ.Π. θαη αλαθνηλψλεηαη ζε απηφλ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία. 5 ΝΓΖΓΗΔΠ & ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΔΩΛ ΦΑΘΔΙΩΛ Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο - θαθέινπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε παξνχζα πξφζθιεζε, Αίτηση - Τυποποιημένο Έντυπο Ι [συνημμένο 1]. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο - θαθέινπ ηνπ ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο πξέπεη λα δειψζεη, ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Ι (ζηνηρεία θνξέα ηεθκεξίσζε), κε πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε βάζε ηα ηζρχνληα γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ θξηηήξηα θαη λα επηζπλάςεη ηα απαηηνχκελα έγγξαθα / δηθαηνινγεηηθά. ην έληππν απηφ ζα πεξηγξάθνληαη νη εκπιεθφκελεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ γηα ηηο νπνίεο ζα ειεγρζεί ε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα. Σα ειάρηζηα έγγξαθα / δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πξέπεη λα ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε θάθειν ηνπ δηθαηνχρνπ είλαη : ΦΔΚ ίδξπζεο /ζχζηαζεο ή / θαη θαηαζηαηηθφ, Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο, αλαζέζεσλ θ.ι.π., Οξγαλφγξακκα θνξέα / Γηαγξάκκαηα ξνήο εξγαζηψλ (θαη ειάρηζην γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πινπνίεζεο έξγσλ), Απφζπαζκα εγθεθξηκέλνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ππεξεζηψλ ή άιινπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζην νπνίν ζα πξνζδηνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθφκελσλ κνλάδσλ θαη νξγάλσλ ζηηο ιεηηνπξγίεο πινπνίεζεο έξγσλ θαζψο ε πεξηγξαθή ζέζεσλ ησλ ππεπζχλσλ ηνπο, Αληίγξαθν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ISO (εθφζνλ ππάξρεη), - 8 -

9 Δγρεηξίδην(α) δηαδηθαζηψλ (ζε έληππε & ειεθηξνληθή κνξθή - π.ρ.cd) πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηππνπνηεκέλα έληππα, Δπίζεκα ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ θάιπςε ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ εγθχθιην πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ. Απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αλάζεζε πξφζζεησλ αξκνδηνηήησλ ζε ππεξεζίεο ή φξγαλα. Δπηπξφζζεηα ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Ι πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη θαη ε εκπεηξία ηνπ θνξέα ζε αληίζηνηρεο θχζεο / είδνπο έξγα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εκπεηξία απηή ιακβάλεηαη ππ φςε επηθνπξηθά. Η έιιεηςε ηεο δελ ζα απνηειεί ηθαλφ ιφγν κε επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο. ην ζρεηηθφ έληππν ν θνξέαο πξέπεη λα πεξηιάβεη φιεο ηηο πξάμεηο, ηηο νπνίεο αλέιαβε λα πινπνηήζεη απφ νπνηνδήπνηε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαηά ηελ πεξίνδν , αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο ηνπο. Η ππνβνιή αίηεζεο θαθέινπ είλαη δπλαηή απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Κξήηεο (www.pepkritis.gr). Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο νξίδεηαη ε 30ε/8/2009. Η αίηεζε - θάθεινο κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κξήηεο, ζηε δηεχζπλζε Γνπθφο Μπνθψξ 7 2 νο ΟΡΟΦΟ,ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΣΚ 71202, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη κεηαμχ ησλ σξψλ θαη Η αίηεζε - θάθεινο είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί θαη ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη κε εκεξνκελία ππνβνιήο ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο.αίηεζε Φάθεινο πνπ ζα ππνβιεζεί ρσξίο ηε ρξήζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ απνξξίπηεηαη. ΠΛΖΚΚΔΛΑ(ζε ειεθηξνληθή κνξθή) : 1. Αίηηζη - Τςποποιημένο Ένηςπο Ι 2. Σσέδιο Υποδείγμαηορ ηος Τςποποιημένος Ενηύπος ΙΙ-Λίζηαρ Ελέγσος Φύλλος Αξιολόγηζηρ 3. Εγκύκλιορ οδηγιών ηος ΥΠΟΙΟ ( α.π. 4670/ΕΥΣ 551/ ) ΔΠΩΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ : 1. Πξντζη. ηεο Τπεξεζίαο 2. Πξντζη. Μνλάδαο Α 3. Πξντζη. Μνλάδαο Β 4. Πξντζη. Μνλάδαο Γ 5. ηειέρε Μνλάδαο Β 6. Υξνλ. Αξρείν Ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο Πεξαθείκ Ρζόθαο - 9 -

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΔΚΤΩΝ: ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ, Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ΝΡΑ Α ΒΑΘΚΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΟΖΡΖΠ Γξαθεία Γεκάξρσλ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Σερληθή Τπεξεζία ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Σερληθή Τπεξεζία ΡΔΗ ΘΟΖΡΖΠ Σερληθή Τπεξεζία ΗΡΔ ΔΘΘΔ ΚΑΗΣ Γξαθείν Γεληθνχ Γηεπζπληή ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΣΑΛΗΩΛ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΟΔΘΚΛΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΖΡΔΗΑΠ

11 ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΔΠ ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ ΘΟΖΡΖΠ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Π.Δ.Π. «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ », Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ. 2. Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Π.Δ.Π. «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ » 3. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 4. Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθήο, ρεδηαζκνχ & Αμηνιφγεζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 5. Δηδηθή Τπεξεζία Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ:16/6/2011 Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/Φ2420

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟ ΗΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗ ΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟ ΗΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗ ΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ : 7646907INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 14:19:11 EEST Reason: Location: Athens ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΠΡΑΞΖ : Κσδ. ΠξΪμεο Α Κσδηθφο MIS. Πξνυπνινγηζκφο πξϊμεο : ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. γηα ηελ πξάμε :

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΠΡΑΞΖ : Κσδ. ΠξΪμεο Α Κσδηθφο MIS. Πξνυπνινγηζκφο πξϊμεο : ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. γηα ηελ πξάμε : - 1 - ---------------- ----------------- ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΧΗΚΖ ΠΟΛΔΧ ΝΑΟΤΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΠΡΑΞΖ : Κσδ. ΠξΪμεο Α

Διαβάστε περισσότερα

Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ Δκπνξίνπ(ΔΠΔΓ ΔΚΞ)

Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ Δκπνξίνπ(ΔΠΔΓ ΔΚΞ) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ ΡακεΫν (ΔΘΡ) ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ ΔΚΞ) Κνλάδα Β1, Γξαθείν.. ΑΓΑ:. ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ..

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ.. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ.. ΘΔΜΑ: Πιαίζην αξρώλ ιεηηνπξγίαο θαη θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ησλ Αζθαιηζηηθώλ θαη Αληαζθαιηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ζρεηηθέο αξκνδηόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» & «ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ»

«ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» & «ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ» Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 κε ζϋκα «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» & «ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα